Start Reading

ਵਿੱਵਾਸ ਤੋਂ ਪਿ`ਛੇ ਹਟਣਾ

Ratings:
130 pages1 hour

Summary

ਡੈਗ ਹੇਵਰਡ-ਮਿਲਞ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਓ੍ਵ ਪੁਸਤਕ੍ਵ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹ੍ਵ ਵਿ`ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵ`ਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ “ਲੌਇਲਟੀ ਓੈਂਡ ਡਿਸਲੌਇਲਟੀ” ੱਾਮਲ ਹੈ[ ਉਹ ਦੋ ਹਞਾਰ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਕਲੀਸਿਯਾਵ੍ਵ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਚੈਪਲ ਇੰਟਰਨੈੱਨਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ[
ਡੈਗ ਹੇਵਰਡ-ਮਿਲਞ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਓਾ ਵਿ`ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਇ`ਕ ਓੰਤਰਰਾੱਟਰੀ ਇੰਜੀਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਓੰਤਰਰਾੱਟਰੀ ਯਿਸੂ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾਵ੍ਵ ਓਤੇ ਸੰਮੇਲਨ੍ਵ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਹਨ[ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਾ।ਦaਗਹeਾaਰਦਮਲਿਲਸ।ੋਰਗ ਤੇ ਲਾ`ਗ ਓਾਨ ਕਰੋ[

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.