Start Reading

จริยธรรม ของผู้รับใช้ ฉบับที่สอง

Ratings:
63 pages8 minutes

Summary

สําหรับในการรับใช้พระเจ้าแล้ว การประพฤติที่ไม่เหมาะสมสามารถทําให้เกิดโอกาสผิดพลาดในการนําเสนอสิ่งที่เรายืดหยัดในการรับใช้พระเจ้า ไม่เคยมีช่วงไหนในพระประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสเตียนที่การประพฤติและการใช้ชีวิตของผู้รับใช้จะถูกตรวจสอบกันอย่างละเอียด พวกเราซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเรียกเข้าสู่การรับใช้นี้ต้องต่อสู้เพื่อรักษามาตรฐานบางอย่างไว้ โลกกําลังมองดูพวกเราอยู่โดยหวังว่าจะได้พบข้อผิดพลาดบางอย่างเพื่อพวกเขาจะได้หาเรื่องใส่พวกเรา ด้วยเหตนี้ท่านเปาโลจึงได้บอกว่าบรรดาผู้รับใช้ควรเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีต่อบรรดาคนที่ไม่เชื่อด้วย

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.