Start Reading

چکه‌های ترد عقیق

Ratings:
162 pages1 hour

Summary

کتاب «چکه‌های ترد عقیق» با ۱۵ مقاله، دل‌نوشته و جستار، گزیده‌ای از نوشته‌های پراکنده‌ی علیرضا خالوکاکایی (ع. طارق) در فضای مجازی است. مضمون آنها پرداختن به سرگذشت قهرمانانی است که طی سالیان ایستادگی در برابر فاشیسم دینی حاکم بر میهنمان، همه چیز خود را نثار کرده‌اند تا مردم ایران همه چیز را به‌دست آورند. آنان همان «در برابر تندرایستادگان»ی هستند که با خاکستر کردن خود، خانه را روشن کرده‌اند. از این رو اگر چه مرده‌اند اما زندگان‌اند؛ عاشق‌ترین مردگان این فصل و به تعبیر دیگر زنده‌ترین زندگان.
آنان به تعبیر سهراب «رو به آن وسعت بی‌واژه پركشیده‌اند؛ كه همواره به نام‌شان می‌خواند». رفته‌اند تا «با دستان‌شان هوای صاف سخاوت را ورق بزنند و مهربانی را به سمت ما بكوچانند». رفته‌اند تا بیایند و با خود سپیده‌دمان مجروح خلقی را به ارمغان بیاورند. آنان وقتی بیایند نام کوچه‌ها و خیابان‌ها را عوض خواهند کرد. «ممنوع‌ها و سیم‌های خاردار را برخواهند داشت»، «تیرک‌ها، تازیانه‌ها و خشونت‌ها را به فراموشی تاریخ خواهند سپرد»، و لطافت زیبای پرندگان را در کرانه‌های آبی ـ آزاد ایران تکثیر خواهند کرد.
این کتاب البته به ارزش‌هایی نیز می‌پردازد که این قهرمانان خالق آن بوده‌ یا از آن الهام گرفته‌اند.
دو دل‌نوشته در پاشنه‌ی کتاب، با درونمایه‌یی دیگر و از پنجره‌یی متفاوت در نهایت به همین مضمون می‌پردازند.
امید است به اندازه‌ی درنگ قطره اشکی در گوشه‌ی چشم یا لبخندی کوچک مورد استقبال قرار گیرد.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.