Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ronin 5 - De krachtmeting
Ronin 5 - De krachtmeting
Ronin 5 - De krachtmeting
Ebook28 pages22 minutes

Ronin 5 - De krachtmeting

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

In de laatste aflevering van de Ronin-serie reist Ronin naar Meifumadô om over zijn lot te leren en het leven van Azami te redden. Tijdens het gevecht tegen de Schaduwkoning en zijn leger van demonen, leert Ronin over zijn verleden, zijn familie en hoe hij zichzelf kan zijn. In de meest uitdagende omstandigheden moet Ronin zich herinneren wat een echte krijger is.-
LanguageNederlands
PublisherSAGA Egmont
Release dateDec 19, 2018
ISBN9788711866597
Ronin 5 - De krachtmeting
Read preview

Related to Ronin 5 - De krachtmeting

Titles in the series (40)

View More

Reviews for Ronin 5 - De krachtmeting

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Ronin 5 - De krachtmeting - Jesper Nicolaj Christiansen

  Ronin 5 - De Krachtmeting

  Original title

  Ronin 5 - Opgøret

  Translated by Agnieszka Juraszek

  Cover illustration by Niels Bach

  Copyright © 2013, 2018 Jesper Nicolaj Christiansen and Lindhardt og Ringhof A/S

  All rights reserved

  ISBN: 9788711866597

  1. e-book edition, 2018

  Format: EPUB 2.0

  All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser."

  Lindhardtogringhof.dk

  Saga er et forlag under Lindhardt og Ringhof, et forlag i Egmont-konsernet

  Ronin 5 - De Krachtmeting

  DE RIVIER

  De boot gleed door het zwarte water. Ze waren omringd door stilte. Het was alsof alle geluiden in de wereld op één of andere manier waren verdwenen. Geen van hen sprak uit angst dat hun stemmen zo luid zouden zijn dat ze de stilte als glas zouden verbrijzelen. Toen ze bewogen, zelfs het kleinste beetje, kraakte de boot en het zou klinken als donder. Zelfs Daigoro, zwemmend bij de boot, maakte geen geluid.

  Bij de achtersteven van de boot stond Okami. Zijn blik was aan de horizon, die pikzwart was. Vlak achter Okami zat de arme Akama. Hij had een pijl tussen zijn tanden en zijn boog aan zijn voeten. Tegenover hem zat Yeo, starend in het zwarte, koude water, zijn speer in de aanslag.

  Vlak voor Ronin zat Goseki, zijn klauwen schoonmaakend. Ronin kon de stilte niet langer uitstaan. Goseki? Zijn gefluister klonk zo hard als een oorlogskreet. Iedereen keek hem aan en toen terug naar het stille water.

  Goseki knikte.

  Ik heb ooit een man gevochten, Shogun. Hij zei dat hij uit de Goseki-ryû kwam. Is dat van jou?

  Goseki knikte

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1