Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ronin 4 - De klauw
Ronin 4 - De klauw
Ronin 4 - De klauw
Ebook21 pages15 minutes

Ronin 4 - De klauw

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ronin vervolgt zijn reis naar Meifumadô. Onderweg wordt hij aangevallen door vijanden die meer kwaadaardig zijn dan alles wat hij tot nu toe is tegengekomen. Samen een paar vrienden wordt hij gedwongen om moeilijke keuzes te maken en zijn moeilijkste obstakels te overwinnen.-
LanguageNederlands
PublisherSAGA Egmont
Release dateDec 19, 2018
ISBN9788711866580
Ronin 4 - De klauw
Read preview

Related to Ronin 4 - De klauw

Titles in the series (40)

View More

Reviews for Ronin 4 - De klauw

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Ronin 4 - De klauw - Jesper Nicolaj Christiansen

  Ronin 4 - De Klauw

  Original title

  Ronin 4 - Kloen

  Translated by Agnieszka Juraszek

  Cover illustration by Niels Bach

  Copyright © 2013, 2018 Jesper Nicolaj Christiansen and Lindhardt og Ringhof A/S

  All rights reserved

  ISBN: 9788711866580

  1. e-book edition, 2018

  Format: EPUB 2.0

  All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser."

  Lindhardtogringhof.dk

  Saga er et forlag under Lindhardt og Ringhof, et forlag i Egmont-konsernet

  Ronin 4 - De Klauw

  DE SCHADUWEN

  De takken raakten zijn hoofd en scheurden naar zijn armen, terwijl hij bloed trok. Daigoro galoppeerde in een razende vaart. Vage geluiden kwamen van de bomen achter hen. De geluiden kwamen van de sinistere schaduwen die hen achtervolgden. De schaduwen bewogen van boom naar boom met ongelooflijk gemak.

  Ronin had geen idee wat ze wilden. Maar hij was er vrij zeker van dat wat het ook was, het niet goed zou zijn. Ze hadden geen woord gezegd sinds ze een tijdje geleden plotseling waren verschenen. Zo nu en

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1