Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ronin 2 - De boog
Ronin 2 - De boog
Ronin 2 - De boog
Ebook26 pages20 minutes

Ronin 2 - De boog

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ronin ontmoet een oude vriend en begint te trainen met zijn sensei, waar hij leert dat alles mogelijk is. Zijn avonturen gaan door waar hij de zwakken verdedigt en zijn krachten ten goede gebruikt. Ronin leert meer over zichzelf en mogelijk waar hij vandaan kwam.-
LanguageNederlands
PublisherSAGA Egmont
Release dateDec 19, 2018
ISBN9788711866566
Ronin 2 - De boog
Read preview

Related to Ronin 2 - De boog

Titles in the series (40)

View More

Reviews for Ronin 2 - De boog

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Ronin 2 - De boog - Jesper Nicolaj Christiansen

  Ronin 2 - De boog

  Original title

  Ronin 2 - Buen

  Translated by Agnieszka Juraszek

  Cover illustration by Niels Bach

  Copyright © 2011, 2018 Jesper Nicolaj Christiansen and Lindhardt og Ringhof A/S

  All rights reserved

  ISBN: 9788711866566

  1. e-book edition, 2018

  Format: EPUB 2.0

  All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser."

  Lindhardtogringhof.dk

  Saga er et forlag under Lindhardt og Ringhof, et forlag i Egmont-konsernet

  Ronin 2 - De boog

  DE AANKOMST

  Ronin stopte Daigoro. Het paard was moe. Ze waren de hele dag op pad geweest. Nu was de zon ondergegaan en vervangen door zijn jongere broer, de maan. In dit licht kon Ronin duidelijk het dorp Musa zien. Het was een gezellig dorp, even groot als veel van de andere dorpen waar hij eerder op de dag doorheen was gevlogen.

  Daigoro draafde door de verlaten straten. Buiten de hutten sliepen slaperige kaarsen in de rijstlampen en in de geelachtige gloed van de lampen danste de schaduw van Ronin op de muren.

  De boeren waren allang naar bed gegaan na weer een lange dag in de rijstvelden.

  Achter de herberg was een huis dat niet leek op een ander huis in het dorp. Het was groter en had geen ramen. Boven de deur stond een bord: Wakayama-ryû.

  Ronin steeg af van Daigoro en bond het vermoeide paard aan een paal.

  "Het

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1