Enjoy millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more, with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ronin 3 - De speer
Ronin 3 - De speer
Ronin 3 - De speer
Ebook19 pages14 minutes

Ronin 3 - De speer

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ronin staat voor een uitdaging en leert dat soms, zelfs bij vijanden, er meer aan de hand is dan op het eerste gezicht lijkt. Terwijl hij leert over zijn verleden, zijn vader en zijn zwaard, duiken er meer vragen op. In zijn laatste avontuur komt Ronin er steeds meer achter wie hij is en hoe hij de mensen, waar hij zich zorgen over maakt, kan helpen.-
LanguageNederlands
PublisherSAGA Egmont
Release dateDec 19, 2018
ISBN9788711866573
Ronin 3 - De speer
Read preview

Related to Ronin 3 - De speer

Titles in the series (40)

View More

Reviews for Ronin 3 - De speer

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Ronin 3 - De speer - Jesper Nicolaj Christiansen

  Ronin 3 - De Speer

  Original title

  Ronin 3 - Spyddet

  Translated by Agnieszka Juraszek

  Cover illustration by Niels Bach

  Copyright © 2012, 2018 Jesper Nicolaj Christiansen and Lindhardt og Ringhof A/S

  All rights reserved

  ISBN: 9788711866573

  1. e-book edition, 2018

  Format: EPUB 2.0

  All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser."

  Lindhardtogringhof.dk

  Saga er et forlag under Lindhardt og Ringhof, et forlag i Egmont-konsernet

  Ronin 3 - De Speer

  ONDERWEG

  Het is nu mijn beurt.

  Nee, je bent gewoon ...

  Maar je hebt urenlang gereden.

  Heb niet.

  Wij moeten.

  Het paard stopte zo abrupt dat Ronin bijna in zijn nek werd gekatapulteerd. Daigoro keek van Ronin naar Azami.

  Misschien heeft Daigoro een beetje rust nodig, zei Ronin.

  Het paard hinnikte en vond een stukje gras om te knabbelen zodra Ronin van zijn rug was geglipt.

  Azami zat

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1