ISIMANGALISO SESIHLAHLA
0% of ISIMANGALISO SESIHLAHLA completed
Unavailable

About

From the Publisher

Le ncwadi imayelana nentombazanya (intandane yesifo seNgculaza) eyafakelwa ugqozi uthando lwezimila kanye nokuvumbuka kwesihlahla esiyisimangaliso egcekeni lomndeni wayo, yabe isiqala iprojekhthi yokutshala izihlahla emphakathini wayo. Uthisha wayo naye onothando lwezimila nguye oyelekelela ngokuqala ingadi yezihlahla zendabuko. Leprojekhthi iveza ibhizinisi lezokuvakasha (B&B) endaweni. Loku ukwenza yize ehlangabezana nezingqinamba nokubandlululwa abantu besifazane abangangaye nabadala imbala abahlangabezana nazo. Uthisha wakhe kanye nogogo wakhe yibona abamfaka umfutho wokuqhubekela phambili. Leprojekhthi igcina isiveze amathuba omsebenzi womphakathi amangingi, ifundisa umphakathi ngokubaluleka kokutshalwa kwezihlahla ukuze kulwiwe neGlobal Warming kanye nokufundisa umphakathi ngamasu okuqala ibhizinisi.Lena inoveli efundisa kabanzi ngeGlobal Warming.
Published: Xlibris on
ISBN: 9781456819040
List price: $9.99
Availability for ISIMANGALISO SESIHLAHLA
  1. This book can be read on up to 6 mobile devices.

Reviews