ఔనా నిజమేనా
Adbhuta Ramayanam
Kadha Sarithsaagaram
Pendli - Hindu Marriage Preparations in Telugu
Telugu Chandasu Basics - Grammer for Telugu Poems
Prasad Yealuru
Telugu Hasyam
GHULAM NABI SHAH NAQSHBANDI
WHAT IS ISLAM IN TELUGU
Al Lulu Wal Marjan Vol1 Chapter 08 Page 117
Telugu Kitab at Tawheed Shaik Abdul Wahhab - కితాబుత్ తౌహీద్ (ఏక దైవారాధన పుస్తకం)
Idee Naa Katha-Mallemala
scribd