રફીકુલ હ-રમૈન (Gujarati) , Ilyas Qadri
Sukhi Thavana Upay Gujarati
scribd