மரண தண்டனையின் அவசியமின்மையைப் பற்றிய ஒரு குறள் கண்ணோட்ட ஆய்வு
Obama Campaign Email 02-25-12 (Screenshot)
scribd