LIGJËRIMI I FOLUR DHE I SHKRUAR. SI ARGUMENTOJMË
Punim Seminarik Krimi i Organizuar
Polio Plus - movement against disability
Zhvillim i Ligjit për Anti - diskriminim në Evropë
BAZAT E RENDIT NDЁRKOMBЁTAR
Punim Seminarik Krimi i Organizuar
Punim Seminarik E Drejta e Policise
Punim Seminarik Bazat e Kriminalistikës
Bashkimi Evropian - Erlet Shaqe
Fuqizimi i Rinise Kosovare - Realiteti Dhe Mundesite
Analiza e Standarteve Ndërkombëtare dhe Praktikave më te Mira të Ligjeve Anti - Diskriminuese
Konventa ndërkombëtare mbi eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit racor
Manual mbi Antidiskriminimin
Legalizimi i prostitucionit në shoqëritë “selefiste”
scribd