1Töökoht-nõuded
2Töökeskkonna korraldus - riiklik tasand
3TÕ,ST 16 05 07
4Priit-sisekontroll
5Priit-riski hindamine, -analüüs, -haldamine
6Ohumärguanded
7Töötajate juhendamine
8TI-karistused
Jaiku
9TTjaTO
Fuusikalised ohutegurid tookeskkonnas
Füüsikalised ohutegurid töökeskkonnas
IKV-esitlus
Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord
Keemilised ohutegurid
Keemilised ohutegurid uldine
Priit-õnnetusoht
Psühholoogilised ohutegurid
PSÜHHOLOOGILISED OHUTEGURID
Tervkontroll, esmaabi ettevõttes
Tuleohutuse üldnõuded
Tuleohutuse üldnõuded
Töötajate juhendamine
Töötajate juhendamine ja väljaõpe ettevõttes töökohal
Töötajate tervisekontrolli korraldus
Õnnetusoht
Raskuste käsitsi teisaldamine
11 Töölepingu seadus
12 Palgaseadus
13 Töö- ja puhkeaja seadus
14 Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus
scribd