EuroCrisis

27 books hand-picked by Kostas Georgioy

Drag and drop to rearrange the books in this collection

Gajanan Kounshaley
euro debt crisis
archaeopteryxgr
European Crisis
Arul Sakthi
European Crisis
Bloomberg Markets Magazine the Worlds 100 Richest Hedge Funds February 2011
Kostas Georgioy
wp1204
j.1468-0351.2010.00395.x
Kostas Georgioy
wp1236
Kostas Georgioy
wp1237
Kostas Georgioy
111811 (1)
economicdelusion
Cm012012 Barroso En
Kostas Georgioy
7 Faces of the Peril
WEF Global Risks Report 2012
Kostas Georgioy
49481502
Towards the Circular Economy - Executive Summary
Ανάλυση Κόστους Λειτουργίας Πανεπιστημίων
Kostas Georgioy
EPB6
Kostas Georgioy
wp1265
Kostas Georgioy
wp1277
Kostas Georgioy
Euro System Nov 2011
Kostas Georgioy
The Future of Banking
Kostas Georgioy
Essqr March 2012 En
Kostas Georgioy
SSRN-id1984501
Aristotelis Katranis
mnimonio2
Karagiannis Kon de as 60
scribd