MONITORUL

AL

OFICIAL
A

ROMANIEI
\nul 174 (XVIII) Nr. 148 bis
PARTEA I

LEGI, DECRETE,

HOTA.RARI SUMAR

SI ALTE ACTE

Joi, 16 februarie 2006

'\nexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructillor si turismului nr. 2.228/2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor", indicativ CR 1-1-3-2005 .

2-16

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor ~i turismului nr. 2.230/2005 pentru aprobarea Heqlernentarii tehnice "Cod de proiectare. Bazele proiectarll structurilor In constructli", indicativ CR 0-2005...............................................................

18-32

ACTE ALE
IlINISTERUL

ALE

ORGANELOR
,
CONSTRUCTIILOR

DE PUBLICE
$1 TURISMULUI

SPECIAllTATE CENTRALE

ADMINISTRATIEI
TRANSPORTURILOR,

ORDI N pentru aprobarea Reqlementarli tehnice "Cod de proiectare. EvaJuarea actiunli zapezii asupra constructiilor", lndlcatlv CR 1-1-3-2005*)
In eonformitate eu art. 38 alin. 2 din Legea In temeiul art. 2 pet. 45 si al art. 5 alin. unctionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor avand In vedere procesele-verbale de avizare ~TS 5 si nr. 5 din 28 noiembrie 2005 al Comitetului ministrul transporturilor, constructlilor nr. 10/1995 privind calitatea In constructii, cu rnodificarile ulterioare, (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea 9i sl Turismului, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare, nr. 11 din 14 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de specialitate tehnie de coordonare general a, emite urmatorul ordin: nr. 489/2005 pentru aprobarea Reqlementarii tehnice "Cod de proiectare seismica - Partea I Prevederi de proiectare pentru cladiri", indicativ P 100-1/2004, publicat In Monitorul Oficial al Homaniei, Partea I, nr. 462 si 462 bis din 31 mai 2005. Art. 3. - La data intrarii In vigoare a prezentului ordin orice dlspozitii contrare 19i lnceteaza aplicabilitatea. si turismului,

~i turismului

Art. 1. - Se aproba Reglementarea tehnlca "Cod de .roiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor", ldicativ CR 1-1-3-2005, elaborata de Universitatea 'ehnica de Constructii Bucuresti - UTCB, prevazuta In nexa care face parte inteqranta din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se publica In Monitorul Oficial I Homaniei, Partea I, si intra In vigoare odata cu Ordinul rinistrului transporturilor, constructiilor 9i turismului

Ministrul transporturilor, constructiilor Gheorghe Dobre Bucuresti, 27 decembrie Nr. 2.228.
*) Ordinul nr. 2.228/2005 Jmar bis.

2005.

a fast publicat in Monitorul Olicial al Homanlel, Partea I, nr. 148 din 16 lebruarie 2006 si este reprodus si in aces!

I
2
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 1118bi~;/Hl,IL20()O ANL~A') COD DE PROIECTARE. EVALUAREA ACTIUNII ZAPEZII ASUPRA CONSTRUCTlIlOn INDICATIV CR 1-1-3-2005

1. Elemente generale
1.1 Introducere
Codul cuprinde prineipiile, elementele si datele de baza ncccsnro peutru IIll1hiUro" incarcarilor din zapada ill Romania, ill aeord eu dezvoltarile din urmatoarclc coduri (h, 1I1'liltwtttrt avansate:eodul european pentru ineareari din zapada, Euroeodul 1, EN 1()91-I-J. i~()()J. ~I)dul american ASCE 7-95,2000 sidocumentul ISO/DIS4355/1992. Sunt indicati coeficientii de expunere si eoeficientii de forma pentru incarcnron dill MPtHhl pe acoperisuri eu forme uzuale, dupa formatul §i datele de baza.din Eurocodul I, Parton I-J, Prima versiune a prezentului cod a fost intocmita de catre UTCB ~i IPCT '1lItl'e nuli II)I)~" 1996, forma actuala fiind e1aborata la UTCB ill2004-2005. Analiza statistiea a valorilor extreme maxime anuale ale incarearii din zapadn po 1101 observate la statiile meteorologice ale Institutului National de Meteorologie si Hidrologie (IN Mil) s-a faeut pe baza datelor existente la INCERC. Codul se inserie in procesul de armonizare a legislatiei tehnice romanesti ell cell dill Comunitatea Europeana, imbunatatind nivelul de reprezentare a inearcarii din zapada pcntru proiectarea construetiilor in Romania. Codul euprinde reeomandari pentru proiectarea cladirilor, strueturilor si clcmcntclor eomponente expuse aetiunii zapezii. Tor

I I I

I
~

I
I

In eazul constructiilor eu acoperisuri eu forme speciale neincluse in prczcntul cod so recomanda (i) utilizarea unor date din alte prescriptii internationale si/sau (ii) dctcrminarca experimentala a valorilor eoeficientilor de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperis. Incarcarea din zapada este 0 incarcare statica pe metru patrat de proiectic orizontala a acoperisului. Actiunea zapezii asupra eonstructiilor este eonsiderata aetiune variabila.

1.2 Definitii
(1) Valoarea caracteristiea a inearcarii din zapada pe sol este definita eu 2% probabilitate de depasire intr-un an sau, echivalent, ell un interval mediu de recurenta llv1R=50 ani. Aceasta valoare earaeteristiea are 0 probabilitate de realizare mai mare de 50% pe durata existentei unei eonstruetii. (2) Valoarea earaeteristiea a inearearii din zapada pe aeoperis se determina prin multipliearea valorii caracteristiee a inearearii din zapada pe sol eu eoefieientii de expunere a amplasamentului si de forma pentru inearearea din zapada pe acoperis. (3) Coeficientul de expunere al amplasamentului eonstruetiei stabileste reducerea sau cresterea inearearii din zapada pe acoperis in funetie de topografia locala a amplasamentului si de obstacolele de langa constructie, (4) Incarearea din zapada neaglomerata pe acoperis este incarearea datorata depunerii naturale a zapezii pe aeoperis, distributa cvasiuniform si influentata doar de forma aeoperisului. Aeeast tip de incarcarenu include redistribuirea zapezii datorita actiunii vantului si/sau topirii zapezii. (5) Inearearea din zapada aglomerata pe aeoperis este inearearea datorata redistribuirii zapezii pe acoperis datorita aetiunii vantului si/sau topirii zapezii. (6) Coeficientul de forma pentru incarearea din zapada pe acoperis stabileste distributia inearearii din zapada pe aeoperisuri de diferite forme, fara a lua in considerare influenta eonditiilor de expunere a amplasamentului. (7) Coefieientul termie stabileste redueerea inearearii din zapada pe acoperis in funetie de fluxul termie ee poate eauza topirea zapezii la nivelul acoperisului.
*) Anexa este reproousa in facsimiL

I I I I I I I I I I I I
I

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 148 bis/16.11.2006

3

1.3 Simboluri utilizate
A altitudinea amplasamentului [m] coeficientul deexpunere al amp lasamentu lui construetiei coefieientul termie lungimea zoneicu zapada aglomerata [m] valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, in arnplasamentul constructiei [kN/m valoarea caracteristica a incarearii din zapada pe acoperis [kN/m unghiul de panta al acoperisuIui, masurat rata de orizontala [ 0 greutatea speeifica a zapezii [kN!m
3 ] ] 2 ] 2 ]

Ce
Ct

fMR intervalul mediu de recurenta al actiunii/inearcarii

Is·
SO,k Sk

a

y
fl

coeficientul de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperis.

2. Proiectarea prin metoda coeficientilor partiali de siguranta
2.1 Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol
Datele de baza pentru zonarea valorii caracteristice a inearcarii din zapada pe sol avand 2% probabilitate de depasire intr-un an, respectiv intervaluI mediu de recurenta IMR=SO ani, sunt prezentate in Anexa A. Valoarea earacteristica a incarcarii din zapada pe sol, SO,k, in Romania este recomandata in harta de zonare din Figura 2.1.Harta este valabila pentru altitudini sub 100Om.
Nota: Daea deterrninarea valorilor caracteristice ale inearearii din zapada pe sol, SOh se face pe baza unei analize statistice de valori extreme pentru amplasamentul constructiei, masuratorile de valori maxime anuale ale inaltimii/greutatii zapezii din zona situata in apropierea amplasamentului trebuie sa aeopere eel putin 20 de ani de observatii.

Determinarea valorii earacteristice a incarcarii din zapada pe sol ill amplasamente altitudinea zfz IOfltlm se face eu unnatoarele relatii, Tabelul 2.1: so,Jc(A~100Om) = 2.0 + 0.00560 (A-lOOO) . pentru so,Jc(A<1000m) =2.0 kN/m2 . 2 pentru so,Jc(A<100Om) =1.5 kN/m , so.Jc(A~100Om) = 1.5 + 0.00602 (A-lOOO) unde
SO,k

cu

(2.1)
(2.2)

sunt valorile din Harta din Fig. 2.1 pentru zonele situate in imediata vecinatate a muntilor.

.. ill . . TabeluI 2.1 Valori carac t ens tiIce al e illcarcarll d' zap_a a pe so I. zone 1e de munte (A~lOOOm) d ill so.!lA~100Om), kN/m2 AltitudineaA, m sOk=1.5 kN/m2 sOk=2.0 kN/m2

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

1.5 2.1 2.7 3.3 3.9 4.5 5.1 5.7 6.3 6.9 7.5

2.0 2.6 3.1 3.7 4.2 4.8 5.4 5.9 6.5 7.0 7.6

48

ROMANIA. Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada pe so] avand IMR=50ani
5:

o z
~
JJ C r

6
;t;:
r

o 'i1

» r
JJ

o 5: »,
iii
~

z

_,
m

::0

»

t21
N
Lu

i\:,

o o (J')

Figura 2.1 Romania - zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada pe sol SO.k. kN/m2
6

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 148bis/16.11.2006

5

2.2 Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe acoperis
Incarcarea din zapada pe acoperis ia in considerare depunerea de zapada in functiede forma acoperisului si de redistributia zapezii cauzata de vant si de topirea zapezii. La proiectarea acoperisurilor se utilizeaza doua distributii ale incarcarii din z~ada: (i) incarcarea din zapada neaglomerata si (ii) incarcarea din zapada aglornerata, Incarcarea din zapada este considerata ca actionand vertical pe proiectia orizontala (m2) a suprafetei acoperisului. Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe acoperis, Sk se detennina astfel: (2.3) unde: este coeficientul de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperis; - valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol [kN/m2], in amplasament; - coeficientul de expunere al amplasamentului constructiei; - coeficientul tennic. Coeficientul de expunere, C, al amplasamentului constructiei este functie de conditiile de expunere ale constructiei (atat la momentul proiectarii cat si ulterior), valorile sale fiind recomandate in Tabelul 2.1. Tabelul 2.1 Valorile coeficientului de expunere C, Tipul expunerii Completa Partiala Redusa

Ce
0.8 1.0 1.2

In cazul expunerii Complete, zapada poate fi spulberata pe zone intinse de teren plat lips it de adapostire sau cu adapostire limitata, . In cazul expunerii Partiale, topografia terenului si prezenta altor constructii sau a copacilor nu permit 0 spulberare semnificativa a zapezii de catre vant. In cazul expunerii Reduse, constructia este situata mai jos decat terenul inconjurator sau este inconjurata de copaci inalti silsau constructii inalte. Pentru acoperisuri cu tennoizolatii uzuale coeficientul tennic Ct este considerat l.0. Coeficientul tennic Ct po ate reduce incarcarea data de zapada pe acoperis in cazuri speciale, cand transmitanta tennica a acoperisurilor este ridicata si conduce la topirea zapezii. In aceste cazuri, valoarea coeficientului termic se detennina prin studii speciale si este aprobata de autoritatea nationala competenta.

2.3 Valoarea de calcul a eJectului structural al incarcarii din zapada
Valoarea de calcul a efectului structural al incarcarii din zapada se determina utilizand coeficientii partiali de siguranta din Capito Iul 4 "Verificari prin metoda coeficientilor partiali de siguranta"din "Codul de proiectare; Bazele proiectarii structurilor in constructii", 2005. Coeficientii partiali de siguranta se aplica efectului structural aI incarcarii caracteristice din zapada pe acoperis.

6

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEAI,

Nr. 148 bis/16.11.2006

3 Coeficienti de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperis
p.

3.1 Acoperisuri cu

0

singura panta

Distributia coeficientului de forma PI. al incarcarii din zapada pe acoperisurile cu 0 singura panta, pentru situatiile in care zapada nu este impiedieata sa alunece de pe acoperis, este indicata in Figura 3.LValoarea coeficientului PI este indicata in .Tabelul 3.1 si Figura 3.2, functie de panta acoperisului, a[D]. Daca la marginea mai joasa a acoperisului este plasat un parapet sau alt obstacol ee impiediea alunecarea zapezii, atunci coeficientii de forma ai inearcariidin zapada nu trebuie sa fie mai mici de 0,8. Cazurilede acoperisuri eu obstacole/parapeti sunt prezentate in CapitoluI 3.6.1.

.."

•.;:

Figura 3.1 Distributia coeficientului de forina pentru incarearea din zapada pe aeoperisuri cu -0 singura panta

r""
,-

2.0 1.6

11

1.0 0.8

a
Figura 3.2 Coeficientii de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperisuri eu 0 singura panta, eu doua pante si pe aeoperisuri cu mai multe deschideri TabeluI 3.1 Valorile coeficientilor de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperisuri . . .. -eu 0 smgura _Qanta,cu doua pante Sl pe aeopensun cu mal. mu Ite desc hideri 1 en 30° < a<60o a;;:: 60° Panta acoperisului, cf 0° 5 a5 30° PI 0,8 0,8 + 0,8 af30 0,8 (60 - a)/30 1,6
,

0,0 -

P2

3.2 Acoperisuri cu doua pante
- Distributiile eoeficientilor de forma PI si P2, pentru incarcarea din zapada pe acoperisurile cu doua pante, pentru situatiile in care zap ada nu este impiedicata sa alunece de pe aeoperis, sunt indicate in Figura 3.3. Valorile coeficientilor PI si P2 sunt indicate in Tabelul 3.1 si Figura 3.2, in functie de panta acoperisului, arc].

[
{'
1i
1

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/1~.I1.2006

7

O.5jJ,(a) jJ2fa)

jJ2fa) O.5p,(a)

Figura 3.3 Distributia

coeficientilor de forma pentru inearearea aeoperisuri eu doua pante

din zapada pe

Pentru inearcarea din zapada neaglomerata, distributia recomandata este indicata in Figura 3.3, cazul (i). Pentru incarcarea din zapada aglomerata, distributia recomandata esteindicata in Figura 3.3, eazul (ii) si eazul (iii). Daca la marginea mai joasa a acoperisului este plasat un parapet sau alt obstacol ee impiediea aluneearea zapezii, atunei coeficientii de forma ai incarcarii din zapada nu trebuie sa fie mai mici de 0,8. Cazurile de acoperisuri eu obstaeole/parapeti sunt prezentate in Capitolul 3.6.1.

3.3 Acoperisuri eu mai multe desehideri
(1) Distributiile
aeoperisuriJe coeficientilor de forma /11 Si/12, pentru incarearea din zapada eu mai multe deschideri/pante, pentru situatiile in care zapada nu este impiedicata pe sa

alunece de pe acoperis, sunt indicate in Figura 3.4. Valorile eoefieientilor Tabelul3.1 si Figura 3.2, in funetie de panta aeoperisului, zr]"]. CazuIO) ,.

/11 si /12 sunt indicate in in

"1(ll1) 111(ll2)

111(ll1) J11(ll2)
a=(al+ a2)/2

_1~~II~iIIlIW~~III~IIIIII~II~li"~~~~III~lIill~~.~!~I~1

Cazul (Ii)

Figura 3.4 Distributia

coeficientilor de forma pentru incarcarea acoperisuri eu mai multe deschideri

din zapada pe

Pentru incarcarea din zapada neaglomerata, distributia recomandata este indicata in Figura 3.4, eazul (i). Pentru incarcarea din zapada aglomerata, distributia recomandata este indicata in Figura 3.4, cazul (ii). Daca Ia marginea mai joasa a aeoperisuIui este plasat un parapet sau alt obstaeol ce impiedica aIunecarea zapezii, atunei coeficientii de forma ai incarcarii din zapada nu trebuie sa fie mai mici de 0,8. Cazurile de acoperisuri cu obstacole/parapeti sunt prezentate in CapitoJuJ 3.6.1.

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 148 bis/16.11.2006

(2) In cazul acoperisurilorcu mai mu1te deschideri, la proiectarea doliilor se utilizeaza distributia coeficientilor de forma pentru incarcarea din zapada aglomerata indicata in Figura 3.5.

I.
5:2

~I

Figura 3.5 Distributia coeficientului de forma pentru incarcarea din zapada aglomerata pe acoperisurile cu mai mu1te deschideri (zona doliilor)
lJ

Valoarea coeficientului de forma Jil pentru inearcarea din zapada din Fig. 3.5 este valoarea minima dintre:
Jll

= yh / SO,k

(3.1a)

Jil = 2b3/ (lsl+ld; lsI JlI= 5.
SO,k

= bi,

Is2

= b2

(3.1b) (3.1c)

este valoarea caracteristiea a incarcarii din zapada pe sol [kN/m2], in amplasamentul constructiei. y este greutatea specifiea a zapezii si se considera egala eu 2 leN/m3.

3.4 Acoperisuri cilindrice
Distributia coeficientului de forma Jl3 pentru inearcarea din zapada pe acoperisuri cilindrice, pentru situatiile in care zapada nu este impiedicata sa aluneee de pe acoperis, este prezentata in Figura 3.6, unde coeficientul Jl3 este determinat din Figura 3.7 si Ecuatia 3.2.
Cazul (i) Cazul (ii)

h

b

Figura 3,6 Distributia coeficientului de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperisuri cilindrice

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 148 bis/16.11.2006

9

Coefieientii de forma pentru incarearea din zapada pe acoperisurile cilindrice sunt recomandati in Figura 3.7 pentru valori ale unghiului /3 dintre orizontala si tangenta la curba directoare a acoperisului mai mici sau egale eu 60° si pentru diferite rapoarte inaltimellatime (hlb).

2.0

III 1.0

o
t1 Figura 3.7 Coeficientul Valorile sunt: coeficientului

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

hlb
cilindrice cilindrice

de forma pentru incarcarea

din zapada pe acoperisuri

de forma 113 pentru incarcarea

din zapada pe acoperisuri

113 = 0,2 + 10 hlb

0,2 5,f13 5, 2

pentru

/35, 60°.

(3.2)

Pentru valori ale unghiului /3 dintre orizontala si tangenta la curbadirectoare a acoperisului mai mari de 60°, coeficientul de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperisurile cilindrice este zero. Daca la marginea mai joasa a acoperisului este plasat un parapet sau a1t obstacol ce irnpiedica alunecarea zapezii, atunci coeficientii de forma ai incarcarii din zapada nu trebuie sa fie mai mici de 0,8 .. Pentru incarcarea din zapada neaglomerata, distributia recomandata este indicata in Figura 3.6, cazul (i). Pentru inearcarea din zap ada aglomerata, distributia recomandataeste indicata in Figura 3.6, cazul Cii).

3.5 Aeoperisuri eu denivelari bruste
Aglomerarile de zapadade pe acoperisurile cu denivelari zapezii de catre vant S1alunecarii zapezii de pe acoperisul superior. Distributiile eoefieientilor de forma pentru incarcararea denivelari bruste sunt recomandate in Figura 3.8.
Clzul

bruste se datoreaza din zapada

spulberarii cu

pe aeoperisuri

P)

111;llrilillllllllililillilillilll;lilll!illll!II~lilliIIIIIIIIIIIII!III

Cazul(l)

CUlII QI)

I.

.1
h

I.
(a)

.!
Aeest caz se

(b)

unde b, < I,

Figura 3.8 Distributia coeficientilor de forma pentru inearcarea din zapada pe acoperisuri eu denivelari bruste

-

.'_._.

-

...

......__"

10

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 148 bis/16.11.2006

Valorile coeficientilor de forma #1 si #2 se detennina astfel:
#1 #2

= 0,8 = Jls + f.Jw.

(pentru acoperisul orizontal situat mai jos)

(3.3) (3.4)

Coeficientul de forma pentru incarcarea datorata alunecarii zapezii, Jls este: Jls= Jls

= 50% din coeficientul

°

de forma maxim corespunzator acoperisului mai inalt adiacent, care se determina conform Cap.3.2.

Coeficientul de forma pentru incarearea datorata spulberarii zapezii, I1w este: 0,8 unde

s f.1w s 4,0

(3.5)

specifiea a zapezii care se considera egaIa eu 2 kN/m3 bi, b: si h - dimensiuni indicate in Figura 3.8.

r este greutatea

Lungimea zonei de aglomerare a zapezii pe acoperis se eonsidera is = 2 h si este limitata la 5 m s.t,« 15 m. Daca b2 :::;ls, coeficientul de forma pentru incarearea din zapada la marginea aeoperisului mai putin inalt se calculeaza prin interpol area valorilorlui /11 si /12, in conformitate eu Figura 3.8 (b).
~

Pentru inearearea din zapada neaglomerata, distributia recomandata este indicata in Figura 3.8, eazul (i). Pentru incarcarea din zapada aglomerata, distributia recomandata este indicata in Figura 3.8, eazul (ii).

3.6 Eleele locale
3.. .1 Aglomerarea de zapada Ia aeoperisuri cu obstacole 6
Pe aeoperisurile aerodinamica la vant. eu obstaeole este posibila aglomerarea zapezii
In

zonele de adapostire

(1) Distributia eoeficientilor de forma in eazul aglomerarilor de zapada datorate obstaeolelor ell inaltimea mai mare sau egala eu 1m este indieata in Figura 3.9 pentru acoperisuri evasiorizontale.
,

#12

Figura 3.9 Distributia coeficientilor de forma pentru incarcarea din zapada pe aeoperisuri eu obstacole

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 148 bis/16.II.2006

11

Valorile recomandate acoperisurile orizontale sunt: PI = 0,8

ale coeficientilor

de forma pentru

incarcarea

din zapada pe

(3.6) 0,8

"

P2 =yh / Sk.

s P2 s 2,0.

(3.7)

Greutatea specifica a zapezii yse considera ca fiind 2 kN/m3.

Lungimea zonei de aglomerare a zapezii pe acoperis se considera is = 2 h si este limitata la
5m~is~15m. (2) Distributia coeficientilor de forma pentru incarcarea din zapada incazul .in care obstacolul de pe acoperis are 0 inaltime mai mica de 1 m sau in care incarcarea din zapada se exercita pecopertine cu lungime mai mica de 5 m care protejeaza intrarea in c1adire este indicata in Figura 3.10.

J
Copertina deasupra u~ilor sau docurilor de Incarcare, unde b,:s 5m Obstacol pe acoperis teresa

Obstacol pe acoperisuri TnpantA sau cilindrice

Figura 3.10 Coeficienti de forma pentru incarcarea din zapada aglomerata pe acoperisuri in zona obstacolelor Coeficientii de forma pentru incarcarea din zapada aglomerata obstacolelor cu inaltimea mai mica de 1 m se detennina astfel:
J11 =

pe acoperis in zona

minimul dintre unnatoarele doua valori: yhl

/SQ,k;

5;
(3.8)

J12 = minirnul dintre unnatoarele doua valori: Yha lsc»: 5.
este valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol [kN/m2], in amplasamentul constructi ei. Greutatea specifica a zapezii y se considera egala cu 2 leN/m3.
SO,k

Lungimea zonei de aglomerare a zapazii Is, se va lua astfel:

12
lsi

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 148 bis/16.11.2006

= minimul dintre
= minimuI dintre

5h si b,
(3.9)

lS2

5h si bz

unde h:51 m. Pentru copertinele avand 0 lungime hi mai mica de 5m, coeficientul de forma al incarcarii este limitat la /11 ~ 2hllsl, unde b este valoarea maxima dintre hlsi bz. (3) Distributiacoeficientilor de forma pentru incarcarea din zapada aglomerata pe acoperis in dreptul parapetilor este prezentata in Figura 3.11.

t
'u1"'lh... ~

Coama

DoLe

T

I

t

Acumulare de z~pada Tn spatele parapetului; acoperis terasA

Acumulare de zApada In zona de dolie din spatele parapetului; peref mansarda.

h
NOTA - la calculul coeficientului de form~ se utilizeazA Ih. .

'u1~
Acumulare de z~pad4 Tnspatele parapetului de Is marginea acoperisulut acopertsuri In pantA sau cilindrice.

Is

Figura 3.11 Coeficienti de forma pentru incarcarea din zapada aglomerata pe acoperis in dreptul parapetilor In Figura 3.11, coeficientul de forma al incarcarii din zapada aglomerata pe acoperis in dreptul parapetilor ~e va Iua ca minimul dintre:
/11 /11

iii = 8.0.

= yhl = 2 hils

SO,k,

(3.10)

unde SO,k este valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol [kN/rn2], in amplasamentul constructiei. Greutatea specifica a zapezii se considera egala cu 2 kN/rn3•

r

Lungimea zonei de acurnulare de zapada, Is se va lua rninimul dintre 5h, hi si 15m.

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 148 bis/16.11.2006

13

3.6.2 Aglomerarea de zapada la marginea unul acoperis
La proieetarea zonelor de acoperis iesite in consola, Figura 3.12, trebuie sa se eonsidere pe langa incarcarea din zapada eorespunzatoare acestor zone si incareareadata de zapada atamata de marginea acoperisului.

Figura 3.12 Zapada atarnata de marginea acoperisului Inearearea din zap ada atarnata se considera ea actionand Ia marginea acoperisului deterrnina astfel:
Se

si se

=K

Sk

2

Iy

(3.11)

unde:
Se este incarcarea din zap ada atarnata de marginea acoperisului si distribuita pe lungimea acoperisului (kN/m); se - valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe acoperis in cazul eel mai defavorabil de depunere de zapada; Y: greutatea specifica a zapezii care se considera 3 kN/m3; K - coeficient care tine cont de forma neregulata a depunerii de zapada, Kmar=2.5.

3.6.3 Incarcareadin

zapada pe panouri de protectie si alte obstacole de pe acoperisuri

Incarcarea din zap ada pe metru liniar, F; (lcN/m), exercitata pe panourile de protectie (parazapezi) si pe alte obstacole, datorata unei mase de zapada care aluneca pe acoperisurile in panta, se va ealeula, pe directia aluneearii, cu relatia: F; unde:
Sk

= si b sina

(3.12)

)

este valoarea caraeteristica a incarcarii din zapada pe acoperis in cazul eel mai defavorabil , tie depunere de zapada; b - distanta in plan -orizon,tal intre panourile de protectie sueeesive sau de la eoama acoperisului la prirnul panou (m); a- panta acoperisului masurata fata de orizontala [0].

Coeficientul de frecare dintre zapada si suprafata invelitorii acoperisului se considera nul.

Anexa A - Zonarea incarcarii din zapada
Harta de zonare a incarcarii din zapada a fost initial elaborata de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB), in 1994-1995, pe baza analizei statistiee a valorilor extreme maxime anuale ale inearcarii din zapada pe sol observate la statiile meteorologice ale Institutului National de Meteorologie si Hi drologie (INMH) s-a facut pa baza datelor existente Ia Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii st Economia Constructiilor (INCERC). Zonarea valorii caracteristice a inearearii din zapada pe sol, definita cu 2% probabilitate de depasire intr-un an, eorespunzand unui interval mediu de recurenta IMR=50 ani, s-a facut luand in considerare: (i) Valorile caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol, calculate in repartiti a lognorrnala recornarrdata de prescriptiile de specialitate din SUA in ultimele doua decenii; (ii) Comparatia dintre valorile caracteristice ale inc arcari i din zapada pe sol si valorile maxime observate ale incarcarii din zapada pe sol, in fiecare statie meteorologica; (iii) Analiza distributiei geografice pe teritoriul Romaniei a valorilor coeficientului de variatie si a mediei maxirnelor anuale ale incarcarii din zapada pe sol.

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 148 bis/16.11.2006

T abel AI. Valori caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol in Municipiile resedinta de judetFig.l.I
Nr.

Municipiul
Alba Iulia Alexandria Arad

Incarcarea din zap ada (kN/m ) avand intervalul mediu de recurenta IMR=50ani

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

Bacau
BaiaMare

Bistrita
Botosani Brasov Braila Bucuresti Buzau Calarasi Cluj Constanta Craiova Deva Drobeta Turnu Severin Focsani Galati Giurgiu Iasi Miercurea Ciuc Oradea Piatra Neamt Pitesti Ploiesti Ramnicu Valcea Resita SatuMare Sfantu Gheorghe Sibiu Slatina Slobozia Suceava Timisoara Targoviste Targu Jiu TarguMures Tulcea Vaslui Zalau

12
13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40

41

1,5 2,5 1,5 2,5 2,0 1,5 2,5 2,0 2,5 2,0 2,0 2,5 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1.5 2,0 1,5 2,0 2,5 2,5 1,5 2,0 2,0 1.5 2,5 2,0 1,5

-~

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 148 bis/16.11.2006

15

Anexa 8 - Intervalul mediu de recurenta al incarcarii din zapada pe sol
Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, SO,k corespunde unui interval mediu de recurenta IMR=50 ani sau, echivalent, unei probabilitati de depasire intr-un an de 2% (probabilitatea de nedepasire intr-un an, 98%). Relatia dintre intervalul mediu de recurenta IMR=N ani si probabilitatea denedepasire intrun an,p este: N = J/(J-p). Relatia dintre valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol avand IMR=50 ani, valoarea incarcarii din zapada pe sol avand IMR=N ani, notata SN, este: --e
SO,k

SO,k

si

SN

_

(C-2.o54)Jln(lW1)

(B.l)

unde:

SO,k

SN

C

v

este valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol (kN/m2), avand un interval mediu de recurentaIMR=50 ani; -valoarea incarcarii din zapada pe sol avand un interval mediu de recurentaIMR=N ani; - coeficient in functie de probabilitatea nedepasire intr-un an dat in Tabelul B.l si valabil pentru repartitia lognorrnala a extremelor maxima anuale; coeficientul de variatie al maximelor anuale ale incarcarii din zapada pe sol.

Ec. (B. 1) este reprezentata in Figura B.l pentru diferite valori ale coeficientului de variatie al maximelor anuale ale incarcarii, V .5'Tabelul B.l IMR C P Intervalul mediu de recurenta, ani Probabilitatea de nedepasire intr-un an 10 0.9 1.282 25 0.96 1.751 50 0.98 2.054 100 0.99 2.326
1.2

_
1.1

1.0
.:.:
ti

l---- fo~

~

II)

'"

0.9 0.8

0.7 0~6

.' 'I'

.' ,

~ , . ~,,',. ... .. . . ."

,~ ,,,.

~"""'._·:tJ .... -

....

_:;F"
~

_ .- -::-- --....~.- -_ --::

__ ....-::

_- - ... _ .. _

•1---.__

_ " .... .. _.__ .

-

_--

-

'";

. " ..'
;

;

--V=O,1 - - -V=O,3 •••• 'V=O,5- '-V=O 7

"

I'

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Interval medlu de recurenta IMR, ani

Figura B.1 Rapoarte ale incarcarii din zapada pe sol avand diferite intervale medii de recurenta

16

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 148 bis/16.11.2006

Anexa C - Standarde si Coduri privind actiunea zapazii asupra constructlilor si Bibliografie
AlSC, 1990. Load and resistance factor design specifications for structural steel buildings. American Institute of Steel Construction, Chicago, lllinois ASCE 7-98, ASCE 7-95 Standards: Minimum design loads for buildings and other structures. American Society of Civil Engineers, New-York, 2000 CIB Commission W81, 1991. Actions on structures. Snow loads, First edition, Aug. Cod de proiectare pentru incarcari din zapada armonizat cu formatul si datele de baza din Eurocode1 si Documentele ISO, Contract de reglementare Nr. 985/1995 cu MTCT Eurocodul1, EN 1991-1-3,2003. Snow loads. Adopted European Standard; CEN, Brussels. European Standard ENV 1991-1, EUROCODE 1 1993. Basis of design and actions on structures, Part 1: Basis of design, CEN/TC250/SC61N32. European Standard ENV 1991-2-3, EUROCODE 1, 1993. Bases of design and Actions on structures. Part 2-3: Snow loads, CEN/TC250/SCIIN106. ISO DIS 4355,1992. Bases for design of structures. Determination of snow loads on roofs. ISO/TC98/SC2IWG1ITenth draft, 1993. General princi~es on reliability for structures, Revisions of IS 2394. SNIP 2.01.07-85. Nagruzki i vozdeistvia. Izdanie ofitialinoe. Gostroi SSSR, Moskva 1987 STAS 10101121-92 Incarcari date de zapada SR EN 1991-1-3 2005. Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Actiuni GeneraleIncarcari date de zap ada. Uniform Building Code, 1991 Edition, International Conference of Building Officials, Whittier, California Del Corso R.; Granzer M., Gulvanessian H., Raoul 1, Sandvik R., Sanpolesi L., Stiefel U., 1995. New european code for snow loads. Background Document. Proceedings of Department of Structural Engineering, University of Pisa, No.264-1995, 76 pag. Ghiocel D., Lungu D. 1975. Wind, snow and temperature effects on structures based on probability, Tunbridge Wells, Kent, Abacus Press. Joint Committee on Structural Safety CEB-CECM- CIB-FIP-IABSE, 1974. Basic data on loads, Second draft, Lisbon. Lungu D., Demetriu S., Aldea A., 1995. Basic code parameters for enviromental actions in Romania harmonised with EC1. Seventh International Conference on Application of Statistics and Probability in Civil Engineering, Paris, July 10-13, Proceedings Vol.2, p.881-887 Lungu D., Ghiocel D., 1982. Metode probabilistice in calculul constructiilor, Editura Tehnica, Bucuresti Ostlund L., 1995. Section 2.12 Snow load in Probabilistic Model Code, Joint Committee on Structural Safety, Second Draft Sandi R., Floricel I., Balacescu A., s.a., 1990-1992. Studii asupra parametrilor de baza ai actiunilor climatice (vant, zapada) in vederea unei zonari imbunatatite a teritoriului Romaniei. Fazele 1-7. Contract No. 132/1990. INCERC Bucuresti Sanpaolesi L., 1996. The background document for snow loads. IABSE Colloquim, Delft 1996, Basis of design and actions on structures, Background and application of Eurocode 1. pp.191- 199. Ravindra K.M., Cornell C.A., Galambos T.V., 1978. Wind, snow and loads factors for use in LRFD. Journal of Structural Division, ASCE, Vol. 104, Nr. ST9, pp.1443- 1457.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful