P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 63|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jul 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

הנביב םרכ תבישי www.kby.org.

il
הרז שא ובירקיו
" א טילש גרבנירג יכדרמ ברה הבישיה שאר
ינימש תשרפ םרכה יבנע
( : ) " " ו ו ארקיו הבכת אל חבזמה לע דקות דימת שא תובכל רוסאש ןאכמ . חבזמה לעש שאה תא
? וז הוצמ לש התועמשמ יהמ
, , האירבה ימי תששב םתכאלמ הרמגנ תישארב ישעמ לכש אוה שאבש דחוימה הרצונ שאה וליאו
(. ) ' ' " . " דנ םיחספ סמב מגה פ עו ש צומב םדאה ידיב תוארבהל הבשחמב הלע שאהש ררבתמ
, " , " ןתנ זאש ש צומ דע ארבנ אלו ש עב , ' , " אציו וזב וז םנחטו םינבא ב איבהו םדאב העד ה בקה
. רואה ןהמ ' " , " סמב ל זח יפב תארקנה איהו הנוילעה הבשחמב אוה שאה רוקמ ז יפל ,(: ) אכ אמוי
". " " " איה לעופה לא האצוההו הלעמ לש שא וא הניכש לש שא . " , םדאה י ע הטמל
, " . דבלב הלעמ לש שא לע ךמתסהל א א םישיאה ינש תא דחאל שי םלועלו " הפצמ ה בקהש ןויכ
. לעופה לא התוא איצויו ותנווכ תא םילשיש םדאה ןמ ( : ) " " ג ב תישארב תושעל םיקולא ארב רשא
. תושעל ונילעו ארב םיקולא רוציל םילגוסמ םניא ולש םישעמהש ןיבהל םדאה ךירצ תאז םע דחי
רבד , , איהש תיקולאה הבשחמה חכב זונג רשא תא לעופה לא איצוהל קר אלא שדח לש ותישאר
: " . םירישה רישב קוספה לע הז דוסי וכימסה ל זח רבד לכ , " " שאב תושיא יתשב תושישאב ינוכמס
( : " ) . די ב ר שהש הטמ לש שאבו הלעמ לש
, " הקלתסנו םיאטחה ומרגש אלא םינותחתב הריד ול היהתש ה בקה הוואתנ . םינוילעל הניכשה
. , םינותחתב איה הייוצמ בוש ןכשמה תמקה םע התע רוביחה יוטיב ידיל אב חבזמה לעש שאבו
לש שאו הלעמ לש שא ןיבש רשקהו , . , רמאנש והזו םדאה השעמו תיקלאה הריציה ןיב הטמ
" ןורהא ינב ונתנו " : " " ' ,( : ) " שאהש י פעא כ ותב ל זח יפו ז א ארקיו חבזמה לע שא םינהכה תדרוי
" , ' . , שא ברעל ידכ רקי ילכה כו טוידהה ןמ איבהל הוצמ םימשה ןמ ". הטמ לש שא םע הלעמ לש
, םינוילעה ןיב קותינ ותועמשמש חבזמה לעש שא תובכל אלש הרהזאה ןאכמו . והזו םינותחתו
( : ) " לעש שא םימשג וביכ אל םלועמש ז ה תובא ל זח ורמאש , איה הנוילעה שאהש הכרעמה יצע
. יונישל תנתינ הניאו תיחצנ
" , " אל רשא הרז שא ובירקיו אוהיבאו בדנ לש םאטח תא ןיבהל שי ז יפעו ( : ) ". ירהו א י םתוא הוצ
" , שא םינהכה ןורהא ינב ונתנו םינהכה ווטצנ !? ", טוידהה ןמ איבהל הוצמו חבזמה לע
, . " אוה הרותב ראותמש יפכ םיעוראה רדס ם בשרה בתכ הזל ירוקמ שוריפ ' " : לא ה דובכ אריו ךכ
' " ;( : ) " לע לכאתו ה ינפלמ שא אצתו גכ ט םעה לכ " ;( : ) ' " ינב וחקיו דכ ט וכו הלועה תא חבזמה
ונתיו ותתחמ שיא ןורהא ' " ;( : ) ? " ... לכאתו ה ינפלמ שא אצתו א י וכו הרז שא ובירקיו שא ןהב
( : ) ".' ב י ה ינפל ותומיו םתוא
( .' ( : ' , אצתו ב ה דובכ אריו א םידרפנ םיעורא ד ויה תוטשפב הארנה יפל םיבלחה תא לכאתו שא
( . הרז שא ובירקה אוהיבאו בדנ ג ןוציחה חבזמה לע . ( . םתוא לכאתו שא אצתו ד ימינפה חבזמב
– םעפ שא האצי םיימעפ , ףורשל הינש םעפו ןוציחה חבזמה לעש םיבלחה תא ףורשל הנושאר
בדנ תא , " . תעברא לכ ם בשרה תעדל םלוא ימינפה חבזמה דיל ודמעש אוהיבאו ויה םיעוראה
, , . םש ימינפה חבזמה ךרד םישדקה שדק תיבמ האצי שא דחאכ , םשמו אוהיבאו בדנ תא הפרש
, םיבלחה תא הלכאו ןוציחה חבזמל הכישמה ". ' " םעה לכ לא ה דובכ אריו רמאנ תאז שאה לעו
. , םימשה ןמ שא הדריש רחאל קר תאז ךא טוידהה ןמ איבהל הבוח שי םנמא האציש שא התואו
, , " רחאל קרו הלעמ לש שאה תויהל הרומא התיה ק הוקמ לעש תרוטקה תא תפרוש התיהש
ימינפה חבזמה רחש לש תרוטק ןידכ דימתה ירבאל תמדוקה , ןוציחה חבזמה לא הכישממ התיהו
הנביב םרכ תבישי www.kby.org.il
היה זא קר . ינפל הטמ לש שא ובירקה אוהיבאו בדנ וליאו טוידהה ןמ שא איבהל רשפא הדריש
" ", " . ישעמ לע ךמתסהל א אש הרז שא יהוזו םימשה ןמ הנוילעה שאה , אתעייס אלב דבלב םדאה
. לכה דוסי איה הלעמלמש שאהש הרכה אלבו אימשד

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->