Phân tích cơ h i và thách th c c a toàn c u hóa đ i v i n n kinh t Vi t Nam.

Gi i pháp và phương hư ng phát tri n cho các doanh nghi p Vi t Nam
M CL C L i nói đ u 1 M cl c2 CHƯƠNG I: CƠ S LÝ LU N CHUNG V TOÀN C U HÓA 3 1.1 Khái quát v toàn c u hóa. 3 1.1.1 Khái ni m toàn c u hóa. 3 1.1.2 L ch s c a toàn c u hoá. C 1.2 B n ch t c a toàn c u hóa. 1.3 Ý nghĩa c a toàn c u hóa. CHƯƠNG II:CƠ H I VÀ THÁCH TH C C A QUÁ TRÌNH TOÀN C U HÓA Đ I V I N N KINH T VI T NAM VÀ CÁC DOANH NGHI P VI T NAM. 2.1 QUÁ TRÌNH H I NH P N N KINH T TH GI I C A VI T NAM 2.1.1 Các bư c đi trong quá trình h i nh p. 2.1.2 Nh ng k t qu đã đ t đư c trong ti n trình h i nh p. 2.2 TÁC Đ NG C A QUÁ TRÌNH TOÀN C U HÓA Đ I V I TOÀN B N N KINH T VI T NAM. 2.2.1 Đi m m nh. 2.2.2 Đi m y u. 2.2.3 Cơ h i. 2.2.2 Thách th c. 2.3 TÁC Đ NG C A QUÁ TRÌNH TOÀN C U HÓA Đ I V I CÁC DOANH NGHI P VI T NAM. 2.3.1 Đi m m nh. 2.3.2 Đi m y u. 2.3.3 Cơ h i. 2.3.4 Thách th c. CHƯƠNG III: CÁC GI I PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N Đ I V I CÁC DOANH NGHI P VI T NAM. 3.1 Phương hư ng phát tri n c a các doanh nghi p Vi t Nam. 3.1.1 Các gi i pháp phát tri n đ i v i các doanh nghi p Vi t Nam. K t lu n Tài li u tham kh o L I NÓI Đ U 1. Tính t t y u Hi n nay, toàn c u hóa kinh t là m t xu hư ng n i tr i và do đó đã tr thành môi trư ng c a các cu c c nh tranh gay g t gi a các nư c trên ph m vi toàn

th gi i. Chính đ c đi m này t o ra s liên k t và ph thu c l n nhau càng cao gi a các qu c gia và khu v c. Các đ nh ch và t ch c kinh t khu v c và qu c t đã đư c hình thành đ ph c v cho kinh t qu c t , t o l p hành lang pháp lý chung và đ các nư c cùng tham gia vào quá trình gi i quy t các v n đ l n c a kinh t th gi i mà không m t qu c gia nào có th th c hi n m t cách đơn l . Tuy th , gi a các nư c và các b ph n xã h i m i nư c v n đang t n t i s khác bi t đáng k v nh n th c cũng như trong hành đ ng trư c toàn c u hóa. Nh ng nư c và các nhóm xã h i y u th thư ng b thua thi t do tác đ ng t nh ng m t trái c a toàn c u hóa và luôn ph n đ i nó ho c trong tâm th thích ng b đ ng. Trong khi đó, nh ng nư c và nh ng ngư i có s c m nh chi ph i toàn c u hóa l i coi nó là cơ h i mang l i s ti n b cho mình và ra s c t n d ng nh ng m t tích c c c a nó. Cho dù v y, toàn c u hóa v n đã và s di n ra, chi ph i dư i hình th c này hay khác, v i các m c đ khác nhau đ i v i t t c các lĩnh v c kinh t và xã h i c a h u h t các nư c, n u nhìn v dài h n. Gia nh p WTO là cơ h i l n và cũng là thách th c l n đ i v i n n kinh t Vi t Nam. Xu t phát t th c t trên, ch đ : “Phân tích cơ h i và thách th c c a toàn c u hóa đ i v i n n kinh t Vi t Nam. Gi i pháp và phương hư ng phát tri n cho các doanh nghi p Vi t Nam”. 2. M c đích Ch đ nh m phân tích cơ h i và thách th c c a toàn c u hóa c a toàn c u hóa đ i v i n n kinh t Vi t Nam, c th là đ i v i các doanh nghi p Vi t Nam. T ng h p và đưa ra các s li u th ng kê nh m phác h a nh ng nét cơ b n nh t v cơ h i, thách th c c a n n kinh t Vi t Nam. Đ ng th i cũng đưa ra nh ng đi m m nh, đi m y u c a n n kinh t Vi t nam và các doanh nghi p khi ch u s nh hư ng c a quá trình toàn c u hóa. T nh ng ki n th c đã t ng h p và phân tích, ch đ m nh d n đưa ra m t s gi i pháp và phương hư ng phát tri n c a các doanh nghi p Vi t Nam khi ch u s tác đ ng c a quá trình toàn c u hóa. 3. K t c u và n i dung Ngoài l i m đ u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o và ph l c, n i dung c a ch đ đư c trình bày trong 3 chương: Chương I: Cơ s lý lu n chung v toàn c u hóa Chương II:. Cơ h i và thách th c c a toàn c u hóa đ i v i n n kinh t Vi t Nam và các doanh nghi p Vi t Nam. Chương III: Gi i pháp và phương hư ng phát tri n đ i v i các doanh nghi p Vi t Nam

CHƯƠNG I CƠ S LÝ LU N CHUNG V TOÀN C U HÓA 1.1. Khái quát v toàn c u hóa. 1.1.1. Khái ni m toàn c u hóa.

"Th i kỳ đ u c a toàn c u hoá" rơi vào thoái trào khi b t đ u bư c vào Chi n tranh th gi i l n th nh t. kinh t . 1. K t Chi n tranh th gi i l n th hai.v. v. các Vòng đàm phán thương m i do GATT kh i xư ng. đó là s nh hư ng tác đ ng. Th i kỳ b t đ u dùng vàng làm tiêu chu n c a h th ng ti n t (b n v vàng) và t do hoá trong th k th 19 thư ng đư c chính th c g i là "th i kỳ đ u c a toàn c u hoá". Vòng đàm phán Uruguay đã đ ra hi p ư c thành l p T ch c thương m i th gi i hay WTO. Các hi p ư c thương m i song phương khác.. công ngh .. Thu t ng "t do hoá" xu t hi n đ ch s k t h p c a h c thuy t kinh t v th trư ng t do tuy t đ i và s h y b các rào c n đ i v i vi c lưu thông hàng hoá. cà chua và thu c lá). môi trư ng.Toàn c u hóa (Wikipedia ti ng vi t) là khái ni m dùng đ miêu t các thay đ i trong xã h i và trong n n kinh t th gi i. sau khi có nh ng cu c thám hi m hàng h i quy mô l n. m t s gi ng cây cũng đư c đem tr ng t vùng khí h u này sang vùng khí h u khác (ch ng h n như khoai tây. đã b t đ u vào kho ng th k th 15. các tác . toàn c u hoá h u như đư c dùng đ ch các tác đ ng c a thương m i nói chung và t do hóa thương m i hay "t do thương m i" nói riêng. văn hoá.. Cu c thám hi m l n l n đ u tiên vòng quanh th gi i do Ferdinand Magellan th c hi n vào năm 1522. S ph thu c qua l i có th x y ra trên lĩnh v c kinh t .. ngư i ta ch th y các dòng ch y tư b n quy mô toàn c u kéo theo các dòng ch y thương m i. T th p k 1970. t o ra b i m i liên k t và trao đ i ngày càng tăng gi a các qu c gia. châu Phi và châu M không ph i là hi n tư ng g n đây. bao g m m t ph n c a Hi p ư c Maastricht c a châu Âu và Hi p ư c m u d ch t do B c M (NAFTA) cũng đã đư c ký k t nh m m c tiêu gi m b t các thu quan và rào c n thương m i..1. đã đ t l i v n đ toàn c u hoá và t đó d n đ n m t lo t các hi p đ nh nh m g b các h n ch đ i v i "thương m i t do".2. L ch s c a toàn c u hoá Toàn c u hoá. các t ch c hay các cá nhân góc đ văn hóa. xâm nh p l n nhau xuyên biên gi i trong các lĩnh v c khác nhau c a đ i s ng xã h i. công ngh . Rõ ràng c n phân bi t toàn c u hoá kinh t v i khái ni m r ng hơn là toàn c u hoá nói chung. Cũng như vi c xu t hi n các tr c đư ng trao đ i thương m i gi a châu Âu. Ngoài nh ng trao đ i v hàng hoá v t ch t. Đ c bi t trong ph m vi kinh t . Cũng góc đ kinh t . và sau đó s p đ h n khi x y ra kh ng ho ng b n v vàng vào cu i nh ng năm 1920 và đ u nh ng năm 1930. nh m gi i quy t các tranh ch p thương m i. văn hoá hay xã h i. k thu t. trên quy mô toàn c u. châu Á. thông tin. theo nghĩa c đi n. trư c h t và ch y u là lĩnh v c kinh t trên ph m vi toàn c u Toàn c u hóa đư c đ nh nghĩa m t cách khách quan nh t là s ph thu c qua l i không ng ng gi a các qu c gia và các cá nhân. Toàn c u hóa là quá trình hình thành m t ch nh th th ng nh t toàn th gi i.

t p đoàn. c v m t tích c c l n tiêu c c. 1. • S lan r ng c a ch nghĩa tư b n t các qu c gia phát tri n sang các qu c gia đang phát tri n. và đư c chính th c s d ng r ng rãi t nh ng năm 1990 c a th k th 20. c ng đ ng.. d n t i m t n n văn minh toàn c u. các nư c trên th gi i đã và đang tri n khai m nh m quá trình khu v c hoá. "Toàn c u hóa" có th có nghĩa là: • S hình thành nên m t ngôi làng toàn c u — dư i tác đ ng c a nh ng ti n b trong lĩnh v c tin h c và vi n thông. v a đ u tranh gay g t. ph c t p gi a các qu c gia. thu n l i và nguy cơ. B n ch t c a toàn c u hóa. quan h gi a các khu v c trên th gi i ngày càng g n gũi hơn. v i nhau. v a đem l i th i cơ. v i s ph bi n các phương ti n v n t i có đ ng cơ và s gia tăng các trao đ i thương m i. thách th c đ i v i các qu c gia dân t c.3. Thu t ng toàn c u hoá xu t hi n vào nh ng năm 1950. . mang tính bư c ngo t c a l c lư ng s n xu t trong th i đ i cách m ng khoa h c công ngh . .Toàn c u hoá là m t quá trình v a h p tác r ng m .. nh t là các nư c kém phát tri n và đang phát tri n. . nhanh s phát tri n đ c bi t là s xã h i hóa các LLSX đưa l i s tăng trư ng kinh t cao • TCH thúc đ y s tăng trư ng c a thương m i th gi i • TCH thúc đ y tăng trư ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài và s h p tác gi a các doanh nghi p • TCH thúc đ y s gia tăng lưu thông qu c t v v n. • Tác đ ng tiêu c c c a các t p toàn đa qu c gia tìm ki m l i nhu n — vi c s d ng các phương ti n lu t l và tài chính m nh m và tinh vi đ vư t qua gi i h n c a các tiêu chu n và lu t pháp đ a phương hòng l i d ng nhân công và d ch v c a các vùng phát tri n chưa đ ng đ u l n nhau. Ý nghĩa c a toàn c u hóa. 1. • Toàn c u hoá kinh t — "thương m i t do" và s gia tăng v quan h gi a các thành viên c a m t ngành công nghi p các khu v c khác nhau trên th gi i (toàn c u hoá m t n n kinh t ) nh hư ng đ n ch quy n qu c gia trong ph m vi kinh t . v a tích c c v a tiêu c c.Đ b o v l i ích qu c gia trong quá trình tham gia toàn c u hoá. • TCH thúc đ y m nh.V i tính cách là m t xu th l ch s . c ng v i s gia tăng không ng ng v các trao đ i m c đ cá nhân và s hi u bi t l n nhau cũng như tình h u ngh gi a các "công dân th gi i". toàn c u hoá đư c quy t đ nh b i s phát tri n m nh m . v a ch a đ ng tính ch t t do tư b n.Toàn c u hoá v a mang b n ch t khách quan. .2. cá nhân.đ ng c a thương m i qu c t ngày càng rõ r t. .

1.CHƯƠNG II CƠ H I VÀ THÁCH TH C C A QUÁ TRÌNH TOÀN C U HÓA Đ I V I N N KINH T VI T NAM VÀ CÁC DOANH NGHI P VI T NAM. ngày 10/2/1998 Th tư ng Chính ph ra Quy t đ nh 31/1998-TTg thành l p U ban qu c gia v h p tác kinh t qu c t . xây d ng cơ ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa phù h p v i lu t pháp và t p quán qu c t . Ngân hàng th gi i (WB). U ban này có nhi m v giúp Th tư ng ch đ o và . Các bư c đi trong quá trình h i nh p V các bư c đi trong ti n trình h i nh p kinh t qu c t c a nư c ta. đ i m i chính sách và h th ng kinh t vĩ mô và c g ng c i cách kinh t . Lu t Công ty. chúng ta c n xem xét đ n hai m t. . Đ i v i bên ngoài: Chúng ta đã th c hi n l n lư t các bư c đi c th . 2.Ngày 15/6/1996 g i đơn xin gia nh p APEC.Ngày 25/7/1995 đã chính th c gia nh p Hi p h i các nư c Đông Nam Á (ASEAN).Ngày 3/1996 tham gia Di n đàn Á . . Đó là: . Phiên đàm phán đa phương th 10 v vi c Vi t Nam gia nh p WTO đư c ti n hành vào ngày 15/9. m t đ i tác thương m i l n có 25 nư c thành viên.Năm 1993 đã khai thông quan h v i Quĩ ti n t qu c t (IMF). đã có tác đ ng tích c c đ i v i quá trình đàm phán c a Vi t Nam). Ngân hàng phát tri n châu Á (ADB).1. đ th ng nh t vi c ch đ o quá trình Vi t Nam h i nh p kinh t qu c t . chúng ta đã ti n hành đư c 10 phiên đàm phán đa phương và k t thúc đàm phán v i 20 đ i tác song phương.Vi c đ t đư c th a thu n s m v i EU. .Ngày 1/1995 g i đơn xin gia nh p WTO (cho đ n nay. .M … Đ i v i trong nư c: Chúng ta đã làm 3 vi c cơ b n: Qu c h i đã thông qua nhi u đ o lu t. QUÁ TRÌNH H I NH P N N KINH T TH GI I C A VI T NAM 2. th c hi n s chuy n đ i th ch kinh t . 11/1998 đư c công nh n là thành viên c a APEC. là phiên r t quan tr ng và có ý nghĩa quy t đ nh đ i v i quá trình đàm phán c a Vi t Nam v i các đ i tác đa phương. Lu t Đ u tư nư c ngoài…). văn b n dư i lu t t o hành lang pháp lý phù h p cho h i nh p (Ví d : Lu t Doanh nghi p. .Ti n trình đàm phán gia nh p WTO c a Vi t Nam đang bư c vào giai đo n cu i cùng. đ ng th i tham gia vào AFTA và Chương trình thu quan ưu đãi có hi u l c chung (CEPT).Năm 2000 ký Hi p đ nh thương m i song phương Vi t . .1.Âu (ASEM) v i tư cách là thành viên sáng l p. .

Đ y lùi đư c chính sách bao vây. tăng 28. khu v c quan tr ng. đưa t ng s lao đ ng tr c ti p lên kho ng 74 v n ngư i. .đi u hành các b . tăng 20% so v i năm 2003.4 v n lao đ ng. vi c ký k t và th c hi n các hi p đ nh song phương liên quan đ n đ u tư đã xu t hi n đ ng thái m i v đ u tư nư c ngoài vào Vi t Nam th hi n qua vi c gia tăng s lư ng nhà đ u tư vào Vi t Nam kh o sát. đ ng th i cũng đã m r ng đư c th trư ng xu t kh u. Năm 2004. Tính riêng trong tháng 8 năm nay. kim ng ch xu t kh u c a c nư c đ t 2. kinh doanh.9% so v i năm 2003 và là m c tăng cao nh t trong b n năm tr l i đây.8 t USD.3 t USD. tăng 37. N u tính c s v n c a nh ng d án m i đư c c p phép và s v n b sung c a nh ng d án đang ho t đ ng thì t ng s v n đăng ký m i trong 7 tháng đ u năm 2005 đ t kho ng 3. Vi t Nam đã thi t l p quan h ngo i giao v i hơn 170 nư c và có quan h kinh t .6% so v i cùng kỳ năm trư c.2 t USD. Đó là: Th c hi n đư ng l i đ i ngo i đ c l p. kinh nghi m còn h n ch nhưng cũng đã mang l i nh ng k t qu bư c đ u khá kh quan. v i h u h t các t ch c qu c t . Năm 2004.5% so v i năm 2003 và vư t so v i d ki n ban đ u (m c tiêu năm 2004 là 2. ngành trong vi c tham gia h i nh p kinh t qu c t . nâng kim ng ch xu t kh u trong 8 tháng qua lên hơn 20. Năm 2004 c nư c đã thu hút đư c hơn 4. 2. tăng 66.2 t USD và v n b sung đ t g n 2 t USD. T o đư c th thu n l i cho công cu c xây d ng và b o v t qu c. Đây là m c đăng ký cao nh t k t sau kh ng ho ng tài chính khu v c di n ra vào năm 1997. Thu hút đư c ngu n v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI) và tranh th đư c ngu n vi n tr phát tri n chính th c (ODA) ngày càng l n và gi m đáng k n nư c ngoài.thương m i v i trên 160 nư c và vùng lãnh th . t ng kim ng ch xu t kh u hàng hóa c a c nư c đ t 26.2.8% so v i năm 2003. Kh c ph c đư c tình tr ng kh ng ho ng th trư ng do h th ng xã h i ch nghĩa Liên Xô (cũ) và các nư c Đông Âu s p đ .2 t USD v n đ u tư m i. kh ng ho ng kinh t trong khu v c năm 1997. v n th c hi n c a khu v c đ u tư nư c ngoài đ t 2. tăng 7. đa phương hoá và h i nh p kinh t qu c t . Xu hư ng nói trên đã t o đi u ki n đ hình thành các d án đ u tư m i trong năm 2005. Nh ng k t qu đã đ t đư c trong ti n trình h i nh p Nư c ta tri n khai h i nh p kinh t qu c t chưa lâu. tìm ki m cơ h i đ u tư. đa d ng hoá. Doanh thu c a khu v c đ u tư nư c ngoài trong năm 2004 đ t kho ng 18 t USD. ban. Khu v c kinh t có v n đ u tư nư c ngoài đã t o thêm vi c làm cho 7.85 t USD. t ch . nâng cao v th c a Vi t Nam trên chính trư ng và thương trư ng qu c t . c m v n c a các nư c.1. Ðây là m t trong nh ng thành t u n i b t c a n n kinh t nư c ta năm qua. th l c thù đ ch. Vi c tăng cư ng v n đ ng xúc ti n đ u tư nư c ngoài. tăng g n 19% so v i cùng kỳ năm trư c. đã ch ng t đư ng l i đ i m i và h i nh p kinh t qu c t c a Ð ng và Nhà nư c ta đang đư c th c ti n kh ng đ nh.75 t USD). trong đó v n c p m i đ t trên 2.003 t USD.

25%.công nghi p ngày càng gi m tương ng. nhưng th c t l i có xu hư ng th c hi n theo mô hình công nghi p hoá thay th nh p kh u.hi n đ i hoá. còn có nh ng chính sách. năm 2000 GDP tăng g p 2. đ i ngũ cán b qu n lý còn thi u. lu t pháp qu n lý kinh t . chúng ta tin tư ng r ng đ n năm 2020.kinh doanh. N n kinh t đang trình đ phát tri n ch m.Ti p thu đư c nhi u thành t u m i v khoa h c. 6 tháng đ u năm đ t 7. t l ngư i nghèo đói Vi t Nam đã gi m m nh. Các ngành cơ khí ch t o. Trong năm 2005. công ngh và k năng qu n lý.1% vào năm 2004 (theo chu n nghèo 1USD/ngày). có th d n đ n kh năng m t th trư ng trong và ngoài nư c.m c dù có ch u nh hư ng do thiên tai. do đó s c c nh tranh hàng hoá kém.5%. Nhi u ngành kinh t m i đã xu t hi n d a trên cơ s tăng cao hàm lư ng ch t xám trong s n xu t .63% (tuy nhiên. Cơ c u kinh t chuy n d ch m nh m theo hư ng công nghi p hoá . h th ng chính sách. lu t chưa th c s phù h p v i nh ng thông l qu c t . Cơ c u hàng hoá ch y u là bán s n ph m và gia công. y u kém nh t đ nh. Tuy x y ra cu c kh ng ho ng kinh t trong khu v c năm 1997. kinh t Vi t Nam luôn đ t m c tăng trư ng cao so v i các nư c trong khu v c. t c đ tăng này chưa tương x ng v i ti m năng c a đ t nư c . Gi v ng s n đ nh v kinh t . Như v y liên t c trong th i gian qua. đ c bi t là đ i ngũ cán b làm trong lĩnh v c kinh t đ i ngo i. xu t kh u tuy v i kh i lư ng l n nhưng giá tr thu đư c th p. nhưng t năm 2001 đ n 2004. y u. t ng giá tr s n ph m nông .07 l n. V i nh ng thành công bư c đ u v h i nh p kinh t qu c t mà Đ ng và Nhà nư c ta đã xác đ nh trong th i gian qua. đ c bi t là l i s ng c a l p tr . Đ c bi t. nư c ta cơ b n s tr thành m t nư c công nghi p. So v i năm 1990. đưa đ t nư c thoát kh i kh ng ho ng kinh t . Bư c đ u chúng ta đã đ t đư c nh ng k t qu đáng khích l . Chưa có m t k ho ch t ng th và dài h n đ h i nh p kinh t qu c t . t c đ tăng trư ng GDP quí I đ t 7. C th là: Nh n th c v h i nh p c a cán b và nhân dân chưa đư c nh t trí cao. t 58% (năm 1993) xu ng 24. Trong th i gian qua. chu n nghèo lương th c đã gi m t 24. còn chênh l ch quá nhi u so v i các nư c trong khu v c. B n s c văn hoá đang b đe do . GDP tăng liên t c qua các năm v i nh p tăng bình quân hàng năm 7.8% trong năm 2004.9% (năm 1993) xu ng 7. m c tiêu phát tri n kinh t c a ta là hư ng v xu t kh u. th c hi n th ng l i . T tr ng giá tr công nghi p và d ch v trong t ng s n ph m qu c n i (GDP) ngày càng tăng. Đi u này th hi n n n kinh t có t c đ tăng trư ng liên t c khá cao và tương đ i n đ nh. nhưng cũng v n còn nh ng m t h n ch . thương m i chưa hoàn ch nh. hi u qu đ u tư th p. GDP c a Vi t Nam v n có nh p đ tăng trư ng bình quân hàng năm 7. Trong đó xu hư ng t tr ng giá tr c a d ch v ngày càng tăng. l c lư ng s n xu t có nguy cơ t t h u so v i trình đ phát tri n chung c a th gi i. nông nghi p ngày càng gi m. Trư c xu th nh p kh u và s c c nh tranh chưa đ m nh.23%. d ch b nh). T năm 1991 đ n năm 2000. đóng tàu… t ng bư c đư c nâng lên t m cao m i. s n ph m ngày càng t o đư c uy tín trên th trư ng trong và ngoài nư c.

ch đ ng phát tri n kinh t . trong đó có nhi u lo i có giá tr kinh t l n nhưng chưa đư c khai thác ho c khai thác m c đ th p s d ng chưa h p lý. Có ngu n tài nguyên thiên nhiên phong phú đa d ng: Vi t Nam có nhi u lo i tài nguyên thiên nhiên. minh b ch và kh năng gi i trình . Đi u này t o ra môi trư ng thu n l i đ Vi t Nam nâng cao năng l c c nh tranh. Tài nguyên nhân văn phong phú:Bao g m l c lư ng lao đ ng d i dào và nh ng h th ng giá tr do con ngư i t o ra trong quá trình phát tri n l ch s c a dân t c. đ ng th i là đ i tư ng đ u tư c a đ i tư ng tư b n nư c ngoài. . song đây cũng chính là đi m còn nhi u b t c p nh t. nư c m nh. đ c bi t là cu c cách m ng trong lĩnh v c thông tin. khoa h c k thu t v i cac nư c trong khu v c và trên th gi i. trình đ công ngh . Còn r t nhi u vi c ph i làm đ ti p t c hoàn thi n khung kh pháp lý cho phù h p v i cam k t h i nh p và các chu n m c kinh t th trư ng. ho ch đ nh chính sách.S ra đ i và phát tri n c a n n kinh t tri th c góp ph n quan tr ng vào s phát tri n kinh t nói chung và tăng cư ng tính toàn c u c a th trư ng. Đây là đ i tư ng đ u tư phát tri n r t quan tr ng c a tư b n nư c ngoài. đòng th i Vi t Nam trong khu v c đang di n ra ho t đ ng kinh t sôi n i nh t th gi i. nhân l c.2. ngu n nhân l c y u kém. Cũng còn kho ng cách khá xa gi a th c t và yêu c u v tính chuyên nghi p. 2.S qu c t hoá các ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Có v trí đ a lý thu n l i có th d dàng phát tri n kinh t thương m i. . ti p t c phát tri n m nh m và s thúc đ y s phát tri n m nh m và r ng rãi c a ti n trình toàn c u hoá. xã h i công b ng.1 B t c p v th ch : Năng l c th ch đã có nh ng chuy n bi n tích c c. k t c u h t ng. văn minh. . 2. dân ch . tài nguyên thiên nhiên. Đi m y u Bên c nh nh ng th m nh c a Vi t Nam trong ti n trình h i nh p kinh t toàn c u thì trong b n than n i t i chúng ta còn r t nhi u nh ng y u kém đang là v n đ nam gi i như : Nh ng b t c p v th ch . TÁC Đ NG C A QUÁ TRÌNH TOÀN C U HÓA Đ I V I TOÀN B N N KINH T VI T NAM.2.Cu c cách m ng khoa h c công ngh .2.s phát tri n c a h th ng công ty xuyên qu c gia s là y u t quan tr ng đ i v i s phát tri n c a toàn c u hoá trong m t s th p k t i. v khuôn kh pháp lý. S giao lưu c a các ngu n v n. đ c bi t là s h tr to l n c a n n công nghi p Internet. văn hoá.2. Đây là ngu n l c bên trong đ phát tri n kinh t . Nh ng y u t thu n l i trong xu th toàn c u hoá: .2. năng l c c nh tranh ch m c i thi n. Đi m m nh.m c tiêu dân giàu. Cùng v i s phát tri n c a khoa h c công ngh . ch t lư ng tăng trư ng th p…là nh ng đi m y u cơ b n c a n n kinh t Vi t Nam nhi u năm nay: 2.1.M c dù có nhi u bi n đ ng nhưng nhìn chung tình hình qu c t v n n đ nh. thông tin và công ngh di n ra m t cách nhanh chóng hơn trên toàn c u.2. 2.

3 Y u kém trong ho ch đ nh chính sách: M t khi m c a thương m i càng cao thì nguy cơ d b t n thương ngày càng l n. đ a phương mình phù h p v i nghành ngh nào mà th trư ng lao đ ng đang c n. đào t o đang t ra chưa đáp ng đư c yêu c u c a cu c s ng và th i đ i.2. đi m m nh và hoàn c nh c a b n than gia đình.2. cho đ n doanh nhân và ngư i lao đ ng nói chung. Quá trình này l i di n bi n ph c t p vì bi n đ ng trên các th trư ng y u t s n xu t r t nh y c m v m t xã h i và có nhi u khía c nh liên quan đ n m t ch th quan tr ng trong n n kinh k là khu v c DNNN. vi sinh v t. b o hi m…. c a lao đ ng Vi t Nam. th trư ng ch ng khoán. vi n thông. nh ng cú s c gia. có ch t lư ng và phát tri n b n v ng. Ví d : tình tr ng các đ a phương đua nhau l p khu công nghi p. r t có th thanh niên Vi t Nam không có vi c làm và ph i đ ng nhìn lao đ ng t các nư c vào nư c ta làm vi c và hư ng lương r t cao…Bên c nh đó có th nh n th c c a lao đ ng Vi t Nam t t nhưng thích nghi chưa cao. nhân l c trình đ cao v các nghành d ch v kinh t như k toán.c a b máy nhà nư c. (Ngu n: Di n đàn trách nghi m xã h i Vi t Nam) 2. đi u đó nh hư ng r t l n đ n v n đ thương hi u c a doanh nghi p. công ngh thông tin. N u xác đ nh không đ đ i h c thì vi c h c ngh là s l ac ch n thông minh nh t. và đ c bi t là chưa hình thành đ m nét văn hoá doanh nghi p. khu ch xu t nh m thu hút v n FDI v i suy nghĩ r ng c thu hút nhi u v n FDI thì kinh t đ a phương s phát tri n. chuyên gia công ngh sinh h c ng d ng(nuôi c y mô. marketing. Ph i bi t đi m y u. 2. xã h i mà các d án này có th gây ra. nuôi tr ng thu s n). m c dù các ho t đ ng tài chính đang di n ra r t sôi đ ng. trong khi h th ng đ ng l c (tuy n ch n. Đ i v i các nhà ho ch đ nh chính sách. lương thư ng) cho công ch c còn nhi u méo mó.2.2.2. và th trư ng lao đ ng) v n trong giai đo n c n nh ng ch nh s a căn b n. năng l c c a các cơ quan còn nhi u h n ch . đ i ngũ công ch c cũng có nh ng b t c p như t m nhìn. N u chúng ta không thích nghi t t chương trình đào t o. Trong khi toàn b h th ng giáo d c. Ch ng h n. h th ng b ng c p c a ta không phù h p v i tiêu chu n qu c t . Khi gia nh p n n kinh t th gi i thì các ngành có nhu c u tuy n d ng lao đ ng l n là nh ng nghành công ngh cao như: K sư t đ ng hoá. Nâng cao ch t lư ng lao đ ng có liên quan đ n t t c các nhóm xã h i: t các nhà ho ch đ nh chính sách. ngân hàng. đánh giá. nh ng rào c n thương m i và s thay đ i chính sách c a các nư c nh p . công tác giám sát h th ng tài chính còn chưa phù h p. Th ch cho s phát tri n các th trư ng y u t s n xu t (th trư ng tài chính. Trong tình hình hi n nay: con đư ng thích h p nh t đ i v i hàng trăm ngàn s ngư i chu n b đ n đ tu i lao đ ng là vi c m i ngư i ph i đ nh hư ng ngay t đ u cho tương lai c a mình. đ i ngũ công ch c. Y u kém v ngu n nhân l c: S h t h ng v k năng ngu n nhân l c cũng đang ngáng tr c quá trình h i nh p kinh t qu c t l n tăng trư ng nhanh. b nhi m. mà không tính t i tác đ ng c a môi trư ng. ki m toán. th trư ng đ t đai.

Cơ s h t ng chưa tho đáng và quá t i là m t trong nh ng rào c n chính t i s tăng trư ng kinh t Vi t nam.4. Cũng qua trư ng h p trên cho th y s ph i h p gi a các cơ quan b .2. Vi c tham gia c a khu v c tư nhân vào s phát tri n cơ s h t ng là m t đòi h i c p bách. đ c bi t là s phát tri n các c ng nư c sâu và nhà máy đi n. Đi u đáng nói. trong 2 năm 2008-2009. vi c xin c p phép kinh doanh. hoàn thi n các th t c thu và h i quan v n còn khá ph c t p và khó có th th c hi n đư c “m t c a”. nghành còn h n ch . Bên c nh tr ng i v v n đ lao đ ng y u kém thì v n đ cơ s h t ng. trong khi chi u ngư c l i Vi t Nam l i có quá ít các rào c n k thu t đ ki m ch nh p kh u và ki m soát ch t lư ng hàng nh p kh u. th t c ch t ch đ m b o quy n và nghĩa v cho các nhà đ u tư nư c ngoài. M t minh ch ng rõ nét cho nh n đ nh này là vi c c t gi m thu đ t ng t và thi u m t hàng rào k thu t trong nghành chăn nuôi đã khi n th t nh p kh u tv Vi t Nam trong năm 2009 làm nh hư ng đ n s n xu t trong nư c. hàng xu t kh u c a Vi t Nam liên t c ph i đ i phó v i các hàng rào phi thu quan. đ c bi t là trong ti n trình h i nh p kinh t toàn c u hi n nay là hoàn thi n khung kh pháp lu t phù h p. đ c bi t là c ng bi n và năng lư ng đi n đư c “m x ’ nhi u nh t. thong tin liên l c. ch ng tr c p…c a các nư c. vi c thu hút đ u tư và nh hư ng t i quá trình h i nh p kinh t toàn c u.kh u. đây l i là đi m y u trong ho ch đ nh chính sách nư c ta. không th ki m soát đư c. Chính nh ng h n ch vè cơ s h t ng là m i đe do t i vi c s n xu t và su t kh u c a các doanh nghi p có v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI). Vi c cung c p đi n. ngư i dân trong nư c có cơ h i ti p c n và s d ng nhi u m t hàng v i giá r hơn nhưng đi u đó không có nghĩa là ch t lư ng hàng c b th n i.2. giao . gi y phép lao đ ng. Th t c hành chính rư m già: M c dù Vi t Nam đã có nhi u c i cách v th t c hành chính song trên th c t . 2. Trư c đó. trang tr i chăn nuôi gia c m trong nư c b th t nh p kh u đánh “ tơi t ” thì các cơ quan ch c năng m i đi u ch nh thu . Vi t Nam c n ph i c i thi n hơn n a v th t c hành chính nh m t o thu n l i cho các nhà đ u tư. Vi t Nam đã gi m thu nh p kh u th t nhi u và nhanh hơn l trình cam k t. vi c thay đ i đ a ch chính th c c a m t công ty cũng ph i m t t i vài tu n. các v ki n ch ng bán phá giá.2. 2.2. Trong nh ng năm qua. Y u kém trong k t c u h t ng: Môi trư ng đ u tư và kinh doanh ngày càng gây n tư ng m nh cho các nhà đ u tư nư c ngoài. Tuy nhiên nhi u nhà đ u tư v n than phi n r ng. cho dù đ có đư c m c thu như cam k t đã làm cho r t nhi u h gia đình. gi y ch ng nh n đ u tư. tr ng i khi h quy t đ nh đ u tư vào Vi t Nam. h đang g p ph i nhi u thách th c. Môi trư ng pháp lý là môi trưòng đ u tư đư c quan tâm hàng đ u c a các nhà đ u tư đ c bi t là đ i v i các nhà đ u tư nư c ngoài. Ví d : t i TPHCM.5.Khi gia nh p WTO. Đ h n ch nh ng thi t h i ki u như v y thì chính sách c a Vi t Nam càng ph i minh b ch và ph i có tính tiên li u đư c.

chưa t n d ng đư c cơ h i t WTO mang l i do thi u thông tin. (Ngu n:TBKTSG. đư ng. nhân l c và h p tác qu c t đ phát huy tính năng đ ng.. c u c ng.2. c p đ qu c gia.8. Huy đ ng v n đ u tư th i gian qua tuy đ t khá nhưng đ u tư hi u qu th p. Còn kh năng c nh tranh c a hàng hoá Vi t Nam.2. trái cây…đ u lao đao vì hàng nh p.2.(Ngu n: B KH&CN) 2. Các t ch c KH&CN chưa có đư c đ y đ quy n t ch v k ho ch. chưa chú tr ng đúng m c đ n qu n lý ch t lư ng s n ph m đ u ra và ng d ng k t qu nghiên c u vào th c ti n. Tình tr ng này h n ch năng l c c nh tranh c a các doanh nghi p và n n kinh t trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t và khu v c. Qu n lý ho t đ ng KH&CN còn t p trung ch y u vào các y u t đ u vào. ngay trong th trư ng trong nư c. trong khi đó. sáng t o. n u không có s c i ti n m nh thì có th thua ngay trên sân nhà ch chưa nói đ n nư c ngoài. đ ngh các cơ quan h u trách cho phép và khuy n khích khu v c tư nhân tham gia vào phát tri n cơ s h t ng.7. Th c t này có th th y thông qua vi c ch s ICOR c a Vi t Nam cao hơn nhi u so v i các nư c khác. Đây chính là l c c n đ i v i c nh tranh t t c m i c p đ .6. nhìn chung trình đ công ngh c a các ngành s n xu t nư c ta hi n l c h u kho ng 2 .. xu t kh u hàng nông s n trong năm 2008 tăng ch y u là nh s t giá. Cơ ch qu n lý các t ch c KH&CN không phù h p v i đ c thù c a lao đ ng sáng t o và th ch kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa. kìm hãm t c đ tăng trư ng kinh t mà còn làm gi m năng l c c nh tranh qu c gia. đóng góp vào tăng trư ng còn h n ch . năng su t lao đ ng bình quân c a Vi t Nam tính b ng USD đ t . Năm 2008. Y u kém trong khoa h c công ngh : Cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh ch m đư c đ i m i.2. Ch t lư ng tăng trư ng th p không nh ng làm h n ch .15/4). Ch ng h n. doanh nghi p và s n ph m c a Vi t Nam đ u th p và ch m đư c c i thi n so v i các nư c trong khu v c. các m t hang như th t. Bên c nh đó.3 th h công ngh so v i các nư c trong khu v c. năng su t lao đ ng c a ta còn th p. Chính ph c n n l c hơn n a nh m đ y nhanh t c đ xây d ng cơ s h t ng trên b nhu đư ng xá.2. b n c ng…. đang là nh ng v n đ n i c m hi n nay. tài chính. Đ ngh gi i pháp cho v n đ này là. trình đ công ngh đã đư c nói đ n r t nhi u nhưng đ n nay v n chưa gi i quy t đư c.xã h i..2.thông và các h t ng k thu t khác chưa đ đ tin c y t o ra t n h i v th i gian và ti n b c cho nhi u doanh nghi p trong và ngoài nư c. năng l c th ch . Công tác đánh giá nghi m thu k t qu nghiên c u chưa tương h p v i chu n m c qu c t . Ch t lư ng tăng trư ng th p: Ch t lư ng tăng trư ng ti p t c là m t đi m y u căn b n c a n n kinh t Vi t Nam nhi u năm nay. k t c u h t ng. ch t lư ng đ u tư th p . Năng l c c nh tranh ch m c i thi n: Năng l c c nh tranh qu c gia. c p đ doanh nghi p thì v n làm ăn theo cách như lâu nay. 2. nh ng nút th t c chai c a n n kinh t như ngu n nhân l c. còn mang n ng tính hành chính. Các nhi m v KH&CN chưa th c s g n k t ch t ch v i nhu c u phát tri n kinh t . 2.

2. nhanh chóng đu i k p các nư c phát tri n trên th gi i. Cơ h i Ngày nay. ngành khai thác v n chi m t tr ng l n. Th b y. Nh p siêu l n làm nh hư ng nhi u đ n các cân đ i vĩ mô. Philipines 2. Th hai. các ngành công nghi p h tr . Th ba. Thách th c . T do hóa thương m i c a WTO s t o đi u ki n cho hàng hóa c a các nư c thành viên d dàng thâm nh p vào th trư ng Vi t Nam. c i ti n các d ch v . đây là v n đ đáng quan tâm hi n nay. toàn c u hóa s góp ph n nâng cao v th c a Vi t Nam trên trư ng qu c t . Trong nh ng năm qua. đ ng th i th hi n Vi t Nam chưa t n d ng đư c các cơ h i mang l i t h i nh p kinh t qu c t . chưa phát tri n đư c nhi u ngành có giá tr gia tăng l n và s c c nh tranh cao. ngành mũi nh n. logistics kém phát tri n.kho ng g n 1. công ngh ch bi n và công ngh sau thu ho ch còn l c h u.4. Nông nghi p tuy đ t nhi u thành t u nhưng t l hàng nông s n qua ch bi n còn th p.. kinh nghi m qu n lý và công ngh m i… c a nư c ngoài. khu v c có v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài th c s đã tr thành m t trong nh ng đ ng l c tăng trư ng s n xu t công nghi p Vi t Nam. công ngh tiên ti n đ nhanh chóng phát tri n các ngành có công ngh cao. Đi u này gây s c ép bu c các doanh nghi p Vi t Nam ph i ch p nh n m c đ c nh tranh kh c li t.650 USD. Vi t Nam s có cơ h i xu t kh u nh ng m t hàng ti m năng ra th gi i. Cơ h i c a kinh t Vi t Nam khi toàn c u hóa: Th nh t. T o ra môi trư ng đ u tư h p d n v i các NĐT đ c bi t là các NĐT nư c ngoài. đ ng th i t o ra môi trư ng c nh tranh bình đ ng cho các doanh nghi p Vi t Nam.600 USD/ngư i.721 USD.2. thúc đ y thương m i d ch v phát tri n m nh m t đó s đ m b o tính th ng nh t c a các chính sách thương m i và các b lu t c a Vi t Nam cho phù h p v i h th ng thương m i qu c t . toàn c u hóa đang là m t trong nh ng xu th phát tri n t t y u c a quan h qu c t hi n đ i.1. Vi t Nam còn t n d ng đư c cơ h i t nh p kh u như l a ch n nh p các lo i hàng hóa có k thu t cao. Thái Lan 2.2. Th sáu. nâng cao kh năng c nh tranh và tính hi u qu trong n n kinh t . Vi t Nam s có đi u ki n thu hút v n. Th tư. Trong công nghi p. do s n xu t phát tri n. góp ph n gi i quy t tình tr ng th t nghi p cho ngư i lao đ ng. còn th p so v i m c năng su t lao đ ng năm 2005 c a nhi u nư c như Indonesia 2. 2. t o đi u ki n m r ng th ph n qu c t cho các s n ph m Vi t Nam và thúc đ y thương m i phát tri n. làm cho h tr nên năng đ ng hơn trong vi c t o s n ph m m i. Đ i di n cho xu th toàn c u hóa này là s ra đ i và phát tri n c a T ch c Thương m i th gi i (WTO).. h giá thành s n ph m… Th năm. Đ u tư nư c ngoài đã tác đ ng m nh m t i tăng trư ng kim ng ch xu t kh u c a Vi t Nam.689 USD.

tính tùy thu c l n nhau gi a các nư c tăng lên.Vi c th c hi n quá trình công nghi p hóa và hi n đ i hóa g p nhi u khó khăn. s ngư i thi u vi c làm kho ng 1 tri u lao đ ng.4.Trư c h t là n n th t nghi p và thi u vi c làm. dân t c. đ n đ i s ng xã h i c a c c ng đ ng nhân lo i. sinh viên ra trư ng chưa có vi c làm.4. các ho t đ ng t i ph m có y u t nư c ngoài cũng phát tri n m nh m . Toàn c u hoá không ch t o ra cho các nư c nh ng cơ h i. Trong nh ng năm g n đây. do nh hư ng c a cu c kh ng ho ng tài chính ti n t trong khu v c. T năm 1986 đ n năm 1997. 2. Do đó. Như v y. Xét v m t cơ c u c a n n kinh t . n u qui đ i s tương đương v i 5 tri u lao đ ng/năm. kinh t Vi t Nam đ t đư c t c đ tăng trư ng hơn 9% m t năm. nư c ta v n là nư c nông nghi p. .tính ch t ho t đ ng ngày càng tinh vi. =>Nh ng thách th c v kinh t s tăng lên g p b i. Tuy nhiên. .1.S phân hoá giàu nghèo . M t là thách th c v kinh t : Toàn c u hóa kinh t là cơ s c a quá trình toàn c u hóa nói chung: . nguy cơ t t h u xa hơn v kinh t là nguy cơ th c t .D ch v phi nông nghi p.đòi h i chúng ta ph i có chính sách vĩ mô đúng đ n.S v tr ng án tăng nhanh và chi m t tr ng cao.Các s n ph m s n xu t ra không đ s c c nh tranh v i các nư c trong khu v c và th gi i. Đó là hi n tư ng ngư i nư c ngoài ph m t i Vi t Nam và ngư i Vi t Nam ph m t i nư c ngoài. khách quan. ư c tính hàng năm nư c ta có kho ng 9 tri u lao đ ng. vùng xa đã khó khăn l i càng khó khăn hơn. nhi u doanh nghi p nhà nư c làm ăn thua l kéo dài. S vi c làm đư c t o ra hàng năm ch đ gi i quy t s lao đ ng b sung do t c đ gia tăng dân s . m t năm có kho ng 1 t ngày công lao đ ng đã th a trong th i đi m nông nhàn.T n n xã h i và t i ph m hình s cũng phát tri n m nh m . Trong khi đó.Toàn c u hóa hi n đang là xu th t t y u. cùng v i s phát tri n giao lưu kinh t qu c t .2.2.Trong nông nghi p. ngư i lao đ ng có trình đ cao ch y u t p trung các thành ph l n.H i nh p kinh t qu c t toàn c u hóa . t c đ tăng trư ng gi m. nư c ta có kho ng 3 tri u ngư i không có vi c làm và m t b ph n không nh có vi c làm không đ y đ . . Tình tr ng h c sinh. 2. . kh năng gi i quy t vi c làm nư c ta m i ch đ t đư c 1 tri u lao đ ng/ năm. do s thay đ i c a cơ ch qu n lý. Chúng phát tri n m nh v quy mô và s lư ng. cũng như cu c s ng c a m i con ngư i. s phát tri n công nghi p các vùng sâu. n n kinh t nư c ta b t đ u g p nhi u khó khăn. tác đ ng m nh m t i t t c các qu c gia. Do đó.n n công nghi p phân b không đ u.Theo s li u th ng kê t đ u nh ng năm 90. t năm 1997 đ n nay. mà c nh ng thách th c to l n. n u như trong vài năm t i nư c ta t ng bư c h i nh p hoàn toàn vào n n kinh t khu v c và th gi i.s bi n đ ng trên th trư ng các nư c s tác đ ng m nh đ n th trư ng trong nư c. Hai là thách th c v xã h i: . .2.Vi t Nam b t đ u ti n hành m c a và h i nh p vào n n kinh t khu v c và th gi i t năm 1986.cái tr c c a s phân t ng xã h i di n ra m nh m . .

Bangkok (141 USD/tháng) và Kualar Lumpur (198 USD/tháng. Đó cũng là nhân t thu hút s đ u tư c a các nhà đ u tư nư c ngoài vào ngành công nghi p Vi t Nam.B o v an ninh qu c gia và b o v môi trư ng cũng là nh ng v n đ mà Đ ng và nhà nư c ta c n chú tr ng. 2. giá lao đ ng (công nhân. Th hai. các chính sách. k sư. Th c v y trên th c t thì Văn hoá là th không d h c. đa s là dân s tr . đây chính là s c hút c a VN v i th gi i bên ngoài. công ngh . Chúng ta không th d ng hàng rào v i t t c các doanh nghi p nư c ngoài mà không có hàng rào quanh ta. Ba là thách th c v văn hóa: . Tuy nhiên. kinh nghi m qu n lý. giá lao đ ng c a Vi t Nam hi n m c th p so v i Singapore (421 USD/tháng). TÁC Đ NG C A QUÁ TRÌNH TOÀN C U HÓA Đ I V I CÁC DOANH NGHI P VI T NAM.3..H i nh p kinh t qu c t đ t ra nh ng v n đ m i trong vi c gi gìn b n s c văn hóa và truy n th ng t t đ p c a dân t c. M t trong nh ng l i th quan tr ng c a các doanh nghi p Vi t Nam là có ngu n lao đ ng dào. chúng ta có th kh ng đ nh r ng ch đ ng h i nh p là con đư ng t t nh t đ tranh th cơ h i và vư t qua nh ng thách th c c a quá trình toàn c u hóa. có ngu n nhân l c d i dào: Th trư ng g n 90 tri u dân. thu b sung…) và t i Hà N i là 95 USD/tháng (so v i 93 USD/tháng năm 2000). th m chí m t vài qu c gia còn gi m.2. nói t i nh ng thách th c đi u đó không có nghĩa là chúng ta hãy đóng c a l i đ t b con đư ng h i nh p v i th gi i. T xu th c a th gi i và th c t c a Vi t Nam. xét trên bình di n chung.ch ng l i l i s ng th c d ng ch y theo đ ng ti n. Ngu n lao đ ng d i dào đ ng nghĩa v i giá nhân công r . lương trung bình c a m t công nhân t i TP HCM trong năm v a qua là 120 USD/tháng (so v i 95 USD/tháng năm 2000. bi n pháp qu n lý c a nhà nư c . giá lao đ ng các nư c ASEAN không tăng.nhưng chúng ta có th c nh tranh b ng văn hoá. Theo đi u tra này. dân s tr . g m c ti n thư ng. Đi m m nh.1. 2. 2.. lao đ ng l i c n cù chăm ch . Theo s li u m i công b c a văn phòng JETRO t i TP HCM. tr c p. Trong quá trình toàn c u hóa các doanh nghi p c a Vi t Nam có m t s đi m m nh c th là: Th nh t. nhà qu n lý) t i th trư ng Vi t Nam năm 2001 đã tăng hơn 25% so v i năm 2000. cũng không th c nh tranh v i ngư i nư c ngoài b ng v n li ng.. Th ba.4. ngay c v i ngư i nư c ngoài s ng lâu năm m t qu c gia. do đó chi phí cho s n xu t s n ph m th p t o ưu th v giá cho các s n ph m công nghi p. môi trư ng đ u tư.3.3. các doanh nghi p Vi t Nam nên t n d ng l i th v văn hóa. Trong khi đó. Tuy nhiên. =>Trên đây là m t s thách th c mà Vi t Nam đã và đang g p trong quá trình h i nh p.

Lu t đ u tư 2005 ra đ i có hi u l c vào tháng 7/2006 là d u hi u t t cho các nhà đ u tư trong và ngoài nư c ti n hành các ho t đ ng đ u tư đ c bi t là trong ngành công nghi p Vi t Nam. . liên minh châu Âu . Các chính sách b o đ m đ u tư chung. Trong quá trình toàn c u hóa các doanh nghi p c a Vi t Nam bên c nh các đi m m nh còn có các đi m y u c n chú ý: Th nh t. Đi m y u. các khu công nghi p khu ch xu t. Th hai. m t trong nh ng yêu c u hàng đ u mà các doanh nghi p c n.2. chưa th c s am hi u các thông l . Theo đánh giá thì đã có trên 40 % doanh nghi p áp d ng thành t u khoa h c công ngh vào trong ho t đ ng qu n lý. đó là thông tin. lu t phát kinh doanh qu c t . 45% doanh nghi p chưa có k ho ch chu n b cho vi c th c hi n các yêu c u c a Hi p đ nh Thương m i Vi t-M . trên 43% doanh nghi p gi m t i đa biên ch qu n lý. H a h n đem l i nhi u m i m cho s n ph m cho công cu c s n xu t c a các doanh nghi p Vi t Nam. T t c t o nên môi trư ng đ u tư thu n l i cho ho t đ ng đ u tư t i Vi t Nam. r i ro trong kinh doanh th p. Th tư. kh năng ch u đ ng các va đ p. Khi các nhà đ u tư b v n công ngh . gi m chi phí qu n lý. Trong b i c nh n n kinh t th gi i chưa th c s thoát kh i kh ng ho ng. ngày 22/12/2009. 73. đ c bi t là kinh nghi m x lý các cơ h i cũng như nguy cơ mang tính toàn c u. năm 2009 là năm gi k l c v s lư ng các v ki n ch ng bán phá giá. M t trong nh ng ví d đi n hình nh t. có đ n 31% doanh nghi p không bi t v WTO. Trên th c t . h có th làm vi c nhi u hơn các đ ng nghi p nh ng nư c khác r t nhi u và trên h t chính là s t giác sáng t o. bên c nh s s t gi m v s lư ng các đơn hàng h u kh p các th trư ng. đ i m i. khuy n khích đ u tư h p d n th hi n thái đ c i m c a nhà nư c trong ho t đ ng đ u tư. 2..Vi c gia nh p WTO. cơ b n ki n th c v kinh t th trư ng c nh tranh và h i nh p toàn c u.Doanh nghi p còn thi u thông tin .3. gi m biên ch hành chính.. h p lý hoá s n xu t. h u h t các doanh nghi p Vi t Nam không đư c đào t o đ y đ . ch ng tr c p và t v đ i v i hàng hóa xu t kh u Vi t Nam v i 42 v ki n. do hoàn c nh đ t nư c m i m c a và h i nh p. Doanh nghi p Vi t Nam luôn r t năng đ ng. Đây cũng là l i th cho các doanh nghi p . hàng hóa Vi t Nam còn ph i đ i m t v i m t lo t rào c n không d vư t qua mà đáng k nh t là các bi n pháp phòng v thương m i. nhi u doanh nghi p đã xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n ISO 9000 nh m ch đ ng trong vi c xây d ng quy trình công tác. . tăng s c c nh tranh c a hàng hoá d ch v nói chung và s n ph m nói riêng. khu kinh t . Năm 2009 là năm khó khăn đ i v i xu t kh u Vi t Nam. Th nhưng theo đi u tra m i đây. ti n hành đ u tư cho công nghi p.7% doanh nghi p th c hi n các bi n pháp ti t ki m các chi phí gây lãng phí. doanh nghi p Vi t Nam còn thi u kinh nghi m trên thương trư ng. trình đ qu n lý.đ i v i các doanh nghi p trong nư c.

vi c xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n ISO: 9000 s giúp cho doanh nghi p ch đ ng trong vi c xây d ng qui trình công tác cho t ng lao đ ng và m i quan h dây chuy n gi a các lao đ ng và b ph n công tác nh m h p lý hóa s n xu t và qu n lý. m t s l i t ti ho c t tho mãn v i nh ng k t qu hi n t i. khai thác và x lý thông tin c a cán b còn y u. ngân sách dành cho vi c nghiên c u th trư ng r t h n h p. Th ba. M t s li u c a Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam cho th y. Nhi u doanh nghi p đã nh n th c đư c t m quan tr ng c a công tác nghiên c u th trư ng và đã ti n hành nghiên c u. v n ít. Đi u này gây nh hư ng l n đ n toàn b ho t đ ng s n xu t. chưa có chi n lư c kinh doanh phù h p. Theo k t qu đi u tra. Hi u qu c a công tác nghiên c u th trư ng còn h n ch và y u kém. có 16% s doanh nghi p ti n hành nghiên c u th trư ng m t cách thư ng xuyên. t m nhìn c a nhi u doanh nghi p Vi t Nam còn h n ch . kinh doanh. coi như m t kho n đ u tư đ c i ti n qu n lý. gi m t i đa biên ch qu n lý là 48. . ch chưa đ y 10% s doanh nghi p là thư ng xuyên thăm th trư ng nư c ngoài. h giá thành s n ph m. trong đó. Có 32.0% doanh nghi p đã qu n lý doanh nghi p theo tiêu chu n ISO. rõ ràng. Các doanh nghi p nh và các doanh nghi p tư nhân thì kh năng thâm nh p th trư ng nư c ngoài h u như không có. nh t là qu n lý các doanh nghi p. 84% s doanh nghi p còn l i cho r ng công tác nghiên c u th trư ng không nh t thi t ph i làm thư ng xuyên. l i ích đem l i không đ bù chi phí. 42% s doanh nghi p th nh tho ng m i có cu c đì thăm th trư ng nư c ngoài. song "l c b t tòng tâm". hi u qu không cao.4%. xu t kh u c a ngành da giày Vi t Nam. nhi u doanh nghi p đã ph i ch u thua l l n và m t th trư ng do không đi sâu vào nghiên c u th trư ng. Th tư.7%. nhi u th trư ng ti m năng chưa đư c khai thác. doanh nghi p Vi t Nam thi u kinh nghi m qu n lý. ch y u là nh ng doanh nghi p l n. góp ph n gi m chi phí qu n lý. vi c thuê chuyên gia và đào t o đ ng d ng ISO có th đòi h i m t s chi phí tương đ i l n ban đ u. có 40. gi m biên ch hành chính.(EU) đã b phi u chính th c thông qua đ xu t c a y ban châu Âu (EC) kéo dài th i h n áp thu ch ng bán phá giá đ i v i giày mũi da nh p kh u t Vi t Nam và Trung Qu c thêm 15 tháng. kh o sát th trư ng nư c ngoài r t h n ch vì m i chuy n đi chi phí khá t n kém.T p chí Nghiên c u kinh t )v i 175 doanh nghi p. Do kh năng tìm ki m. h ch ti n hành nghiên c u trư c khi có ý đ nh xâm nh p th trư ng. V ho t đ ng nghiên c u th trư ng c a các doanh nghi p: Theo m t đi u tra c a tác gi (Nguy n Vĩnh Thanh . kh năng thăm quan. và kho ng 20% không m t l n đ t chân lên th trư ng ngoài nư c.6% doanh nghi p đã áp d ng thành t u khoa h c k thu t trong qu n lý. ti t ki m các chi phí gây lãng phí 73. doanh nghi p Nhà nư c. Tuy nhiên. ph m vi ho t đ ng tr i r ng trên nhi u qu c gia. t p đoàn l n.

ch t lư ng s n ph m chưa th c s có ưu th rõ r t trên th trư ng th gi i. ch y u d a vào y u t lao đ ng (g o. d n đ n tình tr ng đa s các doanh nghi p kinh doanh th đ ng. th m chí nhi u doanh nghi p c g ng lu n ch ng đ Nhà nư c tăng cư ng các bi n pháp b o h m nh hơn đ duy trì vi c làm và th ph n. da giày. Còn có nh ng m t hàng c a doanh nghi p Nhà nư c đang đư c b o h tuy t đ i (ưu đãi đ c quy n) ho c b o h qua hàng rào thu quan. phôi thép và thép cán. gi y vi t. bán thành ph m nh p kh u. xe máy. Trư c yêu c u c a th trư ng ngày càng cao.. hàm lư ng tri th c và công ngh trong s n ph m không cao. s quan tâm chưa đúng m c c a lãnh đ o doanh nghi p... công c toán h c. năng su t lao đ ng th p. ch bi n th c ph m và đ u ng. th ng kê trong nghiên c u th trư ng. công tác nghiên c u th trư ng c a các doanh nghi p Vi t Nam còn y u kém. Các thông tin sơ c p v th trư ng không có đ chi phí đ thu th p. các s n ph m khác còn l i h u như luôn đi sau các nư c khác v ki u dáng. các doanh nghi p Vi t Nam đã quan tâm đ n y u t ch t lư ng s n ph m và xây d ng chi n lư c s n ph m đ đáp ng nhu c u c a khách hàng và th trư ng. H u h t các doanh nghi p Vi t Nam ch y u ph i nh p kh u nguyên v t li u cho s n xu t.. Nhi u nhóm s n ph m có t tr ng chi phí cho nguyên v t li u chi m trên 60% giá thành s n ph m như: gi y in.. s n ph m nh a. tính năng.. l p xe các lo i. s n ph m thép và kim lo i màu. th m chí nhi u s n ph m tiêu dùng và công nghi p l c h u so v i th gi i nhi u th h . tr c p (qua ưu đãi tín d ng và bù l . ngân hàng d li u. cơ c u t ch c không tương ng. hàng đi n t . Tuy nhiên các s n ph m c a doanh nghi p Vi t Nam có đ c đi m là: y u t tư b n v n trong c u thành s n ph m th p.. Chi n lư c kinh doanh c a doanh nghi p Chi n lư c s n ph m c a các doanh nghi p. cũng ph thu c nhi u vào ngu n nguyên li u. mà ch y u d a vào kinh nghi m c a ngư i nghiên c u là chính. giá tr gia tăng s n ph m trong t ng giá tr c a s n ph m nói chung còn th p hơn nhi u so v i m c trung bình c a th gi i.. Các doanh nghi p còn r t h n ch trong vi c s d ng công ngh thông tin. Đa s các doanh nghi p trên cơ s thông tin thu th p đư c h ti n hành phân tích b ng c m tính r i đưa ra d báo. Nhìn chung. thông tin kinh t .Ho t đ ng nghiên c u th trư ng c a các doanh nghi p chưa đư c t ch c m t cách khoa h c. Ô tô. Tính đ c đáo c a s n ph m không cao. Trình đ khai thác và s d ng thông tin c a cán b còn th p. D ch v h tr ho t đ ng kinh doanh như nghiên c u th trư ng. Ngay c các s n ph m xu t kh u và các s n ph m có s tăng trư ng cao trong nhi u năm qua như: hàng d t may.. còn h n ch .. không ch c ch n. thu s n) ho c đi u ki n t nhiên.. mi n thu .). Vi c nh p kh u v i s lư ng l n nguyên v t li u cũng s gây tác đ ng tr c ti p t i tính ch đ ng c a các doanh nghi p Vi t Nam trong vi c l p k ho ch kinh doanh và t i giá thành do ph thu c vào . tr s ít s n ph m mang đ m b n s c t nhiên và văn hóa đ c thù như hàng th công m ngh ..

c ng bi n. v i cách tính phí cũng khác nhau m i c ng và m i đ i lý v n t i (ví d như: phí đ i lý. vi n thông.... chi phí b o hi m. ngoài các kho n chi phí cho d ch v v n t i và chi phí thông thư ng khác. đ i th c nh tranh…). chi phí c ng. tính mùa v . Malaixia. V i phương th c này. gi n đơn và không mang l i hi u qu thi t .). Ho t đ ng xúc ti n h n h p c a các doanh nghi p còn trình đ th p. chi phí v n chuy n. chi phí các th t c h i quan. ti m năng.. mà chưa chú tr ng đ n vi c nghiên c u đ c đi m c a th trư ng g m đ c tính c a các t p khách hàng (cá nhân. m t doanh nghi p trong quá trình xu t nh p kh u hàng hóa qua đư ng bi n ho c đư ng hàng không ph i ch u thêm kho ng 20 lo i phí khác. khách hàng m c tiêu. không h có tác đ ng qu n lý đi u khi n theo hư ng có m c tiêu.. Singapo). cư c v n t i đư ng bi n container cao hơn 40% . v n chuy n. t ch c.). m t b ph n khác t ch c kênh phân ph i theo ki u t nhiên. đ c tính c a s n ph m (tính d hư h ng. Ngoài ra. phát sinh thêm nhi u kho n chi phí khác như. Xác l p h th ng này còn mang tính ch t "phi v ” ch chưa hình thành đư c chi n lư c v kênh phân ph i chu n. Chi phí d ch v h t ng ph c v s n xu t công nghi p như: đi n... h th ng kênh phân ph i c a h u h t các doanh nghi p Vi t Nam v n chưa đư c quan tâm đúng m c và còn t n t i nhi u h n ch . Inđônêxia. Theo th ng kê sơ b . Chi n lư c phân ph i. đ c đi m môi trư ng (đi u ki n kinh t .. phí lưu kho bãi.50% so v i Malaixia và Singapo. cư c vi n thông qu c t Vi t Nam cao hơn so v i các nư c trong khu v c t 80% . T t c các kho n chi phí này đ u có nh hư ng r t l n t i chi phí s n xu t. Do các doanh nghi p Vi t Nam có quy mô v a và nh là ch y u đã làm h n ch t m ho t đ ng và m ng lư i phân ph i.bi n đ ng giá c nguyên li u nh p kh u. đ c đi m k thu t c a s n ph m. quy đ nh ràng bu c v pháp lý. v n t i Vi t Nam cũng đư c đánh giá là cao hơn m c trung bình c a các nư c trong khu v c Ch ng h n. có m t s doanh nghi p đã t n d ng đư c các đ i lý đ phân ph i bán l . m t b ph n v n còn t ch c kênh phân ph i theo ki u trao đ i đơn (bên mua và bên bán ch quan h v i nhau m t l n).. Hi n nay. bi n đ ng t giá h i đoái. kh năng qu n lý. vi c ph i nh p kh u các nguyên li u ph c v s n xu t trong nư c cũng s làm. So v i nhi u công c c nh tranh khác. phí d hàng. Chi n lư c truy n tin và xúc tiên h n h p. các doanh nghi p Vi t Nam không th ki m soát đư c quá trình phân ph i và tiêu th s n ph m c a h và không th n m b t tr c ti p nh ng thông tin ph n ánh tình hình th trư ng. Đ i v i các doanh nghi p Nhà nư c..). phí nâng h và chuy n bãi container. kênh phân ph i v n còn mang nhi u d u n c a th i kỳ bao c p. giao thông. Đ i v i nh ng doanh nghi p ngoài qu c doanh. đi u ki n đ a lý. Nhi u doanh nghi p v n áp d ng hình th c các kênh phân ph i qua các trung gian thương m i nên chưa thi t l p đư c h th ng phân ph i hàng hóa đ n đ i lý ho c ngư i tiêu dùng cu i dùng.50% (Thái Lan. giá thành s n ph m và s c c nh tranh c a s n ph m cũng như doanh nghi p.

ch th y l i ích trư c m t mà không th y đư c l i ích dài h n c a vi c liên k t gi a các DN. V n ki u m nh ai n y làm Dư ng như l i làm ăn theo ki u manh mún. kinh doanh trong m t th gi i sôi đ ng và chuy n bi n không ng ng v i đ y r i ro và không ít cơ h i hi n nay đòi h i s chia s thông tin r t l n gi a các DN. vi c “gà nhà đá nhau” không ph i là chuy n hi m. n u liên k t l i thành m t kh i s t o thành s c m nh to l n. đi u này dư ng như v n không đư c nhi u doanh nghi p quan tâm. Ông Lương Văn T . còn n u DN c đơn thương đ c mã thì r t khó vươn ra th trư ng th gi i thành công. ca cao Vi t Nam cho bi t: “Hi n Hi p h i có 146 DN nhưng vi c liên k t v i nhau r t kém. chia s thông tin gi a các doanh nghi p kém. h p tác. B i l . Th nhưng Vi t Nam. l thông tin. ch dư i 1% doanh thu là quá nh so v i doanh nghi p nư c ngoài như Coca Cola là 20% và Sony là l0%. trong khi l i không ch u liên k t v i DN khác cùng làm. là do các DN c a ta thi u liên k t v i nhau nên đ các nhà nh p kh u nư c ngoài có cơ h i lũng đo n th trư ng. không mang d u n c a qu ng cáo cho th trư ng ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p. như s l th trư ng. ngư dân không ch u liên k t.th c. Có r t ít doanh nghi p xây d ng đư c chương trình xúc ti n h n h p đ gi i thi u s n ph m cho khách hàng. Ch liên k t khi khó khăn . Trên th gi i. m t khách hàng. ch t lư ng qu ng cáo còn r t y u do thi u chuyên gia trong lĩnh v c này. Chuy n DN này c tình bán phá giá th trư ng. làm nh hư ng t i vi c kinh doanh c a DN khác là b ng ch ng v l i làm ăn tư l i”. Hình th c qu ng cáo c a các doanh nghi p v n ch y u là xu t b n các t p catalogue. th m chí là không có. L i làm ăn theo ki u win – win. kh năng liên k t. Th m chí. Th năm. DN nào cũng ch ch n phương th c bán hàng có l i nh t cho DN mình. M i nh t là vi c giá cà phê liên t c gi m khi n DN cà phê nư c ta b thi t h i n ng. Nhi u doanh nghi p m i ch d ng l i m c in n và phát hành các t rơi gi i thi u v doanh nghi p. không k t n i b đàm vì s l ngư trư ng… Đó là l i suy nghĩcách nhìn ng n h n. Chuyên gia tài chính Bùi Ki n Thành cho r ng. Chi phí dành cho qu ng cáo còn quá th p. vi c liên k t đ t o thành các t p đoàn kh ng l có s c m nh chi ph i th trư ng đã đư c ti n hành t r t lâu. làm giá. brochure v i n i dung đơn đi u. không có s ph i h p đ đi u ti t lư ng hàng bán ra. Ch t ch Hi p h i Cà phê. Vi c các DN không ch u liên k t v i nhau có nhi u lý do. có nghĩa là c hai cùng th ng là l i làm ăn nên đư c phát huy đ cùng hư ng l i và cùng chia s khó khăn. H u qu là r t nhi u cơ h i l n đã b b qua do đ i tác nư c ngoài đ t hàng l n nhưng DN không có kh năng đáp ng. đi u ti t th trư ng. nh l đã ng m sâu vào tâm lý c a nhi u doanh nghi p Vi t Nam. Câu t c ng xưa: “Buôn có b n. bán có phư ng” dư ng như ngày nay không đư c nhi u DN coi tr ng b i l i tư duy ng n h n.

bình thư ng. Qu ti n t qu c t (IMF). c nh giác nhau. Th trư ng r ng l n. Đ c bi t khi Vi t Nam là thành viên c a t ch c thương m i th gi i WTO thì nh ng .. có đi u ki n ti p nh n công ngh s n xu t và công ngh qu n lý thông qua các d án đ u tư. Đ i di n Hi p h i chè cũng t ng cho bi t. chia s v i nhau m t cách t nhiên. ch khi g p khó khăn thì nhu c u liên k t gi a các DN m i tr nên c p thi t hơn bao gi h t.1.3. thi t y u c a mình trong quá trình thâm nh p và chi m lĩnh th trư ng. v i lư ng cà phê h ng năm như v y c n ph i tính toán đư c th i đi m bán ra cho phù h p. Rõ ràng. Cơ h i. các DN b ng “thân” nhau l .. Ông Phan H u Đ . Nh s liên k t ch t ch mà OPEC đã thao túng th trư ng d u m th gi i. Ông Lê Ti n Trư ng. th m chí còn dè ch ng. các DN thu c hi p h i không có khái ni m liên k t v i nhau. nhu c u liên k t c a các DN trong ngành d t may không rõ ràng.. d ch v . H i nh p kinh t qu c t . ca cao Vi t Nam cho r ng: “Gi là lúc các DN c n ph i liên k t v i nhau thành m t kh i đ đ i phó v i vi c làm giá. Trong giao lưu thương m i th trư ng r ng l n là cơ h i đ các doanh nghi p tăng doanh thu và l i nhu n t vi c buôn bán. đ nh hư ng c a Hi p h i là yêu c u các DN ph i thông báo và c p nh t thư ng xuyên v lư ng bán ra và có s cân đ i đi u hòa lư ng bán ra đ tránh tình tr ng làm giá như hi n nay”. Phó T ng giám đ c T p đoàn D t may Vi t Nam chia s : “Trư c đây. Các DN c n ph i nh n th c đư c l i ích to l n c a liên k t đ coi đây là nhu c u t nhiên. nhưng không th ch d ng l i đ y. trao đ i các s n ph m hàng hóa. T i đây. thu l i nhu n kh ng l cho các qu c gia thành viên.Trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a các DN. Hay bài h c v s liên k t gi a các t p đoàn. Th trư ng đây bao g m c th trư ng tiêu th và th trư ng y u t s n xu t. cũng như toàn c u hóa t o ra nh ng cơ h i m i và nh ng thách th c m i cho các doanh nghi p Vi t Nam. bi t liên k t v i nhau đ cùng vư t khó là đi u t t.3. nh ng rõ ràng n u không đư c kh c ph c có hi u qu s có nh hư ng x u và ngày càng l n đ i v i k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. Nh ng cơ h i đó có th k đ n là: Có m t th trư ng r ng l n đ có th tiêu th s n ph m đư c s n xu t ra trong quá trình công nghi p hóa. b i “m t cây làm ch ng nên non”.  Các đi m y u này không ph i là quá tr m tr ng. … c a mình cho th trư ng các nư c khác trên th gi i.3. 2. các ngu n vi n tr phát tri n c a các nư c và các đ nh ch tài chính qu c t như Ngân hàng Th gi i (WB). thu hút v n đ u tư t các nhà đ u tư nư c ngoài. liên k t. trong th i đi m thu n l i. 2. TTK Hi p h i Cà phê.3. thương hi u m nh c a nư c ngoài khi vào Vi t Nam đ chi m lĩnh th trư ng cũng c n đư c các DN nghiên c u k . OPEC (Hi p h i các Qu c gia xu t kh u d u m ) là m t ví d đi n hình v s c m nh to l n c a liên k t. trong khó khăn (c a n n kinh t – PV). nhưng khi b đ i tác nư c ngoài đi u tra ki n bán phá giá. Ngân hàng phát tri n châu Á (ADB). s liên k t tr thành m t xu th t t y u đ gi m b t r i ro và chia s kinh nghi m”. hi n đ i hóa.

s n ph m đư c giao lưu buôn bán t do. Thông qua các d án.3% doanh nghi p có dư i 10 ngư i lao đ ng.2.3. nâng cao trình đ qu n lý. Có đi u ki n ti p nh n công ngh s n xu t và trình đ qu n lý tiên ti n. 2. . Theo đi u tra m i nh t hi n có 51.… 2. Trong th i đ i bùng n khoa h c công ngh như ngày nay.3. các ngu n tài tr v n t các t ch c l n như Ngân hàng th gi i (WB). 2. v i bè b n các nư c.3. ti t ki m chi phí s n xu t… 2. nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c. Do đó. Cơ h i giao lưu h p tác. Vd: nhãn hi u cà phê Trung Nguyên. Các doanh nghi p Vi t Nam cũng đư c l a ch n và s d ng các ngu n đ u vào có ch t lư ng. cùng các hình th c qu ng cáo qu ng bá s n ph m. các ngu n tài tr t nư c ngoài.3. ch có 1. 2. Các nư c tham gia vào sân chơi này ph i m c a th trư ng đ hàng hóa.4. h p tác qu c t v i th gi i.3. v i các doanh nghi p khác không ch trong mà c ngoài nư c. Thách th c.4.5..…là cơ h i rõ ràng đ các doanh nghi p Vi t gi i t a cơn khát v n b y lâu. năng l c c nh tranh c a các doanh nghi p Vi t Nam hi n còn r t h n ch . S phát tri n m nh m c a công ngh thông tin. may m c Vi t Ti n. d ch v đa d ng phong phú. Các doanh nghi p Vi t nam thư ng xuyên đ i m t v i kh năng tài chính h n h p do ti m l c v n đ t nư c chư đ m nh.Mà hòa nh p trong n n kinh t th gi i m c đ c nh tranh tr nên quy t li t hơn. Viettell. trao đ i h c h i v i các doanh nghi p khác trên th gi i.vư ng m c trong hàng rào b o h : phi thu quan.. đa s các doanh nghi p đ u có quy mô nh và ít v n.3.3. 37% doanh nghi p có v n t 1 t đ n 5 t đ ng và ch có 8. máy móc hi n đ i. Quá trình toàn c u hóa v i làn sóng đ u tư m nh m c a các ch đ u tư nư c ngoài. nâng t m hình nh c a mình trên trư ng qu c t . qu ng bá..43% doanh nghi p có t 200 đ n 300 lao đ ng. 42% doanh nghi p có v n dư i 1 t đ ng.1 Th nh t.3. Đây là cơ h i rõ nét đ các doanh nghi p kh ng đ nh v th . giá c h p lý.3.18% doanh nghi p có v n t 5 t đ n 10 t đ ng. 2. công xu t s n xu t. C nh tranh không ch gi a doanh nghi p nư c ta v i doanh nghi p các nư c trên th trư ng nư c ngoài đ xu t kh u hàng hóa và d ch v . s b o h thương hi u đư c quan tâm. thêm vào đó là nh ng thu n l i do toàn c u hóa các doanh nghi p có th d dàng đ i m i công ngh s n xu t nâng cao ch t lư ng s n ph m. Toàn c u hóa cũng t o cơ h i cho các doanh ngi p giao lưu văn hóa.3. ph n nào đư c gi i t a. M t th gi i k t n i.là nhưng thương hi u đã có v th c a riêng mình. B i l . Cơ h i kh ng đ nh đư c v th c a doanh nghi p. Thu hút v n đ u tư. h c h i kinh nghi m.4.3. các h p đ ng h p tác kinh doanh các doanh nghi p Vi t Nam có cơ h i ti p c n v i công ngh . d dàng. cách qu n lý tiên ti n. 44% doanh nghi p có t 10 đ n 200 lao đ ng..

trong khi y u t s c lao đ ng và nguyên v t li u cao… Đi u đó làm cho s c c nh tranh th p. h n ch v khâu nguyên v t li u và s y u kém v thương hi u các doanh nghi p. ch t lư ng hàng hóa.3. M t khác.2 Th hai. ch t lư ng s n ph m không có ưu th rõ r t trên th trư ng. 75% s thi t b đã h t kh u hao. Trên th c t .3% t ng doanh thu. 38% trung bình và 52% là l c h u và r t l c h u. s n ph m nh a. 2. xe máy…) đ u ph thu c vào ngu n nguyên li u bán thành ph m nh p kh u t nư c ngoài. đ u ng. 50% s thi t b là đ tân trang… Tóm l i. ô tô. chi phí kho ng 0. cán b qu n lý doanh nghi p còn r t thi u ki n th c qu n tr và k năng kinh nghi m qu n lý. Ma-lai-xi-a là 51% và Xin-ga-po là 73%). các doanh nghi p nư c ta đ u tư cho đ i m i công ngh r t th p. chưa kh ng đ nh đư c uy tín ch t lư ng và năng l c c nh tranh trên th trư ng khu v c và qu c t . chi m hơn 60% giá thành s n ph m.mà c nh tranh ngay trên th trư ng trong nư c. t l s d ng công ngh cao m i ch có 2% (t l này Thái Lan là 31%. dây chuy n công ngh đư c s n xu t t nh ng năm 1950 – 1960. trong nhi u s n ph m c a Vi t Nam y u t c u thành c a tri th c. hàng đi n t . nhi u s n ph m xu t kh u và s n ph m có s tăng trư ng cao (hàng da giày.4. v n ít các doanh nghi p Vi t Nam l i g p m t thách th c r t l n đó là ch t lư ng nhân l c c a doanh nghi p th p. giá c các lo i nguyên v t li u này trên th gi i có xu hư ng gia tăng. . r t nhi u doanh nghi p Vi t Nam chưa xây d ng đư c thương hi u m nh. văn hóa. làm cho nhi u nhóm s n ph m có t tr ng chi phí nguyên v t li u khá cao. s h u công nghi p… 2. thi t b đang đư c s d ng các doanh nghi p Vi t Nam ch có 10% hi n đ i. kinh t – xã h i. 76% máy móc.000 doanh nghi p trên c nư c cho th y: 43. Trong khi đó. s ch doanh nghi p có trình đ th c s tr lên ch có 2.2% – 0. K t qu đi u tra hơn 63. nh t là nh ng doanh nghi p đã quen v i s tr giúp c a Nhà nư c. ch bi n th c ph m. qu n lý nhân s . qu n lý. nh t là k năng kinh doanh trong đi u ki n h i nh p qu c t . Hi n nay.4. Trong nh ng năm qua. Đa s các doanh nghi p Vi t Nam ph i nh p kh u nguyên v t li u cho s n xu t kinh doanh. qu n lý tài chính. s n ph m thép và kim lo i màu. d t may. lu t pháp… và k năng qu n tr kinh doanh. công ngh th p.3 Th ba. đa s các ch doanh nghi p và giám đ c doanh nghi p tư nhân chưa đư c đào t o m t cách bài b n v ki n th c kinh doanh.3% lãnh đ o doanh nghi p có trình đ h c v n dư i trung h c ph thông. s l c h u v khoa h c – công ngh c a các doanh nghi p Vi t Nam. Trong khi đó. đa s các doanh nghi p nư c ta đang s d ng công ngh l c h u so v i m c trung bình c a th gi i t 2 đ n 3 th h . Đi u đó gây s c ép không nh đ i v i nhi u doanh nghi p. máy móc.99%. Đ i ngũ ch doanh nghi p. Có th nói. Trong đi u ki n quy mô doanh nghi p nh . Đi u đó đư c th hi n rõ trong vi c nhi u doanh nghi p chưa ch p hành t t các quy đ nh v thu .3.

chi phí cho qu ng cáo r t th p. năng đ ng trong m y năm qua.1. thông thoáng cho DN và d ch v phát tri n kinh doanh phát tri n V hoàn thi n khung kh pháp lý: Vi c ti p t c hoàn thi n pháp lu t nói chung và khung kh pháp lu t kinh t nói riêng theo hư ng m i công dân. Ti p t c hoàn thi n khung kh pháp lý. c i cách th t c hành chính và chính sách tài chính theo hư ng t o môi trư ng đ u tư kinh doanh bình đ ng. CHƯƠNG III CÁC GI I PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N Đ I V I CÁC DOANH NGHI P VI T NAM. và ch m hơn nhi u so v i nh ng thay đ i c a h th ng văn b n quy ph m pháp lu t và th c ti n phong phú. thái đ và tâm lý làm vi c. chuyên nghi p theo cơ ch th trư ng trong các công vi c c a cơ quan nhà nư c còn th p.4. nhưng nhìn chung công tác hành chính nư c ta v n t n t i nhi u b t c p. H u h t các doanh nghi p chưa nh n th c đúng đư c giá tr và ý nghĩa c a xúc ti n thương m i. Đa s các doanh nghi p Vi t Nam có quy mô v a và nh nên h n ch t m ho t đ ng và m ng lư i phân ph i s n ph m.1. tính khoa h c. thông thoáng trên cơ s h th ng pháp lý đ y đ . 3. Đ y m nh c i cách hành chính: M c dù đã đ t đư c m t s thành t u bư c đ u trong vi c c i cách hành chính.3. minh b ch. chuyên môn. t ch c đư c quy n làm nh ng gì pháp lu t không c m và Nhà nư c đ m b o khung pháp lý cho các ho t đ ng đó là m t đòi h i t t y u. PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N Đ I V I CÁC DOANH NGHI P VI T NAM. n đ nh. chính sách m i. n n kinh t bư c vào giai đo n h i nh p sâu vào n n kinh t th gi i và khu v c. ho t đ ng xúc ti n thương m i còn gi n đơn.4 Th tư. Giai đo n 5 năm t i. ch dư i 1% doanh thu (t l này c a các doanh nghi p nư c ngoài chi m kho ng 10% đ n 20% doanh thu). n đ nh s t o đi u ki n đ các doanh nghi p phát tri n c v s lư ng và ch t lư ng. phương th c và công c qu n lý c a các cơ quan có liên quan chưa có thay đ i m t cách rõ nét đ phù h p v i cơ ch . Trong khi đó. chi n lư c truy n thông và xúc ti n thương m i c a các doanh nghi p Vi t Nam còn nhi u h n ch . ch m thay đ i nh t. năng l c c a b máy nhà nư c v n là khâu y u. chi n lư c phân ph i. gi a các cơ quan cùng c p có liên quan. thu hút thêm đư c m i ngu n v n cho đ u tư phát tri n. minh b ch.2. t o nên m t môi trư ng kinh doanh bình đ ng. gi i thi u m t cách bài b n v s n ph m cho khách hàng. tri n khai th c hi n các cam k t song phương và đa phương v kinh t . sơ lư c và không có hi u qu thi t th c. n đ nh.2. 3. nh ng b ph n và công c c n thi t đ i v i th c hi n Lu t . qu ng cáo…Vì v y. Có r t ít doanh nghi p xây d ng đư c chương trình xúc ti n. th hi n trên các m t như: nh n th c c a b máy nhà nư c nói chung chuy n bi n không đ ng đ u gi a Trung ương và đ a phương.

2. vi c th c hi n các quy đ nh c a Lu t Đ t đai 2003 và các Ngh đ nh hư ng d n đ u đang đư c tri n khai và cũng còn g p nhi u khó khăn. Nhưng đ n nay. thì các DN (trong đó ch y u là doanh nghi p thu c khu v c tư nhân) l i g p r t nhi u khó khăn trong vi c tìm ki m m t b ng kinh doanh v i chi phí r t l n. Chính sách v tài chính: Đi u ch nh h th ng thu phù h p nh m khuy n khích kh i s doanh nghi p.2. S a đ i quy đ nh v Thu Giá tr gia tăng. phù h p v i các hi p đ nh song phương và đa phương mà Vi t Nam đã tham gia ký k t và các quy t c c a h i nh p. 3. th ng kê theo hư ng đơn gi n hoá. Trong khi các ngân hàng thương m i đ u cho r ng h không thi u v n đ cho vay... h tr và qu n lý phát tri n doanh nghi p nói chung chưa đư c xây d ng. c ng c và tăng cư ng đúng như quy đ nh. đ có th th ch p. tăng cư ng kh năng ti p c n các ngu n v n tín d ng cho các DN. Nh m gi i quy t v n đ v m t b ng cho s n xu t . đ ng th i b o v môi trư ng Trong khi nhi u DNNN đư c giao đ t và s d ng không có hi u qu . Đi u này đã góp ph n h n ch ngu n v n đ u tư v n đã h n h p c a doanh nghi p. Còn các doanh nghi p thì l i cho r ng h r t khó khăn trong vi c ti p c n vay v n tín d ng. 181/2004/NĐ-CP. th c hi n đ i m i ch đ k toán. Đ y m nh vi c nghiên c u và áp d ng các bi n pháp gi m chi phí kh i s doanh nghi p đ n m c c nh tranh nh t so v i các nư c trong khu v c như t ch c và thư ng xuyên duy trì đ i tho i tr c tuy n v i doanh nghi p. 188/2004/NĐ-CP. Nghiên c u. Đ t o đi u ki n cho doanh nghi p trong vi c ti p c n đ t và có th s d ng quy n s d ng đ t làm tài s n th ch p. rõ ràng. nhưng có r t nhi u DN không th xây d ng k ho ch kh thi thuy t ph c đư c ngân hàng cho vay v n. khuy n khích phát tri n kinh doanh nh và t o vi c làm. Lu t Đ t đai 2003 và các Ngh đ nh hư ng d n c a Chính ph s 180/2004/NĐ-CP.Doanh nghi p nói riêng.. ban hành các chính sách khuy n khích phát tri n các qu dành cho DN. 3. đã quy đ nh m t s v n đ c th . c m c vay v n t các t ch c tín d ng. Đ ng th i. đ t đai b hoang ho c s d ng không đúng m c đích. V n đ đây là cung và c u . khuy n khích doanh nghi p t kê khai và n p thu . qua đó doanh nghi p có th nh n đư c nh ng tham v n v kinh doanh. c m c cũng đòi h i ph i t n nhiêu công s c và ti n b c.3. n p h sơ. Ngay c khi doanh nghi p có m t b ng s n xu t thì vi c lo đ các th t c c n thi t đ đư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t.2. Thu Xu t nh p kh u theo hư ng xác đ nh các tiêu chí minh b ch.kinh doanh cho các doanh nghi p. Th c hi n các chính sách phù h p đ c i thi n tình tr ng thi u m t b ng s n xu t. th c hi n th t c hoàn thu và khai thác thông tin sơ c p m t cách nhanh và r nh t. gi m nh th t c đăng ký kinh doanh thông qua vi c thi t l p h th ng n i m ng đăng ký kinh doanh toàn qu c.

4. 3. trong đi u . C th là: V phía DN. tr giúp phát tri n các chùm công nghi p trong các ngành công nghi p ph tr . khuy n khích các doanh nghi p cùng góp v n hình thành các qu t giúp nhau… V phía ngân hàng. Đ i v i Vi t Nam. Nhà nư c h tr đào t o cho doanh nghi p có kh năng l p đư c nh ng k ho ch kinh doanh có tính kh thi đ thuy t ph c các ngân hàng cho vay v n. t o đi u ki n thu n l i đ các h i tham gia các ho t đ ng thu c ngành. Tuy nhiên.6. khuy n khích phát tri n liên k t gi a DN v i các t ch c nghiên c u và giáo d c có trình đ phát tri n cao thông qua chính sách tr giúp phù h p. lĩnh v c. b o đ m l i nhu n mà các ngân hàng thương m i thu đư c t kho n vay c a các khách hàng là DN. trong kỳ k ho ch t i.công ngh t i các DN. cũng như nâng cao năng l c c a các doanh nghi p này trong vi c xác đ nh. Do đó. Nhìn chung. 3. Theo kinh nghi m c a nhi u nư c. chúng ta c n t p trung m i ngu n l c c n thi t cho vi c thi t l p h th ng thu th p và x lý thông tin h tr doanh nghi p. cơ quan ngang B hư ng d n.. Xúc ti n ph bi n thông tin. Bên c nh đó. lĩnh v c qu n lý c a B theo quy đ nh c a pháp lu t. Khuy n khích các DN tham gia vào các liên k t ngành m i c p và h tr phát tri n các hi p h i doanh nghi p. c n khuy n khích vi c h p tác và chia s công ngh gi a các doanh nghi p có quy mô khác nhau. 3. trư ng k thu t v i doanh nghi p . l a ch n và thích ng v i công ngh ..kinh doanh g p đư c nhau.5. Th c hi n tr giúp có tr ng đi m đ tăng cư ng kh năng c nh tranh c a m t s ngành hàng mà Vi t Nam có l i th . c n có nh ng chính sách phù h p hơn đ khuy n khích phát tri n các hi p h i theo hư ng tr giúp đào t o cán b h i. liên k t chùm (cluster).chưa g p nhau và vai trò c a Nhà nư c là h tr t o đi u ki n đ cung và c u v ti n cho s n xu t .2. phát tri n có hi u qu các chương trình nghiên c u có kh năng ng d ng thương m i. Vi t Nam c 2 hình th c này m i ch phát tri n m c h n ch và hi u qu ho t đ ng chưa cao. k thu t . Trong m i giai đo n nh t đ nh. vì t t c các Chính ph đ u có ngu n ngân sách h n ch ..2. Thi u thông tin đang là m t trong nh ng rào c n l n cho vi c phát tri n và nâng cao năng l c c nh tranh c a các DN. trên th gi i vi c liên k t doanh nghi p luôn đư c đ c p dư i các hình th c là hi p h i doanh nghi p. các B . khuy n khích phát tri n mô hình liên k t gi a các vi n nghiên c u. t ch c l y ý ki n c a h i đ hoàn thi n các quy đ nh qu n lý nhà nư c v ngành. Vì v y. trong khi nhu c u tr giúp c a các doanh nghi p nói chung và DN nói riêng là r t l n và nhìn chung đ u vư t quá kh năng c a Chính ph . trư ng đ i h c. m i qu c gia đ u l a ch n m t s lĩnh v c mà qu c gia mình có l i th đ t p trung phát tri n.2. Nhà nư c c n nghiên c u áp d ng chính sách ưu đãi.

chúng ta càng ph i kiên đ nh v i nguyên t c tr giúp có tr ng đi m. có nh ng hi u bi t v pháp lu t. nhưng đ m b o r ng sau khi nh n đư c s tr giúp. ý chí kinh doanh và làm giàu t i m i đ i tư ng. ch doanh nghi p không có ki n th c v pháp lu t nên đã vô tình vi ph m pháp lu t trong quá trình ho t đ ng. khuy n khích kh i s doanh nghi p. c n thi t ph i tri n khai các ho t đ ng tuyên truy n. đào t o… và phía c u t c là tuyên truy n. các doanh nhân ph i có đ o đ c trong kinh doanh. t o cho các doanh nghi p.… Nh ng cái đó đư c coi là văn hoá kinh doanh. phát tri n văn hoá kinh doanh cũng là m t khía c nh c n đư c quan tâm nhi u trong công cu c phát tri n DNNVV giai đo n t i. gi a cơ quan Trung ương v i đ a phương trong vi c phát tri n DN và s ph i h p gi a các cơ quan này trong vi c tri n khai th c hi n các nhi m v đư c giao.7. ph bi n tinh th n doanh nghi p.8.9. đ i h c. Ho t đ ng tr giúp DN c n tránh xu hư ng chia đ u và s tr giúp mà m i doanh nghi p nh n đư c đ u không gi i quy t đư c khó khăn c a doanh nghi p như chúng ta đã làm trư c đây 3. có th vi c tr giúp ch th c hi n đư c v i m t s ít doanh nghi p.2. văn hoá kinh doanh. 3. Phát tri n văn hoá doanh nghi p. Chính ph s c i thi n tình hình đi u ph i th c hi n các ho t đ ng tr giúp phát tri n DN thông qua tăng cư ng vai trò ch đ o c a H i đ ng Khuy n khích phát tri n DN và ho t đ ng c a các T công tác liên B . Khi n n kinh t th trư ng càng phát tri n. phát tri n n n văn hoá doanh nghi p. Đ đ t đư c m c tiêu phát tri n các DN c n th c hi n các bư c đi phù h p đ khuy n khích phát tri n th trư ng d ch v phát tri n kinh doanh (c v phía cung t c là khuy n khích phát tri n các doanh nghi p. h tr . tách ch c năng tr c ti p cung c p d ch v ra kh i ch c năng qu n lý nhà nư c c a các cơ quan qu n lý nhà nư c.2. thì v n còn di n ra tình tr ng m t s doanh nghi p. cá nhân ho t đ ng trong lĩnh v c tư v n. Vì v y. có ý th c tuân th pháp lu t. có trách nhi m v i toàn xã h i. Tăng cư ng ph i h p gi a các cơ quan tr giúp phát tri n DN. đ phân đ nh trách nhi m gi a các B . Các cơ quan nhà nư c s hoàn toàn t p trung vào vi c xây d ng chính sách và th c hi n vai trò xúc ti n. đ y m nh tri n khai tr giúp đào t o kh i s doanh nghi p. Nh m khơi g i tinh th n kinh doanh. doanh nghi p đó có th có đư c kh năng c nh tranh. cá nhân trong xã h i có thói quen s d ng các d ch v tư v n). giáo d c.2. d y ngh . 3. Vi t Nam hi n nay. đ c bi t là thí đi m th c hi n vi c đưa các bài h c v kinh doanh vào chương trình h c trư ng ph thông. Khuy n khích phát tri n th trư ng d ch v phát tri n kinh doanh theo đ nh hư ng c a n n kinh t th trư ng. đòi h i các doanh nghi p. . bên c nh m t b ph n doanh nghi p tuy hi u bi t v pháp lu t nhưng v n c tình vi ph m.ki n r t h n ch v tài chính cho ho t đ ng tr giúp DN. t ng bư c tách ch c năng tr c ti p cung c p d ch v ra kh i ch c năng qu n lý nhà nư c. Nh m nâng cao hi u qu các ho t đ ng phát tri n DN. giám sát và qu n lý ch t lư ng các d ch v cung c p trên th trư ng.

giáo d c – đào . cán b qu n lý doanh nghi p và nh ng ngư i lao đ ng. trình đ tay ngh c a ngư i lao đ ng th p… Trong đi u ki n này. doanh nhân c n thư ng xuyên c p nh t tri th c m i. giám đ c. pháp lu t… cho các ch doanh nghi p. kinh nghi m và năng l c c nh tranh cao). Trong m i đi u ki n. ki n th c kinh doanh. chính sách. S liên k t và h p tác không ph i là phép tính c ng t ng s các doanh nghi p. 3. B n là. giao cho các hi p h i doanh nghi p. k năng thuy t trình. CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N Đ I V I CÁC DOANH NGHI P VI T NAM Trong b i c nh c a toàn c u hóa. nh ng k năng c n thi t (k năng qu n tr trong c nh tranh. các doanh nghi p Vi t Nam đang ph i đ i m t v i nh ng thách th c th t s to l n. tăng cư ng năng l c c a ch doanh nghi p. xúc ti n thương m i và qu ng bá s n ph m trên th trư ng.. cơ ch . giáo d c – đào t o c n trang b h c v n trình đ c nhân và nh ng tri th c cơ b n v kinh t – xã h i. các b qu n lý và ngư i lao đ ng trong doanh nghi p. k năng đàm phán và giao ti p v. Hai là. Đ có đ s c c nh tranh lâu dài và có th t tin bư c vào kinh t tri th c.th c hi n phân c p m nh hơn cho các đ a phương trong tri n khai các ho t đ ng phát tri n DN. s có trình đ th c s tr lên ch chi m 2. đa qu c gia có ti m l c tài chính. công ngh . các doanh nghi p Vi t Nam ph i đ i m t v i các đ i th m i (các công ty xuyên qu c gia. qu n tr r i ro. xúc ti n thương m i. đào t o tr c ti p tri n khai các chương trình tr giúp phát tri n DN. văn hóa. qu n tr chi n lư c. nâng cao s c c nh tranh trên th trư ng. lu t pháp. đ c bi t chú tr ng đ n chi n lư c c nh tranh và nh ng k năng mang tính chi n lư c như: Qu n tr chi n lư c. trình đ h c v n. Vì v y. hi n nay đa s các doanh nghi p Vi t Nam đ u có quy mô nh . lu t pháp… cho các ch doanh nghi p. giám đ c và cán b qu n lý trong các doanh nghi p v qu n tr kinh doanh. các doanh nghi p c n ph i xây d ng chi n lư c phát tri n b n v ng. văn hóa.3% ch doanh nghi p có trình đ h c v n dư i trung h c ph thông. ph i c nh tranh quy t li t trong đi u ki n m i (th trư ng toàn c u v i nh ng nguyên t c nghiêm ng t c a đ nh ch thương m i và lu t pháp qu c t ). Nói cách khác. và tính nh y c m trong qu n lý. hi u bi t v kinh t – xã h i.v…) đ có đ s c c nh tranh trên th trư ng và ti p c n n n kinh t tri th c. đ th c hi n chi n lư c c nh tranh c n ph i và nh t thi t ph i th c hi n phương châm liên k t và h p tác đ nâng cao ch t lư ng s n ph m. các t ch c tư v n. các t p đoàn kinh t cùng s n xu t kinh doanh m t (ho c m t s ) s n ph m nh t đ nh và cùng th c hi n chi n lư c thương hi u.99%. M t là. mà chính là t o ra s c m nh b i ph n c a các nhóm. hi n còn t i 43. v n ít. nh t là khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i th gi i. Trong đó. d báo và đ nh hư ng chi n lư c phát tri n… Ba là.2. nâng cao trình đ h c v n. k năng lãnh đ o doanh nghi p. tăng cư ng s h tr c a chính ph và các cơ quan qu n lý nhà nư c v v n. k năng qu n lý s bi n đ i. phân tích kinh doanh. hi u bi t lu t pháp (nh t là lu t pháp qu c t ) không cao.

đ c bi t là cho các doanh nghi p Vi t Nam trong quá trình h nh p kinh t qu c t . . Chúng em r t mong đư c s đóng góp ý ki n c a cô đ bài báo cáo c a chúng em đư c hoàn thi n hơn. công ngh hi n đ i… cho các doanh nghi p. làm giàu cho doanh nghi p. Do ki n th c còn h n ch nên bài th o lu n c a nhóm em khó tránh kh i thi u soát. làm giàu cho xã h i và cho đ t nư c. tích c c luôn là đ ng l c thúc đ y s c sáng t o và s c c nh tranh c a các doanh nghi p. các câu l c b giám đ c và các t ch c chuyên môn. nói m t cách khái quát là "đ o làm giàu". m i doanh nghi p ph i có. tăng cư ng hơn n a vai trò c a các hi p h i. Văn hóa doanh nghi p. Chúng em xin chân thành c m ơn!. S giàu có v trí tu . v a là m c tiêu v a là đ ng l c phát tri n kinh t – xã h i. xây d ng văn hóa doanh nghi p. Vì v y. S thành công c a các doanh nghi p nói riêng và c a n n kinh t Vi t Nam nói chung như kh ng đ nh m t cách đúng đ n ch trương h i nh p kinh t qu c t c a Đ ng và Nhà nư c ta là hoàn toàn đúng đ n.t o. nghi p v đ i v i s phát tri n c a các doanh nghi p. K T LU N Vi c nhìn nh n đư c nh ng cơ h i và thách th c có m t vai trò h t s c quan tr ng đ i v i n n kinh t Vi t Nam. tư v n v thi t b . t c là làm giàu m t cách có văn hóa: Làm giàu cho b n thân. các h i. Năm là. Văn hóa có vai trò quan tr ng trong s phát tri n. Thái Nguyên.Nó giúp doanh nghi p nhìn nh n đư c nh ng m t y u kém. v c a c i và tính năng đ ng sáng t o là nh ng giá tr xã h i mà m i doanh nhân. Qua đó s giúp các doanh nghi p tìm đư c ch đ ng cho mình trên đ u trư ng qu c t . ngày 18 tháng 02 năm 2011. xây d ng văn hóa doanh nghi p t o ra môi trư ng văn hóa lành m nh. phát huy nh ng m t m nh đ ng th i h c h i nhưng kinh nghi m quý giá t nh ng n n kinh t phát tri n. Đ ng th i.