Piramida zadaci

1. Izračunati površinu i zapreminu pravilne četvorostrane piramide osnovne ivice 6 cm i visine 4 cm 2. Površina omotača pravilne četvorostrane piramide je 60 cm2, a dužine osnovne ivice i visine se odnose kao 3:2. Iračunati zapreminu piramide. 3. Osnovne ivice piramide čija je osnova pravougaonik su 10 cm i 32 cm, a visina te piramide je 12 cm. Izračunati površinu te piramide. 4. Visina osnove pravilne trostrane piramide je 9 cm, a njena zapremina je 27 apotemu te piramide. 5. Izračunati površinu većeg dijagonalnog preseka pravilne šestostrane piramide, čija je osnovna ivica 6 cm, a ugao između bočne strane i ravni 45O. cm3. Izračunati

1. Pravilna 4-strana, obim osnove 40cm, obim omotača 36cm. Naći P i V=? 2. Tetraedar čiji je zbir ivica 18cm. Izračunati V=? 3. Pravilna trostrana, osnovna ivica 2 3cm, bočna strana sa osnovom gradi ugao 600 . V=? 4.** Dijagonalni presek pravilne 4-strane piramide je pravougli trougao čija je površina 8cm2 . Izračunaj površinu piramide. 5.* Pravilna 4-strana, osnovna ivica 12cm, a visina je za 4 cm kraća od visine bočne strane. Naći P. 6. Omotač tetraedra ima površinu 16 3cm. Izračunati V tetraedra. 7. Izračunaj P i V pravilne trostrane pir. čija je visina 3cm a nagib bočnih strana prema ravni osnove 450 . 8. Baza je pravougaonik stranica 6cm i 8cm, a sve bočne ivice su 13cm. naći P i V. 9. Pravina 4-strana piramida upisana je u valjak čiji je obim osnove 24π , a visina jednaka prečniku osnove valjka. Naći odnos njihovih zapremina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful