Pangkalahatang impormasyon pangunahing layunin ng KRUSADA: 1. ipalaganap/ipagtanggol ang relihiyon 2.

bawiin ang Banal na Lupain (Holy Land) SIMULA NG LAHAT “KRUSADA” sakop ng mga Seljuk ang Banal na Lupain; Tinalo ang mga Bizantino sa Manzikert humingi ng tulong ang mga Bizantino sa Santo Papa at sa mga pinunong Europeo

-

nagtawag si Santo Papa Urban II ng konseho upang harapin ang mga Muslim

MGA DAHILAN 1. Serf – kalayaan mula sa kahirapan sa manor 2. Maharlika – umani ng karangalan 3. Ang iba – naghangad ng mga lupain at ari-arian sa Holy Land 4. Pope Urban II – matitigil na ang labanan ng kabalyero at panginoon

MGA KRUSADA UNANG KRUSADA

SIMULA/LAYUNIN

EPEKTO

SO WHO WON?

-

tawag ni Pope Urban Pinamunuan: Pedro ang Ermitanyo at Godfrey of Bouillon

-

Nasakop ng Kristiyano ang Aleppo, Damascus, Edessa, Antioch, JERUSALEM Maraming Muslim/Hudyo ang pinagpapatay Latin States / Outremer Kulang sa paghahanda Nasakop muli ang Jerusalem (Saladin)

KRISTIYANO

IKALAWANG KRUSADA

-

Madalas salakayin ang mga Latin States/Outremer Malayo sila sa homebase Nabawi ang Edessa at Aleppo Bernardo ng Clairvaux Nais bawiin ang Jerusalem

MUSLIM

IKATLONG KRUSADA

Pinamunuan ng 3 pinakamalakas na hari: Fredrick I Barbarrosa (Holy Roman Empire) Phillip II Augsutus ng Pransiya Richard I Lionheart ng Inglatera - Malakas at handa!

-

Nalunod si Barbarrosa; uwian TIE (ENDED ON GOOD TERMS)

Phillip Augusts VS Richard Lionheart - Nakuha ang Acre, hindi ang Jerusalem - Nagkasundo si Richard at Saladin: 1. Papapasukin ang mga peregrino na ligtas sa Jerusalem 2. Hindi na sasalakayin ang Outremer 3. Ibabalik ang Krus ni Hesus

IKAAPAT NA KRUSADA

-

Nabigo sa ikatlo Nagpagawa ng mga barko sa mga Venetiano (Constatinople)

-

Sinalakay ng hukbo ng Ikaapat ang Constatinople; nakawan! Nagalit ang Santo Papa (Innocencio III); inekskomunikasyon

NO CONTEST

MGA EPEKTO PULITIKAL EKONOMIKAL SOSYO-KULTURAL

-

natapos ang ilang institusyon/gawain ng Gitnang Panahon open to Modern Age! Humina ang kapangyarihan ng maharlika Bumagsak ang piyudalismo Kalayaan ng mga serf

-

pag-unlad ng kalakalan natuklasan ng Crusaders ang produkto ng Silangan (asukal, spices) kalakalan ng Europeo at Silangan

-

sumigla ang edukasyon at sining sa Europa bukas sa mga ideyang Bizantino at Muslim

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.