LAMPIRAN B

LM 2
REKOD AKTIVITI KOKURIKULUM
(Untuk diisi oleh Guru Pembimbing)

Nama Guru Pelatih :................................................................. Program :................ No. Matrik :..................
Sekolah :.......................................................................................
Guru Pembimbing :......................................................................

Bil

Jenis Aktiviti
(Sekurangkurangnya dalam
tiga aktiviti )

Tugas Dan
Tanggungjawab

Markah
(1 hingga 5)
Disi oleh Guru yang
berkenaan

Tandatangan
Guru yang
berkenaan

1
2
3
4
5
6

Purata Markah =
Tandatangan Guru Pembimbing:.....................
(Nama:
)
Tarikh:..................................
Tandatangan Pengetua/Guru Besar dan Cop Sekolah
...............................................................
(Nama:
)
Tarikh: ..................................

(Guru Pembimbing /Pihak sekolah diminta menyampaikan maklumat ini kepada Pensyarah Penyelia
pada minggu akhir program)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful