ခင္ပြန္းျဖစ္သူအား အမႈဖြင့္၍ ပိုင္ဆုိင္မႈအားလံုးကိုလုယူခ်င္လို႔

သံဃာေတာ္ေတြကို အသံုးခ်တဲ့ အမ်ဳိးသမီး
By
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာညြန္႔ရပ္ကြက္၊ စက္မႈ(၄)လမ္း အမွတ္(၇၄)တြင္တည္ရွိေသာ
ပါရမီရွင္အမိေျမကုမၸဏီရံုးခန္း ဖြင့္လွစ္ထားရာ ျခံ၀န္း အတြင္းသုိ႔ (၁.၇.၂၀၁၂)ညေန (၄း၀၀)နာရီခန္႔တြင္
အမ်ိဳးသမီး(၁)ဦး၊ အမ်ိဳးသား(၃)ဦးနွင့္ ႆံဃာေတာ္(၅)ပါးတို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ကုမၸဏီရံုးခန္းတြင္းရွိေနေသာ
ကုမၸဏီဒါ ရိုက္တာႏွင့္အတူ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ားအားဤကုမဏီရံုးခန္းအတြင္းမွ ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြာေပး
ရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ကုမၸဏီဒါရိုက္တာမွ ဤကုမၸဏီသည္ တရား၀င္ဖြဲ႕တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ယခုကဲ့သုိ႔ လာေရာက္၍
ဤျခံ၀န္းအတြင္းမွထြက္ခြာခုိင္းျခင္းသည္ မည္သည့္အေၾကာင္း အရာမွန္းတိက်စြာ မသိရွိပါေၾကာင္း သက္ဆုိင္
သူလူၾကီးမင္းမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒအရသာေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း

အမ်ိဳးသမီး(၁)ဦး၊

အမ်ိဳးသား(၃)

ဦးနွင့္သံဃာေတာ္(၅)ပါးတို႔

သည္

လိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ

မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္စြာ ဆက္လက္ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေျပာဆိုေန သျဖင့္ ကုမၸဏီဒါရိုက္တာမွ တာေမြၿမိဳ ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမွဴး၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ လ.၀.က ဦးစီးမွဴး၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြ႔ဲမွဴး၊ စခန္းမွဴး၊ ဒုရဲအုပ္မ်ား၊ နယ္ထိန္းမ်ား
ေမတၱာညြန္႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။
၄င္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္ေျဖရွင္းေပးၾကေသာ္လည္း သံဃာေတာ္(၅)ပါးမွ မိမိ တို႔စာသင္တိုက္တြင္
သံဃာအပါး(၅၀၀)ရွိေၾကာင္း

လိုအပ္လွ်င္

သံဃာအင္အားျဖင့္

ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ယခုပင္ ကုမၸဏီ

ရံုးခန္းႏွင့္ ျခံ၀န္းအား ေသာ့ခတ္မည္ျဖစ္၍ အားလံုးထြက္ေပးရန္ ဆက္လက္ေျပာသည္။
တာ၀န္ရွိသူအသီးသီးမွေျဖရွင္းပါေသာ္လည္း

ေျဖရွင္းမရသျဖင့္

ၿမိဳ ႕နယ္သံဃာ့

နာယကဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္

အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ားထံ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ရာ ဆရာေတာ္မ်ားၾကြေရာက္ေတာ္မူလာၾကၿပီး
ဆရာေတာ္မ်ားမွ ဤကိစၥသည္ လူပုဂိဳလ္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ေသာကိစၥျဖစ္သျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ႏွင့္
သာေျဖရွင္း ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုသံဃာမ်ားေျဖရွင္းပံုေျဖရွင္းနည္းသည္ နည္း လမ္းမက်ပါေၾကာင္း၊ ဤကိစၥ
သည္ သံဃာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း ဆံုးမၾသ၀ါဒမိန္႔ၾကားေပးသည္။
ယင္းေန႔ညေန (၄း၃၀)နာရီခန္႔တြင္ အမ်ိဳးသမီး(၁)ဦး၊ အမ်ိဳးသား(၃)ဦးနွင့္ သံဃာေတာ္(၅)ပါးတို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္
ယာဥ္ အမွတ္(၇ဂ/၉၇၅၉)ႏွင့္ တကၠစီယာဥ္ အမွတ္ (ဗ/၉၀၈၄)ျပန္သြားခဲ့ၾကသည္။

သံဃာ(၅)ပါးသည္

ေကသရာ

ရာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊

ရွင္ေထြးညိဳလမ္း၊(၁၃)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္

(အေရွ႕ပိုင္း)မွျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
အမ်ိဳးသမီး(၁)ဦး၊
အမွတ္(၄၂၅)၊

အမ်ိဳးသား(၃)ဦးနွင့္

သံဃာေတာ္(၅)ပါးတို႔သည္

ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊(၄၈)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္

(၁.၇.

၂၀၁၂)

(၃း၀၀)နာရီခန္႔တြင္

(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္သို႔လည္း

တာ၀န္ရွိသူ

တစ္ဦးမွမပါရွိဘဲ ထိုအိမ္ျခံ၀န္း အတြင္းရွိ အလုပ္သမားမ်ား၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အေစာင့္မ်ားကို ၾကိမ္းေမာင္းကာ
ထြက္ခိုင္း၍ ေသာ့ခတ္သြားေၾကာင္းသိရသည္။
ေနာက္ဆက္တြဲ စံုစမ္းမႈမ်ားအရ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားသည္(၅.၆.၂၀၁၂)ရက္ ေန႔မွစ၍ (၉.၆.၂၀၁၂)ရက္ေန႔ထိ
ဆက္တိုက္ပါရွိခဲ့ေသာ

လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ၊ (၂၈.၆.

၂၀၁၂)ရက္ေန႔ထုတ္ေၾကးမံုသတင္းစာ၊ ေၾကာ္ျငာစာ

မ်က္ႏွာ (ခ)ပါ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကာ္ျငာ၊ (၂၉.၆.၂၀၁၂)ရက္ေန႔ထုတ္ေၾကးမံုသတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ(၁၇)ပါ
ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေၾကျငာျခင္း၊ (၁.၇.၂၀၁၂)ရက္ေန႔ထုတ္ေၾကးမံုသတင္းစာပါ အမ်ားသိေစရန္ ျပန္လည္
ရွင္းလင္းေၾကျငာျခင္းတို႔ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္မႈရွိေန ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆုိပါျပႆနာႏွင့္ ပါတ္သတ္၍ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းတဦးက "ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာထြန္း
ကားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း လံုၿခံဳမႈအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဥပေဒကို
အကာအကြယ္ယူ၍

သက္ဆိုင္ရာႏွင့္

ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား

ဗုဒၶဘာသာ

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို ႔၏

ကိုးကြယ္စည္းကပ္ရာျဖစ္ေသာ သံဃာမ်ားအား မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ခဲ့ျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္
ထိုက္ေသာကိစၥျဖစ္သည့္ အျပင္ သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း သာသနာအေရးကိစၥႏွင့္မပတ္သက္သည့္
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားယခုကဲ့သုိ႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနမည္ ဆိုပါက သာသနာ
ေတာ္

ညစ္ညမ္းညွိဳးႏြမ္း၍ဘာသာျခား

ေသးျခင္းမ်ား

လူမ်ိဳးျခားတို႔မွလည္း

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသျဖင့္

သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ

ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့နာယကအဖြဲ႔မွ

ထိုသံဃာေတာ္မ်ားအား

Myanmar News Now ကို ေျပာပါသည္။ "

ဗုဒၶဘာသာ

သာသနာအေပၚအထင္

အျမင္

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္

တကြ

ထိေရာက္စြာအေရးယူ

ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful