EOS 120 VENERE D, verz.

01

- 2

PRIRUČNIK ZA UPORABU
Zahvaljujemo Vam što se odabrali ovaj proizvod, sigurni smo da će svojim performansama u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe. Pažljivo pročitajte letak "Upozorenja" i "Priručnik s uputama" koji su priloženi ovom proizvodu jer su u njima navedeni važni podaci o sigurnosti, ugradnji, uporabi i održavanju. Ovaj je proizvod usklañen s priznatim tehničkim normama i sigurnosnim propisima. Potvrñujemo da je proizvod sukladan sljedećim Direktivama Europske unije: 89/336/EEZ, 73/23/EEZ, 98/37/EEZ, 99/05/EEZ (i naknadnim izmjenama i dopunama). 1) OPĆE INFORMACIJE Sustav EOS 120 kompatibilan je s EElink protokolom za brzu ugradnju i održavanje. Ureñaj je namijenjen motorizaciji sekcijskih vrata, podiznih vrata s oprugama i podiznih vrata s amortizerima za protutežu i posebnom ručkom za povlačenje. Podizna vrata ne smiju biti viša od 3 metra. Ugradnja ureñaja jednostavna je i omogućuje brzu montažu, bez izmjena na vratima. Ireverzibilni motor drži vrata zakočenima u zatvorenom položaju. Upravljačka je jedinica ugrañena. Ona upravlja relejima i sigurnosnim ureñajima (fotoćelije, gumeni elementi) prije izvršavanja bilo kojeg manevra. Ovaj je motor projektiran za automatizaciju gore navedenih tipova vrata. Bilo koja druga uporaba smatra se suprotnom onoj koju je osmislio proizvoñač, kojeg se dakle ne može smatrati odgovornim za eventualnu štetu za ljude, životinje ili stvari, koja bi mogla proizaći iz takve uporabe ureñaja. 2) SIGURNOST Ako ga pravilno ugradite i koristite, ovaj ureñaj zadovoljava zatraženi stupanj zaštite. Meñutim, savjetujemo da slijedite odreñena pravila ponašanja, kako bi izbjegli nezgode. Prije no što započnete s uporabom ureñaja, pažljivo pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ih radi budućeg korištenja. • Djecu, ljude i stvari držite izvan područja djelovanja ureñaja, posebno dok radi. • Ne ostavljajte daljinske upravljače ili druge ureñaje za upravljanje nadohvat djece, kako bi se izbjeglo nenamjerno aktiviranje ureñaja. • Ne sprečavajte pomicanje krila. • Ne pokušavajte ručno otvoriti vrata, ako prije niste otkočili unutarnji sustav blokade, tako što ste povukli za to predviñeni konopac koji je povezan s kliznim elementom (slika 1), ili aktivirali vanjsku deblokadu (SM1 ili SET/S slika 2 - slika 3). • Ne mijenjajte komponente ureñaja. • U slučaju kvara isključite napajanje, aktivirajte deblokadu za slučaj potrebe, kako biste omogućili pristup ureñaju, i zatražite pomoć kvalificiranog tehničara (instalatera). • Pri svakom čišćenju vanjske površine, isključite ureñaj iz struje. • Održavajte čistima optičke komponente fotoćelija i ureñaje za svjetlosnu signalizaciju. Provjerite da grane i grmlje ne ometaju rad sigurnosnih ureñaja (fotoćelija). • Za neposredno izvoñenje radova na ureñaju, zatražite pomoć kvalificiranog osoblja (instalatera) ili centra za tehničku podršku. • Kvalificirano osoblje mora pregledati ureñaj jednom godišnje. • Redovito pregledavajte ureñaj, pogotovo kabele, opruge i nosače, kako biste utvrdili ima li znakova neravnoteže, istrošenosti ili oštećenja. Ne koristite ureñaj, ako mu je potreban popravak ili podešavanje jer kvar na ureñaju ili neispravno balansirana vrata mogu prouzročiti ozljede. • Jednom mjesečno provjerite pokreće li se motor unazad, ako naiñe na prepreku 50 mm od tla. U slučaju neispravnog funkcioniranja zatražite pomoć kvalificiranog tehničara jer bi neispravno podešavanje moglo biti opasno. 3) MANEVAR ZA SLUČAJ POTREBE (DEBLOKAŽA) U slučaju nestanka električne energije ili kvara na sustavu, za ručno izvoñenje manevra potrebno je povući konopac koji je povezan s kliznim elementom, kao što je prikazano na slici 1. Za garaže koje nemaju drugi izlaz, obavezno je montirati ureñaj za vanjsku deblokadu uz pomoć ključa poput Mod. SM1 (slika 2) ili Mod. SET/S (slika 3). POZOR: ako vrata nisu ispravno balansirana,aktiviranje deblokade moglo bi prouzročiti njihovo nekontrolirano pokretanje. 4) ZAMJENA ŽARULJE Žarulja za pomoćno svjetlo zamjenjuje se odstranivši prozirni poklopac (slika 4).

EOS 120 VENERE D, verz. 01

- 3

PRIRUČNIK ZA UGRADNJU
Zahvaljujemo Vam što se odabrali ovaj proizvod, sigurni smo da će svojim performansama u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe. Pažljivo pročitajte letak "Upozorenja" i "Priručnik s uputama" koji su priloženi ovom proizvodu jer su u njima navedeni važni podaci o sigurnosti, ugradnji, uporabi i održavanju. Ovaj je proizvod usklañen s priznatim tehničkim normama i sigurnosnim propisima. Potvrñujemo da je proizvod sukladan sljedećim Direktivama Europske unije: 89/336/EEZ, 73/23/EEZ, 98/37/EEZ, 99/05/EEZ (i naknadnim izmjenama i dopunama). 1) OPĆA SIGURNOST POZOR! Pogrešna ugradnja ili neprimjerena uporaba proizvoda mogu prouzročiti štetu za osobe, životinje ili stvari. • Pažljivo pročitajte letak "Upozorenja" i "Priručnik s uputama" koji su priloženi ovom proizvodu jer su u njima navedeni važni podaci o sigurnosti, ugradnji, uporabi i održavanju. • Materijale za ambalažu (plastiku, karton, polistiren itd.) zbrinite u skladu s važećim propisima. Držite vrećice od najlona i polistirena izvan dohvata djece. • Upute za uporabu sačuvajte radi prilaganja tehničkoj brošuri i budućeg korištenja. • Ovaj je proizvod projektiran i izrañen isključivo za namjenu koja je navedena u ovoj dokumentaciji. Namjene koje nisu navedene u ovoj dokumentaciji mogle bi se pokazati štetnima za proizvod i izvorom opasnosti. • Poduzeće odbija bilo kakvu odgovornost koja proizlazi iz neprimjerene uporabe ili uporabe koja se razlikuje od one kojoj je ureñaj namijenjen i koja je navedena u ovoj dokumentaciji. • Ne instalirajte proizvod u eksplozivnoj atmosferi. • Konstrukcijski elementi ovog proizvoda moraju biti usklañeni sa sljedećim Direktivama Europske unije: 89/336/EEZ, 73/23/EEZ, 98/37/EEZ i naknadnim izmjenama i dopunama. Što se tiče država koje nisu članice Europske ekonomske zajednice, osim važećih nacionalnih propisa treba poštovati i navedene propise radi postizanja dobre razine sigurnosti. • Poduzeće odbija bilo kakvu odgovornost koja proizlazi iz nepoštivanja dobre tehničke prakse pri izgradnji sustava za zatvaranje (vrata, ograde itd.), kao i iz deformacija do kojih bi moglo doći tijekom uporabe. • Ugradnja mora biti usklañena s odredbama sljedećih Direktiva Europske unije: 89/336/EEZ, 73/23/EEZ, 98/37/EEZ i naknadnih izmjena i dopuna. • Isključite ureñaj iz struje prije izvoñenja bilo kakvih radova na njemu. Isključite i tampon baterije, ako ih ima. • Na glavnom napajanju ureñaja predvidite svepolni ili magnetnotermički prekidač s razmakom izmeñu kontakata od najmanje 3,5 mm. • Provjerite postoji li na priključku za napajanje diferencijalni prekidač s pragom od 0,03 A. • Provjerite je li uzemljenje ispravno: povežite sve metalne dijelove sustava za zatvaranje (vrata, ograde itd.) i sve komponente ureñaja koje imaju priključak za uzemljenje. • Montirajte sve sigurnosne ureñaje (fotoćelije, sigurnosne rubove itd.) koji su potrebni za zaštitu područja od opasnosti prouzročenih nagnječenjem, povlačenjem i sječenjem. • Pozicionirajte barem jedan ureñaj za svjetlosnu signalizaciju (bljeskalicu) na vidljivo mjesto, postavite znak upozorenja uz ureñaj. • Poduzeće odbija bilo kakvu odgovornost u pogledu sigurnosti i dobrog funkcioniranja ureñaja, u slučaju da se rabe komponente drugih proizvoñača. • Koristite isključivo originalne dijelove za sve postupke održavanja ili popravke. • Ne mijenjajte komponente ureñaja, ako za to nemate izričito odobrenje proizvoñača. • Obučite korisnike proizvoda o sustavima upravljanja i ručnom otvaranju u slučaju potrebe.

• Odraslima i djeci ne dopuštajte zadržavanje na području djelovanja ureñaja. • Ne ostavljajte daljinske upravljače ili druge ureñaje za upravljanje nadohvat djece, kako bi se izbjeglo nenamjerno aktiviranje ureñaja. • Pri uporabi treba izbjeći svaki pokušaj izvoñenja radova ili popravaka na ureñaju i obratiti se isključivo kvalificiranom osoblju. • Sve ono što nije izričito predviñeno ovim uputama nije dozvoljeno. • Ugradnja se mora izvršiti koristeći sigurnosne ureñaje i upravljače sukladne normi EN 12978. • Montirajte fiksne upravljače u vidokrugu vrata, ali daleko od pokretnih dijelova, i to na visini većoj od 1,5 m. • Nalijepite naljepnicu sa sljedećim sadržajem: "Držite djecu podalje od vrata u pokretu. " "POZOR: opasnost od nagnječenja. " Redovito provjeravajte pokreću li se vrata unazad, ako se sudare s preprekom 50 mm od tla, i u slučaju potrebe ih ispravno podesite.
2) OPĆE INFORMACIJE Sustav EOS 120 namijenjen je motorizaciji sekcijskih vrata, (slika 3), podiznih vrata s oprugama (slika 2) i podiznih vrata s amortizerima za protutežu i posebnom ručkom za povlačenje (slika 4). Podizna vrata ne smiju biti viša od 3 metra. Ugradnja ureñaja jednostavna je i omogućuje brzu montažu, bez izmjena na vratima. Ireverzibilni motor drži vrata zakočenima u zatvorenom položaju. 3) TEHNIČKI PODACI 3.1) Pogonska jedinica Napajanje:.............................230V~±10%, 50/60Hz monofazno (*) Napon motora:.........................................................................24 V Maksimalna apsorbirana snaga iz mreže...............................236 W Podmazivanje:…………..….............Stalno, mašću za podmazivanje Vučna i potisna sila……………………………………………1200 N Radni hod:.............................ŠINA L.=2900 radni hod=2400 mm (**) ……………………………….ŠINA L.=3500 radni hod=3000 mm (***) Prosječna brzina………………………………………………5m/min Reakcija na udarac:………………………………………...………... …………………..limitator momenta ugrañen u upravljačku jedinicu Br. manevara u 24 sata:…...........................................................100 Krajnji prekidač...................................Elektronički, s ENCODER-om Pomoćno svjetlo:…………………..…..žarulja 24V~ 25W max, E14 Radna temperatura:….................................................-15°C / +60°C Stupanj zaštite:………................................................................IPX0 Masa glave motora:………………………………………………5 kg Razina buke:………………………………..…...………….<70dB (A) Dimenzije:..........................................................................Vidi sliku1 (*) Dostupno u svim naponima mreže. o (**) Ako glavu motora okrenete za 90 (slika 11), radni hod bit će 2580 mm. (***) Ako glavu motora okrenete za 90o (slika 11), radni hod bit će 3180 mm. 4) UGRADNJA POGONSKE JEDINICE 4.1) Uvodne provjere • Provjerite jesu li vrata balansirana. • Uvjerite se da vrata glatko klize duž cijelog hoda. • Ako vrata nisu tek ugrañena, provjerite koliko su istrošene sve komponente. • Popravite ili zamijenite neispravne ili istrošene dijelove. • Stanje strukture vrata neposredno utječe na pouzdanost i sigurnost ureñaja. • Prije no što ugradite motor, uklonite sve suvišne konopce ili lance te deaktivirajte sve nepotrebne ureñaje. 4.2) MONTŽA Nakon što odstranite ambalažu, zbrinite sve njezine dijelove, odvojivši različite vrste materijala (karton, polistiren, pvc itd.) u skladu s važećim propisima. 1) Uklonite postojeću blokadu iz ručke za zatvaranje vrata.

EOS 120 VENERE D, verz. 01

- 4

2) Radi pravilnog postavljanja šine, prije svega označite središnju liniju vrata, a zatim naslonite BIN na strop i označite točke za bušenje (slika 6). 3) Probušite rupe u stropu sa svrdlom D.10 prema prethodno označenim točkama i umetnite fišer tiple. 4) Fiksirajte šinu na osnovu - slika 7 (ref. 1 - 2) i slika 8 (ref. 3 - 4 - 5). 5) Uz pomoć odgovarajućeg potpornja podignite cijeli motor i zavrnite vijke na nosač šine, a da ih ne pričvrstite na okvir vrata (slika 9A) ili, ako visina to omogućuje, montirajte nosač na nadvratnik uz pomoć tipli (slika 9B). 6) Podignite glavu motora sve dok je ne prislonite uza strop i umetnete vijke za učvršćivanje koji zadržavaju šinu u tom položaju (uključujući vijke nosača). 7) Ako glava motora i šina nisu neposredno pričvršćene na strop, vidi sliku 10 (obavezno provjerite je li šina potpuno vodoravna i stoji li okomito na strop). 8) Ako je šina okrenuta za 90° u odnosu na glavu motora, upotrijebite šablonu iz slike 11A, kako biste izrezali kućište u skladu s navedenim mjerama. Za učvršćivanje BIN-a na strop vidi sliku 6 te, ako šina nije neposredno pričvršćena na strop, vidi sliku 12. 9) Ako je šina podijeljena na dvije polovice, vidi sliku 13, a za različite mogućnosti pričvršćivanja vidi prethodne slike. 10) Deblokirajte klizni element i pričvrstite nosače na okvir vrata (slika 14). Dozvoljena udaljenost izmeñu šine i sekcijskih vrata je 108 do 166 mm. U slučaju veće udaljenosti, potrebno je koristiti nosače i spustiti motor; u slučaju manje udaljenosti, potrebno je skratiti kliznu ploču. 11) Nalijepite dostavljene naljepnice u blizini točaka veće opasnosti (slika 5). 5) REGULIRANJE NATEZAČA LANCA (EOS 120) Pogonska jedinica prije dostave je kalibrirana i testirana. Ako je potrebno prilagoditi napetost lanca, postupite u skladu sa slikom 15. POZOR: opruga za zaštitu od poderotina nikad ne smije biti potpuno komprimirana. Pažljivo provjerite da se tijekom rada opruga ne komprimira potpuno. 6) POSTAVKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE (slika 16) M) Pogonska jedinica Ft) Fotoćelija predajnika Fr) Fotoćelije prijemnika T) 1-2-4-kanalni daljinski upravljač Spojeve dodatne opreme te sigurnosnih i upravljačkih ureñaja, koje povezujete s motorom, posložite tako da potpuno odvojite spojeve pod naponom mreže od spojeva pod vrlo niskim naponom (24 V) uz pomoć odgovarajuće vodilice za kabel (slika 8 ref. 5P1). Nastavite sa spajanjem prema uputama iz sheme spajanja. Kabeli za spajanje dodatne opreme moraju se zaštititi kanalicom (slika 8 ref. 5C1). 7) UPRAVLJAČKA JEDINICA VENERE D (slika 17) Napajanje dodatne opreme:..............................24V~ (180 mA max) …………………………………………….…24V safe (180 mA max) Podešavanje limitatora momenta:………..pri zatvaranju i otvaranju Vrijeme automatskog zatvaranja…………….………....od 1 do 180 s Spoj bljeskalice:……………………………….24V~ max 25 W Vrijeme rada pomoćnog svjetla……………………………….90s Ugrañeni Rolling-Code radioprijemnik:…….frekvencija 433,92 MHz Kodiranje:……………………………………Rolling-Code algoritam Broj kombinacija:…………………………………………..4 milijarde Impedancija antene:…………………………………50Ohm (RG58) Maks. broj daljinskih upravljača koje je moguće pohraniti u memoriji……………………………………………………................63 Prostor za usporavanje:….zatvaranje:~24 cm……otvaranje: ~24cm Osigurači:…………………………………………………vidi sliku 17 7.1) STEZNI KONTAKTI (slika 17) POZOR - Pri kabliranju i ugradnji vodite se važećim normama i načelima dobre tehničke prakse.

Žice pod vrlo niskim, sigurnosnim naponom (24V) moraju se fizički odvojiti od žica pod niskim naponom, ili se moraju dodatno izolirati s odgovarajućom izolacijom od najmanje 1 mm. Žice treba dodatno učvrstiti u blizini priključaka, primjerice uz pomoć vezica. PRIKLJUČAK JP2 JP10 1-2 3-4 3-5 3-6 3-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 OPIS Kabliranje transformatora Kabliranje motora Ulaz antene za ugrañenu ploču radioprijemnika (1: OPLET. 2: SIGNAL) Ulaz START (N.O.) Ulaz STOP (N.C.) Ako se ne koristi, ostavite premošteno. Ulaz FOTOĆELIJA (N.C.) Ako se ne koristi, ostavite premošteno. Ulaz FAULT (N.O.) Ulaz za fotoćelije s probnim kontaktom tipa N.O. Izlaz 24 V~ za bljeskalicu (25 W max) Izlaz 24V~ 180mA max - napajanje za fotoćelije ili druge ureñaje Izlaz 24V~ Vsafe 180mA max napajanje predajnika fotoćelija s provjerom Izlaz za signalno svjetlo upozorenja pri otvorenim dvorišnim vratima (kontakt N.O.) / drugi radijski kanal Ulaz DJELOMIČNO OTVARANJE (N.O.)

8) PROGRAMIRANJE Upravljačka ploča s mikroprocesorom sadrži funkcijske parametre koje je prethodno postavio proizvoñač i koji odgovaraju standardnim instalacijama. Predefinirani parametri mogu se mijenjati putem ugrañenog programera s displejem ili univerzalnog dlanovnog programatora U slučaju da se programiranje izvršava putem univerzalnog dlanovnog programera, pažljivo pročitajte upute za uporabu navedenog programera i postupite na sljedeći način: spojite univerzalni dlanovni programator na upravljačku jedinicu putem dodatne opreme UNIFLAT, uñite u izbornik "CENTRALINE" ("UPRAVLJAČKE JEDINICE") pa u podizbornik "PARAMETRI", a zatim pregledajte displej koristeći strelice gore/dolje, kako biste postavili brojčane vrijednosti parametara navedenih u nastavku. Za logike funkcioniranja uñite u podizbornik "LOGICA" ("LOGIKA"). U slučaju da se programiranje izvršava putem ugrañenog programatora, vidi sliku A i B te odlomak "Konfiguracija". U nastavku je navedeno značenje i vrijednosti koje može imati svaki parametar. 8.1) KONFIGURACIJA Programator sa ekranom koristi se za postavljanje svih funkcija upravljačke ploče VENERE D. Programator je opremljen s tri tipke za pregledavanje izbornika i konfiguraciju funkcijskih parametara: UP Tipka za pregledavanje izbornika/povećanje vrijednosti Ako programiranje nije aktivirano, funkcionira kao OPEN. DOWN Tipka za pregledavanje izbornika/smanjenje vrijednosti Ako programiranje nije aktivirano, funkcionira kao CLOSE. OK Tipka enter (za potvrdu) Istovremenim pritiskom na tipke UP i DOWN omogućen je izlaz iz izbornika koji se koristi i povratak u prethodni izbornik. Ako se istovremeno pritisnu tipke UP i DOWN na razini glavnog izbornika (parametri-logiche-radio-lingua-defaultautosettaggio- regolazione finecorsa), izlazi se iz načina rada programiranja i isključuje se displej (prikazuje se poruka FINE).

EOS 120 VENERE D, verz. 01

- 5

Izvršene izmjene postavljene su samo, ako se nakon izmjene pritisne tipka OK. Prvim pritiskom na tipku OK ulazi se u način rada programiranja. Prvo se na displeju prikazuju sljedeći podaci: Verzija softvera upravljačke jedinice Ukupni broj izvršenih manevara (vrijednost je izražena u tisućama, zbog čega tijekom prvih tisuću manevara displej stalno prikazuje 0000) Broj manevara koji je izvršen od posljednjeg održavanja (vrijednost je izražena u tisućama, zbog čega tijekom prvih tisuću manevara displej stalno prikazuje 0000) Broj memoriranih daljinskih upravljača. Pritiskom na tipku OK tijekom uvodne prezentacije podataka moguće je direktno pristupiti prvom izborniku (parametri-logicheradio-lingua-default-autosettaggio-regolazione finecorsa). U nastavku je naveden popis glavnih izbornika i odgovarajućih podizbornika koji su dostupni. Predefinirani parametar prikazan je u uglatoj zagradi [ 0 ]. Ispis na displeju naveden je u okrugloj zagradi. Vidi slike A i B za postupak konfiguracije upravljačke jedinice. 8.2) Izbornik parametri (PARAM) 1Vrijeme automatskog zatvaranja (TCA) [ 40s ] Postavite brojčanu vrijednost vremena automatskog zatvaranja od 1 do 180 s. 2Okretni moment pri otvaranju (coppia ap) [ 50% ] Postavite vrijednost okretnog momenta motora pri otvaranju izmeñu 1% i 99%. 3Okretni moment pri zatvaranju (coppia ch) [ 70% ] Postavite vrijednost okretnog momenta motora pri zatvaranju izmeñu 1% i 99%. POZOR! Uvjerite se da je vrijednost udarne sile, koja je izmjerena u točkama predviñenim u normi EN12445 manja od one koja je navedena u normi EN12453. Pogrešno postavljanje osjetljivosti može prouzročiti štetu za osobe, životinje ili stvari. 4Djelomično otvaranje ( ap. parz. ) [ 1,0 m ] Postavite brojčanu vrijednost djelomičnog otvaranja od 10 cm (000,1) do 6 m (006.0). 5Zona (Zone) [ 0 ] Postavite broj zone izmeñu minimalne vrijednosti od 0 i maksimalne od 127. Vidi odlomak 11 "Serijski spoj". 8.3) MENU LOGIKE (logic) TCA (TCA) [ OFF ] ON Aktivira automatsko zatvaranje OFF Isključuje automatsko zatvaranje 3 koraka (3 Passi) [ OFF ] ON Aktivira logiku u 3 koraka. Naredba START ima sljedeće učinke: vrata zatvorena:….………..…………………………...otvara pri otvaranju:................................................................... .............................. .zaustavlja i unosi TCA (ako je konfigurirano) vrata otvorena:…………….……………………..……zatvara pri zatvaranju:…...…...…..zaustavlja i obrće smjer kretanja nakon zaustavljanja:……………………………………otvara OFF Deaktivira logiku u 3 koraka. Blokada naredbe otvaranja (Bl Imp Ap) [ OFF ] ON Naredba START nema učinka tijekom faze otvaranja. OFF Naredba START postaje učinkovita tijekom faze otvaranja. Predalarm (preAll) [ OFF ] ON Bljeskalica se pali oko 3 sekunde prije pokretanja motora. OFF Bljeskalica se pali u trenutku kad se pokrene motor. Fotoćelije pri otvaranju (Fotoc ap) [ OFF ] ON Isključuje funkcioniranje fotoćelije pri otvaranju, ako je zamračena. Pri zatvaranju smjesta obrće smjer kretanja. OFF Ako su zamračene, fotoćelije su aktivne i pri otvaranju i pri zatvaranju. Ako je fotoćelija zamračena pri

zatvaranju, ona obrće smjer kretanja tek nakon što se oslobodi. Provjera fotoćelija (test phot) [ OFF ] ON Aktivira provjeru fotoćelija (vidi sliku 17A) OFF Deaktivira provjeru fotoćelija Signalno svjetlo upozorenja pri otvorenim vratima ili drugoga radijskog kanala (SCA 2Ch) [ ON ] ON Izlaz izmeñu priključaka 14 i 15 konfiguriran je kao signalno svjetlo upozorenja pri otvorenim vratima, u ovom slučaju drugi radijski kanal upravlja djelomičnim otvaranjem. OFF Izlaz izmeñu priključaka 14 i 15 konfiguriran je kao drugi radijski kanal. Nepromjenjivi kod (codice fisso) [ OFF ] ON Prijemnik je konfiguriran za rad s nepromjenjivim kodom, vidi odlomak "Kloniranje daljinskih upravljača". OFF Prijemnik je konfiguriran za funkcioniranje u načinu rada „rolling-code", vidi odlomak "Kloniranje daljinskih upravljača". Programiranje daljinskih upravljača (prog radio) [ ON ] ON Omogućeno je memoriranje daljinskih upravljača putem radija (slika 20): 1 - Najprije pritisnite skrivenu tipku (P1), a nakon toga običnu tipku (T1, T2, T3 ili T4) daljinskih upravljača koji je već memoriran u standardnom načinu rada putem radioizbornika. 2 - U roku od 10 sekundi pritisnite skrivenu tipku (P1) i običnu tipku (T1, T2, T3 ili T4) daljinskog upravljača koji treba memorirati. Prijemnik će izaći iz načina rada programiranja nakon 10 sekundi, u tom vremenu moguće je unijeti dodatne nove daljinske upravljače. Za navedeni način rada nije potreban pristup upravljačkoj jedinici. OFF Onemogućeno je memoriranje daljinskog upravljača radijskim putem. Daljinski upravljači se mogu memorirati samo uz uporabu odgovarajućeg radio izbornika. Odabir START - OPEN (start-open) [ OFF ] ON Ulaz izmeñu dva priključka 3-4 funkcionira kao OPEN. OFF Ulaz izmeñu dva priključka 3-4 funkcionira kao START. Odabir PED-CLOSE (ped-close) [ OFF ] ON Ulaz izmeñu dva priključka 16-17 funkcionira kao CLOSE. OFF Ulaz izmeñu dva priključka 16-17 funkcionira kao DJELOMIČNO OTVARANJE. Master/Slave (Master) [ OFF ] ON Upravljačka jedinica postavljena je kao glavna (MASTER) u centraliziranom spoju. OFF Upravljačka jedinica postavljena je kao pomoćna (SLAVE) u centraliziranom spoju. 8.4) RADIO IZBORNIK (RADIO) Dodaj (AGGIUNGI) Omogućuje spremanje dodatne tipke daljinskog upravljača u memoriju prijemnika; nakon memoriranja se na displeju prikazuje broj prijemnika s odgovarajućim položajem u memoriji (od 01 do 64). Dodaj tipku Start (agg start) Povezuje željenu tipku s naredbom START. Dodaj tipku za drugi radijski kanal (agg 2ch) Povezuje željenu tipku s drugim radijskim kanalom. Očitavanje (Leggi) Provjerava odreñenu tipku odreñenog prijemnika; ako je memorirana, na displeju se prikazuje broj prijemnika s odgovarajućim položajem u memoriji (od 01 do 64) i broj tipke (T1, T2, T3 ili T4). Briši popis (elim.64) POZOR! Potpuno uklanja sve memorirane daljinske upravljače iz memorije prijemnika. Očitavanje koda prijemnika (cod RX) Prikazuje kod koji je unesen u prijemnik.

EOS 120 VENERE D, verz. 01

- 6

Vidi odlomak 8/9/10/11 za dodatne informacije o naprednim funkcijama ugrañenog prijemnika Clonix. 8.5) JEZIČNI IZBORNIK (lingua) Omogućava postavljanje jezika programera u obliku displeja. Dostupno je pet jezika: TALIJANSKI (ITA) FRANCUSKI (FRA) NJEMAČKI (DEU) ENGLESKI (ENG) ŠPANJOLSKI (ESP). 8.6) IZBORNIK TVORNIČKE POSTAVKE (default) Vraća upravljačku jedinicu na tvorničke postavke. Nakon resetiranja potrebno je ponovno izvršiti automatsko postavljanje. 8.7) DIJAGNOSTIKA I NADZOR Na displeju upravljačke jedinice VENERE D prikazani su korisni podaci, tijekom normalnog funkcioniranja i u slučaju kvara. Dijagnostika: U slučaju kvara se na displeju prikazuje poruka o tome koji ureñaj treba provjeriti: STRT = Aktivacija ulaza START STOP = Aktivacija ulaza STOP PHOT = Aktivacija ulaza PHOT SWO = Aktivacija ulaza KRAJNJEG PREKIDAČA ZA OTVARANJE SWC = Aktivacija ulaza KRAJNJEG PREKIDAČA ZA ZATVARANJE PED = Aktivacija ulaza FUNKCIJA ZA PJEŠAKE OPEN = Aktivacija ulaza OPEN CLS = Aktivacija ulaza CLOSE U slučaju da krilo naiñe na prepreku, upravljačka jedinica VENERE D zaustavlja vrata i vraća ih unatrag; u isto vrijeme displej prikazuje poruku "AMP". Nadzor: Tijekom faze otvaranja i zatvaranja se na displeju prikazuju četiri znamenke odvojene točkom, primjerice 35.40. Znamenke se stalno ažuriraju tijekom manevra i predstavljaju trenutni okretni moment koji je ostvario motor 1 (35) te vrijednost okretnog momenta (otvaranje, zatvaranje, usporavanje) koja je postavljena u izborniku "Parametri" (40). Navedene vrijednosti omogućuju ispravljanje postavke okretnog momenta. Ako se trenutna vrijednost okretnog momenta koja je ostvarena tijekom manevra značajno približi vrijednosti koja je postavljena u izborniku "Parametri", u budućnosti može doći do kvarova zbog trošenja ili blage deformacije krila. Zbog toga je preporučljivo provjeriti maksimalni okretni moment koji se ostvaruje tijekom manevara što se izvršavaju za vrijeme ugradnje i eventualno postaviti 5-10 % veću vrijednost u izborniku "Parametri".

POZOR! Tijekom faze automatskog postavljanja nije aktivna funkcija prepoznavanja prepreka te instalater mora kontrolirati kretanje ureñaja i držati ljude i stvari podalje od područja djelovanja ureñaja. 8.9) IZBORNIK ZA PODEŠAVANJE KRAJNJIH PREKIDAČA Upravljačka jedinica VENERE D ima izbornik za podešavanje krajnjih prekidača za otvaranje i zatvaranje koji pojednostavljuje postupak instalacije. Vodeći se slikama 18/19 i slikom B, vezanom uz programiranje upravljačke jedinice, postupite kako slijedi: • Pokrenite radnju podešavanja krajnjih prekidača iz odgovarajućeg izbornika upravljačke jedinice VENERE D (slika B). • Kad se pojavi poruka "CLOSE", dovedite krilo u željeni položaj za zatvaranje, koristeći tipke "UP" i "DOWN" upravljačke jedinice, pri čemu tipka "DOWN" zatvara krilo, a tipka "UP" ga otvara. Čim se krilo nañe u željenom položaju za zatvaranje, pritisnite tipku "OK", kako biste memorirali položaj krajnjeg prekidača za zatvaranje. • Kad se pojavi poruka "OPEN", dovedite krilo u željeni položaj za otvaranje, koristeći tipke "UP" i "DOWN" upravljačke jedinice, pri čemu tipka "DOWN" zatvara krilo, a tipka "UP" ga otvara. Čim se krilo nañe u željenom položaju za otvaranje, pritisnite tipku "OK", kako biste memorirali položaj krajnjeg prekidača za otvaranje. • Pravilno namjestite blokadu kliznog elementa na samom elementu i učvrstite ju uz pomoć vijaka (slika 18 ref.6 A-B). BILJEŠKA: ovi se manevri izvode u načinu rada "hold-to-run", u prisutnosti čovjeka, pri smanjenoj brzini i bez aktiviranja sigurnosnih ureñaja. 8.10) STATISTIČKI PODACI Nakon što ste univerzalni dlanovni programer spojili na upravljačku jedinicu, uñite u izbornik CENTRALE / STATISTICHE (UPRAVLJAČKA JEDINICA / STATISTIČKI PODACI) i pregledajte ekran na kojem su prikazani sljedeći statistički parametri: Verzija softvera mikroprocesora ploče. Broj izvršenih ciklusa. U slučaju zamjene motora zabilježite broj manevara koji je izvršen do tog trenutka. Broj ciklusa koji je izvršen od posljednjeg održavanja. Automatski se poništava nakon svake samodijagnoze ili pisanja parametara. Datum posljednjeg održavanja. Potrebno ga je ažurirati ručno u odgovarajućem izborniku "Aggiorna data di manutenzione" ("Ažuriraj datum održavanja"). Opis ureñaja. Moguće je unijeti 16 znakova za opis ureñaja. 9) TEHNIČKI PODACI O UGRAðENOM PRIJEMNIKU Izlazni kanali prijemnika: - izlazni kanal 1: kad je aktivan, upravlja naredbom START. - izlazni kanal 2: kad je aktivan, upravlja kontaktima drugog radijskog kanala u trajanju od 1 sekunde. Verzije daljinskog upravljača koje se mogu rabiti: svi ROLLING kompatibilni s CODE daljinski upravljači

• Krilo postavite u zatvoreni položaj. • Pokrenite automatsko postavljanje iz odgovarajućeg izbornika
upravljačke jedinice VENERE D (slika B). Pritiskom na tipku OK prikazuje se poruka ".... .... ...." i upravljačka jedinica izdaje naredbu otvaranja te, nakon nje, naredbu zatvaranja, tijekom čega se automatski postavlja minimalna vrijednost okretnog momenta koja je potrebna za pokretanje krila. Tijekom ove faze važno je ne zamračiti fotoćelije i ne koristiti naredbe START, STOP te displej. Na kraju ove radnje će upravljačka jedinica automatski postaviti optimalne vrijednosti okretnog momenta. Provjerite jesu li ispravne i eventualno ih ispravite, kako je opisano u odlomku "Programiranje". POZOR! Uvjerite se da je vrijednost udarne sile, koja je izmjerena u točkama iz norme EN12445, manja od one koja je navedena u normi EN12453

8.8) IZBORNIK AUTOSET

9.1) UGRADNJA ANTENE Koristite antenu podešenu na frekvenciji od 433MHz. Za povezivanje antene i prijemnika, koristite RG58 koaksijalni kabel. Metalne mase u blizini antene mogu prouzročiti smetnje u radioprijemu. U slučaju da daljinski upravljač nema dovoljan doseg, pomaknite antenu na primjereniji položaj. 9.2) KONFIGURACIJA PRIJEMNIKA Kloniranje je moguće izvršiti samo uz pomoć odgovarajućeg programatora (UNIRADIO). Ugrañeni prijemnik ujedinjuje najveću moguću sigurnost, pri kopiranju kodiranja s varijabilnim kodovima (rolling code), s prednošću "kloniranja" daljinskih upravljača uz pomoć ekskluzivnog sustava

EOS 120 VENERE D, verz. 01

- 7

Klonirati daljinski upravljač znači stvoriti daljinski upravljač koji se može automatski dodati popisu daljinskih upravljača spremljenih u memoriju prijemnika, bilo kao dodatak, bilo kao zamjena odreñenog daljinskog upravljača. Kloniranje zamjenom omogućuje stvaranje novog daljinskog upravljača, koji zamjenjuje daljinski upravljač što je prethodno bio memoriran u prijemniku; na taj se način odreñeni daljinski upravljač može ukloniti iz memorije i isključiti iz uporabe. Na taj će način biti moguće daljinski programirati veliki broj dodatnih ili zamjenskih daljinskih upravljača, primjerice umjesto onih koji su izgubljeni, a da se ne unose neposredne izmjene u prijemnik. Ako pri kodiranju sigurnost nije odlučujući faktor, ugrañeni prijemnik omogućava dodatno kloniranje s fiksnim kodom koje, mada ne uključuje promjenljivi kod, pruža veliki broj kombinacija, zbog čega je moguće "kopirati" bilo koji daljinski upravljač koji je već programiran. PROGRAMIRANJE Memoriranje daljinskog upravljača može se izvršiti ručno ili uz pomoć programera UNIRADIO koji omogućava upravljanje cjelokupnom bazom podataka o ureñaju uz uporabu EEdbase softvera. U potonjem slučaju programiranje prijemnika izvršava se spajanjem programera UNIRADIO na upravljačku jedinicu VENERE D, uz pomoć dodatne opreme UNIFLAT i UNIDA. 9.3) RUČNO PROGRAMIRANJE U slučaju standardnih instalacija u kojima nisu potrebne napredne funkcije, moguće je ručno memorirati daljinske upravljače, vodeći se slikom B za osnovno programiranje. - Ako želite da daljinski upravljač aktivira izlaz 1 (START) s tipkom 1 ili s tipkom 2 ili s tipkom 3 ili s tipkom 4, unesite daljinskog upravljača u izbornik "start", kao što je prikazano na slici B. - Ako želite da daljinski upravljač aktivira izlaz 2 (relej drugog radijskog kanala) s tipkom 1 ili s tipkom 2 ili s tipkom 3 ili s tipkom 4, unesite daljinski upravljač u izbornik "2.kanal", kao što je prikazano na slici B. N.B.: izgled skrivene tipke P1 ovisi o modelu daljinskog upravljača. Na daljinskim upravljačima sa skrivenom tipkom, pritisnite skrivenu tiku P1 (slika B1). Na daljinskim upravljačima bez skrivene tipke, tipka P1 odgovara istovremenom pritisku 4 tipke daljinskog upravljača ili, kad otvorite odjeljak za baterije, premošćivanju dvaju priključnih mjesta P1 uz pomoć odvijača (slika B2). VAŽNO: NALIJEPITE SAMOLJEPLJIVU NALJEPNICU ZA KLJUČEVE NA PRVI MEMORIRANI DALJINSKI UPRAVLJAČ (MASTER). U slučaju ručnog programiranja prvi daljinski upravljač dodjeljuje ključni kod prijemniku; taj je kod potreban radi daljnjeg kloniranja daljinskih upravljača. 9.4) KLONIRANJE DALJINSKIH UPRAVLJAČA Rolling code kloniranje / kloniranje s fiksnim kodom Upućujemo Vas na upute za uporabu UNIRADIO i Vodič za programiranje CLONIX. 9.5) NAPREDNO PROGRAMIRANJE: KOLEKTIVNI PRIJEMNIK Upućujemo Vas na upute za uporabu UNIRADIO i Vodič za programiranje CLONIX. 9.6) DALJINSKO PROGRAMIRANJE DALJINSKIH UPRAVLJAČA (slika 20) 1) Pritisnite skrivenu tipku (P1) daljinskog upravljača koji je već memoriran u standardnom načinu rada putem ručnog programiranja. 2) Pritisnite običnu tipku (T1-T2-T3-T4) daljinskog upravljača koji je već memoriran u standardnom načinu rada putem ručnog programiranja. 3) Pomoćno svjetlo treperi. U roku od 10 sekundi pritisnite skrivenu tipku (P1) daljinskog upravljača koji treba memorirati. 4) Pomoćno svjetlo trajno svijetli. Pritisnite običnu tipku (T1-T2-T3T4) daljinskog upravljača koji treba memorirati. Prijemnik će izaći iz načina rada programiranja nakon 10 sekundi, u tom vremenu moguće je unijeti dodatne nove daljinske upravljače. Za navedeni način rada nije potreban pristup upravljačkoj jedinici. 10) SERIJSKI SPOJ PUTEM PLOČE SCS1 (slika 20A) Upravljačka jedinica VENERE D omogućava centralizirano spajanje više ureñaja putem odgovarajućih serijskih ulaza i izlaza

(SCS1). Na taj je način moguće koristiti samo jedan daljinski upravljač za otvaranje ili zatvaranje svih spojenih ureñaja. Vodeći se shemom iz slike 20A, spojite sve upravljačke jedinice VENERE D, koristeći isključivo paricu telefonskog tipa. Ako je potrebna telefonska žica s više od jedne parice, neophodno je koristiti žice iste parice. Duljina telefonske žice izmeñu dva ureñaja ne smije biti veća od 250 m. Nakon toga potrebno je pravilno konfigurirati svaku od upravljačkih jedinica VENERE D, tako što ćete prije svega postaviti glavnu jedinicu (MASTER), koja će upravljati svima ostalim jedinicama, koje su postavljene kao pomoćne (SLAVE) (vidi izbornik logike). Takoñer treba postaviti broj zone (vidi izbornik parametri) izmeñu 0 i 127. Broj zone omogućava stvaranje skupina ureñaja, pri čemu svaka skupina odgovara glavnoj jedinici odreñene zone. Svaka zona može imati samo po jednu glavnu jedinicu, a glavna jedinica u zoni 0 takoñer upravlja pomoćnim jedinicama drugih zona. 11) RUČNI MANEVAR ZA SLUČAJ POTREBE U slučaju nestanka električne struje ili kvara na sustavu, za ručno izvoñenje manevra potrebno je povući konopac koji je povezan s kliznim elementom, kao što je prikazano na slici 21. Za garaže koje nemaju drugi izlaz, obavezno je montirati ureñaj za vanjsku deblokadu uz pomoć ključa poput Mod. SM1 (slika 22) ili Mod. SET/S (slika 23). 12) PROVJERA UREðAJA Prije no što ureñaj definitivno pustite u pogon, pažljivo provjerite sljedeće: • Provjerite ispravno funkcioniranje svih sigurnosnih ureñaja (mikrokrajnji prekidači, fotoćelije, sigurnosni rubovi itd.). • Provjerite je li pritisak vrata (radi sprečavanja nagnječenja) u granicama koje su predviñene važećim propisima, a u svakom slučaju da nije prevelik u odnosu na uvjete ugradnje i uporabe. • Osigurajte se da gumeni element za natezanje lanca nije potpuno komprimiran tijekom manevra. • Provjerite ručno otvaranje. • Izvršite postupak otvaranja i zatvaranja uz pomoć odgovarajućih daljinskih upravljača. • Provjerite elektroničku logiku funkcioniranja u normalnom načinu rada i načinu rada koji je prilagoñen pojedinom korisniku. 13) UPORABA UREðAJA Budući da ureñaj ima daljinsko upravljanje putem radija ili dugmeta START te zbog toga nije uvijek u vidokrugu korisnika, važno je redovito provjeravati učinkovitost svih sigurnosnih ureñaja. U slučaju bilo kakvog kvara potrebno je brzo reagirati i zatražiti pomoć kvalificiranog osoblja. Preporučamo da djecu držite na sigurnoj udaljenosti od područja djelovanja ureñaja. 14) UPRAVLJANJE Ureñaj se koristi za motorizirano otvaranje i zatvaranje vrata. Ovisno o potrebama i karakteristikama ureñaja, upravljanje može biti ručno, daljinsko, moguća je kontrola pristupa s magnetskim karticama itd. Za razne sustave upravljanja, vidi odgovarajuće upute. Korisnici ureñaja moraju biti upućeni u upravljanje i uporabu. 15) DODATNA OPREMA SM1 Vanjska deblokada koju treba ugraditi na ručki za zatvaranje podiznih vrata (slika 22). SET/S Vanjska deblokada s uvučenom ručkom za sekcijska vrata max. 50 mm (slika 23). ST Automatska deblokada za podizna vrata s oprugama. Ako se postavi na ručku za upravljanje, automatski otpušta bočne lance vrata (slika 24). 16) ODRŽAVANJE

EOS 120 VENERE D, verz. 01

- 8

Prije izvršavanja bilo kakve radnje održavanja na ureñaju, isključite napajanje. - Redovito (dvaput godišnje) provjerite napetost lanca/remena. - S vremena na vrijeme očistite optičke komponente fotoćelija, ako su ugrañene. - Kvalificirano osoblje (instalater) treba provjeriti je li elektronička spojka ispravno regulirana. - Ako pronañete operativni kvar koji nije moguće riješiti, isključite napajanje sustava i zatražite pomoć kvalificiranog osoblja (instalatera). Kad je ureñaj izvan uporabe, aktivirajte deblokadu, kako biste omogućili ručno otvaranje i zatvaranje. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvoñač ili proizvoñačev servis za tehničku podršku ili osoba sa sličnom kvalifikacijom, kako bi se spriječio svaki rizik. 16.1) ZAMJENA OSIGURAČA POZOR! Isključite napajanje. Odstranite gumenu zaštitu s nosača osigurača. Odstranite osigurač (slika 25 ref. A) koji treba zamijeniti i zamijenite ga novim. Nakon što završite sa zamjenom, vratite gumenu zaštitu na mjesto. 17) ZBRINJAVANJE Pozor: obratite se isključivo kvalificiranom osoblju. Materijali se moraju odlagati u skladu s važećim propisima. Pri zbrinjavanju ureñaja ne postoji posebna opasnost ili rizik, koji proizlaze iz samog ureñaja. Za potrebe reciklaže primjereno je materijale sakupljati po vrstama (električne komponente, bakar, aluminij, plastika itd.) 18) DEMONTAŽA Pozor: obratite se isključivo kvalificiranom osoblju. Kad rastavljate sustav, kako biste ga ponovno sastavili na drugoj lokaciji, postupite kako slijedi: - Isključite napajanje i cijelu vanjsku električnu instalaciju. - Ako neke od komponenata nije moguće ukloniti ili su oštećene, potrebno ih je zamijeniti. Opisi i ilustracije koji su sadržani u ovom priručniku nisu obvezujući. Poduzeće zadržava pravo uvoñenja svih izmjena k o j e s m a t r a p o t r e b n i m a z a t e h n i č k o , p r o i z vo d n o i komercijalno poboljšanje proizvoda, pri čemu se bitne značajke proizvoda ne mijenjaju, u bilo kojem trenutku i bez obveze da ažurira ovu publikaciju.

EOS 120 VENERE D, verz. 01

- 9

EOS 120 VENERE D, verz. 01

- 10

EOS 120 VENERE D, verz. 01

- 11

EOS 120 VENERE D, verz. 01

- 12

EOS 120 VENERE D, verz. 01

- 13

EOS 120 VENERE D, verz. 01

- 14

EOS 120 VENERE D, verz. 01

- 15

EOS 120 VENERE D, verz. 01

- 16

EOS 120 VENERE D, verz. 01

- 17

EOS 120 VENERE D, verz. 01

- 18

EOS 120 VENERE D, verz. 01

- 19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful