P. 1
78068668-analiza-economico-financiara

78068668-analiza-economico-financiara

|Views: 1,430|Likes:
Published by johanna_tgv

More info:

Published by: johanna_tgv on Jul 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2014

pdf

text

original

MARIANA-ELENA BALU

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Teorie şi aplicaţii practice
Ediţia a II-a
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
MARIANA-ELENA BALU
Analiza economico-financiară. Teorie şi aplicaţii practice.
Mariana-Elena Balu. Ed. a 2-a. – Bucureşti, Editura Fundaţiei România de
Mâine, 2007
312 p.; 20,5 cm
ISBN 978-973-725-786-4

658.1(075.8)
© Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007


Redactor: Adela MOTOC
Constantin FLOREA
Tehnoredactor: Marcela OLARU
Coperta: Cornelia PRODAN

Bun de tipar: 22.02.2007; Coli tipar: 19,5
Format: 16/61×86

Editura Fundaţiei România de Mâine
Bulevardul Timişoara nr.58, Bucureşti, Sector 6
Tel./Fax: 021/444.20.91; www.spiruharet.ro
e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro


UNIVERSITATEA SPIRU HARET

MARIANA-ELENA BALU
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Teorie şi aplicaţii practice

Ediţia a II-aEDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE
Bucureşti, 2007
5


CUPRINS
Cuvânt înainte……………………………………………………….. 9
1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE
ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE
1.1. Obiectul analizei economico-financiare …………………………. 11
1.2. Factorii care intervin în rezultatul activităţii economice …………. 13
1.3. Tipuri de analiză economico-financiară …………………………. 15
1.4. Analiza diagnostic ………………………………………………. 17
1.5. Metode şi tehnici de analiză economico-financiară ……………… 19
Întrebări şi teste grilă ………………………………………………… 32

2. ANALIZA REZULTATELOR FIRMEI

2.1. Analiza statistico-economică a activităţii productive şi comerciale ... 33
2. 2. Analiza cifrei de afaceri (CA) ………………………………………. 34
2.2.1. Analiza cifrei de afaceri din activitatea de bază
în corelaţie cu capacitatea de producţie şi cererea pieţei …

42
2.3. Analiza valorii adăugate ………………………………………….. 49
2.3.1. Analiza dinamicii şi structurii valorii adăugate ………… 53
2.3.2. Analiza factorială a valorii adăugate …………………… 56
2.3.3. Consecinţele modificării VA asupra principalilor
indicatori economico-financiari ai firmei ……………….

61
2.4. Analiza producţiei fizice ……………………………………… 62
2.4.1. Analiza realizării programului de producţie pe sortimente
şi pe total firmă …………………………………………...

62
2.4.2. Analiza structurii producţiei ……………………………. 68
2.5. Analiza calităţii produselor …………………………………… 71
Teste grilă ………………………………………………………….. 82

6
3. ANALIZA CHELTUIELILOR
3.1. Conceptul de cheltuială şi conceptul de cost …………………….. 83
3.2. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale ………………… 84
3.3. Analiza cheltuielilor de exploatare ………………………………. 89
3.4. Analiza cheltuielilor variabile ………………………………... 96
3.5. Analiza cheltuielilor fixe ……………………………………… 101
3.6. Analiza cheltuielilor pe elemente de cheltuieli ……………….. 107
3.6.1. Analiza cheltuielilor materiale ………………………….. 108
3.6.2. Analiza cheltuielilor cu personalul ……………………… 118
3.6.2.1. Analiza situaţiei generale a cheltuielilor cu salariile … 119
3.6.2.2. Modelul factorial al cheltuielilor cu salariile ………… 120
3.6.2.3. Analiza corelaţiei dintre dinamica productivităţii
muncii şi dinamica salariului mediu …………………

124
3.6.2.4. Eficienţa cheltuielilor cu personalul ………………… 126
3.6.3. Analiza cheltuielilor financiare. Cheltuieli cu dobânzile 127
3.7. Analiza costului pe produs …………………………………… 134
3.7.1. Analiza statică a principalelor categorii de cheltuieli …… 136
Întrebări şi teste grilă ………………………………………………... 146

4. ANALIZA RENTABILITĂŢII

4.1. Conceptul de rentabilitate …………………………………….. 149
4.2. Sistemul indicatorilor de bază ai rentabilităţii ……………….. 149
4.3. Analiza situaţiei firmei pe baza contului de profit şi pierdere … 155
4.3.1. Analiza factorială a rezultatului exploatării …………… 156
4.3.2. Analiza factorială a profitului brut al exerciţiului financiar 162
4.3.3. Analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri ……………. 163
4.4. Analiza ratelor de rentabilitate ………………………………... 170
4.4.1. Rata rentabilităţii economice ……………………………. 171
4.4.2. Rata rentabilităţii financiare …………………………….. 177
4.4.3. Rata rentabilităţii resurselor consumate ………………… 185
4.4.4. Rata rentabilităţii comerciale …………………………… 188
4.4.5. Rata de rentabilitate pe produs ………………………….. 189
4.5. Analiza pragului de rentabilitate ……………………………... 192
Întrebări şi teste grilă ………………………………………………… 194

7

5. ANALIZA FACTORIALĂ A SITUAŢIEI PATRIMONIAL-
FINANCIARE

5.1. Elemente metodologice ………………………………………. 198
5.2. Analiza structurii patrimoniale a firmei ……………………… 204
5.2.1. Analiza structurii activului ……………………………… 205
5.2.2. Analiza structurii pasivului ……………………………... 207
5.3. Echilibrul financiar. Corelaţia dintre fondul de rulment, nevoia
de fond de rulment şi trezoreria netă …………………………

210
5.3.1. Analiza echilibrului financiar funcţional pe baza ratelor 216
5.4. Analiza corelaţiei dintre creanţe şi obligaţii ………………….. 218
5.5. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii …………………………… 220
5.6. Analiza echilibrului economico-financiar ……………………. 224
5.7. Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante ………………. 227
5.7.1. Analiza factorială a vitezei de rotaţie a activelor
circulante …………………………………………………

228
5.8. Analiza fluxurilor de trezorerie (cash-flow) ………………….. 236
Întrebări şi teste grilă ……………………………………………….. 241

6. ANALIZA POTENŢIALULUI INTERN AL FIRMEI

6.1. Analiza gestiunii resurselor umane …………………………… 243
6.1.1. Analiza asigurării cu personal din punct de vedere
cantitativ şi structural …………………………………….

243
6.1.2. Analiza asigurării calitative cu personal ………………... 246
6.1.3. Analiza mobilităţii şi stabilităţii forţei de muncă ………... 248
6.1.4. Analiza utilizării forţei de muncă ……………………….. 252
6.2. Analiza gestiunii mijloacelor fixe …………………………….. 277
6.2.1. Analiza volumului, structurii şi calităţii potenţialului
tehnic …………………………………………………….

277
6.2.2. Analiza utilizării potenţialului tehnic …………………… 280
6.2.3. Analiza eficienţei utilizării activelor fixe ……………….. 284
6.3. Analiza gestiunii resurselor materiale ………………………… 288
6.3.1.Analiza pieţei de aprovizionare cu principalele resurse
materiale …………………………………………………..

288
6.3.2. Analiza stocurilor de materiale …………………………. 290
6.3.3. Analiza potenţialului material al firmelor de producţie … 292
Întrebări şi teste grilă ………………………………………………... 294

8

7. ANALIZA RISCURILOR FIRMEI

7.1. Analiza riscului economic ……………………………………. 295
7.2. Analiza riscului financiar ……………………………………... 300
7.3. Analiza riscului de faliment …………………………………. 303
7.3.1. Analiza riscului de faliment pe baza ratelor ……………. 303
7.3.2. Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor …….. 306
Teste grilă …………………………………………………………. 308
Bibliografie …………………………………………………….…. 311

9


CUVÂNT ÎNAINTETeoria şi, mai ales, practica economică nu pot fi încadrate în
tiparele unei economii veritabile şi nici în rigorile ştiinţei fără
Analiza economico-financiară. Această disciplină îşi consolidează
rolul ei de instrument de bază în câmpul ştiinţelor şi disciplinelor
economice, devenind indispensabilă managementului activităţilor de
exploatare şi comercializare.
Analiza economico-financiară presupune studiul temeinic al
rezultatelor economico-financiare, cunoaşterea procesului formării
lor, însuşirea unui ansamblu de metode şi tehnici de analiză,
identificarea măsurilor atât pentru evoluţia normală a fenomenelor şi
proceselor economice, cât şi pentru reducerea riscurilor operaţional,
financiar şi de faliment.
Lucrarea de faţă asigură cadrul conceptual, metodologico-
aplicativ al cunoaşterii şi folosirii resurselor umane, privind aspecte
ale producţiei şi comercializării acesteia, gestionarea potenţialului
intern, costuri, rentabilitate, situaţie financiar-patrimonială, riscuri.
Această lucrare stă la baza formării viitorilor economişti, dar
este importantă şi pentru specialiştii din domeniul financiar-contabil,
analiza economico-financiară fiind un instrument de bază folosit de
managerii firmelor pentru realizarea obiectivelor propuse, pentru
urmărirea creşterii performanţelor, cât şi pentru luarea celor mai
bune decizii privind dezvoltarea viitoare a firmei.
Cartea se adresează şi utilizatorilor externi – auditori,
evaluatori, bănci, creditori, investitori, organe fiscale etc.
10
Ştim că economia reprezintă, din punctul de vedere al
managerului, o alergare după decizia optimă; aşa cum nu poate
exista „economie fără conducere”, tot aşa nu poate exista „conducere
fără analiză”, în situaţia de faţă analiza economico-financiară.
Putem conchide, aşadar, că analiza economico-financiară are
trei caracteristici de bază: necesitatea, utilitatea şi perfectibilitatea.


2007
Autoarea

11

1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE
ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE


1.1. Obiectul analizei economico-financiare
În scopul cunoaşterii fenomenelor, a legăturilor cauzale dintre
acestea, apare necesară utilizarea analizei economico-financiare.
Analiza ca metodă de cercetare constă în descompunerea unui
fenomen în părţile sale componente, precum şi în stabilirea factorilor care
îl determină. De asemenea, analiza permite stabilirea structurii
fenomenelor, a relaţiilor de cauzalitate, a factorilor care le generează, a
legilor formării şi desfăşurării lor, ceea ce constituie suportul elaborării
deciziilor privind activitatea în viitor.
Analiza economică studiază activităţile sau fenomenele din punct
de vedere economic, respectiv al consumului de resurse şi al rezultatelor
obţinute.
Esenţialul în analiza economică îl constituie luarea în considerare a
relaţiilor structural-funcţionale, a relaţiilor cauză-efect.
Exemplu: Un proces tehnologic poate fi analizat din punct de
vedere:
– pur tehnic, prin urmărirea succesiunii operaţiilor, nivelul acestora
în raport de anumiţi parametri, norme etc.;
– sub aspect economic – respectiv al costurilor, al eficienţei lui etc.
Analiza economico-financiară constituie un ansamblu de
concepte şi metode, cu instrumentele aferente, care tratează informaţiile
contabile şi alte informaţii de gestiune, în vederea formării unor aprecieri
pertinente referitoare la situaţia unei firme, la nivelul şi calitatea
performanţelor sale, la gradul de risc într-un mediu concurenţial dinamic.
Rezultatele obţinute prin analiza financiară sunt integrate în modele
financiare. Astfel, analiza financiară stă la baza previziunilor pe termen
scurt, mediu şi lung ale performanţelor firmei.

12
Analiza economico-financiară se realizează în sensul invers al
evoluţiei reale a fenomenului economic cercetat – şi anume de la
rezultatele activităţii economice către elemente şi factori.
Îmbinarea procesului de analiză economică cu sinteza poate fi
concepută în următoarele etape:
– delimitarea obiectului analizei;
– determinarea elementelor, factorilor şi cauzelor fenomenului cer-
cetat;
– stabilirea relaţiilor de condiţionare dintre fiecare factor şi feno-
menul analizat pe de o parte, cât şi dintre diferiţii factori ce acţionează
asupra fenomenului, pe de altă parte;
– măsurarea influenţelor factorilor asupra fenomenului analizat;
– sinteza rezultatelor analizei (examinarea elementelor în unitatea lor);
– elaborarea unui set de măsuri menite să sporească eficienţa firmei
în viitor.
Dintre cele mai delicate probleme financiare ale firmelor moderne
pot fi amintite:
– restricţiile politicii de credit;
– inflaţia;
– variaţia dobânzii;
– cursul de schimb etc.
Astfel, analiza economico-financiară implică din partea analiştilor,
pe lângă cunoştinţe de contabilitate şi de gestiune, şi o anumită subtilitate:
– în alegerea metodelor de calcul şi interpretare a cifrelor raportate
la scopul investigaţiei;
– în acordarea sau refuzul unui împrumut;
– în cumpărarea de acţiuni a unei firme;
– în diagnosticarea stării economice de succes sau de dificultate a
unei firme etc.
În trecut analiza economico-financiară era folosită de către bănci
pentru acordarea sau respingerea unor credite. Azi, datorită modificărilor
principalilor factori care determină climatul economic şi socio-politic,
analiza a suferit modificări metodologice şi instrumentale esenţiale.
Aceste procese reale au determinat schimbări în adoptarea şi
utilizarea tehnicii de analiză economico-financiară.13
În aceste condiţii:
– bilanţul contabil s-a impus în analiza echilibrului financiar
funcţional;
– contul de profit şi pierdere facilitează analiza performanţelor
firmei prin prisma soldurilor intermediare de gestiune;
– fluxurile de trezorerie permit o abordare concretă, eliminând
parţial impactul inflaţiei şi al evaluării stocurilor.

1.2. Factorii care intervin în rezultatul activităţii economice
Cunoaşterea factorilor, a naturii lor şi a legăturilor prin care concură
la formarea şi modificarea rezultatelor unei activităţi, cât şi la
îmbunătăţirea funcţiunilor firmei reprezintă un obiectiv important al
analizei economico-financiare.
De regulă factorii acţionează corelat, într-un sistem de legături
închegate. Astfel, pentru a înţelege esenţa factorilor care intervin într-un
proces de analiză este util a-i grupa după anumite criterii:
I. După conţinutul (natura) lor – pot fi: factori tehnici,
organizatorici, economici, sociali, politici, demografici, psihologici,
ecologici etc.;
II. După caracterul lor pot fi: factori cantitativi, calitativi, de
structură.
Factorii cantitativi sunt purtătorii materiali ai celor calitativi,
reprezentând condiţia preliminară şi indispensabilă a acţiunii celor
calitativi.
Factorii calitativi sunt de aceeaşi natură cu fenomenul analizat,
deosebindu-se de acesta prin gradul de extensie.
Exemplu: Productivitatea muncii (W
mc
) este de aceeaşi natură cu
producţia, dar se referă la o singură persoană sau unitate de timp.
Factorii de structură intervin în situaţia în care rezultatul analizat se
referă la mărimi agregate (compuse din mai multe elemente).
Exemplu: Nivelul mediu al rentabilităţii unei firme poate creşte pe
seama deplasărilor structurale (creşte ponderea produselor cu o
rentabilitate mai mare).
III. După modul în care acţionează:
– Factori cu acţiune directă – cei care îşi exercită influenţa
nemijlocit asupra fenomenului analizat.

14
– Factori cu acţiune indirectă – cei care acţionează asupra
fenomenului analizat prin intermediul altor factori.
IV. După efortul propriu al societăţii:
– Factori dependenţi de efortul propriu – cei care îşi au originea în
eforturile depuse de firmă pentru economisirea resurselor;
– Factori independenţi de efortul propriu – toţi ceilalţi factori.
Observaţie. Conceptul de „dependent sau independent de efortul
propriu” diferă de conceptul „dependent sau independent de activitatea
firmei”.
Exemplu. Schimbarea structurii producţiei ca factor de modificare a
profitului:
• poate fi dependentă de activitatea firmei;
• dar independentă de efortul propriu.
V. După gradul de sintetizare:
– Factori simpli – cei ce nu mai pot fi descompuşi în sfera de
desfăşurare a analizei.
– Factori compuşi – cei ce mai pot fi descompuşi, fiind determinaţi
de alţi factori, a căror acţiune se poate identifica la nivelul firmei.
VI. După izvorul acţiunii:
– Factori interni – cei care îşi au originea în interiorul firmelor.
Exemplu:
• organizarea internă a producţiei;
• ritmicitatea producţiei;
• disciplina muncii etc.
– Factori externi – cei care îşi au originea în mediul exterior firmei.
Exemplu:
• modificările de preţ ale materiilor prime, energiei etc.;
• mutaţii în structura cererii de piaţă;
• noi performanţe tehnice sau tehnologice care influenţează
cererea.
VII. După posibilităţile de previziune:
– Factori previzibili – acţionează în cadrul unor procese controlate,
fără să implice riscuri.
– Factori imprevizibili – acţionează necontrolat sub influenţa unor
forţe din mediul extern firmei.


15
Exemplu:
• schimbări cu abateri pronunţate pe piaţa internă sau externă;
• modificări ale cursului valutar etc.

1.3. Tipuri de analiză economico-financiară
Complexitatea fenomenelor şi proceselor economice care fac
obiectul analizei economico-financiare a condus la apariţia diverselor
tipuri de analiză.
Un rol primordial în cercetarea acestor fenomene îl are
abstractizarea ştiinţifică, astfel încât analiza economico-financiară la
scară microeconomică stă la baza fundamentării deciziilor luate de
manageri la nivelul firmei.
Tipurile de analiză pot fi grupate după anumite criterii:
1. După raportul între momentul în care se efectuează analiza
şi momentul desfăşurării fenomenului:
– Analiza postfactum sau postoperatorie – priveşte trecutul şi
prezentul, care prin cercetarea rezultatelor activităţii unei firme ne arată
gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse.
Exemplu: În teorie, cât şi în practică se foloseşte analiza diagnostic
prin care se obţin aprecieri asupra ansamblului unei firme, asupra unei
subdiviziuni organizatorice sau asupra unei probleme.
– Analiza previzională presupune determinarea evoluţiei viitoare a
unui fenomen economic pe baza cercetării factorilor de influenţă.
Această analiză este o etapă premergătoare, hotărâtoare în
elaborarea planului de afaceri al firmei.
Activitatea de planificare înseamnă mai mult decât previziunea;
înseamnă utilizarea previziunii de către un centru de decizie economică
pentru a stabili obiectivele de atins într-o perioadă viitoare.
2. Din punct de vedere al determinărilor cantitative sau al
caracteristicilor calitative ale fenomenelor:
– Analiza calitativă urmăreşte esenţa fenomenului, însuşirile sale
esenţiale, factorii care sunt de aceeaşi natură cu fenomenul analizat.
– Analiza cantitativă presupune cercetarea fenomenului prin
determinări cantitative exprimate prin: greutate, volum, număr, durată,
suprafaţă etc.
În această analiză se aplică metodele matematice moderne.

16
Exemplu: Succesul aplicării metodelor matematice în analiza
variabilelor unui fenomen economic este condiţionat de modelarea proce-
selor economico-financiare pe baza analizei calitative.
3. După nivelul la care se desfăşoară analiza economico-
financiară:
• Analiza microeconomică se desfăşoară la nivelul firmei şi al
elementelor ei ca sistem.
Ea se referă la:
– activitatea economică şi la rezultatele obţinute de firmă;
în investirea capitalurilor;
în utilizarea resurselor;
– factorii care determină orientarea: în crearea şi fabricarea
produselor;
în asigurarea eficienţei
economico-financiare etc.
• Analiza macroeconomică
− studiază fenomenele la niveluri agregate: ramurile economiei,
economia naţională, economie mondială etc.;
− operează preponderent cu mărimi globale sau agregate (PIB,
venit naţional etc.).
4. După modul de urmărire a fenomenelor:
– Analiza statică cercetează fenomenele la un moment dat, relevând
relaţiile dintre elementele şi factorii care determină o anumită poziţie a
fenomenului cercetat.
Noţiunea de static este legată de modul de efectuare a analizei, şi nu
de natura fenomenului, pentru că fenomenele nu pot fi statice.
– Analiza dinamică studiază fenomenele economice în mişcare,
arătând poziţia lor într-un şir de momente de timp.
5. După criteriile de studiere a fenomenelor:
– Analiza tehnico-economică îmbină în studiul anumitor fenomene
problemele tehnice cu cele economice.
Exemplu: Colaborarea între economişti şi tehnicieni poate duce la
scăderea costului unui produs.
– Analiza economico-financiară îmbină corelaţiile dintre activitatea
economică şi cea financiară.


17
Pentru că orice activitate social-umană apare într-o dublă ipostază:
− consumatoare de resurse;
− producătoare de efecte
⇒calculul economic vizează eficienţa consumului de resurse în
toate domeniile: tehnic, social, administrativ, sanitar, ecologic etc.
– Analiza financiară vizează fluxurile financiare ale firmei, modul
de gestionare şi de plasare a capitalurilor.
6. După obiectul analizat:
– analiza pe ramuri;
– analiza pe unităţi (firme, sectoare, holdinguri, trusturi etc.)
– analiza pe probleme (cost, valoare adăugată, W
mc
, salarii, renta-
bilitate, lichiditate)
Concluzie
În ultimii ani pe plan internaţional s-a impus atât în teoria
economică, cât şi în practică ⇒analiza activităţii economico-financiare.

1.4. Analiza diagnostic
Analiza economico-financiară are ca obiectiv major realizarea unui
diagnostic financiar. Raţiunea efectuării unui diagnostic al perfor-
manţelor firmei poate avea la bază fie situaţia în care aceasta are
disfuncţionalităţi, fie situaţia ei este bună, dar se doreşte îmbunătăţirea sa.
Analiza diagnostic nu se mărgineşte la radiografierea şi aprecierea
stării diferitelor fenomene, ci formează o parte din managementul
strategic.
Radiografierea poate fi realizată de:
– conducerea firmei – prin cadre abilitate ale acesteia;
– de specialişti externi;
– de echipe mixte formate din specialişti interni şi externi.
Diagnosticul presupune:
− stabilirea problemelor supuse analizei;
− asigurarea informaţiilor pe care le necesită;
− prezentarea rezultatelor într-un raport în care se reflectă:
obiective, stări, aprecieri, recomandări.
Problema diagnosticului se pune cel mai adesea în interiorul firmei
(diagnostic financiar intern), având ca obiective:


18
– stabilirea situaţiilor de dezechilibru financiar;
– identificarea cauzelor care le-au generat;
– stabilirea măsurilor de remediere.
Diagnosticul intern abordează probleme ca:
• maximizarea valorii firmei;
• rentabilitatea;
• structura şi valoarea patrimoniului;
• riscul de faliment;
• solvabilitatea;
• lichiditatea etc.
Pentru luarea unor decizii, partenerii externi ai firmei se bazează pe
analiza economico-financiară (diagnostic financiar extern).
Exemplu. Studiul pe care îl face banca în acordarea de credite.
Pentru aceasta, banca urmăreşte:
– capacitatea întreprinderii de a-şi achita obligaţiile;
– estimarea valorii ei de piaţă;
– solvabilitatea şi lichiditatea pe termen scurt şi mediu.
Firma poate folosi diagnosticul financiar pentru fundamentarea
deciziilor privind:
– pătrunderea în capitalul altei firme;
– aprecierea solidităţii unei alte firme cu care face afaceri.
Analiza economico-financiară este folosită şi de:
• administraţiile financiare, pentru acordarea unor facilităţi firmelor;
• tribunale, care folosesc diagnosticul privind falimentul sau posi-
bilitatea de redresare a unei firme în dificultate;
• cotaţia la bursă:
– fuzionarea cu alte firme;
– vânzări de active;
– privatizare.
Astfel, problemele specifice ale analizei economico-financiare sunt:
• analiza performanţelor şi a rezultatelor firmei;
• analiza rentabilităţii;
• analiza valorii patrimoniale a firmei;
• analiza echilibrului financiar;
• analiza riscului.


19
Analiza este făcută pe baza:
– bilanţului;
– anexei la bilanţ;
– contului de profit şi pierdere;
– reglementărilor legale;
– informaţiilor din evidenţa contabilă, statistică şi operativă a firmei.
Din analiză va decurge obţinerea unui sistem de indicatori astfel:

Indicatori de
rezultate
Indicatori de
rentabilitate
Indicatori de
analiză
patrimonială
Indicatorii
privind riscul:
• economic
• financiar
• de faliment
1.5. Metode şi tehnici de analiză economico-financiară
Metoda unei ştiinţe (discipline ştiinţifice) este teoretică-abstractă,
ea reprezentând o succesiune de procedee folosite pentru atingerea
obiectivului său.
Procedeul reprezintă latura practică a efectuării unei lucrări, pentru
atingerea obiectivelor propuse, deci concretizarea metodei.
Totalitatea procedeelor folosite în aplicarea practică a unei
discipline ştiinţifice formează tehnica acesteia.
Analiza economico-financiară foloseşte metode specifice sau
comune cu ale altor ştiinţe. Ele pot fi grupate în:
1. Metode ale analizei calitative – care urmăresc:
– esenţa fenomenului;
– surprinderea legăturilor cauzale.

20
2. Metode ale analizei cantitative, care urmăresc cuantificarea
influenţelor factorilor care explică fenomenul.
1. Metode ale analizei calitative
Pot fi incluse următoarele metode:
a) comparaţia;
b) diviziunea şi descompunerea rezultatelor;
c) gruparea;
d) generalizarea şi evaluarea rezultatelor.
a) Comparaţia
Orice rezultat al firmei, deşi are o semnificaţie proprie, se apreciază
în raport cu anumite criterii, cu o bază de comparaţie. Astfel, pentru
Practica economică se ţine cont:
• de comparabilitatea datelor şi a indicatorilor;
• criteriul de comparaţie la care ne raportăm (realizările proprii pre-
cedente, planul intern al firmei, normele impuse pe plan intern şi
internaţional etc.).
Însă în practica analizei economico-financiare se utilizează mai
multe tipuri de comparaţie:
– comparaţii în timp se efectuează între rezultatele perioadei
raportate şi rezultatele perioadei precedente;
– comparaţii în spaţiu se pot face între:
• rezultatele firmei şi rezultatele medii pe ramură;
• rezultatele firmei şi rezultatele firmelor concurente;
• rezultatele unor structuri organizatorice interne ale firmei;
– comparaţii mixte, adică acele comparaţii care se bazează pe
ambele criterii (timp şi spaţiu);
– comparaţii speciale pentru care intervin alte criterii din afară.
Exemplu: Comparaţia variantelor tehnico-economice, pentru a
alege pe cea optimă.
b) Diviziunea şi descompunerea rezultatelor
Metoda studiază rezultatele economice ale firmei şi le descompune
în elementele lor componente pentru a localiza rezultatele şi cauzele lor în
timp şi spaţiu.21
Diviziunea şi descompunerea rezultatelor pot fi:
• Diviziune în timp – permite evidenţierea abaterilor de la timpul de
formare a rezultatelor (semestre, trimestre, luni, zile etc.); de la
ritmicitatea proiectelor pentru obţinerea unui anumit indicator;
• Diviziunea rezultatelor după locul de formare (firmă, secţie,
loc de muncă etc.) – rezultă din stabilirea concretă a locului de muncă
unde s-a format rezultatul (pozitiv sau negativ), concomitent cu
contribuţia fiecărui loc la tendinţa generală a rezultatului.
• Descompunerea în părţi componente:
– localizează rezultatele ca fiind favorabile sau nefavorabile pe
categorii de resurse;
– aprofundează studiul laturilor esenţiale ale fenomenelor analizate.
c) Gruparea
Mulţimea datelor primare este reorganizată, despărţită în grupe
omogene de unităţi după variaţia uneia sau a mai multor caracteristici în
funcţie de scopul cercetării.
Criteriile după care se face gruparea sunt în funcţie de obiectul
analizei, conţinutul şi forma de exprimare a datelor, sau în raport cu
variaţia caracteristicii de grupare.
d) Generalizarea sau evaluarea rezultatelor
Metoda reuneşte într-un ansamblu coerent concluziile reieşite din
studiul factorial-cauzal al fenomenelor, reţinându-se aspectele esenţiale
pentru fundamentarea deciziilor firmei.
Astfel, generalizarea se realizează în:
– raportul de analiză;
– studiile de fezabilitate şi evaluare.

2. Metode de analiză cantitativă
Măsurarea contribuţiei fiecărui factor la modificările fenomenului
analizat se poate face prin diferite metode, în funcţie de forma matematică
pe care o îmbracă relaţiile dintre factori. Astfel:
a) metoda substituirilor în lanţ;
b) metoda balanţieră;
c) metoda calculului matricial;
d) metoda calculului marginal;
e) metoda fluxurilor;

22
f) metoda ratelor;
g) metode sociologice;
h) metoda corelaţiei;
i) metoda scorurilor etc.

a) Metoda substituirilor în lanţ
Metoda se realizează pentru relaţiile de tip determinist – care se
prezintă matematic sub formă de produs sau de raport.
Utilizarea substituirilor în lanţ presupune respectarea a trei principii:
1. Aşezarea factorilor în construcţia modelului se face în ordinea
condiţionărilor lor economice, substituirea realizându-se astfel:
• întâi factorul cantitativ;
• apoi cel structural;
• ultimul – factorul calitativ.
2. Substituirile se fac succesiv, pornind de la factorii direcţi spre
cei indirecţi.
3. Un factor a cărui influenţă a fost determinată se consideră la
valoarea efectivă (realizată), rămânând la această valoare până la sfârşitul
iterării, iar un factor a cărui influenţă nu a fost calculată rămâne la
valoarea din baza de comparaţie.
A) Metoda substituirilor în lanţ, când între factorii ce
influenţează rezultatul economic sunt relaţii de produs.
Cea mai simplă relaţie de condiţionare a factorilor capătă expresia
unei funcţii: y = f(x).
Exemplu: Într-o relaţie de trei factori rezultatul este o funcţie de
forma:
y = f(x
1
, x
2
, x
3
)

sau analiza rezultatului R în funcţie de factori (a, b, c) va avea forma:

R= f(a, b, c)

Folosind valorile din baza de comparaţie şi cele efective, vom avea:
0 0 0 0
c b a R ⋅ ⋅ = şi
1 1 1 1
c b a R ⋅ ⋅ =
23
a
1
) Etapele de analiză ale rezultatului R sunt:
1. Calculul abaterii rezultatului economic de la perioada de bază
sau cea programată:
R = R
1
– R
0

2. Descompunerea abaterii rezultatului economic pe factori de
influenţă:
0 0 0 1 1 1
c b a c b a R − = ∆
3. Calculul influenţei fiecărui factor asupra abaterii rezultatului
economic de la nivelul programat sau cel dintr-o perioadă anterioară:
Rc Rb Ra R ∆ + ∆ + ∆ = ∆
• influenţa factorului „a” ( ∆Ra)
( )
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
c b a a c b a c b a Ra − = − = ∆
• influenţa factorului „b” (∆Rb)
( )
0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
c b b a c b a c b a Rb − = − = ∆
• influenţa factorului „c” (∆Rc)
( )
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
c c b a c b a c b a Rc − = − = ∆
Observaţie: Suma influenţelor factorilor explică sporul absolut (∆R).
a
2
) Analiza rezultatului economic pe bază de indici
Analiza permite generalizarea şi oferă baza pentru comparaţii în
timp şi spaţiu. Indicele rezultatului economic se poate scrie cu relaţia:
1 n
n 3 2 1 R
100
i i i i
I

⋅ ⋅ ⋅
=
K

unde: I
R
= indicele rezultatului supus analizei;
i
1
, i
2
... = indicele factorului respectiv.
Exemplu: pentru cazul analizat
; 100
c
c
i ; 100
b
b
i ; 100
a
a
i
0
1 c
0 / 1
0
1 b
0 / 1
0
1 a
0 / 1
⋅ = ⋅ = ⋅ =

24

2
c b a
R
100
i i i
I
⋅ ⋅
= ⇒Modificarea relativă a rezultatului:
100 I r 100
R
R R
r
R
0
0 1
− = ∆ ⇒ ⋅

= ∆
Influenţa factorilor se calculează astfel:
• influenţa modificării factorului „a”
∆r(a) = i
a
– 100
• influenţa modificării factorului „b”
( )
( )
100
100 i i
i
100
i i
b , a r
b a
a
b a

= −

= ∆
• influenţa modificării factorului „c”
( )
( )
2
c b a
100
100 i i i
c , b , a r
− ⋅
= ∆ .
B) Utilizarea metodei substituirilor în lanţ când între factori
sunt relaţii de raport.
Metoda îmbracă două forme în funcţie de locul unde este situat
factorul cantitativ (la numitor sau la numărător).
b
1
) Când factorul cantitativ „a” este la numărător
Modelul de analiză prezintă situaţia în care este condiţionat de doi
factori: „a” şi „b”, astfel:
0
0
0
b
a
R = ;
1
1
1
b
a
R =
Deci, modificarea rezultatului economic (R) poate fi scrisă:
0
0
1
1
0 1
b
a
b
a
R R R − = − = ∆


25
Separarea influenţei celor doi factori se va face astfel:
– influenţa factorului „a”:
( )
0
0 1
0
0
0
1
b
a a
b
a
b
a
a R

= − = ∆
– influenţa factorului „b”:
( )
0
1 1
b
a
1 b
a
b , a R − = ∆
Dacă rezultatul se exprimă prin indici:
100
i
i
I
b
a R
× = , iar 100
b
b
i ; 100
a
a
i
0
1
b
0
1
a
× = × =
Influenţele celor doi factori vor fi:
Dacă ∆ R% = I
R
– 100
Atunci:
– influenţa factorului „a”:
∆ R(a
1
) = i
a
- 100
– influenţa factorului „b”:
( )
a
b
a
i 100
i
i
b , a R − = ∆
b
2
) Când factorul cantitativ „b” se află la numitor, se va deter-
mina mai întâi influenţa acestuia: ∆R = R
1
– R
0

– influenţa factorului „b”:
( )
0
0
1
0
b
a
b
a
b R − = ∆ , iar pe baza indicilor modificarea relativă va fi:
( ) 100 100
i
100
100 100
b
b
1
b R
b
0
1
− ⋅ = − ⋅ = ∆


26
– influenţa factorului „a”:
( )
1
0
1
1
b
a
b
a
a , b R − = ∆
iar pe baza indicilor modificarea relativă va fi:
( ) 100
i
100
100
i
i
100
b
b
1
100
b
b
a
a
a , b R
b b
a
0
1
0
1
0
1
⋅ − ⋅ = ⋅ − ⋅ = ∆

Metoda determinării izolate a acţiunii factorilor
În această metodă se respectă un singur principiu, şi anume că
substituirile se fac succesiv:
∆R = R
1
– R
0

– influenţa factorului „a”: R(a) = a
1
b
0
c
0
– a
0
b
0
c
0

– influenţa factorului „b”: R(b) = a
0
b
1
c
0
– a
0
b
0
c
0

– influenţa factorului „c”: R(c) = a
0
b
0
c
1
– a
0
b
0
c
0

Astfel: ∆R = ∆Ra + ∆Rb + ∆Rc + r
r = restul nedescompus, pentru care se emit ipoteze pentru reparti-
zarea lui pe factori.

b) Metoda balanţieră
Metoda permite evidenţierea cauzelor care au determinat
modificarea unui rezultat, comparând elementele balanţei – valorile
efective cu cele din perioada de referinţă.
Metoda balanţieră analizează realizarea unui echilibru dintre
resursele şi necesităţile unui domeniu de activitate (exemplu: balanţa
forţei de muncă; balanţa veniturilor şi a cheltuielilor etc.).
Modelul analitic de exprimare a relaţiilor balanţiere este:
R = a + b – c
unde influenţele elementelor componente se pot stabili astfel:


27
– influenţa elementului „a”: ∆Ra = a
1
– a
0

– influenţa elementului „b”: ∆Rb = b
1
– b
0

– influenţa elementului „c”: ∆Rc = (-c
1
) – (-c
0
)
∆R = ∆Ra + ∆Rb + ∆Rc
c) Metoda calculului matricial
Metoda se foloseşte în cazul relaţiilor funcţionale de produs sau
raport între rezultatul economic cercetat şi factorii săi de influenţă.
Separarea influenţei factorilor prin această metodă ţine seama de
ordinea de intercondiţionare a factorilor (consolidează principiile metodei
substituirii în lanţ).
Exemplu: Aplicarea acestui calcul se face mai ales în analiza chel-
tuielilor cu materialele. Astfel, cheltuielile cu materialele pe unitatea de produs (cm):
i
n
1 i
i
p cs cm ⋅ =

=

unde: cs
i
= consumul specific din materialul i pe unitatea de produs;
p
i
= preţul de aprovizionare pe unitatea de măsură (a materialului).
Pe baza acestor date se formează:
• matricea A: ce conţine consumurile specifice din perioada iniţială
(a
11
; a
12
) şi cele efective (a
21
; a
22
);
• matricea B: ce conţine preţurile de aprovizionare din perioada
iniţială (b
11
; b
12
) şi cele efective (b
12
; b
22
).
Se înmulţesc cele două matrici şi se obţine matricea C = reprezen-
tând cheltuielile materiale:
=
×
22 21
12 11
22 21
12 11
22 21
12 11
c c
c c
C
b b
b b
B
a a
a a
A
Astfel:
• abaterea totală faţă de nivelul de comparaţie a cheltuielilor materiale:
∆cm = cm
1
– cm
0
= C
22
– C
11

din care:
• influenţa modificării consumului specific:
∆cs = C
21
– C
11

• influenţa modificării preţurilor de aprovizionare:
∆P = C
22
– C
21
.

28
Observaţie:
• metoda poate fi aplicată în toate domeniile analizei economico-
financiare;
• metoda permite sistematizarea informaţiilor economice în tablouri
matriciale prelucrabile electronic.

d) Metoda calculului marginal
– Indicatorii marginali ca indicatori de probabilitate de referinţă
reflectă cheltuielile minime necesare pentru modificarea cu o unitate a
volumului de activitate sau a consumului minim al factorilor de producţie.
– Ca indicatori de calcul se folosesc în:
• analiza cifrei de afaceri (CA);
• analiza costurilor;
• analiza rentabilităţii etc.

e) Metoda fluxurilor
„Fluxul” reprezintă orice mişcare generată de operaţiunile legate de
trezorerie.
Instrumentele folosite în analiză:
• tabloul de finanţare;
• tabloul de trezorerie.
Cu ele se pot analiza:
– dinamica situaţiei financiare;
– dinamica lichidităţii;
– dinamica solvabilităţii etc.

f) Metoda ratelor
Rata este un raport între două posturi sau grupe de posturi din
bilanţ, având o valoare informaţională mai mare decât valorile luate
separat şi permite o mai bună comparabilitate în timp şi spaţiu.
După conţinut, ratele pot fi:
• de structură (rata activelor fixe sau circulante);
• de gestiune (exemplu: durata de rotaţie a stocurilor, rata creditului
clienţi etc.);
• de rentabilitate (economică, financiară);
• rate ale echilibrului financiar (rata de îndatorare etc.).

29
Pentru calcul, ratele se determină prin raportarea unui flux la un
stoc sau invers.
– Raportarea unui flux la un stoc are ca rezultat un coeficient.
Exemplu:
Raportul Armonizare
Active imobilizate
=
Coeficient de uzură a
activelor finalizate

– Raportarea unui stoc la un flux exprimă o durată.
Exemplu: durata medie de rotaţie a stocurilor.
– Raportul stoc/stoc ⇒ reprezintă o rată de structură
fie o rată de structură
– Raportul flux/flux ⇒ reprezintă
fie o rată de rentabilitate
Exemplu:
Presupunem că la o firmă:
cheltuielile de exploatare sunt de 600 mil. lei
• în momentul t
CA = 1000 mil. lei
% 60 100
1000
600
R
1
= ⋅ = în perioada t
cheltuielile de exploatare sunt de 550 mil. lei
• în momentul t + 1
CA = 950 mil. lei
% 58 100
950
550
R
2
= ⋅ = în perioada t + 1
Dacă rata s-ar analiza singular, ar rezulta o ameliorare a gestiunii
firmei. Dar studiul componentelor arată că firma a pierdut o parte din
piaţa de desfacere, iar continuarea acestei tendinţe va duce la perspective
proaste. De aceea ratele se analizează comparativ cu:
• ratele realizate în anii precedenţi;
• ratele „standard” ale organismelor abilitate;
• ratele firmelor cu acelaşi profil de producţie.
Astfel, studiul modificărilor ratelor în timp permite stabilirea
tendinţei de evoluţie a firmei.

30
g) Metode sociologice
Tehnicile sociologice sunt:
– Chestionarul:
• conţinutul lui trebuie să corespundă nevoilor de informaţii ale
analizei economico-financiare;
• limbajul simplu;
• întrebările să fie clare, redactate într-o ordine logică etc.
– Interviul:
• are ca scop extinderea volumului de informaţie necesar analizei
economico-financiare.
h) Metoda corelaţiei
Analiza de corelaţie este o metodă statistică prin care se măsoară
intensitatea legăturilor între variabile.
Practic se parcurg următoarele etape:
1) Se stabilesc conţinutul şi tendinţa de evoluţie a fenomenului
analizat (y) şi a principalilor factori de evoluţie (x
1
, x
2
, ..., x
n
) inde-
pendenţi.
2) Se determină forma legăturii de cauzalitate între fenomene şi se
stabileşte ecuaţia de regresie.
Exemplu:
• liniară: y(x) = a + bx
• parabolă gradul II: y(x) = a + bx + cx
2

• exponenţială: y(x) = a b
x

• hiperbolă: ( )
x
1
b a x y ⋅ + = etc.
unde: a, b, c – parametrii ecuaţiilor;
x – caracteristica independentă;
y – caracteristica dependentă.
3) Calcularea valorii parametrilor ecuaţiei de regresie – de regulă cu
metoda celor mai mici pătrate – MCMMP.
4) Stabilirea intensităţii legăturii dintre fenomenul analizat şi
factorii de influenţă – cu coeficientul de corelaţie.
( ) [ ] ( ) [ ]
[ ] 1 , 1
y y n x x n
y x xy n
r
2
2
2
2
xy
− ∈
− −

=
∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑


31
unde:
+1 legătură directă
r
xy
→ ±1 arată o legătură puternică
-1 legătură inversă
r
xy
→ 0 arată inexistenţa legăturii între variabile.

5) Influenţa factorilor asupra fenomenului analizat se poate stabili cu:
– coeficientul de determinaţie R
2

2
0
2
2
R
σ
δ
= arată influenţa factorului esenţial (de grupare) asupra
fenomenului analizat
unde
2
0
σ – dispersia totală;

2
2
2
0
δ + σ = σ
2
σ

– media dispersiilor;
δ
2
– dispersia dintre grupe.
6) Se poate stabili şi coeficientul de variaţie (V) ce determină
variaţia evenimentelor pe unitatea de valoare medie:

( ) 100 , 0 100
X
V ∈ ⋅
σ
=

unde V = 0 lipsa de variaţie;
V → 0 variaţia caracteristicii este mică;
V ∈ (0, 35%) variaţie normală pentru o colectivitate omogenă.


i) Metoda scorurilor (scoring)
Se construieşte o funcţie pe baza unui număr de rate, iar valorile ei
au la bază observaţii în timp, pe un număr mare de firme, privind starea
financiară. Un model al funcţiei scor (Z) se poate construi astfel:
Z = ax
1
+ bx
2
+ ... + zx
n

unde: x
1
, x
2
, ..., x
n
– rate folosite în calcul;
a, b, ..., z – coeficienţii de ponderare.

32
Observaţie. Scorul „Z” la nivelul unei firme indică gradul de risc, de
succes sau faliment, punând în evidenţă punctele forte şi pe cele slabe,
înainte ca firma să fie într-o situaţie de dificultate.
Cuvinte – cheie: analiză, analiză economică, analiză economico-fi-
nanciară, analiză calitativă, analiză cantitativă, analiză microeconomică,
analiză macroeconomică, analiză diagnostic, sinteză.
Întrebări şi teste grilă
1. Definiţi noţiunile de: analiză, analiză economică, analiză
economico-financiară, sinteză, metodă, procedeu.
2. Definiţi factorii care intervin în rezultatul activităţii economice .
Grupaţi aceşti factori după criteriile care îi definesc.
3. Care sunt principalele tipuri de analiză economico-financiară?
4. Esenţial în analiza economică este a lua în considerare relaţiile:
a) structural-funcţionale;
b) cauză-efect;
c) muncă şi capital;
d) consumul de resurse şi rezultatele obţinute.
Alegeţi combinaţia corectă:
A (a, c, d); B(a, b); C (b, c, d)
5. Factorii care influenţează rezultatele activităţii economice, după
caracterul lor, sunt:
a) factori cu acţiune directă;
b) factori previzibili;
c) factori compuşi;
d) factori calitativi şi cantitativi;
e) factori de structură.
Alegeţi varianta corectă:
A (a, c, e); B (b, c, d); C (d, e); D (a, b, c, d, e)
6. Utilizarea metodei substituirilor în lanţ impune aşezarea factorilor
în relaţiile de cauzalitate în următoarea ordine:
a) factori de structură, calitativi şi cantitativi;
b) factori cantitativi, de structură şi calitativi;
c) factori calitativi, cantitativi şi de structură;
d) factori cantitativi, calitativi şi de structură.

33

2. ANALIZA REZULTATELOR FIRMEI

2.1. Analiza statistico-economică a activităţii
productive şi comerciale
Analiza se fundamentează pe date din interiorul şi exteriorul firmei:
• planul de afaceri;
• bugetul de venituri şi cheltuieli;
• bilanţ;
• anuare statistice;
• studii de piaţă etc.
Pentru măsurarea activităţilor de producţie şi comercializare ale „unei
firme”, în practică se recomandă următorii indicatori valorici:
1) Cifra de afaceri (CA) reprezintă volumul total al afacerilor firmei
evaluate la preţul pieţei;
2) CA din activitate de bază sau valoarea producţiei marfă vândută
(Pv) reprezintă totalitatea vânzărilor din activitatea de bază a firmei;
3) Producţia marfă fabricată (Pf) este producţia destinată livrării şi
cuprinde:
• valoarea produselor finite şi semifabricate destinate vânzării (P);
• valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate (L).
4) Valoarea adăugată (VA) exprimă capacitatea firmei de a crea
bogăţie.
VA = Valoarea producţiei exerciţiului (Pex) – consumurile interme-
diare (respectiv cheltuielile materiale M)
VA = Pex – M
5) Producţia exerciţiului (Pex) dimensionează întreaga activitate a firmei:
• valoarea producţiei vândute;
• creşterea sau scăderea producţiei stocate;
• producţia imobilizată (imobilizări corporale sau necorporale).
Între indicatorii valorici studiaţi, se consideră ca situaţii normale
următoarele:


34
1) I
CA
≥ I
Pf

unde: = înseamnă că se menţine ponderea imobilizărilor în stocuri;
> CA trebuie să înregistreze o dinamică superioară pentru a reduce
imobilizările.
2) I
Pf
> I
Pex
arată reducerea stocurilor de producţie nedeterminată şi a
consumului intern - dar până la limita la care se asigură desfăşurarea
normală a procesului de producţie.
3) I
VA
>I
Pex
arată reducerea cheltuielilor materiale, financiare şi umane.
Astfel, situaţia normală trebuie să arate inegalităţile: I
CA
≥ I
Pf
> I
Pex
< I
VA

2. 2. Analiza cifrei de afaceri (CA)
Interesul fiecărei firme vizează o creştere a CA pentru obţinerea unui
profit (moderat sau mai mare) care poate asigura o certitudine în viitor.
Cifra de afaceri reprezintă suma totală a veniturilor din vânzarea
mărfurilor şi produselor într-o perioadă determinată.
În contul de profit şi pierdere (121) CA figurează ca o poziţie
distinctă obţinută prin însumarea:
1) veniturilor din vânzarea mărfurilor (cont 707);
2) producţiei vândute (conturile 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 +708).
1) Analiza dinamicii şi structurii CA
Dinamica CA poate fi realizată la nivel de produs sau pe total firmă
prin indici cu bază fixă sau mobilă sau prin ritmurile medii.
Evoluţia corectă a CA se face prin evaluarea ei în preţuri
comparabile. Astfel CA în raport cu cantităţile vândute (q) şi cu preţurile de
vânzare (p) va fi:
i
i
i
q p CA

= , atunci CA în preţuri comparabile se va
calcula:
P
pc
I
CA
CA = ; unde: I
P
= indicele preţurilor de vânzare la nivel de
firmă sau indicele inflaţiei
q
0
p
0 / 1
0 0
1 0 P
g i
p q
p q
I= = .
Analiza structurii CA se poate face în funcţie de diverse criterii de
grupare a vânzărilor: pe produse, clienţi, pieţe de desfacere etc.
Astfel, putem calcula:
1) Ponderile componentelor CA (g
i
)

100
CA
CA
g
i
i
⋅ =35
unde: CA
i
= vânzările aferente elementului component „i”;
CA = cifra de afaceri totală.
2) Coeficientul de concentrare (Gini-Struck)


1 n
1 g n
CS
n
1 i
2
i


=

=
| | 1 , 0 ∈

unde: n = numărul de produse, activităţi etc.
g
i
= ponderea produsului, activităţii „i” în CA.

2) Analiza factorială a CA
CA, analizată din punct de vedere factorial, stabileşte sistemul de
factori care condiţionează evoluţia ei.
La nivelul firmei modelul de analiză factorială a CA este în funcţie de:
• numărul de salariaţi (N);
• productivitatea muncii (W);
• gradul de valorificare a producţiei (Gv).
Astfel:
V
f
f
G W N
P
CA
N
P
N CA ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

V P
F
f
A
f
A
G R g Z N
P
CA
F
P
F
F
N
F
N CA ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =

unde:
N = numărul mediu de salariaţi;
P
f
= producţia marfă fabricată;
F
= valoarea medie a mijloacelor fixe;
A F
= valoarea medie a mijloacelor fixe productive (active);
A
f
P
F
P
R = = randamentul fondurilor fixe productive;
N
F
Z = = gradul de înzestrare tehnică;
F
F
g
A
F
= = ponderea fondurilor fixe productive.


36
Schema analizei factoriale a cifrei de afaceri este prezentată astfel:


N
CA ∆
( ) Z W
CA ∆


CA ∆

W
CA ∆


|
¹
|

\
|

F
g W
CA( )
p
R W
CA ∆


V
G
CA ∆


gradul I gradul II
Exemplu: Date convenţionale pentru exemplificarea metodologiei:
Nr.
crt.
Indicatori Simbol Perd. Bază Perd.
curentă
Diferenţă
1 CA CA 1.400 1.500 +100
2 Nr. mediu de salariaţi N 150 200 +50
3 Producţia marfă fabricată Pf 1.500 1.700 +200

4 Productivitatea muncii
N
P
W
f
=

10 8,5 -1,50
5 Gradul de valorificare al Pf
f
V
P
CA
G =

0,9333 0,8824 -0,0476
Valoarea medie a fondurilor
fixe, din care:
F

120 150 +30 6
• fonduri fixe productive
A F

96 111 +15
7 Ponderea fondurilor fixe
productive
F
F
g
a
F
=

0,8 0,74 -0,06
8 Gradul de înzestrare tehnică
N
F
z =

0,8 0,75 -0,05
9 Randamentul activelor fixe
productive
A
f
P
F
P
R =

15,625 15,3153 -0,3097


37
Modificarea cifrei de afaceri cu + 100 mil. lei faţă de perioada de
bază se observă din relaţia: ∆CA = CA
1
- CA
0
= 1.500 - 1.400 = 100 şi se
datorează influenţei:
1) Numărul mediu de salariaţi:
( ) ( )
( ) lei . mil 465 93 , 0 10 150 200
G W N N
P
CA
N
P
N N CA
0
0
0
V 0 0 1
f
0
0
f
0 1
N
+ = ⋅ ⋅ − =
= ⋅ − = ⋅ ⋅ − = ∆

2) Productivitatea muncii:
( ) ( ) = ⋅ − = ⋅ − = ∆ 93 , 0 0 , 1 5 , 8 200 G W W N CA
0
V 0 1 1
W

= 279 − mil. lei
3) Gradul de valorificare a producţiei fabricate:
( ) ( ) = − ⋅ = − = ∆ 933 , 0 8824 , 0 5 , 8 200 G G W N CA
0 1
V
V V 1 1
G

= 53 , 85 − mil. lei ≈ -86 mil. lei
∆ CA = ∆ CA
N
+ ∆ CA
W
+
V
G
CA ∆ = 465 – 279 – 86 = 100 mil. lei
Analiza pe factori a productivităţii muncii (∆ CA
W
= -279 mil. lei)
• influenţa gradului de înzestrare tehnică:
( )
( )
( ) 6625 , 116 9333 , 0 625 , 15 8 , 0 8 , 0 75 , 0 200
G R g Z Z N
G R g
N
F
N
F
N CA
0 0
0 0
V P
F
0 0 1 1
V p
F
0
0
0
1
1
1
Z W
− = ⋅ ⋅ ⋅ − =
⋅ ⋅ ⋅ − =
= ⋅ ⋅ ⋅
|
|
¹
|

\
|
− = ∆

• influenţa ponderii mijloacelor fixe productive:
( )
( )
( ) 2453 , 131 9333 , 0 625 , 15 8 , 0 74 , 0 75 , 0 200
G R g g Z N CA
0 0
F
V p
F
0
F
1 1 1
g W
− = ⋅ ⋅ − ⋅ =
= ⋅ ⋅ − = ∆

• influenţa randamentului mijloacelor fixe productive:
( )
( )
( ) 0838 , 32 9333 , 0 625 , 15 3153 , 15 74 , 0 75 , 0 200
G R R g Z N CA
0 0 1
p
V p p
F
1 1 1
R W
− = ⋅ − ⋅ ⋅ =
= ⋅ − = ∆


p
F
R
g Z W
CA CA CA CA ∆ ⋅ ∆ + ∆ = ∆
=
( ) ( ) lei . mil 279 0838 , 32 2453 , 131 6625 , 116 ≅ − + + + − =
38
Interpretare rezultate
Valoarea CA faţă de bază a crescut cu 100 mil. lei datorită măririi
cantităţii de produse fabricate (+200 mil. lei), iar ca urmare a extinderii
activităţii a crescut şi numărul angajaţilor (cu 50 de salariaţi).
Analiza gradului de valorificare arată scăderea acestuia în perioada
curentă, ceea ce înseamnă:
- o influenţă negativă asupra vitezei de rotaţie a fondurilor investite;
- efecte negative asupra gradului de înzestrare tehnică care s-a
diminuat şi a dus la scăderea productivităţii muncii.
Concluzie
- Firma şi-a mărit cota de piaţă cu eforturi nerecuperate în totalitate.
- Deciziile dezvoltării ei viitoare trebuie să aibă în vedere un termen
mai mic de recuperare a capitalului investit.
Alt model de analiză factorială a CA este cel constituit pe baza
cantităţilor vândute (q) şi a preţurilor de vânzare (p), respectiv:


i
i
i
p q CA

=


Modificarea CA (∆CA) se va explica prin cei doi factori:
0 0 1
i
0
q
q p q p CA
∑ ∑
− = ∆

0 0 1
i
1
p
q p q p CA
∑ ∑
− = ∆

0 0 1 1
q p q p CA
∑ ∑
− = ∆

∆CA
Pi

∆CA ∆CA
N

∆CA
q
t
CA ∆

a W
CA ∆


h W
CA ∆

t
= timpul de muncă mediu/salariat
h W
= productivitatea orară a muncii


39
Exemplu: Metodologia cu date convenţionale:

Modificare CA Grupa de produse
mil. lei %
Grupa I 5.730 +47,43
Grupa II 5.830 +48,27
Grupa III 520 +4,3
Total 12.080 100%

080 . 12 900 . 21 980 . 33 CA CA CA
520 500 020 . 1 CA CA CA
830 . 5 000 . 5 10830 CA CA CA
730 . 5 400 . 16 130 . 22 CA CA CA
0 1 T
0 1 III
0 1 II
0 1 I
= − = − = ∆
= − = − = ∆
= − = − = ∆
= − = − = ∆

% 3 , 4 100
080 . 12
520
g
% 27 , 48 100
080 . 12
830 . 5
g
% 43 , 47 100
080 . 12
730 . 5
g
CA
III
CA
II
CA
I
+ = ⋅ =
+ = ⋅ =
+ = ⋅ =


1. Influenţa modificării volumului fizic al producţiei vândute:
990 . 2 900 . 21 890 . 24 p q p q CA
0 0 0 1 q
+ = − = − = ∆
∑ ∑
mii lei

2. Influenţa modificării preţurilor de vânzare:
090 . 9 890 . 24 980 . 33 p q p q CA
0 1 1 1 p
+ = − = − = ∆
∑ ∑
mii lei

Cantitate Preţ unitar Valoare CA Denumire
produse q
0
q
1
p
0
p
1
v
0
=p
0
q
0
v
1
=p
1
q
1
p
0
q
1

Grupa I
Produs A 40 45 300 350 12.000 15.750 13.500
Produs B 20 22 220 290 4.400 6.380 4.840
Total grupa I 60 67 - - 16.400 22.130 18.340
Grupa II 50 57 100 190 5.000 10.830 5.700
Grupa III 10 17 50 60 500 1.020 850
Total x x x x 21.900 33.980 24.890


40
3. Influenţa totală a modificării CA:
080 . 12 900 . 21 980 . 33 p q p q CA
0 0 1 1 T
+ = − = − = ∆
∑ ∑
mii lei

Modelul de analiză, potrivit sistemului factorial:
∆CA
N

∆CA
q

∆CA

) W N CA ( a ⋅ =

a W
CA ∆

( ) t Wa
CA ∆


∆CA
p

) W t W ( h a ⋅ =

( ) h 0 W W
CA ∆


Factorii de influenţă ai cifrei de afaceri (date convenţionale)
Perioada de analiză Nr.
crt.
Indicator Simbol
Perioada
bază
Perioada curentă
1 Cifra de afaceri CA CA
0
=21.900 CA=∑p
0
q
1
=24.890
2 Nr. mediu de
salariaţi
N N
0
=155 N
1
=147
3 Producţia medie
anuală calculată pe
baza cifrei de
afaceri
N
CA
Wa =

29 , 141 W
0
a =

32 , 169 W
1
a =

4 Timpul de muncă
(ore)
T
m

000 . 350 T
0
m
=

000 . 312 T
1
m
=

5 Timpul de muncă
mediu pe salariat
(ore)
N
T
t
m
=

258 . 2 t 0 =

5 , 122 . 2 t1 =

6 Productivitatea
medie orară a
muncii calculată pe
baza cifrei de
afaceri
m
h
T
CA
W =

0626 , 0 W
0
h =

0798 , 0 W
1
h =


1. Factorii de influenţă pentru ∆CA
q
:
990 . 2 900 . 21 890 . 24 q p q p CA
0 0 1 0
q
+ = − = − = ∆
∑ ∑
mii lei
1.1. Influenţa modificării numărului de salariaţi:
a W N CA ⋅ =

( )
( ) ( ) 130 . 1 29 , 141 155 147 W N N CA
0
a
0 1
N q
− = − = − = ∆ mii lei


41
1.2. Influenţa modificării
a W
:
( )
( ) ( ) lei mii 120 . 4 29 , 141 32 , 169 147 W W N CA
0 1
a
a a
1
W q
= − = − = ∆
( ) ( ) a W q N q q
CA CA CA ∆ + ∆ = ∆

2.990=-1.130+4.120.

1.2.1. Influenţa modificării timpului mediu de muncă:
h a W t W ⋅ =

( )
( )
( ) 1247 0626 , 0 258 . 2 5 , 122 . 2 147
W t t N CA
0
a
h 0 1
1
t W
− = ⋅ − =
= ⋅ − = ∆


1.2.2. Influenţa modificării
h W :
( )
( )
( ) 367 . 5 0626 , 0 0798 , 0 5 , 122 . 2 147
W W t N CA
0 1
h a
h h 1
1
W W
≅ − ⋅ =
= − = ∆

( ) ( ) h a a a W W t W W
CA CA CA ∆ + ∆ = ∆

4.120= - 1.247 + 5.367
Dacă R reprezintă ritmul de creştere a cifrei de afaceri
corespunzătoare indicelui aferent:
Analiza
% 155 100
900 . 21
980 . 33
CA
CA
I
0
1 CA
0 / 1
= ⋅ = =

R = 55% ; absolut + 12.080 mii lei
( )
% 114 100
900 . 21
890 . 24
p q
p q
I
0 0
0 1 q CA
0 / 1
≅ ⋅ = =R = 14% ; absolut + 2.990 mii lei
( )
% 136 100
890 . 24
980 . 33
p q
p q
I
0 1
1 1 p CA
0 / 1
≅ ⋅ = =R = 36% ; absolut + 9.090 mii lei

Observaţie. Creşterea preţurilor arată o economie inflaţionistă.42
Analiza privind utilizarea forţei de muncă:
– Reducerea numărului de salariaţi este justificată pentru că duce la
creşterea W
mc
; astfel, sporirea
a W a dus la o creştere a cifrei de afaceri cu
4.120 mii lei.
– În cadrul
a W observăm că factorul intensiv
h W a înregistrat o
creştere ducând la creştere a valorii cifrei de afaceri de 5.367 mii lei – deşi
factorul extensiv t a scăzut cu –1.247 mii lei.

2.2.1. Analiza cifrei de afaceri din activitatea de bază în corelaţie
cu capacitatea de producţie şi cererea pieţei
Rezultatele activităţii de bază a unei firme sunt preponderente în CA
totală obţinută dintr-o anumită perioadă.
Volumul activităţii unei firme este dimensionat de elemente ca:
• capacitatea de producţie;
• resursele (materiale, umane, financiare);
• cererea de produse (piaţa).
Astfel, dacă există cerere, producătorul, pentru a câştiga mai mult, va
spori capacitatea de producţie.
Dacă nu există cerere pentru un anumit produs înseamnă că nu se
foloseşte integral capacitatea de producţie, iar producătorul va modifica
structura producţiei în conformitate cu cererea.
Astfel, în analiza CA se au în vedere următorii indicatori:
• Gradul de utilizare a capacităţii de producţie:

( )
( )
100
productie de a capacitate C
fabricata productia P
G
p
f
cp
⋅ =


• Gradul de satisfacere a cererii:

( )
100
cerere C
CA
G
C
⋅ =


• Gradul de valorificare a producţiei:

100
P
CA
G
f
p
× =43
În analiza CA, pe lângă diagnosticul intern, trebuie avute în vedere:
piaţa şi concurenţa.
Piaţa trebuie studiată în studii de fezabilitate printr-o analiză:
• cantitativă: pentru a vedea capacitatea de absorbţie a produselor pe
care le produce firma;
• calitativă: care va urmări cunoaşterea gusturilor, nevoilor consuma-
torilor faţă de produsele firmei.
Nu este suficientă o apreciere generală, ci trebuie luat în considerare
un alt element: segmentarea pieţei. Adică, o împărţire a pieţei cu
concurenţii şi o segmentare a pieţei proprii, în funcţie de utilizatori.
Astfel, indicatorul folosit va fi:
• Cota globală de piaţă (C
p
) a firmei:


V
V
C
p
p
=

în care: V
p
- vânzări proprii
V - vânzări totale
• Pentru segmentul propriei pieţei j vom avea:

j
p
p
V
V
C
j
j
=

• Vânzările proprii (V
p
) pot fi exprimate:

V
p
= V • C
p

unde:
100
C g
C
p i
p
1

=


g
i
- structura vânzării totale pe piaţă
V
V
g
i
i
=
V
V
C
p
p
= - reprezintă cota de piaţă proprie pe segmentul respectiv;
iar
p
C′ = cota de piaţă recalculată (
V
1 p p
g C C
0
⋅ = ′ ).44
Exemplu: Pentru o firmă care fabrică două tipuri de produse, cu
ajutorul datelor convenţionale vom avea:
Vânzări proprii Vânzări totale COTA DE
PIAŢĂ
%
Structura
vânzărilor pe
piaţă
%
Cota
piaţă
lei
Piaţa de
desfa-
cere
0
p
V

1
p
V

0
V

1
V
0
p
C

1
p
C

V
0
g

V
1
g

p
C′ ′

Z I 400 570 2.300 3.500 17,39 16,29 31,5 32,7 5,69
Z II 650 990 5.000 7.200 13 13,75 68,5 67,3 8,75
Total
piaţă
internă
1.050 1.560 7.300 10.700 14,38 14,58 100 100 14,44

1) 100
V
V
C
p
p
⋅ =

Exemplu
K 39 , 17 100
2300
400
C
I
0
p
= ⋅ =

K 29 , 16 100
3500
570
C
I
1
p
= ⋅ =

38 , 14 100
7300
1050
C
0
p
= ⋅ =

2) Structura vânzărilor totale pe piaţă
100
V
V
g
i
i V
i
⋅ =Exemplu: 5 , 31 100
7300
2300
g
V
0
I
= ⋅ =
unde i - piaţa
3) Cota de piaţă recalculată pe baza structurii vânzărilor ( )( )
p
V
1
C g ′ :
100
C g
C
0 1
i
V
i
p

= ′ , exemplu: 69 , 5
100
39 , 17 7 , 32
C
I
p
=
×
= ′45
Interpretare
Analiza vânzărilor:
a) vânzările proprii au crescut în perioada curentă cu
∆V
p
= V
p1
– V
p0
= 1560 – 1050 = 510 mil. lei
b) vânzările totale au crescut cu 3.400 mil. lei
∆V = V
1
- V
0
= 10.700 - 7.300 = 3.400 mil. lei.
vânzările totale (V)
Analiza interdependenţelor dintre cota de piaţă (C
p
)
structura pieţelor (g
i
)
şi influenţa lor asupra vânzărilor proprii se poate observa prin următoarele
metodologii de analiză:
1) Vânzările totale:
p p
p
p
C V V
V
V
C ⋅ = ⇒ =

( ) ( ) 489 1438 , 0 300 . 7 700 . 10 C V V V
0
p 0 1
V
p
= × − = − = ∆ mil. lei


Observaţie: Se observă o creştere a vânzărilor proprii cu 489 mil. lei
care s-a datorat creşterii cererii solvabile a produselor fabricate.
2) Influenţa cotei de piaţă:
( ) ( ) 98 , 14 44 , 14 58 , 14 700 . 10 C C V V
p p 1 p
1
+ = − = ′ − = ∆ mil. lei


Observaţie: Astfel cota de piaţă proprie este un factor important care
a determinat sporirea vânzărilor (cu 14,98 mil lei). Aceasta înseamnă că tre-
buie să se accentueze procesul de penetrare al firmei pe fiecare zonă în
parte.
3) Structura pieţelor de desfacere:
( ) ( ) 42 , 6 38 , 14 44 , 14 700 . 10 C C V V
0
p p 1 p
= − = − ′ = ∆ mil. lei

Obs. Pe pieţele unde firma a avut cote de piaţă ridicate, în perioada
curentă au scăzut (z I) sau s-a înregistrat o uşoară creştere (z II), ceea ce a
determinat o scădere a vânzărilor totale.
Piaţa produsului trebuie analizată şi apreciată în funcţie de criterii:
• conjuncturale (economice, politice, sociale monetare etc.);
100
C g
C
0
p 1
p

= ′


46
• demografice (evoluţia natalităţii) structura pe vârste a populaţiei -
pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării etc.;
• social-economice - veniturile populaţiei prezintă importanţă pentru
bunurile de lux, pentru piaţa cărţii, pentru nivelul de instruire etc.;
• tehnologice, sunt importante în procesul concurenţei cu celelalte
firme.

Analiza concurenţei ia în considerare:
- puterea sa competitivă pe piaţă;
- cunoaşterea firmelor concurente astfel încât să ştie să-şi
fundamenteze CA. De aceea, importantă este şi determinarea unei CA
minime (CA
min
) care să asigure existenţa şi supravieţuirea agentului
economic - situaţie în care profitul este zero:


CF CV CA
i
i min
+ ∑ =

unde:
CF - cheltuielile fixe totale;

i
i
CV - suma totală a cheltuielilor variabile

Relaţia mai poate fi scrisă:


CF CV
CV
1
CF
CA
i
i
i
min
+

=
Exemplu: Firma a avut următoarele cheltuieli:
• cheltuieli fixe - 10 mil lei;
• cheltuieli variabile - 290 mil. lei
Astfel:
300 10 290 CF CV CA
i
i min
= + = + =

mil. lei
sau


47
=
+

=
+

=


10 290
290
1
10
CF CV
CV
1
CF
CA
i
i
min

300
0333 , 0
10
= = mil. lei
Se pune, totuşi, problema estimării unei CA
min
cu anumite
restricţii, respectiv, rata dividendelor să fie egală cu cea a dobânzii, la un
nivel al ratei costurilor.
Exemplu: O firmă are un capital de 500 mil. lei = K
s

• rata medie a dobânzii este 30% = r
d

• rentabilitatea costurilor din ultimul an fiind de 10% = R
c
.
Ne propunem să determinăm o CA
min
care să asigure un dividend
egal cu dobânda, în următoarele etape:
• stabilirea sumei dividendelor (D):
D = K
s
. r
d
= 500 . 30% = 150 mil. lei
unde: K
s
= capitalul social
r
d
= procentul de dobândă.
Suma dividendelor este suportată din profitul net (PN) care poate fi
determinat astfel:
D
CF 100
CF
D PN
p
p

|
|
¹
|

\
|

+ =

unde: CF
p
- procentul destinat constituirii fondurilor proprii.
(Dacă cota de impozit este 25%, atunci CF
p
= 75 %)
600 150
750 100
75
150 PN = ⋅ |
¹
|

\
|

+ = mil. lei
Profitul net este componentă a profitului brut (PB)
800 600
25 100
25
600 PN
CI 100
CI
PN PB = |
¹
|

\
|

+ = |
¹
|

\
|

+ = mil. lei
unde: CI = cota de impozit pe profit = 25%.
Atunci notăm:
RC = rata rentabilităţii costurilor (resurselor consumate)


48
8000
1 , 0
800
RC
PB
CH 100
CH
PB
RC
i
i
i
= = = ⇒ ⋅ =


mil. lei
RC = 10%
Deci: PB CH CA
i min
+ =


CA
min
= 8000 + 800 = 8.800 mil. lei.

Previziuni pe termen scurt ale CA se pot face în funcţie de
variabile timp.
Dacă presupunem o evoluţie liniară, ecuaţia va deveni:
y = a + bt
¹
´
¦
⋅ ∑ = ∑ + ∑
∑ = ∑ +
y t t b t a
y t b Ta
2

Dacă mutăm originea seriei în centru, atunci considerăm că ∑t = 0 şi
sistemul devine:
¦
¹
¦
´
¦

⋅ ∑
=

=

¹
´
¦
⋅ ∑ = ∑
∑ =
2
2
t
y t
b
T
y
a
y t t b
y Ta


Exemplu:

Mil. lei CA (yt)
mil. lei
t t
2
t⋅y t b a yˆ ⋅ + =
2000 250 -2 4 -500 322 + 41(-2) = 240
2001 270 -1 1 -270 . 281
2002 310 0 0 0 . 322
2003 380 1 1 380 . 363
2004 400 2 4 800 322 + 41(2) = 404
TOTAL ∑Y = 1.610 10 410 ∑

= 1610
2005 3 322 + 41(3) = 445
2006 4 322 + 41(4) = 486
322
5
1610
T
y
a = =

= ; 41
10
410
t
y t
2
= =

⋅ ∑
.
Interpretare
Pentru următorii ani, 2005-2006, CAmin poate atinge valori de
445 mil. lei, respectiv 486 mil. lei.
49

2.3. Analiza valorii adăugate

Valoarea adăugată (VA) reprezintă creşterea (plusul) de valoare ce
se obţine din activitatea tehnico-productivă şi de comercializare a firmei.
Sau, altfel spus, VA reprezintă bogăţia creată prin valorificarea resurselor
tehnice, umane şi financiare, este valoarea consumului factorilor de
producţie proveniţi de la terţi.
Ea este valoarea nou creată, dar fără să se ţină cont de
amortizare, şi poate aprecia gradul de integrare prin raportul VA/CA
(sau la valoarea producţiei)], furnizând informaţii despre progresul
sau regresul activităţii firmei.
Analiza VA ne relevă acest indicator ca indicator de performanţă
(eficenţa factorilor de producţie: capital, muncă) şi ca indicator în
sistemul de fiscalitate. Astfel, putem determina VA prin două metode:
1) metoda sintetică;
2) metoda de repartiţie (sau aditivă)

1) Metoda sintetică - prin care VA se obţine prin diferenţa
dintre volumul total de producţie şi comercializare (producţia globală
a exerciţiului (Pex)) şi consumurile intermediare de la terţi (M).
Cazul a
Dacă firma a avut numai activitate de producţie, VA va fi:
VA = Pex - M
unde:
Pex = producţia exerciţiului;
M = consumurile intermediare în care se cuprind:
• cheltuieli cu materii prime, materiale;
• cheltuieli cu energia, apa, serviciile terţilor.


50

Exemplu: Avem următoarele date privind o firmă „X”
mil. lei

Perioada
analizată
Nr.
crt.
Indicatori Simbol şi formule
Bază Curentă
Indice %
1. Producţia
exerciţiului
Pex 7.390 8.445
114 100
P
P
I
0
1 e
ex
ex P
0 / 1
= ⋅ =

2. Cheltuieli
materiale
totale
CM 4.500 4.700
3. Cheltuieli
cu lucrările
şi serviciile
executate de
terţi
V
S
C
360 370
4. Consumuri
intermediare
V
S M
C C M + =

4.860 5.070
4 , 106
860 . 4
170 . 5
100
M
M
I
0
1 M
0 / 1
= = ⋅ =

5. Valoarea
adăugată
VA = Pex - M 2.530 3.375
4 , 133 100
VA
VA
I
0
1 VA
0 / 1
= ⋅ =

6. Amortizarea Am 600 730
7. Valoarea
adăugată
netă
VAN = VA - Am 1.930 2.645
137 100
VAN
VAN
I
0
1 VAN
0 / 1
= ⋅ =

8. Rata valorii
adăugate
100
CA
VA
R
VA
⋅ =

37% 44%
9. Cifra de
afaceri
CA 6.800 7.600
8 , 111 100
CA
CA
I
0
1 CA
0 / 1
= ⋅ =

10. Rata netă a
valorii
adăugate
100
VA
VAN
R
VAN
⋅ =

76% 78%


Analizând valoarea adăugată în perioada curentă, observăm o
creştere cu 33,4%. Aceasta s-a datorat contribuţiei celor doi factori:
– creşterea P
ex
cu 14% faţă de perioada de bază, reprezentând
1.055 mil. lei;
– creşterea M, cu 6,4%, reprezentând 210 mil. lei şi are efect
negativ asupra VA.51

Eficienţa activităţilor firmei:
– creşterea cu 12% a CA arată un efect pozitiv asupra VA;
– R
VA
arată o creştere de 7%, însemnând o îmbunătăţire a creării
VA în raport cu CA, cu efect pozitiv asupra VA.
Cazul b
Dacă firma a avut pe lângă activitatea de producţie şi activitate
de comerţ, VA va fi:

VA = (Pex + Mc)- M
unde:
M
c
= marja comercială
Mc = valoarea mărfurilor vândute - costul acestora.

2) Metoda aditivă sau de repartiţie
Conform acestei metode, VA se obţine prin însumarea
următoarelor elemente:
- salariile şi cheltuielile cu personalul - munca;
- impozitele şi taxele - statul;
- amortizarea - capital tehnic;
- dobânzile - capital împrumutat;
- dividendele - capital propriu;
- profitul net al exerciţiului.
Analiza VA vizează:
- dinamica acestuia;
- structura sa pe elemente şi schimbările intervenite;
- gradul de realizare a nivelului planificat;
- analiza factorială a valorii adăugate;
- direcţiile de acţiune viitoare pentru creşterea VA.52


Exemplu: Metoda aditivă
mii lei
Perioada analizată Nr.
crt.
Indicatori Simbol şi formule
Bază Curentă
1. Remunerarea
personalului
R
P
351 460
• cheltuieli cu
salariile
S 320 400
• participarea
salariaţilor
la profit
P
SP
31 60
2. Impozite pentru
stat
C
I
1.800 1.950
• asigurare şi
protecţie socială
A
PS
330 350
• impozite, taxe
şi vărsăminte
asimilate
I
TV
945 1.050
• impozit pe profit I
PR
375 425
• impozit
pe dividende
I
D
150 125
3. Creditori C
r
730 840
• cheltuieli
financiare privind
dobânzile
C
HD
730 840
4. Acţionarii A
T
2.200 2.800
• dividende nete D
d
2.200 2.800
5. Autofinanţare
pentru firmă
N
F
A
1.780 2.020
• cheltuieli
cu amortizarea
A 620 800
• profit net
neinvestit
P
rr
1.160 1.220
6. Valoarea adăugată
(1+2+3+4+5)
VA = R
P
+I+C
r
+A
T
+
N
F
A
6.861 8.070


53

2.3.1. Analiza dinamicii şi structurii valorii adăugate
Analiza VA se poate face în cifre absolute, cât şi în cifre relative
- dintre acestea cele mai cunoscute fiind ratele VA.
1) Rata variaţiei VA (R
V
) - numită şi „rata de creştere a firmei”
pentru că permite aprecieri asupra creşterii sau regresiei activităţii:
100
VA
VA VA
R
0
0 1
V


=
VA
1,0
- valoarea adăugată în perioada curentă şi în bază.
2) Rata valorii adăugate (RVA) - expresie a productivităţii
globale, a bogăţiei create cu un anumit nivel de activitate.
100
CA
VA
R
VA
⋅ =
RVA este dependentă direct de natura activităţii şi de durata
ciclului de exploatare.
Exemplu: - în industrie ea se ridică la 50-60% din CA.
- în sfera distribuţiei ea este doar de 15-20%.
Astfel, interpretarea R
VA
trebuie făcută cu prudenţă.
Exemplu: Pentru o firmă cu activitate de producţie şi comercia-
lizare degradarea R
VA
poate exprima creşterea ponderii activităţii
comerciale cu o rată specifică mai redusă.
R
VA
poate constitui un indicator al gradului de integrare econo-
mică a firmei (G
V
)
CA
VA
G
V
=

3) Ratele de remunerare a VA reprezintă ponderea deţinută de
fiecare element component (ca expresie a remunerării diferiţilor parte-
neri) în VA.


54
PERSONAL
Salarii
Participaţii la rezultate

100
VA
SSTAT

Impozite, taxe

100
VA
I


VA
CREDITORI

Dobânzi

100
VA
DbACŢIONARI

Dividende

100
VA
DvFIRME

Autofinanţare curentă

100
VA
AC


Observaţie: Ratele VA:
- permit comparaţii sectoriale şi interexerciţii;
- oferă informaţii atât asupra împărţirii VA între factorii de muncă
şi capital, cât şi asupra raţionalităţii activităţii şi logisticii comerciale.

4) Rata VA realizată în medie de un salariat:

100
N
VA
R
S
⋅ =

unde: N - nr. mediu de salariaţi.


55
Exemplu: Analiza structurală a VA pe cazul unei firme:

Structura VA Nr. crt. indicatori Pla-
nifi-
cat
Rea-
lizat Pre-
văzut
Rea-
lizat
Modi-
ficare
abso-
lută
Gradul de
realizare a
preve-
derilor
1. Cheltuieli cu salariile 20 25 30,3 31,45 +5 125%
2. C.S.A 5 6,25 7,58 7,86 +1,25 125%
3. Cheltuieli cu protecţia socială 3 3,75 4,54 4,72 +0,75 125%
4. Cheltuieli cu personalul
salariat
28 35 42,42 44,03 +7 125%
5. Amortizarea 5 5,5 7,58 6,92 +0,5 110%
6. Alte elemente VA 3 4 4,55 5,02 +1 133,3%
7. Rezultatul exploatării
(Profit exploatare)
30 35 45,45 44,03 +5 116,67%
8. VA (4+5+6+7) 66 79,5 100 100 13,5 120,45%

a) Structura pe elemente a VA:
100
x
x
g
i
i VA
⋅ =


b) Modificarea absolută:
Exemplu: S = S
1
- S
pl
= 25 - 20 = +5 mil. lei.

c) Gradul de realizare a prevederilor:
% 125 100
20
25
100
S
S
G
pl
1
S
= ⋅ = ⋅ =

Interpretare
VA a crescut în perioada analizată cu 13,5 mil. lei, respectiv cu
20, 45 % faţă de nivelul prevăzut.
Pe elementele structurale observăm:
- Cheltuielile cu personalul salariat au crescut cu +7 mil. lei,
respectiv cu 25% datorită sporirii salariului mediu anual.
Situaţia normală este atunci când
I
VPf
> I
Cp

56
I
VPf
= indicele valorii producţiei marfă;
I
Cp
= indicele cheltuielilor totale cu personalul.
- Amortizarea a crescut cu 10% datorită sporirii valorii medii a
activelor fixe.
Situaţia normală este când:
I
A
< I
Pex

astfel: I
A
= indicele amortizării;
I
Pex
= indicele producţiei exerciţiului.
- Rezultatul exploatării (Profitul brut) înregistrează o creştere de
+5 mil. lei, respectiv +16,67% - deci în structura VA observăm o
scădere cu -1,42% ca pondere în VA.

2.3.2. Analiza factorială a valorii adăugate
Această analiză permite punerea în evidenţă a factorilor care au
determinat modificarea VA, precum şi direcţiile în care trebuie să se
acţioneze în viitor.
Dacă: VA = P
ex
– M; va P
P
M
1 P VA
ex
ex
ex
⋅ =
− =
unde: P
ex
= producţia exerciţiului h
mc ex
W T P ⋅ = ;
T
mc
= timpul total de muncă
unde: t N T
mc
⋅ =
N
T
t
mc
= ⇒
iar: N = numărul mediu de personal
t = timpul de muncă mediu pe salariat
N
T
t
mc
=
h W = productivitatea medie orară determinată pe baza P
ex

mc
ex
h
T
P
W =
57
va - valoarea adăugată medie la 1 leu producţie a exerci-
ţiului
ex
P
VA
va = ;
100
va g
va
i i ∑
=

- valoarea adăugată medie recalculată;
unde: g
i
= structura producţiei exerciţiului pe produse sau tipuri de
activităţi;
va
i
= valoarea adăugată la 1 leu producţie a exerciţiului pe
produse sau tipuri de activităţi.
Sistemul factorial se prezintă astfel:
gradul I gradul II gradul III

( ) N T
mc
VA ∆

( )
mc ex
T P
VA ∆

ex
P
VA ∆
( ) t T
mc
VA ∆
( ) h
ex
W P
VA ∆

VA ∆

( )
i
g a v
VA ∆

va
VA ∆

( )
i
va a v
VA ∆


Pentru exemplificarea metodologiei de analiză avem următorii
indicatori:
va P VA
ex
⋅ =
1. va W T va
T
P
T VA h
mc
mc
ex
mc
⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =
va W t N va
T
P
N
T
N VA h
mc
ex mc
⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =
2. va P VA
ex
⋅ = ;
⋅ = 0
ex
va va P VA ;
− ⋅ = va va P VA 1
ex

100
va g
100
va g
va
0 1
i i i i ∑ ∑

= =


58
Exemplu: Analiza factorială a valorii adăugate:

Per. de analiză Nr.
crt.
Indicatori Simbol şi formule
de calcul Perd.
bază
Perd.
curentă
Dinamica %
1 Producţia
exerciţiului
Pex 1.100 1.300 118,18%
2 Consumurile
provenite de la
terţi
M 580 650 112,07%
3 Valoarea
adăugată
VA = Pex - M 520 650 125%
4 Valoarea
adăugată medie la
1 leu Pex
ex
P
VA
va =

0,4727 0,5 105,78%
5 Timpul de muncă
(ore)
t N T
mc
⋅ =

228.000 195.500 85,75%
6 Numărul mediu
de salariaţi
N 190 170 89,5%
7 Timpul mediu de
lucru/salariat
N
T
t
mc
=

1.200 1150 95,83%
8 W medie pe oră
mc
ex
h
T
P
W =

0,004825 0,00665 137,5%
9 Valoarea adău-
gată medie
recalculată la 1 leu
Pex
100
va g
va
0 1
i i ∑

=


- 0,49 -

Analiza modificării VA va fi astfel:
I. ∆VA = VA
1
– VA
0
= 650-520 = 130 mil. lei
% 125 100
520
650
100
VA
VA
I
0
1 VA
0 / 1
= ⋅ = ⋅ =
Potrivit sistemului factorial, ea este influenţată de:

I.1) Producţia exerciţiului:
( ) 0
0 ex ex
P
va P P VA
1
ex
⋅ − = ∆
ex
P
VA ∆ = (1.300-1.100) · 0,4727 =94,54 mil. lei
2) va - valoare adăugată medie la 1 leu producţie a exerciţiului
( ) ( ) 49 , 35 4727 , 0 5 , 0 300 . 1 va va P VA 0 1
ex
va
1
+ = − = − = ∆ mil. lei
59
Verificare:
49 , 35 54 , 94 130 VA VA VA
va P
ex
+ = ⇒ ∆ + ∆ = ∆
100% 73% 27% 130 ≅ 130,03
II. Influenţa pe factori a P
ex

54 , 94 VA
ex
P
= ∆ mil. lei
1.1.
( )
( ) = ⋅ ⋅ − = ∆ 0 h
mc mc
T P
va W T T VA
0
0 1
mc ex

( ) lei . mil 13 , 74 4727 , 0 004825 , 0 000 . 228 500 . 195 − = ⋅ ⋅ − =
1.2.
( )
( ) = ⋅ − = ∆ 0 h h
mc
W P
va W W T VA
0 1
1
h
ex

( ) lei . mil 66 , 168 4727 , 0 004825 , 0 00665 , 0 500 . 195 + = ⋅ − =
Verificare:
( ) ( )
lei . mil 52 , 94 65 , 168 13 , 74 54 , 94
VA VA VA
h
ex mc ex ex
W P T P P
≅ + − ≅
∆ + ∆ = ∆

III. Modificarea tipului total de muncă este influenţată de:
( )
lei . mil 13 , 74 VA
mc ex
T P
− = ∆
1.1.1.
( )
( ) = ⋅ ⋅ ⋅ − = ∆ 0 h 0
0 1
N T
va W t N N VA
0
mct

= (170-190) · 1.200 · 0,004825 · 0,4727=
= -54,74 mil. lei
1.1.2.
( )
( ) = ⋅ ⋅ − = ∆ 0 h 0 1
1
t T
va W t t N VA
0
mct

= 170 (1.150 - 1.200) · 0,004825 · 0,4727=
= -19,39 mil. lei
Verificare:
( ) ( )
39 , 19 74 , 54 13 , 74
VA VA VA
t T N T T
mc mc mc
− − = −
∆ + ∆ = ∆

IV. 2. Influenţa pe factori a va (valorii adăugate medie la 1 leu
producţie a exerciţiului):
49 , 35 VA
va
= ∆ mil. lei
60
2. 1.
( )
=
= ∆ va va P VA
1
i
ex
g va

( ) 49 , 22 4727 , 0 49 , 0 300 . 1 = − = mil. lei
2.2.
( )
( ) 13 49 , 0 5 , 0 300 . 1 va va P VA 1
ex
va va
1
i
= − =− = ∆ mil. lei
( ) ( )
i i
va va g va va
VA VA VA ∆ + ∆ = ∆
35,49 = 22,49 + 13 = 35,49
Interpretare
Valoarea adăugată (VA) s-a majorat cu 130 mil. lei faţă de baza
de comparaţie, deci o creştere cu 25%, datorită ambilor factori:
1) Datorită creşterii P
ex
cu 94 mil. lei, iar relativ cu 18,18%, dar
producţia exerciţiului, fiind un factor extensiv, a contribuit cu 73% la
creşterea VA.
P
ex
a fost influenţată pozitiv de factorul intensiv = h W care a
crescut cu 37,5%, adăugând un plus de 168, 65 mil. lei, iar factorul
extensiv T
mc
, nu a fost utilizat integral pe un salariat (cauze pot fi:
absenţe nemotivate, concedii de boală, maternitate etc.), ceea ce a
determinat o micşorare a valorii adăugate cu 74,13 mil. lei.
Scăderea, datorată nefolosirii integrale a fondului total de muncă
(T
mc
), a fost influenţată de:
- scăderea numărului de salariaţi cu -10,5%, ceea ce a determinat
o micşorare cu -54,74 mil. lei din cea determinată de T
mc
;
- cel de-al doilea factor fiind cel intensiv t (tip de muncă mediu
pe salariat), nefiind folosit integral, a dus la o micşorare a VA de
-19,39 mil. lei din cea determinată de Tmc.
2) Al doilea factor va = valoarea medie adăugată la 1 leu P
ex

deţine 27% din modificarea VA, cu 35,49 mil. lei.
Analiza celor doi factori ce influenţează va arată că:
- modificarea structurii Pex pe produse sau tipuri de acţiune la
cerinţele pieţei, în condiţiile unei gestiuni eficiente, a condus la o
creştere a VA de 22,49 mil. lei, reprezentând 63% din contribuţia va ;
61
- iar va
i
- valoarea adăugată la 1 leu P
ex
pe produse sau tipuri de
activităţi a contribuit cu 37% la modificarea va , reprezentând un plus
în VA de 13 mil. lei.
Observaţii
Majorarea VA, ca măsură de sporire a eficienţei combinării
factorilor de producţie, se poate asigura prin:
• îmbunătăţirea utilizării tipului de muncă;
• creşterea productivităţii muncii;
• scăderea cheltuielilor cu materialele la 1 leu producţie;
• îmbunătăţirea calităţii produselor;
• creşterea gradului de înzestrare tehnică;
• creşterea gradului de folosire a capacităţii de protecţie.

2.3.3. Consecinţele modificării VA asupra principalilor
indicatori economico-financiari ai firmei
Modificarea VA asupra următorilor indicatori economico-financiari:
1) Rezultatul exploatării (Profitul brut)
( )
0 0 1 B
pr VA VA P − =
unde: pr profitul mediu la 1 leu VA
VA
P
pr =
2) Eficienţa utilizării potenţialului uman:

( )
1 1
0 1
P
N
VA
N
VA VA
E
u

=

=
3) Eficienţa utilizării mijloacelor fixe:
1000
F
VA VA
E
1
0 1
F


=

62
4) Rata rentabilităţii economice (REC):
( )
100
A
pr VA VA
R
1 T
0 0 1
EC


=
unde: pr = profit mediu la 1 leu VA;
A
T
= activul total
imobilizări necorporale
Total active imobilizate imobilizări corporale
active imobilizări financiare

stocuri
active circulante creanţe
investiţii financiare
casa + contul băncii
cheltuieli în avans

2.4. Analiza producţiei fizice
Producţia fizică reprezintă totalitatea valorilor de întrebuinţare
rezultate din activitatea productivă a unei firme, care pot fi puse în
circuitul economic.
Analiza acestui indicator este necesară în urmărirea modului în
care firma îşi realizează obligaţiile contractuale şi se asigură
concordanţa dintre cerere şi ofertă.

2.4.1. Analiza realizării programului de producţie
pe sortimente şi pe total firmă
Trebuie să se urmărească îndeplinirea programului propriu de
fabricaţie pentru formularea corectă a concluziilor ce se referă la
fundamentarea şi anticiparea activităţii viitoare a firmei.
Pentru caracterizarea realizării acestui program se pot utiliza
modele ce au la bază:
1) indicii individuali de îndeplinire a programelor de producţie;
2) coeficientul mediu de sortiment;
3) coeficientul de nomenclator.
63
1) Utilizarea indicilor individuali permite analiza unei situaţii
izolate şi poate arăta gradul de realizare a programelor de fabricaţie în
perioada curentă, cât şi nivelul de realizări pe sortimente.
• La nivelul fiecărui sortiment se foloseşte indicele volumului
fizic al producţiei:

100
q
q
i
0
1 q
0 / 1
⋅ =
unde: q
1,0
= volumul fizic al producţiei în perioada curentă şi în cea de bază.
2) La nivelul firmei se foloseşte coeficientul mediu de sortiment ( K),
care se poate determina în mai multe moduri:

1.


=
0 0
0 min
p q
p q
K


unde:
∑ 0 min
p q este valoarea recalculată a producţiei fabricate în
limitele programate.
Valoarea recalculată se stabileşte comparând valoarea efectivă
cu valoarea programată a producţiei pe fiecare sortiment, luându-se în
calcul valoarea minimă rezultată din comparaţie, conform principiului
neadmiterii compensărilor.
Determinarea K are la bază principiul necompensării unor
nerealizări la unele sortimente, cu depăşirile înregistrate la alte
sortimente. În virtutea acestui principiu, mărimea maximă a lui 1 K = .
Astfel 1 K = , în următoarele situaţii:
a) când programul de fabricaţie a fost realizat la toate
sortimentele în proporţie de 100%;
b) când programele de fabricaţie au fost realizate şi depăşite la
toate sortimentele, indiferent de proporţia de realizare.


64
Dacă K <1, atunci:
a) programul de fabricaţie nu a fost realizat atât pe total, cât şi pe
sortimente, indiferent de proporţia de realizare;
b) programul de fabricaţie a fost realizat şi depăşit pe total, dar
la cel puţin un sortiment nu s-a realizat la nivelul programat.

2.− =
0 0
p q
qp
1 K


unde

∆qp este suma abaterilor negative pe sortimente (în modul
nerealizările faţă de programe de fabricaţie).
3.
100
g
100
i g
K
' '
0
2
q
0 / 1
'
0
∑ ∑
+

=

unde:
0
g′ = ponderea valorică a sortimentelor la care nu s-au realizat
prevederile;
q
0 / 1
i = indicele de realizare a programului de fabricaţie pe sortimente;
' '
0
g = ponderile valorice ale produselor la care programele de
fabricaţie s-au realizat integral sau au fost depăşite.

Obiectivele analizei programelor de fabricaţie pot fi:
• evidenţierea gradului de realizare a programelor pe sortimente
şi pe total;
• localizarea cauzelor pe sectoare de activitate;
• formularea propunerilor ce se impun pentru realizarea progra-
melor de producţie.


65

Exemplu: Aplicarea metodologiei de analiză se face cu ajutorul
tabelului următor:
De-
numi-
rea
pro-
du-
sului
Valoarea
produsului
q
0 / 1
i
Aba-
teri
nega-
tive
Produc-
ţia
recal-
culată în
limitele
preve-
derilor
Structura
producţiei %
Plani-
ficat
∑q
0
p
0

Rea-
lizat
∑q
1
p
1

% ∆qp ∑q
min
p
0
Pre-
vederi
0
g
Reali-
zări
g
1

A 380 420 110,53 380 39,58 45,65
B 270 220 81,48 -50 220 28,13 23,92
C 310 280 90,32 -30 280 32,29 30,43
TO-
TAL
960 920 95,83 -80 880 100% 100%

Coeficientul mediu de sortiment:
92 , 0 9167 , 0
960
880
p q
p q
K
0 0
0 min
≅ = = =( ) ( )
92 , 0
100
1 58 , 39
100
32 , 90 29 , 32 48 , 81 13 , 28

100
g
100
i g
K
2
0
2
q
0 / 1 0
=

+
⋅ + ⋅
=
=
′ ′
+
⋅ ′
=
∑ ∑

92 , 0 9167 , 0 083 , 0 1
960
80
1
p q
qp
1 K
0 0
≅ = − =

− =

− =Pe total firmă programul de fabricaţie nu a fost realizat, el a
scăzut cu 4,17%. Coeficientul de sortiment arată că s-a realizat în
proporţie de numai 92%; a scăzut cu 8 %, astfel că în cazul în care nu
are stocuri firma nu-şi va putea onora contractele.
Firma, în timpul anului, trebuie să se adapteze permanent
solicitărilor şi să schimbe structura programelor de fabricaţie conform
cerinţelor pe piaţă.
66
3) Dacă urmărim aceste aspecte, trebuie să completăm analiza
cu coeficientul de nomenclatură (Kn):
N
n
1 K
n
− =
în care:
n = numărul poziţiilor la care nu s-a realizat programul;
N = numărul total al poziţiilor din program.
Observaţie:
• din punct de vedere fizic, K
n
arată gradul de realizare a
programului de producţie la nivelul firmei;
• acordă aceeaşi importanţă tuturor produselor indiferent de
ponderea lor în volumul producţiei – aceasta arată o valoare infor-
maţională redusă.
33 , 0 66 , 0 1
3
2
1 K
n
= − = − = sau 33%
K
n
- arată că producţia s-a realizat în proporţie de 33%.

Modificarea producţiei fizice, respectiv realizarea ei pe sorti-
mente, se reflectă asupra următorilor indicatori:
1) Valoarea producţiei marfă fabricate (destinate vânzării)
( )
0 0 1 pf
p q q V

− =
unde: q
1,0
= volumul fizic al producţiei obţinute, destinate livrării,
pe tipuri de produse;
p
0
= preţul în perioada de bază.
2) Costul pe produs
0 q
0 / 1
0
p
CF
i
CF
C − =
unde: CF
0
= cheltuieli fixe pe unitatea de produs
q
0 / 1
i = indicele producţiei fizice.
67
3) Profitul pe produs (P
rp
)
• direct
( )( )
0 0 0 1 rp
c p qv qv P − − =
unde: (p
0
- c
0
) = profitul pe produs la nivelul perioadei de bază;
qv
1,0
= valoarea producţiei vândute, volumul fizic al producţiei
vândute;
• indirect:
− =
0 q
0 / 1
0
1 rp
CF
i
CF
V P

4) Profitul la nivel de firmă
Notăm P
0
= profitul total în perioada de bază;

( ) q v
0 / 1
I

= indicele volumului fizic al producţiei vândute.
( )
100
P q
P q
I
0 0
0 1 q v
0 / 1
⋅ =

∑ ∑

( )
( )
( ) q v
0 / 1 0
q v
0 / 1 0 T
R P 100 I P P
∑ ∑
⋅ = − =

5) Cheltuielile fixe la 1000 lei CA
• Cifra de afaceri (CA)
( )
0 0 1
P qv qv CA

− =
qv
1,0
= volumul fizic al producţiei fizice
• 1000
p q
CF
1000
p q
CF
CF
0 0
0
0 1
0
CA
⋅ − ⋅ =
∑ ∑

iar CF
0
= cheltuielile fixe la nivel de firmă68
2.4.2. Analiza structurii producţiei
Îndeplinirea programelor de producţie în proporţii diferite, pe
sortimente, determină schimbări în structura acestuia, ce sunt
reflectate prin ponderile pe care le deţin diferite sortimente în volumul
total.
Caracterizarea modificării structurii producţiei de la o perioadă
la alta se face cu coeficientul mediu de structură ( ST K )
100
g
1 KST


− =
unde

∆g = suma modificării ponderilor pe fiecare sortiment, la
care nu s-au realizat valorile prevăzute sau


=
0 1
0 min
ST
P q
P q
K
unde:

∑ 0 min
P q = valoarea producţiei executate în contul structurii
prevăzute (se compară la nivelul fiecărui sortiment în parte - valoarea
recalculată a producţiei cu valoarea prevăzută a acesteia luând în
calcul valoarea minimă rezultată din comparaţie);

∑ 0 1
P q = producţia efectivă recalculată în funcţie de structura
programată pe sortimente.
Se poate determina:
• înmulţind valoarea efectivă totală a producţiei cu structura
programată a acesteia pe fiecare sortiment
sau
• înmulţind indicele mediu de îndeplinire a programului de
fabricaţie cu valoarea programată a producţiei pe fiecare sortiment.
Utilizarea acestui model presupune parcurgerea următoarelor
etape:
a) recalcularea producţiei obţinute, conform structurii prevăzute;
b) determinarea valorii producţiei realizate în contul structurii
programate.

69
Utilizăm datele din exemplul anterior:

Valoarea produsului Structura
produsului % gi
De-
numi-
rea
pro-
dusu-
lui
Prevă-
zut
p0q0
Realizat
p1q1
Prevă-
zut
Reali-
zat
Di-
fe-
renţa
∆ gi
Valoarea
produ-
sului
recalculat
I
2
·p0q0=
=∑q1p0
Valoarea
produsului
executată în
contul structurii
prevăzute
∑qminp0
A 380 420 39,58 45,65 364,15 364,15
B 270 220 28,13 23,92 4,21 258,74 220
C 310 280 32,29 30,43 1,86 297,07 280
TO-
TAL
960 920 100% 100% 6,07 919,96 864,15

83 , 95 I
q
0 / 1
=
ε
93 , 0
100
07 , 6
1 KST ≅ − =
93 , 0
96 , 919
15 , 864
P q
P q
K
0 1
0 min
ST ≅ = =Se poate corela analiza coeficientului de sortiment cu
coeficientul de structură, unde se evidenţiază următoarele aspecte:
1 K =
1)
K
ST
<1
⇒ arată o îndeplinire a programelor de fabricaţie
la toate sortimentele, dar în proporţii diferite;

K < 1
2)
ST K = 1
⇒ reprezintă o soluţie teoretică, ceea ce ar
însemna că programul nu a fost îndeplinit la nici
un sortiment, dar în aceeaşi proporţie;
1 K =
3)
ST K = 1
⇒ tot un caz teoretic, în care programul a fost
îndeplinit şi depăşit la toate sortimentele în
proporţii egale;
K < 1
4)
ST K < 1
⇒ înseamnă că programul de fabricaţie nu a
fost realizat la unul sau mai multe sortimente.

Interpretare
În cazul problemei analizate
K = 0,92 →K < 1
ST K =0,93→ ST K < 1
⇒ avem o nerealizare a
programului la două sortimente.
70
Modificarea structurii producţiei influenţează următorii
indicatori economico-financiari ai firmei:
1) Rata eficienţei costurilor aferente exploatării (cheltuieli la
1000 lei CA)
1000
p q
c q
1000
p q
c q
R
0 0
0 0
0 1
0 1
Ef
⋅ − ⋅ =

2) Profitul de exploatare aferent producţiei obţinute (destinat
vânzării)
=
0 V EX
pr pr Pf P
1

unde:
1
V
Pf = producţia fabricată destinată vânzării din perioada curentă;
0
pr = profitul la 1 leu producţie vândută în bază;

pr = profitul recalculat în funcţie de structura efectivă a producţiei;


− =

0 1
0 1
p q
c q
1 pr ;
q = producţia fabricată destinată vânzării.
3) Valoarea adăugată aferentă producţiei obţinute
= 0
V
va va Pf VA
1

va = valoarea adăugată la 1 leu producţie obţinută, destinată vânzării;

va = valoarea adăugată recalculată în funcţie de structura efectivă:
100
va g
va
0 1 ∑
=


g
1
= ponderea valorică a produselor;
va
0
= valoarea adăugată la 1 leu de producţie.

71
4) Rata rentabilităţii resurselor consumate
100 1
c q
p q
100 1
c q
p q
R
0 0
0 0
0 1
0 1
rc

− − ⋅
− =


5) Rata rentabilităţii comerciale (CA)
100
p q
c q
1 100
p q
c q
1 R
0 0
0 0
0 1
0 1
CA

− − ⋅
− =


2.5. Analiza calităţii produselor
Calitatea producţiei
1
este o noţiune complexă, care se poate defini ca
măsura sau gradul în care un produs, prin totalitatea caracteristicilor
tehnice, de exploatare, ecologice, estetice, economice şi sociale, satisface
nevoia pentru care a fost creat. Îmbunătăţirea calităţii este un obiectiv
important al oricărei firme pentru creşterea competitivităţii pe piaţa internă
şi internaţională şi a eficienţei activităţii economico-financiare. Calitatea se
formează în procesul de concepţie şi execuţie şi se verifică în procesul de
consumare a bunurilor şi serviciilor, unde se manifestă caracteristicile:
– de disponibilitate (dacă în decursul ciclului de viaţă îşi realizează
funcţiile);
– economice şi tehnico-economice (randament, cost, preţ);
– psihosenzoriale (efecte estetice, ergonomice etc.);
– socio-economice (efecte asupra sănătăţii, mediului etc.).
Analiza calităţii produselor se face diferenţiat după cum produsele pot
fi grupate sau nu pe clase sau sorturi de calitate.
A. Analiza calităţii produselor diferenţiate pe clase de calitate
Criteriile prin care se grupează pe clase de calitate sunt:
• calitatea materiilor prime folosite;
• procedeele tehnologice utilizate;
• alinierea la normele interne care reglementează parametrii de
calitate ai produselor respective etc.

1
Gheorghiu Al. şi colab., Măsurarea, analiza şi optimizarea calităţii
producţiei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
72
Analiza se poate face pe produs, precum şi la nivel de firmă.
Analiza la nivel de produs se efectuează cu următorii indicatori:
1) coeficientul mediu de calitate pe produs ( ci K )se determină ca
medie aritmetică ponderată între volumul producţiei (q) sau ponderea
sortimentelor în totalul producţiei (g) şi coeficientul clasei de calitate (K
i
):


=
i
i i
ci
q
q K
K sau
100
K g
K
i i
i

=
unde: q
i
= cantitatea de produse din fiecare clasă (sort) de calitate;
g
i
= ponderea sortimentelor în totalul producţiei;
K
i
= cifra care indică clasa de calitate (I, a II-a, a III-a).
Observaţie:
Dacă 1 Ki → , situaţia este favorabilă, invers devine nefavorabilă.
2) Dacă se operează cu calităţi extra, super etc. pentru calcularea
coeficientului de calitate de produs se va face o codificare
convenţională a fiecărei clase (sortiment) de calitate:


=
i
i ei
ci
q
q K
K sau
100
K g
K
ei i
ci

=
unde: K
ei
= coeficientul de echivalenţă.
Observaţie:
Dacă 1 Kei → , situaţia este favorabilă (merge spre calitatea I).
Coeficientul de echivalenţă al unei clase de calitate se stabileşte ca
raport între preţul unitar al produsului din clasa „i” şi preţul de
vânzare al produsului de calitate superioară.
Gradul de îmbunătăţire a calităţii producţiei se poate determina
cu indicele coeficientului mediu, ca diferenţă între acesta şi 100:
100 I I
ei ci K
0 / 1
K
0 / 1
− = ∆ , unde 100
K
K
I
0
1 ci
ci
ci K
0 / 1
⋅ =
3) preţul mediu de vânzare ( p )


=
i
i i
q
q p
p sau
100
p g
p
i i ∑
=
în care: pi = preţul unitar al produselor din clasa de calitate „i”.

73
Observaţie:
Nivelul calităţii pe baza preţului mediu de vânzare se poate
analiza prin indicele preţului mediu de vânzare:
0
1 P
0 / 1
p
p
I = .
Observaţie:
Dacă
P
0 / 1
I > 1, aceasta arată o creştere a calităţii producţiei pe
produs (
1
p >
0
p ) datorită creşterii ponderii producţiei de calitate
superioară în totalul producţiei aferente produsului.
Exemplu: O firmă realizează următoarele produse structurate
calitativ, după cum sunt în tabelul 2.5.1.
Tabelul 2.5.1
Cantitate (buc.) Clasa de
calitate Prevăzut
q
0

Realizat
q
1

Preţ de
vânzare
lei/buc.
Calitatea I 22.000 32.000 3.000
Calitatea a II-a 20.000 28.000 2.400
Calitatea a III-a 15.000 20.000 1.200
Total 57.000 80.000

Rezolvare:
Structura
producţiei (g
i
)
Coeficien-
tul* de
echivalenţă
Cantităţi
echivalente
Structura
producţiei
echivalente**
Prevă-
zut
Rea-
lizat
K
ei
K
ei
q
0
K
ei
q
1
Prevăzut Realizat
38,6 40 1 22.000 32.000 38,6 40
35,09 35 0,8 16.000 22.400 28 28
26,31 25 0,4 6.000 8.000 10,4 10
100 100 44.000 62.400 77,4 78

* 4 , 0
000 . 3
200 . 1
K , 8 , 0
000 . 3
400 . 2
K
ei ei
= = = =
** Se realizează prin raportarea la producţia fizică:
6 , 38
000 . 57
000 . 22
g
*
i
= = etc. sau
ei i
*
i
K g g ⋅ = .
74
Coeficientul mediu de calitate se va calcula:
Clasa
de
calitate
q
0
K
i
q
1
K
i
q
0
p
i
q
1
p
i
g
0
p
i
g
1
p
1

I (1) 22.000 32.000 66.000.000 96.000.000 115.800 120.000
II (2) 40.000 56.000 48.000.000 67.200.000 84.216 84.000
III (3) 45.000 60.000 18.000.000 24.000.000 31.572 30.000
Total 107.000 148.000 132.000.000 187.200.000 231.588 234.000

1) 88 , 1
000 . 57
000 . 107
q
q K
K
0
0 i
c
0
= = =85 , 1
000 . 80
000 . 148
q
q K
K
1
1 i
c
1
= = =
Indicele calităţii medii (
c K
I )
62 , 101 100
85 , 1
88 , 1
100
K
K
I
1
0 c
c
c
K
= ⋅ = ⋅ =
Practic, în domeniul calităţii, coeficientul mediu realizat este
mai mic decât cel prevăzut, motiv pentru care trebuie calculat invers:
% 4 , 98 100
88 , 1
85 , 1
100
K
K
I
0
1 c
c
c
K
0 / 1
= ⋅ = ⋅ =
Observaţie:
1 I
c K
→ astfel că situaţia este favorabilă.

2) Coeficientul mediu de calitate calculat pe baza coeficienţilor
de echivalenţă.
774 , 0
000 . 57
000 . 44
q
q K
K
0
0 ei
ce
0
= = =78 , 0
000 . 80
400 . 62
q
q K
K
1
1 ei
ce
1
= = =
75
sau pe baza structurii:
774 , 0
100
4 , 77
100
K g
K
ei 0
ce
0
= = =


78 , 0
100
78
100
K g
K
ei 1
ce
1
= = =

.

Indicele calităţii:
% 78 , 100 100
774 , 0
78 , 0
100
K
K
I
0
1 ei
ci
ci K
0 / 1
= ⋅ = ⋅ =
Observaţie:
Coeficientul mediu realizat se apropie de 1, astfel că situaţia este
favorabilă.
Preţul mediu de vânzare se poate calcula:
316 . 2
000 . 000 . 57
000 . 000 . 132
q
q p
p
0
0 i
0
= = =


lei
316 . 2
100
588 . 231
100
p g
p
i 0
0
= = =

lei
340 . 2
000 . 80
000 . 200 . 187
q
q p
p
1
1 i
1
= = =


lei
340 . 2
100
000 . 234
100
p g
p
i 1
1
= = =

lei
Indicele preţului mediu:
% 04 , 101 100
316 . 2
340 . 2
100
p
p
I
0
1 P
0 / 1
= ⋅ = ⋅ =
Observaţie:
Dacă
1
p >
0
p , aceasta arată o îmbunătăţire a calităţii producţiei.

76
Analiza calităţii la nivel de firmă
Analiza la nivel de firmă sau pe o familie de produse se face prin
două procedee:
1) Ponderea produselor de calitate superioară în valoarea totală
a produselor diferenţiate pe clase de calitate (g
S
):
100
V
V
g
T
S
S
⋅ =
unde:
V
S
= valoarea produselor de calitate superioară;
V
T
= valoarea totală a produselor diferenţiate pe clase de calitate.
2) Coeficientul mediu generalizat al calităţii ( KG ):
100
K g
KG
ci
i ∑
=
unde:
g
i
= structura producţiei fabricate pe produse;
ci K = coeficientul mediu de calitate pe produs.
Analiza factorială a coeficientului mediu generalizat al calităţii
se face în funcţie de:
– influenţa structurii producţiei (g
i
);
– influenţa coeficientului mediu de calitate pe produs ( ci K ).
Modificarea absolută a KG va fi:
0 1 KG KG KG − = ∆
din care:
1) influenţa modificării structurii producţiei:
0
c
0
c
1
g
KG KG
100
K g
100
K g
KG
0 0 i


= − = ∆
∑ ∑

2) influenţa modificării coeficientului mediu de calitate de
produs ( ci K ):

− = − = ∆
∑ ∑
KG KG
100
K g
100
K g
KG 1
c
1
1 c
1
K
0
ci77
Exemplu: Caracterizarea calităţii la nivelul firmei:

Nr.
crt.
Clasa
de
calita
te
Structura
producţiei
Coeficientul
de calitate Coeficientul mediu
generalizat
g
0
% g
1
%
0
c K
1
c K
0
c
0
K g
1
c
1
K g

0
c
1
K g

1. A 45 40 1,8 1,5 0,81 0,6 0,72
2. B 35 30 1,6 1,4 0,56 0,42 0,48
3. C 20 30 2,0 1,8 0,4 0,54 0,6
Total 100 100 1,77 1,56 1,8

77 , 1
100
177
100
K g
KG
0
c
% 0
0 = = =


56 , 1
100
156
100
K g
KG
1
c
% 1
1 = = =


8 , 1
100
180
100
K g
KG
0
c
1
= = =
Analiza factorială
Modificarea absolută a coeficientului mediu generalizat:
21 , 0 77 , 1 56 , 1 KG KG KG 0 1 − = − = − = ∆
din care:
1. influenţa modificării g
i
:
03 , 0 77 , 1 8 , 1 KG KG KG 0
g
i
+ = − = −

= ∆
2. influenţa modificării
ci K
KG ∆ :
24 , 0 8 , 1 56 , 1 KG KG KG 1
Kci
− = − =

− = ∆
Verificare:
= ∆KG
i
g
KG ∆ + 24 , 0 03 , 0 21 , 0 KG
ci K
− + = − ⇒ ∆
21 , 0 21 , 0 − = − ⇒
78
B. Analiza calităţii produselor nediferenţiate pe clase de calitate
Calitatea produselor se poate aprecia după varietatea
caracteristicilor, după natura produselor, utilizând un sistem de
indicatori, care ţin seama de mai multe criterii:
– utilizarea produsului;
– fazele de execuţie a produselor;
– elementele ce definesc calitatea produsului finit;
– locul de apreciere a calităţii (la producător, la consumator).
Principalele procedee folosite sunt:
1) coeficientul parametrului unic sau al echivalenţei tehnice,
prin care se reduc însuşirile calitative ale produsului la una singură,
cea care îl interesează pe beneficiar;
2) coeficientul punctajului sau coeficientul de exploatare ( p K )
folosit pentru exprimarea sintetică a nivelului tehnic calitativ al unui
produs, în cazul produselor complexe. Pentru stabilirea lui se parcurg
următoarele etape:
• stabilirea listei însuşirilor calitative ale produsului;
• definirea ordinii de importanţă a fiecărei însuşiri;
• aprecierea fiecărei însuşiri cu un număr de puncte;
• stabilirea coeficientului de punctaj se face cu relaţia:
100
p g
K
i i
p

=


unde:
g
i
= ponderea fiecărei însuşiri calitative;
p
i
= numărul de puncte pentru fiecare însuşire calitativă.
Observaţie:
Îmbunătăţirea nivelului calitativ se poate analiza cu indicele
coeficientului de punctaj (
p K
I ):
0
1 p
p
p
K
K
K
I = > 1
Dacă
1
p K >
0
p K , arată o îmbunătăţire a nivelului tehnico-ca-
litativ.

79
3) rata defectelor (
df
r )
p
i i
df
N
p d
r

=
unde:
d
i
= numărul de produse pe categorii de defecte;
p
i
= numărul de puncte pe categorii de defecte;
N
p
= numărul total de produse verificate.
Rata efectivă a defectelor trebuie comparată cu rata admisibilă
pentru acea categorie de defecte;
4) dinamica refuzurilor din partea beneficiarului poate fi
caracterizată cu indicatorii:
• ponderea valorii produselor refuzate în valoarea totală a livrărilor;
• numărul mediu al refuzurilor ce revin la 1 milion lei livrări;
5) dinamica cheltuielilor cu remedierile în perioada de garanţie
se poate exprima ca mărime absolută (suma cheltuielilor) sau ca nivel
la 1.000 lei cifră de afaceri;
6) indicatori tehnico-economici, specifici fiecărui domeniu de activi-
tate (randamentul utilajelor, viteza de lucru, durabilitatea, puterea calorică etc.);
7) O altă problemă analizată este cea a reînnoirii producţiei,
care este legată de necesitatea îmbunătăţirii calităţii şi asigurarea
competitivităţii produselor.
Analiza se poate face cu următorii indicatori:
a) Coeficientul stării de noutate (K
sr
):
t
K
sr
P
P
K =
unde:
P
K
= valoarea produselor cu o vârstă de fabricaţie ce nu depă-
şeşte vârsta critică;
P
t
= valoarea producţiei totale.
b) Gradul de reînnoire a producţiei (G
rp
):
b
1
) 100
Q
Q
G
f
nr
rp
⋅ =
80
unde:
Q
nr
= valoarea produselor noi şi reproiectate;
Q
f
= valoarea producţiei marfă fabricată.
b
2
) 100
N
N
G
t
r
rp
⋅ =
unde:
G
rp
= producerea produselor noi şi reproiectate ca număr;
N
r
= numărul produselor noi şi reproiectate;
N
t
= numărul total de produse.
Pentru a realiza un management performant, firma trebuie să
menţină un echilibru al relaţiei calitate-cost-profit. Instrumentul
utilizat (pe plan internaţional) este bilanţul calităţii (tabelul 2.5.2.),
întocmit după regulile bilanţiere astfel:
• în activul bilanţului sunt trecute efecte economice ale calităţii;
• în pasivul bilanţului apar conturile calităţii, inclusiv pierderile
determinate de non-calitate.
Tabelul 2.5.2.
ACTIV PASIV
• efecte înregistrate la
producător:
– creşterea cifrei de afaceri;
– preţuri avantajoase;
– creşterea profitului etc.
• efecte înregistrate la utilizator:
– reducerea de costuri;
– creşterea profitului etc.
Costurile de asigurare a calităţii şi
de prevenire a defectelor:
– costul reproiectării produselor;
– costul aparaturii de control;
– costul pregătirii forţei de muncă
etc.
Costurile evaluării calităţii
(cheltuielile cu controlul şi atestarea
calităţii)
Costul refacerii calităţii:
– rebuturile;
– cheltuieli de remaniere;
– valoarea produselor înlocuite în
garanţie;
– bonificaţii şi cheltuieli pentru
„stingerea” reclamaţiilor.

81
C. Creşterea calităţii producţiei reflectată în îmbunătăţirea
indicatorilor economico-financiari
Calitatea se reflectă favorabil asupra indicatorilor economico-
financiari prin intermediul preţului mediu astfel:
a) modificarea valorii producţiei fabricate pe seama variaţiei
calităţii produselor:
( )
0 1 1 K f
p p q P − = ∆


b) modificarea ratei de eficienţă a cheltuielilor la 1.000 lei venituri
din exploatare ca urmare a variaţiei calităţii produselor (
K e
R ∆ ):
1000
p q
c q
1000
p q
c q
R
0 1
0 1
1 1
0 1
K e
⋅ − ⋅ = ∆

c) modificarea nivelului cheltuielilor fixe la 1.000 lei producţie
pe seama variaţiei calităţii producţiei (
K cf
R ∆ ):
1000
p q
C
1000
p q
C
R
0 1
F
1 1
F
K cf
0 0
⋅ − ⋅ = ∆
∑ ∑

d) modificarea profitului brut aferent cifrei de afaceri, datorită
variaţiei calităţii producţiei (
K b
P ∆ ):
0 1 1 1 K b
p qv p qv P
∑ ∑
− = ∆
e) modificarea eficienţei utilizării capitalului propriu pe seama
variaţiei calităţii produsului (
K K
pr
E ∆ ):
1000
K
p q p q
E
1
pr
pr
0 1 1 1
K K


= ∆
∑ ∑

f) modificarea vitezei de rotaţie a activelor circulante pe seama
variaţiei calităţii producţiei (
K r
V ∆ ):
0 1
c
1 1
c
K r
p q
T A
p q
T A
V
0 0
∑ ∑= ∆ .
Remarcă:
Analiza efectelor economico-financiare ale modificării calităţii
asupra producţiei este importantă pentru că:
82
– arată complexitatea mecanismului factorial-cauzal;
– cuantifică efectele directe şi cele propagate.
Cuvinte – cheie: cifra de afaceri, producţia marfă fabricată, valoarea
adăugată, producţia exerciţiului, capacitate de producţie, ratele valorii
adăugate, coeficientul mediu de sortiment, coeficientul de nomenclator,
coeficientul mediu de structură, calitatea produselor.
Teste grilă
1) Cifra de afaceri este influenţată în evoluţia ei de:
a) numărul de angajaţi;
b) producţia vândută;
c) productivitatea muncii;
d) modificările stocurilor de produse finite;
e) gradul de valorificare a producţiei.
Alegeţi varianta corectă: A(a, b, c, d, e); B(a, c, e); C(b, d).
Răspuns: B.
2) Valoarea adăugată se poate calcula prin metoda sintetică cu formula:
a) VA = P
ex
+ M
b) VA = P
ex
– M
c) VA = P
ex
– M
c
– M
d) VA = P
ex
+ M
c
+ M
Răspuns: b).
3) Pe baza următorilor indicatori:
Perioada analizată Nr.
crt.
Indicatori Simbol
Bază Curentă
1. Producţia
exerciţiului
P
ex
1.400 1.600
2. Consumatori
intermediari
M 400 600
3. Fondul total de
muncă (ore)
T
MC
280.000 270.000

Calculaţi pe baza analizei factoriale mărimea influenţei modificării
factorilor de gradul al II-lea asupra producţiei exerciţiului (fondul total de
timp de muncă şi productivitatea medie orară) şi verificaţi această relaţie:
( )
= ∆
MC ex
T P
VA ?
( )
= ∆
h
ex
W P
VA ?
Răspuns:
( )
72 , 35 VA
MC ex
T P
− = ∆ mil. lei

( )
6 , 173 VA
h
ex
W P
+ = ∆ mil. lei


83


3. ANALIZA CHELTUIELILOR3.1. Conceptul de cheltuială şi conceptul de cost
Analiza cheltuielilor ocupă un loc important în managementul
intern al firmei pentru că de utilizarea şi consumul factorilor de producţie
(natura, munca, capitalul) depinde în mare măsură capacitatea firmei de a
se ridica la nivelul concurenţial al pieţei.
În contextul analizei diagnostic pot fi studiate următoarele aspecte
ale cheltuielilor:
• analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale;
• analiza cheltuielilor de exploatare;
• analiza eficienţei cheltuielilor fixe (indirecte);
• analiza cheltuielilor materiale;
• analiza cheltuielilor cu salariile;
• analiza cheltuielilor cu dobânzile;
• analiza costurilor pe produs.
În practica economică, pentru evidenţierea consumului de resurse,
se utilizează conceptele de:
• cheltuieli;
• cost.
Cheltuielile firmei reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru:
– consumurile de stocuri, lucrări şi servicii prestate de terţi;
– cheltuielile cu personalul;
– amortizări şi provizioanele constituite etc.
Costul reprezintă consumurile exprimate în formă bănească
ocazionate de realizarea unei anumite producţii.


84

3.2. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale
Firma, în desfăşurarea activităţii ei, necesită consumuri de resurse
umane, materiale, financiare. Între veniturile şi cheltuielile unei firme
există o corelaţie strânsă, pentru că realizarea unui venit presupune
efectuarea unei cheltuieli.
Contul de profit şi pierdere conţine, în funcţie de natura lor,
cheltuieli şi venituri: de exploatare, financiare şi excepţionale.
• Cheltuielile de exploatare sunt specifice ciclului de exploatare,
care cuprinde întreaga activitate a firmei (de producţie, comercială) şi pot
cuprinde:
− consumurile de materii prime, materiale, piese de schimb, obiecte
de inventar;
− cheltuieli cu lucrări, servicii prestate de terţi;
− cheltuieli cu impozite, taxe, vărsăminte;
− cheltuieli cu personalul etc.
• Veniturile din exploatare cuprind:
− venituri din vânzarea produselor, mărfurilor, lucrărilor executate,
servicii prestate;
− venituri din producţia stocată;
− venituri din producţia de imobilizări etc.
• Cheltuielile financiare includ:
– dobânzi aferente împrumuturilor;
– diferenţe nefavorabile de curs valutar;
– disponibilităţi în devize etc.
• Veniturile financiare includ:
– dobânzi încasate;
– venituri din titluri de plasament;
– diferenţe favorabile de curs valutar etc.
• Cheltuielile excepţionale cuprind alte cheltuieli care nu sunt
legate de activitatea curentă a firmei, precum operaţiuni de gestiune
(amenzi, lipsuri la inventar, donaţii, pierderi etc.).
• Veniturile excepţionale se pot referi la:
– operaţiuni de capital (din cedarea activelor);
– operaţiuni de gestiune (despăgubiri şi penalităţi încasate, donaţii
primite etc.).


85
Analiza cheltuielilor aferente veniturilor are rolul de a evidenţia:
– evoluţia acestora, în dinamică şi la nivel structural;
– factorii care influenţează nivelul lor;
– identificarea rezervelor firmei de reducere a acestor cheltuieli.
Evoluţia cheltuielilor aferente veniturilor se poate analiza cu
indicatorul:
• Rata medie de eficienţă a cheltuielilor totale (cheltuieli la 1000
lei venituri) ( )
CH
R
Notăm:


i
i
CH = suma cheltuielilor totale (cheltuielilor de exploatare,
financiare, excepţionale)


i
i
V = suma veniturilor totale

v
i
g = structura veniturilor
100
V
v
g
i v
i
=
• r
ef
= rata de eficienţă a cheltuielilor pe categorii de venituri „i”
1000
v
c
r
i
i
ef
⋅ =
1000
V
CH
R
i
i
i
i
CH
⋅ =


sau
100
r g
R
ef
v
i
CH

=

Modificarea ratei medii de eficienţă a cheltuielilor totale se
datorează influenţei celor doi factori:
• structura veniturilor ( )
v
i
g ;
• rata de eficienţă a cheltuielilor pe categorii de venituri (r
efi
).

86

v
i
g
CH
RCH
R ∆


ef
r
CH
R ∆


Analiza factorilor de influenţă a ratei medii de eficienţă se prezintă
astfel:
0 1
CH CH CH
R R R − = ∆

1) În care, influenţa modificării structurii veniturilor se poate afla:
100
r g
100
r g
R
0 ef
v
0 0 ef
v
1 g
CH
v
∑ ∑
− = ∆


sau
0
i
CH
'
CH
g
CH
R R R ′ − = ∆


unde
100
r g
R
0
ef
v
1 '
CH

=

2) influenţa modificării ratei de eficienţă a cheltuielilor pe categorii
de venituri;
CH 1 CH
r
CH
R R R
ef
′ − = ∆

Observaţie

CH
R reprezintă raportul efort/efect, de aceea, cu cât scade, ne
arată creşterea eficienţei cheltuielilor.

Exemplu: Metodologia de calcul a
CH
R (date convenţionale):
Natura activităţii Suma cheltuielilor(mil lei) Suma veniturilor (mil lei)
Prevăzut Perd.
curentă
Prevăzut Perd.
curentă
Exploatare 350 400 390 420
Financiară 25 22 28 24
Excepţională 15 14 20 18
TOTAL 390 436 438 46287
Model de rezolvare:

Structura veniturilor (g
i
) Rata de eficienţă a cheltuielilor r
ef

Prev. Curentă Prev Realizat
89,04 90,9 897,44 952.38
6,40 5,2 892,86 916,67
4,56 3,9 750 777,78
100,0 100,0 890,4 943,72

Calculul structurii veniturilor se face cu relaţia: 100
V
v
g
i v
i
⋅ .
Exemplu: Pentru cheltuielile de exploatare:
04 , 89 100
438
390
g
v
0
= ⋅ = etc.

Calculul ratei de eficienţă a cheltuielilor:
1000
V
C
r
i
i
ef
⋅ = → Exemplu: 44 , 897 1000
390
350
r
0 ef
= ⋅ =

Analiza factorială

32 , 53 4 , 890 72 , 943 R R R
0 1
CH CH CH
+ = − = − = ∆
( ) ( ) ( )
15 , 891
100
168 , 145 . 89

100
750 9 , 3 86 , 892 2 , 5 44 , 897 9 , 90
100
r g
R
0 ef 1 '
CH
= =
=
× + × + ×
= =


1) 75 , 0 4 , 890 15 , 891 R R R
0
i
CH
'
CH
g
CH
+ = − = − = ∆


2) 57 , 52 15 , 891 72 , 943 R R R
'
CH 1 CH
r
CH
ef
+ = − = − = ∆
57 , 52 75 , 0 32 , 53 R R R
ef i
r
CH
g
CH CH
+ = ⇒ ∆ + ∆ = ∆


100% = 1,4% + 98,6%
72 , 943 100
462
436
R
4 , 890 1000
438
390
R 1000
V
CH
R
1
0
CH
CH
i
i
CH
= ⋅ = ⇒
= ⋅ = ⇒ ⋅ =
88

Interpretare
În perioada curentă, faţă de prevederi,
CH
R a înregistrat o depăşire
de 53,32 lei, situaţie ce se va reflecta negativ în profitul brut, în profitul
net şi alţi indicatori ai performanţelor economice ale firmei.
Depăşirea s-a datorat ambilor factori analizaţi astfel:
a) modificarea structurii veniturilor are ca rezultat o depăşire a
cheltuielilor la 1000 lei venituri totale de 0,75 lei, respectiv 1,4%.
Această situaţie s-a datorat scăderii veniturilor fixe şi excepţionale;
b) modificarea ratei de eficienţă a cheltuielilor pe categorii de
venituri este un factor calitativ, care a contribuit în cea mai mare măsură
la depăşirea nivelului prevăzut, respectiv cu 52,57 lei, şi reprezintă 98,6%
din modificarea totală.
Această situaţie s-a datorat depăşirii nivelului prevăzut la cheltuieli
de exploatare cu 50 mil. lei.
Astfel, rata medie de referinţă a cheltuielilor de exploatare exercită
cea mai mare influenţă asupra ratei medii de eficienţă a cheltuielilor
totale, pentru că ele deţin ponderea cea mai mare în totalul veniturilor.
Astfel, orice modificare a nivelului lor se va reflecta în acelaşi sens şi
aproximativ cu aceeaşi intensitate în indicatorul analizat.
Acest indicator al cheltuielilor de exploatare este influenţat la
rândul lui de:
– structura veniturilor de exploatare;
– rata de eficienţă a cheltuielilor de exploatare; de aceea
CH
R
impune o analiză distinctă a lui.
Efectul modificării nivelului ratei de eficienţă a cheltuielilor totale
mai poate fi calculat astfel:
( ) ( )
lei 840 . 633 . 24 32 , 53 000 . 462
4 , 890 72 , 943
1000
000 . 000 . 462
R R
1000
V
0 CH 1 CH
1
− = × − =
= − ⋅

= −


Observaţie:
Depăşirea cu 53,32 lei a nivelului prevăzut al ratei de eficienţă a
cheltuielilor totale determină diminuarea sumei rezultatului exerciţiului
înainte de impozitare (a profitului brut) cu 24.633.840 lei.


89
Rezultă că principalele măsuri ce trebuie avute în vedere pentru
reducerea nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri totale sunt:
– realizarea produselor, serviciilor prestate cu respectarea criteriului
eficienţei economice, respectiv preţurile de vânzare şi tarifele practicate
să acopere costurile şi să permită obţinerea unui profit care să fie
stimulativ pentru acţionari;
– adoptarea acelei structuri de finanţare a mijloacelor economice
care să permită realizarea obiectivelor pe termen lung (dezvoltarea
potenţialului tehnic al firmei) şi pe termen scurt cu cheltuielile financiare
cât mai scăzute;
– valorificarea activelor la valori cât mai mari (prin licitaţii), respec-
tarea obligaţiilor contractuale, precum şi a celor faţă de bugetul statului.

3.3. Analiza cheltuielilor de exploatare
Cheltuielile de exploatare deţin ponderea cea mai însemnată în
cheltuielile totale ale firmei şi cuprind următoarele:
• cumpărarea de materii prime, materiale şi stocarea lor;
• procesul de producţie;
• stocarea semifabricatelor, produselor finite şi vânzarea lor;
• achiziţionarea de mărfuri şi vânzarea lor, dacă este cazul.
Analiza fiecărui element de cheltuială conduce la măsuri concrete
de reducere a acestor cheltuieli, ceea ce va contribui la creşterea eficienţei
economice a firmei.
Putem analiza evoluţia cheltuielilor de exploatare cu ajutorul
indicatorului:
1) Rata medie de eficienţă a cheltuielilor de exploatare – ( )
CE
R
– indicator ce are în vedere cheltuielile aferente producţiei totale a
exerciţiului financiar, inclusiv costul mărfurilor vândute, corelate cu
valoarea producţiei exerciţiului, inclusiv valoarea mărfurilor vândute:
1000
ve
ce
R
n
1 i
i
n
1 i
i
CE
⋅ =


=
=
sau
100
r g
R
i
ce
v
i
CE
i

=
unde:

90


i
i
ce = suma cheltuielilor de exploatare pe tipuri de activităţi i;


i
i
ve = suma veniturilor de exploatare pe tipuri de activităţi i;

v
i
g = structura veniturilor de exploatare pe tipuri de activităţi i


= 100
VE
ve
g
i v
i

• r
cei
= rata de eficienţă a cheltuielilor pe tipuri de venituri din
exploatare:
1000
ve
ce
r
i
i
ce
i
=
în care:
– ce
i
= cheltuieli aferente activităţilor care compun ciclul: exploatare;
– ve
i
= venituri pe feluri de activităţi componente ale ciclului: exploatare.
Exemplu: Metodologia de analiză factorială a ratei de eficienţă a
cheltuielilor de exploatare este exemplificată în următorul tabel:

Perd. analiză Nr.
crt.

Indicatori Prevăzut Realizat
Venituri din exploatare (ve
i
) 3.690 3.750
– producţia vândută 3.360 3.450
– producţia stocată 150 180
1.
– producţia imobilizată 180 120
Cheltuieli de exploatare (ce
i
) 3.230 3.400
– producţia vândută 2.900 3.100
– producţia stocată 150 180
2.
– producţia imobilizată 180 120
Rata de eficienţă (r
cei
) 875,34 906,67
– producţia vândută 863,10 898,55
– producţia stocată 1.000 1.000
3.
– producţia imobilizată 1.000 1.000
Structura veniturilor din exploatare (g
i
) 100 100
– producţia vândută 91,06 92,0
– producţia stocurilor 4,07 4,8
4.
– producţia imobilizată 4,87 3,2


91

– Rata medie de eficienţă a cheltuielilor de exploatare
34 , 875 1000
3690
3230
R
0
CE
= ⋅ =
67 , 906 1000
3750
3400
R
1
CE
= ⋅ =
lei 33 , 31 34 , 875 67 , 906 R R R
0 1
CE CE CE
+ = − = − = ∆

1) Influenţa modificării structurii veniturilor de exploatare:
( )
100
r g
100
r g
R R R
0 0
0
v
i
ce
v
0 ce
v
1
CE
'
CE
g
CE
∑ ∑
− = − = ∆
( ) ( ) ( )
05 , 874
100
200 . 3 800 , 4 2 , 405 . 79
100
1000 2 , 3 1000 8 , 4 1 , 863 92
100
r g
R
0
ce
v
1
'
CE
=
+ +
=
=
× + × + ×
= =


lei 1,29 875,34 874,05 R ∆
CE
− = − =

2) Influenţa modificării ratei de eficienţă a cheltuielilor de
exploatare pe tipuri de venituri:
( )
lei 2 6 , 32 05 , 874 67 , 906 R R R
'
CE 1 CE
r
CE
cei
+ = − = − = ∆
cei
v
i
r
CE
g
CE CE
R R R + = ∆
31,33 = –1,29 + 32,62 → 31,33 = 31,33

Interpretare
Rata de eficienţă medie pe firmă este de 875,34 în perioada
prevăzută şi de 906,67 în perioada realizată, fiind depăşită la producţia
stocată şi de cea imobilizată, situaţie ce influenţează negativ rata de
eficienţă a cheltuielilor de exploatare.
Rezervele de reducere a nivelului ratei de eficienţă a cheltuielilor de
exploatare sunt cele aferente ratei cheltuielilor producţiei vândute (sau
cifrei de afaceri) dacă firma are numai activitate de producţie.

92
2) Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri (C
CA
)
Se pot exprima pe baza modelului:
1000
p q
c q
C
v
v
CA
⋅ =


(1)
unde:
• q
v
= volumul fizic al producţiei vândute;
• c = costul unitar al produselor;
• p = preţul de vânzare mediu (exclusiv TVA).

Analiza factorială a cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri.
Factorii care influenţează acest indicator sunt:
• structura cifrei de afaceri ( )
CA
i
g ;
• preţul de vânzare (exclusiv TVA) - p ;
• costul unitar (c).
Atunci, cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri devin:
100
c g
C
CA
i
CA


= (2)
Analiza factorială se poate determina astfel:
0 CA 1 CA CA
C C C − = ∆
în care:
1) influenţa modificării structurii producţiei vândute pe produse
(cifra de afaceri):
1000
p q
c q
1000
p q
c q
C
0 0 v
0 0 v
0 1 v
0 1 v q
CA
CA
i
⋅ − ⋅ = ∆

sau
0 CA
'
CA
q
CA
C C C
CA
i
− = ∆
2) influenţa modificării preţurilor de vânzare (exclusiv TVA):
1000
p q
c q
1000
p q
C q
C
0 1 v
0 1 v
1 1 v
0 1 v p
CA


− ⋅


= ∆

sau
'
CA
' '
CA
p
CA
C C ∆C − =


93
3) influenţa modificării costurilor unitare

− ⋅


= ∆
1 1 v
0 1 v
1 1 v
1 1 v C
CA
p q
c q
1000
p q
c q
C
sau
' '
CA 1 CA
C
CA
C C C − = ∆
Exemplu
- mil. lei -
Perd. analiză Nr.
crt.
Indicatori
Prevăzut Realizat
1. Cifra de afaceri exprimată în preţuri de
vânzare (exclusiv TVA)
4.375 4.500
2. Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceri 3.500 3.700
3. Volumul efectiv al producţiei vândute:
4. – costuri prevăzute (∑qv
1
c
0
) - 3.400
5. – preţuri prevăzute (∑qv
1
p
0
) - 3.050
6. Cheltuieli la 1000 lei cifră de afaceri (lei) 800 822,22

Rezolvare:
lei 22 , 22 800 22 , 822 C C C
0 CA 1 CA CA
+ = − = − = ∆
1) Influenţa modificării structurii cifrei de afaceri:

lei 75 , 314 800 75 , 114 . 1 1000
4375
3500
1000
3050
3400

1000
p q
c q
1000
p q
c q
C
0 0 v
0 0 v
0 1 v
0 1 v g
CA
ca
e
+ = − = − ⋅ =
=

= ∆


2) Influenţa modificării preţurilor de vânzare (exclusiv TVA):
lei 19 , 359 75 , 114 . 1 56 , 755 1000
3050
3400
1000
4500
3400

1000
p q
c q
1000
p q
c q
C
0 1 v
0 1 v
1 1 v
0 1 v p
CA
− = − = − ⋅ =
=

= ∆


94

3) Influenţa modificării costurilor unitare:
lei 66 , 66 56 , 755 22 , 822 1000
4500
3400
1000
4500
3700

1000
p q
c q
1000
p q
c q
C
1 1 v
0 1 v
1 1 v
1 1 v C
CA
+ = − = − ⋅ =
=

= ∆


Verificare:
C
CA
p
CA
g
CA CA
C C C C
CA
i
∆ + ∆ + ∆ = ∆
22,22 = 314,75 + (-359,19) + 66,66
22,22 = 22,22

Interpretare
Se observă în perioada analizată o creştere a nivelului cheltuielilor
la 1000 lei cifră de afaceri cu 22,22 lei, aspect considerat negativ pentru
că determină scăderea sumei profitului aferent cifrei de afaceri, a
rezultatului exploatării şi a indicatorilor de eficienţă construiţi pe baza lor.
• Structura cifrei de afaceri determină o creştere de 314,75 lei a
nivelului cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri, fiind o influenţă
nefavorabilă – pentru că determină scăderea ponderii produselor cu un
nivel programat al cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri, mai mic decât
cel mediu prevăzut.
Această influenţă a structurii poate fi justificată dacă este
determinată de cerere, iar obligaţiile contractuale au fost onorate de toţi
clienţii firmei.
• Preţurile de vânzare (exclusiv TVA) au determinat o reducere de
359,19 lei, datorită creşterii lor faţă de nivelul prevăzut.
Modificarea preţurilor poate avea loc în condiţii dependente sau
independente de activitatea firmei, fapt care determină măsurile ce se
impun (de exemplu, îmbunătăţirea calităţii produselor, raportul cerere-
ofertă, cursul de schimb, poziţia pe piaţă etc.).
• Costurile unitare au crescut faţă de nivelul prevăzut, determinând
o creştere de 66,66 lei.


95
Este importantă analiza modificărilor, pentru a stabili contribuţia
modificării consumului fizic de resurse (materiale şi umane) şi a
preţurilor de aprovizionare.
Analiza costurilor pe produse este importantă în elaborarea
strategiei de preţuri.

3) Influenţa modificării cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri
asupra indicatorilor sintetici la nivelul firmei:
Variaţia cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri se reflectă în
următorii indicatori financiari ai firmei:
a) influenţa asupra rezultatului exploatării:
( )
1000
p q
C C
1 1 v
0 CA 1 CA


⋅ − −
b) influenţa asupra eficienţei activelor de exploatare:
( )
100
Ae
1000
p q
C C
1 1 v
0 CA 1 CA


⋅ − −


c) influenţa asupra utilizării capitalurilor:
( )
100
K
1000
p q
C C
1 1 v
0 CA 1 CA


⋅ − −


unde K = orice categorie de capital (capital propriu, social, total)

d) influenţa asupra eficienţei utilizării forţei de muncă (profitul
mediu pe salariat)
N = număr mediu de salariaţi
( )
100
N
1000
p q
C C
1 1 v
0 CA 1 CA


⋅ − −

96
3.4. Analiza cheltuielilor variabile

Analiza cheltuielilor de exploatare ne arată că partea predominantă,
care depinde de volumul de activitate, este partea variabilă.
În analiza eficienţei cheltuielilor variabile se utilizează noţiunea de
dependenţă proporţională, caz în care suma costurilor variabile (CV) se
poate exprima prin relaţia:

CV = a · Q
unde: a = suma costurilor variabile pe produs;
Q = cantitatea.
Grafic dependenţa proporţională se poate reprezenta (fig. 3.1.)

(a) costuri

CV = aQ Q
Fig. 3.1

În cazul unei dependenţe neproporţionale, suma costurilor variabile
se poate exprima prin următoarea relaţie:
CV = f(a)
iar grafic se poate reprezenta (fig. 3.2.)

costuriQ
Fig. 3.2
97
În practica economică, folosirea cheltuielilor variabile poate fi
justificată prin:
• elaborarea strategiei producţiei (exemplu: volumul producţiei);
• elaborarea bugetului de costuri;
• elaborarea strategiei vânzărilor (condiţiile vânzării, renunţarea la
anumite produse, determinarea produselor mai rentabile ce contribuie la
acoperirea cheltuielilor comune);
• determinarea pragului rentabilităţii.
Ca rezerve se menţionează:
• imprecizia variabilităţii;
• impactul sistemului de salarizare asupra celor două grupări ale
cheltuielilor (variabile şi fixe).
Cheltuielile variabile includ:
• cheltuieli cu materiile prime şi materialele directe;
• cheltuieli cu manopera directă;
• alte cheltuieli ale volumului de activitate.
Cheltuielile variabile pot fi localizate direct pe produsele la a cărora
realizare contribuie, astfel ele sunt considerate cheltuieli directe.
Analiza dinamicii cheltuielilor variabile se poate face cu
următorii indicatori:
• cheltuieli variabile la 1000 lei venituri din exploatare;
• cheltuieli variabile la 1000 lei cifră de afaceri.

Analiza factorială a cheltuielilor variabile
Analiza diagnostic de tip factorial poate fi făcută la activitatea de
exploatare în general şi la cifra de afaceri, în special.
1) Cheltuieli variabile la 1000 lei venituri din exploatare (C
ve
)
Modelul utilizat este următorul:
100
Ve
C
C
ve
ve
⋅ = sau
100
cv g
C
i i
ve

=
unde:

98
• c
ve
= suma cheltuielilor variabile aferente exploatării;
• V
e
= suma veniturilor din exploatare;
• g
i
= structura veniturilor din exploatare pe tipuri de activităţi;
• cv
i
= cheltuieli variabile la 1000 lei venituri din exploatare pe
tipuri de activităţi.
Analiza acestor cheltuieli pe factori de influenţă se face la fel ca la
cheltuielile totale la 1000 lei venituri.

2) Cheltuieli variabile la 1000 lei cifră de afaceri (C
CA
)
Modelul utilizat în acest caz va fi:
1000
p qv
c qv
C
i i
i i
CA
⋅ =unde:
• qv
i
= volumul vândut al produsului „i”;
• c
i
= costul variabil al produsului „i”;

i
p = preţul mediu de vânzare (exclusiv TVA) pe produsul „i”;

• g
i
= ponderea produsului „i” în afaceri stabilite pe baza preţului de
vânzare.
• Modificarea absolută a cheltuielilor variabile la 1000 lei cifră de
afaceri va fi:
0 1
CA CA CA
C C C − = ∆

Influenţa pe factori:
a) influenţa modificării structurii producţiei vândute pe produse:
1000
p qv
c qv
p qv
c qv
C
0 0
0 0
0 1
0 1 g
CA
i

− = ∆

b) influenţa modificării preţurilor medii de vânzare:

1000
p qv
c qv
p qv
c qv
C
0 1
0 1
1 1
0 1 p
V
e

− = ∆


99
c) influenţa modificării costurilor variabile unitare:
1000
p qv
c qv
p qv
c qv
C
1 1
0 1
1 1
1 1 C
V
e

− = ∆


Estimarea evoluţiei cheltuielilor variabile totale şi/sau la 1000 lei
cifră de afaceri este necesară în următoarele situaţii:
• în studiile de fezabilitate pentru determinarea rezultatului
exploatării;
• în întocmirea planului de afaceri – are în vedere stabilirea
programului de profitabilitate prevăzut;
• în evaluarea firmei etc.

Concret, estimarea acestor cheltuieli se poate face cu relaţia:

( )
( )
1000
V P V
1 P
C CA
1000
1
C ⋅ =

unde:
- CA
P
= cifra de afaceri previzionale
-
1
V
C = nivelul realizat al cheltuielilor variabile la 1000 lei cifră de
afaceri;
Cifra de afaceri şi cheltuielile sunt exprimate în unităţi monetare
corespunzătoare perioadei analizate.
În situaţiile cu inflaţie mare, trebuie să se corecteze relaţia cu un
indice al preţurilor (I
p
) care este determinat ca raport între indicele
preţurilor de cumpărare (I
pC
) şi indicele preţurilor de vânzare (I
pV
):

( )
[ ]
p
1000
V p V
I C CA C
1 P
⋅ =

Dacă avem în vedere necesitatea produselor după cerinţa pieţei,
atunci dezvoltarea producţiei nu este proporţională pentru toate produsele,
de unde se impune o analiză la nivelul structurii producţiei pe produs cu
relaţia:

100
( )
100
cv g
C
1000
i p
V
i
p

=


unde:

i
p
g = structura previzională a producţiei pe produse;

( ) 1000
i
cv = cheltuieli variabile realizate la 1000 lei cifră de afaceri.
Efectul cheltuielilor variabile la 1000 lei venituri sau cifră de
afaceri asupra următorilor indicatori economico-financiari:

1) Rezultatul exploatării (profitul):

( )
1000
V
C C
1
0 1
e
V V
− − sau ( )
1000
1
C C CA
0 1
V V 1
⋅ −

2) Eficienţa activelor de exploatare (A
e
):

( )
1
1
0 1
e
e
V V
A
1000
V
C C − −
sau
( )
100
A
1000
1
C C CA
1
0 1
e
V V 1

⋅ −


3) Eficienţa mijloacelor fixe (M
f
):

( )
1
1
0 1
f
e
V V
M
1000
V
C C − −
sau
( )
1
0 1
f
V V 1
M
1000
1
C C CA ⋅ −


4) Eficienţa capitalului (total, social, propriu etc.):

( )
1
e
V V
K
1000
V
C C
1
0 1
− −
sau
( )
100
K
1000
1
C C CA
1
V V 1
0 1

⋅ −

101
3.5. Analiza cheltuielilor fixe
Zona cheltuielilor fixe constituie o consecinţă a desfăşurării unei
anumite activităţi. Aceste cheltuieli rămân independente, în anumite
limite, faţă de desfăşurarea procesului de producţie. Teoretic, nivelul
cheltuielilor fixe ar trebui să rămână la fel, indiferent de gradul de
utilizare a capacităţii de producţie, însă practic putem distinge două
categorii de cheltuieli:
1) cheltuielile fixe propriu-zise, ocazionate de existenţa firmei, chiar
dacă ea funcţionează sau este oprită temporar, fiind formate din:
– amortizări;
– servicii telefonice;
– primele de asigurare;
– impozitele şi taxele locale etc.;
2) cheltuielile relativ fixe, cheltuielile ce se pot modifica în funcţie de
gradul de utilizare a capacităţii de producţie. Dintre acestea pot fi:
– salariile personalului de conducere, tehnic, economic, admi-
nistrativ etc.;
– cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător;
– cheltuieli de birou;
– alte cheltuieli administrativ-gospodăreşti.
Dacă firma cere o exploatare optimă a capacităţii de producţie,
aceasta are ca efect repartizarea unei cote de cheltuieli fixe mai mici pe
unitatea de produs.
Raportul dintre cheltuielile fixe şi cele variabile caracterizează
structura de exploatare şi stă la baza analizei riscului operaţional, care este
componentă a riscului global al firmei.
Analiza cheltuielilor fixe are în vedere:
– dinamica şi structura cheltuielilor fixe;
– analiza factorială a cheltuielilor fixe;
– estimarea nivelului probabil al cheltuielilor fixe.

1. Dinamica şi structura cheltuielilor fixe
Studiul dinamicii ne arată evoluţia cheltuielilor fixe în raport cu
cifra de afaceri sau cu producţia fabricată.
Structura cheltuielilor fixe se analizează pe categorii de cheltuieli
fixe (amortizare, salarii, materiale etc.), pe centre de responsabilitate

102
localizate în spaţiu sau pe funcţiuni (producţie, comercială, personal-
administraţie etc.).

2. Analiza factorială a cheltuielilor fixe
Indicatorii folosiţi în această analiză:
a) cheltuieli fixe la 1000 lei venituri din exploatare

1000
V
C
C
e
F
F
e
⋅ =
unde:

e
F
C = suma cheltuielilor fixe din exploatare;
– V
e
= suma veniturilor din exploatare.
Dacă veniturile din exploatare pot fi influenţate de fondul total de
timp (T) şi de productivitatea medie orară ( h W ) determinată în funcţie
de veniturile de exploatare, atunci:
h
e
W T V ⋅ =
Cheltuielile fixe sunt şi ele influenţate de diferitele categorii de
cheltuieli, notate cf
1
, cf
2
, …, cf
n
:
n 2 1 F
cf cf cf C
e
+ + + = K
Schema factorială de analiză a cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri
de exploatare se prezintă astfel:

( ) T V
F
e
C ∆
e
V
F
C ∆

( ) h
e
W V
F
C ∆

F
C ∆
1
cf
F
C ∆
i
cf
F
C ∆

2
cf
F
C ∆

.
.
.
n
cf
F
C ∆
gradul I gradul II

103
Modificarea absolută a cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri de
exploatare va fi:
1000
V
C
1000
V
C
C
0
0
1
1
e
F
e
F
F
⋅ − ⋅ = ∆
Din care, datorită:
1. Influenţei modificării veniturilor de exploatare:
1000
V
C
1000
V
C
C
0
0
1
0 e
e
F
e
F V
F
⋅ − ⋅ = ∆

1.1. Influenţei modificării fondului de timp total de muncă:
( )
1000
W T
C
1000
W T
C
C
0
0
0
0 e
h
0
F
h
1
F T V
F


− ⋅

= ∆

1.2. Influenţei modificării productivităţii medii orare:
( )
1000
W T
C
1000
W T
C
C
0
0
1
0 h
e
h
1
F
h
1
F W V
F


− ⋅

= ∆

2. Influenţei modificării sumei cheltuielilor fixe din exploatare:
( ) ( )
1000
V
cf cf
C
1
1
e
1
0
1
1 cf
F


= ∆
* * * *
------------------------------------
( ) ( )
1000
V
cf cf
C
1
n
e
n
0
n
1 cf
F


= ∆

Relaţia dintre indicele cheltuielilor fixe din exploatare (
F
C
I ) şi
indicele veniturilor din exploatare (
e
V
I ) este considerată normală când:
e
V
I >
F
C
I104
b) Cheltuieli fixe la 1000 lei cifră de afaceri
Modelul de calcul şi analiză este:

1000
CA
c
C
f
F
⋅ = sau 1000
p qv
c
C
f
F


=Schema factorială a acestui indicator se prezintă astfel:


( ) qv CA
F
C ∆

CA
F
C ∆


( ) p CA
F
C ∆

F
C ∆

( ) 1
f
C
F
C ∆
f
C
F
C ∆


( ) 2
f
C
F
C ∆

.
.
.

( ) n
f
C
F
C ∆

Modificarea absolută a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifră
de afaceri va fi:
1000
CA
Cf
1000
CA
Cf
C
0
0
1
1
F
⋅ − ⋅ = ∆

1. Influenţa modificării cifrei de afaceri:
1000
CA
Cf
1000
CA
Cf
C
0
0
1
0 CA
F
⋅ − ⋅ = ∆

1.1. Influenţa modificării volumului fizic al producţiei vândute:
( )
1000
p qv
Cf
1000
p qv
Cf
C
0 0
0
0 1
0 qv CA
F
⋅ − ⋅ = ∆
∑ ∑


105
1.2. Influenţa modificării preţurilor medii de vânzare unitare
(exclusiv TVA):
( )
1000
p qv
Cf
1000
p qv
Cf
C
0 1
0
1 1
0 p CA
F
⋅ − ⋅ = ∆
∑ ∑


2. Influenţa modificării sumei cheltuielilor fixe:
1000
CA
Cf
1000
CA
Cf
C
1
0
1
1 Cf
F
⋅ − ⋅ = ∆
sau
CA
0 / 1
0
1
Cf
F
I
Cf
Cf C − = ∆
unde 100
p qv
p qv
I
0 0
1 1 CA
0 / 1
⋅ =Cuantificarea influenţei modificării cheltuielilor fixe pe categorii de
cheltuieli are la bază relaţia:
1000
CA
Cf Cf
C
1
n
0
n
1 Cf
F
n


= ∆
Raportul normal dintre cheltuielile fixe şi cifra de afaceri va fi:
CA
0 / 1
I >
Cf
0 / 1
I

c) Estimarea nivelului probabil al cheltuielilor fixe
O analiză complexă a unei firme presupune şi extrapolarea tendinţei
de evoluţie a cheltuielilor fixe totale la 1000 lei venituri sau cifră de
afaceri.
Astfel într-un moment viitor se pot finaliza investiţii al căror volum
este mare, iar pe această bază se va înregistra o creştere a volumului de
activitate care redimensionează cheltuielile fixe.
Cheltuielile fixe mai pot fi redimensionate şi în următoarele situaţii:
- se majorează salariile personalului;
- achiziţionarea de noi mijloace fixe (fie pentru înlocuirea celor
vechi, fie pentru extinderea capacităţii de producţie etc.).
Cheltuielile fixe la 1000 lei venituri (totale sau din exploatare) sau
cifră de afaceri se pot calcula cu relaţia:

106
CA
0 / 1
F F
I
1
C C
P
⋅ =
unde:
P
F
C = cheltuieli fixe la 1000 lei cifră de afaceri previzionate;
CA
0 / 1
I = indicele cifrei de afaceri (sau indicele veniturilor totale sau
de exploatare, după caz).
Între acest indicator al cheltuielilor fixe la 1000 lei cifră de afaceri ca
variabilă dependentă (y) şi cifra de afaceri ca variabilă independentă (x)
există o legătură de tipul funcţiei de regresie, sub formă de hiperbolă:
( )
X
b
a x y + =

Parametrii ,,a” şi ,,b” se determină utilizând relaţiile:
∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑
=
2
2
2
X
1
X
1
n
X
y
X
1
X
1
y
a

∑ ∑
∑ ∑ ∑
=
2
2
X
1
X
1
n
y
X
1
X
y
n
b

Pentru diminuarea riscului de exploatare se urmăreşte a se stabili
nivelul probabil al cheltuielilor totale la 1000 lei cifră de afaceri, conform
următoarelor relaţii:
p p p
CF CV C + = ′


iar
CT
0
p
I 100
C
C
= ⋅ sau 1 1
I
1
g I
CA
cf
CT
+
− =

107
unde:
C
p
= nivelul previzionat al cheltuielilor totale la 1000 lei cifră de
afaceri;
CV
p
= nivelul previzionat al cheltuielilor variabile la 1000 lei cifră
de afaceri;
CF
p
= nivelul previzionat al cheltuielilor fixe la 1000 lei cifră de
afaceri;
I
CT
= indicele cheltuielilor totale la 1000 lei cifră de afaceri;
g
cf
= ponderea cheltuielilor fixe în totalul cheltuielilor.

Dar în practică, dacă există capacitatea de producţie şi cererea
solvabilă, se poate determina cifra de afaceri care să asigure realizarea
obiectivelor firmei cu relaţia:
1 g I
g
I
cf
CT
cf
CA
− +
= .


3.6. Analiza cheltuielilor pe elemente de cheltuieli
Cheltuielile de producţie au un caracter complex şi pot fi
clasificate după diferite criterii:
1) După natura lor:
• cheltuieli materiale;
• cheltuieli salariale;
• cheltuieli financiare (cu dobânzile).
2) După individualizarea pe produse:
• cheltuieli directe;
• cheltuieli indirecte.
3) După funcţiile firmei:
• cheltuieli aferente funcţiei de producţie;
• cheltuieli aferente funcţiei comerciale;
• cheltuieli aferente funcţiei de cercetare–dezvoltare;
• cheltuieli aferente funcţiei de personal;
• cheltuieli aferente funcţiei financiar-contabile.
108
3.6.1. Analiza cheltuielilor materiale
Cheltuielile materiale deţin o pondere însemnată în totalul cheltuie-
lilor de exploatare. În analiza diagnostic, cheltuielile materiale se exami-
nează atât pe total, cât şi pe grupuri (variabile şi fixe) sau pe cheltuieli
componente (materii prime, materiale, energie şi apă, amortizări şi
provizioane).
Analiza cheltuielilor pe total are ca scop evidenţierea tendinţei
potrivit căreia, pentru o parte din bunuri, competitivitatea pe piaţă presu-
pune scăderea producţiei lor, ca urmare a progresului tehnic, materializat în
scăderea consumurilor fizice, a folosirii înlocuitorilor mai ieftini.
1) Exprimarea sintetică a analizei acestor cheltuieli poate fi
făcută cu:
• Indicatorul cheltuieli materiale la 1000 lei venituri din
exploatare, respectiv 1000 lei cifră de afaceri (CM)
1000
V
Cm
CM
e
e
⋅ = sau 1000
p qV
cm qv
CM
i i
i i
⋅ =sau
100
cm g
CM
i i

=
în care
• Cm
e
= cheltuieli materiale din exploatare;
• V
e
= venituri din exploatare;
• qv
i
= volumul fizic al producţiei vândute;

i
cm = costuri cu materiale pe produsele ,,i”;

i
p = preţul mediu de vânzare pe produsele ,,i”;
• g
i
= ponderea valorică a produselor vândute.

Analiza factorială a cheltuielilor materiale la 1000 lei venituri
de exploatare
Folosim relaţia:
100
cm g
CM
i
i

= unde modelul factorial va fi:

109
i
g
CM ∆
CM ∆

i
cm
CM ∆

Astfel, modificarea cheltuielilor materiale aferente exploatării la
1000 lei venituri:
100
cm g
100
cm g
CM CM CM
0 0 1 1
0 1
∑ ∑
− = − = ∆

Influenţa pe factori
1) Influenţa structurii veniturilor de exploatare (factorul extensiv):
100
cm g
100
cm g
CM
0 0 0 1 g
i
∑ ∑
− = ∆
2) Influenţa cheltuielilor materiale la 1000 lei venituri, pe
categorii ,,i” de venituri (factor intensiv):
100
cm g
100
cm g
CM
0 1 1 1 m
i
∑ ∑
− = ∆
Observaţie
Aprofundarea studiului acestui factor se va face la nivelul
costurilor directe, aferente producţiei vândute şi stocate.
• Analiza factorială a cheltuielilor materiale la 1000 lei cifră de afaceri
Modelul factorial al acestei analize va fi:
1000
p qv
cm qv
CM
i i
i i
⋅ =
i
qv
CM ∆

sau CM ∆

i
p
CM ∆

i
cm
CM ∆
Modificarea absolută a acestui indicator va fi:
1000
p qv
cm qv
1000
p qv
cm qv
CM CM CM
0 0
0 0
1 1
1 1
0 1
⋅ − ⋅ = − = ∆

110
în care vom avea influenţa pe factori:
1) Influenţa modificării structurii producţiei vândute (factor extensiv):
1000
p qv
cm qv
p qv
cm qv
CM
0 0
0 0
0 1
0 1 qv
1

− = ∆

2) Influenţa modificării preţurilor medii de vânzare unitare
(factor intensiv):
1000
p qv
cm qv
p qv
cm qv
CM
0 1
0 1
1 1
0 1 p
i

− = ∆

3) Influenţa modificării cheltuielilor materiale pe produse (factor
intensiv), a costurilor:
1000
p qv
cm qv
p qv
cm qv
CM
1 1
0 1
1 1
1 1 cm
i

− = ∆


2. Modele de analiză a cheltuielilor cu amortizarea
Amortizarea este un element structural al costurilor produselor
în general, iar al cheltuielilor materiale în special.
Ca noţiune economică, amortizarea este expresia valorică a
uzurii fizice a mijloacelor fixe, inclusă în costul produselor.
Modele de analiză recomandate pot fi:
a)
e
a
V
A
C =
unde: A = amortizarea aferentă mijloacelor fixe;
V
e
= veniturile de exploatare
b) 1000
F
A
V
F
C
e
a

⋅ =
unde:

F
A
= raport invers al eficienţei, este un factor al reducerii
cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei la cifră de afaceri, mai mare la
1 leu mijloace fixe;
111

e
V
F
= eficienţa utilizării mijloacelor fixe
• F = valoarea medie a mijloacelor fixe
c) 1000
CA
A
C
a
⋅ = sau 1000
p qv
c F
C
i i
a


=


sau 1000
F
A
p qv
F
1000
p qv
A
C
i i i i
a

⋅ = ⋅ =
∑ ∑

c – cota medie de amortizare.
Asupra fenomenului analizat acţionează 2 factori de gradul I –
veniturile de exploatare (V
e
) şi suma amortizării (A)
Veniturile de exploatare (V
e
) sunt influenţate de:
• fondul total de timp de muncă (T);
• productivitatea medie orară ( h W ) exprimată prin veniturile
medii obţinute din exploatarea pe om oră lucrată:
h
e
W T V ⋅ =

Astfel, creşterea productivităţii medii orare şi o mai bună folosire
a timpului de muncă duc la creşterea veniturilor de exploatare şi
implicit la reducerea nivelului mediu al cheltuielilor cu amortizarea la
1000 lei venituri de exploatare.
Amortizarea este influenţată de valoarea medie a mijloacelor
fixe ( F) şi de cota de amortizare ( c ):

100
c F
A

=
Valoarea medie anuală a mijloacelor fixe este influenţată de:
• valoarea iniţială a mijloacelor fixe (VI);
• valoarea medie a intrărilor (I);
• valoarea medie a ieşirilor (E);
112
• E I VI F − + =

Notăm: lf = luni de funcţionare;
l
n
f = luni de nefuncţionare.
Atunci:
12
f l V
E ;
12
lf V
I
n e i

=

=
∑ ∑

unde: V
i
= valoarea mijloacelor fixe intrate;
V
e
= valoarea mijloacelor fixe ieşite.
Cota medie de amortizare ( C)
- se schimbă datorită modificărilor structurale care au loc în
componenţa mijloacelor fixe (g
i
) şi a cotei de amortizare pe fiecare
categorie de mijloace fixe (c
i
):
100
c g
C
i i

=


( ) T V
a
e
C ∆

e
V
a
C ∆

h
e
W T V ⋅ =

( ) h
e
W V
a
C ∆

a
C ∆
( ) VI F
a
C ∆

( ) F A
a
C ∆
( ) I F
a
C ∆

A
a
C ∆

( ) E
a
C ∆

100
C F
A

=


( )
i
g c
a
C ∆
( ) c A
a
C ∆

( )
i
c c
a
C ∆
gradul I gradul II gradul III

113
Modificarea absolută a cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei
venituri din exploatare va fi:
1000
V
A
1000
V
A
C
0 1
e
0
e
1
a
⋅ − ⋅ = ∆
din care datorită:
1) Influenţei modificării veniturilor din exploatare
1000
V
A
1000
V
A
C
0 1
e
e
0
e
0 V
a
⋅ − ⋅ = ∆
1.1) Influenţei modificării fondului total de timp de muncă

( )
1000
W T
A
1000
W T
A
C
0 0
e
h
0
0
h
1
0 T V
a
⋅ − ⋅

= ∆ .

1.2) Influenţei modificării productivităţii medii orare
( )
1000
W T
A
1000
W T
A
C
0 1
h
e
h
1
0
h
1
0 W V
a
⋅ − ⋅

= ∆

2) Influenţei modificării sumei amortizării:
1000
V
A
1000
V
A
C
1 1
e
0
e
1 A
a
⋅ − ⋅ = ∆

2.1) Influenţei modificării valorii medii anuale a mijloacelor fixe:
( )
( )
1000
V
c F F
C
1
e
0 0 1
F A
a


= ∆

2.1.1) Influenţei modificării valorii iniţiale a mijloacelor fixe:
( )
( )
1000
V
c VI VI
C
1
e
0
0 1 VI F
a


= ∆

114
2.1.2) Influenţei modificării valorii medii a intrărilor de mijloace
fixe:
( )
( )
1000
V
c I I
C
1
e
0
0 1 I F
a


= ∆

2.1.3) Influenţei modificării valorii medii a ieşirilor de mijloace
fixe:
( )
( )
1000
V
c E E
C
1
e
0
0 1 E F
a


= ∆

2.2) Influenţei modificării cotei medii de amortizare:
( )
1000
V
c c F
C
1
e
0 1 1
c
a


= ∆
în care vom avea:
2.2.1) Influenţei modificării structurii mijloacelor fixe pe
categorii de mijloace fixe:
( )
1000
V
c c F
C
1
i
e
0 1
g C
a

= ∆ ;
100
c g
C
0 1

=
2.2.2) Influenţei modificării cotelor de amortizare pe categorii
de mijloace fixe:
( )
1000
V
c c F
C
1
i
e
1 1
c C
a

= ∆
Modelul factorial 2
Analiza factorială a cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei
cifră de afaceri
Relaţia de calcul va fi: 1000
CA
A
c
a
⋅ = .
115
( ) VI F
a
C ∆

CA
a
C ∆

( ) F A
a
C ∆
( ) I F
a
C ∆

a
C ∆
( ) E F
a
C ∆


A
a
C ∆
( )
i
g c
a
C ∆
( ) C A
a
C ∆

( )
i
c c
a
C ∆
Exemplu: Analiza cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei
venituri din exploatare (date convenţionale)
- mil. lei –
Perioada analizată Nr.
crt.
Indicatori Simbol şi formule
programat realizat
1. Valoarea iniţială a
mijloacelor fixe
VI 17.430 10.950
2. Valoarea medie a intrărilor
de mijloace fixe în cursul
anului
I 710 2.030
3. Valoarea medie a ieşirilor
de mijloace fixe în cursul
anului
E 350 670
4. Valoarea medie anuală a
mijloacelor fixe
F= VI + I - E
17.790 12.310
5. Cota medie a amortizărilor
C
14% 12%
6. Suma cheltuielilor cu
amortizarea
A 2.500 1.470
7. Valoarea cifrei de afaceri CA 142.300 180.700
8. Cheltuieli cu amortizarea la
1000 lei
1000
CA
A
C
a
⋅ =
17,569 8,135
9. Cota medie recalculată de
amortizare la 1 leu
mijloace fixe
100
c g
c
0 1

=


- 11%

116
Modificarea absolută a cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei CA:
434 , 9 569 , 17 135 , 8 C C C
0 1
a a a
− = − = − = ∆
din care:
1) Influenţa modificării CA:
= ⋅ 

− = ⋅
− = ∆ 1000
300 . 142
500 . 2
700 . 180
500 . 2
1000
CA
A
CA
A
C
0
0
1
0 CA
a

( ) 733 , 3 1000 017569 , 0 013835 , 0 − = ⋅ − = lei

2) Influenţa modificării sumei amortizării:
7 , 5 835 , 13 135 , 8 1000
CA
A
CA
A
C
0
0
1
1 A
a
− = − = ⋅
− = ∆ lei

Amortizarea este influenţată de:
2.1) Valoarea medie anuală a mijloacelor fixe:

( )
( ) ( )
= ⋅

= ⋅

= ∆ 1000
700 . 180
14 , 0 790 . 17 310 . 12
1000
CA
C F F
C
1
0 0 1
F A
a

= -4,246 lei
2.1.1) Influenţa modificării valorii iniţiale a mijloacelor fixe:

( )
( ) ( )
= ⋅

= ⋅

= ∆ 1000
700 . 180
14 , 0 430 . 17 950 . 10
1000
CA
C VI VI
C
1
0
0 1 VI F
a

= -5,02 lei
2.1.2) Influenţa modificării valorii medii a intrărilor de mijloace fixe:
( )
( ) ( )
= ⋅

= ⋅

= ∆ 1000
700 . 180
14 , 0 710 030 . 2
1000
CA
C I I
C
1
0
0 1 I F
a

=1,023 lei
2.1.3) Influenţa modificării valorii medii a ieşirilor de mijloace fixe:
( )
( ) ( )
= ⋅

= ⋅

= ∆ 1000
700 . 180
14 , 0 350 670
1000
CA
C E E
C
1
0
0 1 E F
a

=0,247 lei
117
2.2) Influenţa modificării cotei medii de amortizare:
( ) ( )
= ⋅

= ⋅

= ∆ 1000
700 . 180
14 , 0 12 , 0 310 . 12
1000
CA
C C F
C
1
0 1 1
C
a

= –1,36 lei
2.2.1) Influenţa modificării structurale a mijloacelor fixe:
( )
( )
= ⋅

= ⋅
= ∆ 1000
700 . 180
12 , 0 11 , 0 310 . 12
1000
CA
C C F
C
1
0 1
g C
a
i

= –0,68 lei
2.2.2) Influenţa modificării cotei de amortizare pe fiecare
categorie de mijloace fixe:
( )
( )
= ⋅

= ⋅
= ∆ 1000
700 . 180
11 , 0 14 , 0 310 . 12
1000
CA
C C F
C
1
1 1
C C
a
i

= 2,044 lei

Interpretare
Cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei CA s-au modificat în sens
favorabil punctului de vedere economic, adică au scăzut cu 9,434 lei.
La această modificare au contribuit toţi factorii de influenţă în sensuri
şi intensităţi diferite.
a) Influenţa modificării cifrei de afaceri a determinat scăderea
cheltuielilor de amortizare cu 3,733 lei.
b) Totalul cheltuielilor cu amortizarea a determinat o scădere a
indicatorului de 5,7 lei.
c) Scăderea cheltuielilor cu amortizarea a fost influenţată de
scăderea valorii medii anuale a mijloacelor fixe de 4,246 lei, cât şi a
cotei medii de amortizare de 1,36 lei.
Scăderea cheltuielilor cu amortizarea poate fi datorată:
• reducerii gradului de înzestrare tehnică, ceea ce influenţează
negativ productivitatea muncii;
• nefolosirii intensive a utilajelor etc.

118
Pentru analiza factorială a cheltuielilor cu amortizarea la 1000
lei cifră de afaceri, sistemul de factori care influenţează fenomenul
analizat poate fi prezentat astfel:


( ) qV CA
a
C ∆


CA
a
C ∆


( ) p CA
a
C ∆

a
C ∆
( ) VI F
a
C ∆

( ) F A
a
C ∆
( ) I F
a
C ∆

A
a
C ∆
( ) E F
a
C ∆

( )
i
g c
a
C ∆
( ) c A
a
C ∆

( )
i
c c
a
C ∆

3.6.2. Analiza cheltuielilor cu personalul
Cheltuielile cu personalul cuprind cheltuielile firmei legate de
remunerarea muncii (numite cheltuieli cu salariile) şi cheltuielile
privind protecţia socială.
Se pot clasifica după următoarele criterii:
1) După elementele componente:
• salarii tarifare (negociate);
• sporuri (în funcţie de condiţii concrete de muncă);
• premii;
• cheltuielile privind asigurările şi protecţia socială.
2) După modul de suportare a acestor cheltuieli:
• angajator: salariile nete, contribuţia la asigurările sociale,
ajutorul de şomaj, fondul de sănătate;
• angajat: impozitul pe salarii, ajutorul de şomaj, fondul de
sănătate, pensia suplimentară.

119
3) După categoria de personal:
• conducerea;
• personal tehnic, economic, de altă specialitate;
• administrativ şi de deservire;
• muncitori etc.
Analiza cheltuielilor cu personalul poate evidenţia:
• situaţia generală a cheltuielilor cu salariile;
• analiza factorială a cheltuielilor cu salariile;
• analiza corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi
dinamica salariului mediu;
• analiza eficienţei cheltuielilor cu salariile.

3.6.2.1. Analiza situaţiei generale a cheltuielilor cu salariile
O atenţie deosebită se va acorda salariilor de bază, în care se va
reflecta calitatea factorului uman (calificarea), şi diferitelor forme de
adaosuri (vechime, compensaţii, prime).
Eficienţa cheltuielilor salariale se poate evidenţia prin
indicatorii:
a) cheltuieli salariale la 1000 lei venituri din exploatare;
b) cheltuieli salariale la 1000 lei cifră de afaceri;
c) cheltuieli salariale la 1000 lei valoare adăugată.
Analiza se poate face cu modele de corelaţie şi modele
multiplicative.
a) Pentru cheltuieli salariale la 1000 lei venituri de exploatare
putem folosi modelele:
1000
V
C
C
e
S
S
⋅ =

unde: C
S
= cheltuieli salariale (cu personalul)
V
e
= venituri de exploatare
sau
{
{
cs
e
S
W
e
S
V
C
N
V
N C
a
⋅ ⋅ = sau
{ {
{
cs
e
S
W
e
t
S
V
C
T
V
N
T
N C
e
⋅ ⋅ ⋅ =
a W
120
unde: N = numărul mediu al salariaţilor

100
cs g
cs
i i


=
e
s
V
C
cs = = cheltuieli medii la 1 leu venituri de exploatare
g
i
= structura veniturilor de exploatare (pe produse, servicii, lucrări)
i
cs = cheltuieli cu salariile la 1 leu producţie (pe produse, servicii,
lucrări)
• a
e
W
N
V
= = reprezintă productivitatea medie anuală


N
T
t = numărul mediu de ore lucrate
de un salariat într-un an
• h a W t W ⋅ =


T
V
W
e
h = productivitatea medie orară
sau
T
C
s
S
= salariu mediu orar.

3.6.2.2. Modelul factorial al cheltuielilor cu salariile
Modelul factorial folosit va fi:
{
{
cs
e
S
W
e
S
V
C
N
V
N C
a
⋅ ⋅ = =
{ {
{
cs
e
W
e
t
V
cs
T
V
N
T
N
h
⋅ ⋅ ⋅ = cs W t N h ⋅ ⋅ ⋅
a W
121

N
S
C ∆


( ) t W
S
a
C ∆
a W
S
C ∆

s
C ∆

( ) h a W W
S
C ∆


( )
i
g cs
S
C ∆

cs
S
C ∆


( )
i
cs cs
S
C ∆

Modificarea absolută a cheltuielilor cu salariile:
0 a
0
1 a
1 0 1 S
cs W N cs W N Cs Cs C
0 1
− = − = ∆

1) Influenţa modificării numărului mediu de salariaţi:
( ) 0 a
0 1
N
S
cs W N N C
0
− = ∆

2) Influenţa modificării productivităţii medii anuale:
( ) 0 a a
1
W
S
cs W W N C
0 1
a
− = ∆

2.1. Influenţa modificării numărului mediu de ore lucrate de un
salariat într-un an:
( )
( ) 0 h 0 1
1
t W
S
cs W t t N C
0
a
− = ∆

2.2. Influenţa modificării productivităţii medii orare:
( )
( ) 0 h h 1
1
W W
S
cs W W t N C
0 1
h a
− = ∆

3) Influenţa modificării cheltuielilor medii cu salariile la 1 leu
venituri din exploatare
( ) 0 1 a
1
CS
S
cs cs W N C
1
− = ∆

3.1. Influenţa modificării structurii veniturilor din exploatare pe produse
100
cs g
CS
0 1

=


122
( )
=


− = ∆
∑ ∑
0 a
1
0 0 0 1
a
1
g CS
S
cs cs W N
100
cs g
100
cs g
W N C
1 1
i


3.2. Influenţa modificării cheltuielilor cu salariile la 1 leu
producţie pe produse
( )
=


− = ∆
∑ ∑
100
cs g
100
cs g
W N C
0 1 1 1
a
1
CS CS
S 1
i
− = cs cs W N 1 a
1 1


Exemplu: Analiza factorială a cheltuielilor cu salariile
mil. lei
Perioada analizată Nr.
crt.
Indicatori Simbol
programată realizată
Dinamică
%
1. Cheltuieli cu salariile CS 13.000 13.500 103,85
2. Venituri din
exploatare
Ve 174.000 182.000 104,6
3. Numărul mediu de
salariaţi
N 675 650 96,3
4. Fond total de timp
de muncă
T 1.242.000 1.199.900 96,6
5. Numărul mediu de
ore lucrate de un sala-
riat într-un an (ore)
N
T
t =
1.840 1.846 100,3
6. Productivitatea
medie anuală
N
V
W
e
a =
257,78 280 108,5
7. Productivitatea me-
die orară la 1 leu ve-
nituri de exploatare
T
V
W
e
h =
0,1401 0,1517 107,59
8. Cheltuieli medii cu
salariile la 1 leu veni-
turi din exploatare
(lei)
e
S
V
C
CS =
0,07467
(0,075)
0,07418

99,36
9. Cheltuieli medii cu
salariile recalculate la
1 leu producţie (lei)

CS
- 0,071

123
Modificarea absolută a cheltuielilor cu salariile:
500 000 . 13 500 . 13 C C C
0 1
S S S
= − = − = ∆ mil. lei
din care, datorită:
1) Influenţei modificării numărului de salariaţi
( ) = ⋅ − = ∆ 0 a
0 1
N
S
CS W N N C
0

( ) 21 , 481 07467 , 0 78 , 257 675 650 − = ⋅ ⋅ − = mil. lei

2) Influenţei modificării productivităţii medii anuale
( ) = − = ∆ 0 0 a 1 a
1
W
S
CS W W N C
a

( ) 45 , 078 . 1 07467 , 0 78 , 257 280 650 + = ⋅ − = mil. lei

2.1) Influenţei modificării numărului mediu de ore lucrate de un
salariat într-un an:
( )
( ) = ⋅ − = ∆ 0 h 0 1
1
t W
S
CS W t t N C
0
a

( ) 8 , 40 07467 , 0 1401 , 0 840 . 1 846 . 1 650 + = ⋅ ⋅ − = mil. lei

2.2) Influenţei modificării productivităţii medii orare:
( )
( ) = ⋅ − = ∆ 0 1 h h 1
1
W W
S
CS W W t N C
1
h a

( ) 32 , 1039 07467 , 0 1401 , 0 1517 , 0 846 . 1 650 + = ⋅ − ⋅ ⋅ = mil. lei

3) Influenţei modificării cheltuielilor medii cu salariile la 1 leu
din venituri de exploatare:
( ) = − = ∆ 0 1 a
1
CS
S
CS CS W N C
1

( ) 18 , 89 07467 , 0 07418 , 0 280 650 − = − ⋅ ⋅ = mil. lei

3.1) Influenţei modificării structurii veniturilor din exploatare pe
produse:
( )
=
= ∆ 0 a
1
g CS
S
CS CS W N C
1
i

( ) 94 , 667 07467 , 0 071 , 0 280 650 − = − ⋅ ⋅ = mil. lei
124

3.2) Influenţei modificării cheltuielilor cu salariile la 1 leu
producţie pe produse:
( )
=− = ∆ CS CS W N C 1 a
1
C CS
S 1
N
S

( ) 76 , 578 071 , 0 07418 , 0 280 650 = − ⋅ ⋅ = mil. lei

Interpretare
Din analiza efectuată se observă o creştere a cheltuielilor cu
salariile de 500 mil. lei, deci cu 3,85%, lucru justificat de creşterea
volumului de activitate (I
CS
< I
Ve
).
Asupra cheltuielilor cu salariile au influenţat următorii factori:
– reducerea cu 25 de salariaţi a dus la o reducere a cheltuielilor
cu salariile de 481,21 mii lei, adică o reducere a personalului cu 3,74;
– în timp ce a W - a dus la o sporire a cheltuielilor cu salariile de
1078,45 mil. lei.
Cei 2 factori care au acţionat asupra productivităţii medii anuale au fost:
• numărul mediu de ore lucrate de un salariat ( t ) a contribuit
cu 40,8 mil. lei la creşterea cheltuielilor cu salariile;
• productivitatea medie orară a contribuit şi ea cu 1039,32 mil. lei;
– sporirea eficienţei cheltuielilor cu salariile la nivel de firmă s-a
datorat în exclusivitate modificării structurii veniturilor din exploatare
pe produse (de 667,94 mil. lei), în sensul creşterii ponderii acelor
produse care au cheltuieli cu salariile la un leu producţie pe produs,
mai mici decât cele medii programate la nivel de firmă.

3.6.2.3. Analiza corelaţiei dintre dinamica productivităţii
muncii şi dinamica salariului mediu
Eficienţa muncii este pusă în evidenţă prin intermediul corelaţiei
dintre dinamica productivităţii muncii şi cea a salariului mediu.
Condiţia acestei corelaţii este ca dinamica productivităţii muncii
să devanseze pe cea a salariului mediu, astfel se realizează economii
privind cheltuielile cu salariile.

125
Condiţia corelaţiei se poate pune în evidenţă, sintetic, printr-un
indice al corelaţiei (I
C
):

a W
S
C
I
I
I =
unde:
S
I = indicele salariului mediu anual;
a W
I = indicele producţiei medii anuale;
a W
I = obţinându-se prin raportarea producţiei obţinute, valoarea
adăugată, cifra de afaceri la număr de salariaţi.
Indicele corelaţiei se poate obţine şi ca raport al ritmurilor de creştere.
1 I
1 I
I
a W
S
C


= sau
100 100 I
100 100 I
I
a W
S
C
− ⋅
− ⋅
=


Observaţie:
Corelaţia este respectată dacă I
C
< 1.
Cu cât foarfecele este mai mare, cu atât dinamica productivităţii
înregistrează o intensitate mai mare faţă de cea a salariului.

Exemplu. Metodologia de calcul este prezentată în tabelul următor:
mil. lei
Perioada
analizată
Nr.
crt.
Indicatori Simbol
bază curentă
Indicii
1. Producţia obţinută pe un
salariat
a W
4.100 5.200 a W
I =1,268
2. Cifra de afaceri pe un
salariat
a W
3.900 4.900 a W
I =1,256
3. Valoarea adăugată pe un
salariat
a W
2.200 3.100 a W
I =1,409
4. Salariul mediu anual
S
3,9 4,2 S
I =1,077126
Indicele corelaţiei:
a)
a W
S
C
I
I
I =
pe baza producţiei obţinute:
849 , 0
268 , 1
077 , 1
I
C
= =
pe baza cifrei de afaceri:
857 , 0
256 , 1
077 , 1
I
C
= =
pe baza valorii adăugate:
764 , 0
409 , 1
077 , 1
I
C
= =
b)
1 I
1 I
I
a W
S
C


=
pe baza producţiei obţinute:
287 , 0
1 268 , 1
1 077 , 1
I
C
=


=
pe baza cifrei de afaceri:
3 , 0
1 256 , 1
1 077 , 1
I
C
=


=
pe baza valorii adăugate:
188 , 0
1 409 , 1
1 077 , 1
I
C
=


=

Interpretare
• I
C
< 1, în toate ipostazele calculate, ceea ce confirmă eficienţa
cheltuielilor cu salariile, în sensul reducerii lor la 1000 lei producţie
obţinută, cifră de afaceri şi, respectiv, valoare adăugată.
• Pentru o dinamică a productivităţii muncii propriu-zise este
necesar să se ţină seama că în producţiile medii amintite se reflectă:
– structura producţiei;
– preţurile de vânzare.

3.6.2.4. Eficienţa cheltuielilor cu personalul
Corelaţia dintre dinamica salariului mediu şi cea a productivităţii
medii produce efecte la nivelul firmei asupra:
1) cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri de exploatare,
cifră de afaceri sau valoare adăugată:
127
a) 1000
V
C
C
e
SP
S
⋅ = sau 1000
N
C
V
N
C
SP
e
S

=
unde: C
SP
= cheltuieli salariale (cu personalul);
N = numărul mediu al salariaţilor;
V
e
= venituri de exploatare.
b) 1000
CA
C
C
SP
S
⋅ = sau 1000
N
C
CA
N
C
SP
S
⋅ 

=
c) 1000
VA
C
C
SP
S
⋅ = sau 1000
N
C
VA
N
C
SP
S
⋅ 

=
Ceea ce presupune existenţa corelaţiilor:


S
C
I <
e
V
I

S
C
I <
CA
I

S
C
I <
VA
I
se pune problema reflectării volumului fizic al
producţiei şi al serviciilor, precum şi a calităţii
acestora.

Astfel, formulele:
CA
N
;
V
N
e
şi
VA
N
reprezintă forme inverse de
reflectare a productivităţii medii anuale calculate pe baza veniturilor
de exploatare (V
e
), cifrei de afaceri (CA) şi valorii adăugate (VA).
Iar formula:
N
C
SP
reprezintă cheltuielile medii cu personalul pe
un salariat, respectiv salariul mediu anual.

3.6.3. Analiza cheltuielilor financiare.
Cheltuieli cu dobânzile
Dobânzile intră în categoria cheltuielilor financiare; astfel, ele nu se
includ în costurile de producţie. Dar ele reprezintă costuri ale capitalului
împrumutat şi cuprind diferenţa dintre dobânzile plătite de firmă pentru
creditele primite şi dobânzile încasate pentru disponibilităţile sale în cont.
Analiza cheltuielilor cu dobânzile o putem face prin studierea:
• sumei absolute a cheltuielilor cu dobânzile;
• cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei cifră de afaceri.
128
Modelul pentru determinarea cheltuielilor totale cu dobânzile va fi:
100
1
P CÎ C d
D
⋅ ⋅ =
unde:
• C
D
= cheltuieli cu dobânzile;
• P
d
= procentul mediu al dobânzii (%);
• CÎ = capitalul împrumutat.

Modele de analiză a cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei cifră de
afaceri pot fi:
1) 1000
CA
100
P K V d
1000
CA
100
P K A
1000
CA
S
C
2
d z
2
d C
d
D

⋅ ⋅ ⋅
= ⋅
⋅ ⋅
= ⋅ =
unde:
• S
d
= suma cheltuită cu dobânzile (dobânzi plătite);
• CA = cifra de afaceri, în preţuri de vânzare (exclusiv TVA);
• C A = soldul mediu al activelor circulante;
• V d A z C ⋅ =
unde:
• z d = cifra de afaceri medie zilnică;
T
CA
dz =
• V= viteza de rotaţie a activelor circulante exprimate ca durată în
zile;

CA
T A
V
C ⋅
=
• K = cota de participare a creditului la acoperirea activelor
circulante;
100
A
C
K
C
K
⋅ =
unde:
129
K C = soldul mediu al creditelor pe termen scurt;
• d P = procentul mediu al dobânzii
100
C
S
P
K
d
d ⋅ = sau
100
pd g
P
i
K
i
d


=
unde

K
i
g = structura creditelor pe categorii;
• pd
i
= rata dobânzii pe categorii de credite.

Analiza acestui model poate fi făcută cu ajutorul următorului sistem
de factori:

CA
d
C ∆
dz
C A ∆
( ) C
d
A S
d
C ∆

D
C ∆
V
C A ∆
d
S
d
C ∆

( ) K S
d
d
C ∆


k
i
g
d P ∆
( ) d
d
P S
d
C ∆

i
pd
d P ∆
Modificarea absolută a cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei cifră
de afaceri va fi:
1000
CA
Sd
1000
CA
Sd
C
0
0
1
1
D
⋅ − ⋅ = ∆
Analiza influenţei pe factori:
1) Influenţa modificării cifrei de afaceri
1000
CA
Sd
CA
Sd
C
0
0
1
0 CA
d

− = ∆
2) Influenţa modificării sumei dobânzilor plătite
1000
CA
Sd
CA
Sd
C
1
0
1
1 Sd
d

− = ∆
130
din care datorită:
2.1) Influenţei modificării soldului mediu al activelor circulante:
( )
( )
1000
CA
100
P K A A
C
1
2
d
0
C C
A S
d
0 0 1
C
d

⋅ ⋅ −
= ∆
din care pe seama:
2.1.1) Influenţei modificării cifrei de afaceri medii zilnice:
( )
1000
CA
100
P K V d d
A
1
2
d
0
0 z z
d
C
0 0 1
z

⋅ ⋅ ⋅ −
= ∆

2.1.2) Influenţei modificării vitezei de rotaţie a activelor circulante:
( )
1000
CA
100
P K V V d
A
1
2
d
0
0 1 z
V
C
0 1

⋅ ⋅ −
= ∆

2.2) Influenţei modificării cotei de participare a creditului în
acoperirea activelor circulante:
( )
( )
1000
CA
100
P K K A
C
1
2
d
0 1
C
K S
d
0 1
d

⋅ −
= ∆

2.3) Influenţei modificării procentului mediu al dobânzii:
( )
( )
1000
CA
100
P P K A
C
1
2
d d
1
C
P S
d
0 1 1
d
d

− ⋅ ⋅
= ∆

2.3.1) Influenţei modificării structurii creditelor pe categorii:
( )
1000
CA
100
P P K A
P
1
2
d d
1
C
g
d
0 1
K
i

− ⋅ ⋅
= ∆


131
2.3.2) Influenţei modificării ratei dobânzii pe categorii de credite:
( )
1000
CA
100
P P K A
P
1
2
d d
1
C
P
d
1 1
i
d

− ⋅ ⋅
= ∆

, unde:
100
pd g
P
0
K
1
d


= ′
Remarcă
• Condiţia de eficienţă care duce la diminuarea cheltuielilor cu
dobânzile la 1000 lei cifră de afaceri este:
I
CA
> I
Sd

unde: I
CA
= indicele cifrei de afaceri;
I
Sd
= indicele sumei cheltuite cu dobânzile

Exemplu:
Analiza factorială a cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei CA o
prezentăm în următorul tabel:

Nr.crt. Indicatori Simbol 2002 2003 Dinamică
1. Cifra de afaceri CA 116.000 185.000 I
CA
= 1,6
2. Cheltuieli cu
dobânzile
S
d
1.000 2.10 0 I
Sd
= 2,1
3. Soldul mediu
al activelor cir-
culante
c A
17.500 32.000
83 , 1 I
C A
=
4. Volumul
creditelor
contractate
K C
1.900 4.500
5. Rata medie a
dobânzii (%) 100
C
S
P
K
d
d ⋅ =
53 47
6. Cheltuielile cu
dobânzile la
1000 lei cifră
de afaceri
1000
CA
S
C
d
D
⋅ =

8,62 11,35
7. Cota de partici-
pare a creditu-
lui la acoperi-
rea activelor
circulante
100
A
C
K
C
K
⋅ =

10,8571 14,0625

132
Modificarea absolută a cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei cifră
de afaceri va fi:
73 , 2 62 , 8 35 , 11 C C C
0 1
D D D
+ = − = − = ∆ lei
din care datorită:
1) Influenţei modificării cifrei de afaceri:
lei 22 , 3 62 , 8 4 , 5 1000
116000
1000
1000
185000
1000
1000
CA
Sd
1000
CA
Sd
C
0
0
1
0 CA
D
− = − = ⋅ − ⋅ =
= ⋅ − ⋅ = ∆


2) Influenţei modificării sumei dobânzii plătite:
lei 95 , 5 4 , 5 35 , 11 1000
185000
1000
1000
185000
100 2
1000
CA
Sd
1000
CA
Sd
C
1
0
1
1 Sd
d
+ = − = ⋅ − ⋅

=
= ⋅ − ⋅ = ∆


2.1) Influenţei modificării soldului mediu al activelor circulante:
( )
( )
lei 51 , 4 1000
185000
100
53 871 , 10 17500 32000
1000
CA
100
P K A A
S
2
1
2
d
0
C C
A
d
0 0 1
C
+ = ⋅
⋅ ⋅ −
= ⋅
⋅ ⋅ −
= ∆


2.2) Influenţei modificării cotei de participare a creditului la
acoperirea activelor circulante:

( )
( )( )
lei 94 , 2 lei 9386 , 2 1000
185000
100
53 8571 , 10 0625 , 14 32000
1000
CA
100
P K K A
S
2
1
2
0 d
0 1
C
K
d
1
+ ≅ + = ⋅
⋅ −
= ⋅
⋅ −
= ∆

133
2.3) Influenţei modificării procentului mediu al dobânzii:
( )
( ) ( )
lei 5 , 1 lei 4595 , 1 1000
185000
100
53 47 0625 , 14 32000
1000
CA
100
P P K A
S
2
1
2
0 d d
1
C
P
d
1 1
d
− ≅ − = ⋅
− ⋅
= ⋅
− ⋅ ⋅
= ∆


Verificare:

73 , 2 73 , 2
95 , 5 22 , 3 73 , 2 C C C ) 1
d
S
D
CA
D D
+ = + ⇒
⇒ + − = + ⇒ ∆ + ∆ = ∆

2) = + ∆ + ∆ + ∆ = ∆ 95 , 5 S S S S
d C P
d
K
d
A
d d

95 , 5 95 , 5 5 , 1 94 , 2 51 , 4 = ⇒ − + + =

Interpretare
Deoarece
d
S
I > I
CA
pentru că 210 > 160 şi de asemenea
C A
I > I
CA

(183 > 160), situaţia acestei firme este nefavorabilă, pentru că arată o
creştere a cheltuielilor cu dobânzile, determinată de încetinirea vitezei
de rotaţie a activelor circulante.
Influenţa cotei de participare a creditului la acoperirea activelor
circulante a fost de +2,94 lei ( )
K
d
S ∆ , ceea ce reflectă o situaţie
nefavorabilă, adică o scădere a surselor proprii cu consecinţe negative
asupra rezultatelor economice ale firmei.
O situaţie mai favorabilă s-a înregistrat la scăderea ratei dobânzii
(-1,5 lei) în perioada analizată faţă de perioada de bază.

Observaţie:
• reducerea ponderii participării împrumuturilor şi datoriilor
asimilate la acoperirea financiară a activelor circulante ar contribui la
micşorarea cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei cifră de afaceri şi
implicit la un spor al profitului;
134
• procentul mediu al dobânzii ( ) d P reflectă atât rata inflaţiei, cât
şi cererea şi oferta de împrumuturi, precum şi politica firmei în ale-
gerea surselor de împrumut şi, bineînţeles, capacitatea de rambursare
la scadenţă.
Astfel, dacă influenţa ratei dobânzii are semnul ,,+”, aceasta
înseamnă o creştere a ratelor de dobândă pe categorii de credite
comparativ cu cele programate;
• dacă semnul influenţei vânzărilor medii zilnice ( ) z d este ,,+”,
situaţia poate fi considerată justificată pentru că arată cu cât pot fi
depăşite cheltuielile cu dobânzile la 1000 lei cifră de afaceri, viteza de
rotaţie rămânând neschimbată;
• dacă influenţa vitezei de rotaţie a activelor circulante ( ) V are
semnul ,,-”, aceasta reflectă o situaţie pozitivă din punct de vedere
economic, pentru că ar semnifica accelerarea acesteia (în sensul
reducerii numărului de zile necesar efectuării unei rotaţii complete);
• dacă influenţa structurii creditelor ( )
K
i
g este cu semnul ,,+”, aceasta
înseamnă creşterea ponderii categoriilor de credite la care s-au înregistrat rate
ale dobânzii mai mari decât rata medie programată pe firmă.

3.7. Analiza costului pe produs
Managerii firmelor au în vedere analiza costurilor pe produse, fiind
interesaţi de adaptarea unor măsuri tehnico-organizatorice care să
determine reducerea costurilor pe produs şi creşterea rentabilităţii. Pe baza
costului pe produs, firma face politica preţului de vânzare, care este factor
de bază în competiţia cu alte firme. Toţi factorii care exprimă capacitatea de
producţie a firmei, progresul tehnic şi tehnologic, organizarea, manage-
mentul se reflectă în dimensionarea costului pe produs. Principalele
probleme ale analizei costurilor pot fi sintetizate astfel:
• analiza dinamicii costurilor pe principalele produse;
• analiza pe elemente de cheltuieli;
• criterii de selecţie în asimilarea de noi produse;
• analiza costului marginal;
• analiza valorii în stadiul costului pe produs;
• analiza consecinţelor modificării costului pe produs asupra princi-
palilor indicatori.
135
Noţiunea de cost cuprinde toate cheltuielile de producţie cu materii
prime şi materiale consumabile, energia şi combustibilul, cu personalul şi
obligaţiile sociale, cu amortizarea şi provizioanele, cu serviciile prestate
firmei de către terţi, cu serviciile financiar-bancare etc.
Analiza statistică a costurilor priveşte clasificarea şi structurarea cos-
tului de producţie în funcţie de activităţile prestate şi cheltuielile aferente.

I. După locul de consum al cheltuielii, costurile se împart în două
categorii:
1. Costul de secţie – reprezintă totalitatea cheltuielilor făcute de
desfăşurarea activităţii în secţie şi cuprinde:
• grupa 60 – cheltuieli cu materii prime, materiale şi mărfuri;
• grupa 61 – cheltuieli cu reparaţiile şi întreţinerile din secţie;
• grupa 64 – cheltuieli cu personalul secţiei;
• grupa 68 – cheltuieli cu amortizarea, provizioanele şi alte cheltuieli
ale secţiei.

2. Costul de firmă poate apărea cu:
− costul de producţie;
− costul comercial.
Costul de producţie exprimă volumul de producţie realizat în
decursul unei perioade.
Costul de producţie în curs de execuţie este format din stocuri de
producţie neterminată, stocuri de semifabricate, stocuri de matriţe, modele,
dispozitive etc.
Datele pentru formarea acestui cost se iau din grupele 60 până la 69,
în care datele sunt totale sau particulare şi în care la costul de secţie se
adaugă şi celelalte elemente de cheltuieli.
Costul comercial se calculează pentru producţia marfă ce a intrat sau
va intra în schimburile comerciale cu partenerii de afaceri.
Costul comercial cuprinde costul de producţie la care se adaugă
cheltuielile cu comercializarea mărfurilor (ambalaje, transport, depozitare,
reclame, pliante, târguri etc.).
Sursa de date se ia din grupele 60, 61 şi în special 62.

136
II. După sfera de cuprindere a cheltuielilor avem următoarele
categorii de costuri:
1. Costul pe produs – cuprinde toate cheltuielile directe şi indirecte
pentru producerea unui produs sau prestarea unei lucrări.
Acest cost poate fi:
a) costul pe produs antecalculat poate fi previzionat, planificat sau
sub forma calculaţiei de deviz (pentru produse noi intrate în fabricaţie) –
toate determinate înainte de perioada de analiză;
b) costul pe produs postcalculat are forma costului efectiv şi se
corelează cu costul antecalculat sau cu costul din deviz.
2. Costul total (global) – cuprinde totalitatea cheltuielilor producţiei
marfă ale unei firme pe o perioadă de timp. Calculul costului total se face
pe baza volumului de lucrări sau a cantităţii de produse în unităţi fizice şi
costuri unitare. Datele statistice se iau din grupa 60 pe conturi sintetice de
gradul I şi conturi analitice de gradul II.

3.7.1. Analiza statică a principalelor categorii de cheltuieli
Analiza statică localizează abaterile pe categorii de cheltuieli, iar dacă
adâncim analiza prin prisma factorilor de producţie, putem identifica şi
nominaliza posibilităţile de reducere a cheltuielilor.
Principalele cheltuieli ocazionate de fabricaţia unui produs sunt
următoarele:
1) cheltuieli cu materiile prime (Chm)
– depind de cantitatea consumată pe produs, numită consum specific
(cs) şi de preţul materiei prime (p):
Chm = cs × p

Pornind de la acest model, analiza factorială poate stabili contribuţia
fiecărui factor asupra modificării costului unitar:
• modificarea absolută a costului unitar faţă de o perioadă de bază a
analizei:
∆Chm = Chm
1
– Chm
0
= cs
1
p
1
– cs
0
p
0

din care datorită:
1) modificării consumului specific:
∆Chm
cs
= cs
1
p
0
– cs
0
p
0
= (cs
1
– cs
0
)p
0

137
2) modificării preţului materialelor:
∆Chm
p
= cs
1
(p
1
– p
0
)
Observaţii:
• În practică sunt analizate în special materialele cu pondere mare în
costul produselor. Dacă avem produse complexe, se face o departajare între
componentele cumpărate şi cele realizate de firmă.
Astfel, reducerea consumurilor specifice este o problemă tehnică a
compartimentelor de concepţie şi pregătire tehnică a fabricaţiei.
• Se urmăreşte reducerea consumurilor specifice fără a fi afectat
nivelul tehnic şi calitativ al produsului. Reproiectarea produselor are în
vedere reducerea greutăţii acestora, folosirea de înlocuitori, fundamentarea
unor norme corecte de consum.
• Altă problemă este cea a reducerii preţurilor de aprovizionare,
aceasta fiind o problemă de piaţă, de negociere şi căutare a căilor de
reducere a consumului specific:
• analiza concurenţei;
• analiza punctelor slabe;
• analiza procesului de fabricaţie;
• reducerea cheltuielilor de transport-aprovizionare;
• analiza valorii şi repartiţiei (metoda ABC) etc.
2. cheltuieli cu salariile (Chs) pe produs sunt direct dependente de
productivitatea muncii exprimată prin timpul consumat pe unitatea de
produs (t) şi salariul mediu pe unitatea de timp (sh):
Chs = t ⋅ sh
Unitatea de timp sugestivă este ora.
Analiza factorială a variaţiei în timp a cheltuielilor salariale va fi:
∆ Chs = Chs
1
– Chs
0
= t
1
⋅ sh
1
– t
0
sh
0

din care:
1) Influenţa productivităţii muncii
∆Chs
t
= (t
1
– t
0
) ⋅ sh
0

care mai poate fi analizată cu relaţia:
∆Chs
t
=
0 w
0 / 1
0
Chs
i
Chs
− unde 100
t
t
i
0
1 w
0 / 1
⋅ =
în care
w
0 / 1
i – indicele productivităţii fizice a muncii.

138
2) Influenţa salariilor medii orare:
∆Chs
sh
= t
1
(sh
1
– sh
0
) sau ∆Chs
sh
=
w
0 / 1
0
1
i
Chs
Chs −
Remarcă
Reducerea cheltuielilor cu salariile pe unitatea de produs poate fi o
politică utilă, dacă ea se produce ca urmare a creşterii productivităţii, şi
urmăreşte:
– introducerea progresului tehnic;
– mai buna organizare a producţiei şi a muncii;
– ridicarea nivelului de calificare a forţei de muncă;
– utilizarea unor sisteme de stimulare şi cointeresare a forţei de
muncă etc.
3. Cheltuielile de regie (Chr), numite în literatura de specialitate
cheltuieli indirecte, deţin ponderi însemnate în structura costului unitar. De
aceea, se acordă atenţie criteriilor de repartizare a acestor cheltuieli şi
posibilităţilor de diminuare a lor. Cheltuielile de regie sunt influenţate de
volumul fizic al producţiei fabricate (q) şi suma cheltuielilor de regie (Chr):
1) Influenţa modificării volumului fizic al producţiei:
∆ Chr
q
=
0
0 / 1
0
Chr
i
Chr
q
− unde i
q
1/0
= 100
0
1

q
q

în care:
Chr
0
– cheltuieli de regie (indirecte) din perioada de bază
i
q
1/0
– indicele volumului fizic al producţiei obţinute
2) Influenţa modificării sumei cheltuielilor de regie aferente pro-
dusului:
∆Chr
Chr
=
q
i
Chr
Chr
0 / 1
0
1

Remarcă
În teoria şi practica economică poate fi pusă problema influenţei
variaţiei volumului de activitate (gradul de folosire a capacităţii) asupra
costului unitar*.

* Dumitru Mărgulescu (coord.), Analiza economico-financiară a societăţilor
comerciale, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1994.
139
Exemplu: O societate comercială înregistrează următoarea situaţie:
a) volumul normal de activitate (ce asigură folosirea raţională a
capacităţii de producţie) – 2 000 bucăţi;
b) cheltuieli fixe: 20 000 mii lei;
c) cheltuieli variabile: (25 000 × 2000) = 50 000 mii lei;
d) cheltuieli totale [fixe (b) + variabile (c)] = 70 000 mii lei
e) cost pe unitate:
lei 000 . 35
2000
000 . 000 . 70
activitate de volum
totale cheltuieli
= = = cs
Presupunem că se reduce cererea pentru acest produs, ceea ce
implică reducerea volumului de activitate la 1500 bucăţi:
• costul pe bucată va fi:
lei 333 . 38
500 . 1
000 . 500 . 57
500 . 1
000 . 000 . 20 ) 500 . 1 000 . 25 (
1.500
totale cheltuieli
= =
=
+ ×
= = cs

– efectul scăderii volumului de activitate va fi:
E
cost
= 38.333 – 35.000 = + 3.333 lei
(o creştere a costului unitar)
• dacă estimăm că preţul de vânzare al produsului este de 40 000 lei,
rezultatul scontat este:
– în cazul activităţii normale:
R
vz
= (40.000 – 35.000)⋅ 2.000 = 10.000 mii lei
– în cazul reducerii activităţii:
R
vz
= (40.000 – 38.333) ⋅ 1.500 = 2.500 mii lei
Rezultatul vânzărilor ne aduce o pierdere de 7.500 mii lei.

4. Analiza costului marginal
Costul marginal (Cmg) în literatura de specialitate este definit ca
fiind costul unei unităţi adiţionale dintr-un produs şi se calculează prin
raportarea creşterii cheltuielilor totale (∆Cht) la creşterea producţiei (∆q)
utilizând relaţia:
0 1
0 1
q q
Cht Cht
q
Cht
Cmg


=


=
140
Remarcă
• Determinarea costului marginal este folosită în sectorul primar –
industrie extractivă şi agricultură – pentru că aici activitatea se desfăşoară în
condiţii mai dificile datorită mediului natural, dar se realizează produse
utile economiei.
• Se poate face o comparaţie între costul marginal şi costul mediu, de
unde ar rezulta aprecieri asupra utilizării capacităţilor de producţie şi se
poate stabili momentul când firma realizează costurile cele mai mici.
• Dacă gradul de utilizare a capacităţilor de producţie creşte, se poate
realiza un echilibru relativ între costul marginal şi costul mediu cu influenţe
asupra indicatorilor economico-financiari ai firmei.

Exemplu. Analiza costului marginal
Perioadă de analiză Dina-
mica %
Nr
crt
Indicatori Simbol
Prevă-
zut
Realizat %
1. Producţia totală (tone) q 10.000 12.000 120
2. Cheltuieli totale de
producţie (mil. lei)
Cht 6.000 7.296 121,6
3. Costul mediu
(mii lei/tonă)
q
Cht
cs =
600 608 101,3
4. Preţul mediu de
vânzare (mii lei/tonă)
p 680 680 100
5. Profitul unitar
(mii lei /tonă)
pr = cs p −
80 72 87,5
6. Profitul total (mil. lei) Pr = pr ⋅ q 800 864 105

Costul marginal (Cmg) va fi:
lei/tonă 000 . 648
000 . 10 000 . 12
000 . 6 296 . 7
0 1
0 1
=


=


=
q q
Ch Cht
Cmg

Din analiză rezultă că creşterea volumului producţiei a fost cu 20%,
în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 21,8%, ceea ce a dus la o creştere
a costului mediu cu 8 000 lei .

141
Analiza raportului:
066 , 1
000 . 608
000 . 648
mediu costul
marginal costul
= =

arată efectele nefavorabile ale scăderii profitului unitar, cât şi a celui total.
În practică, se pune problema sporirii producţiei, dar ea implică
cheltuieli suplimentare. Atunci trebuie stabilit un cost marginal maxim care
să asigure beneficiul realizat în perioada precedentă (sau cel prevăzut) sau
să se atingă pragul de rentabilitate.
• Dacă profitul este egal cu zero, se utilizează relaţia:
lei mii 720 . 1
000 . 10 000 . 12
000 . 608 000 . 10 000 . 680 000 . 12
q q
c q p q
0 1
0 0 0 1
=
=

× − ×
=
Observaţie
Realizarea producţiei cu costuri până la acest nivel al costurilor
marginale aduce profit, astfel firma este rentabilă.
Putem stabili realizarea unui profit egal cu cel din perioada
precedentă, astfel relaţia devine:

( )
( )
tonă / lei 000 . 640
000 . 10 000 . 12
000 . 000 . 800 000 . 608 000 . 10 000 . 680 000 . 12

q q
P c q p q
0 1
r 1 0 0 1
0
=
=

+ ⋅ − −
=
=

+ −


Observaţii:
• realizarea profitului prevăzut este condiţionată de faptul ca nivelul
costului marginal să fie mai mic decât preţul de vânzare.
Utilitatea practică a acestor calcule rezultă din necesitatea ca firma să
realizeze bugete de cheltuieli pe locuri de producţie, în funcţie de folosirea
capacităţilor de producţie, astfel încât să evite cheltuielile suplimentare sau
să le reducă pentru a nu ajunge la pierderi.142

5. Analiza costurilor la producţia marfă comparabilă
Producţia comparabilă este considerată producţia fabricată în
perioada anterioară celei pentru care se face analiza. În ansamblul
producţiei, partea comparabilă deţine o parte însemnată. Dar trebuie să
ţinem seama de faptul că progresul tehnico-ştiinţific măreşte ritmul de
reînnoire a producţiei şi, implicit, scade ponderea producţiei comparabile.
Aceasta arată importanţa indicatorului „cheltuieli la 1000 lei producţie”
studiat în analiza costurilor.
În analiza costurilor producţiei marfă comparabile, distingem trei
categorii de costuri:
• C
0
– costul producţiei precedente;
• C
pr
– costul prevăzut (planificat);
• C
1
– costul efectiv.
Dacă comparăm aceste costuri, putem determina economiile
(depăşirile) care pot fi înregistrate:

• E
pr
– economii prevăzute, dacă C
pt
< C
0
;
• E
1
– economii efective, dacă C
1
< C
0;

• E
s
– economii suplimentare, dacă C
1
< C
pr
.

Putem stabili şi rate de economii (depăşiri) astfel:
• 100
C
C C
RE
0
0 pr
pr


= → rata economiilor prevăzute;
• 100
C
C C
RE
0
0 1
1


= → rata economiilor efective;
• 100
C
C C
RE
pr
pr 1
s


= → rata economiilor suplimentare.
Observaţii:
• Dacă rezultatul are semnul „–”, aceasta înseamnă o reducere a
costului (absolută şi procentuală) faţă de perioada de referinţă, iar dacă are
semnul „+”, semnifică o majorare.
Practic, este necesară stabilirea efectului modificării costurilor la
nivelul întregii producţii comparabile pentru a se corela cu venitul aferent
143
acesteia, atât în faza de elaborare, cât şi în faza de execuţie a bugetului de
venituri şi cheltuieli.
Atunci vom avea:
∑ ∑
∑ ∑
− =
− =
0 1 1 1 1
0 pr pr pt pr
c q c q E
c q c q E

Modificarea absolută a economiilor va fi:
pr
E E E − = ∆
1

unde:
• E
pr
= economiile/depăşirile prevăzute;
• E
1
= economiile/depăşirile efective.

Analiza factorială arată influenţele a trei factori cu acţiune directă:
− volumul producţiei v(q);
− structura producţiei v(g
i
);
− costul pe produs v(c).

1. Influenţa modificării volumului producţiei:
( )
( )
0 pr pr pr
0 pr pr pr
0 pr
0 1
pr pr
q q
c q c q
c q c q
c q
c q
E E I E
∑ ∑
∑ ∑


− −
− − = − ⋅ = ∆


2.Influenţa modificării structurii producţiei:
( ) ( )
( )
0 pr pr pr
0 pr
0 1
0 1 pr 1 pr
q
0 1 pr 1
g
c q c q
c q
c q

c q c q E I c q c q E
i
∑ ∑


∑ ∑ ∑ ∑
− −
− − = ⋅ − − = ∆


3. Influenţa modificării costurilor pe produse:
( ) ( )
( )
pr 1 1 1 0 1 pr 1
0 1 1 1 0 1 pr 1 1
c
c q c q c q c q
c q c q c q c q E E
∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑
− = − −
− − = − − = ∆144
Observaţie:
• În activitatea practică trebuie identificate condiţiile în care s-a
modificat structura producţiei, având în vedere respectarea condiţiilor
contractuale şi realizarea veniturilor prevăzute. Deplasarea structurală se
poate realiza în concordanţă cu cererea pe piaţă a acelor produse, aceasta
determinând o situaţie favorabilă.
• Trebuie analizate mai ales produsele care au crescut costurile, cau-
zele care le-au determinat în scopul formulării măsurilor necesare perioa-
delor următoare.

6. Consecinţele modificării costului pe produs asupra
indicatorilor economico-financiari

Costul pe produs este un factor esenţial al creşterii eficienţei
economice a firmei. Managerii firmei utilizează informaţiile legate de
modificările costurilor, pentru a lua deciziile de creştere a gradului de
utilizare a resurselor, obţinerea unui profit mai mare.
Ca principale influenţe directe menţionăm:
1) Influenţa cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri:
1000
p q
c q c q
C
1 1
0 1 1 1


= ∆

∑ ∑


2) Influenţa asupra profitului aferent cifrei de afaceri (rezultatul exploa-
tării):
( )
0 1 1 1
c q c q C
∑ ∑
− − = ∆ sau
1000
p q
1000
p q
c q
p q
c q
C
1 1
0 1
0 1
0 1
1 1 ∑
⋅ ⋅
− − = ∆

3) Influenţa asupra profitului pe produs:
( )
0 1 1
c c q C − − = ∆

4) Influenţa asupra rentabilităţii costurilor:
100 1
c q
p q
100 1
c q
p q
C
0 1
0 1
1 1
0 1

− − ⋅
− − = ∆

145
5) Influenţa asupra ratei rentabilităţii pe produs:
100 1
c
p
100 1
c
p
C
0
0
1
0

− − ⋅
− = ∆

Remarcă
• Costul este un indicator sintetic, care exprimă eficienţa gestiunii
interne a firmei, cu consecinţe asupra eficienţei şi rentabilităţii firmei.

Cuvinte – cheie:
• cheltuială şi cost
• cheltuieli totale
• cheltuieli de exploatare
• cheltuieli financiare
• cheltuieli excepţionale
• cheltuieli aferente veniturilor totale
• rata medie de eficienţă a cheltuielilor de exploatare
• cheltuieli la 1000 lei cifră de afaceri
• cheltuieli variabile
• cheltuieli variabile la 1000 lei venituri de exploatare
• cheltuieli variabile la 1000 lei cifră de afaceri
• cheltuieli fixe
• cheltuieli materiale
• cheltuieli cu personalul
• cheltuieli cu salariile
• cheltuieli cu dobânzile
• cost de secţie
• cost de firmă (cost de producţie şi cost comercial)
• costul pe produs (antecalculat, postcalculat)
• costul total (global)
• costul material
• costul salarial
• costul direct şi indirect
• costul marginal
• producţia comparabilă

146
Întrebări şi teste grilă
1. Care sunt factorii ce influenţează rata medie de eficienţă a
cheltuielilor totale?
2. Pe baza indicatorilor:

Suma cheltuielilor
(mil. lei)
Suma veniturilor
(mil. lei)
Nr.
crt.
Natura
activităţii
Prevăzut Realizat Prevăzut Realizat
1. Exploatare 300 350 360 400
2. Financiară 30 28 35 32
3. Excepţională 22 20 25 23
Total 352 398 420 455

calculaţi influenţa factorilor asupra ratei medii de eficienţă a
cheltuielilor totale şi interpretaţi rezultatele obţinute.
3. Pe baza următorilor indicatori:
- mil. lei
Perioada analizată Nr.
crt.
Indicatori Simbol
Prevăzută Realizată
1. Cifra de afaceri (în
preţuri de vânzare)
p qv


1.400 1.500
2. Cheltuieli totale
aferente cifrei de
afaceri
c qv


980 1.080
Volumul efectiv al
producţiei vândute:
• costuri prevăzute
0 1
c qv


- 1.001 3.
• preţuri prevăzute
0 1
p qv


- 1.420
4. Cheltuieli la 1000
lei cifră de afaceri
1000
p qv
c qv
C
CA
⋅ =700 720

efectuaţi analiza factorială a cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri
(structura cifrei de afaceri, preţuri de vânzare, costuri unitare) şi interpretaţi
rezultatele obţinute.


147
4. Pe baza următorilor indicatori:
Perioada analizată Nr.
crt.
Indicatori Simbol
Prevăzută Realizată
1. Cheltuieli cu salariile Cs 1.300 1.350
2. Venituri din exploatare Ve 17.400 18.200
3. Numărul mediu de salariaţi N 70 65

efectuaţi analiza factorială a cheltuielilor cu salariile, cu evidenţierea
influenţei factorilor de gradul I (nr. de salariaţi, productivitatea medie
anuală, cheltuieli medii cu salariile la 1 leu venituri de exploatare) şi
interpretaţi rezultatele obţinute.
5. Prezentaţi relaţiile ce arată consecinţele economice ale modificării
costului pe produs asupra indicatorilor economico-financiari ai firmei.
6. Cum se determină costul marginal şi care sunt posibilităţile de
eficientizare a activităţii economice a firmei?
7. În analiza factorială a cheltuielilor variabile la 1000 lei cifră de
afaceri, factorii de influenţă sunt în ordine:
a) structura producţiei vândute, costul pe produs, rata medie de
eficienţă a cheltuielilor pe categorii de venituri;
b) structura producţiei vândute pe produse, preţuri medii, de
vânzare, costuri variabile unitare;
c) structura producţiei vândute, costul pe produs, preţul de vânzare;
d) preţul de vânzare, costul pe produs, structura producţiei vândute.
Răspuns: b)

8. Costul marginal este definit ca fiind:
a) costul unei unităţi adiţionale dintr-un produs;
b) amortizarea unei unităţi adiţionale dintr-un produs;
c) costul ultimei unităţi de produs realizate;
d) costul marginal al sectorului primar.
Răspuns: a)

9. Influenţa modificării costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1000
lei cifră de afaceri faţă de nivelul prevăzut este de – 180 mil. lei. Aceasta
este o situaţie:
a) pozitivă, datorită creşterii preţurilor produselor faţă de nivelul
prevăzut;
148
b) pozitivă, datorită scăderii costurilor unitare faţă de nivelul
prevăzut;
c) negativă, din cauza modificării costurilor unitare în funcţie de
oferta de pe piaţă a materiilor prime;
d) negativă, din cauza scăderii costurilor unitare la majoritatea
produselor faţă de nivelul prevăzut.
Răspuns: b)

10. Dacă t = timpul consumat pe unitatea de produs, sh = salariul
mediu orar, atunci relaţia : t
1
(sh
1
-sh
0
) reprezintă:
a) creşterea cheltuielilor salariale;
b) scăderea cheltuielilor cu salariile;
c) influenţa productivităţii muncii asupra cheltuielilor salariale pe
unitatea de produs;
d) influenţa salariului mediu orar asupra cheltuielilor salariale pe
unitatea de produs.
Răspuns: d).
149

4. ANALIZA RENTABILITĂŢII4.1. Conceptul de rentabilitate
Rentabilitatea reprezintă capacitatea firmei de a realiza profit,
prin utilizarea factorilor de producţie şi a capitalurilor, necesar atât
reproducţiei şi dezvoltării, cât şi remunerării capitalurilor.
În economia de piaţă, profitul constituie raţiunea de a fi a unei
firme; el este dimensionat de jocul preţurilor, în raportul cerere-ofertă
şi reflectă modul de gospodărire a resurselor consumate.
Profitul presupune obţinerea unor venituri mai mari decât
cheltuielile în urma vânzării şi încasării producţiei fabricate.
Rentabilitatea este exprimată de indicatorii:
• profitul (mărime absolută);
• rata rentabilităţii (mărimea relativă a rentabilităţii) –
arată gradul în care capitalul sau resursele firmei aduc
profit).

Noţiunea de eficienţă economică este mai cuprinzătoare decât
rentabilitatea, reprezentând cea mai generală categorie prin care putem
caracteriza rezultatele firmei.
Eficienţa economică vizează minimizarea resurselor ce revin pe
o unitate de efect util.

4.2. Sistemul indicatorilor de bază ai rentabilităţii
Indicatorii rentabilităţii sunt exprimaţi în mărimi absolute şi relative.

I. Indicatorii exprimaţi în mărimi absolute sunt:
1. Profitul – constituie diferenţa între venitul total şi costul total;
ca indicator în mărime absolută al rentabilităţii reprezintă:
• sursă de alimentare a bugetului statului;
150
• un mijloc sintetic de apreciere a performanţelor economico-
financiare ale firmei;
• pârghie de cointeresare a acţionarilor, proprietarilor, salariaţilor;
• sursă de autofinanţare pentru a menţine sau pentru o expansiune
raţională ţinând seama de evoluţia pieţei;
• sursă de plată a capitalurilor împrumutate etc.
În funcţie de structura veniturilor şi cheltuielilor din contul de profit
şi pierderi, în analiza rentabilităţii se folosesc următorii indicatori:
a) Rezultatul exploatării P
ex
(profitul exploatării – totalul
veniturilor exploatării – totalul cheltuielilor exploatării).
Modelul folosit va fi:
∑ ∑ ∑ ∑
− = − =
ex ex ex
C V qc p q RP
unde:

p q – veniturile din exploatare;


qc – cheltuielile de exploatare;

∑ ex
V – suma veniturilor din exploatare;

∑ ex
C – suma cheltuielilor de exploatare;

b) Rezultatul curent al exerciţiului (P
c
)

Venituri din
exploatare
Rezultatul
exploatării


Rezultatul
Cheltuieli de
exploatare
curent
al exerciţiului Venituri
financiare
Rezultatul
financiar

Cheltuieli
financiare151
Modelul folosit va fi:
( ) ( ) ( ) ( )
f ex f ex f f c
C C V V C qc V p q RP + − + = − − + =
∑ ∑

unde: V
f
= venituri financiare;
C
f
= cheltuieli financiare.

c) Rezultatul excepţional reprezintă diferenţa dintre veniturile
excepţionale şi cheltuielile excepţionale.

d) Rezultatul exerciţiului înaintea impozitării, stabilit prin
însumarea rezultatului curent şi a celui excepţional.

V
ex

Rezultatul
exploatării

C
ex


Rezultatul
curent al
exerciţiului

V
f


Rezultatul
Rezultatul
financiar


C
f
exerciţiului
înainte de


impozitare Venituri
extraordinare

Rezultatul
extraordinar

Cheltuieli
extraordinare


e) Profitul impozitului (P
imp
) reprezintă rezultatul exerciţiului
înaintea impozitării, la care se adaugă depăşirile faţă de nivelul legal
la unele categorii de cheltuieli şi se scad deducerile fiscale prevăzute
(reducerea impozitului pe profit în cazul reinvestirii etc.).

f) Rezultatul exerciţiului (Profit net – P
n
)
Poate fi definit ca diferenţă între profitul impozabil şi impozitul
pe profit (P
imp
– I
pr
).


152
2. Marjele
În înţelegerea indicatorilor conexaţi rentabilităţii în analiza
diagnostic, avem în vedere următoarele marje:
a) Marja costurilor de producţie – se stabileşte ca diferenţă între
preţul de vânzare al bunurilor şi costul de producţie al acestora.
b) Marja comercială (M
c
) – este specifică firmelor din sfera
distribuţiei, calculată ca diferenţă între preţul de vânzare al mărfurilor
şi costul de cumpărare.
Analiza factorială a M
c
poate fi făcută cu modelul:

100
C V
M
D
c

= unde:
100
c g
C
i i ∑
=

reprezintă:
• V
D
= valoarea desfacerilor de mărfuri (cifra de afaceri din
vânzarea mărfurilor);
• C = rata medie a marjei comerciale sau cota medie de adaos
comercial;
• g
i
= structura vânzărilor pe grupe de mărfuri sau pe sectoare de
activităţi;
• c
i
= cota de adaos pe grupe de mărfuri sau sectoare de
activitate.
Sistemul factorial de analiză va fi:

D
V
C
M ∆


c
M ∆
i
g
C ∆
C
C
M ∆

i
c
C ∆

Marja poate reprezenta o diferenţă între cifra de afaceri şi
costuri, pe diversele trepte de construire a lor.
Marja arată măsura în care cifra de afaceri acoperă diferite
costuri care apar succesiv în ciclul de exploatare, financiar şi asigură
un rezultat net.
153
Marja comercială constituie premisa realizării venitului net, de
aceea rezultatul exerciţiului poate fi determinat astfel:

Cheltuieli
variabile C
VMarja Cheltuielile fixe
comercială M
C
Marja cheltuielilor
variabile (M
CV
)

Impozite

Rezultatul
exerciţiului

c) Marja costurilor variabile
– reflectă diferenţa dintre preţul de vânzare şi costul variabil.
Înseamnă că această marjă cuprinde costurile de structură (fixe)
şi profitul.

d) Marja costurilor directe
– reprezintă diferenţa între preţul de vânzare şi costurile directe
(cuprinde costurile indirecte şi profitul);
– la nivel de produs, constituie marja de contribuţie.

II. Indicatori exprimaţi în mărimi relative (sistemul de rate)
1. Rata rentabilităţii economice (R
E
):
100
C
R
R
ec
BE
E
⋅ = (1)
unde: R
BE
= Rezultatul brut al exploatării
R
BE
= VA + S
b
– C
ST

VA = valoarea adăugată;
S
b
= subvenţii primite;
C
ST
= cheltuieli cu personalul, cu impozitele şi taxele;
C
ec
= capitalul economic.
100
A
P
R
ex
ex
E
⋅ = (2)
154
unde: P
ex
= profitul de exploatare;
A
ex
= activele de exploatare
100
A
P
R
t
c
E
⋅ = (3)
unde: P
c
= profitul curent;
A
t
= activele total.
100
C
P
R
p
c
E
⋅ = (4)
unde: C
p
= capitalul permanent

2. Rata rentabilităţii financiare (R
f
), care exprimă raportul
profitului net (P
n
) faţă de capitalul propriu (C
pr
):
100
C
P
R
pr
n
f
⋅ =
3. Rata rentabilităţii comerciale (R
c
) care reprezintă raportul
dintre profitul aferent cifrei de afaceri şi cifra de afaceri exprimată în
preţuri de vânzare:
100
p qv
P
R
i i
CA
C


=

sau 100
CA
P
R
CA
C
⋅ =

4. Alte rate de rentabilitate referitoare la rezultatul brut al
exploatării (RBE):

a) Rata marjei brute a exploatării (R
be
):
100
CA
RBE
R
be
⋅ =
b) Rata amortizării (R
a
):
100
RBE
A
R
a
⋅ =
unde: A = cheltuieli cu amortizarea
155
c) Rata cheltuielilor financiare cu dobânzile (R
d
):
100
RBE
C
R
d
d
⋅ =
unde: C
d
= cheltuieli cu dobânzile

d) Rata dividendelor (R
dd
):
100
RBE
D
R
d
dd
⋅ =
unde: D
d
= dividende

d) Rata impozitului pe profit (R
ip
):
100
RBE
I
R
p
ip
⋅ =
unde: I
p
= impozit pe profit.

4.3. Analiza situaţiei firmei pe baza
contului de profit şi pierdere
Contul de profit şi pierdere este o parte componentă a bilanţului
contabil al firmei, care sintetizează la cel mai înalt nivel întreaga
activitate a firmei în decursul unui exerciţiu financiar (de obicei un an
calendaristic). Pe baza acestui cont se poate crea o imagine de
ansamblu asupra evoluţiei în dinamică a firmei, iar rezultatul brut al
exerciţiului se poate determina pe două căi:
1) prin agregarea rezultatelor pe categorii de activităţi;
2) ca diferenţă între veniturile totale şi cheltuielile totale.
Prin analiză rezultă o diversitate de forme ale profitului; astfel,
analiza factorială a acestuia se poate face ţinând cont de următoarele
categorii de rezultate:
a) rezultatul brut al exerciţiului;
b) rezultatul exploatării;
c) rezultatul aferent cifrei de afaceri.


156
4.3.1. Analiza factorială a rezultatului exploatării
Rezultatul exploatării (RP
ex
) este categoria economico-
financiară prin care se desemnează diferenţa dintre „veniturile din
exploatare” şi „cheltuielile pentru exploatare”, care în mărime
absolută arată rentabilitatea ciclului de exploatare.
∑ ∑
− =
i
ex
i
ex ex
i
i
C V RP

Modelul general de analiză factorială:
pre W t N pre W T pre V
V
C
1 V RP h h
ex
ex
ex
ex ex
⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ =
− =
unde:
ex
V = veniturile din exploatare;
pre = profitul mediu la 1 leu venituri din exploatare.
100
pre g
pre
i i ∑
= sau
i
i
ex
ex
i
V
C
1 pre − =
h
ex
W T V ⋅ =
t N T ⋅ =
unde: T = fondul de timp total de muncă (ore);
h W = productivitatea medie orară;
t = timpul mediu de lucru/salariat.
{
{ {
pre W t T pre
T
V
N
T
N pre W T
pre
T
V
T pre V
V
C
1 V RP
h
W
ex
t
h
W
ex
ex
ex
ex
ex ex
h
h
⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ = ⋅ =
− =


Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a României MARIANA-ELENA BALU Analiza economico-financiară. Teorie şi aplica ii practice. Mariana-Elena Balu. Ed. a 2-a. – Bucureşti, Editura Funda iei România de Mâine, 2007 312 p.; 20,5 cm ISBN 978-973-725-786-4 658.1(075.8)

© Editura Funda iei România de Mâine, 2007

Redactor: Adela MOTOC Constantin FLOREA Tehnoredactor: Marcela OLARU Coperta: Cornelia PRODAN Bun de tipar: 22.02.2007; Coli tipar: 19,5 Format: 16/61×86 Editura Funda iei România de Mâine Bulevardul Timişoara nr.58, Bucureşti, Sector 6 Tel./Fax: 021/444.20.91; www.spiruharet.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

MARIANA-ELENA BALU

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Teorie şi aplica ii practice
Edi ia a II-a

EDITURA FUNDA IEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2007

CUPRINS

Cuvânt înainte……………………………………………………….. 1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1. Obiectul analizei economico-financiare …………………………. 1.2. Factorii care intervin în rezultatul activită ii economice …………. 1.3. Tipuri de analiză economico-financiară …………………………. 1.4. Analiza diagnostic ………………………………………………. 1.5. Metode şi tehnici de analiză economico-financiară ……………… Întrebări şi teste grilă ………………………………………………… 2. ANALIZA REZULTATELOR FIRMEI 2.1. Analiza statistico-economică a activită ii productive şi comerciale ... 2. 2. Analiza cifrei de afaceri (CA) ………………………………………. 2.2.1. Analiza cifrei de afaceri din activitatea de bază în corela ie cu capacitatea de produc ie şi cererea pie ei … 2.3. Analiza valorii adăugate ………………………………………….. 2.3.1. Analiza dinamicii şi structurii valorii adăugate ………… 2.3.2. Analiza factorială a valorii adăugate …………………… 2.3.3. Consecin ele modificării VA asupra principalilor indicatori economico-financiari ai firmei ………………. 2.4. Analiza produc iei fizice ……………………………………… 2.4.1. Analiza realizării programului de produc ie pe sortimente şi pe total firmă …………………………………………... 2.4.2. Analiza structurii produc iei ……………………………. 2.5. Analiza calită ii produselor …………………………………… Teste grilă …………………………………………………………..

9

11 13 15 17 19 32

33 34 42 49 53 56 61 62 62 68 71 82

5

3. ANALIZA CHELTUIELILOR 3.1. Conceptul de cheltuială şi conceptul de cost …………………….. 3.2. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale ………………… 3.3. Analiza cheltuielilor de exploatare ………………………………. 3.4. Analiza cheltuielilor variabile ………………………………... 3.5. Analiza cheltuielilor fixe ……………………………………… 3.6. Analiza cheltuielilor pe elemente de cheltuieli ……………….. 3.6.1. Analiza cheltuielilor materiale ………………………….. 3.6.2. Analiza cheltuielilor cu personalul ……………………… 3.6.2.1. Analiza situa iei generale a cheltuielilor cu salariile … 3.6.2.2. Modelul factorial al cheltuielilor cu salariile ………… 3.6.2.3. Analiza corela iei dintre dinamica productivită ii muncii şi dinamica salariului mediu ………………… 3.6.2.4. Eficien a cheltuielilor cu personalul ………………… 3.6.3. Analiza cheltuielilor financiare. Cheltuieli cu dobânzile 3.7. Analiza costului pe produs …………………………………… 3.7.1. Analiza statică a principalelor categorii de cheltuieli …… Întrebări şi teste grilă ………………………………………………... 4. ANALIZA RENTABILITĂ II 4.1. Conceptul de rentabilitate …………………………………….. 4.2. Sistemul indicatorilor de bază ai rentabilită ii ……………….. 4.3. Analiza situa iei firmei pe baza contului de profit şi pierdere … 4.3.1. Analiza factorială a rezultatului exploatării …………… 4.3.2. Analiza factorială a profitului brut al exerci iului financiar 4.3.3. Analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri ……………. 4.4. Analiza ratelor de rentabilitate ………………………………... 4.4.1. Rata rentabilită ii economice ……………………………. 4.4.2. Rata rentabilită ii financiare …………………………….. 4.4.3. Rata rentabilită ii resurselor consumate ………………… 4.4.4. Rata rentabilită ii comerciale …………………………… 4.4.5. Rata de rentabilitate pe produs ………………………….. 4.5. Analiza pragului de rentabilitate ……………………………... Întrebări şi teste grilă ………………………………………………… 149 149 155 156 162 163 170 171 177 185 188 189 192 194 83 84 89 96 101 107 108 118 119 120 124 126 127 134 136 146

6

2.1.. Analiza gestiunii resurselor materiale ………………………… 6. 6.2.7.. Analiza fluxurilor de trezorerie (cash-flow) …………………. 6. Analiza lichidită ii şi solvabilită ii …………………………… 5.2. ANALIZA FACTORIALĂ A SITUA IEI PATRIMONIALFINANCIARE 5. 5.2.2.. Echilibrul financiar.2..6.1. 243 243 246 248 252 277 277 280 284 288 288 290 292 294 7 198 204 205 207 210 216 218 220 224 227 228 236 241 . 5.1...5. Analiza corela iei dintre crean e şi obliga ii …………………..1. Analiza poten ialului material al firmelor de produc ie … Întrebări şi teste grilă ………………………………………………. Analiza gestiunii resurselor umane …………………………… 6.3.1..1.7.2. 5. Analiza echilibrului financiar func ional pe baza ratelor 5. 6. 6. Analiza echilibrului economico-financiar …………………….3.1.4. Analiza asigurării cu personal din punct de vedere cantitativ şi structural ……………………………………. Analiza utilizării for ei de muncă ……………………….. 5. 6.3.1. Analiza structurii activului ……………………………… 5. nevoia de fond de rulment şi trezoreria netă ………………………… 5.3.3.2.3..2.. 6. Analiza factorială a vitezei de rota ie a activelor circulante ………………………………………………… 5. Corela ia dintre fondul de rulment. ANALIZA POTEN IALULUI INTERN AL FIRMEI 6.4..2. Întrebări şi teste grilă ………………………………………………. Analiza eficien ei utilizării activelor fixe ………………. Analiza structurii patrimoniale a firmei ……………………… 5. structurii şi calită ii poten ialului tehnic …………………………………………………….1. 6. Analiza mobilită ii şi stabilită ii for ei de muncă ………. 5. Analiza vitezei de rota ie a activelor circulante ………………. Analiza gestiunii mijloacelor fixe …………………………….. 6.8.1.1.1.3.3. Analiza utilizării poten ialului tehnic …………………… 6. 6..2. Analiza structurii pasivului ……………………………. 6.. Analiza asigurării calitative cu personal ……………….Analiza pie ei de aprovizionare cu principalele resurse materiale …………………………………………………. Elemente metodologice ……………………………………….3.5. Analiza stocurilor de materiale …………………………. Analiza volumului.

7. Analiza riscului de faliment …………………………………. Teste grilă ………………………………………………………….3.1. ANALIZA RISCURILOR FIRMEI 7.. 295 300 303 303 306 308 311 8 .3. 7. Bibliografie …………………………………………………….7.3. Analiza riscului de faliment pe baza ratelor ……………. 7.2. Analiza riscului economic ……………………………………..…. 7..1. Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor ……. Analiza riscului financiar …………………………………….2.

CUVÂNT ÎNAINTE Teoria şi. practica economică nu pot fi încadrate în tiparele unei economii veritabile şi nici în rigorile ştiin ei fără Analiza economico-financiară. riscuri. analiza economico-financiară fiind un instrument de bază folosit de managerii firmelor pentru realizarea obiectivelor propuse. creditori. bănci. Cartea se adresează şi utilizatorilor externi – auditori. privind aspecte ale produc iei şi comercializării acesteia. cât şi pentru reducerea riscurilor opera ional. situa ie financiar-patrimonială. metodologicoaplicativ al cunoaşterii şi folosirii resurselor umane. Lucrarea de fa ă asigură cadrul conceptual. costuri. gestionarea poten ialului intern. devenind indispensabilă managementului activită ilor de exploatare şi comercializare. cât şi pentru luarea celor mai bune decizii privind dezvoltarea viitoare a firmei. evaluatori. pentru urmărirea creşterii performan elor. Această disciplină îşi consolidează rolul ei de instrument de bază în câmpul ştiin elor şi disciplinelor economice. 9 . dar este importantă şi pentru specialiştii din domeniul financiar-contabil. identificarea măsurilor atât pentru evolu ia normală a fenomenelor şi proceselor economice. Analiza economico-financiară presupune studiul temeinic al rezultatelor economico-financiare. investitori. financiar şi de faliment. organe fiscale etc. mai ales. Această lucrare stă la baza formării viitorilor economişti. rentabilitate. însuşirea unui ansamblu de metode şi tehnici de analiză. cunoaşterea procesului formării lor.

în situa ia de fa ă analiza economico-financiară. aşadar. 2007 Autoarea 10 . că analiza economico-financiară are trei caracteristici de bază: necesitatea. aşa cum nu poate exista „economie fără conducere”. Putem conchide. o alergare după decizia optimă. utilitatea şi perfectibilitatea. tot aşa nu poate exista „conducere fără analiză”.Ştim că economia reprezintă. din punctul de vedere al managerului.

la nivelul şi calitatea performan elor sale. la gradul de risc într-un mediu concuren ial dinamic. a rela iilor de cauzalitate. Exemplu: Un proces tehnologic poate fi analizat din punct de vedere: – pur tehnic. Esen ialul în analiza economică îl constituie luarea în considerare a rela iilor structural-func ionale.1. 11 . norme etc. Analiza economico-financiară constituie un ansamblu de concepte şi metode. analiza financiară stă la baza previziunilor pe termen scurt. a legilor formării şi desfăşurării lor.. al eficien ei lui etc. Rezultatele ob inute prin analiza financiară sunt integrate în modele financiare. prin urmărirea succesiunii opera iilor. nivelul acestora în raport de anumi i parametri. precum şi în stabilirea factorilor care îl determină. analiza permite stabilirea structurii fenomenelor. Analiza ca metodă de cercetare constă în descompunerea unui fenomen în păr ile sale componente. De asemenea. a legăturilor cauzale dintre acestea. cu instrumentele aferente. Astfel. a rela iilor cauză-efect. mediu şi lung ale performan elor firmei. care tratează informa iile contabile şi alte informa ii de gestiune.1. apare necesară utilizarea analizei economico-financiare. – sub aspect economic – respectiv al costurilor. a factorilor care le generează. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1. în vederea formării unor aprecieri pertinente referitoare la situa ia unei firme. respectiv al consumului de resurse şi al rezultatelor ob inute. Analiza economică studiază activită ile sau fenomenele din punct de vedere economic. ceea ce constituie suportul elaborării deciziilor privind activitatea în viitor. Obiectul analizei economico-financiare În scopul cunoaşterii fenomenelor.

analiza economico-financiară implică din partea analiştilor. pe de altă parte. – în acordarea sau refuzul unui împrumut. analiza a suferit modificări metodologice şi instrumentale esen iale. Azi. 12 . – în cumpărarea de ac iuni a unei firme. cât şi dintre diferi ii factori ce ac ionează asupra fenomenului. – varia ia dobânzii. – elaborarea unui set de măsuri menite să sporească eficien a firmei în viitor. Dintre cele mai delicate probleme financiare ale firmelor moderne pot fi amintite: – restric iile politicii de credit. – sinteza rezultatelor analizei (examinarea elementelor în unitatea lor). Astfel. factorilor şi cauzelor fenomenului cercetat. Îmbinarea procesului de analiză economică cu sinteza poate fi concepută în următoarele etape: – delimitarea obiectului analizei.Analiza economico-financiară se realizează în sensul invers al evolu iei reale a fenomenului economic cercetat – şi anume de la rezultatele activită ii economice către elemente şi factori. – determinarea elementelor. – cursul de schimb etc. pe lângă cunoştin e de contabilitate şi de gestiune. Aceste procese reale au determinat schimbări în adoptarea şi utilizarea tehnicii de analiză economico-financiară. – infla ia. – în diagnosticarea stării economice de succes sau de dificultate a unei firme etc. În trecut analiza economico-financiară era folosită de către bănci pentru acordarea sau respingerea unor credite. – stabilirea rela iilor de condi ionare dintre fiecare factor şi fenomenul analizat pe de o parte. datorită modificărilor principalilor factori care determină climatul economic şi socio-politic. şi o anumită subtilitate: – în alegerea metodelor de calcul şi interpretare a cifrelor raportate la scopul investiga iei. – măsurarea influen elor factorilor asupra fenomenului analizat.

Factorii cantitativi sunt purtătorii materiali ai celor calitativi. economici. După caracterul lor pot fi: factori cantitativi. Astfel. II. calitativi.2. organizatorici. dar se referă la o singură persoană sau unitate de timp. pentru a în elege esen a factorilor care intervin într-un proces de analiză este util a-i grupa după anumite criterii: I.. politici. 1. psihologici. După con inutul (natura) lor – pot fi: factori tehnici. – contul de profit şi pierdere facilitează analiza performan elor firmei prin prisma soldurilor intermediare de gestiune. reprezentând condi ia preliminară şi indispensabilă a ac iunii celor calitativi.În aceste condi ii: – bilan ul contabil s-a impus în analiza echilibrului financiar func ional. sociali. De regulă factorii ac ionează corelat. 13 . III. demografici. a naturii lor şi a legăturilor prin care concură la formarea şi modificarea rezultatelor unei activită i. După modul în care ac ionează: – Factori cu ac iune directă – cei care îşi exercită influen a nemijlocit asupra fenomenului analizat. de structură. ecologici etc. Factorii care intervin în rezultatul activită ii economice Cunoaşterea factorilor. Exemplu: Productivitatea muncii (Wmc) este de aceeaşi natură cu produc ia. Factorii calitativi sunt de aceeaşi natură cu fenomenul analizat. Exemplu: Nivelul mediu al rentabilită ii unei firme poate creşte pe seama deplasărilor structurale (creşte ponderea produselor cu o rentabilitate mai mare). într-un sistem de legături închegate. cât şi la îmbunătă irea func iunilor firmei reprezintă un obiectiv important al analizei economico-financiare. Factorii de structură intervin în situa ia în care rezultatul analizat se referă la mărimi agregate (compuse din mai multe elemente). deosebindu-se de acesta prin gradul de extensie. – fluxurile de trezorerie permit o abordare concretă. eliminând par ial impactul infla iei şi al evaluării stocurilor.

Schimbarea structurii produc iei ca factor de modificare a profitului: • poate fi dependentă de activitatea firmei. • ritmicitatea produc iei. fără să implice riscuri. – Factori externi – cei care îşi au originea în mediul exterior firmei. După gradul de sintetizare: – Factori simpli – cei ce nu mai pot fi descompuşi în sfera de desfăşurare a analizei. – Factori imprevizibili – ac ionează necontrolat sub influen a unor for e din mediul extern firmei. V. • dar independentă de efortul propriu. – Factori independen i de efortul propriu – to i ceilal i factori. a căror ac iune se poate identifica la nivelul firmei. • muta ii în structura cererii de pia ă. Exemplu: • modificările de pre ale materiilor prime. Conceptul de „dependent sau independent de efortul propriu” diferă de conceptul „dependent sau independent de activitatea firmei”. • disciplina muncii etc. • noi performan e tehnice sau tehnologice care influen ează cererea. Exemplu. După izvorul ac iunii: – Factori interni – cei care îşi au originea în interiorul firmelor.. Exemplu: • organizarea internă a produc iei. energiei etc. Observa ie.– Factori cu ac iune indirectă – cei care ac ionează asupra fenomenului analizat prin intermediul altor factori. IV. fiind determina i de al i factori. – Factori compuşi – cei ce mai pot fi descompuşi. VII. După posibilită ile de previziune: – Factori previzibili – ac ionează în cadrul unor procese controlate. După efortul propriu al societă ii: – Factori dependen i de efortul propriu – cei care îşi au originea în eforturile depuse de firmă pentru economisirea resurselor. VI. 14 .

însuşirile sale esen iale. asupra unei subdiviziuni organizatorice sau asupra unei probleme. astfel încât analiza economico-financiară la scară microeconomică stă la baza fundamentării deciziilor luate de manageri la nivelul firmei. Activitatea de planificare înseamnă mai mult decât previziunea. număr. 2. – Analiza cantitativă presupune cercetarea fenomenului prin determinări cantitative exprimate prin: greutate. cât şi în practică se foloseşte analiza diagnostic prin care se ob in aprecieri asupra ansamblului unei firme. 15 . Această analiză este o etapă premergătoare. – Analiza previzională presupune determinarea evolu iei viitoare a unui fenomen economic pe baza cercetării factorilor de influen ă. înseamnă utilizarea previziunii de către un centru de decizie economică pentru a stabili obiectivele de atins într-o perioadă viitoare. Un rol primordial în cercetarea acestor fenomene îl are abstractizarea ştiin ifică. suprafa ă etc. hotărâtoare în elaborarea planului de afaceri al firmei. După raportul între momentul în care se efectuează analiza şi momentul desfăşurării fenomenului: – Analiza postfactum sau postoperatorie – priveşte trecutul şi prezentul.3. durată. Tipuri de analiză economico-financiară Complexitatea fenomenelor şi proceselor economice care fac obiectul analizei economico-financiare a condus la apari ia diverselor tipuri de analiză. volum. Din punct de vedere al determinărilor cantitative sau al caracteristicilor calitative ale fenomenelor: – Analiza calitativă urmăreşte esen a fenomenului. Tipurile de analiză pot fi grupate după anumite criterii: 1. În această analiză se aplică metodele matematice moderne.Exemplu: • schimbări cu abateri pronun ate pe pia a internă sau externă. factorii care sunt de aceeaşi natură cu fenomenul analizat. 1. care prin cercetarea rezultatelor activită ii unei firme ne arată gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse. Exemplu: În teorie. • modificări ale cursului valutar etc.

– factorii care determină orientarea: în crearea şi fabricarea produselor. relevând rela iile dintre elementele şi factorii care determină o anumită pozi ie a fenomenului cercetat. După criteriile de studiere a fenomenelor: – Analiza tehnico-economică îmbină în studiul anumitor fenomene problemele tehnice cu cele economice. venit na ional etc.. După modul de urmărire a fenomenelor: – Analiza statică cercetează fenomenele la un moment dat. 16 . No iunea de static este legată de modul de efectuare a analizei. pentru că fenomenele nu pot fi statice. – Analiza dinamică studiază fenomenele economice în mişcare. economie mondială etc. în asigurarea eficien ei economico-financiare etc. 5. După nivelul la care se desfăşoară analiza economicofinanciară: • Analiza microeconomică se desfăşoară la nivelul firmei şi al elementelor ei ca sistem. • Analiza macroeconomică − studiază fenomenele la niveluri agregate: ramurile economiei.Exemplu: Succesul aplicării metodelor matematice în analiza variabilelor unui fenomen economic este condi ionat de modelarea proceselor economico-financiare pe baza analizei calitative. − operează preponderent cu mărimi globale sau agregate (PIB. 3.). 4. şi nu de natura fenomenului. Exemplu: Colaborarea între economişti şi tehnicieni poate duce la scăderea costului unui produs. în investirea capitalurilor. Ea se referă la: – activitatea economică şi la rezultatele ob inute de firmă. – Analiza economico-financiară îmbină corela iile dintre activitatea economică şi cea financiară. economia na ională. în utilizarea resurselor. arătând pozi ia lor într-un şir de momente de timp.

) – analiza pe probleme (cost. Diagnosticul presupune: − stabilirea problemelor supuse analizei. cât şi în practică ⇒ analiza activită ii economico-financiare. aprecieri. – Analiza financiară vizează fluxurile financiare ale firmei. După obiectul analizat: – analiza pe ramuri. − producătoare de efecte ⇒ calculul economic vizează eficien a consumului de resurse în toate domeniile: tehnic. valoare adăugată. administrativ. – de echipe mixte formate din specialişti interni şi externi.Pentru că orice activitate social-umană apare într-o dublă ipostază: − consumatoare de resurse. modul de gestionare şi de plasare a capitalurilor. Analiza diagnostic nu se mărgineşte la radiografierea şi aprecierea stării diferitelor fenomene. rentabilitate. sectoare. − asigurarea informa iilor pe care le necesită. Analiza diagnostic Analiza economico-financiară are ca obiectiv major realizarea unui diagnostic financiar. dar se doreşte îmbunătă irea sa.4. − prezentarea rezultatelor într-un raport în care se reflectă: obiective. ci formează o parte din managementul strategic. având ca obiective: 17 . – de specialişti externi. 1. recomandări. Ra iunea efectuării unui diagnostic al performan elor firmei poate avea la bază fie situa ia în care aceasta are disfunc ionalită i. – analiza pe unită i (firme. sanitar. Wmc. salarii. stări. trusturi etc. holdinguri. ecologic etc. 6. lichiditate) Concluzie În ultimii ani pe plan interna ional s-a impus atât în teoria economică. Radiografierea poate fi realizată de: – conducerea firmei – prin cadre abilitate ale acesteia. social. fie situa ia ei este bună. Problema diagnosticului se pune cel mai adesea în interiorul firmei (diagnostic financiar intern).

• lichiditatea etc. Analiza economico-financiară este folosită şi de: • administra iile financiare. care folosesc diagnosticul privind falimentul sau posibilitatea de redresare a unei firme în dificultate. • riscul de faliment. – privatizare. pentru acordarea unor facilită i firmelor. – estimarea valorii ei de pia ă. • structura şi valoarea patrimoniului. • analiza echilibrului financiar. Astfel. problemele specifice ale analizei economico-financiare sunt: • analiza performan elor şi a rezultatelor firmei. – vânzări de active. Exemplu. • analiza riscului. – stabilirea măsurilor de remediere. 18 . partenerii externi ai firmei se bazează pe analiza economico-financiară (diagnostic financiar extern). – aprecierea solidită ii unei alte firme cu care face afaceri. Pentru aceasta. banca urmăreşte: – capacitatea întreprinderii de a-şi achita obliga iile. • cota ia la bursă: – fuzionarea cu alte firme. • rentabilitatea. Diagnosticul intern abordează probleme ca: • maximizarea valorii firmei. – solvabilitatea şi lichiditatea pe termen scurt şi mediu. Firma poate folosi diagnosticul financiar pentru fundamentarea deciziilor privind: – pătrunderea în capitalul altei firme. • solvabilitatea. Studiul pe care îl face banca în acordarea de credite. • analiza rentabilită ii. Pentru luarea unor decizii.– stabilirea situa iilor de dezechilibru financiar. • analiza valorii patrimoniale a firmei. – identificarea cauzelor care le-au generat. • tribunale.

ea reprezentând o succesiune de procedee folosite pentru atingerea obiectivului său. Metode ale analizei calitative – care urmăresc: – esen a fenomenului. statistică şi operativă a firmei. Metode şi tehnici de analiză economico-financiară Metoda unei ştiin e (discipline ştiin ifice) este teoretică-abstractă. – informa iilor din eviden a contabilă. 19 . pentru atingerea obiectivelor propuse. – anexei la bilan .5. Analiza economico-financiară foloseşte metode specifice sau comune cu ale altor ştiin e. Procedeul reprezintă latura practică a efectuării unei lucrări.Analiza este făcută pe baza: – bilan ului. Ele pot fi grupate în: 1. – reglementărilor legale. deci concretizarea metodei. – surprinderea legăturilor cauzale. Din analiză va decurge ob inerea unui sistem de indicatori astfel: Indicatori de rezultate Indicatori de rentabilitate Indicatori de analiză patrimonială Indicatorii privind riscul: • economic • financiar • de faliment 1. – contului de profit şi pierdere. Totalitatea procedeelor folosite în aplicarea practică a unei discipline ştiin ifice formează tehnica acesteia.

normele impuse pe plan intern şi interna ional etc. cu o bază de compara ie. pentru Practica economică se ine cont: • de comparabilitatea datelor şi a indicatorilor. Însă în practica analizei economico-financiare se utilizează mai multe tipuri de compara ie: – compara ii în timp se efectuează între rezultatele perioadei raportate şi rezultatele perioadei precedente. Metode ale analizei calitative Pot fi incluse următoarele metode: a) compara ia. 20 . b) diviziunea şi descompunerea rezultatelor. care urmăresc cuantificarea influen elor factorilor care explică fenomenul. Astfel. b) Diviziunea şi descompunerea rezultatelor Metoda studiază rezultatele economice ale firmei şi le descompune în elementele lor componente pentru a localiza rezultatele şi cauzele lor în timp şi spa iu. pentru a alege pe cea optimă.2. 1. se apreciază în raport cu anumite criterii. • rezultatele firmei şi rezultatele firmelor concurente. – compara ii mixte. adică acele compara ii care se bazează pe ambele criterii (timp şi spa iu). • rezultatele unor structuri organizatorice interne ale firmei. Metode ale analizei cantitative. • criteriul de compara ie la care ne raportăm (realizările proprii precedente. c) gruparea. a) Compara ia Orice rezultat al firmei.). Exemplu: Compara ia variantelor tehnico-economice. – compara ii speciale pentru care intervin alte criterii din afară. deşi are o semnifica ie proprie. d) generalizarea şi evaluarea rezultatelor. – compara ii în spa iu se pot face între: • rezultatele firmei şi rezultatele medii pe ramură. planul intern al firmei.

– aprofundează studiul laturilor esen iale ale fenomenelor analizate. b) metoda balan ieră. luni. c) Gruparea Mul imea datelor primare este reorganizată. con inutul şi forma de exprimare a datelor.Diviziunea şi descompunerea rezultatelor pot fi: • Diviziune în timp – permite eviden ierea abaterilor de la timpul de formare a rezultatelor (semestre. d) metoda calculului marginal.) – rezultă din stabilirea concretă a locului de muncă unde s-a format rezultatul (pozitiv sau negativ). în func ie de forma matematică pe care o îmbracă rela iile dintre factori. Criteriile după care se face gruparea sunt în func ie de obiectul analizei.). Astfel: a) metoda substituirilor în lan . concomitent cu contribu ia fiecărui loc la tendin a generală a rezultatului. Astfel. c) metoda calculului matricial. – studiile de fezabilitate şi evaluare. 21 . sec ie. loc de muncă etc. zile etc. • Diviziunea rezultatelor după locul de formare (firmă. e) metoda fluxurilor. • Descompunerea în păr i componente: – localizează rezultatele ca fiind favorabile sau nefavorabile pe categorii de resurse. de la ritmicitatea proiectelor pentru ob inerea unui anumit indicator. trimestre. 2. despăr ită în grupe omogene de unită i după varia ia uneia sau a mai multor caracteristici în func ie de scopul cercetării. d) Generalizarea sau evaluarea rezultatelor Metoda reuneşte într-un ansamblu coerent concluziile reieşite din studiul factorial-cauzal al fenomenelor. sau în raport cu varia ia caracteristicii de grupare. generalizarea se realizează în: – raportul de analiză. Metode de analiză cantitativă Măsurarea contribu iei fiecărui factor la modificările fenomenului analizat se poate face prin diferite metode. re inându-se aspectele esen iale pentru fundamentarea deciziilor firmei.

h) metoda corela iei. pornind de la factorii direc i spre cei indirec i.f) metoda ratelor. i) metoda scorurilor etc. Exemplu: Într-o rela ie de trei factori rezultatul este o func ie de forma: y = f(x1. x2. b. a) Metoda substituirilor în lan Metoda se realizează pentru rela iile de tip determinist – care se prezintă matematic sub formă de produs sau de raport. Aşezarea factorilor în construc ia modelului se face în ordinea condi ionărilor lor economice. 2. substituirea realizându-se astfel: • întâi factorul cantitativ. Substituirile se fac succesiv. 3. Cea mai simplă rela ie de condi ionare a factorilor capătă expresia unei func ii: y = f(x). x3) sau analiza rezultatului R în func ie de factori (a. vom avea: R 0 = a 0 ⋅ b 0 ⋅ c0 şi R 1 = a1 ⋅ b1 ⋅ c1 22 . Utilizarea substituirilor în lan presupune respectarea a trei principii: 1. când între factorii ce influen ează rezultatul economic sunt rela ii de produs. Un factor a cărui influen ă a fost determinată se consideră la valoarea efectivă (realizată). c) Folosind valorile din baza de compara ie şi cele efective. b. g) metode sociologice. • ultimul – factorul calitativ. • apoi cel structural. iar un factor a cărui influen ă nu a fost calculată rămâne la valoarea din baza de compara ie. c) va avea forma: R= f(a. rămânând la această valoare până la sfârşitul iterării. A) Metoda substituirilor în lan .

= indicele factorului respectiv.. Calculul abaterii rezultatului economic de la perioada de bază sau cea programată: R = R1 – R0 2.a1) Etapele de analiză ale rezultatului R sunt: 1. i1. i1 / 0 = 1 ⋅ 100. a2) Analiza rezultatului economic pe bază de indici Analiza permite generalizarea şi oferă baza pentru compara ii în timp şi spa iu. Calculul influen ei fiecărui factor asupra abaterii rezultatului economic de la nivelul programat sau cel dintr-o perioadă anterioară: ∆R = ∆Ra + ∆Rb + ∆Rc • influen a factorului „a” ( ∆Ra) ∆Ra = a1b 0c 0 − a 0 b 0c0 = (a1 − a 0 )b 0c0 • influen a factorului „b” (∆Rb) ∆Rb = a1b1c0 − a1b 0c0 = a1 (b1 − b 0 )c0 • influen a factorului „c” (∆Rc) ∆Rc = a1b1c1 − a1b1c 0 = a1b1 (c1 − c0 ) Observa ie: Suma influen elor factorilor explică sporul absolut (∆R). i2 .. Exemplu: pentru cazul analizat a i1 / 0 = a1 b c b c ⋅ 100. i1 / 0 = 1 ⋅ 100. a0 b0 c0 23 . Descompunerea abaterii rezultatului economic pe factori de influen ă: ∆R = a1b1c1 − a 0 b 0c0 3. Indicele rezultatului economic se poate scrie cu rela ia: IR = i1 ⋅ i 2 ⋅ i3 K ⋅ i n 100n −1 unde: IR = indicele rezultatului supus analizei.

R1 = 1 b0 b1 Deci. b1) Când factorul cantitativ „a” este la numărător Modelul de analiză prezintă situa ia în care este condi ionat de doi factori: „a” şi „b”. c ) = ( ) B) Utilizarea metodei substituirilor în lan când între factori sunt rela ii de raport.⇒ IR = ia ⋅ ib ⋅ ic ⇒ Modificarea relativă a rezultatului: 100 2 R − R0 ∆r = 1 ⋅ 100 ⇒ ∆r = I R − 100 R0 Influen a factorilor se calculează astfel: • influen a modificării factorului „a” ∆r(a) = ia – 100 • influen a modificării factorului „b” ∆r (a . astfel: R0 = a0 a . 1002 ( ) • influen a modificării factorului „c” ∆r (a . Metoda îmbracă două forme în func ie de locul unde este situat factorul cantitativ (la numitor sau la numărător). modificarea rezultatului economic (R) poate fi scrisă: ∆R = R1 − R 0 = a1 a 0 − b1 b 0 24 . b. b ) = ia ⋅ i b i a i b − 100 − ia = 100 100 i a ⋅ i b i c − 100 .

se va determina mai întâi influen a acestuia: ∆R = R1 – R0 – influen a factorului „b”: ∆R (b ) = a0 a0 − . b ) = ia 100 − i a ib b2) Când factorul cantitativ „b” se află la numitor.100 – influen a factorului „b”: ∆R (a . i b = 1 × 100 ib a0 b0 Influen ele celor doi factori vor fi: Dacă ∆ R% = IR – 100 Atunci: – influen a factorului „a”: ∆ R(a1) = ia . iar pe baza indicilor modificarea relativă va fi: b1 b 0 ∆R (b ) = 1 100 ⋅ 100 − 100 = b ⋅ 100 − 100 b1 i b0 25 . b ) = a1 a1 − b1 b 0 Dacă rezultatul se exprimă prin indici: IR = ia a b × 100 . iar i a = 1 × 100.Separarea influen ei celor doi factori se va face astfel: – influen a factorului „a”: ∆R (a ) = – influen a factorului „b”: a1 a 0 a1 − a 0 − = b0 b0 b0 ∆R (a .

– influen a factorului „a”: ∆R (b. pentru care se emit ipoteze pentru repartizarea lui pe factori. balan a veniturilor şi a cheltuielilor etc. Modelul analitic de exprimare a rela iilor balan iere este: R=a+b–c unde influen ele elementelor componente se pot stabili astfel: 26 . Metoda balan ieră analizează realizarea unui echilibru dintre resursele şi necesită ile unui domeniu de activitate (exemplu: balan a for ei de muncă.). b) Metoda balan ieră Metoda permite eviden ierea cauzelor care au determinat modificarea unui rezultat. a ) = a1 a 0 − b1 b1 iar pe baza indicilor modificarea relativă va fi: a1 1 ia 100 a ∆R (b. comparând elementele balan ei – valorile efective cu cele din perioada de referin ă. şi anume că substituirile se fac succesiv: ∆R = R1 – R0 – influen a factorului „a”: R(a) = a1b0c0 – a0b0c0 – influen a factorului „b”: R(b) = a0b1c0 – a0b0c0 – influen a factorului „c”: R(c) = a0b0c1 – a0b0c0 Astfel: ∆R = ∆Ra + ∆Rb + ∆Rc + r r = restul nedescompus. a ) = 0 ⋅ 100 − ⋅ 100 = b ⋅ 100 − b ⋅ 100 b1 b1 i i b0 b0 Metoda determinării izolate a ac iunii factorilor În această metodă se respectă un singur principiu.

– influen a elementului „a”: ∆Ra = a1 – a0 – influen a elementului „b”: ∆Rb = b1 – b0 – influen a elementului „c”: ∆Rc = (-c1) – (-c0) ∆R = ∆Ra + ∆Rb + ∆Rc c) Metoda calculului matricial Metoda se foloseşte în cazul rela iilor func ionale de produs sau raport între rezultatul economic cercetat şi factorii săi de influen ă. Separarea influen ei factorilor prin această metodă ine seama de ordinea de intercondi ionare a factorilor (consolidează principiile metodei substituirii în lan ). Exemplu: Aplicarea acestui calcul se face mai ales în analiza cheltuielilor cu materialele. Astfel, cheltuielile cu materialele pe unitatea de produs (cm):

cm = ∑ csi ⋅ p i
i =1

n

unde: csi = consumul specific din materialul i pe unitatea de produs; pi = pre ul de aprovizionare pe unitatea de măsură (a materialului). Pe baza acestor date se formează: • matricea A: ce con ine consumurile specifice din perioada ini ială (a11; a12) şi cele efective (a21; a22); • matricea B: ce con ine pre urile de aprovizionare din perioada ini ială (b11; b12) şi cele efective (b12; b22). Se înmul esc cele două matrici şi se ob ine matricea C = reprezentând cheltuielile materiale:

c  a12   b11 b12  a c  × B  = C 11 12  A 11 a  b  c   21 a 22   21 b 22   21 c 22 
Astfel: • abaterea totală fa ă de nivelul de compara ie a cheltuielilor materiale: ∆cm = cm1 – cm0 = C22 – C11 din care: • influen a modificării consumului specific: ∆cs = C21 – C11 • influen a modificării pre urilor de aprovizionare: ∆P = C22 – C21.
27

Observa ie: • metoda poate fi aplicată în toate domeniile analizei economicofinanciare; • metoda permite sistematizarea informa iilor economice în tablouri matriciale prelucrabile electronic. d) Metoda calculului marginal – Indicatorii marginali ca indicatori de probabilitate de referin ă reflectă cheltuielile minime necesare pentru modificarea cu o unitate a volumului de activitate sau a consumului minim al factorilor de produc ie. – Ca indicatori de calcul se folosesc în: • analiza cifrei de afaceri (CA); • analiza costurilor; • analiza rentabilită ii etc. e) Metoda fluxurilor „Fluxul” reprezintă orice mişcare generată de opera iunile legate de trezorerie. Instrumentele folosite în analiză: • tabloul de finan are; • tabloul de trezorerie. Cu ele se pot analiza: – dinamica situa iei financiare; – dinamica lichidită ii; – dinamica solvabilită ii etc. f) Metoda ratelor Rata este un raport între două posturi sau grupe de posturi din bilan , având o valoare informa ională mai mare decât valorile luate separat şi permite o mai bună comparabilitate în timp şi spa iu. După con inut, ratele pot fi: • de structură (rata activelor fixe sau circulante); • de gestiune (exemplu: durata de rota ie a stocurilor, rata creditului clien i etc.); • de rentabilitate (economică, financiară); • rate ale echilibrului financiar (rata de îndatorare etc.).
28

Pentru calcul, ratele se determină prin raportarea unui flux la un stoc sau invers. – Raportarea unui flux la un stoc are ca rezultat un coeficient. Exemplu: Raportul Armonizare Active imobilizate = Coeficient de uzură a activelor finalizate

– Raportarea unui stoc la un flux exprimă o durată. Exemplu: durata medie de rota ie a stocurilor. – Raportul stoc/stoc ⇒ reprezintă o rată de structură fie o rată de structură – Raportul flux/flux ⇒ reprezintă fie o rată de rentabilitate Exemplu: Presupunem că la o firmă: cheltuielile de exploatare sunt de 600 mil. lei • în momentul t CA = 1000 mil. lei

R1 =

600 ⋅ 100 = 60% în perioada t 1000
cheltuielile de exploatare sunt de 550 mil. lei CA = 950 mil. lei

• în momentul t + 1

R2 =

550 ⋅ 100 = 58% în perioada t + 1 950

Dacă rata s-ar analiza singular, ar rezulta o ameliorare a gestiunii firmei. Dar studiul componentelor arată că firma a pierdut o parte din pia a de desfacere, iar continuarea acestei tendin e va duce la perspective proaste. De aceea ratele se analizează comparativ cu: • ratele realizate în anii preceden i; • ratele „standard” ale organismelor abilitate; • ratele firmelor cu acelaşi profil de produc ie. Astfel, studiul modificărilor ratelor în timp permite stabilirea tendin ei de evolu ie a firmei.
29

g) Metode sociologice Tehnicile sociologice sunt: – Chestionarul: • con inutul lui trebuie să corespundă nevoilor de informa ii ale analizei economico-financiare; • limbajul simplu; • întrebările să fie clare, redactate într-o ordine logică etc. – Interviul: • are ca scop extinderea volumului de informa ie necesar analizei economico-financiare. h) Metoda corela iei Analiza de corela ie este o metodă statistică prin care se măsoară intensitatea legăturilor între variabile. Practic se parcurg următoarele etape: 1) Se stabilesc con inutul şi tendin a de evolu ie a fenomenului analizat (y) şi a principalilor factori de evolu ie (x1, x2, ..., xn) independen i. 2) Se determină forma legăturii de cauzalitate între fenomene şi se stabileşte ecua ia de regresie. Exemplu: • liniară: y(x) = a + bx • parabolă gradul II: y(x) = a + bx + cx2 • exponen ială: y(x) = a bx • hiperbolă: y(x ) = a + b ⋅

1 etc. x

unde: a, b, c – parametrii ecua iilor; x – caracteristica independentă; y – caracteristica dependentă. 3) Calcularea valorii parametrilor ecua iei de regresie – de regulă cu metoda celor mai mici pătrate – MCMMP. 4) Stabilirea intensită ii legăturii dintre fenomenul analizat şi factorii de influen ă – cu coeficientul de corela ie.

rxy =
30

[n∑ x

n ∑ xy − ∑ x ∑ y
2

2

− (∑ x ) n ∑ y − (∑ y )
2

][

2

]

∈ [− 1,1]

unde: +1 legătură directă rxy → ±1 arată o legătură puternică -1 legătură inversă rxy → 0 arată inexisten a legăturii între variabile. 5) Influen a factorilor asupra fenomenului analizat se poate stabili cu: – coeficientul de determina ie R2

δ2 R = 2 σ0
2

arată influen a factorului esen ial (de grupare) asupra

fenomenului analizat 2 unde σ 0 – dispersia totală;
2 σ0 = σ + δ 2 2 2

σ – media dispersiilor;
δ2 – dispersia dintre grupe. 6) Se poate stabili şi coeficientul de varia ie (V) ce determină varia ia evenimentelor pe unitatea de valoare medie:

V=

σ ⋅ 100 ∈ (0,100 ) X

unde V = 0 lipsa de varia ie; V → 0 varia ia caracteristicii este mică; V ∈ (0, 35%) varia ie normală pentru o colectivitate omogenă. i) Metoda scorurilor (scoring) Se construieşte o func ie pe baza unui număr de rate, iar valorile ei au la bază observa ii în timp, pe un număr mare de firme, privind starea financiară. Un model al func iei scor (Z) se poate construi astfel: Z = ax1 + bx2 + ... + zxn unde: x1, x2, ..., xn – rate folosite în calcul; a, b, ..., z – coeficien ii de ponderare.
31

Observa ie. Scorul „Z” la nivelul unei firme indică gradul de risc, de succes sau faliment, punând în eviden ă punctele forte şi pe cele slabe, înainte ca firma să fie într-o situa ie de dificultate. Cuvinte – cheie: analiză, analiză economică, analiză economico-financiară, analiză calitativă, analiză cantitativă, analiză microeconomică, analiză macroeconomică, analiză diagnostic, sinteză. Întrebări şi teste grilă 1. Defini i no iunile de: analiză, analiză economică, analiză economico-financiară, sinteză, metodă, procedeu. 2. Defini i factorii care intervin în rezultatul activită ii economice . Grupa i aceşti factori după criteriile care îi definesc. 3. Care sunt principalele tipuri de analiză economico-financiară? 4. Esen ial în analiza economică este a lua în considerare rela iile: a) structural-func ionale; b) cauză-efect; c) muncă şi capital; d) consumul de resurse şi rezultatele ob inute. Alege i combina ia corectă: A (a, c, d); B(a, b); C (b, c, d) 5. Factorii care influen ează rezultatele activită ii economice, după caracterul lor, sunt: a) factori cu ac iune directă; b) factori previzibili; c) factori compuşi; d) factori calitativi şi cantitativi; e) factori de structură. Alege i varianta corectă: A (a, c, e); B (b, c, d); C (d, e); D (a, b, c, d, e) 6. Utilizarea metodei substituirilor în lan impune aşezarea factorilor în rela iile de cauzalitate în următoarea ordine: a) factori de structură, calitativi şi cantitativi; b) factori cantitativi, de structură şi calitativi; c) factori calitativi, cantitativi şi de structură; d) factori cantitativi, calitativi şi de structură.

32

Pentru măsurarea activită ilor de produc ie şi comercializare ale „unei firme”. • valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate (L). • creşterea sau scăderea produc iei stocate. • bugetul de venituri şi cheltuieli. • bilan .2. 2) CA din activitate de bază sau valoarea produc iei marfă vândută (Pv) reprezintă totalitatea vânzărilor din activitatea de bază a firmei. VA = Valoarea produc iei exerci iului (Pex) – consumurile intermediare (respectiv cheltuielile materiale M) VA = Pex – M 5) Produc ia exerci iului (Pex) dimensionează întreaga activitate a firmei: • valoarea produc iei vândute. • produc ia imobilizată (imobilizări corporale sau necorporale).1. 3) Produc ia marfă fabricată (Pf) este produc ia destinată livrării şi cuprinde: • valoarea produselor finite şi semifabricate destinate vânzării (P). ANALIZA REZULTATELOR FIRMEI 2. în practică se recomandă următorii indicatori valorici: 1) Cifra de afaceri (CA) reprezintă volumul total al afacerilor firmei evaluate la pre ul pie ei. • anuare statistice. 4) Valoarea adăugată (VA) exprimă capacitatea firmei de a crea bogă ie. • studii de pia ă etc. Analiza statistico-economică a activită ii productive şi comerciale Analiza se fundamentează pe date din interiorul şi exteriorul firmei: • planul de afaceri. se consideră ca situa ii normale următoarele: 33 . Între indicatorii valorici studia i.

situa ia normală trebuie să arate inegalită ile: ICA ≥ IPf > IPex < IVA 2. > CA trebuie să înregistreze o dinamică superioară pentru a reduce imobilizările. În contul de profit şi pierdere (121) CA figurează ca o pozi ie distinctă ob inută prin însumarea: 1) veniturilor din vânzarea mărfurilor (cont 707). putem calcula: 1) Ponderile componentelor CA (gi) gi = 34 CA i ⋅ 100 CA . Analiza cifrei de afaceri (CA) Interesul fiecărei firme vizează o creştere a CA pentru ob inerea unui profit (moderat sau mai mare) care poate asigura o certitudine în viitor. Evolu ia corectă a CA se face prin evaluarea ei în pre uri comparabile. firmă sau indicele infla iei I P = ∑ 1/ 0 0 ∑ q 0p0 calcula: CA pc = Analiza structurii CA se poate face în func ie de diverse criterii de grupare a vânzărilor: pe produse. Astfel. clien i.1) ICA ≥ IPf unde: = înseamnă că se men ine ponderea imobilizărilor în stocuri. 2. pie e de desfacere etc. atunci CA în pre uri comparabile se va i CA . 2) IPf > IPex arată reducerea stocurilor de produc ie nedeterminată şi a consumului intern . Astfel CA în raport cu cantită ile vândute (q) şi cu pre urile de vânzare (p) va fi: CA = ∑ p i q i . Cifra de afaceri reprezintă suma totală a veniturilor din vânzarea mărfurilor şi produselor într-o perioadă determinată. unde: IP = indicele pre urilor de vânzare la nivel de P I ∑ q 0 p1 = i p g q . 3) IVA >IPex arată reducerea cheltuielilor materiale. Astfel. 1) Analiza dinamicii şi structurii CA Dinamica CA poate fi realizată la nivel de produs sau pe total firmă prin indici cu bază fixă sau mobilă sau prin ritmurile medii. financiare şi umane.dar până la limita la care se asigură desfăşurarea normală a procesului de produc ie. 2) produc iei vândute (conturile 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 +708).

activită ii „i” în CA. 2) Coeficientul de concentrare (Gini-Struck) CS = n ∑ g i2 − 1 i =1 n n −1 ∈ [0. FA F Z= = gradul de înzestrare tehnică. gF = F 35 . FA = valoarea medie a mijloacelor fixe productive (active). • gradul de valorificare a produc iei (Gv). activită i etc. La nivelul firmei modelul de analiză factorială a CA este în func ie de: • numărul de salaria i (N). gi = ponderea produsului. analizată din punct de vedere factorial. 2) Analiza factorială a CA CA. Astfel: CA = N ⋅ CA = N unde: Pf CA ⋅ = N ⋅ W ⋅G V N Pf F FA Pf CA ⋅ ⋅ ⋅ = N ⋅ Z ⋅ gF ⋅ R P ⋅ G V N F FA Pf N = numărul mediu de salaria i. F = valoarea medie a mijloacelor fixe. CA = cifra de afaceri totală.1] unde: n = numărul de produse.unde: CAi = vânzările aferente elementului component „i”. Pf = produc ia marfă fabricată. • productivitatea muncii (W). stabileşte sistemul de factori care condi ionează evolu ia ei. P R P = f = randamentul fondurilor fixe productive. N FA = ponderea fondurilor fixe productive.

mediu de salaria i Produc ia marfă fabricată Productivitatea muncii CA N Pf Simbol Perd.50 W= GV = Pf N CA Pf 10 5 6 Gradul de valorificare al Pf Valoarea medie a fondurilor fixe. Bază 1.700 8. din care: • fonduri fixe productive 0.625 15.8 0.74 -0.3097 36 . 1 2 3 4 Indicatori CA Nr.0476 +30 F FA fixe 96 111 +15 7 Ponderea fondurilor productive gF = 8 Gradul de înzestrare tehnică 9 Randamentul activelor fixe productive Fa F F z= N P RP = f FA 0.500 Perd.Schema analizei factoriale a cifrei de afaceri este prezentată astfel: ∆CA N ∆CA W (Z ) ∆CA ∆CA W ∆CA W gF      ∆CA ∆CA G V W Rp ( ) gradul I gradul II Exemplu: Date conven ionale pentru exemplificarea metodologiei: Nr.8824 150 -0. curentă 1.75 -0.500 200 1.400 150 1. crt.8 0.05 15.3153 -0.06 0.9333 120 0.5 Diferen ă +100 +50 +200 -1.

3153 − 15. lei Analiza pe factori a productivită ii muncii ( CAW = -279 mil.8 ⋅ 15.8) ⋅ 15.625) ⋅ 0. lei 2) Productivitatea muncii: ∆CA W = N1 (W1 − W0 ) ⋅ G V0 = 200(8.625 ⋅ 0.0838 F ( ) ∆CA W = ∆CA Z + ∆CA g ⋅ ∆CA Rp = −116.75 − 0.75(0.2453 ( ) ∆CA • influen a randamentului mijloacelor fixe productive: W (R p ) F = N1Z1g1 R p1 − R p 0 ⋅ G V0 = = 200 ⋅ 0.74 − 0.9333 = −32.53 mil.6625 + (+ 131.9333 = −116.8824 − 0.9333 = −131.625 ⋅ 0.93 = = − 279 mil.5 − 1. lei 37 = . lei ≈ -86 mil.0) ⋅ 0.400 = 100 şi se datorează influen ei: 1) Numărul mediu de salaria i: ∆CA N = (N1 − N 0 ) ⋅ Pf 0 CA 0 ⋅ = (N1 − N 0 )W0 ⋅ G V0 = N 0 Pf 0 = (200 − 150 ) ⋅ 10 ⋅ 0. lei fa ă de perioada de bază se observă din rela ia: ∆CA = CA1 . lei) • influen a gradului de înzestrare tehnică:  F1 F0  F ∆CA W (Z ) = N1   N − N  ⋅ g 0 ⋅ R p 0 ⋅ G V0 =  0   1 F = N1 (Z1 − Z0 ) ⋅ g 0 ⋅ R P0 ⋅ G V0 = 200(0.75 ⋅ 0.2453) + (− 32.CA0 = 1.1. lei CA = CAN + CAW + ∆CA G V = 465 – 279 – 86 = 100 mil.933) = ( ) = − 85.Modificarea cifrei de afaceri cu + 100 mil.8) ⋅ 0. lei 3) Gradul de valorificare a produc iei fabricate: ∆CA G V = N1W1 G V 1 − G V0 = 200 ⋅ 8.5(0.93 = +465 mil.500 .74(15.0838) ≅ 279 mil.6625 • influen a ponderii mijloacelor fixe productive: F F F ∆CA W (g ) = N1Z1 g1 − g 0 ⋅ R p 0 ⋅ G V0 = = 200 ⋅ 0.

Deciziile dezvoltării ei viitoare trebuie să aibă în vedere un termen mai mic de recuperare a capitalului investit. iar ca urmare a extinderii activită ii a crescut şi numărul angaja ilor (cu 50 de salaria i). lei). ceea ce înseamnă: . respectiv: CA = ∑ q i p i i Modificarea CA (∆CA) se va explica prin cei doi factori: ∆CA q = ∑ p 0 q 1 − ∑ p 0 q 0 i p i ∆CA = ∑ p 1q 1 − ∑ p 0 q 0 ∆CA = ∑ p1q1 − ∑ p 0q 0 ∆CAPi ∆CA ∆CA q ∆CAN ∆CA t ∆CA W a ∆CA W h t = timpul de muncă mediu/salariat W h = productivitatea orară a muncii 38 .Interpretare rezultate Valoarea CA fa ă de bază a crescut cu 100 mil. Concluzie . Analiza gradului de valorificare arată scăderea acestuia în perioada curentă.Firma şi-a mărit cota de pia ă cu eforturi nerecuperate în totalitate. lei datorită măririi cantită ii de produse fabricate (+200 mil.o influen ă negativă asupra vitezei de rota ie a fondurilor investite. . .efecte negative asupra gradului de înzestrare tehnică care s-a diminuat şi a dus la scăderea productivită ii muncii. Alt model de analiză factorială a CA este cel constituit pe baza cantită ilor vândute (q) şi a pre urilor de vânzare (p).

700 850 24.27% II 12.020 − 500 = 520 ∆CA T = CA1 − CA 0 = 33. Influen a modificării pre urilor de vânzare: ∆CA p = ∑ q 1 p1 − ∑ q 1 p 0 = 33.43% I 12.990 mii lei 2.130 5.730 +47.080 5.400 6.830 500 1. lei % 5.080 520 g CA = ⋅ 100 = +4.840 18.890 40 45 300 20 22 220 60 67 50 57 100 10 17 50 x x x Grupa de produse Grupa I Grupa II Grupa III Total ∆CA I = CA1 − CA 0 = 22.380 16.730 g CA = ⋅ 100 = +47.Exemplu: Metodologia cu date conven ionale: Denumire produse Grupa I Produs A Produs B Total grupa I Grupa II Grupa III Total Cantitate q0 q1 Pre unitar p0 p1 350 290 190 60 x Valoare CA v0=p0q0 v1=p1q1 12.830 +48.890 = +9.400 22.730 ∆CA II = CA1 − CA 0 = 10830 − 5.000 15.3 12.980 − 21.000 = 5.900 33.830 g CA = ⋅ 100 = +48.080 100% p0q1 13.020 21.900 = +2.830 ∆CA III = CA1 − CA 0 = 1.980 − 24. Influen a modificării volumului fizic al produc iei vândute: ∆CA q = ∑ q 1 p 0 − ∑ q 0 p 0 = 24.890 − 21.080 1.43 5.400 = 5.27 520 +4.340 5.130 − 16.090 mii lei 39 .3% III 12.000 10.080 5.750 4.500 4.900 = 12.980 Modificare CA mil.

000 Tm1 = 312. Factorii de influen ă pentru ∆CAq: ∆CA q = ∑ p 0 q 1 − ∑ p 0 q 0 = 24. potrivit sistemului factorial: ∆CAN q ∆CA ∆CA (CA = N ⋅ W a ) ∆CA W a (W a = t ⋅ W h ) ∆CAp Factorii de influen ă ai cifrei de afaceri (date conven ionale) Nr. crt.0798 1.29 = −1.0626 W h1 = 0. Influen a modificării numărului de salaria i: CA = N ⋅ W a .900 = +12.900 CA=∑p0q1=24.890 N0=155 N1=147 W a 0 = 141.1.000 t 0 = 2.990 mii lei ∆CA q ( N ) = (N 1 − N 0 )W a 0 = (147 − 155)141.3.890 − 21.900 = +2.29 W a1 = 169.980 − 21.130 mii lei 40 1. 1 2 3 Indicator Simbol ∆CA W a (t ) ∆CA W 0 (W h ) 4 5 6 Cifra de afaceri Nr.32 Tm t= Tm N CA Tm Tm 0 = 350.258 t 1 = 2. Influen a totală a modificării CA: ∆CA T = ∑ q 1 p1 − ∑ q 0 p 0 = 33.080 mii lei Modelul de analiză. mediu de salaria i Produc ia medie anuală calculată pe baza cifrei de afaceri Timpul de muncă (ore) Timpul de muncă mediu pe salariat (ore) Productivitatea medie orară a muncii calculată pe baza cifrei de afaceri CA N Wa = CA N Perioada de analiză Perioada Perioada curentă bază CA0 =21.5 Wh = W h 0 = 0.122.

Influen a modificării W h : ∆CA W a (W h ) = N1 t1 W h 1 − W h 0 = ∆CA Wa = 147 ⋅ 2.120 mii lei ∆CA q = ∆CA q ( N ) + ∆CA q (W a ) 2. absolut + 2.2.1.122.0626 ) ≅ 5.890 ⋅100 ≅ 114% 21. absolut + 9.120. Influen a modificării timpului mediu de muncă: 1.2. Influen a modificării W a : ( ) Wa = t ⋅ Wh ∆CA W (t ) = N1 t1 − t 0 ⋅ W h = = 147(2.990 mii lei CA I1/ 0 (p ) = ∑q p ∑q p 1 1 = 1 0 R = 36% .0626 = −1247 a ( ) 0 1. Creşterea pre urilor arată o economie infla ionistă.090 mii lei Observa ie. absolut + 12.120= .2.29) = 4.990=-1.367 = ∆CA W a (t ) + ∆CA W a (W h ) ( ) 4.900 R = 55% .∆CA q (W a ) = N1 W a1 − W a 0 = 147(169.1.247 + 5.5 − 2. 41 . 1.5(0.258) ⋅ 0.0798 − 0.080 mii lei CA I1/ 0 (q ) = ∑q p ∑q p 0 1 0 0 = 24.890 R = 14% .367 Dacă R reprezintă ritmul de creştere a cifrei de afaceri corespunzătoare indicelui aferent: Analiza CA I1/ 0 = CA1 33.980 = ⋅100 = 155% CA 0 21.2.32 − 141.900 33.980 ⋅100 ≅ 136% 24.122.130+4.

247 mii lei.2.Analiza privind utilizarea for ei de muncă: – Reducerea numărului de salaria i este justificată pentru că duce la creşterea Wmc. astfel.120 mii lei. va spori capacitatea de produc ie. 2. producătorul. Astfel. Dacă nu există cerere pentru un anumit produs înseamnă că nu se foloseşte integral capacitatea de produc ie. Volumul activită ii unei firme este dimensionat de elemente ca: • capacitatea de produc ie. dacă există cerere.1. Astfel. iar producătorul va modifica structura produc iei în conformitate cu cererea. – În cadrul W a observăm că factorul intensiv W h a înregistrat o creştere ducând la creştere a valorii cifrei de afaceri de 5. sporirea W a a dus la o creştere a cifrei de afaceri cu 4. financiare). • cererea de produse (pia a).367 mii lei – deşi factorul extensiv t a scăzut cu –1. în analiza CA se au în vedere următorii indicatori: • Gradul de utilizare a capacită ii de produc ie: G cp = Pf (productia fabricata ) ⋅ 100 C p (capacitatea de productie ) • Gradul de satisfacere a cererii: GC = CA ⋅ 100 C(cerere) • Gradul de valorificare a produc iei: Gp = 42 CA × 100 Pf . umane. • resursele (materiale. pentru a câştiga mai mult. Analiza cifrei de afaceri din activitatea de bază în corela ie cu capacitatea de produc ie şi cererea pie ei Rezultatele activită ii de bază a unei firme sunt preponderente în CA totală ob inută dintr-o anumită perioadă.

p p 43 . Astfel. Nu este suficientă o apreciere generală.structura vânzării totale pe pia ă g i = Vi V Cp = Vp V . ci trebuie luat în considerare un alt element: segmentarea pie ei.reprezintă cota de pia ă proprie pe segmentul respectiv. trebuie avute în vedere: pia a şi concuren a. o împăr ire a pie ei cu concuren ii şi o segmentare a pie ei proprii.În analiza CA. nevoilor consumatorilor fa ă de produsele firmei.vânzări proprii V . Adică. în func ie de utilizatori. indicatorul folosit va fi: • Cota globală de pia ă (Cp) a firmei: Cp = Vp V în care: Vp . pe lângă diagnosticul intern. • calitativă: care va urmări cunoaşterea gusturilor.vânzări totale • Pentru segmentul propriei pie ei j vom avea: Cp j = Vp j Vj • Vânzările proprii (Vp) pot fi exprimate: Vp = V • Cp unde: C p = ∑ g i C′p 1 100 gi . Pia a trebuie studiată în studii de fezabilitate printr-o analiză: • cantitativă: pentru a vedea capacitatea de absorb ie a produselor pe care le produce firma. V iar C′ = cota de pia ă recalculată ( C′ = C p 0 ⋅ g 1 ).

7 67.75 14.69 8.5 7300 V Exemplu: g 0 I = unde i .3 100 1) C p = Exemplu Vp V ⋅ 100 C p0 = I C p1 I Cp 0 400 ⋅100 = 17.Exemplu: Pentru o firmă care fabrică două tipuri de produse.000 7.39 = 5.75 14.200 10.39 13 14.29 13. cu ajutorul datelor conven ionale vom avea: Pia a de desfacere Vânzări proprii Vânzări totale COTA DE PIA Ă % Structura vânzărilor pe pia ă % V g0 V g1 Cota pia ă lei Vp 0 ZI Z II Total pia ă internă 400 650 1.38 7300 2) Structura vânzărilor totale pe pia ă g iV = Vi ⋅ 100 ∑ Vi 2300 ⋅ 100 = 31.700 Cp 0 17.5 68.300 V1 3.44 31.38 C p1 16.29K 3500 1050 = ⋅ 100 = 14.500 7.300 5.560 V0 2.050 Vp1 570 990 1.58 ′ C′p 5.5 100 32.39 K 2300 570 = ⋅ 100 = 16. exemplu: C′ I = p 32.pia a V 3) Cota de pia ă recalculată pe baza structurii vânzărilor g1 C′ : p ( )( ) C′p = ∑ g iV C i 1 0 100 .69 100 44 .7 × 17.

sociale monetare etc.300 ) × 0. lei b) vânzările totale au crescut cu 3. Pia a produsului trebuie analizată şi apreciată în func ie de criterii: • conjuncturale (economice. în perioada curentă au scăzut (z I) sau s-a înregistrat o uşoară creştere (z II).44 ) = +14.700(14.300 = 3.Interpretare Analiza vânzărilor: a) vânzările proprii au crescut în perioada curentă cu ∆Vp = Vp1 – Vp0 = 1560 – 1050 = 510 mil.1438 = 489 mil.400 mil.). politice.58 − 14. vânzările totale (V) Analiza interdependen elor dintre cota de pia ă (Cp) structura pie elor (gi) şi influen a lor asupra vânzărilor proprii se poate observa prin următoarele metodologii de analiză: 1) Vânzările totale: ⇒ Vp = V ⋅ C p V ∆VpV = (V1 − V0 )C p0 = (10.98 mil.V0 = 10. lei. lei Observa ie: Se observă o creştere a vânzărilor proprii cu 489 mil.400 mil. lei ( ) Obs. lei Cp = Vp ( ) C′p = ∑ g1C p 100 0 Observa ie: Astfel cota de pia ă proprie este un factor important care a determinat sporirea vânzărilor (cu 14. 2) Influen a cotei de pia ă: ∆Vp = V1 C p1 − C′p = 10.7.700 − 7.38) = 6. ceea ce a determinat o scădere a vânzărilor totale. lei ∆V = V1 . lei care s-a datorat creşterii cererii solvabile a produselor fabricate.44 − 14. 45 .42 mil.700(14.98 mil lei). 3) Structura pie elor de desfacere: ∆Vp = V1 C′p − C p0 = 10. Pe pie ele unde firma a avut cote de pia ă ridicate.700 . Aceasta înseamnă că trebuie să se accentueze procesul de penetrare al firmei pe fiecare zonă în parte.

10 mil lei. importantă este şi determinarea unei CA minime (CAmin) care să asigure existen a şi supravie uirea agentului economic . • cheltuieli variabile . Analiza concuren ei ia în considerare: .290 mil. pentru nivelul de instruire etc.cheltuielile fixe totale.• demografice (evolu ia natalită ii) structura pe vârste a popula iei pentru îmbrăcăminte. ∑ CVi . De aceea.cunoaşterea firmelor concurente astfel încât să ştie să-şi fundamenteze CA.. pentru pia a căr ii. • tehnologice.situa ie în care profitul este zero: CA min = ∑ CVi + CF i unde: CF . jucării etc. încăl ăminte. lei i sau 46 . • social-economice .puterea sa competitivă pe pia ă. lei Astfel: CA min = ∑ CVi + CF = 290 + 10 = 300 mil.. . sunt importante în procesul concuren ei cu celelalte firme.veniturile popula iei prezintă importan ă pentru bunurile de lux.suma totală a cheltuielilor variabile i Rela ia mai poate fi scrisă: CA min = CF CV 1− ∑ i ∑ CVi + CF i Exemplu: Firma a avut următoarele cheltuieli: • cheltuieli fixe .

totuşi. lei = Ks • rata medie a dobânzii este 30% = rd • rentabilitatea costurilor din ultimul an fiind de 10% = Rc. rd = 500 . Atunci notăm: RC = rata rentabilită ii costurilor (resurselor consumate) 47 . Suma dividendelor este suportată din profitul net (PN) care poate fi determinat astfel:  CFp  ⋅D PN = D +   100 − CF  p   unde: CFp . 30% = 150 mil. Ne propunem să determinăm o CAmin care să asigure un dividend egal cu dobânda. respectiv. lei PN = 600 +   100 − 25   100 − CI  unde: CI = cota de impozit pe profit = 25%.CA min = CF 10 = = 290 ∑ CVi 1− 1− 290 + 10 ∑ CVi + CF 10 = = 300 mil. (Dacă cota de impozit este 25%. lei  100 − 750  Profitul net este componentă a profitului brut (PB)  25   CI  PB = PN +  600 = 800 mil. rata dividendelor să fie egală cu cea a dobânzii.procentul destinat constituirii fondurilor proprii. la un nivel al ratei costurilor. atunci CFp = 75 %) 75   PN = 150 +   ⋅ 150 = 600 mil. Exemplu: O firmă are un capital de 500 mil. lei unde: Ks = capitalul social rd = procentul de dobândă. în următoarele etape: • stabilirea sumei dividendelor (D): D = Ks . problema estimării unei CAmin cu anumite restric ii.0333 Se pune. lei 0.

atunci considerăm că ∑t = 0 şi sistemul devine:  a = Ta = ∑ y ⇒  2 b ∑ t = ∑ t ⋅ y b =  Exemplu: Mil. . = = 41 . lei 2000 2001 2002 2003 2004 CA (yt) mil. 2005-2006. T 5 10 ∑t2 Interpretare Pentru următorii ani. respectiv 486 mil. lei. 322 + 41(2) = 240 281 322 363 404 TOTAL 2005 2006 ∑Y = 1.610 10 3 4 410 ˆ ∑ y = 1610 322 + 41(3) = 445 322 + 41(4) = 486 a= ∑ y 1610 ∑ t ⋅ y 410 = = 322 . 48 . lei. . lei RC 0.RC = PB PB 800 ⋅ 100 ⇒ ∑ CH i = = = 8000 mil. lei. lei 250 270 310 380 400 t -2 -1 0 1 2 ∑y T ∑t⋅y ∑ t2 t2 4 1 0 1 4 t⋅y -500 -270 0 380 800 ˆ y = a + b⋅t 322 + 41(-2) = .800 mil.1 ∑ CH i i RC = 10% Deci: CA min = ∑ CH i + PB CAmin = 8000 + 800 = 8. ecua ia va deveni: y = a + bt  Ta + b ∑ t = ∑ y 2 a ∑ t + b ∑ t = ∑ t ⋅ y Dacă mutăm originea seriei în centru. Dacă presupunem o evolu ie liniară. CAmin poate atinge valori de 445 mil. Previziuni pe termen scurt ale CA se pot face în func ie de variabile timp.

Cazul a Dacă firma a avut numai activitate de produc ie. apa.2. Analiza VA ne relevă acest indicator ca indicator de performan ă (eficen a factorilor de produc ie: capital. serviciile ter ilor. Analiza valorii adăugate Valoarea adăugată (VA) reprezintă creşterea (plusul) de valoare ce se ob ine din activitatea tehnico-productivă şi de comercializare a firmei. 49 . altfel spus. putem determina VA prin două metode: 1) metoda sintetică. materiale. M = consumurile intermediare în care se cuprind: • cheltuieli cu materii prime. VA va fi: VA = Pex .prin care VA se ob ine prin diferen a dintre volumul total de produc ie şi comercializare (produc ia globală a exerci iului (Pex)) şi consumurile intermediare de la ter i (M). 2) metoda de reparti ie (sau aditivă) 1) Metoda sintetică .M unde: Pex = produc ia exerci iului. Sau. • cheltuieli cu energia. şi poate aprecia gradul de integrare prin raportul VA/CA (sau la valoarea produc iei)]. Ea este valoarea nou creată. Astfel. furnizând informa ii despre progresul sau regresul activită ii firmei.3. VA reprezintă bogă ia creată prin valorificarea resurselor tehnice. este valoarea consumului factorilor de produc ie proveni i de la ter i. dar fără să se ină cont de amortizare. umane şi financiare. muncă) şi ca indicator în sistemul de fiscalitate.

crt. CS V M = C M + C SV VA = Pex .445 Indice % Produc ia exerci iului Cheltuieli materiale totale Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de ter i Consumuri intermediare Valoarea adăugată Amortizarea Valoarea adăugată netă Rata valorii adăugate Cifra de afaceri Rata netă a valorii adăugate Pex P I1 /e 0 = Pex1 Pex 0 ⋅ 100 = 114 2. 1. 9.530 600 1. lei.4%. lei şi are efect negativ asupra VA. – creşterea M.055 mil. 5. Aceasta s-a datorat contribu iei celor doi factori: – creşterea Pex cu 14% fa ă de perioada de bază.170 M1 ⋅ 100 = = 106.4 VA 0 VAN1 ⋅100 = 137 VAN 0 VAN I1 / 0 = 8. 50 . lei Nr.4%.860 2.4 4.800 44% 7. 10.700 3. reprezentând 210 mil.M Am VAN = VA . 4. cu 6.390 8. observăm o creştere cu 33.070 3.645 M I1 / 0 = 5.Exemplu: Avem următoarele date privind o firmă „X” mil. Indicatori Simbol şi formule Perioada analizată Bază Curentă 7.8 CA 0 R VAN = VAN ⋅ 100 VA 76% Analizând valoarea adăugată în perioada curentă.930 5. CM 4.600 78% CA I1 / 0 = CA1 ⋅100 = 111.Am 360 370 4. 7.375 730 2.860 M0 VA I1 / 0 = VA1 ⋅100 = 133. 6. R VA = CA VA ⋅ 100 CA 37% 6. reprezentând 1.500 4.

însemnând o îmbunătă ire a creării VA în raport cu CA. .profitul net al exerci iului.salariile şi cheltuielile cu personalul .dobânzile . .capital tehnic. – RVA arată o creştere de 7%.analiza factorială a valorii adăugate.dividendele . 2) Metoda aditivă sau de reparti ie Conform acestei metode. 51 .gradul de realizare a nivelului planificat.Eficien a activită ilor firmei: – creşterea cu 12% a CA arată un efect pozitiv asupra VA. Analiza VA vizează: . cu efect pozitiv asupra VA. .munca. .dinamica acestuia. .M unde: Mc = marja comercială Mc = valoarea mărfurilor vândute . .structura sa pe elemente şi schimbările intervenite. .impozitele şi taxele .statul. .costul acestora.capital propriu. VA se ob ine prin însumarea următoarelor elemente: .capital împrumutat. . VA va fi: VA = (Pex + Mc).direc iile de ac iune viitoare pentru creşterea VA.amortizarea . Cazul b Dacă firma a avut pe lângă activitatea de produc ie şi activitate de comer .

070 6. 4.800 2.Exemplu: Metoda aditivă Nr.800 2.220 8. Indicatori Remunerarea personalului • cheltuieli cu salariile • participarea salaria ilor la profit Impozite pentru stat • asigurare şi protec ie socială • impozite.160 6.780 620 1. AT Dd A FN A Prr VA = RP+I+Cr+AT+ A FN 2.050 IPR ID Cr CHD 375 150 730 730 425 125 840 840 3. 52 . 5. 1.861 2.200 1. taxe şi vărsăminte asimilate • impozit pe profit • impozit pe dividende Creditori • cheltuieli financiare privind dobânzile Ac ionarii • dividende nete Autofinan are pentru firmă • cheltuieli cu amortizarea • profit net neinvestit Valoarea adăugată (1+2+3+4+5) RP S PSP Simbol şi formule mii lei Perioada analizată Bază Curentă 351 460 320 31 400 60 2. crt.800 330 945 1.950 350 1. CI APS ITV 1.020 800 1.200 2.

Exemplu: Pentru o firmă cu activitate de produc ie şi comercializare degradarea RVA poate exprima creşterea ponderii activită ii comerciale cu o rată specifică mai redusă. 53 .0 . Analiza dinamicii şi structurii valorii adăugate Analiza VA se poate face în cifre absolute. 2) Rata valorii adăugate (RVA) .1.3.valoarea adăugată în perioada curentă şi în bază. . 1) Rata varia iei VA (RV) . Exemplu: . interpretarea RVA trebuie făcută cu pruden ă.în industrie ea se ridică la 50-60% din CA.în sfera distribu iei ea este doar de 15-20%. R VA = VA ⋅ 100 CA RVA este dependentă direct de natura activită ii şi de durata ciclului de exploatare.dintre acestea cele mai cunoscute fiind ratele VA. Astfel. cât şi în cifre relative .2. RVA poate constitui un indicator al gradului de integrare economică a firmei (GV) GV = VA CA 3) Ratele de remunerare a VA reprezintă ponderea de inută de fiecare element component (ca expresie a remunerării diferi ilor parteneri) în VA. a bogă iei create cu un anumit nivel de activitate.numită şi „rata de creştere a firmei” pentru că permite aprecieri asupra creşterii sau regresiei activită ii: RV = VA1 − VA 0 ⋅ 100 VA 0 VA1.expresie a productivită ii globale.

permit compara ii sectoriale şi interexerci ii. VA ⋅ 100 N 54 . mediu de salaria i.nr. taxe Dobânzi AC IONARI Dividende FIRME Autofinan are curentă Observa ie: Ratele VA: . 4) Rata VA realizată în medie de un salariat: RS = unde: N .oferă informa ii atât asupra împăr irii VA între factorii de muncă şi capital.PERSONAL Salarii Participa ii la rezultate S ⋅ 100 VA I ⋅ 100 VA Db ⋅ 100 VA Dv ⋅ 100 VA AC ⋅ 100 VA STAT VA CREDITORI Impozite. cât şi asupra ra ionalită ii activită ii şi logisticii comerciale. .

S. lei.45 7.25 +0. c) Gradul de realizare a prevederilor: GS = S1 25 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 125% Spl 20 Interpretare VA a crescut în perioada analizată cu 13.5 Gradul de realizare a prevederilor 125% 125% 125% 125% 110% 133.58 4. 45 % fa ă de nivelul prevăzut.Spl = 25 .72 44.67% 120.5 a) Structura pe elemente a VA: g VA = xi ⋅ 100 ∑ xi b) Modificarea absolută: Exemplu: S = S1 .5 mil. lei.45% 1.3% 116.03 6. Pe elementele structurale observăm: . Cheltuieli cu salariile 2. Cheltuieli cu personalul salariat 5.55 45. respectiv cu 25% datorită sporirii salariului mediu anual.02 44. Rezultatul exploatării (Profit exploatare) 8.25 3.Exemplu: Analiza structurală a VA pe cazul unei firme: Nr.03 100 Modificare absolută +5 +1. C.86 4. lei. VA (4+5+6+7) 25 6.75 35 5.A 3.3 7.92 5. respectiv cu 20.54 42.5 +1 +5 13. Cheltuieli cu protec ia socială 4. Amortizarea 6. Situa ia normală este atunci când IVPf > ICp 55 .5 4 35 79. crt.58 4.45 100 31.Cheltuielile cu personalul salariat au crescut cu +7 mil. indicatori Planificat 20 5 3 28 5 3 30 66 Realizat Structura VA PreReavăzut lizat 30. Alte elemente VA 7.42 7.20 = +5 mil.75 +7 +0.

IPex = indicele produc iei exerci iului. .67% . 2. lei. Dacă: VA = Pex – M. precum şi direc iile în care trebuie să se ac ioneze în viitor. Tmc = timpul total de muncă unde: Tmc = N ⋅ t ⇒ t = iar: Tmc N Tmc N N = numărul mediu de personal t = timpul de muncă mediu pe salariat t = W h = productivitatea medie orară determinată pe baza Pex P W h = ex Tmc 56 .42% ca pondere în VA.deci în structura VA observăm o scădere cu -1.2.Rezultatul exploatării (Profitul brut) înregistrează o creştere de +5 mil.Amortizarea a crescut cu 10% datorită sporirii valorii medii a activelor fixe. VA = Pex 1 −    M  = Pex ⋅ va Pex   unde: Pex = produc ia exerci iului Pex = Tmc ⋅ W h . .3. respectiv +16. Analiza factorială a valorii adăugate Această analiză permite punerea în eviden ă a factorilor care au determinat modificarea VA.IVPf = indicele valorii produc iei marfă. ICp = indicele cheltuielilor totale cu personalul. Situa ia normală este când: IA < IPex astfel: IA = indicele amortizării.

VA = Pex ⋅ va .   ′ ∑ g i va i ′  = VA = Pex ⋅  va1 − va  → va = 100   ∑g i1 ⋅ va i 0 57 100 . Pex 100 unde: gi = structura produc iei exerci iului pe produse sau tipuri de activită i.valoarea adăugată medie recalculată. va = . vai = valoarea adăugată la 1 leu produc ie a exerci iului pe produse sau tipuri de activită i. VA = Tmc ⋅ ex ⋅ va = Tmc ⋅ W h ⋅ va Tmc T P VA = N ⋅ mc ⋅ ex ⋅ va = N ⋅ t ⋅ W h ⋅ va N Tmc  ′  2.va . VA = Pex ⋅  va − va 0  . Sistemul factorial se prezintă astfel: gradul I gradul II gradul III ∆VA Pex (Tmc ) ∆VA Pex ∆VA Tmc ( N ) ∆VA Pex (W h ) ∆VA ∆VA va (g i ) ∆VA va ∆VA va (va i ) ∆VA Tmc (t ) Pentru exemplificarea metodologiei de analiză avem următorii indicatori: VA = Pex ⋅ va P 1.valoarea adăugată medie la 1 leu produc ie a exerci′ ∑ g i va i VA iului va = .

5 − 0.54 mil.4727 ) = +35.300 580 650 Dinamica % 3 4 5 6 7 8 9 Produc ia exerci iului Consumurile provenite de la ter i Valoarea adăugată Valoarea adăugată medie la 1 leu Pex Timpul de muncă (ore) Numărul mediu de salaria i Timpul mediu de lucru/salariat W medie pe oră Valoarea adăugată medie recalculată la 1 leu Pex 118.49 mil.00665 0. lei 2) va .004825 195. 1 2 Indicatori Simbol şi formule de calcul Pex M Per. de analiză Perd. ∆VA = VA1 – VA0 = 650-520 = 130 mil.200 0.100) · 0.49 85.5 125% 105.07% VA = Pex .5% 95.000 190 1.valoare adăugată medie la 1 leu produc ie a exerci iului ( ) ∆VA va = Pex 1 va1 − va 0 = 1.M va = VA Pex 520 0.500 170 1150 0.1) Produc ia exerci iului: ∆VA Pex = Pex1 − Pex 0 ⋅ va 0 ∆VA Pex = (1.83% 137. Perd.300-1.Exemplu: Analiza factorială a valorii adăugate: Nr.300(0.18% 112.78% Tmc = N ⋅ t N 228.5% - Tmc N P W h = ex Tmc t= ′ va = ∑g i1 ⋅ va i 0 - 100 Analiza modificării VA va fi astfel: I. crt.75% 89. bază curentă 1.100 1.4727 =94. lei VA I1 / 0 = VA1 650 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 125% VA 0 520 Potrivit sistemului factorial.4727 650 0. lei 58 ( ) . ea este influen ată de: I.

13 mil.1.13 + 168.Verificare: ∆VA = ∆VA Pex + ∆VA va ⇒ 130 = 94.1.66 mil.004825 · 0.2. lei Verificare: mc1 = Tmc1 − Tmc 0 ⋅ W h 0 ⋅ va 0 = ( ) ( h1 h0 ) 0 ∆VA Pex = ∆VA Pex (Tmc ) + ∆VA Pex (W h ) 94. lei 59 .004825 ⋅ 0.39 mil.4727= = -54.00665 − 0.52 mil. 2. ∆VA Tmct (t ) = N t − t ⋅ W ⋅ va = 0 h0 0 1 1 ( ) = 170 (1.1.000) ⋅ 0. lei ∆VA Pex (Tmc ) = −74.03 II.500 − 228.4727 = −74.004825) ⋅ 0. Modificarea tipului total de muncă este influen ată de: 1.54 mil.39 IV. lei 1.54 + 35. lei ( ) 1.13 = −54. lei Tmct ( N ) III.4727= = -19.4727 = +168.49 mil.200 · 0.150 . lei Verificare: ∆VA Tmc = ∆VA Tmc ( N ) + ∆VA Tmc (t ) − 74. ∆VA = (N1 − N 0 ) ⋅ t 0 ⋅ W h 0 ⋅ va 0 = = (170-190) · 1.74 mil.1.200) · 0. lei 1.65 ≅ 94.004825 · 0. ∆VA Pex W h = T W − W ⋅ va = = 195. ∆VA Pex ( Tmc ) = (195.1. Influen a pe factori a va (valorii adăugate medie la 1 leu produc ie a exerci iului): ∆VA va = 35.54 ≅ −74.13 mil.74 − 19.2. Influen a pe factori a Pex ∆VA Pex = 94.500(0.49 100% 73% 27% 130 ≅ 130.

49 Interpretare Valoarea adăugată (VA) s-a majorat cu 130 mil. cu 35.300(0. ceea ce a determinat o micşorare a valorii adăugate cu 74. adăugând un plus de 168. Analiza celor doi factori ce influen ează va arată că: .scăderea numărului de salaria i cu -10. nefiind folosit integral.49 mil. lei. deci o creştere cu 25%. nu a fost utilizat integral pe un salariat (cauze pot fi: absen e nemotivate.cel de-al doilea factor fiind cel intensiv t (tip de muncă mediu pe salariat). lei ′  = Pex 1  va1 − va  = 1.49 ) = 13 mil.13 mil. lei. . lei.74 mil. 65 mil.modificarea structurii Pex pe produse sau tipuri de ac iune la cerin ele pie ei. a fost influen ată de: . concedii de boală. ∆VA va (g i ) = Pex 1  va − va  = 2. reprezentând 63% din contribu ia va .49 mil.5%. datorată nefolosirii integrale a fondului total de muncă (Tmc).49 mil. 1. Pex a fost influen ată pozitiv de factorul intensiv = W h care a crescut cu 37. 2) Al doilea factor va = valoarea medie adăugată la 1 leu Pex de ine 27% din modificarea VA.5 − 0.2. maternitate etc. lei. a condus la o creştere a VA de 22. ∆VA va ( va i )   ′   = 1. Scăderea.49 = 22. lei fa ă de baza de compara ie.2.).4727 ) = 22.49 − 0.39 mil. lei   ∆VA va = ∆VA va (g i ) + ∆VA va (va i ) 35. a contribuit cu 73% la creşterea VA. a dus la o micşorare a VA de -19. în condi iile unei gestiuni eficiente. iar relativ cu 18.18%.300(0. dar produc ia exerci iului. datorită ambilor factori: 1) Datorită creşterii Pex cu 94 mil. lei din cea determinată de Tmc. iar factorul extensiv Tmc. 60 . lei din cea determinată de Tmc. ceea ce a determinat o micşorare cu -54. lei.49 + 13 = 35. fiind un factor extensiv.5%.

2. • creşterea gradului de înzestrare tehnică. Consecin ele modificării VA asupra principalilor indicatori economico-financiari ai firmei Modificarea VA asupra următorilor indicatori economico-financiari: 1) Rezultatul exploatării (Profitul brut) PB = (VA1 − VA 0 )pr 0 unde: pr profitul mediu la 1 leu VA pr = P VA 2) Eficien a utilizării poten ialului uman: E Pu = (VA1 − VA 0 ) = ∆VA N1 N1 VA1 − VA 0 ⋅ 1000 F1 61 3) Eficien a utilizării mijloacelor fixe: EF = . • îmbunătă irea calită ii produselor. reprezentând un plus în VA de 13 mil. • creşterea gradului de folosire a capacită ii de protec ie. ca măsură de sporire a eficien ei combinării factorilor de produc ie..3. lei. • scăderea cheltuielilor cu materialele la 1 leu produc ie.valoarea adăugată la 1 leu Pex pe produse sau tipuri de activită i a contribuit cu 37% la modificarea va . • creşterea productivită ii muncii. se poate asigura prin: • îmbunătă irea utilizării tipului de muncă. Observa ii Majorarea VA.3.iar vai .

care pot fi puse în circuitul economic. Analiza realizării programului de produc ie pe sortimente şi pe total firmă Trebuie să se urmărească îndeplinirea programului propriu de fabrica ie pentru formularea corectă a concluziilor ce se referă la fundamentarea şi anticiparea activită ii viitoare a firmei.4.4) Rata rentabilită ii economice (REC): R EC = (VA1 − VA 0 )pr 0 ⋅ 100 A T1 unde: pr = profit mediu la 1 leu VA. 2) coeficientul mediu de sortiment. 2.4. 3) coeficientul de nomenclator. Pentru caracterizarea realizării acestui program se pot utiliza modele ce au la bază: 1) indicii individuali de îndeplinire a programelor de produc ie. AT = activul total Total active active imobilizate imobilizări necorporale imobilizări corporale imobilizări financiare stocuri crean e investi ii financiare casa + contul băncii active circulante cheltuieli în avans 2. Analiza acestui indicator este necesară în urmărirea modului în care firma îşi realizează obliga iile contractuale şi se asigură concordan a dintre cerere şi ofertă. 62 .1. Analiza produc iei fizice Produc ia fizică reprezintă totalitatea valorilor de întrebuin are rezultate din activitatea productivă a unei firme.

În virtutea acestui principiu. 2) La nivelul firmei se foloseşte coeficientul mediu de sortiment ( K ). mărimea maximă a lui K = 1 . care se poate determina în mai multe moduri: 1. b) când programele de fabrica ie au fost realizate şi depăşite la toate sortimentele. luându-se în calcul valoarea minimă rezultată din compara ie. 63 . • La nivelul fiecărui sortiment se foloseşte indicele volumului fizic al produc iei: q i1 / 0 = q1 ⋅ 100 q0 unde: q1. Astfel K = 1 . Valoarea recalculată se stabileşte comparând valoarea efectivă cu valoarea programată a produc iei pe fiecare sortiment. cât şi nivelul de realizări pe sortimente. indiferent de propor ia de realizare. K = ∑q p ∑q p min 0 0 0 unde: ∑q min p 0 este valoarea recalculată a produc iei fabricate în limitele programate.0 = volumul fizic al produc iei în perioada curentă şi în cea de bază. în următoarele situa ii: a) când programul de fabrica ie a fost realizat la toate sortimentele în propor ie de 100%. Determinarea K are la bază principiul necompensării unor nerealizări la unele sortimente. cu depăşirile înregistrate la alte sortimente. conform principiului neadmiterii compensărilor.1) Utilizarea indicilor individuali permite analiza unei situa ii izolate şi poate arăta gradul de realizare a programelor de fabrica ie în perioada curentă.

cât şi pe sortimente. q i1 / 0 = indicele de realizare a programului de fabrica ie pe sortimente. Obiectivele analizei programelor de fabrica ie pot fi: • eviden ierea gradului de realizare a programelor pe sortimente şi pe total. • formularea propunerilor ce se impun pentru realizarea programelor de produc ie. indiferent de propor ia de realizare.Dacă K <1. 64 . • localizarea cauzelor pe sectoare de activitate. ∑ g '0 ⋅ i1q/ 0 + ∑ g 0'' K= 100 2 100 unde: g′ = ponderea valorică a sortimentelor la care nu s-au realizat 0 prevederile. este suma abaterilor negative pe sortimente (în modul nerealizările fa ă de programe de fabrica ie). 2. g '0' = ponderile valorice ale produselor la care programele de fabrica ie s-au realizat integral sau au fost depăşite. K = 1 − ∑ ∆qp ∑q p 0 0 unde ∑ ∆qp 3. atunci: a) programul de fabrica ie nu a fost realizat atât pe total. b) programul de fabrica ie a fost realizat şi depăşit pe total. dar la cel pu in un sortiment nu s-a realizat la nivelul programat.

83 -50 -30 -80 380 220 280 880 39.17%.48) + (32.65 23.92 = K =1− ∑ ∆qp − 80 =1− = 1 − 0.Exemplu: Aplicarea metodologiei de analiză se face cu ajutorul tabelului următor: Denumirea produsului Valoarea produsului q i1 / 0 Abateri negative Planificat ∑q0p0 A B C TOTAL 380 270 310 960 Realizat ∑q1p1 420 220 280 920 % ∆qp Producia recalculată în limitele prevederilor ∑qminp0 Structura produc iei % Prevederi g0 110.13 ⋅ 81. a scăzut cu 8 %.43 100% Coeficientul mediu de sortiment: K= K= ∑q p ∑q p min 0 = 0 0 880 = 0. în timpul anului.92 30.29 ⋅ 90.32) + 39.29 100% Realizări g1 45.53 81. 65 .92 960 ∑ q 0 p0 Pe total firmă programul de fabrica ie nu a fost realizat. Firma.92 960 100 ∑ g′0 ⋅ i1q/ 0 + ∑ g′0′ = 1002 100 2 100 (28.32 95. astfel că în cazul în care nu are stocuri firma nu-şi va putea onora contractele.083 = 0. trebuie să se adapteze permanent solicitărilor şi să schimbe structura programelor de fabrica ie conform cerin elor pe pia ă.13 32.48 90.9167 ≅ 0.9167 ≅ 0. Coeficientul de sortiment arată că s-a realizat în propor ie de numai 92%. el a scăzut cu 4.58 28.58 ⋅ 1 = 0.

Kn arată gradul de realizare a programului de produc ie la nivelul firmei. Kn = 1 − 2 = 1 − 0. 66 .66 = 0.3) Dacă urmărim aceste aspecte. se reflectă asupra următorilor indicatori: 1) Valoarea produc iei marfă fabricate (destinate vânzării) Vpf = ∑ (q1 − q 0 )p 0 unde: q1. p0 = pre ul în perioada de bază.arată că produc ia s-a realizat în propor ie de 33%. destinate livrării. respectiv realizarea ei pe sortimente.33 sau 33% 3 Kn . pe tipuri de produse. Observa ie: • din punct de vedere fizic. 2) Costul pe produs Cp = CF0 − CF0 q i1 / 0 unde: CF0 = cheltuieli fixe pe unitatea de produs q i1 / 0 = indicele produc iei fizice. N = numărul total al pozi iilor din program.0 = volumul fizic al produc iei ob inute. trebuie să completăm analiza cu coeficientul de nomenclatură (Kn): Kn = 1 − n N în care: n = numărul pozi iilor la care nu s-a realizat programul. Modificarea produc iei fizice. • acordă aceeaşi importan ă tuturor produselor indiferent de ponderea lor în volumul produc iei – aceasta arată o valoare informa ională redusă.

c0) = profitul pe produs la nivelul perioadei de bază.0 = valoarea produc iei vândute. volumul fizic al produc iei vândute.3) Profitul pe produs (Prp) • direct Prp = (qv1 − qv 0 )(p 0 − c 0 ) unde: (p0 .0 = volumul fizic al produc iei fizice • CFCA = CF0 CF0 ⋅ 1000 − ⋅ 1000 ∑ q1p 0 ∑ q 0p0 iar CF0 = cheltuielile fixe la nivel de firmă 67 . • indirect:  CF  Prp = V1  q 0 − CF0  i   1/ 0  4) Profitul la nivel de firmă Notăm P0 = profitul total în perioada de bază. ∑ I1 / v (q ) = indicele volumului fizic al produc iei vândute. qv1. 0 ∑ I1 / v (q ) = 0 ∑ q 1 P0 ⋅ 100 ∑ q 0 P0 ∑ ∑ PT = P0 I1 / v (q ) − 100 = P0 ⋅ R 1 / v (q ) 0 0 ( ) 5) Cheltuielile fixe la 1000 lei CA • Cifra de afaceri (CA) CA = ∑ (qv1 − qv 0 )P0 qv1.

la care nu s-au realizat valorile prevăzute sau K ST = unde: • ∑q P ∑q P 1 0 min 0 ∑q ∑ min 0 P = valoarea produc iei executate în contul structurii prevăzute (se compară la nivelul fiecărui sortiment în parte . Se poate determina: • înmul ind valoarea efectivă totală a produc iei cu structura programată a acesteia pe fiecare sortiment sau • înmul ind indicele mediu de îndeplinire a programului de fabrica ie cu valoarea programată a produc iei pe fiecare sortiment. 68 . • q1P0 = produc ia efectivă recalculată în func ie de structura programată pe sortimente. conform structurii prevăzute.valoarea recalculată a produc iei cu valoarea prevăzută a acesteia luând în calcul valoarea minimă rezultată din compara ie). Utilizarea acestui model presupune parcurgerea următoarelor etape: a) recalcularea produc iei ob inute.2. ce sunt reflectate prin ponderile pe care le de in diferite sortimente în volumul total. Analiza structurii produc iei Îndeplinirea programelor de produc ie în propor ii diferite. pe sortimente. b) determinarea valorii produc iei realizate în contul structurii programate. determină schimbări în structura acestuia. Caracterizarea modificării structurii produc iei de la o perioadă la alta se face cu coeficientul mediu de structură ( K ST ) K ST = 1 − unde ∑ ∆g 100 ∑ ∆g = suma modificării ponderilor pe fiecare sortiment.2.4.

29 100% 45.07 919.74 297.15 ≅ 0. unde se eviden iază următoarele aspecte: 1) K = 1 ⇒ arată o îndeplinire a programelor de fabrica ie la toate sortimentele.15 258.13 32.86 6.96 Valoarea produsului executată în contul structurii prevăzute ∑qminp0 364.21 1.15 39. K ST<1 2) K < 1 ⇒ reprezintă o solu ie teoretică.93 100 864. dar în propor ii diferite. K ST =0.43 100% 4.07 ε I1q0 = 95. ceea ce ar însemna că programul nu a fost îndeplinit la nici K ST = 1 un sortiment.92 → K < 1 programului la două sortimente.93 919.92 30.Utilizăm datele din exemplul anterior: Denumirea produsului A B C TOTAL Valoarea produsului Prevăzut p0q0 380 270 310 960 Realizat p1q1 420 220 280 920 Structura produsului % gi PrevăRealizut zat Diferen a gi Valoarea produsului recalculat I2·p0q0= =∑q1p0 364.65 23.93→ K ST < 1 69 .07 ≅ 0.58 28.83 / K ST = 1 − = K ST = ∑ q min P0 ∑ q1P0 6. în care programul a fost îndeplinit şi depăşit la toate sortimentele în K ST = 1 propor ii egale.96 Se poate corela analiza coeficientului de sortiment cu coeficientul de structură.15 220 280 864. 4) K < 1 ⇒ înseamnă că programul de fabrica ie nu a fost realizat la unul sau mai multe sortimente. 3) K = 1 ⇒ tot un caz teoretic. K ST < 1 Interpretare În cazul problemei analizate ⇒ avem o nerealizare a K = 0. dar în aceeaşi propor ie.

3) Valoarea adăugată aferentă produc iei ob inute  ′  VA = Pf V1  va − va 0    va = valoarea adăugată la 1 leu produc ie ob inută. 70 . ′ pr = profitul recalculat în func ie de structura efectivă a produc iei. ′ va = valoarea adăugată recalculată în func ie de structura efectivă: g va ′ va = ∑ 1 0 100 g1 = ponderea valorică a produselor. ′ pr = 1 − ∑q c ∑q p 1 0 . va0 = valoarea adăugată la 1 leu de produc ie. pr 0 = profitul la 1 leu produc ie vândută în bază. destinată vânzării. 1 0 q = produc ia fabricată destinată vânzării.Modificarea structurii produc iei influen ează următorii indicatori economico-financiari ai firmei: 1) Rata eficien ei costurilor aferente exploatării (cheltuieli la 1000 lei CA) R Ef = ∑q c ∑q p 1 0 ⋅ 1000 − 1 0 ∑q c ∑q p 0 0 ⋅ 1000 0 0 2) Profitul de exploatare aferent produc iei ob inute (destinat vânzării)  ′  PEX = Pf V1  pr − pr0    unde: Pf V1 = produc ia fabricată destinată vânzării din perioada curentă.

ergonomice etc. Bucureşti. Îmbunătă irea calită ii este un obiectiv important al oricărei firme pentru creşterea competitivită ii pe pia a internă şi interna ională şi a eficien ei activită ii economico-financiare. • alinierea la normele interne care reglementează parametrii de calitate ai produselor respective etc. de exploatare. • procedeele tehnologice utilizate.). ecologice. 1 71 .4) Rata rentabilită ii resurselor consumate   ∑ q 0p0   ∑ q1p 0 R rc =  − 1 ⋅ 100 − 1 ⋅ 100 −    qc   qc  ∑ 0 0  ∑ 1 0 5) Rata rentabilită ii comerciale (CA)   ∑ q1c0  qc   ⋅ 100 − 1 − ∑ 0 0  ⋅ 100 R CA = 1 −      ∑ q 0p0   ∑ q1p 0  2. – economice şi tehnico-economice (randament. prin totalitatea caracteristicilor tehnice. care se poate defini ca măsura sau gradul în care un produs. A. economice şi sociale. Analiza calită ii produselor diferen iate pe clase de calitate Criteriile prin care se grupează pe clase de calitate sunt: • calitatea materiilor prime folosite.). Analiza calită ii produselor Calitatea produc iei1 este o no iune complexă. Calitatea se formează în procesul de concep ie şi execu ie şi se verifică în procesul de consumare a bunurilor şi serviciilor.. Analiza calită ii produselor se face diferen iat după cum produsele pot fi grupate sau nu pe clase sau sorturi de calitate. analiza şi optimizarea calită ii produc iei. cost. satisface nevoia pentru care a fost creat. şi colab. estetice. Gheorghiu Al.5. pre ). unde se manifestă caracteristicile: – de disponibilitate (dacă în decursul ciclului de via ă îşi realizează func iile). Măsurarea. mediului etc. 1982. Editura Ştiin ifică şi Enciclopedică. – psihosenzoriale (efecte estetice. – socio-economice (efecte asupra sănătă ii.

Observa ie: Dacă K ei → 1 .Analiza se poate face pe produs. 2) Dacă se operează cu calită i extra. a II-a. unde I1 / ci = 0 0 0 K ci1 K ci 0 ⋅ 100 3) pre ul mediu de vânzare ( p ) p= ∑p q ∑q i i i sau p = ∑g p i i 100 în care: pi = pre ul unitar al produselor din clasa de calitate „i”. super etc. ca diferen ă între acesta şi 100: K K K ∆I1 / ci = I1 / ei − 100 . a III-a). pentru calcularea coeficientului de calitate de produs se va face o codificare conven ională a fiecărei clase (sortiment) de calitate: K ci = ∑ K ei q i ∑ qi sau K ci = ∑ g i K ei 100 unde: Kei = coeficientul de echivalen ă. Ki = cifra care indică clasa de calitate (I. situa ia este favorabilă. gi = ponderea sortimentelor în totalul produc iei. situa ia este favorabilă (merge spre calitatea I). Coeficientul de echivalen ă al unei clase de calitate se stabileşte ca raport între pre ul unitar al produsului din clasa „i” şi pre ul de vânzare al produsului de calitate superioară. precum şi la nivel de firmă. invers devine nefavorabilă. 72 . Observa ie: Dacă K i → 1 . Analiza la nivel de produs se efectuează cu următorii indicatori: 1) coeficientul mediu de calitate pe produs ( K ci )se determină ca medie aritmetică ponderată între volumul produc iei (q) sau ponderea sortimentelor în totalul produc iei (g) şi coeficientul clasei de calitate (Ki): K ci = ∑K q ∑q i i i sau K i = ∑g K i i 100 unde: qi = cantitatea de produse din fiecare clasă (sort) de calitate. Gradul de îmbunătă ire a calită ii produc iei se poate determina cu indicele coeficientului mediu.

000 g* = = 38. p0 Observa ie: P Dacă I1/ 0 > 1.6 etc. după cum sunt în tabelul 2. 3.8 0.6 35.09 26.4 Structura produc iei echivalente** Prevăzut Realizat 38.6 28 10.000 15.000 44.400 8.400 Tabelul 2. aceasta arată o creştere a calită ii produc iei pe produs ( p1 > p 0 ) datorită creşterii ponderii produc iei de calitate superioară în totalul produc iei aferente produsului.000 22. 3. sau g * = g i ⋅ K ei .4 77.400 1.400 = 0.31 100 Realizat 40 35 25 100 Coeficientul* de echivalen ă Kei 1 0.000 realizează K ei = prin 1.000 la produc ia fizică: raportarea 22.1.4 3.200 Rezolvare: Structura produc iei (gi) Prevăzut 38.Observa ie: Nivelul calită ii pe baza pre ului mediu de vânzare se poate P analiza prin indicele pre ului mediu de vânzare: I1/ 0 = p1 .000 32.000 80.) Prevăzut Realizat q0 q1 22.8.000 28.000 16.000 2.200 = 0. i i 57.4 40 28 10 78 * K ei = ** Se 2.000 6.000 57.000 20.000 20.000 Cantită i echivalente Keiq0 22.5.000 Keiq1 32.1 Pre de vânzare lei/buc.000 73 . Exemplu: O firmă realizează următoarele produse structurate calitativ. Clasa de calitate Calitatea I Calitatea a II-a Calitatea a III-a Total Cantitate (buc.000 62.5.

774 57.88 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 101.000.000 ei 1 .000.000 = 0.000 48.000 = 1.85 = ∑ q 80.000 0 i 1 1 Indicele calită ii medii ( I K c ) IK c = Kc0 1.588 g1p1 120.000 1) K c0 = K c1 ∑ K q = 107.000 i 0 q 0p i 66.000 234.200.000 q 1p i 96.000 62. 2) Coeficientul mediu de calitate calculat pe baza coeficien ilor de echivalen ă.000 24.Coeficientul mediu de calitate se va calcula: Clasa de calitate I (1) II (2) III (3) Total q 0K i 22.000 18. în domeniul calită ii.62 1.800 84.000 60.000 ∑q ∑ K q = 148.000 67. coeficientul mediu realizat este mai mic decât cel prevăzut.000 56.000 148.000 q 1K i 32.000 g0pi 115.78 80.85 K c1 Practic.000 107.000 132.85 ⋅100 = ⋅100 = 98.000.000 84.000.000 45.216 31.000 40. K ce0 = K ce1 74 ∑K q ∑q ∑K q = ∑q ei 0 1 0 = = 44.000.000.88 K c0 Observa ie: I K c → 1 astfel că situa ia este favorabilă.000 187.200.88 57.000 = 1.572 231.400 = 0.4% 1. motiv pentru care trebuie calculat invers: K I1/ c0 = K c1 1.000 30.

000 = 2. = 100 100 0 ei ∑g K = Indicele calită ii: K I1/ ei = 0 K ci1 K ci0 ⋅100 = 0.316 lei 57.000 = 2.588 = 2.000 = 2.78 ⋅100 = 100.316 p0 Observa ie: Dacă p1 > p 0 .200.340 lei 100 Indicele pre ului mediu: P I1/ 0 = p1 2. aceasta arată o îmbunătă ire a calită ii produc iei. Pre ul mediu de vânzare se poate calcula: p0 = p0 231.78 .316 lei 100 100 ∑ piq1 = 187.774 100 100 ∑ g1K ei = 78 = 0.78% 0.000 ∑ q1 0 i ∑p q ∑q ∑g p = i 0 0 = = 132.000 p1 = ∑g p 100 1 i = 234.sau pe baza structurii: K ce0 = K ce1 77.774 Observa ie: Coeficientul mediu realizat se apropie de 1.340 lei p1 = 80. astfel că situa ia este favorabilă.000. 75 .340 ⋅100 = ⋅100 = 101.4 = 0.000.04% 2.

– influen a coeficientului mediu de calitate pe produs ( K ci ). VT = valoarea totală a produselor diferen iate pe clase de calitate. K ci = coeficientul mediu de calitate pe produs.Analiza calită ii la nivel de firmă Analiza la nivel de firmă sau pe o familie de produse se face prin două procedee: 1) Ponderea produselor de calitate superioară în valoarea totală a produselor diferen iate pe clase de calitate (gS): gS = unde: VS ⋅100 VT VS = valoarea produselor de calitate superioară. 2) Coeficientul mediu generalizat al calită ii ( KG ): KG = unde: ∑g K i ci 100 gi = structura produc iei fabricate pe produse. Analiza factorială a coeficientului mediu generalizat al calită ii se face în func ie de: – influen a structurii produc iei (gi). Modificarea absolută a KG va fi: ∆ KG = KG1 − KG 0 din care: 1) influen a modificării structurii produc iei: ∆ KG = produs ( K ci ): gi ∑g K 1 c0 100 − ∑g 0 K c0 100 ′ = KG − KG 0 2) influen a modificării coeficientului mediu de calitate de K ci ∆ KG 76 = ∑g K 1 c1 100 − ∑g K 1 c0 100 = KG1 − KG ′ .

A B C Total 45 35 20 100 g1% 40 30 30 100 K c0 1.21 din care: 1.8 1. influen a modificării ∆ KG : ∆ KG K ci ′ = KG1 − KG = 1.21 = +0.8 g 0 K c0 0.24 ⇒ −0.8 100 Analiza factorială Modificarea absolută a coeficientului mediu generalizat: ∆ KG = KG1 − KG 0 = 1. 2.Exemplu: Caracterizarea calită ii la nivelul firmei: Nr. Clasa de calita te Structura produc iei Coeficientul de calitate Coeficientul mediu generalizat g0% 1. influen a modificării gi: gi ′ ∆ KG = KG − KG 0 = 1.56 − 1.8 KG 0 = KG1 = ′ KG = ∑g 0% K c0 100 ∑ g1% K c1 100 ∑ g1 K c 0 100 = = 177 = 1. 3.21 77 .81 0.77 100 156 = 1.5 1.8 − 1.56 − 1. crt.56 100 180 = = 1.6 1.56 0.77 = −0.77 = +0.56 0.72 0.42 0.8 = −0.54 1.4 1.48 0.24 gi Verificare: ∆KG = ∆ KG + ∆ KG K ci ⇒ −0.4 1.03 − 0.77 g1 K c1 g1 K c0 0.0 K c1 1.03 K ci 2.21 = −0.6 2.6 0.

78 . Principalele procedee folosite sunt: 1) coeficientul parametrului unic sau al echivalen ei tehnice. • aprecierea fiecărei însuşiri cu un număr de puncte. în cazul produselor complexe. • definirea ordinii de importan ă a fiecărei însuşiri. Observa ie: Îmbunătă irea nivelului calitativ se poate analiza cu indicele coeficientului de punctaj ( I K p ): IKp = K p1 >1 K p0 Dacă K p1 > K p 0 . utilizând un sistem de indicatori. – elementele ce definesc calitatea produsului finit. Pentru stabilirea lui se parcurg următoarele etape: • stabilirea listei însuşirilor calitative ale produsului. • stabilirea coeficientului de punctaj se face cu rela ia: Kp = unde: ∑g i ⋅ pi 100 gi = ponderea fiecărei însuşiri calitative. Analiza calită ii produselor nediferen iate pe clase de calitate Calitatea produselor se poate aprecia după varietatea caracteristicilor. – fazele de execu ie a produselor. cea care îl interesează pe beneficiar. 2) coeficientul punctajului sau coeficientul de exploatare ( K p ) folosit pentru exprimarea sintetică a nivelului tehnic calitativ al unui produs. – locul de apreciere a calită ii (la producător. la consumator). prin care se reduc însuşirile calitative ale produsului la una singură. pi = numărul de puncte pentru fiecare însuşire calitativă. arată o îmbunătă ire a nivelului tehnico-calitativ. după natura produselor.B. care in seama de mai multe criterii: – utilizarea produsului.

viteza de lucru. 6) indicatori tehnico-economici. pi = numărul de puncte pe categorii de defecte. puterea calorică etc. • numărul mediu al refuzurilor ce revin la 1 milion lei livrări.000 lei cifră de afaceri. Analiza se poate face cu următorii indicatori: a) Coeficientul stării de noutate (Ksr): K sr = unde: PK Pt PK = valoarea produselor cu o vârstă de fabrica ie ce nu depăşeşte vârsta critică. 7) O altă problemă analizată este cea a reînnoirii produc iei. 4) dinamica refuzurilor din partea beneficiarului poate fi caracterizată cu indicatorii: • ponderea valorii produselor refuzate în valoarea totală a livrărilor. care este legată de necesitatea îmbunătă irii calită ii şi asigurarea competitivită ii produselor.3) rata defectelor ( rdf ) rdf = unde: ∑d p i i Np di = numărul de produse pe categorii de defecte. Pt = valoarea produc iei totale. Rata efectivă a defectelor trebuie comparată cu rata admisibilă pentru acea categorie de defecte. 5) dinamica cheltuielilor cu remedierile în perioada de garan ie se poate exprima ca mărime absolută (suma cheltuielilor) sau ca nivel la 1.). b) Gradul de reînnoire a produc iei (Grp): b1) G rp = Q nr ⋅100 Qf 79 . Np = numărul total de produse verificate. durabilitatea. specifici fiecărui domeniu de activitate (randamentul utilajelor.

Instrumentul utilizat (pe plan interna ional) este bilan ul calită ii (tabelul 2. – creşterea profitului etc. întocmit după regulile bilan iere astfel: • în activul bilan ului sunt trecute efecte economice ale calită ii.). Costurile evaluării calită ii (cheltuielile cu controlul şi atestarea calită ii) Costul refacerii calită ii: – rebuturile. inclusiv pierderile determinate de non-calitate. Nt = numărul total de produse. – valoarea produselor înlocuite în garan ie. 80 .5.unde: Qnr = valoarea produselor noi şi reproiectate. Tabelul 2. – cheltuieli de remaniere. – bonifica ii şi cheltuieli pentru „stingerea” reclama iilor. – pre uri avantajoase.2.5. – costul pregătirii for ei de muncă etc. – creşterea profitului etc. • efecte înregistrate la utilizator: – reducerea de costuri. – costul aparaturii de control. PASIV Costurile de asigurare a calită ii şi de prevenire a defectelor: – costul reproiectării produselor. Nr = numărul produselor noi şi reproiectate. • în pasivul bilan ului apar conturile calită ii.2. b2) G rp = unde: Grp = producerea produselor noi şi reproiectate ca număr. Qf = valoarea produc iei marfă fabricată. Nr ⋅100 Nt ACTIV • efecte înregistrate la producător: – creşterea cifrei de afaceri. firma trebuie să men ină un echilibru al rela iei calitate-cost-profit. Pentru a realiza un management performant.

C.000 lei produc ie pe seama varia iei calită ii produc iei ( ∆R cf K ): ∆R cf K = ∑q p ⋅ 1000 − C F0 1 1 ∑q p 1 ⋅ 1000 0 d) modificarea profitului brut aferent cifrei de afaceri. datorită varia iei calită ii produc iei ( ∆Pb K ): ∆Pb K = ∑ qv1 p1 − ∑ qv1 p 0 e) modificarea eficien ei utilizării capitalului propriu pe seama varia iei calită ii produsului ( ∆E K pr K ): ∆E K pr K = ∑q p − ∑q p 1 1 1 0 K pr1 ⋅ 1000 f) modificarea vitezei de rota ie a activelor circulante pe seama varia iei calită ii produc iei ( ∆Vr K ): ∆Vr K = A c0 ⋅ T 1 1 ∑q p ∑q p 1 − A c0 ⋅ T 0 .000 lei venituri din exploatare ca urmare a varia iei calită ii produselor ( ∆R e K ): ∆R e K = ∑q c ∑q p C F0 1 0 ⋅ 1000 − 1 1 ∑q c ∑q p 1 1 0 0 ⋅ 1000 c) modificarea nivelului cheltuielilor fixe la 1. Remarcă: Analiza efectelor economico-financiare ale modificării calită ii asupra produc iei este importantă pentru că: 81 . Creşterea calită ii produc iei reflectată în îmbunătă irea indicatorilor economico-financiari Calitatea se reflectă favorabil asupra indicatorilor economicofinanciari prin intermediul pre ului mediu astfel: a) modificarea valorii produc iei fabricate pe seama varia iei calită ii produselor: ∆Pf K = ∑ q1 p1 − p 0 ( ) b) modificarea ratei de eficien ă a cheltuielilor la 1.

– cuantifică efectele directe şi cele propagate.600 400 280.72 mil. b) produc ia vândută. 2. c. Teste grilă 1) Cifra de afaceri este influen ată în evolu ia ei de: a) numărul de angaja i. c. e) gradul de valorificare a produc iei. Cuvinte – cheie: cifra de afaceri. crt.000 Calcula i pe baza analizei factoriale mărimea influen ei modificării factorilor de gradul al II-lea asupra produc iei exerci iului (fondul total de timp de muncă şi productivitatea medie orară) şi verifica i această rela ie: ∆VA Pex (TMC ) = ? ∆VA Pex (W h ) = ? P (T ) Răspuns: ∆VA ex MC = −35. produc ia marfă fabricată. d). d. C(b. coeficientul de nomenclator. Răspuns: B. B(a.– arată complexitatea mecanismului factorial-cauzal. ratele valorii adăugate. e).000 600 270.6 mil. coeficientul mediu de sortiment. d) modificările stocurilor de produse finite. e). 2) Valoarea adăugată se poate calcula prin metoda sintetică cu formula: a) VA = Pex + M b) VA = Pex – M c) VA = Pex – Mc – M d) VA = Pex + Mc + M Răspuns: b). Alege i varianta corectă: A(a. coeficientul mediu de structură. c) productivitatea muncii. valoarea adăugată. calitatea produselor.400 1. lei ∆VA Pex (W h ) = +173. b. 3. capacitate de produc ie. 3) Pe baza următorilor indicatori: Nr. produc ia exerci iului. Indicatori Produc ia exerci iului Consumatori intermediari Fondul total de muncă (ore) Simbol Pex M TMC Perioada analizată Bază Curentă 1. 1. lei 82 .

• analiza cheltuielilor cu salariile. • analiza cheltuielilor de exploatare. • analiza costurilor pe produs. munca. – cheltuielile cu personalul.3. • cost. Costul reprezintă consumurile exprimate în formă bănească ocazionate de realizarea unei anumite produc ii. pentru eviden ierea consumului de resurse. • analiza cheltuielilor cu dobânzile. În practica economică. • analiza cheltuielilor materiale. Cheltuielile firmei reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru: – consumurile de stocuri. se utilizează conceptele de: • cheltuieli. • analiza eficien ei cheltuielilor fixe (indirecte). lucrări şi servicii prestate de ter i.1. ANALIZA CHELTUIELILOR 3. În contextul analizei diagnostic pot fi studiate următoarele aspecte ale cheltuielilor: • analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale. Conceptul de cheltuială şi conceptul de cost Analiza cheltuielilor ocupă un loc important în managementul intern al firmei pentru că de utilizarea şi consumul factorilor de produc ie (natura. capitalul) depinde în mare măsură capacitatea firmei de a se ridica la nivelul concuren ial al pie ei. – amortizări şi provizioanele constituite etc. 83 .

obiecte de inventar.2. Contul de profit şi pierdere con ine. vărsăminte. • Veniturile financiare includ: – dobânzi încasate. – diferen e favorabile de curs valutar etc. − cheltuieli cu impozite.3. necesită consumuri de resurse umane. • Cheltuielile de exploatare sunt specifice ciclului de exploatare. cheltuieli şi venituri: de exploatare. materiale. materiale. pierderi etc. servicii prestate. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale Firma. dona ii. în func ie de natura lor. − cheltuieli cu personalul etc. Între veniturile şi cheltuielile unei firme există o corela ie strânsă. piese de schimb. taxe. − venituri din produc ia stocată.). • Cheltuielile excep ionale cuprind alte cheltuieli care nu sunt legate de activitatea curentă a firmei. dona ii primite etc. • Veniturile din exploatare cuprind: − venituri din vânzarea produselor. lipsuri la inventar. financiare. în desfăşurarea activită ii ei. • Veniturile excep ionale se pot referi la: – opera iuni de capital (din cedarea activelor). − cheltuieli cu lucrări. – disponibilită i în devize etc. – venituri din titluri de plasament. lucrărilor executate. precum opera iuni de gestiune (amenzi. 84 . servicii prestate de ter i. • Cheltuielile financiare includ: – dobânzi aferente împrumuturilor. care cuprinde întreaga activitate a firmei (de produc ie. – diferen e nefavorabile de curs valutar. comercială) şi pot cuprinde: − consumurile de materii prime. pentru că realizarea unui venit presupune efectuarea unei cheltuieli. − venituri din produc ia de imobilizări etc. financiare şi excep ionale.). mărfurilor. – opera iuni de gestiune (despăgubiri şi penalită i încasate.

excep ionale) • Vi = suma veniturilor totale ∑ • g iv = structura veniturilor g iv = vi 100 V • ref = rata de eficien ă a cheltuielilor pe categorii de venituri „i” ref = R CH ∑ CH = ∑V i i i ci ⋅ 1000 vi i ⋅ 1000 sau R CH = ∑ g iv ref 100 Modificarea ratei medii de eficien ă a cheltuielilor totale se datorează influen ei celor doi factori: • structura veniturilor g iv . în dinamică şi la nivel structural. – identificarea rezervelor firmei de reducere a acestor cheltuieli. ( ) 85 . – factorii care influen ează nivelul lor. Evolu ia cheltuielilor aferente veniturilor se poate analiza cu indicatorul: • Rata medie de eficien ă a cheltuielilor totale (cheltuieli la 1000 lei venituri) R CH Notăm: CH i = suma cheltuielilor totale (cheltuielilor de exploatare.Analiza cheltuielilor aferente veniturilor are rolul de a eviden ia: – evolu ia acestora. • rata de eficien ă a cheltuielilor pe categorii de venituri (refi). • ( ) ∑ i i financiare.

curentă 350 400 25 22 15 14 390 436 Suma veniturilor (mil lei) Prevăzut Perd.∆g ∆R CHi v ∆R CH ref ∆R CH Analiza factorilor de influen ă a ratei medii de eficien ă se prezintă astfel: ∆R CH = R CH1 − R CH 0 1) În care. cu cât scade. curentă 390 420 28 24 20 18 438 462 Exploatare Financiară Excep ională TOTAL 86 . de aceea. ne arată creşterea eficien ei cheltuielilor. Exemplu: Metodologia de calcul a R CH (date conven ionale): Natura activită ii Suma cheltuielilor(mil lei) Prevăzut Perd. influen a modificării structurii veniturilor se poate afla: ∆g ∆R CH = v v ∑ g1v ref 0 − ∑ g 0 ref 0 100 100 sau ∆g ∆R CHi = R 'CH − R ′ 0 CH unde R ' CH ∑ g1v ref = 100 0 2) influen a modificării ratei de eficien ă a cheltuielilor pe categorii de venituri. ref ∆R CH = R CH1 − R ′CH Observa ie • R CH reprezintă raportul efort/efect.

6% ∑ CH i ⋅ 1000 ⇒ R = 390 ⋅ 1000 = 890.75 + 52.57 ∆g ref ∆R CH = ∆R CHi + ∆R CH ⇒ 53.4 = +53.168 = = 891.9 6.4 943.2 4.57 100% = 1.75 ∑ g1 ref 0 = (90.56 3.44 Vi 390 Analiza factorială ∆R CH = R CH1 − R CH 0 = 943.4% + 98.44 952. Curentă 89.44) + (5.145.32 = 0.9 100.78 890.2 × 892.72 − 891. V 390 ⋅ 100 = 89.15 = +52.04 etc.67 750 777.15 − 890.86 916. 438 Calculul ratei de eficien ă a cheltuielilor: ref = Ci 350 ⋅ 1000 → Exemplu: ref 0 = ⋅ 1000 = 897.72 Calculul structurii veniturilor se face cu rela ia: g iv Exemplu: Pentru cheltuielile de exploatare: v g0 = vi ⋅ 100 .15 100 ∆g 1) ∆R CHi = R 'CH − R CH 0 = 891.0 Rata de eficien ă a cheltuielilor ref Prev Realizat 897.04 90.4 = +0.9 × 750) = ref 2) ∆R CH = R CH1 − R 'CH = 943.72 462 87 .86) + (3.40 5.72 − 890.9 × 897.32 R 'CH = 100 100 89.38 892.0 100.Model de rezolvare: Structura veniturilor (gi) Prev.4 R CH = CH 0 438 ∑ Vi 436 ⇒ R CH1 = ⋅ 100 = 943.

în profitul net şi al i indicatori ai performan elor economice ale firmei. R CH a înregistrat o depăşire de 53. Efectul modificării nivelului ratei de eficien ă a cheltuielilor totale mai poate fi calculat astfel: − V1 (R CH1 − R CH 0 ) = − 462. pentru că ele de in ponderea cea mai mare în totalul veniturilor.840lei Observa ie: Depăşirea cu 53. Această situa ie s-a datorat scăderii veniturilor fixe şi excep ionale.000 ⋅ (943. lei.840 lei. de aceea R CH impune o analiză distinctă a lui.32 = −24. Această situa ie s-a datorat depăşirii nivelului prevăzut la cheltuieli de exploatare cu 50 mil. respectiv 1.4) = 1000 1000 = −462. care a contribuit în cea mai mare măsură la depăşirea nivelului prevăzut. situa ie ce se va reflecta negativ în profitul brut.75 lei.Interpretare În perioada curentă.633. şi reprezintă 98.6% din modificarea totală. – rata de eficien ă a cheltuielilor de exploatare.72 − 890.633.32 lei a nivelului prevăzut al ratei de eficien ă a cheltuielilor totale determină diminuarea sumei rezultatului exerci iului înainte de impozitare (a profitului brut) cu 24. rata medie de referin ă a cheltuielilor de exploatare exercită cea mai mare influen ă asupra ratei medii de eficien ă a cheltuielilor totale. Depăşirea s-a datorat ambilor factori analiza i astfel: a) modificarea structurii veniturilor are ca rezultat o depăşire a cheltuielilor la 1000 lei venituri totale de 0. b) modificarea ratei de eficien ă a cheltuielilor pe categorii de venituri este un factor calitativ. Astfel. Astfel.000 × 53. fa ă de prevederi. 88 .57 lei.000.4%. orice modificare a nivelului lor se va reflecta în acelaşi sens şi aproximativ cu aceeaşi intensitate în indicatorul analizat. Acest indicator al cheltuielilor de exploatare este influen at la rândul lui de: – structura veniturilor de exploatare.32 lei. respectiv cu 52.

respectarea obliga iilor contractuale. – valorificarea activelor la valori cât mai mari (prin licita ii). • procesul de produc ie.Rezultă că principalele măsuri ce trebuie avute în vedere pentru reducerea nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri totale sunt: – realizarea produselor. Putem analiza evolu ia cheltuielilor de exploatare cu ajutorul indicatorului: 1) Rata medie de eficien ă a cheltuielilor de exploatare – R CE – indicator ce are în vedere cheltuielile aferente produc iei totale a exerci iului financiar. – adoptarea acelei structuri de finan are a mijloacelor economice care să permită realizarea obiectivelor pe termen lung (dezvoltarea poten ialului tehnic al firmei) şi pe termen scurt cu cheltuielile financiare cât mai scăzute. • stocarea semifabricatelor. inclusiv costul mărfurilor vândute. produselor finite şi vânzarea lor. respectiv pre urile de vânzare şi tarifele practicate să acopere costurile şi să permită ob inerea unui profit care să fie stimulativ pentru ac ionari. • achizi ionarea de mărfuri şi vânzarea lor. precum şi a celor fa ă de bugetul statului. dacă este cazul.3. corelate cu valoarea produc iei exerci iului. Analiza cheltuielilor de exploatare Cheltuielile de exploatare de in ponderea cea mai însemnată în cheltuielile totale ale firmei şi cuprind următoarele: • cumpărarea de materii prime. serviciilor prestate cu respectarea criteriului eficien ei economice. Analiza fiecărui element de cheltuială conduce la măsuri concrete de reducere a acestor cheltuieli. materiale şi stocarea lor. inclusiv valoarea mărfurilor vândute: ( ) R CE = unde: ∑ ce ∑ ve i =1 i =1 n n i ⋅ 1000 i sau R CE = ∑g i v i ce i r 100 89 . ceea ce va contribui la creşterea eficien ei economice a firmei. 3.

• •

∑ ce
i i

i

= suma cheltuielilor de exploatare pe tipuri de activită i i; = suma veniturilor de exploatare pe tipuri de activită i i;

∑ ve

i

• g iv = structura veniturilor de exploatare pe tipuri de activită i i

 v ve i  100  gi = VE  
• rcei = rata de eficien ă a cheltuielilor pe tipuri de venituri din exploatare:

rcei =

ce i 1000 ve i

în care: – cei = cheltuieli aferente activită ilor care compun ciclul: exploatare; – vei = venituri pe feluri de activită i componente ale ciclului: exploatare. Exemplu: Metodologia de analiză factorială a ratei de eficien ă a cheltuielilor de exploatare este exemplificată în următorul tabel:
Nr. crt. 1. Indicatori Venituri din exploatare (vei) – produc ia vândută – produc ia stocată – produc ia imobilizată Cheltuieli de exploatare (cei) – produc ia vândută – produc ia stocată – produc ia imobilizată Rata de eficien ă (rcei) – produc ia vândută – produc ia stocată – produc ia imobilizată Structura veniturilor din exploatare (gi) – produc ia vândută – produc ia stocurilor – produc ia imobilizată Perd. analiză Prevăzut Realizat 3.690 3.750 3.360 3.450 150 180 180 120 3.230 3.400 2.900 3.100 150 180 180 120 875,34 906,67 863,10 898,55 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 91,06 92,0 4,07 4,8 4,87 3,2

2.

3.

4.

90

– Rata medie de eficien ă a cheltuielilor de exploatare

3230 ⋅ 1000 = 875,34 3690 3400 R CE1 = ⋅ 1000 = 906,67 3750 ∆R CE = R CE1 − R CE 0 = 906,67 − 875,34 = +31,33lei R CE 0 =
1) Influen a modificării structurii veniturilor de exploatare:

(g ∆R CE ) = R 'CE − R CE =
v i 0

∑g

v 1 ce 0

r

100 100 79.405,2 + 4,800 + 3.200 = = 874,05 100 ∆R CE = 874,05 − 875,34 = −1,29 lei

R 'CE =

∑g

100

∑g −

v 0 ce 0

r

100

v 1 ce 0

r

=

(92 × 863,1) + (4,8 × 1000) + (3,2 × 1000) =

2) Influen a modificării ratei de eficien ă a cheltuielilor de exploatare pe tipuri de venituri:
( rcei ∆R CE ) = R CE1 − R 'CE = 906,67 − 874,05 = +32,62 lei
v

rcei ∆R CE = R g i + R CE CE

31,33 = –1,29 + 32,62 → 31,33 = 31,33 Interpretare Rata de eficien ă medie pe firmă este de 875,34 în perioada prevăzută şi de 906,67 în perioada realizată, fiind depăşită la produc ia stocată şi de cea imobilizată, situa ie ce influen ează negativ rata de eficien ă a cheltuielilor de exploatare. Rezervele de reducere a nivelului ratei de eficien ă a cheltuielilor de exploatare sunt cele aferente ratei cheltuielilor produc iei vândute (sau cifrei de afaceri) dacă firma are numai activitate de produc ie.
91

2) Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri (CCA) Se pot exprima pe baza modelului:

C CA =
unde:

∑q ∑q

v v

c p

⋅ 1000

(1)

• qv = volumul fizic al produc iei vândute; • c = costul unitar al produselor; • p = pre ul de vânzare mediu (exclusiv TVA). Analiza factorială a cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri. Factorii care influen ează acest indicator sunt: • structura cifrei de afaceri g iCA ; • pre ul de vânzare (exclusiv TVA) - p ; • costul unitar (c). Atunci, cheltuielile la 1000 lei cifră de afaceri devin:

( )

C CA

∑ g iCA ⋅ c =
100

(2)

Analiza factorială se poate determina astfel:

∆C CA = C CA1 − C CA 0
în care: 1) influen a modificării structurii produc iei vândute pe produse (cifra de afaceri):

∆C q i = CA
sau
CA

CA

∑q ∑q

v1 0 v1

c

p0

⋅ 1000 −

∑q ∑q

v0 0 v0

c

p0

⋅ 1000

∆C q i = C 'CA − C CA 0 CA
2) influen a modificării pre urilor de vânzare (exclusiv TVA):
p ∆C CA =

∑ q v1 ⋅ C 0 ⋅ 1000 − ∑ q v1c 0 ⋅ 1000 ∑ q v1 ⋅ p1 ∑ q v1 ⋅ p 0

sau
p ' ∆C CA = C 'CA − C 'CA

92

3) influen a modificării costurilor unitare

∆C C = CA
sau

∑ q v1 ⋅ c1 ⋅ 1000 − ∑ q v1c 0 ∑ q v1 ⋅ p1 ∑ q v1 ⋅ p1

' ∆C C = C CA1 − C 'CA CA

Exemplu - mil. lei Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Indicatori Cifra de afaceri exprimată în pre uri de vânzare (exclusiv TVA) Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceri Volumul efectiv al produc iei vândute: – costuri prevăzute (∑qv1c0) – pre uri prevăzute (∑qv1p0) Cheltuieli la 1000 lei cifră de afaceri (lei) Perd. analiză Prevăzut Realizat 4.375 4.500 3.500 800 3.700 3.400 3.050 822,22

Rezolvare:

∆C CA = C CA1 − C CA 0 = 822,22 − 800 = +22,22lei
1) Influen a modificării structurii cifrei de afaceri:

∆C g e = CA =

ca

3400 3500 ⋅ 1000 − 1000 = 1.114,75 − 800 = +314,75lei 3050 4375

∑ q v1 ⋅ c 0 1000 − ∑ q v 0 ⋅ c 0 1000 = ∑ q v1 ⋅ p 0 ∑ q v0 ⋅ p0

2) Influen a modificării pre urilor de vânzare (exclusiv TVA):
p ∆C CA =

=

3400 3400 ⋅ 1000 − 1000 = 755,56 − 1.114,75 = −359,19lei 4500 3050
93

∑ q v1 ⋅ c 0 1000 − ∑ q v1 ⋅ c 0 1000 = ∑ q v1 ⋅ p1 ∑ q v1 ⋅ p 0

3) Influen a modificării costurilor unitare:

∆C C = CA =

3700 3400 ⋅ 1000 − 1000 = 822,22 − 755,56 = +66,66lei 4500 4500
CA

∑ q v1 ⋅ c1 1000 − ∑ q v1 ⋅ c 0 1000 = ∑ q v1 ⋅ p1 ∑ q v1 ⋅ p1

Verificare:
p ∆CCA = ∆Cg i + ∆CCA + ∆CC CA CA

22,22 = 314,75 + (-359,19) + 66,66 22,22 = 22,22 Interpretare Se observă în perioada analizată o creştere a nivelului cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri cu 22,22 lei, aspect considerat negativ pentru că determină scăderea sumei profitului aferent cifrei de afaceri, a rezultatului exploatării şi a indicatorilor de eficien ă construi i pe baza lor. • Structura cifrei de afaceri determină o creştere de 314,75 lei a nivelului cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri, fiind o influen ă nefavorabilă – pentru că determină scăderea ponderii produselor cu un nivel programat al cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri, mai mic decât cel mediu prevăzut. Această influen ă a structurii poate fi justificată dacă este determinată de cerere, iar obliga iile contractuale au fost onorate de to i clien ii firmei. • Pre urile de vânzare (exclusiv TVA) au determinat o reducere de 359,19 lei, datorită creşterii lor fa ă de nivelul prevăzut. Modificarea pre urilor poate avea loc în condi ii dependente sau independente de activitatea firmei, fapt care determină măsurile ce se impun (de exemplu, îmbunătă irea calită ii produselor, raportul cerereofertă, cursul de schimb, pozi ia pe pia ă etc.). • Costurile unitare au crescut fa ă de nivelul prevăzut, determinând o creştere de 66,66 lei.

94

Este importantă analiza modificărilor, pentru a stabili contribu ia modificării consumului fizic de resurse (materiale şi umane) şi a pre urilor de aprovizionare. Analiza costurilor pe produse este importantă în elaborarea strategiei de pre uri. 3) Influen a modificării cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri asupra indicatorilor sintetici la nivelul firmei: Varia ia cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri se reflectă în următorii indicatori financiari ai firmei: a) influen a asupra rezultatului exploatării:

− (C CA1 − C CA 0 ) ⋅

∑q

v1

⋅ p1

1000

b) influen a asupra eficien ei activelor de exploatare:

− (C CA1 − C CA 0 ) ⋅
Ae

∑q

v1

⋅ p1 ⋅ 100

1000

c) influen a asupra utilizării capitalurilor:

− (C CA1 − C CA 0 ) ⋅
K

∑q

v1

⋅ p1 ⋅ 100

1000

unde K = orice categorie de capital (capital propriu, social, total) d) influen a asupra eficien ei utilizării for ei de muncă (profitul mediu pe salariat) N = număr mediu de salaria i

− (C CA1 − C CA 0 ) ⋅
N

∑q

v1

⋅ p1 ⋅ 100

1000

95

care depinde de volumul de activitate.) (a) costuri CV = aQ Fig. Grafic dependen a propor ională se poate reprezenta (fig.2 96 .) costuri Q Fig. În analiza eficien ei cheltuielilor variabile se utilizează no iunea de dependen ă propor ională.2. 3.3. suma costurilor variabile se poate exprima prin următoarea rela ie: CV = f(a) iar grafic se poate reprezenta (fig. Q = cantitatea. este partea variabilă. 3.1.1 Q În cazul unei dependen e nepropor ionale. 3. 3. Analiza cheltuielilor variabile Analiza cheltuielilor de exploatare ne arată că partea predominantă.4. caz în care suma costurilor variabile (CV) se poate exprima prin rela ia: CV = a · Q unde: a = suma costurilor variabile pe produs.

Analiza dinamicii cheltuielilor variabile se poate face cu următorii indicatori: • cheltuieli variabile la 1000 lei venituri din exploatare. Analiza factorială a cheltuielilor variabile Analiza diagnostic de tip factorial poate fi făcută la activitatea de exploatare în general şi la cifra de afaceri. • elaborarea strategiei vânzărilor (condi iile vânzării. • alte cheltuieli ale volumului de activitate. astfel ele sunt considerate cheltuieli directe. folosirea cheltuielilor variabile poate fi justificată prin: • elaborarea strategiei produc iei (exemplu: volumul produc iei). Cheltuielile variabile pot fi localizate direct pe produsele la a cărora realizare contribuie. Ca rezerve se men ionează: • imprecizia variabilită ii. Cheltuielile variabile includ: • cheltuieli cu materiile prime şi materialele directe. • determinarea pragului rentabilită ii. renun area la anumite produse. • elaborarea bugetului de costuri. • cheltuieli variabile la 1000 lei cifră de afaceri. • impactul sistemului de salarizare asupra celor două grupări ale cheltuielilor (variabile şi fixe). în special. determinarea produselor mai rentabile ce contribuie la acoperirea cheltuielilor comune).În practica economică. 1) Cheltuieli variabile la 1000 lei venituri din exploatare (Cve) Modelul utilizat este următorul: C ve = unde: C ve ⋅ 100 sau C ve = Ve ∑ g cv i i 100 97 . • cheltuieli cu manopera directă.

• cve = suma cheltuielilor variabile aferente exploatării. • p i = pre ul mediu de vânzare (exclusiv TVA) pe produsul „i”. Analiza acestor cheltuieli pe factori de influen ă se face la fel ca la cheltuielile totale la 1000 lei venituri. • gi = ponderea produsului „i” în afaceri stabilite pe baza pre ului de vânzare. • Modificarea absolută a cheltuielilor variabile la 1000 lei cifră de afaceri va fi: ∆CCA = CCA 1 − CCA 0 Influen a pe factori: a) influen a modificării structurii produc iei vândute pe produse:  qv c qv c  ∆Cg i =  ∑ 1 0 − ∑ 0 0  ⋅ 1000 CA   qv p  ∑ 1 0 ∑ qv 0 p 0  b) influen a modificării pre urilor medii de vânzare:  qv c qv c  ∆C p e =  ∑ 1 0 − ∑ 1 0  ⋅ 1000 V   qv p  ∑ 1 1 ∑ qv1 p 0  98 . • cvi = cheltuieli variabile la 1000 lei venituri din exploatare pe tipuri de activită i. 2) Cheltuieli variabile la 1000 lei cifră de afaceri (CCA) Modelul utilizat în acest caz va fi: C CA = unde: ∑ qv i c i ⋅ 1000 ∑ qv i p i • qvi = volumul vândut al produsului „i”. • ci = costul variabil al produsului „i”. • Ve = suma veniturilor din exploatare. • gi = structura veniturilor din exploatare pe tipuri de activită i.

de unde se impune o analiză la nivelul structurii produc iei pe produs cu rela ia: 99 . estimarea acestor cheltuieli se poate face cu rela ia: CVP = unde: 1 1000 CA P ⋅ C(V1 ) 1000 ( ) .c) influen a modificării costurilor variabile unitare:  qv c qv c  ∆CC e =  ∑ 1 1 − ∑ 1 0  ⋅ 1000 V  qv p   ∑ 1 1 ∑ qv1 p1  Estimarea evolu iei cheltuielilor variabile totale şi/sau la 1000 lei cifră de afaceri este necesară în următoarele situa ii: • în studiile de fezabilitate pentru determinarea rezultatului exploatării. În situa iile cu infla ie mare.CAP = cifra de afaceri previzionale . trebuie să se corecteze rela ia cu un indice al pre urilor (Ip) care este determinat ca raport între indicele pre urilor de cumpărare (IpC) şi indicele pre urilor de vânzare (IpV): 1000 C VP = CA p ⋅ C(V1 ) I p [ ] Dacă avem în vedere necesitatea produselor după cerin a pie ei.C V1 = nivelul realizat al cheltuielilor variabile la 1000 lei cifră de afaceri. Concret. • în evaluarea firmei etc. • în întocmirea planului de afaceri – are în vedere stabilirea programului de profitabilitate prevăzut. atunci dezvoltarea produc iei nu este propor ională pentru toate produsele. Cifra de afaceri şi cheltuielile sunt exprimate în unită i monetare corespunzătoare perioadei analizate.

• cvi(1000 ) = cheltuieli variabile realizate la 1000 lei cifră de afaceri. propriu etc.C Vp unde: ∑ gp = i ⋅ cvi(1000 ) 100 • g p i = structura previzională a produc iei pe produse. Efectul cheltuielilor variabile la 1000 lei venituri sau cifră de afaceri asupra următorilor indicatori economico-financiari: 1) Rezultatul exploatării (profitul): − C V1 − C V0 ( V )1000 e1 sau CA1 C V1 − C V0 ⋅ ( 1 ) 1000 2) Eficien a activelor de exploatare (Ae): − C V1 − C V0 A e1 ( V )1000 e1 CA1 C V1 − C V0 ⋅ sau ( 1 ) 1000 A e1 ⋅ 100 3) Eficien a mijloacelor fixe (Mf): − C V1 − C V0 M f1 ( V )1000 e1 CA1 C V1 − C V0 ⋅ sau ( 1 ) 1000 M f1 4) Eficien a capitalului (total. social.): − C V1 − C V0 K1 ( V )1000 e1 CA1 C V1 − C V0 ⋅ sau ( 1 ) 1000 K1 ⋅100 100 .

ocazionate de existen a firmei. cheltuielile ce se pot modifica în func ie de gradul de utilizare a capacită ii de produc ie. tehnic. însă practic putem distinge două categorii de cheltuieli: 1) cheltuielile fixe propriu-zise. – primele de asigurare. aceasta are ca efect repartizarea unei cote de cheltuieli fixe mai mici pe unitatea de produs. Analiza cheltuielilor fixe are în vedere: – dinamica şi structura cheltuielilor fixe. Dacă firma cere o exploatare optimă a capacită ii de produc ie. – cheltuieli de birou.5.. fiind formate din: – amortizări. Structura cheltuielilor fixe se analizează pe categorii de cheltuieli fixe (amortizare. materiale etc. Dintre acestea pot fi: – salariile personalului de conducere. Dinamica şi structura cheltuielilor fixe Studiul dinamicii ne arată evolu ia cheltuielilor fixe în raport cu cifra de afaceri sau cu produc ia fabricată. chiar dacă ea func ionează sau este oprită temporar. în anumite limite. – impozitele şi taxele locale etc. – alte cheltuieli administrativ-gospodăreşti. administrativ etc. Aceste cheltuieli rămân independente. indiferent de gradul de utilizare a capacită ii de produc ie. pe centre de responsabilitate 101 . fa ă de desfăşurarea procesului de produc ie. – analiza factorială a cheltuielilor fixe. salarii. – cheltuieli cu protec ia mediului înconjurător. Analiza cheltuielilor fixe Zona cheltuielilor fixe constituie o consecin ă a desfăşurării unei anumite activită i. economic. 2) cheltuielile relativ fixe. Raportul dintre cheltuielile fixe şi cele variabile caracterizează structura de exploatare şi stă la baza analizei riscului opera ional. care este componentă a riscului global al firmei. Teoretic.3. nivelul cheltuielilor fixe ar trebui să rămână la fel.. – estimarea nivelului probabil al cheltuielilor fixe.). 1. – servicii telefonice.

2. ∆C cf n F gradul I 102 gradul II . …. personaladministra ie etc. Dacă veniturile din exploatare pot fi influen ate de fondul total de timp (T) şi de productivitatea medie orară ( W h ) determinată în func ie de veniturile de exploatare. cfn: C Fe = cf1 + cf 2 + K + cf n Schema factorială de analiză a cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri de exploatare se prezintă astfel: V ∆C F e ( T ) ∆C Ve F ∆C Ve (W h ) F ∆C cf1 F ∆C F ∆C cfi F ∆C cf 2 . comercială.localizate în spa iu sau pe func iuni (produc ie. F .). Analiza factorială a cheltuielilor fixe Indicatorii folosi i în această analiză: a) cheltuieli fixe la 1000 lei venituri din exploatare CF = unde: C Fe Ve ⋅ 1000 – CFe = suma cheltuielilor fixe din exploatare. notate cf1. atunci: Ve = T ⋅ W h Cheltuielile fixe sunt şi ele influen ate de diferitele categorii de cheltuieli. – Ve = suma veniturilor din exploatare. . cf2.

2.Modificarea absolută a cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri de exploatare va fi: ∆C F = C F1 Ve1 ⋅1000 − C F0 Ve 0 ⋅1000 Din care.1. datorită: 1. Influen ei modificării fondului de timp total de muncă: ∆C Ve (T ) = F C F0 T1 ⋅ W h 0 C F0 ⋅1000 − C F0 T0 ⋅ W h 0 C F0 T1 ⋅ W h 0 ⋅1000 1. Influen ei modificării veniturilor de exploatare: ∆C Ve = F C F0 Ve1 ⋅1000 − C F0 Ve0 ⋅1000 1. Influen ei modificării productivită ii medii orare: ∆C Ve (W h ) = F T1 ⋅ W h1 ⋅1000 − ⋅1000 2. Influen ei modificării sumei cheltuielilor fixe din exploatare: ∆C cf1 F cf1(1) − cf 0(1) = ⋅1000 Ve1 * * * * ------------------------------------ ∆C cf n = F cf1(n ) − cf 0(n ) ⋅1000 Ve1 Rela ia dintre indicele cheltuielilor fixe din exploatare ( I C F ) şi indicele veniturilor din exploatare ( I Ve ) este considerată normală când: I Ve > I C F 103 .

.b) Cheltuieli fixe la 1000 lei cifră de afaceri Modelul de calcul şi analiză este: CF = cf ⋅1000 sau C F = CA cf ⋅1000 qv ⋅ p ∑ Schema factorială a acestui indicator se prezintă astfel: ∆C CA (qv ) F ∆C CA F ∆C CA (p ) F ∆C F ∆C C f F ∆C Cf F (1 ) ∆C Cf .1. Influen a modificării volumului fizic al produc iei vândute: ∆C CA (qv ) = F 104 . F . Influen a modificării cifrei de afaceri: ∆C CA = F 1. (n ) ∆C Cf F Modificarea absolută a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifră de afaceri va fi: (2 ) ∆C F = Cf1 Cf ⋅1000 − 0 ⋅1000 CA1 CA 0 Cf 0 Cf ⋅1000 − 0 ⋅1000 CA1 CA 0 Cf 0 Cf 0 ⋅1000 − ⋅1000 ∑ qv1 p0 ∑ qv0 p 0 1.

). Astfel într-un moment viitor se pot finaliza investi ii al căror volum este mare. Cheltuielile fixe la 1000 lei venituri (totale sau din exploatare) sau cifră de afaceri se pot calcula cu rela ia: 105 . Influen a modificării pre urilor medii de vânzare unitare (exclusiv TVA): ∆C CA (p ) = F Cf 0 Cf 0 ⋅1000 − ⋅1000 ∑ qv1 p1 ∑ qv1 p0 2. Cheltuielile fixe mai pot fi redimensionate şi în următoarele situa ii: .1.achizi ionarea de noi mijloace fixe (fie pentru înlocuirea celor vechi. Influen a modificării sumei cheltuielilor fixe: ∆C Cf = F sau ∆C Cf F Cf1 Cf ⋅1000 − 0 ⋅1000 CA1 CA1 Cf 0 = Cf1 − CA I1/ 0 CA unde I1/ 0 = ∑ qv p ∑ qv p 0 n 1 1 0 ⋅100 Cuantificarea influen ei modificării cheltuielilor fixe pe categorii de cheltuieli are la bază rela ia: ∆C Cf = F Cf1n − Cf 0n ⋅1000 CA1 Raportul normal dintre cheltuielile fixe şi cifra de afaceri va fi: CA Cf I1/ 0 > I1/ 0 c) Estimarea nivelului probabil al cheltuielilor fixe O analiză complexă a unei firme presupune şi extrapolarea tendin ei de evolu ie a cheltuielilor fixe totale la 1000 lei venituri sau cifră de afaceri.se majorează salariile personalului. iar pe această bază se va înregistra o creştere a volumului de activitate care redimensionează cheltuielile fixe.2. . fie pentru extinderea capacită ii de produc ie etc.

.b” se determină utilizând rela iile: a= ∑ y∑ X − ∑ X ∑ X 2 1  1 n∑ 2 −  ∑  X  X n∑ 2 y 1 −∑ ∑y X X b= 2 1  1 n∑ 2 −  ∑  X  X Pentru diminuarea riscului de exploatare se urmăreşte a se stabili nivelul probabil al cheltuielilor totale la 1000 lei cifră de afaceri. după caz). conform următoarelor rela ii: C′p = CVp + CFp iar 106 Cp  1  ⋅100 = I CT sau I CT = g cf   I − 1 + 1  C0  CA  .. CA I1/ 0 = indicele cifrei de afaceri (sau indicele veniturilor totale sau de exploatare.C FP = C F ⋅ unde: 1 I CA 1/ 0 C FP = cheltuieli fixe la 1000 lei cifră de afaceri previzionate. sub formă de hiperbolă: y(x ) = a + b X 1 1 y Parametrii . Între acest indicator al cheltuielilor fixe la 1000 lei cifră de afaceri ca variabilă dependentă (y) şi cifra de afaceri ca variabilă independentă (x) există o legătură de tipul func iei de regresie.a” şi .

• cheltuieli aferente func iei comerciale. • cheltuieli salariale. gcf = ponderea cheltuielilor fixe în totalul cheltuielilor. ICT = indicele cheltuielilor totale la 1000 lei cifră de afaceri. se poate determina cifra de afaceri care să asigure realizarea obiectivelor firmei cu rela ia: I CA = g cf . CFp = nivelul previzionat al cheltuielilor fixe la 1000 lei cifră de afaceri. I CT + g cf − 1 3. 3) După func iile firmei: • cheltuieli aferente func iei de produc ie. • cheltuieli aferente func iei financiar-contabile. dacă există capacitatea de produc ie şi cererea solvabilă. • cheltuieli aferente func iei de cercetare–dezvoltare. • cheltuieli indirecte. Dar în practică. • cheltuieli financiare (cu dobânzile).6. 2) După individualizarea pe produse: • cheltuieli directe. CVp = nivelul previzionat al cheltuielilor variabile la 1000 lei cifră de afaceri. 107 .unde: Cp = nivelul previzionat al cheltuielilor totale la 1000 lei cifră de afaceri. • cheltuieli aferente func iei de personal. Analiza cheltuielilor pe elemente de cheltuieli Cheltuielile de produc ie au un caracter complex şi pot fi clasificate după diferite criterii: 1) După natura lor: • cheltuieli materiale.

• Ve = venituri din exploatare. pentru o parte din bunuri. Analiza cheltuielilor pe total are ca scop eviden ierea tendin ei potrivit căreia. materializat în scăderea consumurilor fizice..i”. 1) Exprimarea sintetică a analizei acestor cheltuieli poate fi făcută cu: • Indicatorul cheltuieli materiale la 1000 lei venituri din exploatare. materiale. • gi = ponderea valorică a produselor vândute. • qvi = volumul fizic al produc iei vândute.i”.. respectiv 1000 lei cifră de afaceri (CM) CM = sau CM = Cm e ⋅ 1000 sau CM = Ve 100 ∑ qv i cm i ⋅1000 ∑ qVi p i ∑ g i cm i în care • Cme = cheltuieli materiale din exploatare. În analiza diagnostic. • p i = pre ul mediu de vânzare pe produsele .3. cheltuielile materiale se examinează atât pe total. amortizări şi provizioane). competitivitatea pe pia ă presupune scăderea produc iei lor.6. • cm i = costuri cu materiale pe produsele . energie şi apă. a folosirii înlocuitorilor mai ieftini. cât şi pe grupuri (variabile şi fixe) sau pe cheltuieli componente (materii prime. ca urmare a progresului tehnic. Analiza cheltuielilor materiale Cheltuielile materiale de in o pondere însemnată în totalul cheltuielilor de exploatare. Analiza factorială a cheltuielilor materiale la 1000 lei venituri de exploatare Folosim rela ia: CM = ∑ g i cm 100 i unde modelul factorial va fi: 108 .1.

∆CM g i ∆CM ∆CM cmi Astfel. • Analiza factorială a cheltuielilor materiale la 1000 lei cifră de afaceri Modelul factorial al acestei analize va fi: CM = ∑ qv i cm i ⋅ 1000 ∑ qv i p i sau ∆CM ∆CM qvi ∆CM pi ∆CM cmi Modificarea absolută a acestui indicator va fi: ∆CM = CM 1 − CM 0 = ∑ qv1cm1 ⋅1000 − ∑ qv 0 cm 0 ⋅1000 ∑ qv1 p1 ∑ qv 0 p 0 109 .. aferente produc iei vândute şi stocate. modificarea cheltuielilor materiale aferente exploatării la 1000 lei venituri: ∆CM = CM 1 − CM 0 = ∑ g1cm1 − ∑ g 0 cm 0 100 100 Influen a pe factori 1) Influen a structurii veniturilor de exploatare (factorul extensiv): ∆CM gi = ∑ g1cm 0 − ∑ g 0 cm 0 100 100 2) Influen a cheltuielilor materiale la 1000 lei venituri. pe categorii .i” de venituri (factor intensiv): ∆CM mi = ∑ g1cm1 − ∑ g1cm 0 100 100 Observa ie Aprofundarea studiului acestui factor se va face la nivelul costurilor directe.

în care vom avea influen a pe factori: 1) Influen a modificării structurii produc iei vândute (factor extensiv):  ∑ qv1cm 0 ∑ qv 0 cm 0   ⋅1000 ∆CM qv1 =   qv p − ∑ qv 0 p 0    ∑ 1 0 2) Influen a modificării pre urilor medii de vânzare unitare (factor intensiv):  ∑ qv1cm 0 ∑ qv1cm 0   ⋅1000 ∆CM pi =  −  ∑ qv1 p1 ∑ qv1 p 0    3) Influen a modificării cheltuielilor materiale pe produse (factor intensiv). Ve = veniturile de exploatare b) Ca =   V ⋅ F  ⋅ 1000   e  unde: •  F A A = raport invers al eficien ei. a costurilor:  ∑ qv1cm1 ∑ qv1cm 0   ⋅1000 ∆CM cmi =   qv p − qv1 p1  ∑  ∑ 1 1  2. Modele de analiză recomandate pot fi: a) Ca = A Ve unde: A = amortizarea aferentă mijloacelor fixe. 110 . iar al cheltuielilor materiale în special. amortizarea este expresia valorică a uzurii fizice a mijloacelor fixe. Ca no iune economică. mai mare la 1 leu mijloace fixe. Modele de analiză a cheltuielilor cu amortizarea Amortizarea este un element structural al costurilor produselor în general. inclusă în costul produselor. este un factor al reducerii F cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei la cifră de afaceri.

creşterea productivită ii medii orare şi o mai bună folosire a timpului de muncă duc la creşterea veniturilor de exploatare şi implicit la reducerea nivelului mediu al cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei venituri de exploatare. Amortizarea este influen ată de valoarea medie a mijloacelor fixe ( F ) şi de cota de amortizare ( c ): A= F⋅c 100 Valoarea medie anuală a mijloacelor fixe este influen ată de: • valoarea ini ială a mijloacelor fixe (VI). • productivitatea medie orară ( W h ) exprimată prin veniturile medii ob inute din exploatarea pe om oră lucrată: Ve = T ⋅ W h Astfel.• F = eficien a utilizării mijloacelor fixe Ve A ⋅ 1000 sau C a = CA • F = valoarea medie a mijloacelor fixe c) Ca = F⋅c ⋅ 1000 ∑ qv i p i sau C a =  A F A ⋅1000 =  ⋅  ⋅1000  qv p F  ∑ qv i p i ∑ i i  c – cota medie de amortizare. • valoarea medie a intrărilor (I). • valoarea medie a ieşirilor (E). 111 . Asupra fenomenului analizat ac ionează 2 factori de gradul I – veniturile de exploatare (Ve) şi suma amortizării (A) Veniturile de exploatare (Ve) sunt influen ate de: • fondul total de timp de muncă (T).

i 12 E= ∑ V ⋅l f e n 12 unde: Vi = valoarea mijloacelor fixe intrate.• F = VI + I − E Notăm: lf = luni de func ionare.se schimbă datorită modificărilor structurale care au loc în componen a mijloacelor fixe (gi) şi a cotei de amortizare pe fiecare categorie de mijloace fixe (ci): C= ∑ g ici 100 V ∆C a e ( T ) V ∆C a e Ve = T ⋅ W h V ∆C a e (W h ) F ∆C a (VI ) F ∆C a ( I ) ∆C a A ∆C a (F ) A ∆C a ( ∆CaE ) A= F⋅C 100 A ∆C a (c ) ∆C c ( g i ) a ∆C c ( c i ) a gradul I 112 gradul II gradul III . Ve = valoarea mijloacelor fixe ieşite. Atunci: I= ∑ V ⋅ lf . lnf = luni de nefunc ionare. Cota medie de amortizare ( C ) .

1) Influen ei modificării valorii ini iale a mijloacelor fixe: F ∆C a (VI ) = (VI1 − VI 0 )c 0 ⋅1000 Ve 1 113 . T1 ⋅ W h 0 T0 W h 0 A0 A0 ⋅1000 − ⋅1000 T1 ⋅ W h1 T1 W h 0 1.1) Influen ei modificării valorii medii anuale a mijloacelor fixe: A ∆C a (F ) = (F − F )c 1 0 0 Ve 1 ⋅1000 2.2) Influen ei modificării productivită ii medii orare V ∆C a e (W h ) = 2) Influen ei modificării sumei amortizării: A ∆C a = A1 A ⋅1000 − 0 ⋅1000 Ve 1 Ve 1 2.1.Modificarea absolută a cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei venituri din exploatare va fi: ∆C a = A1 A ⋅ 1000 − 0 ⋅ 1000 Ve1 Ve 0 din care datorită: 1) Influen ei modificării veniturilor din exploatare V ∆C a e = A0 A ⋅1000 − 0 ⋅1000 Ve1 Ve0 1.1) Influen ei modificării fondului total de timp de muncă V ∆C a e (T ) = A0 A0 ⋅1000 − ⋅1000 .

C′ = ∑ g1c 0 ∆C C (gi ) =  a 100 Ve 1 2. CA 114 .2) Influen ei modificării cotelor de amortizare pe categorii de mijloace fixe: ′  F1  c1 − c   ⋅1000 ∆C C (ci ) =  a Ve 1 Modelul factorial 2 Analiza factorială a cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifră de afaceri Rela ia de calcul va fi: c a = A ⋅1000 .1.2.3) Influen ei modificării valorii medii a ieşirilor de mijloace fixe: F ∆C a ( E ) = (E1 − E 0 )c 0 ⋅1000 Ve 1 2.1) Influen ei modificării structurii mijloacelor fixe pe categorii de mijloace fixe:  ′  F1  c − c 0   ⋅1000 .2.2) Influen ei modificării cotei medii de amortizare: ∆C c = a F1 c1 − c 0 ⋅1000 Ve 1 ( ) în care vom avea: 2.1.2) Influen ei modificării valorii medii a intrărilor de mijloace fixe: F ∆C a (I ) = (I1 − I 0 )c 0 ⋅ 1000 Ve 1 2.2.

2.135 11% C A CA A Ca = ⋅ 1000 CA ′ gc c =∑ 1 0 100 115 . 6.700 8. 8. lei – Perioada analizată programat realizat 17.030 3.470 180. 5.E 17.790 14% 2. E 350 670 4.430 10.500 142.mil.950 710 2. Indicatori Valoarea ini ială a mijloacelor fixe Valoarea medie a intrărilor de mijloace fixe în cursul anului Valoarea medie a ieşirilor de mijloace fixe în cursul anului Valoarea medie anuală a mijloacelor fixe Cota medie a amortizărilor Suma cheltuielilor cu amortizarea Valoarea cifrei de afaceri Cheltuieli cu amortizarea la 1000 lei Cota medie recalculată de amortizare la 1 leu mijloace fixe Simbol şi formule VI I . F = VI + I . 1. 9.F ∆Ca (VI ) ∆CCA a A ∆Ca (F ) F ∆C a ( I ) F ∆C a ( E ) ∆C a A ∆C a A ∆Ca (C ) ∆C c ( g i ) a ∆C c ( c i ) a Exemplu: Analiza cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei venituri din exploatare (date conven ionale) Nr. crt.300 17. 7.310 12% 1.569 - 12.

017569) ⋅ 1000 = −3.Modificarea absolută a cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei CA: ∆Ca = Ca 1 − Ca 0 = 8.14 ⋅ 1000 = 180.733 lei 2) Influen a modificării sumei amortizării:  A A  A ∆C a =  1 − 0  ⋅ 1000 = 8.1.3) Influen a modificării valorii medii a ieşirilor de mijloace fixe: F ∆C a ( E ) = (E1 − E 0 )C 0 CA 1 ⋅ 1000 = (670 − 350)0.569 = −9.430)0.700 = -4.135 − 17.247 lei 116 .1.1) Influen a modificării valorii ini iale a mijloacelor fixe: F ∆C a (VI ) = (VI1 − VI 0 )C 0 CA 1 ⋅ 1000 = (10.02 lei 2.790 )0.950 − 17.023 lei 2.500   2.246 lei 2.7 lei  CA CA 0  1   Amortizarea este influen ată de: 2.300  1  = (0.835 = −5.700 142.700 =0.700 = -5.310 − 17.434 din care: 1) Influen a modificării CA:  A A  2.013835 − 0.14 ⋅ 1000 = 180.14 ⋅ 1000 = 180.700 =1.1) Valoarea medie anuală a mijloacelor fixe: A ∆Ca (F ) = (F − F )C 1 0 0 CA1 ⋅ 1000 = (12.14 ⋅ 1000 = 180.2) Influen a modificării valorii medii a intrărilor de mijloace fixe: F ∆C a (I ) = (I1 − I 0 )C 0 CA 1 ⋅ 1000 = (2.1.135 − 13.500 ∆C CA =  0 − 0  ⋅ 1000 =  −  ⋅ 1000 = a  CA  CA 0   180.030 − 710)0.

14 − 0. cât şi a cotei medii de amortizare de 1.700 = 2.1) Influen a modificării structurale a mijloacelor fixe:  ′  F1  C − C0  C  ⋅ 1000 = 12.2.11 − 0.700 ( ) = –1. c) Scăderea cheltuielilor cu amortizarea a fost influen ată de scăderea valorii medii anuale a mijloacelor fixe de 4.36 lei.2) Influen a modificării cotei medii de amortizare: ∆C C = a F1 C1 − C0 12. b) Totalul cheltuielilor cu amortizarea a determinat o scădere a indicatorului de 5.733 lei. adică au scăzut cu 9.11) ⋅ 1000 = ∆C a ( C i ) =  CA1 180.2) Influen a modificării cotei de amortizare pe fiecare categorie de mijloace fixe: ′  F1  C1 − C  C  ⋅ 1000 = 12.7 lei. a) Influen a modificării cifrei de afaceri a determinat scăderea cheltuielilor de amortizare cu 3.310(0. Scăderea cheltuielilor cu amortizarea poate fi datorată: • reducerii gradului de înzestrare tehnică.14 ) ⋅ 1000 = ⋅ 1000 = CA1 180.2.044 lei Interpretare Cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei CA s-au modificat în sens favorabil punctului de vedere economic.12 ) ⋅ 1000 = ∆C a ( g i ) =  CA1 180.68 lei 2.310(0.700 = –0.2.36 lei 2. 117 .434 lei.12 − 0.310(0. • nefolosirii intensive a utilajelor etc. La această modificare au contribuit to i factorii de influen ă în sensuri şi intensită i diferite. ceea ce influen ează negativ productivitatea muncii.246 lei.

contribu ia la asigurările sociale. Analiza cheltuielilor cu personalul Cheltuielile cu personalul cuprind cheltuielile firmei legate de remunerarea muncii (numite cheltuieli cu salariile) şi cheltuielile privind protec ia socială.Pentru analiza factorială a cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifră de afaceri. • angajat: impozitul pe salarii. • premii. 118 . Se pot clasifica după următoarele criterii: 1) După elementele componente: • salarii tarifare (negociate). fondul de sănătate. sistemul de factori care influen ează fenomenul analizat poate fi prezentat astfel: CA ∆Ca (qV ) ∆CCA a ∆CCA (p ) a ∆C a A ∆C a (F ) A ∆C a F ∆Ca (VI ) F ∆C a ( I ) F ∆C a ( E ) c ∆C a ( g i ) A ∆Ca (c ) c ∆C a ( c i ) 3.6. fondul de sănătate. ajutorul de şomaj. • cheltuielile privind asigurările şi protec ia socială. 2) După modul de suportare a acestor cheltuieli: • angajator: salariile nete. pensia suplimentară.2. • sporuri (în func ie de condi ii concrete de muncă). ajutorul de şomaj.

2. • administrativ şi de deservire. c) cheltuieli salariale la 1000 lei valoare adăugată. prime). Analiza situa iei generale a cheltuielilor cu salariile O aten ie deosebită se va acorda salariilor de bază. • muncitori etc.6. Analiza se poate face cu modele de corela ie şi modele multiplicative. economic. • analiza corela iei dintre dinamica productivită ii muncii şi dinamica salariului mediu. 3. compensa ii. Analiza cheltuielilor cu personalul poate eviden ia: • situa ia generală a cheltuielilor cu salariile. a) Pentru cheltuieli salariale la 1000 lei venituri de exploatare putem folosi modelele: CS = CS ⋅ 1000 Ve unde: CS = cheltuieli salariale (cu personalul) Ve = venituri de exploatare sau CS = N ⋅ T V C Ve CS ⋅ sau CS = N ⋅ ⋅ e ⋅ S N Ve N T Ve { { { { { Wa cs t We cs Wa 119 . • analiza factorială a cheltuielilor cu salariile. şi diferitelor forme de adaosuri (vechime.1. de altă specialitate.3) După categoria de personal: • conducerea. b) cheltuieli salariale la 1000 lei cifră de afaceri. • personal tehnic. Eficien a cheltuielilor salariale se poate eviden ia prin indicatorii: a) cheltuieli salariale la 1000 lei venituri din exploatare. în care se va reflecta calitatea factorului uman (calificarea). • analiza eficien ei cheltuielilor cu salariile.

servicii. lucrări) csi = cheltuieli cu salariile la 1 leu produc ie (pe produse.6. lucrări) • Ve = W a = reprezintă productivitatea medie anuală N t= • Wa = t ⋅ Wh T numărul mediu de ore lucrate N de un salariat într-un an Wh = sau s = Ve productivitatea medie orară T CS salariu mediu orar.2.unde: N = numărul mediu al salaria ilor cs = ∑ g i ⋅ csi 100 cs = Cs = cheltuieli medii la 1 leu venituri de exploatare Ve gi = structura veniturilor de exploatare (pe produse. Modelul factorial al cheltuielilor cu salariile Modelul factorial folosit va fi: CS = N ⋅ Ve CS T V cs ⋅ =N⋅ ⋅ e ⋅ = N ⋅ t ⋅ W h ⋅ cs N Ve N T Ve { { { { { Wa cs t Wh cs Wa 120 . T 3. servicii.2.

2.1. Influen a modificării structurii veniturilor din exploatare pe produse ′ CS = ∑ g1cs0 100 121 . Influen a modificării productivită ii medii orare: W ∆CS a (W h ) = N1 t1 W h1 − W h 0 cs 0 ( ) 3) Influen a modificării cheltuielilor medii cu salariile la 1 leu venituri din exploatare CS ∆CS = N1 W a 1 cs1 − cs0 ( ) 3. Influen a modificării numărului mediu de ore lucrate de un salariat într-un an: W ∆CS a (t ) = N1 t1 − t 0 W h 0 cs 0 ( ) 2.1.N ∆C S W ∆CS a (t ) W ∆C S a ∆C s W ∆CS a (W h ) cs ∆C S ( g i ) cs ∆C S cs ∆CS (cs i ) Modificarea absolută a cheltuielilor cu salariile: ∆CS = Cs1 − Cs 0 = N1 W a 1 cs1 − N 0 W a 0 cs0 1) Influen a modificării numărului mediu de salaria i: N ∆CS = (N1 − N 0 )W a 0 cs0 2) Influen a modificării productivită ii medii anuale: W ∆CS a = N1 W a 1 − W a 0 cs 0 ( ) 2.

500 174.3 t= T N 1.5 107.07467 (0. 4.07418 99.846 mil. crt.840 6.2. lei Dinamică % 103. 5.6 100.3 96.1517 108.075) 0. CS = ′ CS 0. 2.000 650 1. 3.1401 280 0.900 1.36 9. Wa = Ve N V Wh = e T CS Ve 257. Indicatori Cheltuieli cu salariile Venituri din exploatare Numărul mediu de salaria i Fond total de timp de muncă Numărul mediu de ore lucrate de un salariat într-un an (ore) Productivitatea medie anuală Productivitatea medie orară la 1 leu venituri de exploatare Cheltuieli medii cu salariile la 1 leu venituri din exploatare (lei) Cheltuieli medii cu salariile recalculate la 1 leu produc ie (lei) Simbol CS Ve N T Perioada analizată programată realizată 13.000 13.6 96.071 122 . - 0. Influen a modificării cheltuielilor cu salariile la 1 leu produc ie pe produse g cs   g cs CS ∆CS (CSi ) = N1 W a 1  ∑ 1 1 − ∑ 1 0  = 100   100 ′  = N1 W a 1  cs1 − cs    Exemplu: Analiza factorială a cheltuielilor cu salariile Nr.199.g cs   g cs  ′  CS ∆CS (g i ) = N1 W a 1  ∑ 1 0 − ∑ 0 0  = N1 W a 1  cs − cs0  100 100     3. 1.242. 7.59 8.85 104.000 675 1.000 182.78 0.

78) ⋅ 0.07467 ) = −667.840) ⋅ 0.32 mil.07467 = +1039.21 mil.1401 ⋅ 0. lei din care. lei 3) Influen ei modificării cheltuielilor medii cu salariile la 1 leu din venituri de exploatare: CS ∆CS = N1 W a 1 CS1 − CS0 = W ∆CS a (W h ) = N1 t1 W h1 − W h1 ⋅ CS0 = ( ) = 650 ⋅ 280 ⋅ (0.45 mil.78 ⋅ 0.07467 ) = −89.846 ⋅ (0.07467 = +40.846 − 1. lei ( ) 2. datorită: 1) Influen ei modificării numărului de salaria i N ∆C S = (N1 − N 0 )W a 0 ⋅ CS 0 = = (650 − 675) ⋅ 257.1) Influen ei modificării structurii veniturilor din exploatare pe produse:  ′  CS ∆CS (g i ) = N1 W a 1  CS − CS0  =   = 650 ⋅ 280 ⋅ (0.07467 = +1.07467 = −481.1517 − 0. lei 2) Influen ei modificării productivită ii medii anuale W ∆CS a = N1 W a1 − W a 0 CS0 = = 650(280 − 257.1401) ⋅ 0.2) Influen ei modificării productivită ii medii orare: = 650 ⋅ 1.18 mil.8 mil.500 − 13.078.000 = 500 mil. lei 123 .94 mil. lei ( ) 2.1) Influen ei modificării numărului mediu de ore lucrate de un salariat într-un an: W ∆CS a (t ) = N1 t1 − t 0 W h 0 ⋅ CS0 = = 650(1. lei ( ) 3.Modificarea absolută a cheltuielilor cu salariile: ∆C S = C S1 − C S0 = 13.071 − 0.07418 − 0.

lei la creşterea cheltuielilor cu salariile. astfel se realizează economii privind cheltuielile cu salariile.21 mii lei.3. Cei 2 factori care au ac ionat asupra productivită ii medii anuale au fost: numărul mediu de ore lucrate de un salariat ( t ) a contribuit cu 40.8 mil.74. în sensul creşterii ponderii acelor produse care au cheltuieli cu salariile la un leu produc ie pe produs.07418 − 0. Asupra cheltuielilor cu salariile au influen at următorii factori: – reducerea cu 25 de salaria i a dus la o reducere a cheltuielilor cu salariile de 481. • productivitatea medie orară a contribuit şi ea cu 1039. lei.85%.6. deci cu 3.a dus la o sporire a cheltuielilor cu salariile de 1078. lucru justificat de creşterea volumului de activitate (ICS < IVe). 3.3. – sporirea eficien ei cheltuielilor cu salariile la nivel de firmă s-a datorat în exclusivitate modificării structurii veniturilor din exploatare pe produse (de 667.76 mil. lei). lei Interpretare Din analiza efectuată se observă o creştere a cheltuielilor cu salariile de 500 mil. • 124 .2) Influen ei modificării cheltuielilor cu salariile la 1 leu produc ie pe produse: ′  CS N ∆CS (C S ) = N1 W a 1  CS1 − CS  =   = 650 ⋅ 280 ⋅ (0.2.071) = 578.32 mil.94 mil. Analiza corela iei dintre dinamica productivită ii muncii şi dinamica salariului mediu Eficien a muncii este pusă în eviden ă prin intermediul corela iei dintre dinamica productivită ii muncii şi cea a salariului mediu. – în timp ce W a . adică o reducere a personalului cu 3. mai mici decât cele medii programate la nivel de firmă.45 mil. Condi ia acestei corela ii este ca dinamica productivită ii muncii să devanseze pe cea a salariului mediu. lei. lei.

409 I S =1.2 mil. IS − 1 IS ⋅ 100 − 100 sau IC = W IC = W a I −1 I a ⋅ 100 − 100 Observa ie: Corela ia este respectată dacă IC < 1.Condi ia corela iei se poate pune în eviden ă. crt. 2. cu atât dinamica productivită ii înregistrează o intensitate mai mare fa ă de cea a salariului.200 3. valoarea adăugată. 1.100 5. lei Indicii Produc ia ob inută pe un salariat Cifra de afaceri pe un salariat Valoarea adăugată pe un salariat Salariul mediu anual Wa Wa Wa S I W a =1.200 3. Metodologia de calcul este prezentată în tabelul următor: Nr. cifra de afaceri la număr de salaria i. printr-un indice al corela iei (IC): IC = IS IWa unde: I S = indicele salariului mediu anual.268 I W a =1. Exemplu.256 I W a =1. sintetic.100 4. I W a = indicele produc iei medii anuale. Cu cât foarfecele este mai mare.900 3. I W a = ob inându-se prin raportarea produc iei ob inute. Indicatori Simbol Perioada analizată bază curentă 4.077 125 .900 2. 3. Indicele corela iei se poate ob ine şi ca raport al ritmurilor de creştere. 4.9 4.

256 1.188 1.2. cifră de afaceri şi. – pre urile de vânzare.077 − 1 = 0. în toate ipostazele calculate.849 1.268 − 1 1.764 1.077 = 0. cifră de afaceri sau valoare adăugată: 126 .268 1. valoare adăugată.077 − 1 = 0.409 1.3 1. 3.409 − 1 pe baza cifrei de afaceri: IC = pe baza valorii adăugate: IC = b) IC = IS − 1 IW a − 1 pe baza produc iei ob inute: IC = pe baza cifrei de afaceri: IC = pe baza valorii adăugate: IC = Interpretare • IC < 1.Indicele corela iei: a) I C = IS I Wa pe baza produc iei ob inute: IC = 1. • Pentru o dinamică a productivită ii muncii propriu-zise este necesar să se ină seama că în produc iile medii amintite se reflectă: – structura produc iei.256 − 1 1.077 = 0.077 − 1 = 0. Eficien a cheltuielilor cu personalul Corela ia dintre dinamica salariului mediu şi cea a productivită ii medii produce efecte la nivelul firmei asupra: 1) cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri de exploatare. în sensul reducerii lor la 1000 lei produc ie ob inută. respectiv.6.287 1.4.077 = 0. ceea ce confirmă eficien a cheltuielilor cu salariile.857 1.

b) C S = C SP  N C SP  ⋅ 1000 sau C S =   ⋅ 1000 CA  CA N  C  N C SP  c) C S = SP ⋅ 1000 sau C S =   ⋅ 1000 VA  VA N  Ceea ce presupune existen a corela iilor: C V – I S <I e C – I S < I CA C – I S < I VA se pune problema reflectării volumului fizic al produc iei şi al serviciilor. • cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei cifră de afaceri. ele nu se includ în costurile de produc ie. Iar formula: CSP reprezintă cheltuielile medii cu personalul pe N 3. Analiza cheltuielilor cu dobânzile o putem face prin studierea: • sumei absolute a cheltuielilor cu dobânzile. precum şi a calită ii acestora.6. respectiv salariul mediu anual.a) C S =  N C SP C SP ⋅ 1000 sau C S =  V N Ve  e   ⋅ 1000   unde: CSP = cheltuieli salariale (cu personalul). formulele: N N N şi reprezintă forme inverse de . N = numărul mediu al salaria ilor. Ve = venituri de exploatare. Astfel. 127 . Dobânzile intră în categoria cheltuielilor financiare. Analiza cheltuielilor financiare. Dar ele reprezintă costuri ale capitalului împrumutat şi cuprind diferen a dintre dobânzile plătite de firmă pentru creditele primite şi dobânzile încasate pentru disponibilită ile sale în cont.3. Cheltuieli cu dobânzile un salariat. Ve CA VA reflectare a productivită ii medii anuale calculate pe baza veniturilor de exploatare (Ve). cifrei de afaceri (CA) şi valorii adăugate (VA). astfel.

dz = zile. • AC = dz ⋅ V unde: • d z = cifra de afaceri medie zilnică. • A C = soldul mediu al activelor circulante.Modelul pentru determinarea cheltuielilor totale cu dobânzile va fi: C D = CÎ ⋅ P d ⋅ unde: 1 100 • CD = cheltuieli cu dobânzile. Modele de analiză a cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei cifră de afaceri pot fi: S 1) C D = d ⋅ 1000 = CA unde: AC ⋅ K ⋅ Pd dz ⋅ V ⋅ K ⋅ Pd 2 100 100 2 ⋅ 1000 = ⋅ 1000 CA CA • Sd = suma cheltuită cu dobânzile (dobânzi plătite). K= unde: CK ⋅100 AC 128 . în pre uri de vânzare (exclusiv TVA). CA T • V = viteza de rota ie a activelor circulante exprimate ca durată în V= AC ⋅ T CA • K = cota de participare a creditului la acoperirea activelor circulante. • Pd = procentul mediu al dobânzii (%). • CÎ = capitalul împrumutat. • CA = cifra de afaceri.

C K = soldul mediu al creditelor pe termen scurt. Analiza acestui model poate fi făcută cu ajutorul următorului sistem de factori: ∆C CA d ∆CSd (A C ) d ∆AC dz ∆C D ∆CSd d ∆CSd (K ) d ∆CSd (P d ) d ∆AC ∆P d g ik V ∆Pd Sd1 Sd 0 ⋅1000 − ⋅1000 CA1 CA 0 pd i Modificarea absolută a cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei cifră de afaceri va fi: ∆C D = Analiza influen ei pe factori: 1) Influen a modificării cifrei de afaceri  Sd Sd 0  ∆C CA =  0 − d   CA CA  ⋅1000 1 0   2) Influen a modificării sumei dobânzilor plătite  Sd Sd  ∆CSd =  1 − 0  ⋅1000 d  CA CA  1 1  129 . • P d = procentul mediu al dobânzii S ∑ g iK ⋅ pd i P d = d ⋅100 sau P d = 100 CK unde • g iK = structura creditelor pe categorii. • pdi = rata dobânzii pe categorii de credite.

3.1.1) Influen ei modificării cifrei de afaceri medii zilnice: (d z1 ∆A = dz C − d z0 ⋅ V 0 ⋅ K 0 ⋅ P d0 100 2 ⋅1000 CA1 ) 2.1.3) Influen ei modificării procentului mediu al dobânzii: A C1 ⋅ K1 ⋅ P d 1 − P d 0 100 2 ∆CSd (P d ) = ⋅ 1000 d CA1 2.1) Influen ei modificării structurii creditelor pe categorii: ( ) ∆P 130 g iK d A C1 ⋅ K1 ⋅ P d′ − P d 0 100 2 = ⋅1000 CA1 ( ) .1) Influen ei modificării soldului mediu al activelor circulante: ∆CSd (A C ) = d (A C1 − AC0 ⋅ K 0 ⋅ Pd 0 100 2 ⋅ 1000 CA1 ) din care pe seama: 2.2) Influen ei modificării vitezei de rota ie a activelor circulante: d z 1 V1 − V 0 ⋅ K 0 ⋅ P d 0 V 100 2 ∆AC = ⋅ 1000 CA1 2.2) Influen ei modificării cotei de participare a creditului în acoperirea activelor circulante: ( ) A C1 (K1 − K 0 ) ⋅ P d 0 100 2 ∆C S d ( K ) = ⋅ 1000 d CA1 2.din care datorită: 2.

K= CK ⋅ 100 AC 10.10 0 32.500 2003 185.2.35 7. Sd ⋅ 100 CK Sd ⋅ 1000 CA 53 47 6.000 Dinamică ICA = 1. Indicatori Cifra de afaceri Cheltuieli cu dobânzile Soldul mediu al activelor circulante Volumul creditelor contractate Rata medie a dobânzii (%) Cheltuielile cu dobânzile la 1000 lei cifră de afaceri Cota de participare a creditului la acoperirea activelor circulante Simbol CA Sd 2002 116. 2.62 11. unde: P d′ = CA1 ( ) ∑g K 1 ⋅ pd 0 100 Remarcă • Condi ia de eficien ă care duce la diminuarea cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei cifră de afaceri este: ICA > ISd unde: ICA = indicele cifrei de afaceri.3.8571 14.6 ISd = 2. 1.900 4.83 4.000 1.000 17. 8. ISd = indicele sumei cheltuite cu dobânzile Exemplu: Analiza factorială a cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei CA o prezentăm în următorul tabel: Nr.000 2.0625 131 . 3.2) Influen ei modificării ratei dobânzii pe categorii de credite: ∆P Pdi d A C1 ⋅ K1 ⋅ P d1 − P d′ 100 2 = ⋅1000 .500 5.1 Ac CK Pd = CD = I A C = 1.crt. 1.

8571) ⋅ 53 100 2 ⋅1000 = +2.62 = +2.73 lei din care datorită: 1) Influen ei modificării cifrei de afaceri: ∆C CA = D Sd 0 Sd 0 ⋅ 1000 − ⋅ 1000 = CA 1 CA 0 1000 1000 = ⋅ 1000 − ⋅ 1000 = 5.22 lei 185000 116000 2) Influen ei modificării sumei dobânzii plătite: Sd 0 Sd 1 ⋅ 1000 − ⋅ 1000 = CA 1 CA 1 2 ⋅ 100 1000 = ⋅ 1000 − ⋅ 1000 = 11.35 − 8.95 lei 185000 185000 ∆C Sd = d 2.Modificarea absolută a cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei cifră de afaceri va fi: ∆C D = C D1 − C D 0 = 11.4 − 8.51 lei 185000 C1 (A ) 2.2) Influen ei modificării cotei de participare a creditului la acoperirea activelor circulante: A C1 (K 1 − K 0 ) ⋅ P d 0 K ∆S d = 100 2 ⋅1000 = CA 1 (32000)(14.871 ⋅ 53 100 2 ⋅ 1000 = +4.4 = +5.94 lei 185000 132 .1) Influen ei modificării soldului mediu al activelor circulante: − A C0 ⋅ K 0 ⋅ P d 0 A 100 2 ∆S d C = ⋅ 1000 = CA 1 (32000 − 17500) ⋅ 10.9386lei ≅ +2.0625 − 10.35 − 5.62 = −3.

94 − 1.73 = +2. situa ia acestei firme este nefavorabilă. pentru că arată o creştere a cheltuielilor cu dobânzile.3) Influen ei modificării procentului mediu al dobânzii: A C1 ⋅ K 1 ⋅ P d1 − P d 0 P 100 2 ∆S d d = ⋅ 1000 = CA 1 (32000) ⋅ 14. adică o scădere a surselor proprii cu consecin e negative asupra rezultatelor economice ale firmei.5 lei 185000 Verificare: ( ) 1)∆C D = ∆C CA + ∆CSd ⇒ +2. Influen a cotei de participare a creditului la acoperirea activelor K circulante a fost de +2.73 = −3.73 A K P 2) ∆Sd = ∆Sd C + ∆Sd + ∆Sd d + 5.22 + 5. ceea ce reflectă o situa ie ( ) nefavorabilă.5 ⇒ 5.5 lei) în perioada analizată fa ă de perioada de bază.95 ⇒ D D ⇒ +2. 133 .95 = 5.95 = = +4.94 lei ∆Sd .51 + 2.4595lei ≅ −1. determinată de încetinirea vitezei de rota ie a activelor circulante.0625(47 − 53) 100 2 ⋅ 1000 = −1.2. O situa ie mai favorabilă s-a înregistrat la scăderea ratei dobânzii (-1.95 Interpretare Deoarece ISd > ICA pentru că 210 > 160 şi de asemenea I AC > ICA (183 > 160). Observa ie: • reducerea ponderii participării împrumuturilor şi datoriilor asimilate la acoperirea financiară a activelor circulante ar contribui la micşorarea cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei cifră de afaceri şi implicit la un spor al profitului.

fiind interesa i de adaptarea unor măsuri tehnico-organizatorice care să determine reducerea costurilor pe produs şi creşterea rentabilită ii. • analiza consecin elor modificării costului pe produs asupra principalilor indicatori.. capacitatea de rambursare la scaden ă. ( ) ( ) 3. • analiza valorii în stadiul costului pe produs. ( ) ( ) • dacă influen a vitezei de rota ie a activelor circulante V are semnul . Pe baza costului pe produs. • criterii de selec ie în asimilarea de noi produse.7. To i factorii care exprimă capacitatea de produc ie a firmei.. 134 . precum şi politica firmei în alegerea surselor de împrumut şi. organizarea. aceasta înseamnă creşterea ponderii categoriilor de credite la care s-au înregistrat rate ale dobânzii mai mari decât rata medie programată pe firmă. • dacă influen a structurii creditelor g iK este cu semnul . situa ia poate fi considerată justificată pentru că arată cu cât pot fi depăşite cheltuielile cu dobânzile la 1000 lei cifră de afaceri. progresul tehnic şi tehnologic. aceasta înseamnă o creştere a ratelor de dobândă pe categorii de credite comparativ cu cele programate. Astfel..+”.+”. bineîn eles. Principalele probleme ale analizei costurilor pot fi sintetizate astfel: • analiza dinamicii costurilor pe principalele produse. cât şi cererea şi oferta de împrumuturi. care este factor de bază în competi ia cu alte firme. Analiza costului pe produs Managerii firmelor au în vedere analiza costurilor pe produse.-”.• procentul mediu al dobânzii P d reflectă atât rata infla iei. aceasta reflectă o situa ie pozitivă din punct de vedere economic. pentru că ar semnifica accelerarea acesteia (în sensul reducerii numărului de zile necesar efectuării unei rota ii complete). managementul se reflectă în dimensionarea costului pe produs. dacă influen a ratei dobânzii are semnul . firma face politica pre ului de vânzare. • analiza pe elemente de cheltuieli.. viteza de rota ie rămânând neschimbată. • analiza costului marginal.+”. • dacă semnul influen ei vânzărilor medii zilnice d z este .

reclame.No iunea de cost cuprinde toate cheltuielile de produc ie cu materii prime şi materiale consumabile. • grupa 68 – cheltuieli cu amortizarea. provizioanele şi alte cheltuieli ale sec iei. depozitare. pliante. • grupa 61 – cheltuieli cu repara iile şi între inerile din sec ie. stocuri de matri e. • grupa 64 – cheltuieli cu personalul sec iei. în care datele sunt totale sau particulare şi în care la costul de sec ie se adaugă şi celelalte elemente de cheltuieli. 61 şi în special 62. transport. energia şi combustibilul. costurile se împart în două categorii: 1. 135 . Costul de sec ie – reprezintă totalitatea cheltuielilor făcute de desfăşurarea activită ii în sec ie şi cuprinde: • grupa 60 – cheltuieli cu materii prime. materiale şi mărfuri. Sursa de date se ia din grupele 60. dispozitive etc. Datele pentru formarea acestui cost se iau din grupele 60 până la 69. Costul de produc ie în curs de execu ie este format din stocuri de produc ie neterminată. I. Costul de firmă poate apărea cu: − costul de produc ie. Costul de produc ie exprimă volumul de produc ie realizat în decursul unei perioade.). stocuri de semifabricate. − costul comercial. Costul comercial cuprinde costul de produc ie la care se adaugă cheltuielile cu comercializarea mărfurilor (ambalaje. Analiza statistică a costurilor priveşte clasificarea şi structurarea costului de produc ie în func ie de activită ile prestate şi cheltuielile aferente. cu serviciile financiar-bancare etc. modele. 2. târguri etc. cu personalul şi obliga iile sociale. cu serviciile prestate firmei de către ter i. După locul de consum al cheltuielii. cu amortizarea şi provizioanele. Costul comercial se calculează pentru produc ia marfă ce a intrat sau va intra în schimburile comerciale cu partenerii de afaceri.

Acest cost poate fi: a) costul pe produs antecalculat poate fi previzionat. Costul pe produs – cuprinde toate cheltuielile directe şi indirecte pentru producerea unui produs sau prestarea unei lucrări.II. numită consum specific (cs) şi de pre ul materiei prime (p): Chm = cs × p Pornind de la acest model. Datele statistice se iau din grupa 60 pe conturi sintetice de gradul I şi conturi analitice de gradul II. Calculul costului total se face pe baza volumului de lucrări sau a cantită ii de produse în unită i fizice şi costuri unitare.1.7. Principalele cheltuieli ocazionate de fabrica ia unui produs sunt următoarele: 1) cheltuieli cu materiile prime (Chm) – depind de cantitatea consumată pe produs. planificat sau sub forma calcula iei de deviz (pentru produse noi intrate în fabrica ie) – toate determinate înainte de perioada de analiză. iar dacă adâncim analiza prin prisma factorilor de produc ie. b) costul pe produs postcalculat are forma costului efectiv şi se corelează cu costul antecalculat sau cu costul din deviz. putem identifica şi nominaliza posibilită ile de reducere a cheltuielilor. 2. Costul total (global) – cuprinde totalitatea cheltuielilor produc iei marfă ale unei firme pe o perioadă de timp. 3. analiza factorială poate stabili contribu ia fiecărui factor asupra modificării costului unitar: • modificarea absolută a costului unitar fa ă de o perioadă de bază a analizei: ∆Chm = Chm1– Chm0 = cs1p1 – cs0p0 din care datorită: 1) modificării consumului specific: ∆Chmcs = cs1p0 – cs0p0 = (cs1 – cs0)p0 136 . După sfera de cuprindere a cheltuielilor avem următoarele categorii de costuri: 1. Analiza statică a principalelor categorii de cheltuieli Analiza statică localizează abaterile pe categorii de cheltuieli.

2) modificării pre ului materialelor: ∆Chmp = cs1(p1 – p0) Observa ii: • În practică sunt analizate în special materialele cu pondere mare în costul produselor. Dacă avem produse complexe, se face o departajare între componentele cumpărate şi cele realizate de firmă. Astfel, reducerea consumurilor specifice este o problemă tehnică a compartimentelor de concep ie şi pregătire tehnică a fabrica iei. • Se urmăreşte reducerea consumurilor specifice fără a fi afectat nivelul tehnic şi calitativ al produsului. Reproiectarea produselor are în vedere reducerea greută ii acestora, folosirea de înlocuitori, fundamentarea unor norme corecte de consum. • Altă problemă este cea a reducerii pre urilor de aprovizionare, aceasta fiind o problemă de pia ă, de negociere şi căutare a căilor de reducere a consumului specific: • analiza concuren ei; • analiza punctelor slabe; • analiza procesului de fabrica ie; • reducerea cheltuielilor de transport-aprovizionare; • analiza valorii şi reparti iei (metoda ABC) etc. 2. cheltuieli cu salariile (Chs) pe produs sunt direct dependente de productivitatea muncii exprimată prin timpul consumat pe unitatea de produs (t) şi salariul mediu pe unitatea de timp (sh): Chs = t ⋅ sh Unitatea de timp sugestivă este ora. Analiza factorială a varia iei în timp a cheltuielilor salariale va fi: ∆ Chs = Chs1 – Chs0 = t1⋅ sh1 – t0sh0 din care: 1) Influen a productivită ii muncii ∆Chst = (t1 – t0) ⋅ sh0 care mai poate fi analizată cu rela ia: ∆Chst =

Chs 0 t w − Chs 0 unde i1 / 0 = 1 ⋅ 100 w i1 / 0 t0

w în care i1 / 0 – indicele productivită ii fizice a muncii.

137

2) Influen a salariilor medii orare: ∆Chssh = t1 (sh1 – sh0) sau ∆Chssh = Chs1 −

Chs 0 w i1 / 0

Remarcă Reducerea cheltuielilor cu salariile pe unitatea de produs poate fi o politică utilă, dacă ea se produce ca urmare a creşterii productivită ii, şi urmăreşte: – introducerea progresului tehnic; – mai buna organizare a produc iei şi a muncii; – ridicarea nivelului de calificare a for ei de muncă; – utilizarea unor sisteme de stimulare şi cointeresare a for ei de muncă etc. 3. Cheltuielile de regie (Chr), numite în literatura de specialitate cheltuieli indirecte, de in ponderi însemnate în structura costului unitar. De aceea, se acordă aten ie criteriilor de repartizare a acestor cheltuieli şi posibilită ilor de diminuare a lor. Cheltuielile de regie sunt influen ate de volumul fizic al produc iei fabricate (q) şi suma cheltuielilor de regie (Chr): 1) Influen a modificării volumului fizic al produc iei: ∆ Chrq =

Chr0 i1 / 0
q

− Chr0 unde iq1/0 =

q1 ⋅ 100 q0

în care: Chr0 – cheltuieli de regie (indirecte) din perioada de bază iq1/0 – indicele volumului fizic al produc iei ob inute 2) Influen a modificării sumei cheltuielilor de regie aferente produsului: ∆ChrChr = Chr1 −

Chr0 i1 / 0
q

Remarcă În teoria şi practica economică poate fi pusă problema influen ei varia iei volumului de activitate (gradul de folosire a capacită ii) asupra costului unitar*.
* Dumitru Mărgulescu (coord.), Analiza economico-financiară a societă ilor comerciale, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1994. 138

Exemplu: O societate comercială înregistrează următoarea situa ie: a) volumul normal de activitate (ce asigură folosirea ra ională a capacită ii de produc ie) – 2 000 bucă i; b) cheltuieli fixe: 20 000 mii lei; c) cheltuieli variabile: (25 000 × 2000) = 50 000 mii lei; d) cheltuieli totale [fixe (b) + variabile (c)] = 70 000 mii lei e) cost pe unitate:

cs =

cheltuieli totale 70.000.000 = = 35.000 lei volum de activitate 2000

Presupunem că se reduce cererea pentru acest produs, ceea ce implică reducerea volumului de activitate la 1500 bucă i: • costul pe bucată va fi: cheltuieli totale (25.000 × 1.500) + 20.000.000 cs = = = 1.500 1.500 57.500.000 = = 38.333 lei 1.500 – efectul scăderii volumului de activitate va fi: Ecost = 38.333 – 35.000 = + 3.333 lei (o creştere a costului unitar) • dacă estimăm că pre ul de vânzare al produsului este de 40 000 lei, rezultatul scontat este: – în cazul activită ii normale: Rvz = (40.000 – 35.000)⋅ 2.000 = 10.000 mii lei – în cazul reducerii activită ii: Rvz = (40.000 – 38.333) ⋅ 1.500 = 2.500 mii lei Rezultatul vânzărilor ne aduce o pierdere de 7.500 mii lei. 4. Analiza costului marginal Costul marginal (Cmg) în literatura de specialitate este definit ca fiind costul unei unită i adi ionale dintr-un produs şi se calculează prin raportarea creşterii cheltuielilor totale (∆Cht) la creşterea produc iei (∆q) utilizând rela ia:

Cmg =

∆Cht Cht1 − Cht 0 = ∆q q1 − q 0
139

Remarcă • Determinarea costului marginal este folosită în sectorul primar – industrie extractivă şi agricultură – pentru că aici activitatea se desfăşoară în condi ii mai dificile datorită mediului natural, dar se realizează produse utile economiei. • Se poate face o compara ie între costul marginal şi costul mediu, de unde ar rezulta aprecieri asupra utilizării capacită ilor de produc ie şi se poate stabili momentul când firma realizează costurile cele mai mici. • Dacă gradul de utilizare a capacită ilor de produc ie creşte, se poate realiza un echilibru relativ între costul marginal şi costul mediu cu influen e asupra indicatorilor economico-financiari ai firmei. Exemplu. Analiza costului marginal
Nr crt Indicatori Simbol Perioadă de analiză Prevăzut 10.000 6.000 Realizat 12.000 7.296 608 680 72 864 Dinamica % % 120 121,6 101,3 100 87,5 105

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Produc ia totală (tone) Cheltuieli totale de produc ie (mil. lei) Costul mediu (mii lei/tonă) Pre ul mediu de vânzare (mii lei/tonă) Profitul unitar (mii lei /tonă) Profitul total (mil. lei)

q Cht

cs =
p pr =

Cht q

600 680

p − cs

80 800

Pr = pr ⋅ q

Costul marginal (Cmg) va fi:

Cmg =

Cht1 − Ch0 7.296 − 6.000 = = 648.000 lei/tonă q1 − q 0 12.000 − 10.000

Din analiză rezultă că creşterea volumului produc iei a fost cu 20%, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 21,8%, ceea ce a dus la o creştere a costului mediu cu 8 000 lei .
140

Analiza raportului:

costul marginal 648.000 = = 1,066 costul mediu 608.000
arată efectele nefavorabile ale scăderii profitului unitar, cât şi a celui total. În practică, se pune problema sporirii produc iei, dar ea implică cheltuieli suplimentare. Atunci trebuie stabilit un cost marginal maxim care să asigure beneficiul realizat în perioada precedentă (sau cel prevăzut) sau să se atingă pragul de rentabilitate. • Dacă profitul este egal cu zero, se utilizează rela ia:

q 1p 0 − q 0 c 0 12.000 × 680.000 − 10.000 × 608.000 = = q1 − q 0 12.000 − 10.000 = 1.720 mii lei
Observa ie Realizarea produc iei cu costuri până la acest nivel al costurilor marginale aduce profit, astfel firma este rentabilă. Putem stabili realizarea unui profit egal cu cel din perioada precedentă, astfel rela ia devine:

q 1p 0 − q 0 c1 + Pr0

= q1 − q 0 12.000 − 680.000 − (10.000 ⋅ 608.000 + 800.000.000 ) = = 12.000 − 10.000 = 640.000lei / tonă

(

)

Observa ii: • realizarea profitului prevăzut este condi ionată de faptul ca nivelul costului marginal să fie mai mic decât pre ul de vânzare. Utilitatea practică a acestor calcule rezultă din necesitatea ca firma să realizeze bugete de cheltuieli pe locuri de produc ie, în func ie de folosirea capacită ilor de produc ie, astfel încât să evite cheltuielile suplimentare sau să le reducă pentru a nu ajunge la pierderi.

141

5. Analiza costurilor la produc ia marfă comparabilă Produc ia comparabilă este considerată produc ia fabricată în perioada anterioară celei pentru care se face analiza. În ansamblul produc iei, partea comparabilă de ine o parte însemnată. Dar trebuie să inem seama de faptul că progresul tehnico-ştiin ific măreşte ritmul de reînnoire a produc iei şi, implicit, scade ponderea produc iei comparabile. Aceasta arată importan a indicatorului „cheltuieli la 1000 lei produc ie” studiat în analiza costurilor. În analiza costurilor produc iei marfă comparabile, distingem trei categorii de costuri: • C0 – costul produc iei precedente; • Cpr – costul prevăzut (planificat); • C1 – costul efectiv. Dacă comparăm aceste costuri, putem determina economiile (depăşirile) care pot fi înregistrate: • Epr – economii prevăzute, dacă Cpt < C0; • E1 – economii efective, dacă C1 < C0; • Es – economii suplimentare, dacă C1 < Cpr. Putem stabili şi rate de economii (depăşiri) astfel:

C pr − C0 ⋅ 100 → rata economiilor prevăzute; C0 C − C0 • RE1 = 1 ⋅ 100 → rata economiilor efective; C0 C1 − C pr ⋅ 100 → rata economiilor suplimentare. • RE s = C pr
• RE pr = Observa ii: • Dacă rezultatul are semnul „–”, aceasta înseamnă o reducere a costului (absolută şi procentuală) fa ă de perioada de referin ă, iar dacă are semnul „+”, semnifică o majorare. Practic, este necesară stabilirea efectului modificării costurilor la nivelul întregii produc ii comparabile pentru a se corela cu venitul aferent
142

Influen a modificării volumului produc iei: ∆E q = Iq ⋅ E pr − E pr = ∑ q c (∑ q c − ∑ q c ) − ∑q c − (∑ q c − ∑ q c ) 1 0 pr pr pr 0 pr 0 pr pr pr 0 2. Analiza factorială arată influen ele a trei factori cu ac iune directă: − volumul produc iei v(q).acesteia. Atunci vom avea: E pr = ∑ q pt c pr − ∑ q pr c 0 E 1 = ∑ q 1 c1 − ∑ q 1c 0 ∆E = E1 − E pr Modificarea absolută a economiilor va fi: unde: • Epr = economiile/depăşirile prevăzute.Influen a modificării structurii produc iei: ∆E g i = (∑ q1c pr − ∑ q1c0 ) − Iq ⋅ E pr = (∑ q1c pr − ∑ q1c0 ) − − ∑ q c (∑ q ∑q c 1 0 pr 0 pr pr c − ∑ q pr c0 ) 3. cât şi în faza de execu ie a bugetului de venituri şi cheltuieli. • E1 = economiile/depăşirile efective. Influen a modificării costurilor pe produse: ∆E c = E1 − (∑ q1c pr − ∑ q1c 0 ) = (∑ q1c1 − ∑ q1c0 ) − − (∑ q1c pr − ∑ q1c0 ) = ∑ q1c1 − ∑ q1c pr 143 . − costul pe produs v(c). − structura produc iei v(gi). 1. atât în faza de elaborare.

Ca principale influen e directe men ionăm: 1) Influen a cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri: ∆C = ∑q c − ∑q c ∑q p 1 1 1 1 1 0 ⋅ 1000 2) Influen a asupra profitului aferent cifrei de afaceri (rezultatul exploatării): ∆C = −(∑ q1c1 − ∑ q1c0 ) sau  ∑ q1c1 ∑ q1c0  qp  ⋅ 1000 ⋅ ∑ 1 1 ∆C = −  −   qp 1000  ∑ 1 0 ∑ q1p 0  3) Influen a asupra profitului pe produs: ∆C = −q1 (c1 − c0 ) 4) Influen a asupra rentabilită ii costurilor:   ∑ q1p 0   ∑ q1p 0 − 1 ⋅ 100 ∆C = −  − 1 ⋅ 100 −    qc   qc  ∑ 1 0  ∑ 1 1 144 . 6. ob inerea unui profit mai mare. pentru a lua deciziile de creştere a gradului de utilizare a resurselor. aceasta determinând o situa ie favorabilă. Consecin ele modificării costului pe produs asupra indicatorilor economico-financiari Costul pe produs este un factor esen ial al creşterii eficien ei economice a firmei. Deplasarea structurală se poate realiza în concordan ă cu cererea pe pia ă a acelor produse. cauzele care le-au determinat în scopul formulării măsurilor necesare perioadelor următoare. • Trebuie analizate mai ales produsele care au crescut costurile. având în vedere respectarea condi iilor contractuale şi realizarea veniturilor prevăzute.Observa ie: • În activitatea practică trebuie identificate condi iile în care s-a modificat structura produc iei. Managerii firmei utilizează informa iile legate de modificările costurilor.

Cuvinte – cheie: • cheltuială şi cost • cheltuieli totale • cheltuieli de exploatare • cheltuieli financiare • cheltuieli excep ionale • cheltuieli aferente veniturilor totale • rata medie de eficien ă a cheltuielilor de exploatare • cheltuieli la 1000 lei cifră de afaceri • cheltuieli variabile • cheltuieli variabile la 1000 lei venituri de exploatare • cheltuieli variabile la 1000 lei cifră de afaceri • cheltuieli fixe • cheltuieli materiale • cheltuieli cu personalul • cheltuieli cu salariile • cheltuieli cu dobânzile • cost de sec ie • cost de firmă (cost de produc ie şi cost comercial) • costul pe produs (antecalculat.5) Influen a asupra ratei rentabilită ii pe produs: p  p  ∆C =  0 − 1 ⋅ 100 −  0 − 1 ⋅ 100 c  c   1   0  Remarcă • Costul este un indicator sintetic. postcalculat) • costul total (global) • costul material • costul salarial • costul direct şi indirect • costul marginal • produc ia comparabilă 145 . care exprimă eficien a gestiunii interne a firmei. cu consecin e asupra eficien ei şi rentabilită ii firmei.

pre uri de vânzare. Pe baza indicatorilor: Nr. 2.080 ∑ qvp ∑ qvc ∑ qv c 1 0 3. costuri unitare) şi interpreta i rezultatele ob inute. 3.001 4. Indicatori Cifra de afaceri (în pre uri de vânzare) Cheltuieli totale aferente cifrei de afaceri Volumul efectiv al produc iei vândute: • costuri prevăzute • pre uri prevăzute Cheltuieli la 1000 lei cifră de afaceri Simbol . crt. lei) Prevăzut Realizat 360 400 35 32 25 23 420 455 calcula i influen a factorilor asupra ratei medii de eficien ă a cheltuielilor totale şi interpreta i rezultatele ob inute. Pe baza următorilor indicatori: Nr.400 1. 1. lei Perioada analizată Prevăzută Realizată 1. lei) Prevăzut Realizat 300 350 30 28 22 20 352 398 Suma veniturilor (mil. 1. 146 .420 720 efectua i analiza factorială a cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri (structura cifrei de afaceri. Care sunt factorii ce influen ează rata medie de eficien ă a cheltuielilor totale? 2. ∑ qv p qvc C =∑ ⋅ 1000 ∑ qvp 1 0 CA 700 1. - 1. 2.mil. crt. Natura activită ii Exploatare Financiară Excep ională Total Suma cheltuielilor (mil.500 980 1. 3.Întrebări şi teste grilă 1.

Indicatori Cheltuieli cu salariile Venituri din exploatare Numărul mediu de salaria i Simbol Cs Ve N Perioada analizată Prevăzută Realizată 1.350 17.300 1. b) structura produc iei vândute pe produse. d) costul marginal al sectorului primar. productivitatea medie anuală. factorii de influen ă sunt în ordine: a) structura produc iei vândute. Pe baza următorilor indicatori: Nr. Prezenta i rela iile ce arată consecin ele economice ale modificării costului pe produs asupra indicatorilor economico-financiari ai firmei. costul pe produs. 5. costuri variabile unitare. 3. c) structura produc iei vândute. 6. cheltuieli medii cu salariile la 1 leu venituri de exploatare) şi interpreta i rezultatele ob inute.4. rata medie de eficien ă a cheltuielilor pe categorii de venituri. lei. Răspuns: b) 8. costul pe produs. pre uri medii. 1. structura produc iei vândute. Costul marginal este definit ca fiind: a) costul unei unită i adi ionale dintr-un produs. În analiza factorială a cheltuielilor variabile la 1000 lei cifră de afaceri. Influen a modificării costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri fa ă de nivelul prevăzut este de – 180 mil.400 18. 2. crt. costul pe produs. Răspuns: a) 9. b) amortizarea unei unită i adi ionale dintr-un produs. pre ul de vânzare. d) pre ul de vânzare. de salaria i.200 70 65 efectua i analiza factorială a cheltuielilor cu salariile. Aceasta este o situa ie: a) pozitivă. Cum se determină costul marginal şi care sunt posibilită ile de eficientizare a activită ii economice a firmei? 7. c) costul ultimei unită i de produs realizate. cu eviden ierea influen ei factorilor de gradul I (nr. de vânzare. 147 . datorită creşterii pre urilor produselor fa ă de nivelul prevăzut.

d) influen a salariului mediu orar asupra cheltuielilor salariale pe unitatea de produs. d) negativă. Răspuns: b) 10. din cauza modificării costurilor unitare în func ie de oferta de pe pia ă a materiilor prime. c) influen a productivită ii muncii asupra cheltuielilor salariale pe unitatea de produs. sh = salariul mediu orar. b) scăderea cheltuielilor cu salariile. Dacă t = timpul consumat pe unitatea de produs. 148 . Răspuns: d). din cauza scăderii costurilor unitare la majoritatea produselor fa ă de nivelul prevăzut. datorită scăderii costurilor unitare fa ă de nivelul prevăzut. c) negativă.b) pozitivă. atunci rela ia : t1(sh1-sh0) reprezintă: a) creşterea cheltuielilor salariale.

necesar atât reproduc iei şi dezvoltării. profitul constituie ra iunea de a fi a unei firme. No iunea de eficien ă economică este mai cuprinzătoare decât rentabilitatea. reprezentând cea mai generală categorie prin care putem caracteriza rezultatele firmei. I.4. Indicatorii exprima i în mărimi absolute sunt: 1. Profitul – constituie diferen a între venitul total şi costul total. el este dimensionat de jocul pre urilor. ca indicator în mărime absolută al rentabilită ii reprezintă: • sursă de alimentare a bugetului statului. 149 . Conceptul de rentabilitate Rentabilitatea reprezintă capacitatea firmei de a realiza profit. Profitul presupune ob inerea unor venituri mai mari decât cheltuielile în urma vânzării şi încasării produc iei fabricate. Sistemul indicatorilor de bază ai rentabilită ii Indicatorii rentabilită ii sunt exprima i în mărimi absolute şi relative. Eficien a economică vizează minimizarea resurselor ce revin pe o unitate de efect util. Rentabilitatea este exprimată de indicatorii: • profitul (mărime absolută). cât şi remunerării capitalurilor. în raportul cerere-ofertă şi reflectă modul de gospodărire a resurselor consumate. În economia de pia ă. ANALIZA RENTABILITĂ II 4.2. 4.1. • rata rentabilită ii (mărimea relativă a rentabilită ii) – arată gradul în care capitalul sau resursele firmei aduc profit). prin utilizarea factorilor de produc ie şi a capitalurilor.

• sursă de plată a capitalurilor împrumutate etc. proprietarilor. în analiza rentabilită ii se folosesc următorii indicatori: a) Rezultatul exploatării Pex (profitul exploatării – totalul veniturilor exploatării – totalul cheltuielilor exploatării). salaria ilor. ∑ qc – cheltuielile de exploatare.• un mijloc sintetic de apreciere a performan elor economicofinanciare ale firmei. ∑ C – suma cheltuielilor de exploatare. • sursă de autofinan are pentru a men ine sau pentru o expansiune ra ională inând seama de evolu ia pie ei. ∑ V – suma veniturilor din exploatare. Modelul folosit va fi: RPex = ∑ q p − ∑ qc = ∑ Vex − ∑ Cex unde: ∑ q p – veniturile din exploatare. În func ie de structura veniturilor şi cheltuielilor din contul de profit şi pierderi. ex ex b) Rezultatul curent al exerci iului (Pc) Venituri din exploatare Rezultatul exploatării Rezultatul curent al exerci iului Rezultatul financiar Cheltuieli financiare Cheltuieli de exploatare Venituri financiare 150 . • pârghie de cointeresare a ac ionarilor.

stabilit prin însumarea rezultatului curent şi a celui excep ional.Modelul folosit va fi: RPc = (∑ qp + V ) − (∑ qc − C ) = (V f f ex + Vf ) − (Cex + Cf ) unde: Vf = venituri financiare. c) Rezultatul excep ional reprezintă diferen a dintre veniturile excep ionale şi cheltuielile excep ionale. Cf = cheltuieli financiare. d) Rezultatul exerci iului înaintea impozitării. Vex Rezultatul exploatării Rezultatul curent al exerci iului Rezultatul exerci iului înainte de impozitare Rezultatul extraordinar Cheltuieli extraordinare Rezultatul financiar Cf Venituri extraordinare Cex Vf e) Profitul impozitului (Pimp) reprezintă rezultatul exerci iului înaintea impozitării.). 151 . f) Rezultatul exerci iului (Profit net – Pn) Poate fi definit ca diferen ă între profitul impozabil şi impozitul pe profit (Pimp – Ipr). la care se adaugă depăşirile fa ă de nivelul legal la unele categorii de cheltuieli şi se scad deducerile fiscale prevăzute (reducerea impozitului pe profit în cazul reinvestirii etc.

calculată ca diferen ă între pre ul de vânzare al mărfurilor şi costul de cumpărare. pe diversele trepte de construire a lor. Sistemul factorial de analiză va fi: V ∆M C D ∆M c ∆M C C ∆C ∆C gi ci Marja poate reprezenta o diferen ă între cifra de afaceri şi costuri. • C = rata medie a marjei comerciale sau cota medie de adaos comercial. Analiza factorială a Mc poate fi făcută cu modelul: Mc = VD ⋅ C ∑ g ici unde: C = 100 100 reprezintă: • VD = valoarea desfacerilor de mărfuri (cifra de afaceri din vânzarea mărfurilor). • gi = structura vânzărilor pe grupe de mărfuri sau pe sectoare de activită i. b) Marja comercială (Mc) – este specifică firmelor din sfera distribu iei. 152 . Marjele În în elegerea indicatorilor conexa i rentabilită ii în analiza diagnostic. • ci = cota de adaos pe grupe de mărfuri sau sectoare de activitate.2. financiar şi asigură un rezultat net. Marja arată măsura în care cifra de afaceri acoperă diferite costuri care apar succesiv în ciclul de exploatare. avem în vedere următoarele marje: a) Marja costurilor de produc ie – se stabileşte ca diferen ă între pre ul de vânzare al bunurilor şi costul de produc ie al acestora.

Sb = subven ii primite. d) Marja costurilor directe – reprezintă diferen a între pre ul de vânzare şi costurile directe (cuprinde costurile indirecte şi profitul). II. cu impozitele şi taxele. – la nivel de produs. RE = Pex ⋅ 100 A ex (2) 153 . CST = cheltuieli cu personalul. Rata rentabilită ii economice (RE): RE = R BE ⋅ 100 Cec (1) unde: RBE = Rezultatul brut al exploatării RBE = VA + Sb – CST VA = valoarea adăugată.Marja comercială constituie premisa realizării venitului net. Indicatori exprima i în mărimi relative (sistemul de rate) 1. de aceea rezultatul exerci iului poate fi determinat astfel: Cheltuieli variabile CV Marja comercială MC Cheltuielile fixe Marja cheltuielilor variabile (MCV) Impozite Rezultatul exerci iului c) Marja costurilor variabile – reflectă diferen a dintre pre ul de vânzare şi costul variabil. Cec = capitalul economic. Înseamnă că această marjă cuprinde costurile de structură (fixe) şi profitul. constituie marja de contribu ie.

Rata rentabilită ii comerciale (Rc) care reprezintă raportul dintre profitul aferent cifrei de afaceri şi cifra de afaceri exprimată în pre uri de vânzare: RC = PCA P ⋅ 100 sau R C = CA ⋅ 100 CA ∑ qvi ⋅ pi 4. care exprimă raportul profitului net (Pn) fa ă de capitalul propriu (Cpr): Rf = Pn ⋅ 100 C pr 3. Rata rentabilită ii financiare (Rf). At = activele total. Alte rate de rentabilitate referitoare la rezultatul brut al exploatării (RBE): a) Rata marjei brute a exploatării (Rbe): R be = RBE ⋅ 100 CA A ⋅ 100 RBE b) Rata amortizării (Ra): Ra = 154 unde: A = cheltuieli cu amortizarea .unde: Pex = profitul de exploatare. RE = Pc ⋅ 100 Cp (4) unde: Cp = capitalul permanent 2. Aex = activele de exploatare RE = Pc ⋅ 100 At (3) unde: Pc = profitul curent.

2) ca diferen ă între veniturile totale şi cheltuielile totale. c) rezultatul aferent cifrei de afaceri. astfel. care sintetizează la cel mai înalt nivel întreaga activitate a firmei în decursul unui exerci iu financiar (de obicei un an calendaristic).c) Rata cheltuielilor financiare cu dobânzile (Rd): Rd = Cd ⋅ 100 RBE unde: Cd = cheltuieli cu dobânzile d) Rata dividendelor (Rdd): R dd = Dd ⋅ 100 RBE unde: Dd = dividende d) Rata impozitului pe profit (Rip): R ip = Ip RBE ⋅ 100 unde: Ip = impozit pe profit. analiza factorială a acestuia se poate face inând cont de următoarele categorii de rezultate: a) rezultatul brut al exerci iului. Analiza situa iei firmei pe baza contului de profit şi pierdere Contul de profit şi pierdere este o parte componentă a bilan ului contabil al firmei. b) rezultatul exploatării. 4. iar rezultatul brut al exerci iului se poate determina pe două căi: 1) prin agregarea rezultatelor pe categorii de activită i. 155 . Pe baza acestui cont se poate crea o imagine de ansamblu asupra evolu iei în dinamică a firmei.3. Prin analiză rezultă o diversitate de forme ale profitului.

care în mărime absolută arată rentabilitatea ciclului de exploatare.  C  V RPex = Vex 1 − ex  = Vex ⋅ pre = T ⋅ ex ⋅ pre =  V  T { ex   Wh = T ⋅ W h ⋅ pre = N ⋅ T Vex ⋅ ⋅ pre = T ⋅ t ⋅ W h ⋅ pre N T { { t Wh 156 . W h = productivitatea medie orară. RPex = ∑ Vex i − ∑ Cex i i i Modelul general de analiză factorială:  C  RPex = Vex 1 − ex  = Vex ⋅ pre = T ⋅ W h ⋅ pre = N ⋅ t ⋅ W h ⋅ pre  V  ex   unde: Vex = veniturile din exploatare. pre = profitul mediu la 1 leu venituri din exploatare. pre = ∑ g pre i i 100 sau prei = 1 − Cex i Vex i Vex = T ⋅ W h T = N⋅t unde: T = fondul de timp total de muncă (ore).1. Analiza factorială a rezultatului exploatării Rezultatul exploatării (RPex) este categoria economicofinanciară prin care se desemnează diferen a dintre „veniturile din exploatare” şi „cheltuielile pentru exploatare”.4. t = timpul mediu de lucru/salariat.3.

T ∆Vex( N ) V ∆RPexex (T ) V ∆RPexex V ∆RPexex (W h ) T ∆Vex(t ) ∆RPex pre ∆PR ex (g i ) pre ∆RPex pre ∆PR ex (pre i ) Modificarea absolută a rezultatului exploatării va fi: ∆RPex = RPex1 − RPex 0 = Vex1 ⋅ pre1 − Vex 0 ⋅ pre 0 Din care datorită: 1.1. Influen ei modificării timpului mediu pe un salariat: ( ) 1. Influen ei modificării numărului mediu de salaria i: T ∆Vex( N ) = (N1 − N 0 )t 0 ⋅ W h 0 ⋅ pre0 T ∆Vex(t ) = N1 t1 − t 0 W h 0 ⋅ pre0 1.2. Influen ei modificării productivită ii medii orare: V ∆RPexex (W h ) = T1 W h1 − W h 0 ⋅ pre0 ( ) 2) Influen ei modificării profitului mediu la 1 leu venituri de exploatare: pre ∆PR ex = Vex 1 pre1 − pre0 ( ) 157 .1.2.1. Influen ei modificării fondului total de timp de muncă: V ∆RPexex (T ) = (T1 − T0 )W h 0 ⋅ pre0 1. Influen ei modificării veniturilor de exploatare: V ∆RPexex = Vex 1 − Vex 0 pre0 ( ) 1.1.

150 Cex RPex N 7. lei Perioada analizată Perioada Perioada precedentă curentă 7. crt.200 950 60 910 54.din care datorită: 2.950 800 65 1.500 7.050 68. 6.750 250 9. 158 Cifra de afaceri Venituri din produc ia stocată Venituri aferente produc iei de imobilizări Alte venituri de exploatare Total venituri de exploatare (5 = 1+2+3+4) Total cheltuieli de exploatare Rezultatul exploatării Nunărul mediu de salaria i Timpul mediu de muncă/salariat Fondul total de timp de muncă CA NPS Vpi Vexi Vex 100 8.1. 9. Influen ei modificării structurii veniturilor din exploatare pe tipuri de activită i:  ∑ g 1 pre 0 ∑ g 0 pre 0   ′  pre ∆PR ex (g i ) = Vex1  −  = Vex1  pre − pre 0  100     100 2. Influen ei modificării profitului mediu la 1 leu venituri de exploatare pe tipuri de activită i: ′  ∑ g 1 pre1 ∑ g 1 pre 0   pre ∆PR ex (prei ) = Vex1  −  = Vex1  pre1 − pre  100     100 Exemplu: Sinteza rezultatelor unei firme (date conven ionale) Nr.750 700 800 450 350 4.600 t T = N⋅t . 1.2. 5. 3.250 8. 10. Indicatori Simbol şi formule mil. 2. 7. 8.

6 mil.250)0.1) Influen a modificării nr.2) Influen a modificării productivită ii medii orare: V ∆RPexex (W h ) = T1 W h1 − W h 0 ⋅ pre0 = = 54.750) ⋅ 0.1280 ⋅ 0.lei ( ) 1.150 − 8. Vex T  C  pre = 1 − ex   V  ex   V ′ ∑ g 1 ⋅ pre 0 pre = 100 Wh = Perioada analizată Perioada Perioada precedentă curentă 0.0915 = +196.1282 ⋅ 0.12 mil.2) Influen a modificării timpului mediu de muncă pe salariat: T ∆Vex(t ) = N1 t1 − t 0 W h 0 ⋅ pre0 = = 60 ⋅ (910 − 1050) ⋅ 0. lei 1) Influen a modificării veniturilor de exploatare: V ∆RPexex = Vex 1 − Vex 0 pre0 = ( ) = (9.600(0.lei 1. mediu de salaria i: T ∆Vex( N ) = (N1 − N 0 )t 0 ⋅ W h 0 ⋅ pre0 = = (60 − 65)1.0915 = −160.lei 1.5 mil. 11.1.1676 − 0.6 mil. 12.0915 = −98.1282 ) ⋅ 0.600 − 68.1.0915 = 61. Indicatori Simbol şi formule Productivitatea medie orară Profitul mediu la 1 leu venit de exploatare Profitul mediu recalculat la 1 leu venit de exploatare 13.1676 0.1282 0.0995 Modificarea absolută a rezultatului brut al exploatării: ∆RPex = RPex1 − RPex 0 = 950 − 800 = +150 mil.050 ⋅ 0.0915 = 36.1038 - 0.0915 0.1) Influen a modificării fondului total de timp de muncă: V ∆RPexex (T ) = (T1 − T0 )W h 0 ⋅ pre0 = = (54.lei 159 ( ) . crt.Nr.84 mil.lei 1.1282 ⋅ 0.

0915) = 73.2 mil.0995) = 39.1038 − 0.2) Influen a modificării profitului mediu la 1 leu venituri de exploatare: pre ∆PR ex = Vex 1 pre1 − pre0 = = 9150(0.12 mil. ca urmare a sporirii eficien ei în activitatea de exploatare.lei. ce a dus la o scădere de V ∆RPexex (T ) = − 160.lei). Mai ales a folosirii fondului total de timp de muncă.150(0.lei Interpretare Rezultatul brut al exploatării a crescut în perioada analizată cu 150 mil.2) Influen a modificării profitului mediu la 1 leu venit din exploatarea pe tipuri de activită i: ∆PR ex pre pre i ( ) = V  pre − pre′  =  ex  1 1   = 9. Din analiza celor doi factori de influen ă se observă o creştere mai mare pe seama profitului mediu la 1 leu venituri din pre exploatare ( ∆PR ex = 112.5 mil.55 mil.lei din cei 112. De asemenea.lei 2.150(0. 160 . firma trebuie să facă o analiză serioasă asupra factorilor ce influen ează veniturile din exploatare care au avut o V contribu ie mai mică la profitul brut ( ∆RPexex = 36.lei).35 mil.55 mil.0995 − 0.1038 − 0. cât şi a folosirii timpului mediu de muncă pe salariat care a contribuit cu o scădere de: T ∆Vex(t ) = −98.55 mil.1) Influen a modificării structurii veniturilor din exploatarea pe tipuri de activită i:   ′ pre V ∆PR ex (g i ) = Vex1  pre − pre0  =   = 9.lei.0915) = 112.6 mil.2 mil.lei ( ) 2.lei. de unde rezultă că datorită modificării structurii veniturilor de exploatare pe tipuri de activită i a fost o V pre creştere de: ∆PR ex (g i ) = 73.lei.

Creşterea eficien ei activelor de exploatare se poate realiza atât prin accelerarea vitezei de rota ie a activelor circulante.valoarea medie anuală de inventar a mijloacelor fixe. RPex = N ⋅ F Pex Vex RPex ⋅ ⋅ ⋅ = N ⋅ Z ⋅ R F ⋅ G V ⋅ g iRPex N F Pex Vex { { { { Z RF GV g iRPex • Z= F N → gradul de înzestrare tehnică ( F . veniturile medii la 1 leu active de exploatare şi Ae reflectă eficien a activelor de exploatare. RPex = A e ⋅ unde: • Ae = valoarea activelor de exploatare (active imobilizate şi active circulante aferente exploatării) • Vex RPex ⋅ = A e ⋅ V ex ⋅ P Pex A e Vex { { V ex P Pex Vex = V ex .gi RPex Pex → randamentul mijloacelor fixe (Pex – produc ia F Vex → gradul de valorificare a produc iei exerci iului (Pex). Pex RP = ex → ponderea profitului brut al exploatării în Vex veniturile din exploatare. cât şi la creşterea substan ială a cifrei de afaceri. . • RF = exerci iului).GV = . mediu de salaria i). N – nr. cât şi prin îmbunătă irea calită ii produselor.În viitor ar trebui ca firma să-şi orienteze previziunile pe seama cheltuielilor la 1 leu venituri de exploatare. 2. Alte modele de analiză a rezultatului brut al exploatării ar putea fi: 1. 161 .

4.• W= Vex F Pex Vex → productivitatea medie a muncii. Firmele moderne îşi diversifică mult registrul activită ilor. Analiza factorială a profitului brut al exerci iului financiar Prin defini ie: Profitul brut (profit impozabil) reprezintă rezultatul exerci iului înaintea impozitării. la care se adaugă depăşirile fa ă de nivelurile legale la unele categorii de cheltuieli şi din care se scad nivelurile fiscale prevăzute (valoarea impozitului pe profit în cazul reinvestirii). spre a aprecia corect probabilită ile viitoare de creştere a rentabilită ii. pentru că diversificarea reprezintă o adevărată armă folosită pentru eliminarea riscurilor şi asigurarea profitabilită ii maxime pe un orizont de timp mediu. • prbi = profitul mediu pe categorii de activită i. = ⋅ ⋅ N N F Pex redă ponderea veniturilor de exploatare ce revin pe fiecare salariat. firma trebuie să cunoască nivelul de rentabilitate al diferitelor categorii de activită i. Modelul de analiză factorială ∑ (V ⋅ prb ) n i i i =1 PB = VT ⋅ prb 162 .2. • R VT = rentabilitatea medie a veniturilor totale: • prb = profitul mediu la 1 leu venituri totale: • Vi = venituri pe categorii de activită i. Analiza factorială a profitului brut se poate face cu două modele: 1) PB = VT ⋅ R VT = VT ⋅ prb 2) PB = unde: • VT = venituri totale. Pentru diversificare.3.

163 .3.1) Influen a modificării structurii veniturilor pe categorii: V  ′  ∆PBprb (g i ) = VT1  prb − prb 0    2.∑g unde: prb = ⋅ prb i 100 V i iar g iV = structura veniturilor la 1 leu venituri pe categorii de activită i: prbi = profitul brut la 1 leu venituri pe categorii de activită i. iar rezultatul aferent cifrei de afaceri este componenta cea mai consistentă a rezultatului exploatării.2) Influen a modificării profitului brut la 1 leu venituri pe categorii: ′  ∆PB prb (prb i ) = VT1  prb1 − prb    4. Analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri Cifra de afaceri (CA) reprezintă partea principală a veniturilor de exploatare. ′ ′ de unde putem recalcula şi prb recalculat: prb = Analiza factorială a profitului brut Modificarea absolută a profitului brut va fi: ∑g ⋅ prb 0 100 V 1 ∆PB = PB1 − PB0 = VT1 ⋅ prb1 − VT0 ⋅ prb 0 Influen a componentelor factoriale: 1) Influen a modificării veniturilor totale: ∆PB VT = VT1 − VT0 ⋅ prb 0 2) Influen a modificării profitului mediu la 1 leu venituri totale: ( ) ∆PBprb = VT1 prb1 − prb 0 ( ) 2.3.

•K = şi a stocurilor de produse finite (raportul static dintre produc ia vândută (CA) şi produc ia marfă fabricată (Pf)) Exemplu modelul 2 PCA = CA ⋅ pr = CA ⋅ PCA CA 164 .Modelele ce pot fi folosite în analiza factorială a profitului aferent cifrei de afceri sunt: 1. 3) PCA = A e ⋅ E ⋅ K ⋅ pr = A e ⋅ unde: • A e = valoarea medie a activelor de exploatare (mijloacelor economice / active imobilizate şi circulante). •E = Pf CA PCA ⋅ ⋅ Pf CA Ae { { { E K pr Pf = eficien a mijloacelor economice (produc ia marfă Ae CA = gradul de valorificare a produc iei marfă fabricată Pf fabricată la 1 leu mijloace economice). • c = costul complet pe produs. • pr = profitul mediu la 1 leu CA (rata medie a rentabilită ii). • p = pre ul de vânzare pe produs (exclusiv TVA). PCA = ∑ qv ⋅ p − ∑ qvc = ∑ qv(p − c ) unde: • qv = volumul fizic al produc iei vândute. 2) PCA = CA ⋅ pr = CA ⋅ PCA CA • CA = valoarea cifrei de afaceri (produc iei vândute).

Schema factorială CA ∆PCA (qV ) CA ∆PCA CA ∆PCA (p ) pr CA ∆PCA(g1 ) ∆PCA pr ∆PCA pr ∆PCA(p i ) pr ∆PCA(ci ) Modificarea absolută a profitului aferent cifrei de afaceri: ∆PCA = PCA1 − PCA 0 din care datorită: 1) Influen ei modificării cifrei de afaceri: CA ∆PCA = (CA1 − CA 0 )pr 0 1.1) Influen ei modificării volumului fizic al produc iei: CA ∆PCA (qv ) = (∑ qv p 1 1 0 − ∑ qv 0 p 0 pr 0 ) 1.2) Influen ei modificării pre urilor medii de vânzare unitare: CA ∆PCA (P ) = (∑ qv p 1 − ∑ qv1 p 0 pr 0 ) 165 .

3) Influen ei modificării costurilor unitare:  ∑ qv1c1 −  − 1 − ∑ qv1c 0  = pr    ∆PCA(c ) = CA 1 1 −      ∑ qV1 p1   ∑ qv1 p 1    ″  = CA 1  pr 1 − pr    166 .1) Influen ei modificării structurii produc iei vândute pe produse:  ′  pr CA ∆PCA(g i ) = CA1  pr − pr 0  =    ∑ qv1c 0 = CA 1 1 −   ∑ qv1 p 0    qv c  − 1 − ∑ 0 0     ∑ qv 0 p 0        =    2.2) Influen ei modificării pre urilor medii de vânzare:  ∑ qv1c 0   ∑ qv1c 0 pr ∆PCA(P ) = CA 1 1 − −  − 1 −     ∑ qv1 p 1   ∑ qv1 p 0  ′  ″ = CA 1  pr − pr    2.2) Influen ei modificării profitului mediu la 1 leu cifră de afaceri: pr ∆PCA = CA1 pr1 − pr 0 ( ) 2.

Exemplu: Analiza profitului aferent cifrei de afaceri .4282 = −69.37 mil. lei (∑ qv p − ∑ qv p )pr 1 1 1 0 0 = 167 . 1. lei 1. lei Nr.69 mil. crt.2) Influen ei modificării pre ului mediu de vânzare: CA ∆PCA (P ) = = (478 − 263) ⋅ 0. lei din care datorită: 1) Influen ei modificării cifrei de afaceri: CA ∆PCA = (CA1 − CA 0 )pr 0 = (478 − 425)0. 5.4282 0.4101 Modificarea absolută a profitului aferent cifrei de afaceri: ∆PCA = PCA1 − PCA 0 = 196 − 182 = 14 mil.mil. lei ≅ −69 mil. lei ≈ 23 mil. 3. 4. 2. Indicatori Simbol şi formule Cifra de afaceri (în pre uri de vânzare) Cheltuieli aferente cifrei de afaceri Cifra de afaceri curentă în pre uri precedente Cifra de afaceri curentă în costuri precedente Profitul aferent cifrei de afaceri Profitul mediu la 1 leu cifră de afaceri (lei) ∑ qvp ∑ qvc ∑ qv p ∑ qv c 1 Perioada analizată Perioada Perioada precedentă curentă 425 478 243 282 263 252 196 0 182 1 0 PCA pr = PCA CA 0. lei (∑ ∑ ) 1.4282 = 22. lei ≅ 92 mil.06 mil.1) Influen ei modificării volumului fizic al produc iei: CA ∆PCA (qV ) = qv1 p 0 − qv 0 p 0 pr 0 = = (263 − 425) ⋅ 0. 6.4282 = 92.

4101 − 0.02 mil. lei 2.65 mil.3) Influen ei modificării costurilor unitare: ″  pr ∆PCA(c ) = CA1  pr1 − pr  =   = 478(0.2) Influen ei modificării pre urilor medii de vânzare:  ∑ qv1c 0   qv c  pr  − 1 − ∑ 1 0   = ∆PCA(p ) = CA 1 1 −      ∑ qv1 p1   ∑ qv1 p 0    ′  252    ″ = CA 1  pr − pr  = 4781 −  − 0.1) Influen ei modificării structurii produc iei vândute pe produse:  ′  pr CA ∆PCA(g i ) = CA1  pr − pr 0  =    ∑ qv1c 0 = CA 1 1 −   ∑ qv1 p 0    qv c   − 1 − ∑ 0 0   =      ∑ qv 0 p 0        252   243  = 4781 −  = 478 0.7 ≅ 185 mil.4728 − 0.0418 − 0.4282  =  − 1 − 123 123  263   425    ′ pr 0   pr = −184. lei 123   ″  pr  2.2) Influen ei modificării profitului mediu la 1 leu cifră de afaceri: pr ∆PCA = CA1 pr1 − pr 0 = = 478(0. lei ≅ 206 mil. lei ( ) 2.4101 − 0.97 mil.0418 =    478       = 478 0. lei ≅ 30 mil.4728) = −29.0418  = 206. lei ≅ −9 mil.4282 ) = −8. lei 168 .

2289 + 333 ⇒ 100% = 100%. CA produselor. 100 = CA ⋅ 100 − CA ⋅ 100 14 14 23 9 100 = ⋅ 100 + ⋅ 100 ⇒ 100% = 164% − 64% 14 14 CA CA (qv ) CA + ∆PCA (p ) ⇒ 23 = −69 + 92 2. lei. ∆PCA = ∆PCA + ∆PCA(p ) + ∆PCA(c ) 100% = 100% = pr CA ∆PCA(g i ) pr ∆PCA ⋅ 100 + pr ∆PCA(p ) pr ∆PCA ⋅ 100 + pr ∆PCA(c ) pr ∆PCA ⋅ 100 − 185 206 − 30 ⋅ 100 + ⋅ 100 + ⋅ 100 −9 −9 −9 100% =2056 . lei ( ∆PCA (p ) ) la creşterea cifrei de afaceri. care a contribuit cu 92 mil. dar din analiza celor doi factori care o influen ează se constată: – o creştere mai mult pe seama modificării pre ului de vânzare a 169 .Verificare CA pr ∆PCA = ∆PCA + ∆PCA ⇒ 14 = 23 − 9 ⇒ 14 = 14 CA CA CA ∆PCA = ∆PCA (qv ) + ∆PCA (p ) ⇒ 23 = −69 + 92 ⇒ 23 − 23 pr CA pr pr pr ∆PCA = ∆PCA(g i ) + ∆PCA(p ) + ∆PCA(c ) ⇒ −9 = −185 + 206 − 30 ⇒ 9 ≡ 9 Interpretare: ∆P CA ∆P pr 1. ∆PCA = ∆PCA 100 = CA ∆PCA (qv ) ∆P CA (p ) ⋅ 100 + CA ⋅ 100 CA CA ∆PCA ∆PCA − 69 92 100 = ⋅ 100 + ⋅ 100 ⇒ 100% = −300 + 400% 23 23 pr (g iCA ) pr pr pr 3. Interpretare Sursa de creştere a profitului aferent cifrei de afaceri a fost creşterea cifrei de afaceri cu 23 mil.

dintre indicatorii care reflectă: – un flux de activitate: cifra de afaceri netă.4. se recomandă creşterea volumului vânzărilor printr-o dimensionare corectă a produc iei din punct de vedere al calită ii. astfel încât să se asigure firmei rentabilitatea prevăzută. care au contribuit cu o creştere de 206 mil. resurse consumate etc. lei în profitul mediu. 4.. care a avut o contribu ie negativă de 185 mil. – costurile unitare. reliefând eficien a diferitelor laturi ale activită ii economico-financiare a firmei. Aşadar. datorată şi efortului de creştere a calită ii produselor destinate vânzării. active totale etc. Diferitele modele utilizate pentru exprimarea ratei rentabilită ii au putere informativă diferită. al structurii ei. – pre urile medii de vânzare ale produc iei. Analiza ratelor de rentabilitate Rata rentabilită ii se situează între indicatorii sintetici de eficien ă a activită ii firmei de tipul efort/efect. Astfel. nejustificând modificarea ei în sensul reducerii ponderii produselor cu un nivel scăzut al profitului. capitaluri sau un flux de activitate. Rata de rentabilitate este o mărime relativă ce exprimă gradul în care capitalul în întregul său (capitalul permanent sau capitalul propriu) aduce profit. datorită creşterii calită ii produselor vândute. 170 . De asemenea. ci câştigă doar din creşterea pre urilor de vânzare pe pia ă. lei. Profitul mediu la 1 leu cifră de afaceri a avut o contribu ie negativă de 9 mil. lei. contribuind cu 69 mil. ceea ce arată că firma nu produce o cantitate mare de produse. lei. raportul are la numărător o formă de exprimare a profitului şi la numitor active.–volumul fizic al produc iei a scăzut. – mărimi de „stoc”: capitalul propriu. lei la scăderea cifrei de afaceri. Se recomandă men inerea la un nivel scăzut a costurilor de produc ie fără a afecta calitatea produselor. care au adus o scădere de 30 mil. fiind influen at de trei factori: – structura produc iei vândute.

A ex Aex = active din exploatare. – rata rentabilită ii comerciale. – rata rentabilită ii financiare. precum şi de elementele excep ionale. Rata rentabilită ii economice reflectă raportul între rezultatul exerci iului înainte de impozitare şi capitalul permanent. de politica de finan are. – rata rentabilită ii resurselor consumate. unde: EBE = excedentul brut al exploatării. 171 .1. Rata rentabilită ii economice Această rată pune în eviden ă performan ele utilizării activului total al unei firme. sau R ec = EBE ⋅100 . At At = active totale. sau R ec = Prb ⋅100 . 4.4. Rata determinantă prin utilizarea RE va determina o rată independentă de structura capitalurilor. Ea foloseşte managerilor firmei. unde: RE = rezultatul exploatării. Literatura de specialitate oferă mai multe modalită i de calcul pentru această rată: R ec = RE ⋅100 . arătând un nivel mai ridicat în raport cu limitele admise. dar şi de politica de amortizare a capitalului tehnic. Rata determinată pe baza EBE va fi o rată independentă de elementele tratate anterior.Prezentăm principalele rate de rentabilitate utilizate în analiza financiară a firmei: – rata rentabilită ii economice. respectiv a capitalului investit pentru ob inerea acestor performan e. unde: Prb = profitul brut At Această rată este mai pu in utilizată. de politica fiscală a statului prin care se impozitează profitul.

Dar creditorii financiari se interesează de rentabilitatea firmei înainte de scăderea dobânzii. CA = cifra de afaceri. – TA = total active (total assets). – EBIT = rezultatul înainte de impozitare şi dobânzi (earnings before interests and taxes). At = active totale. Kpr = capitalul propriu. În acest caz. Df = datorii financiare. Modelele pe baza cărora se desfăşoară analiza factorială a ratei rentabilită ii economice pot fi: Modelul I R ec = unde: Prb CA Prb ⋅100 = ⋅ ⋅100 At A t CA Rec = rata rentabilită ii economice. putem folosi ratele: R ec = sau Re zultatul brut aferent vanzarilor + Dobânda ⋅ 100 At Re zultatul brut aferent vânzarilor + Dobânda ⋅ 100 K inv R ec = unde: Kinv = capitalul investit. pentru a arăta performan ele ob inute prin utilizarea capitalului angajat de o firmă. Rata astfel determinată este folosită de furnizorii de capital. Prb = profitul brut. Kinv = Kpr + Df.Teoria şi practica interna ională ne arată o altă rela ie de calcul: ROA = unde: EBIT TA – ROA = rata rentabilită ii economice (return on assets). 172 .

– c = costurile totale unitare. Sistemul factorial al acestui model: ∆R ecAt ∆R ec ∆R c (gi ) cc R ∆R ecc R ∆R ecc (p ) R ∆R ecc (c ) V unde: – gi= structura produc iei vândute pe produse. brute la un leu vânzări.VA t = RC = CA – viteza de rota ie a activului total. – p = pre urile medii de vânzare unitare. exprimat în At Prb – rata rentabilită ii comerciale (RC) sau rata marjei CA numărul de rota ii. Modificarea absolută a ratei rentabilită ii economice se realizează pun metoda substituirilor în lan : ∆R ec = R ec1 − R ec0 din care datorită factorilor: 1) Influen a modificării vitezei de rota ie a activului total: At ∆R ec 1 = VAt1 − VAt 0 R c 0 ⋅100 ( ) 2) Influen a modificării ratei rentabilită ii comerciale: Rc ∆R ec = VAt1 R c1 − R c0 ⋅100 ( ) din care datorită: 173 .

2) Influen ei modificării pre urilor medii de vânzare unitare:   c0    c0   ∑ g1 1 −  ∑ g1 1 −    p   p  R 0    1 ∆R ecc (p ) = VA t  − ⋅ 100 = 1   100 100       ′  ″ = VA t1  r c − rc  ⋅ 100   2.3) Influen ei modificării costurilor totale unitare:   c1   c0    ∑ g1 1 −  ∑ g1 1 −    p   p  R 1 1    ⋅ 100 = ∆R ecc (c ) = VA t1  −   100 100       = VA t r c1 − rc′′ ⋅ 100 1 ( ) Verificarea rela iilor: I ∆R R c = ∆R ecA t + ∆R ecc R V II ∆R ecc = ∆R ecc R R (g i ) R R + ∆R ecc (p ) + ∆R ecc (c ) 174 .1) Influen ei modificării structurii produc iei vândute pe produse:  ∑ g1r0 ∑ g 0 r0  Rc  ∆R ec (g i ) = VAt1   100 − 100  ⋅100 =   = VAt1 r′c − r c 0 ⋅ 100 ( ) 2.2.

randamentul activelor imobilizate Ai CA = n c . Sistemul factorial al modelului II: ∆R ecai n ∆R ecc R ∆R ec R ∆R ecc ∆R c (gi ) cc R ∆R ecc (p ) R ∆R ecc (c ) 175 .rata rentabilită ii comerciale CA CA – = R a i .Modelul II Prb ⋅100 Prb R ⋅100 CA R ec = ⋅100 = = c 1 1 1 1 At + + CA CA R a n c i Ai Ac unde: – Prb = profitul brut – At = activul total – Prb = R c .viteza de rota ie a activelor circulante exprimate – Ac prin număr de rota ii.

Modificarea absolută a ratei rentabilită ii economice în perioada analizată va fi: ∆R ec = R ec1 − R ec0 din care datorită: 1) Influen ei modificării randamentului activelor imobilizate: R ∆R ecai = R c0 1 1 + R ai1 n c 0 − R c0 1 1 + R ai0 n c 0 2) Influen ei modificării vitezei de rota ie a activelor circulante: n ∆R ecc = R c0 1 1 + R ai1 n c1 R c1 − R c 0 1 1 + R ai1 n c1 − R c0 1 1 + R ai1 n c 0 3) Influen ei modificării ratei rentabilită ii economice. comerciale: R ∆R ecc = din care: 3.Remarcă Acest model arată eficien a utilizării mijloacelor economice de natura activelor imobilizate sau circulante. aceasta fiind o condi ie pentru creşterea rentabilită ii economice.1) Influen ei modificării structurii produc iei vândute pe produse:  ∑ qv1 ⋅ c0  1 −  − Rc 0  ∑ qv ⋅ p  R′ − R c0 1 0  c R c (g i )  = ∆R ec = 1 1 1 1 + + R ai1 n c1 R ai1 n c1 176 .

• îmbunătă irea randamentului activelor imobilizate prin utilizarea lor intensivă. cât şi de investitori este rata rentabilită ii financiare. definită ca un raport între profit şi capitaluri în calitatea lor de surse de finan are a firmei.3) Influen ei modificării costurilor unitare:  ∑ qv1 ⋅ c1   ∑ qv1 ⋅ c0    − 1 − 1 −  ∑ qv ⋅ p   ∑ qv ⋅ p  R − R ′′ 1 1 1 1 c1 c R  = ∆R ecc (c ) =  1 1 1 1 + + R ai1 n c1 R ai1 n c1 Observa ie Creşterea rentabilită ii economice se face prin: • accelerarea vitezei de rota ie a activelor circulante. 177 . Formule de calcul: Rf = Pr ⋅100 K unde: Pr = profitul.3.2) Influen ei modificării pre urilor medii de vânzare:  ∑ qv1 ⋅ c 0   ∑ qv1 ⋅ c0   1 −  − 1 −  ∑ qv ⋅ p   ∑ qv ⋅ p  R ′c′ − R ′ 1 1 1 0  R  c = ∆R ecc (p ) =  1 1 1 1 + + R ai1 n c1 R ai1 n c1 3.2. Analiza acestei rate se poate face în func ie de tipul capitalului propriu sau permanent. • îmbunătă irea politicilor comerciale pentru creşterea eficien ei vânzărilor.4. Rata rentabilită ii financiare Unul din indicatorii importan i urmări i atât de managerii firmelor. K = capitalurile exprimate valoric. 4.

introduse ca aport. Kpr = capitalul propriu. Factorul de multiplicare a capitalului propriu reflectă gradul de îndatorare a firmei după rela ia: K + DT AT P D =1+ T = T = pr K pr K pr K pr K pr 178 . considerat venit al ac ionarilor şi capitalurile proprii ale firmei: Rf = unde: Prn K pr Prn = profitul net. – AT = activul total. K pr – Prn = rv VT – profitul net la 1 leu venituri sau rentabilitatea netă a veniturilor totale. Rata rentabilită ii financiare a capitalurilor proprii Această rată este o mărime relativă ce exprimă remunerarea capitalurilor ac ionarilor. sau profitul net lăsat firmei pentru autofinan are.A. Modele de analiză: MODEL 1 Rf = unde: VT A T Prn ⋅ ⋅ ⋅100 = n at ⋅ FK pr ⋅ rv ⋅100 A T K pr VT – VT = venituri totale. AT A – T = FK pr – factorul de multiplicare a capitalului propriu. Rf = rata rentabilită ii financiare. – VT = nat – numărul de rota ii a activului total (viteza de rota ie). Ea reflectă corela ia dintre profitul net.

– modului de finan are a activelor din capitalul propriu şi datorii. 179 .gradul de îndatorare „bra ul pârghiei financiare”. DT = Bpf . – rentabilită ii nete a veniturilor. – PT = pasivul total. K pr Schema factorială a modelului ∆R fn at ∆R f ∆R f FK pr ∆R frv Modificarea absolută a rentabilită ii financiare a capitalurilor proprii se poate calcula: ∆Rf = R f1 − R f 0 din care datorită: 1) Modificării vitezei de rota ie a activelor totale: ∆R fn at = n at1 − n at 0 FK pr ⋅ rv 0 ⋅100 0 ( ) 2) Modificării factorului de multiplicare a capitalului propriu: ∆R f FK pr = n at1 FK pr1 − FK pr ⋅ rv0 ⋅ 100 0 ( ) 3) Modificării rentabilită ii nete a veniturilor totale: ∆R frv = n at1 FK pr (rv1 − rv 0 ) ⋅100 1 Managerii firmei ac ionează asupra ratei rentabilită ii financiare prin influen area: – vânzărilor generate de utilizarea activelor. – DT = datorii totale.unde: – AT = activul total.

Creşterea rentabilită ii nete a veniturilor totale reprezintă calea cea mai sigură pentru creşterea profitului net.33). trebuie să se ină seama de sectorul unde se încadrează activitatea firmei.Ei au în vedere. 3. care consideră că limita maximă admisă pentru gradul de îndatorare este de 70% din sursele totale ale firmei. cât şi activele firmei: – firmele din activitatea de exploatare care au un flux de numerar constant şi un grad mare de previzionare pot opera cu un factor de multiplicare mai mare. fixată de bănci. Practica economică stabileşte o limită a gradului de îndatorare. Bra ul pârghiei financiare este „prea lung” (70/30 = 2. atunci şi Rf este mare. Firmele ce au un profit net de 1 leu vânzări mare. cât şi abilitatea ei de a controla costurile. au o rată a rentabilită ii economice mică (Prn/AT) şi invers. cu atât eficien a utilizării activelor totale este mai bună. determinată de eficien a activită ii de exploatare a firmei. Cu cât valoarea acestui indicator (nat) este mai mare. pentru că riscul financiar este mai mare. 2. 180 . Rata rentabilită ii financiare oferă mai multe informa ii ac ionarilor care investesc în societă i care nu sunt la bursă şi deci necunoscute publicului. Dacă analizăm viteza de rota ie a activelor.33). iar viteza de rota ie a activelor este scăzută. Pentru că firmele ce practică un adaos comercial mare pot avea un profit mare la 1 leu vânzări. 4. următoarele considera ii: 1. Acest indicator arată capacitatea firmei de a practica o politică de pre uri eficientă. Depăşirea acestei limite atrage pentru firma în cauză dobânzi mai mari şi garan ii suplimentare. în acest caz. Practicarea unui adaos comercial mare necesită şi active mai mari. iar factorul de multiplicare este mare (1 + 70 = 3. 30 La această analiză se au în vedere şi sectorul de activitate al firmei. Dacă valoarea factorului de multiplicare a capitalului propriu este mare. – băncile comerciale care dispun de un portofoliu de active diversificat pot opera cu un factor de multiplicare mai mare.

170 115 0.936·1. 3.0983 8.0.33% 13.0706·100 = – 1. 8.0983 .7083) ⋅ 1.936 n at = 6.4367·(0.4367 – 1.4367 7.0706)·100 = +3. 2. 4.22% Modificarea absolută a ratei rentabilită ii financiare: ∆R f = R f1 − R f 0 = 13. FK pr rv = VT AT A = T K pr 1.89% din care datorită: 1) Modificării vitezei de rota ie a activelor totale: n ∆Rf exat = n at1 − n at 0 FK pr0 ⋅ rv0 ⋅ 100 = ( ) = (0.22% − 8.0706 0.33% = 4. crt.7083 mil.936·(1.6667 1. Prn VT P R f = rn ⋅ 100 K pr 0. lei N 1.250 870 1.Exemplu: Metodologia de calcul al ratei rentabilită ii financiare. cu influen a ei pe factori cu date conven ionale: Nr. Indicatori Active totale Capital propriu Venituri totale Profit net Numărul de rota ii al activului total Factorul de multiplicare a Kpr (bra ul pârghiei financiare) Rentabilitatea netă a veniturilor totale Rentabilitatea financiară AT Kpr VT Prn Simbol N-1 1.72% 181 .68% F 2) Modificării factorului de multiplicare a capitalului total: ∆R f kpr = nat1 Fkpr1 − Fkpr0 ⋅ rv0 ⋅ 100 = = 0.6667 ⋅ 0.936 − 0. 5. 1.200 720 850 60 0.51% 3) Modificării rentabilită ii nete a veniturilor totale: ( ) ∆R frv = nat1 ⋅ Fkpr1 ⋅ (rv1 − rv 0 ) ⋅100 = = 0.6667)·0.0706 ⋅ 100 = +2.

Având în vedere că factorul de multiplicare reprezintă şi gradul de îndatorare.89%.68%.51% a ratei financiare.89 Interpretare Rata Rf a avut o creştere în perioada analizată de 4. arătând o creştere a eficien ei R capitalului propriu cu 58.72 ⇒ 4. trebuie analizate şi datoriile firmei.72%. – Prb = profitul brut. K pr Prb = pr v = profitul mediu brut la 1 leu venituri totale. – Prn = profitul net. aspect ce exprimă eficien a exploatării activită ii. VT P P – rn = g rn = ponderea profitului net în profitul brut. – factorul de multiplicare a capitalului total ne arată o scădere cu 1. – Kpr = capitalul propriu. – – VT = V K PR = venitul mediu la 1 leu capital propriu. Influen a factorilor: – viteza de rota ie arată o folosire eficientă a activelor şi aduce o creştere a ratei financiare cu 2.7% ( I1/ f0 = 158.89 = 2. F MODEL 2 Rf = unde: VT Prb Prn ⋅ ⋅ ⋅100 K pr VT Prb – VT = venituri totale.51) + 3. – rentabilitatea netă a veniturilor totale a dus la majorarea ratei rentabilită ii financiare cu 3. ceea ce reprezintă o situa ie favorabilă. Prb Schema factorială a modelului: 182 .89 = 4.68 + (-1.Verificare: ∆R f = ∆R fn at + ∆R f kpr + ∆R frv 4.7% ).

– rentabilitatea brută a veniturilor totale. Analiza factorială poate fi făcută cu următorul model: Rf = CA Prb ⋅ ⋅ 100 = ca ⋅ pr ⋅ 100 K prm CA 183 . – ponderea profitului net în profitul brut – acest element arată evolu ia impozitului pe profit a elementelor nedeductibile din punct de vedere fiscal. – Kprm = capitalul permanent. înaintea deducerii cheltuielilor cu dobânzile şi a impozitului pe profit. provizioane pentru riscuri şi cheltuieli şi datoriile pe termen mediu şi lung. punând în eviden ă corela ia dintre cei doi indicatori înainte de deducerea cheltuielilor financiare cu dobânzile şi a impozitului pe profit.∆R f V K pr ∆R f ∆R f pr V ∆R g f Prn Remarcă Modelul scoate în eviden ă: – eficien a utilizării capitalului propriu. format din capitalurile proprii. Rata rentabilită ii financiare a capitalului permanent Rata rentabilită ii financiare a capitalului permanent reprezintă raportul dintre profitul brut şi capitalul permanent. Rata se poate calcula: Rf = unde: Prb ⋅100 K prm – Prb = profitul brut. precum şi deducerile fiscale. B.

profitul mediu brut la 1 leu cifră de afaceri.unde: – CA = cifra de afaceri.cifra de afaceri medie la 1 leu capital permanent. K prm Prb = pr . finan ate pe seama capitalurilor permanente şi a marjei brute la 1 leu vânzări. – – CA = ca . CA Schema factorială a modelului: ∆R ca f ∆R f ∆R fpr Modificarea absolută a ratei rentabilită ii financiare va fi: ∆R f = R f1 − R f 0 din care: 1) Influen a modificării cifrei de afaceri medie la 1 leu capital permanent: ∆R ca = ca1 − ca 0 ⋅ pr 0 ⋅ 100 f 2) Influen a modificării profitului mediu brut la 1 leu cifră de afaceri: ( ) ∆R fpr = ca1 ⋅ pr1 − pr 0 ⋅ 100 Verificarea modelului: ( ) ∆R f = ∆R c a + ∆R fp r f Remarcă Modelul scoate în eviden ă eficien a utilizării capitalului permanent al firmei prin vânzările medii la 1 leu active. – Prb = profitul brut. – Kprm = capitalul permanent. 184 .

Rata rentabilită ii resurselor consumate Această rată. denumită rata rentabilită ii costurilor. Modelul de analiză factorială va fi: R rc = unde: ∑ qv i ∑ qv ⋅ c i ⋅ p i − ∑ qv i ⋅ ci i  ∑ qvi ⋅ p i  ⋅ 100 =  − 1 ⋅ 100  qv ⋅ c  ∑ i i  – qvi = produc ia vândută din produsul „i”.4. – ∑ qvi·pi = cifra de afaceri.4. – ci = costul complet unitar al produsului „i”. reflectă raportul dintre rezultatul aferent cifrei de afaceri şi costurile totale aferente vânzărilor. exclusiv TVA. – CHCA = cheltuieli aferente cifrei de afaceri. – pre urile de vânzare (p).3. Metodologia de analiză factorială şi cuantificarea influen ei factorilor asupra ratei rentabilită ii resurselor consumate se prezintă astfel: – modificarea absolută a ratei în perioada analizată: ∆R rc = R rc1 − R rc0 din care: 1) Influen a modificării structurii produc iei vândute:  ∑ qv 0 ⋅ p 0   ∑ qv1 ⋅ p 0  − 1 ⋅100 ∆R g i =  − 1 ⋅100 −  rc  qv ⋅ c   ∑ qv ⋅ c ∑ 0 0  1 0     185 . – ∑ qvi·ci = total resurse consumate. – costurile complete unitare (c). Rela ia de calcul: R rc = unde: PrCA ⋅100 CH CA – PrCA = profitul aferent cifrei de afaceri. Factorii direc i de influen ă ai modelului sunt: – structura cifrei de afaceri pe produse (gi).

2) Influen a modificării costurilor complete unitare:  ∑ qv1 ⋅ p 0   ∑ qv1 ⋅ p 0  − 1 ⋅100 ∆R c =  − 1 ⋅100 −  rc  qv ⋅ c   qv ⋅ c  ∑ 1 0  ∑ 1 1  3) Influen a modificării pre urilor de vânzare:  ∑ qv1 ⋅ p 0   ∑ qv1 ⋅ p1  − 1 ⋅100 ∆R p =  − 1 ⋅100 −  rc  qv ⋅ c  qv ⋅ c ∑ 1 1  ∑ 1 1      Exemplu: Analiza factorială a ratei se face cu metoda substitu iei în lan pe baza următorului tabel cu date conven ionale: Nr. 4. 1.39 = . 5.91% − 26.5. 3. Indicatori Simbol Perioada analizată PreceCurentă dentă 910 1050 720 x x 190 26. 2.39% 790 880 730 260 32.55 – 26.91% Cifra de afaceri Cheltuieli aferente CA Cifra de afaceri recalculate Cheltuieli aferente CA recalculate Profitul aferent CA Rata rentabilită ii resurselor consumate ∑ qvp ∑ qvc = CH CA ∑ qv p ∑ qv c PrCA 1 0 1 0 P R rc = rCA ⋅100 CH CA Modificarea absolută a ratei: ∆R rc = R rc1 − R rc0 = 32. 6. crt.52% din care: 1) Influen a modificării structurii produc iei vândute:  ∑ qv 0 ⋅ p 0   ∑ qv1 ⋅ p 0  − 1 ⋅100 = ∆R g i =  − 1 ⋅100 −  rc   qv ⋅ c   qv ⋅ c ∑ 0 0  ∑ 1 0   910   880  = − 1 ⋅100 = 20.39% = +6.84% − 1 ⋅100 −   720   730  186 .

52%. de factori conjucturali (creşterea puterii de cumpărare).84%. Ceilal i doi factori au contribuit cu o scădere la rata rentabilită ii resurselor consumate: • .52 ⇒ 6. ceea ce indică fabricarea unor produse cu costuri ridicate. 187 . ceea ce poate fi rezultatul creşterii costurilor de achizi ie a resurselor materiale.84 – 9. Creşterea cu 21.52 = -5.39 – 20.55 = .9. sau de încercarea de creştere a calită ii produselor.52 = 6. • .52%  790   790  Verificare: ∆R re = ∆R g i + ∆R c + ∆R p rc rc rc 6.52% a pre urilor de vânzare poate fi determinată de infla ie.39 = 21.91 –11.16%  790   730  3) Influen a modificării pre urilor de vânzare:  ∑ qv1 ⋅ p 0   ∑ qv1 ⋅ p1  ∆R p =  − 1 ⋅100 −  − 1 ⋅100 = rc  qv ⋅ c   qv ⋅ c  ∑ 1 1  ∑ 1 1   1050   880  = − 1 ⋅100 −  − 1 ⋅100 = 32.9.52% nu este considerată în valorile optime (după părerea unor specialişti). Rata Rrc = 6.5.16 + 21. datorită modificării structurii de produc iei vândute.52% datorită evolu iei pre urilor de vânzare cu 21.2) Influen a modificării costurilor complete unitare:  ∑ qv1 ⋅ p 0   ∑ qv1 ⋅ p 0  − 1 ⋅100 = ∆R c =  − 1 ⋅100 −  rc  qv ⋅ c   qv ⋅ c  ∑ 1 0  ∑ 1 1   880   880  = − 1 ⋅100 −  − 1 ⋅100 = 11.16%. a cheltuielilor cu salariile sau a costurilor de distribu ie. datorită creşterii costurilor complete unitare.52 Interpretare Rata rentabilită ii resurselor consumate a înregistrat o creştere cu 6. care ar fi între 9% şi 15%.

• pi = pre ul mediu de vânzare (exclusiv TVA) al produsului „i”. ∑ • qvi = cantitatea vândută din produsul „i”. • ci = costul complet unitar al produsului „i”. Schema factorială va fi: gi I. • CA = cifra de afaceri ( qv i p i ). R c = i  p   100  i  unde: • gi = structura produc iei vândute.4. R c pi ci 188 . • pr = profitul total aferent cifrei de afaceri. evaluată în pre uri de vânzare. prin raportul dintre profitul aferent vânzărilor firmei şi cifra de afaceri. • pi = pre ul mediu de vânzare al produsului „i” exclusiv TVA. Rc = pr ⋅ 100 = ∑ qvi pi ∑ qvi pi − ∑ qvi ci ⋅ 100 = ∑ qvi pi  ∑ qv i ⋅ c i   ⋅100 = 1 −  ∑ qvi pi    ∑ q i ⋅ rci . exclusiv TVA. Rata rentabilită ii comerciale Rata rentabilită ii comerciale exprimă sintetic rezultatul politicii comerciale a firmei. unde rc = 1 − ci  ⋅100  II.4. Rela ia de calcul este: Rc = unde: pr ⋅100 = CA pr ⋅100 ∑ qvi ⋅ pi • Rc = rata rentabilită ii comerciale. pe produse. Modele de analiză factorială pot fi: I.4. • rci = rata rentabilită ii comerciale a produsului „i”.

Rata rentabilită ii resurselor consumate pe produs.5. Rata de rentabilitate pe produs La nivelul produsului pot fi determinate: A. B. influen ele factorilor conform modelului I vor fi: • Modificarea absolută a ratei rentabilită ii comerciale: pi ∆R c = R c1 − R c 0 1) Influen a modificării structurii produc iei vândute pe produse:   ∑ qv1 ⋅ c 0  qv ⋅ c   ⋅100 − 1 − ∑ 0 0  ⋅100 ∆R g i = 1 − rc      ∑ qv1 ⋅ p 0   ∑ qv 0 ⋅ p 0  2) Influen a modificării pre urilor medii de vânzare unitare:   ∑ qv1 ⋅ c 0  qv ⋅ c   ⋅100 − 1 − ∑ 1 0  ⋅100 ∆R p = 1 − rc    ∑ qv ⋅ p  1 1   ∑ qv1 ⋅ p 0   3) Influen a modificării costurilor unitare:  ∑ qv1 ⋅ c1   qv ⋅ c   ⋅100 − 1 − ∑ 1 0  ⋅100 ∆R c = 1 − rc      ∑ qv1 ⋅ p1   ∑ qv1 ⋅ p1  p Mai putem analiza şi influen a ∆R c ( i ) ca factor al pre urilor p medii de vânzare cu I1/ 0 .gi II.indicele mediu al pre urilor calculat fa ă de o bază de compara ie:  p ∑ qv1 ⋅ c0  ⋅100 − 1 − ∑ qv1 ⋅ c0  ⋅100    ∆R rc(i ) = 1 −   ∑ qv1 ⋅ p0 I P  ∑ qv1 ⋅ p0      4.4. Rata rentabilită ii comerciale pe produs. 189 . ∆R f rci ci Schematic.

A. • p = pre ul mediu unitar de vânzare al produsului. Rata rentabilită ii comerciale pe produs Profitul pe unitatea de produs (pr) reprezintă diferen a dintre pre ul de vânzare exclusiv TVA (p) şi costul pe unitatea de produs (c) pr = p – c Suma profitului pe produs (pr) ob inut ca urmare a vânzării unei anumite cantită i de produse (qv) dintr-un singur sortiment se determină pe baza rela iei: pr = qv(p . • c = costul unitar complet al produsului. Factorii de influen ă ai acestui model sunt: ∆rcp ∆rc ∆rcc Modificarea absolută a ratei rentabilită ii pe produs va fi: ∆rc = rc1 − rc 0 din care: 1) Influen a modificării pre ului de vânzare al produsului:  c   c  ∆rc p = 1 − 0  ⋅100 − 1 − 0  ⋅100  p   p  1  0    2) Influen a modificării costului unitar:  c   c  ∆rc c = 1 − 1  ⋅100 − 1 − 0  ⋅100  p   p    1 1  190 . conform rela iei: rc = unde:  c p−c ⋅ 100 = 1 −  ⋅ 100  p p   • rc = rata rentabilită ii comerciale pe produs.c) = qvp .qvc Rata rentabilită ii comerciale pe produs reflectă profitul la 1 leu (sau 100 lei) vânzări.

191 . din care: 1) Influen a modificării costului unitar: ∆rrcc = p 0 − c1 p −c ⋅100 − 0 0 ⋅100 c1 c0 2) Influen a modificării pre ului de vânzare al produsului: ∆rrc p = p1 − c1 p −c ⋅100 − 0 1 ⋅100 c1 c1 Remarcă • Analiza ratelor de rentabilitate pe produs trebuie studiată în legătură cu posibilită ile de creştere a capacită ilor de produc ie şi de desfacere şi cu analiza rezervelor de reducere a costului pe unitatea de produs. Rata rentabilită ii resurselor consumate pe produs (rrc) Această rată reflectă profitul la 1 leu (sau 100 lei) costuri.B. • pre ul de vânzare (exclusiv TVA) – (p). Schema factorială a modelului va fi: ∆rrcc ∆rrc ∆rrc p Modificarea absolută a rrc va fi: ∆rrc = rrc1 − rrc0 . • Este utilă şi analiza rentabilită ii pe baza punctului de echilibru şi în func ie de ciclul de via ă al produselor. când este calculată în func ie de costul pe unitate: rrc = p−c ⋅100 c Rezultă că rc este influen ată de 2 factori cu ac iune directă: • costul unitar (c).

profitul fiind zero. d) Perioada critică (pcr): p cr = CA cr CA T 192 . Putem face analiza pragului de rentabilitate la nivelul unui produs sau la nivelul firmei. Pragul de rentabilitate la nivelul unui produs (o produc ie omogenă) a) Volumul fizic critic al produc iei (qcr): q cr = cf cf = p − cv mbv unde: • cf = cheltuieli fixe de produc ie. totale). serviciilor sunt egale cu cheltuielile (variabile. • p = pre de vânzare unitar. • mbv = marja brută fa ă de cheltuielile variabile pe unitatea de produs. • cv = cheltuieli variabile pe unitatea de produs. b) Cifra de afaceri critică (CAcr): CA cr = q cr ⋅ p CAcr înseamnă vânzările firmei pentru care profitul este zero. c) Gradul critic de utilizare a capacită ii de produc ie (Gcr): G cr = unde: • q cr ⋅ 100 q max qmax = este capacitatea maximă de produc ie în expresie fizică. 1.4. Analiza pragului de rentabilitate Pragul de rentabilitate este acea dimensiune a activită ii firmei în care veniturile din vânzarea bunurilor. lucrărilor.5. fixe.

an) T maximă de produc ie în expresie fizică. lună. • face o corela ie între dinamica produc iei şi cea a costurilor. cheltuieli variabile fixe CA C v cv = = cifra de afaceri (CA) CA b) Gradul critic de utilizare a capacită ii de produc ie (Gcr): G cr = în care: • Q max = CA cr Cf ⋅ 100 = ⋅ 100 Q max Q max 1 − cv ( ) ∑q i max ⋅ p i reprezintă capacitatea maximă de produc- ie în expresie valorică. pentru un anumit profit. • indică intervalul de timp (de siguran ă) în care firma îşi poate recupera cheltuielile efectuate.CA = vânzările medii pe unitatea de timp (zi. în care: 2. • cv = cheltuielile variabile medii la 1 leu cifră de afaceri. 193 . • arată gradul de utilizare a capacită ii de produc ie în corela ie cu punctul critic. Pragul de rentabilitate la nivelul firmei a) Cifra de afaceri critică (CAcr): CA cr = Cf 1 − cv unde: • Cf = suma cheltuielilor fixe la nivel de firmă. grupate pe cheltuieli variabile şi fixe. Avantajele analizei rentabilită ii pe baza punctului critic: • stabileşte dimensiunea produc iei pentru care activitatea firmei devine profitabilă.

500 × 365 / 8. 3.200 6. cu o valoare de 6. majoritatea pre urilor la materiile prime.900 1.10 (calculat prin CAcr / CA : T (365) = 6. indexări de salarii etc.  8. Întrebări şi teste grilă 1.300 Pragul de rentabilitate este dat de cifra de afaceri critică: 1.).500 mil. perioadă critică.1977 0.900 0. eficien ă economică. rezultatul aferent cifrei de afaceri. crt.500 mil. de la care firma a devenit rentabilă.600  Nivelul de rentabilitate realizat de firmă nu asigură un interval de siguran ă suficient pentru a face fa ă situa iilor nefavorabile (infla ie. lei Valoare 8. Formule de calcul. 1.300 Cf Cf = = = = =6. Rezultatul exploatării se află cu formula: 194 . 2. rezultatul exploatării. Indicatori în mărimi absolute şi relative.600 CA Pragul de rentabilitate a fost atins în a 276-a zi a anului – adică 3. lei CA cr = Cv 6. modele de analiză.300 1. lei.500  ISIG = (1 − CA cr CA ) ⋅ 100 = 1 −  ⋅ 100 = 24% . 2. gradul critic de utilizare a capacită ii de produc ie.2 1 − cv 1 − 1− 8.300 1. marjele.Exemplu: Analiza pragului de rentabilitate a firmei: Nr. Prezenta i principalele rate de rentabilitate utilizate în analiza financiară a firmei. Formule de calcul şi modele de analiză. Cuvinte – cheie: rentabilitate (concept).600 = 276). rezultatul curent. rezultatul excep ional. volumul fizic al produc iei critic. Indicatori Cifra de afaceri Cheltuieli aferente cifrei de afaceri – cheltuieli variabile – cheltuieli fixe Simbol CA Cv Cf mil. pragul de rentabilitate. cifra de afaceri critică.600 8. Preciza i indicatorii de bază folosi i în analiza rentabilită ii. Intervalul de siguran ă va fi:  6. rate de rentabilitate.

∆RPexex V (T ) V = ? şi ∆RPexex (w h ) = ? Răspuns: ∆RPexex V (T ) = −160.950 8. Răspuns: b) 5. Indicatori Venituri de exploatare Cheltuieli de exploatare Fondul total de timp de muncă Simbol Vex Cex T Perioada analizată Precedentă Curentă 8.lei . Analiza i rentabilitatea ciclului de exploatare cu următoarele rezultate: Nr.200 68. b) venituri de exploatare – cheltuieli de exploatare.1282 0. b) rezultatul exploatării + rezultatul financiar. crt. Rezultatul curent al exerci iului se află cu formula: a) rezultatul exploatării – rezultatul financiar. 3.600 Calcula i influen a factorilor de gradul II asupra veniturilor de exploatare şi verifica i rela ia dintre ei: fondul total de timp de muncă şi productivitatea medie orară. d) venituri totale – cheltuieli totale.12mil.1038 Vex T c p re = 1 − ex Vex wh = 195 . 1. V ∆RPexex (w h ) = +196.750 9.84mil.a) venituri de exploatare – cheltuieli de exploatare + profit brut.0915 0.150 7.250 54. d) profitul brut – profitul net.1676 0. Indicatori Rezultatul exploatării Productivitatea medie orară Profitul mediu la 1 leu de exploatare Simbol RPex = Vex − C ex Perioada analizată Precedentă Curentă 800 950 0. 1. c) rezultatul precedent al exerci iului – cota de impozit pe profit. Răspuns: b) 4. 2. 2.lei Model de rezolvare Nr. crt. 3. c) venituri de exploatare + cheltuieli de exploatare.

0915 = ( ) = 36.1) Influen a modificării fondului de timp de muncă: V ∆RPexex (T ) = (T1 − T0 ) ⋅ w h 0 ⋅ pre0 = = (54600 .160.6 Verificarea rezultatelor: 196 .84 ⇒ 36.68250)·0. lei 1.12 mil.2) Influen a modificării productivită ii medii orare: V ∆RPexex (w h ) = T1 w h 1 − w h 0 ⋅ pre 0 = ( ) = 54600·(0.84 mil.1282)·0.6 mil.6 = -160.1) Influen a modificării veniturilor de exploatare: V ∆RPexex (T ) = Vex1 − Vex 0 ⋅ pre0 = (9150 − 8750 ) ⋅ 0.1282·0.0915= . lei 1.6 ≅ 36.12 + 196. lei V V V ∆RPexex = ∆RPexex (T ) + ∆RPexex (w h ) 36.1676 – 0.0915 = +196.

• componen a materială a capitalului. din cel pu in trei puncte de vedere: • existen a capitalului. prin identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari ale gestiunii financiare.). • analiza integrită ii patrimoniului (rezultatele inventarelor.5. anuale. ANALIZA FACTORIALĂ A SITUA IEI PATRIMONIAL-FINANCIARE Situa ia patrimonial-financiară reprezintă o anumită stare a capitalului. 197 . Problemele de bază ale analizei situa iei financiare sunt următoarele: • analiza eficien ei şi a performan elor firmei. salaria ii) ai firmei. Analiza financiară foloseşte un ansamblu de instrumente.). • determinarea patrimoniului net. organele judecătoreşti). administra ia financiară şi organismele de control financiar. • rezultatele ob inute prin folosirea lui. respectiv a valorii firmei. antecalculate. cât şi utilizatorilor externi (bănci. corpul managerial. Pe baza acestui diagnostic se va constitui o strategie de dezvoltare a firmei cu posibilitatea adaptării la condi iile noi apărute în contextul economic. reducerea volumului de pierderi din lipsuri de valori materiale etc. previzionale etc. tehnici şi metode prin care sunt examinate situa ia financiară a unei firme şi performan ele acesteia. Finalitatea analizei financiare constă în oferirea de informa ii financiare atât utilizatorilor interni (ac ionarii. Această analiză are ca scop stabilirea unui diagnostic asupra situa iei financiare a firmei. parteneri de afaceri. • analiza elementelor patrimoniale imobilizate şi circulante (optime.

clară. În activul bilan ului sunt reprezentate mijloacele (activele) pe care le utilizează firma pentru realizarea obiectului ei de activitate. a capacită ii de plată şi lichidită i. • analiza raportului dintre activele circulante şi fondul de rulment net şi balan ier. Elemente metodologice Metodologia de analiză a situa iei financiare se bazează pe situa iile anuale ale firmei: • bilan ul contabil. 5. a situa iei financiare şi a rezultatelor ob inute. la rela ia Activ – Datorii = Capital propriu. în care se reflectă situa ia patrimoniului firmei şi rezultatele financiare ale perioadei de gestiune. Bilan ul este un document oficial de gestiune a firmei şi trebuie să redea o imagine fidelă. strategia unei firme. • situa ia fluxurilor de trezorerie.• analiza surselor financiare de acoperire a activelor: − capitaluri. împrumutate etc. − surse atrase. • situa ia modificării capitalurilor proprii. • analiza solvabilită ii. • contul de profit şi pierdere. A. − fondul de rulment. Formatul şi structura bilan ului au trecut de la rela ia Activ = Pasiv. completă a patrimoniului. reflectând astfel puterea ei financiară.1. • politici contabile. • analiza eficien ei utilizării patrimoniului firmei şi a capitalului. − surse asimilate celor proprii. datorită ordinului 94/2001 al Ministerului Finan elor Publice în concordan ă cu armonizarea la Standardele Interna ionale de Contabilitate şi cu Directiva a IV-a a Comunită ii Economice Europene. Ele sunt grupate în: 198 . Bilan ul contabil este un document de sinteză al contabilită ii în dublă partidă.

Stocuri. se continuă cu cele pe termen lung (plătibile într-o perioadă mai mare de un an) şi se termină cu capitalurile proprii. B. Imobilizări financiare. ac ionarii şi creditorii pot cunoaşte valorile financiare pe care le au. Bilan ul patrimonial (financiar) Acest bilan se realizează cu ajutorul bilan ului contabil. III. Bilan ul func ional. Active imobilizate I. reprezentând un instrument de analiză pe baza căruia cei interesa i. Activul bilan ului cuprinde şi conturi de regularizare: C. Casa şi conturile la bănci. II. I. Imobilizări corporale. Investi ii financiare pe termen scurt. Conturi de regularizare: H. 2. ce se acoperă din capitaluri proprii. II. Structura sintetică a bilan ului financiar presupune gruparea elementelor patrimoniale în activ şi pasiv astfel: 199 . 1. care se acoperă din surse temporare. III. În legătură cu concep ia bilan ului contabil există două teorii fundamentale: 1. Crean e. Analiza face o delimitare între nevoile permanente de finan are. E. Active circulante I. Venituri în avans. şi nevoile temporare. Bilan ul patrimonial (financiar).A. Datorii pe termen scurt. Apoi pasivul bilan ului se încheie cu: J. Capital. Cheltuieli efectuate în avans Pasivul bilan ului este prezentat în continuarea activului şi începe cu datoriile pe termen scurt (plătibile într-un an). IV. Imobilizări necorporale. Datorii pe termen lung. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli. Prezentarea pasivului va fi: D.

din care: 1. pentru echilibrare. stocuri etc. • pasivul majorează valoarea capitalurilor proprii.ACTIV (NEVOI) I. Crean e 3. Active circulante. Imobilizări necorporale 2. clădiri. Imobilizări corporale 3. dacă au fost evaluate la costul istoric în bilan ul contabil. cheltuieli (> 1. Corecturile din activ se fac în acord cu cele din pasiv. Investi ii financiare 4. pentru respectarea principiilor şi modelului bilan ului financiar (patrimonial). Obliga ii 3. se vor diminua capitalurile proprii cu valoarea activelor fictive. – dacă valoarea de pia ă este mai mică decât cea înregistrată la costul istoric: • activul se diminuează cu diferen a. caracter de rezervă) II. Active imobilizate. Situa ia leasing-ului opera ional nu este înregistrată în bilan ul contabil. astfel încât să se respecte egalitatea activ-pasiv. Provizioane pentru riscuri. Provizioane pentru riscuri. În pasiv. Stocuri 2. Crean e (> 1 an) II. Imobilizări financiare 4. Credite pe termen scurt 2. Rezerve 3. pentru că activul respectiv nu este în proprietatea agentului economic. – în bilan ul financiar se înregistrează valoarea netă a acestor active (pentru a se înregistra continuitatea activită ii): 200 . atât în activ. Capitaluri proprii. din care: 1. vor fi înregistrate astfel: – dacă valoarea de pia ă este mai mare decât valoarea la costul istoric: • activul se majorează cu diferen a. cât şi în pasiv. Disponibilită i PASIV (SURSE) I. Capital social 2. care nu au valoare în termeni de lichiditate. cheltuieli (> 1an) Pe bilan ul contabil actual se operează o serie de corec ii.). Datorii pe termen scurt. • pasivul diminuează capitalurile proprii. Diferen ele înregistrate dintre cele două valori pentru terenuri. Activele sunt reevaluate în valoarea lor de pia ă (valoare reală). Posturile bilan ului contabil vor fi corectate astfel: În activ vor fi eliminate „activele fictive” (cheltuieli de constituire. Subven ii 4. Datorii pe termen lung III. din care: 1. cheltuieli în avans etc. din care: 1.

• de exploatare. Bilan ul func ional Acest bilan este un instrument folosit de analiza financiară. • în pasiv generează o creştere în crean e pe termen scurt. care nu mai sunt în patrimoniul ei pentru că au fost cedate băncii şi au generat o creştere a disponibilită ilor. Efectele scontate neajunse la scaden ă reprezintă crean e ale firmei. • pasiv – la datorii pe termen lung. care prin retratarea bilan ului contabil pune într-o ordine logică posturile bilan ului pentru a eviden ia func iunile principale ale firmei pe cicluri: • de investi ii. 2. din punct de vedere financiar: • în activ generează o creştere a disponibilită ilor. • de trezorerie.• activ – în active corporale. Astfel. ACTIV (NEVOI) PASIV (SURSE) • Active stabile (aciclice) • Surse stabile (aciclice) – Activ imobilizat (brut) – capitaluri proprii – amortizări şi provizioane – datorii financiare • Active ciclice de exploatare • Surse ciclice de exploatare – stocuri – obliga ii către furnizori şi asimilate – crean e aferente exploatării – datorii către salaria i • Active ciclice din afara – datorii fiscale exploatării – venituri în avans legate – crean e diverse de exploatare – TVA aferentă imobilizărilor • Surse ciclice din afara exploatării – datorii legate de imobilizări – datorii diverse – venituri în avans legate din afara exploatării – dividende de plată • Trezorerie de activ • Trezorerie de pasiv – disponibilită i şi valori – credite pe termen scurt imobiliare de plasament 201 . La fel sunt tratate şi activele de inute în loca ie de gestiune sau închiriate. • de finan are.

Anexele la bilan Cuprind informa ii legate de datele prezentate în bilan şi în contul de profit şi pierdere. în pasiv – măresc creditele pe termen scurt. • impozitele şi taxele datorate şi vărsate. C. cu privire la situa ia patrimonială şi financiară şi rezultatele exerci iului încheiat. 202 . • determinarea rezultatului fiscal. Aceste informa ii se referă la: • activele imobilizate.Observa ie: • Leasing-ul opera ional. • repartizarea rezultatului exerci iului. • stocurile şi produc ia în curs. • Amortizarea şi provizioanele se înregistrează în pasivul bilan ului func ional la resurse stabile. • Efectele scontate şi neajunse la scaden ă vor fi trecute: în activ – măresc crean ele din exploatare. B. majorându-le. • crean e şi datoriile. provenite din activitatea firmei şi care cuprinde următoarele elemente: • cifra de afaceri. • încasările şi plă ile în valută. Contul de profit şi pierdere Este un cont din bilan care reflectă rezultatele exerci iului. • rezultatul exerci iului (profit sau pierdere) pe cele 3 categorii: – rezultatul curent. • veniturile şi cheltuielile exerci iului (grupate după natura lor). loca ia de gestiune sau închiriere vor fi incluse: în activ – active stabile. – rezultatul excep ional. în pasiv – datorii pe termen lung. – impozitul pe profit. • provizioanele. • informa ii suplimentare.

fonduri proprii etc. atunci patrimoniul net înregistrează o creştere. Metoda sintetică. • Rz = rezerve. • Rrep = rezultatul repartizat. primirea cu titlu gratuit a unor active etc. precum şi totalitatea bunurilor la care se referă.D. cresc şi sursele proprii. • Rr = rezultatul reportat. 2. Remarcă: • Practica arată că. apar inând unei persoane fizice sau juridice. • Dacă ritmul activelor totale devansează ritmul datoriilor totale. ale cărei nevoi le satisface.). în care se însumează elementele capitalului propriu: Pnt = Ks + Rz + Rr + Rex – Rrep unde: • Ks = capitalul social. dacă rentabilitatea firmei creşte. în care din activul total (AT) se scad datoriile totale (DT): Pnt = AT – DT unde Pnt = patrimoniul net. reprezentate de rezerve legale. Remarcă • Valoarea patrimonială a unei firme coincide cu activul net contabil. care stabileşte averea firmei negrevată de datorii. • Creşterea capitalului social poate creşte şi prin: 203 . Patrimoniul net poate fi determinat prin două metode: 1. Metoda aditivă. – pe baza surselor externe (aportul de capital. Patrimoniul net Analiza patrimoniului net este o problemă de bază de bilan . Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obliga iilor care pot fi exprimate în bani. • Patrimoniul net poate înregistra o creştere: – pe seama rentabilită ii surselor interne ale firmei. • Rex = rezultatul exerci iului.

punând accent pe utilizarea metodei ratelor. Analiza structurii patrimoniale a firmei Analiza structurii patrimoniale arată ponderea diferitelor elemente patrimoniale prin folosirea metodei ratelor. Metoda ratelor se utilizează. având în vedere structura sa şi principiile care stau la baza grupării posturilor. care. – a valorii contabile a ac iunilor sau plă ilor sociale.contribu iile ac ionarilor. care se poate referi: – fie la activ (analiza statică a activelor fixe şi circulante etc. 204 . prin raportul a doi indicatori.). – fie la pasiv ( analiza capitalurilor proprii. împrumutate şi atrase). – situa ia activelor şi datoriilor în mărimi relative (considerând totalul activelor de 100%). rezultatul reportat se poate constituiea: – profit nerepartizat (creşte patrimoniul net). Prezentarea situa iei firmei prin ratele de structură va eviden ia: – tendin a de dezvoltare a firmei pe o anumită perioadă de timp. – pierdere neacoperită (patrimoniul va fi diminuat). Analiza pe orizontală se referă la corelarea posturilor de activ cu posturile de pasiv. conversia unor datorii în capital social (stingerea unei datorii în schimbul oferirii unui pachet pe ac iuni). care se condi ionează reciproc şi au o anumită putere informa ională. Analiza combinată presupune îmbinarea celor două tipuri de analiză prezentate. Metode utilizate în analiza situa iei financiare: Analiza bilan ului. este o analiză de structură. deşi asigură autonomia financiară. – modificările structurale din cadrul firmei. eviden iind măsura în care activele imobilizate şi circulante (mijloacele economice) s-au format pe baza surselor financiare corespunzătoare din pasiv. 5. – a puterii (dacă nu se men in propor iile ini iale ale capitalului). E. – compara ia între firme de dimensiuni diferite. produc un efect de diluare: – a câştigului pe ac iune. în analiza situa iilor financiare.2.

pune în eviden ă specificul firmei. Analiza structurii activului Analiza activelor. b) Rata imobilizărilor corporale (RIC) R IC = A IC ⋅ 100 . AT Remarcă: • Mărimea acestei rate arată ponderea unor active. cât şi de istoria ei. unde: • AIC = active imobilizate corporale. AT 205 . unde: Ai = active imobilizate. licen e. • Rata depinde însă şi de specificul firmei. mărci. Pentru aprofundarea analizei. urmărită static şi dinamic. viteza de prelucrare a materialelor. situa ia stocurilor etc. • Dimensiunea acestui indicator este influen ată de politicile contabile ale firmei (alegerea între capitalizare şi înregistrarea unor investi ii pe costuri.1. de dimensiunea firmei. • factori economici şi juridici.5. rata imobilizărilor poate fi descompusă în trei componente: a) Rata imobilizărilor necorporale (RIN) R IN = A IN ⋅ 100 . unde: • AIN = active imobilizate necorporale. Analiza făcută cu ratele de structură ale activului este influen ată de factori ca: • factori tehnici determina i de specificul activită ii desfăşurate de firmă.. Principalele rate de structură ale activului sunt: Rata activelor imobilizate (RAi): R Ai = Ai ⋅ 100 . precum brevete. gradul de dotare tehnică. în patrimoniul firmei. fond comercial etc. Este cunoscut că dotarea tehnică a unei firme variază în func ie de profitul său şi de înzestrarea cu tehnică modernă.2. AT AT = active totale Remarcă • Acest indicator precizează flexibilitatea financiară a firmei în măsura în care se eviden iază componen a capitalului investit. sistemul de amortizare etc.).

clădiri. Rata imobilizărilor circulante (RAC) R AC = AC ⋅ 100 AT unde: • AC = active circulante. Remarcă: • Această rată eviden iază dimensiunea legăturilor strategice şi financiare pe care o anumită firmă le are cu al i agen i economici. pentru firmele de distribu ie (care au stocuri datorită specificului activită ii). – politica de investi ii.Remarcă • Această rată arată ponderea capitalurilor fixe corporale (terenuri. unde St = stocuri. – alegerea contabilă între costul istoric şi valoarea reală de pia ă a imobilizărilor corporale. AT Remarcă • Indicatorul are valori ridicate pentru firmele de produc ie cu ciclu lung de fabrica ie. de distribu ie a energiei. de gradul de dotare tehnică şi de nivelul tehnologiei utilizate. maşini şi echipamente) în cadrul activelor firmei. c) Rata imobilizărilor financiare (RIF) R IF = A IF ⋅ 100 AT unde: • AIF = active imobilizate financiare. • Ea este o măsură a flexibilită ii financiare şi arată activele care se pot transforma uşor în bani. • Nivelul indicatorului este influen at şi de: – politica de amortizare. de transporturi feroviare etc. Remarcă: • Această rată este influen ată de profitul firmei. 206 . Aprofundarea analizei poate fi făcută pe componentele activelor circulante: a) Rata stocurilor (RS) RS = St ⋅ 100 . • Indicatorul are valori ridicate în firmele de produc ie.

• Se consideră că are valori normale dacă este cuprinsă între: 1. care poate asigura firmei un echilibru financiar. dar şi posibilită ii de operare cu date eronate.2.unde: DA = disponibilită i şi active asimilate. reprezentând o măsură a lichidită ii interne a firmei. unde CCA = clien i şi conturi asimilate.5% ≤ R DP ≤ 2% • Între rata activelor imobilizate şi rata activelor circulante există rela ia: R Ai % + R AC% = 100 5. AT Remarcă • Această rată se mai numeşte rată netă de asigurare cu disponibil.b) Rata crean elor comerciale (RCC) R CC = CCA ⋅ 100 . • provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli. • datorii pe termen mediu şi lung (> 1 an). Analiza structurii pasivului Elementele principale în structura pasivului bilan ier sunt: • capitalurile şi rezervele. • venituri în avans.2. – managementul firmei. –resurse neutilizate. datorită fluctua iilor rapide. c) Rata disponibilită ilor (RDP) R DP = DA ⋅ 100 . 207 . • Rata este influen ată de: – specificul activită ii. • Aprecierea ratei se face cu pruden ă. • Nivelul ridicat al ratei poate arăta: – o bună organizare managerială. – puterea de negociere a firmei cu partenerii comerciali (pentru efectuarea plă ilor de clien i). AT Remarcă • Indicatorul arată importan a tipurilor de crean e comerciale ale firmei.

Principalele rate de structură ale pasivului sunt: Rata stabilită ii financiare (RSf) R Sf = K per PT ⋅ 100 . 1. precum şi în pasivul total. • Capitalul permanent reflectă toate sursele de finan are pe termen lung. respectiv ale obliga iilor pe termen scurt în totalul pasivelor de la o firmă la alta. Remarcă: • Indicatorul se stabileşte cu dificultate din cauza ponderilor diferite ale capitalurilor proprii. Rata autonomiei financiare globale (Rafg) R afg = K pr PT ⋅ 100 unde: Kpr = capitalul propriu PT = pasivul total. • politica financiară a firmei. 208 . • O valoare scăzută a acestui indicator pune în pericol stabilitatea financiară a firmei. • autonomia financiară.Analiza structurii pasivului se realizează cu o serie de rate care pot analiza: • importan a relativă şi evolu ia în timp a diferitelor surse de finan are de firmă. indiferent de sursa acestora (capital propriu. PT = pasivul total. Rata autonomiei financiare reflectă ponderea capitalului propriu în diferite elemente de pasiv. pentru că activele imobilizate şi fondul de rulment trebuie acoperite de capitalul permanent. capital împrumutat pe termen mediu şi lung). • gradul de îndatorare. Remarcă • Indicatorul arată importan a relativă a surselor de finan are pe termen lung şi datorită faptului că ele trebuie corelate cu mărimea activelor pe termen lung. unde: Kper = capitalul permanent.

Rata de îndatorare globală (Rîg). firma dispune de o autonomie financiară ridicată. dar firma poate beneficia de credite. Remarcă: • Acest indicator.• Din experien a practică s-a constatat: dacă Kpr reprezintă cel pu in 2/3 din capitalul total. • Kprm= capitalul permanent. 209 . aft • Raft are o valoare mai mare în perioadele de gestiune când se fac împrumuturi pe termen mediu şi lung pentru necesită ile firmei şi va scade pe măsura rambursării împrumuturilor. ce includ: – împrumuturile pe termen mediu şi lung. • Valorile minimale optime pentru această rată vor fi: Raft > 50% iar R ′ > 100%. riscul acordării de credite este mare. firma nu mai prezintă garan ie pentru acordarea de credite. – împrumuturile pe termen scurt. Rata autonomiei financiare la termen (Raft) R aft = unde: K pr K prm ⋅ 100 sau R ′aft = K pr DTML ⋅ 100 • Kpr = capitalul propriu. dacă ponderea Kpr < 30%. dacă ponderea Kpr este cuprinsă între 20% şi 50%. Rata de îndatorare (Rî) măsoară ponderea obliga iilor în patrimoniul firmei şi se poate detalia în: 1. – obliga iile. reprezentând garan ii aproape sigure pentru eventualii investitori. ce măsoară ponderea datoriilor totale în patrimoniul firmei: R îg = DT DT ⋅ 100 sau R ′îg = ⋅ 100 K pr PT unde: • DT = datorii totale. • DTML = datorii pe termen mediu şi lung. aduce un plus de precizie în aprecieri. datorită folosirii capitalului permanent. 2. dacă nu sunt contractate noi credite de această natură.

Posibilită ile de îndatorare ale unei firme sunt cu atât mai mari. aceasta este considerată o valoare normală pentru firmă. Indicatorii pot fi determina i în accep ie patrimonială – pe baza bilan ului financiar. iar în accep iunea func ională – pe baza bilan ului func ional. • Dacă Rîg ≥ 66%. cu consecin e directe în creşterea autonomiei financiare. • R ′ este inversa ratei autonomiei financiare la termen ( R ′ ): ît aft R ′ît = 1 R ′aft 5. Echilibrul financiar. Rata de îndatorare la termen (Rît) măsoară ponderea datoriilor pe termen mediu şi lung (DTML) în capitalul permanent (Kprm) sau în capitalul propriu (Kpr): R ît = DTML DTML ⋅ 100 sau R ′ît = ⋅ 100 K pr K prm Remarcă • Nivelul Rît ≤ 50% (50% valoarea maximă). 2. Corela ia dintre fondul de rulment.3. • trezoreria. iar R ′ < 100%. • Pentru limita superioară. 210 . ît ceea ce ar contribui la o garan ie a rambursării creditelor de la bănci. cu cât valoarea acestei rate este mai scăzută. nevoia de fond de rulment şi trezoreria netă Principalii indicatori utiliza i în analiza echilibrului financiar sunt: • fondul de rulment. • necesarul de fond de rulment. semnificând o reducere a îndatorării firmei. acceptabilă este ca mărimea datoriilor să fie de cel mult două ori mai mare decât capitalul propriu.Remarcă • Valoarea minimă optimală trebuie să fie Rîg < 100.

fondul de rulment exprimă în mărime absolută lichiditatea unei firme (pe termen scurt) şi se calculează: FR = Kprm – Ai unde: Kprm = capitalul permanent Ai = active imobilizate. Astfel. Astfel. Prin prisma surselor de finan are. În concep ia patrimonială. fondul de rulment patrimonial se compune din: • fondul de rulment propriu (FRp): FRp = Kpr – Ai unde Kpr = capitaluri proprii • fond de rulment împrumutat (FRî): FRî = DTML unde: DTML = datorii pe termen mediu şi lung.Fondul de rulment (FR) reprezintă partea din capitalul permanent utilizată pentru finan area activelor circulante. Remarcă: • FR este destinat finan ării activelor circulante. • FR asigură legătura dintre cele două păr i ale bilan ului financiar. precum şi decalajului dintre termenul mediu de transformare a activelor circulante în lichidită i şi durata medie în care datoriile pe termen scurt devin exigibile. fondul de rulment patrimonial este format din cele două fonduri: FR = FRp + FRî sau mai poate fi calculat: FR = Acr – DTS unde: Acr = active circulante DTS = datorii pe termen scurt. În concep ia func ională se determină fondul de rulment func ional sau fondul de rulment net global (FRNG) astfel: 211 . FR stabileşte legătura dintre lichiditate şi exigibilitate. datorită diferen elor dintre sumele de încasat şi sumele de plătit. permi ând aprecierea pe termen scurt a riscului de incapacitate de plată. reprezentând unul dintre cei mai importan i indicatori ai echilibrului financiar.

212 . iar firma va fi nevoită să apeleze la noi credite pentru a acoperi nevoile ciclului de exploatare. • negativ FRNG < 0.FRNG reflectă surplusul de resurse în raport cu valorile imobilizate: FRNG = SA – AA unde: SA = surse aclice (stabile) AA = active aciclice (stabile) Reprezentare grafică: A Active stabile – aciclice P Resurse stabile – aciclice FRNG poate fi: • pozitiv FRNG > 0. avem un surplus de surse stabile (permanente). FRNG se mai poate determina: FRNG = (NC + NT) – (RC + RT) unde: NC = nevoi ciclice NT = nevoi de trezorerie RC = resurse ciclice RT = resurse de trezorerie sau FRNG = (Ace + Acîe + Ds) – (DTe + DTîe + CBT) unde: Ace = active circulante de exploatare Acîe = active circulante în afara exploatării Ds = disponibilită i DTe = datorii de exploatare DTîe = datorii în afara exploatării CBT = credite bancare de trezorerie Remarcă: • FRNG > 0. atunci SA > AA. care pot fi utilizate pentru finan area altor nevoi ale firmei. În acest caz avem o insuficien ă de fond de rulment. atunci SA < AA. firma dispune de lichidită i. În acest caz.

alte active). • Pe baza bilan ului func ional. atunci putând vorbi de o situa ie favorabilă. iar în viitor în refacerea fondului de rulment. crean e. • Pe baza bilan ului patrimonial se determină astfel: NFR = (Ac – Ds) – (DTs – CBs) = Ac – Ds – OTs unde: NFR = nevoia de fond de rulment. bugetul de stat etc. ST – stocuri. Ac = active circulante. determinate pe baza unor viteze de rota ie normale la scară na ională şi comparabile cu uzan ele interna ionale. OTs = obliga ii pe termen scurt. fondul este sub necesarul acoperirii activelor circulante. această situa ie s-a creat datorită unor investi ii mari ale firmei. la nivelul unei perioade mai scurte (1-2 ani) . CBs = credite bancare pe termen scurt. • Dacă FRNG < 0. care produce perturba ii în desfăşurarea normală a circuitului economic.• FRNG < 0. DTs = datorii pe termen scurt. Nevoia de fond de rulment (NFR) exprimă volumul fondului de rulment prevăzut (din surse proprii sau atrase) să asigure activele circulante (stocuri. se produce o decapitalizare. NFR = ST + CR – OTs unde: CR – crean e. nevoia de fond de rulment caracterizează ciclul de exploatare şi se poate determina: NFR = AC – RC unde: AC = active ciclice RC = resurse ciclice şi se poate împăr i în două categorii distincte: 213 . Investi iile realizate vor determina o creştere a imobilizărilor (active stabile) în sensul creşterii activită ii firmei (cifrei de afaceri) şi rezultatul se va vedea în majorarea resurselor stabile. Ds = disponibilită i. Firma va trebui să apeleze la credite bancare pentru a-şi onora obliga iile către creditori.

• viteza de rota ie a stocurilor şi crean elor. viteza lor de rota ie foarte mare) şi există obliga ii foarte mari (furnizorii acceptă condi ii contractuale drastice pentru că au asigurată desfacerea pentru cantită i mari. • nivelul de activitate etc. crean elor şi exigibilitatea datoriilor de exploatare. În caz contrar. situa ia este normală numai dacă se datorează unor investi ii sus inute pentru finan area ciclului de exploatare. În practică se întâlnesc două situa ii: • NFR > 0. au garantate încasarea şi rota ia rapidă a mărfurilor). unde crean ele sunt zero (plata se realizează cu numerar. În caz contrar. resursele exced necesarul. • NFR < 0. NFR reflectă un decalaj nefavorabil între lichiditatea stocurilor. Remarcă Factorul managerial în dimensionarea normală a nevoii fondului de rulment trebuie să ină seama de principalii factori care o influen ează: • natura activită ii. situa ia este nefavorabilă.1) nevoia de fond de rulment pentru exploatare (NFRE): NFRE = ACe – RCe = (ST + CR) – OTs unde: ACe = active ciclice din exploatare RCe = resurse ciclice din exploatare 2) nevoia de fond de rulment în afara exploatării (NFRîe): NFREîe = ACîe – RCîe = (ST + CR) – OTs unde: ACîe = active ciclice din afara exploatării RCîe = resurse ciclice din afara exploatării. 214 . • durata ciclului de fabrica ie. Exemplu: Firma cu profil de distribu ie cu amănuntul (hipermarketurile). Firma are un surplus de resurse temporare în compara ie cu nevoile temporare. pentru că se datorează unor întreruperi temporare în aprovizionare şi reînnoirea stocurilor sau în activitatea productivă. iar situa ia este considerată favorabilă doar dacă a rezultat din accelerarea vitezei de rota ie a activelor circulante şi angajarea unor credite cu scaden e mai îndepărtate. stocurile reduse.

Dacă această situa ie se men ine mai multe exerci ii financiare succesive. înseamnă că firma are o rentabilitate economică mare şi are posibilitatea plasării rentabile a disponibilită ilor băneşti pentru a-şi întări pozi ia pe pia ă. Dacă nevoia de fond de rulment se men ine constantă. Trezoreria netă poate fi: 1. atunci FR > NFR. caz în care din activitatea firmei se degajă un surplus monetar. atunci TN < 0 este efectul înregistrării de pierderi. NFR = constantă = TN = Pnet – Dd + A. dar firma înregistrează o creştere a NFR (firma produce lucrări. reflectând situa ia financiară a firmei pe termen scurt. la care se adaugă amortizarea (A). TA = trezoreria de activ. se va calcula: TN = FRNG – NFR sau TN = TA – TP unde: FRNG = fondul de rulment net global. • Pe baza bilan ului patrimonial.Trezoreria netă (disponibilul bănesc) exprimă corela ia dintre fondul de rulment şi nevoia de fond de rulment. Dacă TN < 0. mediu şi lung. 3. NFR = nevoia de fond de rulment. 2. Dacă NFR = constantă. servicii rentabile şi are pie e de aprovizionare şi desfacere). TP = trezoreria de pasiv. produse. reflectă un deficit (dezechilibru) financiar la sfârşitul anului. atunci trezoreria netă pozitivă este echivalentul profitului net (Pnet) din care s-au scăzut dividendele (Dd) plătite în cursul perioadei respective. respectiv soldurile creditoare ale conturilor de credite pe termen scurt. TN < 0. TN > 0. atunci există un decalaj între termenul 215 . trezoreria netă (TN) se calculează: TN = FR – NFR • Pe baza bilan ului func ional. respectiv soldurile debitoare ale conturilor de disponibilită i şi plasamente. iar firma va apela la un credit de trezorerie (înseamnă că în calculul NFR nu s-au luat în considerare creditele pe termen scurt).

Rata marjei de securitate (RMS): RMS = FRNG ⋅T. 5. 216 .3. Dacă RFNFR > 100. CA Observa ie: RMS se apreciază că este cuprinsă între 30 şi 90 zile. atunci: – trezoreria netă este negativă. în func ie de domeniul de activitate. Analiza echilibrului financiar func ional pe baza ratelor Se recomandă folosirea următoarelor rate: Durata de rota ie a necesarului de fond de rulment din exploatare: DR NFR = NFRE ⋅T CA unde: CA = cifra de afaceri. atunci: – se creează o trezorerie netă pozitivă. NFR > 0. – NFR este finan at integral pe seama fondului de rulment.1. Rata de finan are a necesarului de fond de rulment (FRNFR): RFNFR = FRNG ⋅ 100 cu condi ia ca FRNG. Dacă RFNFR < 100. – NFR este integral asigurat prin capitalul permanent.mediu de transformare a stocurilor şi crean elor în lichidită i şi durata medie de onorare a obliga iilor pe termen scurt. Dacă RFNFR = 100 (caz teoretic) – trezoreria este nulă. – NFR este finan at par ial pe seama creditelor de trezorerie. T = timpul. NFR Remarcă RFNFR măsoară propor ia în care NFR este acoperit prin surse permanente.

Dacă R rc < 1. Situa ia este favorabilă dacă nivelul este mai mic decât numărul anilor în care s-a prevăzut rambursarea în totalitate a creditelor existente. Remarcă R rc măsoară capacitatea de a achita obliga iile anuale ale creditorilor pe seama fluxului de numerar degajat.Rata de acoperire a riscului (RACR): RA CR = unde: DTML DTML = CF Pnet + A DTML = datorii pe termen mediu şi lung CF = cash-flow-ul Pnet = profit net A = amortizarea Remarcă RA CR măsoară capacitatea firmei de a rambursa creditele pe seama fluxului de numerar (sau de casă) rezultat într-o perioadă de gestiune. Dacă R rc > 1. profitul net şi amortizarea acoperă integral ratele scadente. Dacă R rc = 1 (caz teoretic). rezultă că există surse necesare rambursării ratelor scadente ale creditului. Rata capacită ii de rambursare a creditului (Rrc): R rc = unde: ∑r ar CF ∑rar = suma ratelor anuale de rambursare CF = cash-flow-ul. 217 . rezultă că fluxul de numerar acoperă integral ratele scadente şi rezultă şi un disponibil. prin această rată se determină numărul anilor în care creditele pot fi rambursate pe seama fluxului de numerar.

personal. Crean ele reprezintă angajamente contractate de anumi i clien i ai firmei. Obliga iile sub aspect contabil con in datorii către furnizori. Analiza corela iei dintre crean e şi obliga ii se poate face cu următorii indicatori: Durata de imobilizare a crean elor (Dcr): D cr = unde: S dcr S dcr S dcr ⋅ 360 sau D cr = ⋅ T sau D cr = ⋅T Rd Rd CA S dcr – soldul mediu debitor al conturilor de crean e Rd – rulajul debitor al conturilor de crean e T – timpul (sau 360 zile) CA – cifra de afaceri. în calitate de beneficiari ai unor împrumuturi pe care le vor rambursa ulterior.4. Observa ie: În practica economică.5. excluzând creditele bancare. Evolu ia crean elor şi obliga iilor influen ează fluxul de numerar al firmei: – sub aspectul sumelor. stat. – sub aspectul termenilor de încasare şi de plată. împreună cu dobânda aferentă. Durata de folosire a surselor atrase (Dfa): D fa = unde: 218 S ob S ob ⋅ 360 sau D fa = ⋅ 360 Rc CA . ac ionari. avansuri de la clien i etc. pentru că bilan ul nu furnizează date asupra rulajului debitor al conturilor de crean e se foloseşte cifra de afaceri. Analiza corela iei dintre crean e şi obliga ii Evolu ia corela iei dintre crean e şi obliga ii este importantă. precum şi de debitorii firmei. Obliga iile sau datoriile nefinanciare pe termen scurt reprezintă surse de finan are atrase pe o durată mai mică de un an. pentru că ea influen ează capacitatea de plată a firmei. ale căror termene de plată au o scaden ă ulterioară livrării mărfii.

.250 500 2. dinamica crean elor şi obliga iilor este superioară dinamicii cifrei de afaceri.1. iar pentru acelaşi interval de timp încasările vor fi superioare plă ilor.2 120 104.8 În perioada celor trei ani analiza i. atunci fluxul de disponibilită i este influen at negativ. dar subunitar. Raportul crean e/obliga ii este crescător.mil.) Tabelul 5.S ob = soldul mediu al conturilor de obliga ii Rc = rulajul creditor al conturilor de obliga ii. Dacă S dcr > S ob şi Dcr = Dfa. pentru a analiza raportul dintre imobilizarea capitalului firmei şi folosirea surselor atrase (conform tabelului 5. C. influen ând nefavorabil fluxul de disponibilită i. crt. ceea ce creează o situa ie nefavorabilă firmei. Dacă S dcr < S ob şi Dcr = Dfa.31 106. Exemplu: Analizăm evolu ia crean elor şi obliga iilor în raport cu cifra de afaceri. indicând o creştere a gradului de imobilizare a capitalului firmei.24 100 100 100 8. iar pentru acelaşi interval de timp plă ile devansează încasările.050 900 2.27 103.100 0. care diminuează par ial influen a negativă anterioară. Remarcă: Dacă S dcr = S ob şi Dcr = Dfa.5 150 131. atunci fluxul de disponibilită i este influen at pozitiv. situa ia se prezintă astfel: 219 .1.200 0. atunci din punct de vedere teoretic crean ele şi obliga iile se compensează reciproc. Indicatori AN N-2 DINAMICĂ N-2/N-2 AN N-1 DINAMICĂ % N-1/N-2 AN N DINAMICĂ % N/N-1 Cifra de afaceri Crean e Obliga ii Raport: crean e/obliga ii 8. 2.8 9.510 600 2.5. lei Nr. 1. 3.5.900 0. În cazul dat.

În ara noastră.8 115. Dar încasările şi plă ile până la 90 zile constituie una din cauzele importante ale blocajului financiar. lei Structura % 2.900 100 1. 220 . între 90 zile şi un an. s-au folosit intervalele următoare: până la 90 zile. situa ia firmei prezentate în anul N s-ar prezenta astfel: Nr. Perioada Crean e mil. iar intervalele de utilizare sunt diferite. Analiza lichidită ii şi solvabilită ii Lichiditatea reprezintă proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma în bani.1 N 35.100 72 600 21 200 7 2.5. Putem avea: • lichiditatea externă – atunci când este analizată o firmă.8 91.4 93.6 N-1 25. datorită situa iei specifice perioadei prin care trece economia. Până la 90 zile 2.Nr. lei Structura % 500 56 300 33 100 11 900 100 Obliga ii mil. Crean ele şi obliga iile trebuie să fie analizate şi în raport de gradul de vechime. 1. se referă la posibilitatea investitorului de a-şi transforma în bani plasamentul în ac iuni la firma respectivă.4 Durata de imobilizare a crean elor – Dcr Durata de folosire a surselor atrase – Dfa Din evolu ia crean elor se observă că imobilizarea fondului de rulment este suplinită de sursele atrase suplimentar. 5. peste un an. Indicatori N-2 21. crt. crt. Între 90 zile şi 1 an 3. 2. Peste 1 an TOTAL Din tabel se observă ponderea mare a crean elor şi obliga iilor cu o vechime de până la 90 zile. ceea ce asigură o frecven ă corespunzătoare încasărilor şi plă ilor. Astfel.

Rata lichidită ii curente (intermediare) . biletul la ordin). • în literatura de specialitate această rată se mai numeşte rata lichidită ii imediate. stocurile sunt cel mai pu in lichide. Datoriile curente cuprind datoriile pe termen scurt (până la un an). nivelul acestei rate trebuie să fie în jurul cifrei 2 (respectiv 200%). având în vedere circula ia titlurilor de credite (cambia. adică: – datorii către furnizori. 2. Datorită faptului că activele circulante con in: stocuri. disponibilită i băneşti. 221 . crean e. Remarcă • dintre elementele activelor circulante.• lichiditatea internă reprezintă abilitatea unei firme de a-şi plăti la termenele prevăzute obliga iile de plată asumate pe seama activelor curente. Rata lichidită ii generale (RLG): R LG = A cr DTc unde: Acr – activele circulante curente DTc – datorii curente (pe termen scurt) Remarcă Activele curente se stabilesc scăzând din activele circulante stocurile nevalorificabile şi crean ele incerte. – ratele la creditele pe termen mediu şi lung scadente în perioada analizată. – credite bancare pe termen scurt.RLC: R Lc = A cr − S t DTc unde: Acr = activele circulante curente St = stocuri DTc = datorii curente. analiza lichidită ii unei firme se poate face cu ajutorul a trei rate de lichiditate: 1. Potrivit uzan elor interna ionale. inclusiv investi ii financiare pe termen scurt. – impozitele şi taxele de plătit. – cheltuielile cu personalul etc.

care se poate datora uneori unei utilizări precare a resurselor disponibile. 3.8-1. care exprimă o stare financiară legată de capacitatea firmei de a-şi achita datoriile la diverse termene. numită şi autonomie financiară. Remarcă: • Nivelul acestei rate se consideră ca fiind normal dacă este cuprins între 0. Rata lichidită ii la vedere (RLV) reprezintă capacitatea de plată a unei firme – capacitatea de a-şi onora datoriile exigibile. Solvabilitatea reprezintă capacitatea firmei de a-şi onora obliga iile de plată la scaden ă. Capacitatea de plată.2 şi 0.• Valoarea acestei rate se consideră normală. • Dacă rata are un nivel redus al lichidită ii. iar restul activelor circulante să aibă un grad redus de lichiditate. DTc = datorii curente. Dacă nivelul este mai mic de 0. • Dacă rata respectivă are un nivel ridicat. dacă este cuprinsă între 0. numită şi solvabilitate imediată. potrivit uzan elor interna ionale. Analiza solvabilită ii patrimoniale se face cu ajutorul următoarelor rate: 1.5 (sau 50%). se determină: R SP = 222 K pr KT . ea poate indica o solvabilitate mare. • Această rată mai este cunoscută şi sub denumirea de rată a solvabilită ii imediate. Se mai utilizează no iunea de bonitate.3. pe baza disponibilită ilor băneşti (inclusiv a titlurilor de valoare): R LV = D bp DTc unde: Dpb = disponibilită i băneşti şi plasamente (pe termen scurt). rezultă că există probleme de onorare a plă ilor scadente. Rata solvabilită ii patrimoniale (RSP). arată o situa ie care se poate compara cu men inerea unui echilibru financiar. respectiv 80%-100%. arată capacitatea mijloacelor băneşti la un moment dat sau pentru o perioadă scurtă de timp (30 zile este perioada obişnuită) de a acoperi obliga iile scadente pentru acelaşi interval de timp.

5.400 20.800 4.mil. DT = datorii totale.200 2. 2. lei Nr.500 5. 5.000 223 3. Specifica ia Active imobilizate Active circulante.100 17. iar peste 0.3-0. KT = capitalul total. Rata solvabilită ii generale (RSG) arată gradul în care o firmă poate face fa ă datoriilor: R SG = AT DT unde: AT = activul total.5 este considerată o situa ie normală pentru ca firma să poată primi un credit. rezultat prin însumarea capitalului propriu şi creditele bancare totale.300 1.200 10. crt.2.000 11. Remarcă Această rată măsoară securitatea de care se bucură firma fa ă de bancă şi creditori.000 6. Remarcă: • Băncile utilizează uneori în studiile de analiză a bonită ii unui client această rată. 6.100 1.700 20. Exemplu: Utilizăm bilan ul unei firme pentru a analiza solvabilitatea firmei (tabel 5. 2.5.5.200 AN N 10.200 9. din care: stocuri crean e disponibilită i TOTAL ACTIV Capital propriu Creditori Împrumuturi pe termen scurt Împrumuturi pe termen lung TOTAL PASIV AN N-1 11. 1. . KT = Kpr + CBT. Se consideră o situa ie normală aceea în care activele totale sunt de două ori mai mari decât datoriile totale. 4.800 17.800 2.): Tabelul 5. .800 5.900 900 1.2.300 300 1.300 3. care trebuie să aibă o valoare minimă între 0.unde: Kpr = capitalul propriu.

84 12. firma este într-o situa ie normală. crt.900 AN N 20.800 = 0. • RSP > 0.6.5.82 14. desfăşoară o activitate generatoare de profit realizând obiectivul ei major. Principalele rate financiare utilizate în acest studiu sunt: 1.7 6. Analiza echilibrului economico-financiar Echilibrul economico-financiar se realizează atunci când mijloacele consumate se recuperează integral. Specifica ia Rata solvabilită ii generale Rata solvabilită ii patrimoniale Simbol R SG = AT DT K pr K pr + CB T AN N-1 17.500 = 0.Calculul solvabilită ii firmei: Nr.000 = 2. Dacă firma men ine echilibrul financiar. firma are capacitatea de a-şi onora obliga iile băneşti imediate şi îndepărtate. Ratele de îndatorare Dintre acestea putem aminti: a) Rata de îndatorare a capitalului propriu RÎ K pr ( ) RÎ K pr = Total datorii pe termen lung D tl = Capital propriu (K pr ) K pr b) Rata globală de îndatorare RÎ G ( ) RÎ G = 224 datorii totale D T = Active totale A T .4 8.100 2.500 11. Echilibrul financiar al unei firme este asigurat de un ansamblu de corela ii ce se formează în procesul de rota ie a capitalului. 1. R SP = Din analiza solvabilită ii reiese: • RSG > 2.400 10. prezentând bonitatea necesară pentru a primi un credit. 5. înseamnă că men ine un echilibru între venituri şi cheltuieli.200 = 2.

cu atât mai redus este riscul financiar. 225 . CHd = cheltuielile cu dobânzile. b) Rata de acoperire a cheltuielilor financiare fixe (RA CHf ) : Pid + Plă i pentru leasing RACHf = CHd + Plă i pentru leasing unde: Pid = profitul înainte de scăderea impozitului pe profit şi a dobânzilor CHd = cheltuielile cu dobânzile.Remarcă • Propor ia ridicată a datoriilor purtătoare de dobândă comparate cu capitalurile proprii arată un rezultat mai volatil. Observa ii • RAdb < 1. 2. din care reiese că firma nu îşi poate onora obliga iile scadente. • Cu cât rata de îndatorare este mai mare. • RAdb > 4. riscul este apreciat de bancă ca un risc financiar redus. riscul financiar este foarte mare pentru că firma nu reuşeşte să aibă un profit de exploatare cu care să acopere cheltuielile cu dobânzile. Rate bazate pe disponibilită ile băneşti (cash-flow) Dintre acestea amintim: a) Rata de acoperire a dobânzii (RAdb): RA db = unde: Pid CH d Pid = profitul înainte de scăderea impozitului pe profit şi a dobânzilor. Remarcă • Cu cât este mai mare fluxul de lichidită i fa ă de cheltuielile financiare cu dobânzile. cu atât riscul financiar creşte.

St = stocuri. Remarcă Această rată reflectă partea din FR care acoperă elementul cu ponderea cea mai mare în activele circulante. deoarece firma trebuie să fie competitivă atât pe plan na ional. Kprm = capital permanent. d) Rata de finan are a imobilizărilor prin capital propriu (Rfi): R fi = K pr ⋅ 100 Ai unde: Ai = active imobilizate. c) Rata de autofinan are a activelor (Raa): R aa = K pr ⋅ 100 AT unde Kpr = capital propriu.3. cu viteza de rota ie pe ramură şi uzan ele interna ionale. AT = active totale (active imobilizate şi active circulante). 226 . b) Rata de finan are a stocurilor (Rfs): R fs = unde: FR ⋅ 100 St FR = fondul de rulment. Analiza ei presupune o corelare cu viteza de rota ie a stocurilor la nivel de firmă. Alte rate ale echilibrului economico-financiar a) Rata autonomiei financiare (Raf): R af = unde: K pr K prm ⋅ 100 Kpr = capital propriu. cât şi pe plan interna ional.

2.5. R ÎG = DT AT 8.300 11. 227 . • Analiza este utilă pentru a preveni decapitalizarea firmelor.37 17.500 = 0.mil.600 = 0.5.000 = 0.800 = 0. Analiza vitezei de rota ie a activelor circulante Viteza de rota ie a activelor circulante este un indicator de eficien ă care reflectă schimbările intervenite în activitatea firmei (mai ales în activitatea de exploatare).800 = 0. Exemplu: Continuăm analiza echilibrului economico-financiar pe baza bilan ului prezentat în tabelul 5.: Tabelul 5.200 6.7. crt. R aa = 4.43 20.87 13.Observa ii: • Rfi arată cum este divizat Kpr în acoperirea activelor imobilizate şi a activelor circulante. Ea arată în ce măsură intrarea repetată a activelor circulante în ciclul economic contribuie la realizarea cifrei de afaceri a firmei.000 3.500 = 0.600 N 11. Volumul ac iunilor circulante depinde de doi factori: • cifra de afaceri.400 = 0.200 2.500 = 0.7 2.2. 5. R fs = FR St K pr AT 1.200 3. Indicatori Rata autonomiei financiare Rata de finan are a stocurilor FR = Kprm – Ai Rata de autofinan are a activelor Rata globală de îndatorare Simbol R af = K pr K pr + K î N–1 10. 1.86 12. • viteza de rota ie a activelor circulante.300 10. lei Perioadă Nr. .6 5.57 20.000 Ratele analizate arată o func ionare corespunzătoare a firmei la sfârşitul perioadei analizate.63 17.

iar necesarul de fond de rulment va fi mai mic pentru un anumit volum al produc iei sau al cifrei de afaceri. Viteza de rota ie a activelor circulante poate fi exprimată ca: a) numărul de rota ii (n): n= CA AC unde: AC = soldul mediu al activelor circulante. 5.Observa ie: Cu cât activele circulante vor parcurge mai repede stadiile succesive ale rota iei capitalului.1. Analiza factorială a vitezei de rota ie a activelor circulante Analiza factorială a vitezei de rota ie a activelor circulante se realizează pe baza modelului ca durată în zile: Dz = AC ⋅T . CA Sistemul factorial va fi: ∆D CA z ∆D z ∆D AC z AC ∆D z (1) ---------- ∆D AC(n ) z 228 . b) durata în zile (Dz): Dz = AC AC ⋅ T sau D z = ⋅ 360 CA CA unde: T = numărul de zile al perioadei analizate. cu atât viteza de rota ie va fi mai mare.7.

Modificarea absolută a duratei în zile a unei rota ii: ∆D z = D z1 − D z 0 = AC1 AC 0 ⋅T − ⋅T CA 1 CA 0 din care datorită: 1) Influen ei modificării cifrei de afaceri: ∆D CA = z AC 0 AC 0 ⋅T − ⋅T CA 1 CA 0 AC1 AC 0 ⋅T − ⋅T CA 1 CA 1 S t1 CA 1 C r1 CA 1 St0 CA 1 C r0 CA 1 2) Influen ei modificării soldului mediu al activelor circulante: ∆D CA = z din care datorită: 2. considerăm că avem următoarea situa ie la finele exerci iului financiar curent al unei firme: Nr.48 243.2) Influen ei modificării soldului mediu al crean elor (Cr): ∆D CA (C r ) = z ⋅T − ⋅T Exemplu: Folosind date conven ionale.05 126. crt. 1.100 4.1 131.76 3.200 9.57 Dinamica % 106.200 2.43 Realizat 11.0 79. 229 .800 3.600 5.21 138. 4. 2.1) Influen ei modificării stocurilor medii (St): ∆D CA (St ) = z ⋅T − ⋅T 2.800 1.900 1.17 308.67 135. Indicatori Cifra de afaceri (CA) Active circulante (sold mediu) din care: Stocuri (St) Crean e (Cr) Numărul de rota ii (n) Durata în zile a unei rota ii (Dz) Programat 10.500 7.

200 11.43 + 28.21 = +80.1) Modificării stocurilor medii: ∆D CA (St ) = z S t1 CA 1 C r1 CA 1 ⋅T − St0 CA 1 C r0 CA 1 ⋅T = 5.36 zile din care datorită: 2.36 = 51.14 – 93.43 zile 2.57 − 243.200 = 122.200 = 186. ∆D Z = ∆D CA + ∆D AC ⇒ 65. 100 = ∆D CA ∆D AC z z ⋅ 100 + ⋅ 100 ∆D Z ∆D Z 230 . ∆D AC = ∆D z t + ∆D z r ⇒ z 80.600 7.36 z z 65.200 ⋅ 360 − ⋅ 360 = 11.200 11.100 ⋅T − ⋅T = ⋅ 360 − ⋅ 360 = CA 1 CA 0 11.200 = 308.22 zile 2) Modificării soldului mediu al activelor circulante: ∆D CA = z AC1 AC 0 9.900 ⋅ 360 − ⋅ 360 = 11.21 – 243.500 = 228.200 11.14 AC (S ) AC (C ) II.36 Stabilirea contribu iei fiecărui factor: I.36 = 80.Metodologia de analiză factorială Urmărim modificarea absolută a duratei în zile a unei rota ii: ∆D z = D z1 − D z 0 = 308.21 = +28.43 = –15.100 ⋅T − ⋅T = ⋅ 360 − ⋅ 360 = CA 1 CA 1 11.100 7.43 ≅ 66 zile din care datorită: 1) Modificării cifrei de afaceri: ∆D CA = z AC 0 AC 0 7.93 ⇒ 80.93 zile Verificarea rela iilor: I.14 = −15.57 – 228.22 + 80.800 2.43 – 135 = +51.2) Modificării soldului mediu al crean elor: ∆D CA (C r ) = z ⋅T − ⋅T = 3.14 = 65.200 10.800 4.

100 = 100 = 64% + 36% Interpretare Se constată o încetinire a vitezei de rota ie a activelor circulante cu 65. K = cota de participare a creditelor la acoperirea activelor circulante.36 − 15.14 AC ∆D z (C r ) ∆D AC(S t ) z ⋅ 100 + ⋅ 100 ⇒ ∆D AC ∆D AC z z 100 = -23% + 123% II.14 65.100 = 80.22 ⋅ 100 + ⋅ 100 65.207 mil. Consecin a încetinirii vitezei de rota ie este o imobilizare de active circulante de 2027 mil. Imobilizarea de active circulante o calculăm astfel: CA1 = T 11.43) ⋅ = 2.67). 231 .14 zile datorată în totalitate creşterii soldului mediu al activelor circulante într-un ritm superior celui al cifrei de afaceri (135.200 = (308. lei. Rela ia ce se poate folosi este: ( ) E = D z1 − D z 0 ⋅ ( ) CA1 T Principalele efecte indirecte determinate de modificarea vitezei de rota ie a activelor circulante se pot calcula: 1) Modificarea cheltuielilor financiare cu dobânzile: E (D b ) = (D z1 − Dz0 ⋅ ) CA1 ⋅ K 0 ⋅ rd 0 T 100 2 unde: rd = rata medie a dobânzii.21 > 106.57 − 243. • imobilizare de capital în cazul încetinirii vitezei. lei 360 E (I ) = D z1 − D z 0 ⋅ Efectul direct al modificării vitezei de rota ie a activelor circulante poate fi: • eliberare de capital în cazul accelerării vitezei.

57 − 243. Atunci: E (D b ) = (308. • însă soldul mediu al activelor circulante a crescut cu 35.Dacă presupunem: rd 0 = 40% K 0 = 50%.36 zile.98 mil.67%.000 =405.200 ⋅ 50 ⋅ 40 360 10. 2) Modificarea profitului net: CA1    D z1 − D z 0 ⋅ T ⋅ K 0 ⋅ rd 0   Cip  E(Prn ) =    ∗ 1 − 1002    100    unde Cip = cota de impozit pe profit (o considerăm 25%). determină accelerarea vitezei de rota ie cu 15.31 −  = −303. lei. 2) Modificarea rezultatului financiar: E (Prf ) = − (D z1 − D z0 ⋅ ) CA 1 ⋅ K 0 ⋅ rd 0 T = −405.43) ⋅ 11. – diminuarea profitului brut cu 405.21%. care. 232 .22 zile.3 mil lei 100 2 Notă: Cu aceeaşi sumă se vor modifica şi rezultatul curent şi rezultatul brut al exerci iului. se constată: • creşterea CA cu 6. Atunci: ( ) 25   E (Prn ) = −405. lei. lei. Analizând influen ele factorilor.3 mil lei.3 mil. lei.98 mil. – diminuarea profitului net cu 303.  100  Astfel vedem celelalte efecte ale încetinirii vitezei de rota ie a activelor circulante: – cheltuieli suplimentare cu dobânzile de 405. ceea ce a încetinit viteza de rota ie cu 80.3 mil. în condi iile men inerii constante a AC .

apoi în lichidită i. Rota ia stocurilor Stocul unei firme necesită timp pentru a fi transformat în creane. rezultă un semnal favorabil. Rota ia crean elor Crean ele privite din punct de vedere al uşurin ei de a fi transformate în lichidită i se pot analiza cu: • numărul de rota ii în cadrul unei perioade (de obicei. pot să existe stocuri inadecvate. – existen a unor stocuri cu mişcare lentă (stocuri demodate). vânzarea. • Dacă nivelul Prst se situează mult sub media ramurii. Astfel. şi în propor ie de 36% creşterii crean elor. • Dacă Prst are o valoare mare fa ă de media ramurii.Dacă analizăm şi cei doi factori ai AC . dar care se va analiza în func ie de nivelurile ratei din ramură. 233 . ce pot afecta livrările către clien i şi. care a avut cea mai mare creştere în cadrul activelor circulante. putem calcula perioada de rota ie a stocurilor (Prst): T Prst = Rota ia stocurilor unde: Stocuri . nefiind justificat (ISt > ICA). trebuie redus soldul mediu al stocurilor. 2. pentru accelerarea vitezei de rota ie a activelor circulante. Rota ia stocurilor = Costul vânzărilor Remarcă: • Dacă Prst este în scădere. rezultă: – blocarea capitalului. Aprofundarea analizei vitezei de rota ie a activelor circulante se poate face pe elemente componente astfel: 1. cu dificultă i în achitarea obliga iilor. implicit. al crean elor. iar la nivelul celorlalte active circulante reducerea lor până la limita la care nu vor afecta buna desfăşurare a activită ii. un an) sau numărul de zile al perioadei în care se încasează în medie crean ele firmei. care nu sunt justificate de creşterea valorii vânzărilor (ICr > ICA). Rezultă că. observăm că încetinirea s-a datorat în propor ie de 64% creşterii valorii stocurilor.

– dacă este mult sub media ramurii. Astfel.Cifră de afaceri Nrt = Crean e medii unde: • CA = cifra de afaceri. arată termene foarte strânse de plată între partenerii comerciali. furnizori şi bănci se desfăşoară prin acordarea unor termene pentru plata creditelor acordate. de zile al perioadei (360 zile pentru un an. cu atât perioada de încasare este mai scurtă. Observa ii: Cu cât Nrt este mai mare. mediu şi lung cu dobânzile aferente. se recuperează mai rapid sumele necesare achitării obliga iilor existente. un an) ale crean elor. 180 zile pentru un an. • Durata de recuperare a crean elor (Drc) exprimată în zile: T Ct T sau D tc = ⋅ 360 = drC = N rt C CA Rota ia stocurilor unde: • T – nr. creditori şi alte datorii se calculează în func ie de cifra de afaceri. mai ales în cazul când competitorii acordă clien ilor termene mai bune de achitare. Observa ii: • Drc nu ar trebui să fie mult diferită de valoarea medie a ramurii: – dacă este mult peste media ramurii. = CA Cr • Crean e medii C r = media aritmetică a valorii acestora între începutul şi sfârşitul anului. întârzieri în achitarea obliga iilor curente. putând afecta cifra de afaceri. clien i. Corela ia stocurilor şi crean elor cu perioada de achitare a obliga iilor Rela iile între firme. se consideră normală o durată de 30 zile). furnizori şi conturi asimilate. ceea ce poate genera apari ia plă ilor restante. • Nrt = numărul de rota ii (de regulă. clien i. 3. 234 ( ) . indică perioade foarte lungi de plată ale clien ilor şi astfel se majorează capitalul blocat în crean e. Obliga iile firmelor legate de împrumuturile pe termen scurt.

– mecanizarea şi automatizarea opera iunilor de manipulare. • Se consideră o durată normală de până la 60 zile o rota ie. exprimată ca număr de rota ii într-o perioadă de timp T: R ob = CA DT unde: CA = cifra de afaceri. D T = media datoriilor totale. • Durata unei rota ii (Dr): Dr = T DT = ⋅ 360 R ob CA Observa ii: • Această rată indică intervalul mediu în care firma are datorii în raport cu CA. 235 . pe parcursul atât al transportului. cât şi al depozitării. acestea fiind proprii fiecărui stadiu al rota iei capitalului investit. • reducerea la maxim a pierderilor de materiale prin: – modernizarea opera iilor de încărcare-descărcare.Folosim pentru această analiză următorii indicatori: • Rata de rota ie a obliga iilor (Rob). • Principalele căi sunt următoarele: În stadiul aprovizionării: • asigurarea produc iei prin ritmicitatea aprovizionării cu materiale pe baza unor contracte de aprovizionare încheiate la timp. în care să se prevadă termene precise de primire a materialelor pe baza dimensionării optime a stocurilor de materiale. Remarcă • Accelerarea vitezei de rota ie a activelor circulante este foarte importantă pentru firmă şi se realizează pe căi multiple. • aprovizionarea cu materiale trebuie să se facă de la sursele cele mai apropiate şi să se folosească mijloacele de transport cele mai economice. dar şi ridicarea calificării personalului aferent.

– folosirea completă a timpului de muncă prin ridicarea calificării personalului. foarte lichide.analiză dinamică. Analiza fluxurilor de trezorerie (cash-flow) Analiza economico-financiară foloseşte două modalită i: • analiza de stoc . Prin lichidită i se în eleg fonduri disponibile şi depozite la vedere.8. Fluxurile de trezorerie reprezintă ansamblul intrărilor şi ieşirilor de lichidită i sau de echivalente de lichidită i. a căror valoare nu riscă să se schimbe în mod semnificativ. cu consumuri reduse şi performan e superioare. – reducerea timpului de manipulare a loturilor livrabile prin mecanizarea transporturilor între sec iile de produc ie şi magazinele de produse finite. cu respectarea disciplinei contractuale. – diminuarea consumurilor specifice de materiale prin modernizarea tehnologiilor de fabrica ie. convertibile cu uşurin ă în lichidită i. – îmbunătă irea calită ii produselor prin reproiectarea şi asimilarea de noi produse. Echivalentele de lichidită i reprezintă plasamente pe termen scurt. ce urmăreşte fenomenul într-un şir de momente. să-şi achite 236 . – organizarea ra ională a transportului intern şi a aprovizionării locurilor de muncă.analiză statică la un moment dat. În stadiul vânzării: – creşterea ritmului vânzărilor prin încheierea de contracte ferme. – utilizarea integrală a capacită ilor de produc ie. 5. Analiza fluxurilor de lichidită i permite managerului firmei şi partenerilor externi de afaceri (bancă. – accelerarea încasărilor din vânzări prin alegerea celor mai moderne şi rapide forme de decontare cu clien ii etc. în rela iile cu partenerii. investitori) să urmărească dacă circuitul bani-marfă-bani se desfăşoară normal. Astfel se poate constata că firma are posibilitatea.În stadiul produc iei: – reducerea duratei ciclului de produc ie. • analiza de flux .

Mişcările de numerar se grupează pe 3 activită i directe: A. El este concentrat pe finan are şi astfel este folosit pentru evaluarea şi previzionarea lichidită ii pe termen scurt. – evaluarea fluxurilor de numerar pentru activită ile viitoare (cash-flow strategic). Activită ile de finan are vor reflecta varia iile datoriilor şi ale capitalului propriu.obliga iile băneşti contractate. Astfel. • arată posturile care ar putea avea nevoie de numerar. Activită i de exploatare (opera ional). A. Remarcă: • Analiza lichidită ilor în cadrul acestor activită i va reflecta: – corela ia profitului (pierderi) cu numerarul. Metoda directă prezintă profitul net ca şi cum ar fi calculat pe bază de numerar. respectiv varia ia activelor imobilizate. plă ile pentru achizi ionarea sau vânzarea de mijloace fixe. – capacitatea firmei de a-şi îndeplini obliga iile de plă i cash. fiind un indicator al performan elor ei financiare. cât şi pentru strategia firmei. Fluxurile de trezorerie din exploatare Fluxul de numerar din exploatare ne arată modul de func ionare a firmei. pozi ia strategică a firmei cu produsele sale. folosind următoarea formulă: 237 . Metoda fluxului de disponibilită i (cash-flow) în practica financiară se aplică atât pentru situa ia curentă. constituind în acelaşi timp un suport real pentru previzionarea trezoreriei (disponibilită ilor băneşti). în care metoda cash-flow trebuie să reflecte efectele tranzac iilor care au determinat profitul sau pierderea şi modificarea fondului de rulment (plusuri sau minusuri). ea: • dimensionează fluxurile în ambele sensuri (intrări şi ieşiri). C. Fundamentarea acestui flux de numerar se face cu două metode: 1. cu pie ele sale. • dă detalii asupra mişcărilor de numerar. Activitatea de investi ii va reflecta prin metoda cash-flow încasările. B. Metoda directă Metoda directă înregistrează toate intrările şi ieşirile de numerar referitoare la exploatare.

2. – o diminuare a lor va avea drept consecin ă o diminuare a lichidită ilor.stocuri. clien i – creditori şi alte datorii curente: – o creştere a acestor elemente înseamnă o atragere de surse care influen ează favorabil lichidită ile. clien ilor creditori şi a altor pasive curente opera ionale (+/–) – varia ia stocurilor (+/-).furnizori. crean e şi alte active opera ionale: – o creştere a stocurilor. fa ă de cele ini iale. crean elor etc. conduce la o eliberare de disponibilită i băneşti. varia ia furnizorilor. cât şi pentru previzionarea fluxului de disponibilită i prin estimarea veniturilor viitoare. – o diminuare a stocurilor. 238 . Metoda indirectă Este o metodă răspândită în practica firmelor. crean elor etc. Se pleacă de la profitul net şi amortizări ca surse de numerar şi se fac adaosuri şi micşorări pe baza modificărilor care intervin în posturile din bilan urile finale. Importantă este analiza varia iilor fondului de rulment din punct de vedere al: • elementelor de activ . datorită posibilită ilor de aplicare. pierdere) + + Amortizări şi provizioane incluse în costuri.Numerarul (cash-ul) din exploatare = Numerar încasat din exploatare: – Plă ile cash pentru cheltuieli. – Plă ile cash pentru impozite. – impozitul pe profit. înseamnă o absorb ie de lichidită i. crean elor şi a altor active curente/opera ionale (+/-). Distinct trebuie men ionate: – dobânzile plătite. • elementelor de pasiv . Modelul metodei indirecte este următorul: Lichidită i nete provenite din exploatare = Rezultatul net al exerci iului (profit. şi care influen ează disponibilită ile băneşti.

• varia ia altor datorii. DT0 = disponibilul la începutul exerci iului. 2. Fluxul de lichidită i stabilit pentru investi ii Activitatea de investi ii presupune: – atât sume încasate din vânzarea şi valorificarea de active imobilizate. Influen a investi iilor asupra fluxurilor de trezorerie se poate face sintetic prin varia ia activelor imobilizate. B. Fluxul total al trezoreriei (FT) se poate ob ine prin însumarea algebrică a celor trei activită i (A. Analiza fluxului de numerar pe cele trei activită i Interpretarea rezultatelor are în vedere următoarele cerin e: 1. 239 . arată că fluxul de numerar din activitatea de investi ii este pozitiv.Remarcă • Fluxul de lichidită i determinat prin metoda indirectă trebuie să fie egal cu cel determinat cu metoda directă. adică fluxul de numerar din activitatea de exploatare trebuie să fie pozitiv. • varia ia capitalului social. cu o valoare însemnată. Se compară situa ia de la sfârşitul perioadei cu cea de la începutul perioadei. C. – cât şi cheltuieli efectuate pentru achizi ionarea sau executarea în regie proprie de imobilizări. B > 0. B şi C): FT = ± FA ± FB ± FC. Fluxul de trezorerie generat de activită ile de finan are Pentru a analiza aceste fluxuri este necesar să se urmărească: • varia ia împrumuturilor şi datoriilor asimilate. pentru că reflectă rezultatele operative ale firmei. Situa ia aceasta ar putea să semnifice: – inten ia de restructurare a activită ii firmei. A > 0. – vânzarea activelor imobilizate. Acesta va fi egal cu diferen a dintre disponibilul (trezoreriei) la sfârşitul perioadei şi cel de la începutul perioadei reflectat în bilan : FT = DT1 – DT0 DT1 = disponibilul la sfârşitul perioadei.

Dacă C < 0. B. • elaborarea strategiei financiare a firmei are ca punct de plecare cifra de afaceri. – plata ratelor de leasing financiar.tabloul fluxurilor de trezorerie”. Observa ie: Tabloul fluxurilor de trezorerie prezintă anumite limite legate de: – definirea şi rolul trezoreriei. Suma algebrică a celor trei categorii de fluxuri (A. acordate de furnizorii de imobilizări. – rambursarea împrumuturilor. Dacă B < 0. Dacă C > 0. • tabloul fluxurilor de trezorerie face parte dintre instrumentele financiare previzionale. Acest flux total trebuie să coincidă cu numerarul şi echivalen ele de numerar de la sfârşitul perioadei minus cele de la începutul perioadei. arătând lichiditatea rezultatului de exploatare. rezultă că fluxul de numerar din activitatea de finan are se realizează din surse de finan are externe pentru completarea celor realizate din activitatea de exploatare. cele pe termen lung şi în general un echilibru financiar.. rezultă realizarea de investi ii a căror valoare poate fi par ial compensată din valorificarea de imobilizări. C) este normal să fie pozitivă.bani) şi permite acoperirea nevoilor curente. 240 . 4. • dintre aceste instrumente previzionale mai putem aminti: – bugetul de venituri şi cheltuieli. 3. – bilan ul previzional.– existen a unor credite comerciale mari. • analiza fluxurilor de numerar şi a cauzelor varia iei lor se face cu ajutorul unui tablou specializat cunoscut sub denumirea de . Remarcă • Metoda cash-flow este folosită şi în elaborarea strategiei financiare a firmei. rezultă că s-au efectuat plă i privind: – reducerea capitalului social. ceea ce semnifică desfăşurarea normală a circuitului economic (bani – marfă – produc ie . – dinamica proiectată a indicatorilor de gestiune şi rentabilitate etc. – plata dobânzilor etc. care se bazează pe studii de marketing..

Răspuns: b) 3. Pe baza următorilor indicatori: mii lei Nr. Care este semnifica ia patrimoniului net şi care sunt cauzele care pot determina modificarea acestuia? 2. bilan func ional. b) capacitatea firmei de a-şi onora obliga iile fa ă de stat. patrimoniu net. Răspuns: d) 4. 2.000 90.000 AC 241 . – insuficien a tabloului în previzionarea evolu iei situa iei financiare pe termen lung a firmei. fond de rulment.000 115. d) trezoreria de activ + trezoreria de pasiv. echilibru economico-financiar. – evaluarea performan elor prin intermediul fluxurilor de trezorerie. Cuvinte – cheie: bilan patrimonial (financiar). viteză de rota ie a activelor circulante.– con inutul func iei de exploatare şi modul de calcul al fluxurilor asociate acesteia. Indicatori Cifra de afaceri Soldul mediu al activelor circulante Simbol CA N-1 160. nevoia de fond de rulment. lichiditate. solvabilitate. fluxurile de trezorerie. d) capacitatea firmei de a-şi achita datoriile la scaden ă. Trezoreria netă se calculează pe baza rela iei: a) fond de rulment + necesar de fond de rulment. Întrebări – teste grilă 1. c) fond de rulment – datorii pe termen scurt. b) fond de rulment – necesar de fond de rulment. Solvabilitatea unei firme presupune: a) capacitatea firmei de a-şi transforma activele în disponibilită i băneşti. crt. trezoreria netă.000 N 170. c) capacitatea firmei de a-şi plăti furnizorii de materiale. 1.

Pe baza următorilor indicatori: mii lei Nr.500 FRN = (65.000 + 19.500 FR R FN = I1/ 0 ⋅100 − 100 = 120.000 − 90.000 FR I1/ 0 = FR N 32.000 4.75 − 100 = 20. 3. Model de rezolvare: FR = Kper – Ai = (Kpr + DTML) – Ai FRN-1 = (55.75% 242 .000 + 11.000 calcula i modificarea procentuală a fondului de rulment în anul N: rFN = ? Răspuns: rFN = 20.000 = = 1. Indicatori Capital propriu Datorii pe termen mediu şi lung Active imobilizate Simbol Kpr DTML Ai N-1 55.75% FR N −1 26.000 N 65.000 19.000)⋅ 360 = +52.000 = 32. crt.000 52.000 = 26.75%. 1.94 1 0 CA1 170.94 zile z Model de rezolvare: ∆D AC = z zile.000) – 52.2075 sau 120.500) – 40. 2.500 40. (AC − AC )⋅ T = (115.000 11.calcula i care este influen a soldului mediu al activelor circulante asupra vitezei de rota ie a activelor circulante: ∆D AC = ? z Răspuns: ∆D AC = +52.

Studiul resurselor umane la nivel microeconomic reflectă munca drept factor de produc ie în stare activă. Analiza gestiunii resurselor umane Ca factor de produc ie. Eficien a utilizării for ei de muncă asigură o corelare a efectelor cu eforturile ce se pot face cu produc ia fabricată.1. folosită în scopul ob inerii de bunuri economice. • calitativ. ANALIZA POTEN IALULUI INTERN AL FIRMEI 6. 6.6. 243 . munca este o activitate specific umană.1. Asigurarea cu resurse umane poate fi studiată sub următoarele aspecte: • cantitativ. având un rol decisiv în procesul economic. cifra de afaceri sau profitul. • structural. • intensiv. astfel. care pune în ac iune prin muncă ceilal i factori.1. Studiul utilizării for ei de muncă se poate face: • extensiv. • ritmicitatea asigurării cu for ă de muncă. dinamic. problematica analizei va fi sintetizată în: • asigurarea firmei cu resurse umane. • eficien a utilizării resurselor. For a de muncă este factorul viu. • utilizarea resurselor umane. • productivitatea muncii. Analiza asigurării cu personal din punct de vedere cantitativ şi structural Necesarul de personal se determină în func ie de doi factori fundamentali: • volumul activită ii (măsurat în general prin cifra de afaceri).

• efectivul scriptic de personal cuprinde totalul personalului existent în eviden a firmei la un moment dat. 244 . Dinamica personalului poate fi urmărită în corela ie cu evolu ia productivită ii muncii (IW). • numărul mediu de salaria i cu contract de muncă se calculează ca medie aritmetică simplă a efectivului zilnic de personal. Dinamica efectivului de personal pe total şi pe categorii pune în eviden ă dimensiunea poten ialului de for ă de muncă în raport cu realizările perioadei precedente şi necesarul prestabilit. stabilindu-se astfel o modificare relativă pe baza rela iei: ∆N * I W N Cerin a de bază este ca dinamica efectivului de personal ( I1 / 0 ) să se realizeze în următoarea corela ie: N W I1 / 0 < I1 / 0 W unde: I1 / 0 = indicele productivită ii muncii. • efectivul scriptic prezent la lucru. = indicele valoric al cifrei de afaceri (sau al valorii adăugate) din perioada analizată fa ă de cea luată ca bază de compara ie.Pentru dimensionarea resurselor umane se folosesc următorii indicatori: • numărul maxim de salaria i (Nmax) – reprezintă limita superioară pe care o poate avea firma pentru a rămâne în cadrul unei utilizări eficiente a muncii: N max = CA I1/ 0 CA N 0 I1/ 0 100 unde N0 = numărul de salaria i ai perioadei de bază. la un moment dat. • Modificarea absolută ( N) a personalului pe total şi pe categorii se poate calcula: ∆N = N1 − N 0 unde: N = numărul de personal realizat (1) şi cel din baza de compara ie (0).

lei) 130 102 20 8 7 3 140 820 Perioada de analiză Structură Curentă % 92. vechime în muncă etc. Structura personalului se poate analiza şi după alte criterii. fa ă de o bază de compara ie.7 7 5 7 2. ale anumitor categorii de personal fa ă de totalul personalului. Exemplu: Resursele umane ale unei firme pe categorii de personal: Nr. • muncitori: direct productivi.6 14 5. vârstă. Resursele umane ale firmei pot fi structurate după cum urmează: • personal de conducere. 1.9 95 14.3 18 5.9 120 72. 3. cum ar fi: profesie.Analiza modificărilor structurale se face cu ajutorul ponderilor. Alegerea criteriului se va face în func ie de scopul urmărit. administrativ-func ionăresc (TESA): personal de conducere. personal administrativ etc. subingineri. indirect productivi.6 100 x 2. tehnicieni. Categoria de personal Precedentă Muncitorii: direct productivi indirect productivi de deservire Personal tehnic şi de cercetare TESA Total personal Cifra de afaceri (mil.4 5.4 1. sex. 5. economişti şi al i specialişti cu studii superioare. comparativ cu pe- 245 . maiştri. 4.1 100 x 2 129 950 Structură % 93 73. • personal tehnic pentru produc ie şi cercetare: ingineri. Analiza dinamicii personalului productiv: (N1 − N 0 ) ⋅ I1CA = (120 − 130) ⋅ 950 = −12 persoane /0 820 rioada precedentă. crt. de deservire generală.

6. Remarcă − Tendin a de creştere a coeficientului K cm va indica preocuparea firmei pentru ridicarea calificării muncitorilor. • coeficientul mediu de complexitate a lucrărilor executate ( K t ) sau coeficientul mediu tarifar al lucrărilor se poate calcula ca o medie aritmetică ponderată a categoriilor de lucrări (Ki) cu volumul de lucrări (Vi) din fiecare categorie: n ∑K V i i Kt = i =1 n ∑V i =1 i • coeficientul de concordan ă (Kc) arată modul de folosire a for ei de muncă din punct de vedere al calificării: 246 . Orice firmă are interesul să-şi elaboreze un plan de perfec ionare al personalului. analiza for ei de muncă se referă la modul în care firma îşi asigură for a de muncă calificată în corela ie cu gradul de tehnicitate sau de complexitate al opera iilor şi lucrărilor care trebuie efectuate pentru ob inerea bunurilor.1. mai ales că acest proces este stimulat de stat prin faptul că cheltuielile cu perfec ionarea personalului sunt cheltuieli deductibile din profit şi neimpozate.2. Analiza asigurării calitative cu personal Din punct de vedere calitativ. Indicatorii specifici analizei calitative sunt: • coeficientul mediu de calificare a for ei de muncă ( K cm ): n ∑K N i i K cm = i =1 n ∑N i =1 i unde: Ki = categoria de calificare (1-7). executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor. Ni = numărul de muncitori din fiecare categorie de calificare.

395. ceea ce afectează calitatea produselor ob inute.000 120.000 ∑ Vi= 1.594 300. Exemplu: Calculul indicatorilor cu date conven ionale pentru exemplificarea metodologiei: Categoria de calificare Ki Repartizarea muncitorilor pe categorii de calificare Număr muncitori Ni 902 730 1.000 1.000 260.560 900 600 112 ∑ KiNi=10.000 105. ceea ce arată o folosire incompletă a for ei de muncă.000 480.000 490.300 820.000 52. – K t = K cm → arată o concordan ă deplină între complexitatea lucrărilor şi calificarea muncitorilor. – K t < K cm → arată existen a unor lucrări de categorii inferioare efectuate de muncitori cu calificare superioară.000 17. cu consecin e negative asupra costurilor şi profiturilor firmei.000 ∑ KiVi= 3.484.900 K iN i K iV i I II III IV V VI VII Total 902 1. iar în mod indirect sunt influen ate valoarea produselor şi profitul.600 6.060 3.300 410.000 49.Kc = Kt K cm Din compararea celor doi coeficien i rezultă: – K t > K cm → arată existen a lucrărilor de categorii superioare efectuate de muncitori cu calificare inferioară.470.838 Repartizarea lucrărilor pe categorii de încadrare Număr ore normă Vi 300.900 247 .460 3.020 890 180 100 16 ∑ Ni = 3.

3.484.).• coeficientul mediu de calificare a for ei de muncă ( K cm ): n ∑K N i i K cm = i =1 n = i ∑N i =1 n 10. invaliditate. dar influen ează şi eficien a utilizării for ei de muncă.395. pensionare. studii etc.5 1. ieşiri) din cadrul unei firme conduc la modificarea numărului de personal. Circula ia for ei de muncă reprezintă mişcarea personalului într-o anumită perioadă sub forma intrărilor şi ieşirilor indiferent de cauzele care le generează (transfer.594 = 2.76 3. 6. Analiza mobilită ii şi stabilită ii for ei de muncă Mişcările de personal (intrări. Analiza mobilită ii for ei de muncă o putem studia cu indicatorii: • coeficientul de circula ie – CI sau CE se calculează prin raportarea intrărilor (sau ieşirilor) la numărul mediu scriptic al personalului: 248 . o creştere a cheltuielilor cu salariile şi a celor fa ă de stat.1.900 = 2. ceea ce arată o utilizare a for ei de muncă sub nivelul lor de pregătire profesională şi ca urmare o creştere a costului produselor.848 • coeficientul mediu tarifar ( K t ): ∑K V i i Kt = i =1 n = i ∑V i =1 1. deces.900 Comparăm cei doi coeficien i: K t < K cm → arată existen a unor lucrări de categorii inferioare efectuate de muncitori cu calificare superioară. armată. boală.

Stabilitatea for ei de muncă se poate aprecia cu următorii indicatori: Vt = unde: ∑ t ⋅100 ∑T • ∑t = vechimea în ani a fiecărui salariat în firma analizată. 249 . obiectivă şi fluctua ie (considerat a fi un fenomen nenormal). eviden iind intensitatea mobilită ii for ei de muncă: CT = I+E ⋅100 N În analiza mişcării personalului se face distinc ie între circula ia normală. C E = ⋅100 N N • coeficientul circula iei totale (CT) surprinde mişcarea totală.CI = I E ⋅100. cum ar fi: • cheltuieli suplimentare de calificare şi recalificare. Fluctua ia o putem analiza cu: • coeficientul fluctua iei (Cf) – care surprinde ponderea ieşirilor nejustificate (En) în total număr mediu scriptic: Cf = En ⋅100 N Prin limitarea tendin ei de fluctuare a for ei de muncă. • neritmicitate a activită ii.). • scăderea productivită ii muncii etc. Fluctua ia for ei de muncă reprezintă reducerea numărului de personal ca urmare a ieşirilor din firmă fără aprobarea conducerii (demisii. se creează premisele creşterii stabilită ii. Fluctua ia are efecte negative. concedieri etc. • ∑T = vechimea totală (T) în câmpul muncii (în ani) a fiecărui lucrător. • perturbări în procesul de produc ie.

− în func ie de gradul de vechime în aceeaşi unitate. • vechimea medie în aceeaşi unitate ( V )se calculează ca o medie aritmetică ponderată a numărului salaria ilor cu aceeaşi vechime (Ni) şi vechimii acestora (ti): ∑ (t N ) V= ∑N i i i i i Observa ie: • cu cât vechimea medie va fi mai mare. se acordă salaria ilor un spor de fidelitate (calculat ca procent din salariu). Sistemul de indicatori folosi i pentru asigurarea cu for ă de muncă sunt prezenta i în schema următoare: 250 . cu atât stabilitatea for ei de muncă este mai bună.Observa ii: − valoarea maximă a coeficientului este 1 (sau 100) şi indică o stabilitate foarte bună. • gradul de stabilitate a for ei de muncă (GS): G S = 100 − C T unde: CT = coeficientul circula iei totale.

CI sau ieşiri – CE) coeficientul circula iei totale .Efectivul scriptic de personal Efectivul scriptic prezent la lucru INDICATORI AI ASIGURĂRII CANTITATIVE CU PERSONAL Numărul mediu de salaria i cu contract de muncă Numărul maxim de salaria i Modificarea absolută şi relativă de personal INDICATORI AI STRUCTURII PERSONALULUI INDICATORI AI ASIGURĂRII CU PERSONAL După gradul de calificare: • K – coeficientul mediu de calificare. • K t – coeficientul mediu tarifar cm pe profesii după sex pe vârste etc. • vechimea medie în aceeaşi unitate ( V ).CT coeficientul fluctua iei Cf coeficien ii stabilită ii personalului: • vechimea în aceeaşi unitate (Vt). INDICATORI AI CIRCULA IEI ŞI FLUCTUA IEI PERSONALULUI coeficientul de circula ie (intrări . Sistemul de indicatori folosi i în analiza for ei de muncă 251 .

• FTCO = fondul de timp afectat concediilor de odihnă. • Fondul de timp maxim disponibil (FTMD) reprezintă diferena dintre fondul de timp calendaristic (FTC) şi fondul de timp afectat repausului săptămânal.1. prin care se urmăreşte eficien a utilizării for ei de muncă (productivitatea muncii şi profitul pe salariat) prin reducerea cheltuielilor de timp de muncă pe unitatea de produs. A) Analiza utilizării extensive a for ei de muncă Analiza utilizării timpului de muncă se realizează cu ajutorul BALAN EI TIMPULUI DE MUNCĂ. sărbătorilor legale şi concediilor de odihnă. FTCH = FTCz * dnz = N * Nzc * dnz unde: • FTCH = fondul de timp calendaristic exprimat în om-ore. • dnz = durata normală a zilei de lucru. document în care indicatorii sunt exprima i în om-ore şi om-zile pentru a pune în eviden ă pierderile de timp în zile. în ore în cadrul zilei de lucru. 252 . prin care se urmăreşte utilizarea timpului de muncă prin reducerea pierderilor de timp în zile sau ore. FTMD z = FTC z − (FTZLSL + FTCO ) unde: • FTMDz = fondul de timp maxim disponibil în om-zile. FTCz = fondul de timp calendaristic exprimat în om-zile. Analiza utilizării for ei de muncă Utilizarea for ei de muncă se analizează din două puncte de vedere: A) utilizarea extensivă. B) utilizarea intensivă. • FTZLSL = fondul de timp afectat zilelor libere şi sărbătorilor legale. • FTCz = fondul de timp calendaristic în om-zile.4. Nzc = numărul de zile calendaristice ale perioadei analizate. Indicatorii utiliza i în cadrul balan ei vor fi: • Fondul de timp calendaristic (FTC) FTCz = N * Nzc unde: N = numărul mediu scriptic de salaria i.6.

deşi salaria ii nu au desfăşurat nici o activitate. • absen e nemotivate etc. prezent la lucru în perioada analizată. conform schemei următoare: 253 . – TH = om-ore. Atunci FTMD va fi: FTMD = TE + TN unde: TE = timp efectiv lucrat. care poate fi explicat prin: • concedii fără plată.Fondul de timp maxim disponibil în ore-om: FTMD H = FTMD z ∗ d nz unde: • dnz = durata normală a zilei de lucru (ore/zi) reprezintă o mărime prestabilită prin lege. Balan a timpului de muncă se întocmeşte lunar şi se exprimă în zile-om şi ore-om. – TN nemotivat reprezintă un timp de muncă neplătit. reprezentând zilele efectiv lucrate de către salariat. TN = timp nelucrat. prin contractul individual de muncă. • greve. • Timpul efectiv lucrat se referă la timpul de muncă utilizat de salaria i în scopul desfăşurării activită ii profesionale. Formarea fondului de timp maxim disponibil se poate analiza şi din punct de vedere al utilizării lui. calculat prin însumarea numărului de ore-om efectiv lucrate de salariatul prezent la lucru în perioada analizată. prevăzute de lege. Acest indicator poate fi exprimat în: – TZ = om-zile. • Timpul nelucrat (TN) se poate calcula: TN = FTMD – TE Observa ii • Timpul nelucrat se împarte în: – TN motivat reprezintă timpul de muncă remunerat.

(2+3) FTCO FTCO*8 Fond de timp disponibil .alte obliga ii . Motivat a) om-zile . din care se calculează indicatori deriva i.FTMD 3=1+2 maxim Notă .program redus .învoiri . cum ar fi: • Gradul de utilizare a fondului de timp maxim disponibil: – în zile-om: G Z = TE Z ⋅100 FTMD Z TE H ⋅100 – în ore-om: G H = FTMD H 254 . . Fondul de timp corespunzător sărbătorilor legale şi zilelor libere de repaus FTC FTZLSL FTC*8 FTZLSL *8 3.boală . Analiza statistică şi dinamică a timpului de lucru Pentru această analiză se pot utiliza indicatorii absolu i din balan ă.Zi – om exprimă o zi de prezen ă la lucru a unui salariat indiferent de numărul de ore lucrate în acea zi.concedii de maternitate b) om-ore . Timp efectiv lucrat (TE) 2.Balan a utilizării timpului de muncă Resurse de timp zile-om ore-om Utilizarea fondului de timp zileom 1.oră – om lucrată exprimă o perioadă de o oră lucrată de un salariat. Timp nelucrat A. Fondul de timp corespunzător concediilor de odihnă 4. Fond de timp maxim disponibil FTMD 4 = 1 .întreruperi legale B. Fond de timp calendaristic 2.concedii medicale . Nemotivat Tz TNz oreom TH TNH 1.

unde: d L = = . d nl = d nl N N N d L = durata medie a zilei de lucru. • Z = numărul mediu de zile lucrate anual de către o persoană. Analiza factorială a timpului utilizat permite stabilirea rezervelor de îmbunătă ire a acestui indicator.• Gradul de neutilizare a FTMD se poate calcula: – în zile-om: G nZ = – în ore-om: G nH TE Z ⋅100 FTMD Z TE H = ⋅100 FTMD H • Coeficientul de utilizare a zilei de lucru (kz) se poate calcula: kz = în care: TE H TH dz ⋅100 . Timpul efectiv lucrat (TE) poate fi analizat în func ie de următorii factori: TE = N ⋅ Z ⋅ H = N ⋅ d l ⋅ d z în care: • N = numărul mediu scriptic de personal. • TEZ = timpul efectiv lucrat în zile-om (TZ). dnl = durata normală a lunii de lucru stabilită prin raportul dintre fondul de timp maxim disponibil în zile şi numărul mediu scriptic de salaria i (N). • TEH = timpul efectiv lucrat în om-ore (TH). • H = numărul mediu de ore lucrate într-o zi de către o persoană. unde d z = = d nz TE z TZ • d z = durata medie a zilei. • Gradul de utilizare a lunii de lucru (KL) se poate calcula: KL = în care: TE z TZ FTMD z dL ⋅100 . 255 . • dnz = durata normală (legală) a zilei de lucru (de obicei 8 ore).

Efectele economice ale neutilizării complete a timpului de muncă se pot calcula asupra principalilor indicatori de eficien ă: 1) asupra valorii produc iei. TH = timpul lucrat în om-ore. • d z = durata medie a zilei de lucru • w h = productivitatea medie orară. • Pierderile de produc ie datorate utilizării incomplete a zilei de lucru: Ppz = d Z − d nz ⋅ T ⋅ Z ⋅ W h Ppl = d l − d nl ⋅ N ⋅ W h ( ) Pf • Pierderile de produc ie datorate utilizării incomplete a lunii de lucru: ( ) Pf 2) asupra cifrei de afaceri: PCA = N1 t1 − t 0 ⋅ W h 0 ⋅ 256 ( ) Pf CA 0 Pf 0 .Durata medie a anului în zile (Z) se poate ob ine: Z= TE z = dl N Durata medie a zilei de lucru (H) este ceea ce am notat cu d z . cifra de afaceri) după modelul: Q = N ⋅d l ⋅d z ⋅ W h unde: • Q = produc ia exerci iului (VA – valoarea adăugată sau CA – cifra de afaceri). produc ia nerealizată. din cauza folosirii incomplete a timpului de lucru: Wh = Q TH unde: Q = produc ia ob inută în lună. • N = numărul mediu scriptic de personal. • d l = durata medie a lunii de lucru. Finalitatea analizei timpului de muncă se stabileşte în legătură cu produc ia (valoarea adăugată.

4) asupra profitului cifrei de afaceri: ( ) Pex PPCA = N1 t1 − t 0 ⋅ W h 0 ⋅ G v0 ⋅ pr 0 unde: • pr 0 – valoarea profitului mediu la 1 leu cifră de afaceri în perioada de bază. calculată pe baza produc iei marfă fabricate (destinate vânzării). • Pf = produc ia marfă fabricată. Astfel.unde: • t1 = fondul de timp mediu efectiv. modelul poate deveni: PCA = N1 t1 − t 0 ⋅ W h 0 ⋅ G v 0 3) asupra valorii adăugate: ( ) PVA = N1 t1 − t 0 ⋅ W h 0 ⋅ va 0 unde: • va 0 = valoarea medie adăugată la 1 leu produc ia exerci iului prevăzută. 5) asupra profitului pe salariat: ( ) Pf PPS = N1 t1 − t 0 ⋅ W h 0 ⋅ pr 0 unde: • W h = productivitatea muncii medie orară. • t 0 = fondul de timp maxim disponibil la nivelul unui salariat. • W h = productivitatea muncii medie orară. • W h = productivitatea muncii medie orară. calculată pe baza produc iei exerci iului. 257 Pex Pf CA ( ) CA . calculată pe baza cifrei de afaceri. • CA = G v = gradul de valorificare a produc iei ob inute şi Pf destinate vânzării.

1) Analiza productivită ii muncii Productivitatea muncii reflectă eficien a cu care a fost cheltuită munca. care ne arată însuşirea muncii de a crea. fiind determinată de indicatorii: • productivitatea muncii. • corela ia dintre cei doi indicatori. • productivitatea marginală a muncii. cu o intensitate normală a muncii. Productivitatea muncii se poate determina sub formă de raport şi va reprezenta: • cantitatea de produse ob inute cu o anumită cheltuială de muncă: Produc ia exerci iului W= Q = T Fondul total de timp de muncă • cheltuiala de muncă efectuată pentru ob inerea unei unită i de produs: Fondul total de timp de muncă W= T = Q Produc ia exerci iului Productivitatea muncii în expresie valorică se determină ca raport: Efectul ob inut W= Efortul depus pentru realizarea efectului 258 . o anumită cantitate de valori de întrebuin are. dinamică. Prezintă interes pentru analiză următorii indicatori: • productivitatea medie a muncii (fizică sau valorică). într-o unitate de timp. în anumite condi ii. Productivitatea muncii este o categorie economică. • profitul pe salariat.B) Analiza utilizării intensive a for ei de muncă Utilizarea intensivă a for ei de muncă vizează aspecte legate de eficien a utilizării resurselor umane.

• total om-ore lucrate. iar ca indicatori se pot folosi: • numărul mediu scriptic de salaria i. • productivitatea medie zilnică: Wz = Pf T(om ⋅ zile) Pf T (om ⋅ ore ) • productivitatea medie orară: Wh = 259 . productivitatea muncii poate fi reprezentată prin: • productivitatea medie anuală ( W a ) calculată la nivelul anului. • total om-zile lucrate. Indicatorii se pot determina în acelaşi mod. Efortul îmbracă forma consumului de for ă de muncă. • productivitatea medie zilnică ( W z ) calculată la nivelul zilei de muncă. • produc ia marfă fabricată (Pf) etc. • cifra de afaceri (CA). N unde: N = numărul mediu scriptic de personal. indiferent de indicatorii ce reflectă efectul. În raport cu cheltuielile de muncă. • veniturile din exploatare (Vex). • productivitatea medie orară ( W h ) calculată la nivelul orei de lucru. Exemplificăm prin produc ia marfă fabricată: • productivitatea medie anuală: Wa = Pf .Indicatorii care reflectă efectul pot fi: • produc ia exerci iului (Pex). • valoarea adăugată (VA).

W a ) permite stabilirea unor cauze care au ac ionat. dar şi elaborarea unor măsuri concrete în scopul creşterii productivită ii. calculată pe baza aceluiaşi indicator al efectului. dar pentru unită i de timp diferite (exemplu: W a . W z .Remarcă • Analiza comparativă a indicatorilor productivită ii medii a muncii. 260 . În scopul identificării rezervelor de creştere a productivită ii muncii. se impune analiza factorială a acesteia: Pf CA VA Pf Pf Pf ∆Q N ∆Q ∆Q W a (d l ) ∆Q W a ∆Q W a (W z ) ∆Q W z (d z ) W ∆Q a h ( g i ) ∆Q W z (W h ) ∆Q a Q = N ⋅ Wa W h Wh i ( ) W a = dl ⋅ W z gradul II Wz = dz ⋅ Wh gradul III Wh = ∑ g i Wh 100 i gradul I gradul IV unde: • Q = produc ia. W h ) identifică rezervele de timp neutilizate la nivelul anului sau ale zilei de muncă. • N = numărul mediu scriptic de personal. • d l = durata medie a lunii de lucru (numărul mediu de zile lucrate de un salariat). • Compararea productivită ii muncii calculată pentru aceeaşi unitate de timp (exemplu: W a . W a . • W a = productivitatea medie anuală.

•gi = structura produc iei fabricate.2. Putem stabili ponderea cu care fiecare dintre cei doi factori contribuie la creşterea produc iei: • influen a modificării numărului mediu de personal: ∆QT % = (N1 − N 0 )W a ⋅ 100 = ∆Q N ⋅ 100 ∆Q ∆Q • influen a modificării productivită ii medii anuale: ∆Q T % = N1 W a 1 − W a 0 ∆Q W a ⋅ 100 = ⋅ 100 .• W z = productivitatea medie zilnică a muncii.1) Influen a modificării duratei medii a lunii de lucru: W ∆QS a (d l ) = N1 d11 − d l 0 W z 0 ( ) ∆Q W a (W z ) = N1 d11 W z1 − W z 0 din care datorită: 2.2) Influen a modificării productivită ii medii zilnice: ( ) ( z1 z0 ) h0 261 . • d z = durata medie a lunii de lucru (numărul de ore lucrate în medie de către un muncitor într-o zi). ateliere etc. sectoare.1) Influen ei modificării duratei medii a zilei de lucru: ∆Q W z (d z ) = N ⋅ d ⋅ d − d W S 1 l1 2. • W h = productivitatea medie orară. • Wh i = productivitatea medie orară pe tipuri de produse. ∆Q ∆Q ( ) Modificarea absolută a produc iei se stabileşte cu rela ia: ∆Q = Q1 – Q0 din care: 1) Influen a modificării numărului mediu de personal: ∆Q N = (N1 − N 0 )W a 0 2) Influen a modificării productivită ii medii anuale: ∆Q W a = N 1 W a 1 − W a 0 ( ) 2.

Interpretarea influen elor asupra productivită ii muncii Creşterea productivită ii muncii se înregistrează atunci când rezultatele au semnul „+” şi se interpretează astfel: • ∆Q W a (d l ) = „+”.2) Influen ei modificării productivită ii medii orare a ∆Q W z (W h ) = N1 ⋅ d11 ⋅ d z1 W h 1 − W h 0 din care: 2. a sporit eficien a utilizării for ei de muncă la 262 . datorită scăderii numărului de zile de absen ă şi creşterii numărului de zile lucrate. este similară celei prezentate. calculată pe baza celorlal i indicatori valorici (CA. VA. influen a a fost favorabilă.1) Influen ei modificării structurii produc iei marfă pe produse:  ∑ g1Wh 0 ∑ g 0 Wh 0   ∆Q W h (g i ) = N1 ⋅ d11 ⋅ d z1   100 − 100  =    ′  = N1 ⋅ d11 ⋅ d z1  W h − W h 0    2.2. ∆Q W a (W z ) = „+”.2.2. iar interpretarea rezultatelor se face în func ie de semnifica ia economică a acestora şi a factorilor specifici de influen ă.2.2.2) Influen ei modificării productivită ii medii orare pe produs: muncii: ( ) ∆Q W h Wh i ( )  ∑ g1Wh 1 ∑ g1Wh 0 = N1 ⋅ d11 ⋅ d z1   100 − 100  ′   = N1 ⋅ d11 ⋅ d z1 ⋅  W h 1 − W h     =   Observa ie Metodologia de analiză a productivită ii muncii. nivelul anului datorită creşterii productivită ii medii zilnice a muncii. Pex).2.

∆Q W z (d z ) = „+”, influen ă favorabilă datorită creşterii duratei
medii a zilei de lucru;

∆Q W z (W h ) = „+”, influen ă favorabilă datorită eficien ei utilizării

timpului de lucru la nivelul zilei de lucru;

∆Q W h (g i ) = „+”, arată creşterea ponderii produselor a căror
productivitate a muncii pe produs în perioada de bază este superioară productivită ii medii a muncii;

= „+”, creşterea productivită ii orare pe produs la toate produsele sau la cele ce de in ponderea majoritară.
Exemplu. Analiza productivită ii muncii cu cuantificarea influen ei factorilor:
Nr. crt. 1 2 3 Indicatori Produc ia marfă fabricată Nr. mediu de muncitori Productivitatea medie anuală Fond total de timp de muncă (om-zile) Fond total de timp de muncă (om-ore) Durata medie a zilei de lucru Durata medie a lunii de lucru Productivitatea zilnică Productivitatea orară medie Q N Simbol Perioada de analizat Precedentă Curentă 318.750 362.700 750 780 425 465 Indici % 113,8 104 109,4

∆Q

W h Wh i

(

)

Wa =
TZ TH

Q N

4 5

179.000 1.370.000

175.000 1.365.0 00 7,8

97,77 99,64

6

7

8

9

medie

TH TZ TH dl = N Q Wz = TZ Q Wh = TH dz =

7,65

101,96

239

224

93,72

1,78

2,073

116,4

0,233

0,266

114,16

263

Modificarea absolută a produc iei marfă fabricate şi destinate vânzării: ∆Q = Q1 – Q0 = 362.700 – 318.750 = +43.950 mii lei din care: 1) Influen a modificării numărului mediu de personal: ∆QN = (N 1 − N 0 )W a 0 = (780 − 750 ) ⋅ 425 = +12.750 mii lei 2) Influen a modificării W a :

∆Q W a = N 1 W a1 − W a 0 =

= 780(465 − 425) = +31.200 mii lei

(

)

2.1) Influen a modificării d l :

∆Q W a (d l ) = N 1 d l1 − d l 0 ⋅ W z 0 =

= 780(224 − 239 ) ⋅ 1,78 = −20.826 mii lei

(

)

2.2. Influen a modificării W z :

∆Q W a (W z ) = N 1 d l1 W z1 − W z 0 =

= 720 ⋅ 224(2,073 − 1,78) = +51.193 mii lei

(

)

2.2.1) Influen a modificării duratei medii a zilei de lucru:

∆Q W z (d z ) = N1 ⋅ d l1 ⋅ d z1 − d z 0 W h 0 =

(

)

= 780 ⋅ 224 ⋅ (7,8 − 7,65) ⋅ 0,233 = +6.106,46 mii lei
2.2.2) Influen a modificării productivită ii medii orare a muncii:

∆Q W z (W h ) = N1 ⋅ d11 ⋅ d z1 W h 1 − W h 0 =

(

)

= 780 ⋅ 224 ⋅ 7,8 ⋅ (0,266 − 0,233) = 44.972,93 mii lei
Verificarea modificărilor: 1. ∆Q = ∆Q N + ∆Q W a ⇒ 43.950 = 12.750 + 31.200 = 43.950 2. ∆Q W a = ∆Q W a (d l ) + ∆Q W a (W z ) 31.200 ≈ -20.826 + 51.193

3. ∆Q W a (W z ) = ∆Q W z (d z ) + ∆Q W z (W h ) 51.193 ≈ 6.106 + 44.973 ≈ 51.079
264

Modificarea relativă:

∆Q = ∆Q N + ∆Q W a / ∆Q ⋅ 100
100 = ∆Q N ∆Q W a ⋅ 100 + ⋅ 100 ∆Q ∆Q 12.750 31.200 100 = ⋅ 100 + ⋅ 100 ⇒ 100 = 29% + 71% 43.950 43.950

Interpretarea rezultatelor • Modificarea produc iei destinată vânzării în perioada analizată fa ă de o perioadă precedentă înregistrează o creştere cu 13,8%, însemnând 43.950 mii lei. Aceasta s-a datorat: – creşterii numărului mediu de personal cu 4%, reprezentând 12.750 mii lei din creşterea produc iei, deci o contribu ie de 29% la valoarea produc iei; – creşterii W a în perioada analizată cu 9,4%, ceea ce a dus la modificarea produc iei cu un plus de 31.200 mii lei, reprezentând 71% din creşterea produc iei. • Dacă aprofundăm analiza, observăm contribu ia importantă a factorilor intensivi: • productivitatea medie zilnică a avut o creştere de 1,164 ori, însemnând un plus de 51.193 mii lei în condi iile utilizării incomplete a lunii de lucru, care a adus o diminuare de 20.826 mii lei. • productivitatea medie orară a avut o creştere de 1,14 ori, reprezentând 44.973 mii lei, fiind sprijinită de o folosire eficientă a timpului de lucru la nivelul duratei unei zile, care aduce un plus de produc ie de 6.106 mii lei. 2. Analiza productivită ii marginale a muncii Productivitatea marginală arată creşterea de efect (Pf, Pex, VA sau CA) ob inută prin utilizarea suplimentară a unei unită i de timp de muncă:

Wmg =

∆Q Q1 − Q 0 = . ∆T T1 − T0
265

Acest indicator ine cont de eficien a factorului uman utilizat. Pentru completarea analizei se poate utiliza elasticitatea produc iei în func ie de factorul for ă de muncă. Elasticitatea reflectă creşterea procentuală a produc iei la o modificare cu un procent a productivită ii muncii:

∆Q ∆Q T ∆Q Q Wmg Q : = E= = ⋅ = ∆T Q ∆T ∆T T W T
Remarcă • Elasticitatea (E) astfel calculată are sens de rată de creştere procentuală a volumului de activitate, determinată de creşterea cu 1% a resursei umane (timpul de muncă). • Grafic, putem stabili o curbă a volumului de activitate, ce se segmentează în trei zone: • Zona I – „zona randamentelor crescătoare” (E > 1); • Zona II – „zona randamentelor descrescătoare” (0<E < 1); • Zona III – „zona randamentelor negative” (E < 0). 3. Analiza profitului pe salariat Profitul pe un salariat (se are în vedere profitul aferent cifrei de afaceri), prin capacitatea informa ională, este un indicator semnificativ pentru caracterizarea eficien ei muncii, întrucât pune în eviden ă legătura dintre înzestrarea tehnică, eficien a utilizării acesteia şi productivitatea muncii. În analiza profitului pe salariat se utilizează mai multe modele multiplicative de analiză pentru a releva contribu ia diferitelor categorii de factori asupra acestuia, din care amintim: Modelul I:
Pf P Pf CA P = ⋅ ⋅ = W a ⋅ G V ⋅ pr . N N Pf CA

266

Schema de analiză factorială:

t
W
Pf a

gi

Wh

Pf

P N
GV gi P c gradul I

Whi

pr

gradul II gradul III

unde: •

Pf
N

= W a – reprezintă productivitatea muncii, calculată pe

Pf

baza produc iei marfă fabricate; • P – profitul aferent cifrei de afaceri •

CA = GV – gradul de valorificare (vânzare) a produc iei Pf
P = pr – profitul mediu la 1 leu cifră de afaceri CA

fabricate; •

(rentabilitatea comercială). Metodologia de analiză

∆PN = PN1 − PN 0
din care:
267

1. Influen a modificării W a :
W ∆PN a = W a 1 − W a 0 ⋅ G V0 ⋅ pr 0

(

)

1.1. Influen a modificării timpului mediu lucrat de un salariat ( t ):
W ∆PN a (t ) = t1 − t 0 ⋅ W h 0 ⋅ G V0 ⋅ pr 0

(

)

1.2. Influen a modificării W h :

W ∆PN a (W h ) = t1 W h 1 − W h 0 ⋅ G V0 ⋅ pr 0

(

)

din care: 1.2.1. Influen a modificării structurii produc iei vândute pe produse:

100  ∑ g1Wh a ∑ g 0 Wh 0  W ∆PN h (g i ) = t1  −  ⋅ G V0 ⋅ pr 0 100   100    ′  = t1  W h − W h 0  ⋅ G V0 ⋅ pr 0  
1.2.2. Influen a productivită ii orare pe produs:

Wh =

∑g W
i

hi

∆PN

W h Wh i

(

)

 ∑ g1Wh1 ∑ g1Wh 0  = t1  −  ⋅ G V0 ⋅ pr 0 100   100   ′   = t1  W h 1 − W h  ⋅ G V0 ⋅ pr 0  

2. Influen a modificării gradului de valorificare a produc iei fabricate:
G ∆PN V = W a 1 G V1 − G V0 ⋅ pr 0

(

)

268

cu scopul de a se stabili măsuri pentru asigurarea desfacerii produc iei ob inute şi diminuarea produc iei stocate.3. Influen a modificării profitului mediu la 1 leu cifră de afaceri: pr ∆PN = W a 1 ⋅ G V1 ⋅ pr1 − pr 0 ( ) din care: 3.1. 269 .2.3. Influen a modificării structurii produc iei vândute:    qv c  qv c  pr ∆PN (g i ) = W a 1 ⋅ G V1 ⋅ 1 − ∑ 1 0  ⋅ 100 − 1 − ∑ 0 0  ⋅ 100 =      ∑ qv1 p 0    ∑ qv 0 p 0     ′  = W a 1 ⋅ G V1 ⋅  pr − pr 0    3. Influen a modificării costurilor unitare:    qv c  qv c  pr ∆PN (c ) = W a 1 ⋅ G V1 ⋅ 1 − ∑ 1 1  ⋅ 100 − 1 − ∑ 1 0  ⋅ 100 =      ∑ qv1 p1    ∑ qv1 p1    ″  = W a 1 ⋅ G V1 ⋅  pr1 − pr    Remarcă • Modelul eviden iază efectul modificării gradului de valorificare a produc iei fabricate. Influen a modificării pre urilor medii de vânzare:    qv c  qv c  pr ∆PN (P ) = W a 1 ⋅ G V1 ⋅ 1 − ∑ 1 0  ⋅ 100 − 1 − ∑ 1 0  ⋅ 100 =      ∑ qv1 p1    ∑ qv1 p 0    ′  ″ = W a 1 ⋅ G V1 ⋅  pr − pr    3.

profitul mediu la 1 leu cifră de afaceri CA Schema factorială de analiză: t gi CA h W P N pr Whi gi P c 270 . CA P CA P = ⋅ = W a ⋅ pr N N CA Schema factorială de analiză: t W P N gi CA a gi Wh CA Whi pr P c Modelul 3. N CA = W h .timpul efectiv mediu lucrat de un salariat.productivitatea medie orară calculată pe baza CA. unde: CA P T CA P = ⋅ ⋅ = t ⋅ W h ⋅ pr N N T CA T = t .Modelul 2. T P = pr .

a compozi iei tehnologice a mijloacelor fixe.Modelul 4 P F Fa CA P = ⋅ ⋅ ⋅ = Z ⋅ g iF a ⋅ E f ⋅ pr N N F Fa CA unde: F = Z – gradul de înzestrare tehnică a for ei de muncă. precum şi a randamentului acestora. Pentru aceasta putem folosi următoarele rela ii: a) Influen a modificării W a (sau W h ) a muncii asupra produc iei exerci iului: 271 . Prin acest model se stabileşte şi corela ia cu eficien a utilizării mijloacelor fixe. Fa Schema factorială de analiză: Z P N g iF a Ef pr Observa ie: Acest model eviden iază în plus influen a modificării gradului de înzestrare a muncii. Analiza efectelor economico-financiare ale modificării productivită ii muncii Modificarea productivită ii medii a muncii generează o serie de efecte asupra indicatorilor ce reflectă performantele întreprinderii. CA = E f – eficien a utilizării mijloacelor fixe active. 4. N Fa = g iF a – ponderea mijloacelor fixe active în totalul F mijloacelor fixe (compozi ia tehnologică a mijloacelor fixe).

Remarcă: O privire sintetică a sistemului de indicatori ce privesc utilizarea for ei de muncă este redată în schema următoare: 272 . respectiv ∆Q Wh = T1 W h1 − W h 0 ⋅ G V0 ⋅ pr 0 AT1 ( ) ⋅ 100 . b) Influen a modificării W a (sau W h ) asupra profitului aferent cifrei de afaceri: ∆Q W a = N1 W a 1 − W a 0 ⋅ G V0 ⋅ pr 0 respectiv ( ) ∆Q Wh = T1 W h 1 − W h 0 ⋅ G V0 ⋅ pr 0 c) Influen a modificării W a (sau W h ) asupra ratei rentabilită ii economice a activului: ( ) ∆Q W a = N1 W a 1 − W a 0 ⋅ G V0 ⋅ pr 0 AT1 ( ) ⋅ 100 unde: AT1 = activul total în perioada de analiză.∆Q W a = N1 W a 1 − W a 0 respectiv ( ) ) ∆Q W h = T1 W h1 − W h 0 Observa ie ( Prin această metodologie se determină influen a W a (sau W h ) asupra produc iei fabricată. VA sau CA.

TN Gradul de utilizare şi neutilizare a FTMD Coeficientul de utilizare a zilei de lucru .FTC Fond de timp maxim disponibil FTMD UTILIZAREA EXTENSIVĂ A FOR EI DE MUNCĂ Timp efectiv lucrat – TE Timp nelucrat .Fond de timp calendaristic .KZ INDICATORI PRIVIND UTILIZAREA FOR EI DE MUNCĂ Gradul de utilizare a lunii de lucru KL Pierderile datorate nefolosirii complete a timpului de muncă UTILIZAREA INTENSIVĂ A FOR EI DE MUNCĂ Productivitatea medie anuală Productivitatea medie zilnică Productivitatea medie orară - Wa Wz Wh Sistemul de indicatori folosi i în analiza for ei de muncă 273 .

d) a crescut cifra de afaceri şi s-au redus numărul de personal şi costurile. productivitatea şi costurile. Răspuns: a) 274 . balan a timpului de muncă. timp de muncă. asigurarea cantitativă. structurală şi calitativă cu personal. Care este sistemul de indicatori folosi i în analiza utilizării extensive a for ei de muncă? 2. c) (T1 − T0 )W a ⋅ va 0 . au crescut productivitatea şi costurile. Preciza i care este rela ia de determinare a influen ei modificării productivită ii medii orare a muncii asupra cifrei de afaceri: a) N1 W h 1 − W h 0 . 1 CA a1 ( e) T (W CA CA −W CA a0 ) ) Răspuns: d) CA N pr 3. I1 / 0 = 103% rezultă că: a) s-a redus numărul de personal. utilizarea intensivă a personalului. orară). d) T1 W h 1 − W h 0 . profit pe salariat. utilizarea extensivă a personalului.Cuvinte – cheie: for ă de muncă. productivitate marginală. Dacă I1 / 0 = 106%. Întrebări şi teste grilă 1. I1 / 0 = 96%. productivitatea şi costurile. c) au crescut numărul de personal. b) N1 t1 − t 0 W h 0 ⋅ CA ( CA CA ) ( ) Pex Pex 0 CA 0 . mobilitatea şi stabilitatea for ei de muncă. b) s-au redus numărul de personal. zilnică. productivitatea medie (anuală.

000 • 8 = 80.000 1.000 • 8 • 8 = 640. Fondul de timp aferent concediilor de odihnă (FCO): FCO Z = N · NZL =1.000 – (640.400.000 – 195.400. Model de rezolvare: 1.000 zile-om nzl = numărul de zile libere (septembrie = 8) FZLSL H = N · NZL • dnz = 10.000 = 3.000 + 22.000 ore-om 2.000 – 1.000 zile-om FTMDH = FTCH – (FZLSLH + FCOH) = = 2.000 • 8 = 176.4.000 Elabora i balan a utilizării timpului de lucru. Numărul mediu lunar al muncitorilor Număr muncitori afla i în concediu de odihnă Timp efectiv lucrat Nota i a T TCO TZ TH UM pers pers zile/om ore/om 2004 10.000 zile-om NZCO = numărul de zile lucrătoare ale lunii FCO H = FCO Z • dnz =22. 3. Fond de timp maxim disponibil (FTMD): FTMDZ = FTCZ – (FZLSLZ– FCOZ) = = 300.000 – (80.000 ore-om 4.000 195.000 ore-om 3.560. Fondul de timp aferent zilelor libere şi sărbătorilor legale (FZLSL): FZLSL Z = N · NZL = 10.000 1.000 • 8 = 2. Timpul nelucrat (TN): FTMD = TE + TN ⇒ TN = FTMD – TE TNZ = FTMDZ – TEZ = 198. Se cunosc următoarele date despre o subramură a industriei pentru luna septembrie 2004: Indicatorul 1.000 ore-om 5.000) = 1. Fondul de timp calendaristic (FTC): FTCZ = N · NZC = 10.584.000 • 30 = 300.000 zile-om FTCH = FTCZ • dnz = 300.000) = 198.000 ore-om 275 .000 zile-om TNH = FTMDH – TEH = 1.000 + 176.560.000 • 22 = 22. 2.000 = 24.584.

331 + 47.560.000 80.000 FTMD 198.000 2.124 mii lei Indicatorul Simbol 1.000 1.000 1.000 3=1+ 2 Indicatori Ore-om 1.Resurse 1.5916 937 4. FZLSL 3.400.800 mii lei ∆Q W a (d l ) = N1 ⋅ d l1 − d l0 ⋅ W z 0 = = 120(210 − 240) ⋅ 2.000 24. 2.000 176. Pe baza indicatorilor Simbol Q N TZ Perioada analizată PreceCurentă dentă 87. Produc ia marfă fabricată Număr mediu de personal Fondul total de timp de muncă (zile-om) Determina i influen a modificării productivită ii medii zilnice asupra produc iei marfă şi verifica i influen a ei ∆Q W a (W z ) =? Răspuns: ∆Q W a (W z ) = +47.000 5.331 mii lei ∆Q W a = ∆Q W a (d l ) + ∆Q W a (W z ) ( ) ( ) 37.000 1. Durata medie a lunii de lucru Productivitatea medie anuală Productivitatea medie zilnică dl = TZ N Q Wa = N Q TZ Perioada analizată PreceCurentă dentă 240 210 622 2.5916) = +47. TN 3.4619 WZ = ∆Q W a (W h ) = N1 ⋅ d l1 W z1 − W z 0 = = 120 ⋅ 210(4.600 25.000 198.080 112. 3.4619 − 2.131 mii lei Verificare: ( ) ∆Q W a = N1 ⋅ W a1 − W a 0 = 120(937 − 622 ) = 37.000 640. TE 195.000 2. 3.200 1. FCO FTMD 4 = 1 – (2 + 3) Balan a utilizării timpului de muncă Zile-om Ore-om Utilizări Zile-om 300.800 ≅ −9.5926 = −9. FTC 2.000 22.131 ⇒ 37.584. 2.440 140 120 33.584.800 = 37.800 276 .

calită ii şi să realizeze o produc ie competitivă pe pia ă. • utilajele de inute în leasing opera ional.2.2. • nlfi = numărul lunilor de func ionare a mijloacelor fixe pe categorii. Analiza volumului. I =∑ unde: Vi + nlf i 12 i =1 n •Vi = valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe categorii. Poten ialul tehnic trebuie să corespundă din punct de vedere al volumului. structurii şi calită ii poten ialului tehnic. Analiza mijloacelor fixe are ca obiective: • analiza volumului. • utilaje luate în loca ie de gestiune etc. structurii. ce se face pe baza valorilor de intrare în gestiune sau a valorii medii a mijloacelor fixe evaluate în pre uri comparabile. 6. Analiza gestiunii mijloacelor fixe Într-o economie concuren ială. Analiza volumului mijloacelor fixe este completată de analiza dinamicii mijloacelor fixe. I = valoarea medie a intrărilor de mijloace fixe.6. orice firmă trebuie să dispună de un poten ial material cu parametri tehnici şi func ionali corespunzători exigen elor economiei de pia ă pentru ca firma să fie eficientă.1. în cursul exerci iului financiar. • analiza utilizării poten ialului tehnic. Valoarea medie a mijloacelor fixe ( F )/ se poate calcula cu rela ia: F = SI + I − E unde: SI =soldul ini ial de mijloace fixe la începutul perioadei analizate. • utilajele împrumutate. structurii şi calită ii poten ialului tehnic No iunea de volum al mijloacelor fixe are la bază datele furnizate de: • situa iile financiare. 277 .

unde: E = valoarea ieşirilor de mijloace fixe. a. • Corela ia se poate marca prin rela ia: y = a + bx. pe categorii. • Dacă ritmul de creştere a efectelor este superior celui al eforturilor. F = valoarea mijloacelor fixe totale.b = parametrii ecua iei. valoarea adăugată. unde: F I = valoarea intrărilor de mijloace fixe. atunci se asigură eficien a utilizării poten ialului tehnic. fie a inutilită ii acestuia în procesul de produc ie respectiv: KE = E . unde: E=∑ i 12 i =1 nlnfi = numărul de luni de nefunc ionare. ca urmare fie a diminuării parametrilor func ionali. determina i prin formulele consacrate. în care: y = indicatorul de rezultate al firmei (variabila dependentă).E = valoarea medie a ieşirilor de mijloace fixe n V ⋅ n ln f i . F I+E F 3) coeficientul mişcării totale (KT) reflectă fluxurile totale ale mijloacelor fixe în perioada analizată: KT = Remarcă • Analiza dinamicii mijloacelor fixe trebuie corelată cu dinamica efectelor folosirii lor (produc ia marfă fabricată. Dinamica mijloacelor fixe reflectă fluxurile înregistrate în cursul perioadei de analiză şi se poate caracteriza prin următorii indicatori: 1) coeficientul intrărilor de mijloace fixe (KI) reflectă efortul firmei de men inere şi creştere a poten ialului tehnic: KI = I . 278 . profitul) şi cu faza de maturitate a firmei. 2) coeficientul ieşirilor de mijloace fixe (KE) reflectă procesul de dezinvestire. x = variabila independentă. în exerci iul financiar. cifra de afaceri.

•VIC reprezintă valoarea de inventar sau de înregistrare şi cuprinde totalitatea cheltuielilor făcute pentru construirea. ponderea mijloacelor fixe active ( Fa ) în mijloacele fixe ( F ) este definită ca fiind compozi ia tehnologică a capitalului fix: Fan Fn > Fan −1 Fn −1 . achizi ionarea. • Cu cât ponderea mijloacelor fixe active în totalul mijloacelor fixe este mai mare. ∑ 279 . cu atât este mai puternică influen a exercitată asupra indicatorilor de eficien ă a utilizării mijloacelor fixe (cifra de afaceri – CA. Structura mijloacelor fixe este importantă în studiul eficien ei generale a acestora. • Corela ia dintre ponderea mijloacelor fixe active şi unul din indicatorii de eficien ă este de tip parabolic: y = a + bx – cx2 Structura poten ialului tehnic poate fi caracterizată şi prin: • Coeficientul de structură pe categorii de mijloace fixe (gi): gi = unde: F Fi ⋅ 100 ∑ Fi •Fi = mijloacele fixe dintr-o grupă (i) exprimate în valoarea ini ială completă (VIC). produc ia exerci iului etc. instalarea şi punerea în func iune a mijlocului fix. având rolul de a orienta efortul investi ional către acele categorii de mijloace fixe care participă activ la ob inerea produselor finite. cât şi aleatoriu. valoarea probabilă se va situa într-o zonă cu amplitudine mai mică sau mai mare fa ă de valoarea teoretică a seriei. În literatura de specialitate. valoarea adăugată – VA. serviciilor etc.). transportul. a lucrărilor. • Fi = totalul fondurilor fixe în valoarea ini ială completă. cât şi a activită ii totale. n = perioada Remarcă • Între compozi ia tehnologică a mijloacelor fixe şi efectele de bază ale performan ei firmei există legături cauzale de tip atât determinist.Cu ajutorul func iei de regresie se poate face o extrapolare a efectului.

2. pe de altă parte.2.• Indicele structurii fondurilor fixe ( I 1 / 0 )eviden iază schimbările intervenite în structura mijloacelor fixe de la o perioadă la alta: gF I1 / 0 gF = F F1 g : 0 = 1F ∑ F1 ∑ F0 g 0 F Starea (calitatea) poten ialului tehnic se poate aprecia cu următorii indicatori: • gradul de uzură (Guz): Guz = A ⋅ 100 VIC unde: A = amortizarea mijloacelor fixe. Tn = durata normală de func ionare în ani. Analiza utilizării extensive a mijloacelor fixe (maşini. • Gradul de reînnoire (Gr) exprimă raportul dintre valoarea mijloacelor fixe noi (Fn) intrate ca urmare a realizării programului de investi ii şi valoarea mijloacelor fixe existente la sfârşitul exerci iului financiar (VICsf) Gr = Fn ⋅ 100 VIC sf 6. Analiza utilizării poten ialului tehnic Această analiză vizează utilizarea extensivă şi intensivă a mijloacelor fixe corporale. pe de o parte. VIC = valoarea ini ială completă a mijloacelor fixe. utilaje. şi reflectarea acestora în indicatorii de performan ă ai firmei. . instala ii de lucru) poate fi caracterizată prin următorii indicatori: gradul de programare a fondului de timp calendaristic (Gp): Gp = 280 TMD ⋅ 100 unde: TC TMD = fond de timp maxim disponibil al utilajelor. sau Guz = Te ⋅ 100 Tn unde: Te = durata efectivă de func ionare a mijlocului fix în ani.

Pentru evaluarea corectă a utilizării extensive este necesară o cuantificare a influen ei folosirii timpului de lucru al utilajelor asupra principalilor indicatori ai performan elor economico – financiare. TC = fond de timp calendaristic. TOL = fondul de timp aferent opririlor legale. gradul de utilizare a fondului de timp maxim disponibil (GUT): GUT = TEf ⋅ 100 TMD TEf ⋅ 100 TC unde: TEf = fondul de timp efectiv lucrat de utilajele firmei.TC = fondul de timp calendaristic. TN = fondul de timp neutilizat (1. 281 . TEf = fondul de timp efectiv lucrat. Remarcă • gradul de folosire a timpului de lucru trebuie să fie cât mai aproape de cel maxim disponibil. unde: N = numărul de utilaje. TOT = fondul de timp aferent opririlor tehnologice. TRP = fondul de timp aferent repara iilor programate. t = număr de ore / utilaj. Acest lucru are efecte favorabile în volumul produc iei executate atât cantitativ.2…n cauze). cât şi calitativ. rh = randamentul mediu orar.+ TN(n) unde: TMD = fond de timp maxim disponibil. gradul de folosire a fondului de timp calendaristic (Gfc): G fc = Determinarea indicatorilor folosi i se face cu ajutorul modelelor: TMD = TC – (TOL + TOT + TRP) TEf = TMD – TN TN = TN(1) + TN(2) + …. ce se poate face cu următoarele rela ii: • modificarea valorii produc iei marfă fabricate: N 1 (t1 − t 0 )rh .

K = caracteristica dimensională a utilajului. unde: T • pe unitatea de timp lucrat: Ru = 282 . randamentul mediu pe utilaj sau pe unitatea de timp Rut : • pe utilaj: Ru = ( ) Q N Q .• modificarea valorii adăugate aferente produc iei fabricate: N 1 (t1 − t 0 ) ⋅ rh ⋅ VA0 Pf 0 • modificarea cifrei de afaceri aferente produc iei de bază: N 1 (t1 − t 0 )rh ⋅ CA0 Pf 0 Analiza utilizării intensive se poate face prin următorii indicatori: gradul de utilizare a capacită ii de produc ie (Cp): Cp = Q . cauzele care determină neîncadrarea utilajului folosit etc. Remarcă – utilizarea intensivă se reflectă în calitatea şi cantitatea produc iei ob inute. T = timpul de func ionare a utilajului. unde: Q max Q = produc ia prevăzută (sau ob inută). dacă timpul de func ionare a utilajului se încadrează în limitele prevăzute. –Iut sesizează dacă utilajul respectiv func ionează la parametrii proiecta i. Qmax = produc ia maximă indicele de utilizare intensivă (Iut): I ut = Q K ⋅T Q = capacitatea de produc ie.

800 mii lei 3) modificării randamentului mediu pe oră t ( ) ∆Pf ru = N 1 ⋅ t1 ru1 − ru0 = 104 ⋅ 485(160 − 165) = −252. rh = randamentul mediu pe unitatea de timp. N = număr de utilaje. 2.200 mii lei.4 mil.800 mii lei 2) modificării numărului mediu de ore /utilaj: ∆Pf = N 1 t1 − t 0 ⋅ ru0 = 104 (485-480) 165 = + 85. 4. Legătura dintre utilizarea extensivă şi cea intensivă este exprimată prin rela ia: Q = N × t × rh .Q – cantitatea de produc ie. N – număr mediu de utilaje. 1. 283 ( ) . lei din care datorită: 1) modificării numărului de utilaje: N ∆Pf = ( N 1 − N 0 ) ⋅ t 0 ⋅ rh0 = (104 − 90)480 ⋅ 165 = +1. unde: Q = valoarea produc iei.4 – 7 128 = + 942. 3.108. Indicatori Produc ia fabricată Număr utilaje Număr mediu de ore/utilaj Randamentul mediu orar – lei Pf N T Nota ia Perioada Precedentă Curentă 7 128 000 8 070 400 90 104 480 485 165 160 ru = Pf / T Modificarea absolută a produc iei: ∆Pf = Pf1 – Pf0 = 8 070. t = timpul mediu lucrat de un utilaj. crt. T – timpul total lucrat de utilaje. Folosim date conven ionale pentru exemplificarea metodologiei: modificarea produc iei ca urmare a utilizării intensive a mijloacelor fixe: Nr. Exemplu.

– creşterea numărului de ore de func ionare a adus un plus de 85.200 942. piese de schimb pentru a evita folosirea incompletă a timpului de lucru etc.400 Interpretare • Creşterea produc iei fizice a fost rezultatul ac iunii pozitive exercitate de factorii de natură extensivă: – creşterea numărului de utilaje a contribuit cu un plus de 1.400 = 942. Valoarea produc iei fabricate ce revine la 1 000 lei mijloace fixe: Acest indicator se poate determina prin două modele. prin rela iile: 1. Recomandări • creşterea timpului de lucru al utilajelor.800 + 85.∆Pf = ∆Pf N + ∆Pf + ∆Pf t ru 942. • investi ii în utilaje mai performante. valoare adăugată.108. care a determinat o diminuare a produc iei de 252. valoarea medie a mijloacelor fixe active). utilajele (activele fixe) nu sunt utilizate eficient şi trebuie căutate şi eliminate cauzele. profit) cu eforturile (valoarea medie a mijloacelor fixe. de natură intensivă.800 mii lei. randamentul orar al utilajelor. Modelul 1 Pf F 284 ⋅ 1000 = ∑ qp ⋅1000 F . a înregistrat o reducere.800 mii lei.108. cifră de afaceri.400 = 1.200 mii lei • Deci. • Factorul calitativ.2. • aprovizionarea ritmică cu materiale. 6. Analiza eficien ei utilizării activelor fixe Aprecierea eficien ei utilizării mijloacelor fixe se realizează pe baza unui sistem corelat al efectelor (produc ie marfă fabricată.800 – 252.3.

) modificării timpului de lucru al utilajelor sau timpului total de muncă: ∆P f sau TE f = (TE f1 − TE f 0 ⋅ rh0 F1 ) ⋅ 1000 285 .Sistemul factorial este: F Pf F ⋅ 1000 Pf T sau TEf rh sau w h unde: F = valoarea medie anuală a mijloacelor fixe.1. rh = randamentul mediu orar. wh = productivitatea medie orară Metodologia de analiză factorială Modificarea absolută a produc iei fabricate la 1000 lei mijloace fixe:  Pf Pf ∆Pf =  1 − 0 F  1 F0 ∆Pf = F  1000 din care datorită:   Pf 0 F0 ⋅ 1000 1) modificării valorii medii anuale a mijloacelor fixe: Pf 0 F1 ⋅ 1000 − 2) modificării produc iei marfă fabricate: ∆P f Pf = Pf1 F1 ⋅ 1000 − Pf 0 F1 ⋅ 1000 2. T = timpul total de muncă. TEf = timpul efectiv de lucru al utilajelor.

• T = U ex – utilizarea extensivă a mijloacelor fixe active. Fa Pf • = rh – randamentul mediu orar. Modelul 2 Produc ia marfă fabricată la 1000 lei mijloace fixe se mai poate determina cu rela ia: F T P  ⋅ 1000 =  a ⋅ ⋅ f  ⋅ 1000 = g F ⋅U ex ⋅r h F F T F a   unde Fa = mijloace fixe active – productive Pf • Fa F = g F reprezintă ponderea mijloacelor fixe active în totalul mijloacelor fixe sau compozi ia tehnologică a mijloacelor fixe.∆P f = T (T1 − T0 ) ⋅ rh F1 0 ⋅ 1000 2.2) modificării randamentului mediu orar sau productivită ii medii orare: ∆Pf sau rh = TE f1 rh1 − rh0 F1 ( ) ⋅1000 ∆P f wh = TE f1 wh1 − wh0 F1 ( ) ⋅1000 Remarcă I Pf > I F pentru creşterea eficien ei mijloacelor fixe. T 286 .

Sistemul factorial este următorul: gF Pf F ⋅ 1000 Uex rh 2. CA = G Pf – ponderea cifrei de afaceri în produc ia ob inută sau Pf gradul de valorificare a produc iei marfă. unde VA = valoarea adăugată F – acest indicator reflectă legătura dintre capacitatea factorilor de produc ie de a crea şi adăuga valoare bunurilor şi serviciilor. unde CA = cifra de afaceri. 3. Sistemul factorial al CA va fi: gF CA ⋅ 1000 F pf GPf 287 . Valoarea adăugată ce revine la 1000 lei mijloace fixe: VA ⋅ 1000 . F – acest indicator reliefează legătura dintre utilizarea eficientă a mijloacelor fixe şi rezultatele finale ale activită ii de produc ie:  F P CA  CA F  ⋅ 1000 =  a ⋅ f ⋅  F F P  ⋅ 1000 = g ⋅ p f ⋅G p f F f  a  P unde: f = p f – produc ia medie ob inută la 1 leu mijloace fixe Fa active – reprezintă eficien a utilizării mijloacelor fixe active. Cifra de afaceri aferentă activită ii de bază ce revine la 1000 lei mijloace fixe: CA ⋅ 1000 .

Profitul brut ce revine la 1000 lei mijloace fixe: Pr b ⋅ 1000 . semifabricate.3. • evitarea „rupturilor” şi a „suprastocajelor” în asigurarea resurselor. 6. 288 . care condi ionează realizarea programelor de fabrica ie. Compara ia dintre ICA şi IPf eviden iază modificarea stocurilor de produse finite.4. mărfurilor etc. şi eviden ierea sistemului rela ional dintre firmă şi furnizori. ceea ce va fi favorabil pentru reducerea costurilor de produc ie. to i agen ii economici sunt interesa i să producă şi astfel să asigure la un nivel ridicat satisfacerea cererii consumatorilor. Remarcă • Dacă IVA> IPf – eviden iază reducerea cheltuielilor cu materialele. Asigurarea unei activită i eficiente a firmei depinde de: • ritmicitatea aprovizionărilor cu resurse materiale (materii prime. • Dacă IPrb > ICA – eviden iază o reducere a costurilor de produc ie şi o îmbunătă ire a calită ii produc iei. 6. unde Prb = profitul brut. Analiza pie ei de aprovizionare cu principalele resurse materiale Analiza pie ei de aprovizionare are ca scop eviden ierea posibilită ilor de care dispune firma pentru a-şi asigura principalele materii prime consumate în mod curent. Analiza gestiunii resurselor materiale Într-o economie de pia ă concuren ială. produselor finite.3. în activitatea ei de bază. reducerea costurilor pe produs şi îmbunătă irea calită ii produc iei. • perioada optimă de stocare a resurselor materiale.).1. F – acest indicator reflectă modul în care eficien a utilizării mijloacelor fixe se concretizează în creşterea cifrei de afaceri. mărfuri etc.

Procesul de aprovizionare presupune parcurgerea următoarelor etape: • acoperirea cu contracte a necesarului de aprovizionat. pentru fiecare material. Alegerea furnizorului se va face pe baza analizei tuturor furnizorilor poten iali. • calitatea (se urmăresc elementele specifice materialelor şi domeniului). instrumentul principal folosit pentru vânzare – cumpărare este contractul. care se stabileşte într-un cadru juridic specific.Analiza pie ei de desfacere urmăreşte: • structura surselor de aprovizionare pe pie e şi principalii furnizori. care să cuprindă: Nr . 289 . crt . Solu ionarea acestor aspecte poate fi rezolvată prin elaborarea unui tablou sintetic pentru „evaluarea necesarului de aprovizionare” într-un interval de timp. • gradul de dependen ă de anumi i furnizori. … … Notă: F1. • condi ii de transport şi plată. F2. Denumir e material A B . • bonifica ii etc. . Fiecare agent economic încheie contracte ferme cu furnizorii. care sunt incluşi într-o bază de date a compartimentului de aprovizionare al firmei. TOTAL UM Aproviziona t în perioada analizată 1 700 1 200 Impor t 1000 600 Din care: Inter Intern din care n F1 F2 …Fn 700 600 15 0 30 0 … 20 0 30 0 … … … … … … Ton e Ton e …. 1. Orice firmă îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri de aprovizionare care să-i asigure necesarul de materiale pentru o perioadă determinată de timp. …Fn reprezintă furnizorii pentru fiecare material. Analiza ofertei de resurse se face având în vedere: • cantitatea posibilă de livrat într-un interval de timp. 2.

maxim etc. pe care le poate grupa în: – stocuri normale.• realizarea programului de aprovizionare pe principalele resurse materiale şi pe total. • asigurarea necesarului de produc ie. această etapă arată finalitatea actului de aprovizionare din punct de vedere cantitativ şi al termenelor de aprovizionare. Analiza stocurilor de materiale Stocurile de materiale. • studiul evolu iei stocurilor comparativ printr-o bază de raportare (stoc normat mediu. • imobilizarea resurselor financiare în materii prime care au o circula ie lentă. cu sistemul actual de gestionare. • analiza gradului de imobilizare a stocurilor. Astfel. 6.3. Încadrarea într-o anumită grupă se poate face în func ie de frecven a consumului. – stocuri disponibile. prin natura lor.). Orice agent economic în func ie de capacitatea de produc ie şi de cerere îşi dimensionează stocurile pe care. – stocuri cu mişcare lentă. analiza structurii stocurilor prezintă importan ă pentru că o supradimensionare a acestora presupune: • cheltuieli mari cu depozitarea şi păstrarea acestora. derularea procesului de aprovizionare porneşte de la situa ia existentă la începutul intervalului şi indică modul cum a evoluat. Analiza stocurilor de materiale se realizează sub diverse aspecte din punct de vedere metodologic: • studiul evolu iei stocurilor comparativ prin dinamica cifrei de afaceri pentru a vedea dacă mărimea stocurilor a avut o influen ă favorabilă asupra volumului produc iei şi al vânzărilor. stabilindu-se indicatorul: • Durata de imobilizare a stocului (Di). pe parcursul perioadei. – stocuri fără mişcare.2. le poate identifica pe grupe de materiale şi poate stabili abaterea lor de la o limită prestabilită. presupun o imobilizare de capital de valori. pe baza rela iei: Di = 290 S ⋅ 360 E . exprimată în zile.

existente la un moment dat. Stocurile disponibile. • dacă materialele au un timp de stocare între 30-60 zile. Dacă un agent economic stabileşte durata medie de stocare de 30 zile. ele formează grupa stocurilor cu mişcare lentă. trebuie stabilită: • „rezerva în zile” (Rz) – respectiv.în care: S =stocul mediu anual. exprimată în zile: ct = consumul total din resursa materială analizată. atunci: • materialele care au un timp de stocare mai mic de 30 de zile intră în grupa stocurilor normale. La formarea stocurilor se folosesc şi conceptele modelului WILSON. se stabileşte corela ia: qa = 2 + ct C ′ × T C ′′ în care: T = perioada de gestiune. în condi iile unui consum zilnic (Cz) cunoscut: Rz = S1 . De aceea. • dacă durata de stocare este peste 60 de zile. C ′ = costul cu efectuarea unei comenzi. Exemplu. • partida optimă de aprovizionat (qa). materialele respective reprezintă grupa stocurilor fără mişcare. perioada de timp în care firma dispune de materiale pentru desfăşurarea procesului de produc ie. pe unitatea de timp. E = ieşirile de materiale din magazie pentru consumuri interne. unde: Cz • S1 = stocul efectiv la un moment dat. • intervalul optim între 2 aprovizionări se determină cu rela ia: T ct × qa = T : ct qa 291 . trebuie să asigure continuitatea procesului de produc ie. C ′′ = costul cu stocarea unei unită i fizice din resursa materială analizată.

Analiza poten ialului material al firmelor de produc ie Analiza utilizării resurselor materiale se poate face cu: A.unde: ct = număr optim de aprovizionări. Dintre indicatorii sintetici amintim: • gradul de valorificare a resurselor materiale: Gvr = valoarea produsului cantitatea de material consumată • valoarea produc iei ob inute la 1000 lei valoare a resurselor materiale consumate: Pf M ⋅ 1000 = ∑ qp ⋅1000 M unde: M = valoarea materialelor consumate. care exprimă gradul şi modul de utilizare a materialelor sub raport fizic (greutatea netă. respectiv cantitatea de materie primă consumată pentru ob inerea unei unită i de produs. • consumul pe unitate specifică . Indicatori sintetici Caracterizarea sintetică a eficien ei utilizării resurselor materiale se face cu un sistem de indicatori construit pe baza unor modele care permit eviden ierea legăturii între consumul de resurse materiale şi diferite laturi ale activită ii economice a firmei. • costul aprovizionării (Cs) C S = 2 × ct × T × C ′ × C ′′ 6. B. • coeficientul de randament.3. Indicatori analitici • consumul specific (CS). 292 . • greutatea pe caracteristică func ională .3. greutatea brută a produsului). qa qa = cantitatea optimă de aprovizionat.

Pex = produc ia exerci iului. M = valoarea materialelor consumate.Sistemul de factori de influen ă a acestui indicator va fi: M Pf M ⋅ 1000 Pf q p • valoarea adăugată la 1000 lei valoare a materialelor consumate va avea modelul: P ⋅ va VA ⋅ 1000 = ex ⋅ 1000 M M unde: VA = valoarea adăugată. Sistemul factorilor de influen ă se prezintă astfel: M Pex VA M ⋅ 1000 gi VA va vai unde: gi = ponderea activelor fixe productive în totalul activelor fixe. va =– valoarea adăugată ce revine la 1 leu produc ie a exerci iului. 293 . vai = valoarea adăugată la 1 leu produc ie a exerci iului pe produse sau tipuri de activită i • profitul aferent cifrei de afaceri la 1000 lei valoare a materialelor consumate va avea modelul: PCA = M CA ∑q v p − ∑ qv c M CA ⋅ 1000 unde: PCA = profitul aferent cifrei de afaceri MCA = consumul intermediar de materiale aferent cifrei de afaceri.

e). B (c. utilizare extensivă şi intensivă a mijloacelor fixe. b) gradul de utilizare a capacită ii de produc ie. b. c) gradul de programare a fondului calendaristic. D (b. Alege i varianta corectă: A (a. c). randamentul mediu. Care din următorii factori influen ează indicatorul sintetic de eficien ă „valoarea adăugată la 1000 lei valoarea materialelor consumate”: a) consumul intermediar aferent cifrei de afaceri. d). reprezentând premisa esen ială a performan ei economico-financiare a acesteia. e). C (b. d. e) valoarea materialelor consumate. e) Răspuns: D 294 . Analiza utilizării intensive a mijloacelor fixe se face cu indicatorii: a) gradul de folosire a fondului de timp disponibil. Care sunt factorii explicativi ai utilizării extensive şi intensive a mijloacelor fixe? 2. d) profitul aferent produc iei vândute.MCA PCA ⋅ 1000 M CA P qv gi c p Remarcă • Gestiunea resurselor materiale constituie o problemă fundamentală a managementului intern al firmei. c. D (b. d). capacitate de produc ie. Cuvinte–cheie: poten ial tehnic. Întrebări şi teste grilă 1. C (b. d. e). d. compozi ia tehnologică a capitalului fix. stocurile de materiale. B (b. e). pia a de aprovizionare. contractul. Răspuns: C 3. b. Alege i varianta corectă: A (a. eficien a utilizării activelor fixe. b) produc ia exerci iului c) ponderea activelor fixe productive în totalul activelor fixe. e) indicele de utilizare intensivă. c. resurse materiale. c. d) randamentul utilajelor. poten ialul material al firmelor de produc ie.

Analiza riscului economic Riscul economic reprezintă incapacitatea firmei de a se adapta în cadrul activită ii de exploatare. 2. Expunerea la risc reprezintă valoarea pierderilor cheltuielilor suplimentare pe care le suportă firma. Riscul depinde de factori generali: pre de vânzare. Analiza riscului poate fi structurată astfel: 1. 7. 295 . Analiza riscului economic. ANALIZA RISCURILOR FIRMEI Riscul poate fi definit ca probabilitatea de producere a unui eveniment. ceea ce arată că riscul este legat de rentabilitatea firmei.1. sub presiunea diferi ilor factori. ca o măsură a flexibilită ii firmei în raport cu fluctua iile activită ii sale. cifră de afaceri (CA). Analiza riscului financiar. Analiza riscului economic se poate face cu ajutorul pragului de rentabilitate. dar şi de structura costurilor. Analiza riscului de faliment. în timp şi cu costurile cele mai mici. 3. Ac ionarii şi investitorii nu-şi asumă un risc prin investirea într-un activ decât în schimbul unei remunerări propor ionale cu riscul asumat. cost. cât şi de influen a lor asupra activită ii firmei. ce poate reprezenta un prejudiciu poten ial la care se expune firma.7. la varia ia condi iilor de mediu (economic şi social) intern şi extern.

care exprimă capacitatea firmei de a se adapta cerin elor pie ei. denumit şi flexibilitatea absolută (∆FA). are următoarea rela ie: 296 . acest indicator se poate determina în: mărimi absolute. iar rezultatul este nul. cu atât mai ridicată. numit şi venit de exploatare critic sau punct mort opera ional.Pragul de rentabilitate. ne arată o flexibilitate a firmei. ve mărimi relative. cu cât are o valoare mai mare. Peste acest prag activitatea firmei devine rentabilă. rata marjei cheltuielilor salariale unde: rmc v = 1 − • cv: cheltuielile variabile totale. Indicatorii de pozi ie fa ă de pragul de rentabilitate. • ve: veniturile din exploatare. cheltuielile fixe totale. este punctul în care veniturile de exploatare acoperă cheltuielile de exploatare. denumit şi coeficientul de volatilitate (CV). Pragul de rentabilitate a activită ii de exploatare se poate calcula cu rela ia: VePR = unde: VePR = CF = rmc v = CF rmc v venituri de exploatare la pragul de rentabilitate. deci există un risc de exploatare mai redus: ∆FA = Ve − VePR Gradul de flexibilitate este dependent de: • poten ialul tehnic al firmei (starea şi calitatea lui). cv . • poten ialul uman şi structura lui organizatorică. Evaluarea riscului economic o putem face cu următorii indicatori: 1.

PM = 3. dacă momentul atingerii pragului de rentabilitate se calculează cu rela ia: VePR ⋅T Ve unde: T = durata de timp în zile (lună. Coeficientul de elasticitate (E). an). 2. Observa ie. dacă Ve > VePR cu peste 20%. trimestru. dacă Ve > VePR cu până la 10%. numit şi coeficientul de levier al exploatării. Apropierea punctului mort către valoarea T în zile înseamnă creşterea riscului de exploatare. ∆Ve Ve1 − Ve 0 = – varia ia relativă a venitului de exploatare. • relativ stabilă. dacă Ve < VePR cu până la 20%. Ve Ve 0 Astfel. cu atât firma este mai pu in riscantă: 297 .CV = Ve − VePR ⋅ 100 sau VePR CV = Ve ⋅100 VePR atunci situa ia firmei poate fi: • instabilă. Punctul mort (PM). semestru. arată sensibilitatea rezultatului exploatării la varia ia nivelului de activitate şi se calculează cu rela ia: E= ∆R E ∆Ve : R E Ve unde: ∆R E R E1 − R E 0 = – varia ia relativă a rezultatului de RE R E0 exploatare. • confortabilă. cu cât valoarea veniturilor de exploatare se îndepărtează de pragul de rentabilitate.

4. cu un risc mare dacă E > 11.24 125 rmc v = 1 − 0 cv0 ve0 = 1− = VePR 1 = C F1 rmc v 1 25 = 81.Ce CV CF 2002 125 110 15 95 15 2003 180 150 30 125 25 Indicatorii riscului economic: 1. Desfăşurarea activită ii cu cheltuieli relativ reduse asigură flexibilitatea opera ională şi diminuarea riscului de exploatare. cu un risc redus. 1. Metodologia de calcul al riscului economic (date conven ionale): Nr.E= Ve Ve − VePR Coeficientul de elasticitate (E) este dependent de pozi ia nivelului de activitate fa ă de punctul mort astfel: • situa ie instabilă. Observa ie. 2.24 95 = 0. 3.81 0. Pragul de rentabilitate sau venitul de exploatare critic (VePR): VePR 0 = C F0 rmc v 0 = 15 = 62. • confortabilă. • relativ stabilă. dacă E < 6. 5. dacă E ≈ 6.3056 180 rmc v = 1 − 1 c v1 v e1 = 1− 298 . Indicatori Venituri de exploatare Cheltuieli de exploatare Rezultatul exploatării Cheltuieli variabile totale Cheltuieli fixe totale Nota ia Ve Ce RE = Ve . Exemplul 1. crt.5 0.3056 125 = 0.

Indicatorul de pozi ie: • flexibilitatea absolută: ∆FA 0 = Ve0 − VePR 0 = 125 − 62.81 81.81 = 98. indicând un risc economic mai redus.81 • Observa ie. dacă are un E = 1.19 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 120.5 CV1 = Ve1 − VePR1 VePR1 ⋅ 100 = 180 − 81.81 ⋅ 365 = 166 180 Observa ie. Punctul mort (PM): VePR 0 62.81 Observa ie.83 (E < 6).2. 299 .5 CV0 = 0 ⋅100 = = 100% VePR 0 62.19 coeficientul de volatilitate: Ve − VePR 0 125 − 62. Coeficientul de elasticitate (E): Ve 0 125 E0 = = =2 Ve 0 − VePR 0 125 − 62.5 E1 = Ve1 Ve1 − VePR 1 = 180 = 1.81 98. În perioada curentă. o situa ie confortabilă a firmei. PM1 = 166 este mai mic decât cel comparat. CV1 > 20% indică un risc economic redus.02% 81.5 PM 0 = ⋅T = ⋅ 365 = 183 Ve 0 125 PM1 = VePR1 Ve1 ⋅T = 81. 3. firma prezintă un risc redus. 4.5 ∆FA1 = Ve1 − VePR 1 = 180 − 81.5 = 62.83 180 − 81. deci o situa ie confortabilă.

c – rmc v = 1 − v rata marjei cheltuielilor.7. Analiza riscului financiar Riscul financiar caracterizează variabilitatea indicatorilor de rezultate sub inciden a structurii financiare a firmei.1 mld lei.2. Indicatorul de pozi ie: • flexibilitatea absolută (∆FA). O firmă de ine atât capitaluri proprii. – CF = cheltuielile fixe totale. Riscul financiar se poate analiza prin pragul de rentabilitate financiar (VePRF). Punctul mort (PM). ce reprezintă punctul în care veniturile de exploatare şi cheltuielile cu dobânzile au rela ia: VePRF = C F + CD rmc v unde: – CD = cheltuielile cu dobânzile. 3. pentru care trebuie să suporte şi cheltuielile financiare aferente. ve Evaluarea riscului financiar se poate face cu aceiaşi indicatori ca la riscul economic: 1. prin mărimea şi costul ei. Exemplul 2 Pe baza datelor de la exemplul 1 şi a cunoaşterii cheltuielilor cu dobânzile care au fost: în 2002 = 1. antrenează o variabilitate a rezultatelor. respectiv gradul de îndatorire. vom determina: 300 . cât şi capitaluri împrumutate.1 mil. lei şi în 2003 = 2. Coeficientul de elasticitate. modifică deci riscul financiar. 2. • coeficientul de volatilitate (CV). Această îndatorare.

301 Rota ia activului total . Fiecare din aceşti factori face să intervină pe a doua treaptă alte rate explicative. Editura Funda iei România de Mâine. Analiza financiară.1 = 88.083 rmc v 0..1 • pentru 2002 → VePRF0 = 0 = = 67. care explică evolu ia rentabilită ii financiare în func ie de doi factori principali: • îndatorarea firmei.24 0 • pentru 2003 → VePRF1 = C F1 + C D1 rmc v 1 = 25 + 2. 2003. Diaconescu A.3056 Observa ie După modelul de la riscul economic se pot calcula şi ceilal i indicatori. Naneş O.. • rentabilitatea economică.68 0. importante pentru analiza financiară a firmei (în schema de mai jos): Levierul financiar ( R ec − P ) Îndatorarea financiară Rata de îndatorare Rentabilitatea financiară Rentabilitatea economică (Rec) Rentabilitatea comercială (Rc) Analiza rentabilită ii financiare prin efectul de levier Sursa: Bardaş P.• Pragul de rentabilitate financiar: C + CD VePRF = F rmc v Valoarea ratei marjei cheltuielilor variabile rămâne neschimbată în cei doi ani analiza i: C F + C D 0 15 + 1. I. Riscul financiar se mai poate analiza prin efectul de levier. Bucureşti..

• Rc = rentabilitate comercială. 302 . din punct de vedere al efectului de levier D FT    R ec − p D ⋅ CP  . Astfel. se va putea apela la credite.Nota ii: • Rf = rentabilitate financiară. apelarea la credite este   indiferentă. pentru a ameliora rentabilitatea capitalului propriu. • Rec = rentabilitate economică. Pentru ca efectul de levier să ac ioneze pozitiv. atunci. Această diferen ă va evolua mai întâi în manieră satisfăcătoare.P D ) trebuie să rămână pozitivă. • DFT/ CP = rata îndatorării (levierul). îndatorarea reduce performan ele firmei şi creşte riscul financiar. diferen a (Rec . rentabilitatea financiară se poate stabilii cu rela ia: R f = R ec + R ec − P D ⋅ ( )D CP FT unde: • DFT = datorii financiare totale. pentru a atinge la un moment dat valoarea maximă sau chiar negativă. Eficien a îndatorării asupra rentabilită ii financiare este dată de raportul în care se află rentabilitatea economică şi procentul de dobândă: • Rec > p D – • Rec = p D – în această situa ie. se impune minimalizarea levierului (DFT/ CP). • CP = capital propriu. • p D = procentul mediu de dobândă. ( ) • Rec < p D – Observa ie.

Riscul de faliment poate fi analizat în func ie de aspectele esen iale privind procesul decizional prin: metoda ratelor. • insolvabilitatea – activul firmei nu este suficient pentru achitarea datoriilor. • structura activelor circulante. în consecin ă. arată o coresponden ă deplină între activele circulante şi sursele corespunzătoare. în condi iile unui risc asumat. metoda scorurilor. 7. Observa ie. 303 .3. Ratele frecvent utilizate sunt: Rata insolvabilită ii generale (RSG) compară ansamblul lichidită ilor poten iale asociate activelor circulante (AC) cu ansamblul datoriilor scadente sub un an (DTS): R SG = AC DTS Dacă: • RSG = 1. Putem identifica firmele în dificultate după următoarele criterii: • supraîndatorarea – firma nu face fa ă datoriilor scadente. Analiza riscului de faliment pe baza ratelor Ratele de solvabilitate se analizează prin raportul activelor realizate la obliga iile exigente pentru a evalua riscul de faliment. să fie în imposibilitate de a-şi onora contractele cu beneficiarii. ea nu mai face fa ă datoriilor exigibile – legea prevăzând în acest caz reorganizarea sau lichidarea firmei.1. permite utilizarea unei păr i din capitalul permanent pentru finan area exploatării. a plăti furnizorii şi a restitui împrumuturile la bănci. ci doar o aproximează datorită numărului mare de variabile ale solvabilită ii: • natura sectorului de activitate. atunci AC > DTS.3.7. Analiza riscului de faliment Riscul de faliment presupune stabilirea unei func ii prin care să poată fi estimată probabilitatea ca o firmă să înregistreze pierderi şi. RSG nu permite o judecată definitivă asupra solvabilită ii pe termen scurt. • RSG > 1. Riscul de faliment este opus probabilită ii de profit şi se pune problema creşterii profitabilită ii firmei. • rata de rota ie a activelor şi a stocurilor etc. În cazul degradării situa iei unei firme.

Lichiditatea generală (Lg): Lg = 304 Active lichide şi care pot deveni lichide DT(pe termen scurt . Observa ii • evaluarea solvabilită ii prin metoda ratelor este pu in semnificativă din cauza aprecierii generale a lichidită ii. Dacă: • RSP < 1. garan ii etc. • RSP ∈ [0.3. • DTS = datorii totale pe termen scurt. C t + Pl + D sp AC − S sau R SP = DTS DTS Rata solvabilită ii imediate (RSI) reprezintă coresponden a dintre elementele lichide ale activului şi obliga iile pe termen scurt: Pl + D sp R SI = DTS Dacă: • RSI > 0.Rata solvabilită ii par iale (RSP) exprimă capacitatea firmei de a-şi onora obliga iile pe termen scurt din crean e şi disponibilită i. Analiza lichidită ii presupune analiza elementelor patrimoniale care au proprietatea de a se transforma în bani. arată o limită a riscului insolvabilită ii firmei. • Dsp = disponibilită i.3 − 1] – dar o valoare scăzută a ratei este compatibilă cu men inerea echilibrului financiar. analiza se face pe aspecte de detaliu privind structura crean elor (numărul de clien i. • Ct = crean e. mediu. • Pl = plasamente. • concluziile acestei analize pot fi semnificative în cazul compara iilor între firmele aceluiaşi sector. • RSI ∈ [0. lung) . Se calculează cu rela ia: R SP = unde: • AC = active circulante. fiindcă de regulă este subunitară.8 − 1] – reprezintă o situa ie optimă a solvabilită ii.). • S = stocuri.

se apreciază că există un grad de siguran ă pentru acordarea creditului. lung sau datorii curente): AC LP = DT Observa ie Lp > 1. • I = încasări ce se vor realiza până la sfârşitul perioadei analizate. Capacitatea de plată (Kp) a unei firme ne arată situa ia mijloacelor băneşti disponibile la un moment dat sau pe o perioadă scurtă de timp (15-30 zile) în raport cu obliga iile de plată exigibile în acelaşi interval de timp. Observa ie. mediu. titluri de plasament. Se poate calcula: • Kp în mărimi absolute: K P = D bs − D c unde: Dbs = disponibilită i băneşti. Firma are o situa ie financiară normală în privin a capacită ii de plată în cazul în care gradul de solvabilitate este mai mare sau cel pu in egal cu 100.) şi elemente de pasiv DT (crean e pe termen scurt. • Kp în mărimi relative: KP = KP = D bs ⋅100 sau D ex D bs + C ⋅ 100 sau D ex D +I+C KP = b ⋅ 100 unde: D ex • C = credite disponibile. stocuri de materiale. 305 .Studiul bonită ii unei firme făcut de bănci la solicitarea de credite se efectuează pe baza următorilor indicatori: Lichiditatea patrimonială (Lp): se calculează prin raportul între elementele activului circulant AC (disponibilită i băneşti. crean e etc. Dc = datorii curente. mărfuri. • Dex = plă i exigibile imediat.

3. • Organismele financiare din ările cu economie de pia ă calculează această rată astfel: Obliga ii pe termen lung şi mediu R AF = capital propriu Observa ie.2R3 + 1•R4 + 0. precum: Rata autonomiei financiare la termen (Raf) : CP ⋅ 100 . CÎ = capital împrumutat. Prin aplicarea analizei discriminante se ob ine pentru fiecare firmă un scor „Z” func ie lineară de un ansamblu de rate.2. ai – coeficientul de pondere al fiecărei rate. după care se determină cea mai bună combina ie lineară de rate.• Mai putem analiza riscul şi cu al i indicatori. • modelul Canon şi Holder. sau putem scrie sub forma ratelor: Z = 3. şi informează în mică măsură şi asupra situa iei viitoare a firmei. care să determine diferen ierea celor două grupuri de firme. Aplicarea acestei metode presupune selectarea a două grupuri de firme (un grup cu dificultă i financiare şi un grup de firme sănătoase). 7.3R1 + 1. pornind de la un ansamblu de rate. Distribu ia diferitelor scoruri permite să se separe firmele sănătoase de cele în dificultate. • modelul Loeb şi Partier • modelul Băncii Fran ei etc. Modelele scorurilor cel mai des utilizate în analiză sunt: • modelul Altman. Pentru fiecare grup se calculează o serie de rate. Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor Metoda scorurilor permite un diagnostic al riscului de faliment pe baza unor metode statistice de analiză a situa iei financiare.4R2 + 1. Scorul „Z” atribuit fiecărei firme se determină cu func ia: Z = a1X1 + a2X2 + … + anXn unde: Xi – ratele implicate în analiză.6 R5 unde: R1 = Pb → rata rentabilită ii economice. Creditorii impun ca această rată să fie RAF < 1. AT 306 . pentru o raf > 100% R af = CÎ unde: CP = capital propriu.

Modelul Altman (date conven ionale) Nr.37 0.4 R2 + 1. 2.000 24.000 5. R2 = Pr → rata profitului reinvestit. DT unde: • CP – capital propriu.1654 R2 = R3 = R4 = R5 = CP DT Z • 1. unde: • AC – active circulante. lei Perioada de analizat 2002 2003 30. 9.000 39. Indicatori Activul total Cifra de afaceri Profit reinvestit Capital propriu Datorii totale Profit brut Active circulante Rata rentabilită ii economice Rata profitului reinvestit Rata activelor circulante Viteza de rota ie a activelor Rata autonomiei financiare Z = 3. crt.500 14. 1. R 5 = CP → rata autonomiei financiare.255 0. 11.95 7. AT unde: • Pr – profitul reinvestit. 4. 3.mil.8 ≤ Z ≤ 3 – firma este într-o situa ie dificilă. • DT – datorii totale. 12. 10.3 R1 + 1. 5. 8.45 0.000 190. R 3 = AC → rata activelor circulante.unde: • Pb – profitul brut. 6.000 20. • AT – activul total.6R5 Nota ia AT CA Pr CP DT Pb AC R1 = Pb AT Pr AT AC AT CA AT . R 4 = AT unde: • CA – cifra de afaceri.000 17.000 11.455 1.2R3 + 1• R4 + 0.0246 0.000 25.000 12. 13.183 0. AT CA → viteza de rota ie a activului.000 110. 307 .667 2 7.000 55.582 3.000 32. 7.567 3.000 0. Exemplul 3.

spre faliment. solvabilitate. d) într-un risc iminent. trezoreria netă (TN). crt. 2. nevoia de fond de rulment (NFR). În exemplul dat Z > 3. Flexibilitatea absolută a firmei se poate calcula: a) mărime relativă. 1. fără risc de faliment. riscul financiar. d) mărime a dinamicii pragului de rentabilitate. fără risc de faliment. b) confortabilă. deci firma este solvabilă.400 10. 4. c) relativ stabilă. Se cunosc următorii indicatori: 308 .000 134. riscul de faliment.800 Calcula i pragul de rentabilitate de exploatare şi coeficientul de volatilitate: VePR?. prag de rentabilitate. fondul de rulment (FR). lichiditate. Indicatori Venituri de exploatare Cheltuieli de exploatare Cheltuieli variabile totale Cheltuieli fixe totale Nota ia Ve Ce CV CF . 3.000 111. Cuvinte – cheie: riscul. lei 2003 2004 125. atunci situa ia firmei este: a) instabilă. capacitate de plată (Kp). riscul economic.• Z > 3 – firma este solvabilă. Dacă veniturile de exploatare sunt mai mari decât pragul de rentabilitate de exploatare cu până la 15%.mil.300 92. Răspuns: c) 2. elasticitatea rezultatului exploatării.800 155. b) mărime medie. Se cunosc următorii indicatori: Nr.500 18. Teste grilă: 1. Răspuns: c) 3.200 123. c) mărime absolută a riscului de exploatare. CV ? 4.

4.200 123. E ? 309 .800 2.100 2004 155.300 92.100 Calcula i pragul de rentabilitate financiar şi coeficientul de elasticitate: VePRF?. Indicatori Venituri de exploatare Cheltuieli de exploatare Cheltuieli variabile totale Cheltuieli fixe totale Cheltuieli cu dobânzile Nota ia Ve Ce CV CF CD 2003 125.400 10.Nr.000 111. 5.000 134. 3.500 18. crt. 2. 1.800 1.

310 .

(coord. (coord. 2006. Analiză financiară pentru evaluare. aplica ii şi teste-grilă.. Analiza economico-financiară a societă ilor comerciale.. Stancu I. Bardaş P. Bucureşti. Bucureşti. Editura Economică. Analiză economico-financiară – Metode. Analiza economico-financiară la nivelul microeconomic.I. Retail banking. 2002. Bucureşti.. Analiza economico-financiară – Metode şi tehnici.A. ANEVAR. 311 . Bucureşti. 1991. Bucureşti. Bucureşti.. Falimentul. Editura Economică. 1994. Editura Economică. Spătaru L. Bucureşti. Niculescu M. 1999. ole Nicoleta-Cristina. 2003. Sisteme contabile comparate. 2003. Principles of corporate finance. Analiza şi gestiunea financiară. Richard J. Bradley R. Işfănescu A. Editura Funda iei România de Mâine.. Gheorghiu Al. Paris.) şi colectivul. Analyse financière et audit des performances. 2003. 2002.BIBLIOGRAFIE Anghel I. ole M. Editura Economică. Analiza economico-financiară a societă ilor comerciale. 2002.. Diaconescu Adriana. Analiza economico-financiară a societă ilor comerciale. Bucureşti. Editura Economică. 1993. 2004. Naneş O.C. Bucureşti. Bucureşti.. Analiza economico-financiară – instrument al managementului întreprinderilor. Gheorghiu Al.. Feleagă N. Editura Funda iei România de Mâine. Analiza financiară. 2004. Mărgulescu D. Editor Villengeriu.. 4th edition.. Bucureşti. McGraw-Hill. 2002.. 2004.). Bucureşti. Editura Funda iei România de Mâine. Dănilă Nicolae. 2003. Moroşan Iosefina. Editura Tribuna Economică.. Analiza economico-financiară. Editura ASE. Bucureşti.. Editura Funda iei România de Mâine. Diagnostic economic. Editura Economică. Bucureşti. Myers S. Moroşan Iosefina. Editura Economică.

Editura Didactică şi Pedagogică.Vâlceanu Ghe. Financial Analysis: Tools and Concept. (+colectivul).. Robu V. Pitman Publishing. 1996. 2004. Bucureşti. Key Management Rations. Second edit. 2002. Walsh C. 1997. White G. Sandhi A.. Viscione J. Editura Economică. The National Association of Credit Management. 1998.. Georgescu N. 312 ... The Analysis and Use of Financial Statements.. 1984. Analiza economico-financiară. Analiză statistico-economică în industrie.. Vasilescu Gh. Bucureşti.. John Qiley & Sons. *** Standardele Interna ionale de Contabilitate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->