Egyszer valaki ezt mondta: nem érdemes megírni a könyvet. Felesleges, hiszen úgysem tudom megváltoztatni az embereket. Ez tökéletesen igaz! A beteg, aki megfásult és belefáradt életébe, ezért is jutott oda. Meg kívánta változtatni életét, de az rácáfolt minden igyekezetére! Megírtam ezt a könyvet, mert tudom: a kudarcok ellenére szívünkben még él, nagyon is él a boldogság, a szeretet, az egészség vágya, és bennünk csak olyan dolog születhet meg, amit el is érhetünk!

Utat mutatok e könyvben. Nem mondom, hogy egyszerűen, Nem mondom, hogy könnyen járható. De járható! Hogy feleslegesen ne időzzünk Érdemes tudni honnan jövünk, Mitől ment el kedvünk. Tudni kell hol, milyen helyen vagyunk, Lényeges, el nem hanyagolható, hová tartunk. Töltse meg e három dolog markunk.

BEVEZETŐ Jó pár évvel ezelőtt megígértem ezt a könyvet, azonban megszületésé­ hez sokkal több időnek kellett eltelni, mint gondoltam. Sokkal nagyobb fába vágtam fejszémet, mint első és sokadik ránézésre tűnt. Egyedül kezdtem a munkát, de ahogyan kezdett határozott körvonalat ölteni, rá­ jöttem: segítségre van szükségem! Kiollózhattam volna az orvosi vonat­ kozásokat, használhattam volna a mások által leírtakat, azonban az nem az én tudásom! Azért kértem és fogadtam el a segítséget, hogy valódi tudást tükrözzek vissza a sorok között. Dr. Lózsa Albert barátommal azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a betegséget - ezt az ezerarcú „dolgot" - más, eddig elkerült szemszögből is megvizsgáljuk, bemutassuk, ahogy mások előttünk ily módon még nem tették. Részletesebben, sokoldalúbban és lényegesen egyszerűbben fogjuk kielemezni a betegségeket eredményező testi-lelki okokat, és az ezekből „könnyen" kivezető utat, melyet minden ember elsajátíthat, megtalálhat. Mi minden tőlünk telhetőt megtettünk, a többi rajtad áll. A gyógyuláshoz, gyógyulásodhoz azonban nagyon sok mindent fel kell adnod! Fel kell adni a betegséghez való ragaszkodást, ennek hajtogatá­ sát: beteg vagyok, beteg vagyok! Az élet minden területén fel kell adni ezt a megközelítést: valami ellen harcolunk! Ne harcoljunk a betegség, a lelki kín ellen, hiszen ennél nagyobb ragaszkodást el sem tudok képzelni! Harcolni csak akkor tu­ dunk, ha leállunk vele vitatkozni, de ekkor - eredményeinket tekintve egy centimétert sem haladunk előre! Persze, nyugodtan lehet harcolni a betegség ellen - szabad akaratunk megengedi -, de akkor ne csodálkoz­ zunk az elért eredményeken: olyan dolgot veszítünk cl, amire leginkább vágyunk. Tudod, a harc olyan tevékenység, mint amit nagyapám tett. Történt egy napon - valamikor régen - hogy ki akarta kergetni a birkát az istál­ lóból, de szerencsétlen pára nem értette, mit akar. Hogy nyomatékot adjon kifejezett kívánságának, a jószág háta mögé lépett, megfogta far­ kát, majd jólirányzott rúgásokkal próbálta jobb belátásra, előre haladásra bírni. Húzta hátra, ragaszkodott hozzá és közben azt akarta, menjen elő­ re! Előbb-utóbb elszakadt tőle szerencsétlen pára, de egy része nagy9

apám kezében maradt. Ennek egyenes következménye: le kellett vágni a szerencsétlen jószágot, és ő sem érezte magát valami fényesen! Teszünk mi is ilyen dolgokat nap mint nap! Igyekszünk elküldeni magunktól a nemkívánatos dolgokat, elveszítjük fejünket, önkontrolunkat és kétségbeesve fogjuk a farkát, el ne távolodjon tőlünk! Semmit sem tudunk feladni! Vannak élethelyzeteink, amikor képtele­ nekké válunk arra, hogy elengedjük a kezünkben lévő, nehezen megszer­ zett „vagyonkánkat". Gyakran az akaratos gyermekeket jellemzi ez a cselekvés. Bizony, néha, vagy nem is annyira ritkán, ránk, felnőttekre is jellemző tulajdonság! Tudjuk: nem jó ennyire ragaszkodni, tudjuk, hogy így minden kicsúszik kezünkből, mégis kétségbeesve szorongatjuk és csodálkozunk az eredményeken. Ekkor mi a teendő? Keresni, találni egy olyan célt, ami sokkal kívánatosabb annál, amit most szorongatunk. Jelen esetben sokminden volt nagyapám fejében, csak éppen megértés nem. Legyen bennünk megértés és fel sem merül ez az eszeveszett, pusztító indulat. Figyelmünket és minden erőnket olyan „harcra" fordítsuk, melyben nyugodt marad a lelkünk! Amikor valami ellen teszünk, ég bennünk a vágy eltiporni az ellenséget és közben tevékenységünk felemészti min­ den lehetséges erőforrásunkat, mellyel boldogságot, harmóniát, ezáltal egészséget teremthetnénk önmagunknak! Harcoljunk! - Valamiért! Valamiért harcolni, ez olyan dolog, ami mentes az összes negatív ér­ zelemtől, hiszen csak a tiszta, szent, önzetlen célok vannak előttünk. Ezek pedig jó érzéseket és bizonyosságokat növesztenek bensőnkben. Fel kell adni azt az elképzelést: jelenlegi betegségünk valamilyen elő­ ző életünkben elkövetett bűnünk következménye! Kereshetjük előző életünkben mostani balsorsunk gyökerét! Ez azon­ ban elhibázott lépés, hiszen ekkor nem teszünk mást, mint kibúvókat, indokokat keresünk! Igyekszünk megnyugtatni háborgó tudatunkat, lcl10

kiismeretünket. Megjegyzem, van ebben jó is, egyébként nem tennénk! (lásd még: tudat, félelem, szorongás fejezetnél). Cselekszünk, dé csele­ kedeteink kimerülnek a hibák kutatásában, s ezzel egyáltalán nem jutunk közelebb a megoldáshoz! Közelebb kerülünk, csak nem a megoldáshoz, a nyílt térhez, hanem a gödör, a kétségbeesés aljához! Hiába „tudjuk": bűnt követtünk el előző életünkben, általában nem emlékszünk rá! Ez így van jól! Azért születhetünk le újra, mert az elkövetett hibáink minden szinten emberin és istenin - megbocsátást nyertek! Csak azután születhetünk le újra, amikor lelkünk felszabadult az elkövetett bűnök, de inkább hibák terhe alól! Természetesen, amit eddig nem tanultunk meg, azt pótolni kell, de ez mentes ránkruházott terhektől! Olyan ez, mint pótvizsga: a tanár nem szigorúbb, a tananyag nem több és nem lesz nehezebb! Igaz, lelkileg sokkal nehezebbnek érezzük az elszenvedett sikertelenségek következtében. Sikertelenségnek tapasztaljuk, mert elfelejtjük: mégis itt vagyunk, és mégis mindent megteszünk a siker érdekében. Nézzünk szét alaposan, nézzünk szét nyugodtan, meg fogjuk lelni jelenlegi életünkben a kiváltó okot. Javaslom, elmélkedjünk együtt egy kicsit, a jelen életünkben keressük, találjuk meg, a betegséget kiváltó tényezőt! Nagyon sokan - én is - hisznek egy felsőbbrendű „valamiben", Istenben! Vajon, Ő milyen tulajdonságokkal bír? Mi, emberek akkor szoktuk dorgálni gyerekünket - hovatovább ku­ tyánkat - mikor elköveti azt a bizonyos helytelen cselekedetet, nem pe­ dig valamikor később, amikor már nem is emlékszik rá! így van? Termé­ szetesen normális körülmények között így történik, nem büntetjük, nem büntethetjük feleslegesen! Márpedig akkor büntetni, felelősségre vonni, amikor már nem emlékszik rá, teljesen értelmetlen. Kitűzött célját szin­ tén nem éri el, tehát nagyon valószínűtlenül hangzik, hogy Szerető Iste­ nünk ilyet tenne! Szerinted okosabb-c, cmbcrscgcscbb-c ennél az a „valami" (Isten), ami­ ben hiszel? Akkor miért „büntetne" bennünket olyan betegséggel, melynek kiváltó oka rég feledésbe merült, megbocsátást nyert? Fel kell adni azon elképzelést, berögzült szokást, hogy másokkal ol­ dassuk meg gondjainkat, betegségeinket, gondolok itt orvosra, termé­ szetgyógyászra és Istenre egyaránt! Vegyük ki mi is a részünket saját gyógyulásunk folyamatából, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt! Akár
11

orvoshoz, akár természet-gyógyászhoz fordulunk betegségünkkel, ne­ künk legalább ugyanannyit kell tennünk, mint amennyit értünk tesznek! Változtassunk életmódunkon, evési szokásainkon, élethez való viszo­ nyunkon, de leginkább gondolkodásunkon, mert ebből következik az összes többi! Fel kell adni még egy fontos, lényeges dolgot: pótcselekvésekhez fo­ lyamodni! A betegség sem más, mint egy pótcselekvés, hiszen az egész­ séges élet helyett, az egészséges cselekvési vágy helyett valami mást választunk! Itt csupán az életünk során kialakuló betegségekről beszélek! Se többről, se kevesebbről! A következőkben megteszünk minden tőlünk telhetőt, felvázoljuk a betegségek testi és szellemi kiváltó okait, a lehetséges megoldásokat. Ezek ismeretében nagyon jó eséllyel indulhatunk az egészség felé. Ne a csodát várd a könyvtől, akkor eleve kudarcra ítéled minden erő­ feszítésed! Tégy meg minden tőled telhetőt, akkor a csoda megtörténik életedben! Fordítva nem, csak így, ebben az esetben! Tegyél meg minden tőled telhetőt, és használj fel minden tudást, tapasz­ talatot, begyűjtött „apró" örömöt, sikerélményt! Tegyél „csodát", de ha nem tudsz, legalább hagyd megtörténni! Segítő kezet nyújtunk, hogy kikerülj, kikerülhess a nehéz, megoldhatat­ lannak tűnő helyzetekből. A gyógyítás korlátai A gyógyítás paradox fogalom, mint cselekvés egy lehetetlen, megva­ lósíthatatlan dolog! Nem lehet senkit sem akarata ellenére rákényszeríte­ ni a változásra! Természetesen elérhetünk átmeneti javulásokat, változá­ sokat, de tevékenységünk befejeztével újra jelentkezni fog a „lázadás" szelleme. A betegségek is „egy kicsit" hasonlatosak a különböző függő­ ségekhez, a beteg függ a szenvedését okozótól! Függ tőle, hiszen vala­ milyen szinten erre építi életét, erre alapozza döntéseit és érzéseit. Már­ pedig egy ilyen erős alapot ledönteni meglehetősen reménytelen feladat. Furcsán fog hangzani, de állapotában, betegségében van valami jó is. Van, amitől megvédi. Látszatbiztonságot ad a nagyon ingoványos lelki állapotában. Könnyen lehet: ezt nem fedezi fel, ez nem tudatosodik! 12

megszabadulunk feleslegessé vált dolgainktól! Egyedül megszaba­ dulni azonban elég nehéz feladat. mint magunk előtt tolni. amiért küzdjön és hiányzik a szabadulás tárgya iránt érzett olthatatlan szomj. kinőtt. amikor tudjuk: honnan hová megyünk. amikor egyszerre húzzuk és toljuk. hiszen azért nyúlt a pótszerek után. ugyan így nekünk is két dolog kell a változáshoz! Szükséges a kiinduló pont és szükséges az annyira áhított cél.az öröm hiányában .Gondolkodjunk logikusan. való szavakat. de lelke mélyén a probléma. ami az alkohol és egyéb függőségek esetében fennáll: attól még. Nehéz feladat. Ahogyan a szemnek szüksége van a külső kontrollra . egy hatalmas. az első adandó alkalommal. Könnyebb egy cérnaszálat magunk után húzni.visszaesik. Megmarad. Először vizsgáljuk meg a kérdést orvosi szempontok alapján! Ne pusztán tőlük várjuk a gyógyulásunkat! Az orvosok. mint a föld felszínén elvágott gyom. egyedül 13 . ami tovább fokozza hiányérzetét. Lényegesen könnyebb lesz elérni. Egy nagyon fontos dolgot tartsunk szem előtt. a csupán „rosszból" álló dolgait minek tartaná meg az ember? Egyrészt: régi. kínzó űr marad a helyén. amiért könnyen lehet. új erőre kap. a feladásra ítéltek könnyebb el­ engedését. hogy megköveznek. elnyűtt ruháinkat is addig őrizzük. amíg érzés. Az első adandó alkalommal . illetve az orvostudomány lehetőségei igen behatároltak ide sorolandók a további szereplők is -. Lemondásával tünetileg megszabadul. mert valami nagyon hiányzott! Ha pedig még erről a gyenge pót­ lékról is lemond. s általa közelebb kerülünk a betegség-egészség meg­ értéséhez. ez ennyit tesz: önállóan. de még könnyebb a feladat.nem látja önmagát -. hogy valaki nem él vele. így van ez a gyógyulás útjával is. így mindkét tevékenység a célt szolgálja. érzelem. továbbra is függ tőle. Ez a két dolog szolgálja egyrészt az elengedést. tehát valami jó köt hozzá. mert nincs. a csak rossz. valamint elegendő erőt ad a változáshoz. amikor ideáli­ sak a „körülmények". a betegség forrása megmarad. Másrészt a gyógyulás korlátai nagyon hasonlatosak ahhoz. így kell történnie. de olvassuk el figyelmesen és felfedezzük benne az igaz. Ez az űr pedig az első adandó alkalommal átveszi a test és a tudat irányítását. Megszabadulva az érzelmi kötődés­ től.

viszont a betegnek legalább akkora részt kell vállalnia. még korántsem mondhatjuk. melyet eltávolítanak. mert kiveszi a baj forrását. mikor „csak úgy" kapunk valamit. a harmonizálás tevékenységével is. hogy meg­ szabaduljon az esetleges gátló erőktől (lásd még: betegségtudat). Erről még később be­ szélünk. Sőt. meggyógyul­ tunk. mert valamit elnyom.a beteg a tudatának. a tolvajok. amikor önmaga is tesz érte! Emlé­ kezzünk. még nem értük el az egészséget! Összességében elmondható: amennyiben a beteg tevékeny részt vállal a gyógyítás folyamatában. így találja meg örömét. szervezetének ellenére nem képesek a betegséget tartósan befolyásolni! Nem valósul meg valódi gyógyulás. stb. lehetőséget biztosít az egészség eléréséhez. Nem lekicsinylendő ez a terület. mert az orvos valami ellen harcol. nem gátolja. amit nem tudtunk hely­ rehozni. mint amikor benne vagyunk mi is. nem fogja le az immun­ rendszert. a „csirkefogók" ellen. hogy megszabadulunk a betegségtől. Lehetőséget ad. azért. Ez az iménti kijelentés vonatkozik az akut betegségekre is. de ezzel még nem érjük el a boldogságot. hogy meggyógyuljunk? Miért nem gyógyulunk „csak úgy magától"? Mert kialakult bennünk egy erős betegségtudat. amikor megszabadulunk rossz helyzetünktől. de ki kell egészíteni a gyógyítás. soha nem becsüljük meg annyira. 14 . idő hiányában helyrehozhatatlan beteg része. nem ké­ ri". regeneráló folyamai beindulásához. Nem mondhatjuk. mint orvosa. így válik részévé. így ébreszti öngyógyító erőit! S ami legalább ugyanennyire fontos: időt ad saját gyógyító. mert a beteg „köszöni. Harcol a betegség ellen. sőt nagyon is lényeges! Sokszor ez a legnagyobb kincs! A fájdalomcsillapításkor jelentős előnyt kap a szervezet. de ettől még milyen messze van a gyógyulás. nem vonja el a gyógyuláshoz szükséges és elengedhetetlen erőforrásokat. de ettől még milyen messze esik a jóléti társadalom! Lényeges harcolni. továbbmegyek: szinte csak akkor lesz esélye a gyógyulásra. Az orvos „nem képes" a gyógyításra. Vonjunk párhuzamot a betegség — házasság között! Jelentős sikereket érünk el azzal. A műtéteknél a test nagyon leromlott. de egy dolgot tartsunk szem előtt: lényegét tekintve az orvos és a gyógyszer alkalmat. hogy valami problémát okozó ré­ szünktől megszabadultunk. Azzal. ugyanannyit tesz a gyógyulása érdekében. Miért is kell tennünk. Harcolunk a bűnö­ zők. Mindazonáltal: azzal. mint a gyógyító­ nak! Részt kell vállalnia. hiszen „csak" eldobtuk. sokkal jobbak lesznek esélyei.

amíg van mivel. de a betegnek legalább ekkora szerep jut! Az indokok ugyanazok. vonjunk párhuzamot a betegség és a háború között! Mi is történik egy háborúban? • A tessék-lássék háborúban vagy átütő sikereket érünk el. hogyan érje el céljait. Korlátaik. a beteg szabad akaratában! A szabad akarat jelen esetben ennyit tesz: tehetünk mi bármit. örömeit. hogyan kerülhet ki belőle győztesen (most jön a lényeg). aminek egyenes következménye volt a betegség. folytatom a megkezdett gondolatmenetet! 15 . van miből erőt meríteni hozzá. Amikor bármelyik elfogy. vége a harcnak. az első adandó alkalommal megszabadul tőle! Megszabadul tőle. Nézzük meg a problémát más szemszögből is. és elvileg (legalább) ugyanannyira képesek lehetnek a gyógyításra. „jól bevált" szokások alapján az ellenkező irányba indul el! Az ember sajátmagát sem képes meggyógyítani. majd az egészet . mi történik az utánpótlásokkal? Tudod. ezáltal a régi beidegződések szerint viszonyul dolgaihoz. melyeket nem hághatnak át! Miben is rejlik ez a korlát? A szabad akaratban. vagy állóháborúba ke­ veredünk. de ha a beteg nem érzi magáénak. hogy ez nem is tudatosodik benne! Mondjuk. de nekik is vannak korlátaik. Jelentős segítséget adhatnak hozzá. a háborút addig lehet folytatni. valami fontos dolgot. majd mindezekről „lemond­ va" a régi. mint az előbb. ami ugyanígy benne van a pakliban: veszítünk. miért következett be.A természetgyógyászok sem képesek egyetlen betegséget sem meg­ gyógyítani (esetenként még Jézus is kérte az aktív részvételt). de a lényegét tekintve azonos a probléma. Holisztikusabban látják az embert.: megtanulja. adhatunk erőt és energiát. Megérti. • A totális háborúban már igen nagy eséllyel indulhatunk neki a harcnak. csak szellemi vonatkozásban. Pl. mégpedig úgy. ahogy van . megérti. mert az ellenség gyenge (legyőzzük a betegséget). Még mielőtt elhajítanád a könyvet a sarokba.kidobja. De vajon mi történik a hátor­ szágban. a beteg felfedez valamit (most is legyen lényegtelen kinek a segítségével). és jó kilátásaink vannak.úgy. elvehetjük a fajdalmait. | beteg problémáját. vagy a billegő ágy lába alá tennéd. vagy.

az akut eseteket leszámítva . feléledjen. mint a legkisebb maggal. és a „modern" orvoslásban. szellemünkre és fogadjuk meg azokat a tanácsokat. bármi tör­ ténhet. mennyire befolyásolja a test bioké­ miáját az adott lelkiállapot.a gyógyulás folyamatában! Mindenhez. „hiába" egészséges az ember. viszonyulási tényező sokkal nagyobb lehetőséget biztosít a kívánt cél. ha nem boldog! A boldogság hiánya elvezethet. amikor ezeket a szereket figyelembe vesszük. Be kell látnunk. meg­ felelő légkörrel. Fontos és lényeges szerepüket már az idők kezdete óta felfedezhetjük. illetve az egész környezeti légkör! Itt csupán azt hangsúlyozom. Tudod.. a lé­ nyeg: olyan személy segítsen. A szerek többsége hasznos és valóban gyógyító hatást fejt ki. A szabad akaratát azonban ki kell egészíteni segítséggel. Az annyira óhajtott. Szerepe egyaránt figyelemre méltó a különböző népi.. úgy van ez. A gyógyuláshoz is két fél szükségeltetik! A betegség-egészség relációjában jelentős szerepet tölt be. akár meg is szakadha­ tunk. tea. Véleményem szerint e könyv tartalma is csak akkor teljes. de elmaradt gyógyulás nem feltétlenül a szer hibája! Gondoljunk csak bele egy kicsit. melyek segítik a gyógyulási folya­ matot. Sokat tehetünk azért. Tudod. ahogyan van betegség is.Nem a gyógyulás lehetőségeiről beszéltem! Meg lehet gyógyulni és van gyógyulás! Ugyanúgy van gyógyulás.de csak segíthet . sőt el is vezet a betegség kialakulásához! Fordítsuk meg az állítást és megkapjuk az egészséget! 16 Gyógyszer . Összegzésképpen elmondható: bármi. akkor sem fog semmit sem tenni! Önszántából viszont. akiben megbízik a beteg. stb. a gyógyulás eléréséhez. de amíg Ő nem akarja. bármi ésszerű segíthet . hogy figyeljünk lelkünkre. Ez a kettő: a gyógyszer (gyógyhatású készítmény. hatásukra harmonizálódnak a szervezetben lezajlódé folyamatok. még a legszentebb dolgainkhoz is két dolog szükséges. de legalábbis nem mond neki ellent. A gyógyhatású készítmények illetve gyógyszerek jelentőségét nem kívá­ nom és felesleges lenne vitatnom.a gyógyszer nem mindig fejtheti ki a kívánt hatást. hogy kikeljen. Véleményem szerint teljesen mindegy. ki teszi. vo­ natkozik ez a gyermeknemzéstől a gyógyulásig mindenre. hangulat. használják őket valamilyen formában. hogy önmagában véve .) és a lelki változást követő cselekvési.

ám valóban erős. pl.Találjuk meg életünkben a szabadságot. melyek szítják. Azt a hőmérsékletet. úgy tu­ dunk erőt meríteni. emésztésnél. és a belő­ lük felszabaduló energiát hasznosítjuk. lassan lehet a szellem. a tudat oldaláról pótolni.tűz: Ahhoz. hogy később is lobog­ ni. nyugodt. Az ember. feldolgozott. de ahhoz. Ezeket a testben keletkező „örömhiányokat" pótolják. ahhoz hogy a lehető legtökéletesebb legyen az immunrendsze­ rünk és ne „füstöljön". Továbbá. ebben a szabadságban fogjuk meglelni azon erőinket. Le kell lassítani. Minden biológiai folyamatnál. még­ pedig tudatosan tartóztatni magunkat. hogy tökéletesen el tudjuk égetni a szervezetbe jutó anyago­ kat. növelik az öröm tüzét. határozott tűz szükségeltetik. Szabadok pedig csak akkor tudunk lenni.harmonikus . Ez a gyakorlati életben így fest: fertőzések idején. vissza kell fogni magunkat. optimális hőmérsékletét. pótolhatják a különböző természetes szerek. Hasonlatosak vagyunk a tűzhöz! Szellemi oldalról közelítve a tűz jelentése és szerepe abban áll. ahhoz. felhasznált ismeretanyagokból kialakul az életörömmel. élvezni az . melyen energia folyamataink lezajlanak. hogy az elégetett (megértett). kell csendesedni. lángolni tudjunk. életkedvvel jellemezhető gyakorlati tudás! Ezt a tüzet nem pusztán képletesen és szellemi síkon értem. A cselekvés hiányaként! Csakhogy a testi hiányosságokat nagyon nehezen. ne égjen ki túl korán. amikor életünk minden terüle­ tén megtaláljuk az örömteli cselekvést! A betegséget felfoghatjuk hiányként is. izommunkánál. hiszen nagyon jól tudjuk. és ki tudjuk válogatni a károsakat. nagyobb igény­ bevételekkor szükséges a nagy lobogás. ami biztosítja a test megfelelő. mint tűz A testi-lelki betegségek kialakulását egy egyszerű példával tudom neked legkönnyebben elmagyarázni. Fizikai síkon is. nyugalomra van szüksé­ günk. „Lassú" . hogy szelektálni tudjuk a hasznosakat. az élethez szükség van a harmonikus belső tűzre. hogy a bennünk lévő anyagokat elégetjük. ami jól megmutatja az élet egysze­ rűségét.

leghétköznapibb. akkor vesszük ma­ gunkhoz azt az erőt... mert általában azt szoktuk tudáson érteni. nagyobb feladatokhoz elegendő hőt adjon! 18 . olyan pénzt költesz. meg kell különböztetni a haszontalanoktól. ami vonatkozik a szellemi síkra is. valódi tudást merítünk! Azért beszélek valódi tudás­ ról. mint a kovácstűzhelyben és felszabaduljanak azok a rejtett erők. ha már egyszer a tudatosság útját választottuk! A hőmérsékletet az elégetett. melyekre eddig nem volt szükség! A tűz ugyan ég. Amikor lecsendesedünk. szel­ lemi síkon pedig a tettvágyból keletkezik! Figyeld meg. nyugodt. hogy minden cselekedet előtt. amikor abban valami létező dolog rejlik! Képzeld el. amit nem ettél meg. legyen az a legegyszerűbb. hogy mit nem szabad. a megfelelő hőmérsékletre és az égést elősegítő levegő­ re! Éghető anyagot fizikai síkon a bevitt táplálék. de ez még ke­ vés ahhoz.legyenek azok a pillanatnyilag legroszszabbak -. Ez a mély lélegzet. A válogatáshoz. Miszerint: tudást. melyet hasz­ nunkra fordíthatunk! Nem feltétlenül azt. mi a haszontalan és mi az. ami az indikátor (ami beindítja a folyamatokat).: a tűz megéget Áltanulság: nem nyúlok hozzá. mert megéget! Tanulság: hogyan kell hozzá viszonyulnom. Itt is ugyanaz vonatkozik a tűzre. Szükségünk van a tudatosságra. tapasztaltunk. amit nem kerestél meg. mellyel később újralobbantjuk a lángot. mint a fizikai világban: szükség van az éghető anyagra. nem használom. Fel kell ismerni a számunkra hasznosakat. belégzés biztosítja azt. szellemi síkon a ta­ pasztalatok biztosítják. mit hasznosítson. hi­ szen testünk csak így fogja tudni. erőt. hogy nem szabad cselekedni! A tanulság minden esetben akkor jelent valódi tudást. hogy fellán­ goljon a tűz. hogy van bennük olyan információ. hasznosított „táplálék" biztosítja. ellazulunk. stb.). de csak abban az esetben. szelektáláshoz pedig igen nagyon szükségünk van a mindig kéznél lévő tudatunkra.elért sikereket. ahol nem vetett" Pl. „Ott is arat. ha azokat valóban tűzre is vetjük! Vagyis észrevesszük: van benne éghető anyag. mit nem. melyek teljesen „haszontalanok". hogyan meríthetünk olyan dolgokból is tanulságot. de ami belőle következik! Vagyis. amit éreztünk. hogy a nehezebb. Felfedezzük: az életünk során tapasztaltakban . ismeret. mély lé­ legzetet veszel. hogy „szolgálatomba" állít­ sam! Az égést segítő levegő a helyes légzésből (mély. olyan élelmiszert kívánsz feldolgozni.

az indiánok is ismerték és gyógyításra. 19 . Immunrendszer erősítő. szükség van a nagyobb tűzre! Ég bennünk a tűz. A belőle készített termék tartalmazza a gyógynövény bioaktiv anyagait: szaponinokat . Rákoncentrálunk feladatunkra és a dacból merítve erőt felszítjuk a lán­ got. amiből (többek között) az immunrendsze­ rünk is táplálkozik! A test hiányzó anyagszükségletének kielégítésére igen alkalmas az aláb­ biakban jellemzett természetes kiegészítő! Golden Yacca PIus®: (bővebben az anyagcsere.speciális cukrot. baktériumelle­ nes anyagokat és többek között a klorofillt. de hogy az életünkben lévő dolgokból erős „szerszá­ mot" kovácsoljunk. majd cselekszünk! Az imént tárgyalt három dolog harmonikus jelenlététől.és fizikai erőnlétük növelésére használták. valamint szellemi. immunrendszer stb.Ég bennünk a tűz. hogy a betegségből egészséget kovácsoljunk. Csodatévő növényként tisztelték. stresszoldó. hogy „felszívjuk" magunkat. rákellenes. Rákmegelőző.) Már Amerika őslakói. az „Élet Fájá"-nak neve­ zett Yucca shidigera nevű örökzöld gyógynövényből állítják elő. de ehhez szükségünk van a nagyobb lángolásra! A nagyobb tüzet pedig azzal tudjuk elérni. Egészségerősítő hatás. Golden Yacca* felhasználási területei: Betegségmegelőző. A Golden Yacca sokoldalú étrend-kiegészítő. Az emberi szervezetben folyamatos oxidáció zajlik (belső tűz) ennek optimális beállítására megfelelő hatóanyagok állnak rendelkezésre. együttműködé­ séből alakul ki az a belső tűz. Stresszvédő. enzimeket. betegsé­ geik megelőzésére.

hogy ez a folyamat pozitív változáson menjen keresztül! Vagyis. nem mond ítéletet. csakis a tulajdonsága­ inkra. de ebben az esetben el­ esünk egy sor olyan ismerettől. melyek nélkülöznek mindenféle előítéletet. s ez vonatkozik a betegségekre is. s csak is akkor térjünk vissza a tanulságokra! Másrészt: értelmetlen dolgok pedig nem léteznek és nem is létezhet­ nek. mint az idő! Sokan mondják: nincs idejük pihenni. akkor nagy valószínűséggel az egészség­ re vonatkozó következtetés is tévesnek fog bizonyulni! Vehetjük a betegséget alapvetően rossznak. nincs idejük önmagukra! A beteg­ ség alkalmat ad erre! Emlékezzünk rá: akkor mindig volt időnk magunk­ kal foglalkozni.A betegségek kialakulása Vajon egyértelműen elmondhatjuk-e. mit hibáztunk el! Felfoghatjuk hibaként a betegség kialakulását. kijelenthetjük-e: a betegség rossz! Természetesen megközelíthetjük erről az oldalról is. Ezt a lelkiismeret-furdalással. De csak mutat. dicséretet. a tanulság levonása határozottan re­ ménytelen feladat! „Először" jöjjünk ki. hogy tovább rontja az egyébként is labilis idegállapotunkat. milyenségeinkre. most éppen hol tartózkodunk. önváddal csak tovább tetézzük. mint figyelemfelhívó! Felhívja figyelmünket tulajdonságainkra! Figyelem: tulajdonságainkra. van benne egy jelentős buktató! Ez a buktató pedig abban rejlik. Te se tedd ezt! Értelmezhetjük így is: 1. völgy­ ben (depresszióban). melyet csak a betegségből tanulhatunk. amikor kinn vagyunk. hegyen (jó kedvben). a hibáztatással. Ez az első hallásra merésznek tűnő kijelentés nem más. Mit rontottunk. két megközelítése van. A betegség jelzi: szellemi erőink megcsappantak. de ezzel is van egy igen nagy probléma. fedezhetünk fel újra! A betegségből és nem általa! Beállíthatjuk szüksé­ gesnek. rosszallást! Azt mutatja. akkor. Volt időnk átértékelni életünk helyzeteit. majd. Az okok keresgélésére ráérünk majd 20 . Hiszen a beteg­ ségnek van egy sokkal mélyebb értelme. de akkor figye­ lembe kell vennünk az alábbi tényt is: semmi esélyünk sincs arra. „arcait"! Fog­ lalkozzunk magunkkal egy kicsit másként is! A betegség. és nyugalom költözik a szívünkbe. ami fölött gyakran elsikkadunk. tehát van benne valami jó is! Minden dolognak két oldala. de a betegség nem szükségszerűség! A betegségből kijőve lehet tanulni! Amikor benne vagyunk. ha félreér­ telmezzük a kialakult helyzetet.

ha nem találja meg a legjobbat. ugyanazt a dolgot lehet kétféleképpen értel­ mezni. Keressük meg az okot. A vizsgán való elhasalásunk következményei igazán „csak" bennünk je­ lentenek nehézséget! A következő vizsga már nehezebb lesz. és képesek vagyunk megpihenni. megelégszik a 21 . Minden beteg­ ség. de ez a rész. melyiket kívánjuk választani. de nem mindegy mennyi fájdalommal és szenvedéssel! Pszichoszomatikus betegségeknek nevezik azokat a betegségeket. egészen másként. egyazon lelki konfliktusból fejlődik ki. vagy segíti. Ez az üresség rendelkezik némi intelligenciával. Ismerjük erényeinket és hibáinkat. Ez a megközelítés lehető­ séget ad nekünk: úgy lábaljunk ki szorult helyzetünkből. de ami ennél lényegesebb: kudarc­ élményünk rányomja bélyegét önbizalmunkra.ezt a lehetőségeinkhez mérten eltemetjük. ki­ törli a hibából eredő hátráltató érzelmeket. vagy a legkomolyabb. Tudod olyan ez. ami tőlünk függően kel új életre. hiszen szigorodnak a feltételek. homlokegyenest másként tenni! Ebben a megközelítésben ugyanúgy benne van az ok ismerete. legyen szó egyszerű meghűlésről. és kialakul bennünk egy indulat. amikor már túl vagyunk az egészen. vagy éppen ellenkezőleg határozott félelmet hoz létre (a félelmekről később).akkor. de ez a kettő összegződik és egy tiszta tudás marad. valódi tetteinket! 2. mint az iskola. Előbb-utóbb mindkettő ugyanoda vezet.ahol semmi sincs . egyazon „kis magból". mintegy tényként. de az értelmezés végeredménye egészen más lesz. ahol vizsgákat kell tenni az elsajátított anyagból! Nem jelent különösebb problémát az esetleges bukásunk. amikor megszabadultunk a za­ varó érzelmektől. a tan­ anyag elsajátítását! A tudás hiányának következtében kialakul egy belső űr . hogy köz­ ben megtartottuk minden értékes dolgunkat — ismerve hibáinkat. ami elodáztatja velünk a vizsga letételét. és ez lesz a legnagyobb hátráltató erőnk! Felkészülésünk során alapul vesszük az előző sikerte­ lenséget. S ez feledteti. Mint az imént kiderült. Mit kell másként. ahol fizikai elváltozást nem. legfájdal­ masabb testi kínokat okozó kórról. csupán tünetet lehet behatárolni. Döntsünk saját akaratunkból. vagyis meggyógyultunk és elfogulatlanul láthatjuk cselekedeteinket. tőlünk függetlenül igyekszik magába szívni a tudást. Nehezebb lesz. de annál lényegesen több is: benne van a megoldás.

Ahogyan a gyermek fej­ lődésére is igen jelentős hatással van a környezet. melyik mag tud gyökeret verni. egyetlen fajta sejtből alakult ki. és helyettük újak születnek. a másikat inspirálja ugyanazon ese­ mény! Elméletileg bármelyik betegséget. de va­ lamilyen „megfoghatatlan" okból mégis másként történik! 22 . A mai tudomány kezdi elfogadni a tényt: valamikor nagyon régen. a személyiség! Ahány ember.gyengébb minőséggel is. mélyül az űr. vagy fel merjük vállalni! A megszületett probléma „öntudat­ ra ébred" és követi a maga sajátos evolúcióját! Itt szeretnék pontosítani. melyekkei feltölthetnénk üres részeinket! Minél később sajátítjuk el a tananyagot. amelyek a meggyengült szervezetben képesek gyö­ keret ereszteni. ami aztán a legkülönfélébb változáson ment keresztül. melyben a „mag" képtelen gyökeret verni! Továbbá azokból a betegség csírákból lesz tényleges betegség. annyiféleképpen reagál. Elvileg egészséges sejteknek kellene születniük. és ebből az egyetlen dologból a lehető legszínesebb kavalkád keletkezett. de gyakor­ latilag csak azokat. az idők kezdetén. és fejlődésnek indulni. növekedni. Változott. Minél erősebb. Testünk minden sejtje cserélődik. Így van ez a betegségekkel is . folyamatosan elhalnak. úgy a mag fejlődését is befolyásolja a környezet. minden élő anyag egyetlen sejtből. annál súlyosabb betegség alakulhat ki. Ez az űr azután magába szippantja. jól eltemetve -.nem biztos.valahol mélyen. kórságot „elkaphatjuk". teremtménye! Testünk-lelkünk „földjétől. annál jobban növekszik. melyek befogadásra tudatunk alkalmassá tette tes­ tünket! Valamit nem tapasztalt meg . hiszen a mag nem ugyanaz lesz. olyan „légkört" teremteni. mind ugyanazon hiányosságból ered! Természetesen csak az eredetében mutat egyezést . eltünteti. hogy felismerjük az ennyire mélyen lévő össze­ függéseket. így az egyiket megijeszti.nem úgy vettünk róla tudomást ezért nem volt lehetősége. de ettől még a lényeg semmit sem változik: mag! Ez a mag a mi szervezetünk „termé­ se". felemészti azon erőinket. talajától" függ. Tudatunk eszméi és téveszméi alapján vezérli a szervezetünkben lezaj lódó folyamatokat. minden élő sejt egyetlen anyagból született meg. egyre több energiát von el a test többi részétől. Hoz­ záteszem.

és nem akar egészségtelen lenni! 0 csupán boldog kíván lenni. melyek lelkünk megnyilvánulásai. Ez a befolyásoló erő csak abban az esetben tud érvényre jutni. abban. számításba veszi az adott körülménye­ ket! Valljuk be őszintén. hogy bajunk esik. de ha ismerjük a veszélyeket és a lehetőségeket. de valahogy a lényeg mellett mindig elmegyünk. ha hagyjuk! Mindaddig hagyjuk. amit kap! Mindaddig a kézenfekvőből merít. ami most van! A sejtjeink. két választásunk is van.A betegségek megértésénél elkövetjük azt a hibát. csak amit mi elmulasztottunk! Ahogyan rosszkedvünkben bennünket zavar a környezetünkben megmutatkozó vidámság. a tiszta emberi érzéseket. a személyiségről már „sokat" tudunk. de más legyen! S közben elmulasztunk egy roppant fontos dolgot: megtalálni örömünket. soha sem azt amink van. lé­ nyegtelen mi az. míg meg nem adjuk a számára kedve­ sebbet! Gondoljunk bele: ha nem tudjuk. hogy igyekszik beszüntetni a mulatozást. és kedve sincs hozzá. Mindig mást akarunk. még ha a megszokotthoz képest abnormális képet is mutatnak. nem tesz­ nek mást. majd azon keresztül a testet. amikor egészen másra összpontosítunk! A tudat mindig abból merít. 23 . mi „tudatos" emberek. gyakran elfelejtjük ezt. Lehet. nyugodtan kiugrunk a ház tizedik emeletéről! A következmények könnyen beláthatóak. melyre nem hivatalos. úgy a testünket is zavarni fogja a benne rejlő „buli". alulértékeljük a lélek szerepét! Figyelmen kívül hagyjuk az érzelmi té­ nyezőket. hogy lebecsüljük. míg másra nem összpontosítunk! Csak akkor leszünk képesek „nem hagyni". Oly keveset tudunk erről a részünkről! Gondoljunk bele: mi van. ha mégis szerepe van a betegség és a gyógyulás folyamatában? Va­ jon mit veszíthetünk ezzel? Csak nyerhetünk! A betegségek megértésében jelentős szerepe van ennek: miért akar az a sejt más lenni! Miért tér el az egészséges. fényes úttól és miért választja helyette a fájdalmasat? Szerintem nem önszántából! (ez a rész különösen a daganatok fejezetnél lesz fokozott jelentőségű). Lebecsüljük az emberi lelket. pedig ez áll legközelebb ahhoz a tökéletességhez. A sejt nem akar más. Igaz. nem akar rossz. amit minden teremtett lélek Istené­ nek nevez. a gondolatok nagyon erősen befolyásolják a tudatot. A tudatról. Természetes reakció. de ezzel csak nagyon kétes örömet szerez magának! Vala­ hogy így cselekszünk mi emberek! De azt mindenki beláthatja: ez nem egy tökéletes megoldás! Az érzelmek. hanem valami mást.

mi több. Önmaga ellen fordul. de már akkor is. de végre elérjük az egészséget. nem tetszik). hogy közben tanultunk is belőle.nyitottá. Egészség . Amennyiben tisztában leszünk tudatunk működésével. nem lesz több levegője. ha nincsenek fénnyel töltve . a kínnal. amíg ezek töltik ki gondolataid. betegség alakulását! 24 . ami tápláljon. vagyis meghasonlik. érzéseket. addig (tetszik. Amikor megértetted gyengeségedet. a rabjuk vagy és nem is engednek ki markukból. és úgy erősödünk. betegséget teremtő gondolatokat nem tudod. Nem lesz több tápláléka. amíg teljes figyelmed másra nem terelődik. mágnessé válsz a betegségre! Elkerülni a sötét. gondolatokat melyek örömmel. ami leköti idődet. tehát megszűnik. nagy esélyünk lesz arra. mint a tüz. A betegség megszűnik magától! A betegségnek csak addig van értelme. elmond­ hatjuk: változásaik eredményezik az egészség. hogy ejtőernyővel ugrunk. amíg felhívja figyelmedet. azzá válsz! Vagyis amíg érzéseid lekötik a sötét gondola­ tok. A betegségek először az érzelmekben jelentkeznek. majd mentális síkon kezdenek testet ölteni! Összességében elmondható: amivel foglalkozol. és a tudatban nyil­ vánulnak meg. mit cselekszünk. szellemet és a lelket egy komplex egésznek véve. fel­ emészti önmagát! Olyanná válik. de lehet. az ebből fakadó erődet. melyek felszabadítják a benned lakozó ISTENT! Elmondható: amíg a betegséggel. hogy eldönthessük. a félelmekkel foglalkozol. értelmét veszti. és nem is lehet! Mégis van megoldás! Keresd azokat az erőket. a lényeg: nem esik bántódásunk. és nem csupán megszűnnek.betegség A testet.hogy nem ugrunk ki és helyünkön maradunk. amíg tanulhatsz belőle. Lényegtelen melyiket tesszük. így kell tennünk a betegségeinkkel is. melyet. jó érzéssel töltenek el. nincs aki. és gondolataidat.

szándékosan betegítik meg magukat.talán . melyből nem látja. amelyiknél esély. kellemetlen állapot alakul ki: nem tett semmit annak érdekében. mindhárom. amit a sarokba szorítottság ébreszt fel.Egy konkrét betegség kialakulását. A betegség hasonlatossá válik egy csapdához (a csapda „természetéről" bővebben az Ébresztő című.) Különös tulajdonságokkal rendelkezik ez a képlet! Gondolkozzunk csak el. hajlamát hármójuk viszonya hatá­ rozza meg. és ebben az összeomlásban el­ veszhet a remény! Meg kell keresni. de biztosan nem elmélkedett ezen: hogyan tudok egészséges lenni. de lényegüket tekintve a tény változatlan marad: a hármasság harmóniája valamilyen formában felbomlott! Az egészséghez vezető úton bármelyik imént jelzett tényező változása hatással lesz a másik kettőre is. azok pedig nem olvassák ezt a könyvet! Jelentős részük úgy lesz beteg. Jelenét teljesen kitölti az a fájdalom. (Én rossz matematikus vagyok. de ez kísértetiesen emlékeztet egy egyszerű megoldó képletre'. meg kell találni azt az utat. a benne lévő nem látja. Következésképpen minden lé­ pése következetlen. Igaz más sem! Sok min­ den járt elméjében. Könnyen belátható a jelen esetre vonatkozó következmények végtelen sora. vajon hány ember akar szándékosan megbetegedni? Biztosan elenyésző azok száma.reméli a kivezető utat. Az arány határozza meg. választást. Teljesen összeomolhat. Fáj neki. hogyan leszek boldog! Természetesen. imént jelzett szinten! Az egészség visszanyerését különösen megnehezíti: nem emlékszünk. csak . Egészen más végeredmény fog kijön­ ni. megalapozatlan és nagy valószínűséggel kudarcra lesz ítélve. lehetséges a kiút. Ez olyan konfliktust eredményez. hogy a végeredmény is változzon! Most annyira elfogult. lehetőség van a magától való változásra! 25 . hogy eszébe sem jutott. hogy beteg legyen. milyen egészségesnek lenni! Emlékeink között könnyen felidézhető az átélt rossz és a boldog időszak. megjelenés előtt álló könyvben). Jelentéktelen. hiszen lelke mélyén tudja: van. Ebben a kialakult helyzetben „elegendő" hagyni. mégis megtörtént. milyen típusú kór alakul ki. hogy képtelen objektíven látni önmagát. Egy furcsa. akik valamilyen formá­ ban tudatosan. nem találja a kiutat. ele­ nyésző rész vágyik rá. Más és más betegség alakul ki különböző helyeken. nem szabad megváltoztatni a képletben szereplő egyik tényezőt sem). hadd változzanak a dolgok (nem kell. de az egészség csendes nyugalma gyak­ ran elvész tudatunkban.

A valódi. Könnyen érthetővé válik. de erről részletesebben az adott betegségeknél lesz szó! „Hiány": a szükséges anyagok. mert arra ugyanúgy vonatkozik a bevitel el­ mulasztása. vagyis szerveze­ tünkből hiányzik a megfelelő mennyiségű táplálék. panganak és később lázadnak. Rosszul érezzük magunkat. az étkezést. amikor felidézünk egy roppant egyszerű. amikor a szükséges mennyiségen felül veszünk magunkhoz ételt. hogyan. A minőség szintén háttérbe szorul. túl kevés hely ma­ rad a szabad mozgásra. kínzó éh­ ségnél a minőségre nem fektetünk különösebb hangsúlyt és válogatás nélkül vágyakozunk minden elérhetőnek vélt táplálékra! Rosszul érezzük magunkat. ha másból ugyanannyival több van. akkor túl kevés a hiány. hétköznapi dolgot. amikor éhesek vagyunk. miért alakulnak ki az életünket befolyásoló elváltozások. az csakis abban az esetben lehetsé­ ges. vagy semmit sem fogyasz­ tunk. ásványianyag-hiány stb. mégis jelentős különbséget tapasztalunk a két érzés között. Vagyis. mert nem vitték be a szerve­ zetbe: vitamin-. illetve hiány okozta betegségről. Amikor túlesszük magunkat. akkor túl kevés a tápanyag. Jusson eszünkbe a szellemi oldal is. ezért az ott lévő szövetek életéhez szükséges feltételek nem teljesülnek és „sorvadásnak" indulnak. és túl nagy az üresség! Bonyolultabbá teszi a kérdés megválaszolását az anyagok sokfélesége. A gondolatoktól az érzéseken át eljutva egészen a vitaminokig és ásványi anyagokig. Két alapvető ok lehetséges ebben az esetben: 1) Nem kap elegendő „tápanyagot". feszültséget okoz.A betegségek „csoportosítása": Igyekszem minél több megközelítésben bemutatni. ha valamiből hiányunk van. akár többletbetegségről beszélünk. akár hiánybetegségről.energiák. érzések nem jutnak el az adott területre. Az első csoportosítás szerint beszélhetünk többlet. A példa jói szemlélteti a kettő közötti jelentős eltérést. az egésztől rosszul vagyunk! Mindkettő problémát. hiszen csak el kell fo26 . fennáll a másik is. vagyis az élethelyzetek meg nem élése. Tartsunk szem előtt egy nagyon fontos tényezőt: mindét esetben.. meg nem ta­ pasztalása! Itt elég egyszerű a feladat. amikor túl keveset.

nem jut hozzá. ami 27 . világáról. hogy önmagát még véletlenül se fertőzze meg valamilyen szerencsétlen elképzeléssel. a szűkület előtt feltorlódik. hogy ráébredjen. hasznosítani. gondolatot. de azt nem képes feldolgozni. Egy azonban bizonyos: minden esetben szellemi fertőződés következik be elsőként. hogy számunkra helytelen. hogy hasonlít és a két esemény mindig együtt jelentkezik! Képzelj el egy csővezetéket. A kialakult hiányból már könnyen ki lehet következtetni. lel­ künk mélyén pedig ott munkálkodik az ellenkezés. hogy megrontsuk életünket. Tudatunk. A szellemi és a fizikai fertőző anyag egyaránt hatással van életritmusunkra. amiről tudjuk. lustaságaink miatt elhiszünk egy olyan eszmét. Ez az ellenkezés. mert valamilyen gát. Például: gyengeségeink. Vajon melyikünk képes arra. Fertőző betegségek: Kialakulásukhoz két elem elengedhetetlenül szükséges: fertőző anyag. A minő­ séget azért emelem itt ki. és a befogadására. gondolattal? Nem kell ah­ hoz külső segítség. Többek között ez is oka a túlsúly kialakulásának. Ugyanez történik az emberi szervezetben is. Fél: később már nem lesz. mert így tűnik kényelmesebbnek. képesek vagyunk min­ dentől függetlenül elrontani kedvünket. gátlás megakadályozza. minősé­ gű anyagot. de mégis elfogadjuk. (Nem érdemlem meg. háborúskodás nagyon jelentősen fogja csökkenteni ellenálló képességün­ ket a fizikai világban lévő kórokozókkal szemben. táplálására alkalmas gazdaszervezet. mire van szüksége és nem is tesz semmit annak érdekében. gyengébb minőség esetén lényegesen megemelkedik az elegendő mennyiség! Nem képes feldolgozni. hogy szeressenek!) Nem ismeri fel. mögötte pedig lecsökken a benne lévő anyag mennyisége. életében mire van szüksége! „Többlet": az előzőekből következik. A földi élőlények közül csak az ember tud olyan képet festeni önmagáról. hogy a konkrét helyig eljusson a táplálék. melyben víz áramlik. Ha ez valahol beszűkül. sorsunkat. tudatlanságaink. mire van szükség! 2) A szervezetbe ugyan bevitték a szükséges mennyiségű. A felhalmozás egyik oka a félelem. meg kell tapasztalni a testi-szellemi táplálékot és a többi már a bensőnk dolga. de ezt a témát terveim szerint egy önálló könyvben fogom tárgyalni.gyasztani. mert „rosszabb".

állapotunk. Élni. de ez a szervezet gyenge­ ségére vezethető vissza. mint a téves elképzelé­ seket. és ez a kép már akkor is elítélő. csak szaporodni! „Eszükbe" sem jut elpusztítani a gazda­ testet. szaporodjon. amikor az ellenkezőjéről még meg sem győződött. Ez a biztos pont pedig az lesz. amikor határozottan meg­ gyengül hitünk valódi tudásunkban. álválságaink alkalmával. akár egy kisebb­ rendűségi érzésről van szó. • Csak arra vár. Meggyengül a test. nem választhatunk mást. ami leginkább közel áll lelki álla­ potunkhoz. • A téveszmékre való hallgatás következményeként meggyengülnek a komoly lelki alapok. Most nézzük meg részleteiben! A fertőzést okozó organizmus: • Jelen van életünkben. kiváló táptalajt szolgáltatnak a fertő­ zések terjedésének.nem létezik. ha már nincs erőnk. keresünk és találunk egy biztos pontot. mert azt másoktól várja. biztonságot és ezáltal jelentős erőt képviselnek. Akár egy jobb sorsra érdemes herpeszvírusról beszélünk. hiszen élősködők szi­ polyozzák és elfogynak a felhalmozott tartalékok. hiszen az a saját végzetüket is jelenti. „bármikor" megjelenhet! . A gondolatok. elképzelések szaka­ datlanul jelen vannak életünkben. tápláló test: • A más. Ha már nincs bátorságunk. Az öröm tüze kialszik. Semmi alapja sincs. A természetben és önmagunkban is megtalál­ hatók azok az erők. Az em­ ber egyre kevésbé képes megélni az örömet. „fontosabb" érdekek előtérbe helyezésének következménye­ ként meggyengül az immunrendszer. Lelki válságaink. s beállítottságunk. A szellemi gyógyítás alapelvei 28 . És ez nem éppen mondható felszabadító érzésnek! Téves eszméink „kiváló" alkalmat. csak élni akarnak! Tetteik következménye végzetessé válhat. Sajnos? Természetesen nem kapja meg (lásd még az örömöknél). melyek tartást. va­ lamint tudatosságunk alapján választunk. melyek bármikor eluralkodhatnak rajtunk. Azok az alapok. hogy életét kiteljesítse. Semmi mást nem akarnak. A fertőzést befogadó.

majd innen kiindulva fejti ki hatását a testre. irányító. Ebből az egyszerű példából elindulva haladjunk a mostani problémánk megoldása felé! A testben lezajlódó folyamatokat közvetve vagy közvetlenül a tudat vezérli az elmén. A láb gombásodik. Olyan ez. amire annyira vágyunk. félelmünk és türelmetlenségünk következtében az első tétova észlelés alapján ítélkezünk. Keresnünk kell a lehetőségeket! Figyelembe kell venni: talán van más tényező is. mint amikor például lábgomba alakul ki. boldogságot és teljességet találunk. milyen lelki állapotban is voltunk a megelőző napokban! Röviden most csak ennyit: nem a legfényesebben! Szerintem könnyen felfedezhető: bizony a betegséget megelőző időszakban igen borús álla­ potban voltunk. . melyekben örömet. még nem von­ ható le az a végső következtetés. A probléma feltárását. ha úgy tetszik a szellemben (a tudat irá­ nyította részében) alakul ki. 29 1) Tudat. hogy a tudatnak semmi köze a kórhoz! A hétköznapi életet alapul véve. elemző.a pszichés beidegződé­ sek. emlékezzünk. Nem feltétlenül az egész. ezáltal nyitottá válunk bizonyos.(A nagy összegző. Arról a megoldásról. Lemondunk róla és elve­ szítjük a megfelelő körülményeket! Elveszítjük azokat a körülményeket.) Minden betegség a tudatban. de részben elve­ szíthetjük a védekező képességet.igaz nem is keresik . minden esetben erről az oldalról is meg kell közelíteni! Nem minden esetben könnyű felfedezni. Ez érvényes a legegyszerűbb meg­ hűlésektől kezdve a legbonyolultabb fertőző betegségeken keresztül az örökletes betegségekig bezárólag. ami befolyásolja a testben lezajlódó folyamatokat! Az összes megbetegedésnek előzménye: valamilyen formában meg­ gyengül az immunrendszer. De nem is lehetetlen köz­ vetlen kapcsolatot találni . jól behatárolható betegségekre. milyen könnyen kijelentünk bármit! Önteltségünk. Az ekkor megjelenő „elkedvetlenedést" a betegség részletes ismertetésénél írtuk le. az agyon keresztül. de közvetlenül csak itt okoz kellemetlenséget. reakciók. lemondva a megoldás lehetőségéről. viselkedési formák és betegség között! Amiért az első pillanatban nem látható az összefüggés. Amikor jönnek a náthás időszakok. megértését és a gyógyítást. megfázunk és ráfogjuk a bacilusokra. és problémát okoz.

Ám ezt el soha nem érhetjük. igyekszik kibúj­ ni. A test-szellem nem tapasztalta. míg a prob­ lémáktól mentesek vagyunk. Akkor tudatosodik a hiány. konkrét behatásunk nélkül. szellemünk). de erre nem sok esélyünk van. amikor már nyomaszt valami megmagyarázhatatlan érzés. és meg fogja találni a megfelelő alkalmat! A kívánt eredmény elérésének mégis van lehetősége. nem élte meg.Ettől még nem betegszik meg az egész test. van teljesebb élet is! Nem tudjuk változtatni a tudatot! Változik magától! (csak adjunk neki lehetőséget!) Tehetünk jelentős erőfeszítéseket. lehetetlenné válik a tudat vezérlése. amilyen szempontból gyenge. amikor másként cselekedhetsz. és ebből már nagyon ele­ günk van. Tehetünk erőfeszítéseket a betegségek. mi hiányzik életünkből. hiszen a tudat is egészen másként működik. Igyekezhetünk megváltoztatni. hiszen nem tudjuk. de azok kudarcba fulladnak. milyen ellenállást fejtesz ki. amikor téged akarnak megváltoztatni! Folyton kere­ sed azt az alkalmas időt. nagyon közel kerülhetünk kitűzött célunkhoz. olyan kórra leszünk hajlamosak. mert ott ép az immunrendszer. amikor tudomásunkra jut: van jobb. örömtelien történjenek tudatunk­ ban! 30 . de emlékezz. igaz más oldalról kell megközelíteni a kérdést. hiszen a többi részre nem terjedhet át a fertőzés. egészen addig. A megoldás ebben rejlik: hogyan cselekedjünk úgy. Akkor tudatosodik a hiány. mely tökéletes és problé­ máktól mentes. így nagyon nehézzé. hogy olyan tudatot teremtsünk. esetleg hiányos a tudásunk. A betegségek és a tudati hiányosságok kialakulását igyekezhetünk elkerülni. hogy a változások maguktól. Erről bővebben később. kibújhatsz a iga alól! Ugyanezt teszi a tudatunk (a testünk. a szerencsétlenségek megelőzé­ sére. A láb csökkent tüze közvetlenül nem befolyásolja a többi testrészt. Mivel a tudat irányít.

de az itt következő három elegendő alapot ad ahhoz.A legegyszerűbb út: hallgassunk tiszta. Itt található tudásunk azon eltemetett. többen másztok felfelé a hegyre és visszatekintesz az alattad levőkre. hiszen fel sem merül­ het az ellenkezője. fejlődési irány szerint bemutatni és megmagyarázni működési elvét. mire támaszkodni. Tőlük már nem kérsz tanácsot az általad már megtett útra vo­ natkozóan. hogy minkét oldalt megértjük. mert teljesen kitölti a jó! Jól érzi magát! A tudat hármas felosztása: Természetesen a tudatot fel lehet osztani ennél jóval több részre is. feledésre ítélt része. ami azt is feltételezi. A tudatot most igyekszem a haladási. így lesz mivel. tökéletesen feledteti. hová tartunk! Tudat-alatti: (múlt) Képzeld el. továbbá azt is tudni fogjuk. Miért van ez így? Mert a tudat képes átadni magát egy olyan felemelő „dolognak". . hogy a továbbiakban felmerülő problémákat megértsük! Lehetne még a jó és a rossz tulajdon­ ságok alapján megkülönböztetni. ami feledteti a rosszat! Feledteti. de javaslom elfogulatlanul. melyek szívünkben ébrednek! A tiszta érzések vannak annyira kellemesek. melyet múltunkból hoztunk. A tudatot hasonlítsuk a hegymászáshoz! A mászáson fogom szemléltetni a tudat szintjeinek működését. inkább semlegesen nézzük a tudatot. hogy a tudatunkban elinduljanak és létrejöjjenek a gyógyuláshoz szükséges változások. nyugodt érzéseinkre.

Hogy ezeket a hatásokat elkerüljük. hiszen olyan ismeretek vannak itt.hanem. hogy mások elvárásai szerint igyekszünk élni! A lelkiismeret azt jelenti. Jellemzően azért kerültek eltemetésre. de inkább te­ metője! Tudatunk e részével érdemes egy kicsit óvatosan bánni. Ennek egy része az az alap. abból a téveszméből gyökerezik. Akkor meg miből lesz a gátló konfliktus? Ebből: az eltemetettnek hitt dolgaink a mi részeink és rendelkeznek bizonyos fokú életképességgel. mert ez így igaz! Csakhogy ennek az igazságnak van még néhány olyan vetü­ lete. ha annyira jók? A hibák: Az elrejtések. ami keresztül gázol mindenen és mindenkin.elvileg a probléma megoldódott . Újabb figyelmet és energiát emészt fel belő­ lünk. hogy valamit eltemetünk . ha nem mi te­ mettük oda őket? Miért nem kerülnek felszínre. hogy továbbra is hatással lesznek ránk. amelyek segítik a fejlődésben lévő. eltemetések: A pszichológiának egyik fő alapelve: problémáink az eltemetett. hogy semmi másra nem marad időnk! Az elfojtások oka a lelki ismeretből.halott dolgokat el kell temetni . melyben szerepelnek azok az alapvető vezérlő elvek. Ezt az ismeretet lelkünk 32 . Ezzel nem kívánok vitába szállni.Bontsuk két részre a tudatalattit: 1) abból a múltunkból ered. Ez annyit tesz. 2) jelenlegi életünkben „elkövetett" hibák gyűjteménye. a tudatos részünkbe. ami kikerülte eddigi figyelmünket! Azzal. testet öltött szellemet. mert nem ébresztettek bennünk jó érzéseket. amit pedig felhasználhattunk volna életünk kiteljesítésére! Tehát nem azzal van a gond. amikor még „pusztán" ösztönlények vol­ tunk. az életösztön azon része. vagy csupán a legki­ sebb következményüket érezzük. sőt nagyon is kellemetlen­ nek bizonyultak! Gondolkozzunk! Miért kerültek ezek az ismeretek olyan eldugott helyre.részünkre megszűnik létezni. óvatosan hall­ gatni rá. hogy eltemettük . melyek igazáról nagyon szubjektíven győződtünk meg. hogy minden teremtett lényben benne foglaltatik egy nagyon ősi etikai kódex. ez az igyekezetünk újabb és folyamatos energia befektetést igényel. el­ fojtott dolgainkból keletkeznek.

hogy sokat hibáztunk. de észre kell venni ezt is: mégis. de ez köztu­ dott tény. melyeket rossznak hiszünk. ne­ hogy tudomást szerezzenek róla. Sok kudarcban volt részünk. cselekedeteinket. létező dolgot szűrjünk le!) Pl.legmélyén vagy szívünk érzéseiben tapasztaljuk. tudjuk. pillanatnyi ismeret! Itt módunkban állhat „megváltoztatni" a múltat! Itt változik. ott van az orrunk előtt! „Ne ítélj. hogy másként történjenek dolgaink! 33 . a lé­ nyeg: hányat javítottunk ki." Ebből egyenesen következik a megoldás (saját szempontjainkat szem előtt tartva): vegyük elő azon legfrissebb élményeinket. de elrejtésük azt eredményezi. a dolgaink lecsúsztak irányításunk alól. de erről nem veszünk tudomást. melyeket még nem fed a feledés homálya. rossz helyre tettük kezünket. hogy csak az számít. de ez elmúlt és csak a sikerek ma­ radtak. hogy képtelenek leszünk megoldani a belőle származó konfliktusokat. pedig ott van bennünk egy másik érzés. tanulva kikövetkezhetjük. Az már kevésbé. hányszor cselekedtünk helyesen! Tudatos-tudat: (jelen) Ez az objektív.. mit kell tennünk. helytelenül és ezekből merítve. mit tettünk rosszul. eredmények: Az iméntiekből kitűnik: minden dolognak két oldala van. Elrejtjük az általunk (mások által!) rossznak tartott jellemzőinket. mégpedig így: tudjuk. késztetni.. Pedig a megoldás nincs messze. hogyan tudunk úgy cselekedni. Nézhetjük. élhetjük úgy a megtett utat. hogy eltüntessük a nyilvánosság elől azon tulajdonságainkat. hallgat ezekre a csendes sugallatokra! A megfelelési vágy (mivel nem saját magunknak kívánunk megfelel­ ni) fog sarkallni. minden felmerülő akadály ellenére is eljutottunk idáig. hogy másként történ­ jenek ugyanazon dolgaink! Az erények. Ez így van mindenki­ vel nincsenek kivételek! A „különbség" abban rejlik: nem mindenki és nem egyformán figyel. hogy mit lehet belőlük tanulni! (Csak pozitív. melyik hibánkat hozzuk helyre! A végeredményt tekintve lényegtelen hányszor hibáztunk. változhat a múltunk megítélése (leginkább magától). elemezzük azokat olyan szempontból.

amit látni szeretnénk! Alapozzunk azokra az élményeinkre. alapoznunk kell a múlt tapasztalataira. élő tudássá válik. hiszen valamilyen szinten. Tudatunk ezen része leginkább Istenhez hasonlatos. melyek a múltunkból követ­ keznek! A döntések: A helyes döntésekhez szükségünk van a tudat mindhárom részére! Ismernünk kell. és ebből tapasztalatot merítve teljes mértékben oda tudunk figyelni a mostani cselekedeteinkre. hitet. mint máso­ kat! Nem értették. mit tettünk rosszul a múltban. ha van „értelmes" célkitűzés. azon jövő felé. tapasztalatainkra.Ismerjük. tudatosan vagy kevésbé tudatosan. nem értik. melyekbe kapaszkodva egyre feljebb húzhatjuk magunkat. miért van ez így! 34 . akik panaszkodtak: saját magukat nem tudják annyira. Való­ ban értelmes célkitűzés. Amikor azt használjuk. aminek értelmét látjuk és szívünk legmélyén is valóságos. melyben már most is örömünket leljük! Betegség-tudat: Nagyon sok „gyógyító emberrel" találkoztam már. következtetései­ re! Ismernünk kell a jelen tiszta érzéseit. Az utat pedig csak akkor lehet járni. Tudat-feletti: (jövö) A hegycsúcs felé vezető úton merítünk erőt. hasznos dolognak éljük meg. Ez fog alapot szolgáltatni a jövőbeni terveinkhez. tényleges lehetőségeit. ezáltal bennünk a múltról alkotott véleményünk is megváltozik. hogy az iménti kettőt ala­ pul véve haladni tudjunk a jövő felé. de mindenki ide igyekszik. amit a múltból (tudat alattiból) merítettünk. Olyan lesz ez. A képzelet itt nem sokat segít. bizalmat az út. mint amikor lentről kinézzük azokat a fogódzókat. hiszen gyakran tapasztalhatjuk: a való­ ság sok esetben eltér attól a képtől. olyan sikeresen kezelni. a mászás megtételéhez. Éreznünk (nem tudnunk!) kell a vágyainkat.

melyek teljesen feledtetik bajait. de figyelmünket mégis a gyógyulás útjára tudjuk for­ dítani! Figyelmünket összpontosítsuk valami olyanra. bevalljuk. Nehéz. A ke­ zünkben vannak a kulcsok. Te gyógyítasz). betegek vagyunk! 35 . sőt lehetetlen úgy elfelejteni dolgokat. hit képesség. a nálad lévő beteg a kezelésed. hiszen a körülöttünk lévő emberek alig várják. továbbá ez az akadály kis munkával kiküszöbölhető! A kulcs a betegségtudatban van! A betegség egészséggé alakításának első lépése.A válasz nagyon egyszerű és könnyen érthető.me­ lyeknek üveg kémlelőnyílásán már bekukucskáltunk . hogy ne emlékezzünk rá. hiszen csak egy könnyed emlékezet marad meg: honnan in­ dultam! A tudat domináns célkitűzése a gyógyulás lesz! Ha más nincs. Keressünk egy olyan megközelítést. Ekkor hátat fordítottunk a betegségnek. teljesen más irányba haladunk és a tudat másként fog viszonyulni hozzá! Másként viszonyul. egyik kísérletünk sem jár sikerrel. Képesek vagyunk elfeledni. vagy gondoskodásod hatásá­ ra kizökken az addigi gondolatmenetéből és figyelmén kívül fog esni a betegség. hiába van bennünk a gyógyító erő.s mögöttük fel­ sejlett a probléma megoldása. vagy hagyni. amikor ott van bennünk az ismeret: van problémánk. melyek előttünk tornyosulnak. kérjünk segítséget. Gondolj bele (mondjuk. de akkor nem lesz bennünk a gyógyulás vágya és ezzel bezárult a kör. minden figyelmével azokra a jó érzésekre tud összpontosítani. Emlékeztetőül: a gyógyuláshoz vezető út első lépése. az egészség medrébe terelődjön! Ebből a felismerésből adódnak a problémák. hiszen egyébként semmi esélyünk sem lesz életünket az egészség medrébe terelni. hogy felfedezzük. ami képes teljesen ki­ tölteni életünket. Ezek kinyithatják azokat az ajtókat . Kizökken az addigi kerékvágásból. ott van a tudat is: betegek va­ gyunk! Így elég nehézzé válik megoldani azokat a faladatokat. Az öngyógyításkor nem vesszünk igénybe külső segítséget. tehát legna­ gyobb segítője. hogy felismerjük: betegek vagyunk! Fel kell ezt fedezni. hogy segíthessenek! Összességében elmondható: tudatunkban megtalálható a jelenleg léte­ ző problémánk megoldásához szükséges összes út és lehetőség.

Ott marad bennünk a kétség: jól döntöttünk-e? Közben ott van az aggódás: vajon most helyesen cselekszem-e? Ter­ mészetesen erre is fogunk mindenféle érvet felsorakoztatni. jókedv). közben és után más. Merjünk érzéseinkre. amíg megtanuljuk. Fontos tisztáznunk: csak egyféleképpen érhetjük el. és ember legyen a talpán. Tükrözik azokat a dolgokat. Utána azon gondolkodunk. vajon helyesen cselekedtünk-e? A gondolkodás lehet a legnagyobb áldás az emberek életében. tiszta. a „teltség érzésére" és természetesen a betegségekre is. Ez a „kitörés" az érzésekben rejlik. hogy csak a kitűzött cél lebeg a szemünk előtt. ha abban a kitűzött célban tökéletesen. de sze­ rintem egyúttal könnyen a legnagyobb átokká is válhat. megtanuljuk helyesen alkalmazni. Ekkor. hátat fordítani. a problémás helyzeteket és a lehetséges megoldásokat. Ez csak akkor lehet­ séges. öröm. nyugodt érzéseinkre hallgatni és akkor.A második lépés pedig. melyek az elmében megtalálhatók. aki képes nyugodtan dönteni. amelyek.ha valami másra gondolunk! 36 . és az ellenkező irányba haladni úgy. A gondolatok ereje nagyon gyorsan visszatükröződhet a testen (nyál­ képződés. értelmesen — már most. hogy nem gondo­ lunk semmire . Ezek azután ott ka­ varognak a fejünkben. hogy felvetik a problémákat. hogyan lehet belőle úgy kitörni.a tudat megnyilvánulásai olyképpen. hogy csak a jó értelme maradjon! Vagyis. A példát követve itt is párhuzamot vonunk. gondolataink bennünket fognak szolgálni. a cél kitűzésének pillanatában — örömünket leljük! 2) Gondolatok . Mindaddig átok marad. Gondolok itt a boldogság érzésére. állandósult állapotot idézhetnek elő. A hegymászáson keresztül megvizsgáljuk a gondolkodás előnyeit és korlátait! A hegymászás előtt. lehetőség szerint felmerül az összes érv és ellenérv. pánik. ha huzamosabb ideig jelent­ keznek.és másképpen vélekedünk ugyanazon kérdésről! Ezt a folyamatot most jobban megvizsgáljuk! A tevékenység kezdetét minden esetben mérlegelés előzi meg.

irányítani. Mi ez a más? Tiszta érzést. építő gondolatunkat kioltja egy negatív gondolat. ennek kö­ vetkezménye az. a választást bízd szívedre. Ehhez csak ennyit kell tennünk: felidézünk vagy teremtünk egy szép. melyeket valóban megcselekedtünk! Láttam már néhány olyan embert. minden diszharmóniától és csak nyugodt biztonságot adnak. vagy egyszerűen csak érintkezésbe lépnek. Elkerülhetetlen. sok esetben káros. de a döntést. kedve szerint! Az így feléledt erő oly hatalmas. a cselekedetek elmaradtak! 37 . mivel a látszólag felépített világun­ kat látszólag tönkreteszi. Így kell és lehet megszabadulni a sötét. mint az anyag-antianyag. ser­ kentik a tudatot. rossz gondo­ latoktól! Minden jó. tudást. (Talán a valóságban is!) /Tönkremennek" gondolataink. összeütköznek. hogy képessé teszi a testet az egészség elérésén túl a boldogság és az öröm teljes megtapasztalására is! Használd gondolataid a problémák és a lehetséges megoldások felve­ tésére. de helyettük kapunk valami mást. egyre dominánsabb legyen az a része. Amikor találkoznak. aki azt hitte cselekszik valamit. hogy egyre erősebb legyen.Csak így kerülhetjük el gondolataink csapongását és csak így állíthat­ juk gyógyulásunk szolgálatába! A gondolatok pontosan úgy viselkednek és pontosan olyan tulajdonsá­ gokkal rendelkeznek. kölcsönösen kioltják" egymást és tiszta erővé alakulnak át. mely önállóan képes dönteni. hogy rossz gondolataink „keletkezzenek". melyek már mentesek minden érzelemtől. Hogyan meríthetünk erőt a rossz gondolatokból? A gondolatok jelen esetben úgy viselkedhetnek. hogy elkedvetlenít. pedig csak beszélt róla. mint aho­ gyan elkerülhetetlen a régóta dédelgetett gyümölcseink megromlása. örömteli gondolatot. Ügyesen megközelítve ezekből a hibákból hatalmas lelki és testi erőt meríthetünk. mint a védőoltás. Ezekre már lehet építeni. minden gondola­ tod egy szent célt fog szolgálni: a boldogságodat és az egészségedet! 3) Tettek Tettek. Ekkor.

és az esetek többségében fel is őrlődik! Vagy cselekdjen ismeretei szerint. tudatunk milyenségétől. amit köréd rajzoltam? Erre sokminden történt: igen részletesen elmesélte. vagyis a gondolatoktól. A konkrét. hogy képes rá. 38 . és csak együtt. me­ lyek szoros összefüggést mutatnak.Ismét térjünk vissza az előzőekben tárgyalt példához! A buktatók ebben rejlenek: az ember ismeri. mit kell megcselekedni. hiányosságától és meglévő. mire kell támaszkodni. A könnyebb érthetőség kedvéért most egy rövid időre válasszuk szét a test tetteit a lélek tetteitől. el kell ismernem. azonban mindezt nem követte tett! Ott maradt a körben. de nem teszi. de inkább ennek következté­ ben megváltozik a test összes vele kapcsolatos reakciója is. mit kell megfogni. Semmit sem tudunk megváltoztatni! Na jó.mint mindennek . másrészt tudja. sőt valami . Ebben a kettősségben viszont könnyen felörlődhet. hangulatára (ez) igen erős befolyással lesz. vagy azt is felejtse el.az elveivel ellenkezőt —. (Egyszer feltettem a kérdést: hogyan jössz ki abból a körből. felvázolta a lehetséges megoldásokat. megtapasztalt tulaj­ donságától függ. érzelmek­ től! Testünk minden cselekedete.két arca van. mit kell tennie. • Ekkor legalább nem szenved annyira! Most nézzük meg másik megközelítésben: A tettek megnyilvánulásának . ami a legszerencsétlenebb! Tudatára. fizikai tett elmarad. képesek vagyunk bármin változtatni! De fi­ gyelembe kell venni egy érdekes momentumot: az Úr tökéletesre terem­ tette a világot! Vitába lehetne szállni ezzel a megállapítással. vágyaktól. hogy nem tett semmit pedig. de csak a gondolatig jut el. „Megváltoztatjuk" a tudatot és vele együtt. ha cselekszik megváltozott volna élete. egészen mást tesz! Tudja. beleértve a betegséget és a kívánalmakat. ám értel­ metlen. mit kellene tennie. mert egyrészt. ahol volt!) Ez az a „ cselekvés ". ismeri a tennivalókat. A vitával egy centivel sem jutnánk közelebb az igazsághoz. egyszerre jelentkez­ nek.

Futtassunk le egy gondolatmenetet: Istenünk tökéletes. mintegy fejben folytatjuk a Játszmát" és ez pontosan olyan.Szentlélek. és ezek alap­ ján cselekedni! 4) Aura Vegyük alapul a Szent hármasságot: Atya . minden figyelmünket fordítsuk rá (pl. hogyan működik.legfeljebb ezt nem fedezzük fel benne azt csak egyetlen irányba lehet változtatni! Dolgainknak vannak rossz oldalai is. vagy másként fogalmazva Test .Szellem. egy nagyon finom anyagból keletkezett. Tűzzük ki az elérendő célt. valamikor régen szellemből. Természetesen ezek még ma is megőrizték régi tulajdonságaikat. Sokszor észre sem vesszük. mely tárolja a fordításhoz szükséges ismeretet. tárgy. vagyis 39 .Fiú . energiát! Ez a tolmács a tudat (lélek) és a test közötti kommunikációt segíti elő. de azok is tökéletesek: tökéletesen rosszak. tökéletlent adna ki keze közül. hogy selejtet. elménkkel végigfuttatjuk az eseményeket. ha valami tökéletes . mégis „mi" úgy érezzük. Márpedig a tökéletesen rosszat nem illik megváltoztatni! Le kell cserélni! Hagyni kell a természetes lecserélödés. mint az imént említett! Ennyi a teendőnk: csupán szívünk legtisztább érzései szerint kitűzött céljainkra figyeljünk és tegyük meg. Azt nem vagyunk képesek megváltoztatni. A betegségek kialakulásában a gondolati tettek ugyanolyan jelentő­ séggel bírnak. mint a fizikaiak. márpedig akkor elég valószínűtlennek tűnik. és a siker esélye a legnagyobb lesz. Márpedig. Az aurát leginkább egy tolmácshoz lehetne hasonlítani. de az összes megnyilvánult dolog. Fizikai szerveink. hiszen nem is nagyon értjük. stb.Lélek .: egés­ zség. amit csendes szívünk diktál! A kez­ det kezdetén kisebb feladatokban igyekezzünk ráhallgatni. akkor az aura a szellemhez áll közelebb. ha pedig nem értjük. öröm) és bár a tudat ugyan egy szemernyit sem változik. élelmiszer. amivel nem tudjuk elrontani. olyan. kiválasztódás folyama­ tát érvényesülni! Ebbe az állításba bele kell vonni a tudatunkat is. könnyen elronthatjuk avatatlan kezünk munkájával! De nem is kell megváltoztatni! Nincs rá szükség! Van más megoldás.

) Az auráról is elmondható: a méret kevésbé fontos. következéskép­ pen sokkal könnyebben reagál az „Őt" ért hatásokra. az energiával feltöltöttség sokkal lényegesebb. hogy kialakul­ jon a baleset. hogy szükség van egy másik szervre is. Térjünk most vissza a fizikai testünkhöz. annyira „különböznek" egymástól. A test és a lélek annyira más nyelvet beszélnek. A nagy dolgok jellemzője lehet: elveszhetnek benne az apró részletek. Még akkor is így van. mintha fontos lenne. melyen keresztül mindig. ha csonkolódott a test. de az) egy cseppet sem változik. rendelkeznek egy olyan tulajdonsággal. (Az aurának van egy másik nagyon jelentős feladata is. hogy „rángatjuk" a vállunkat. Gon­ dolkozz el ezen a mondaton. légiesebb. hiszen lehetséges: nem funkcionál olyan mértékben. nem pedig fordít­ va! Az aura lényegesen könnyebb.nem csupán „anyagból". hogy záloga a nagy méret. amiről eddig nagyon keveset szóltunk. most csak a betegségek szempontjából elemzem. A témáról bővebben olvashatsz a bővített kiadás40 . mint szeretnénk. de valami másból is állnak! Az aurát felfoghat­ juk egy öntudatra nem ébredt jelenségnek. Nagyon fontos: a test alakul. hiszen hosszú út vezet odáig. de (és itt jön a lényeg) figyelembe vesszük a következő fontos. Ezt elérhet­ jük. látszólag mellé­ kes körülményt: lényegében semmi sem változott! Sok lényeges dolog történhet életünkben. ezek a részletek könnyen kiválthatnak betegséget. minden energiát megkapunk az auránk tökéletes feltöltéséhez. mert nagyon fontos! Amikor „rángatjuk" vállunkat (természetesen a jó értelembe vett rángatásról beszélek és nem a flegmatikusról!). „lazább". A siker kul­ csának nem biztos. hogy az aura méretei alapján akarunk levonni következtetéseket a testi tünetekkel kapcsolatban. A lazaságot újra felidézhetjük . megteremthetjük meditációval. nyitva marad Isteni csator­ nánk. A tisztaság. tudtunk. vérből állnak. A vállrángatás lényege: tapasztaljuk és megéljük a negatívumokat. de a Lényeg (ami nem csak úgy néz ki. olyanná. de leginkább lazasággal. Szerveink nem csupán húsból. mint az aura.gyermekkorunkban még sajátságunk azzal. de erről majd később beszélek. a milyensége sokkal lényegesebb az egészség és betegség szempontjából! Sokan beleesünk abba a hibába.

és hagyni. feléled bennünk egy új erő: a fény.han hamarosan újra megjelenő . az örömet észre kell vennünk. Nem kell feléleszteni. Az öröm nem jön életünkbe csak úgy magától. csak venni kell belőle. mert nem veszünk róla tudomást! Ennek a mulasztásnak azután egyenes következménye: levertség. nem kell elkészíteni. hogy nem hívja fel magára a figyelmet. éltetni lényünket? Úgy élteti. amikor él bennünk a megismerés vá­ gya . fel vagyunk dúlva.azért rejtő­ zik. a kétségbeesésen és a betegségen. beengedéséhez azonban szükségünk van a tudatosságra. minden teremtett dologban benne rejlik . első látásra gyenge vigasznak tűnik. már készen lévő dologból.egészében átéljük. csak örülni! Nagyon fontos momentum az öröm. van-e kedvünk észrevenni a nagyszerűséget életünkben? Nincs! Viszonyít­ sunk. miből lehet meríteni? Csakis egy létező. Amikor elővesszük valamilyen jó tulajdonságunkat s hagyjuk kiteljesedni. mert csak akkor fedezzük fel. mint a belső tűz. az örömben van mindennek az alapja! Még a SZERETETNEK is! Lényegi kérdés az öröm újrafelfede­ zése. a butaságon. Minden emberben. hogyan lenne képes segíte­ ni. de gon­ doljunk bele: amikor el vagyunk keseredve. észrevételéhez.Spirituális Útmutató Szellemi Ván­ doroknak c.és nélküle hogy tudatosodna bennünk. tudatosan kell figyelnünk rá! Hogyan meríthetünk örömet a legnagyobb rosszból? A legsötétebbnek érzett kétségbeesésben gondoljunk erre: lehetett volna rosszabb is. honnan. hadd jöjjön! Benne van minden létező.dologban. világosságnak mely átszűrődik a sötétségen. a betegség. vagy abban a pillanatban) nem tudunk viszonyulni. a belső tűzből eredő átélt. kifeje­ zésre juttatott öröm. A jóhoz (most. viszonyuljunk tehát a rosszhoz. hiszen egyre inkább ez hiányzik életünkből. átadjuk magunkat ennek a felemelő érzésnek. Ez a fény a nem más. hogy kivezető utat mutasson. Tudom. Hiányzik életünkből. Merítéssel növelhető. A lehetett volna rosszabb is már kivezető út! A fényt nyugodtan nevezhetjük világosságnak is. teljes. könyvemben! 5) Fény Különösen fog hangzani: merítéssel. s ebből elegendő kivenni részünket! Semmi más teendőnk nincs vele. hogy könnyebben kijöhessünk a nehézségekből. 41 . Emlékezz csak. hagyással éleszthető fel ez a bel­ ső erő. még a legrosszabbakban is.

a csendhez egy lépéssel sem kerülünk közelebb! Más megoldást kell keresni. hogy nekünk pillanatnyilag legyen jó. de megjósolható az eredmény: hatalmas erő és energia-befektetés mellett sorozatos kudarc és sikertelenség! Nagyon nehéz ezt belátni. hogy érzésünk jelentős mértékben változzon. mégpedig úgy. hogy ezzel szándékosan (!) mások életébe nem avatko­ zunk be! Olyan jellemzőkkel kell bírnia tetteinknek. az ellenkőzőét éri el! A betegséggel kapcsolatban a fény a kivezető út. de azzal. a szenvedésen kívül. teljesed­ jen a gyógyulás útja is. hogy másban keressük „nyomorúságunk" forrását. kíméletlen harcot folytatunk annak eldöntésére. Bosszant. hozzáállásainknak. hogy van más megoldás is a betegségen. amikor belső világunkkal hadilábon állunk. Megtehetjük. következésképpen minden erejét leköti. Ezt a fényt kell most beengedni az életünkbe . és magát a környezetet is igyekezhetünk megváltoztatni. hogy nem vágyik a tudatoso­ dásra. éltető erejét mindenütt kifejti. a remény. 6).a beteg sem minden esetben akar beteg lenni -. hiszen valahol mélyen az emberi természet része az (és talán még könnyebbnek is tűnhet). elzárkózik előle. mit is akarunk valójában. hogy falakat emeljen. a harmó­ niához. olyat. Sem környezetünket. Tudom. érezzük az űrt. azzal. hogy környezetünk változzon is meg nem is. nem mindig szándékosan teszi az ember . vagy tágabb környezetünk? Tennünk kell valamit. idegesít a közvetlen. sem önmagunkat nem tudjuk megváltoztatni. Környezet Hatásait. gátat szabjon a Szabadság­ nak. mert abban az esetben zavar a külvilág. hogy eljut mindenhová. a pozitív értelem. amikor valami meghatározhatatlan dolog hiányzik. Azért mondok most pillanatnyit. amikor zavaróvá válik a sötétség és észleljük hiá­ nyát. aminek kimenetele mindig kétséges! 42 . mert a változtatás általában valamilven harccal történik. azonban a célunkhoz. A Fény természete. és igen kemény.csak akkor érezzük. Hadban állunk bensőnkkel.van segítség! -. ami minden tekintetben kielégíti e vágyunkat. hogy „tudatosan" nem en­ ged utat a fénynek. csakhogy az ember „tudattal" rendelkezik. Ezért lehetséges.

feleslegeseket pedig kiüríti! 43 .AZOmban van lehetőségünk. nem ismerjük életünknek és környezetünknek minden je­ lentősebb részletét. eddig elfelejtett tényezőket is. gyorsan hozzáfű­ zöm: az egészséges és erős immunrendszer feltételezi. talán) van vagy létezik más megközelítés is az eddigieken kívül. jelentőséggel bírnak. ha az otthagyottakat is megismerjük és megértjük jelentőségüket. értelmüket. hogy mégis másként történjenek dolgaink! Döntéseinknél vegyünk figyelembe más. hogy tudjuk megkü­ lönböztetni a jót a rossztól! Fosszunk le róla minden sallangot és meg­ kapjuk azt. hagyjuk hadd vegyék el azokat. hogy (eset­ leg. melyek szimpa­ tikusak és megláthatjuk. hogy a tudat jól vezérli az emésztő rendszert és az anyagcsere-folyamatokat! Az élelmi­ szerek rezgései közül csak azokat teszi magáévá. hogy legyen bennünk a vágy. nem is bennünk. A titok nyitja a megismerésben rejlik! A megismeréshez pedig kell. megértettük és tanultunk belőle. 7) Étrend Bár nagyon fontos. amelyek nekik hasz­ nosak. A többit hagyjuk ott. a haszontalanokat. élesszük fel a megismerés vágyát. Tegyünk mi is így környezetünkkel: vegyük ki belőle azokat a dolgo­ kat melyek számunkra jók. mint a tiszta „tudatlan" gyermeki lelkek: tegyünk elébük mindenféle ételt. sokkal inkább a „hogyansága"! Még mielőtt a vegetáriusok eretneknek neveznének. amikor rosszul érezzük ma­ gunkat. de nem annyira az étel milyensége határozza meg a betegség és az egészség közötti viszonyt. amikor átéltük. és ezt jól véssük észbe! Igazán akkor vagyunk képesek (maradék nélkül) lemondani egy dolog­ ról. ahol van! Ezt természetesen csak akkor tudjuk tökéletesen megtenni. nem a környezetünkben van a hiba. A megismerés és az alkalmazás között hatalmas különbség van. Ez csupán ennyit jelent és egy betűvel sem többet! Teljes lesz tudásunk és ismeretünk ekkor: szívünkkel képesek vagyunk megkülönböztetni! Teremtsük meg. csak azt veszik magukhoz. melyek valamilyen formában hasznosak. ami minden teremtett lélekre is vonatkozik és igaz! Tudod. Cselekedjünk úgy. hanem a viszonyulásunkban! Nem teljes az ismeretünk.

önmagában . érzéseinket. Vagyis amikor tudatunk nyitott: úgy vezérli testünket. úgy fog viszonyulni a test a fizikaihoz (és ez nagyon fontos mind a betegségek. tökéletesen táplál­ va az egészséget! Összegezve az imént kifejtett gondolatokat elmondhatom. a tudat által vezérelt szervezet úgyis megkülönbözteti és kiüríti a számára haszontalanokat. hogy mit eszünk. kudarcokra. álljon az bármiből. sőt megtehetünk min­ dent. mit eszik. pozitív gondolkodás. lehetőségeinket.Teljesen mindegy. összeütközik bennünk a jó és a rossz étel. Gondolok itt a pozitív gondolkodók esetében a negatív tapasztalatokra. vagy a védőoltásokra. a tiszta. mint a védőoltás! Gondoljunk itt az állatvilágra. de talán fontosabb: hogyan eszünk! 44 . . hogy az étrend . Legyünk objektívek. tapasztalatokkal. ismerni fogjuk azt az utat. aminek kö­ vetkeztében azok tiszta energiává alakulnak bennünk. akárho­ gyan igyekszünk. mit fogyaszt. ami stimulálja. károsakat! A helyes táplálkozáshoz szerintem ez is szükséges: olyan táplálékot is be kell vinni. az élet napos oldalának keresése. nem leszünk képesek elkerülni az összeütközést.és szerintünk esik jól -. amikor arra serkentik a szervezetet.nem gyógyít meg. De. Szellemi étrendünk tekintetében igyekezhetünk. nem betegít meg.sajnos"(!) nem tudjuk megtenni. hogy csak a számunkra kedves táplálékot vegyük magunkhoz: pl. abban szervezetünk megtalálja a neki nélkülözhetetlen energiákat! Fontos. va­ gyis találkozni fogunk azokkal a gondolatokkal. serkenti pangó részeinket! Pontosan olyan ez. csendes örömmel fogyasztott táplálék. de más hatá­ sokkal együtt mindkét eset lehetséges! Az örömmel. tudjuk: „az élet káros az egészségre"! Ha ismerjük gondolatainkat. mert akármit cselekszünk. melyek homlokegyenest más mutatnak. vagy a kóros soványság tekintetében). hogy önállóan megkülönböztesse a jót a rossztól! Most azonban térjünk vissza a hogyanság fogalomköréhez! A hogyanság alatt az ételhez való viszonyt értem! Hogyan viszonyul tudatunk az elfogyasztott szellemi és fizikai táplálékhoz? Ahogyan a szellemi táplálékhoz viszonyul a tudat. ahogyan a gon­ dolatok esetében. amerre menni kell. hasznossá fog válni a szervezet számára! Általában véve ami jól esik .. mind az elhí­ zás. amikor a természetes szelektálódáshoz szükség van a ragadozókra.

mint egy késztetés. vagy sem. amit befektethetünk az egészség eléré­ séhez!) 9) Elfogadás (Legtökéletesebben akkor tudom elfogadni az anyósomat. annál gyorsabban fejlő­ dik ki a kór. melyek a változás szelét hozzák. hogy a kívánt cél felé repítsen. hogy a változásból kivegyük a számunkra hasznos tényezőket. míg másik része ugyanekkor újjászületik. Itt is lehetőségünk kínálkozik arra. hangsúlyozom: tudatosan. pontosan mi is ez? Könnyen érthető ez a folyamat mindkét irányban: Minél jobban érzékeljük a betegség jelenlétét. az apró sikerekre. melyek megkönnyítik életünket az egés­ zséghez vezető úton. hogy a fájdalomhoz másként viszonyulunk. Lényünk egy része „pusztul". Természetesen jogunkban áll megvárni. melyek elősegítik törekvéseinket. Olyan ez. Hogyan tehetjük meg a legkönnyebben? Szívünkben. ugyanakkor nem ve­ szünk róluk tudomást. egy apró vágy.: a fájda­ lom jelentős erőket szabadít fel. A változás az élet minden területén folyamatos. annál gyorsabbá válik a gyógyulás folyamata. elmém minden figyelmével a lányára koncent­ rálok!) Szerepe a gyógyulásban és a betegségben igen jelentős szereppel bír! Miért? 45 . A fizikai testünk is folyamatosan változik. Megelőzhetjük ezeket a nagyon a nagy fájdalmakat. szívünkkel érzékeljük ezeket. és közben új sej­ tek születnek. Életünk összes percében és pillanatában érnek bennünket olyan hatások. hogy tudomást veszünk-e róla. míg ez az apró érzés mindent elsöprő elementáris erővé válik. a változásokat nem! (Megjegyzem: az is nagy je­ lentőséggel bír. Tudatosan. amikor szí­ vem minden szeretetével. Minél jobban odafigyelünk a pozitív változásokra.8) Változás Szerepe igen meghatározó a betegség-gyógyulás folyamatában. pl. mely ott motoszkál bennünk. és ez teljesen függet­ len attól. de ekkor a válto­ zás nagyon erős és sok fájdalommal jár. sejtjeink állandóan pusztulnak. befoghatjuk ezt a szelet. Megtalálhatók bennünk azok az erők.

segít. és ez csak annyit jelent. a szervek újra képződése? Ez az öngyógyítási képesség az Isteni részünkben található és természetesen iste­ ni tulajdonságokkal is rendelkezik. hogy rosszul fog rá reagálni! Ha a test nem képes az elfogadásra. és befogadja. hogy beteg! Nem többet és nem kevesebbet. Arra. Ha el tudjuk fogadni a betegséget. A tudatos elfogadásban van a kulcs. mellyel valamilyen szinten minden teremtett élőlény rendelkezik. beteg. de ezek szorosan összefüggenek. hogy nem erőltet ránk semmit. Miért? Mert a tudat nem képes elfogadni a beérkező ingereket és így képtelenné válik a feldolgozásra. az feltételezi azt. helytelenül értelmez. A félreértések elkerülése érdekében tisztázom az alábbi kérdést: a beteg­ ség elfogadása még a véletlenül sem jelenti a következőt: beletörődni! Csupán ennyit tesz: most beteg vagyok! Nem többet és nem kevesebbet. Ez pedig azt jelenti. mondjuk a kórokozókat. . hogy regenerálódási képességünk és ezzel az egészséget elérő ké­ pességünk a lehető legtökéletesebb legyen. a fizikai szinten pedig betegséghez vezet. mégpedig első lépésként (ha már beteg valaki). ha pedig egy helyzetet nem ért. Történhet regenerálódás.Mert a tudat szintjén jelentkező el nem fogadás depresszióhoz. akkor a beérkező anyagra. A tudós társa­ dalmat. Vagyis lehetségessé válik: nem fogadja be a léthez szükséges anyagokat. Az elfogadás három lépése: . Továbbá bennünk van az a csodálatos öngyógyító képesség. ami az élettől idegen.Elfogadni minden külső. továbbá a megértésre. . ezt felfogni. amikor tudatosan vagy tudattalanul segítséget ké­ rünk. akkor nagyon valószínű. hogy el tudjuk fo­ gadni az egészséget is. és ezt vegyük nagyon komolyan! 46 . illetve a gyógyulást is. de szinte kivétel nélkül mindannyiunkat foglalkoztat a kérdés: hogyan működik a regenerálódás. legyen az tápanyag vagy valamilyen kórokozó. belső segítséget a gyógyuláshoz vezető úton. két módunk van. valószínűleg helytelenül fog rea­ gálni. nem nélkülözhetik egymást. hogy kihasznál minden lehető­ séget.Elfogadni a betegséget. de nem biztos.Elfogadni ezt: lehetséges a gyógyulás.

a megosztást követő pillanatban megszületett a Szeretet (előtte nem nyilvánult meg. mely rendelkezik minden ősi tu­ dással.Szabadabban. A lényeget tekintve semmi eltérés nem tapasztalható. tökéletes! A lelket a különböző vallások illetve irányzatok különbözőféleképpen értelmezik. 10) A lélek ISTENI szikra. de legalábbis hasonlatos. amit most nyújtunk neked. Majd ezzel. de már egy sokkal teljesebb felé. Első lépés: felvetni a „talán"-1. mely rendelkezik az Ősi Tudással! Teljesen mindegy. ebbe az irányba halad min­ den teremtett dolog. csupán másként nevezik. A robbanást. Használd a reményt. Ekkor felfedezte az örömöt. Ez az erő tette lehetővé. minek nevezzük. van gyógyulás is. hogy önma­ gát megtudta osztani. Végül: fogadd el azt a segítséget. mi több. Nem mehetünk vissza az Ősi Istenhez. Ez. mely felé min­ dannyian igyekszünk. Öröm felé igyekszik! Fájdalomban születtünk: amikor az Úr végtelen magányosságában megosztotta önmagát (ősrobbanás). az azt megelőző pillanatban átélte az elképzelhető legnagyobb fájdalmat. tehát érzékelhetetlen. Most lényünk azon részéről beszélek. továbbá azokat az erőket. énünket! 47 . egy új Istenhez igyekszünk mindannyian! Eletünk során törekednünk kell arra. ahhoz. mondhatni. el kell tiporni „egónkat". ami Lényünk ISTENI része! Sokan mondják: le kell győzni. melyek benned ébrednek. A fájdalom másik oldala a boldogság. a határtalan boldogságot. lényünk azon része. több oldalról megközelítve kell gondolkodni! Figyelembe kell venni ezt is: ha van betegség. Az emberi életben növekszik. a bizo­ nyosságot és a hitedet. Ide. értelmezhetetlen volt). lényege tulajdonságában rejlik. igyekeznünk kell. és csak ez számít! A lélek az Ősi fájdalomban születik. az immár a felszabadult erővel volt képes a világot megteremteni. hogy a MI lényünk előbb-utóbb olyan tökéletes legyen.

hogy visszaszaladjon édesanyja szoknyájához. de közben tisztában vagyunk vele. Mi értelme annak. nem csupán annak érezzük. „okos". de mégis meg kell tennünk abból a belső indíttatásból. mely még nem tökéletes saját értékelésében. hogy csodákat tudunk tenni. mi értelme az egésznek? Az értelmetlen dolgok pedig nagyon rövid életűek! 48 . de ez önmagában csak annyit ér. egyéb esetben a lélek (hatalmánál és erejénél fogva) helyre­ hozhatná azt. megtagadja az együttműködést! Tulajdonképpen erről a dacosságról beszélhetünk a betegségek kialaku­ lásakor is.. hogy a lelki fájdalmat újra és újra átél­ jük. kiűzünk magunk elé egy értelmes célt. gyógyító erejének meg­ nyilvánulását: a fájdalom! A fájdalom úgy viselkedik. Ha nincs bennünk szeretet. nem ismeri. melyből bármikor (feltéve. ha van hozzá kedvünk) meríthetünk erőt életünk további részéhez. mint a testiek. amikor igyekszünk formálni. Ez valós fáj­ dalom. nem vállalja fel valódi érzéseit. hogy betegeket tudunk gyógyítani. máshol kellene len­ nünk! Fájdalom lényünk azon részében jelentkezik. úgy viselkedik.Én azt mondom: tanítani kell az egót (tudatosan). ha nincs bennünk az öröm és a szeretet. hogy világot tudunk teremteni és pusztítani. Lelkünk az a részünk. Lelkünkben benne van a „minden-tudás". öröm. hogy „Istenné" for­ málódjon! Figyeld meg jól az iménti mondatot! Az egónk döntéseink hatására változni. tehát már nem kel­ lene tapasztalnia! Illetve nem olyan formában. Mi.. felnőtt emberek is ugyanezt tesszük. mint egy fal. ahogyan mi emberek azt értelmezzük! Nem szükségszerű. mi értelme. mi értelme. fejlődni fog! Abban a pillanat­ ban. amit elrontottunk! Az ok. olyanná válik. ami a kis­ gyermeket is arra készteti. mely megakadályozza lelkünk fényének. mégis valamely furcsa oknál fogva lemondunk erről a tudásról. E részünk ugyan isteni tulajdonság­ gal rendelkezik. Visszarohanunk. és aztán visszarohanunk a biztonságosnak vélt helyre. ez a fal pedig lehetetlenné teszi az erők szabad áramlását! A lelki fájdalmak is ugyanúgy léteznek. amennyit szívünk szeretetétől vezérelve megcselekszünk. Lelkünk már tökéletesen ismeri e fogalmat. mint egy durcás kisgyermek.

Egy új dolog szülessen. hogy olyanná váljon. hogy valami egészen más jöjjön létre. változnia kell. mint a benne lakozó lélek. Mint ahogyan minden embernek más és más jelenti az igazi örömet. a nagy tanuló! Gyakran keverednek a megfogalmazások. és szabad akaratot kapott! A szabad akarattal rendelkező részünk a szellem. de mindnek van egy közös vonása: mindegyik erőt ad.11) A szellem örök változó. marad­ janak benne. ami a lélek volt. Mire megyünk (pusztán) a gondolat erejével. sokkal többnek kell majd lennie a fejlődésben lévő szellemnek! Valamikor régen. eredendő tudására. melyet szabadon tudunk felhasználni céljaink elérésének érdeké­ ben. Szellemünk rendelkezésére áll egy igen komoly isme­ ret (a lelki ismeret). az örökkön formálódó. hogy azokat a legmegfelelőbb módon alkalmazhassuk. amit felhasználhat a fejlődéséhez. ezért szükséges tisz­ tázni a részleteket. minden egyes célhoz és gondolathoz más energia szükséges. de annál. Szellemünk lényünk azon része. de ennek az újnak a régire kell épül­ nie. hogy erejét használhatjuk! Meg kell ismernünk ezeket az erőket. aki szabadságot. mégpedig úgy. mindegy hogyan nyilvánul meg. a feledésbe merült múltban megszületett lelkünk. ha be akarunk verni egy szöget a falba? De mire megyünk pusztán a fizikai erőre támaszkodva? Könnyen megjósolható az eredmény! 49 . meghatározások és nem látjuk tisztán. Valami oka bizto­ san volt annak. hogy szabad akaratából csak azok legyenek. Mindegy minek nevezzük. Most legyen ennyi elég: állapota nem volt túl tökéletes! Tehát a szellemünknek is alapoznia kell régi. hogy Istenünk megosztotta önmagát. melyekből megszülethet az Új! 12) Az energia sok megnyilvánulási formával rendelkezhet. mely folyamatosan törekszik arra. Talán így lehetne definiálni: az energia Isten olyan megnyilvánulási for­ mája. úgy minden szervhez. Olyanná kíván válni. a lényeg az. melyik részünk milyen célt szolgál.

vagy a legegyszerűbb cél elérésről! 14) Hit Hitünk tárgya. melyek gon­ dot okoztak. hogy bensőd visszanyerje a harmóniát! Miért fontos gyógyulásunkban az együttérzés? Mert ha nem érzünk (magunkkal) együtt. Harcolhatunk elvakultan a betegség ellen és lehetséges. vagyis objektív képet mutat mindenről! Hogy úgy lássuk. hogy sike50 . megfoghatatlan képződmény! Amíg van hit. erre fel­ tétlenül szükségünk van! Nélküle soha meg nem lelhetjük azt. lehetséges hogy létezik. addig nem számít kézzelfogható. legyőzted azokat. meg kell tapasztalnunk jelentősé­ günket és a betegséget. hogy természetes belső erőink nem élednek fel olyan mértékben. sőt valahol biztosan létezik. Együttérzésünk alakítja ki azt az érzést. nem teljesedett be. legyen szó egészségről vagy megismerésről. hogy komolyan vegyük magunkat és problémáinkat. ahogyan a két láb is együttműködik a cél elérése érdekében! A hit egy arra vonatkozó elképzelés. ahogyan vannak. ami még számunkra nem történt meg. mint az a közhiedelem sze­ rint szükséges! A hit csak akkor. de szem előtt tartjuk az egészség és a betegség „érdekeit" is.valóságnak. de ezzel az egészséghez még nem jutunk közelebb. amikor társul mellé a tudás is. hogy megszabadulsz azoktól az anyagoktól. Az együttérzés nagyon távol áll a sajnálattól és a lekezeléstől! Az együttérzés egy nyugodt. Mégpedig a kettő­ nek ugyanúgy kell (együttműködni. amit kere­ sünk. mellyel meg lehet teremteni az egészséget. melyek a csikarást okozták. de számunkra ez teljesen ismeretlen. békés. hogy látszólag legyőzzük. amíg hiszünk valamiben. csak is abban az esetben segíti elő a gyógyulás folyamatát. idegen. még semmit sem tettél azért.elért . nem fogjuk érezni a gyógyulás fontosságát és ekkor nyilvánvaló. a hasmenésre: azzal. hogy komolyan vesszük a betegséget. Ez az idea sem úgy kell a gyógyuláshoz. elfogulatlan. úgy érzékeljük a dolgokat. Gondoljunk pl. Ereznünk kell saját fontosságunkat.13) Együttérzés A gyógyulásban betöltött szerepe abban áll. megtapasztalható . csupán vágyunk rá és hiszünk benne.

hogy meggyógyul. Nekünk felnőtteknek. hogy olvasod ezt a könyvet. Hitünket felhasználhatjuk. a betegségre vonatkozik. nem gondolkodik rajta. de megfelelő hozzáállással mindent meríthetünk belőle. a mi hozzáállásunkon múlik. a prob­ lémára. Ez természetszerűleg az adott témára. de rossz. felnőtt a hit és bizonyosság lett belőle. melyik arcát vesszük alapul! Javaslom. de akkor már nem lehet többé hitnek ne­ vezni. amikor azt mondjuk: hiszünk ezt is jelenti: elmegyek minden konkrét. most nem tudom kézzel fogni! Most hiszed. Magja. ébresszük fel a tudást. A hit jó. mert átalakul valami egészen mássá. ami feleslegessé teszi a hitet. Bennük még él az a természetes elfogadás. magasabbrendűvé. mert reményt ad. következésképpen semmit sem ad (igaz semmit sem tagad meg). aminek „csak" a magja volt a hit. kielégítetlen vágyunkat. a hit jó. mert a gyertya fénye elaltatja a valódi fény. van egészség! De csak van. ami kinyitja előttünk az egészség teljességét. minden megtapasztalható mellett. mert világosságot. mert re­ ményt ad a sötét kétségbeesésben! A hit rossz. azt az oldalát vedd alapul. Tudod. amelyik fel­ szabadít! Nézzük meg a gyermeket: amikor orvoshoz viszik. A hit jó. a világosság iránt érzett örök. Figyelmen kívül hagyom a jeleket. amikor saját lábunk helyett a hitre támaszkodunk! Mindezeket vegyük figyelembe. Változtassunk ezen. de csak van! Rajtunk. tudjuk: van gyógyulás. 51 . ők tudnak. kiindulópontja volt a hit. az elért sikereket. Elfogadásból felnőttkorban már csak a rossz elfogadásának a természetessége maradt. amikor a legnagyobb bajban vagyunk. mégis az esetek jelentős többségében megtörténik a gyógyulás! Miért van ez így? A gyermekek nem hisznek. de közben fává lett. gyertyát gyújt a sötétben. vagy tudod? .Elég egyértelmű a válasz. gyógyulásunkhoz miért van mégis szükség a hitre? Valahol nagyon mélyen eltemettük azt a természetes elfogadást. orvosságot adnak nekik. nem hiszi. amikor hitünkkel foglalkozunk! Van benne jó és van benne rossz.rül! A lényege mindenképpen ez: most nincs itt.

és csak a tiszta lényeget fogjuk tapasztalni. Igenis lesz! 52 . Ez mind nagyon szép és jó. amikor megtaláljuk és használjuk azokat a lehetőségeket melyek általa kerülhetnek elénk az életben. de a következő pillanatban vegyük észre a visszajelzéseket is. Megoldás. ami eddig befolyásolta tetteinket. megszabadulunk eddigi előítéleteinktől. ki hitében már odáig „fejlődött". hogy a segítő kezet már el nem fogadhatta! A hit akkor nyer értelmet. sőt elengedhetet­ len. Lehetőség. hezi­ tálunk. de a lényeg: hite egész életét kitöltötte és már nem maradt ideje cselekedni! Csak várt és várta. meg­ szűnik nyomasztónak lenni. aminek hátat fordítottunk. higgyünk. a tiszta gondolatokat. Talán nem lesz belőle probléma. de közben továbbra is egyhelyben ülünk. akár a gyógyuláshoz. előbb vagy utóbb lustává válunk. mit is jelent a lustaság szó. „Volt" nekem egy ismerősöm. ami feltételezi: később (talán) nem lesz belőle baj. hogy most egy olyan „munkát" végzünk. a jó érzéseket. ami kizökkent a hétköz­ napok taposó malmából. A pihenés és a lustaság az érem két oldala. Emlékezz erre a lehetőségre a be­ tegségekkel kapcsolatban! 15) Pihenés Könnyen belátható és megérthető. Ha nem pihenünk. elengedni nyomasztóvá vált gondjainkat. szabadon dönthetünk arról. Milyen nagy szó ez! Találjuk meg a lehetőséget és éljünk vele. Ebben a helyzetben pedig könnyedén meglelhető a szükséges megoldás. akár a boldogság­ hoz. és ezek alapján cselekedjünk. hogy valóban kikapcsoljunk. azaz használjuk őket. hogy elfelejtett minden mást. gondolkodásunkat. de inkább a fogalom: a lustaság egy olyan tevékenység. csak a hite. mennyire fontos kiereszteni a fáradt gőzt. Vagyis amikor átadjuk magunkat a pihenés­ nek. a többi már csak rajtunk múlik. hogy helyette tegyenek. Fontos. he­ lyette éljenek. Cse­ lekedjünk! Ezt bizony gyakran elmulasztjuk! Gondolkodunk róla. az. A pihenést jellemzi. hiszen csak ekkor nyílik lehetőség a másfajta nézőpont alapul vételére. de hite annyira kitöltötte. Ami­ kor másra fordítjuk figyelmünket.Tegyünk így mi is. nem létezett számára más. melyekkel aztán élünk! Éljünk. képzelődünk. Ekkor szakadunk ki érzelmeink erős kötelékéből. Hitte: Isten segít. hogy szabadon választjuk. Nézzük.

Tudatunk az agyhoz szellemi és fizi­ kai síkon egyaránt kapcsolódik. sokmilliárd idegsejt kapcso­ lata. Ugyanakkor az is kiderült. hogy valami is változik életében. Lelki oldal: Agyunk idegközpont. AZ AGY Fizikai oldal: A központi idegrendszer a koponyaürben elhelyezkedő képződmény. Dehogynem. kisagy. A nagyagy két féltekére oszlik s felszíni szürke állományát tekervények és barázdák szabdalják. mint egy rádió adó-vevő. ahol összefutnak a különböző pályák. tesz. hogy a szellemvilág hangjait halljuk. nyúltagy a gerincvelővel együtt képezik a központi idegrendszert. Védelmét a csontos boltozat. hiszen nagymérvű agykárosodások esetén is más területek képesek átvenni feladatokat. illetve a szellem számára. Mivel az imént említettek nem egy „nyelvet" beszélnek. az idegingerületek lehetséges útja szinte csillagászati mértékkel mérhető. Itt kerül feldolgozásra minden begyűjtött ismeret. érzékeli és átalakítja a kapott jeleket a fizikai test. pályákat tartalmazó velőállomány egy hihetetlenül összetett térháló láncolata. A lehető legkisebb annak az esélye. Az agyvelő hasonlóan működik. Gondoljunk bele: igazából milyen ritkán fordul elő.Itt nem beszélhetünk arról. valamint egy többrétegű burokrendszer biztosítja. csakhogy olyan dolgokat. amely mélyen az agykamrák falában lévő fonatokban termelődik. vagy érzékeljük. hogy semmi sem rögzített egyértelműen. hogy a lusta nem tesz semmit. A nagyagyhoz csatlakozó közti agy. melyben az összeköttetések száma. melyeken nem kell sokat gondolkodni. A tudat az agy sejtjein keresz­ tül adja át tájékoztatásait a testnek. Az agyburkok lemezei között az az agyfolyadék kering. és természetesen fordítva 53 . fordítja az észleléseket a másiknak. E bonyolult domborzati térképre a tudomány már nagyjából felrajzolta azon központok területét melyekhez különböző tevékenysé­ geink köthetők. A kéregállomány és az alatta fekvő.

kézzel fogható elváltozást. ami a tudat tulajdonságai. területhez tartozik egy-egy jelentés. amilyen a tudat. 54 . hiszen minden részhez. Itt elsősorban a tünetekről és azon diszharmóniákról beszélek. Tulajdonképpen egy (kétirányú) érzékelő. diszharmóniákat. átalakító szerv. gondolatai. Minden felmerülő diszharmónia. Csak ekkor tudjuk a dolgok valódi természetét megismerni! Érezhetjük az apró hiányosságokat.is igaz. Ilyenkor érdemes segítséget hívni. Szoros összefüggésben van az akarat különböző megnyilvánulásaival. hogy a kapcsolat. illetve meg nem nyilvánulásaival. érzései alapján átalakítja a fizikai létet. hogy érzé­ keljük. hogy ráébredjünk valójában. mely részünk szorul „fejlesztésre". Homlok tájék: Jelentősége az akarattal. E területek energiái leginkább a célok kitűzésében és ezek elérésében segítenek.: tompa fájdalom jellemezheti a területet. de nem feltétlenül önmagunkban. felfogjuk. Önmagunkat vizsgálva nehéz feladat ezeket észlelni. tehát ott kell kezdeni a gyógyítást is. ott ered gyökere. Márpedig az érzékelésnél. a valódi kapcsolat kialakuljon. Pl. melyek még nem hoztak létre konkrét.tudatos . de volt (van) valamilyen „baja". Röviden: a test olyanná válik. szüksé­ ges egy különleges tudatállapot! Ugyanígy egy különleges . Tompaság és dekoncentráltság fogja jellemezni életét. amikor az ember tudata kissé beszűkül és nem képes önmaga elé célokat kítőzni. A könnyebb megértéshez térképezzük fel az agy lelki jellemzőit. amikor elzárkózik az örömet okozó helyzetei elől. Nincs mihez viszonyítani.állapotra van szükség. betegség a tudatból indul. amikor vizsgáljuk önmagunkat (másokat). aminek eddig nem tulajdonítottunk jelentőséget. mi zajlik az agyban. az akarat kinyilvánítással van kapcsolatban. hiszen önmagunkban (minden visszatükröződést nélkülözve) lehetetlen értelmezni tetteinket. vagy azokat megvalósítani. mi­ lyensége szerint. Ahhoz. hogy érzékelje egy „kívülálló" a bennünk lezajló folyamatokat. a hirtelen fellépő vagy folyamatosan jelentkező fájdalmas területekből könnyedén kikövetkeztethető az a lelki állapot. A csakrák állapotából. Ennek jelentősége akkor fog előtérbe kerülni. tapasztalásnál is elenged­ hetetlen a viszonyítás.

az azokhoz való . amikor itt érzékelünk diszharmóniát.célok tisztázatlanok. akarva-akaratlanul is figyelmen kívül hagyja. Tehát ami a csakrában jobb oldalon jelentkezik. hogy másoknak is vannak érdekeik. Szükséges ez a kapaszkodó. Gyakran előfordul: görcsös igyekezetében. Az agynál illetve a fejnél figyelembe kell venni egy „furcsa" tulajdon­ ságot: miként a szemben illetve a fényképezőgépben fordított kép jelenik meg. stabilabbá teszi a cél felé haladást a nehézségek között.A célok kitűzésének és az elérésükhöz szükséges energia befektetésének jelentősége a kapaszkodóban van.bizonytalan . sokkal könnyebbé. az agyban az ellenkező oldalon lesz. amikor a beszűkült hozzáállás helyett a fokozott tevékenységet. 55 . De ami a legjellemzőbb: az érzéseivel nincs tisztában: konf­ liktus támadt az érzésvilágában. és a betegség kialakulása. hogy elérje kitűzött céljait. úgy az is éppen fordítva tükrözi vissza a kívül megjelenő sajátossá­ gokat. az „benn" a testben már a jobb oldalon fog feltűnni. Előfordulhat az ellenkezője is. Tarkó: Azt és úgy érzi. akkor az önmaga elé kitűzött . de ennek van egy másik vetülete is: nem vállalja fel az eset­ leges kritikákat. Tehát.viszonyra vonatko­ zik. Mindkét esetben előfordul a csakra deformálódása a lelki egyensúly megbomlása. bizonytalanok. valamit pedig szeretne elkerülni. erős falak és gátlások jellemzik a céljai felé vezető utat. mint hegymászóknak a kötél. a csakra érzelmi (bal) oldala mutat beszűkü­ lést. az álmodozást. A beteg valamilyen érzést. Homlok (baloldal): Fizikai dolgokra. valaki megpróbálja irányítása alá vonni gondolko­ dásmódját. Homlok (jobb oldal): Ezen az oldalon az érzések jelentkeznek. Ennek következtében rájuk erőlteti akaratát. a fokozott akaratot helyezi elő­ térbe.érzelmi . Minden más megegyezik a jobboldal jellemzőivel. érzelmet akar elérni. Pl.

56 . akarata hatá­ rozottan érezteti hatását életében. de a kettősség tovább­ ra is fennáll! Szeretné. jellemezhető. El­ temetve ugyan. anyagi segítségekhez való viszonya van olyan szakaszban. Az anyagi világ megoldatlan. Tarkó (jobb oldal): Az érzésekre. sem elfogadni nem képes a segítő kezet.még saját magának sem! Fejtető (Baloldal): A segítséghez való viszonya csorbát szenvedett. Lehetne az ide vezető utat sokkal bővebben is értelmezni. hogy megvizsgálja eddigi életét. nem mondja el . nem mer „konfrontálódni". tünetet. az önállóság megtapasztalásából fakadó bizalom és odafordulás diszharmóniájára lehet következtetni az itt jelentkező műkö­ dési zavarokból. de elfogadja stb. Nem néz szembe a megoldásra váró feladatokkal. de „tudatosan" másik megoldási. viszonyulási sémát választja. a meg nem értés! Ez még . de nem teszi. Az önállóságban. az igaz érzés. nem fordul hátra. Fejtető: Az elszakadás.nem okozna különösebb problémát. melyek gyakran a múltjában keresendők. a konfliktus fizikai eredetű. amikor sem kérni.mégis . érzelmekre vonatkoztatva alakul ki a fel nem dolgozás. feldolgozatlan. szeretné elkerülni. de . Felmerülő anyagi és érzelmi problémáit nem adja ki. Hiszen nem képes elhinni: létezik számára segítség. A bezárkózásból fakadó segítségkérés elmulasztása. fizikai léttel. vagy éppen ellenkezőleg: félreértelmezett.Nem néz szembe. mely mellett megtalálható a biztos támasz tudata jelentős belső erőt képvisel. Itt a konkrét kézzel fogható.mások gondolata.önmagában . de ezt most nem tartom idetartozónak. Tarkó (baloldal): A ráhatás. félreértett dolgaiból ered. megtapasztalt fájdalmat. de tisztában van a valósággal! Ott bujkál benne a valóság érzése. Vagyis a konkrét. a segítség el nem fogadása takar egy bizonyos fajta hitetlenséget.

mint eddig értelmezte? Lehet-e más megoldás is? A legfontosabb része ezeknek. valóban úgy vannak-e dolgai. hogy semmi másra nem marad ereje. csak egyetlen dolog. A továbbiak jelentése megegyezik az előzőekkel. Azonban szorosan idetartozik még: erősen gondolkodik a probléma lehetséges megoldásán. nyomasztják. Érzéseiben. Érzelmileg erősen befolyásolt. Gyógyítása. Szeretném hangsúlyozni: neki ez a hozzáállás igen kényelmetlen! Halánték: A Baloldal a földi.és meg nem nyilvánulásaira. és nem kap segítséget. könyvem részletesen tárgyalja) húzzuk ki a felgyülemlett feszültséget 57 . Annyira gondolkozik rajta. mint a lemezjátszón felakadt tű! Semmi más nem képes bejutni tudatába. A Jobboldal panasza az érzelemi ingerek iránti értetlenségét jelzi. lelki konfliktusaiban (melyek jelentős hatást gyakorolnak rá). melyek gyötrik. fájdalmában sebeit nyalogatja. hogy figyelmesen kérdez­ zünk. vagy gon­ dolat tölti ki életét. Gondjai. mert más esetben ez nem okoz­ na lelki-testi diszharmóniát! Szellemi gyógyítása: Az „Élet Koronájából" (A Spirituális Útmutató Szellemi Vándoroknak c. rányomják bé­ lyegüket minden érzelmi meg. hogy kizökkenjen az eddigi (rossz) hoz­ záállásából! Rossznak kell lennie ennek. sem kedve. mégpedig az alábbi témakörökben: Hogyan áll a segítség elfogadásához? Elfogadja-e a felé nyújtott segítő kezet? Ad-e segítséget (önzetlenül)? Az iménti kérdések célja a következő: kétség ébredjen benne. anyagi dolgok meg nem értését képviseli. a gyógyulás útja: Nagyon fontos a gyógyulás szempontjából.Fejtető (jobb oldal): Érzelmi nézeteltérései megoldásához nem kér. illetve a beteg (önmagának) tegyen fel kérdéseket. akadályai azok. és ez annyira leköti erőit.

Hogy az orrfolyás az agyat tisztítja. amely az agyalapon a töröknyereg elnevezésű csontmélyedésben foglal helyet. a 58 .) Az agyfüggelék elülső lebenyében sajátos mirigysejtek foglalnak he­ lyet. feltöltjük a nyugalmat. században is elterjedt volt. míg szúró érzést tapasztalunk a kezünkkel. hogy gyorsabban emlékezzen a szervezet. Mun­ káját a Toboz-miriggyel együtt teljesíti. innen adagolódik az emlő fejlődését és a tejelválasztást serkentő hormon. Erre vezethető viszsza a tubákolás. hogy ez a mirigy az agy­ ban működő szellemeket mintegy „leszűri". de a simító moz­ gással feloldjuk azt a falat. Valamint itt épül fel. kisebb cseresznye vagy babszem nagyságú belső elválasztású mirigy. amely a női és hím nemi hormonokat szabadítja fel.és a simító mozgást mindaddig folytassuk. továbbá az is. Majd a megtisztított helyre a biztonságosabb gyógyulás érdekében. harmóniát teremtő erőkkel. vezérli a szervezet hormonháztarását. hogy tüszszentéskor az „egészségére!" felkiáltással kívánunk jót a másiknak. szoros összhangban. ez a vélemény még a XVIII. amely a női nemi hormonnak. melyekre szüksége van. Majd szívünkre koncentrálva töltsük fel azon szellemi erőkkel. mint szenvedély vagy szokás. Ugyanakkor a petesejt vagy a spermium fejlő­ dését is szabályozza. A lejátszódó folyamat: Tulajdonképpen nem veszünk ki semmit a betegből. E helyen keletkezik a festékanyagokat tartalmazó sejteket. az ösztrogénnek a kiválasztását segíti elő.és a mellékve­ sekéreg-serkentő hormon. Más néven agyfüggelék. Itt keletkezik továbbá a sárgatest serkentő hormon. AGYALAPI MIRIGY Fizikai jellemzők: Irányító szerepet tölt be. ezek termelik a növekedési -. (A régi orvosok különös elképzelése az volt. a pajzsmirigyserkentő. ami megakadályozta a Fény szabad áramlá­ sát. majd így a rossz gondolatok orrváladék alakjában távoznak el.

ezek a szervek (pl. továbbá a vérnyomást emelő és a vesében a vízkiürítést sza­ bályozó vegyületeket. Ha nem kapnak táplálékot.pigmentsejteket serkentő hormon is. hogyan várhatjuk el tőlük az optimális működést. mire az ellentétes irányú parancsot ad. Végezetül az elülső lebeny felelős az ópiumszármazékokkal rokon endorfinok szintéziséért. Tárolóhelye azon hormonoknak. vagyis a tűzzel van szoros összefüggésben. Lelki jellemzők: (lásd még a kapcsolódó szerveknél) Az iménti alapján kiderült: a hormonokkal. Ez a rész rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal. de ellentétes jellegű üzenet jut fel. pajzsmirigy. Mindig azzal a szervvel kapcsolatos az örömök meg nem élése. ez az esemény egy visszajelzés formájában feljut az agyalapi-mirigybe. Ez a finom hullámzás tehát élettani jellegű. Hihetetlenül bonyolult vezérlő működése az agyalapi mirigyet a többi belső elválasztása mirigy működésének karmesterévé teszi. s az itt keletke­ ző vegyületeket agysejtekre gyakorolt hatásuk miatt nyugodtan nevez­ hetjük örömmolekuláknak. A hormonok szintjének szabályozása a negatív visszacsatolás elvén működik. tudatos részünkben nem alakul ki az öröm érzete. és egy életen keresztül tart. me­ lyek képessé teszik az adott szervek ellátását. Mikor ez utóbbi a normális alá süllyed. A gyógyulás útjánál figyelembe kell venni: nem egyedül itt jelentke­ zik probléma! Így a megkeresendő viselkedési. vagyis a serkentőhormon szintjét le­ csökkenti. amelyikkel összefüggésbe hozható a kialakult működési zavar. meg nem tapasztalása. Ezenkívül ez a terület szabadítja fel a terhes méh összehúzódásért felelős oxytocint. Ezáltal magának a célhormonnak szintje is csökkenni fog. melyek mellé társulnak. mellékvese) nem kapnak táplálékot. Az agyfüggelék hátsó lebenye idegszövet jellegű. hanem a hypothalamuszban képződnek. Ha fejünkben. melyek nem itt. Ennek lényege a következő: amikor egy adott hormon szintje emelkedik. egy ismételt. Ennek tudomásulvételekor az agyalapi-mirigy újfent megnöveli a serkentőhormon mennyiségét. nem érezzük át elért sikereinket. cselekvési módnál szá­ mításba kell venni azokat is. 59 .

Amennyiben ezt a részt átfordítjuk a tágabban vett emberi környezetre. sokk. illetve az egyént bonyolult én-védő mechanizmu­ sok óvják a nem kívánt hatásoktól. amikor az égést tápláló. óvja a világ „káros" tényezőitől. Amikor ebben a kör­ nyezetben valami ellentét formálódik ki. szeret­ ne kitörni szorult. hidegrázással. Lelki jellemzői: Az agyat védő hártya. az intenzív betegellátás teljes fegyvertárát igénybe kell venni. és keringés-összeomlás. s végül is gennyvérüségről beszélhetünk. van jó. A gyógyulás útja: Első nekifutásra azt is mondhatnánk: fejezze be a lázadozást. de ettől függetlenül kifejti hatását. életet fenyegető állapotot jelent. Ez a mechanizmus rendelkezik mind­ két tulajdonsággal. és van gátló rész is. Ezt a kitörési vágyat tük­ rözi a gyulladás. akkor az agy az egyént (tudatot). háromrétegű burokrend­ szer fogja körül. s a közöttük lévő résrendszerben vér. valamint az ezek viszo­ nyából egyenesen következő identitást. Az ént a családja veszi körül. nyomasztó konfliktusaiból. míg az agyhártya a szűken vett családot. szűk környezetet mutatja. lelki erőket máshová irányítja át! 60 . minden külső behatás ellen. hogy a gyógykezelés egy igen összetett és nehéz feladat. hogy nem feltétlenül kerül felszínre a konfliktus. fejfájással.AGYHÁRTYAGYULLADÁS Fizikai jellemzők: Az egész központi idegrendszert egy sajátos. betör az egész vérkeringésbe is. Ha baktérium idézi elő. hagyja abba a hiábavaló erőlködést és a túlzott alkalmazkodási vágyat! Ez így szép és egyszerű feladat! De megvalósítani lehetetlen! A gyulladás akkor fog csökkenni és megszűnni. illetve agy víz áramlik folyamatosan. Mindebből következik. védi ezt a bonyolult idegközpontot. elkezd lázadni. tehát nem kerül be a „köztudatba". Ha az idegrendszer e területét fertőzés éri. (Ebből tud a későbbiekben kialakulni a betegség. Ezt gyorsan követi a vérnyomászuhanás. védi. segítő anyagokat. Azaz. az sür­ gősen ellátandó. energiákat. Az emberi tudatot. A beteg rosszul érzi magát a kialakult helyzetben. Jellemzője a hirtelen kezdet.) Az ellentét sajátossága. akkor megrendül a látszólago­ san megszerzett biztonságérzet.

lelki elégedetlenség. a lényeg: ragaszkodik problémáihoz. Lehet félelem és aggódás. foszló állománnyal kitöltött üregek jönnek létre. és hasonlatosan viselkedik a folyóhoz. amik eddig is jelen voltak. Ezt az utat választotta a további konfliktusok elkerülésére.Amikor átirányítjuk erőinket. könnyen elengedhető indulatoknak. de értékeiről a hosszú. s ezzel ellátási zavar keletkezik. hogy úgy hiszi. a külvilág szeme elöl is elrejteni problémáit. Túl nagy a nyomás. Le­ het ez egy „apró" dolog. A pépszerű anyag immár élettelennek mondható. kikerülte. lázadásnál mindig fellép egy bizonyos fokú . Igyekszik elkerülni az összeütközést. Lelki jellemzők: Értékes emberről van szó. majd ez a rész sejtoldó enzi­ mek hatására ellágyul. ahol árnyékos. ahol csökken az áramlás. Annyira lemond. Érfal-elfajulás (meszesedés) fog kialakulni annak következményeként. mert már túl nagy benne a nyomás. ami a hordalékot mindig egy adott helyre rakja le. az ügy szempontjából lényeg­ telen mitől fél. Természetesen olyan helyre. és nem élte meg azo­ kat! AGYLÁGYULÁS Fizikai jellemzők: Ha az agyban vérkeringési. ám roppant fontossággal és jelentőséggel bír a beteg számára. védett. 61 . de lemondott róluk. az érintett területen az agyállomány körülirtan elhal. hogy ezek a rossz elvek állandósulnak gondolkodásmódját illetően. fájdalmas út követ­ keztében lemond. hiszen félelmek. automatikusan kivonulunk a beteg területrő1 de ami a lényegesebb: egy konkrét j ó i behatárolható cél felé vesszük irányunkat! Hogy is néz ez ki a gyakorlatban? A gyulladásnál. lágy. mert nem enged szabad utat a kicsi. Beszűkülnek az erek. Borsónyitói akár ökölnyi kiterjedésig változó. Igyekszik önmaga elöl is. aggodalmaskodások gyötrik. elrejtett terület található. Tehát itt olyan élethelyzeteket kell megtalálni. nem is létezik ez a képessége.

amennyiben a beteg túléli . amelyik alátámasztja jobbik oldalát. mert halmozódni szoktak a bajok. nem meri felvállalni lényének. hallás járás. mert már annyira megszokta szerencsétlenségét. de a kockázat továbbra is fennállhat. amivel évek óta küszködik (lásd még agy).képes kiváltani. ezeket az akadályozó tényező­ ket saját maga állítja fel. mint rög. Ugyanígy fokozatosan a beteg élete is lassan megbomlik: eddigi képes­ ségei a feledés homályába vesznek. mint az Élet: minden esetben utat tör(ne) magának! Nekünk pedig lehetőséget kell biztosítani számára. bomlásnak indulnak. amennyiben ez az értékcsökkenés ki­ terjed életének más területeire is. (A baj nem jár egyedül!) Amit nem használ . Ugyanakkor jelen van egy másik fajta bizonyosság is . Fontosnak tartom elmondani: az elhalt részeket az agy .hiszen az agyi katasztrófa környékén megteremtődnek azok a feltételek. Megjegyzem. haszontalan dolgok a teremtett világban nem léteznek.másként nem okozna szenvedést a szerencsétlensége -.és teljes feladatokat átvállalni. jól behatárolható az a probléma. hogy nem ismeri. Igen erőssé válik benne a hit. Tehát önszántából nem növekszik. Az agyunk (szervezetünk) is úgy működik. rögös út! Életvitelében általánossá válik a folytonos akadályokba való ütközés. nem terjed tovább. hogy „ne kelljen" másként viszonyul­ ni. vagy ha mégis. akinek semmi sem sikerül.vagy egészen másra használ . életének azon részét. Az értelmetlen. arra nincs szüksége. rövid időn belül megszűnnek! A szükségtelenné. A gyógyulás útja: Tornáztatás! 62 . (lásd még: agyvérzés) Körülírt. tudja: igenis szerencsés! Akkor hol van a probléma? A konfliktus abban áll. stb.Vérrög.az ember. Agyvérzés következtében is létrejöhet lágyulás . Márpedig ez a veszély igen jelentős. tehát az fölöslegessé válik. Felállítja. bizonyosság: ő szerencsétlen ember. hogy továbbra is tökéletesen tudjon működni. Igyekszik pótolni az használhatatlan részeket. képes rész. élettelenné (halottá) vált dolgok pedig természetüknél fogva fokozatosan szétesnek. elveszít bizonyos képességeket: lá­ tás. Szerencsétlen.idővel . melyek előidézik az elhalást.

támogatni lehet. problémákat is érzi. habár az elhalt részeket mozgatni lehetetlen. ha időt ha­ vunk a körülötte lévő területek többé-kevésbé helyettesíteni tudják a kiesett részeket. De a meglévő . indirekt módon nyilvánulnak meg. Ha éjjeli bevizelés for­ májában nyilvánul meg. Előbbit általában 6. melyekről a gyermek előtt szó sem esett . Lásd még gyermekbetegségek! Az anyaméh közelsége és a gyermek fogékonysága következtében azo­ kat a kimondatlan szavakat.Lehetséges a tornáztatás.amelyeket a szülők elhallgattak. nevetés. Ezáltal megbomlik lelki egyen­ súlya. akkor a gyerekkori neurózis vezető tüne­ tének kell tekinteni. Érthető módon érzékenyen.kérdéseket.részeket a megfelelő. ami körülötte és persze benne zajlik. melyek így.fel nem térképezett. utóbbit 3 éves koron túl tekintjük kórosnak. Érzi a szülők között feszülő ellentmondásos . heves félelem). A vizelést kísérheti parancsoló vizelési inger. s ez bekövetkezhet sajátos körülmé­ nyek között is (pl. ha nem. ez jelen esetben lé­ nyegtelen.félelmeket jelez. tudat alatt megtapasztalja 63 . így igyekeznek felhívni a figyelmet a felszín alatt rejlő problémáikra (félelmeikre). amely jelentkez­ het csak éjszaka. be nem vallott . boldogító dolgokkal való foglalatoskodással erősíteni. azt hiszi. mert őbenne már kialakult egy konkrét elképzelés).vagy számára annak tűnő . ami igen gyakran megbúvó . túlreagálva válaszol minden diszharmóniára. Oka: Ebben a korban még nagyon fogékonyak a szellemi. amikor a beteg nem tudja tartani vizeletét. ki nem mondott dolgokra és érzelmileg nagyon erősen kötődnek szüleikhez (ez így ter­ mészetes).ép . Lelki jellemzők: Elsősorban a hét év alatti gyermekeknél előforduló működési rendel­ lenesség. nem szeretik! (Ha szeretik. A „labilitásnak" köszönhetően félreérti a családi légkört. vagy nappal is. Tehát nekünk ezt kell elérni! ÁGYBAVIZELÉS Fizikai jellemzők: A vizelés akaratlagos szabályozásának hiánya. Mint tudjuk. fel nem fe­ dezett.

bizonyosságot tovább fokozza. az alváskor. bajt érzékel. Természetes reakció. Gyakran a szülők közötti feszültségeket reagálja így le. Az ágybavizeléssel magukra és a problémájukra „kívánják" felhívni figyelmet. minden teremtett léleknél megfigyelhető: igyekszik szabadulni a kötelékektől. amikor ella­ zult fázisba kerül az ember. így könnyen azt a következtetést vonják le (akaratlanul) nem szeretik őket. Az eddig uralkodó feszültség távozik. A gyermekekben bennmaradó feszültség megakadályozza. érzékelhető hatását (ágyba vizelés). Nem feltétle­ nül ölt ez határozott formát. Igyekszik meg­ szabadulni az iránta támasztott követelmények súlya alól.a veszekedések felkavaró érzelmeit. de ami ennél lényegesen fontosabb: így viszonyul szüleihez. kívánságai vannak a gyermek képességeit illetően! Ezt az érzést. hogy fel­ fogják életük pozitív megtapasztalásait. és ezzel az ernyedtséggel van szoros összefüggésben az akaratlan vizelet­ ürítés. Rákérdezésre nagy valószínű­ séggel ezt nem tudják megválaszolni. hogy nem beszélnek róla. nem szeretik szülei és ez az érzés akkor fokozódik leginkább. a nem éber. Ennek következtében erre a nem tudatos élményre fog ala­ pozni. ha élete során volt egy olyan krízishelyzet. elhallgatják. Válasszák külön a munkahelyi és a családi problémákat. 64 . Különösen igaz ez. Mivel nem kerül felszínre. amikor (burkolt vagy nyílt) konfliktus feszül közöttük. A gyermek feszültséget. mely belül mun­ kálkodik. Az idegőrlő feszültségeket az „elmondással" sokkal könnyebben lehet megoldani a veszekedéseket mellőzve. amit képtelen volt feldolgozni. már­ pedig itt erről szó sincs! A felszín alatt megbúvó konfliktusokra a gyermek akkor lesz fokozottan érzékeny. Gyógymód: Csak a szülők tudják hatékonyan megszüntetni ezt az akadályt. de annak feltétele. a feszültségektől. amikor az apá­ nak túlzott vágyai. miután tisztázták érzéseiket gyerekük iránt. Miért pont a mélyalvás állapotában következik be a nem kívánt ered­ mény? A mélyalvás a pihenés azon szakaszában következik be. de a gyermek így érzi! Van más módja is a szabadulásnak. ellazult állapotban fejt ki jelentősebb. Magyarul: úgy érzi. tudást. hogy tudatosodjon a probléma. és mindent ezek szerint ítél meg.

zsibbadás és gyengeség a ro­ ham formájában fellépő átmeneti vérellátási zavar jellemzői.s szerencsére múló . ér­ szűkületek előidézhetnek ijesztő . mely a keringési zavar okozta görcsös fájdalomra utalhat. mint egy felakadt lemez: csak ugyan azt szajkózza! 65 AGYÉRGÖRCS . tétovázások következtében elmulaszt megtenni. amikor tűzön-vízen keresztül. Szé­ dülés-.tüneteket. gondolkodásából. Egy olyan akarással. ragaszkodásból egyenesen kö­ vetkezik. sugározzák ki rá. tudd min­ dazt. Egyik. amit irántad érzek). Fizikai jellemzők: Az emberi agyon percenként 8 dl vér áramlik át. A lényeg ebben rejlik: elfelejtette. a másik. vagy akár egy szép. hogy fájdalmas! Fájdalmat ébreszt bennünk: a nyomasztó emlék. hogy a milli­ árdnyi idegsejt energiaszükséglete igen magas. ám az agy erei kevéssé képesek aktív összehúzódásra. bele értve a visszavisszatérő hisztériás kitöréseket is. amikor a kicsi már elaludt (elalvás után 5-10 perccel) üljenek az ágya mellé. Viszont embóliák. Bármely agyi verőér időleges összeszűkülése értelemszerűen a mögöttes. járás. Az „agyérgörcs" népszerű kife­ jezés. Mi is rejlik lelki hátterében? A betegségnek két oka van. Néhány héten belül meg fog szűnni minden tünet. (Erre gondoljanak: szívem minden szeretetét kiárasztom. és felcserélte egy görcsös akarással. a nyugodt tettvágyat. az agya úgy viselke­ dik. jelezve. s a szeretetet. figyelmen kívül hagyva minden tényezőt. hiszen annyi mindenhez vagyunk képe­ sek görcsösen ragaszkodni! A ragaszkodás tárgyáról azt azonban tudni kell. aggódás. akadály. Lelki jellemzők: A görcs tulajdonképpen egy tömb. örömteli cél elvesztésétől való félelem.Majd este. amit a beteg jelentős erőfeszítések árán megvalósít. csak ez lebeg a szeme előtt. hogy semmi mással nem tud foglalkozni. általa ellátott terület oxigénhiányos állapotát fogja előidézni.és beszédzavar. A görcsös akarásából. melyet iránta éreznek. Ennek a ragaszkodásnak a gyöke­ rei rendkívül sokrétűek lehetnek. amit szintén nagy gondolkodások. élete során valahol elhagyta a lazasá­ got. kettős látás.

az élettér beszűkítésébe 66 . Lelki jellemzők: Lényegében megegyeznek az egyéb területen bekövetkező szűküle­ tekkel (lásd ott)! A szűkületek minden esetben valamilyen félelemből. mint az agy. hanem a megromlott vérellátás követ­ kezménye. s így nem húzódhatnak össze aktív módon. A szűkület mögötti területen ugyanis oxigénhiány.az agyállományon belül futó ereknek nincsen beidegződésük. szorongásból születnek (lásd ott).a közhittel ellentétben . mintegy parancsra. A bezártság. a világ nagyon szűk határok közé be. de ugyanakkor az ellenkező érzés is jelentkezik. Élete behatárolttá vált. helyes cselekvéssel! Akkor. súlyos áramlási za­ varokhoz fog vezetni. anyagcse­ rezavar alakul ki. A rugal­ masságba fektethető erejét a távolságtartásba. Itt is ezt kell tenni! AGYÉR-SZŰKÜLET Fizikai jellemzők: Az agyi keringés intelligens szépségét fentebb (agyvérzés) már leírtuk. már könnyű másik utat választani. Egy olyan nagy energiaigényű területen. a szorongatottság érzése következtében az egyén úgy véli. Tönkremenetelének legelterjedtebb formája az érelmeszesedés. A verőerek falában zajló kóros folyamatok beszűkítik azok belvilágát. amikor tisztázódik a görcs valódi kiváltó oka. Tudnunk kell. szeretné megoldani gondjait. ennek fokozottan nagy (és rossz) jelentősége van.Az ér görcse e miatt jön létre: kettősség alakul ki. amikor tudatoso­ dik. mi lesz azután. Gyógyulás: A görcsök természetéhez szorosan hozzá tartozik a másik oldal is: nagyon is tisztában van a helyes úttal. mert „valamilyen'' okból bebizonyította: másként nem élhet. fél. Egyrészt elfogadja ezt a tényt. Az életkor előrehaladtával az érrendszer a „civilizált" embernél különös előszeretettel károsodik. s bárhol történjen is ez az elfajulás. mi okozza a problémát. S bár az érpályák bántalmát gyakran jelzi görcsös fejfájás ez nem „érgörcs"'. másrészt viszont harcol ellene. hogy .

leginkább vírusok vagy baktériumok az előidézői.fekteti. összeütközés szük­ ségszerűsége ellen. Agyi érszűkület bekövetkezésére akkor a legnagyobb az esély. Kimenete mindig igen kétséges. Lázad a kialakult élethelyzet. Valamilyen célt. bénulások és görcsök lépnek fel. a se­ besen romló tudatállapot tompulatba. kómába torkollik. „Harcát" azonban kettősség jellemzi: egyik oldalon lázad (törekszik legyőzni). törvényszerű. Tudatosan úgy viselkedik. Ez a behatároltság be fogja árnyékolni a gondolkodás. amiből kialakult. mikor az valamilyen dologgal szemben ellenállást. Az ellentétekből ered a gyulladás. Viharos kezdet és gyors lefolyás jellemzi e betegséget is. Vagyis kezdi tudni: ez a védekezési. a másikon pedig beletörődik. AGYVELŐGYULLADÁS 67 . Azt az örömet. megtapasztalni a gondolkodás. alkohol szénmonoxid is kiválthatják. Az új dolgok keresését felváltja az alkalmazkodás.és probléma-feldolgozó képességét. vérszegé­ nyek vagy panganak a fizikai síkon. Lelki háttere: A gyulladások az emberi szervezetben abban az esetben alakulnak ki. hogy beszűkítse gondolkodá­ sát. melyeknek a tudatban is beszűkül­ tek. Kezelésében lényeges a koponyaűri nyomás csökkentése és a görcsro­ hamok kikapcsolása. Azok a területek hidegek. visszahúzódási mód helyes. lázongást fejt. a gondolkodás­ módban találjuk meg. de méreganyagok. pl. A gyógyulás feltétele: elérni. kreativitását. a szabad gondolkodás örömét. fejez ki (lásd még gyulladás). Láz. hányások és igen rossz közérzet mellett a tarkó kötötté válik. amikor a tudatának egy része is beszűkül. gondolatot vagy élethelyzetet nem tud helyesen értel­ mezni és okulni belőle. A meghatározó okot. ami felszabadítja! Fizikai jellemzők: Fertőzések következménye ez a kórkép is.

68 . zavart tudatállapotú beteggé válik. Természetesen a betegnek is részt kell vennie a gyógyulásban. Tisztítani és erősíteni kell az élet koronáját. és egyre nyomasztóbbá válva gyengítik az agyi erek ellenálló képességét. Az agyvérzés kezelése összetett. A meg nem oldott feszültségek folyamatosan halmozódnak az agyban és tudatban. Igen nagy és speciális anyagcsere-igényei vannak. orientált. őrlődik problémáin . Gyógyítása: Legjobb ezt a betegséget is megelőzni. s az agy­ alap közepén ezek egy artériás gyűrűt alkotnak. ahol kialakult a vérzés. Ennek olyan sajátos elágazódás-rendszere van. hogy tökéletesen megoldja élethelyzeteit. A meggyengülés eredménye lesz azután a kialakuló beteg­ ség. hogy gondolkodásmódját helyes mederbe terelje. mozgékony ember a következő pillanatban már akár bénultan fekvő. hogy a négy ellátó ér bármelyikének elzáródá­ sa után a többi még mindig képes az agy minden területének kielégítő vérellátást biztosítani. Az „ISTENI" ujjal arra a területre sugározz erőt és energiát. Az emberi agyon percenként több mint 3/4 liter vér áramlik át. és a védekező mechanizmusok könnyebben kijavít­ ják ezt a gyengeséget. ha az érintett személy az alábbi lelki tulajdonságokkal rendelkezik: .kettő elől. törekednie kell. Keringése és légzése percek alatt összeomolhat. A beteg (vagy egészséges) erek valamilyen ok folytán megrepednek.belefárad a próbálkozásba. intenzív ellátást igényel. E bőséggel megáldott és biztonsággal megtervezett rendszer egyik katasztrofális történése az agyvérzés. ütésszerü erővel lesújtó agyi kórképet az igen gyors és látványos kezdet jellemzi. s a kitörő vér roncsolja az agyállományt. kettő hátul -. E heveny.rengeteget gondolkodik.legtöbbször hibás döntéseket hoz . Ez majd meg­ erősíti a sérült részt.AGYVÉRZÉS Fizikai jellemzői: Agyunk idegszövet. Lelki jellemzők: Abban az esetben alakulhat ki. A nyakban négy hatalmas verőértörzs emelkedik fel . s ennek megfelelően különleges érrendszer látja el. Az egyik perc­ ben még éber.

Az újra és újra támadó fertőzések végül halálhoz vezetnek. a válasz kulcsa rejlik. amire szüksége van. vagyis az emberi immunhiányt előidéző vírus. szájpenész jelenhet meg. S amint az immunrendszer tovább gyengül. majd ezekben szaporodik. Gyengeség. amikor az első bizonytalan tünetek fellépnek. Később a nyak. annyira átéli. majd fogyás és éjjeli izzadások lépnek fel. lehet rop­ pant határozott. Sokéves lappangási idő következik ezután. A beteg lehet nagyon biztos a dolgában. mialatt az immunrendszer alattomban gyengül. depresszió. hogy azon pihenjen (lásd még a könyv végén). időszakos vagy állandósult láz kísértetében. amelyeket egy sértetlen immun­ rendszer könnyedén leküzdene. Okozója a HIV. köhögés. nyirokrendszer és az érintett szervek) Albert kiválóan megfogalmazta a bizonytalanságot. A „téveszme" kiteljesedésekor elveszíti természe69 AIDS . Éppen erről a bizonytalanságról szól a betegség. lehet nagyon erős. A vírus az általa megfertőzött sejt genetikai állomá­ nya felett már régen átvette az irányítást. de ez csak a látszat! Ezt a szerepet játssza. he­ veny zavartság lép fel szakaszosan. Orrfolyás. lelentös segítséget nyújthat. úgy válik a beteg fogé­ konnyá olyan visszatérő betegségekre. hónalj és lágyék te­ rületén előtűnnek a duzzadt nyirokcsomók. A nyirokrendszerben megfertőzi a fehérvérsejteket. hogy lassan elhiszi. Kivé­ telesen megengedve magunknak. költőien azt kell mondanunk: e parányi támadó ördögi intelligenciával rendelkezik. ahol a későbbi védekezés. hogy egy pillatatra elszakadjunk a tu­ domány szigorú nyelvezetétől. fáradékonyság. valóságnak gondolja. A beteg súlyos személyiség­ változáson megy át: koncentráló képessége lecsökken.T idatosan figyeljen a dolgokban rejlő jó. hasznos ismeretekre és igye­ kezzen leszűrni mindazt. gyakran még önmaga előtt is. ha egy pozitív erőket sugárzó kispárnára fekteted. Lelki oldal: (lásd még immun-. pontosan ott kezd rombolni. Fizikai jellemzői: A betűszó „szerzett immunhiányos tünetcsoportot" jelent. Annyira belemerül.

Az imént mondtam. és haragvó pillanataiban igyekszik (nem szándékosan) elpusztítani a körülötte lévő dolgokat.betegséget okozó vírusokra.tes bizalmatlanságát. Meg kell keresni a különbséget! Ez a különbség pedig a felhasznált. és könnyebben eljutunk teljes értelmének megismeréséhez. Mivel figyelmét más köti le. A „mindent elfogadni" elvben sokkal több bosszúságot fedez fel. Elveszíti védekező képességét. Ez az érzelmi eltolódás erősen gyengíti a lelki egyensúlyban rejtőző láthatatlan energiákat. mit is engedjen be a tudat vezérelte immun­ rendszer. elalszik a figyelme. hogy nem minden betegséget. ezzel igyekszik kompenzálni a benne rejlő elégedetlenséget. Újra kell tanulni a védekezés örömét és emellett egy.külső . mint örömöt. beenged. mit is jelent ez! Bontsuk két részre ezt az összetett szót. Gyengül. Azokat az érzéseket. 70 . Szerepet kell játszania. melyek „hibáit".megbomlott egyensúlya miatt a test maga is termelni fogja a különböző méreganyagokat. mert abban az elutasításban nem találta meg örömét (már amennyiben ezt szokta tenni). olyan értelmes célt kell találni. hogy szerepet játszik. „gyengeségeit" is megmutatják. Gyógyulás: Itt eszünkbe kell jutni annak a fontos emberi tulajdonságnak. A szervezet elveszíti a meglévő védekező működését. melyekkel benn találkozott. mert fél az elutasítástól. Úgy viselkedik. a tökéleteset. hogy kellően megerősödjön az immunrendszer. melyeket fel lehet. Azokat. dühöng. oko­ san. és éppen azt nem veszi észre. mint a ha­ ragvó. nincs megelé­ gedve! Nincs megelégedve. A betegség évekig bujkálhat. másrészt sokáig titkolja valódi érzéseit. és nyitottá válik a különböző . mert egyrészt nem egyik pillanatról a másikra omlik össze világa. ezért a tudatának így kell kielégíteni szükségleteit. amit szeretne elkerülni. A szervezet . ALKOHOLIZMUS Tisztázzuk a kérdést. Gyakran mindent elfogad. tudatosan használt erőben van. egyedülléttől. egyfajta tulajdonságokkal rendelkező emberek kö­ zül nem mindenki betegszik meg (lásd még fertőző betegségek). ami akkora erőt képes ébreszteni. nem mindent fertőzést „kap" meg mindenki! Látszólag egyforma. hiszen azokkal a tulajdonságokkal.illetve a lélek . nem tud beleszólni. de játssza a megelégedettet. elégedetlen ember. és fel kell használni a gyógyulás útján.

Alkohol: Én mindig. Hasonló a szerepe az emberi életben is. Jelen esetben ez annyit tesz.az alkohollal kívánnak feloldani. figyelni.Izmus: Valamilyen irányzat. csak ezt hajtogatná: le tudok én szokni róla . 71 . zsíroldásra illetve bizonyos szennyeződések eltávolítására alkalmazzák. mire használjuk a fizikai vi­ lágban. ha valamilyen „begyűrűzött" testi-lelki összeütközést nem képesek a saját erejükből megoldani. hogy minden felmerülő. A dolgok egy elv szerint működnek. amikor a megértés. a feloldás helyett választjuk az italt.ha akarok! A kezdet: Ez a függőség nem egyik pillanatról a másikra alakul ki. Sokunkkal előfordult már. hogy adott esetben az itallal enyhítettük fájdalmunkat vagy éppen fokoztuk örö­ münket. nagyon határo­ zott vélemény alakult ki róluk. akiknek volt már alkoholistákkal élménye. amivel az élet bizonyos helyzeteit igyekez­ ­­k megoldani. a gond akkor kezdődik. konfliktust . milyen hatása van az élő szervezetre? Ezt az anyagot általában fertőtlenítésre. már rég abbahagyta volna. hanem egy igen hosszú folyamat eredménye. hagyom.akár belső. és ez a vélemény igen elítélő. amikor valamit szeretnék teljesen feltérképezni. akár kívülről érkező . nem kérne. mit is végez az alkohol. Nem elhanyagolható a következő kérdés sem: miért fordul az ember alkoholhoz? Erre a kérdésre a választ szinte már meg is adtam az alkoholizmus je­ lentésével. hogy neki ebben az állapotban van jó és rossz élménye! Ha nem lenne benne semmi jó. hiszen akkor nyúlnak az alkohol után. hogy minél több ismeret bejöhessen belső lényembe. de sajnos ezzel a hozzáállással nem lehet segíteni a betegen. és nem fogadna el semmilyen segítséget. tehát valószínűleg a testünkre is ugyanaz érvényes. Tehát merengtem. probiémát. És ezzel még nincs semmi baj. hogy valami más utat keresnének és találnának. elv. de menjünk tovább! Sokakban. Ha nem lenne benne semmi rossz. a feldolgozás. elkezdem az adott fogalmat szemlélni. Az alkoholhoz folyamodnak ahelyett. Amennyiben segíteni akarunk rajta. meg kell értenünk.

Miután nem képes kinyilvánítani a benne munkálkodó erőket. saját magának sem vallja be . Nem képes tudomást venni azon erőkről. Elpa­ naszolja „gondjait". melyek enyhülést hoznának a fájdalom perceiben..gondjait. Figyel önmagára. egy idő után megtelik velük és megcsömörlik tőlük. meg fogja találni azokat az indokokat. kiadni.tudja . Nem fi­ gyelnek rá.A beteg lelki tulajdonságai közé tartozik.) Beszél. min­ dig a rosszat. és ez által feloldani. hogy képes kijönni. „Furcsa" dolog ez. (Amennyiben így áll hozzá. illetve nem arra a problémájára figyelnek. mi több magára hagyottnak érzi magát. Egyre inkább megkeseredik élete. amely leginkább nyomasztja. Az alkoholfüggő egyre inkább magára marad. de nem a valódi okokról — hiszen ahhoz nem érzi partnernek a vele lévőket —. Az elnyomáshoz igen nagy testi-lelki erőre van szüksége. Ez a hangulat el fogja nyomni a kive­ zető út iránti vágyat. Magára marad. a megvetendőt keresi és találja. társát. a problé­ máira senki sem figyel. Ehhez az elképzeléshez azután megtalálja azon tetteket. sőt pontosan erről van szó: mintegy vizsgáztatja partne­ rét.. mert „bonyolult" lelki folyamatok követ­ keztében a benn lévő feszültségek hatására . ez az édesség pedig az alkohol cukortartalma. hogy egyedül vagy társsal él. ami hasonlatos a jojóhoz. hogy valóban figyel-e rá.mintegy megerősítésként érlelődik benne a bizonyosság: őt nem értik. ezáltal egyre csak „temeti" és egyre jobban elnyomja nehézségeit. ami egy családban megtörténik vagy történni szokott: valamilyen vélt vagy valós oknál fogva igen erő­ sen lecsökken az empatikus képesség. amit fel kell oldania valami édesség­ gel. . csakhogy egyféleképpen. Beszél ő.igazi . a nyomasztó érzéseit nem képes kimutatni. vagy inkább annak tudatát. úgy tűnhet. melyekkel önmagának bebizonyítja: értelmetlen dolog beszélni. hogy a gondjait. Szinte teljesen mindegy. Nézzünk meg egy szokványos esetet. de ez leginkább panasz. A fontosabb viszont ez: saját magára sem figyel. melyek alátámasztják elveit. Ehhez társul az elképzelés: őrá. hanem a felszínen lévőkről.figyelembe venni életének örömteli pillanatait. ami még inkább rontja egyébként sem fényes hangulatát. és újra erősen markolja. majd szépen visszarántja. magányosnak. képes megoldani gondjait. senki sem képes megérteni súlyos vívódásait (megjegyzem van benne valami igazság!). ennek pedig egyenes következménye lesz: egyre kevésbé fogja . Panasz. akkor is elszige­ teltnek.

Tudom. elve­ szítette hitét. de gondoljunk bele jobban. nagyon kellemetlen dolog együtt élni vele. ödémák fogják jellemezni. hogy helyette oldják meg problémáit és alátá­ masszák különös elképzeléseit! A lemondás oly mértékben fokozódik. Amennyiben bármelyik fél nem mutat megfelelő hajlandóságot. nem akar már kijönni. hogy az adott. a (házas) társ meg nem értése. és kívülről kell bevinnie a fűtőanyagot (tüzesvíz).ráfogni lehet egyértelműen eldönteni. A kivezető út: Feltehetünk ilyen jellegű kérdéseket: Miért iszol? Miért nem hagyod abban? Mi idegesít. Nem akar már új dolgokat tanulni. azt akarja. hogy segítséget ker! Azt kívánja. nem olyan egyértelműek a határok.! Ezekkel a kérdésekkel pont ellentétes hatást fogunk elérni. vagy a konfliktus bennmaradása! Nem is ez a lényeg! Mi most azt keressük és találjuk meg. Kialszik a belső tűz. Elveszíti a reményt és a tűz kialvásával jelentkező víztöbblet bennragad. amivel ki lehet jönni ebből a fáj­ dalmas csapdából! A kivezető utat csak akkor találhatja meg. hogy pangó vizek. bosszant? Stb. Ennek egyenes következménye. hogy melyik született előbb. mert a beteg már nem hajlandó tudást. Felszaporodik a víz. hogy végleg megfosszuk magunkat a harmónia megteremté­ sétől! Oka van az ivásnak! (Számára) nagyon jó oka van! 73 . elmegy a kedve az egésztől. ha azt mindannyian igye­ keznek megkeresni. senki nem segíthet rajta! Pedig szó sincs arról. problémás terü­ leteken teljesen megbomlik az erők egyensúlya. Nem lehet .Újra megfogja hiszen alátámasztja elképzelését: senki sem érti. új ismeretet meríteni. az igyekezet halálra van ítélve. hacsak nem az a célunk.

mert ha (lelke. illetve azt a személyt. reagálnia kell! Élethelyze­ teit. életéből? A kérdésekre adott válaszok szerint fog kialakulni az allergia. akkor meg minek küzdjön érte'. ami a sajátja! Van­ nak ilyenek! Vannak céljai. akivel kapcsolatban kialakult a túlzott reakció. amiért érdemes küzdeni. Az allergiához minden esetben egy olyan meg nem értett . Már az is akadá­ lyokba ütközik. azzal. Adhatunk neki célt. olyannyira. hogy valamit tiltunk. de ez nem lesz a sajátja és nem is fogja magáénak érezni! Ha nem érzi sajátjának. Folya­ matosan rosszul válaszol a létrejött nehéz helyzetekre. tudata mélyén) nem lenne. A védekező rendszer meggyengülése a fáradtságban keresendő. hogy valami ellen lelkiismeretfurdalást igyekszünk ébreszteni. fokozott. nem lenne oka az ivásra! Van célja. A teljes megértéshez okvetlenül fontos ez a néhány alapkérdés: kit. hogy miért alakul így és hogyan lehet kijönni belőle. Ez egy olyan cél. mert jobbat nem talált! Azzal.lelki összeütközés vezet. Tulaj­ donképpen ez az allergiás tünet. örömteli dolgot kell találni. túlzásba vitt reakciót váltja ki. hogy erején felül teljesítve igyekszik kivetni szervezetéből. már nem is létezik. értelmezi. mit.' Tehát itt (is) olyan célt. a személyes boldogságáért harcolhatunk.félreértel­ mezett . nem érünk el (pozitív) sikert! Emlékezz: nem harcolunk semmi ellen. milyen élethelyzetet nem tud elviselni. 74 . hogy egyáltalán válaszolnia. miközben pihenésre nem marad ideje. majd az ellenszegülés és végül a „felháborodás" követi.Kellő oka van az ivászatra (és ezt nagyon komolyan állítom). A legyengülést pedig a fásultság. még az alkoholizmus ellen sem! Valamiért harcolunk. Ez így igaz is. elfogadni. ALLERGIÁK Lelki jellemzők: Orvosi szempontokat figyelembe véve az allergia kialakulásának egyik fő oka a meggyengült immunrendszerben keresendő. de nekünk azzal is törődnünk kell. csak egyetlen szemszögből vizsgálja. hogy mindig ugyanazzal a problémával szükséges szembenéznie. ami aztán felbukkanásakor ezt a hely­ telen. de már „lemondott" róla. hogy azt hiszi. mert hosszabb idő elteltével belefárad. olyan mélyre temette.

Tejérzékenység: Fizikai oldal: Nyers vagy főtt tejfehérjék által kiváltott allergia. Táplálkozásélettani szempontból az anyatej bioló­ giai fölénye a tehéntejjel szemben egyértelműen bizonyított. az anya kétségbe van esve. nem szereti! A gyermek ezt az anyai tevékenységet úgy éli meg. szereti anyját! A „buta" elképzelések egyenes következménye. a valóságban lényegé­ ben azonosak. Félelem alakul ki mindkét részről. és eddig egy gyermek született: A gyerek tudatában és tudatalattijában megjelenik ez az érzés: az édesanya mellőzi őt a szeretetével. kötelező feladat. hogy az apát nem képes maga mellett tartani. a hangsúly a máson van! Mást. az anya-gyermek kapcsolatban van a meg nem értés. fordítja. az apára. Lelki jellemzők: Minden esetben. 75 . Majd megkeresi azokat a cselekedeteket. mert összes törődését. melyek alátámasztják (téves. illetve fél ismeretek alapján von le messzemenő következtetéseket. Tünetei különösen gyermekkorban súlyosak. az allergiás tünet kiváltója. és másként szeretne kapni! Az anyáról kialakít egy nem túl ked­ vező képet: nem szereti. Ez azonban nem csupán a képzelet szüleménye. hogy nem gondoskodik gyermekéről. olyannak amilyen. ezek azon­ ban csak látszólag vannak egymással ellentétben. hiszen az anya fél. Ez a mindkét oldalon jelent­ kező félelem fogja meggátolni a harmonikus kapcsolat kialakítását. stb. de vér által közvetített formájukban súlyos bőrelváltozások és migrénes fejfájás is kialakulhat. 1. hogy anyja nem szereti. munkára. Több ok is lehetséges. hogy félreismeri. gondoskodását valaki másra. Könnyen félreérthető ez a kije­ lentés! Itt nem arról van szó. kötelességnek. ami tej érzékenységet eredményezhet. és általában a gyomor-bélrendszert érintik. a valóságban is így van. hogy édesanyja számára a róla való gondoskodás sok esetben nyűg. Bármit is mondjon a „gyermek". a gyermek kétségbe van esve. A szülők házasságban élnek. hogy gyermeke nem fogadja el. Ő másra vágyik. bár akkor megalapozottnak tűnő) elképzelését.

hogy próbál keresni magának egy társat. Gyógyítás: Figyelmünket elsősorban a szülőre kell fordítanunk. forduljon szeretettel. 76 . 4. a gyermek hozzáállásán. elfogadással gyermeke felé. később minden tejalapú táplálékra kivetítődik. Értessük meg vele a kialakult helyzetet. hogy (hite. vagy sem születendő gyermekének. 3. amikor már nem képes kilépni az általa felállított hiedelemvi­ lágból. egyedül (gyerek nélkül) könnyebben találhatna magának partnert. kialakul-e betegség. de jusson eszünkbe az is. Az anya egyedül neveli gyerekét: Természetes törekvés. Az előbbi esetek a születés után kialakult tej érzékenységekre vonatkoz­ nak. Betegség. akivel megoszthatja életét. mint az előzőekben felvázoltak. Más tekintetben ugyanaz vonatkozik rá. A gyógyulás ezután magától megtörténik. félelme szerint) a testvér kapja az eddigi szeretetet. amivel az anya táplálja. Rendezze saját érzéseit. Vele született érzékenység: Pl. Az érzékeny. megértéssel. azonban ekkor a nagy igyekezetben elmulaszt tö­ rődni gyermekével. Természetesen a betegség mindaddig kiújulhat. és allergiával válaszol. lelki­ állapotán múlik. nyitott gyermeklélek tapasztalja a közöttük lévő diszharmóni­ át. illetve ezzel hívja fel magára és a konfliktusra a figyelmet.Erre a félelemre lesz reakció a tej érzékenység! A tejre. Egy dolgot minden esetben tartsunk szem előtt: beszélhetünk a szülő felelősségéről. míg véglegesen nem tudatosodik benne ez az érzés. allergiás. vagyis amikor bekövesednek az álláspontok és „nem is akar" változást. Testvér születik: lényegét tekintve azonos az iméntiekkel azzal a kitétellel.: az anya nem tudja. Ebben az esetben tejérzékenységgel fog a világra jönni. 2. Ezenkívül az anyában mélyen ott bujkál az érzés. örüljön-e. hiszen mást és másként szeretne kapni! Ez kez­ detben az anyatejre.

tehát biztosítandó a kellő mennyiségű és „minőségű" alvást: AZ OR77 ÁLMATLANSÁG . aktív biológiai folya­ mat. csak az apával áll összefüggésben. ami kiváltja az allergiás tüneteket. hogy a beteg önállóan legyen képes irányítani érzelmeit. mint az előzőeknél. fájdalmak és izgató élvezeti szerek (tea. szorongásos neurózisban és stressz hatására fordul elő leggyakrab­ ban. Próbáljuk tudatosítani a mostani tulajdonságait. nem is bosszantaná az apa hozzáállása! Gyógymód: Megegyezik az imént vázoltakkal. Fizikai oldal: Az alvás egy periodikusan bekövetkező. Ez is mint az előzőek. hogy az ellenérzést kiváltó gondo­ latokat ki kell szedni.Lisztérzékenység: Ugyanaz vonatkozik rá. s ennek ékes bizonyítéka. manapság felírt összes gyógyszermennyiségnek közel 20%-át az altatószerek teszik ki. Gyógymód: Mindegyikre egyaránt vonatkozik. Az alvás-ébrenléti rendszer biológiai ritmusa az állatvilág­ ban is fellelhető. Az alvásidő lerövidülése vagy szaggatottsága depresszióban. mint a férfiaknál. feszélyezi. majd helyüket feltölteni pozitív megerősítésekkel. pollen. valamilyen el nem fogadáson alapszik. kávé) is. Az apával szemben van benne egy érzés. A nehéz elalvás és többszöri felébre­ dés panasza nőknél gyakoribb. E rendszer leggyakoribb zavara az álmatlanság. mely normális körülmények között a napszaki ingadozást követi. De lerontják az alvást testi betegségek. ami idegesíti. mert szereti! Ha nem szeretné. hogy az „olcsó" „megoldást" keresendő. Elérendő a felüdülést és elkerülendő az álmos fáradtságot. házipor: A beteg tágabb környezetében keresendő az a dolog. Feszélyezi.

hogy másként közelítsünk életünkhöz és a benne lévő dolgokhoz. a napközben felgyülemlett feszültségek és az ezek következtében kialakuló „rossz helyen fekvés". hogy megértse.VOS ALTATÓSZERT RENDEL.minden mást . Többé-kevésbé köztudott dolog. feldolgozásra váró feladat és a megoldás érdekében semmit sem tett. pozitív tanulságot vonjon le belőle. mivel nyomasztóan hatnak rá. hiszen van egy egész sor megoldásra. nem tanulság. mert „csak" azért harcolt. tehát nem kerülnek felszínre e gondjaim. A tanulság minden esetben valami pozitív .okolni kialakult konfliktusainkért! Ilyen esetekben 78 . nem tisztáztunk. Ennek a feszült állapotnak lesz következménye a következő: olyan képeket vetít. a tudat nem képes leállni. mert az elme. hogy távol maradjanak tőle a zavaró gondolatok. amit napközben nem oldottunk meg. nagy valószínűséggel rányomja bélyegét az éjszakánkra is. ezért ez lesz a reakció: nem alszom. Azt is mondhatnám: •amiben szerepel ez a szó: nem (vagy bármely szinonimája). mégpedig úgy. Az alvás egy nyugodt szakaszában kerülnek felszínre a problémák (a beteg ezeket nem oldja fel). de hosszú távon nem tudjuk becsapni a természetet. Ez ennyit jelent: mindazon dolog. hogy elkez­ dünk . Az alvászavarok megértésének egyik lehetséges akadálya. olyan képeket elevenít meg.dolog. hogy alvás közben illetve. De mint vélekedik az. aki e problémát másképpen közelíti meg? Lelki jellemzői: Kialakulásának több oka is lehetséges.: hogyan lehet elérni valamit.létező . (Azonban tett valami egészen mást!) Azért mondom. hogy nem szabad" fogalomköre nem számít tanulságnak. pl. A közhittel ellentétben a „mit. A tudat igyekszik a lehető legoptimálisabb (legrövidebb) idő alatt megoldani a problémákat. Ezek között szerepelnek a félelmek. Ez a nyomás az alapja a lelkiismeret-furdalásnak. hogy a megoldás érdekében nem cselekedett. álmainkban tovább éljük a napközben tapasztaltakat. és nem tudjuk becsapni önmagunkat sem! Előbb-utóbb „rávezetnek" minket arra. Egy darabig így megy ez. továbbra is „fel van húzva". Az alvászavarok és az álmatlanság kialakulása azért lehetséges. melyektől nagyon szeretne elhatárolódni.

a szeretettel pedig erősödik optimizmusa. Ezek valóban ott vannak. nyugodt álmot. Szerencsésebb dolog erre az apró jelre figyelni és hallgatni rá. E bőrelváltozások évtizedekig is nyugalomban maradhatnak. és tulajdonképpen a bőr jóindulatú daganatai. és ez meghozza a békés. Lelki jelentése: Figyelmeztetések. A megbocsátással növekszik benne a szeretet.még saját magának is -. személyiségünk fejlődése során. leggyakoribb fejlődési rendelle­ nessége. Előemelkedő felszínükből gyakran vaskos szőrszálak állnak ki. Számtalan formá­ ban és eltérő színben jelenhetnek meg. mielőtt nyugovóra tér. hogy a betegnek elalvás előtt meg kell bocsátania mindenkinek . stb. Alakja családi jelleggel halmozódást mutat. melyek az élet milyenségére mutatnak rá. Ez a gyengéd segítség jelentős szerepet kaphat szellemünk. amikor arra alkalmassá válik a személy! A gyógyulás útja: Meggyógyítása igen egyszerű. avagy a szülőn és a gyermeken azonos helyen és azonos minőség­ ben jelenik meg: innen az anyajegy elnevezés. azonban negatív hatást csak akkor képesek kifejteni. A nehézség csupán ebben rejlik.szokott felszínre kerülni: rossz helyen fekszem. A környező bőr színétől barna vagy kék fes­ téktartalmuk miatt elütnek. 79 . máskor csak évtizedek múltán tűnik elő. Ebben a lelki állapot­ ban aztán a környezet minden feszélyező ereje távol marad. Ponto­ sabban a magunkkal hozott „tanulnivalóra" vonatkoznak. hogy a test mely részén helyezkedik el. ANYAJEGY Fizikai jellemzők: Bőrünk legismertebb jelensége. Néha már születéskor jelen van. mert valamilyen földsugárzás fölött van az ágyam. Bíznia kell saját erejében. ám nemritkán kiindulópontját képezhetik a valódi. rosszindulatú bőr­ daganatoknak. ritkán egész testfelületeket elbontva az állati bőr küllemét kölcsönözhetik. Jelentése mindig attól függ.

Fizikai jellemzők: Az élő szervezetek által felhasznált energia végső soron a Napból származik. építőmunkához fogja felhasználni az ember. s még ugyanakkor bizonyos anyagok elszállítása. elsősorban a táplálékhiány miatt. aminek megtanulásáért leszületett a föld­ re. ha az illető nem végzi azt a feladatot. Az anyagcsere-folyamatokat enzimek és hormonok szabályozzák. A lebontó folyamatok által viszont vegyi energia keletkezik. Ezt a hihetetlenül összetett. s ezt ponto­ san az előbbi.vagy vitaminfelvétel esetén.Pl. Utóbbi nagy része hő. az élet során soha le nem álló anyag. Egyik következménye. 80 ANYAGCSERE . Az érintettnek figyelni kell a felé áradó gondoskodásra. s ilyen környezetben végez munkát az a kívülről fel­ vett szabadenergia. a szervezetben . és el kell azt fogadnia. hogy létrehozzák a nagy. .a szív tájékon megjelenő anyajegy figyelmeztet. majd az így nyert vegyületekben rejlő kémiai energiát hővé és mechanikai energiává fordítja át. így egyidejűleg szállító folyamatok is zajlanak a szervezet egyes részei között. Mind e felsorolt anyagcsere-folyamatok kétfélék: felépítő és lebontó jellegűek. A felépítő kémiai reakciók energiát használnak fel ahhoz. A felvett anyagokat ezernyi biokémiai folyamat során testünk a saját részére felhasználhatóvá alakítja. hogy meg tudja tenni min­ dazt. ám az ember már jórészt áttételesen. hogy a sejtek belsejében állandó hőmérséklet és nyomás uralkodik.tüdőtájék: folyamatosan erőt kell gyűjteni.és energiafolyamatot. összetett molekulákat. amire vágyik.és annak minden egyes sejtjében végbemenő kémiai folyamatok összességét nevezzük anyagcserének.: . E kémiai történésekben zavarok keletkezhetnek. különösen csökkent fehérje. kiválasztása is folyamatosan megtörténik. Sőt tovább megyek: a helyes viszonyulás megtalálása nélkül nem leli meg boldogságát sem. Az anyajegyekből csak akkor keletkezik valamilyen betegség. mellyel egyenértékű energiát juttat vissza az emberi test a külvilágba. környezetének bizonyos forrásaiból meríti az anyagokat létfolyamatainak fenntartása érdekében. hogy életünkben elő­ térbe került a másokról való gondoskodás.

egészen másként vélekedünk dolgainkról. amikor igyekszünk megfejteni a jellemzőket. mint ami valóban lényeges.kóros és káros fehérjék képződ(nek. A szénhidrát-anyagcsere egyik jellegzetes formája a cukorbetegség. Az iménti okfejtések. a hasznosítás. az enzimkárosodás egyik jele ilyenkor pl. hanem a személyre szabottakról! Azokról az . szelektálás és a megítélés jelentős mértékben függenek az aktuá­ lis lelki állapottól. mint amikor feldobódottak vagyunk. hogy másként nem is történhetett volna. ezért könnyű dolgunk van akkor. lehangolt állapotban vagyunk. A lelki-szellemi. de már a rossz hatásfokú zsírfelszívó­ dás is. Mást tart értékesnek. a vá­ lasztás. hogy amikor rossz. és mintegy igazolás­ képpen bebizonyítom. szorítani a kellemetlen dolgainkat. a kóros zsírraktározás. Térjünk vissza az anyagcserezavarok lelki jellemzőihez! A legsajáto­ sabb tulajdonság az értékeltolódás. hasznosnak. ez nem az. hiszen nem kereste azt az utat. mégis pontosan úgy viselkedünk vele. Itt nem az általánosan elfogadott és értelme­ zett értékekről beszélek. Lelki jellemzők: Az anyagcsere vonatkozásában is igaz ez a megállapítás: „amint fenn. melyen elindulva egy másik. a cukorvízelés. és mennyire vagyunk képesek magunkhoz kötni. úgy lenn is". Lelki-szellemi szinten ugyanazok a folyamatok zajlanak. mint a számunkra fontos és ér­ tékes dolgokhoz! Gondoljunk csak bele mennyire szoktunk ragaszkodni az értékes dolgainkhoz. boldog helyre juthatna. pontosan úgy viszonyulunk hozzá. de mindezekből még nem szokott következni a megol­ dás! Nem következik.A fehérje-anyagcsere zavarai enzimkárosodásokkal függenek össze (mivel az enzimek maguk is fehérjék) . A ragaszkodás megnyilvánulhat az ilyen „ártatlan" álarc mögött is: beteg vagyok és megindokolom miért! Történik velem valami kellemetlen. Zsíranyagcsere-zavarokhoz vezet a fokozott zsírégetés. s ezek le is rakódnak a szervezetben. indoklások igazak. tudati folyamatok: a megértés. Ez röviden annyit tesz. Lelki oldalról megközelítve az anyagcsere kérdését szem előtt kell tartani egy roppant lényeges részletet! Ez a „részlet" pedig az ÉRTÉK! Az érték sokszor igen furcsa jellegzetességekkel bír! Első és sokadik ránézésre is azt mondjuk. érthetőek és még nagyon „sokmindenek". rossz élmény.

amikből. hiszen „szentül" meg van győződve.értékről. az jelentős hatással lesz a másikra is! Golden Yacca®: A szervezet bonyolult védekező-rendszeréből a máj méregtelenítő szerepét. segítenünk. a mélyben tudja. A gyógyulás útjának elengedhetetlen része a méregtelenítés. személyiségét. helyesen cselekszik. hogy a szer­ vezet saját maga képes regenerálódni. a természetes kiválasztást. önmagában kell megtalálnia! Hiába mondjuk. testsúly) esetében az alábbiak szerint alakul az értékeltolódás: fokozott zsiradékürítés fog bekövetkezni. hiába bizonygatjuk az értékességére vonat­ kozó nézeteinket . lehetősége van. Ez azonban csak a felszín. mint testileg.ő mást „tapasztal". A cukor vonatkozásában ugyanaz jellemző. Amiket aztán le­ bont életében. kifelejtjük vagy elmulasztjuk javítani. mint kezelni. az ellenkező előjelüeket viszont beépíti! A zsír-anyagcsere (lásd még: alkoholizmus. használhatatlannak). az elfogadáshoz szükséges „hitét" . Régi tapasztalat: könnyebb és olcsóbb a betegségeket megelőzni. a vesék. mert egyéb esetben nem keletkezne belőle betegség. (A zsír sze­ repe az életfolyamatok tükrében: ebből az anyagból és ebben az anyag­ ban van a raktározás fő helye). amikor a beteg semmit sem kíván megőrizni.elvesztette a megértéshez. vala­ mint a tápcsatorna szerepét említem meg. Nem kívánja megőrizni. hogy bármennyire is igaz az állítás a betegségek 82 . amikkel építi életét. Azt látni kell. hogy az örömmel kapcsolatban vannak értékeltolódások! (lásd: cukorbetegség). Bármelyiket elhanyagoljuk. A gyógyulás útja: Az értéket. A gének kódolt védekező és ön­ gyógyító tevékenységét kell támogatnunk. Amikor a szervezetnek sikerül megszabadulnia felesleges és káros anyagoktól. azzal a kitétellel. tüdők. az önértékelést mindenkinek önmagának. rosszul cselekszik. megfelelő mód­ szerekkel. a bőr-izzadás. zavar. hogy beinduljon saját természetes védekező és öngyógyító mechanizmusa. kihangsúlyozva. mint „hasznavehetetlent"! A zavar jellegzetességei . és ez vonat­ kozik mindkét oldalra! Tehát ugyan annyira fontos lelkileg megtisztulni.azonos időben jelentkező ellentétes érzés miatt elmosódnak a határvonalak és a beteg kiüríti az értékeket (ezeket minősíti értéktelennek.

A gyűjtőeres fonatok előemelkedve bedomborodnak a végbél űrterébe. Igen fontos a végbélnyílás környezetének tisz­ tán tartása. De nem csak a máj munkáját könnyíti meg. akkor külső aranyeres csomók­ ról van szó. helyileg kenőcsök és kúpok alkalma­ zása is mindig szóba jön. daganat vagy idült gyulladás. Ha a zárógyűrűn kívül helyezkednek el. melyekből türelmet meríthet. hogy feldolgozta és megértette volna és hagyná. (Nem feltétlenül tudatosodik ez a hiány. de egyébként nem lenne szük83 ARANYÉR . Idő előtt igyekszik megsza­ badulni belső konfliktusaitól. Ülő (gyógy)fürdők jótékonyak. Másrészt hogyan tudnánk elkerülni azt. égő fájdalmat okozva. Már a bélben megakadályozza számos káros anyag felszaporodását. Ülő életmód. aminek létezését sem sejtjük? De legyünk elég erősek és a betegségek elkerülnek „maguktól"! A máj biokémiai szempontból a szervezetünkbe jutó összes anyag átalakítását végzi. akkor műtét jön szóba. vagy gyulladtak. A bélmozgások normalizálásá­ val a bélnyálkahártya felszívó és kiválasztó szerepe is gördülékenyebbé válik. mert életéből kimaradt az öröm és nyugalom megtapasztalása.megelőzésének fontosságáról. A dolgaitól való megszabadulás vágya olyan nagy benne. Ezt a funkcióját segíti (hatékonyan) a Golden Yacca. Székeléskor gyak­ ran megrepednek. és a bekerülteket pedig megköti. Ha mindezen eljárások hatástalanok. amikor a vénatágulat a végbél körül helyezkedik el. székrekedés. ahelyett. ha már túl nagyok. Fizikai jellemzői: A visszeresség (lásd ott) azon formája. mind kiváltó okai lehetnek.érthető módon -. ijesztő vérzést. a mai életkörülmények között ez nem is olyan egyszerű feladat. Az aranyeres csomók akkor okoznak panaszt. pangás a visszerekben. hogy erején felül akarja teljesíteni a fejébe vett célokat. Lelki tulajdonság: Legfőbb sajátossága: a nyugodt „hagyás" helyett választott erőltetés. Gyorsan akar megszabadulni . Egyik fő szerepe a méregtelenítés. hadd történjenek a dolgok a maguk természetességével.

attól igyekszünk minél előbb szabadulni. sőt elsősorban ott jelenik meg. egy erős lelki megrázkódtatást. amiért már annyit tett. de ez az erőlködés megjelenik életének minden (lelki) területén. de a lényeg nem változik. feldolgozni.) Másként értelmezi. Idegessé válik. A betegség kialakulásnak menete: Létrejön egy meg nem értés. érzi. s csak ezután alakul ki a testben. iránytani. ami csökkenti a fel­ dolgozáshoz. A reménytelenségből következik egy bizonyos lelki fájdalom. valamint az ezekből egyenesen következő türelmetlenségre vezethető vissza. 84 . hovatovább hibának érzékeli. ami azt „sugallja": minél előbb megszabadulni. A személy idő előtt kíván megszabadulni a felmerült ellentétektől . két cél van benne: akarom is meg nem is! A feszült állapot következtében csökken annak lehetősége. nem mozduló. újat nem kezdő helyzetből fakad az erőietetés szándéka.ség az erőlködésre!) Itt elsősorban a székletürítésről beszélek. Elveszíti türelmét. hogy fel­ töltődjön és megerősödjön. Természetes emberi reakció: amit nem tudunk kezelni. megértéshez szükséges lazaságot. ezáltal meg­ születik a félelem! Ennek sok oka lehet. és látszólag ellentétben van azzal a megállapítással. felnőjön a feladat megoldásához. Vagyis azt a dolgot. hogy ülő helyzetben (semmit sem cselekedve) is kialakulhat. (Pedig ez volt a célkitűzése. de legaláb­ bis hozzájárul kialakulásához. ebben az esetben nem minden következmény nélkül. képes megemészteni. Furcsa paradoxon. tudattalanul tisztában van azzal: mit kellene tenni! Kialakulása a túlzásba vitt akaratra. Az értetlenségből kialakul egy belső feszültség. reményét. de gyászát olyan hatalmasnak érzékeli. Képes lenyelni. Az ellentét azonban csak lát­ szólagos! Éppen az ülő.teljesen érthető módon. a félelemre. „varázsütésre" rossznak. nem képes meg­ érteni vagy ami lényegesebb: másként értelmezi. akkor könnyebb és jobb lesz! Ezen lelki jellemzők összessége fogja kiváltani az aranyeret. hiszen lelke mélyén. Igaz. hiszen csak később lesz belőle probléma). Ebből ered a gyulladás is. meg kell szabadulni nyomasztó dolgaitól. hogy a túlzott erőlködéssel van összefüggésben. PL: átélt egy csalódást. mellyel nem tud mit kezdeni. vagyis két fajta érzés. amikor az adott problémát (de inkább információt. A feszültség minden esetben kettős tulajdonsággal rendelkezik. amitől minél előbb szabadulni kell.

a betegség kiváltó okát. hátat kell neki fordítani! Ezt csak abban az esetben vagyunk képesek maradéktalanul végrehajtani. érzelmi és testi szinten egyaránt. Az anya szemszögéből: Vizsgáljuk meg a félelmek kiinduló pontját. a szellem határozza meg az anyag működését. amitől most retteg! A gyógyulás útja: Amikor megismertük. Ezt természetesen ráfoghatjuk a génekre és az öröklésre. a szenvedéstől. de vegyük fi­ gyelembe: éppen ő teremtette meg azt. amikor valami egészen más tölti ki figyel­ münket! 85 . érzi és tudja a szüleiben rejlő gon­ dolatokat. Erőszakosan igyekszik minél előbbre hozni az eseményt. s mint alapvető viselkedési mintát. minden erejét ebbe az erőlködésbe fekteti. mint szülei. Az anya szülésnél nem engedi. de jusson eszünkbe. tulaj­ donságait. a tudat. A könnyű szülésre való felkészülést már a fogantatás utáni időben el kell kezdeni. csak egy kicsit másképp! A baba szemszögéből nézve: A terhesség ideje alatt olyan ingereket tapasztal. Kialszik a születési vágy. ami nagyon is érthető. Így az anyának kell erőltetni. hogy az felér szüléssel. melyek bizonyos fokú félelmet ébresztenek benne a világgal szemben. Olyanná lesz. még születése előtt magára veszi azokat. Ekkor vágy ébred benne majd arra. Ez vonatkozik a férfiakra is! A férfiak is képesek erre: olyan hatalmas erőt fektetnek egy problémától való megszabadulásba. mégpedig azzal. valamivel gyakorlatiasabb oldalról. hogy a baba a saját életritmusában jöjjön a világra.Igyekszem megvilágítani ezt a kérdés egy másik megközelítésben is. A szülők vélt vagy valós létbizonytalansága tovább fokozza a visszatartó erőt. felfedeztük a probléma. A születendő gyermek ismeri. hogy szeretetet és pozitív gondolatokat. hogy megszülessen. Fél a fájdalomtól. átültetve a köznapi életbe. érzéseket sugárzunk a gyennek és önmagunk felé. határozzuk meg mitől tart ennyire. Ez is szülés. Feleslegessé válik az erőltetés.

Sok törzs dörzsölte főzetét vágásokra.csak úgy . eséllyel tudj visszatérni az egészséges állapotba. Sokat javít a helyzeten az étkezési szokások megváltozása. megvalósulni? A tudatos cselekvés mindig „sokkal nehezebb". A varázsfát vérzés és gyulladáscsökkentő szerként 86 . Igyekezni kell olyan táplálékot magunkhoz venni. ennek alkoholos kivonatából készül a varázsdió krém. izmokra és hátakra. idézd fel azt. ami segíti az egészséges bélmű­ ködést és könnyebbé teszi az ürítést. amivel kapcsolatban kialakult bennünk az a görcsös szabadulási vágy! Amikor hatalmába kerített az a szorító érzés. A varázsdió észak-amerikai gyógynövény. mert ekkor valamit tenni kell és a dolgaink nem . horzsolásokra. ami által nyugalom tölti el szíved. hogy keresünk és találunk egy helyzetet. lazák tudunk lenni. Ezek a lelki ráhangolódások jelentősen hozzásegítenek ahhoz. Hogyan fog ez működni. Elősegíti a nehezen gyógyuló sebek hámosodását.szabadon . Vérzéscsillapító. Varázsdió-krém®: Hatása és felhasználási területei: Csökkenti a visszér és az aranyér gyulladásos tüneteit. Korábban a varázsfavíz a cserje vérzéscsillapító hatású levelének és gallyának főzete volt. Akkor fog valóban hatá­ sos lenni ez a lazaság. hogy könnyebben és nagyobb valószínűséggel. amit megnyugtatónak érzékelsz.elengedő lelki állapotban vagyunk. elengedés. Emlékezzünk arra a dologra.Jelen esetben azt a régen elfelejtett képességet kell újra „feléleszteni"' amikor . Egyszerűvé tehetjük saját dogunkat azzal. Ez még önmagában kevésnek fog bizonyulni. emléket vagy bármi mást. viszketéses panaszokat. Enyhíti a végbéltáji égő. mint gyógyszert nagyra értékelték az indiánok (akik köz­ tudottan tudnak „valamit" a gyógyítás művészetéről).maguktól változnak. Gyógyhatása: A varázsfát. amikor képesek leszünk azt átültetni nehezebb helyzeteinkre. fájó csuklóra. amivel kapcsolatban nyugodtak.

Így konkrét betegségekről itt nem tudok beszélni.: egy közelálló személy megbántotta. Pattanások keletkezni. Csökkentik az erekből való vérkiáramlást és csökken az ödéma esélye. Mutatja azt a lelki beállítottságot. csak jellegzetességek­ ről.tartották nyílván. Összehúzó hatásuk miatt a véralvadás. amikor valamilyen külső inger. nem meri kikérni magának. milyen viselkedésformákat alakított ki. Gyógyászati alkalmazása külsőleg: Aranyér és visszérbántalmak. ha megbomlik a két világ közötti egyensúly. mennyisége). Vagyis: a benső énje ho­ gyan viszonyul dolgaihoz. Levelét és kérgét kiütések és égések elleni gyógyszerek készítéséhez használták. melyek fehérjékkel csapadékot képeznek. hogy az alvadék felszínén keletkező hártyával leváló beteg hámsejteket egészségesek pótolják. valamint a vérbőséget csökkentő hatásával magyarázható a fájdalomcsillapító hatása. A gátolja a baktériumok szaporodását. következtében ellenreakció lép fel és ezt a beteg nem tudja kifejezésre juttatni. milyen kép alakult ki benne a világról és ho­ gyan érzi magát benne. Tehát meggyorsul a hám regenerálódása. Pl. (az adott. Ezzel. kezelt területen beszűkítik a hajszálereket és így csökken a vérzések valószínűsége. de ezt vala­ milyen oknál fogva. Lelki jellemzői: Az arcból illetve a rajta keletkező elváltozások jellegéből lehet követ­ keztetni a személy világához való viszonyára. Elősegíti a gyógyulást. Gyulladásos gócok alakulnak ki abban az esetben. így csökkentik a hajszálerek és a sejtmembránok áteresztő képes­ ségét. 87 ARC . kicsapódás során hártyát hoznak létre. A cseranyagok olyan növényi eredetű vegyületek. gyulladt duzzanatok! Hatásmechanizmusa: Legnagyobb százalékban cseranyagot tartalmaz. amikor a lázadást választja a megértés helyett. amit a külvilág felé mutat. tehát itt abban az esetben fog jelentkezni elváltozás.

Szerepük a hangadásban van: rezonátorként viselkednek. esetleg genny szaporodik fel. Ezeken kívül a mélyben. Legerősebb a fájdalom heveny gyulladás esetén. légterük szintén az orrüreggel közlekedik. hőemelkedés. Szintje van és löttyen. e kamrákban gyulladásos folyamatok indulnak el. fog eredetű gyulladásnál kifejezetten bűzös. páros orrmelléküreg. A fájdalom lesugározhat a metsző. az agyhártyagyulladás fenye­ gető veszélyét idézve elő. mely hajoláskor növekedhet. már az aggyal határosan kis csontfülkék bonyolult rendszere helyezkedik el. mely lohasztó orrcseppekkel rendszerint sikerül. Gyulladásakor tompa fájdalom és az arc­ ban érzett feszítő érzés keletkezik. A rosszindu88 .és szemtáji fájdalom jellemzi. A homloküreg-gyulladást a homlok. Jóindulatú. Rátörhetnek a szemüregre. amely a felső állcsont testében foglal helyet. mint egy tartályban. A beteg érzi. mely fog eredetű is lehet.és szemfogakba. Az orrlégzés csökken. vagy ha a többi melléküreg is érintett. Leggyakoribb az arcüreggyulladás.ARCÜREGGYULLADÁS Fizikai tünetei: Arcüregünk voltaképpen hatalmas. A gyógyítás első teendője a váladéklefolyás biztosítása. Ha azonban az orrváladék mennyisége megnő. ha fejét hirtelen hátraveti. vagy a homlokcsontról a koponyaűr felé hatolnak. gennyes. Súlyos esetben az orrváladék gennyes vagy véres lehet. Mivel a csontok mindig érintettek. A finom szellőző rések elzáródnak. A felső szemhéj duzzanata kíséri. és az idült folyamatokban is csaknem mindig van polipképződés. e kórképek veszedelmes szövőd­ ményei a tovaterjedő csontfolyamatok. orrdugulás. tömör vagy szivacsos szerkezetű csontdaganatok gyakrabban a homloküregben képződnek. vagy teljesen megszűnik. Savós gyulladásnál az arcüregben polipok jelennek meg. Láz viszont csak súlyos esetben lép fel. Króni­ kus gyulladásnál viszont gyakran nem szerepel fájdalom. Az orrüreg nyálkahártyával bélelt légtartalmú melléküregei közül legnagyobb a két homloküreg és a két arcüreg. láz kísé­ retében. Súlyosabb esetben át kell öblíteni az üregeket és antibiotikumot kell alkalmazni. Az orrváladék bő. Rendszerint a többi orrmelléküregben is zajlik a gyulladásos folyamat egyidejűleg. savós váladék. Tünetei a tompa fejfájás. fokozott orrváladék-képződés. Egészséges körülmények között a melléküregek szellőzése rendben zajlik.

hogy megfelelő helyen legyen képes felkészülni a válaszra! A betegség kialakulásához közvetve a külvilághoz fűződő viszony meg­ bomlása vezet (az imént vázolt szempontokat figyelembe véve). A beteg lelkiállapota az alábbiakat tükrözi: úgy érzi. mit tehet saját magáért. hogy a környezeti hatá­ sok ne érjék közvetlenül a „személyt" és védelmet. hogy észre tudja venni a felé áramló figyelmet. amit nem kapott meg és figyelmén kívül esik. ahol kialakulnak viszonyulásaink a külvilághoz. Ez az üreg min­ den tekintetben védelmet nyújt! Védelmet nyújt. Per­ sze. amit leginkább kendőzetlenül mutatunk a kül­ világ felé. megbecsülést! 8') . de figyelembe kell venni egy roppant fontos tényt: dőreség mástól várni. A gyulladás kialakulása: nem érzi magát annyira erősnek. mondani! Az üreg az. Lelki tünetei: A betegség kialakulásának oka: elkezd lázadni egy olyan alapbeállítottsága ellen. amely szerint megnyilvánul a külvilág felé. összpontosítani! A saját örömét. de ezeknek nem ad hangot. ahol a dolgokat dédelgetjük. megbecsüljék. hogy fi­ gyelmen kívül hagyja a vele szemben támasztott követelményeket. hogy nem érzi magában az erőt.latú daganatok a laphámrákok. amit magunknak sem adunk meg! Itt tehát erről van szó: a beteg figyelme arra fordul. elismerjék anyagilag és érzelmileg egyaránt! Elvárásai jelen vannak. világa jelentős elvárásokkal viszonyul hozzá. tehát olyan helynek tekint­ hetjük. Nem ad hangot kívánságainak.és sugárkezelést igényel­ nek. és ez az elvárás nem egyezik a saját el­ képzeléseivel.: szeressék. hiszen egészen másra kell neki fi­ gyelni. pl. érzéseinek. Ő is jelentős elvárásokkal van világához. ugyanakkor nagyon szeretné elmondani! Ezek az elvárások egyáltalán nem megalapozatlanok. amit akarva vasgy akaratlanul a külvilág felé kell mutatni. vagyis az arc azt a lelki tulajdonságot jellemzi. Vizsgáljuk meg egy kicsit részletesebben ezt a kérdést a könnyebb ért­ hetőség érdekében! Az arc az a testfelület. biztonságot nyújt „tulajdonosának". melyek műtéti. boldogságát kell megtalálni.

Mindent megtesz a góc. Továb­ bá: a váladék besürűsödését elősegíti a növekvő gyulladás is. hiszen olyan dologra figyel (teljes mértékben).váltanak ki. mert nem enged szabad folyást érzéseinek. Ezt a lelki gátlást igyek­ szik leképezni. az öngyógyítást segíti elő. csendes megújulásra. ami tiszta. de a fizikai gyógyulás mellett elindul a lelki gyógyulás is. ahol megmarad (ellenőrizetten) a gyul­ ladás. A gyógyulás útja: Harcolhatunk a gyulladásos folyamatok ellen.Az arcüreg gyulladásakor egy lázadásról beszélünk. Ez a váladék viszont be fog sűrűsödni. visszatükrözni a besűrűsödő. tehát értelme van a gyulladásnak! Oka.váladékképződés. . dühét. melyeket felhasználhat a gyógyulás érdekében. ami eljuttatja egy nyugodt. Ezt a legkönnyebben így érheti el: kényelmesen leül és elmél­ kedik egy kicsit azon. értékes tulajdonságokkal rendelkezik. fájdalmát önma­ ga marcangolására fordítja! A szervezete ezt a gyulladásos folyamatot igyekszik kompenzálni. semlegesítésére. mert egyre kevésbé képes a nyugodt. melyet érintés. pró­ bálja eloltani a tüzet. A gyógyulá­ sát segíti. békés állapotba. Nehezebben kap levegőt az orron keresztül. a tűzfészek kiiktatására. mire vágyik! ARCIDEGZSÁBA Fizikai tünetei: A háromosztatú ideg (ötödik agyideg) fájdalmával. megragadó váladék. átadja a helyét. de nagyon fontos részlet: ellenérzéseit nem nyilvánítja ki. Ennek lesz következménye az adott területen a . A betegnek el kell indulnia egy úton. mozgás. de akkor vegyük figye­ lembe az alábbi tényt is: oka.foko­ zott .látszólag ártalmatlan okok . illetve segítenek elő. jó érzésekkel van tele! Márpedig ezeknek a jó érzéseknek át tudja magát adni! A további teendő: végre mondja ki. milyen jó. amely a gyógyulási folyamatot. (A túl­ zott. hogy az elégedetlenség átadja a helyét az elégedettségnek. valóban jó. ellenőrizhetetlen gyulladás természetesen rossz!) Itt olyan megoldást kell keresni. érzelmeinek. gyulladásával járó kórkép. evés stb. huzat. haragját. 90 .

miért is nem szabad megtenni. hiszen ismeretei a világáról és önmagáról igen felszí­ nesek. s a villámszerű fájdalmak közé állandósuló. halmo­ zódnak. Ismeretében. elhamarkodottak. megfoghatatlannak és érthe­ tetlennek él meg. melyet többé nem képes irányítani. Nem cselek­ szik. a panasz-és tünetmentes időszakok rövidülnek és ritkulnak. hogy a beszéd újabb ro­ hamot váltson ki. Ez még önmagában nem jelent betegséget kiváltó problémát! Azért születik ebből jelentős konfliktus. A kétségek elvezetik ahhoz az álla­ pothoz. „tudásában" olyan alapokra szorítkozik. melyben mindent bizonytalannak. Az összeütközés ebből terme­ lődik ki: tudja.csak általa rossznak tartott) tulajdonságait. „Saját szavaira". A késszerü. hogy azok elitélő hangsúlyától pedig retteg! 91 . lüktető fájdalom támadásai miatt a beteg sápadt. mit mutasson. Lelki tulajdonság: Az arcidegzsába lelki oka: a beérkező változatos ingerek hatására nem tudja eldönteni. ezért mások véleményét keresi (kell keresnie). miköz­ ben figyelmen kívül hagyja értékeit. verejtékezik. helyette inkább kibúvókat keres és talál arra. azzal együtt. belső megérzéseire többé már nem tud hallgatni. mely ro­ hamokban jelentkezik. Amikor aztán már képes eldönteni. mert kialakult benne egy igen erős. sok esetben titkolt félelem. mi lenne a helyes. az előre megalkotott ítéletekből kiala­ kul a félelem! Fél. megáll és nem cselekszi meg. Képtelen eldönteni. az érintett arcfelét tenyerével fedi és próbálja rögzíteni. hogyan cselekedjen. A vívódásaiból kialakul egy (néha megfoghatatlan) kisebbrendűségi érzés. félreértettek. hogy a külvilág felé melyik és milyen „arcát" mutassa. Tudja. teljesen kicsúszik kezéből. a megoldás lehetőségével. tompa vagy égő fájdalomélmé­ nyek iktatódnak be. melyek általában kudarcokat tartalmaznak. mert közben tisztában van a kivezető úttal. lándzsadöfés-jellegü fájdalom. csökkentendő annak valószínűségét.A kezdet hirtelen: villámszerű. hogy képes megcselekedni és mégsem teszi! Eb­ ből az „össze-vissza" érzelemből. A betegség előrehaladásával a fájdalmas periódusok sűrűsödnek. Ebből a döntésképtelenségből természetesen előbb-utóbb határozott belső konfliktus fog kialakulni és már ki is alakult! Egyenes következ­ ménye: kétségbe vonja értékeit és felnagyítja rossz (jellemzően .

Másrészt van egy másfajta visszaigazolás! Ebben a két el­ lentétes érzésben könnyen elveszíti a belső harmóniáját. Önmagában szembe kell néznie mindazzal a jóval. elnyomni azokat. De egyszer kirobban! Fellázad az ellen. nem is engedi azokat felszínre jönni. csupán saját magával vív elkeseredett (hiábavaló) harcot. amit önmagáról megismert! Az első lépés: kétséget ébreszteni benne. hogy mindig mások kívánságait lesse és azok szerint éljen. Még nem jut el addig. a rosszakat pedig igyekszik palástojni. melyeket az idegek vezérelnek a kapott ingerek. ami benne van. Belső jó tulajdonságait a háttérbe szorítja. hogyan értékelik tetteit. Állandóan azt figyeli. hiszen teljesen csordultig van azzal. amikor lelke legmélyén kezd tudatosodni: nem képes megfelelni mindenkinek. hogy ön­ magával kapcsolatban ébredjen fel és ne mi (direkt módon) ébresszük! Kérdezzünk! Kérdezzük: . de már elégedetlen a mostani helyzetével. gondol. ahogyan egy „normális ember" neki kezd! Nagyon is konkrét. A kettőségek összeütközéséből keletkezik az arcizmok remegése. információk függvényé­ ben! (Emlékezzünk: helytelenül értékeli az ingereket!) A kettősség eredete ebben rejlik: tudja. mint eddig gondoltad? Gondolkoztassuk el. felfogni! Nem képes magáévá tenni a mi elképzeléseinket. csak nem merített belőle.. valahol helyes és jó. ahogy saját elképzelései szerint mutassa arcát. mert ez a kettősség megmarad.Fél mások kimondott vagy kimondatlan véleményétől. és nagyon nehe­ zen érheti el újra. Később. 92 . és a saját magába vetett hitét. Ekkor még nem mutatja a külvilág felé. de eddig elment mellette. cselekedjen. vajon elment-e élete szép pillanatai mellett? Melyeket megtapasztalt. Ezt úgy kell elérni. a gyógyulás során pedig ez a harc megszűnik és átadja helyét a békének. és mi ne tetézzük ezt még a saját véleményünkkel! Úgy sem fogja megérteni. személyiségének megnyilvánulásait. Csak saját elvárásai­ nak.valóban olyan szerencsétlen-e életed. megélt. Ezt termé­ szetesen nem úgy tudjuk elérni. Gyógyítása: Erősíteni kell az önbizalmát. hogy amit tesz. megingathatatlan gondolatai vannak önmagá­ ról. A gyulladásos folyamat akkor indul meg. megpróbálja visszaszoríta­ ni..

Fizikai tünetei: Valamilyen ingerre fokozott válasszal reagál a légcső és a hör­ gők rendszere. Megjegyzem: vezető (önálló) beosztásban nem nagyon állják/állnák meg helyüket. fulladással. a szellemi erőt. ami megingatja világnézetét. egy lelki ragaszkodás. s ennek eredménye a légutak hirtelen kialakuló. illetve ennek lelki megfelelőjét. A beteg elkékül. ami­ hez kedvük van. és nem is jó nekik. tevékenykedni és így a bennük rejlő kreativitás is 93 ASZTMA . A betegség rohamszerűen lép fel. jelentős beszűkülése. A tüdővel szívjuk magunkba a levegőt. terhesnek érez! Vagyis az elnyomás bizonyos megnyilvánulását tapasztalja. Lelki tünetei: Ez a tünet illetve a betegség minden esetben valamilyen elnyomásra. mellkasi nyomásérzést eredményez. súlyosan kimerül. Felnőtt korban elsősorban azokat jellemzi. de ami a legjellemzőbb: ha egyik helyen fellép.és antiallergiás szerekkel. heves szívdobogás. éli meg. Gyógykezelése: Nagyhatású hörgtágító. Az elnyomás lehet családi. viszont egyedül remekül képesek dolgozni. köptetökkel és a szívműködés támogatásával történik. elviselhetetlen lesz számára a fekvő testhelyzet. a másik kettőn is értelemszerűen jelentkezni fog. halálfélelem kíséretében. az elnyomás érzetére utal. verejtékezés­ sel. de megéri visszanyerni az elvesztett önbecsü­ lést. beszűkülésről beszélünk. és úgy értékelik jelenlegi helyzetüket. amit kellemetlennek. Mivel jelen esetben görcsről. amire az asztmatikus roham a válaszreakció. hangos sípolással. Mégpedig egy olyan dologhoz ragaszkodik a beteg. ismeretét. iskolai vagy munkahelyi eredetű. köhögéssel jár. szűkült tudati állapot van a háttérben.Ez egy hosszú folyamat. amely nehézlégzést. akik beosztotti viszonyban állnak. hogy nem tehetik azt.

környezet stb. Erősítsék bizonyosságukat. az önma­ gával való elégedetlenség elhatalmasodásával egyre inkább becsukódik. hagyjanak neki szabad teret. zárt világa foglalkoztatja. hogy ők is képesek elérni kitűzött céljaikat. . egyre zárkózottabb személyiség ké­ pessége a kapcsolatteremtésre. hogy minden döntés az ő kezében van. szabadságot! A gyógyulás: . de a gyermeki lélek sokkal érzékenyebb és észleli a „mélyben" megbúvó ellentéteket is. feltalálók életének 94 . Továbbá nem kell feltétlenül a nézeteltéréseket keresni.álljon ki az igaza mellett Gyerekeknél hagyjuk. . s ezt közismerten jól jellemzi egyes művészek. érdeklődési köre beszűkül. de legalábbis szórakozottnak mond­ ható. Gyermekkorban: a kialakuló asztmatikus megbetegedések mögött elsősorban a családi körben vannak azok a tényezők. követhetetlen.töltsd fel mindazzal az erővel. hogy többet.felszínre kerülhet.húzd ki a blokkot. Kizárólag saját. majd nagyobb dolgokban is kezdjen el önállóan dönteni . Eleinte még figye­ lemmel követi a világ eseményeit. iskola. AUTIZMUS Tünetei: Az egyre inkább befelé forduló.a tüdőből és az éteri aurából az előző könyvben ismertetett módszerrel .beszélgetéseitek során hívd fel figyelmét. az örömátélésre súlyosan csökken. de inkább másképpen figyeljenek rá. amire szüksége van. A külvilágtól elzárkózik. család. amelyiknek nincs visszafordíthatatlan következménye). társak. Ez a „beosztotti" viszony vonatkozik az élet minden területére: házasság. Ezek a konfliktusok lehetnek egészen aprók. ám a kisebbrendűségi érzés. okolni. hiszen lehetséges: csak a gyermek ér­ telmezi tévesen. melyek a szü­ lőknek fel sem tűnnek. hogy teljesüljön a szabad akarata (természetesen csak az. főnökök figyelmét. . Viselkedése bizarr. Mindkét esetre ugyanaz a jellemző: rohamaival kívánja magára terelni a szülők.kezdetben kisebb. melyek kiváltják a rohamokat.

agresszív megnyilvánulások "színezhetik". a szere­ tetet. főleg mivel az ilyen egyén nemegysze neurózisban. amikor megpróbálják kizökkenteni ebből a számára kényelmes állapotból. megvédve magát a külső befolyásoló erőkkel szemben. elég labilis lesz. A fejlődő gyermeki lélek (bármennyire képtelenségnek tűnik is) az anyaméhben érzékeli a körülötte lévő világot. A saját tudatában elzárkózik minden elől. aki félelemmel. Szinte csak a saját maga kialakított világra összpontosít. Kialakul egy sajátságos világkép. többé nem figyel másra. Az autista személyiség számára a kapcsolatteremtés hihetetlenül nagy nehézséget jelent. érzékenyebb. A lelki fájdalmak hatására a gyermek tudata visszahúzódik. hogy távol tartja az esetleges pozitív behatásokat is. A sérülések félelmet. depresszióban is szenved. ami még az anyaméhben érte. és sérüléseket okozhatnak neki. könnyen meg­ bomlik a kényes egyensúly.egy-egy időszaka. van. csak kívülről. Persze az imént említettek csak abban az esetben igazak. könnyen kiborul! Minden esetben dühroha­ mot kap. esetleg narkománia vagy alkoho­ lizmus is fokozhatja. A tapasztalt érzelmek erős hatással vannak a fejlődő szellemre. miközben melankólia-szerü állapotát indulatkitörések. Elzárkózásának az is eredménye lesz. és érdeklődési körének beszűkülését üldöztetéses téveszmék. van aki haraggal stb. ami­ ből szinte mindent és mindenkit kirekeszt. A beteg magára marad. az esetleges diszharmóniát. Gondolkodjunk csak el: minden ember másként reagál ugyanarra az ingerre. már amennyire abból szüksége van. amikor a gyermek tudata sérü­ lékenyebb. Mi­ vel egy féle ismeretet szerez a világról. Érzékeli a szüleiben lezajlódó lelki folyamatokat. Lelki jellemzők: Az autizmus mögött valamilyen születés előtti lelki sérülés megráz­ kódtatás áll. csak önmagára. lassan de biztosan elszigetelődik. Pótcselekvés ez a javából! A külvilág helyett saját világa felé fordul! Gyógyítása: Mivel a saját tudatára. aki örömmel ve­ gyes feldobódottsággal. gyógyító erejére a szó hagyományos értelmé­ ben nem (nagyon) lehet számítani. a félelem visszahúzódást vált ki a gyermekben. van. tehát a szülő és a gyó95 .

gyító tud kezdetben segíteni. Lehet bármilyen a segítség, de egy dolgot szem előtt kell tartani: nagyon gyengéd legyen, valamilyen formában vegyen részt benne a gyermek! Ez a részvétel az érdeklődés! Érdeklődést kell ébreszteni! Ez most is jelen van, csupán nagyon a hát­ térbe szorult! Ott van, mert egyébként nem lennének dühkitörései! Figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a szülők is tevékenyen részt vettek a betegség kialakulásában (ebben a kijelentésbe semmi esetre sem szabad többet beleérteni!). Tevékenyen részt kell vállalniuk! (azon kívül, hogy orvoshoz stb. fordulnak) jelentős szerepe van a „külső" segítség­ nek, mert velük szemben - a gyermekben - nem alakult ki ez az előíté­ let! Meg kell találni azt a „hangot", melyet nagyon szívesen fogad. Rendel­ kezik azzal a tulajdonsággal, mint a többi gyermek, tehát elfogad min­ den, számára kedves érzést.

Ez az érzés pedig a szeretet!
A szeretet meggyőzi! Mégpedig úgy, hogy semmit sem erőltet rá! Olyan ez, mint amikor egy vadat akarunk megszelídíteni: kitesszük elébe min­ denünket és hagyjuk; vegyen belőle, amikor szüksége van rá, amikor elég erősnek érzi magát! Tegyünk ki mindent elé és hagyjuk, hogy ön­ magától fedezze fel: a világ, melyet mutatunk számára, biztonságos. Az eljárás hasonlít az ágybavizelés gyógykezelésére (lásd még ott), a gyermek olyan állapotában kell rá hatni, amikor a legvékonyabb az a fal, ami elválasztja tudatát a külvilágtól: az elalvás utáni percek.

AUTOIMMUN BETEGSÉGEK

Tünetei: Az immunitás az emberi szervezet leghatékonyabb védekező mecha­ nizmusa. Az ember tehát védett (vagy nem fogékony) a kórokozókkal és azok méreganyagaival szemben, s ez az állapot részben velünk születik, rész­ ben megszerezzük az életünk során. E feladatot a nyirokrendszer illetve annak sejtjei látják el, s ez a védelmi rendszer ismeri fel az idegen szer96

vet is (szervátültetéskor), amikor is - mint idegen - anyagot ki akarja lökni azt a befogadó szervezetből. Az immunrendszer tehát felismer. De meg is különböztet, hiszen normális körülmények között a szervezet SAJÁT élettani alkatelemei ellen nem termel ellenanyagokat, azokat megtűri. Ám ha valamilyen okból eredően ez a felismerő, megkülönböztető rend­ szer megzavarodik, megszűnik ez a természetes tűrés és autóimmun be­ tegség alakul ki, vagyis önmagára támadó, önpusztító jelenségek in­ dulnak el. A védelmi rendszer ellenségnek kezdi vélni a saját szervezetet, s annak anyagait támadóként könyveli el. Válaszul az immunrendszer tehát tá­ madásba lendül a test saját szövetei, sejtjei ellen, - kíméletlenül. Az autóimmun kórképek hosszú sora ismeretes, lényegük azonban min­ degyik esetben megegyezik a fent vázoltakkal. Ezért illetjük e folyama­ tokat egy másik névvel is: autoagressziós betegségek. Lelki jellemzők: Jelen esetben is a fizikai jellemzők nagyon hasonlatosak a lelkiekhez (sőt ugyanolyanok), hiszen emlékszünk rá, a tudat irányítja a testet! Csak azok alapján tudja végezni ezt a munkát, amit ismeretei szerint legjobb­ nak, leg optimálisabbnak vél! Sokszor vélhetjük, hogy azok alapján dönt, ami hiányzik belőle - emlékezz, hányszor igyekeztél azokra a tulajdon­ ságaidra alapozni, melyek hiányoztak, pl.: pénz, lehetőség, képesség stb. -, de ez másként van! Hiányosságai következtében „döntéseiből" lényeges részek maradnak ki, sikkadnak el, ezért jelentősen megnő a kockázat. Megnövekszik a hiba lehetősége. Keressük meg azokat a jellemzőket, melyekkel szemben (nem másokkal szemben) védekezik a szervezet és az azt irányító tudat. Nézzük meg, miben is áll a pótcselekvés! A pótcselekvés jelen esetben a következő: a „valódi ellenség" helyett saját magában keresi - találja - a rejtély, a probléma forrását. Már az is érdekes lelki jellegzetesség, hogy miért kell állandóan ellenséget keres­ nie! Ellenséget kell keresnie és találnia, mert semmi mást nem talál! Tehát nem leli föl önmagában az értéket! A betegség kulcsa: téveszmék! (Az itt szereplő fogalom nem tévesz­ tendő össze a klasszikus értelemben vett lelki betegségekkel!) Tudja ő,
97

hogy az eléképzelései félresikerültek, vagyis nem kellene harcolni az emberek és az elvek ellen, de úgy érzi, nem tehet mást! Ám a harc nem ilyen egyértelműen dönti el a kérdést, más ellen nem, tehát önmaga ellen kell bevetni fegyvereit. Olyan ez, mint a krimikben lévő fegyver: ha szerepet kapott, akkor el is kell sülnie! A beteg téves következtetéseket von le saját értékeit, értéktelenségeit illetően! Ebbe könnyen belejátszik, hogy figyelmen kívül hagyja a kül­ világ - pozitív - reagálásait, visszajelzéseit. Az egyoldalú „hallás" kö­ vetkeztében elkerülhetetlenül félreérti és elhárítja. Elhárító mechanizmu­ sait az egyedüllétig tökéletesíti! Az egyoldalú ismeret egyenes út a lelki­ testi egyensúly megomlásához, a tudat káros, kóros elváltozásához. Térjünk vissza egy kicsit a nagyon távoli múltba és bocsátkozzunk „feltételezésekbe"! Gondoljuk el: a Mindenható tökéletesre teremtette a világot és a benne lévő dolgokat. Ez nem feltételezés, ez így van! Ebből egyenesen következik: összes tulajdonságunk és az egész teremtett világ tökéletes. Minden a helyén van! Elismerem, elég ritkán vagyunk képesek objektíven értelmezni, és helyesen élni vele. így kijelenthető: jellemző tulajdonságaink is kerek egészek! Hogy ezt érezzük is, másként kell hozzáállni! Változtatni értelmetlen, hiszen a tökéletes dolog csak egyetlen irányba képes változni! Felmerül a kérdés: akkor hagyjuk, tűrjük rossz sorsunkat? Tudod, a tűrés azt jelenti, hogy csapdában van az ember, de legalábbis azt érzi! Természetesen ez a lényeg, hiszen érzéseink alapján cselek­ szünk. Az autoimmun betegségben is, mint más kórokban a miértek mellett meg kell keresni a hogyanokat is. Lényegesen könnyebb felismerni a gyógyulás lehetőségeit, amikor keressük megoldásokat is. Miért alakul ki? Egy első ránézésre teljesen „agyament" válasz: miért ne? Miért ne alakulna ki, amikor semmit sem teszünk annak érdekében, hogy másként történjenek dolgaink. Miért ne alakulna ki, amikor csak azért harcolunk, küzdünk, hogy valami ne történjen meg, csupán arra törekszünk, hogy valamit elkerüljünk! Azt, hogy valamit el is érjünk, már teljesen elfelejtjük! Miért történne másként, amikor a beteg nem, vagy rosszul megközelítve akar megérteni dolgokat, ha most egyáltalán beszélhetünk megértésről. Itt leginkább beletörődésről, behódolásról lehet és van szó! És ezt előbbutóbb elkerülhetetlenül felváltja a kitörés, a lázadás szelleme. Olyan ez, 98

mint a csapdába esett állat: kínjában önmaga ellen támad, pedig a probléma gyökere a csapda tulajdonságában rejlik. Hasonlóan cselekszik az autóimmun betegségekkel küszködő ember is! A bennünket ért ingerekre csak akkor tudunk megfelelően válaszolni, ha ismeriük annak minden - de legalábbis jelentős - részét. Pl.: az utcán látunk jönni egy embert, s ebből azt a következtetést vonjuk le: le fog ütni, meg fog támadni. Pedig erre semmilyen jel sem utal. A gyógyulás útja: A gyógyulás kulcsa ebben rejlik: felismerés! Felismerni hogy a harcokban, a háborúkban csak vesztesek vannak! Csak azok nyerhetnek, akik kimaradnak belőle. Így kell ezt a problémát is megközelíteni! Azért harcolunk, mert jobb megoldást a cél elérésének érdekében nem találtunk. Amikor ezt kijelentjük, az azt is jelenti, hogy van! Önmagunkban meg kell találni a nyugalmat, erőt adó tulajdonságokat! Amikor az öröm eltölt bennünket, boldogok vagyunk, eszünkbe sem jut a harc! Tehát a betegnek tudatossá kell tenni cselekedeteit és természetesen a gondolatait ahhoz, hogy el tudja dönteni, maga számára mi helyes és mi helytelen.

Fizikai jellemzők: A pajzsmirigy fokozott hormonelválasztásából eredő betegség. A megnövekedett hormonszint miatt fokozódnak a testben az égési folya­ matok, megemelkedik az alapanyagcsere, s természetesen mindezek miatt a testhőmérséklet. További tünetei az ingerlékenység, idegesség, kézremegés, fogyás, gyors szívverés, a nyirkos, verejtékes bőr. A szem­ golyó jellegzetesen előredülled. Bár a betegnek felfokozódik az étvágya, s többet is eszik, mégis fogy­ ni kezd. A pajzsmirigyben göbök keletkeznek, a szerv látható módon megduzzad. Gyógyítása jódkészítményekkel kísérelhető meg, de súlyosabb esetek­ ben a pajzsmirigy részleges vagy teljes kiirtása válhat szükségessé.
99

BASEDOW-kór

Lelki jellemzők: Mint már a könyv elején is beszéltem róla, a hormonok igen szoros összefüggést mutatnak a belső tűzzel. Oka van annak, hogy ezek a hormonok fokozottabban termelődnek a szervezetben. Ez az ok a tudatban található meg. Gondolkodjunk: a szer­ vezet számára a tűz az átalakítást is jelenti, azon anyagokét is, melyek károsak. (Az anyagcsere-folyamatokat részletesebben az adott fejezetben tárgyaljuk). Amit a szem meglát, amit a kéz megfog, szájhoz emel, amit a fog megrág, azt a garatnak kell lenyelnie, de a gége előtt elhelyezkedő pajzs­ mirigynek kell megvizsgálnia, jó, vagy elkerülendő az elfogyasztott táp­ lálék. Kidülled a szem! Vajon miért, milyen lelki jellemzők miatt történik ez a furcsa jelenség? Igen egyszerű a válaszom. Amikor meglátunk egy olyan dolgot, ami erős érzéseket vált ki, akár jó, akár negatív értelemben, elkerekedik szemünk. Ugyanez történik a betegnél is! Már eddig jelentős mennyiségű (feldol­ gozatlan) információ halmozódott fel, így bármilyen új dolog kerül sze­ me elé, elkerekedik a szem. Kikerekedik, hiszen ott van az újabb feladat, s közben még az előzővel sem tudott mit kezdeni. Ez a jelenség aztán állandósul, és folyamatosan azt nézi, keresi (félelemmel telve várja), mikor érkezik a következő „sorscsapás". A feszült, ideges állapotok kialakulásának oka abban van, hogy a be­ teg a felszaporodott indulattal nem tud mit kezdeni, így önmaga ellen fordul. Nem tud mit kezdeni kifejezésre váró indulataival, mert ehhez bátorság kellene, de ezeket az erőket az elfojtásra fordítja. Ez annyit tesz: amikor valami olyan inger éri, amit szeretne kiadni, kimutatni, inkább nyel egy nagyot és beletörődik helyzetébe. Vagyis nagyon szeretné ki­ mondani nyomasztó érzéseit, de attól fél, még jobban eltávolítja magától a szeretett személyeket. A feszültséget tovább fokozza: a belső (felhasz­ nálatlan) problémái következtében nem tud többé figyelni környezetére, amit ők úgy értelmeznek, hogy már nem figyel rájuk. A környezet, tehát mindent megtesz a figyelemfelkeltés érdekében. Ez természetesen még inkább fokozza az imént említett tüneteket. Remegni fog a keze, hiszen egyre kevésbé lesz benne bizonyosság, nyúljon érte avagy vesse el, legyen az bármi is. Következetlen lépések fogják jellemezni cselekedeteit. 100

Megemelkedik a testhőmérséklete, mert folyamatosan lázad, lázong a kialakult élethelyzet ellen, amit még az is tetéz, hogy tisztában van sajátságos helyzetével. Azonban ne menjünk el a láz, a hőmérséklet emelkedésében rejlő pozitív értékek mellett. A szervezet kompenzálni akarja, vissza kívánja nyerni az elvesztett harmóniát, megemeli a test hőmérsékletét, így óhajtja elérni a „méreganyagok" mielőbbi átalakítását. Jódkészítményeket említ az Albert, és ez nem véletlen. Az előzmé­ nyek ismeretében könnyen felfedezhetjük a jód fertőtlenítő szerepe és az indulatok, a kifejezésre nem juttatott indulatok közötti összefüggéseket. Jelentős szerep hárul a jódra, hiszen valamilyen módon el kell kezdeni a bennrekedt indulatok kitisztítását. Ennek a módszernek is megvannak a hiányosságai, hiszen a táplálékkal eddig is bevitte a jódot, a fertőtlenítő szereket, ismereteket, de nem tudott vele mit kezdeni.

Fizikai jellemzői: A bél cső alakú üregrendszer, melynek belvilága a test egészén térbelileg belül van ugyan, mégis szervezetünk számára ez külterület; egy külvilággal közlekedő tér, csatornarendszer, amelyben passzív és aktív módon kívülről érkezett anyagok áramlanak, haladnak tova. Ezt testünk valódi szöveti terétől egy jellegzetes sorompó választja el, egy sikamlós nedvvel bevont hámréteg, a nyálkahártya. Míg a nyálka a be­ lekben szállított anyag mozgását segíti elő, addig a hámréteg határt ké­ pez, amely nem ereszt át „senkit és semmit", tökéletes választófalat ké­ pez a kül- és a belvilág között. Ha ez a határ egészséges, rajta csak speciális anyagok juthatnak át egyik vagy másik irányban (ha tehát van „útlevelük" és azt a hámsejtek „kezelik" is). E jelenséget, ha befelé zajlik, felszívódásnak, ha kifelé, elválasztásnak nevezzük. Kevésbé költőien fogalmazva: a hámréteg egyik oldaláról a másikra történő bármilyen anyagtranszport csupán és csakis a sejten keresztül történhet. A hámsejtek közötti réseket ugyanis egy szoros összeköttetés, egy úgynevezett zárólánc-rendszer tökéletesen lezárja. A bélben az aktív felszívó működést a hámfelszín kesztyüujjszerű kitüremkedései végzik. Ezek a mikrobolyhok, melyek a felszívódási 101

BÉLPROBLÉMÁK

felszínt rendkívüli mértékben megnövelik. 1mm2 bélhámfelszínen száz­ millió mikroboholy üldögél. A vékonybél falának mirigyei és a hasnyálmirigy (lásd ott) termelik azon enzimek sokaságát, amelyek a táplálékot lebontják. Az emésztés során így nagyszámú, olyan egyszerűbb vegyület keletkezik, amelyet már a bélhám képes felszívni. E folyamatok csupán a vékonybél felső szakaszán játszódnak le. A távolabbi terület a vastagbél világa. Itt szá­ mos baktérium békés és hasznos együttlétben él testünkkel. Az immár emészthetetlen béltartalom egy részét még lebontják, s ezenközben Bvitaminokat termelnek számunkra. Lelki jellemzők: A belügyek! A feszívódás, feldolgozás és a dolgok (tapasztalatok) beépítése a szerve­ zetbe valamint a felesleg kiürítése. Jórészt mindenkinek a saját belügy­ ének számít: hogyan, miként és mit épít be életébe, fontos, lényeges részleteket. Csak nagy vonalakban térek ki a bélszakaszok jelentésére, mert a könyv mérete nem teszi lehetővé a bővebb ismertetést, de remélem, kezdetnek elegendőnek bizonyul. Vékonybél: szükségünk van egy életfelfogásra, mellyel megközelítjük a tapasztalatokat, táplálékokat. A táplálékot, melyekből a szükséges élet­ erőt, tapasztalatot merítjük. Ezek az elvek fogják meghatározni a táplá­ lékhoz való viszonyunkat. Amikor a vékonybélben keletkeznek működé­ si zavarok, akkor zavar keletkezett a felfogásunkban. Vastagbél: a „finom" munka. Azaz itt kerülnek lebontásra azok az apró­ ságok, részletek, melyek színessé, teljessé teszik életünket. Pangás alakul ki (lásd még székszorulás), amikor nem szívesen foglalkozunk a részle­ tekkel. Vakbél: a vakvágányok. Előfordul, hogy olyan dolgot is szeretnénk megemésztésre félretenni, aminek hiábavalóságáról meggyőződtünk. Vagyis tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy nem kellene „bespájzol­ ni", de azért félretesszük későbbre. Amikor ráébredünk hiábavalóságára, amikor lázadni kezdünk ellene: gyulladás keletkezik, (lásd még vakbél­ gyulladás) Végbél: a vég. (lásd még: aranyér). Valahol mégis csak tárolni kell azo­ kat a dolgokat, melyeket ürítésre szántak. Nem lehet csak úgy kihajigálni a szemetet! 102

I

s ezt a has felfúvódása és teltségérzés kíséri. arányuk megváltozik. ammónia.BÉLGÁZ Fizikai leírás: Lényegét tekintve gázelegy: több mint 60% -a lenyelt levegőből ered. és kb. lenyelt élelmiszer elégetéséhez. Az éghető anyag jelen esetben az élelmiszer. Mindannyian tudjuk: amikor valamilyen lelki jelenséget feldolgozunk. Lelki jellemzők: Természetes jelenség. vagy rosszak. így a bab. hagyma. Nézzük meg részleteiben. ami az emésztéssel. miért keletkezik gáz! 1) Az elfogyasztott. erjedési és rothadási folyamatok fokozó­ dása esetén a termelődő gázok mennyisége megnövekszik. nem okoz gondot a bélgáz. borsó. elősegíti a meg­ felelő égést. Egészen addig. 20% -ban a véráramból származik. A fennmaradó rész a béltarta­ lom bakteriális erjedése során keletkezik. lencse. ká­ poszta. a levegő elengedhetetlenül szükséges. Emlékezzünk az általános iskolai tanulmányokra: az éghető anyag. Elégtelen emésztés. Tehát az égéstáplálás mellett a levegővel gyűjtünk „lelki erőt" a feladat elvégzéséhez. egy ingert értékelünk. és a levegő. minden esetben egy mély lélegzetvétellel kezdünk hozzá. mely táplálja. ami mulandó. A hőt a természetes hőháztartás biztosítja. hogy a dolgaink nem tisztán jók. Amikor valami új dologhoz fogunk. kénhidrogén és merkaptán. nitrogén. megemészté­ séhez (a könyv elején már szó esett róla) szükség van levegőre. 103 . a bomlási folyamatokkal együtt jár. hasonlóképpen a máj-és epehólyag-betegségeket valamint az ideges állapotokat. hogyan. A bélgáz fő összetevői: széndioxid. a bomlási. oxigén. A belek gyulladásos folyamatait is túlzott gázképződés és gyakori szél­ ürítés kíséri. a hő. fogunk benne olyan részt találni. Ezen azt értem. hanem mindkettőben megtalálható a másik is. metán. Bizonyos puf­ fasztó ételek hasonló állapotot idéznek elő. míg ezek egyensúlyban vannak.

BÉNULÁSOK Fizikai jellemzők: Ha egy szerv. Elsősorban az izmok aktív mozgásképessége szűnik meg. De a másik szerepe sem elhanya­ golható! Testünknek van egy igen érdekes tulajdonsága: bizo­ nyos mértékben a környező szervek képesek átvenni a másik szerepét. amikor a gázok már problémát okoznak. helyettesítve azt. mint egy katalizátor. S mivel testünk minden része beidegzésekkel bír. Következésképpen a belekben keletkező gázokkal kell helyettesíteni.2) A véráramból származó légnemű anyagok a vér könnyebb tisz­ tulását szolgálják elsősorban. szövetrész. Úgy viselkedik. hogy a dolgainkat meg kell emészteni (ez nem csupán a fizikai síkra vonatkozik). bénulásról beszélünk.felsorolást az olvasó folytathatja -. a húgyhólyag. de nézzük meg azt az oldalt is. „gyengeségei" következményeként visszatartja a fáradt gőzt. Folyamatosan él bennünk. A megromlott folyamatok aztán további romlást idéznek elő. vagy a legkülönösebb kombinációkban. 3) Az erjedéses folyamat olyan. Eddig a természetes folyamatokról beszéltem. működések vesznek el. A háttérben álló ok ezerarcú: sérülések és mérgezések. és ez a hűdés elsődleges jelen­ sége. Az élethez hozzátartozik a tiszta levegő. hogy a beteg. s ezzel feladatok esnek ki. Az eredmény ugyanilyen tarka képet mutat: testünkben sokféle mozgás állhat le külön. amit a tüdővel lélegeztünk be. a belek vagy a gégeiz­ mok . mint a kenyérsütésnél a kovász. Bénulhatnak a szemmozgások. Ezt a beteg nem érzékeli és csak részlegesen hasznosítja. tehát a vágy. mely katalizátorként működik. elősegíti az emésztés. Külön. így leállhat az ideg­ pályák ingerületet tovavezető képessége. mintegy kisegítve. A vér juttatja el azt azt életerőt. végtag aktív működő képessége ideiglenesen vagy véglegesen megszűnik. a bomlás beindulását. mindig tudjuk. Részében és egészében az ember hiányt kezd szenvedni. Lényegét tekintve nem beszélhetünk itt semmilyen extra dologról. 104 . bennünk kell hogy legyen. gyulladások és daganatok következménye mind lehet bénulás. Arról van szó. ezért e vezérlő elv kiesése az érintett területre bénítólag fog hatni.

csak éppen azokkal a dolgokkal nem törődik. végső soron in­ nen indul. tevé­ kenységi területét. nem tesz saját érdekében semmit. hiszen semmit sem tesz annak érdekében. de lehet huzamo­ sabb gondolkodásmód is. hogy megtalálja szabadságát. A bénulások pótcselekvéséről elmondható: mindent megtesz. ami kiala­ kult! 105 . hogy a tudat meg tudja teremteni. Nem tesz érte semmit.néldául a bénultan fekvő szélütött beteg testén hamarosan felfekvéses fekélyek alakulnak ki. hogy képtelen elérni dolgokat. Itt van a központ. hogy meg van kötözve és nem képes megvalósítani semmit. hogy mellkasunk kitáguljon. hiszen az egy nagyon „kockázatos" dolog. melyek teljesebbé tehetnék életét! Mindent megtesz. ide fut be minden inger. sőt mindenkinek megfordul a fejében. sem kedve nem marad arra. mikor a légzőközpont néhány ezer idegsejtje nem ad többé parancsot arra. melynek révén jelentős mértékben változik az a körülmény. melyek látszólag semmi kockázattal nem járnak. hogy eljut-e az adott területre. Cselekszik ő. bi­ zonytalan. A gyógyulás útja: Az iménti fejtegetésekből már körvonalazódik az a tevékenység. csak éppen olyan dolgokat. amelyben lebénuljon a test. Ez lelki tapasztalatoktól függően lehet nagyon rövid idő. hogy olyan dolgokkal foglalatoskodjon. Kimenetele kétes. Ha az életet fenntartó központok bénulnak. vagy ki tudja alakítani azt a szituációt. az eredmény azonnali ha­ lál Ilyen a légzésbénulás. huzamosabb ideig kell a tuda­ tunkkal hallgatnunk: „bénák" vagyunk! Sokakban. Miért is ne. Elural­ kodik rajta a megkötözöttség érzése. de nem biztos. amik kiszélesíthetik látókörét. Lelki jellemzői: Ahhoz. hiszen va­ lami olyan jöhet. utóbbiak pedig vérmérgezéshez vezethetnek. tehát sem ideje. mikor az ember tehetetlennek érzi önmagát. Abban az esetben szokott előfordulni. ami még nem volt! A bénulások kiváltó tényezője az agyban keresendő.

A beszéd zavarai sokszor a gyermekkor jelenségei. Nagyon valószínű.úgy sajátítjuk el. mint például: agyvérzések. hogy nem lesz elég ideje elmonda­ ni. de a központi idegrendszert éri károsodás. vagy érthe­ tetlenül gyors. a kezdő konfliktus bizo­ nyára a szülőknél keresendő. hogy mindkettő. hadaró beszéd. skandálás. Lelki jellemzői: A szó szoros értelembe véve ez nem számít betegségnek. ha maga a hangképzés nem sérült. ami az akkori közlési vágyát. A tagolt. hogy a beteg szabadon kinyilvánítsa gondolatait. sőt beszédképtelenség alakul ki akkor is. artikulált beszéd folyamatosságában. hogy a gyermekkorban. ami a szívét nyomja. Erőszakos behatásnak élte meg. vontatott. „csupán" lelki zavarnak! Idegesség. meg­ nyilatkozását (erőszakosan) visszaszorította. zavarttá teszi. A legvalószínűbb azonban. érzéseit. selypítés. Természetes: nem lesz 106 BESZÉDZAVAROK . nem szabadult fel súlyuk alól! Dadogás: Lelkében az alábbi tanulság szűrődött le: belé akarják fojtani közlen­ dőit! Élete során sok olyan behatás érte. A kapkodás idegessé. ezért megpróbálja minél gyorsabban kinyilvá­ nítani (amíg van rá módja).mely közlésre szolgál .Tünetei: A hangelemek sorozatát . sokszor pedig onnan származtathatók a felnőttkori zavarok. Nagyon fontos: a gyermekkori sérüléseket mind a mai napig nem dol­ gozta fel és nem tanult belőlük. Életének egy látszólag lezá­ rult szakaszában keresendő a kialakulás forrása. hangsúlyvilágában. Ezek milyensége alapján a zavarok: dadogás. ami meggátolja. vagy agysorvadás esetében. a szülei igyekeztek elnyomni). mert lelke világa kissé érzéke­ nyebb az átlagnál! Attól fél (nem feltétlenül tudatosan!). agydaganatok. Beszédzavarok. mint tudja. tiszta. hiszen sokkal gyorsabban „kell" elmondani. raccsolás. de akár iskolai kudarc is. de annak élte meg. hebegés. az ütemezésben vagy a szókap­ csolatokban alakulnak ki zavarok. Ez lehet szülő-gyerek viszony. egy feldolgozatlan stressz. Nem feltétlenül szándékos behatás volt ez (mondjuk.

még akkor is. kinyilvánítják-e! Észre kell. hogy így magára vonja környezete fokozott figyelmét. Hadarás: Ezt hiszi: környezete csak akkor figyel rá. hogy egyáltalán most döntenie kell-e! Pótcselekvés: Hebegéssel. értékítéletében. kerüli el. A gyógyulás útja: Rá kell ébrednie saját értékeire. hogy nem képes (abban a pillanatban) dönteni. de az már kevésbé. Elvesztette türelmét. észre kell vennie: figyelnek rá és ez teljesen független attól. szíve érzéseire figyelni. hogy akkor is dönteni akar. mint lecsende­ sedjen és megértse: most másra kívánnak figyelni! Hebegés: Bizonytalanság és az ebből fakadó feszültség! Tudásában. de közvetve tapasztalható. Közvetlenül nem. mint cselekvéssel „küszöböli" ki. csak akkor képes közlen­ dőjét kinyilatkoztatni. kinyilvánítja mondandóját. amikor nem tudja. észre fogja venni: hatással van környezetére. amit róla festettek stb.! Mindenkivel előfordul. megfogalmazott vágyaiban nagyon jól tükrö­ ződik: zűrzavar uralkodik benne! A bizonytalansághoz vezettek az alábbiak: elmulasztott figyelembe ven­ ni egy igen fontos részletet. ahogyan szeretné! Pótcselekvés: Dadog. ami ezt a zavart jellemzi: a télelem. de addig biztos támpontot lel benne!) 107 . amíg más közbe nem vág. mit döntsön! Jelen esetben erről beszélhetünk: dönt. el-elakad. hogy nem tudja magát oly módon kifejezni. ha ezt az közvetlenül nem mu­ tatja meg. mondandóját! A gyógyulás útja: Sokat segít az egészséghez vezető úton: legalább egy dologban legyen biztos! (Majd az is elmúlik. ha azt nagyon gyorsan teszi. és ez még feszültebbé te­ szi! A legfontosabb. van hatása. Pótcselekvés: Inkább sietve elmondja.ideje gondosan képezni a szavakat. ez valahol „természetes". de még abban sem biztos. elhitte azt a képet. hogy kialakuljon a vágy: megerősítse érzéseit.

vágyak jelenlétét feltételezi a fenn említett be­ szédzavar. raccsolás: Tisztázatlan érzések. az imént felsorolt jellemzők sze­ rint azonosíthatók be: Duzzanat: Olyan dolgokat akar még egyszer megcselekedni. melyeket megtett vagy szükséges megtenni és meglépni. a meglépett és a meg nem tett lépésekből származó stabilitást tükrözi. Az ismert sérülések (zúzódás. a megnyilvánulásai egyértelműek. névszerint: a) Duzzanat b) Bőrpír c) Melegség d) Fájdalom e) A működés megromlása Lelki jellemzők: A boka a lélek nyelvén a lépéseket.Selypítés. hogy az élete. amely károsodás esetén az emberi test bármely más részén is kialakul. szalagszakadás. A gyógyulás útja: A tisztázás! Fizikai oldal: A bokaizület tulajdonképpen egytengelyű csuklóizület. mert ekkor nem alakulhatnak ki olyan könnyen a gondolatok. bevérzés) esetén az az öt jel ismerhető fel. A lépések. törés. szellemében fennálló túlzott nyugalomról lehetne leginkább beszélni. Minden vizenyőnél. Az iméntiekkel ellentétben itt nem jellemző az idegi megterheltség! Ebben az esetben a lelkében. amit már nem kell. tiszták legyenek! Pótcselekvés: Selypít. hogy az élet tüze 108 BOKA . vérömlenynél közös jellemző. melyet hatal­ mas erejű oldalszalagok rögzítenek. Hiszen nem sokat tesz azért. a tervek és az érzések tisztázásának erős megoldási vágya.

hogy elérje kitűzött dolgait. hogy melyik bokán jelentkezik. amikor felfedezzük: olyan célok után fut. ami lelkiismeretfurdalást okoz! A lelkiismeret-furdalás a másfajta érzésből ered. vagy meg-nem-tett lépést jelez. szívében van egy jelentős érzés. Nem merítette ki belőle a jó élményeket. benne rejlő lehetőséget és tulajdonságot. Fájdalom: Olyan megtett. közben.diszharmonikussá válik. pontosabban semmit sem szeretne tenni annak érdekében. tessék-lássék módon. mit lépett meg.. valamint anyagi jellegű döntés. hiszen valamit tenni kell. ami az ellenkezőjét sugallja. majd. Nem merítette ki az összes. Szándék. Ez a fájdalom attól függően. valamerre menni kell! Ha nem a helyes irányba. A gyógyulás: Megértéssel kell kezdeni: mit mutat. Továbbá: életének rengeteg részletét nem vagy helytelenül értelmezte. ami nem ébreszt benne örömet. Mégis meg fogja tenni. Az ilyen cél felé vezető út elején. 109 .és belefárad. mert másként ott marad és további problémákat eredményezhet a konfliktus! Sokszor már az is jelentős javulást idéz elő. amiből egyenesen következik a ked­ vetlenség. (Bő­ vebben a lélek és a fájdalom fejezeteknél). és ebben az állapotban könnyen gyökeret ver az alulértékelés! Az elért „sikertelenségeknél" jusson eszünkbe ez a perspektíva is: valószínű . lehet érzel­ mi. teljes szívvel kí­ vánta elérni céljait. szorosan összefüggő eseményből ered: Kisebbrendűségi érzése könnyen érthetővé válik. mit tudok belőle tanulni? Sorra kell venni ezeket. hanem csak félgőzzel. nem teljes energiabefektetéssel. hogy felmérjük helyzetünket és kialakul bennünk a szándék. mint a kudarcélmény. amit sikerként könyvelhet el. Másrészt lelkében. A fájdalom jellegzetessége az egyszerre jelentkező kettősség! Egyrészt tudja mit tett. mit hibáztam! De ami ennél sokkal fontosabb. Ez a kedvetlenség a lépésekben keresendő.. hogy megoldjuk. Megoldjuk. akkor (ebből következően) az ellenkezőbe! Elindul (az általa is rossznak tartott irányba). de még a célnál sem fogja érezni az elvégzett munka teljességét! El. hiszen ott van a belső késztetés! Ez a kedvetlenség két. Így nem marad más.biztos -. cselekedet.

és kell hozni elkövetett hibánkat! 110 . mert egészen mással törődtem én. akkor biztosan állítható. megteszek egy igen nehéz. pihenés. érzésemet nem. hogy semmi másra nem tudtam figyelni. az érzésekre nem maradt idő. ami igen hatékonyan játszott közre figyelmetlenségem­ ben. és ez. amit természetes módon akkor nem tudtam különösebben értékelni. de figyelembe kell venni azt a lelki állapotot. Erre elmesélek egy nagyon rövid történetet: Egyszer valamikor. mendegéltem és nagyon el voltam gondolkodva. előbbutóbb belelépek „valamibe"! Beleléptem. sertéstelepen dolgoztam. csak azt nem.A legfontosabb: mindent helyre lehet hozni! Ficam: Egy rossz döntésre szánta el magát. Filozofálgathatunk rajta. régen .lépésre. hogy időszerűtlen lépés volt. lehangoló légkörben az én hangulatom is kezdett hasonlóvá válni. fel sem merül bennünk a gondolkodás! Amikor tudjuk a helyes utat. egyszerűen haladunk. s közben figyelünk minden apró részletre! Hogy ebben a történetben mi volt a pótcselekvés? Egy örömet okozó döntés helyett egy másikat választottam! A gyógyulás: Pihentetés. Ebben a büdös. csak a konkrét lépéseimre nem.egy „előző" életemben -. hogy lélek­ emelő látvány tárult szemem elé. Ezt rögtön tudtam. amit felhasználunk arra. hogy elmélkedjünk: helyre lehet. amit nagyon gyorsan helyre kell hozni! Természetesen ez is fájdalommal jár. de az élet megmutatta. mert fájdalmam következtében alig voltam képes visszamenni a pihenőbe! Ráfoghatjuk a rossz . szabadulási. de leginkább menekülési vágyamtól vezérelve „elhatá­ roztam". A környezetről sok mindent el lehetett mondani. de lehet. a közelmúltban meg is lépte! Megtette. vajon helyes. Mentem. így könnyen megjósolható volt. Sok minden járt a fejemben. nyomasztó lépést! Ez nagyon le­ foglalta gondolataimat. vagy helytelen érzelmi lépés volt-e (a bal lábammal zajlott ez a történet)! De ha ennyire lekötötte fi­ gyelmemet. Amikor meg vagyunk győződve valamely elképzelésünk helyességéről. hiszen egyébként nem fektetnénk rá elegendő hangsúlyt. ez olyan lépést volt. a lépésem kificamította bokámat. Dac­ ból. Annyira lefoglalt.fizikai . Még a lépéseimre sem! Minden másra figyeltem.

amely egyben védelmet szolgáltat a mélyebben fekvő képleteknek. A mélyében elhelyezkedő rugalmas rostoknak köszönhetően a moz­ gást nem gátolja. a tapintás. információt. nyomás-. A mélyebb réteg a festékanyagot termelő sejteket tartalmazza. hogy most kihúzok belőle minden erőt. ami gátolja a helyreállást! Törés: Egyértelműen olyan elhibázott lépés. a bőr alatti kötőszövet zsírtartalma révén tápanyagraktárként szolgál. csomagolástechnikai szempontokból). Lelki tulajdonságok: A bőrt tulajdonképpen értelmezhetjük kétirányú falnak. tehát testünk hőháztartásának szabályozásában is lényeges szerepet játszik. s kiterjedt hajszálérhálózatával ugyanakkor a hőszigete­ lés. A védelmi gátat jelentő felszíni hám nem áteresztő. Még mé­ lyebben. válogatni kell közöttük. Súlyra és kiterjedésre nézve is a bőr testünk legnagyobb szerve. Ezzel. A válogatás. koncentráljunk arra.tenyerünk és talpunk ki­ vételével. (Ez persze szellemi síkon is igaz. Az ingereket meg kell szűrni. Jusson eszünkbe: az immunrendszer (egyik) első 111 BŐRBETEGSÉGEK . hőleadás. lásd aura). a hideg-meleg érzékelés. helyrehoz­ ható. gyűrődés után az eredeti alakját visszanyeri. de az adott pillanatban helyrehozhatatlannak éljük meg! Fizikai jellemzők: Bőrünk a lestünket borító szövet.Szellemi gyógyítás: Kezünkkel formáljunk csövet a boka körül. Az egyén belső intimszférája és a külvilág között tölt be védő. A bőrben helyezkednek el verejték.és faggyúmirigyeink. a szelektálás nél­ külözése komoly betegségek forrása lehet. Kültakarónkat mindenütt finom szőrzet fedi . A fajdalomérzés. beengedő szerepet. nem en­ gedhetünk be minden ingert. ami hatalmas (általában rossz) változást hozott életébe! És ami megkülönbözteti a ficamtól. Szükség van erre a falra (és nem csupán esztétikai. rezgésvalamint viszketés-érzés szolgálatában áll a belé ágyazott sajátos idegvégződések segítségével.

Az ebből már egyenesen következik. Amennyiben össze­ vetjük a testrészek jelentéstartalmával. de az igazi gondjait nem mondja el. aki már nem tart távol semmilyen ingert. így a számára káros dolgok szabadon beáramolhatnak. hogy így legyen) a külső ingereket. aki távol tartja magától (legalábbis igyekszik mindent megtenni. Természetes. rányomják bélyegüket a környezet­ hez való megnyilvánulására. érződik rajta. Másrészt. A tapasztalt dolgai szinte beleégnek. Érzi: ezek ellen semmit sem tehet. kivetési vágyak tükröződnek a mitesszerekben. hogy több bajt ne okozhassanak! Apró meg nem értések. hogy idegenkedik azoktól a dolgoktól. ezért mást talál ki: körbeveszi őket. de nem képes teljes mértékben kilökni magából. esetleg károsakat kiengedje. kiürítse! Betegség. ami a természetes védekezés és a beburkolódzás között van. nem fogja észrevenni az élete jobbik felét és kialakul benne egy nagyon erős elégedetlenség. energiákat és átesik a másik oldalra! A beletörődő. hogy a levegővel együtt szilárd anyag is bekerül. Mitesszer: A bőrön lévő pórusokon keresztül lélegzik a test. Erősíti a bőrt. behatást. melyeket „kénytelen" elviselni. Így két alapvető típust lehet megkülönböztetni: A túlzottan védekezőt. a szükségtelene­ ket. mikor az a kényes egyen­ súly felborul. Problémája van a körü­ lötte lévő világgal. amire igazán vágyik. Egyrészt nem kíván velük foglal­ kozni. vastagítja. lelke mégis háborog rajta. hogy baja van. Nem érti: miért pont neki kell ilyen helyzeteket elviselni. kóros elváltozás akkor alakul ki. hogy az élethez szükséges dolgokat beengedje. Ennek az oka: mivel szinte csak az irritáló dolgokat tapasztalja. melyekkel munkálkodni kell. elégeti a rendelkezésre álló erőket. a bőr védekezik ezek ellen. A környezetéből olyan ingerek érik. ami előbb vagy utóbb kifárasztja. hogy e két véglet 112 . PL: a mindkét kézen megjelenő ekcéma jelzi.bástyája a bőr! Vegyünk figyelembe egy másik tényezőt is: olyannak kell lennie. megtudhatjuk a pontos kiváltó okot is. másrészt elérhetetlennek tartja azt.

ennek egyenes következménye. amikor a mitesszerek jelentkeznek. általa! 113 . amikor ezt ta­ pasztalja (nem feltétlenül tudatosan): a problémákat úgy terhelték rá. A pattanások megjelenését is vehetjük valamiféle eredménynek. feszültté teszi. Mégis ráerőszakolják. Arra összpontosít. de ezt most inkább más! Lázad azon jellemzések ellen. pattanásos területek. Szorosan ide tartozik: itt. A „két világ" közötti feszültségek idegeskedést eredményeznek.jó" szemmel. melyektől borsó­ dzik a háta. hogy szembenézzen azokkal a dolgokkal. kifakad. ebben az esetben nem jellemző a lázadás. Természetes módon nem képes megszabadulni a felhalmozódott mérgektől! Tűr. feltételezi. ez hatá­ rozottan befolyásolja az egyén megnyilvánulásait. hogy itt is az egyénnek a világhoz való viszonyában van a probléma gyökere. lega­ lábbis a külvilág felé ezt mutatja és amikor nem bírja tovább.között fog érzelmektől túlfűtötten ingadozni: követelőzés és a teljes viszszahúzódás. idegesíti. mit mond. mit gondol róla a világ és saját tudatával harcolva érveket gyárt azok megcáfolására. sokáig tűr. hogy a bőr (természetesen a tudata is) elveszíti a tisztulási képességet. amikről azt hiszi. hogy nem néznek rá . hogy igen. Cáfolni! Nem megérteni! Tanulni belőle.. kevésnek érzi magát ahhoz. és ezeket igyekszik minél gyorsabban megcáfolni. Pattanás: Lelki tünetei annyiban hasonlítanak a mitesszerhez. Az a „tény". Elhelyezkedés szerinti jelentés: Háton: Itt akkor jönnek létre gyulladt.. Természetesen az imént felsorolt tulajdonságok csak azon időszakokra jellemző. A negatív benyomá­ sokat lázadások közepette igyekszik eltávolítani életéből. de itt már határozott lázadásról is szó van. érik-e kritikák vagy nem. Kicsinek. természetesen eredményte­ lenül. in­ kább a csendes beletörődés a mértékadó viselkedés! A gyógyulás útja: Figyelmesen olvasva kikövetkeztethető a helyes viselkedési minta. hogy valóban léteznek! Összességében elmondható: teljesen mindegy. hogy azok nem az övéi. sértődöttség.

nem is vonhatna le. Mottó: „Az élet rossz. hogy minél nehezebben lehessen rajtuk fogást találni! Miért igyekszik távol tartani a dolgokat? 114 . elvekről kell (akarata ellenére) gondoskodnia. mint: „a világ el­ lenséges". „nem is történhet másként". mert életét csakis egyoldalúan értelmezte és más következtetést. hogyan szabaduljon tőlük. hogy más arcot kell mutatnia. hiszen tudja. cselekvési formák kialakítása. problémája van családjával. fedezi fel milyen is a világ és azt. melyek igen nagy terhet rónak rá. hogy hogyan viszonyuljon hozzá. Hol van az ő helye? Zsíros bőr: Lelki jellemzői: Túlzottan fél a környezetétől. következésképpen igyekszik minél sikamlósabbá válni. Pubertáskorban nagyon gyakran fordul elő. a saját érzéseire való figyelés és az ezek szerinti viselkedési. hát még megoldani! Arcon: Ebben az esetben keletkeznek az imént említett tünetek. amikor a kör­ nyezetből azt a következtetést vonja le. Jelentős súlyokat visel és nem találja annak módját. ez nem az ő feladata lenne! Lázad. tehát igyekezzünk kicsúszni karmai közül"! Kemény az élete. Miként egyes küzdősportokban felfedezhető: olajjal kenik testüket. Erre meg is talált minden indokot. de ezt nem igazán tudja megnyugtatóan kimutatni. Nem elképzelései szerint viszo­ nyulnak hozzá. hiszen ebben a korban. időszakban alakul ki a világhoz való végleges viszony. Konfliktusa van a gondoskodással! Érzi: olyan emberekről. melyek neki el­ lenszenvesek. Lelke lázong. Combon: Azt érzi. jól megalapozta eszméit! Sérülékenynek hiszi önmagát. hogy a külső.A gyógyulás útja: A megértés. zavaró „ingerek" könnyebben lecsússzanak róla és ő könnyedén kitérhessen a „viharok" elöl. Ebben a korban szembesül. rá akarnak erőszakolni olyan dolgokat. hiszi.

de azt hiszi. 115 . hogy eddigi élete során képes volt különösebb erőfeszítések nélkül is megúszni a szorult helyzeteket. lényege­ sebb: saját magáról megfeledkezett gondoskodni! Valódi gondoskodásról beszélek! A száraz bőrű emberek hajlamosak erre: az igaz gondoskodás helyett az érzékeik. Harcolt. Ez a két ellentétes érzés: vágy a közelségre és a közelség félelme állandó harcra serkenti (dühkitörések. s ezt az érzést jeleníti meg a bőr. azt is mondhatom. Eddig közel engedte az embereket.Mert már így is tele van! Mivel? Rengeteg indulattal.és megfáradt. Száraz bőr: Testileg-lelkileg el. nagyon sokat harcolt mások ellen. ráncosodni kezd. teljesen kimerül. igaz lényéhez. Vénnek. fásultnak érzi magát. elfelejtették a gondoskodást. befolyásolni igyekszik életét (nem véletlenül. és ez elől folyamatosan menekül. következésképpen (nem csak látszólag) megöregszik. na­ gyon jó oka van ennek és ezt valahol érzi is). elfárad. Elveszítené egyéniségét. hogy kiszáradt. hiszen eddigi „tapasztalatai" jól megmutatták: beletipornak érzéseibe. Ennél is fontosabb. akkor saját maga elveszne. Mindenki irányítani. belügyeibe. fel kell fedeznie. melyeket másokkal szemben tapasztal. és ez rettentően kifárasztotta. sértődöttséggel és az ebből egyenesen következő félelemmel. hiszen a víz hiánya miatt száradni. érzelmeik kielégítését helyezik előtérbe. melyek fájdalmat. A részletesebb megismeréshez idézzük fel a testrészek lelki jelentését! A gyógyulás útja: Mindenképpen meg kell találnia. kiégett! A kiszáradás annak következménye. illetve azokat a dolgokat. szabadságát. Másrészt szeretne közelebb kerülni önmagához. Az ilyen ember már képtelen közel engedni környezetét. majd depreszszió). hogy elmulasztották „meg­ öntözni". mások­ hoz pedig másként. de legalábbis kellemetlenséget ébresztettek benne.

majd egy hirtelen fordulattal. vagy teljesen eltűnnek. bizonyos fokú vissza­ húzódás. akik gondos­ kodni szeretnének.haja fehér. 116 . mivel nehe­ zen cserélődik. belemar saját magába. Találd meg. (az albínó örökletes festékanyag-hiányban szenved . ugyanis addig sem kell olyan dolgokkal foglalkozni. Pontosabban egy olyan (testi) jellegű csalódással. amikor igen határo­ zott elvárásai voltak egy szerelmi partnerrel kapcsolatban és ezen elvárá­ sokat jó ideig teljesítette. szeme színe piros) Lelki tünetei: Az orvosi háttér mögött nagyon jelentős szerepet játszik ez a tény: az élete során kialakult pigmenthiány minden esetben összefüggésbe hoz­ ható egy nagyon erős lelki csalódással. többek között tisztaságmánia is. Ennek következtében kialakul szerveztében egy félelem. mert folyton pótcselekvésekhez folya­ modik! Ez lehet pl. Ha a felhám pigmentjei körülírt területen megfogyatkoznak. Kötözködik. Pótcselekvés: Megmar mindenkit. melyeken gondolkodnia kell! A gyógyulás útja: Fedezd fel betegséged forrását.úgymond . mennyi jó van ebben: közel engedni azokat. az élet során különféle festékanyagok rakódnak le a sejtekben vagy a sejtközötti állományban. ebből következik: nehezen fogad be új dolgokat és nehe­ zen hasznosítja megszerzett életismeretét.festenyzett.Nagyon fontos szerepet játszik a víz szállítja az ismereteket. bőre sápadt. Ez figyelhető meg a hajlott korú emberek arcán. közös életük más irányt vett. Merd felvállalni céljaid. kezén. Vagyis többé már nem felel meg az elvárásoknak. BŐRPIGMENT-HIÁNY Tünetei: A bőr . A gyógyulás szolgálatába azért nem képes állítani tudását. világos foltok keletkeznek.

megértette az összes kiváltó tényezőt! Tünetei: Az elülső mellkasüregben helyezkedik el. Tudjuk. amikor a „problémás" személy­ nek teljes szívből képes megbocsátani! Ezt viszont akkor tudja megtenni. majd a serdülő­ kortól rohamos sorvadásnak indul. hiszen valódi. idő előtt fejlődik vissza. jelentése a következő: abban a tekintetben kialakult egy erős távolságtartás. Hosszadalmas. Tanult belőle és ezek után már másként viszonyul a külvilághoz! A külvilágról alkotott véleménye. amikor az ember lelkileg feldolgozta az őt ért sérülést. fertőzés). ugyanolyan kapcsolatokat igyekszik kialakítani. mint amiben csalódott. tehát amikor a színező­ anyag eltűnik. megerőltető testi munka. következtében rendellenesen gyorsan.az immunrendszer része. sebeit nyalogatja.Bőrünk a külvilághoz való viszonyunkat tükrözi. s felnőttben már csak zsíros marad­ ványként lelhető fel. a szükséges erősséget. a kívánt hatékonyságot. hideghatás. az nem derül ki. és így . hiszen ez az elváltozás „különö­ sebb" problémát nem okoz. optimális szintet. A bőr színének visszanyerése csak akkor lehetséges. lapos. hogy a csecsemőmirigy a korai gyerekkorban bekövetkezett súlyos lelki vagy testi megterhelések (éhezés. Igyekszik bebizonyítani: ő másmilyen! Hogy valójában milyen.amíg működik . Nyirokszerv. kétlebenyü. színtelenség. amikor tanult belőle. megnyilvánulása akkor következik be. rózsaszí­ nű szerv. sé­ rülékeny lelkületét nem mutatja meg. S az így felnőtté váló ember szervezetének védekező folyamatai (im­ munrendszere) SOHA NEM ÉRI EL a kívánatos. és így biológiai ellenálló 117 CSECSEMŐMIRIGY . nem is ezek szerint cselekszik! A gyógyulás: Ebben az esetben elég nehéz helyrehozni a bőrt. A pótcselekvés: Inkább visszahúzódik. 5-10 éves korig még növekszik (mintegy kétszeresére). elhú­ zódó folyamatra lehet és kell számítani.

hogy az mi. BEÁLLÍTÓ SZERV! Az optimális sebességgel. és elsősorban gyermekkorban alakulnak ki azok a visel­ kedésformák. 118 I . így nem is tudnak vele élni! A szeretet és a hozzá való viszonyunk szabályozza. mint örömforráshoz. az ősbizalommal van szoros összefüggésben ez a szerv.képessége csupán töredéke lesz annak. az emberek­ hez és a világ dolgaihoz viszonyul. a gyerekek sokkal elfogadóbbak. Akik gyermekkorukban „sérülést" szenvedtek korán fejlődött vissza ez a szervük . csak gondolkodni. mi is veszi őket körül. meghatározni. Alapvetően. mennyire „hidegen hagy" a körülöttünk lévők hatása. Lényegét tekintve gyermekkorban fejlődik-alakul ki az a viszony. ami a szeretethez köti. A gyermekkorban szerzett tapaszta­ latok fogják elsősorban befolyásolni. ugyanilyen hatása van az örömnek is az immun­ rendszerre. A han­ gulatváltozások párhuzamosan hatnak a védekező mechanizmusra.sokkal nehezebben értik meg a sze­ retet nyelvét és azt. A csecsemő-mirigy szerepe: felfogni. mint a felnőttek. Azt is mondhatom: a csecsemőmirigy egy átalakító szerv. amikor békések és örömtelik vagyunk. határozza meg im­ munrendszerünk „tüzének" sebességét! IMMUNRENDSZERT SZABÁLYOZÓ. elmélked­ ni kell egy keveset. Mennyivel könnyebben tudjuk feldolgozni. Lelki jellemzői: A szeretettel. az optimális égéssel érhetjük el a maximális erőt. kiárasztani a szeretetet és átalakí­ tani érthető nyelvre. Köztudott dolog. természetesebbek. ami igen erősen befo­ lyásolja az immunrendszert! Ugyanez igaz a hangulatokra is. Könnyen beláthatjuk ennek életképességét. mégpedig a tapasztaltakat átfordítja a szív nyelvére. ami az életben maradáshoz szük­ séges. melyek alapján későbbi életében önmagához. A szeretethez. hogyan viszonyuljon a szeretethez. Ugyanígy. Ereznek ugyan „valamit" de nem tudják.

s mivel nem tudatosodik. és a tudatalattijába kerül.CISZTA Fizikai leírás: Védőburokkal. mert ez könnyebbnek. és nem okoz panaszt vagy tünetet. ahol a fogantatás után kifejlődik a magzat (!). így a szervezet immunrendszere nem ismeri fel. savó). akkor az alábbi lelki jellegzetességek vannak jelen: talált. genny. jól körülhatárolt terület. Ekkor a gyógyulás folyamatát még nem is említettem! A könnyebb érthetőség kedvéért. és azok szerint csele­ kedni. más esetekben viszont észrevétlen marad. tehát nem is védekezik ellene. akár magányosan. A tanulságokat elmulasztotta hasznosítani. Lelki tünetei: Olyan pszichés eredetű konfliktust takar. kapott egy dolgot. mulasztását viszont nem pótolta. Úgy gondolja: ez (bármi legyen) számára nem jó! Pótcselekvés: Cisztákat hoz létre.). Ez a kérdés. hogy megoldotta vagy feldolgozta volna. pangó váladék. melynek üregében folyadék (vér. erős fallal bíró tömlőszerű képlet. méhben stb. növekedve teret foglal. daganat-sejtek) lehetnek. ami örömet ébreszthet benne. A méhben keletkező ciszták lelki oka a méh szellemi jelentésében található. kockázatmentesebbnek tűnik. vesében. majd később megoldja. néhány példával igyekszem bemutatni a hozzá vezető folyamatot. megérteni az élet dolgait. de nem hagyja növekedni. vagy szilárd képletek (pl. probléma azonban megmarad. akár nagy számban (agyban. csontban. megrepedhet. inkább magába fojtja. mint feldolgozni. A bal vesében megjelenő ciszta lelki oka. Ez a megoldatlan helyzet vezetett azután a ciszta keletkezéséhez. Ez az a „hely". Tehát amikor itt keletkezik ciszta. 119 . melyet félretett (magába zárt) anélkül. Félretette és úgy gondolta. Bármely szervben előfordulhat. nyák. hogy egy bekövetkezett érzelmi ellentét (csalódás a szeretett személyben) nem került feldolgo­ zásra.

hogy önállóan rendbejöjjön). Természetesen egy feltételt tartsunk szem előtt: a tör­ ténetben szereplő mindkét félnek legyen megnyugtató a megoldás. Jellemző a testszerte vagy gyakran a nemi szervek bőrén jelentkező visz­ ketés. de vizsgáljuk meg a miértet is. Tulajdonképpen leáll a hasnyálmirigy harmonikus működése. ismétlődő homályos látás. ami normális esetben bánatot okozna. hogy az fel­ oldódjon. amivel megédesíthetné az életét. Önmagáról elfeledkezett valamilyen oknál fogva. Lássuk bővebben ezeket a kiváltó tényezőket. egyes esetekben kóros éhségérzet és túlzott evés mellett fellépő fogyás. (Ekkor tulajdonképpen a beteg immunrend­ szerét. ami kiváltja ezt e beteg­ séget.főleg az alsó végtagokban . és ez azt jelenti: saját maguk szeretnének olyan dolgokat cselekedni. majd gondolj erre: A bennem rejlő erőt a cisztát körülvevő burokra sugárzom. majd idővel a perifériás idegpályák károsodása. tudatát erősítjük. Ez abban áll.Gyógyítása: Beszélgetéssel vágyat ébresztünk. Lelki háttere: Elöljáróban tisztázzuk. mi történik a testben. A betegség a szeretettel van összefüggésben. CUKORBETEGSÉG Fizikai tünetei: Leggyakoribb bevezető tünete a gyengeség és a fáradékonyság. és felszívódjon.érzészavarokban. A gyermekeknek is van szabad akaratuk. pl. hogy a beteg rendezze végre magá­ ban a konfliktust. melyek örömet okoznak. 120 . Majd gyakori és bő vizeletürítés. szomjúságérzés. A cukorbetegség kialakulásának oka az örömben keresendő! Nem képes az ember „helyesen" értelmezni az életében bekövetkező örömteli pillanatokat. ér­ zéskiesésekben nyilvánul meg.: nem örül a jó érzéseknek és örömet vált ki az. Kezedet rakd a kérdéses terület fölé. hogy a tudat és a szervezet nem találja meg azt a dolgot. amely . Gyermekkorban: A szülő és a gyermek között kialakuló konfliktus.

Újra kell tanulni az örömmegélő képességet. mint amenynyire ő teszi. a tudatában és a szívében élnek. idős korban már könnyen keletkeznek törések. ami lelki szinten egy bizonyos lustaságot eredményez. A gyógyulás útja nem nélkülözheti a saját örömöt. Fájdalom és sántítás alakul ki. CSÍPŐ Fizikai jellemzők: A kor előrehaladtával idült gyulladásos (kopásos és torzulásos) jelen­ ségek lépnek fel a csípőizületben. Gyermeki módon át kell adni magát a fel­ szabadult örömnek. tehát egyre nehezebben tud mit kezdeni a cukorral (édességgel). de úgy érzi ő. hiszen elég mélyen beleivódott az elképzelés: értéktelen. Nincs gyermeke: az utódok hiánya miatt azt képzeli: kimaradt minden öröm az életéből! Természetesen a hite és a valóság nem minden esetben fedik egymást. hanem készen kapják! A betegség kifejlődésével pedig egyre in­ kább így lesz.) 121 . A tudatban lévő lustaság kihat a hasnyálmirigy működésére (lustává teszi). de ezek nagyon szorosan összefüggenek. nem becsüli meg mindazt a gondoskodást. (Felritkulás kezdődik a csontfej szerkezetében és a medence ízvápájában is. Leggyakrabban ezek a problémák. amit neki szentel. főleg a combnyaknál. nem érdemli meg a magával való foglalkozást. egyre több szeretetet (édességet) kapnak. Felnőtt korban: Két lehetséges ok vezethet a betegég kialakulásához. és az izület mozgásai minden irányban beszűkülnek. úgy érzi. Míg fiatalabb korban a combcsont csak igen nagy erőbehatásra sérül. csak az elméjében. egy tőről fakadnak! Ezek az okok pedig a gyerekekhez való viszonyban keresendők: Van gyermeke. az örömöt. figyelmet.Ezek a gyerekek nem saját maguknak teremtik meg az örömteli pillana­ tokat. Nem lesz egy egyszerű dolog. nem szereti annyira.

nem örül munkájának. ezért ne is igye­ kezzünk meggyőzni őt! A további jellegzetessége ennek a betegségnek. tapasztalatai szerint viszont minden esetben elköveti a hibákat. nehézségekre figyel. életét a „kudarcokra" építi! Kudarcra épít. egy helyben to­ pog. Önmagában ez még nem jelentené a betegségtünet létrejöttét. figyelme elsiklik az elvégzett munka értékei felett! így kell. mint ebben: hibákat követ el! Látszólag a két mondat ugyanaz. hogy történjen. természetes. megérteni. hol nem képes erőt venni magán és nem halad sehová. elmulasztja észlelni sikereit. hogy az esetek jelentős többségében az érintettek zuhanyozással tisztál­ kodnak! 122 . sem kedve. belső diszharmóniája lesz. egyre jobban akar megfelelni! Mereven ragaszkodik elképzeléséhez: az általa végzett mun­ ka értéktelen. Komoly gondot okoz neki a megfelelő haladási sebesség. de ő ezekben a gyengeség jelét véli felfedezni. Könnyen érthetővé vá­ lik. miért is megy el jó tulajdonságai mellett: kicsinek. Észre kell vennie: követ el hibákat! Sokkal több van ebben. Hol nagyon gyorsan akar eljutni kitűzött céljához. Gyengeségnek éli meg és ezért rossznak. Általában ez azokra az emberekre jellem­ ző. akiknek az életét mások szolgálata tölti ki. hiszen saját értékeit nem ismeri. kevésnek és vala­ hol értéktelennek tartja magát.Lelki jellemzők: Megbetegedésének lelki oka a következő: a saját világában nem leli örömét. Mások örömével. Cselekedetei. amikor egyre jobban meg akar felelni. Mivel minden figyelmét erre for­ dítja. kívül maradnak tudatán is. nem fogja érzékelni. de mereven ra­ gaszkodik ahhoz. de ez csak a látszat! Egészen más száj­ ízzel jön ki belőle az ember! Ennek a jelenlévő diszharmóniának lesz egyenes következménye: elve­ szíti. elfogadni azt a köszönetet. kerülendőnek tartja. hogy inog az egész élete! Ezekhez az imént vázolt elvekhez erősen ragaszkodik. tevékenységnek. haszontalan. amit magunkban is megbecsülünk! Azok a dogok. Mi más­ ra figyelne. melyek rajta kívül esnek. csak ezekre alapozza értékelését. Utóbbi csak a ku­ darcokra. Ennek következtében lelkiismeretfurdalása. Saját magára nem marad sem ideje. hogy másoknak (a sajátjánál) jobb életet teremtsen! A sok munka következtében elfárad. amit ők adnak. az egészsé­ ges ütem megtalálása. hogyan is érthetné meg mások köszönetét! Csak azt tudjuk elis­ merésként értékelni. boldog­ ságával és boldogulásával tölti idejét.

mit kell tennie. vagy elmegy a boldog pillanatok mellett.Tussolnak. Jelentős. tudja a számára helyes utat és lázad a mostani sorsa ellen. hogy kényelmesen. Csak azon dolgok ellen tud lázadni. tehát kötelező érvényűnek érez (szerinte nem lehet belőle kibújni). és ez konfliktust okoz. kialakult hitrendszer. ezért vagy nem érti. Lázad és mégsem tesz annak érdekében. Természetesen sok örömteli dolog van életében. Lehetne jobb. Fájdalmas dolog belátni. de a sebesség helytelen. elengedve pi­ henjenek. Pedig élete tele van örömteli cselekedetekkel. hiszen ezt nem tekinti és lelki beállítottságának köszönhetően nem is érzi örömnek. Keménység. tapasztalja az igazságot. hogy lehetne jobb is az élete. a sorok között olvasva kiderül. hiszen előbb vagy utóbb elfáradnak (összeesnek) és átesnek a „ló" másik oldalára: semmit sem tesznek saját érdekükben! Most nézzük meg a „különböző" okok miatt kialakuló fájdalmat! A fájdalom a kettős érzésből. lelke legmélyén érzi. de cselekvése kimerül a gon­ dolkodásban. felháborodni. me­ lyeket kötelességnek. semmilyen nehézséget sem fog okozni a másként viszonyulás. másként döntés. hasonlatossá válik az ember szellemiségéhez. hiszen képes rá! Csípőizület-gyulladás: Létrejöttéhez az alábbi feltételek szükségesek: Komoly. ami megnyilvánul élete minden területén. A gyulladás annak lesz következménye. hogy belül. a lázongásban. A diszharmonikus mozgás azután kivetül a fizikai testre. Amikor valaki laza és „hajlékony". A gyógyulás útja: figyelmesen. csak éppen szabadsággal nem. mit kellene tenni. hogy élete po­ zitív fordulatot vegyen. Elvekhez való végletes ragaszkodás. de egészen mást tesz. cse­ lekszik. átadják magukat a nyugodt ernyedtségnek! Mindig rohannak! Persze ennek meglesz az ellentéte is. konkrét tetteket elfelejt megtenni. mit kell másként szemlélni és cselekedni! 123 . mely sok tulajdonsággal rendelkezik. mert nincs idejük arra. vagyis különböző elváltozások kelet­ keznek. Cselekednie kell. kettős tudásból fakad! Ez a kettősség: tud­ ja. lelkében is rugalmasan áll hozzá dolgaihoz. de ezekről nem vesz tudomást.

amilyen ő maga. merev megközelítés egyenes úton vezet a harmónia meg­ bomlásához. Válságba kerül és el­ megy vásárolni. tehát kenni sem kell. hogy tornagyakorlatokat végzünk. hogy túlzásba visszük pihentetését. és kész tényként fogadja el a rossz sorsát. akkor lelki oldalról kell megkeresni azon eseményeket. Másrészről: az ellenoldalt jobban terheljük. Érzelmi válságait az anyaggal próbálja orvosolni. Ha anyagi jellegű konfliktusa van. amit a beteg érez. A hosszú távú. A nagyon nagy igénybevétel. igyekszik magának bebizonyítani. arra „nincs" szükség. A gyógyulás útja: ha lelki baja van. kímélni fogjuk. melyek örömet adnak. az örömtelen küzdelmeit. valamint az izület gyengesége. Ez azt eredményezi. nagyon is kézzelfogható tüneteket hoz létre. érzünk. hiszen tapasztalja: élete távol áll a tökéletestől! De miért is lesz ilyen? Elveszítette gondolkodásbéli rugalmasságát. így idővel a test felveszi a tudat által közvetített formát. amit pedig félrete­ szünk. akkor ez az érzés hasonlóképpen meg­ terheli a testet is. vagyis valamelyik érzelem túlsúlyba kerüléséhez. Az egyik oldalt jobban terheli. de konkrét test­ mozgás nem történik). Gondolhatunk a legegyszerűbb nyálképződéstől egészen a szellemi tor­ náig (azt gondoljuk. hogy az anyagi javak hajszolásával elérheti a megoldást. Ezek a kiváltó okok nagyon szorosan összefüggenek. tehát igyekszik beletörődni. Bele is fog törni. Vagyis a megoldás helyett pótolni igyekszünk valami mással. azt anyagi oldalról kell orvosolnia. amikor kimutathatóan erősödnek az izmok. Rosszul érzi magát a munkahelyén. csak együttes jelenlétük váltja ki a tünetet. Amikor tehernek érzünk valamit. a feloldást. Tehát pihentetni. hiszen amit kigondolunk. 124 . és sokkal kevésbé használjuk.Torzulás: Huzamosabb ideig tartó „torz" életfelfogás miatt a tudat olyanná teszi a csontokat. mint a másikat. A nagyobb terhelés ebből a pótcselekvésből következik: Az anyagi gondjait érzelmi oldalról igyekszik megoldani. a keserűségeit. Ezen azt a felfogást értem. mert a megélhetéséhes kevés pénzt keres. ami nem kizárólag testi jellegű. Kopás: Izületi kopás oka lehet a túlzott igénybevétel mellett az elmulasztott pihenés.

nem kell olyan erősnek lennie. vérömleny keletkezik. hogy abban találjuk meg a pihenés.daganatos. Akkor válik hajlamossá a törésekre. Magyarán nem tesszük félre pihenés céljából. Nem tudja felfogni és megérteni azt a változást. A kivezető út: a cselekvések harmóniáját visszanyerni. végtagokat alkotó csontok sérülésekor az érintett terület mozgáskorlátozottá válik.csontel­ változásoknál később és fokozatosan kialakuló fájdalom. a jól végzett munka örömét. de ezekről nem hajlandó vagy nem képes tudomást venni. Általában akkor keletkeznek a törések. valami jelentős dolog változik életében. Csonttö­ rés környezetében duzzanat.Mivel kevésbé támaszkodunk rá. ami tartja. amikor az ember helytelennek. amit akarva vagy aka­ ratlanul ő idézett elő. mikor életében hirtelen változások állnak be. hanem valami mást megerőltetőt . . biztosít egy bizonyos szintű keménységet! 125 . rossznak ítéli meg döntését. amire alapozza életét. értelmetlenné válik. más .végzünk. amiben elfáradtunk. Törések: Keletkezésükhöz az alábbi lelki jellemzők szükségesek: törést okozó szellemi megélések. amikor az ember azt érzi. vagy inkább újra használni úgy lehet. CSONTBETEGSÉGEK Lelki tünetei: Amire épít. megtett lépését! (lásd még a csonttöréseknél) Fizikai tünetei: Sérüléseknél azonnali. TBC-s stb. melyek nagyon nagy hatással vannak sorsa alakulására. tehát: meggyengül! A pótcselekvés ebben áll: a pihentetés helyett a másik oldalt vesszük igénybe! Ez korántsem jelenti a gyenge rész pihenését! Sokkal inkább ezt: az adott rész feleslegessé.

töré­ sek esetén. mégis alapoz rá! Könnyen be­ látható. CSONTHÁRTYA Fizikai tünetei: A csont külső felszínét körülvevő rostos burok. Nem tudja beépíteni életébe a tanultakat.és ideg­ hálózattal rendelkezik. hogy ezt ész­ lelte és tudatosította volna. Ez még önmagában nem jelentene. sőt idegennek érzi ezeket az elveket! Idegennek. milyen lelki konfliktusokat képes ez létrehozni! Törés: Nehezen érthető. amire az ember élete során építkezik. hogy helyettesíti. amire eddig tudott alapozni. s ez utóbbiaknak köszönhető a csontok közismert fájdalmassága ütések. mert azt a törést nem vette tudomásul. törések esetén fellépő fájdalom. mely bő ér . amikor a saját tapasztalat. idegent kíván beépíteni. tá­ maszkodik.és a testnek a testen keresztül kell tanulnia. Tehát elve­ szíti egészséges önértékelését. és nem vonna maga után betegséget. ami azon túlmenően. tudás. a régi beidegződések szerint próbálta folytat­ ni életritmusát! Tetteiben. A csontrendszerben kialakuló különböző elváltozások azon pótcselekvé­ seknek következményei. Benne bőségesen húzódnak erek és érző idegek. Ha a csontrendszerben problémák alakulnak ki. hogy mondjam: szükségszerű a törések létrejötte. de ami nagyon fontos részlet: nem érzi sajátjának. lénye­ ges részleteiről! Semmi sem irányítaná rá figyelmét azokra a konfliktu­ sokra. A gazdag érzőideg-ellátottság következménye: az ütések.A csont tulajdonképpen az. valami sokkal teljesebbet hoz. akkor meg­ bomlik az a kényes egyensúly. arra igyekszik alapozni. használhatatlannak. mert egyébként az ember nem venne tudomást életének nagyon fontos. ismeret helyett valami mást. A törés fogja „megmutatni": a lelkében már valami nagyon régen eltörött és „kéne" (kell) már valami újat keresni és találni. Testi töréseknek szükségszerűen ki kell alakulni . de ahelyett. A porcos végek kivételével csontjaink külső felszínét rostos kötőszövetes hártya borítja. melyek tudat alatt megkeserítik életét. miért alakulnak ki törések. De ez csupán látszat! Azt kell. 126 . cselekedeteiben (fizikai síkon) ez azért jelent meg. ad! Életében bekövetkezett egy jelentős törés.hiszen csak ezt a nyelvet ismerjük .

tehát terhe­ lésre viszont a csonthártya tevékenysége a csontépítés irányába tolódik el..Amint a fák törzsén és ágain a kéreg alatt a fatestet szaporodásra képes sejtekből álló palásszerü burkolat öleli körbe. amire az emberi tartást lehet felépíteni. s csontműtétek esetén . nő a csonthártya le­ építő tevékenysége. mit építsen be életébe. Lelki tünetei: Mindenki kialakít egy képet a körülötte lévő világról. ami nagyon érzé­ kenyen érinti életünket. egy viselkedési. évente új faréteget. viszonyulási formát a világhoz. ami erős hatással van életünk alakulására. Pótcselekvése abban áll. ha egy csontot teljesen el is távolítunk. leképezett idea alapján felborul az a kényes egyensúly. Ezt köve­ tően egyensúlyi állapot áll be: az építő sejtek részben lebontó sejtekké alakulnak át. Mégpedig életének azon részébe. úgy rak rá rétegről rétegre haladva újabb és újabb csont­ állományt a csontfelszínre a csonthártya belső rétege. a környezet által létrejött tudás. amint ez a tétlen. hogy a kialakított. Ha a csontot nagyjából nyugalomba helyezzük.ha csak egy mód van rá . ha a csonttörés ingere az újraképződés erőteljes folyamatát meg­ indítja. A környezetből. Egy csont vastagsága és nagysága adott határig és korig nő. viszont a csonthártyát érintetlenül hagyjuk. fogy a csontunk. Mindannyian rendelkezünk egy olyan tulajdonsággal. E burkolat orsó alakú sejtjei végzik a csontképzést a csont növekedésének idején és ak­ kor is. Az ala­ pokat. ami az alapokat adja. ami szerint valaki eldönti. az év­ gyűrűt alkotva. az az egész csont újraképződését képes biztosítani. 127 . Különös.igyekeznek azt sértetlenül hagyni. Ezért a csonthártyának „nagy becsülete van" a sebészek előtt. de megfelelő körülmények között. Aktív. sőt erőltetett mozgáskor.. ismeret alapján alakítjuk a világban betöltött szerepünket. lusta és mozgáshiányos embernél történik.

akikről eddig gondoskodott. Céljait viszont azért „veszítette" el. Lelki tünetei: Mint az iméntikben kifejtettem. a tudat). A szaggató. Gondoljunk csak bele egy pillanatra. húzó csontfájdalomra jellemző.Fizikai tünetei: A közel panaszmentes állapottól a súlyos hátfájásig terjedő panaszok­ kal. Amennyiben ezt a célt valaki újra maga elé tűzi és elkezd „építkezni". Az orvostársadalom véleménye szerint a tüneteknek a hormonháztar­ tás megváltozása az egyik kiváltó oka. CSONTRITKULÁS 128 . mennyire fog változni az emberi tartásunk. A betegség gyógyításában előszeretettel javasolnak külön­ böző vegyi anyagokat. amivel eddig rendelkezett. mint nappal. nem termelődnek csak úgy! Gyökerük a tudat beállítottságában van.úgy . de nem ez a gyökere. elmarad a menstruáció. ugyanis aki ilyen típusú problémával küszködik. a hormonok közrejátszanak a csontritkulásban. lényege az anyagcserezavaron alapuló nagymérvű csontállomány. ha fizikai szinten figyelembe vesszük a hormo­ nok szerepét. hogy éjszaka erősebb. a gyerekek kirepülnek. A beteg lelki szempontjából nézve is jelentős változások következnek. már nem . az elveszítette hitét abban. melyek csupán tünetileg kezelik a problémát. hiszen a hormonokat is vezérli valami. Ha ez a szilárd sejtszerkezet kezd felpuhulni (ezt megelőzően vele együtt az énkép. a csont a tartást jelenti.igénylik a figyelmet. Ami teljes mértékben igaz is.és combnyaktörésekkel járó betegség.veszteség. hogy van még célja életének. spontán csigolya. ami a változó kor velejárója. amikor nem tudunk örülni életünk édes pillanatainak! Már nevében is benne van a lényeg: változó kor! Ebben a korban minden folyamatos átalakuláson megy át. hogy eltűn­ jenek a kézzelfogható értékek. Ebben a bi­ zonytalan helyzetben még inkább kiéleződnek a labilitást okozó (belső) konfliktusok. hogy az ember kezdi elveszíteni azt a tartást. megszűnik a betegsége. amikor csökken örömmegélő képességünk. Elismerem. életéből eltűntek az érté­ kek! Az anyagcsere folyamatok megbomlásának „feltétele". az azt jelenti.

ahol szülési akadályt képezhet (ez ritka).ügyesen. olyan távoli múltba ka­ paszkodik. hogy a csontkinövéssel küszködő ember egy nagyon nagy szelet szított. és hasznavehetetlen. előfordul az orrháton. hogy azok. jóindulatú csontdaganat. lazán hozzáállva . csontszerkezete normá­ lis. hogy tökéletesítsék a művet. Fiatal korban a hosszú. átalakuláson megy át. mégpedig olyan jellemzőkkel rendelkező munkásokra. Ha a példánál maradunk. hogy egy „kissé" túlzásba viszi a dacosságot. és a medencecsonton. idősebb korban a sarokcsont hátsó felszínén nem túl ritka. A csalódásának fő forrása abban van. Ez annyit tesz. miért a múlt dolgai alapján kí­ vánja irányítani életvitelét? Mert a jelen rossz szájízt hozott létre. Említésre méltó a csontos hal­ lójárat csontdaganata. A valóságban minden dolog folyamatos válto­ záson. melyekbe kapaszko­ dott. Végsősoron azonban bármely csonton képződhet kinövés. kudarcként értelmezett tapasz­ talatok és az ezekre épülő túlzott tenni akarás. Felmerülhet a kérdés .szelét befoghatjuk a céljaink felé vezető vitorlásúton. Szükség van azokra az anyagokra. bizonyítási vágy! Ezt a tenni akarást minden esetben kíséri egyfajta bekeményítési kényszer. melyből viszont porcrák alakulhat ki. itt olyan helyeken. CSONTKINÖVÉS Fizikai tünetei: Igen lassan növekvő. támaszkodott kicsúsztak „irányítása" alól! Ezek a fix pontok csak látszólag annyira stabilak. Azt a dacot. akkor elmondhatom. akik szívvel-lélekkel azon vannak. Azonban szük­ ség van az építőmunkásokra. amire már újra lehet támaszkodni. amikből a szervezet képes felépíteni azt az erős rendszert. ami már régen elveszítette aktualitását. Lelki tünetei: A fő konfliktus: csalódásnak felfogott. csöves csontokon jelenik meg. de a vitorláit leengedte. 129 . A megfelelő motiváláshoz a célok ismeretén túl az örömre is szükségük van. sőt még a horgonyt is kivetette. porcsapka borítja. melynek .Gyógyítása: A gyógyulás itt is az arany középúton érhető el legbiztonságosabban. így ez az ember.merüljön fel -.

A bizonytalanság helyébe (természetes emberi szükséglet) igyekszik minél rövidebb idő alatt új kapaszkodót keresni. Furcsa kettősség alakul ki: egyrészt, igyekszik ott maradni, ahol van, másrészt a lehető leggyor­ sabban szeretne (de inkább akar) elérni a kitűzött céljaihoz. Természetes, hogy gyorsan akar célba érni, hiszen lelke-tudata mélyén tudja, amit most művel, az nem jó, de tovább megyek: azt is tudja, mit kell tennie! Ezt azért merem kijelenteni, mert a betegség fájdalommal jár! Emlékez­ zünk: a fájdalom a két ismeret összeütközéséből születik, táplálkozik! A túlzott tenni akarás, olyan dolgokat is létre hoz, melyre semmi szük­ ség. Tisztában van vele, mit kellene tennie, de egészen mást fog megten­ ni, és ez konfliktust, fájdalmat eredményez. Fájdalom keletkezik, mert a létrehozott, megteremtett - új rész, csontkinövés - nyomni fogja a régi, jól működő részeket. Magyarul a most kialakuló célkitűzés nem illik bele jól működő dolgaiba. Fájdalom és börkeményedések jellemezhetik a csontkinövéseket, hi­ szen elveihez erősen ragaszkodik, és mindent megtesz azok védelmében. Megerősíti a határvédelmet - bőr - azon a területen, ahol konfliktusa van. De mint utaltam rá, ez az elképzelés nem túl szerencsés, és ezzel a ténnyel ő is tisztában van, ezért a keményedés fizikai létén túl is fájda­ lom keletkezik az adott területen. A gyógyulás útja: Mindenképpen szükséges felülvizsgálni, és átértékelni azon dolgait, amelyek felé igyekszik haladni! Pl.: a sarokcsonton keletkező kinövéssel rendelkezőnek meg kell gondolnia, miben akar ennyire a sarkára állni! Keresse meg, melyik élethelyzetben áll annyira a sarkára, hogy az már belső konfliktust okoz.

CSONTVELŐGYULLADÁS

Fizikai tünetei: Levertség, majd hidegrázás, láz. Az érintett csont érzékennyé és fáj­ dalmassá válik. Sokszor a tünetek bizonytalanok, elmosódottak. A betegség lényege: valamilyen sérülés következtében gennykeltő bakté­ riumok jutnak a velőűrbe. 130

Lelki jellemzői: (lásd még: csont, vér) A csontvelő lelki jelentéséhez eljuthatunk, ha összevetjük a vér, a csont és az immunrendszer tulajdonságaival. Röviden: A vér szállítja mindazon örömöt, mellyel a test életerőhöz és ebből fakadóan védekező-mechanizmushoz jut. A csont adja a rugalmas tartást. A csontvelő jelentőségét, működését ebben az összefüggésben érthetjük meg igazán. Mi, emberek, előállítjuk vagy inkább megtaláljuk azon apró örömein­ ket, melyekkel elláthatjuk magunkat. Ezek az örömök táplálják vágyain­ kat, cselekedeteinket. Nélkülük nem sokáig létezhetne élet. A csontvelő jól elrejtett, biztonságos helyen tartózkodik, mintegy jelké­ pezve emberi tartásunk lényegét. Az emberi tulajdonságok úgyis mélyen, a közönség elől elrejtve léteznek. Igaz, ezeket néha még önmagunk elöl is eltitkoljuk. Ebben a titkolódzásban kimerülnek - vér - készleteink, azok a lehetősé­ gek, melyekkel újra és újra elölről kezdhetjük. Az elveszettnek hitt önállóság, identitás után érzett erős vágy arra kész­ tet, hogy minél hamarabb odaérjünk. Félelem alakul ki: talán nem — vagy nagy nehézségek árán —jutunk el céljainkhoz. Ez a félelem előbb-utóbb annyira megerősödik, hogy felrúgjuk biztos tudásunkat, lemondunk minden biztos alapról. Erről az állapotról sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy természetes! Nem természetes, tehát hatalmas indulatokat vált ki. Ezek­ ből az indulatokból már könnyen alakul ki olyan helyzet, amikor a test belekerül egy előre nem látott szituációba. Az irányítás kicsúszik ke­ zünkből és bekövetkezik egy baleset. Ebben - megrendült önbizalmában - könnyen nyitottá válik egy fertőzésre (lásd ott). Pótcselekvése ebben áll: lemond saját képességeiről és helyette valami mást választ. Valami olyat, amiért „nem kell" küzdeni.

131

DAGANATOK

Fizikai tünetei: A féktelenül, kontroll nélkül szaporodó ráksejtek beszürik a környe­ zetet, és áttétet adnak. A eredeti daganatos tömeg kizárólag ráksejtekből áll, s ettől nagyobb távolságra ép sejtek tartományát látjuk. A kettő kö­ zött pedig nincs éles határvonal az ép sejtek közé mintegy beáramlanak, a tumorsejtek, megszállják, beszürik a még egészséges tartományt (ezért nem tudja a sebész, hol vágjon). Tüneteket általában akkor észlelünk, ha már a daganatos folyamat előrehaladott állapotban van: Fokozódó gyengeség, étvágytalanság, fogyás, majd kóros soványág, szürke arcbőr, végtagi vizenyők, hőemelkedés, fájdalom, amely az elviselhetetlenségig fokozódhat és gyakran csak kábítószerekkel csillapítha­ tó. A daganatos gócokban, szövetekben másodlagosan szétesési, elhalási folyamatok, vérzések keletkezhetnek. A tudomány értetlenül áll azon jelenség előtt, hogy gyakran igen kis kiterjedésű, körülhatárolt és nem életfontos szervekben kialakuló daganat látványos gyorsasággal halálhoz vezet, bár még áttét sem mutatható ki. Máskor viszont az akár ökölnyi tömbökben összekapaszkodó daganatok elárasztják és szinte teljesen kitöltik a hasűrt, s ezzel a beteg képes éve­ kig élni, roppant szenvedések közepette. Lelki jellemzők: A rák egy „alattomos" betegség, nagyon sokáig bujkál, szinte csak akkor észleljük, amikor már annyira megerősödött, hogy lehetetlen elle­ ne harcolni. Megerősödött, és ez nagyon nehézzé teszi a gyógyulás útját. Adott a betegségtudat, a sok kudarc (amit hallott, tapasztalt, stb.), a harc valami ellen. A szó hagyományos értelmében szinte megvalósíthatatlan feladat leküzdeni a kórt! Más úton, beleértve a hagyományos orvoslást is elérhető közelségbe kerül a gyógyulás! Nem gyógyíthatatlan betegség! Gyógyítható! Ki lehet belőle gyógyulni! Meg van a gyógyulás lehetősége! Mivel „alattomos", sokáig megbúvó betegségről van szó, a tünetei, a lelki tünetei is igen összetettek és sok, de leginkább őszinte vizsgálódás­ ra van szükség! A felismerésen túl (habár ez az első), kell még a gyó­ gyulás vágya, miértje. Igazán akkor vagyunk képesek vágyni, amikor

ismerjük annak valódi értelmét: az nem lehet igazi értelme a gyógyulás­ nak, hogy valaki kedvéért tesszük, vagy mert nem akarunk betegek lenni. A következőkben szeretném bemutatni azt az utat és lelki jellegzetes­ ségeket, melyeket a daganatos beteg bejár a kór kifejlődéséig. Nézzük meg azok a pótcselekvéseket, melyek elvezetnek a tudat, az immunrend­ szer meggyengüléséhez. Ezeknek meg kell gyengülniük, mert más eset­ ben nem képes a tumor olyan gyorsasággal kifejlődni. 1. Az ember mások örömét keresi, szolgálja, így saját magára nem tud elegendő figyelmet fordítani. (Áldott jó ember, ezzel lehetne leginkább jellemezni, de ez csupán a felszín!) Azért keresi mások boldogságát és azért igyekszik mindent megtenni másokért, mert valakit boldogítani kell! Valakinek boldognak kell lenni, ha én nem, akkor valaki más! Saját örömébe vetett hite, reménye eltűnt (nem táplálta semmi). Közvetlenül nem szolgálja már saját felsza­ badult jó érzését. Erőt meríteni már nem tud abból, hogy folyton másoknak ad. 2. Azt hiszi, minél többet segít, annál jobban fogja magát érezni. Nincsenek sikerei, vagy legalábbis nem fogja érezni azokat. Se­ gítsége leggyakrabban nem segítség! Megoldja helyettük! Akkor érezhetjük a teljes örömet, amikor már az adás pillanatában telje­ sül minden vágyunk. Nem teljesülnek vágyaink, amikor azt várjuk, más adja meg nekünk, amit magunknak kell megtenni. A maga ér­ dekében semmit sem tesz, azt várja, úgy viszonyuljanak hozzá, ahogyan Ő viszonyul (helytelenül) másokhoz! 3. Titkolja: vannak vágyai az örömre, a boldogságra, de teljesen el­ nyomja ezeket a vágyakat és behelyettesíti más érzésekkel, más törekvésekkel. Ezek nem fogják kielégíteni vágyódásait és ez még jobban felerősíti az értéktelenség tévhitét. 4. A saját gondjait nem beszéli ki, helyette mások gondjait veszi ma­ gára, azokat sajátjaként kezeli. Mivel tudatába, szellemébe mélyen beivódik, bevésődik a probléma, valamint az ebből fakadó fájda­ lom, nem tudja, nem képes beengedni azt az éltető erőt, ami har­ móniát, ezáltal egészséget teremt benne. Mindenki lehet beteg, mindenkinek lehet problémája, csak neki nem, mindent és mindenkit maga elé helyez. Túlzásba esik, telje­ sen elfelejtkezik magáról. Mindig ő az utolsó a sorban és ez így nem mehet sokáig. 133

Lényegében ezek a lelki jellemzők fogják alkotni, kiváltani, hogy saját sejtjei nem kapják meg azt az éltető erőt (örömet, jókedvet, boldogsá­ got), amire szükségük van, így saját maguknak kell ezt beszerezni. Ez a beszerzés nem sokban fog különbözni a kizsákmányolástól, teljesen mindegy, milyen hatással van a gazdaszervezetre, a lényeg: nekik min­ denük meglegyen! Az embernek is szüksége van a pihenésre, a kikapcsolódásra a nehéz, fárasztó munka után. Csak így képes teljesíteni, csak így képes tökélete­ sen működni. Fizetnünk kell sejtjeinknek, amiért ilyen tökéletesen segítik életünket, részeinket. Amikor huzamosabb ideig nem fizetünk, „bér nélkül" marad­ nak, az elvégzett munka örömét nem tapasztalják, fellázadnak sanyarú sorsukon keseregve és megtagadják a munkát. Elzárkóznak előlünk és kialakítják a maguk sajátságosan ellenálló, ellenséges világát (daganat), ami nagyon hasonlatos egy gerillaháborúra. Tény, hogy a tudományos világ bebizonyította: naponta keletkeznek szervezetünkben ráksejtek, de azokat felismeri az immunrendszer, s így hathatósan védekezve megóvja az egészséget. Az immunrendszer csak akkor képes védelmébe venni az egészséges sejteket, amikor a tudatban is tisztázódott: mi számít jónak, követendőnek. A helyes következtetés egyik alapvető feltétele: a viszonyítás! Szervezetünk optimális működé­ séhez is elengedhetetlen, hogy legyen mihez viszonyítani. Tisztáztuk: mire van szükségünk, mitől kívánunk szabadulni! Tehát ezek a rákos sejtek rövid élettartammal rendelkeznek, mert sikerült (valami alapján) felismerni őket. Vannak olyan élethelyzeteink, amikor feléled bennünk a lázadás, a titkolózás szelleme, de nem talál, nem találhat megfelelő táptalajra, mert a többi sejt jól érzi magát. Jól érzi magát, mert örömöt kap, tehát öröm­ mel végzi munkáját, a rákos sejt pedig - mivel nem kap, nem talál támo­ gatást - elpusztul. El kell pusztulnia, hiszen az öröm „számára" ehetetlen táplálék, ellenséges környezet. Burjánzani, szaporodni csak akkor képesek ezek a rákos sejtek, ami­ kor a védekező mechanizmus nem ismeri fel őket - nincs hozzá sem kedve, sem ereje. Megfelelő „közösséget" találnak, ahol kölcsönösen védik, erősítik egymást. Itt aztán már ki tudnak alakítani egy olyan társa-

134

dalmát, melyben jól érzik magukat, hiszen hasonszőrűek veszik körül őket. Emlékezz, a testet a tudat vezérli, tehát az immunrendszert is! Miért van bennük az a vágy (a rákos sejtekben), hogy szaporodjanak? Mert a gazdaszervezet is ezt tanította: minél több, annál jobb (minél töb­ bet segítek, annál jobban érzem magam!). Következésképpen minél töb­ ben vagyunk, annál jobban fogjuk magunkat érezni. Továbbá, a tömeg­ ben rengeteg erő rejlik, a közösségi szellemben megfelelő támogatottsá­ got élveznek, otthonra találnak. A betegség kialakulásához (típusától függően) aránylag hosszú időnek kell eltelnie és az ember viselkedéséből elég jól felismerhetőek a meg­ előző jelek. Ennyi bevezetés után nézzük meg a konkrét okokat. A kór egy olyan lelki-fizikai konfliktus a múltjában és természetesen jelenében, melyről nem vesz, vagy nem akar tudomást venni. így a meg­ oldásra halvány esélye sincs! Eltemetve, lelke legmélyén megbúvó problémái azonban szüntelen emésztik. Felemésztik azt az életerőt, amellyel a boldogságot, az egészséget érheti el. A fő kiváltó ok azonban ez: nem érti meg, nem hajlandó szükséges feladatként felfogni, neki is szüksége van arra a gondoskodásra, melyet másoknak, szeretteinek ad! A rákos sejtek tulajdonképpen „csak" figyelmeztetni kívánják „gazdájukat"(sajátságos nyelvezetükkel), hogy úgy oldják meg a kialakult konfliktust, hogy nekik is jó legyen, rájuk is fordítson megfelelő figyel­ met és gondoskodjon róluk is! A betegség és egy élethelyzet között most vonjunk párhuzamot: A rákos folyamat hasonlatos a forradalomhoz! Mese a forradalomról: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy közösség. Olyan nagy közösség volt ez, hogy hasonlatossá vált egy országhoz. Ebben a hatalmas országban élt egy igen magányos ember! 135

Élt, éldegélt saját kis világában, igazából nagyon keveset tudott önma­ gáról és a körülötte lévő hatalmasságokról, de nem is nagyon érdekelte milyen környezetben él. Egyetlen dolog, egyetlen cél lebegett szeme előtt: jól élni! Tudta, jobban is lehet élni, tudta, jobban is élhetne! Bármit is mondott környezete, valahol mélyen tisztában volt vele: sokkal többet akar. Többet akar, mert képes megvalósítani. Ez a kettősség: képes rá, és mégsem meri, nagyon elkeserítette. Fájt mindene, fájt élete. Életfilo­ zófiája, életszemlélete ennél tovább nem jutott. Miért is jutott volna, amikor egyedül volt és nem talált magának társat, aki segíthette,"pátyolgatta, tanítgatta volna. Nem tudta, nem is sejtette, mi hiányzik. Egy do­ logban volt csak bizonyos: valami nagyon nincs rendjén, valami nagyon hiányzik! Fájdalmában és nyomasztó hiányérzetével eltelve növekedett benne az elégedetlenség és egyszer elindult világot látni. Elindult, fel­ eszmélt és észrevette: vannak körülötte más sejtek is, akik nem figyelnek rá, nem segítik, s azt érezte, lenézik, sokkal kevesebb, értéktelenebb a többi sejtnél. Valamennyit beszélgetett társaival, de égető problémáit nem adta ki, hiszen nem talált megértésre. Ezért egyre inkább magába fordult. Első ijedtsége és megbántottsága hamar elmúlt, mert kifejezetten jó, megnyugtató ideológiát talált és ezzel megindokolta; miért nem fog beállni a többi közé. 0 nem lesz „Bólogató János", el fogja érni kitűzött céljait, kerül, amibe kerül. Visszahúzódott magányába, hogy megfelelő tervet eszeljen ki melynek segítségével elérheti a boldogságot. A boldog­ ságot, amit ő is megérdemel, a megbecsülést, az érvényesülést. Eközben az a hatalmas valami (test), - amit most nevezzünk államnak - határozottan el volt foglalva azzal, hogy ápolja külső kapcsolatait. Tö­ rődnie kellett a szomszédos államokkal, kiket nagyon szeretett és fontos­ nak tartotta figyelmüket, véleményüket és azt, hogy jó kép alakuljon ki róla. S amíg elfoglalta magát azzal, hogy a külvilág felé fordult, teljesen meg­ feledkezett állampolgárairól. Megfeledkezett róluk és már nem gondos­ kodott jólétükről. Elfogadta a látszat-jólétet, melyet beépített ügynökei jelentettek. Nem gondoskodott jó gazda módjára, a nép már csak azt tapasztalta: mindig, mindent tőle vesznek el, mindig neki kell szolgálnia, és cserébe nem kap semmit. Kezdetben csak egy-egy lázadó, elégedetlen személy termelődik ki, és ő előbb-utóbb kiáll az emberek elé és hangot ad nemtetszésének. Meg136

ellenálló csoportokba szervezödnek. mert fenntartják a látszatot: minden rendben! Ha kérdik mi bajuk. cselekedeteit. ahol azonos elveket vallók vannak. A bennlévő. A fellázadt sejtek minden esetben a saját érdekeiket nézik. egyre gyorsabban növekednek. hogy a rendőrség (az immunrendszer) elől elbújva a lehető legnagyobb bizton­ ságban legyenek. „Ők" nem a gazda ellen jönnek létre! Ők csupán meg kívánják teremteni a saját otthonukat! Felmerül a kérdés: miért? Mert a jelenlegi rendszer számukra elviselhetetlen. semmi. nem hallgatják meg kívánságaikat. Előbb-utóbb a megerősödött. Feladataik be­ határolhatók. feloldhatatlan feszültséget eredményeznek. csatlakoznak hozzá. Tévedés lenne azt állítani.győzi a hallgatóságot: csak az általa megtalált út az egyedüli helyes és követendő. egyre többen hirdetik az „igét". és egyre szervezettebbé válnak. lázongásával felhívja figyelmét a kialakult válságos állapotra. ez az út fogja a boldogságba vezetni az elégedetlen tömege­ ket! A kijelentéseket meghallgatják. A pótcselekvés itt ebben rejlik: a sejtek saját jólétük elérése helyett. Lázadó sejtekbe. Nem fordítanak figyelmet rájuk. most még könyörtelenül elbánhatnak velük. és jobbat nem látva egyetértenek vele. feladnák a renitenseket és a „belügyi csapatok" semle­ gesítenék őket. kifejezésre nem kerülő indulatok feszültséget. Ha a rákos sejteket nem hallgatnák meg az elégedettek. ennek lesz egyenes következménye az áttét. itt is illegalitásba vonulnak. eltávolítanák az egés­ zségesek közül. mert ha lelepleződnek. A csoportok nagyon jól szervezettek. hogy a lehetőségekhez mérten jól érezzék magukat. ahol forradalmi nézeteik megértésre találnak. a válaszuk egyszerű. A sejtcsoportban a kialakult ideológia határozza meg a tagok „gondol­ kodásmódját". elgondolkodnak. (ez történne a normálisan működő immunrendszer eseté­ ben). a szervezet ellen vannak. nem sokat foglalkoznak a többiekkel és az uralkodó osztállyal. hogy a daganatos sejtek a test. vágyaikat. Ez szükséges. A szélsőségeseket letartóztatnák. nem találná­ nak megértésre. elégedetlen nép fellázad uralkodó osz­ tálya ellen. Lassan belterjessé és elfajulttá válnak. Biztonságban legyenek egy olyan közösségben. Kifelé teljesen titokban tartják létezésüket. „Minden szentnek maga felé hajlik a keze"! 137 . a készet igyekeznek elra­ bolni! Miként a forradalomban.

mely leköti minden energiáját. Ez a küzdelem önvédelem! Harccal. Jelen esetben ez a test szenvedése. Az ember tudata nem ismeri fel az okot. tökéletesnek fogadja el helyzetét. de fél másként vélni. A rákos sejtek körül kialakul egy egyirányú fal. Gyökeret ver és a környező sejtek is hasonló elveket fognak vallani és természetesen lázadóvá válnak. mert az örömtelenségből fakadóan alig marad ereje másra. tehát nem ismeri meg a „beteg" sejteket. hogy a sejtek lehető legjobban érezzék magukat. hiszen egészen mással van elfoglalva. ugyanis a konfliktus lelki háttere változatlan marad. A véren és a nyirokrendszeren keresztül nagy távolságra is eljuthatnak a lázadók és velük együtt a hírek is. drasztikus beavatkozással meg­ gyógyítani nehezen vagy inkább nem is lehet. és a tudat és a test továbbra sem ismeri fel a „lázadó" sejteket. Tudja. melyek korántsem arattak osztatlan sikert. cse­ lekedett. hogy nem tökéletes. „eszükbe" sem jut. De nem csak a közvetlen környezet fog így viselkedni. A tudat azonban nem fogja fel ezt a tarthatatlan állapotot. a lázongás „gondolata" eljut „mindenkihez" és előbb vagy utóbb termékeny talajra lel. becsapja a védekező mecha­ nizmust. mert el van foglalva azokkal az apró „pótörömökkel". gyakran követel áldoza­ tokat. „pótelismerésekkel". halála. A szenvedés abból ered hogy képtelen megérteni és feldolgozni: olyan dolgokat cselekszik. amit látok. el kell szigetelődniük a „egészséges" társaiktól. ahol a test figyelmezteti „tudatát" a vele kapcsolatos helytelen gondolkodásmódra. A terjeszke­ dés akkor lehetséges. mi fog történni otthonukkal. Ennek következtében az immunrendszer tétlenül szemléli a szervezet fokozatos elsorvadását. 138 . Nem nyújt tökéletes meg­ oldást. Létrehoznak egy erős védvonalat. legyen az a legnemesebb is. mert azt hiszi: minden rendben van (csak az létezik. mely befelé teljesen zárt. amikor a környező sejtekben is megtalálható az elégedetlenség! Az információ áramlása semmilyen akadályba sem ütkö­ zik! A sejtek egymás közötti információcseréje következtében az elége­ detlenség. kifelé azonban zavartalanul terjeszkedhetnek a fallal együtt. csak rosszabb jöhet. Ez fal aztán teljesen elrejti a mögötte lévőket. Saját fenntartásával. mert azt hiszi. Ahhoz. ezért a test is hasonlóan vála­ szol. melyek némi megnyugvást adnak hiányos állapotában. Fel sem merül benne: mi van.így a forradalmár sejtek is csak a saját érdekeit nézik. Ez történik a daganatok esetében is. ha mégis másként van? Nem kételkedik. amikor megerősödnek! A forradalmat felfoghatjuk így is: kétségbeesett segítségkérés! Mint minden harc.

és az idő rövidsége miatt a gyógyulás során figyelembe kell venni: önmagában egyetlen gyógymód sem nyújt­ hat teljes megoldást. életviteli. mindenre kiterjedő út. a melegséget. most emlékezz vissza a gondolatoknál leírt jellegzetessé­ gekre! A „két fajta" gondolat kölcsönösen kioltja egymást. Megteremtik maguknak az infrastruktúrát. hogy a daganatos csomó hőmérséklete magasabb környezeténél. Kialakíta­ nak egy sajátságosan torz szeretetet. mindenki igyekszik túlélni! Csak a legritkább esetben fordul elő. A frontvonal mindkét oldalán érző.tapasztalok. Az összetett kiváltó tényezők. Saját érhálózatot. amikor csu­ pasz valójukban találkoznak. csak gondoljunk a háborúzó felekre. Lázas szervezkedésük jele fizikai síkon. az egészség elérésére! Arra kérlek. Ami még nagyon fontos. Ha már kialakult a betegség. elmondani. lehetőségeink szerint OLDJUK MEG azokat. melyeken keresztül ellátják társadalmukat. A daganaton belül lévő sejtek igyekeznek kialakítani. Mindkettő metamorfózison megy keresztül. A gyógyulás útja: A rákot elkerülhetjük aránylag egyszerűen. hogy céljuk a másik fél teljes megsemmisítése. így van. sőt ki is alakít­ ják a maguk kis különálló világát. Önállóan képtelen korrigálni a hibát. a megoldást a tudatban fogjuk megtalálni. szerető emberek harcolnak egymás­ sal. ezzel is helyettesítve az „anyai" gondoskodást. Ebben a könyvben szeretném elkerülni. a teljes gyógyulás eléréséhez más megol­ dást is kell találni! Keresgéljünk tovább. melynek során változnak étkezési. nézzünk szembe bátran gondjainkkal. Céljuk a túlélés! Tulaj139 . Időnként végezzünk ön­ elemzést. mit nem lehet! Amit tenni lehet. az egy ugyan olyan átfogó. utánpótlási vonalakat építenek ki. de legalább törekedjünk rá. és egy egészen új dolog születik belőlük. gondolkodás­ beli. hozzáállásbeli tulajdonságok is. melyben jól érzik magukat. ami a szívün­ ket nyomja. vegyünk róluk tudomást. Ezt a tényt könnyen megérthetjük. akivel szemben létrejött a válság). legyen bátorságunk másoknak (vagy az érintett személynek. és szinte csak így van esély (jó esély) a gyógyulásra. amit nem látok az nincs is). amit tenni kell. hogy azt ecseteljem.

ezért kézenfekvő terápiás ki­ egészítő ez a különleges cukor! A szaponin képes kiválasztani a rákos sejtet. hogy ellenünk harcolnak! Viszont a harcot csak akkor képesek feladni . milyen nehezen tudjuk elfogadni a gyengédséget .sejtjeink is hasonlóan. nem táguló üreg. Mint a rák általános leírásánál már olvashattuk. az öröm hiányzik leginkább a beteg életéből. Itt is érvénye­ sek az előzőekben leírtak: amikor felindult állapotban vagyunk. az eddigi ellenfelek kijönnek földalatti állá­ saikból és kezet fognak az ellenséggel.donképpen a daganatot is felfoghatjuk háborúnak. amikor megszűnnek a téveszmék! A téveszmék megszűné­ séről csak ekkor beszélhetünk. nem szívesen öldöklik az ellent.lázadó . harcolni fognak-e? Nem csökken-e a harci kedv. Az emberek. mégpedig egy nagyon is kegyetlen háborúnak. Tehát a rákos sejtek számára fogyaszthatatlan tápanya­ got viszünk be. mert a rákos sejt memb­ ránjának szerkezete eltér az egészséges sejtmembránétól. hogy végre-valahára visszatérhetnek szeretteikhez. Örülnek. az édesség. ha átadják helyüket valami örömteli. de az egészséges sej­ tek megerősödnek. amikor felfedezik: a túloldalon lévő lövészárokban is ugyano­ lyan emberek vannak. Itt is két ellentétes érdek csap össze! Vajon a háborúban.mind­ két oldalon -. és kiváltó okai: Agydaganat Fizikai tünetei: A koponyaűrben térfoglaló folyamat zajlik. Ugyanígy a testünkben élő . Mivel a koponyaalap és a koponyaboltozat egy zárt.sejtjeink sem örülnek annak. évvég­ re felszabadultan örülnek. nem csökken-e a harcok intenzitása? Dehogynem! Amikor létrejön a béke. amikor a két oldal számára megszűnik a politikai nyomás. ezért benne bármilyen térfo140 . a politika­ mentes emberek nem szeretik a háborút. A rákos sejteknek fogyaszthatatlan. Golden Yacca®: A konkrét daganatok. visszatérhetnek eddigi életükhöz. azono­ san reagálnak. túlsúlyba kerülnek! Ezáltal is elősegítik a gyógyulást. fel­ szabadító gondolatnak. egymás keblére borulnak. elvnek! A Yacca szaponin gátolja a rákos sejtek növekedését és életképessé­ gét.

! Ha ez teljes mértékben így is van. vagyis szinte teljesen megszűnik a szabad akarat. gondolkodik mások helyett. ebből rendre kima­ rad a saját magára fordított örömteli gondolkodás. nagyobb szükségük van. Fő tünetei: szédülés. hányinger. Vizenyő.. látászavar. hogy mindig mások a fontosabbak. s ez így fog megnyil­ vánulni: a többiek nagyobb bajban vannak. torló­ dással járó keringési zavarok következménye koponyaürön belüli nyo­ másnövekedés. Mindezt a kinyilvánítás helyett titokban tartja. Szorosan idetartozik a miért.vagy legalábbis azt az elképzelést hagyja érvényesülni -. Saját énjét kevésnek. célkitűzés. melyek kiteljesíthetik életét. de gondolatait egészen más tölti ki. Életét kitölti a gondolat szolgasága. amikor mégis (nagy küszködés árán) beismeri. megoldásokat keres má­ sok helyett. fájdalom. így lesz tökéletes az élete. Gyors szaporodásnak indulnak. érdemtelennek tartja. Mert valamilyen „furcsa" oknál fogva mindenkit maga elé sorol. előtérbe kerül a kiszolgálás. megszűnik önmagának keresni az elérendő célokat. örömtelenségből igyekeznek szabadulni a rákos sejtek. növekvő daganatok. mások helyett igyekszik megoldani a felmerülő gondokat. céljai határozottan alárendeltek másoknak. Kiszol­ gál minden kérést. mert „társaságban" jobban múlik az idő. Termé­ szetesen ez abban az esetben lehetséges csak. következésképpen: keresi hasonló mentalitású társait! Konkrétabb jelentése attól függ. mely részen alakult ki először. hányás. Miért igyekszik mások helyett élni? Mert azt hiszi .. gyorsan elhessegeti. Pótcselekvés: Gondolkodik. Ebből a megkötözöttségböl. Mivel saját feladatán nem elmélkedik (gondolkodni pedig kell). Minden teremtett igyekszik távol tartani magától a ma­ gányt.gat-növekedés életveszélyt jelent. Közben nem marad ideje saját megoldandó feladataival tö­ rődni. ebből még nem következik egyenesen. Lelki jelentése: Gondolatai. még önmagának sem szí­ vesen vallja be. Így lehet: 141 . amikor saját magával nem foglalkozik.

Hátul keletkezik. Elöl alakul ki daganat amikor. hogy abban felhőtlen öröme legyen! Nézzük mit is kell felismernie? Fel kell fedeznie. hogy előtte megtöltöm"! . jelentős lépést tehet előre a gyógyulás útján.nagyon is szüksége van azokra az érzelmi sikerélmé­ nyekre. megérzésit mindig mások szolgálatába állítja és a saját magára nem marad sem ideje. Felismeri. Nyíltan nem. tudja . natában lelkiismeret furdalást okozott). Hangsúlyo­ zom: bármennyire is takargatja. értelmi jellegű. A szolgaság és az örömtelenség szorosan összefügg a fizikai világ megnyilvánulásaival.az agy jobb oldalán jelentkező daganat. A gyógyulás útja: Az orvosi kezelés mellett nagyon fontos. amit a szőnyeg alá söpört (olyan célra vágyott. ami már megszületésének pilla. megvalósításával van teljesen elfoglalva. s az idő teltével ez nem múlt ki. hogy igenis van egy olyan problémája. érzelmi konfliktusra. Pl. amikor megtörténik a felismerés. ugyanakkor mindez erősen foglalkoztatja.de nem meri felvállalni . Úgy. hogy szerettein csak úgy tud segíteni. saját (eltitkolt) célkitűzései helyett a mások céljainak. de elviselhetet­ lennek tart minden irányítást. mégpedig megnyug­ tatóan. melyeket másoknak átadott! Baloldalon kialakuló daganat anyagi. „Zsebből pénz adni csak úgy lehet. a vágy ott van benne. ha új dolgokat tapasztal. sem kedve. kerüli a szembenézést a mögötte tornyosuló kritikákkal. miért ilyen az élete.: képtelen felfogni. amennyiben nem tisztázza (önmagában) a világhoz való viszonyát. ha friss ismereteket szerez. amit meg kell oldania. A másik társuló ok: érzésit.

Mások öröme mindig másoké marad. természetesen hiába. ha másokkal teszi azt. kire vagy mire hallgasson. azt nem mi. hogy öröm nincs is. Okai: A beszéddel. s ezt a másokon való segítésben reméli megtalálni. kommunikációval. 143 Szájüregrák . hanem más fogyasztotta el. mások problémáit igyekszik megrágni. illetve felesleges dolgokon rágódott. másoknak mond igazságokat. Ezért ezt a problémát elrejti önmaga elől. beteljesíteni azokat. teljes mértékben mások töltik ki eletét és közben az önös érdekek elsikkadnak. megnyilvánulással kapcsolatosan az alábbiakat teszi: (emlékezzünk a történetre) felborul az egyensúly. Hiszi. Persze reméli. Elhitte.Fizikai tünetei: A kialakuló rákos daganatok esetében fájdalom. reméli. hogy nagyon is tisztában van szükségleteivel. de nem meri megtenni.a világ nem így működik! A szájrák kialakulásának több oka lehetséges attól függően. Csak lenne. az egyensúly a saját megértései és a megértetései között. hogy más adja meg neki. Hiszi. Mégpedig: félelmei. amire neki lenne szüksége.nem sikerült. reméli: eléri boldogságát úgy. és mások majd beszélnek helyette. a rágódással van szoros összefüggésben. milyen já­ rulékos betegségek társulnak hozzá. az ezután sem fog. me­ lyekben nem talált örömet. Sajnos . megélt tapaszta­ latai szerint nem volt képes eldönteni. Vagyis kifelé fordulóvá válik (ez még önmagában nem jelent problémát). csak má­ soknak ad tanácsot. Félelmei ebből erednek: érzelmei. amit más fogyaszt el. a megrágással. kifekélyese­ dés bűzös lehelet és váladékürülés. akkor lesz boldog. Lelki jellemzői: Leginkább a beszéddel.valamikor régen . pótcselekvései miatt önmagának nem. így azt a következtetést vonta le. de igazán hinni már nem meri. hogy ami máskor . mert neki csak a szükség maradt. A fő gond abban rejlik. vagyis ő beszél mások helyett. de örömre mindenkinek szüksége van.vagy szerencsére . súlyos rágási és nyelési nehezítettség a vezető tünetek. és rossz tanácsokat adott önmagának. vérzés.

Igaz. ha előtte oda berakta (ezt nagyon jól tudja. fájdalom. Vérzések. nyelési.és torokrák 144 . ragaszkodott hoz­ zá. ossza meg másokkal! Fizikai tünetei: Állandósuló rekedtség. ez a jó korántsem tökéletes. Tegyünk elé egy sokkal értékesebbet (számára valódi értékkel bírót) és úgy mond le berögzült szokásairól. amellyel örömmel tud táplálkozni. hogy (látszólag) nem ad fel semmit. fekélyes szétesesi folyamatok indulnak el a gégében és környezetében. nem képes mindent feladva hátat fordítani eddigi beidegződéseinek. A konkrét esetet alapul véve: csak akkor tud zsebéből pénzt kiadni. és rögtön valami értékeset kap. légzési nehézségek lépnek fel. amikor valaki nem akart valamiről lemondani. Emlékezzünk. hogy men­ tesül az elvesztés (átmeneti) fájdalmától. Ez annyit tesz: „mondjon" magának olyan igazsá­ got. halálfélelem uralkodik rajta. és miután jól lakott. Ezeket alapul véve kell megközelíteni a gyógyulás útját! Úgy kell elindulni. mint az előző! A gyógyulás útja: Az ember nem képes meghasonlani önmagával. életünk során már voltak olyan tapaszta­ lataink. mert azokban talál valami jót. A beteg fogy. viselkedési formáiról. de mégis talál valami sokkal jobbat! Hogyan érhetjük el ezt? Egyszerűen. hiszen egyébként nem okozna neki lelki vívódást). hogy ne szerezne be egy sor fájdalmas tapasztalást Nem képes feladni viselkedési formáit. Legalábbis úgy nem tudja ezt megtenni. lázas.A táplálékfelvétellel kapcsolatos megbetegedések jellegzetessége hogy önmaga helyett is másokat lát el „táplálékkal". Gége. de most jelen pillanatban jobb nincs. a hangképzés elvesztése (megné­ mul). Egyéb vonatkozás­ ban ugyanazt jelenti.

ebből már egyenesen következik a félelem. nem juttatja saját magának! És ekkor olyan dolgokat. mint amiről a fejezet elején beszéltem! 145 . amit rejtegetni kell. mert mindenkinek ez a véleménye: el kell fogadnom." Megjegyzem: az iménti viselkedésnek semmi köze az igazi elfoga­ dáshoz. Mivel lelke legmélyén rejteget. érzé­ seket ad át. melyekre neki is ugyanolyan (ha nem nagyobb) szüksége van! Ez ennyit tesz: Kialszik benne az életöröm. Az egyoldalú látásmód következtében hiányozni fog a megértés. hiszen amit az ember má­ soknak nyújt. „Elfogadom. ez a beletörődés tipikus esete! Elfogadni csak akkor vagyunk képesek. mások elfogadása is megkérdőjelezhető! Másokkal úgy tudunk türelmesek lenni. az elfogadásban és az ebből fakadó erő és örömgyűjtés hiányában keresen­ dő! Olyan ez. elfogadom. mint amikor mindent és mindenkit elfogadunk. szelektálás nélkül mindent lenyelünk. hogy ön­ magának is adjon. mert el kell fogadnom. A félelem pedig olyan dolog. értéktelenebb vagyok". mert én sokkal rosszabb. az már rég nem az! . csak éppen saját magunkkal szemben nem érvényesítjük ezt a remek tulajdonságot. A gyógyulás útja: Hasonlatos azokhoz a megoldásokhoz. amilyen . titka.Lelki jellemzői: Fő rejtegetett konfliktusa. Márpedig itt erről szó sincs! Nem beszélhetünk örömről. A megértésből lesz majd félreértés. amit még önmaga előtt is rejteget. válogatás.ez általában nem a legjobb vélemény szokott lenni -. amikor valami egészen mást helyezünk figyelmünk középpontjába! Tehát: mikor felmerül bennünk az elfogadás gondolata. a lelki tulajdonságokhoz tartozó sejtek nem kapják meg azt a gondoskodást és örömet amire szükségük van és fellázadnak.Elfogadom a másik embert olyannak. Kialakul benne és megmerevedik az egyféle látásmód. hiszen nem foglalkozik azzal. amikor birtokában vagyunk az öröm érzésének. Mivel önmagára nem vonatkoztatja ezt az elfogadást.

Aztán ezeket „átadja" önmagának. A bal here a lelki oldalra. tetteivel igyekszik másokban . és áttételeket adnak a nyirokutak közvetítésével. hiszen az számára ismeretlen fogalom. értékességét. ahol az „öröm" magjai „megteremnek". a segítséget. más formái évekig is elhúzódhatnak. és amennyiben egyensúlyban van. de közben elfelejt . mert a fizikai. másoknak.Heredaganatok Fizikai jellemzői: Gyakran rosszindulatúak és gyors lefolyású betegség képében jelent­ keznek.nem tartja fontosnak . vagy egyáltalán nem adják ki. Amikor tehát itt daganat keletkezik. Sőt 146 .lehetőleg mindenkiben örömet ébreszteni. amikor ezt nem tapasztalja meg? Számára az öröm forrása nem is fog létezni. Tovább kell adni. önmegtartóztatás saját magával szemben áll fenn. máshol kívánja elvetni az öröm magjait. Ez abból is ered. Honnan is ismerné. Alulértékeli ön­ nön fontosságát. illetve át. Olyan ez. akkor el kell gondolkodni azon. a társas kapcsolat. gyakrabban megadja. Hogy válaszoljak Albert kimondatlan kérdésére: azért nem a jobb herében jelentkezik a daganat. A fizikai oldalon tehát nem. Az esetek igen nagy százalékában érdekes módon a bal here érintett. amikor önmagának nem ad. csak éppen ö nem veszi észre a szépséget. míg az öröm. hogy tudat alatt nagyon erősen él. a magunkkal való jó viszony már sokkal gyengébben él bennünk. mennyire és hogyan képes az „örömcsírákat" átadni! Érzéseivel. így természetesen nem tudja elfogadni mások köszönetét. vagy nehezebben tud kialakulni az öröm hiánya. a konkrét tanácsokat. Je­ lenti ez az elveket. mint a gondoskodó kertész esete: mindenre figyel. létezik a fajfenntartás ösztöne. Jellemző elváltozás a here fájdalmatlan meg­ nagyobbodása. Lelki jellemzői: A here az a hely.önmagának is juttatni. az érzelmi világra vonatkozik és sokan ezt lényegesen nehezebben. Ez a visszafogottság. testi örömöket általában önmagának könnyebben. hogy ezekből valami új dolog szülessen. Ennek oka ismeretlen. ki kell nyilvánítani. minden­ kinek örömet szerez csodás teremtményeivel.

Érzései átváltanak az ellen­ kező oldalra. Ereje van. ha nem lenne. amikor nem hisszük. egyéb esetben nem akarna meggyógyulni. Minden.a betegség bebizonyította az ellenkezőjét -. amikor elég fontosnak. 147 . értékesnek tartja magát. miből fog adni? Természetesen ennek a cselekvésnek vagy inkább nem-cselekvésnek is megvan a jó oka. már nem lenne ereje szenvedni. hogy úgy lesz tökéletes az élete . amikor felébred valami vonzóbb! Olyan vágy. Szeret­ tein igazából csak azzal tud segíteni. A gyógyulás útja: Tudom. Szeretném hangsúlyozni: ennek a kifogásnak nem örül. másoknak adta) a felhőtlen önzetlenséget. Akkor kezdünk aggódni fizetségünkért. energiája. akkor a szenvedésbe fektetett erőnek kell átfordulnia a meg­ felelő irányba. és ki fogja mon­ dani: mire vágyna. ilyen cselekvést kényszernek érez. valaki más miatt! Egyetlen értelmes cél jöhet számításba: saját maga! Ez csak akkor következhet be. amihez erőt kell gyűjtenie. de ha a sajátja elfogy.elsősorban önmagára vonatkozik. Éppen ez az a feltételes mód. vagy már nem látna rá lehető­ séget. nem tapasztalja meg (belőle hiányzik. az önelemzések során rá fog ébredni. amit elérhetőnek tart. Igyekszik örömet adni. Leginkább a szabadság. Ereje. ha minden „magot" átad. de kibúvó­ nak „megfelelőnek" tűnik. mert eszünkbe sem jut azon gondolkodni. és más teremtsen belőle örömet. így van kifogás arra. A beteg megszokta azt az elképzelést. a mozgás és a cselekvés szabadsága és az ebből egyenesen következő rugalmasság hiányzik életéből. hogy meggyógyul. tevékenykedni. és életben ma­ rad. nehéz változni. vajon kapunk-e érte cserébe vala­ mit. mi értelme gyógyulásának? A miért soha nem lehet valaki más kedvéért. Felhőtlen önzetlenségen a következőket értem: azért adunk. hogy ne kelljen másként élni. mit szeretne elérni. Ha még tud szenvedni. A gyógyulás folyamatánál különösen fontos: miért gyógyuljon meg. hiszen nem merít. boldogságot. másnak. hogy jót és helyeset cselekedtünk. A beszélgetések. Az okot pedig mindig képes megindokolni. sőt nyomasztja. Fog ez menni abban a pillanatban. valamint tudása megvan.

Közben tisztában van cselekedetének reménytelenségével és értelmetlenségével. Egyre növekszik a belső nyomás és egy idő után az érzelmi megnyilvánulások kicsúsznak a keze közül. indulatokat. önmaga ellen fordítja. a külső-belső védekezéssel kapcsolatos viszonyulások harmóniájának határozott felbillenése. melyeket kifelé kell mutatni. Azokat az érzéseket. önmaga ellen fordítja.rövid időn belül kialakulhat az elégedetlenség. megnyilvánulások erősen visszafojtják an­ nak vágyát. miért törtek ki a népek közötti háborúk? Hogyan. hogy valaha is kifejezze nagyfokú elégedetlenségét. indulatot.a feszültség jelenlétében . Ennél a betegségnél különösen jellemző tulajdonság. a számára is értel­ metlenül ható cselekedetek.Fizikai tünetei: Elsőként fájdalmatlan nyirokcsomó-megnagyobbodások észlelhetőek majd láz lép fel. Lelki jellemzői: (lásd még: immunrendszer. a figyel­ men kívül hagyott megérzések elindíthatják a háborút. fogyás. A haragot. Mint említettem. Javaslom. Öröm hiányában . és miért robbant ki az ellenforradalom? Ezek elemzésénél szorítkozzunk a „száraz" tényekre. hiszen a benn lévő. ki nem fejezett feszültséget okozó indulatok bennmaradtak. amikor azok keletkeznek! Amennyiben másként cselekszik. egyszerre 148 Nyirokrák . ami itt teljesen semleges tulajdonság­ ként van jelen (csak ebben az értelemben beszélek róla). feje­ zeteknél) A belső tüz. hetek alatt végezhetnek a beteggel. de nagyon is létező indulatokkal van szoros össze­ függésben. A nyirokrendszer egyes rosszindulatú folyamatai hihetetlenül gyors le­ folyásúak. térj egy kicsit vissza ahhoz a részhez. éjjeli izzadások. Kirobban. hasonlóan fog járni. Emlékezzünk a történelemre! Hogyan. Csökkenni fog a tüz. A ki nem mutatott. autoimmun betegségek és nyirokrendszer c. így az örömmegélő képessége határo­ zottan leromlik. és megkapjuk a keresett válaszokat. mégis megteszi. mintegy önmagát hibáztatva. mint a biztonsági szelep eldu­ gulása után a kukta. bűnbaknak beállítva saját személyét! A gyógyulás útja: Akkor kell kimutatnia érzéseit. amit a „mesében" írtam. Az eltitkol elégedetlenség.

így kiváló. Amikor másoknak ad éltető. Tőlük várni a felmentő sereget . Azt hiszi. végiggondolt sérelmeit. Fokozódik a tüdőgyulladásra való haj­ lam. főfájás. nem alakulna ki a kór! A gyógyulás útján egyetlen értelmes tanácsot mondhatok: mindazt az Isten adta képességet. ritkábban dobverőujjak kialakulása. Nyelvrák Lelki jellemzői: Lásd még: nyelv! A mondanivalójával vannak konfliktusai. Viszont ezt a képességet önmagára. azt reméli. Természetesen a beteg számára is. mivel szeretteit támogatja. Ezt egyféleképpen érheti el: elfojtja igazi érzéseit. helytálló segítséget képes adni. fel­ oldják kétségeit. nehézlégzés és mellkasi fájdalom. súlyos fulladás előrehaladott állapotban.árad ki a felgyülemlett feszültség és olyanokat is megbánt.számomra .nemritkán véres folyadékgyülem. amikor végre kimondja megfon­ tolt. Áttételes tüdődaganatok esetében gyakori a mellkasi . akik ezt nem érdemlik meg. életére már nem vonatkoztatja.dőreségnek tűnik. akik keveseb­ bet tudnak. köhögés. ahogyan ő.ugyanúgy. Véleményem szerint mindezekből már kikövetkeztethető a követendő út! Fedezze fel. (vízmell-vérmell) 149 . szédülés. kiken segített? Azokon. majd helyette is. tápláló tanácsot. Gondoljunk bele egy rövid időre. alkalmazza önmagára is! Tüdőrák (hörgőhámból kialakuló rosszindulatú daganat) Fizikai tünetei: Eleinte a tünetek nem sajátosak: fogyás. milyen örömet tapasztal. íz­ lelgeti azt. Hátfájás. előtte jól megforgatja. megoldják. levertség. Ijesztő és figyelmeztető tünet a vérköpés. hőemelkedés. Ebből aztán lelkiismeret-furdalása lesz és igyekszik elke­ rülni a hasonló eseményeket. mert ha másként értelmezné.

de ha ez pótcselekvés és azért tesszük. Másrészt a tüdőrák azoknál is kialakul. hogy a változás nem jó. hanem az: mit hoz be­ lőle létre. következésképpen nem vállalja fel. már nagyon nyomasztó és ideje lenne változtatni. okozhat (van benne igazság. de figyelembe kell még más jellemzőket is). Önmagára. hogy többek között a dohányzás is tüdőrákot okoz. hogyan értelmezzük. s nem is tartja fontosnak. de legalábbis növeli a kialakulás veszélyét. Gondolok itt a táplálko­ zásra és a környezetre.Lelki jellemzői: Sejtései vannak. Illetve fontosnak tartja. A dohányos éppen ezt teszi! Az már más kérdés. Gyakran mondják. mit végez. de nem teszi. mindig másokon segít. lelke legmélyén tudja. és ő maga vastag álarc mögé bújik. hogy az élethelyzet. hogy miből merít erőt a feladatai végrehajtásához. mi tesszük azzá és a mi látásmódunktól függ. hogy az ember változtasson az életen. nem lesz belőle betegség. saját életének örömtelibbé tételére nem fordít energiát. itt az ideje az erőgyűjtésnek. jó mélyre temeti. A változás nem jó és nem rossz. Ha stimulátorként fog hatni. Miért dohányzik az ember? Ahhoz. hogy ezt kielégítse. akik életükben soha nem do­ hányoztak. hogy itt az ideje a megújulás­ nak. az újtól való félelemben. hogy az ember jobbá tegye a legszorosabban vett magánszfé­ ráját! Eltitkolja. Valami másban van a megoldás kulcsa! Hol? A titkolózásban. Mivel min­ den emberben megvan a változás vágya. de nem is ez a lényeg. A félelemben. mi lesz a cél. és ő nem érheti el. Él a vágy. hogy nekikezdjünk a legegyszerűbb feladat végrehajtásának. de ezt csak másoknál tudja elképzelni. Mégsem „menekülnek" a rák elől. amiben él. hogy el tudjunk indulni valami felé vagy. venni kell egy mély lélegzetet. vagy reménytelen. Rejtve marad előle a változás valódi lényege. de ezt jól elrejti. hogy helyette ne kelljen semmit sem csinálni. betegség forrása lehet. A vágyban. a változástól való félelemben. mi több nagyon egészségesen éltek. Vélt vagy valós tapasztalatai alapján arra a következtetésre jut. hiszen nem is marad rá ideje. 150 .

így a sejtek is. A teremtett lélek keresi saját örömét. nekik egyetlen cél lebeg a szemük előtt: jól érezni magukat és ez vonatkozik az összes da­ ganatos betegségre! 151 Epehólyag rák . Rohamos állapotromlás mellett pár hónapon belül halál következik be. hogy majd később. kevés! Tehát még többet kell foglalkoznia mások haragjával. Állandóan készen áll a segítségre. hogy old­ ja. hogy minél töb­ ben legyenek. bármennyi konfliktust. és „meg­ érdemli".a megtámadott erek miatt . Úgy érzi. később epeútelzáródás miatt kialakuló sárgaság. Egyedül. használja önmagára is. boldogságát. összetűzést el is egyenget. mint minden do­ lognak értelme van! Még az indulatoknak is. de ez soha nem következik be. indulatával. magányosan rossz. (Gyakran az epeutak is érintettek.A gyógyulás útja: Ebben a fejezet részben már számtalanszor utaltam rá: a daganatos beteg áldott jó ember! Azon képességeit. Néha . a saját gondjai a szőnyeg alá kerülnek. hidegrázás és a láz a bevezető tünete. hogy a másokban kialakult keserűséget és az ebből fakadó indulatokat feloldja. fájdalom a jobb felhasban. bármennyit segít. Lelki jellemzői: (lásd még: epe) Életét arra teszi fel. „Természetes" következménye lesz tehát. előbbutóbb fellázad a „gazda" bánásmódja ellen. mindenki problémáját önmaga elé helyezi. fogyás. Mivel a probléma feldolgozásának öröme nem élteti a test sejtjeit. megoldja. Mindenkit.vérhányás. Márpedig. hogy önmaga tele marad idegességgel és ki nem fejezett indulattal. tehát arra törekszenek. megoldja a feszültségeket.) Fizikai tünetei: Közismerten alattomos betegség! Étvágytalanság. „Eszükbe" sem jut bárkinek ártani. melyekkel lelket öntött másokba. de önmagában nem alkalmazza ezt az iste­ nadta képességet. amikor lesz rá ereje.

Annyira telítődik a megemésztetlen élelemmel. In­ kább mellébeszélnek és megindokolják: miért nem! Nehezen tudnak változni. hogy amikor újabb „is­ meretet" igyekszik bevinni . és rákos soványodás is kialakul az előrehaladott állapotban. és ennek egyenes következ­ ménye lesz a sikerek fel nem ismerése. ami az emésztés elengedhetetlen felté­ tele. esetleg sárgaság. A betegben harag. hogy ez reménytelen és hiába való cselekedet. étvágytalanság. idült betegség képét látjuk. fogyás.vagy csak gondol rá -. A betegek hagyják meghálálni mindazt. továbbá termeli az epét.A gyógyulás útja: Jelen esetben a legcélravezetőbb megoldás a megelőzés. Igenis tenni kell azért. ellenreakció (há­ nyinger) váltódik ki benne. hogy jól érezzék magukat. mivel a tü­ netek kialakulása után már nem sok ideje marad a változtatásra és a da­ ganatos betegek egyébként is nagyon nehezen változtatnak bármin. delírium és kóma társul. anyagcsere) A máj végzi a szervezet méregtelenítési feladatának egy jelentős há­ nyadát. hogy már nagyon tele van! 152 . Haspuffadás a hasűri folyadékgyülem miatt keletkezik. Ez azt jelenti. ehhez a végállapotban remegés. ezért folyamatosan mások megoldatlan feladatai kötik le jelen­ tős idejét. és végre hagyják: foglalkozzanak velük. amit eddig tettek az emberekért. amibe kapaszkodhatnak! Májrák Fizikai tünetei: A betegség lappangva fejlődik ki: gyengeség. Ők úgy érzik. A senyvesztő. meg nem bocsátás lakozik. Lelki tényező: (lásd még: máj. hányingerek-hányások. Eletébe csak ezeket az ismereteket építi be. jobb bordaív alatti fájdalom. Találjanak valamit (számukra értelmeset). Nem veszi tudomásul fel saját értékeit.

viaszos bőr. vagy bélelzáródás jelzi a rákos elfajulást. A korai gyomorrák nem okoz panaszokat. Szédülés. Hasi teltségérzet. bizonytalan nyomásérzés. émelygés. Lelki oldala: Mindig mások megoldatlan. feldolgozatlan dolgaiban segít. a rákos senyvedés képe alakul ki. éles. s ezek megjelenése már előrehaladott állapotot jelent. Vastagbélrák esetén árulkodó jel a székelési szokások tartós megváltozá­ sa. hányinger. vagy tudatosan nem fedezi fel. és szu­ rok széklet jelentkeznek. Majd étvágytalan­ ság. később hasmenések. következéskép­ pen: önmagát. szaggató fájdalom lép fel a felhas középső területében. Bélrák 153 . Miért? Egész életét arra tette fel. fáradékonyság. beesett orcák. hányás és hasi fájdalom a vezető tünetek. étkezések utáni gyomorégés a bevezető tünetek. hogy azok könnyebben megemészthessék az elfogyasztott testi-szellemi táplálékot. Örömét. hogy mások majd segíte­ nek az ő problémájában. csontváz-szerű küllem: ez jellemző a végállapothoz közel járó betegre. Ez nem fog bekövetkezni. Gyomorrák (Vékony-Vastag) Fizikai tünetei: Néha csak a hirtelen fellépő vérzés. pontosabban nem fogja tapasztalni és értékelni. Sá­ padt. boldogságát abban reméli meglelni. gyors fogyás. szükségleteit nem ismeri. az erőnlét romlása. böfögés. Látványos. Súlyos. vérhányás.Fizikai tünetei: 40 év feletti betegeknél gyakori. fogyás. hányin­ ger. hogy mások baját orvosolja.

Szerepe tehát a felszívódásban van. ami felszívja a tápanyagot. csupán szeretteinek juttatja a nél­ külözhetetlen „táplálékot". Lelki jellemzői: Amitől illene megszabadulni. hogy a helyet töltse. hiszen nem lenne. helyi duzzanat érzése. Amit egész életében nem hasznosított. Ez nagyon hasonlatos ahhoz a gyűjtögető. de e nélkül lehetetlenné válna a táplálék hasznosítása.Lelki oldala: Ez nem csak azért van a szervezetben. kórosan felhalmozó emberre. A fájdalomtól való félelem miatt a beteg székszorulásra válik hajlamos­ sá. fájdalom. haszontalanná vált .káros dolgaiktól! 154 . Végbélrák Fizikai tünetei: Vérzés. Az egész élettere tele lesz a felhasználatlan.most már . aki csak halmozza az „értékeket". de azokat saját javára soha fel nem használja. és lassan értékte­ lenné váló limlomokkal. de e helyett mindig másokat igyekszik megszabadítani a feleslegessé. Ebből csak mások húznak hasznot.

melyekből élete össze­ áll. hogy mindig másnak van kiszolgáltatva. olykor kéretlen támogatásról van szó. Attól pedig soha nem kaphatja meg a szükségleteit kielé­ gítő erőket. 155 . szomszédos izületek mozgáskorlátozottá válnak. Lelki jellemzők: (lásd még csontrendszer) A csontrendszer az. A külvilággal való foglalatoskodás apró sikereit előnyben részesíti. Mivel beteg. Figyelembe kell venni azokat az építőköveket. A kívülről jövő energiák csak „gyenge" pótszerek. értékrendje lassan eltolódik a külvilág felé. A könyv elején már tárgyaltam. így feltételezhetjük: ezek a kövek sem túl tökéletesek. A daganatközeli. Ennek azonban mégis rugalmasnak. akkor a másokra való építésről. amire építkezik a test. Amikor annak rákos elfa­ julásáról beszélünk. de jelentheti és jelenti egy eszme támogatását is. Igazi rugalmasságot a mozgás szabadságából lehet meríteni. Itt spontán törések keletkezhetnek. az érintett területen a csont duzza­ nata észlelhető. Azzal elér­ ni. mellyel most közelíti meg dolgait. tartást kell merítenünk. hogy egy jellegzetes viselkedési minta az élet minden apró részletére ki fog terjedni. lelki erő van. hiszen belülről semmit sem kap. vagyis betegek. megvalósíthatatlan vállalko­ zás! A betegben rengeteg erő. Nem talál sikert saját értékrendjében! Igaz nem is kereste. és ezek csak tovább fokozzák az adás vágyát.javára fordítani. mozgathatónak. A támogatás nem feltétlenül egy adott személy túlzott segítségét jelenti.csak mások . A folyamatos megfelelési „kényszer" követ­ keztében figyelme elterelődik önmagáról. Miben nyilvánul meg ez a betegség? Nekünk embereknek életünk során a tapasztalatainkból erőt. mert van egy kis sikerélmény. és ezt igyekszik mások . Tovább fokozzák ezt a belső kény­ szert. a fokozott.Csontrák Fizikai tünetei: Állandósuló csontfájdalom jellemzi. E tulajdonságokat a beteg nem képes realizálni azon cselekvési mintázatok alapján. de ugyanakkor szilárdnak kell lenni.

hogy mit és hogyan mutat. egy­ mástól nagyon távol eső fogalom. de alapul veszünk valami régi élményt. a valóság mégis más. Magányosan. s ennek alapján azt feltételezzük. de teljesen nem elégíti ki. Látszólag semmiben sem különbözik. amikor félelmünktől vezérelve (lásd ott) harcolunk a bennünket fenyegető veszéllyel. megjelenési formáik igen változatos képet mutatnak. elfogultságunkban pedig gyakran esünk túlzásba. Nem fenyeget. vagy tömegesen jelenhetnek meg a rákos elváltozások. másrészt arról kell szót ejteni. mint a minden-körülmények-között-másokatmegóvni című viselkedésben találja meg. Egy így van. a folyamatos védekezés közben el­ marad az utánpótlás beszerzése. Legismertebb a melanoma. ezért a beteg valamilyen pótszer után néz! Ezt pedig nem másban. Ebben talál némi örömet. Bőrrák Fizikai tünetei: A bör számos rosszindulatú daganatát ismerjük. amikor semmi sem fenyeget. hogy minél többet 156 . következésképpen arra jut. bármikor megeshet. amely színek meglepő változatosságát pro­ dukálja: a nyers hússzíntől a koromfeketéig a fehér minden árnyalata előfordulhat. Túlzásokba esünk és akkor is védekezünk. Védekezni valamivel szemben. hogyan viselkedik önmagával szemben a beteg. vagy megvédeni magunkat: az két. esetleg rákkeltő hatásairól. Lelki jellemzői: (lásd még: bőr) E betegség a védekezéssel és a külvilág felé mutatott képpel kapcsolatos. de ami a leglényegesebb. bármikor újra meg­ történhet. Egyrészt arról kell beszélnünk. Akkor beszélhetünk védekezésről. vörös és piros is. Az elmaradt „bevételeket" pótolni kell. sokszor a pikkelysömörre vagy az ekcémára emlékeztető küllemmel. A félelem velejá­ rója az elfogultság. Manapság egyre többet hallani a túlzásba vitt napozás káros.A gyógyuláshoz és boldogsághoz a tartásban meglelt boldogságon keresztül vezet az út. de lehet kék.

segít, minél több embert minél jobban megvéd, annál jobban fogja magát érezni. Azt hiszi, ez a tevékenység kielégíti hiányosságait. Ebbe belefeledkezve önmaga lassan háttérbe szorul, és ez meggyőzi értéktelenségéről. A kör bezárul! A gyógyuláshoz vezető úton fel kell fedeznie, át kell élnie, és tudato­ sítania kell: távolságtartásában van jó is. A „megvédjük magunkat" jelentése: megóvunk valami értékeset, valami olyan értéket, ami valódi jelentőséggel bír. Óvja magát a gyógyulni vágyó, amennyiben éppen akkor ahhoz van kedve. Legalább annyi figyelmet fordítson önmagára, mint másokra. Újra vegye észre, mennyi öröm van életében.

Mellrák

Fizikai tünetei: Az érintett emlőben általában csomó tapintható. A mell fájdalmas, megkeményedik, megduzzad, vagy zsugorodik. Bőrpír, viszketés lép fel, az emlőbimbó váladékozik és kisebesedik. Az érintett oldali hónaljban képződhet duzzanat, karvizenyő vagy csontfájdalom jelzi az áttétet. Lelki jellemzői: Úgy érzi, teljesen mindegy mennyit tesz gyermekeiért, szeretteiért még ha megszakad is - bizony kevés. Nagyon elgondolkodtató tény, miszerint szinte minden mellrákos beteg­ nek volt abortusza, vetélése vagy egyéb módon vesztette el gyermekét, esetleg egyáltalán nem szült. A lényeg nem is az elvesztésben, mint konkrét tényben van, hanem a mikéntjében, vagyis az anya lelki hozzáállásában. Itt teljesen lényegte­ len, van-e kiről, van-e mivel gondoskodni — elégtelennek érzi azt, amit nyújt. Ennek következtében egyre kevesebb ideje marad önmagára. Csökken az örömmegélő képessége, és hiába nyilvánítják ki köszönetü­ ket gyermekei, nem fogja értékelni. Nem fogja, nem meri értékelni, hi­ szen „olyan keveset" tett értük, amiért nem érdemel köszönetet. Márpe­ dig - valahol - ezért dolgozott. Gyakran megfigyelhető a lelkiismeret-furdalás, minek egyenes követ­ kezménye, hogy mindennek és mindenkinek meg akar felelni. Mindenkit 157

igyekszik boldoggá tenni gondoskodásával, úgyis mondhatnám táplálá­ sával. Mindenki bajával törődik, mindenkit táplál, kivéve saját magát. Könnyen megérthető és belátható a helyzet: ha én nem eszek, akkor előbb-utóbb másnak sem tudok adni. És kérdem én, hogyan adhatok másoknak szerető gondoskodást, amikor azt a szerető gondoskodást saját magamnak elmulasztom megadni? Ennek egyenes következménye lesz az a lelki beállítottság, hogy elveszti önmaga fontosságát, mindenkit maga elé helyez és csak az ő örömüket, keresi, szolgálja, de inkább azt mondanám, helyettük végzi el a feladato­ kat. A bal mellben jelentkezik (először) a daganat, ha az imént vázolt meg nem felelés érzése az érzelmekkel kapcsolatos. A jobb mell daganata a fizikai oldallal mutat szoros összefüggést, neve­ zetesen: anyagi javakkal való gondoskodás, stb. Az anya diszharmonikus kapcsolata ,,gyermekével"(!) gyakran méhdaganatot eredményez A gyógyulás útja: Mindenek előtt a megértést emelném ki. Meg kell értenie: magáról is gondoskodnia kell, hogy aztán másoknak is adhasson. Elég meghökkentő esemény lenne, ha a fiókáit tápláló madár csak a fiókákkal törődne? Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy belássuk, ha nem eszik ő is, ha nem gondoskodik önmagáról - ugyanannyit - elpusztul. Akkor képes feladatát teljesíteni, amikor önmagának is ad. Ezt a viselkedést kell átvenni a betegnek, és ekkor nem csupán jól fogja érezni magát, de jelentős esélyt kap a gyógyulásra!

(lásd még: méh) A beteg jellemző lelki állapota vagy inkább konfliktusa a születéssel, az új dolgok befogadásával, kihordásával, és új élet adásával kapcsola­ tos. A méh, ez a misztikus szerv képes egy olyan biztonságot adni, amit aztán egész életünk során keresünk. Ez a női szerv adja az örömteli biz­ tonságot, s ezt az Isten adta képességet szabadon meg kellene osztani az összes teremtett lélekkel! Csakhogy ebbe bele kell tartoznia önmagának is. 158

Méhrák

Az évek hosszú során a betegben kialakul egy elképzelés: keveset ad! Ezt alátámaszthatja: gyermeke nem fogadja el segítségét, mert mindig helyette akar megol­ dani dolgokat. Ezt természetesen nem látja. Csak annyit lát, hogy hiába segít, az soha nem úgy sikerül, ahogyan szeretné. Ezért egyre többet törődik vele, mire még inkább elutasítással válaszolnak. A beteg mit tehet? Egyre többet és többet ad! Elveszített egy gyermeket - haláleset, abortusz - és ez az élmény rá­ nyomja bélyegét tetteire. Hiábavaló kísérleteket tesz arra, hogy valami mást találjon, de közben az önvád, önsajnálat növekedik benne. Ennek következménye lesz: egyre kevésbé tud örömet átélni, és megkeseredik. Mindezek lényegét összegezve kijelenthető: saját maga szerint túl keveset ad, ezért egyre többet és többet ad magából, pedig már érzi tettei hiábavalóságát. Figyelme elsikkad sikerei, örömei felett és ebből önmagára nézve igen elmarasztaló véleményt formál. Vagyis: nem érdemli a magával való törődést! Ez így nem igaz, hiszen ez soha nem fogalmazódik meg! így viszont igaz: másokat szerettem, mindig, minden körülmények kö­ zött fontosabbak nálam. A gyógyulás útját azzal kell kezdeni, hogy kétséget ébreszt önmagá­ ban: mi van, ha másként is lehet szeretni, gondoskodni?

Prosztatarák

Fizikai tünetei: A rákos szövet beszűri a prosztatát, amely megnagyobbodik, keménynyé, göbössé válik, és a rajta keresztülfutó húgycsövet beszűkíti, vagy elzárja. Legjellemzőbb tünete a gyakori és sürgős vizelési inger, illetve vizelési nehézség és vizeletelakadás. A vizelés nehezen indul, gyakran el is akad, az erőltetéstől vagy a rákos folyamat hólyagba való betörése miatt vérzés lép fel. Lelki jellemzők: (lásd még: prosztata) A férfiúi mivoltával, a férfi jelleggel kapcsolatos feloldatlan, tisztá­ zatlan konfliktus! A teremtés mindenek fölötti vágya nincs összhangban megtapasztalásai­ val. A lehetőségekhez mérten örömet, jó tanácsot kíván adni, anélkül, 159

hogy mindezt önmagára is érvényesnek tartaná. Azt hiszi, akkor, és csak akkor lesz boldog, ha mindenkinek életre való ötletet, tanácsot ad. Másokat lát el, mert - akár tudat alatt - lényegesen kevesebbnek érzi magát annál, hogy önmagával foglalkozzon. Felesleges dolognak tartja a magára pazarolt időt. Nagyon sokat szeretnék még erről a témáról elmondani, és valószínű­ leg folytatni is fogom, de a könyv terjedelme kompromisszumokra késztet. Viszont remélem, hogy az imént leírtak összessége jelentős se­ gítséget ad a rákbetegség megértéséhez. Ha pedig ismerjük azt, amitől igyekszünk megszabadulni, könnyebben megleljük a homlokegyenest ellenkező irányt.

Tünetek: Alacsony hangulati szint, amely az enyhe szomorúságtól az erős bűn­ tudat- és reménytelenségérzésig fokozódhat. Csökken vagy elvész az öröm átélő képessége, szorongás, ingerlékenység, aggódás jelentkezik. Koncentrációzavar, és kedvtelenség uralkodik el a betegen. Elvész az érdeklődés a világ dolgai iránt, elvész a szexuális érdeklődés is. A passzivitást néha súlyos izgalmi állapot váltja fel, esetenként tévesz­ mék alakulnak ki. Főfájás, alvászavar, étvágyromlás, testsúlycsökkenés kíséri. Depresszió­ ban nem ritka az öngyilkosságra való késztetés. Lelki oka: Nézzük meg azokat a körülményeket, melyek ebbe a lelki állapotba ,Juttatták" a beteget. Itt nagyon fontos az idézőjel, hiszen nem lehet kör­ vonalazni konkrét okot, mivel ebben az állapotában mindent bajnak és kiváló oknak fog megélni! Inkább azt keressük meg, azt igyekezzünk megtalálni, amit elmulasztott. Ugyanis az elmaradt, kimaradt dolgok a hiányok következtében alakulnak ki, még akkor is, amikor magát okolja egy elkövetett hibáért! Ebben rejlik az ok! Nem valami, hanem valaminek a hiánya váltja ki a lehangolt állapo­ tot. Természetesen, amikor már mélyen benne van, nem fogja megtalál160

DEPRESSZIÓ

ni, ha meg tudná találni, már vége is lenne szenvedésének. Helyette in­ kább bűnbakot keres - rendszerint talál is - és arra fogja szenvedésének forrását. Másban keresi - találja - a hibát, mert azt hiszi: neki nem sza­ bad tévednie; a tévedés olyan luxus, amit nem engedhet meg magának és minden lehetséges eszközzel el kell kerülnie! Túldimenzionálja a hibák jelentőségét, elméjében megmarad a kudarc élménye, és csak ez marad. Képtelenné válik előkeresni azon részeit, melyek jól, kiválóan meg tudták oldani a felmerülő problémákat. Magya­ rul: sikerélményeit oly mélyre temeti, hogy képtelen észrevenni és él­ vezni azokat. (Nem is akarja megkeresni, mert akkor fel kell adni az eddigi „kényelmes" állapotot!) A depresszióra nagyon erősen érvényes az alábbi viselkedési forma: az okok keresése, a „bűnbak" felállítása, határozott körvonalazása. Ez annyit tesz, hogy (mintegy megnyugtatásként, kibúvóként) érveket keres és talál arra, élete miért marad ebben a kerékvágásban, ahelyett, hogy a kiutat, a boldogságot keresné! Beszélhetünk krónikus (orvosi szempontot alapul véve: csak ez sorol­ ható a betegség fogalmához) és átmeneti depresszióról, de a lényege mit sem változik, mindkettőhöz azonos utat kell bejárni! A krónikus és átmeneti - szinte mindenki átjut rajta és rövidebbhosszabb idő alatt megoldja - depresszió közötti eltérés abban áll, hogy az idült változatban szenvedő beteg már nem képes életét kezelni, irá­ nyítani, és elveszíti a teljes kontrollt! A körülmények okolása, a súlyos önvád csökkenti azon képességét, hogy felfedezze életének más aspektusait is. A mások okolása jelen eset­ ben (talán) segíthet a legnehezebb időszakban, lehet, hogy súlyosabb következményeket vonna maga után, ha másként tenné! Tegye ezt, mert másképpen, önmaga ellen fordul, de ne feledjük: ennél van jobb megol­ dás is! Mások okolása minden esetben pótcselekvés! Másokat okolunk, mert akkor semmi sem indokolja, hogy saját kezünkbe vegyük sorsunkat és felnőjünk! Van ebben valami, de ez bizonyosan hátráltatja a gyógyu­ lást! A betegség kialakulásáért okolhatunk mást, avagy magunkat, de csak akkor vagyunk képesek változtatni rajta, ha másképp, más szemszögből figyeljük a problémát. A betegség kialakulásáért a lelki viszonyulás a „felelős", már amennyiben egyáltalán beszélhetünk róla, vagy van értel­ me a felelősségről beszélni! 161

Röviden vizsgáljuk meg azt az utat, ami a depresszióig vezetett: Miért van szomorú hangulata? Mert nem teremti meg a jó hangulatot! Miért nem teremt jó hangulatot? Mert érdemtelennek érzi magát! Miért tartja magát érdemtelennek? Mert nem kereste és találta meg saját értékeit! Miért nem találta meg értékeit? Mert a mások szerinti értékeket kereste eddig! Minden teremtett lélek abból építkezik, amije van. Ha abból akar létre­ hozni egy „tökéletes" életet, ami nincs, csak depressziós, keserű létet tud megteremteni. Jellemző tulajdonság - a betegség előtti állapotra vonatkoztatva - az erős vágyak, a vágyódások jelenléte! Igen sok vágy él benne, de a megvalósítás helyett sokszor az várja el, hogy valaki más teremtse meg álmai tárgyát! (ő, megmarad a „puszta" vágyódásnál, sóvárgásnál!) Emlékezzünk: igazán csak saját - elért, meg­ valósított - céljainknak, munkánknak tudunk valóban örülni! Ez most nem az ajándékokra vonatkozik, az egészen más! Itt a munka, a teremtés, a tevékenység saját képességről beszélek! A mániákusságra való hajlam fog kialakulni azon egyszerű oknál fog­ va, hogy érzi, tudja, valamit tennie kell! A betegségével illetve a gyó­ gyulásával kapcsolatban azonban lépni nem tud. Nem képes a jó útra lépni és azon haladni, mert azzal kapcsolatban igen határozott, érzelmi­ leg erősen színezett elképzelése. Ezek az érzelmek pedig azt suttogják: nem kell, nem tudsz változtatni, minden így van jól stb.! A gyógyulás útja: A mély depresszióban lévő beteggel semmit sem tudunk kezdeni min­ daddig, míg megfelelő szakorvos kezelésbe nem vette és a szükséges terápiát meg nem határozta! Nagyon fontos részletek: - nem lehet kihagyni a beteget a gyógyulás folyamatából! Annyi min­ dennel tele van az elméje, annyi minden kavarog benne, hogy oda beten­ ni már semmit sem lehet! Tehát nem adunk neki ,jó" tanácsot, sőt sem­ milyen tanácsot nem adunk neki! Onnan, ahol sok van (jelen esetben 162

gond, probléma), csak elvenni szabad, mégpedig figyelembe véve ezt az alapvető elvet: mi nem vehetünk ki semmit akarata ellenére! Ezt pedig csakis így lehet elérni: ő saját maga teszi ki! - bármit is mondjon, vagy sugalljon: meg akar gyógyulni! Ha nem élne benne a gyógyulás, a boldogság vágya, vagy meg sem keres, vagy telje­ sen passzív veled szemben! Meg kíván gyógyulni, ki akar jönni a gödör­ ből, de értsük meg: neki ebben van jó is, van, ami biztonságot és valami­ féle örömet ad neki! Ha pusztán csak rossz lenne benne, már minden tőle telhetőt megtett volna gyógyulása érdekében! Kérdezni kell! Mégpedig úgy, hogy kérdéseink kétséget ébresszenek benne! Kétséget ébresszenek kérdéseink! A kétségnek az alábbi módon kell megnyilvánulnia: lazuljon fel az a szemlélet, miszerint annyira szerencsétlen! Pl.: valóban annyira rossz az életed? Stb. Feltétlenül fontos dolog, hogy aktívan részt vállaljon, figyeljen (pilla­ natnyi) életére, hogy észrevegye: képes megtapasztalni az örömet! Könnyebbé tehetjük a gyógyulás folyamatát egy nagyon egyszerű mó­ don: figyeltessük a jövőjét, mint jelent. Kösse le minden figyelmét a megálmodott, szebb jövő: pillanatnyi cé­ lunk most az, hogy elfordítsa tekintetét a keserű múltról!

DYSLEXIA

Tünetei: Az olvasási képesség zavara a központi idegrendszer sérülése miatt. A térre és a saját testre vonatkozó orientáció egyik zavara: vagy a szem­ mozgásokat nem képes kontrollálni a beteg, vagy a tér egyik oldalát nem ismeri fel. Baloldali térfelismerési zavar esetén a gyermek nem a sor bal szélén, hanem ettől jobb felé kezdi el a sorok olvasását, és így az olvasottak értelmét teljesen összezavarja, holott a szavak és szókapcsolatok jelenté­ sével tisztában van. Lelki jellemzők: Olyan gyermekkori stressz, ami erősen befolyásolja, vagy befolyásolta a világáról kialakult képet. Egy lelki fájdalom miatt félelmei a külvilág163

Érzései. hiszen. de az égéseknek is van lelki jelentése. vagy maró vegyi hatás által kiváltott gyulladás és különböző mélységig történő végleges szöveti elhalás jellemzi. milyen figyelmetlenség vezetett az égés bekövetkeztéhez. ezért tanulságokat sértődöttségei (beszűkült látótere) szerint értékeli.gal szemben felerősödnek. aminek elengedhetetlen feltétele és a leghatásosabb módja. az önkifejezés örömét. A koncentráló képessége (sok területen) meggyengül. vagyis elve­ szítette rugalmasságát a világ és önmaga dolgaival kapcsolatban. csont stb. hogy a körülötte és benne lévő világból nem képes önállóan tapasztalatot meríteni. sugárzás. melyek feledtetik az elszenvedett feszült­ ségeket. ami tovább fokozza a már eddig is je­ lentős érzelmi válságot. Négy fokozata van: 1) Bőrpír 2) Hólyagképződés 3) Mély bőrrétegek elhalása 4) Mély szövetek (izom. 164 ÉGÉSEK .) elhalása Jelentése: Elsőre furcsán hangozhat. Fe­ szültség alakult és maradt benne. 2) Koncentrációs gyakorlatok. melyekkel felszabadulttá tehetné magát. Fizikai tünetei: Hőhatás. hogy felfedezi az írás. érzelmei erősen befolyásoltak (determináltak). nem tudja (pedig képes) összeegyez­ tetni érzéseit a tapasztalataival. hogy gyenge képességű gyermek­ ről van szó. A betegség lényege. mi vezetett. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt. pl. Gon­ doljunk csak bele. amit az írás-olvasás területén elveszít. azt más terü­ leten bepótolja! Gyógyítása: Két fő feladat merül fel: 1) Stresszoldás.

nem a belső énünk cselekszi velünk! Ez a történés annak következménye. tanul meg valamit. hiányosságok kö­ vetkezményei. A lelkünk pedig olyan tulajdonsággal rendelkezik. Melyek ezek a hiányosságok? Általában a bőrön keletkeznek az égések. sőt egészen másra fordítjuk tekintetünket. eltekintve néhány kirívó eset­ től. következ­ mény nem tudatosodott a személyben. hogy ezt az eseményt . hogy azt a nyelvet megértjük! Bizonytalan a megértés különösen akkor. Tehát a bőr: az a részünk. amikor a konkrét. a valóságtól való elrugaszkodások. a következő figyelmeztető. Az eltávolodások. amikor nem is figyelünk rá. tuda­ tosító jel már a testet éri. akkor az igazsághoz az is hozzátartozik. hiszen könnyen megégethetjük magunkat vagy leéghetünk! Mély szöveti károsodás akkor alakul ki. hogy egészen másra fektettünk hang­ súlyt. s mivel a fenti tény. minél inkább eltávolodott a .realitás . elhatározott dolgot még nem cselekedtük meg. de mindenképpen jelen vannak. Minél nehezebben fedez fel. hogy minden körülmények kö­ zött szeretné felhívni figyelmünket az elérendő feladatokra. a szellem. Sokáig nem hallgatunk az intő jelekre.direkt módon . hogy érdemes átgondolni. vagy meg fogják égetni. ezért a lélek olyan nyelvet választ. ami a külvilággal érintkezik. A lélek ilyenkor figyelmeztet. amit megértünk és alkalmazni tudunk. annál nagyobb lesz a megégés mértéke! Ennek így kell lennie. amikor a belső szervek szenvednek égési sérülést.Mi váltja ki az égések bekövetkeztéhez „szükséges" figyelmetlenséget? Ebben az esetben olyan lelki okokat találhatunk. amikor valamit megcsele­ kedtünk. csupán eldöntöttük. Ha szigorúan vesszük az alábbi eseményeket. de korántsem biztos.talajától. és hatást fejte­ nek ki életében! „Megpörkölődik" a lélek. ami a világban való megnyilvánulásunkat vagy akara­ tunkat tükrözi. és azzal határozottan hibát követtünk el! Persze itt mondhat165 . mert halmozódnak a „büntetések"! Ide az igazán pontos kifejezés inkább ez: annál nagyobbat esik vissza. Bőrpír és hólyag képződik. átértékelni cselekedeteinket. hogy könnyebben fel lehessen fedezni a hiá­ nyosságokat! A lélek sokféleképpen beszél „nekünk". Az égések mértéke és a tanulási nehézség egyenes arányban áll. amire már figyelünk. Olyan dolog a kiváltó tényező. melyek megégették.

hogy érzékelje. alacsony vagy magas vérnyomás. A szédülés abban az esetben alakulhat ki. amikor az érzékszerveken keresztül érkezett ingerek nincsenek összhangban az emberben kialakult tudással.vagy mozgás érzése. láz. tapasztalattal és elvárással. . A szubjektív érzetnek azonban van objektív alapja. vagyis: hamis mozgásérzés keletkezik. amely a fül eredetű szédüléseknél hiányzik.a szédülés. alkohol. Másképpen fogalmazva: egyensúlyzavarban szédülünk. EGYENSÚLYZAVAROK Fizikai tünetei: Egyensúlyérző szervünket a belső fül ívjáratai képezik. Ez igaz! De ami megkülönbözteti a két dolgot. Testén keresztül tudatosodik a megtett. Szédülést idézhetnek elő más okok is: legyengültség. Lelki jellemzők: (lásd még a fül és érintett szervek) Fül eredetű szédülés: a hallás harmóniájának elveszítése. következésképpen a testének „kell" sérülni. teljesen távol marad tőle és semmilyen (jótékony) hatás­ sal nem lesz rá. 166 . gyorsulást és forgást. a másikban nem (nem pörkölődik meg lelke). Az egyensúlyérzés egy szubjektív érzet: érzünk nyugalmat. vérzés és vérvesztés. amikor nincs mozgás. eszméletvesztésbe torkollik (torkollhat).vagy az adott testmozgásra létrejövő mozgásérzés felfokozódik. az az. vagy meg nem tett lépés következménye. hogy az egyikben tudatoso­ dik a hiba (nem ég meg a teste). Nézzük. A szédülés . mely összefüggésbe hozza a szédülést a fülön kívül más érzékszervekkel is. félelem. stb. Ha a kérdéses személy nincs olyan hangulatban. (ilyenkor nem a belső fül a beteg) . koponyasérülések. forgó. süllyedő vagy emelkedő jelleggel. hiszen hiába van a külvilágban békesség. bár az egyen­ súly érzésében ezeken kívül látási és tapintási érzetekre is szükség van. Igaza van. A harmónia elsősorban a belső világban alakul ki. mérgek. ájulásba. hogyan is néz ez ki a fizikai tünetek tükrében: Albert az or­ vostudomány álláspontját közli. agyi keringési zavarok.nánk azt is: sokan követnek el „végzetes" hibát és mégsem égnek össze.

Tehát akinek egyensúlyzavarai alakulnak ki. saját tudására kellene hallgatni. saját magára hallgat. melyek lelki-egyensúlyát erősítik. minden olyan inger. abban felfedezhetők a lelki merevség tünetei. Enyhén labilis személyiségre.hallgatnia. anyagcserezavarok állhatnak az elhízás hátte­ rében. figyelmen kívül ha­ gyott szavakat. A labilis alatt nem kell és nem szabad többet érteni.megfelelő formában . mint amennyit mondtam! Ez „csupán" annyit jelent. Gyógyítása az iméntiekből már egyenesen következik. de lehet lát­ vány vagy annak hiánya és természetesen más érzet is. A lelki merevség pedig előbb-utóbb fásultsághoz. A betegnek meg kell keresnie és meg kell találnia azokat az „apró". hogy érzi (valahol mélyen). Ennek a tétovaságnak lesz következménye az egyensúlyzavar. gene­ tikai és hormonális okok. vagy az inger hiánya okozza a szédülést. cukorbaj. milyen formá­ ban alapozzon. ELHÍZÁS 167 . lelkiállapotra utal ez a betegség. hiszen folyamatosan változik az egyén és a világ egyaránt. A halálozási mutatók az elhízás mértékével párhuzamosan emelkednek. de e helyett magára összpontosít! Amikor magára. hogy nem képes eldönteni. A lényeg: az észlelés létének milyensége. Fizikai tünetei: Zsírszövet-feleslegben megnyilvánuló kórkép. szívkoszorúér-elfajulások. akkor másoktól várja a válaszokat.és lelki betegségek. ami különbözik a benn lévőtől konf­ liktust hoz létre. most másokra kellene figyelni. Amikor másra kellene . Merev világkép ki­ alakulásakor. tudja. Nagyszámú betegség gyakrabban fordul elő elhízott személyeknél: magasvérnyomás. Ezzel az a probléma. izületi. ami a harmónia az egyensúly elvesztéséhez vezet. dep­ resszióhoz vezet. Ez lehet kimondott vagy ki nem mondott szó. Nem csupán a túlzott kalóriabevitel következménye (bár az is).Dinamikus harmóniát kell minden teremtett léleknek kialakítania. és még lehetne sorolni. mire.

Lelki jellemzői: A földi és égi energiák egyensúlya megbomlik.-nek nevezik. hiszen ekkor az édességeket részesítené előnyben. két világból merítjük: A fizikai táplálék az. Ez elsősorban a fizikai testet táplálja. de a szó szoros értelmében véve is igaz! Bevallom. hogy megtalálja az annyira óhajtott boldogságot. Elhízás. vágyainkból. célja­ inkból. eltolódik a fizikai felé. hiszen nagyon sokmindentől eltávolodott az. Tudja. miért éppen elhízásnak és nem meghízásnak stb. kiteljesítő érzésekből meríthetne. Fizikai tünetei: Az epehólyag gyulladásai. sokkal bővebben. A kövér emberek gyűjtögető életmódot folytatnak. „Nem csak kenyérrel él az ember. mert belül nem érzi helyesnek. A táplálékot. így min­ den étellel szellemi eledelt is viszünk be. éle­ lemnek nevezünk.. már ami a szeretetet és a gondoskodást. jó érzéseket képes ben­ nünk ébreszteni az elfogyasztott táplálék. aki ezzel a problémával küszködik. hányinger168 EPEHÓLYAG-PROBLÉMÁK . de leginkább az érzéseinkből merítve használunk szellemünk „etetésére". engem egy kicsit elgondolkodtatott. Küsz­ ködik. amikor kizárólag a szeretetéhségre fogjuk a túlsúly kialakulá­ sát. ha úgy tetszik. de jusson eszünkbe. A táplálékot két oldalról. A témával. szellemi táplálékot illeti. amit a gondolatainkból." és ez nem csupán a szó átvitt. ami túlmutat annak pusztán fizikai jellegén! A szellemi táplálék az. amit a tiszta. de tovább megyek . daganatos megbete­ gedései a jobb felhasban okoznak panaszokat.. az epeutak szűkületei. érzi mit kellene tenni ahhoz. amit tesz. teljességében foglalkozom egyik következő könyvemben. minden fizikai dolognak van szellemi aspektusa is.ez még önmagában nem jelentene konfliktust -. Az édesség a sze­ retet földi megfelelője. ami igen előrehaladott állapotban van. ahogy él. tudja a helyes utat is. Nagyon messze járunk az igazságtól. fizikai étellel cseréli fel a szellemi táplálékot. amit a hétköznapjaink során tápanyagnak. fájdalommal. Elmélkedjünk egy kicsit szaba­ don és gondoljunk bele: milyen megfoghatatlan. Etellel.

. melyek számunkra rossz. melyeket nap.. epetúltengése van. melyek az elfogyasztott anyagok emésztését lehetővé teszik. ugyanígy. Az epeváladék egy nagyon keserű folyadék és itt a keserűségnek igen fontos szerepe van. ennek következménye az epekő. elfojtja (elraktározza). ami erőt ad. elkerülendő jelentéstartalom­ mal bírnak. Az indula­ tok pedig a keserűségekből táplálkoznak. hányással. Lelki jellemzők: Az epe működését és szerepét megismerve könnyebbé válik a teljes lelki térkép megértése is. amikor mindenben a keserűséget fedezi fel. Mit jelent ez az emésztés a feldolgozás szempontjából? Szellemi dolgaink megemésztéséhez szükségünk van egy egés­ zséges indulatra. Ezekkel a megjegyzésekkel egy rendkívüli dolgot fog cselekedni! Újra és újra előveszi. a tökéletes emésztéshez és meg­ értéshez csupán akkor juthatunk el. keserűségesnek nevezni? Azon dolgokat. elszántságra. Ha epés megjegyzései vannak. Lelki szinten mit is szoktunk keserűnek. A kő vagy daganat okozta epeútelzáródás klasszikus tünete minden esetben a sárgaság. Az epés megjegyzéseit. „na ugye megmondtam. fizikai szinten értelmezve az epe tárolja az emésztéshez elenged­ hetetlen anyagokat. hogy megemésszük azokat az ingereket. melyek erőt adnak. Az epeváladék szerepe: benne találhatók azok az enzimek." Orvosi. Szellemi szinten az epében vannak azok az energiák. hogy fel lehessen dolgozni a szellemi táplálékot. mintegy elret­ tentő példát mutatva önmagának. amikor mindkét „oldal" jelen van. Ez a váladék bontja elemeire a bevitt táplálékot. mint nap megélünk. Az epebántalmakkal küszködő ember dühösködik. Csakhogy a teljes élethez. 169 .rel. lázzal járó kórképek.

a dolgok másként vannak. és nyilvánvalóvá válik ennek gyökere. alakul ki ez a betegség. de mint a példa . lesz amit hasznosít. Emlékezz. A békülékeny alaphangnak köszön­ hetően egyszerűbben képesek megoldani a vitás helyzeteket. amit nem akar.események történnek! Látszólag különösnek tűnhet: a nők körében lényegesen gyakrabban fordul elő. gondoskodó be­ állítottságnak van hátulütője is: kevésbé marad ideje önmagával. amikor nem elfogultak. jellemzően) könnyebben kiadják magukból a fel­ gyülemlett feszültségeket. (Termé­ szetesen. más szükséges anyagokat pedig kiürít a szervezetéből! Lelki szinten is hasonló . hogy ez az elképzelés jó és tökéletes. A fájdalom gyakran a jobb lapocka területére. akkor egyenesen következik belőle: egy adott dolgot nem akar megemészteni! Az emésztésbe. Ezzel szemben a nők lényegesen béketűrőbbek.Fizikai tünetei: Rohamszerűen fellépő.) Ennek a „béketűrő". Abba a hitbe ringatja magát. rendkívül súlyos fájdalom. A férfiak (alapvetően. Tehát romlik az anyagcseréje (lásd még anyagcsere).ugyanilyen . Minden igyekezetét és energiáját abban fekteti. Vegyük figyelembe a férfi-nő közötti alapvető lelki különbözőségeket. Ez csak abban az esetben lehetséges . görcsös jelleggel a jobb bordaív alatt. sokkal inkább igyekez­ nek kikerülni az összeütközéseket. a belőle származó ismeretekbe nem hajlandó energiát fektetni. Lásd még: kőbetegségek! Lelki jellemzői: Valakire vagy valamire haragudott. ha na­ gyon is tisztában van azzal a dologgal. pontosabban egy lelki falat húzott fel ellene! Kialakított egy falat. az epe az emésztésben játszik jelentős szerepet.betegség . és a többire nem marad ereje.mu­ tatja.mármint a nem akarás -. irányá­ ba sugárzik ki. a szembekerülést. saját EPEKŐ . összes energiáját ez köti le. pedig nem kellene. melyet nem hajlandó semmilyen körül­ mények között sem lebontani vagy átlépni. hogy elkerülje a konfrontálódást. Ha ezzel van probléma.

A légzés leáll. A rohamot előidézheti alváshiány. lehangoltság. de mégis van némi különbség! 171 EPILEPSZIA . Ez a problémákhoz. A rohamot néha figyelmeztető jelek előzik meg: fejfájás. a vizelet és a széklet elengedésével. emberekhez való igazodás élete előrehaladtával aztán egyre inkább teret nyer. és jelentősen nő az epekő kialakulásának veszélye. gyulladás. Sokszor azonban hosszas vizs­ gálódással sem lehet semmilyen okra fényt deríteni. érbetegség. A roham oka az agy átmeneti működészavara. a viselkedés megváltozása. alkoholfogyasztás vagy alkoholmeg­ vonás. de tudata még akár órákig is ködös marad­ hat.kellemetlen hatás következményeként a háttérbe húzódik. a beteg a földre zuhan. a kiváltó tényező folyamatosan jelen van. érzelmi stressz-hatás. A beteg visszanyeri eszméletét. és a történtekre nem emlékszik. és lemond a test irányításá­ ról. meg kell különböz­ tetnünk a veleszületettet az élet során kialakulttól. A háttérben fennálló ok lehet régi koponya­ sérülés. Bár ezeket nem lehet különválasztani. nyelvharapással. Tünetei: Azon kórképek összefoglaló neve.problémáival foglalkozni.kifejezésre nem jutott indulat marad benn. Az eszméletvesztés előre meg nem jósolható időpontban következik be. személyisége időnként valamilyen . majd a test egész izomzatára kiterjedő rángógörcsök lépnek fel. A törést még most sem gyógyította be. Mivel ez nem történt meg. így sokkal több . Lelki jellemzői: A jelenlegi tudata. Két részre kell osztanunk a betegség jellemzését. A betegség gyökere egy régi rossz élmény hatására kialakult lelki törés. amelyeket visszatérő görcsroha­ mok jellemeznek. daganat. A roham pár perc alatt lezajlik. és bármikor aktiválódhat. melynek során az ideg­ sejtekben elektromos kisülések sorozata zajlik le. hirtelen izommerevedéssel.

melye­ kért érdemes küzdeni. Ennél a betegségnél arról van szó. minthogy állandóan szembesüljön konfliktusaival 172 . Ezért olyan környezetet fog/kell választania. A szülők: Nincsenek tisztában saját érzéseikkel. melyek azok a dolgok. vagy másképpen: karma. amikor már véglegesen eggyé tud válni a teremtő végtelenséggel. Az ezoterikus szóhasználatban pedig: hasonló a hasonlót vonzza. ahol újra felfedezheti a hiányzó dolgait. A betegség kialakulásához azonban szükség van arra is. A nagy játszmában a sérült gyermek az. saját énjüket. Nem tisztázzák érzéseiket. Nehéz megtalálni. saját identitásukkal és ebből fakadóan rengeteg feszültség van a családi légkörben. tapasztalnia szükséges. hogy a gyer­ meknek gyengébb legyen a probléma-feldolgozó képessége. hogy nem fordítanak rá olyan jellegű figyelmet. Vizsgáljuk meg a szellemi oldalait ennek a problémának. érdemes rajongani. alátámasztja bontakozó személyiségét. hogy ezt a tanulási fázist igyekszik kikerülni! Inkább elmenekül valami biztonságosabbnak hitt világba. Ez pedig abból ered. amíg hasonlatossá válik a lélekhez. Erre a problémára kiváló alkalmat kínál a gyermek betegsége. A gyermek: A fejlődő tudatnak. A genetikai részbe én nem kívánok beleszólni. amíg eléri azt a fejlettségi szintet. A kellő gondoskodás elma­ radása az imént vázolt rendezetlen viszonyok egyenes következménye. A szülők feladata közé tartozik. Természetesen csak akkor. aki felébresztheti szüleiben a megismerés vágyát és az ebből egyenesen következő megismerést. nem az én területem. amit a genetikusok öröklődésnek neveznek. hogy ki hova tartozik. ami támo­ gatja. hogy megismerjék és felvállalják saját milyenségüket. Ebből viszont még egy dolog fog következni: sok esetben a szabad aka­ ratot semmibe véve ráerőltetik akaratukat a gyermekre. mert ezek nagy jelentőséggel bírnak.A veleszületett epilepszia: Itt szükséges figyelembe venni a családi hátteret. Nehéz felfedezni. ha elkezdik más szem­ szögből is vizsgálni a családban kialakult légkört. ezért nagyon bonyolult az életük és ezt még bonyolítani fogja gyermekük betegsége.

bizonytalan pillanatai­ ban támaszkodhat.Jelen esetben azokat a szülőket fogja „választani". depresszió társul. melyekről eddig azt állította: nem léteznek. Későbbi kialakulás: Emberi létünk során mindig alkalmunk és lehetőségünk van okolni a körülményeket. Túlzott megértési vágyat érez az egész világgal szemben. Fokozott feszültségben él. Leggyakoribb belszervi következményei: (heveny) gyomortágulat és hasnyálmirigy-gyulladás. Egészen mást érez. a sorsot és szüleinket. EVÉSKÉNYSZER Tünetei: Nagy mennyiségű étel időszakos. fokozott érzelmi sérülékenység és az ettől való félelem jel­ lemzi. önhánytatással. Ezek azok a tulajdonságok. Az életében. a családban kialakult betegsége lesz az a hajtóerő. mint amit cselekszik. hashajtók szedésével. Lelki jellemzői: Sérültség. A gyógyulás elengedhetetlen feltétele a biztos pont. rendszerint titokban. melyekre a nehéz. E kóros „viselkedésre" jellemző. nem törődve saját érzéseivel. gátlástalan fogyasztását jelenti. hogy gyakran „ürítő" munkával társul. akikkel élve a lehető­ ségek szerint a lehető legrövidebb idő alatt a legtökéletesebben tisztában lehet saját magával. Ez a viselkedési forma így alakul ki: 173 . A leírt cselekvésekhez bűntudat. amit felhasználhat a tökéletesség megteremtéséhez! Másként kell szemlélnie a világot! Ezt a másfajta szemléletet pedig csak egyetlen módon érheti el: észreveszi és alkalmazza azokat az információkat. Meg kell találnia azokat az erős kapaszkodókat. melyek leginkább jellemzik az evési kény­ szerrel küszködő embert. Mindent és mindenkit meg kíván érteni.

amit szeretett volna. sokkal több jó van benne. lényegtelennek tűnő dol­ gokban megtalálja értékeit. melyben rengeteg megértés és együttérzés van. Összességében elmondható. hogy kicsi. melyben nem lesz meg a kívánt öröme és sikere. élethelyzet ellen. Az elismerést hiábavaló­ an várja másoktól. üresnek érzi magát. hiszen nem azt vitte be. amire vágyott! Ebből következik az ürítési kényszer. A vágy kielégítését követi a felismerés: ez sem az. szembe kell néznie a ténnyel. sokkal értékesebb. sőt önmagának kell meg­ adnia. me­ lyek megcáfolni látszanak a belső értékeket. Ezek az értékek létezők. önmagának is megadhatná. Bővebben lásd még az anyagcsere folyamatok­ nál. amiből építhetné életét. Egyszerűvé teheti ezt az utat azzal. megtapasztalni jó. alátámasztja: miért értéktelen és miért nem képes változtatni. hogy kialakul benne egy igen erős kettősség. Ezt a fizikai táp­ lálékban véli felfedezni egészen addig a pillanatig. jelen lévők! Egyéb esetben nem ébresztenének 174 . hiszen annyi megélt rossz tapasztalata van már. mégpedig önmaga megértése! Végre fel kell vállalnia. melyek értéket. A gyógyulás útja: A megértés elengedhetetlenül fontos. majd sérülés. A jó tapasztalatok hiányában előtérbe kerülnek azok az érzések. A gyulladás oka pedig ez: lázad az érzés. ami kialakult. A belső rossz tapasztalatok hatására elfordul önmagától. vagyis a megértés törekvése másokra irányul. ami kielégítheti éhségérzetét. Ezekre az érzelmekre azután gyártani fog jól alátámasztott érveket! Képessé válik megindokolni az összes „rossz" tulajdonságát. míg ki nem elégítette vágyát. Ezzel két legyet üt csapásra: 1) Teljes és tökéletes mértékben elfordul figyelme az eddig prob­ lémát okozó élethelyzetektől. örök emberi értéket képviselnek. Egyrészt teljesíteni akar. Hiányzik az a táplá­ lék. Az értékesség hiányának egyenes következménye a meggyengülés. másrészt fél a teljesí­ téstől. Feszültsége abból fog keletkezni és táplálkozni. emberi tulajdonságait. mint eddig bemesélte magának. Figyelmét azon dolgaira tudja for­ dítani. sérülékenység.Elmulasztja felfedezni. Kétségbeesve keresi azt.

de inkább felborult az információk szabad cseréje. hogy bizonytalanságai eredményeként igyek­ szik tudatosan bezárkózni. megpróbál az előrehaladásból kitörni. és itt párhuzamot vonha­ tunk a természetben jelenlévő folyókkal. Értágulat: az adott területen túlzásba vitte az elengedést. Hibátlan érrendszer mellett ugyanígy kóros jelenségek lépnek fel. és képes lesz ezt az erőt hasznosan al­ kalmazni. fejezeteknél) Az életünknek van egy természetes folyása. A láb visz előre (lásd még ott). Egy következ­ mény minden esetben közös. Betegsége éppen abból eredt. félelem tölti el. amikor aggódás. ha a keringető szív nem látja el tökéletesen feladatát. pang vagy meg is alvadhat az érpályán belül. Egészen más hatás alatt lesz.lega­ lábbis nem érzékelte . Amikor megbomlik az áramlás kényes egyensúlya. s ez az. de ehhez szorosan hozzátartozik az érme másik oldala is: belefáradt a görcsösségbe! 175 ÉRBETEGSÉGEK . de közben teljesül a másik oldal is: tudja.ilyen mértékű lelki fájdalmat! Eletét kitölti ez a tudat. Fizikai tünetei: Ismeretes az erek tágulatával. Eltér a normálistól a vér áramlása. szűkületével. hogy nem volt . szakadásával. leállni. hogy a keringés megromlik. szív és vérnyomás c. hogy problémákkal küszködik. Szívben keletkezik. Ami a legjellegzetesebb. de már nem lesz annak hatása alatt. megbomlott. így a vér számtalan feladatának egyikét sem képes ellátni. Lelki tünetei: (lásd még: a keringés. nagyon lazává vált. 2) Képes lesz erőt meríteni. vajon helyes lépéseket tesz-e meg. Az érszűkületek A lábban alakul ki szűkület.ereje a változás megengedéséhez. gyorsul. ha megtagadja másoktól és önmagától a szeretetet. lassul. részleges és teljes elzáródásával kapcsolatos kórképek hosszú sora.

sőt még a műveltség is. 176 FÁJDALMAK . arcüreggyulladás. hogy új epét állítson elő. ehhez pedig a vérből von el koleszterint. depresszió. Fejfájás: A fejfájásban szenvedők többségében az orvos semmilyen szervi elté­ rést nem talál a háttérben. Új felfedezés. A fájdalom tünet. Golden Yacca* A Yucca-szaponinok természetes kortizonként is működhetnek. ezzel ezek hatékonyságukat növelik.) Sokszor az idült fejfájás oka migrén. mint a környezet. Ez a molekula nem szívódik fel a belekből. amikor a beteg elzárkózott bizonyos életet segítő emberek. szembetegség stb. lelki feszültség. akkor az ok rendkívül sokféle lehet (agydaganat. A Yucca-szaponinok fokozzák az immunrendszer működését azáltal. jelzés. így kevesebb rakódik le az érfalakon. Gátolja a vírusnak a sejthez való tapadását. és a vírus szaporodását. élethelyzetek. gyulladás-és fájdalomcsökkentők. A Yuccában lévő természetes antibakteriális anyagok hatásossága megegyezik a kémiai anyagokéval. A szaponin leköti az epesavakat. megakadályozza azok visszaszívódását.Elzáródás alakul ki. hogy a Yuccalevél proteinje erős vírusellenes hatású. koleszterinszint csökkentő. és a széklettel kiürül. hogy a belek­ ben lévő koleszterinnel oldhatatlan komplex molekulát képeznek. vészjelzés! A fájdalomérzést lelki és érzelmi tényezők éppúgy befolyásolják. A szaponinok úgy csökkentik a vér koleszterinszintjét. allergiaellenes. Ezzel arra készteti a májat. vagy elvek elől. koponyaűri vérzés. Egy messzemenően szubjektív érzés. Ha igen. egyben egy végtelenül hasznos jel. antibakteriális és rákellenes hatásuk van. hogy a T-limfociták (speciális fehérvérsejtek) érését segítik elő. magas vérnyomás. a sejtekbe való behatolását.

Lényünk egésze kommunikál tudatunkkal és ez a kommunikáció teszi lehetővé a hibák és erények felfedezését. terjeszkedne. Lelki jellemzői: Egy olyan felhalmozódott dolog (szándékosan nem mondok problé­ mát). ami leginkább hasonlatos Istenhez. mint saját magunk becsapása. tüsszentés és a nevetés. A fal mögött. az elzárt területen pedig beindul egy „erjedési" folyamat. A fájdalom az egyszerre jelenlévő. hogy frisset szívjunk helyébe!) Amikor keresztbe teszünk a természet rendjének (nincs meg mindkét tevékenység). Tulajdonképpen ez a beszélgetés felfogható egy szüntelen viszonyítás­ nak is. (Ez olyan. kialakul egy fal. de a fal nem engedi. a tökéletesség felé. a hibák kijavítását és a jó tulajdonságokból való merítést! A fájdalom: a párbeszéd megszakadása! A természet megköveteli (és belső késztetést is érzünk erre). hogy a megszületett gondokat kiadjuk és helyét valami jóval. ám ennek kór­ élettani alapja (ha van) teljesen ismeretlen az orvostudomány számára. folyamatos kapcsolatban van tudatunkkal/szellemünkkel és folytonos párbeszéd történik közöttük. de ellentétes tudás összecsapásából meríti erejét. amire oda kell fordítani tekintetünket. ami „gázosodik". Szerintük örülni kellene neki. A könyv elején már beszéltem erről és szerintem mindenki egyetért ve­ lem: az Istenhez igyekszünk! Lelkünk.Súlyos fejfájást okozhat köhögés. Ezt azonban igen kevesen képesek meg­ tenni és ezek alapján élni. Szerintem ez nem más. berögzülni! Figyelmeztetés. Ez teszi lehetővé. maradandóval töltsük ki. 177 . hogy fájdalom jó és ajándékként kell felfogni. következésképpen rosszabb lesz közérzetük. ami kezd határozottan megkeményedni. Olvastam már arról. mint a lélegzés: kiadjuk az elhasznált levegőt. ennek következmé­ nye lesz a feszültség és a hosszantartó feszültségből születik meg a fáj­ dalom. hogy lényünk „emberi" része egyre inkább közeledjen a teljesség.

melyet az auránk által. és ott kerülnek kifejtésre. érzéseire (pl. Vegyük komolyan ezt a fájdalmat. következtetés levonása az első és legfontosabb lépés a gyógyulás útján! Fel kell adni annak hajtogatását. a feldolgozás és a tanulság. A kivezető út: Hallgatni kell szívünk tiszta érzéseire.Emlékezzünk. sőt mozgatására is vonatkozik. hiszen a beteg számára ez nagyon is valóságos érzés és ezt nem lehet. Igen súlyos.: viszketés: de nem tudja megvakarni. amit a fizikai testünk érzékel. Lelki jellemzői: Természetes. nem szabad szimulálásnak felfogni. kínzó állapotként jellemezhető. szellemünk fog fel. Megmutatják azokat a kapaszkodó­ kat. Át kell érté­ kelni életét és most már arra kell összpontosítania. az aura megmarad. melyek biztos támpontot adnak a háborgó érzelmek között. Ismere­ teinkben csak egy rész az. akkor szokott leginkább fájni lelkünk. fizikai) észleléseit és attól. ami érzékeli a múlt fájdalmas emlékeit. Tehát ugyanúgy valóság maradhat számunkra az érzékelés szempontjából. mely az elveszített végtag helyzetére. merre van a kivezető út. hogy valamit elveszített. Van azonban egy másik vetülete is a kérdésnek: az ember képtelen feldolgozni a test egy részének elvesztését. hogy egyik megszűnik. az amputált végtag helyére vetített hallucinált fájdalmat. A kivezető út: A megértés. hogy fizikai test részleges elvesztésével még a szellemi test. s ebbe kis híján beleőrül). a másik még létezik. azok minden esetben csendben elmondják. mint hallu­ cináció!. ami VAN! 178 . Nem pszichotikus tünet. marad még egy jelentős rész. A testi fájdalmak lelki hátterét mindig az adott betegséggel összefüggésben értelmezhetjük. FANTOMFÁJDALOM Fizikai tünetei: Az orvostudomány a fantomfájdalmat úgy határozza meg. amikor nagyon is tisztában vagyunk a helyes úttal és mégis egészen mást cselekszünk. Az agyunk és tudatunk feldolgozzák mindkét világ (szellemi.

179 . vagy éppen kiüríti.FARKASVAKSÁG Tünetei: Esti. már nem tud megkülönböztetni és összefolynak előtte a dolgai. hogy lelke nem képes feltöltődni a mindig jelenlévő örömteli dolgokból! A kivezető út: Lazaság. Elveszik a részletekben. ám félhomályhoz és sötéthez a szem nem képes alkalmazkodni. vagy nagyon nehezen veszi észre a bajból kivezető utat. Ám amikor nem annyira egyértelmű élete (szürkület). ha csak ennyi a gond. melyek megadják életének savát-borsát. miért alakul ki vitaminhiány! A hiányosság oka nem feltétlenül abban van. Szürkének éli meg az eseményeket. kiválóan észre vesz minden részletet és felfedezi az örömteli dolgokat is. ezért lassan a tudat ugyanilyenné teszi a szemet. ennek lesz egyenes következménye. A nappali színlátás a betegnél zavartalan. szürkének tapasztalja mindennapjait. esemé­ nyeket. Az élet borúsabbra fordulásakor nem. hogy nem visz be ele­ gendő vitamint. néha tyúkvakságnak. vagy szürkületi vakságnak is hívják. azon könnyen lehet segíte­ ni. Az esetek jelentős részében azonban ennél összetettebb a probléma: a szervezet nem dolgozza fel a bevitt vitaminokat. hiszen. beszűkülté vált. mivel a látáshoz szükséges látóbíbor nevű anyagból nem áll elegendő mennyiség a szem rendelkezésére. Lelki jellemzői: Egyrészt vitaminhiány. színtelennek. Jelenlegi életében nem fedezi fel a színeket. Amikor nagyon nyilvánvalóak a dolgok (nap­ sütés van). másrészt lelki hiányosság! Először vizsgáljuk meg. mi­ előtt azok felszívódhatnának Másrészről a beteg képtelen megérteni azokat a körülményeket. A lelki hiányosság ebből ered: egy kicsit merevvé. En­ nek oka az A-vitamin hiánya. A színek újrafelfedezése.

hogy a feles­ legessé vált folyadékot kiüríti. fertőzése állhat a háttérben. A tűz (az öröm) csökkenését úgy kompenzálja a szervezet. a normálisnak húsz-harmincszorosa is lehet. a lázongás­ nak. az egyensúlyhoz kell a fehér színű folyadék ürülése. könyv­ ben részletesen tárgyalom) Ezen erők mindig igyekeznek (mint minden teremtett dolog) egyensúlyba. Lehet ez egy abortusz és az újabb nem kívánt terhességtől való félelem. sokszor azonban lelki okokra vezethető vissza (mint a fertőzések is. A belső nemi szervek gyulladása. vagy az öröm távoltartása. vagy viharos lefolyású. Jelen esetben valamilyen érzelmi csalódás következtében igyekszik el­ határolni magát a további ilyen jellegű behatásoktól (védelmi falat épít).(A Spirituális útmutató szellemi vándoroknak c. Lelki oldala: Érzelmi konfliktus. vagy a nyiroksejtek száma kórosan megemelkedik. Pszichés oka lehet a szeretkezés alatt érzett fájdalom. tehát az elfojtással ki fog alakulni egy igen erős ellentét.FEHÉRFOLYÁS Fizikai tünetei: A hüvelyből ürülő váladék kóros megszaporodása. hogy a fehérvérsejtek.. ami melegágya a lázadásnak.. harmóniába kerülni egymással. 180 . A vérben és a csontvelőben felszaporodva torz sejtformák jönnek létre. gombás fertőzések stb. Mivel ebből kevés van.. FEHÉRVÉRŰSÉG Fizikai oldal: Számos kórkép összefoglaló neve. ami egy szexuális megrázkódtatásból ered! A négy őselemet alapul véve könnyen érthetővé válik a folyadékürülés jelentősége. esetleg ellenérzés a partnerrel szemben. csak ezt az orvostudomány nem ismeri el). A tüz színe a piros. vagy a félelem a nem kívánt teherbeesés miatt. melyek közös jellemzője. ezáltal „lefojtja" a terület tüzét. Az ember lelke legmélyén vágyik az örömre. Ennek további következményei is lehetnek gyulladások. A betegség lehet idült.

aki kimarad belőle. fogyás. csontvelő-átültetés. mint az előrefutás! 181 . nyirok-. A rosszindulatú folyamatban szenvedő. Mindezen tünetek a csontvelő elégtelenségből következnek. rosszindulatú sejteket pusztítsák el. és csak azt támadják meg. hormonhatású készítmények adása (mellékvesekéreg-hormonok) és gyógyszeres kezelés. melyek felismerik a ráksejtet. legyengült beteget még inkább „padlóra küldi" egy ilyen infúzió-sorozat. általános gyengeség mellett a lép megnagyobbodását lehet észlelni. A beteget a legkülönfélébb fertőzések támadják meg. Ezek a sejtek szaporodását gátló gyógyszerek. csak az győz. s idevág Pósa Ferenc gondolata: egy háborúban csak vesztesek vannak. mely a kó­ ros sejtformák elpusztítására irányul. A mérleg nyelve jelen esetben a védekezésre koncentrálódik.) Lelki jellegzetességei: (lásd még: daganat. Gyógykezelése: Vérátömlesztések. E vegyületek alkalmazása súlyos mellék­ hatásokkaljár. éjjeli izzadás. gyakran csontfájdalom kíséretében. Mivel azonban a legmodernebb szerek sem igazán „válogatnak". Bár a cél az. a „hátra arc". jókedvét háttérbe szorítja. hőemelkedés. mégis: amit nyer az ember a vámon. az úgynevezett citosztatikumok. mely után még a milliónyi elölt sejt széthullásával keletkező bomláster­ mékkel is meg kell küzdenie. így a kezelés az ép. mert lényegesen fontosabb feladatnak tűnik számára a védekezés. Néha lá­ zak. immunrendszer és vér) Felbomlik az éltetés és a védekezés kényes egyensúlya. normál sejtekben is pusztítást visz véghez. mivel a vörösvértestek is torzulnak. Daganatos betegségekben a nyugati gyógyászat gyakran kénytelen sejtmérgeket használni. hogy csupán a gyorsan szaporodó. a szer molekulái ehhez nem „elég okosak". S bár nagyszámú ráksejtet elölnek. a csont­ velő normál elemeit ugyanis a ráksejtek kiszorítják. miközben védelmi rendszere ép sejtjeiből is jelentősen veszített. A saját boldogítását. s ezek száma kórosan lecsökken. hogy olyan anyagokat találjon. (E gyógykezelés háború a javából. elveszti a réven.A bevezető tünetek: fáradtság. Mindemellett valódi vérszegénység is kialakulhat. Heveny lefolyás esetén viszont már a korai fázisban vérzések lépnek fel testszerte. Az orvostudo­ mány álma.

szurokszéklettel. mert nincs rá szükség. Ha nem tud értelmes dolgot cselekedni. túl sok mindenen kellett keresztül törnie. hogy saját ma­ gának bebizonyítsa: csak akkor lehet teljes az élete. Mivel a tudat önmaga ellen fordul. A beteg megtalálja a módját. azonban elmulasztotta észrevenni. A gyomorfekély kiújulása. sikertelenség volt osztályrésze. Gyógykezelésében régóta alkalmaznak gyomorsavat lekötő szereket. maró érzés formájában. hogy magába tudjon kötni. Belefáradt. csupán a harci dicső­ ség kétes öröme marad. gyomormüködést. a vérnek valamilyen célt kell szolgálnia. A kudarcélményhez azért az is hozzátartozik. trombózisát (lásd ott) kíséri fekélyképződés. nyugtatókat. csak ezt „látja" egyedül értelmes feladatnak. Gyakran indokolt a fekélyes terület műtéti eltávolítása. Továbbmegyek: előfordulhat. túl sokáig küzdött az elérhetetlen boldogságért. FEKÉLYEK Fizikai tünetei: Bőrön vagy belső szervek nyálkahártyáján kialakuló. -elválasztást szabályozó anyagokat. ha folyamatosan harcol. Nem tehet mást. amelyet gyulladás és gennyesedés kísér. és egyre kevésbé tudja értékelni az éle­ tet. követik gazdájukat. és ebbe belefá­ radt. Háttérbe szorul a valódi öröm. súlyos esetben vérhányással. néha roham­ szerűen. 182 . Az iménti hatások megkeserítik. a mélybe hatoló folytonossági hiány. Gyomorfekély esetében a meggyengült nyálkahártya megemésztődik. égető fájdalom. hányás kíséretében. Tenni azonban kell valamit. hogy mindent elért. súlyos esetben vérzéssel jár. mint a mesebeli dzsinn. melyek helyességéről nem győződött meg. A panaszok és tünetek a felhas középső területén lépnek fel. elkeseredésében gazdája ellen fordul. a fehérvérsejtek sem tehetnek mást. Vagy meggyőző­ dött. A szervezet tulajdonképpen másolja a tudatot. a test felületén pedig a rossz vérellátás miatt leginkább az alsó végtagok visszerességét. „agresszívvé" válik. Gyakori a patkóbél és a nyelőcső fekélybetegsége. hogy bizony olyan célok felé rohant. akkor úgy fog viselkedni.Érzései szerint túl sokáig haladt előre. de nem volt elég türelme kivárni az eredményeket. hiszen annyi kudarc. rákos elfajulásra hajlamos. gyakran hányinger.

meggyengülnek. Csupán akkor alakulhat ki. Izgatja. amikor tisztában van korlátaival. melyet élő mikroorganizmus (baktérium vagy vírus vagy egysejtű) okoz. A fertőzés emberről emberre vagy állatról emberre terjedhet. rossz színben tünte­ tik fel az ingereket és a beteg fokozott reakcióval. fokozott elkeseredés­ sel fordul ellenük. regenerálódó képességüket. ezek a romok lesz­ nek a másolás alapjai. ami mintegy irritálja az adott területet. stb. gennyesedések lépnek fel. és teljesen elveszítik ellenálló. nem képes megoldást találni. üszkösödések alakulnak ki agysérülés (agyvérzés. se megoldani nem képes. Felborul a tűz-víz egyensúlya és kijelenthető: az összes létező energia harmóniája megbomlik. Elveszítik. Fertőző betegség minden olyan kórkép. ha a behatoló képes is szaporodni az emberben. Ne nagyon csodálkozzunk azon a tényen.) miatt mozdulatlanul. ebben az eszeveszett harcban azok a területek. így az új sejtek csak a romokat tudják alapul venni. hiszen a beteg az energiák jelen­ tős hányadát a hiábavaló. ahol a csaták folynak. következ­ ményük vérmérgezés. reménytelen háborúba fektette. Ez még önmagában nem okozna betegséget. s a romokon nagyon nehezen elképzelhető áz egészséges születés esélye! Fizikai tünetei: A fertőzés: kórokozó élőlények vagy anyagok bejutása a szervezetbe.Felfekvéses fekélyek. farán. de mindezekre rácáfolva „mindent" megtesz a megnyugtató végeredmény érdekében. 183 FERTŐZŐ BETEGSÉGEK . Ezek a besorolások helytelen. de van egy igen jelentős részlet: tudja. mert se megszabadulni. A belső elbizonytalanodások következtében a külvilágot is e tapasztala­ tok alapján ítéli meg. eszméletlenül fekvő betegek hátán. Az elhalt szövetekben fertőzések. így. azokkal a korlátokkal melyeket önmagának teremtett. hogy nem sikerül! Hogyan sikerülhetne. Lelki jellemzők: (lásd még az adott részeknél) A fekély lelki hátterében egy olyan hosszantartó folyamat zajlik. láb­ ujjain.

minden eszme. akik természetes védett­ séget élveznek a fertőzésekkel szemben. hogy valaki mennyire fogékony fertőző betegségek iránt. mikor nem vált ki bennem reakciót? Magam is kívánom. célok és ta­ pasztalatok adják azt a szellemi táplálékot. küzdenünk kell. mikor kerülöm el a fogyasztását. de figyelembe kell vennünk: kettőn áll a vásár! A fertőzést okozón kívül lenni kell egy olyan kör­ nyezetnek is. vagyis egyetértek vele. melyekre (jelenleg) építhetjük 184 . miszerint ezeket a betegségeket bakté­ riumok. Tudhatjuk. hogy teljesebb képet kapjunk erről a témáról. a fertőzés tényét nézzük meg más szemszögből is. hogy más. jelentősen eltérő vetületeket is találunk a hagyományosak mellett. amely elménk jóllakottságát biztosítja. Lelki jellemzői: (Lásd még influenza. kellemes lakhelyet biztosít a betolakodónak! Másrészről: nem minden kórokozó támad meg minden embert és élő­ lényt. Általánosságban úgy fogalmaz­ hatunk. Tudnunk kell azonban. mindent ehhez viszonyítunk. Szükséges felismerni elveinket. hogyan is viszonyul ez a problémánkhoz! Lelkünk ismeretéből merítve. bacilusok és különböző vírusok okozzák! Nem vitatom. érzés mibenlétét. helyességét. éhes vagyok! Emlékezzünk: ez itt egy hasonlat. ami befogadja és szállást. hogy a kórokozók elpusztítását a szervezet ön­ maga is végzi: képes arra. Mikor fogok enni abból az ételből. Gondoljunk csak bele: a fertőzés is olyan. A fertőzéseket. vannak olyan jellemzőkkel megáldottak.Az. hogy az orvoslás feladata valamilyen anyaggal elpusztítani a behatolt kórokozót. részben genetikailag meghatározott. de nézzük. ezek nélkül nehezen jöhetne létre a fertőzés. melyekért küzdhetünk. Könnyen lehetséges. majd „legyártsa" az ellenanyagot. ha ezek gyógykezeléséről van szó. kívánom az ételt. mint egy tál étel. hepatitisz stb) A fertőző betegségekkel kapcsolatban hajlamosak vagyunk kijelenteni azt az elhamarkodott véleményt. hogy felismerje a behatolót. Nagyszámú fertőző betegség ismeretes. melyek azok a dolgok. Ezek az érzések. mikor fogadom el.

életünket, szükségesek a vezérlő erők, melyek kijelölik, megvilágítják utunkat. Akkor fogok más eszmék, gondolatok iránt sóvárogni, amikor az enyémekről nem veszek tudomást. Vezérlő elvnek lennie kell (a sajátomat nem találom), tehát nyitottá teszem magam, hogy kívülről fogadjak egyet. Ezzel az elvvel, „pőreséggel" fog érkezni a fertőzés! A pótcselekvés ebben van: a saját elveim, érzéseim, látásmódjaim helyett valaki, valami másét próbálom magamévá tenni! Nem tudom, mit akarok! Nem tudom egyek, vagy ne egyek? Honnan is tudhatnám, amikor beidegződéseimnek köszönhetően nem merem beismerni, mire van szükségem, minek örülök! Csak a múltat tudhatjuk! A jövőt „csak" érezhetjük. Tehát ebben az esetben nem merek, nem hall­ gatok szívem tiszta, csendes érzéseire! Az érzések azok, melyek a tüzet, az ellenálló képességet adják. Immunrendszerem áll, nincs ami stimulálja! Mást kívánok enni! Másra vagyok éhes! Ez a legoptimálisabb, ekkor az elénk tálalt ételnek csak a jó oldalát fog­ juk értékelni (nem vesszük kísértésnek), és az felismerteti, mi a szívünk vágya. A fertőzések az életuntság megnyilvánulási formái! Ha az embernek nincsenek saját elméletei, hitei (ennek pedig lenni kell), nyitottá válik az uralkodó közhangulatokra. Pontosításra szorul az iménti kijelentés: van­ nak vezérlő elvei, de annyira nem vesz róluk tudomást, olyan mélyen eltemette azokat, hogy úgy látszik, eltűntek. Szükségünk van vezérelvek­ re, legyenek azok a legegyszerűbbek, de kellenek! Amennyiben nem a sajátunkat alkalmazzuk, kénytelenek vagyunk másokéhoz folyamodni! Ezt persze képtelenek vagyunk teljes mértékben magunkévá tenni, kö­ vetkezésképpen, nem tudunk belőle életerőt meríteni. Hiányzik belőlünk a jó elv, de elvnek, véleménynek lenni kell. Tehát nem marad más, mint a rossz, fertőző, uralkodó gondolat, elmélet. OEzek a hangulatok, párhuzamot vonva, megegyeznek a fertőzést okozó kórokozókkal. Az ember saját hite eltűnt (ebből táplálkozhatna az immunrendszere), megszűnik az a táplálék, melyik az élet tüzét élteti. Az megcsappan, 185

csökken a védekezésre használható erő, energia mennyisége és termé­ szetesen a test védekező képessége is. Ebben a környezetben már egészen könnyű dolga van a fertőzést okozó eszméknek, és egyéb vírusnak, baktériumnak! A gyógyulás útja: Amennyiben figyelmesen olvastuk a kiváltó tényezőket és azoknak homlokegyenest hátat fordítva az ellenkező irányba indulunk, megleljük a kivezető utat. Azt az utat, aminek egyenes következménye lesz a szel­ lemünk, lelkünk, immunrendszerünk megerősödése. Nagyon fontos: meg kell találni a miértet! Miért gyógyuljon meg!? Mi értelme a gyógyulásnak? Mi célt szolgál a gyógyulás? Mi értelme van új elveket találni? Az értelem megtalálása! Nem tudom és nem is akarom megmondani, meghatározni, mi az ér­ telme életednek, hiszen akkor valójában minden a régiben maradna. Azt viszont megmondhatom és megmondom, milyen tulajdonságokkal ren­ delkezik! 1. Építőnek, felszabadítónak érezzük már születésének pillanatában. 2. Megnyugtató, mégis rendkívüli erőt, tetterőt kölcsönöz. 3. Csak rólunk, nekünk szól! Természetesen ebben benne lesz a kül­ világ is, de most már önmagunkat is az előtérbe helyezzük. 4. Lehet pillanatnyi, de lehet hosszú távú cél is, a lényeg: miénk! Az elméletek mellett nagyon fontos, hogy ezeket a gondolatokat a gyakorlatba is átültessük, megcselekedj ük. Érezzük át a felszabadító érzést, hagyjuk, hogy átjárja minden részünket, időzzünk el ebben a boldog pillanatban. A pillanatban, ami alapja lesz a hosszabb távnak!

Tünetei: Aránytalan és szubjektív válasz egy külső, kiváltó ingerre: ennek kö­ vetkeztében olyan viselkedésforma alakul ki, amely MEGGÁTOLJA A FÉLELMET KIVÁLTÓ INGER ELHÁRÍTÁSÁT. 186

FÉLELMEK

Viselkedésbeli megnyilvánulása sokféle lehet: futás, menekülés, szorult helyzetben támadás vagy agresszió, de lehet bénultság, megnémulás, következményében immár kimerültséggel, alvászavarral, rémálmokkal. A saját maga vagy a környezet által kínált megoldási lehetőségeket a félelem állapotában levő ember nem veszi észre, nem mérlegeli. (Féle­ lem esetén a kiváltó ok megállapítható, szorongásról akkor beszél a lélektan, amikor a kiváltó tényező nem határozható meg, DE EKKOR IS JELLEMZŐK A CÉLSZERŰ MEGOLDÁST MELLŐZŐ CSELEKE­ DETEK). Célszerű megoldást mellőző cselekvés: pl. mozitűz esetén való viselke­ désforma, (a vészcsengő hangjára felugró tömeg percek alatt elhagyhatná az égő mozitermet, ha rendezett sorokban, egyesével rohanna ki a vész­ kijáratokon. Mivel a tömeg mellőzi a célszerű megoldást, ezért rende­ zetlenül, beékelődik a kijáratba és bennégnek az emberek, holott egyen­ ként könnyedén és gyorsan kijuthattak volna). A félelem nem csak egy alkalmi reakció, hanem alkotórésze lehet az egyén létezési formájának, tudatos Én-képének. Lelki tünete: A félelmek tekintetében teljesen mindegy, van-e kézzelfogható alapja vagy nincs, úgyis csak a tudat megtapasztalása, levont következtetése számít. A következtetések alapján levont viselkedési, viszonyulási for­ mák azok, amelyek számítanak. Fontos megjegyeznem, hogy a követ­ keztetéseket minden esetben a múltban történt negatív tapasztalat alapján vonjuk le. Természetesen csakis egyféle megközelítésben ismerjük meg és el az akkori történéseket. Vagyis minden dolgot rossznak, kudarcnak élünk meg és teljesen „lényegtelen" számunkra, volt-e benne pozitív tapasztalat. Márpedig az összes dolognak van jó oldala is. Ez a hozzáállás, megközelítés már jól megmutatja a jelenlegi lelki beál­ lítottságot, az értékrend változást, eltolódást. Az, hogy valamitől félünk, előbb-utóbb fokozódik, és rettegéssel tölt el. Már önmagában ez is problémát jelent, de ennél még erősebben jelenik meg, amikor belátjuk saját „dőreségünket"! A konfliktus egyrészt ebből ered: állandóan szembesülünk vele! Bármerre megyünk, bármerre fordítjuk tekintetünket, a félelmünk tárgya ott lesz előttünk, és rettegést ébreszt bennünk. A másik oldala ennek a kérdésnek, hogy valahol benn tudjuk a kivezető utat, csak nem teszünk semmi gyakorlati lépést. Elju­ tunk a „kéne", „kellene" választóvizéhez, a cselekedet azonban elmarad. 187

Küzdhetünk a félelem ellen, ez pótcselekvésnek kitűnő, hiszen végére sohasem érünk, sőt egyre jobban elhisszük: félelmeinknek alapos oka van! Valóban alapos oka van, mert a visszafogott cselekvési erő követ­ keztében fél gőzzel dolgozunk a cél elérése érdekében, és ez könnyen kudarchoz vezet. (Az is igaz: nem vagyunk meggyőződve, hogy elér­ hetjük. Ez a téves hit az előzőekben vázoltakból következik). Valóban jó oka van (jó, számára meggyőző indokokat talál, amit való­ ságként fog fel), de ezzel nem jutunk közelebb a nyugodt, békés, kreatív élethez! Továbbá, ha valóság lenne, amit igyekszik bemesélni magának az ember, akkor nem szenvedne tőle. Ha szenved ettől a helyzettől, akkor ismeri a megoldást, illetve a megoldás lehetőségeit. A félelmek kialakulásának fő lelki oka: a kapkodás, az „idő szűke" következtében a meg nem ismerés, illetve a fél ismeret alapján leszűrt konzekvencia! Elethelyzeteiben valamit felfedezni, megérteni vélt, és igyekszik erre az ingatag alapra felépíteni életének következő szakaszát. Ezek az ismeretek általában nem rendelkeznek „pozitív" tartalommal, inkább ilyen jellegűek: mit nem szabad, hogyan nem szabad. A „tanulsá­ gok" negatív előjelűek, márpedig ezek nem lehetnek valódi tanulságok! A tanulság minden esetben: valami! Hogyan lehet mégis, hogy kell mégis elérni. Ezeknél a megállapításoknál alapul kell venni, hogy arra alapozzunk, illetve abból következtessünk, amit meg lehet tenni. A lényege: az ember megtapasztal egy élethelyzetet, ami érzelmei alapján, negatív befolyással bír! Ez valóság, tehát az adott körülmények között ez igaz és valóban megtörtént! Majd ebből úgy von le végső kö­ vetkeztetést, hogy az adott témát nem vizsgálta meg minden lehetséges oldalról! A kép, amit kialakított, félelmetes, igen csalóka, hiszen jelentős tényezők hiányoznak belőle! Hiányzik a megromlott lelki állapot kiváltó tényező és még egy nagyon fontos elem: mit tanulhat általa! Ezek hiányában készpénznek, evidensnek veszi: ezután már mindig így történik és másként nem is lehet. Mást el sem tud képzelni!!! A félelem azért ,jó" pótcselekvés, mert ekkor az adott személy mentesül a tanulás, a cselekvés és az önállóság terhe alól! Valamint megszabadul a döntések súlya alól. Természetes ezek az elkerült dolgok sokkal több fájdalmat okoznak így, de a beteg meggyőződhet saját „igazáról".

188

Szorongás és beletörődés fog kialakulni, mert úgy érzi, a külvilág, az események erősen befolyásolják életét, amibe neki semmi beleszólása sincs. Megfoghatatlan, megfogalmazhatatlan dolgok hiányoznak. Olyan ez, mint, amikor valaki éhes és nem tudja pontosan, mi hiányzik. A szorongás is éppen erről az éhségről szól! Valami nagyon tápláló, éltető hiányzik életéből. A hiányérzete űrt hoz létre benne, és azt érzi, az egész világ rá akar borulni, az egész világ szorongatja. Furcsa tulajdonsággal bír ez az ür, hiszen valaminek lennie kell, ami megakadályozza, hogy ebbe az űrbe, ürességbe beáramoljon a fény, a nyugalom és az öröm! Valami van benn, valami benn maradt és ez nem más, mint a kifejezésre nem juttatott fe­ szültség, harag, düh. Fel kell vállalni ezeket az érzéseket, és akkor kiala­ kul belőlük egy igen erős indulat. Indulat, melyről most mint olyan do­ logról beszélek, aminek erejét befogva, megszelídítve kilendülhet szo­ rongatott helyzetéből. (A sarokba szorított állat is kifejezi agresszióját, és ki akar törni). A tudatosan vezérelt indulat olyan lesz, mint a kuktából folyamatosan kiengedett gőz. Gondoljunk bele, milyen hatalmas - indulatkitörés robbanás kíséretében kerül felszínre a benn rekedt gőz! Azokban a dolgokban, melyekben teljes az ismeretünk, természetes módon kialakul a fel szabadultság érzése. Megismerjük körülményeinket, felszabadulunk és ennek egyenes következményeként távol marad tőlünk a félelem. Közelítsük meg másik oldalról is: Tudunk-e félni az ismeretlentől? Nem! Csak az vált ki félelmet, csak attól tudunk rettegni, amit valamennyire ismerünk. A szorongás olyan, mint amikor bemegyünk egy omladozó házba, és a sok apró megérzésről nem veszünk tudomást —...az egész ránk borul. Valamilyen tudatossági szinten felmerül bennünk a veszély érzete, de nem engedjük felszínre törni. A gyanú árnyéka ott lebeg bennünk, és az egészre rányomja bélyegét. Kimehetnénk, megtalálhatnánk, de nem, mert hátha meg sem történik. Előtérbe kerül, fő viselkedési sémává vá­ lik a passzivitás, a regresszió, a visszahúzódás. Igyekszünk elkerülni a fájdalmat, de csak vele találkozunk, ez pedig alátámasztani látszik J o ­ gos" aggodalmunkat (a kör bezárul). Meglelhetjük a szabadulás útját, kijöhetünk, megismerhetjük az egészet! Kijöhetünk, megjavíthatjuk a
189

megroggyant falakat, de ehhez ismerettel, teljes ismerettel kell rendel­ keznünk, hogy dönteni tudjunk. Lényegét tekintve bármitől lehet rettegni. De a félelmek gyökere kö­ zös, bennünk van: nincs bátorságunk megismerni rettegésünk tárgyát. Igyekszünk menekülni előle, de az, folyton utolér, hatalmába kerít ben­ nünket. Pánik: szorosan kapcsolódik a félelemhez. A kettő gyakran együtt jelentkezik (erről bővebben a pánikbetegség címszó alatt)! A kivezető út: Látszólag legyőzhetők ezek a félelmek, a gyakorlatban azonban nem mindig, vagy nagyon ritkán vezetnek eredményre erőfeszítéseink. Meg lehet gyógyulni, ki lehet jönni, de másként kell megközelíteni a gyó­ gyulást. Ha valamink nincs - márpedig itt is erről szól a „mese" -, ha valami hiányzik életünkből, a hiányunk tárgyával azt pótolni lehetetlen! Márpe­ dig a félelmeknél pontosan erről van szó: hiány! Hiányzik életünkből, tudatunkból a tudás, az ismeret! A tudás és ismeret, aminek örülünk, aminek örömét képesek vagyunk megélni! Csak olyannal lehetséges pótolni, helyettesíteni hiányosságainkat, ami­ amink VAN! Van vágyunk az egészségre. A vággyal az a gond, hogy az sincs! Hiszen csak olyan dolgokra vagyunk képesek vágyni, ami - kézzel fog­ hatóan - hiányzik. Akkor kezdünk el vágyni a gyógyulásra, amikor már jobban unjuk, jobban nyomaszt benne maradni, mint kijönni, és akkor vágyunk, amikor már megvan bennünk a képesség és erő a megvalósí­ táshoz. A Lélekmelengető című könyvben írtam: nem kél szívedben olyan vágy, aminek megvalósításához ne lenne erőd! Mindenkiben van jó, mindenkiben van használható tudás, ismeret és élmény! Vitorláinkba ezeket kell és lehet befogni! Nagy hibát a félelmek legyőzése során követünk el. Le akarjuk győzni a félelmet, le akarjuk győzni magunkat, ez egy annyira értelmetlen, le­ hetetlen feladat! Háborúban még a győzteseknek is jelentős veszteségeik vannak! Győzhetünk önmagunk felett, csak ebben az a probléma, hogy akkor a vesztesek is mi magunk leszünk! Ez, szerintem elég szerencsét­ len megközelítése a nehézségnek! Ne háborúzzunk, még önmagunkkal
190

se! Keressünk más utat, egy olyan utat, amelyen nyomasztó dolgaink „maguktól" változnak! Életünk, dolgaink folyamatos változáson mennek keresztül, nekünk az a dolgunk, hogy hagyjuk fejlődjenek, növekedjenek szabadon! Ezt a hagyást (tökéletesen), csak egyféleképpen érhetjük el: egészen más dologra fordítjuk figyelmünket! Ennek elérésében (is) van jelentős sze­ repe a bennünk lévő jó tulajdonságoknak. Amikor ezekre figyelünk, megszabadulunk minden befolyásoló előítélettől, lazákká és olyanná válunk, ami kitűnő táptalajt teremt a változásra! Gondolkodjunk egy kicsit szabadon! Elmélkedj, emlékezz vissza egy olyan dologra, ami félelmetes érzést ébreszt, ébresztett benned. Most ugyanolyan rosszul érzed magad, mint amikor az esemény megtörtént. Mi történik? Miért van ez így? Amikor visszaemlékszünk, felidézzük azt a rossz emlékezetű eseményt, harcolunk ellene, lealacsonyodunk félelmünk tárgyához. Hasonlatossá válunk hozzá, és képtelenné válunk a megoldásra! A gondolkodásmód változtatása nem vezet, nem vezethet eredményhez! Szerencsére ez nem is sikerülhet. Bátorságot lehet és kell meríteni abból, hogy mégis képesek voltunk túlélni azt a szorongató helyzetet! Abban az esetben, ha elhatalmasodnak a félelmek, szorongások és kicsúszik kezünkből életünk fonala, feltétlenül forduljunk megfelelő szakorvoshoz!

Fizikai tünetei: A felső állcsont és az állkapocs fogmedri nyúlványaiba csapszerűen beékelve a csontoknál jóval keményebb képződmények, a fogak, felül és alul ívben egy - egy sort alkotnak. A tejfogazat 20, a maradandó pedig 32 fogból áll. A tejfogak a méhen kívüli életben, a 7. hónap után kezdenek áttörni, a maradandó fogak a fogváltás során, 6. és 24. életév között jönnek elő. 191

FOGAK

Minden dolgot le lehet nyelni rágás nél­ kül. milyen nehéz lehet lenyelni a kellően meg nem rágott problémáinkat! Javaslom. jobban megrágott anyag jut el hozzájuk. (Itt is a szív érzéseit. tehát meglátott és megszerzett táplálékok .elsődleges aprítása. hogy a fogak szellemi.és ajakmozgások nem tud­ nak teljesen letisztítani az ételmaradékoktól.szellemi. felpuhul.) betegsége. amit szeretnénk kivetni. és jellemzően a fog azon felszinein keletkezik. A fogak elváltozásai: Fogainkkal akkor kezdődnek a problémák.nagy szá­ mú. Vonatkoztassunk el egy kicsit. gondoljunk csak bele. mint érzelmi ingereinket. vagy lenyelnénk táplálékokat. Az észrevett. Lé­ nyegét tekintve azonban az a meghatározó. illetve a nyelőcsőbe.melynek csak kései tünete a fájdalom . Ezek után már a belső szervek veszik át a szerepet. minden falattal elrágódhatunk a végtelenségig. amikor felbomlik a rágás. Itt a zománc elszíneződik. lelki oldalon is ugyan azt a nagyon fontos funkciót töltik be. hogy hasznosnak tartjuk-e abban a pillanatban vagy sem. Fogaink „foglalkoznak" az aprítással. mint a fizikai síkon. szemünk érzé­ kelte és erős érzelem hatására képesek vagyunk minden megfontoltságot nélkülözve utána kapni és lenyelni. hogy megoldanánk. 192 . rágódás és az egészséges öntisztulás kényes egyensúlya. könnyebben boldogulnak. menjünk sorba a folyamaton. Beletörődhetünk abba. sokszor egymásnak ellentmondó elmélet szól! (fontos az ivóvíz op­ timális fluor-szintje) Lelki jellemzők: Könnyen belátható. vagyis amelyeket a rágás. majd üreg képződik. melyektől igyekszünk szabadulni. Természetesen rájuk is vonatkozik: ha jobban megválogatott. hiszen táplálékainkat éppen ugyanannyira. a nyelv. így is jelentős feladat hárul rájuk.A fogszú a fog kemény szöveteinek (zománc. sugallatait kell vezérlő elvnek venni!) Azokban a dolgokban. amelyek nem „öntisztító" felületek. A fogszuvasodásról . hogy olyat is lenyelünk. túl sokáig rá­ gódunk anélkül. fizikai . hogy azok jól előké­ szítve kerüljenek a gégébe. Jól meg kell rágni dolgainkat. cement stb. ugyanúgy rágjuk meg. Miután vágy éledt bennünk a „dolgok" megszerzésére.

meg nem rágott „táplá­ lékoknak". hogy lelke mélyén. Ezek a következményei a kellőképpen -jól . . . illetve bélrendszeri gyengeségek következ­ nek. 193 . Ez így a gyógyulást is előidézhetné. A savasodás. esetenként értelmetlen munkába. fojtogató. így ezek megbetegedése követ­ ni fogja a fogak állapotát. Akkor jelentkezik. fullasztó érzések. és értelmezhetővé teszi azt. hanem épp ellenkezőleg! (lásd még: fájdalom) A következőkben a konkrét lelki vívódásokat tárgyalom. Minél többet „rágódunk" valamin. hogy a beteg képes legyen . de még valahol tudatosan is tisztában van azzal. és a gyomor.a későbbiekben gyomor. mit teszünk! További fontos adalék. s lyukadnak ki fogaink. amikor már igen határozottan figyelmeztet lelkünk által a fogunk: figyeljünk oda. de nem a megoldás irányába. itt már konkretizálódni fog a rágódás tárgya! A fogak fokozott szuvasodása szoros összefüggést mutat a száj vérke­ ringésével. Egyre nagyobb lesz a ki lyukadás veszélye.megszabadulni a rágódás tárgyától. mit kellene tennie! Csak kellene.-értéket. Az elmulasztott. melyre a rossz fog elhelyezkedése mutat rá. Ahogyan mi emberek képesek va­ gyunk belefáradni a felesleges. rosszul megválasztott rágás következtében jóval na­ gyobb szerepet kap a gége. a „belesavanyodás" eredményeként jobban terhelődik a fogzománc. A lyukas fogak következő fázisa: fájdalom. Az öntisztulási folyamatok harmonikus működésének elengedhetetlen felté­ tele. majd a gyengeség halad egyre lejjebb. úgy fogaink is azonos módon fognak reagálni. mert nem tesz semmit a harmónia eléréséért! Illetve tesz.Az „értelmetlen" használat következtében sokkal hamarabb haszná­ lódnak el. Az alapjelentések után térjünk ki a részletekre.megnövekszik a torokbetegségek veszélye.maradéktalanul . csakhogy a rengeteg kudarcél­ mény következtében több sav képződik a száj üregében. és a normális vérkeringés szabályozza a helyes pH. annál fokozottabb lesz a vér keringé­ se. ami jellemzi a fájdalmat.

de nem csupán erről van szó. Az anyagi lét bizonytalanságai. rágódik. Rágódik. hogy addig „varázsoljuk" amíg újra egés­ zséges lesz a lyukas. mindig ugyanazon dolog körül járnak gondolatai. bele kéne kezdeni. hogyan vélekedik érzéseiről a külvilág.értelmi) oldalra. Jobboldal: • A konkrét fizikai. melyen már nem lehet és nem is kell változtatni. melyeket el kellene végeznie. Azért írtam ennyi feltételes mó­ dot. gyakran megoldhatatlannak tűnő problémák. mint egy megakadt lemez. Alsófogak: • A múlton rágódik (vesd össze az előzőekkel). Minden szabad idejét a vívódás köti le. hogy értelmezze. Jelen hozzáállásában. miért ilyenek saját érzései.Baloldal: • Érzelmi jellegű gondolatokon gyötrődik. Elöl (metszőfogak): • Azokon a feladatokon őrlődik. aprítsa azokat a nyomasztó tapasztalatokat. szuvas fog. A megoldások he­ lyett egyfajta önvád állandósul. olyanná válik. Felsők: • A jövővel kapcsolatos nehéz. akkor is megtalálja módját annak. melyeket felfedezni vél. felesle­ gesen izgul a megoldás keresése helyett! Figyelmét és összes energi­ áját leköti. összerágja. hogy „beleverje a csúfot". megközelítési módjában valóban megoldhatatlanok ezek a célkitűzések. A gyógyulás útja: Elméletileg elképzelhető. az előzményeken. kritikák. de ez lehetetlen! A lyukas fog betömése a fogorvosra vár! Ebben az esetben a megelőzés a cél! 194 . mert sohasem kezd bele! Ha valamilyen véletlen folytán mégis elszánja magát és „beleharap". földi élettel kapcsolatos dolgok. meg kéne tennie. hogyan véle­ kedik róla a külvilág. hanem gyötrődik azon is. hiszen. Fontos: nem tudja megoldani. Azon rágódik. ill. hogy belekössön saját döntésébe. Ez természetesen igaz mindkét (ér­ zelmi.

miért pont velem történik? Miért pont nekem kell ezen rágódni? A fogíny védi azokat az emberi természetből fakadó alapokat. melyek biztos támaszt adnak a „feladatok" felosztásához. Oka a rágás hiánya mellett a fogkőképződés. Olyan ez. mert annyi sikertelenség volt osztályrésze! Pontosabban kiderül a lelki ok. nem tapasztalta meg a belőlük következő örömöket és igyekszik elkerülni a következő konfliktus esélyét. melyek mellet eddig oly sikeresen elsiklottunk. hogy teljesen felesleges volt. vérzékenységgel jár. Vadul. Az elégtelen rágás valamilyen kudarcélmény hatására háttérbe szoruló optimális rágódás. amikor a környező fogak jelentésével is összevetjük Gyógyítása: A teljeskörü szájhigiénia biztosítása mellett akkor a legoptimálisabb a cselekvésünk. Lelki tünetei: (a gyulladás mindig valamilyen lázadást takar. Az imént ismertetettek fényében körvonalazódik lázadásának tárgya: neki kell azokkal a felmerülő dolgokkal foglalkoznia. felaprítani fela­ datait és a végén azt a következtetést vonta le. mint az im­ munitás. A fogmedret bo­ rító nyálkahártya gyulladása duzzanattal. fájdalommal.Fizikai tünetei: Az íny a fogakat rögzítő fogágy védelmét szolgálja. melyek a feladatok feldarabolásához szükségesek. a leküzdött gondokra és ennek alapján kidolgozza a legjobb stratégiát. Valójában azonban nem tanult. ész nélkül nekiesett megrágni. C-vitaminhiány illetve az elégtelen szájápolás. A fogíny azon „eszközeinket" védi. értelmetlen dolgokkal foglalta le energiáit. Nem fűlik hozzá a foga. sőt az íny ki is fekélyesedhet. amihez nem fűlik a foga. amikor megtaláljuk azokat a tetteket. A szervezet emlékezik az átélt sikerélményekre. lásd még ott) Dilemmája: miért pont engem érnek ezek. FOGÍNYGYULLADÁS 195 .

Következménye: fájdalom az idegpálya gyulladása miatt. a tudás megingása az észre nem vett (felaprított. melyekre alapozzuk bátorságunkat. Tehát azokat a tulajdonságok. Természetesen ezek az események a fogak általános jellemzésével meg­ egyező képet mutatnak. majd idegim­ pulzusokká a fül. mert másként fella­ zulnak. hogy tudjuk. majd gyökértömés készül. Ez a félreértelmezés az önvádból. melyek meghatá­ rozzák ismereteink feldarabolásának elméleteit. melyek alapelvet biztosítanak: mit rág­ jak meg. Páros. Jó adag bizonyosság kell ahhoz. 196 FÜL ÉS BETEGSÉGEI . részletezett) sike­ rekből táplálkoznak. FOGGYÖKEREK Fizikai tünetei: A levegő hullámszerűen tovaterjedő periodikus sűrűsödése és ritkulása a hang.Fizikai tünetei: A fognak a fogmederben ülő része a gyökér. „kiidegelik". mit. amelynek közepén az állcsontba torkolló csatorna vonul végig. hogyan rágjunk meg. A zománcon áttörő szuvasodás a gyökérállományba hatol. hogy a fog a fogmederben rendkívül erősen legyen rögzítve. Ezt a légrezgést alakítja át előbb folyadékrezgéssé. Az úgynevezett cementállomány és gyökérhártya biztosítja. meggyengülnek és közrejátszanak a gyökerek elváltozásában. s ebben a fog táplálására szol­ gáló erek és idegek haladnak. Gyógykezelése: Felfúrják. Vezérelveinknek megle­ hetősen szilárd tulajdonságokkal kell rendelkezniük. összetett érzékszervünk a hallást és az egyensú­ lyozást szolgálja. önbizalmunkat. a tudásunkban. A hit. A foggyökér lelki jelentése hitünkben. a saját maga oko­ lásából gyűjtenek erőt. Lelki tünetei: A foggyökerek azokat az alapokat jelképezik. mit dobjak ki és mit nyeljek le.

A belsőfülből a jelek a hallópályákon az agyi központokba jutnak. A belsőfúl másik része egy valóban útvesztőhöz hasonló. melyben egy még bonyolultabb. tömör csontpiramis mélyén. mellyel messze felülmúl minden létező. A hang fizikai meghatározását fentebb már megadtuk. Folyadékterekkel érintkező finom alaphártyáján futnak végig a hallócsontocskák által ide közvetített rezgéshullámok. ami az irány­ hallást szolgálja. a halántékcsont szikla­ csonti részében foglal helyet a belsőfül. Utóbbit a fülkürt köti össze a garattal. Ez a labirintus. Lenyűgöző a fül hihetetlenül nagy amplitúdó-átfogása is. Ha a fej bármelyik síkban elmozdul. így bizto­ sított a dobüreg szellőzése és nyomáskiegyenlítése. s ezekkel már nem a fülnek. a csiga. mint a hidrogénatom átmérője (százmilliomod cm). és ez a kicsiny elmozdulás másodpercen­ ként 3000-szer is ismétlődik szabályosan. egymásra merőleges. ahol is a hangingerek feldolgozása és tárolása történik. összetett. amellyel egymilliomod volt és egymillió volt egya­ ránt mérhető anélkül. Azon frekvencián. Képzeljünk el egy olyan voltmérőt. hártyás falú töm­ lőrendszer ül. Egy háromoldalú. mely a légrezgéseket a középfülbe. a tér 3 síkjában fekvő félkörös ívjáratból áll. ennek megfelelően legalább 2 ívjáratban 197 . Márpedig az em­ beri fúl 0 decibeltől 120 decibel hangerősségig terjedő átfogása lényegé­ ben ezt jelenti. mégis egy finom. egyensúly-érzékelő szervünk. ember alkotta műszert. mely az impulzusokat továbbadja a folyadékkal töltött belsőfülnek. Három. Itt helyezkedik el a hallócsontocskák láncolata: egy feszes izületekkel egymáshoz rögzített közvetítő berendezés. Bár embernél ez csökevényesebb. További utakon az impulzusok az agykéregbe kerülnek. mint az állatoknál. melyre a fül a legérzékenyebb a hallásküszöb körül. Kívül. hogy ez a berendezés károsodna. a levegővel telt dobüregbe közvetíti. bonyolult domborzatával a fülkagyló övezi. elképzelhetetlenül kicsi a hártya mozgása. melyeket a hártyán üldögélő több tízezer szőrsejt alakít át idegimpulzus­ sá. De az élettani hangérzet s a lé­ lektani hangélmény más. Csontos üregrendszer. hanem a teljes embernek van dolga. Itt történik a két csigából befutó hanginger összehasonlítása. A hanginger erőssége a hártya kitérésének mértékében jelentkezik.A külsőfül tölcsérszerü vak járat. Egyik része egy felcsavarodott csontos cső. Kisebb. zörejmentes erősítést tesz lehetővé. A külső hallójárat a dobhártyával végződik.

Ezekből az ismeretekből önmagára nézve kedvezőtlen tanulságot vont le. siketség. Röviden: gyógyszeres. savós. amit hallani szeretne! így nem marad sem ideje. fülcsengés. antibiotikumok. akkor olyanokat kell meghallania. a dobhártya átszúrásával a feszítő. hallásromlás. gyulladásos eredetű váladék lebocsátása. de egészen mással tölti idejét! A tudás és az ezt követő tettek különbözősé­ ge feszélyezni fogja. A „nem hallás" oka (mindig mindent meg­ hallunk. ami igazán fontos és lényeges. irányáról és szöggyorsulásáról. el.és megfárad. vagy akaratlanul meghallott. A konfliktus és a betegség ebből alakul ki: tudja. Ez ingerületet kelt a fal érzéksejtjeiben. A fülbetegség tünettana: általában viszketés. va­ lamint a külső. a heveny középfülgyulladás. váladékozás a hallójáratból gyulladások esetén. de nem tudatosodik). vagyis a hártyás ívjárat-fallal szemben relative áramlás keletkezik. véres.helyben marad. mit kellene tennie. hogy egészen más köti le figyelmét! Ér­ deklődése arra összpontosul. feszélyezni fogják! (Fordítva is igaz! 198 . és belső-fülben fellépő daganatos betegségek. A fáradtságnak köszönhetően a „könnyebb" utat választja: elzárkózik a további információk meghallga­ tásától! Hallani pedig szükséges! Ha nem hallja meg azt. melyek így vagy úgy segít­ ségére lehetnének életének. ha a folyamat rátör a koponyacsontra: műtét. sem kedve megtalálni azt. „Rosszul" hallja meg a dolgokat és azokat helytelenül értelmezi! Nem hallja meg azokat az információkat. gennyes stb. amire szüksége van. amelyek idegesíteni. fájdalom. fülzsírdugó. Gyógykezelése: Gyulladások esetén: gyulladásgátlók. s egy jelsorozat tájékoztatja az idegrendszert a forgás terjedelméről.tehetetlensége folytán . súlyos esetben. Leggyakoribb (és ezért legismertebb) betegségei a nagyothallás. fülzúgás. műtéti út. Lelki tünetei: A fül megbetegedésének elsődleges okai azok az ingerek melyeket akarva. Láz.a folyadék . közép -.

félreértelmezi azon információkat. Végül. busszal kö­ zelítettem meg a betegek lakását. hogy később mások felé is képes legyen megnyílni. ám egészen más formában. szava soha nem azt az annyira óhajtott szót hozza. hiszen ez egy gyengéd figyel­ meztetés is: (csökkent a hallása) koncentráljon már végre-valahára saját hangjára. félre-. vagy legalábbis nem úgy fognak megszűnni. vonjon le belőle következtetéseket. hogy elérjük célunkat már egye­ nesen következik. hogy hallgassanak el a zavaró hangok! Nem a zavaró hangok. mindig kudarc lesz része! A következő problémaforrás: ellenkező előjellel hallja. Ezek kö­ vetkezménye lesz a halláscsökkenés. illetve huzamo­ sabb ideig ragaszkodva téves beidegződéseinkhez: a süketség. mint kívántam. oldják meg problé­ mámat! Segítettek! A betegekhez nem kellett többé busszal utazni. vagy hallá­ som romlani! Számomra ekkor is megszűnnek a feszélyező hangok! Nézzünk meg egy másik vetületet is. segítsenek rajtam. Azzal. figyelmén kívül esnek a kellemetlen ingerek!) Olyanokat tapasztal. Szeretnénk valamit elkerülni és eszünkbe sem jut a kitűzött cél. Egyszer. helytelenül értelmezett kijelentésekkel. valamikor régen (amikor még nem volt autóm). A halláscsökkenésnél is erről van szó. mert csak egy kis töredéke jutott el tudatáig. ne kelljen busszal mennem! Olyan fáradt vagyok. akiket hosszú utazással érhettem volna el. Ehelyett mindenre figyel. Nem is juthat el több! Telve van a félreértett. melyek számára kellemetlenek. akkor távolmaradnak. ami még kiválthatja a fúl problémáit: valamit nagyon meg akar hallani! Mivel csak részleges információkat ismer és fogad el.Amennyiben tudatosan figyel a számára fontos dolgokra. csak önmagára nem! Mások hangja. hogy elkerültük a kellemetlen behatásokat. Nem kellett sehova sem menni! Eletemből eltűntek azok a betegek. melyek tudomására jutottak. felborul a harmóniája és könnyen felborulhat vele együtt az egyensúlyérzete is. egyensúly-zavar. 199 . tehát igyekszik valamilyen formában védekezni ellenük. „Nem akarom hallani a kritikákat és azt akarom. Félreértelmezi. ahogyan én elképzelem! A fülem fog bedugulni. Egy fárasztó nap után ácsorogtam a buszmegállóban és kértem az égieket: tegyék meg. Teljesült vágyam.

melyek jó érzéseket ébresztenek benne. amikor sok információ jut tudomásodra és még nem csende­ sedett le benned. gyakran ebbe a gyözködésbe saját maga is középpontba kerül. pl. Az erős visszhang a jelentős érzelmi reakciókat jelenti. ami a nyugalom szigetét tükrözi. hogy a „fülben" benne marad az elhangzott szó és ott erős visszhangot vált ki. 200 Fülzúgás . Magyarul saját magát igyekszik meggyőzni valaminek a helytállóságáról. óhajtja a kive­ zető út megmutatását. hogy minden ott zúg a fejében. ami ugyanannyira igaz és csak annyiban különbözik.. amit tapasztalt. várjuk: valaki mondja meg mi a feladatunk. Lehet ez bármilyen dolog. Ott duruzsol a megoldás. egyik oldalon lényünk egyik része várja. Találja meg azokat a biztos pontokat. A hátat fordítás helyett a győzködést választja. tépelődést választja.Lelki jellemzői: A zúgás oka a külső. nem enged szabad utat a hallot­ taknak. Könnyen megjósol­ ható a vesztes kiléte. A döntésig el sem jut az adott személy. de találjon is egy olyan helyet életében. felháborodás és az ezekből következő háborúság! A megértés helyett az őrlődést. de a másik részünk önállóan kívánja azt felfedez­ ni. akkor fordítson neki hátat és induljon el az ellenkező irányba! Keressen. amivel 1-2 órával korábban foglalkoztunk. Csak eddig jut el. szelektálni. Emlékezz. Van ennek egy sokkal hétköznapibb értelmezése. hogy az érem másik oldala! Valahol lelkünk mélyén keressük a tisztázatlan helyzeteink meg­ oldását. de tudomást nem veszünk róla. zúg és zavaros egész világod! Vonatkozik ez a gondo­ latokra is! A kivezető út: Huszárosan meg kell cselekedni a következőt: tudja mi zavarja. belső hallottakon való felzúdulás. mi az igazság! Kettős érzés ez. jelentése is. a jellemzője a fontos: csendes legyen! Fülcsengés: Őrangyalok figyelmeztetése azzal kapcsolatban. de ezt úgy teszi. az egyértelműen rossz! Igyekszik gátat szabni. még ott csengenek fülünkben az igazság szavai.: nem használja ki a lehetőségeket. A fülzúgás lényege abban rejlik. Ez a kettősség már képes kiváltani a fülcsengést. gondolataiban..

melyekben nem lát tisztán és nem ismeri lényegüket. hogy végre figyeljen saját igaz. az igazság szavaira! Lényeges tisztázni az eddigieket. Az elzárkózást választja valamilyen okos tett. Vagyis sokáig tudatosan vagy tudattalanul. Ez a cselekvés fel fog vetni egy sokkal nehezebb feladatot. melyek tudomására jutottak. ne szerezzen róla tudomást. Nem engedi tovább. dőreség lenne további életét olyan alapokra helyezni. belső hangjára. fájdalmasnak érzi azon dolgokat. zökkenőmentessé tétel. felhasználni. a „feloldozáshoz" nem kap segítséget. Következésképpen kialakít egy természetes védekező mechanizmust. de itt másra konkrét dologra kell hallgatni! Hallgatni kell azokra az „apró" figyelmeztetésekre. de ezt tudnunk kell! Sőt tudnunk kell az ebből következőt is: biztonságban vagyunk. szembe kell nézni önmagával! Mégpedig úgy.megoldatlanul .még ha ideiglenesen is. Dugulás: Védekező reakció. Ha mással nem tud foglalkozni (csak a hallottakkal) dugó alakul ki. de egészen másra figyelünk. Dugulással védekezik az újabb információk ellen. Fülzsír: Az információt nem engedi tovább. ki kell rekeszteni . „Az egyik fülén be. Tegyük a kérdéses terület fölé kezünket. hogy a megoldáshoz. mint ami szívünk vágya! A kivezető út: Hasonlatos az eddig ismertetett vonatkozásokkal. megtapasztalt tudást! Szellemi síkon történő gyógyítása igen egyszerű.semmi sem fenyeget. melyek veszélyt sugallnak.Állandósulni akkor szokott. befejezett.fülében. A kivezető út: Elemezni eddigi ismereteit. mert sértőnek. hasznosítani a megszerzett. mert még az előzőek is ott csengenek . A dugulás célja. amikor nagyon sokáig áll fenn ez a paradoxon. Lehet . ez lesz a zsír! A zsír kettős szerepe: távoltartás.nincs semmi veszély. „sikeres" elzárkózás. koncentráljunk a fülre és gondoljuk el: most kihúzzuk az ott keletkezett dugót! 201 . lehet . a másikon ki". hozzáállás helyett! Hogy bizonyos kellemetlen hangokat elkerüljön.

halláscsökkenéshez vezet. Ilyenkor a belsőfül (csiga) vagy a hallópálya károsodhat sérülés. zörej . mert a ben­ sőjével is igen erőteljesen hadilábon áll. a vevőrész a hallás. amely a hangvezető rendszert sújtja. ami fokozatosan (az élet során) alakul ki. Peremre szorult helyzete miatt fokozatosan visszavonul. (A fül számára még éppen elviselhető hang energiája két billiószorosa a még éppen meghallható hangnak. elsősorban az orr. amiben a szellem fejlő­ dik és tudni fogja a szükséges teendőket! Fizikai jellemzők: Az emberközi érintkezés eszköze egy adó-vevő rendszer.zene. A halláscsökkenés egyenes arányban áll a tudatában 202 Halláscsökkenés. most arról a lialláscsökkeiiésröi beszélek. olyan folyamatok indulnak el. és hatása romboló.és melléküregeinek. annak következ­ ményei igen súlyosak lesznek. amelyekről akar. „Jó lehetőséget" nyújt arra. Pusztító hatásúak az ipari zajok is. nagyothallásról beszélünk. Az adórész a beszéd. nagyothallás . hosszú ideig tartó külvilágtól való elzárkózási szándék eredménye. Hangképeket utánozva tanulnak meg beszélni. Károsodjon bármelyik is. a ga­ ratnak és a középfülnek a gyulladásos elváltozásai révén. E hihetetlenül széles tartomány felső határát túllépő zajszint . Ha a társalgási beszéd megértése nehézségbe ütközik. hiszen az ember alapvetően társas lény.érzékelése már fájdalmat okoz. süketnéma lesz.) Ismeretes idegi eredetű hallásromlás is. Lelki jellemzők: A folyamatos. Ezért ha valaki azt megelőzően veszíti el hallását. gyulladás vagy a gyakori meszesedési folyamatok miatt. A nagyothalló vagy süket ember kiközösítődik a társadalomból.Ennek következménye lesz: a fizikai dugulás szellemi oka megszűnik és így meggyógyul. főleg ha ezek kezelése késedelmes vagy nem teljes. Azért zárkózik el a külvilág elől. Bármilyen károsodás. önmagába fordul és dep­ resszió vagy agresszió fog elhatalmasodni rajta. mielőtt kialakult volna beszédkészsége. hogy csak azokról a dolgokról szerezzen tudomást. Itt.

melyek érzései szerint még inkább gyengí­ tik! Egyre inkább elzárkózik {hátha megússza különösebb következmé­ nyek nélkül). vagy egyáltalán nem. lázat és fájdalmat csillapítunk. vagy a hallani vélt szavakra kialakítunk egy viselkedési mintát. (Járványos fültőmirigy-gyulladás) MUMPSZ Fizikai jellemzői: Vírusos betegség. hogy a tökéletes ágynyugalom betartása esetén szövődmény csak igen ritkán lép fel. A nyálmirigyek. (Lappangási ideje 14-21 nap) Utóbbi megduzzad. minél nagyobb a fel nem dolgozott ismeretek halmaza. erőtlennek érzi magát. Kezelése: Tüneti. ami aztán egész lényünkre hatással lesz. ágynyugalmat írunk elő. Aspirin.. Codein. bő folyadékbevitel. Vitaminok. A tapasztalat azt mutatja. A fáradtság pedig eredményezheti a bezárkózást. Szigorú pihenést. amely cseppfertőzés útján terjed. A beteg gyengének. reakció ez. de nem ritka a társuló agyhártyagyulladás sem. 203 Fültőmirigy-gyulladás . teljes fizikai nyugalom. annál jelentősebb lesz a hallás csökkenése. Nem feltétlenül tudatos cselekvés. elesettség. Megelőzése védőoltással lehetséges.lévő „zűr" nagyságával.) A hallott. és legfőképpen a fültőmirigyek érintettek. amelynek lefolyása azonban jóindulatú. igen rossz közérzet mellett gyakori szövődményként férfiaknál here-. de „távolmaradtak" tőle a segítő.. A beteget el kell különíteni. Láz. Egy olyan szisztémát. (Az USA-ban már van) Lelki jellemzői: (lásd még gyulladás. fertőzések illetve fii!. fájdalmassá válik. Tehát minél nagyobb a káosz. és mintegy vezérlő mechanizmussá válik. egyik vagy mindkét oldalon. örömteli szavak és ennek következtében elfáradt. Természetes védekezés a hallottakkal kapcsolatban. nőknél petefészekgyulladás léphet fel. ezért így kom­ penzálja a zavaró tényezőket.

viszketésgátló folyadékok stb. milyen jelentősége van annak. mert addigra már elég stabilnak hiszi személyiségét. tehát nagy jelentő­ séggel bírnak számára szavai. kenőcsök. kifejezésre nem juttatja. Foltokban. hogy életünkbe csak azokat a szavakat engedjük be. az észleltek ellen lázad. A felnőttek esetében azért lehet ennyire végzetes következménye. és (bármely bőrfelület ekcémás elváltozását jótékonyan gyógyítja a napfény. na­ pozás. szigetekben durva. Ott munkálkodik benne.nincs igaza! A gyógyulás útjának minden esetben keresztül kell mennie. idült betegség.besugárzás. beépíthető ismereteket. Fizikai jellemzői: Ez minden testfelületen előforduló ekcéma jellemző leírása. paszták. Krémek. megtörténhet. melyek va­ lamilyen módon segítségünkre vannak. de ezeket a sérelmeket visszafojtja. Amikor viszont bekövetkezik egy ilyen családon belüli kritika. pedig tudja . Hátterében allergiás betegség áll. melyek váladékoznak. Megbetegedése általában a családon belüli konfliktusban keresendő! A „családon" azt (is) értem. hogy elmegy még a maradék életkedve is. akinek véleményére nagyon ad. száraz. ami határozottan befolyá­ solja énjét. mi az elhangzottakban az igazság? Meg kell találni benne a hasznos. kvarcolás).hormon tar­ talmú készítményekkel. 204 Fülekcéma í . repedezett felszí­ nű bőrelváltozások keletkeznek. vagy UV . A külső hallójárat (és esetleg a fülkagyló) bőrén zajló ekcémás folya­ matjellemzőén viszketéssel és váladékozássáVjáró. A zavaró. gennyes folya­ matok alakulhatnak ki. hogy egy olyan személy mondott juttatott kifejezésre valamit.A fültő-mirigynek a hallottakkal szembeni természetes védekezésben van igen jelentős szerepe. Könnyen belátható. megvastagodott. A hallottak.csak ezt tudja . el kell vezetnie a következő lépcsőfokhoz is: miben van nekem igazam. Kezelése: Gyógyszeres (helyileg és tablettásan) mellékvesekéreg . Ettől függetlenül mégis szükséges a harmonikus elzárkózás-beengedés. összezavaró mondato­ kat esetenként ki kell rekeszteni.

A gyógyulás útja: El kell jutni arra a szintre. amiben már képtelenné válik felfogni a környezet hatásait köz­ vetlen életére. melyen észreveszi és nem csak hogy észre veszi. amikor is egy nő senkivel és semmi­ lyen körülmények között sem érez szexuális vágyat vagy izgalmat.) A háttérben álló okok gyakran a gyermekkorban. hogy nem egészséges sejtek keletkeznek. A beteg frigiditásának értelmezhetősége abban az esetben történhet meg. a nevelésben kutatha­ tók fel. S a fentiek mellett a neurózis játszik szerepet abban. (Ha csak terhesség vagy szoptatás idején lép fel. Huzamosabb ideig. Elvesztette a megfelelő egyensúlyt. melynek kontrolja kicsúszott irányítása alól. depresszióhoz vezet. A tapasztaltak hatására az adott területen kialszik az „élet tüze". csökken. hogy másként tekintene rá és igyekezne megérteni az őt körül­ vevő világot. Itt is egy túlzásba vitt válaszreakcióról van szó. Mi­ vel nincs kéjérzés. túlzottan védekezik valamilyen külső hatás ellen ahelyett. az önbi­ zalom érdekében. de ezek alapján képes döntéseket hozni a megerősödés. zavarok lépnek fel a saját értékrend­ jében. az egészségesek pedig megváltoznak. majd ez az állapot kisebbrendűségi érzéshez. még egyébként „harmonikus" párkapcsolat vagy rokonszenv esetén sem. ha egy nő nem jut vagy juthat el a sze­ relmi feszültség és a velejáró öröm állapotába. eltérnek az optimálistól.Lelki jellemzők: Jellegzetessége részben vagy egészben megegyezik a bőr különböző elváltozásaival. így a szeretkezéssel szemben ellenállás alakul ki. akkor természetesnek te­ kinthető és csak időleges. valamint szerelmi ismeretek hiányában. Ennek eredménye. ha neki valamilyen 205 FRIGIDITÁS . illetve megváltozik az immunrendszer és a szervezet működése. Lelki tünetei: Egy dolgot mindjárt az elején tisztázni kell. Fizikai tünetei: A női nemi érzelmi hidegsége.

mindenkinek fontos megfelelni -. hogyan okozna ez problémát és hogyan talál­ hatná meg a kivezető utat? Csak akkor ébredhet vágy ennek visszaszer­ zésére. hogy közben teljesen lemond saját érdekeiről. ezek adni fognak egy szabadság érzést. hogy nagyon szeretné elérni az öröm ilyen megnyilvánulási formáját is. így most végig megyünk az „elvesztés" és a „visszaszerzés" folyamatán. már nem hisz a sikerekben. s közben már teljesen elfelejtette hol van saját érdeke. mire. Csakhogy ebben az esetben meg kell vizsgálni: vajon miért nem szólt. mellyel könnyebben tudja újra megélni a lazaságot. továbbá félelem. vagy jelen esetben: voltak. Ennek következtében megbomlik az ideál is (viszony saját nemiségéhez. Csakra bezáródása: (bővebben a Spirituális útmutató szellemi vándoroknak c. A félelmeket pedig megelőzik sorozatos kudarcok. figyelmetlensége következtében is. egy másik utat kell elkezdenie. ami a legjellemzőbb: mind egyszerre! Lassan körvonalazódik egy helytelen. Vagy. Mivel valaki mellett mégis ki kell állnia . könyvemben) a feldolgozatlan félelmek következtében. hogyan van rá szüksége? Nem szól.önmaga mellett nem -. amikor kellett volna! Ezek alapján levonja a következtetést: így nem lehet megoldani! A megoldás keresése már kimarad életéből. Ez a viselkedési séma. 206 . Először más örömöket kell megélnie.fogalma van elérendő örömteli céljáról! Ha fogalma sincs arról. nem csupán a nemi élet gyönyöreiről mondott. valamilyen vágy elfojtása. oly sokáig áll fenn. ami lehet lelkiismeret-furdalás. hanem az élet minden területén jelentkezőkről is! Mivel a nemi örömökkel kapcsolatban határozottan elfogult. hogy életéből a szexuális öröm. mert már szólt! Igaz nem úgy. negatív élmények. ha már van valamilyen fogalma róla. Úgyis lemondott már minden örömről. Miért záródik el a csakra? Mi okozza a félelmeket és az elzárkózást? A nemi örömöktől való tartózkodás kialakulhat a partner durvasága. Azaz már vannak pozitív tapasztalatai. A gyógyulás útja keresztül vezet az őszinteség rögös ösvényén. csak partnerét tartja szem előtt. elítélő vélekedés nemiségéről. Őszintén be kell azt is vallania. és nem akkor. Mindenkinek meg kíván felelni .

A légúti és táplálkozási feladatokat összehangolja azáltal.Fizikai tünetei: A légző. Az jelentkezik itt. Hisztériában. GARAT Fizikai tünetei: A gége üreges. hangkeltő szerv. lelki oldalt is. műtéti. tetanuszban.és tápcsatorna közös része. köhögési inger. Gyulladásos. légvételnél illetve nyelésnél a megfelelő utakat pontosan időzít­ ve szelepszerűen nyitja vagy zárja. hogy hang­ adásnál. Lelki tünetei: Itt olyan energiák. A részletesebb megismerés érdekében érdemes átnézni a kapcsolódó fejezeteket. vagy le kellene nyelnie. de nem tud. Albert olyan remekül jellemezte a szellemi. szellemi erők találhatók. vagy daganatos megbetegedései rckedtség. ellentétes érzésekből jönnek létre az elvál­ tozások. Belső tere jelentős alakváltozásokra képes. gégevizenyő. Az egyszerre jelentkező. vagy beszéde suttogóvá válhat. idegentest (félrenyelés) esetében: gégemetszés. Lelki jellemzői: Nem is nagyon lehet mit hozzáfűzni. Kezelése: Gyógyszeres. amit életében le kell. teljesen el is zárható. nehézlégzés kíséri. A beteg „megnémul": képtelen a hangkép­ zésre. melyek az elfogadással. a „lenyeléssel" kapcsolatosak. 207 GÉGE . illetve a hangszalagok feszülésétől függően változtatható magasságú hangok képzésére alkalmas. Elzáródás. veszettségnél hasonlóan a hangrés görcsös bezárulása okozhat katasztrófát. torokgyík esetén végzetes kimenetelű fulladás alakulhat ki. Gégegörcs. fájdalom. (Valójában a gége ALATT bemetszve a légcső felé nyitunk utat a levegőnek).

kilátástalan harcba! Megelégelik az értelmetlen küz­ delmet és előbb-utóbb gazdájuk ellen fordulnak. Ha az érpályába tör. Gyakran üregekben. ami már tulajdonképpen nem is létezik. ki kell azt lökni. (pajzsmirigy. és Basedow-kór stb.Lásd még a kapcsolódó részeknél. fehérvérsejtek tömegéből álló híg vagy sűrűnfolyó. már lényegtelen! 208 GENNYESEDÉSEK . hanem beszűrődik a szövetek közé. s a gennyképződés a test bármely érintett területén (agy. Nem odavaló. amelyet már csak a hátramaradott „halottak" borítanak.) történhet. betegséget a túlzásba vitt védekezés fog okozni! Olyan ez. a test még ép részébe nem szabad beengedni. lecsapoljuk a gennyet. amikor a genny nem egy jól körülírt helyen gyűlik össze. halál a következmény.) Fizikai tünetei: A genny bomló szöveti részekből. Felfoghatjuk egy csatatérnek. nem vonulnak vissza. mint amikor találkozunk egy problémás helyzettel és lel­ künk mélyén tudjuk. vérmérgezés. egyre jobban növekszik bennük a tettvágy! Hogy ez mi ellen irányul. a szervezet védekezése során keletkezik. érezzük. Lelki tünetei: (lásd még ciszta) A genny valahol egy egészen tökéletes dolog. Igen súlyos állapot. bűzös izzadmány. Természetes. piszkos szürkés vagy sárgás. tályogokban szaporodik fel. hurut. Ezt a bomló részt el kell zárni. mandulák stb. gennyvérűség. daganatok. elárasztva azokat. Gennykeltő baktériumok idézik elő. szétesett és élő baktériumokból. de ehelyett azt benntartjuk. Egy helyben maradnak. Szervezetünkben harc folyik. Gyógyítása: Gyógyszeres (antibiotikumok) Sebészeti úton megnyitjuk a tályogot. jó ürügyet szolgáltatva a további harcra! Állóháborúba bocsátkozunk egy olyan dolog ellen. hogy az eddig felvonultatott „seregek" belefárad­ nak az értelmetlen. miként a felbőszített állat teszi. a külvilág felé sipolyon keresztül törhet ki. és a harcoló felek elhul­ lott tetemeinek tömege. Problémát.

szimmetrikusan helyezkednek el két oldalt. Biztos. A gerincvelő egy összekötő rendszer. melyeket metsz a test súlyvonala. kapcsolatot hordoz a központi idegrendszer magasabb területei és az alacsonyabb szintek között. Mindezek összegződéseként pedig egy rugószerű mozgás jön létre. A felszabadult gondolkodás. az utolsó 9 (eset­ leg 10) olyan mértékben módosult. Zsigereink. A belsejében végigfutó zárt csatornában. helyezkedik el a gerincvelő. amikor feszülünk az indulatoktól. természetes görbülete van.lépnek ki (és be) az ideggyökerek. izmaink érző.szinteket alkotva . érzések helyett azt választjuk.és mozgató beidegződése szintenként szelvényezett. de azt hisszük még min­ dig ott van. és a fent leírt szerkezetből következik. mint amikor túl vagyunk valamin. hogy ott van bennünk az ellenség. Ebből. hiszen az előre-. Kínunkban saját magunkat marcangoljuk szét. hogy álcsigolyának tekintendő. ami már biztos.Jó néhány esetben mi is ugyanígy önmagunk ellen fordulunk.és leszálló. ahogy a gerincvelőből 2 oldalt sorban . 32-33 csigolyából te­ vődik össze. annak megfelelően. tovább folytatjuk az árnyékharcot. rugószerűen görbült oszlop. Olyan ez. A csigolyaközti lukakon a belőle kilépő és az oda belépő idegpályák szelvényezetten. majd állni és járni. hogy a benne induló gyulladások. normális vagy ideális esetben a súlyvonal előtti testterületek súlya megegyezik a mögöttes részek súlyával: egyensúly áll fenn. mint ujjnyi vastagságú hen­ geres test. pusztulások vagy sérülések a támadás magasságától távo209 GERINCOSZLOP . amikor nem találunk megfelelő ellenséget. ám ebből csak az első 24 valódi csigolya. hát hol másutt lenne? Foggal-körömmel ragaszkodunk hozzá! Fizikai oldal: A nyak és a törzs vázát. Fel. Ezt a felesleges önmarcangolást veszik át sejtjeink. parancsokat hoznak a központokból és ingerek jeleit viszik fel oda. A gerincoszlop mozgásai igen összetettek. bő­ rünk.és oldalhajlás mellett és ezzel együtt képes a hossztengely körüli csavaró mozgásra. a veleszületetten csu­ pán egy ívvel bíró gerincen újabb hajlatok keletkeznek és kialakul egy kétszeres S-alakban. s egyben a test csontos tengelyét képezi. Amint a kisded megtanul ülni. hátra. mozgató.és érző pályák ezrei húzódnak benne. Több jellemző.

Ez a folytonos. mit nem végzett még el. nyugtató fürdés helyett. Ezek a szervek az „idegelzáródás" miatt fulladoznak. érzéski­ esések. torzulások.. szaka­ datlan „munkakedv" abból merít erőt. A gerincoszlop deformálódhat. a lazítás helyett az ember a folyamatos munkálkodást választja! Ez a munka sok esetben teljesen értelmetlen. információt kapnak normális működésükhöz.labbi területek kiesését idézik elő. egyben a gerincvelőhöz kapcsolódó idegműködések egész sora károsodhat. hiszen azon jár az esze.szinte állandó .ami termé­ szetesen nem várhat egy percet sem. akkor is dolgozik! Dolgozik. Személyes tapasztalatom: a gerincproblémával küszködő betegek igen jelentős része a tusolást választja az ellazító. mert . A gerinc elváltozásainak oka (röviden) a következőkben található: a pihenés. emberi tartás. A gerinc mellett és benne az idegvezetékek. kóros hajlatok és púpok keletkezhetnek. Egy teljes harántsérülés (gerinctörés) például a sérülés helyétől lefelé mindkét oldalon teljes és maradandó érzéskiesést és bénulást okoz. Könnyen előfordul­ hat az alábbi eset: a nő azért nem esik teherbe. hiszen olyan dolgokat is meg kíván oldani. V Lelki tünetei: Terhek cipelése. a csigolyák állapota. mit kell még elvégeznie . bajok hordozása mellett az embernek nem marad ideje az elvégzett munkáját élvezni! Tipikus viszonyulás: majd örülök. hogy mindig kevésnek érzékeli az 210 . aminek még nincs itt az ideje. Sok esetben nem is a belső „nemesebb" szervben keresendő a betegség.idegbecsípődése van! Látszólag sem­ mi köze nincs hozzá. mozgáskorlátozottság jöhet létre. ha elértem ezt. amikor már nem bírják tovább! S ahogyan gyermekko­ romban tanultam: pihenésképpen valami mást kell csinálni! Amikor nem tesz semmit. azért nem történik meg a fogantatás. ha­ nem a gerinc deformitása miatt bezáródó idegekben. bénulások. Ezek sérülések (törések) következményei is lehetnek. Akkor ülnek le. akkor fekszenek le. Ennek oka lelki hozzáállásban található: a tusolást előtérbe helyező em­ ber nehezen vagy egyáltalán nem képes a lazításra! Rájuk inkább az „ájulás" jellemző. helyzete igen erősen befolyásolják a belső szervek működését is. különböző betegségek következtében ferdülések. akkor hagyják abba a munkát. sokkal kevesebb ingert. vagy ha . mégis különös kórképeket hozhat létre. amikor részben vagy jelentősen korlátozódik az ingerek szabad áramlása..

de ez így ebben a formájában nem igaz. egy olyan ellazult állapotba kerülünk. túl sok van rajtunk. serkenti. egy hatásnak. Ha balra dől akkor érzelmi. ami túlmutat a testi meg­ tisztuláson! Amikor fürdünk. és ez ki fog terjedni a fizikai testre is. mi hajlítja az emberi gerincet szellemi szinten? A terhek! A terhek. A gerincferdülés: (oldalnézetben van görbület) karmikus — az illető előző életében valakit becsapott — mondja. ami arra ösztönzi. Lehetőségünk van az ellazulásra. mit gondolnak. mert azt nézi. ha jobbra. amikor nem áll meg pihenni és értékelni sikereit!) A gerincprobléma ennek következménye. azt figyeli. amelyik oldal leginkább hatással van életünkre.elvégzett munka minőségét és mennyiségét. (Hogyan is érezhetné ele­ gendőnek. melyek egyrészt erősítik ellenálló képességünket — megedzenek — másrészt. Görcsös területek alakulnak ki. Szorosan idetartozik még az alábbi is: magától semmi sem hajlik el! Lennie kell egy erőnek. Jól tudjuk. A gyógyulás útja: Mindenképpen meg kell említenem a fürdés jelentőségét! A fürdést itt a tisztálkodás olyan szempontjából emelem ki. aki képes mindenki kedvére tenni! Az elmaradt sikerélmények jelentős hatással lesznek tudatára. kilé­ pünk a hajtásból. amikor túl sokáig. az írásképre. fájdalmakat (krízi­ seket) hoznak létre. nem szüle­ tett még meg az az ember. A betűinket is arra döntjük. ami­ kor eltávolodnak a hétköznapok meghatározó erői. az elengedésre! Elengedjük a sikertelenségek érzetét. mondhatná ezt a misztikus. Az élet egészen más! A gerincferdülés engem nagyon emlékeztet az írásra. lelki álla­ potára. hogy elhajoljon. mit mondanak róla az emberek. akkor me211 . ahogyan azok valójában vannak! Egyéb gerincbetegségek Most nézzük meg a „látványos". Vajon mi okozza. amikor már önmaga számára is nyilvánvalóvá válik a megfelelés vágyának kényszere! Ezek a belső konfliktusok előbb-utóbb Iázadozásokat (gyulladás). és még akkor is meg akar felelni. akkor anyagi szemlélettel lettünk „megáldva". értelmezni. szemmel látható elváltozásokhoz tartozó lelki jellegzetességeket. és dolgainkat képesek vagyunk úgy látni.

Példának ide lehetne hozni az anyagfáradást! (Minél kevesebbet pihen. amikor probléma. hogy ígéretével ellentétesen cselekedjen. hogy valami ellen harcolunk.és tünetmentes.revséget. A jobbra elhajló pedig a fizikai világgal kapcsolatos terheket jelenti. mit akar! Púp: A görcsösséget. Belerok­ kan azoknak a terheknek a cipelésébe. saját vagy rátett. ami nem az övé. értékelés és ápolás hiányában a folyamatos terhelés következtében a nyomás enyhítésének céljából a gerinc és a tudat megpróbálkozik a túlterhelt részek tehermentesítésével (görbülés). már nem is akar szabadulni tőle! Ez természetesen csak arra az esetre vonatkozik. belekényszerült egy alázatos viselkedésbe. a pi­ henés. Ha más testi tünet is jellemzi a beteget. belekényszerítik. fáradást okoznak bennünk. de egyre jobban belemélyedünk „ellensé­ günk" csapdájába! Összetett torzulások: Sok probléma nyomja. A balra görbülő gerinc jelzi az érzelmek. Önmagát becsapja. nem hogy nem szabadulunk meg. beletörődést választja. megváltozik a teher súlypontja és nem lesz anynyira nyomasztó. Úgy tűnik. hiszen figyelmét és életét teljesen betölti a megszabadulás iránt érzett megvalósíthatatlan vágy. magára vett terhek.súlyokat. amit valahol ő is akart! Itt sem igazán számít. olyan problémát vesz magára. annál hamarabb elfárad!) Mint az előzőekben már vázoltam. Nem is nagyon tehet mást. Hajlamos arra. akkor szabadulni szeretne és ebben az esetben össze kell vetni egyéb idevonatkozó feje­ zetekkel. Állandósult teherviselés. Görnyedt: Úgy érzi. Amikor görbül. minél kevesebbet törődnek vele. amit „ráraktak". 212 .megoldatlan . az érzések terén viselt felesle­ ges . elhajlik. hogy mit nem akar! Nem mondott ellen. A könyv több részében már kitértem rá: úgy. Csak olyan dol­ got lehet rárakni. melyet valahol lelke mélyén elfogadott és egyetért vele. sőt azt sem nyilvánította ki.

Nagyon fontos: tartsunk szem előtt egy igen fontos. Már­ pedig a bőrön folyamatosan keletkezik olyan szerves anyag. Lelki tünetei: A gomba egy olyan élő organizmus. hogy az előzőekben tárgyalt viselkedési mintákban meg kell találni a lazaságot. gyűrű alakú vagy karéjos szegélyű. Ezt az ellazulást akár egy nyugodt fürdéssel is el lehet érni! Fizikai tünetei: A gombák által okozott betegségek leginkább a bőrön zajló folyama­ tok (ritkábban a belső szervek gombás elváltozásai). ami kiváló táptalajt nyújt a gombáknak. csak ilyen területeken képes megtapadni és szaporodni. sötét. nap­ fénytől védett helyeket kedveli.az a mellette futó idegekre is befolyással van! Az ingerület-továbbítás rendellenes működése pedig hatással lesz a belső szervek működésére is! Tehát a belső szervek működési zavara sok esetben a gerinc elváltozásá­ ra vezethető vissza! A gyógyulás útjáról röviden annyit lehet és kell elmondani. vagy verejtékes bőr felületén. lábujjak között alakulnak ki. Ezek másodlagosan fertőződhetnek. Eletéhez a bomlásban lévő szerves anyagokból merít tápanyagot.Gerincmeszesedés: Mereven ragaszkodik az elképzeléseihez (lásd még az izületeknél). Tünetei a viszketés. A bőr gombás fertőzései legkönnyebben a nyirkos.még ha nem is látványosan . és a napozás is jótékony hatással van rá. a bőrt szárazon tartjuk. foltos vagy hólyagos területek. A bőr felső (legkülső) rétegében a sejtek 213 GOMBA . lényeges kérdést: amennyiben a gerinc torzul . Izzadást mérsékeljük. ami a vizes. Gyógykezelése: gombaellenes vegyületekkel történik. testhajlatokban. elszíneződött bőrelváltozások. párás.

pusztulnak. illetve az adott terület hőháztartása. azon a területen kialudt az élet tüze. illetve élni képes. hiszen az újoncnak nem sok kedve van ott lenni és ott „lépéseket tenni". A kapott információk alapján aztán kiadja a megfelelő utasítást a javításra. Mégsem minden emberen. de ettől még nagyon közel áll a valósághoz! Teljesen természetes folyamat. hogy éppen itt. ha nem tápláljuk (éghető anyaggal) a tüzet. Érthető. kedvünket -j— ami az élet tüzének éghető anyaga — akkor teljesen világossá válik. ha megkapja az ismeretet és rendelkezik a probléma felismerésének ké­ pességével. de még másod­ jára is.: a katonaságnál nagyon gyakran előfordul a lábgomba. illetve a tudat végzi. és az elpusztult sejt jó tápanyagot biztosít ennek az organiz­ musnak. Miért alszik ki? Miért ne! Első hallásra nagyon furcsának tűnhet ez a kijelentés. Ez azonban csak abban az esetben igaz. akkor előbb-utóbb kialszik és nem ad több meleget és fényt. és élettér keletkezik a gom­ bának! Pl. ebben a közegben keletkezik. emberben keletkezik gombás fertőzés! Mi az oka? A belső tüz. leghatásosabb gyógyszer . energia-ellátottsága csökken. kialszik a tűz. Ha egy adott területen nem leljük örömünket.az öröm! Az adott terület életörömének felélesztése és megélése. Gondol­ kozz! Az előbbiekben leírtam. A gyógyulás útja: A legjobb. mit kell elérni! 214 . Ahol megtapad.a hagyományos mellett . Tudatosodik benne milyensége. attól függően. Ugyanígy működik az emberi szervezet is. hogy mi­ lyen és mennyi ingert kap. Az energiaellátást az agy. hogyan.

rángógörcsről beszélünk. hogy a gerincoszlop is összeroppanhat (tetanusz). Kétségbeesetten ragaszkodik eddigi vi­ selkedési szisztémájához. késztetés közül nem tud választani. önmagától csak na­ gyon nehezen. Hangsúlyozom: úgy ragaszkodik „elveihez". hiszen rengeteg mindentől elesik. pedig szíve szerint menne! A menstruációs görcsökre is igaz. és egy sor kellemetlen cselekvésre kényszerül! Amennyiben házasságban vagy párkapcsolatban él.egy helyben maradni. tehát nem érzi sajátjának. epilepsziás rohamban figyelhető meg.dacosan . valami olyan dologra kényszeríti a természet. ami pl. azt képzeli a be­ teg. hiszen a tudat másként nem akarja megérteni ezt a különös nyelvezetet. Üreges szervek falában fellépő görcsöt gyulladások. görcsös akarás. Abban a megfelelési vágyban. hogy azt érzi. Ez a „kényszer" kívülről érkezik. járandó úttal! Ez az erős konfliktus fogja eredményezni a görcsöket. lassan oldódik és elviselhetetlenségig fokozódó fájda­ lommal jár. Mindent megtesz az egy helyben maradásért. ami megje­ lenik a fizikai testben is. A vázizomzatban kialakuló merevgörcs odáig fokozódhat. neki nagyon fontos. kövek idézhetnek elő. amit ő nagyon nem akar! Nem kívánja a tisztulás. Nincs más lehetősége. amikor „megrémül". Ha pedig a feszülő izom ritmusosan váltakozva összehúzódik és ellazul. csak a folytonos cselekvés. Lelki tünetei: Hátterében felfedezhető a lelki merevség. (Vesd össze a többi szerv és testrész jelentés­ tartalmával). de akar! Ennek a cselekvési. a görcs eredete a túlzott megfelelési vágyban gyökerezik. Ezt a megnyugtató utat azonban egy belső gátlás eredmé­ nyeként nem képes felvállalni. A görcs lelki sajátossága közé tartozik a helyes cselekvés. hogy közben tisztában van a helyette választandó. menekvés. 215 . Például a láb görcsös tüneteit okozza. Fontos: a két ellentétes érzés. gondolko­ dás ismerete. alóla nincs kibú­ vó. életbevágó meglépni valamit. a megújulás e formáját.GÖRCS Fizikai tünetei: Kórosan felfokozott izomfeszüléssel járó állapot. viszonyulási formának igaz a másik oldala is: „igyekezete" kiterjed az egy helyben állásra is! Vagyis görcsösen igyek­ szik .

amikor megáll pihenni. akik „nem képesek" lazítani. nem képes maradéktalanul megfelelni. hogy elérhető közelségben érzi kívánt céljait. amiben mindenkinek ő hordozza a terheit.el sem meri . aminek az a következménye. Tudatában van — hangsúlyozom — nagyon is tisztában van elképze­ lése hiányosságával. a „régiből".gondoskodása nélkül tovább mehet a családi élet! Felvesz. Ez másként van! Sokkal többre. hiszen ilyenkor egy kisebb-nagyobb . Vagyis éppen görcsös igyekezete. útja nem a kitűzött célja felé vezet! Fájdalmas dolog felfedezni. értékelni és átértékelni jelenlegi helyzetét. ízetlen életét..melyben úgy érzi. hogy nélküle . Az ásványi só . Közben tudatában van fontosságának és el sem tudja . sőt nagyon elhibázott. melynek egyenes következménye lesz az iz­ mok merevsége. amikor pedig menstruál. mert másként nem okozna görcsös fájdalmat. gondolkodása és viselkedése távolítja el céljaitól. türelmes állapotából. a meg­ újulás folyamatát. A fájdalom ebben az esetben abból ered. de nincs hozzá bátorsága (lásd még fájdalmak). belekényszerül egy olyan viselke­ dési formába. hogy az információk nem áramlanak a megfelelő minőségben és mennyiségben. Ekkor átmenetileg kizökken az eddigi befogadó.fájdalmat okoz a felismerés és a be­ ismerés -. sőt összeomlik világuk. semmit sem úgy értékelünk. nincs ami megízesíthetné szürke.jól összeállított" világ omlik össze. érzi. akkor végképp nem! A menstruációs szakaszok jelentik a nő életében a tisztulás. ahogyan az 216 . hogy elérhetné. elveszíti a boldog élethez szükséges rugalmasságot. Ez a görcs azoknál jelenik meg.„szellemi só" . Félelmetes dolog ezekkel szembesülni. te­ remtő. Mivel csupán egyetlen cél (egyféleképpen) lebeg szeme előtt. A test fájdalmában a lelki fájdalom a kiváltó tényező! Eletének sava­ borsa valahol elveszett.képzelni. sokkal messzebbre fog jutni. hogy amihez ennyire ragaszkodik mint kö­ vetendő elvhez. pihenni! Azt hiszik: nélkülük megáll. A görcsök általában fájdalommal együtt jelentkeznek. ő gondoskodik mindenkiről.hiányzik a szervezetből (valójában fizi­ kai sóhiány is elő szokott fordulni). hibás. hogy friss erővel tudja folytatni ezt a türelmes életet. és ez nem vé­ letlen! Fájdalmas szembesülni a ténnyel . Amikor elmegy az életkedvünk.

vagy azoknak az érzéseknek. melyik érzékszervének higgyen. melyhez kiválóan megfelel­ nek a gyógynövény-alapú készítmények. szülőket (!). Legyen meg benne a vágy: tanuljon a körülötte lévő világ dolgaiból! Feltétlenül ide kell sorolni a megelőzés és a kezelés szempontjai között az adott területen végzett lazító masszázst.. stb. vágyait. Ez természetesen nem igaz. Ez a titok aztán kialakít benne egy hatalmas káoszt. (lásd még autizmus. miszerint a gyermekek tudatlanok. amivel sokkal széleskörűbben. Ott megta­ lálhatók azok a tettek. A test ugyanígy fog cselekedni! A tagadó. így azokat a dolgokat (érzéseket. melyek nyugalmat és teljességet adnak. elvetjük. csupán még nem sajátították el az általunk (felnőttek) tudásnak vélt anyagot! Éppen ez az 0 erényük. érzelme­ ket. hogy jobban megértsük a probléma gyökerét és mibenlétét. őszinteséget és nem utolsó sorban azt az érzé­ kenységet. nem hasznosítja azt. Felnőtt szemmel nézve kialakíthatunk egy elhamarkodott és megalapo­ zatlan véleményt. Nem tudja eldönteni.) 7 éves kor előtt a betegség okát minden esetben a szülő-gyermek kap­ csolatban kell keresni. melyeket igyekeznek eltitkolni előle. a szervezet nem fogadja be.van! Vagyis hiába jó. és hasznos valami: kidobjuk. melyeket még ezen felül tapasztal. elvető lelki állapotban hiába visz be megfelelő mennyiségű ásványi anyagot. Induljunk el egy kicsit messzebbről. GYERMEKBETEGSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN 217 . a szülőknek. A további görcsök jelentését össze kell vetni az adott szerv jelentésével. színesebben érzékelhetjük a körülöttünk lévő világot. hiszen mi felnőtté válásunk során elfelejtjük azt a természetes elfogadást. A gyermek sokoldalúbban érzékeli a világot és természetesen a benne lévő embereket. konfliktusokat) is tapasztalja. A kivezető út: A legfontosabb megfigyelni a szív tiszta érzéseit. ágybavizclcs.. diszharmóniát.

életet fenyegető állapotok. ami a feltételezések szerint közrejátszik a gyomorfekély kialakulásában. Műtéti megoldás akkor jön szóba.számos más betegséghez hasonlóan . Nézzük milyen lelki. és ezek minden esetben felborítják egyébként is labilis nyugalmát! 218 . a kicsit és azt a szülőt. hányingerek. még rosszabb esetben a fekély átrágja magát. hányások kíséretében fellépő felhasi fájdalom. A fekélybetegség kialakulásában régóta hangsúlyozzák az idegrendszer szerepét.Gyógyítás: Mindig együtt kell kezelnünk a kél embert. később már maró. Ez a személy többnyire az anya. Szövődményként vérzés is jelentkezhet. Rossz elemző képességének köszönhetően idő előtt. Ez azonban semmit sem változtat a beteg lelki jellemzőin. ha vérzés. égető. elzáródás. Utóbbiak azonnali beavatkozást igénylő. GYOMORFEKÉLY Fizikai tünetei: Képződésének oka . akihez legjobban kötődik. fogyás. Kezelése: Általában gyógyszeres. Lényeges a gyomorfal (gyomornyálkahártya) szöveti ellenálló képességének meg­ gyengülése az emésztőnedvekkel szemben és a sósav túltermelődése. melynek következményeként has­ hártyagyulladás lép fel. a gyomor átfúródik. elhamarkodottan von le végső következtetéseket.nincs ki­ elégítően tisztázva. sőt tökéletesen beleillik a képbe. szellemi tulajdonságok jellemzik a gyomorfekélyes embert. Bevezető tünetei az étvágytalanság. A fájdalom étkezésre vagy hányáskor enyhül. késszúráshoz hasonló érzés. Lelki jellemzők: Az utóbbi időben az orvosi kutatások kimutattak egy baktériumot. perforáció lép fel. a kóros lelki állapotok és a stressz jelentőségét.

Ennek természetes követ­ kezménye lesz. valamit nem tud megemészteni. Nem osztja meg másokkal és ennek egyenes következménye lesz. hanem évek hosszú sora alatt. legyen szó akár fizikai. új. és mégis ragaszkodik hozzájuk.illetve epeproblémákkal küszködik és ezek következményeként kialakulhat hajhullás és különböző bőrbetegségek. Tisztában van bosszantó körülményeivel. hogy idővel meggyengül és kifekélyesedik a gyomorfal. tehát ha a tudat azt ér­ zékeli. amikor ki kellene törni. és ezáltal az emésztő nedvek elválasztása megnövekszik. melyek valódi örömöt ébresztenek szí­ vében 219 . akár szellemi táplálékról. Nem tapasztalja az örömöt. nem teljesen kielégítő emésztés következtében gyakran vese máj . abból lelkiismereti gondjai tá­ madnak. „Erőszakos". Ha ritkán mégis elfogadja a támogatást. akkor utasítást ad az emész­ tésre. hogy megemésztctlen „anyag" van. efölötti bánatában folyamatosan emészti magát. Továbbá nagyon jellemző vonás: az igazi gondjait nem mondja el. hogy önmagának sem lesz képes megadni az elért sikerek örömét. Bár nagyon törekszik rá. A gyógyulás útjának minden körülmények között keresztül kell ve­ zetnie a megemésztett és így már értékké vált ismeretek hasznosításán. de általában rossz eszközöket vet be a cél érdekében. A gyomorfekély nem egyik pillanatról a másikra alakul ki. A fekély forrása lehet még. Azon dolgaira kell támaszkodni. nem tudja elfogadni. hogy a megemésztett. megemészteni. Végsősoron az agy/tudat vezérli az emésztést is. mivel rög­ eszméje: nem képes a váltásra. nem keres rá megoldást és természetesen semmilyen segítséget nem fogad el.Nem jellemzi a nyugalom. Ha a gyomrával problémája van. jobb élet teremtésére. A rossz. és ez fizikai és szellemi szinten egyaránt izgatja a gyomorfalat. Emiatt nagyon sok lelki vívódásban van része. Az elfogyasztott testi és lelki táplálék szájban elkezdett emésztése a gyomorban folytatódik. de lenyeli (mondjuk a sértéseket) és igyekszik magát túltenni (sikertelenül). hasznosított tapaszta­ latait és az azokhoz vezető utat nem adta át. amikor a csendes sza­ vakra van szükség és elfogadó. Eveken keresztül rágódik egyetlen problémán (ennek egyik következménye a fogak nagymértékű elvesztése).

a betegség az. de mi a lélek nyelvét nem értjük. Gyulladásos tüneteket akkor fog produkálni a szervezet. és szabadon beáramolhat életünkbe az éltető. a testi fájdalom. Lényegüket tekintve azonban megegyeznek. ha a tudatban. a konkrét betegségeknél bővebben is megtalálható a pontos jelentése. az eltemetésre fordítja. a harmónia felé terelgetni a lélek emberi oldalát. hogy nem meri felvállalni lázadásait. a tudatunk nem lázad fel és nem tör ki. vagy nem figye­ lünk rá. vörösödés. Továbbá leszületésünkkor. Nem fejezi ki. amire (végre) odafigyelünk. Amikor végre kifejeződik. máshol pl. erejét a leplezésre. melegség (helyi vagy általános hőjelenség!) fájdalom és működészavar. Lázadások. A test. inkább minden igyekezetét. hogy találjon egy olyan nyelvet. Igen ám. következésképpen tudatosan nem is fejezi ki azokat. A gyulladás akkor kezd elcsendesedni. kipirulás. mondjuk a folyadékokkal! 220 . testet öltésünkkor ezzel a törekvéssel tökéletesen egyetértettünk. Mivel a lelkünk. ezért ki kell. a betegség alakjában. vagyis titokban tartja a problémá­ kat. az Isteni Lélek igyekszik a tökéletesség. örömet viszünk be. igyek­ szik figyelmeztetni. Klinikai jellemzői: duzzanat. Célja és hatása: lokalizálás és védelem. lelki forrongások következménye a testi tünetként jelentkező különböző megnyilvánulási formájú gyulladásos folyamat. nem törekszik a konfliktus feloldására. és ennek követ­ kezményeként leomlanak a gyógyulástól távoltartó falak.GYULLADÁSOK Fizikai tünetei: A gyulladás szöveti reakció. amire figyelmet szentelünk. lehetőségünk van a kitörésre. nem néz velük szembe. de a lélek. elégedetlenségeit. vagy más (kémiai-fizikai) hatásokra. illetve a testben ez nem fejeződik ki. Mit értek titok alatt? Azt. hogy fejeződjön valahol. ki kell. gyógyító FÉNY. Tehát. amikor kifejezzük fájdalmun­ kat és helyébe friss tudást. válasz a kórokozók behatolására. Lelki tünetei: Most általánosan beszélek a gyulladásokról.

néhány új és drága vegyület kísérleti szakaszban és hajátültetés. Gyógyulásában a betegnek tevékenyen részt kell vennie az orvosi keze­ lés mellett úgy. valamint gondolkodásával feléleszti természetes élni akarását és a pozitív vágyait. ezzel nem azt mondom. Okai közé sorolhatjuk a hormonháztartás felborulását. a mellék­ vese-működés zavarait. amit minél hamarabb összhangba kell hozni. Felborul a szervezet harmóniája. idegeskedés előzi meg a gyakran (a feszültségből eredően) helytelen döntéseiket. a kiszáradás. Gyulladások. fertőzések. Emellett számos gyógyszer mellékhatásaként jelentkezik diffúz vagy foltos haj vesztés. Lelkiekben zavarodottak. ez a folyamat zajlik le a hajhullás esetében. problémáit. Lelki tünetei: Gyakran mondják az ideges. cukorbajnak. de fontos kiemelni. csupán rengeteg té­ pelődés.és szőrzetvesztés jellemző kísérője a rákos senyvedésnek. hormonhatású készítmények. de ezek mindannyian egy tőről erednek. A-vitamin. hiszen gyakran jelentkezik láz. legalább magának panaszolja el gondjait. és figyelembe veszi életének napos oldalát is (mert vannak ilyenek). Elmélkedik. melyért érdemes küzdeni. felborul az őselemek egyensúlya. nem képesek nyugodtan döntéseket hozni. hogy igyekszik szembenézni konfliktust kiváltó helyze­ teivel. 221 HAJHULLÁS .nőkön is. egyáltalán nem döntenek. ra­ dioaktív sugárzás a legismertebb előidéző okok. hirtelen haragú emberre: tépi a haját! Nos.A folyadékoknak a gyulladásos betegségeknél a friss információkon túl fizikai síkon is fontos szerep jut. melynek következménye a folyadékvesztés. továbbá. Foltos kopas­ zságba vagy teljes hajvesztésbe torkollhat. Keressen egy elérendő célt. habár nem ilyen látvá­ nyosan. hogy a haj. a csökkent pajzsmirigyműködésnek. A férfi nemi hormo­ nok jellegzetes kopaszságot okoznak . Kezelése: Az alapbetegség kezelése. Fizikai tünetei: Az élettani hajváltás mértékét meghaladó hajvesztcség.

Lelki jellemzők: Minden ilyen észlelésnek van valóság alapja. s e valóságclményt mellőző jelenség leggyakrabban elmebetegségekben fordul elő. amikor a beteg nem képes többé eldönteni. melyik a való! Mi vezet ehhez az állapothoz? Erős és jelentős befelé fordulás. Az elme folyamatosan gyárt vagy érzékel ilyen képeket. hogy „a hallucináció sze­ mélyes valósága mások számára valótlan"! A gyakori akusztikus és op­ tikai „érzékcsalódások" mellett s többi érzékszerv területében is (szaglás. íz érzékelés) felléphetnek ilyen élménnyel kísért jelenségek. el nem nyomható. A „beteg" (?) nem ismeri fel a hallucináció tényét. igaz. Minden mást. Mind a „valóság". sőt tagadja azt. azzal az indoklással leplezi le. mindenkinek vannak hallucinációi. és ennek a hatásnak a folyamatosan jelenlévő sikertelenség következmé­ nye. Ha úgy vesszük. nem a szó legszo­ rosabb értelmében. de zavart állapotban ezek az ingerek összekeverednek. ami 222 . hiszen e kifejezés alatt a kontrolálatlan érzékeléseket értjük. hogy képtelen eldönteni . Ér­ zetszerű élmény. így egy nagyon egysíkú megisme­ rés alakul ki. Ez természetes módon vezet a hormonháztartás felbomlásához (kezdeti szakaszban ez nem minden esetben mutatható ki műszeresen. A külső ingerek megszűnnek beáramlani a tudatba. orvosilag). ennek az egyoldalú ismeretnek egyenes következménye: döntéseket. bebeszélik önmaguknak: kevésbé értékesek. Igazán akkor lehet erről beszélni. mind az általa megéltek. csak nem mindegy. melyik észlelés igaz és melyik nem. ami valamilyen lelki megrázkódtatás. konzekvenciákat csak egyféleképpen képes látni. melybe mindent képes belemagyarázni. HALLUCINÁCIÓ Fizikai tünetei: Az orvostudomány szerint a hallucinációnak nincs valóságalapja. nem irányítható. A tudomány úgy. hovatovább értéktelenek. Váratla­ nul.igaz nem is akarja -. tapintás.Mivel sokáig tart a döntés folyamata. amely külső inger nélkül keletkezik. hogy a tudat milyen állapotban van. és ÉRZÉKI MINŐSÉGE kifejezett. hívatlanul tör be a többi élmény közé. ereje meggyőző. olyan átütő hatást fejtenek ki. értelmezni.

Gyakran tapasztalom ezt a lelki egyensúly-megbomlást különböző ezoterikával foglalkozó emberek körében is. Elfelejtik megvizsgálni: vajon mi értelme annak. ahogy gondolom. Továbbá olyan dolgokat tapasztalnak. ahol mindazt megtalálni remélik. figyelmen kívül hagy. vagy létébe.több szempontból is -. Mivel nem vizsgálják tapasztalatukat . jelentőségébe. amit látnak. a lehetőség! Hogy miért? Mert egy olyan világ kezd feltárulni előttük. Előkerülhetnek ezek a „hallucinációk" a meg nem valósított vágyaink temetőjéből. Mindezek egyenesen el­ vezetnek a lelki-tudati egyensúly elvesztéséhez. de természetesen bárkivel előfordulhat időlegesen vagy állandósulva. nem is történhetne másként. Nem tisztem és szorosan nem is tartozik a könyv témájához. szétválasztani az „ér­ zékelt" két világot. hogy erőt vesz magán és elkezd kételkedni! Vajon úgy van. hogy belemenjünk a szellemi világok jelentésébe. személyiséget építeni. vagy lehet másként is? Ennyi bőven elég lehet a kettősség fenntartásához! De tér­ jünk vissza a különböző szellemi régiókkal foglalkozókhoz. hiszen hi­ ányzik egy nagyon fontos dolog: a gyakorlati megtapasztalás. következésképpen a kialakuló én gyenge lesz. Maga a szellemi látás. de ez is benne van. ami fe­ lettébb érdekes. melyek alátámasztják elképzeléseit. A szellemi „dolgokkal" foglakozók körében azonban nagyon jelentős a kísértés.eltér a nagyon szűrt „tudástól". A gyenge alapokra nehéz. ez nem feltétlenül az emberek feletti hatalmat je­ lenti. vagy mint a matematikában. a tudat alattiból! Az egészséges ember annyiban különbözik a betegtől. azt fogja beépíteni. mellyel ki lehet tűnni mások előtt és természetesen ön­ maguk előtt is. amit jelenlegi (földi) életükben nem lelnek meg. Márpedig a diszharmó­ nia kialakulása után már nagyon nehéz eldönteni. minek következményeit az imént ecseteltem! Elveszítik realitás érzéküket. érzékelnek. a puszta tapasztalás lesz a lényeg és nem ez: mire lehet használni. kialakul az egyoldalúság. a visszaellenőrzés. 223 . lehetetlen erős jellemet. Megcsapja őket a hatalom szele. A gyenge én pedig képtelen válogatni az ingerek között.

tápláléktól. megbotránkoztatta. Gyorsan meg akar szabadulni ettől a ta­ pasztalástól. lenyelt. hogy minél hamarabb megszabaduljon feszültséget kiváltó anyagától. amikor az a beteg szándékaival megegyezik és tesz azért. vagy verejtékezéssel. hallási. mérgek. felháborodást és görcsöt ébreszt benne. nyugodtnak — tapasztalja magát — léphet tovább. Ekkor is szüksége van a megfelelő támogatottságra. felidegesítette. amely sápadással. 224 HÁNYINGER. talán könnyebbnek tűnő utat választ. eltávolítása.A kivezető út: Én igazán csak akkor tudok megoldást javasolni. látási. ha a „kór" még nincs előrehaladott állapotban és elenyésző a hallucinációs folyamat. az émelygés. károsító hatású anyagok. HÁNYÁS . a gyomor lesüllyedésének érzésével jár. központi idegrendszeri hatásra jön létre. tünet együttes. vagyis a tanulság helyett más. A hányást általában megelőző jellegzetes érzés illetve (tünetcsoport). stb. de időköz­ ben ráébredt: neki ez nem kell. érzelmi tényezők. Fizikai tünetei: Reflexfolyamat. Védelmi szerepe: a gyomorba került túlzott mennyiségű étel. feldolgozni már nem képes és nem is akarja! A megértés és feldolgozás. Feszültsége. Természetesen az általam javasolt eljárás is csak akkor lehet hatásos. Lelki jellemző: Azok a dolgok melyeket megrágott. A hányás központja az agyban van. Érdemes. Meg akar tőle szabadulni. vagy hányinger. hiszen rossz érzéseket ébresztett benne. Amikor már megfelelően erősnek. és számos területről kaphat ingere­ ket. sőt szükségszerű felkeresni a megfelelő szakorvosi rendelést. Hányást okozhatnak hasűri folyamatok (gyomor-bél). befogadott. A táplálék bevitel folyamatát nagy részben elvégezte. ami erősíti meggyengült énképét. hogy ilyen helytelen döntést hozott. szaglási ingerek. Eredménye­ képpen a gyomortartalom a szájon át kiürül. de meg­ emészteni. hogy kordában tartsa a tudatát.

Gyógykezelése: Azonnali műtét! Antibiotikumok. Életünk során gyakran érnek bennünket kritikák.Ami megkülönbözteti a hasmenéses tünetektől. Gyulladásának oka: az egyébként steril hasürbe kórokozók jutnak. így a zsigerek egymáson akadálytalanul elcsúszhatnak. majd a has felfúvódik és a bélműködés bénulás miatt leáll. steril folyadék foglal helyet. Fizikai tünetei: Az emberi test legnagyobb kiterjedésű és felületű savós hártyája a hashártya. így van ez a hányinger. Választhatunk különböző megoldások közül. beavatkozás nélkül akár órák alatt halálhoz vezet. felháborodást váltanak ki. A rossz általános közérzetet rövidesen súlyos elesettség követi: láz. A gyógyításban gyakran műtéthez kell folyamodni. a gyomor-bélrendszer átfúródása vagy elhalása következtében. majd fokozatosan sokkos állapot. tudatvesztés lép fel. mely kómába torkollik. Úgyis csak úgy tudunk viszonyulni a külvilághoz. ahogyan önmagunkkal szemben is reagálunk. há­ nyinger és hányások mellett igen erős hasi fájdalom alakul ki. stb). Ez így is van a szó legszorosabb értelmében! Olyan benyomások értek. tiszta savóshártya. pl. keringés-légzés gyógyszeres támogatása (infúziók. csak rajtunk áll. gyak­ ran mondjuk: felfordult a gyomrom. Gyors lefolyású betegség. mivel a hashártyalemezek közötti virtuális résben csekély mennyiségű kristálytiszta. melyek felborították eddigi cléképzelését a világról. súlyos. verejtékezik. A beteg halottsápadt. A has izomfala deszkakeménnyé válik. erős antibiotikus 225 HASHÁRTYAGYULLADÁS . hogy befogadja. hogyan viszonyulunk világunkhoz. végül a légzés és a keringés összeomlása halálhoz vezet. de gyorsan meggondolja magát és igyekszik minél hamarabb kivetni. hányás esetében is. illetve olyan ingerek melyek ellenállást. A hasüreg falát bélelő és a hasűr és a medence egyes szerveit borító csillogó. le­ nyeli a táplálékot (szellemit-fizikait egyaránt). életet fenyegető állapot lép fel.

keménységet eredményez. hasznosításhoz szükséges rugalmas bizton­ ságot szolgáltatja. Eb­ ben a megmerevedett lelki állapotban meglehetősen érzéketlenné válik a nyugalmat adó érzésekre. Ezt segíti elő a hashártya. lázadás esélye is. Erre azért kerül sor.tudat alatt . kezdte figyelmen kívül hagyni a sikereket. a türelmetlenség pedig merevséget. Az elégedetlenség pedig türelmetlensé­ get.kezelés mellett a beteg nyugalmának biztosítására megengedettek a ká­ bító fájdalomcsillapítók is. Nézzük meg. Érzéketlenné válik rá vagyis egyre kevésbé tudja átélni. vágyak egyre erősebbé. tudásá­ ra.tisztában van és csendben működik benne. felesleges tunyaságnak éli meg. mely az emésztéshez. valaki vagy valami ráerőltette. sőt növekedésnek indul. tapasztalataira fordított időnek.csen­ desség és nyugalom feltétlenül szükségeltetik. A beteg megunja a nyugalmat. Az optimális emésztéshez. A pihenés a feltöltődés időszakait elfecsérelt. Ezek az apró ismeretek. Mindezekkel . nyomasztóbbá válnak. 226 . vagy nagyon kevés ideje marad a valóban fontosakra. de ettől függetlenül a vágy ott van. ami fokozza az elégedetlenséget.könnyen belátható . elégedetlenség vezet. Ahogyan az érzelmek „tombolása" erősödik. A gyógyulás útjának mindenképpen keresztül kell vezetnie az „idő­ szakításon". Vagyis újra fel kell fedeznie: értelme van az életére. anyagcseréhez . elvégzésére áldozza és ezzel párhuzamosan nem. Betegsége kialakulásához egy belső dac. mert úgy érzi. de aztán érték­ rendje lassan átalakult. milyen események vezettek a gyulladáshoz (lásd még gyulladás)! Sokáig birtokában volt ennek az állapotnak . mert energiáit „felesleges" dolgok megértésé­ re. feldolgozáshoz. védelmező teret alkot a „dolgozó" részben. a burok. Lelki jellemzői: A szeretet azon megjelenési formájával mutat összefüggést. hiszen a páciens rendkívüli fájdalmakkal és halálfélelemmel küzd. úgy fog nőni a gyulladás.egészség -.

dühösek. Gyulladás oka: inkább lázad. hogy megszabadul a fölös feszültségektől. híg székletürítéssel. Éppen ezért lázad. Tudja: elég szeren­ csétlen dolog idegeskedni. Lelki tünetei: Itt. akkor a szervezet igyekszik minél előbb megszabadulni az „idegen" behatásoktól. Kezelése: A hasmenés rendszerint tünet. de lelki állapotának következtében mást nem tehet! így kell hozzáállni: most nem. de később igen! Az a tény. Jó dolog a háborgás. fel kellene használnia élete jobbá tételére. de nem teszi.HASMENÉS Fizikai tünetei: Rendszerint többszöri. Gyógyítjuk a mögötte lévő betegséget (pl. mert nem hajlandó lecsendesedni. koplalás. A hasmenéses széklet lehet vizes. véres. amit meg kellene emésztenie. allergiák. vagy fizikai jellegű). lázong. nem sok értelme van. Tudását nem alkalmazza. mit kellene tennie. stb. a beépítés szükségszerűsége mellett elsikkad. lenyugodni. indulatosak leszünk. folyadékveszteséggel járó tünetegyüttes. ételmérgezés. erjedéses vagy rothadásos jellegű. vagy a bélfal gyulladásos állapota. ha nem követi a lecsendesedés és a cselekvés. háborog. jelentős lépést tehet a szabadulás. híg vagy pépes. Azért igyekszik szabadulni (nem feltétlenül tudatosan) az őt ért ingerektől. fertőzésben). diéta. amit nem érzünk jogosnak. 227 . hogy kudarcaiban van tanulság is. de önmagában. „Természetes" tünet. Általában olyan dolog ellen lázad (szellemi. a kiadás után a feltöl­ tődésre). a nyugalom és a megértés felé. de mást választ. Amikor ez a düh nem szabadul fel (tudatosan tehát nem törekszünk a megértésre. A háborgás értelme abban rejlik. ha olyan dologgal szembesülünk. Pedig eb­ ben megtalálhatná a benne rejlő tudást. gennyes. Okai: gyulladások. ideges állapotok. melyet fokozott bélmozgás kísér. kevesebb kockázatot lát benne! Igaz. Folyadékpótlás. lázadni. sem mint tegyen valami értelmes. nyákos. nem tudatosodik benne. Tudja. hasznos dolgot saját érdekében! Sokszor könnyebbnek tűnhet háborogni. de természetesen vonatkozik az állandósultra is. most elsősorban az átmeneti jellegű hasmenésről beszélünk. semmi esélye sincs a változásra.

Az allergia csupán annyiban különbözik az imént vázoltakkal. magáévá tette.elfogadni. ingerlő értelmezés. Az irányítás hiánya szorongást ébreszt (lásd ott). hogyan éljünk vele együtt? Sehogy! A kérdést. Úgy tudunk . megszabadulni a feszélyező dolgoktól! Ez a tevékenység nem egyszerű feladat. megszabadulni egy adott problé­ ma súlya. hogyan fogadjuk el. de amikor figyelme másra terelődik: változnak dolgai! Mivel nem képes kezelni érzéseit — a körötte lévő. gyorsan meg kell szabadulnia a félig megemésztett.Fontos tényező továbbá: részben már megemésztette. illetve a megoldást meg kell fordítani. hasznosította az „elfogyasztott táplálékot". 228 . A gyógyulás: A feszültség kiadása. ki kell hagyni. Valóban képtelenség. lemond a hasznosakról is. terhe alól. amikor valami egészen más tölti ki életünket. félig feldolgozott. rá hatást gyakorló emberekkel nem tud összhangba kerülni — és mégis ki kell egyenlíteni az energiákat. hogy lehetetlen. nyugalommal. hogy „elkerültük" a negatív élményeket. és ezt leggyorsabban a hasmenéssel „érheti el".inger . Nem kerülhet be. megélés marad tudatának felszínén. mert valami egészen mást. jót engedtünk be. de még azt is megkockáztatom.nem kerülhet be. hovatovább boldogsággal vagyunk eltelve. A SZORONGÁSTÓL VALÓ SZABADULÁS elsődleges szempont. Ebben az esetben ugyanis semmi más . Beletörődött: semmi sem változik. hogy a felfogása a megemésztésre váró dolgokat illetőn állandósult. sőt roppant nehéz. félig megértett dolgaitól. egyenesen következik. ahogy van és ezen képtelenség változtatni. Amikor jó érzésekkel.tökéletesen . minden úgy rossz. és ott már nem marad elegendő hely. Mivel csak a zavaró. Akkor mi a teendő? Törődjünk bele. Vagyis a felszívódott „anyagokkal" sem tudja pótolni a veszteséget. Bemere­ vedtek az elképzelései a világról és a benne lévő dolgokról.

Arasznyi. Hatására csökken a vércukor­ szint.édességeket. j ó és rosszindulatú daganatok egyaránt szerepelnek. legtalálób­ ban a kutya nyelvéhez lehet hasonlítani. amely villámcsapásként sújt le a betegre. határo­ zottsággal lehet megemészteni. hogy értelme legyen ezeknek a tevékenységeknek: emésztés. Az inzulin fehérje. ugyanis egyrészt felépítése nyál­ mirigyszerű: emésztőnedveket . me­ lyek az inzulint bocsátják a vérkeringésbe. Külső és belső elválasztású mirigy. mely a beteget a meg­ semmisülés érzetével söpri el. Valóban. Hogy a cukorforgalom (beépülés és mozgósítás) tökéletesen szabályo­ zott legyen. kiválasztását a máj végzi. Lelki jellemzői: (lásd még: cukorbetegség) Az embernek alapvetően kétfajta „ételt" kell megemésztenie: úgymint a jókat . hornionvegyület. ahol az epe is beomlik). 229 HASNYÁLMIRIGY . hogy megnő a sejtek szénhidrát-felvétele a vér­ ből s így egyben cukorfelhasználásuk is. a hasnyálmirigy egy másik hormont is termel. övszerű felhasi fájdalommal és a sokk-hatás olyan elemi erejével.keserűeket. szeretetet. vagy megtalálni hozzá a helyes viszonyt. ami annyit jelent. dudoros felszínű képlet. Haránt fekve helyezkedik el a hasüreg hátsó falához tapadva a felső ágyékcsigolyák magasságában. E dolgaink megemésztését.Fizikai jellemzők: Májunk mellett a másik nagy hasűri emésztő mirigy.régiesen mondva „hasnyálat" . A szerv heveny gyul­ ladása nem ritka. Kedv kell ahhoz. Másrészt szőlőfürtszerű szerkezetébe ágyazva kicsiny szigetek sokaságát tartalmazza. e folyamat vészes kórjóslattal bír: legsúlyosabb formája. a heveny hasnyálmirigy-elhalás órák alatt vezethet halálhoz. Heveny hasi katasztrófa képében jelentkezik.termel és juttat a bélbe (ugyanott. valamint a rosszakat . nemegyszer alkohol vagy vírus által kiváltott izgalmi állapot. hosszúkás. feldolgozás. Okát néha nehéz felismerni. melynek hatá­ sa az inzulinéval ellentétes: vércukorszint-emelő és cukor-raktározást fokozó. Ez utóbbi a glukagon. megértés és tanulság! Vannak élethelyzeteink melyeket csak a megfelelő indulattal. A hasnyálmirigyet érintő nagyszámú kórkép között gyulladások.

mérgelődéseket. csigolyák törései.ideális tüzet növelik. A szívbetegségekben a fájdalom gyakran a hátban. (lásd még gyulladások) A hasnyálmirigy termeli belső erőink azon részét. Szúró. s az ezekkel gyakran társuló kínzó köhögés. Segít azon táplálékainkat feldolgozni. melyek az . epekő vagy epehólyag-gyulladás pedig jellemzően a jobb lapocka területébe küld kisugárzó fájdalmat. daganatok. amikor azt nem értjük.és idegfájdal­ mak s természetesen a sérülések (bordák. Vagyis amikor megértjük. gondolatok. betegségei). szabadságér­ zetünkre hatással lesznek. melyekhez rengeteg szeretet. hogy semmit sem kívánnak ránk erőltetni. hátul lép fel. hátunkra veszünk. gyakran feladja nekünk a leckét a szeretethez való helyes viszonyulás megtalálása. Ezt a részt. az örömhöz való viszonyunkat alakítja ki. miért nem szeretnek. miért háborgatnak? Miért erőltetik ránk gondoskodásukat? Gyakran ezek az ingerek. a jó érzések­ kel kapcsolatosak. E szervünk a szeretethez. vagy a szívtájékról a bal lapockába sugárzik. Valljuk be őszintén. feszültségeket ébresztenek bennünk és ebben az állapotban megbomlik a hasnyálmirigy egészsége is. amiket cipelni értelmetlen dolog. amikor tisztázódik. ezt a tulajdonságot tükrözi a hasnyálmirigy. hogy nincs ellenünk a világ. Ekkor olyan erők szabadulnak fel. mö­ götte számos betegség szerepelhet. Van. Fizikai tünetei: A törzs hátulsó falának fájdalma az egyik leggyakoribb panasz.Vannak olyanok is. mikor azt nem tudjuk megérteni. melyek egész életvitelünkre. 230 HÁT . izom. hasító fájdalmat okoznak a hát területében a mellhártya (és tüdő) gyulladásos folyamatai. megértés. a porckorongok sérülései. melyek a szeretettel. Lelki oldal: Az imént felvázoltak látszólag igen változatos okra mutatnak rá. azon­ ban gyökerük. együttér­ zés szükséges. kezdeti tulajdonságaik azonosak. van. Hátfájást okoznak a testtartással kapcsolatos hibák. Gyakran olyan terheket is a vállunkra.

Az étvágytalanság azonban már ezt megelőzően is súlyos. ami előtte van. melyeket mások helyett magára vett. Cipeli annak biztos tudatában. hiszen nem tud mit kezdeni vele. terhekre lesz befogadó. hogy ha nagyobb erővel esik neki. de közben bebizonyosodik: most nem vagyunk képesek szembefordulni vele és megoldani. Dac lesz benne. A gyógyulás feltétele lesz annak újrafelfedezése. Esetleg azokat a terheket is hordozza. A láz és a hidegrázás gyors kezdetet jelent. melyekkel a beteg nem nézett szembe. figyelme már csak a gondokra. Abból a kitűzött célból merítsen örömet.Azok a problémák. terhek mutatkoznak itt és okoznak különféle betegsé­ geket és fájdalmat. ami tovább sarkallja ebben a hiábavaló munkában. hogy valamilyen nyomasztó dolgot megoldjunk. Oda viszont nem jut el. Mit tesz ilyenkor a „normális" em­ ber? Felveszi a hátára és cipeli. Nem fogja megoldani. mert ahhoz az kellene. hogy valóban át tudja magát adni kitűzött céljainak. így bármilyen sikert is ér el. bizonytalan izom. amikor ténylegesen arra a közeli. akkor sikerül. nem fogja észrevenni. és azt hiszi egyszer majd sikerül. amikor leveti magáról a felesleges terhe­ ket.és izületi fájdalmak. azok értéktelenek maradnak. Ezekből azt a követ­ keztetés vonja le. nátha. további erőfeszítésekre készteti. 231 . hogy csak akkor képes eljutni kitűzött céljaihoz. örömteli célra koncentrálunk. amit elérhetünk. Felmerül a kérdés: miért teszünk így? Furcsa dolog a vágy! Vágyunk arra. A hát merevedései illetve az itt tapasztalható méreglerakódások konkré­ tan tükrözik azt a lelki állapotot. Mire odaér elveszíti a türelmét. hányások ala­ kulnak ki. A terheket levetni pedig egyetlen módon lehet: leesnek azok maguktól. torokpanaszok. hogy semmi értelme. HEPATITIS Fizikai tünetei: A fertőző májgyulladás első tünetei: fáradékonyság. általános rossz közérzet. melyben rengeteg haragot él át a hordo­ zott terhek miatt. hányingerek. Ha el is jut. nem vett tu­ domást róluk. értékelni.

A hepatitis főleg szájon keresztül terjed. csak az el nem ért. vitaminok. az elesett beteg elviselhetetlen fájdalmakat érez a jobb bordaiv alatt. fájdalmas. feszülő. mert . vagy a vér által közvetítve. amire az embernek legin­ kább szüksége lenne! A lelki erőt! A szervezet befogadja a fertőző anyagot. tünetet még nem okoz. meg nem valósított vágyaiból! A nem létező dolgok­ ból. melynek következtében csökken a belső tűz. A máj megduzzad. illetve a járulékos tünetek) A máj a szellemi mérgek. a meglévők mellett nem áll ki. Kevésbé gyakori. Az imént felsoroltak vezetnek a fertőzés kialakulásához. Az adott terület meggyengülé­ se pedig oda vezet. vagy leginkább hasonlít a hiányzóhoz. Tehát egyrészt meggyengül: sikereiből.Hasmenések lépnek fel. de a gyulladás ekkor még nem jött létre. 232 { . Egy olyan jellegűvel. hogy nemi úton. egy idegen anyag szerveztünkben éhen hal. cukorinfúziók. gyengeség jön létre. Ezek­ ből pedig erőtlenség. Nincs tisztában saját szexuális szokásaival. Példa erre a szervátültetés. fertőző betegségek.ha nem is sokat. de kap tőle „valamit". mellékvesekéreghormon­ tartalmú szerek (szteroidok). az indulatok átalakítását végzi. A fertőzés létrejötte alapján lehet kikövetkeztetni lelki jelentését. helyettesíteni a hiányzó részeket. Terápia: Agynyugalom. ami hasonla­ tos. tehát amikor itt csapódik le a fertőzés. tapasztalatokból igen nehéz feladat bármit is meríteni! Azok csak elvenni tudnak! Mégpedig éppen azt veszik el. a megértés hiánya. a belső öröm. a fizikai terhelés és az alkohol szigorú mellőzése. Ezeknek egyenes következménye lesz a feldolgozás-. Táplálja. Ne felejtsük el. Különös tünet a dohányfüst-undor. nem is annyira jót -. hogy fokozottan alkalmassá válik a fertőző betegsé­ gek befogadására és táplálására. mert igyekszik kompenzál­ ni. diéta: fehérje tilalom. Lelki oldal: (lásd még: máj. A bevezető tüneteket követő ötödik-tizedik napon megjelenik a sárgaság. megélt örömeiből nem merít. akkor annak jelentése a következő: gyengesé­ geinket kihasználva a fertőző anyag átveszi az irányítást.

mit szeressek. Ta­ lálja meg azokat az „apró" sikereket. Ez lehet akár a sze­ xualitással kapcsolatos is. Tehát tudja: elérheti. Fizikai oldal: Gyulladásos folyamatai a mellékhere duzzanatával járnak. Gyógyítása: Szigorú pihenés. mit szerethetek. Következménye lehet sterilitás. a fájdalom jellemzően fel és hátra a borda és a ge­ rincoszlop közötti szögletbe sugárzik. Nézzük meg. el kell indulnia saját útján. szabad akarat nélkül élni: ez következményekkel jár. hidegrázás. meg kell erősödnie. ágynyugalom. melyek leginkább stimulálnák határozottságát. Annyira belefáradt már a hiábavaló próbálkozásokba . Azaz a beteg képes teljesen átadni magát annak a dolognak. Vizenyő. a kudarcokba. Tarthatatlan ez az állapot: meg­ mondják nekem. A lágyék érzékeny. láz. mit kell elviselnem. (Bár ez így nem igaz.A gyulladás akkor ölt testet. Öröm nélkül. melyek kikapcsolják a tudatot. előtérben tartásá­ val. De hogyan is erősödhetne meg. Annyira hiányzik az életet megédesítő tapasztalás. Láz-fájdalomcsillapítók. igen súlyos fájdalom. elesettség a vezető tünetek. az örömteli célok kitűzésével. milyen szerekkel kezelik a beteget! Pihenés. hogy külső se­ gítséggel kell „szítani". melyek mindig is ott voltak! Hormon készítmények. A beteg ráébred. A gyógyulás útjánál figyelembe kell venni az Albert által leírt gyógymódokat. mibe kell beletörődnöm. amikor éppen azokat az inge­ reket. amikor az ember tudata mélyén lassan megfogalmazódik a helyzet tarthatatlansága. táplálékokat vonja meg magától. Gyulladásai igen gyakran a mumpsz szövődményeként lépnek fel. fel kell állnia. Meg kell találni (vannak ilye­ nek) azokat a foglalatoskodásokat. Cukorinfúzió.igaz ezek nem szívből jöttek -. HERÉK . Antibiotikumok. borogatás. a beteg ezt így éli meg). Annyira lecsökkent a belső tűz.

ennek pedig egyenes következménye. melyik volt előbb: nem fogadták az adott örömöt. Nem szívesen fizet. a „magok" elvetése! Ez nem csupán a nemi dolgokra. ahogyan önmagával. meghatározó szerepe az aktivitás. Önmagának sem juttat örömteli gondo­ lataiból! Ha önmagának nem ad. és ekkor a kör bezárult. úgy fog viszonyulni szűk környezetéhez. amit mégis ad belőle. Megbomlik a benne lakozó férfi és nő között lévő egészséges harmónia. és önmagához. Herebetegségek akkor kezdenek kialakulni. de itt meg kell jegyeznem: a férfi nem kizárólag férfienergiákkal. Azt azonban képtelenség eldönteni. Erre igen egyszerű a válasz „amilyen az adjon isten.Lelki oldal: (lásd meg: heredaganat) A férfi egyik ős-szerepe a megtermékenyítés. vagy az imént em­ lített „magot". az öröm és a gondola­ tok átadása. vagy valamilyen gátlás következté­ ben nem képes átadni. akkor válik a férfi hajla­ mossá a megbetegedésre. Nem a kiváltó okot kell megkeresni! A gyógyulás útja pedig egy alapos beszélgetéssel kezdődik. Amennyiben házasságban. Ha pedig számára sem elegendő. de akkor beszélnünk kell az érme másik oldaláról is. nagyon távol lesz az igazi. ismeretet nem akarja. mert annyi csalódás érte már! Ezeken a csaló­ dásokon ne csodálkozzunk! Ennek így kell lennie! így kell történnie. hanem kötelességből adta. hanem az élet minden területére vonatkozik! Természetesen. önzetlen adástól! Akinek adott. Igaz ez fordítva is! Úgy fog viselkedni környezetével. akkor. hogyan adna belőle másnak? Ezt a diszharmonikus viselkedést a beteg kiterjeszti az élet minden területére! A férfi elsődleges. olyan a fogadj isten". és vi­ szont. Tehát beszélhetünk erről: nem adja át „magjait". hiszen önmagának sem ad eleget belőle. partnere is hasonló típusú problémákkal fog küszködni. akkor. tehát akinek adja azt sem fogja maradéktalanul ki­ elégíteni. vagy társas kapcsolatban él. hogy nem szívesen „fizet" érte. nem önszántából. az érezni fogja. amikor valamilyen tudást. sajátossá­ gokkal rendelkezik! Megtalálhatók benne a női tulajdonságok is. ahogyan viszonyul a világhoz. (Most sem az egymás melletti elbeszélésről szólok!) 234 . vagy nem adta. Nem akar kiadni magából.

fizikai vagy kémiai inger. ahogyan az érem két oldala! Száj: az itt jelentkező tünetek akkor nyilvánulhatnak meg.és szájüreggyulladás ragályos lenne. Hatásos kezelés nem ismeretes. miszerint a vírus az ajakhámban él. mennyire érezzük égető szükségét a harmónia visszanyerésének. Annyiban különbözik a két betegség. ha valamilyen egyensúly-eltolódás jön létre kiváltó tényezőként. A betegség égető érzéssel kezdődik. mivel harcolni. semmilyen módszer sem tűnik sikeres­ nek. mert más esetben nem okozna ilyen jellegű konfliktust. helyezze maga mellé! Kezelje környezetét ugyanolyan elbírálással. valamint Cvitamint és helyileg kloroformot. Tudnia kell. amikor a kimondott vagy a ki nem mondott szavak legyengítik a terület immun­ rendszerét. s ez könnyen ért­ hetővé válik. illetve. s ez lehet hőmérsékletváltozás. melyekre tudja a helyes megol­ dást. Lelki jellemzői: Fő problémája: mondjam. amely pontosan nem is azonosítható. de van olyan elmélet is. Az ajakherpesz vissza-visszatérő herpeszvírus-fertőzések következ­ ménye. és természetesen stresszhatás. vagy ne mondjam. Alkalmaznak bizonyos vírusellenes anyagokat. amikor elgondolkodunk. Hiszen ha nincs kivel. ezek felszakadnak s végül pörkösödnek. hogy maga elé. de olyan inger is. Be­ tegséget csak akkor okoz. tegyem. majd kicsiny hólyagocskák képződ­ nek. nem mint eddig! Fizikai tünetei: Nincs bizonyíték arra. mint önmagát. Ugyanúgy.Ahelyett. A tünetek között szerepel az égető érzés. Égetőek a beteg kialakult konfliktusai. az eltérés csak látszólagos. maga fölé helyezné környezetét. akkor maga a harc is értelmetlenné 235 HERPESZ . ne te­ gyem!? A herpesznek két típusa ismeretes: az ajakon valamint a nemi szerve­ ken jelentkező. ráébredünk. étert. hogy a herpeszcs ajak. kenőcsben. Lelki gyökereik rendkívül hasonlatosak.

Márpedig. hibát megengedhetetlen hibát követett el. ha harc van.ezen a területen . és jelentős belső háborgást vonnak maguk után. és nem azt mondta. Az ebből fakadó összeütközést. A lényeg: a szavak alaptalanok. melyben a vírus gyökeret ereszthet.mindkét ismeret jelen van! A kialakult helyzetben képtelen eldönteni. akkor mindkét fél . Miért bomlott meg az egyensúly? Két oka van. érzéseit. és valamilyen blokkolás. megerősödhet. hiszen azt hiszi (tudja).tökéletes. de észlel­ hető hatást nem fejt ki (mások véleménye szerint szinte mindenkiben jelen van valamilyen formában). helyesen beszélt-e. Lényegét tekintve ez semmiben sem különbözik az előzőektől. sokkal inkább vádak és olyan érzelmek.válik. vagyis megakadályozza a vírus kifejlődését. rossz időben hangzottak el. gondolatát. ismerethiány miatt nem képes fel­ ismerni. hogyan kellett volna. hogy megbomlott az egyensúly. vagyis tudja mit. védekezni a betegséggel szemben. csupán az érem másik oldala! 236 . sőt még az ellenkezőjével is.az előadó lelki állapota a döntő! Mit is jelent ez az égetés? A legtöbb emberben már jó ideje létezik a herpesz vírusa. nem kellett volna kimondania! Nem kellett volna kimondani. de ezek szinte minden esetben egyszerre jelentkeznek. Miért lesznek ilyen következmények? Mert nem volt alapjuk. nézeteltérést pedig nem igyekszik tisztázni. melyekkel igyekezett elnyomni a másik szabad akaratát. az annak a jele. ezért semmilyen tünetet sem okoz. amikor bizonyos dolgokat ki kellett volna mondani. vagy sem! Ekkor már teljesen mindegy mit tett . amit mondani akart. A ki nem mondottak akkor okozzák a herpesz tüneteit. mert ott volt az ideje és a helye. ha ér­ zelmeit. de elmaradt. hogy az immunrendszere . de legalábbis rosszul megválasztottak.a hallgató szemszögé­ ből . Ennek oka abban keresendő. melyeket (akár gondolatban is) szavakba öntött. élni képes. A szavak nem pusztán szavak voltak. hanem valami egészen mást! Ezzel nagyon is tisztában van. A kimondott szavak következményeként akkor lesz herpesze. Nem teremtődik olyan „termékeny föld". Nem igyekszik. Ha mégis jelentkezik a hatás. hiszen nem úgy.

majd. nem másoknak kívánt fájdalmat okozni.A konkrét okokat a jelentkezésük helye alapján ismerhetjük és érthet­ jük meg: • A száj bal oldalán: olyan érzelmekkel. kit égetnek.kevésbé hagy maradandó rossz emléket -. a rövidebb gyógyulási szakasz rövidebb lesz. Már nem nézi. A nemi szerveken kialakuló herpesz jelentését tekintve megegyezik az imént elmondottakkal. érzésekkel kapcsolatos dolgot mondott el. sebesítenek meg. és így is kialakul a herpesz). Csökkenti a hólyagképződést és a felülfertőződést. Ezt hirtelen kirobbanás követi. (a betegség kialakulá­ sához sok esetben nincs is szükség a félelmen kívül semmire. ami jelentő­ sen elősegíti a gyógyulást és a helyes megelőzést. A gyógyulás útja: A betegre jellemző a probléma benntartása! Ennek egyenes következménye lesz a feszültségek felszaporodása ezek kordában tartása jelentős erőket von el. mint az elzáródott biztonsági szelepű kukta. amit ne lehetne helyrehozni! A Fáma Antiherp ajakápoló krém hatóanyagai igen hatásosan kezelik a kialakult elváltozást. elfogadható mederben tartani feltoluló indulatait. igenis kellene! • A száj jobb oldalán: munkahelyi. csak ontja magából. amit nem. Ha a félelem csökken . Sokáig benn tartja a nyomást. A természetes anyagokból álló krém elősegíti az egészséges állapot vissza­ nyerését. Emellett a krém a megelőzésben is jelentős szerepet játszik. • Felső ajak: a jövőt érintő kérdések következtében lesz érintett. És ez jól van! Ebből a felismerésből következik: nem másokat akart megbántani. olyan hibát. az anyagi dolgokra vonatkozó sza­ vak jelenléte fedezhető fel. vagy éppen ellenkezőleg. Azzal a jelentős kitétellel. A beteg úgy viselkedik. Csupán szabadulni szeretne! Nem követett el bűnt. hogy a szexuális szo­ kásainak környezetében vannak a harmónia megbomlását okozó konf­ liktusok. igyekszik meg­ szabadulni. • Alsó ajak: a múlttal kapcsolatos kinyilvánítások. ugyanakkor semmilyen mellékhatásuk nincs. Ekkor már nem képes megfelelő. pl.: fizetésemelés fölösleges kérése. a minél hamarabbi megsza­ badulás reményében „kiengedi" a felesleges gőzt. vagyis sokkal kisebb az újra kialakulás veszélye! 237 .

émelygéssel. Lelki okai: (kapcsolódó fejezetek: kő. csípős érzéssel járó. bonyolult helyzeteket kellett feldolgoznia. prosztata-túltengés. A sűrű inger mellett kismennyiségü. Okai: kő. Előfordulhat lázadás. megértenie.a veséből . A vizelet sötét. akadályokba ütközik. a hólyagfal megreped. amikor már lényeges feladatnak érezzük. vese) A betegség mindkét síkon a „szennyező". A tudásanyag. vagy alatt (húgycső) keletkezik. mert igen nehéz. Az elzáródás következménye vizeletpangás. láz kísérheti. Azért történik így. 238 HÓLYAG . Az életfolyamatok természetéhez tartozik. Lefelé . Az alhasi fájdalmat hideg­ rázás. daganat. kiürítésre váró anyagok átmeneti tárolásához való helytelen viszony következtében alakul ki. A szabad hasűrbe betörő vizelet hasi katasztrófát okoz. Elfogyott a várakozáshoz. nyugalomhoz szüksé­ ges lelki erő. hogy már „nincs ideje" tartalékolni. hogy nem azonnal . néha görccsel kísért vizeletürítés történik.akaratlanul hanem bizonyos idő elteltével ürülnek ki a szervezetből a felgyülemlett anyagok. Másrészt igazodik ahhoz a ritmushoz. annyira nyomasztotta. meg tud­ tunk szabadulni! A betegséget jellemző gyakori ürítési inger jelzi: elveszítette türelmét. hogy fel tudjuk fogni: megszabadultunk. daganat. valamint rákos folyamatok esetén egyértelműen kórjelzö a vérvizelés. és csak akkor kezdünk szelektálni és üríteni.vándorló. gyulladás. elesettséggel.(húgyhólyag) Fizikai tünetei: Gyulladásos folyamatainál (a jól ismert „felfázás") a vizelési inger gyakorivá válik. feszélyezte. úgynevezett „stop") a hólyag felett (húgyvezeték). égető fájdalommal. zavaros színű. és ha nem tud leürüli.anyagokat -. vagy túl világos. Ha akadály van (vizelet-elakadás. Benn kell tartani a kiszelektált ismere­ teket . hogy megszabadulunk feleslegessé vált dolgainktól. mert nem tölthetjük minden időnket azzal. hogy megvárunk egy bizonyos mennyiségű felgyü­ lemlett problémát. elodázni a szabadulást. A folyamatosan termelődő vizelet a hólyagot robbanásig feszíti. vagy a hólyagban lévő kő. amitől megszabadul.

Fizikai jellemzők: Légzési zörej. a kilégzett levegő a lágyszájpad mögött az orr felé áramlik. Olyan dolog ellen lehet küzdeni. A feszültségeket .napközben . a mederben tartás. A gátolt orrlégzés egyik jelensége. annak hátsó széle lebegni kezd a garat hátsó fala és a nyelvgyök között. ami jelentős hatást gyakorol ránk és elveszi erőinket. ezzel a cserével lehet elérni. A gát alapvető tulajdonságai közé tartozik a kordában. hasznosat tanult megértett dolgaiból! Rá kell ébredni: a világ legtermészetesebb dolga kiadni a fe­ szültségeket. tudatos. olyan üresség. Ez ennyit tesz: a lázadásra csak akkor kerülhet sor. éltető erőt. pihenés alkalmával. melyet a pozitív tapasztalatokkal kicserélhetünk. Lázad: miért pont neki kell ilyenekkel foglalkoznia. miért pont vele történnek ezek az ese­ mények! A gyulladást minden esetben megelőzi a terület kihűlése. feszült állapota­ inkban nem töltődünk fel minden szinten. más része pedig az orrgarat felé áramlik. amely alvó (esetleg eszméletlen) embernél észlelhető. Nyitott szájnál azonban a kitóduló levegő egy része a szájüreg. Valamilyen lelki gát akadályokat gördít a nyugodt. Akkor kezdünk lázadni. Napközben. pl. Ha a száj zárt. Merjen beszélni problémáiról. hogy jól esett az étel vagy sokat ettünk. nem szaba­ dulhat meg. csak így.szűk határok közé szorítja. hogy üresség keletkezzen. A kivezető út: Újra fel kell fedezni. amikor egyrészt túlzásnak érezzük az elnyomást. nem adhatja ki feszítő. Ilyen áramlási viszonyok mel­ lett a lágyszájpad rezgésbe jön. amikor teljesen ellazulunk. hogy valami jólesőt vettünk magunkhoz.Gyulladás keletkezik a hólyagban. s rendszerint hanyatt fekvő helyzetben lép fel. Bizonyos fokú bűntudatunk van attól. amikor valami ellen kell harcolni. s így egy sajátos hangjelenség jön létre. mennyi jót. másrészt amikor valamilyen elérhető cél kerül szemünk elé. lelkiismeret furdalásunk van. szívjuk legin­ kább magunkba az új. mert a beteg azt érzi. pihentető ellazulás elé. örömtelit. égető problémáit. Lelki oldala: Alvás. Ez 239 HORKOLÁS .

A nap­ közben felgyülemlett feszültségek nappal nem. sikerélményeket tapasztalni? Azt a beteg nagyon is jól tudja! Elegendő felidézni szíve legrejtettebb vágyait. lehetősége jobbá. s a nc240 HORMON . és természetesen meg is kell őket valósítania. nyugodtabbá tenni életét. az élet nem engedi szabadon cselekedni. Annyi bizonytalanság tapasztalható nála. A többi belső elválasztású mirigyre hatást gyakorló célhormonokat választ ki. a hasnyálmirigyben a LANGERHANS-szigetek. sikerélményt ébresztenek a betegben. Miben mutatkozik meg ez? Elsőre furcsán hangozhat. MELLÉK­ VESE. melyek nyugalmat.szakaszban képesek oldódni.alvási . Keletkezésük helye a belső elválasztású mirigyek rendszere. Oldódnának. kívánságait. azaz lassú feloldódást. csak az ellazulási . az élete behatárolt.lassú lefolyást. szövetek működését szabályozzák úgy. hogy szüksége van erre a „biz­ tos pontra". szabadulást eredményez. A gyógyulás útja keresztül fog vezetni azokon az apró örömökön. Ez az önigazolás kiváló alkalmat. Hogy miben lehet örömöket. valamint a NEMI SZERVEK. de a beteg ragaszkodást mutat. amelyek közvetlenül a véráramba jutva távolabb fekvő szer­ vek. de bizonyos mértékig büszke bajaira! Büszkeség mutatkozik abban. A bonyolult rendszerben az agyalapi mirigy a „karmester". majd azokkal szembesülnie kell. A beteg nagyon hosszú ideig tartó lecscngési folyamat részesévé válik. MELLÉKPAJZS­ MIRIGY. Ezek a mesterséges gátak fogják nyugodt légzését akadályozni. Ezek a kö­ vetkezők: AGYALAPI MIRIGY. hogy bebizo­ nyítsa: nincs ideje. CSECSEMŐMIRIGY. (az elnevezés a görög „hormao = serkentek" szóból ered) Fizikai jellemzői: A szervezet egyes meghatározott sejtcsoportjai által termelt szerves vegyületek. TOBOZMIRIGY. Biztos pont lehet a „tény". kibúvót szolgáltat arra. tehát a PETEFÉSZEK és a HERÉK. azaz meg­ mutatja: mindezt képes elviselni. feloldódnának ezek a nyo­ masztó problémák. hogy eközben az anyagcse­ rében közvetlenül nem vesznek részt. hogy önmagát kell erősítenie. Bebizonyítja milyen erős.

női (és még sorolhatnám) hajtóerők. nehézlégzés. légcső) Lázad azon erők ellen. Bízunk benne. ágynyugalom. Asztmás és allergiás állapotokban is felléphet. köhögés. köhö­ géscsillapítók adása. hogy azt kitűzött örömteli célt el tudjuk érni. mellyel elérhető közelségbe kerülnek vágyaink beteljesülései. A hormonok szintje és harmóniája akkor borul fel. Lelki jellemzői: (lásd még: belső tűz valamint a belső elválasztása mirigyek) A test harmonikus működéséhez szükség van a különböző férfi. utóbbi igen komoly fulladá­ sos rohamokkal társul. Fő tünetei: láz. köpetürítés. és a hajtóerőre. gőzölések. és képesek leszünk azt átélni. 241 . vagy izgató gázok belégzése is. HÖRGHURUT Fizikai jellemzői: Tüdőfolyamat. a hörgők nyálkahártyájának gyulladása. súlyos formáiban a kisebb hörgőket a váladék teljesen eltorlaszolhatja. amikor bizonyos dol­ gainkkal (vagy a velük való szoros kapcsolattal) megbomlik a helyes viszony. Ezek az érzések adják azt a belső tüzet.gatív visszacsatolás elve alapján serkenti vagy gátolja azok működését (lásd agyalapi mirigy). mellkasi fájda­ lom. lázcsillapítás. esetleg csak hőemelkedés. energiák egyensúlyához. melyeket magába lélegez. Az igazi egyensúly kialakulásához szükség van a célok elérésébe vetett hitre. illetve erőt akar be­ lőle meríteni. hidegrázás. Gyógyítása: Antibiotikumok (ez az oki kezelés) és tüneti kezelésként köptetők. Lelki oldala: (lásd még: tüdő. Irritálja az a tudat. életkedvet. hogy valamin változtatni kellene. de még nincs bátorsága megtenni. a bizalomra. Fertőzések következményeként létrejövő légúti megbetegedés — de okozhatja egy­ szerűen meghűlés.

hogy az „értéktelenebbeknek" túlzott jelentőséget tulajdonít! Sokáig halogatja a döntő lépések megtételét! Az átgondolt. Azt akarja. hogy in­ kább valaki más döntsön helyette (s ez irritálni fogja). Ez. hiszen valahol beépült hétköznapjai közé a lustaság. hogy életünk „magától" vál­ tozzon. hogy akkor meg­ ússza az önálló cselekvést! Abban bízik. Vágyat ébreszt és lázadni fog. A beteg azonban tovább dolgozik. szíve sze­ rinti lépések helyett latolgat. képességeiről. nem lát. amitől rögtön amnéziás lett és elfelejtette azon képességeit. megélt tapasztalatokon alapszik! Amikor nem tud dönteni. biztosak lehetünk benne. csökken a regenerálódás. Természetesen ennek egyenes következménye. hogy elérje. hogy majd megoldódik magá­ tól. mert lényegét tekintve az égvilágon semmit sem tesz! Semmi érdemlegeset. de közben nagyon rosszul érzi magát! Nem gyűjt lelki erőt élete megváltoztatásához. Elodáz. hogy erőt vegyen magán. Kezd ki­ fejlődni a betegség. nem hagyja. nekünk nagyon aktívan részt kell vennünk benne! Olyan légkört kell teremteni.a biztos pont a tudása. de ami ennél sokkal lényegesebb. • Erőiről. meghatározót nem cselek­ szik! Az alábbi okok hozzák létre: Nehezen tud dönteni! Nehezen tud zöld ágra vergődni.A betegég folyamata: • Kialszik a megújulás kedve. mert valahol elveszítette azt a vágyat. továbbra is „rohan" valahová. de inkább alul­ értékeli tulajdonságait. hogy az változzon! Az elengedés. hogy nem értékeli saját képességeit a megfelelő módon. Azért rohan. Azért „választja" a lustaságot (persze ráfogja. hogy az életünk változásai elé került akadályok elhárulja­ nak! Mindent összevetve elmondható: sorsának alakulása kicsúszott keze közül. abban reménykedik. Ahhoz. nem talál megfelelő célt. az a tudás. A légzőszervekben (és csak ott) meggyengül az immun­ rendszer. kibúvókat keres). me­ lyekkel eddig élt! Elveszített valami fontosat és ez természetes vágyat ébreszt valami új után. ami valós. reális vágyairól lemondva vegetál. tisztulás képessége. hogy nem. mert azt hiszi. Vagy túl-. A döntésekhez szükséges. amiért küzdhetne. tegyen érte! 242 . sőt elengedhetetlen a biztos pont. a hagyás helyett a görcsös akarást választja.

a hüvelynyálkahártya élet­ képességének csökkenése. Hogy melyek ezek. hihetetlenseg fiókjába tett közeli. Normál befogadó képessége kb. harmonikus tüzet ébreszt. melyekre annyira vágyik. azzal a beteg tisztában van! Alapul kell venni azokat a lemondás. Ám ha a vizeletvczetékben akadály keletkezik a tágulás folytán. Meg kell ezeket élni és a belőlük felszabaduló energia új. ami a sze­ retkezést lehetetlenné teszi. befoga­ dóképessége túllépheti a 6 litert. Gyulladások. 3dl.A gyógyulás útján észre kell venni és értékelni szükséges az apró sikereket. szégyen. mely célzottan a fertőzés ellen irányul. és időszakonként üríti. ennek hátterében azonban mindig fellelhető a hü­ vely öntisztító képességének meggyengülése. s ez vizeléskor még fokozódik. hitét táplálják. avagy lelki okok (félelem. baktériumok és gombák elsősorban. gyakran viszketéssel. kifekélyesedések. Fizikai jellemzők: A húgyhólyag izmos falú tömlő. melyek önbizalmát. inkább csak idős korban fordul­ nak elő. amelyet égető fájdalom kísér. kényszer) következtében hüvelygörcs léphet fel. ezek gyógyításában kizárólag műtéti eljárás jön szóba. 243 HÜVELYBETEGSÉGEK . A hüvely rákos megbetegedései ritkák. Fő tünetei a folyás. Mindezt alhasi húzó érzés kísérheti. melynek lényege a me­ dencefenék izomzatának hirtelen kialakuló görcsös állapota. Lelki jellemzői: (lásd még: hólyag) HÚGYHÓLYAG Fizikai jellemzői: Gyulladásos folyamatait kórokozók idézhetik elő. amely a vesék által kiválasztott vize­ letet tárolja. Gyógyítása: Helyi és általános kezelés. elérhető dolgokat.

Ez vonatkozik . de ezt képes megérteni. hiszen a szervezet felismeri azokat és védekezik ellenük. vélt vagy valós sérelemre figyel. feldolgozni. nem történik semmi. feloldatlan probléma lép fel a férfi-nő kapcsolatban. Befogadja az ismereteket. mintegy a teremtő. vagy azon érzelmeire. mint immunrendszer. A nő lelki jellegzetessége alapvetően a befogadó. vagy épp ellenkezőleg. melyek megcáfolni látszanak vágyait. a bekerülő „anyagok1' nem képesek káros hatást kifejteni. Ennek a ténynek lesz igen jelentős szerepe a gyógyulás folyamatában. hogy ne kelljen befogadnia semmit. Az egészséges befogadás. Amíg a kapcsolat (ha van) olyan stádiumban van. figyelembe kell vennünk a lelki jelenségeket is. érzései ellenére cselekszik. Megjegyzem a lázadás csak akkor alakul ki. amikor lázad a kialakult . hanem valami régi. Azon dolgokat. a nő pedig ezt alapul véve. a probléma megbeszélése. átalakítva a gondoskodás. de helyette egészen mást tesz. A nemi élet kellemetlen élményei tükröződnek a különböző megbete­ gedésekben. befogadja a férfit és azt. ahol a nő valamit befogad. A tűz. hogy „dolgokat" befogadjon.túlmutatva az utódok létrehozá­ sán és a szexualitáson . Görcsök alakulnak ki.helyzet ellen. A befogadás helye szellemi síkon is megegyezik a hüvellyel. vagyis tudatosodik a probléma .kellemetlen . A férfi örömet ad neki. melyek örömet. a helyzet kulcsa. a mostani tapasztalatokra. A konkrét ok most lényegte­ len. amikor elméjével nem a jelen pillanatra. A 244 . hozhatnak életében! Ezekből az örömet okozó „dolgokból" aztán létrehoz egy egészen új „életet". Amikor tehát hüvelybeteg­ ségekről beszélünk. amikor konf­ liktus. tudja a megoldást.és a megoldása és ezek alapján cselekszik. Ez az egyik hely. Védekezik. mégpedig úgy.Lelki háttere: (lásd még fehérfolyás) A női test felépítése az anatómiát is alapul véve arra teremtetett. de megteszi. és képes tanulni belőle. újat hoznak. Gyulladás alakul ki. de csak arra tud gondolni. csak ez számít: tudása. hogy visszaállítja a har­ móniát. Ez szellemi-lelki síkon ennyit tesz: érik ugyan kellemetlenségek a „partnerrel" kapcsolatosan. örömöket. amit a férfi ad. hogy örömet talál benne. így világossá válhat.a lelki alapokra is. a figyelmes­ ség más megjelenési formáját tükrözi vissza. hi­ szen a testi betegségeket minden esetben megelőzi a lelki „elváltozás". miért éppen itt alakulnak ki betegségek. Nem szeretné befogadni a férfit. amikor ismeri. meg­ oldása helyett a betegséget választja.

Emlékezzünk arra. Az idegrendszer alapegységei a neuronok.) Ez a jelenség itt is jelentős szerephez jut. (Gyakran figyelhető meg az alábbi tevékenység: a szomorú. Működése alapján pedig egyrészt megkülönböztetünk érző. vagy görcsös tenni akarás jellemzi. a szeretet forrását.és mozgatórendszert. az idegsejtek. túl lép. mint a rossz. (Amiként a „gonosz" ember nem érti a szeretetet. úgy ezeknek a baktériumoknak is használhatatlan a cukor. mint az öröm. ezeken terjed a központból kifelé. melyek hatás­ sal lesznek jelenére. a szellemi édesség). Görcsös ragaszkodás. ahelyett. Az öröm meg nem élésének képes­ sége életének minden területére hatással lesz. a fizikai befogadáson. hogy elengedne! A gyógyulás útja: Nézzük meg. szeretetéhes ember az édességgel igyekszik kielégíteni hiányát a cukorbeteg nem képes örülni dolgainak. amely az érzékszervekkel együtt a külvilágban és a test belső környezetében uralkodó viszonyokról információkat képes felvenni. a kedvesség. és a létfenntartás szempontjából célszerű döntéseket képes hozni. melyek háló­ zatokat. pályákat alkotnak. túl halad magán az aktuson. vagy oda 245 . kellemetlen élményeire. hogy örömtelenségről beszélhetünk az adott területen. elemezni. Ez röviden ennyit tesz: erősen lecsökken az öröm megélő képessége. amiként az ördögnek kerülendő a szentelt víz. hogyan tehetjük könnyebbé a szervezet öngyógyító mechanizmusainak dolgát! Itt is ki kell emelni. IDEGRENDSZER Fizikai jellemzői: Idegszövetből felépülő szervrendszer. másreszt — a tudattal való összefüggés alapján — beszélünk szomatikus és vegetatív (a tudattói függetlenül működő) ideg­ rendszerről.kétségek megjelenésekor felidéződnek az átélt élmények. Alaktani szempontból központi és környéki idegrendszerről beszé­ lünk. hiszen másra sem tud koncentrálni. Lecsökken a jó tapasztalatok száma.

Lelki oldal: Az érző oldal feladata az ember környezete. elképzeléseihez. hogy hol van a gyulladás. Az információ szabad áramlása a feltétele az egészséges életnek.(attól függ. fémmérgezések (ólom). Az idegrendszer betegségei a gátakból erednek.. Fizikai jellemzői: Legismertebb kórformák az arcidegzsába és az ülőidegzsába (isiász). szervezete által keltett. ellen. hogy nem marad ideje a feltöltődésre és a nyugalomra. cukorbetegség szerepel a hát­ térben leggyakrabban + fizikai behatások. alkohol. sugárzott információk. A teljesség igénye nélkül kiemelek néhány tünetet. szétzilálódik.. hideg stb. Hirtelen kezdet jellemzi: deréktáji fájdalom lép fel. kidomborodik. alól.. Isiász: A csigolyaközti porckorong elfajul. B1 és B 1 2 vitamin hiánya. mi ellen. Elzárkózik a zavaró ingerek elöl és ezt csak a csökkentett ingerbevitellel érheti el. A deréktáji izmok fájdalmasak. A Mozgató idegek az érzők által tapasztaltak alapján a megfelelő reak­ ciók végrehajtásához adnak impulzust. A zsába ideggyulladás: baktériumuk méreganyagai. amit a „körülmények" és önmaga hozott létre. kötöttek. mely lesugárzik az alsó végtagba. ki akar bújni a.) Az idegbecsípődésnél: a gerinccel van probléma. Mintegy elsorvasztja ér­ zékszerveit. kémiai és/vagy elektro­ mos változások révén. A reszketés hátterében a félelem áll.befelé idegingerület formájában az információ. Ez annyit jelent: oly sokáig ragaszkodik eszményeihez. A „kötötte az ebet a karóhoz" viselkedés következménye. a beteg mozgá246 IDEGZSÁBA . figyelmeztetések érzékelése.. Sorvadáskor az (szklerózis multiplex. sérül. Az ideggyulladáskor: fellázad a. lásd ott) idegszálak pusztulnak. és nyomást gyakorol a megfelelő ideggyökre.

apróléptü járás. Rosszul. előrehajló testhelyzetet vesz fel járása nehezítetté válik. Így a partnerkapcsolatban. késszerű fájdalom vág derekába. valaki ellen harcol. elfajult porckorong-részt eltávolítjuk. A fájdalom és a gyulladás mindig féloldali.különösebb terhelés nélkül lehajolt. Fizikai jellemzői: A kielégüléshez vezető szeretkezésre való képtelenség a merevedés hiánya vagy részleges volta miatt. majd már képtelen volt felegyenesedni. Ez utóbbi pedig egyenesen elvezet a gyulladásos folyamatokhoz. és e közben elmulasztja észre­ venni a sikereket. felegyenesedni képtelen. izomlazító szerek. A gyulladás ott fog kialakulni. fájdalomcsillapítás. Alapos vizsgálattal felderíthető. Me­ rev. jellemzően a jobb vagy a bal comb hátsó felén sugárzik lefelé. ám a kiújulás így is gyakori.önkifejezési nehézségei támad­ tak. Nem önmagáért. ahol a legégetőbb a probléma . gyakran az alszárba. Sokszor műtétre kerül sor: a kidudorodott. és ennek következ­ ménye lesz .a megromlott közérzet.sában korlátozottá válik. melynek egyenes következménye: egyre kevésbé veszi észre az eredményeket és ezek a kielégítetlen vágyak fo­ kozni fogják az elégedetlenséget. Lelki oldala: Azon a területen . B-vitaminok. Az elégedetlenség és a kielégítetlen vágy szítja fel a lázadás szellemét.ahol jelentkezik . nincs belenyugodva. hajolni s főképp. 247 IMPOTENCIA . köhögéskor vagy tüsszentés esetén elviselhetetlen. hanem valami. óvatos. tehát harcol ellenük.ajánlott összevetni az adott testrészek jelentésével. Gyakran a beteg arról számol be. Gyógyítása: Gyulladásgátlók. félelem a nagyobb moz­ dulatoktól gyorsan kialakul.az ember nem tudatosan rossz . helyileg kenőcsök és lidocain befecskendezése. hogy . melyekkel nincs megelégedve. diszharmonikusan él. Merev kényszertartás. Harcol a zavaró tényezők ellen. hogy a probléma hátterében lelki tényezők állnak.

Kicsinek tartja magát. vagy a tetterő. hanem az egész életre vonatkoztatom. így is összegezhetnénk: a működési zavart. A pszichés eredetű impotencia mellett a tudomány számos organikus (szervi) elváltozást is felsorol. de ezzel még nem kerülünk közelebb a megoldáshoz.mást nem keres. filozofálgatni azon. a depresszió. Ezt természetszerűleg nem csupán a szexuális vágyra. környezetének. belső tüzét! A sorozatos kudarcélmények. a depressziót kiváltó okok között elsődleges szerep jut annak a lelki beállítottságnak.házasságban felmerülő problémák. hogy nem meri elhinni. a teljesítmény hanyatlása. és a frigiditást is. a drogok és az alkohol élvezete. a frusztrációt a társa gerjeszti. A különböző lelki okok. a magas vérnyomás betegség és a kezelésére használt gyógyszerek. amelyek mint tényezők szerepelnek az impotencia kialakulásában. a nikotiniz­ mus. de ide vezetnek a gerincvelősérülések. de annyira együtt jelentkeznek. hogy értelmetlen lenne bár­ melyiket kikiáltani bűnösnek. melyek táplálhatnák életkedvét. Ez a kerülés pontosan úgy fog viselkedni. miként jutott idáig és. Depresszió: (lásd még ott) Mint arról már szóltam. amely idevezet. Nagyon fontos. éppen azok mellett. Ilyenek a cukorbetegség. A fájdalmat — hiszen oly sokat tapasztal belőle — igyekszik minden körülmények között elkerülni. félelmek és bűntudatok. így nem is találhat mást-állandósítják sőt éltetik a fájdalmat. A továbbiakban részletesen tárgyaljuk azt az utat. elfogadni: bizony vannak értékei! Folyamatosan elmegy értékes dolgai mellett. hogyan jön ki belőle. melyik is volt korábban: a szexuális vágy csökkenése. Lehetne gondolkodni. Lelki jellemzői: Kialudt a testi-szellemi vágy. mindenféle pszichiátriai szer alkalmazása. de inkább az a jellemző. Nem képes olyan dolgot adni partnerc­ nek. 248 . meríthetnek. vérszegénység és egy sor urológiai betegség is. teljesítési kényszert. kudarcokkal teli dolgok kötik le. balesetek. hogy aki érintett. Ide sorolhatjuk nőknél a hüvelygörcsre való készséget. melyből a társak is tanulhatnak. szorongások. hogy figyelmét a fájdalmas.

merevedési zavar. Ezek a fellángolások pedig nem a lelke mélyéről gyöke­ reztek. Ebből pedig azt a következtetést nem vonta le. pillanatnyi fellobbanásai után ment. A rossz tapasztalatok kialakulásánál jelentős szerepet játszik az ilyen negatív élmény. miért fogja vissza magát és miért nem fektet be újabb energiákat. hogy másként történjenek az események. melyen nem jut át semmilyen energia és másfajta tapasztalat. 249 . egy átmeneti működési. Mivel nem onnan indultak. hogy ide már nem jut elegendő. amikor megbomlik a harmónia az inge­ rek érzékelése és a válaszok között. Hiszen sok esetben úgy kezdett új dolgokba. a szervi elváltozások nem alakulnak ki csak úgy ma­ guktól! A háttérben lennie kell valami kiváltó tényezőnek! Vegyük ezeket sorra. hogy nem vizsgálta meg szíve vágyát. Beszűkíti saját életterét. biztosan máskor sem fog! Annak érdekében. amikor a beteg az eddig megtett. Ebből az élményből aztán általános következtetéseket von le! Mivel csak féligmeddig ismeri a tünet kialakulásának körülményeit. már megint nem sikerült! Ezek után könnyen érthető. amikor a nemi szerv­ nek semmilyen elváltozása sem mutatható ki. Ellenben másért. és az esze. Előfordul. semmit sem tesz. elhamarkodottan félelmek jönnek létre — sokkal mélyebb érvényű tanulságot von le. Egyéb kórképek esetén Akkor is kialakulhat a csökkent teljesítőképesség. a kudarcért sokkal többet. s ezt követően az érrend­ szer is szűkülni fog. Ezt pedig a feszültségek.mint egy hatalmas. érrendszer) A betegségek. Idegrendszeri eredet van jelen. az elnyo­ mott vágyak háttérbe szorításának következtében fellépő életerő-hiány okozza. Érrendszeri eredet szerepel. Szervi okok: (lásd még idegrendszer. így nem is akkora kedvvel. áthatolhatatlan fal. Bár ez nem tudatos cselekvés. létreho­ zott dolgaiban csalódott. energia­ befektetéssel végezte azokat. hogy: ha szívvel-lélekkel cselekszem. és így sikertelennek bizonyult. Ellenben levonta az ellenkezőjét: tessék. gerinc. Ha egyszer nem sikerül. sikerül. hogy egy más fajta betegség fennállása miatt a szervezet annyira takarékoskodik az energiaforrásokkal.

Ez leginkább akkor fordul elő.a saját célkitűzéseit. amikor a beteg kétségbeesik és szinte minden idejét. epesavak) képesek a betolakodók megsemmi­ sítésére. Egy képesség. amit kitűzött önmaga elé. így a bőr és a nyálkahártyák által termelt váladékok (pl. Ám ha e védőgátakon valamely kórokozó mégis képes áthatolni. gyomorsav.a gyulladás jól ismert helyi tüneteinek (vérbőség.fertőző betegsé­ geket okozó mikroorganizmusok vagy az ezek által termelt mérgek támadásának ellent tudunk állni. akkor lép működésbe a szorosan vett immunrendszer. hogy az adott. Ez a siker nyugalmat. ha már ugyan­ annyit önmagának is adott. stb. Tehát mindenképpen . Ezt testünk leghatásosabb védekező mechanizmusa hajtja végre. Itt most lényegtelen az. megfelelő körülmények között teljesíteni tudja azt. bekebelezik a támadókat . Hiszen úgyis csak akkor képes „megfelelni". s fehérvérsejtjei a beha­ tolás helyére sietve elpusztítják. ha megoldotta ezt a roppant nehéz fela­ datot. 250 IMMUNRENDSZER . mellyel a kívülről betolakodó. energiáját az alapbetegségre fordítja. hogy lemond az összes öröméről. jelentősnek tapasztalja. azt hiszi. Függőségek: (lásd még alkoholizmus) A gyógyulás útjának keresztül kell vezetnie azon felismeréseken. erőt. Ennek a „belső" megfe­ lelési kényszernek köszönhetően csak a harc fog szeme előtt lebegni. a szövetekbe hatoló idegen nagymolckulával szemben. Ekkor képes lesz feladni azt a téves elképzelést. hogy mekkora a probléma.egyelőre . ő nagynak. még annak árán is. melyekből kiderül: az ember igenis képes arra. önbizalmat biztosít. csak úgy lehet újra boldog. ami elengedhetetlen része a gyógyulásnak. verejték. Fizikai jellemzők: Az immunitás védett állapotot jelent. A külvilág ártalmai ellen való védettséget elsősorban a fizikai határ­ felületek biztosítják. gennyedés. minden áron. hogy elsősorban másoknak kell megfelelnie.) kíséretében. tágabb értelemben véve a szer­ vezet válaszát minden. kívánalmait tartsa elsőrendű feladatnak.

legvédettebb állapotban? Amikor teljesen tökéletesnek. melyek pontosan őrzik az idegen anyag felismeréséhez és felszámolásához szük­ séges korábbi információt. de vész esetén osztódni kezd. A tűz egyen­ súlyában lesz leginkább tökéletes az immunrendszer.Ha ez a védelem sem bizonyul elegendőnek s a kórokozók inváziója fenyeget. akkor az immunrendszer a saját szövetekre fog támadni és autoimmun betegség alakul ki. A támadás után emléknyom-tartó nyiroksejtek maradnak fenn. akkor egy másik. Ennek következtében békesség. még magasabb szintű rendszer lép működés­ be: a nyiroksejtek ellenanyagot termelő munkája. vírusok). lépbe). baktériumok. nagymolekulák. A nyiroksejtek volta­ képpen fehérvérsejtek. mint például a daganatsejtek. amikor az örömet meg­ éljük és megtapasztaljuk. Normális körülmények között az immunrendszer a szervezet saját alkotóelemeit nem támadja meg. hogy az immunitás ezt jelenti: védettség. akár magából a szerve­ zetből. tapasztal­ juk a világot. Ez csak abban az esetben jön létre. mandulákba. Ám ha e védekező mechanizmusok valamelyike meghibá­ sodik. a csontvelőben képződnek s a véráram útján jut­ nak el a nyirokszervekbe (nyirokcsomókba. A nyiroksejtek a sejthártyájukba beépített molekulák segítségével ismerik fel az idegen anyagokat. Egy-egy nyiroksejt csak egyféle ellenanyagot képes termelni. Albert az imént azt fejtegette. mely a testfolyadé­ kokban keringve pusztítja el a támadókat. amely ellen ne létezne megfelelő­ en felfegyverzett nyiroksejt. Mozgó­ sításuk innen történik. Ninesen olyan fajidegen. származzanak azok akár a külvilágból (mint pl. Erről védelmi rendszerek sokasága gondoskodik. hiszen általa sokkal közelebb jutunk a kérdés megválaszolá­ sához. Teljes mértékben egyet tudok vele érteni! Gondolkodjunk egy kicsit hangosan! Lelkileg mikor vagyunk a legbiz­ tonságosabb. ismételten vonjunk párhuzamot a testi és lelki jellegzetessé­ gek között. megelégedett­ ség jár át bennünket. egésznek és kereknek érezzük. 251 . életet veszélyeztető nagy molekulájú anyag. Lelki oldal: Javaslom. ami pedig harmonizálja a belső tüzet. s vele megegyező sejtek sokasága fogja előállítani a megfelelő ellenanyagot.

Ha nem érzik fontosságukat és megbecsültségüket. melynek alapján megkülönböztetik. A célt pedig akkor tartják értelmesnek és követendőnek. hogy tudják. mit szeretnénk el­ kerülni. jelentő­ ségük tudata. Ha az állam érzi katonái szükségszerűségét. Ehhez a . illetve annyit ér. akkor lehetőséget biztosít.kellő harci szellemmel. hogyan oldotta meg a problémákat. Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges a viszonyítás képessé­ ge. Ha tudjuk. a lehetőség önmagában semmit. hogy a védelmi rendszere a lehető legtökéletesebb legyen? • Megfelelő legyen a határvédelem a bőrön és a nyálkahártyán. És ezek a pozitív emlékek erőt. Mi kell hozzá. egészséges önbizalommal rendelkezik. felismerik a veszélyes. Amikor lemond elért sikerei jelentőségéről . Az állam a megbecsülés. Az államnak tudnia kell.azokat nem osztja meg .akkor a katonáiban sem alakul ki fontosságuk. kiegyensúlyozott háttérrel. Gondoljunk csak bele: a felszerelés. megbecsüléshez szorosan hozzátartozik a kifejezésre juttatott meg­ becsülés: az állam megad nekik minden szükségeset. Emlékszik hibáira. Lelki oldalról megközelít­ ve: az önbizalom a megélt örömökből és a sikerélményekből táplál­ kozik. pihenési lehetőség formájában. megfelelő légkört te­ remt és a „katonák" megszületnek „maguktól"! • Ők rendelkeznek azzal a megfelelő tudással és ismerettel. A tudás azonban önmagá­ ban annyit ér. mit szeretnénk elérni. ismerniük kell a helyi lakosságot. Ez csak akkor lehetséges. hogy értelmes cél érdekében harcoljanak. jó minőségű táplálék. felforgató eleme­ ket. • Elegendő számú katona áll rendelkezésre a kijelölt helyőrségekben specializálódva egy-egy területre . amennyire élnek vele. neki mi az értékes. akkor képesek vagyunk megteremteni az ideális helyzetet.Újra vonjunk párhuzamot az immunrendszer és például az állam kö­ zött. de ami sokkal fontosabb: emlékszik arra. nem születik meg. az állam jó. A harci szellemnek. értékesség kinyilvánításával jó. ki nem illik oda. ha az állam őket partnernek tartja. érzi az egészséges a veszélyeztetettséget. és mit kíván elkerülni. amennyit kifejezésre juttatnak belőle! 252 . önbizalmat adnak az elkövetkezendő kihívások megoldásához. a katonák jó lelki beállítottságának szükséges és elen­ gedhetetlen része. és tudjuk. vagy elalszik egészséges tettvágyuk. amikor a test. alkal­ mat teremt a megfelelő számú katona megszületéséhez. fontos.

elégedetlenség ütheti fel a fejét. amelyek egy része helyhez kötött. pl. és a nyálkahártyák szintjén zajlik. mint a fájdalmában ön­ magába harapó kutya. megfelelő minőségű támogatottságot. Ezek a falósejtek (fagociták). amit tehetünk: erőnkhöz. a test felszínén. jelenlegi erőnkhöz mérten támo­ gatjuk „harcoló alakulatainkat"! Támogatjuk azzal. Ebből tudnak következtetéseket levonni az esetleges későbbi támadásokkal szemben. amelyből az állam elegendő szá­ mú/minőségű katonát képes mozgósítani. (autoimmun betegség!) Lehetséges.• Szükséges a jó. Itt kiemelem: emlékezni kell hibá­ inkra. de ami legalább ennyire fontos. A gyógyulás útja: A legtöbb. 253 . és fenntartója ellen fordul. az emésztőrendszerben. Ép test. a kórokozókkal szembeni védekezés a légzőrendszerben. amelyek magukba kebelezik. aminek át tud­ juk magunkat adni. hogy olvasás közben nem sikerül párhuzamot vonni és megérteni: olvasd el az egész idevonatkozó részt! Az egészet látva meg­ érted az immunrendszer lényegét! Annyit kell tenni. mérgeket. hogyan kell más­ ként cselekedni! Könnyen belátható: amennyiben a hadsereg nem kap elegendő mennyi­ ségű. hogy az iménti sorokat vonatkoztatni kell a saját éle­ tünkre. Az emberi szervezet immunrendszerének vannak olyan sejtes elemei. és amit soha ne felejtsünk: hogyan fogunk. sikertelenségeket. öröm! Golden Yacca: Állandó jellegű. hogy katonáit eljuttassa a veszélyeztetett területekre. Ehhez a hathatós védekezéshez szükséges a megfelelő utánpótlás. • Archívum —tudás —. hogy az útból eltakarítsa a ro­ mokat és az akadályozó tényezőket. felfalják a testidegen részeket (baktériumo­ kat). ép lé­ lek. stabil hátország. A kudarcokat. megtaláljuk. hogy most megkeressük. élethelyzeteinkre. Szembefordul. Itt szintén előtérbe kerül az önbizalom és az imént vázolt tényezők. és figyelmét az elérendő célra fordítsa. teszi lehetővé. • A kiváló infrastruktúra — a keringési rendszer —. Ezt az utánpótlást biztosítja a Yacca. ahol megőrzésre kerülnek az előző támadások jellegzetességei.

hogy a külvilágból érkező. hanem a szervezet természetes védekező rendszerét támogatják igen hatásosan. valamint köhögéscsillapítók és bő folyadékbevitel. Hasonlatos ez a depresszióhoz (lásd ott). Nézzük konkrétabban: kialakulásában nincs jelentősebb különbség a meghűlés és az influenza között. Az orca kipirul. Fejfájás. vérbőek.és láz­ csillapítás. érését támogatja . továbbá a fájdalom. torokfájásról. addig az influenza esetében az ember a „hiányzó" belső érté­ keket igyekszik pótolni valamilyen külső „értékkel". Gyógyításában elsőrendű az ágynyugalom. csak nem képes őket 254 INFLUENZA . védő fehérvérsejtek) hatékonyságát. kínzó köhögésről pa­ naszkodik. hiszen nem a kóros folyamatok ellen hat­ nak. A beteg nátháról. száraz. Lelki tünetei: (lásd még fertőző betegségek) A betegben kialvó életkedv oly mértékben csökkenti örömmegélő képességét. Ez a befelé fordulás nem állandósul. Csakhogy míg a meghűlés esetében a figyelem középpontjában marad a belső érték. Idézőjeleztem a hiányzó szót.. Fizikai jellemzői: Heveny. A bevezető borzongást és rossz közérzetet hirtelen kitörő. izomfáj­ dalmak (főleg végtagfájdalmak) kíséretében órák alatt súlyos elesettség alakul ki. A szerben lévő anyagok másként közelítik meg az immunrendszert.mintegy vezérkari főnök. mellkasi fájdalom lép fel.kihűlés'" előzi meg. A szervezet immunrendszerében kulcsszerepet vállaló T-limfociták (spe­ ciális. hiszen valójában ott vannak ezek. járványos fertőző betegség. fertőzést okozó vírusokkal szem­ ben nem tud és nem is akar védekezni. gyulladások és más jellegű kórfolyamatok). magas láz követi. a garat és a kötőhártyák belövelltek. kábultság. mint (általában) az eddigiek.és B-limfociták. Mindkettőt a . A szer hatására fokozottan képződnek a fertőzésekkel szemben védő T. orrdugulás. de ez az állapot átmeneti. s ezek hatékonyan gátolják a kóroko­ zók szaporodását és támogatják az immunrendszert. mely gyakran a szegy­ csont mögött jelentkezik. hányinger.más része a vérárammal és a nyirokkeringéssel vándorol a veszélyezte­ tett helyek felé (sérülések.

súrló­ dás lép fel. mire van szüksége.sok esetben . és az érintett rész mozgáskorlátozottá válik. és nem is igaz! Érték és értéktelenség mindig egyenlő arányban töltik ki életünket. ÍNHÜVELY 255 . Ugyanez az influenzánál egészen másként fest. tudja mi váltotta ki.azzal sincs tisztában: van-e valamilyen problémás élethelyzete. vizenyő. Ekkor még . a száraz. A betegség rendszerint meg­ erőltető munkát követően alakul ki vagy finom kézmozdulatok igen nagyszámú megismétlése esetén. Nem egy természetes dolog azt hinni. hogy a kialakított eszméje ellen fel fog lázadni. sokszor egészen más lelki állapotban vagyunk és nem vagyunk hajlandó­ ak ezt tudomásul venni. csőszerű. Igaz. Az előzményekben nem fertőzés szerepel. így zongoristáknál. amivel helyettesíteni tudja. fe­ nyegetve ezzel pályafutásukat. akkor nincsenek is! Nyilvánvaló. mozgatáskor finom sercegő hang hallató. gátolva. azt mutatja: van! A gyógyulás bekövetkezik „magától"! Pihenjünk meg és végre gon­ doskodjunk magunkról! Fizikai jellemzők: A végtagok hajlási helyein az inak leszorító szalagok alatt futnak. A meghűlésnél tisztában van rosszkedvével. gyulladásos felrakódások miatt dörzsölés. s közben tisztában van annak hiábavalóságával! Eltérés mutatkozik a jókedvben is. és c területeken súrlódáscsökkentő alagutak veszik körül őket. A kórkép gyakran támad a kézen. Kész. Ez a helyettesítés pedig lehet akár az is. de inkább keres valamit. ha nem látja. könnyű elcsúszást biztosító hüvelyek.felfedezni! Azt hiszi. nyomásérzékenység kíséretében. tényként fogadja cl: semmi baj! A betegség azonban mégis azt mondja. A beteg csatornában szűkület keletkezik. tönkretéve az ujjak írnom mozgásait. hogy magáénak tekinti a kialakult közhangulatot! Magáévá teszi. A beteg tisztában van azzal. nem veszi észre. hogy nincsenek értékeink. gépírónőknél. Az ínhüvelygyulladás a megbetegedett terület fájdalmas duzzanatával jár.

kibúvókat. melyek között jól. nyomasztó. hova vezetne az észnélküli szabadság. az izületi 256 ÍNSZALAGOK . szabadság lesz életében. eset­ leg növeljük. Ismernünk kell azokat a természetes korlátokat.Gyógyítás: El kell tiltani a megerőltető munkát. (izületi szalagok) Fizikai tünetei: Az ízület mozgékony csontösszeköttetés. Ideges kapkodás. merre van a menekülési útvonal. az út. Bezárult. melyen keresztül kijöhetünk az általunk felállított korlátok közül. A területbe gyulladásgátló injekciókat lehet befecskendezni. támogatja a pihenés! Ez fogja tudatosítani: sokkal több rugalmasság. Minél hama­ rabb szabadulni kell belőle. görcsös igyekezet fogja jellemezni az ember munkásságát. hogy rugalmasságunkat. korlátok ellen. Mennénk mindenfelé. és soha nem jutnánk el valódi céljainkhoz. hiszen eddig az ellenkezőjére volt csak példa. Fel kell adnia. sőt minden parányi mozdulatot is. melyek eddig védték. Lelki háttere: Ahhoz. A hibák következtében okolni fog másokat. annál többet fog. Sebészeti úton kezelve bemetszéssel gyógyíthatjuk. tetteseket keres felháborodásában. A gyógyulást mindenképpen elősegíti. problémamegoldó képességét. és egyre több hibát követ el. amikor feladja azt az elképzelést. hajlékonyságunkat megőrizzük. A behatároltság alatt az alábbiakat értem: tudnunk kell mekkora. s ami bennmaradt. Fellázad azon falak. milyen mozgásteret szeretnénk magunknak kialakítani. A szemben álló csontrésze­ ket (az izületi tokon kívül) hihetetlen erejű rostos kötegek. hogy ez éppen vele történik meg. biztonságban érezzük magunkat. Az ínhüvely betegségeihez jelentősen hozzájárul ez az érzés: bezárult körülötte a világ. Mindez gyulladást eredményez. Mindazonáltal azzal is tisztában kell lennünk. szükségünk van egy fajta határra. hogy minél jobban markol valamit. Könnyen belátható. óvták rugalmasságát. evégett gipszben nyugalomba helyezzük a végtagot.

De nem jó a túlzott rugalmasság. a két csontvég mindig helyben marad. vagy épp ellenkezőleg. úgy megbomlik a test egyensúlya is. Az ínszalagok állapota azt mutatja. Kitérünk az összeütközések elöl. Ekkor bátran viseljük mások gondjait. mindig megmondja. tudva: bármikor felállhat. miként a fa meghajlik a szélben. ficamról beszélünk. rugalmasság kényes harmóni­ ája megbomlik. nyavalyáit. és nem szerencsés a túlzott keménység sem! A gyógyulás elengedhetetlen feltétele az önbizalom helyes viszonyá­ nak helyreállítása. így biztosít lehetőséget a csontrendszer számára a mozgékonyság. Nekünk is hasonló módon kell viszonyulnunk. és ilyenkor ráéb­ redhetünk valódi erőinkre. visszanyeri eredeti alakját. tartsuk magunkat. így az ízületben a porcfelszínek mindig egy­ máshoz simulnak. mégis rugalmasan.) Szorosan. amelyik csak 500 kg terhelés felett szakad el. Amikor szívünkre hallgatva cselek­ szünk. Lelki oldala: (lásd még: ínhüvely. a haladás legnagyobb hatásfokának érdekében. amikor fel tudjuk vállalni feladatainkat.szalagok kapcsolják össze. Igazából akkor vagyunk képesek önszántunkból meghajolni az élet meg­ próbáltatásaikor. vagy ahhoz közel erednek. és továbbra is megőrizzük tartásun­ kat. megereszkedni. Önszántából kitérni. jól kiszámított tartás. Az öröm pedig 257 . rögtön megtapasztaljuk a fizetséget is: az örömöt. hajlíthatóan összetartja az izületeket. (Van. Az izületi szalagok sérüléséhez néha rendkívüli erőbehatás szükséges. Mert mikor is esünk túlzásokba? Amikor attól félünk. A nagy szakítószilárdságú izületi szalagok az izület bármely állásában feszesek és annak mozgásaitól függetlenül is mindig feszesek maradnak. mivel többnyire az izület forgási tengelyében. nem álljuk ki a próbát! Az életünk tele van kisebb-nagyobb próbatételekkel. mennyire van tudatában ez irányú képességeinek. lelki tartás kell ahhoz. stb. hatalmas erő. az izület ízvégei ily módon eltávolodnak egymástól. de amikor eláll a szél. Bizony. bizony. hogy az ember bátran merjen térdre ereszkedni.) Ha a szalagok megnyúlnak. a fent leírt stabilitás megszűnik. mikor térjünk ki. izület. Amikor ez a feszes. Hallgatni kell a szívünkre.

felhőszerű eloszlásban meszesedés kelet­ kezik. súlyos fájdalommal jár.igazán . és „eltakarításuk" időt vesz igény­ be. a gégeizom gyulladása: nagyméretű rekedtséggel. Ekkor megtörténhet. beszűkül az erre vonatkozó tudata és bemerevednek elképzelései. működésében korlátozott. fájdalmassá válik. ami nagyon fontos része a tartás visszanyeré­ sének! Fizikai tünetei: Lehet az izom önálló gyulladásos folyamata. hogy „nincs ideje" pihenni. amit aztán az „ájulás" követ. eközben a fájdalom miatt a kényszerű pihenés állapota következik. Mindent meg akar cselekedni. Tehát nem teszi meg. Jellemző tulajdonsága. vagy valamely fertőző betegség részjelensége.azonnal erőt. Lelki háttér: Leginkább úgy lehet jellemezni a beteget. Ennek egyenes következménye és kísérő jelensége. hogy a valóban . Az iménti hozzáállás következménye lesz. tetteiben és ezt újabb munkával igyekszik pó­ tolni.számára is . kikapcsolódás. hogy a rendszeres pihenés. A berögzült szokások vonják maguk után az izmok merevségét. amikor megerőltető tevékenységet követően a pihentetett izmokban fájdalom lép fel. s benne csontszerkezet alakul ki. vagy nagyon ritkán szakít időt.fontos. lényegbe vágó dolgokra nem. melyeket nem tart . Leginkább azokra a dolgokra vonatkozik ez. a felfokozott életritmust választja. hogy egyre kevésbé leli meg örömét munkájában. Az izom megduzzad. hogy az izom­ ban csontképzőkés indul meg. Már rég nem a minőség. izomvérzéseket követően alakul ki.fontosnak. lelki erőt ad. Fokozott izommunka során az egyébként is keletkező anyagcseretermé­ kek kóros mértékben felszaporodnak. hanem a mennyiség számít. Az izomláz jelensége folyadék­ os sóveszteséggel és a tejsav felszaporodásával magyarázható. Ilyen pl. hangképzéskor fokozódó. lazítás helyett a fokozott munkát. Nem valódi izomgyulladás. álláspontjai. Az idő múlásával aztán ez valóban beidegződéssé válik. A vázizmokban zajló különös gyulladások egy része izomzúzódásokat. Bemere258 IZOMGYULLADÁSOK .

és mégsem leli meg örömét. az hogy dolgozik. A ki­ alakuló „görcsökben". s a kór kezdődhet hőemelkedéssel. beszűkülnek. mit kellene tenni. igazak: lényegébén mindig porcelfajulás. konfliktust ébresszenek és a már meglévőket fokozzák: hiszen egyszerre jelentkezik a probléma. milyen nagyfokú lázadást szít ez az emberi szervezetben. Az izületek környéke megduzzad. melyek mindegyikre jellemzőek. miközben az izületek széli részein csontcsipkék. reumás betegségek végállapo­ tában a valaha különálló részek merev összekapcsolódása. hogy problémát. tudja. de fürödjön! Nem a tisztálkodásról beszélek (habár az sem árt ©). 259 . kikapcsolódásról! IZÜLETEK Fizikai jellemzők Gyulladásos vagy leépüléses. merev területeken megbomlik a normális anyag­ csere és felszaporodnak a mérgek. amelyet fájdalom kísér. változatos képű. megtesz mindent. pusztulásos folyamatok képviselik az izületekben zaj ló kórformákat. csontkinövések alakulnak ki. Könnyen elképzelhető és belátható. Az izületeket érintő. nagyszámú betegségben azonban közös vonások ismerhetők fel. Persze nem feltétlenül. melyek a szellemi síkon ugyan úgy jellemzik betegünket. A mérgek. és figyelembe venni az alábbi tényt: minden gyulladásos folyamatnál jelen van a helyes cselekvés ismerete! Tudja. fölöttük a bőr piros. Az izületekben képviselt gazdag és változatos mozgásformák korláto­ zódnak. az izületet alkotó csontok összenövése végérvényesen bekövetkezik. s az idült lefolyású. ismeretek azonban önmagukban „csak" arra elegendők. Izületi betegségek bevezető tünetcsoportja lehet (és kísérője is) az általá­ nos levertség.vednek az izmok. porcpusztulás történik. Fontos megjegyezni. A gyógyulás útja: Csekélységnek tűnhet amit javaslok. hogyan lehetne boldogabbá tenni életét! Ezek a tudások. étvágytalanság. fáradtság. hiszen a tudat nem ad utasítást az elernyedésre. A kö­ vetkezmény egyre súlyosbodó működészavar. hanem a fürdéssel járó lazításról. a megoldása és az ellentétes cselekvés. néha lázzal. Mik is ezek? A kudarc! A balsiker.

hajlíthatóságát biztosítják. a megoldásokhoz vezető úton szükséges és elengedhetetlen tulajdonság a rugalmasság. Hányszor volt már olyan. Hiszen elméjében. amikor az ember elveszíti a „rugalmasság" és a „keménység" kényes egyensúlyát! Ebben az elvesztésben jelentős szerepe van a megértésnek: (amiről itt nem be­ szélhetünk). Ha a vágyat elveszíti. járáskor. Izületi probléma: Az előzőekből következik: beleun azokba a dolgokba. Képes legyen elhajol­ ni. nem is történhet ez másként. melyekben mindig. és esetenként lehajolni. nincs tisztában valódi problémájával. csak ezek tudatosodnak. mindent „neki kell" megoldania. de igen kétségessé és kétes érté­ kűvé teszik kívánalmainkat. hogy közben semmi másra nem figyelünk. a negatív élmények kerülnek felszínre. Ez óhatatlanul is maga után vonja a vágyak el­ vesztését. minden adandó lehetőséget. Egészséges működésük elengedhe­ tetlen feltétele a dolgaink megértése. lemerevednek az izületek. ami elvezet a szervezetben lévő anyagok egyensúlyá­ nak megbomlásához is. A meg nem értés. amikor célba értünk. vagy ezek nélkül is elérhetőek céljaink. Életunttá válik. 260 . neki kell engednie. s a mozgások huzamos korlátozottsága következtében az izmok sorvadásnak indulnak.Mozgáskor. Lelki háttér: (lásd még: ínszalagok. sőt néha éppen nyugalomban fájdalom lép fel az érintett ízületben. Emlékez­ zünk egy kicsit. A vese szerepe: (lásd még a vesénél) A vese harmonikus működésének függvénye a szervezetben lévő sók és ásványi anyagok jelenléte. tudatában rendre a kudarcok. élethelyzetekbe. A problémájával és annak miértjével. merevvé válik és már semmit sem akar elvégezni. Visszahúzódóvá. csontrendszer) Az izületek az ember rugalmasságát. hogy minden élethelyzetre megfelelően tudjon reagálni. hogy elértük az annyira áhított célt és. két ököllel törölgettük könynyeinket. fel nem dolgozás diszharmóniát okoz lelki szinten. tisztázása. de inkább feladását és a beletörődést. neki kell elviselnie. Figyelmen kívül hagyunk minden intő je­ let. Mindezekkel. Az izületi problémák abban az esetben alakulnak ki. Lehetséges egy feladatot úgy is megoldani. Tudjuk. A kiválasztás folyamata igen határozott sze­ repet tölt be az izületek állapotában. minden segítő szándékot. meghajolni.

mint az az előzőekben körvonalazódott. „Mozgásszabadságát" jóformán csak a törzs gá­ tolja. mert lelki fájdalom előzi meg. az pedig. és lényegtelen. És mindezzel tisztában van. Ezt előbb-utóbb az izületei is tük­ rözni fogják. mint azzal megoldani.nem fecsegős típus. nincs bátor­ sága másként vélekedni. Fásultabbá válik. ezért legyünk velük belátóak és türel­ mesek. hiszen azok a dolgok. gyakran fásult. Mereven ragaszkodik elveihez. sőt nagyon rosszul viseli. azok közül is előszeretettel a válltájékot. ha izületi betegségek. „megbántódik" és visszahúzó­ dik a külvilág ingerei. E nagymérvű mozgékonyság elsősorban akkor csökken. Elveszíti a rugalmas gondolkodás. távol áll a tökéletestől! Ízület fájdalmak Fáj. amit aztán az izületei tükröznek. 261 KAR . mert félreérti önmagát. megoldási mód­ jaiban csak is egy fajta sémát követ. a problémamegoldás képességét és így nem marad más. s ez nem túl kecsegtető! Olyan ez. óhatatlanul is bekövetkezik az elfajulás! Lemerevednek a gondolatok. mint a belterjes tenyészet.Izületes emberrel nem lehet mindenről elbeszélgetni . hogy azok helyesek. Ebben a visszahúzó­ dó állapotban azután „csak" egy fajta inger éri . elsősorban az úgynevezett reumás bántalmak támadják meg a kar izületeit. vagy helytelenek. és befolyásoló tényezői elöl. amije van. De jellemzően helytelenek. A meszesedés folyamata A sorozatos kudarcélmények hatására. nem túl sze­ rencsések. mert nem értik meg. visszahúzódó. mert fél­ reértik. melyek nem tükrözik a természet rugalmasságát.mondanom sem kell -. Azt azonban szeretném hangsúlyozni: nem érzi magát jól ebben az álla­ potban. Fáj. cselekedni! Fizikai jellemzők: A vállizülettől az ujjakig terjedő felső végtag a tér majdnem minden irányában mozgatható.

aki segítséget vár. Lelki oldal: (lásd még kéz. vagy általános betegségek részjelenségei.értékelése követ­ keztében bizonytalanság és ebből fakadóan távolságtartás alakul ki. ízület. izmok illetve a jelentkező tünetek) Amit magához ölel. fájdalmakat. sérülései közismertek. A gyógyulás folyamán figyelembe kell venni a tünetekhez tartozó utakat. Tüle­ kedés. meghatározott irányú véráramlás. A sikertelenségek. Ez még önmagában nem jelentene problémát. ha tisztában van vágyaival és azzal is.elítélő . ficamodás leggyakrabban a vállizületben történik. Hasonló elváltozások a könyökben és a csuklóban is előfordulhatnak. Léte­ zik egy oxigénnel telítő kisvérkör. A lényegen azonban semmi sem változtat: végre vegye észre és értékelje képességeit . a háttérben egy sérült ember lakozik.30 év felett az ínba és az izület környezetébe kalcium lerakódás indulhat meg. Tehát nem szabad alábecsülni az apró kellemetlenségeket. és a testet oxigénnel ellátó nagyvér262 . Megbomlott a belső egyensúly és valahol elveszítette azokat a fontos ismereteket. hogy képes elengedni. fájda­ lommal.az imént ismertetettek birtokában. 8-as alakú pálya. A karban futó vér. váll. KERINGÉSI RENDSZER Fizikai jellemzők: A vérkeringés a véredények által alkotott zárt rendszerben történő.és nyirokerek valamint az idegpályák elváltozásai lehetnek önállóak. Központi szerve s egyben elsőrendű aktív tényezője a szív. 40 év felett gyakori a vállizület környéki lágyrészek gyulladása. illetve a saját elvei melletti ki nem állás jellemzi a beteget. de minden esetben következmény a kar működésének meghibásodása. Egy sérült ember. A vérkör emberben kettős. A gond itt kezdődik: lelkileg is határozottan megviseli és ennek következtében a fizikai létben nagyon nehezen boldogul. melyek a felhőtlen öleléshez szükségesek. amit átkarol vagy épp ellenkezőleg: nem. a kudarcok egy fajta . A kar törései. Hiszen őszintén ölelni csak akkor képes az ember. mozgáskorlátozottsággal.

s bármilyen zavara betegséghez vagy ka­ tasztrófához vezet. nyugalmat és tudást a szervezet minden részére.) A keringési rendszer annyira összetett. vérmérsékletét. A sejtanyagcsere során leadott víz s a benne oldott anyagok (a szövetnedvből és a mechanikai mozgásból eredő nyomás hatására) a nyirokrendszerben áramlanak. A keringés eljuttatja az örömet. Jelzi gazdá­ jának korát. Célba juttatja a tápanyagokat és az oxi­ gént. E szövetnedv a nyirok. illetve tőlük távo263 KÉZ . lelki és egészségi állapotát. Lelki jellemzők: (lásd még vér. foglalko­ zását. Még a majmoknak is csupán horogszerű működéssel bíró kapasz­ kodó kezük van. Egy­ részt a tenyér síkjában a többi négy ujjhoz közelíthető. Az emberi arc mellett legkifejezőbb testrészünk. hogy a test minden sejtje érezze a gondoskodást. a tánc. Fizikai jellemzők: Nincs a természetben még egy olyan kifinomult alkotás. A keringő vér folyékony szövet. Hüvelykujjunk ugyanis két főtengely körül képes mozogni. Mozdulatainak ha­ talma bámulatos.és immunrendszer. hangszert szólaltat meg. érszűkület stb. ám egymástól mégis tökéletesen el­ különül. hogy megértéséhez össze kell vetni más részeinkkel is. markoló szerepre csupán az emberi kéz lépes. áldást és átkot képes osztani. s e kettő a szívben találkozik. Van egy másik. nemét. nyirok. Az ókori zsidóknál kozmikus szimbólum. elszállítja az anyagcsere bomlástermékeit és a széndioxidot. lassúbb keringés is. A ke­ ringés állandó az élet során. ír és fest. de minden más régi kultúra is ábrázolja isteni erők forrásaként. Öl és simogat. Valódi fogó.kör. Vele az ember munkát végez. melyhez az emberi kéz fogható lenne. a színművészet és a harc­ művészet hatalmas eszköze. mely a nyirokcsomók által megszűrve végül csatlakozik a vér­ pályához a nyaki és a kulcscsont alatti gyűjtőér torkolatában. A legkényesebb és legsokoldalúbb feladatok elvégzésére is alkalmas testrészünk. ám a nyugalomban lévő kéz is árulkodik. Taglejtéseivel a társalgás és szónoklás.

akkor ugyanaz lesz az eredmény. és mégsem kíván rajta változtatni. a konkrét konfliktusok. amikor „elmegy" az ember kedve attól.szorongatott tulajdonságaival. nem engedi! Merevvé válik. mint aki azt a feladatot kapja. Ha nagyon lazán tartja tenyereit. 264 . Elmondok erre egy rövid példát: a kézproblémával küszködő ember olyan. A kéz betegségei minden esetben ezekhez köthetők (lásd még izületek)! Ezek a kórképek a pontosítások. Jelen esetben lényegtelen. s a benne lévő fo­ lyadék erre hogyan fog reagálni? Egyre gyorsabban illan el. hogy világa szabadon változzon. mellyel a legtöbbet foghatja. Bal kéz: Nem kér és nem fogad el érzelmi segítséget. amikor lelki rugalmasságát félretéve mindent egyféleképpen akar megoldani. melyeket görcsösen próbál megfogni. mulandó dolgokkal). A kezek hideggé akkor válnak. ujjai között szabadon kifo­ lyik a szállított víz. Lelki jellemzők: A kéz lelki jellemzői közül a cselekvési szabadságot illetve korláto­ zottságot kell leginkább kiemelni. hogy kicsúszik keze közül a megfogott dolog. nem engedi. hiszen tele van a keze a régi. A rajta keletkező görcsös folyamatok akkor jelentkeznek. A gyógyulás útján meg kell találnia azt a harmonikus fogást­ elengedést. a társuló tünetek alapján kiválóan beazonosíthatóak. mindegy. amikor szembesül bizonyos . hogy két kezében vigyen el minél több vizet. Jobb kéz: Fájdalmak jelentkeznek. Mit tesz erre? Egyre nagyobb erővel szorítja össze ujjait. amit semmilyen más szerv nem tud a világon: a többi ujjal szembe helyezhető. Természetesen látja. legyenek azok jók-rosszak. kellemetlen­ nek érzi. A kéz betegségeinek gyökere egyrészt azokban a dolgokban található meg. mozgásában korlátozott lesz. másrészt olyasvalamit „tud". illetve ennek az ellentétében: nem kíván megérinteni. fogni. hogy új dolgokért nyúljon (nem is lenne rá képes. jó vagy rossz. amikor lelkiekben is görcsösen ragasz­ kodik a megragadott dolgaihoz.lítható. Ha átesik a „ló" másik oldalára és görcsösen igyek­ szik szorítani.

A férfi klimax nem jár ilyen viharos tünetekkel. Mivel a nemi működés külső jelei visszavonulnak. hogy közben a szervezetnek van lehetősége tél­ használni a hormonális kiegyensúlyozás eltérő folyamatait. rugalmasságot is! Fizikai jellemzők: A változás ideje. meg kell fogni. s a nő panaszai teljesen megszűnnek. A hormonkezelés igen gyors és látványos javu­ lást hoz. de adni. addig sokuknál érzelmi-lelki tünetekkel áthatott panaszok sokasága lép az előtérbe: ingerlékenység. kipirulás. elsápadások. ve­ rejtékezés. 265 KLIMAX . Lelki jellemzők: Az iméntiekből is világosan kiderül. zsibbadások és heves szívdobogásérzések. A kor előrehaladtával a petefészek illetve a herék működése lassan csökken. amely nem egyidejű és nem azonos jelentésű a havi vérzés megszűnésével . A szaporodásra. hogy nem mindenkire ugyanúgy fejti ki hatását. hogy nem egy kórfolyamat. van ideje igénybe venni azokat a lelki reakciókat. hanem egy élettani változás zajlik le benne. hogy beszél­ jünk a beteggel. fejfájások és hőhullámok. hogy valaminek .kezdete pár évvel meg is előzi azt. mivel a hereműködés olyan lassan csökken. A kínzó fizikai és lelki tünetek évekig elhúzódhatnak. Gyógyításában elsődleges (mindenféle kezelésben az!). melyek a megváltozott állapot­ hoz való alkalmazkodást elősegítik. Ezért bátorkodom egy kicsit gondolkodni azon.Ebből okulva. majd depresszió uralkodik cl.a lényege: vége mindennek -). hagyni kell egy kis szabadsá­ got. tudja.túl a fizikai változásokon . ami ennyire nagy hatást gyakorol az ember szervezetére.kell még lennie. sok nőn az „ajtóbecsapáspánik" (a német szakkifejezés szószerinti fordításban: a „redőny lehúzá­ sa" jobban visszaadja . szaporításra képes ivarérett korszak lezárulása mind­ két nemben. Míg a nők egy része különösebb kellemetlenség nélkül jut át ebbe a korszakba. így kell viszonyulnia az életében fontos dolgokhoz: ha meg akarja tartani.

mint másokra. míg a vál­ tozókor közeledtével a kifelé fordulást lassan fel kell váltania a befelé fordulásnak. torokköszörüléssel rokon. melynek során a tüdőbeli nyomás jelentősen megnő. Eletünket feloszthatjuk különböző . s ekkor a gégefedő hirtelen kinyílik. az adakozás jellemzi. Ez az időszak. Fizikai jellemzők: A légutakban felgyülemlő váladék vagy idegen anyag eltávolítása létfontosságú feladat. túl az érzékeny területen.Az elveszettnek hitt nőiesség váltja ki ezt a pánikszerű jelenséget (lásd még: pánik). feleslegessé válni.legalább . A folyamat gyors. hogy kezd értéktelenné. és ebből a csökkent. A légcsőben és a gége falában levő idegvégződé­ sek izgalmi állapota az agytörzsön keresztül váltja ki a reflexfolyamatot.ciklu­ sokra. sőt kínzó lehet a köhögés. Egyre kevesebbet kell táplálnia másokat. Tipikus hangjelenség kíséri. rövid belégzéssel kezdődik. A gyógyuláshoz. és ezt a betegnek illene követni. Robbanásszerű kilégzés történik. mely a krákogással.annyi időt fordítson. illetve tünetek csökkenéséhez az alábbi változásokra van szükség: Saját magára . hogy figyelmét. és ezzel párhuzamosan szük­ ségszerű. Az aktív kort leginkább az adás.éles határvonalakkal kijelölt . majd a gégefedő bezá­ rul. A köhögés mindaddig ismétlődik. Van ideges köhögés. A produktív köhögés viszont váladékürítéssel jár mely . kínzó köhögésnél a légutakban letapadt nyák nem tud felszakadni. Vagyis a testi változásokat ugyanúgy kíséri a lelki változás is. A hang­ súlyok elmozdulnak. vagy inkább másfajta figyelemből az érintett azt a következtetés vonja le. szerepe mégis végtelenül hasznos. Nélküle légúti elzáródás következtében fulladásos halál állna be. Ezt követi egy nagy erejű kilégző mozdulat. Tehát bármily kellemetlen. teremtő erejét önmagára koncentrálja. amikor a gyermekek egyre kevesebb törődést igényelnek. Száraz. míg az eltávolítandó anyag fel nem jut. s az orkán sebességével kiáramló leve­ gő kifelé sodorja az ingerlő anyagot.a folyamattól függően 266 KÖHÖGÉS .

Gátakat. Nem nyugodt. Lelki jellemzők: (lásd még hurut. háta mögött hagyhatná. de egyiket sem teszi.. daganatok széteső részeit is kiköhögheti a beteg. így meg­ könnyítik a köpet felszakadását.vezető utat. mert ott van. sokkal inkább betörik. míg a másikban csupán inger. Nyomasztó. hogy valamit kezdeni kellene vele. Lelki oka is ilyen jellegű. akár szöveti cafatokat. de nem teszi. Fullasztónak érzi környezetét. környezetében.szerintem . Kezelés: A köhögéscsillapítók szerepe a kínzó rohamok felfüggesztése. Az allergia esetében egy megfoghatatlan. a lelkiismeret is erre sarkallja. felpuhítják. nyomott hangulatai a változtatás elkerülhetetlensége következtében erősödnek.) Szükséges különválasztani a két köhögés típust.. savós. Kidobhatná. Ennek következtében sokkal visszafogottabban. tudja. Növekszik a vágy. kö­ högéseket. Itt megemlítek egy rövid példát. Helyette marad az aggódás. melyben rengeteg feldolgozatlan . A száraz köhögés . eltávozását. egyik esetben a vála­ dék felszakadása tapasztalható. bi­ zonytalan fizikai kiváltó tényező jelenlétét kell feltételezni. érve­ ket hoz annak igazolására: tehetetlen vagyok! Meg fogja találni ezeket az indokokat. sőt véres. ami remekül fogja szemléltetni a betegséghez .leginkább az allergiás tünetekhez hasonlatos (lásd még ott). Aki tehát nyákot felköhögő tüneteket produkál: el­ kezdte kötelékeit lerázni. A kifejezésre juttatott változtatáskor kez­ dődik a köhögés. de ön­ tisztító folyamat révén a köhögést magát felfüggeszteni tilos! A köptetők a szívós. világában elnyomottnak. Vegyük alapul a dohányzás következtében létrejövő lerakódásokat. így egyre nagyobb lesz a szabadulás vágya. mellőzöttnek érzi magát. gennyes. de ezek távolról sem nyugtatják meg. gátoltabban kezd új dolgokba. nehezebben tud felszabadulni. Rossz. 267 .lehet nyákos. sokkal inkább beletörődő! A jelen lévő problémák előbb-utóbb fojtogatni fogják. és erre még jelentősen rásegít: semmi másban nem leli sza­ badságát.nyomasztó ismeret van. a félelem. A váladékos köhögés egy olyan élethelyzetet jelent.félretett . és ezek egyenes következménye: a visszafojtás.tünethez . letapadt váladékot oldják.

biztos alapot nyújt a cselekvéshez! 268 .. füstös érzéseket. ez az is jelenti. amikor . mert érzi a valami újba kezdés szük­ ségszerűségét. Ennek következtében tudata csak a homályos. dolgokat képes elfogadni.pl.Miért szokik rá valaki a dohányzásra? ˝E könyvben (a tüdőnél) már szóltam arról a jellemzőről.valóban . de nem is képes a túl tiszta levegőt — mint tiszta ismeretet — elvi­ selni. a megvalósítás eszményei ködösek. alapot. és akkor. hogy „kiköhögi". hadd jöjjön ki. Ez nem támasztja alá. Ezt minden köhögő em­ ber azzal segítheti elő. de ehhez nincs sem kedve. Dohányzik. körvonalazatlanok. mit szeretne elérni. Elméje. Ennek a passzív beállítottságnak következménye lesz az adott terület pangása . hogy minden tevékenység egy mély lélegzettel kezdődik. arról is szót kell ejteni. de nekem nem tisztem sem alátámasztani. A dohányzás pedig éppen erről a mély légzésről szól! Az ember azért kezd dohányozni. azokat másként tapasztalja! Önmagában a dohányzás nem jelentene problémát.kedve van hozzá! Kezdetben elegendő gondolatban hozzákezdeni. Játsszon el a gondolat­ tal: mi lenne ha. aminek ki kell jönnie. ami érthető és közel áll hozzá. és a hagyás. Nincs mese. A gyógyulás útjához szorosan kapcsolódik a cselekvés. Hagyjuk. Ez az átható erő fogja táplálni a tetterőt. és nem is igazolja ezt a pótcselekvést. Mivel itt köhögésről beszélünk.. hagyni kell. hiszen a benne lévő mérgek lehetnek stimuláló ha­ tásúak is. Ebben a lelki állapotban nehezen képes elfogadni az egyértelmű "dolgokat . Olyan eszközhöz folyamodik. hozzá kell kezdeni! Természetesen úgy. valójában mi nyomasztja. az eddig takargatott gát (elszakadásából még nem követ­ kezik a gyógyulás! Ennek elengedhetetlen része a helyettesítés! Mivel lehet helyettesíteni? Mindenképpen valami jóval! Tisztában van vele. hogy a feléledő jó érzés szétáradjon egész lényében.. mire vágyik. és lerakódások kezdődnek. sem elítélni! Az ember dohány­ zik. a téma körül járó gondolatai. a tüdő öntisztító képessége lecsökken -. A szabadulás.ő. hogy igen határozottan érlelődik a változtatás gondolata. mert ez teljesíti a „mély levegő" utáni vá­ gyát. sem bátorsága. hogy ezzel is elodázza a helyes úton való haladást. mert addig sem kell friss levegőt szívnia! Dohányzik.

269 KÖNNYCSATORNA . A szem elülső felszínét állandóan vékony folyadékfilm alakjában borítja. váltják ki. nem hatódik meg és nem hullat könnyeket az elvesztett dolgai felett. Lecsökken a könny termelése. mely a könnytöm­ lőbe kerül. Zárt szemrés mellett a záródási vonal és a szem között könnyel teli rés alakul ki. Lelki tünetei: A könny védő feladata könnyíti meg a szemet szúró észlelések kitörlését. sós. érzéketlennek tünteti fel magát a külvilág előtt. és ennek kö­ vetkezményeként lázadás jön létre. Ez a szemhéj zárásával néhány másodpercenként megújul. Rendellenes működés lelki hátterében azok az élethelyzetek állnak melyeket elsiratott vagy cl kellene siratni. amikor a megjátszott keménység alá­ támasztására nem mutatja érzéseit. Elzáródások. valamint gyulladások.határozottan belefáradni. rettenthetetlennek fogják látni. A könny víztiszta. továbbá sérülések és daganatok. ebbe a tevékenységbe kezd . idegentest. A könnyezést érzelmi impulzusok. megnő a könnyelválasztás. Innen bonyolult csatornarendszer vezeti el a könnyet.Fizikai jellemzők: Könnymirigy: a nyálkamirigyekkel rokon szerkezetű. vakító fény. biztosítja a szem biológiai védelmét. (Ha nem: a könny kicsordul. hogy ne kelljen megmutatni gyengeségét. Kivezető csa­ tornái a kötőhártya felső áthajlásába nyílnak. ami tovább fokozza az égető érzést. izgató gázok. arcidegzsába. A példa viszont azt mutatja. akkor keménynek. ha nem mutatja „gyengeségeit". Abban a hitben él. baktériumellenes hatású folyadék. Keménynek. gyulladások idézhetik elő a könnytermelés megszűnését. mert egyszerkétszer már átgyalogoltak rajta. A könnymirigyek ilyenkor túlműködnek. Erejét felemésztette az erős falak építgetése. hideg szél stb. Nem meri kimutatni. Könnvelvezető csatornarendszer: A szemhéjszél belső végén kezdődik. majd a könnyvezetéken keresztül lejut az alsó orrjáratba.) A könny óvja a szaruhártyát a kiszáradástól.

270 .és panaszmentes lehet a beteg. mikor követke­ zik olyan esemény. Gyógyításában a gyulladásgátlás és a mellékvesekéreg-hormonok adása mellett fő szerepet játszik az ősidők óta erős méregként ismert kolchicin.továbbra is azt lesi. irritálja. s az igen heves fájdalommal együtt magas láz lép fel. fordítsa tekintetét egy olyan dologra. így keletke­ zik a köszvényes csomó. hogy za­ varja. ritkábban a könyök vagy a váll.A könnycsatorna beszűkülése a félelemre. de helyette . A kikaparás művészete. attól fél. KÖRÖM KÖSZVÉNY Fizikai tünetei: A régiek által is már jól ismert betegség anyagcserezavar: a szervezet­ ben lévő húgysav kóros felszaporodásával jár. Szeretné figyelmét másra fordítani. amit nem szabad. mint a rossz gyerek . amit nagyon szeretne elkerülni! A túlzott könnytermelés (allergia. A kór hevenyen indul. lásd még ott) azt jelzi. Következményesen a húgysav sói kristályok formájában rakódnak le.mint idegentes­ tek . Ez is egy bizonyíték: nem képes elsiratni. a félelemből fakadó távol­ ságtartásra vezethető vissza. de úgy viselkedik. ha azt érzi sírnia kell.csak azért is azt csinálja. de érintett lehet a térd alatti lágyrész. Élete rettegések között telik. Leggyakrabban a nagyláb­ ujj első izületén. s egy ponton támad. hirtelen rohammal való kez­ det. Idő múltán azután súlyos működészavarok és torzulások alakulnak ki az izületekben. régi. Tudja.gyulladásos szöveti reakciót váltanak ki maguk körül. elveszett értékei iránt érzett hiányt még nem építette be életébe. sírjon. egy olyan dolog került szeme elé. évekig is tünet.fel­ háborodva . ami nagyon piszkálja. Körömszakadtáig ragaszkodik megszerzett javaihoz. Még most is gyászol. A gyógyulás útjának el kell vezetni a harmóniához. ha irritálja a szemét valami. Jellemző az éjszakai. az őszi kikerics magjának hatóanyaga. a boka. Ezt követően hónapokig. s ezek . ami kielégíti szépérzékét.

A köszvényben szenvedő embert az alábbi lelki tulajdonságok jellemzik: Érzelmeit gyorsan váltogatja. izületek) A köszvényes betegnek idegrendszeri problémái vannak.(bővebben a vese címszónál) Ismereteit rendszeresen rosszul értékeli. hogy most sikerült. Izületi ödémák keletkeznek. az értékek elvesztéséből kelet­ keznek. és másoknak is árthat. a hajlékonyságból eredő „konfliktusmentesség" örömeit. Ezekből már elég nyilvánvaló: nehezen tud döntést hozni. keményé te­ szi. ami önmagának.úgyis . kutatása. A vesék elégtelen működése folytán lemerevednek az izületei. szakadatlan tépelődésnek hajhullás lesz a következménye. mert a tapasztalatai szerint az egész világ ellene van. az értékesség keresé­ se. A túlzásba vitt akarat kudarca előbb-utóbb fásulttá. feldolgozási korlátozottságból erednek. lehet teljes. Különös képességet fejleszt ki: mindenben képes észrevenni a rosszat. Ezek az ismeretek a megértési. miért pont ellene fogott össze a világ! A sok. befelé fordulóvá válik. (lásd még a testsúly fejezetnél) Gerinc és izületi fájdalmai vannak. vagy. homokképződés. csak amikor ezeket meglelte. pont vele történnek ezek az események. In­ kább mások döntéseit teszi magáévá! Aztán . Pl. Elveszíti a rugal­ masságból. gondolatához tartsa magát. Nem érti miért. Befelé fordul.Lelki oldal: (lásd még vese. Ez pedig gyakran „erőszakosságba" tor­ kollik. és gondolati merevség jellemzi. mert nem képes eldönteni. megállapításokat fognak tar­ talmazni. kőbetegségek. Valahol kisodró­ dott és a természetesség elveszett. melyik elvéhez. Az emberi természet velejárója az értékek. lehet. így sok választása nem marad: igyek­ szik minél előbb elérni céljait. megmerevednek álláspontjai. pillanatok alatt képes önmagába fordul­ ni. de máskor biztosan nem. A rossz alatt az alábbit értem: a végső következtetések negatív érzéseket. Izületi.megtalálja benne a hátsó szándékot. 271 . elkeseredni. most segített. mert elveszíti életkedvét. ezt a hangulatot kivetíti környezetére is. A kezdeti szakaszban hízásra való hajlam alakul ki a megfelelő lelki táplálék hiányában. s ha mégis akkor általában helytelent. Ezek a gyors változások a belső bizonytalanságából. de biztos vannak hátsó szándékai.

erőszakosan mások értékein. s veséi lassan felmondják a szolgála­ tot. Majd felfedezve hibáit. húgyhólyag. kőzetek vagy kristályok rokonai felépülhetnek az emberi testen belül is. hogy mit nem. a bennünk rejlő erőket (melyek harmóniát teremtenek) árasszuk ki rá! Kövek Fizikai jellemzői: A kinti világban fellelhető ásványok. de sokan mellette vannak! Segítő erőnket most is nyújtsuk felé. mint a visszerekben vagy az orrkagylók mélyén. s kialakulásuk akkor indul meg. Az ösztönös cselekvéshez szokott folyamodni az ember. hogy: .. Durván. de előfordulhat a tüdők hörgői­ ben éppúgy. belek mind-mind tartalmazhatnak követ. Az epehólyag.az emberek nemhogy nincsenek ellene. Érzelmeit mértéktelen húsevéssel igyekszik kiegyenlíteni. Anynyira nehezen vállalja fel „milyenségét". Fel kell fedeznie. hogy ez nagyon megnehezíti az új befogadását. szinte lehetetlen feladat meggyógyítani . amikor erre bizonyos kór­ folyamatok megteremtik a feltételeket. érdekein átgázolva akaratát ráerőlteti másokra. Üreges szervek váladékában képződnek. Amint a kagyló esetében 272 . depresszióba esik. míg nem látja be milyenségét.. Eb­ ből a megállapításból viszont következik ez is: való problémáinak fel­ színre kerülése jelentős erőt ad a gyógyulás útján. az akaratosság magas fokán áll. vesemedence. elveszíti maradék életkedvét.de meg tud gyógyulni! -. Még mielőtt elfelejteném: nem arról szól ez a könyv. hogy nem lehet megtenni! Arról szól: hogyan lehet mégis.! Mindaddig. addig „gyógyíthatatlan". amikor tu­ datosan nem találja az örömteli helyzeteket. A kő keletkezésének egyik változata hasonlatos a drágagyöngy képző­ déséhez: parányi kőképző centrum jelenik meg.szeretettel tud változtatni életén! . melynek következtében folyamatosan hízik. tettvágyát. hiszen az önfejűség. annyira elvesztette hitét. A gyógyulás útja: Nagyon nehéz. nyálmirigyek vezetékei.Két szélsőséges véglet között ingadozik.

almányi kőtömbök épülnek fel az évek hosszú során. s akár borsónyi nagyságot is elérhetnek. Tudjuk. Elmozdulásuk egyik biztos jele a vérvizelés. epe) a rossz elfoiyás következtében besűrűsödik. Néha csupán homokszemcsék alakulnak ki. az embernél is egy kicsiny. Nyálkövek a nyálmirigyek kivezető csöveiben vagy a mirigytestben alakulnak ki. féregnyúlványban s a vastagbél egyes területein lelhetők fel. A kismedence gyűjtőér-fonataiban gyakori. s egy a kicsapódáshoz ha­ sonló folyamat kezdődik el. Veszélyt itt is ak­ kor jelentenek. egymáshoz csiszolódott felszínnel tö273 . néma. tüskés felszínű kőre. s megint csak kristályosodási magok képződnek. vagy elhalt sejtek formá­ jában. De a gyakori okok között szerepel az is. gyakran soklapú. Az epekövesség úgyszintén elviselhetetlen fájdalommal járó betegsé­ geink egyike lehet. ha elzárják az elvezető rendszert. A benne oldott anyagok töménysége a pangás miatt megnő. súlyos hányások s a vizelet elakadása kíséri. pira­ mis formájúak. ha az érintett testfolyadck (pl. idegen kicsapódási felszín alakul ki idegentest. úgy mondják. A másik jel a fájdalom. s a fájdalomtűrő-képesség egyénenként is más és más. melybe idővel mészsók rakódnak le. Megmozdulása. Véna-kő az erek öbleiben. máskor akár diónyi. oválisak. hogy ennek élménye igen szubjektív.egy homokszemcse tölti be ezt a szerepet.és mert csak morfiummal csillapít­ ható igazán -. Kerekek. Testüregeink élettani váladékainak stabilitásáról különleges elosztású. mikroszkopikus méretű részecskéket tartalmazó rendszerek gondoskod­ nak. A bélsárkövek gyakran egy gyümölcsmag-középpontra épülnek fel. A megmozduló kő ugyanis izgatja a vesemedencét vagy a húgyvezetéket. mire az izomfalával rámarkol a gyakran buzogány ala­ kú. A vesében különféle vegyi összetételű kövek alakulhatnak ki a vizelet összetételétől függően. a stabil állapot meg­ bomlik. a kőbeteg orvosok beszámolói alapján . nem okoz panaszt. A gyulladásos váladékok megzavarják ezeket. meszes burkolattal. visszeres csomókban megalvadt vérben. vérrögből képződik. A vakbélben. mi­ vel útjuk során felszakíthatják a nyálkahártyát. Ezt sokszor haspuffadás. vándorlása viszont kőrohamot idéz elő. Amíg egy kő mozdu­ latlanul üldögél. Mindennek ellenére a megfigyelések. hogy az ember legnagyobb fájdalomélmé­ nye a vesegörcs. Az epeutakban vagy az epehólyagban a legkülönfé­ lébb színű és nagyságú kövek alakulhatnak ki.

miért nincs pénze.melylyel nagyon is tisztában van . hiszen igazolódni látszanak azok az álláspontok. amit sikeresen feloldott. de benne marad egy „tüsök". A teljes kép érdekében érdemes feleleveníteni az adott szervek jelentéstartalmát. miért nem szeretik? Bélsár-kő: Jórészt megemésztette. láz vezeti be a kórképet. Felháborodás maradt lelkében. Vesekő: A megértéssel. Tulajdonképpen elmondható. hidegrázás.negatív . A kődugasz mögött robbanásig feszül az epehólyag. hogy alig szorul kiegészítésre. konzervál. a feldolgozással kapcsolatos szerv. s közben . Fájdalom. Ponto­ san úgy viselkedik a kő. de meg nem szabadul tőle.: nem képes megérteni.megesen fordulnak elő. Az epehólyag olyan lehet. Vagyis a belőle nyer­ hető lelki erőt nem használta fel. benne akár 80-100 kővel. Lelki jellemzők: A fizikai jellegzetességeknél olyan jól. Ragaszkodik hozzá. részletesen ki lett fejtve. s az életveszélyt a hamarosan fellépő sárgaság (lásd ott) jelzi. Félreteszi. E képletek lágy tapintásúak is lehetnek. hogy a követ okozó problémához ragasz­ kodik a „gazda". mint a babzsák. de az összes tanulsá­ got nem vette ki. míg más összetétel esetén a hegyi­ kristály keménységével vetekedhetnek. Tanult belőle. aki ezt mondogatja: nem fáj. Például: volt egy igen súlyos konfliktu­ sa szüleivel. de kaparjuk meg egy kicsit a felszínt. mint a koleszterin-kő. Határozottan állandósul egyfajta dac. Egy kicsit sarkos a hasonlat. de úgy viszonyul a világhoz. és képes vagyok épen. Ott marad.eltemet. vagy egyetlen kőóriással. 274 . Látszólag minden a legnagyobb rendben. magáévá tette a feldolgozott problémákból eredő tanulságokat. Általánosságban a kövekről elmondható: a beteg egy problémát . amiért pont őt „találták meg". melyeket kialakított és fenntart.belülről sír. mint a dacos gyermek. Pl. sőt lel­ kileg növekedve kijönni belőle. Pedig a tapasztalatban ez is benne van: képes vagyok kezelni az ellenem irányuló .érzelmeket. mindennapjait igen erősen befolyásolja. mint a szőnyeg alá söpört szemét. és rögtön előkerülnek a konfliktusok. Fenyegető következ­ mény az epevezeték elzáródása. Ezért az itt kiala­ kuló kövek jelentése is ezzel van összefüggésben.

Együtt tekintve a combokkal és a lábszárral. Hoz­ zá csak megközelítően is hasonló megoldás nem található az állatvilág­ ban. ezzel rögzül a lábszárhoz a láb. a négylábú pe­ dig billeghet. és a boltozat alatt az összenyomástól védetten futnak a láb idegei. Összevetve más állatcsoportokkal. s főként a velünk fizikai. A hatalmas erők átvitele bámulatosan karcsú izmokba van tömörítve. látjuk. olyan roppant erővel. s így igen csekély ener­ gia-befektetéssel. miszerint a kétlábú állvány felborul. mint a kéz. Ugyanakkor rugalmasságuk a rázkódásokat tompítja. Ennek az a titka. S lábunk valóban a talpból előemelkedő három pillérre tá­ maszkodik. és elvileg hasonló vázzal bír. hogy fel­ építésében és működésében az emberi láb is egy egyedülálló csoda.anatómi­ ai síkon „rokon"-nak mondott főemlősökkel. érpályái és a talp izmai. A mérnöki tudományokban járatlan ember is tisztában van azzal a statikai törvénnyel. Az egyetlen tökéletes alátámasztás ezen a földön három ponttal bír. LÁB 275 . a második és harmadik pillérig. szinte észrevétlenül rovunk le nagy távolságokat.Epe-kő: lásd ott Fizikai jellemzők: Az alsó szabad végtag. vagy annak térden aluli része a köznyelvben a „láb". Két végtagjával jár. hogy ez az épít­ mény hihetetlen kezdősebességet tesz lehetővé. kijelenthetjük. hogy az egészséges láb nem deformálódik a test súlya alatt. fut és ugrik az ember s igen hosszú távokat képes gyalog megtenni különösebb megerőltetés nélkül. ám valójában ez a lábszár vagy másképpen alszár alatti végtag­ terület. A határ a bokaizület. s innen két széttérő ív indul előre az első és ötödik lábközépcsont fejéig. hogy képesek vagyunk a lépéshosszat megnövelni. A sarokcsont az első pillér. A csontok alkotta íveket szalagkészülékek tartják össze. s a mozdulatok tökéletes lendülete harmonikus szépséggel párosul. A két ív közötti térben pedig egy harántboltozatos szerkezet épül fel.

aki köré egy falat rajzoltak és megkérték: mutassa meg. Egyrészt energiát fektet azon lehetőségeinek felkutatására.Lelki jellemzői: Az egészséges láb a mozgás szabadságáról. mit kellene tennie. az em­ ber megcselekszik olyan dolgokat.gyertyáját. Másrészt jelentős energiát kell fektetnie abba. amikor csak tessék-lássék módon „próbálkozik" .teljes mértékben korlátozza saját mozgását. anyagcse­ re-folyamatok egyensúlyának kibillenése (lásd még: anyagcsere).cselekvés. Megmutatják: hogyan halad. melyekkel megoldhatóvá.merőben ellentétes . Egyre többet ül (kétségbeesve). mint a választás. célja felé haladását. miként halad el mellette a világ. Csak akkor lesz be­ lőlük betegség. A döntések meghozatala utáni cselekvés. elindulás legalább ugyanannyi­ ra lényege része életünknek. míg a beteg a mozgás korlátozottságáról. de végül ott maradt a helyén! Tisztában van vele. tapasztalatot merít. tehetetle­ nül figyelve.he­ lyességükről meggyőződött -. vagy éppen ellenkezőleg a túlreagálásról tesz tanú­ bizonyságot! „Különös" véletlen. Éppen ezért a szervi elváltozásokat mindig megelőzi az. Ezt a mozgási energiát fordítsuk át egy nagyságrendekkel könnyebben értelmezhető fogalommá! A kudarcélmények hatására . A valóság is ezt mutatja! A korlátozottság és a túlzott tettvágy egymással szoros összefüggésben vannak. mennyi energiát.mozgásszabadságának . teljesíthetővé válnak céljai. Ez a tevékenység az önértékelés megbomlásából meríti erejét. Az ember céljai felé haladását jelképezik és tükrözik a problémák. melyeket nem kellene. és ezekből milyen konkrét örömet.mi más következne be. hogyan kell be­ lőle kijönni! Ő igen változatos megoldási lehetőségeket vetett fel . A láb különböző megbetegedéseivel küszködő. és éppen ebből fog kialakulni az összes lábbal kapcsolatos problémája! Hogy miért? Mert két végén égeti a . de ez a két ellentétes tevékenység nem zárja ki egymást. és az annyira áhított bol­ dog élet! 276 . de inkább nem cselekvés teljes mértékben felemészti a lábban rejlő mozgási energiákat. erőt fektet be cselekede­ teibe. hogy visszatartsa magát! Ez a két . hasonlóan jár mint az. és elmulasztja a szükségeseket. ha egyszerre vannak jelen! Márpedig mindig kéz a kéz­ benjárnak! A láb betegségeinél felbomlik a haladás harmóniája.

majd a helyzet to­ vábbi romlásával vörös. „örök" homályban és sokszor nyirkos környezetben él e testrészünk. Fény és levegő nem jut el hozzá. S bár a helyi kezelés alig rejt magában kockázatot. hogy el tudná érni. A gomba behatolhat a körmök alá. rá fog jönni. amikor ezek a megkötözöttségek. a szájon át szedett gombaellenes gyógyszerek komoly máj. szúró. melyet nincs bátorsága felvállalni. Az arra hajlammal is bíró ember lábát azután kiirthatatlan gombás folyamatok veszik birtokukba. korlátozások állandósulnak. amikor szembesül mindazzal a valósággal.Meszesedések lesznek megfigyelhetők. torz karomszerü képződményekké alakulnak át. égető érzés kíséretében. hámlás indul meg. bűzös szag kíséri. El tudná érni és ehhez megvan az összes feltétel! A gyógyulás útja: Aki egy kicsit is figyelmesen olvasta és él benne a vágy (márpedig él. megtenni. Lábunkat burkolatokban „hordjuk". Az orvos célja (mint minden kórokozó esetében): megölni a gombákat. az ujjak elhaló bőrének leválása. Az emberi bőrön megtelepedő gombáknak e homályos. elhúzódó bőrbetegség. közben fényüket vesztik s piszkossárgán elszíneződnek. A másik . Fájdalmak keletkeznek. Első tünete a viszketés. Ha tehetnénk. mi a teendő! Fizikai jellemzői: Igen makacs. s azok megvastagodnak. mert tudja. mert másként ezt nem olvasná). rövid tünetmentes időszak után ismét felütheti fejét. Mindezen jelenségeket rossz. sem tesszük szabaddá: elfelejtettünk mezítláb járni.és vesekáro­ sító mellékhatással bírnak. 277 LÁBGOMBA . és reméli. kifakadó és szivárgó hólyagos elváltozások je­ lentkeznek a talp bőrén.önmagában nem mindig hatékony eszköz a gombák elűzésére: a fény és a láb szellőztetése. de közben szíve majd meg­ szakad. s ha javul vagy gyógyul is. Később a lábujjak közti áthajlás berepedezhet. domború. majd bőrpír keletkezik a lábujjak között. Fáj a hiány. Ellenük a bőrgyógyász nagyhatású ké­ szítményeket vet be. nedves és fülledt környezet ideális légkört teremt. amely kezelésre nehezen reagál.

akkor másoknak kell segíteni. akkor minek legyen tűz a lábban? A tűz kialvása egy adott területen magával hozza. aminek sem alapja. lelki oldalról közelítve pedig a kedvetlenség váltja ki. ez azonban nagyon távol áll az igazságtól! 278 . elítélő kép. nedves. lényeges dol­ gokat.Lelki tünetei: A gombásodás olyan helyen. aminek szinonimája. amiben nem leli örömét. nyomasztja a kialakult helyzet (tisztában van a lépéskényszerrel). átható szagot áraszt. tetterejé­ nek kialvása még nem mentesítik a cselekvések alól. fölösleges dolgokkal kell foglalkoznia. ahol meg­ bomlik a szervezet egészséges hőháztartása. labilisabbá teszi. Ennek egyenes következménye lesz: mi értelme ilyen dolgokba fektetni az energiát. megalapozatlanul tesz lépéseket: gyakran rosszul. ami kiváló táptalajt biztosít a gombának. hogy a többi őselem túlsúlyba kerül. testrészen képes kialakulni. mi kedvez életének? Sötét. Hogy is van ez? Párás. Cselekednie kell. Az eddig elhangzottak alapján kialakulhatott egy elmarasztaló. Elha­ markodottan. Térjünk vissza a láb gombás megbetegedéséhez. Ez egyre kedvetlenebbé. Az ott lévő levegő igen erős. hogy tett­ ereje pang. Elmélkedjünk egy kicsit! Milyen helyen. nyirkos légkör teremtődik meg. mások érdekében cselekedni! Ha nem cselekszik értelmes. ami jelzi: képtelen a megújulásra (lépések terén). igazán lényeges dolgai iránt érzett cselekvési vágya. mint őselem jelenik meg a kinövésekben. sem értelem nincs. a meghozott dönté­ seinek megvalósítását folyamatosan elodázza. ami felettébb hasonla­ tos. a különböző elválto­ zásokban és ennek jelentése: bizonytalanságának következményeként sok olyan cselekedete van. az ettől eltérőben nem képes hosszabb ideig létezni. milyen tulajdonságokkal rendelkező világban terem a gomba? Milyen helyet kedvel. akkor lényegtelen. A föld. Ha saját magát tekintve nem tevékeny. nincs kedve semmi új dolgot cselekedni. Pótcselekvés: A saját. párás környezetben érzi jól magát. vagyis kialszik a belső tűz! A tűz tekintetében elmondható: fizikai szempontból a vérkeringés romlá­ sa.

s így a hörgők csőhá­ lózata megdöbbentően hasonlatos egy fához. hogy az oxigénfelvétel és a széndioxid-leadás a tüdőben zavar­ mentesen történjen meg. ennek nincs értéke stb. betegség jön létre. majd jó messzire eldobta! Le­ het. annak ágrendszeréhez. talpalt mások érdeké­ ben. a hólyagcsákban zajló szellőzésnek éppúgy.Rengeteg jó lépést. hihetetlenül vékony membránnal elválasztva). szivacsos tapintású. úgy 279 LÉGZŐRENDSZER . A benne vonuló légutak ezer és ezer egyenrangú elágazással folytatódnak. kezébe vette. Fizikai leírása: A mellűr két oldalát kitöltő páros légzőszervünk tompa kúp alakú. az további kárt okoz az előzőben. sok jó cselekedetet tett meg. habszerű szövetekből áll. amelyben beépített biztonsági berendezések sora gondoskodik a tüdőbe áramló levegő minőségéről és a légutak ön­ tisztulásáról. Az egyre kisebb járatokban áramló levegő végül a parányi oldalkamrákhoz jut: a közel 350 millió léghólyagocska a gázcsere tulajdonképpeni helye. lélek) Ez az a szerv mellyel új lelkierőt képes gyűjteni az ember. mint az itt futó vér áramlásának tökéletesnek kell lennie. hogy ezt érezte: ez természetes. és ahhoz. Lelki jellemzői: (lásd még köhögés. Bármelyik rendszer hibásodik is meg elsőként. illetve in­ nen tudja legkönnyebben kiadni a feszültségeket és az elhasznált anya­ gokat. Az egymást kölcsönösen lerontó folyamatok efféle ördögi köre szerve­ zetünkben számos más helyen is megfigyelhető! Bonyolult szervrendszer. nem érdemlem meg. mely ugyanakkor rövidesen maga után vonja a másik megromlását is. Miként a fizikai testet ellátja az élethez szükséges levegővel. Könnyen belátható: itt egy folyadék és egy gázrendszer találkozik (egy egy sejtsorból álló. melyekben örömet talált! Végzett örömteli dolgokat. de nem maradt ideje saját magára és nem vette észre azon dolgait. de itt helyezkednek el a szaglást és a hangképzést szolgáló szervek is. és így tovább. Orr-garat-gége-légcső-hörgőrendszer: ez az út a voltaképpeni gázcsere helyéig.

A tüdő: megújulása a tetterőnek. 280 . és nagyon is kifejtik hatásukat.le is mond . milyen levegőt szívunk be. éppen ezért alakul ki a betegség. A vizenyő alapvető feltétele.túlsúlyba kerül a víz. ragaszkodik ahhoz. mit ürítünk ki a környezetbe. hogy kimossa a felgyülemlett gátló tényezőket. Tüdősorvadás: Nem tud önbizalmat gyűjteni. ott vannak benne. kevésnek érzi magát. Igyekeznek a. kicsinek. következésképpen . melyekről nem vesz tudomást. nem vesz erőt magán. el kellene múlnia a betegségnek! A gyógyulás elengedhetetlen része azon célok kitűzése melyek való­ di örömöt. erőt gyűjtött. erő­ sen hangzik a ragaszkodás szó. az alapvető belső tűz. hogy ebből mit hasznosítunk. Visszafogja érzéseit. melyekkel erősíteni kívánta ön­ bizalmát! Most azon dolgaival kell foglalkoznia. Felszaporodik a víz. Valamikor régen erőt vett magán. Azon­ ban ezekből csak a kudarc élményei maradtak meg. sikerélmé­ nyeit növelik. milyen tisztaságúval. és új értelmet adnak életének. mert a beteg nem akar megszabadulni elképzelései­ től. Tüdővizenyő: (lásd meg ödéma) Kedvetlenség jellemzi.a védekezés ered­ ményeként . hogy azok a visszafogott érzések.felszínre törni. hiszen nem mindig válogathatjuk meg. majd cselekedett. hogy az adott területen is kialszik az életkedv.a megújulás re­ ményéről.a szellemet is ellátja a működéséhez elengedhetetlen új erővel és most itt mindegy. vágyait. Tudom. hiszen a visszatartás­ hoz elhasznált erők hiánya fogja eredményezni a nem kívánt folyamatot. melyek saját örömeit. Ennek következtében lélekben kezd lemondani . a betegnek most nincsenek húzó céljai. Eddig másoktól várta az elismeréseket. de ha nem ezt tenné. Az már sokkal fontosabb. amit már megismert és megszokott. A gyógyulás útján az iménti kijelentést kell alapul venni: visszafogja! Ez azt jelenti.

valami más akarja ráerőltetni a cselekvést! Érzi ő. hogy egy női szervezet valóban sokkal jobban tűri a hirtelen vérveszteséget. valaki más. hogy egy egészen más. többé nem képes betölteni szerepét. Ilyenkor az immunrendszerben betöltött feladatait a nyirokszövet többi része átveszi. E szervet fontos feladatai ellenére sem tartja a tudomány nélkülözhetet­ lennek. hordozója! Mi értelme lenne pusztán a temetőnek? A Teremtő jobb megoldást nem talált erre e problémára? Dehogynem! A lép csodálatosan példázza. és az egész élet során részt vesz a nyiroksejtek termelésében.Tüdőgyulladás: Lázad a megújulás „kényszere" ellen! Azt érzi. el kell távolítani. szükségessé válik a cseréje. a tűz és az összes elem szállítója. hogy erőt kell gyűjtenie. hasznos dolog szülessen belőle! Természetes. nem magáénak! Ha nem az ő ötlete. hiszen e dinnyeszelethez hasonló alakú nyirokszervben pusztulnak el a kiöregedett vörösvértestek. mint a férfié. átalakítani. A nő lépe mindig nagyobb. majd szükség esetén visszaüríteni a keringésbe. s így súlyos vérzés forrá­ sává válik. Ha balesetek következtében megreped. hogy minden létező előbb vagy utóbb elfárad. Igen lényeges a fentiek mellett. hogyan kell a „haszontalan" dolgokat úgy felhasználni. Ennél elmésebben 281 . de pusztán ezzel a ténnyel az orvostudomány még nem képes megmagyarázni azt a tapasztalatot. mással pedig nem tudja. akkor meg minek tegye meg? Tegye magáévá és meggyógyul! LÉP Fizikai jellemzői: Kissé költői módon a régi anatómusok a lépet a vörösvértestek teme­ tőjének nevezték és ez így igaz. Ugyanakkor a lép vérraktár is: nagy mennyiségű vért képes tárolni. hogy a lép a szervezetbe került idegen anyagok elleni védelem egyik székhelye is. értelmes. Lelki oldal: A vér az információk megújulása. de kívülről érkezőnek tapasztalja.

az alko­ holfogyasztás és a dohányzás. mégis azt mondjuk. tapasztalja az elvégzett munka örömét. (Hétköznapi életünkben is vannak már rá példák. A lép kiszűri az életünkben keringő ismeretek közül a feleslegeseket és a tovább hasznosíthatóakat pedig tárolja.szerepet. kell egy bizonyos mértékű nyomás. mégpedig olyan nyomás.nehezen lehetne elképzelni a feladat megoldását. Amikor az ember „időben" elvégzi feladatait. hogy lemásoljuk a természetet: hulladékhaszno­ sítás!) A beteg nem képes lépéseket tenni a megújulás felé. többször nem. Felhasználni. De ha nem örömmel vég­ zi. A határértékek mindaddig vita tárgyát képezik és meghatározásuk szükségképpen bizonyos mértékig önkényes. egyre kedvetlenebb lesz és elhanyagolja a megoldásra váró dolgokat. hogy csak egyszer tudott valamit megtenni. a szorongás vezet. hogy 140 és 85 Hgmm a „nor­ mális felső határa". Lelki tünetei: Ahhoz. ami az el nem végzett feladatok „nyomásából" ered! 282 MAGASVÉRNYOMÁS . megtapasztalunk konfliktusokat. A háttérben genetikai tényezők szerepelhetnek és idegrendszeri. Végsősoron a magas vérnyomás kialakulásához a félelem. valamint hormonális okok mellett a fokozott sóbevitelnek tulajdonítanak jelentős . Fizikai jellemzők: A megnövekedett vérnyomás a nagy vérkör verőeres rendszerének a normálisnál nagyobb nyomásértékeire vonatkozik. melyeket meg kell oldani. hogy megerősödve továbbléphessünk. akkor egyre tökéletlenebbül hajtja végre. akkor minden rendben van és érzi. A lép érintettsége azt jelképezi: a beteg úgy érzi. A már fennálló magasvérnyomást viszont egyértelműen súlyosbítja a kövérség. Ez a nyomás a megoldásra váró feladat! Egész életünk erről szól: elénk kerülnek helyzetek. hogy az ember igazán tudjon teljesíteni.ám mindmáig egyben vitatott . újrahasz­ nosítani a már „értéktelenné" vált anyagot. ami cselekvésre ösztökéli.

283 MÁJ . Működése messzemenően sokoldalúbb. átalakító. hogy a következő alkalommal már képesek legyünk hibáinkból okulni. hogy megfelelő indulatunk .Ebben az esetben is két részre kell bontani a betegség lelki tényezőit.lényegében anyagcsere-szerv. Másrészt el kell raktározni. tulajdonképpen egy megnyilvánulási formáról van szó. A szükségleteknek megfelelően képes raktározni és felszabadítani létfontosságú anyagokat. felépítő és lebontó folyamatok ezrei zajlanak egyetlen sejtjén belül is. El kell raktározni az ismereteket. mint csupán az epe termelése . Ekkor az embert különböző szorongások tartják gúzsba kötve. vitaminokat. A kialakulás „másik" oka a szív túlzott működése. A kérdés itt ebből adódik: szellemi szinten. szőlőcukrot. szándékunk legyen a cél sikeres eléréséhez. Hogy melyek ezek. melyeket a beteg kapkodva. Csak ezek birtokában leszünk képesek a legideá­ lisabb megoldásokat megtalálni. ahhoz. hepatitis.teljes mértékben pozitív értelemben véve -. ami azokból az ér­ zelmekből keletkezett. A mérgező anyagokat eltávolítja a keringésből. hogy a jelenben valamint a jövőben képesek legyünk feldolgozni egy „anyagot". a keringő vér mennyiségét. epe. bár ez csak látszólag kettő. májdaganat) A „nagy" raktározó. sőt a magzati életben még vérképző szervként is működik. Lelki oldal: (lásd még: anyagcsere. hasnyál-mirigy. emlékezni kell. De melyek is ezek? A magas vérnyomás a beszűkült erek miatt alakul ki. Ismerni és emlékezni kell hibáinkra. szabályozza a vérfestékek anyagcse­ réjét. erényeinkre. kiválasztó. ha ismerjük a testrészek szellemi jelentését. Fizikai jellemzők: A felhasban. Biokémiai útvonalakon zsírok. és egyben méregteleníti is. Véralvadási faktorokat épít fel. lelki oldalon mit raktároz és alakit át? Mint tudjuk. a jobb rekeszkupola alatt helyezkedik el testünk legna­ gyobb mirigye. szénhidrátok és aminosavak átalakítását végzi. meggondolatlanul adott ki magából. meg­ tudhatjuk.

vagy . ellenkezője zajlik le: felfújja dolgait. Megbetegedései az indulatokból adódnak. Ez pedig azt sugallja: ne tegye. mint ahogyan a máj zsugorodás.A tárolt tudás alapján az ember képes megkülönböztetni mire van szük­ sége. A máj termeli az epét. a máj nem tud meg­ különböztetni. mert csak akkor beszélt róla. amikor robbanásszerűen kitört belőle és a felfokozott indulatok követ­ kezményeként nem talált megértésre. melynek birtokában van. mert értelmetlennek tartja a beszédet.számunkra .elnyomtuk . Ennek sajátossága. problémáit. Melyek vagy teljesen háttérbe szorultak . Ha nem lenne benne semmi sem „kényszerítene" azok megoldására. eluralkodtak rajtunk. ha abban . A gyógyulás útja keresztül visz a méregtelenítésen.ami meg kellene tennie .jelen esetben . hogy az élet nehézségeit csak akkor vagyunk hajlandóak leküzdeni. mit kell kiüríteni. vagy egyáltalán nem hasznosítja azokat. Azaz meg kell sza­ badulni a szellemi mérgektől is.most már —.halogat és visszafojt. Belefárad abba a sok felhalmozott. de vagy rosszul. Ha a tudat nem akar emlékezni. Bizony be kell látnunk. hogy soha nem akkor és nem úgy hangzik cl. lassan eluralkodna sorsunk felett. kerülje ezeket a konfrontálódásokat. Hagynánk mindent. A máj megnagyobbodáskor pedig az imént jellemzett folyamatnak az. Elkerülni pedig . pontosan lemásolják egy­ más viselkedését.csak egyetlen módon lehet: a tároló helyet csökkenteni kell. a tudat sem lesz képes betölteni feladatát. nem raktároz el.megnagyobbodás. Eluralkodik. A zsugorodásnál a kiégés a jellemző.vagy épp el­ lenkezőleg. mit kell hasznosítani! A máj állapota szorosan összefügg a tudattal. hogy sokkal intenzívebb hatást vált. ki nem mondott és így értelmetlen­ né vált erőbe. A felfokozott indulat másik sajá­ tossága. Ha a máj nem különböztet meg. tehát visszatért a problémája. Nem talált megértésre.keserűség van. Felhalmozódik benne egy csomó indulat . mint kellene. Hogyan tudunk megszabadulni ezektől? Sehogy! 284 . Feleslegesnek tartja . nem törődnénk vele. kevesebb probléma fér be. Ha kisebb a hely.

ismeretben létezik jó rész is! Itt az a feladat tárul elénk. felszínükön pedig sárgásfehér genny­ csapok bukkannak elő. meghatározni a szükséges reakciókat. meózást. Kezdetnek. hogy a szájsebek hihetetlenül gyors és jó gyógyulási hajlammal rendelkeznek. gyűrűszerűen körülölelve e két csatorna bejáratát. Ebből egyenesen következik. Nyiroktüszők halmazából nagy tö­ megek épülnek össze e helyen. 285 . He­ veny gyulladásuk esetén duzzanat és vérbőség lép fel. Eldönti a bekerült fizikai. Szellemi síkon eldöntik. ízlelés (érzések elemzése) után a garatban lévő mandulák segítenek szelektálni. de esak kezdetnek elegendő ez is: lehetséges-e más értelmezés is? Első lépés . és ezen át oda-vissza vándorolnak.Minden létező dologban. szellemi anyaggal kapcsolatos teen­ dőket. rajzanak a nyiroksejtek hadai. MANDULÁK Fizikai jellemzői: E szerveink a tápcsatorna és a légutak kapuját őrzik.minden betegségre vonatkozik . Súlyosabb esetben a mélyükön pangó váladékban gennykeltö kórokozók szaporodnak el és a mandulák gennyel telnek meg.a pozitív kétkedés. A bősé­ ges vérellátás mellett ez az oka annak. A rágás (gondolkodás. elődomborítva a nyálkahártyát. A szervezetnek szüksége van valamilyen stimuláló anyagra. ugyanezen a területen súlyos védelmi zavar keletkezik. tudásban. súlyos nyelési nehezítettség és magas láz kísére­ tében. Ez a páros szerv végzi az elsődleges szűrést. így a behatolás helyszínén nyernek azonnali információt bármely baktériumról. amiből bármikor erőt. hogy az eddig megszerzett. Egy olyan kétség. elmélkedés). és támaszt meríthe­ tünk. A híres és hírhedett garatmandulák is óriási nyiroktüsző-halmazok. ami serkenti. ami előre visz. mire van szüksége a testnek és a szellemnek. Lelki jellemzői: A védekezés első vonala. kialakított képünket más­ ként is lássuk. hogy ha az immunrendszer meggyengül. noha a szájüreg (a to­ rokkal és a garattal együtt) állandóan fertőzött területnek számít.

ismereteket sze­ rezzünk. minden megismertben található számunkra hasznos is. Lázad. hogy a világ erre hogyan reagál. sőt nagyon sokszor egyáltalán nem leljük örömünket. az erőszakosság és a félelem buktatóin. ismeretekhez! Könnyen lehet. mit kíván elérni! A részismeretek alapján meghozott döntések rendre rossz tapasztalatokat fognak szülni. így 286 . s ez nem is történhet másként. hiszen döntés és elfogadás között meg kell találnia a harmóniát. mint a természe­ tes kétkedés. de nincs más megol­ dása! Másrészt: senkit sem érdekel. életszemléletét. Ebből a tevékenységből fakad azután a mandulák megbetegedése is. amikor „lenyeljük" a világ ránk vonatkozó megnyilvánulását. szükség van az elfogadásra. Tudja. Talán elmúlnak fölüle ezek a zavaró érzelmek. önsanyargató viselkedés velejárója lesz (a lelkiisme­ retre alapozva) a lázadás. ami tovább fokozza a két iménti érzelmi állapotot! A természetellenes. Kétkedve.éberen tartja az immunrendszert. Az éberség nem más. ami erő­ szakosan fog felszínre törni. Lustaság: az ember bedugja fejét a homokba. amennyiben tudunk megkülönböztetni. Válogatni kell. sőt biztos. Nem akarja. mert csakis egy féleképpen igyekszünk szemlélni dol­ gainkat. növekedni benne. Félelem fog megszületni. mellékesnek tűnik. Reméli: megússza. hogy tapasztalatot meríthessünk. de inkább a tétlenséget választja. mit jelentenek ezek az erős kifejezések. A tétlenségből. ezzel megakadályozva az észszerű cseleke­ deteket. hogy ő megőrzi eddig életét. ő mit nem akar. milyen pótcselekvé­ sek szükségesek a „kívánt" eredmény eléréséhez? A válogatás nélküli elfogadás vagyis jelen esetben beletörődés kialaku­ lásához keresztül kell menni a lustaság. Nem dönt. hogyan alakul ki a gyulladásos folyamat. úgy változnak dolgai. Ez az egyféle nézőpont pedig ez: én mit akarok! Az. A hasznot viszont csak akkor vagyunk képesek értékelni. Igyekszünk fejünket ho­ mokba dugva figyelmen kívül hagyni a gyengéd terelgető erőket. mit kellene tenni. Nézzük. de nyitottan viszonyulni az információkhoz. életének konzekvenciáit fél ismeretek alapján kívánja levonni. tapasztalatok. az elnyomottságból felszaporodik az energia. majd döntenek a feje fölött! Ez persze feszültséget ébreszt benne. Eletünk során ahhoz. de ebben nem mindig. mert valahol lelke mélyén érzi. A rémület kialakulása előtt nézzük meg. Az elfogadásnak arra a formájára. csak ez számít.

daganatok és idült mérgezések mind vezethetnek med­ dő állapothoz. legyen szó fizikai ételről vagy szellemi táplálékról. Mégpedig így: saját kezébe veszi az irányítást. tehát meddővé válhat. A férfi rendelkezik a dominanciával. a döntések meghozatalát! A gyulladásos folyamatoknak következménye a mandulák megnagyob­ bodása. Régebben csak a nőben kutatták az okot. hiszen a bejövő információk. MEDDŐSÉG Fizikai jellemzői: Ha az ivarszervek vagy a nemi szervek kivezető útjai súlyosan káro­ sodnak. de ugyanezt nem is csekély mértékben a pszichoszexuális zavarok is előidézhetik. kölcsönösen segítik az élet alakulását.nem. a dolgok. a problémák sokasodása. Hasonlóképpen. jelen ismereteink alapján azonban az esetek felében a férfi betegsége áll a háttérben. a teljes kép kialakításához szükségesnek tartom. amit a nő befogad és majdan táplálhatja. mely utóbbi ugyanolyan súllyal esik a latba. és azt nem építi be szer­ vesen a férfiúi mivoltába. A torokban helyezkednek el. a megtermékenyítő erővel. min­ tegy őt téve felelőssé a meddőségért. 287 . milyen alapvető. az ember utódok létrehozására képtelenné válik. Hormonzava­ rok. ősi tulajdonságokkal rendelkezik a férfi és a nő. nevelheti. Tisztázzuk. csak valahogy másként mehet tovább élete. A jellegzetességek össze­ mosódnak a kettősség következtében. A férfiak rendelkeznek egy olyan szellemi résszel mely női jellegzetességekkel bír. legyen az szervi el­ változás avagy a lélekben keresendő ok. klimax és hormonok) A betegség megértéséhez. gyulladások. és a nőkben is megta­ lálhatóak a férfi tulajdonságai. Ez a két ősi erő harmóniában él egymás­ sal. Lelki jellemzők: (lásd még hüvely. anyagok ott áramlanak keresztül. méh és daganatai. hogy távolabbról induljunk. nemzőképtelenné válhat. ha a nő az önmagában hordozott férfit akárcsak tudattalanul is megtagadja úgyszintén csökken a befogadóképessége. Amikor a férfi nem vállalja fel a benne élő nőt. gerinc.

az új dolgok létrehozásának boldogságát. Ezt természetesen minket síkon igaz. míg a Nő nőiességének teljes tudatában van. amikor a méhszáj nyálkahártyája meggyengül. Fizikai síkon ennek egyenes következménye a meddőség. Nem fogadja be a férfi megtermékenyítő erőit. majd újra kép­ ződik. a gyengéd. Es ami­ kor a meddősségről beszélünk. azoknak nem biztosít termékeny talajt. a teremtést kihordó. A születés misztériuma nem me­ rül ki „pusztán" a fogantatásban és a születésben. Gyulladásos és daganatos elváltozásai jól ismertek. Az egyik ok: folyamatosan éri a testi-szellemi behatás: nem feltétlenül konkrét fizikai behatásra gondolok. akkor (előtte és vele együtt) megjelenik a 288 . ül a kismedence közepén. hogy beforrna? A nő agresszívnek. Amikor az ember megtapasztalja a teremtés. hiszen nem csak a testi behatolás miatt alakul ki a seb. Ez a szerv mindaddig tökéletesen működik. nem érzi magáénak a neki juttatott örömöket. s a kettő együtt jelentkezik. seb képződik rajta anélkül. Lelki jellemzői: (lásd a kapcsolódó részeket) Ez a csodálatos szerv is túlmutat a pusztán fizikai tulajdonságain és egy sokkal összetettebb jelentéssel bír.A nő a befogadó. bár ez talán az élet egyik legnagyobb csodája. A belső üregét burkoló nyálkahártya 28 na­ ponként újul meg: vérzés és elhalás kíséretében leválik. mely mint fordított körte. Amikor valaki a „szeretkezést" bántónak és fájdalmasnak érzi. MÉH Fizikai jellemzők: Tömör és erős izomfallal rendelkező szerv. erőszakosnak éli meg a „behatolásokat". utóbbiak közül is a méhnyak és a méhszáj rákjai rettegett folyamatok a köztudatban is. Méhszájseb: Miért is tud kialakulni az a folyamat. mindezek harmóniája csorbát szenved. megvalósító.

Miért nem működi tökéletesen a védekező mechanizmus ezen a részen? Röviden válaszolva: elfáradt. kettős domború kiemelkedés a mellkason. És tudott. Egész pontosan ez az alábbiakat je­ lenti: attól függetlenül. hogy ezen a területen. A táplálás. Gondolatai telve vannak az emlékekkel és a jö­ vőtől való félelemmel. Fizikai jellemzők: A szépség és a nőiesség. az elmében. az elme megteremti a negatív él­ ményt. a szegycsont két oldalán. Alakja és nagysága rendkívül változatos és műtétileg jól formálható.szellemi behatolástól való félelem. a fel nem dolgozott veszteséggel kapcsolatban gyengül a szervezet és a tudat ellenállóképessége. hogy a steril. melyek örömet ébreszthetnének. Rákos elváltozásai esetén lelki katasztrófát okozó eltávolítása jelzi. hogy megtörténik-e a behatolás fizikai szinten vagy sem. hogy történik-e tényleges behatolás. A másik oka pedig az. hogy e létfontosságúnak egyáltalán nem mondható szervünk mégis milyen hatalmas jelentőséggel bír. Elválasztó szervvé a női mell a terhesség során alakul idegrendszeri és hormonális parancsokra. amikor szoptatás során gennykeltő baktériumok jutnak be a mell állományába. mint az „őt" ért „sé­ relemmel". a gondolatokban ugyanúgy lezajlik a folyamat. erőszakkal. Kialszik benne az öröm tüze és ennek egyenes következménye. olyan szinten működni. Nem marad sem ideje. 289 MELL . az anyaság és a nemiség eme szimbóluma hideg tudományossággal megfogalmazva páros mirigy. Gyakori betegsége az emlőgyulladás.keleten szinte ismeretlen. a szoptatás titokzatos és bensőséges kapcsolatot teremt édesanya és kisded között. hogy a szervezet immunrendszere nem képes. belefáradt és nincs miből feltöltődnie. hogy kijavítsa a hibát. sem kedve megkeresni azokat a dolgokat. Miért? Mert a tudat semmi mással nem tud foglalkozni. Rosszindulatú daganata a nyugati világban a leggyakoribb rákféleség . Magyarán: teljesen mindegy. Feladata az újszülött táplálása. Ezt a test tényként éli meg és így is reagál rá.

másoknak gondoskodást. vagy éppen nagyon előtérbe helyezi saját vágyainak kielégítését. megvan rá a lehetősége. de nem veszi meg. illetve a nagyon is anyagias támogatás (a pénz). problémáikkal együttérzően foglalkozik és képességeihez mérten gondoskodást nyújt. nem legtisztább érzései szerint nyújt át magának. kebelre szorítás. Legfőbb hozzátartozó lelki tulajdonságok: a táplálás. hiszen jelentésében lényegi különbség nincs. Erre példa a szoptatás. Ide tartozik az is. Megbetegedés vagy figyelmeztető jel akkor alakul ki. vagyis amikor nem. mondjuk szeretne egy jó ruhát. Ragadjunk ki néhány betegséget 290 . Az imént „pusztán" a szellemi oldalról közelítettem meg a mell kérdését. és nem múlhatja felül újszülöttkorban. a célokért való kiállás. Ezen ezt értem: nem szíve szerint cselekszik. az érzésekkel való táplálást jelképezi. amikor önmagáról kellene gondoskodnia. azzal van szoros összefüggésben. hogy ezt az érzelmi gondoskodást ön­ magára is fordítania kell. de meg kell világítani a fizikai világ (a megnyilvánult világ) oldaláról is. amikor túlzásba viszi a másokról való gondoskodást. amikor ez az egyensúly megbomlik. A bal mellel „ellentétben" a jobb mell jelentése már sokkal anyagiasab­ ban mutatja az embert. vagy nem úgy gondoskodik a nő. Jobb mell: Inkább a fizikai oldalra vonatkozik. gondoskodás. A körülötte lévő emberekkel. Jusson eszünkbe az a tény nem lehet eléggé hangsúlyozni -. Lelki jellemzői: (lásd még daganatok) Itt természetesen nem csupán a női mellről beszélek. Bal mell: Az érzelmekkel. To­ vábbá az egyensúly elvesztéséhez vezethet az is. ahogy az ideális. Mindkét nemnél azonos értelemmel bírnak.enzimeket és immunanyagokat is tartalmazó anyatejet semmilyen más táplálék nem helyettesítheti. természetesen a nőknél súlyozottabban. hanem a férfiéről is.

Mellékveséink relatíve parányiak. Először tehát gondoskodjon saját magáról. amelyek a szervezet só . A kén­ sárga metszlapú.). belső elválasztású mirigy. aki fél az újabb kudarcoktól. fehérje. A probléma abban az esetben kezd testet ölteni. háromrétegű kéregállomány termeli az úgynevezett kéreghormonokat. hogy nem szeret másokról gondoskodni. mert önmagára elegendő figyelmet fordít és ennek kö­ vetkeztében a külvilág felé is odaadóan viselkedik (bár ezt nem szívesen vallja be). ami a másoknak és önmagának adott gondoskodásban van. hogy felborul az a kényes egyensúly. nincs gond. A jobb oldali háromszögletű. Nem képes szembenézni önmagá­ val. mert belül egy sérült ember lakozik. kb. Ám e csöppnyi szigetek . Ezért ki akarja rekeszteni a problémát.Sömör jelenik meg a mell alatt: táplálnia kellene a körülötte álló embe­ reket. Pedig épp arra vágyik. nem akar gondolkodni. Itt kell-elkezdeni.és vízháztartását. MELLÉKVESE Fizikai jellemzők: A két vese felső pólusán sapkaszerűen ülő páros szerv. a bal félhold alakú.melyek az agyalapi mirigy ve­ zénylete alatt állnak . a „pőreség" érzéséből ered. működészavarai abban rejlenek. Jobb mellen megjelenő elváltozás: a fizikai táplálásra utal (főz. aztán tud a másik felé fordulni.szerteágazó módon irányítják létfontosságú élet291 . Azonban ez nem több egy színjátéknál.és zsírforgalmát. hogy gondoskodnia kellene. a másodlagos nemi jelleget szabályozzák. Ekkor betegség keletkezik. Ha csupán nem szeret az ember másokkal törődni. amikor a külvilág felé azt mutatja. 5g súlyúak és 2-3 cm-esek egyenként. pénzt ad kölcsön stb. Összességében elmondható: a mellek betegségei. de nem tud erőt venni magán. hogy gondoskodhasson sze­ retteiről. nem lesz betegségforrása. s emellett a gyulladásgátlásban igen nagy hatásúak. Szembetűnően magas a kéregál­ lomány C-vitamin tartalma. A velőállományban pedig az adrenalin és rokon vegyületei képződnek. A lelke legmélyén érzi. Játszik. A fájdalom a kiszolgáltatottság. mert ez utóbbi cselekvés (szerinte) fájdalmas hatással lenne rá.

hajolás során fokozódik. amelyhez a tüdő szivacsszerű szövete könnyen alkalmazkodik és így kitölti a rendelkezésre álló teret.pl. szédülések kisérhetik. feldolgozását. ha oda vér vagy genny tör be.folyamataink százait. tüsszentés. vagy. Ha folyadék gyülcmlik fel . késszerüen szúró fájdalom. ezek adják a belső tüzet. Tényleges üreg a mellhártyák között csak akkor keletkezik. átmeneti látászavarok. a mellűrt. hajhullás. Pajzsmirigy-eltérések. Ezt szolgálja a mellhártya. De ehhez szükséges. Ez biztosítja az erőt. hogy a tüdő külső és a mellkas belső felszíne egymáson szabadon el­ csúszhasson. ami jelentős szerepet játszik a szervezet ellenálló-képességében. Fizikai tulajdonságok: A maximális kilégzési és belégzési állapot között nagy a térfogatkü­ lönbség. a külső-belső problémák felismerését. Túlműködésük vagy csökkent aktivitásuk súlyos anyagcsere. Gyógyítása: Adjunk a mi belső tüzünkből és a beteg újra találja meg azon vágyait. amely két fénylő lemezből áll. vagy vér tör be („vizes" mellhártya és vérmell). mely köhögés. közöttük pár cseppnyi kristálytiszta folyadék van. A mellhártyagyulladas vezető tünete a heves. melyek valódi örömet. tüzet élesztenek benne. A két lemez egymásra siklik. gyulladás esetén. mert elváltozásai már csak akkor mutathatók ki. amikor már sok bajt okozott. a másik belülről borítja a mellüreget. Előrehaladott gyulladásos folyamatoknál a mellhártya két lemeze he­ lyenként kisebb vagy nagyobb területen összetapadhat. amely a lapszerinti szabad elcsúszást biztosítja. Termeli a szükséges hormonok egy részét. Lelki jellemzők: Megbetegedése roppant nehezen ismerhető fel (saját tapasztalataim alapján). mert ráksejtek árasztják el a mell­ hártyák felszínét -. egyik a tüdőt burkolja. ha levegő kerül be a tüdő vagy a mellkasfal sérülései következtében. ez a 292 MELLHÁRTYA .és hormonális zavarokat von maga után. ha gyulladás miatt ott savó jön létre.

fulladás lép fel. mint a testi-lelki megújulásnak természetesnek és fo­ lyamatosnak kell lennie. Magyarul: minden külső behatás nélkül úgy kell tudatosan változnunk. Átmeneti vakság. a csokoládé . Nőknél gyakoribb. hogy a folyamat nyugodt és zökkenőmentes legyen. Émelygés. szemizombénulás. A mellhártya segíti. elemi erejű fejfájás. vagy legalábbis a tünetek enyhítésében az orvoslás nagyszámú. vagy fizikai stressz. leginkább a serdülőkorban vagy a felnőttkor elején. MIGRÉN 293 . A kezelés ekkor mellkascsapolás. vizelési inger. Mi idézi elő e mélyen zajló drámai változásokat? A migrénes rohamokat gyakran váltja ki érzelmi. kizárva a külvilág fény. s különös mó­ don.és alkoholtartal­ mú italok fogyasztása. Fizikai jellemzői: Féloldali.és szikralátás.és hangingereit. eszméletvesztés és tudatzavar is előfordul. elsötétített szobában fektetjük le. amely rohamokban jelentkezik és órákig. csillag. különféle fájdalomcsillapítót vet be. fronthatás. túl kevés (esetleg túl sok) alvás. cikkcakkos fényjelenségek vagy szabályos mértani alakzatok felvillanása. légzőrendszer) A légzésnek is. kimerültség. lüktető. A migrénes látászavar fény-hallucinációkkal jár. Sokat segít. E félel­ metes tünetek hátterében a nyaki vagy agyalapi verőerek valamelyikében zajló kórfolyamat áll: érgörcsöt követő érfalvizenyő lép fel. Lelki jellemzői: (lásd még gyulladások.így pl. gyakran menstruáció idején lép fel. vagy heves lüktetéssel kísért értágulat. hányás. levegőt vennünk. Gyógyításában.tüdőt kívülről összenyomja és súlyos nehézlégzés. a kóros folyadékgyülem lebocsátása. homályos látás vagy fényiszony kíséri. vagy még tovább eltarthat. hogy nem érezzük kényszernek. Tehát nekünk alkalmazkodnunk kell ehhez a természeti törvényhez. de érezzük a belülről fakadó szabadságot. esetenként bizonyos ételek . ha a beteget csendes. úgymint fényfellobbanások.

valamilyen elvhez. hogy köz­ ben már nem marad ideje az élet naposabb felével foglalkozni. 294 . és mint fekete. Ha kétoldalról összenyomjuk. ha tudja. hadd változzon magától! A betegnek kell tudnia. A gyógyulás. vi­ selkedési szisztéma? A könyv elején már kitértem erre: semmin sem lehet változtatni. Gennykeltő baktériumok előszeretettel telepednek meg itt. Hagyni kell. fonálszerű zsíros törmelékként ürül ki. milyen cselek­ vés váltja ki az üresség érzését. Itt nem kell feltétlenül „valami rosszra" gondolni . a teljes gyógyulás útja a feloldásban. A görcsökkel járó folyamatoknál az alábbi jellegzetesség áll a háttérben: valamihez. mákszemnyi pont tűnik fel az arcbőrön. vagy valakihez igen szorosan.feloldatlan . csaknem erején felül ragaszkodik. a nyugalmat. és ráadásul nagyon is tisztában van a megoldással. és talál. Ebbe már nem férnek be az újabb ismeretek. de helyette kibúvókat és indokokat keres. Könnyebbé teszi haladását. Piszok és por tapad bele. egyre kevésbé tud koncentrálni a nyuga­ lomra és egy felpörgetett állapotba kerül. Ez a ragaszkodás annyi erejét leköti. Ez természe­ tesen csak az adott . mi. melyek alátámasztják tehetetlen­ ségeit. a harmóniát teremtő tapasztalások. Tudja. minek szeretne hátat fordítani. s el­ fertőzve a területet gennyes pattanás alakul ki. az ismeretek gátolt áramlásának feloldásában van. magányosságot érez. miszerint a mitesszer gyógykezelésében leg­ hatékonyabb a rendszeresen használt csapvíz (!). MITESSZER Fizikai jellemzők: A faggyúmirigy kivezető szakaszában a mirigy pangó váladéka beszá­ rad. Ebből már kikövetkeztethető a célirányos cselekvés is. ezáltal egy dugasz keletkezik. Minden­ napjai igen zavarosan telnek.Lelki jellemzői: Az ér görcsei valamilyen kielégítetlen vágy miatt alakulnak ki. De ez is közrejátszhat. Egyre inkább magára-maradottságot. Igazat kell adnunk néhány bőrgyógyász javaslatának.problémára vonatkozik. Vajon mivel oldható fel ez az évek alatt jól megindokolt hozzáállás.

savós-nyálkás. valaki akadályozza megszaba­ dulásunkat. Indokolt esetben (ha baktériumok vannak jelen) antibiotikumok. Másrészt érezzük. allergiát kiváltó anyagok. Vagyis valamilyen inger érte az imént említettektől. Okai: vírusok. Ez a két dolog szorosan összefügg és együtt jelentkezik. ezért szükséges a kiürítése. Az orrlégzés nehezí­ tetté válik. tompa fájdalom. gyulladásgátlók. Pórusait arra is használja. vírusra. esetleg gennyes vagy véres váladékcsorgás jelentkezik az orrnyílásokon. hogy megszabaduljon feleslegessé vált anyagaitól. anyósra. Vízszerű. hogy a betegnek elment az életkedve. így ráfoghatjuk a szomszédra. Szellemi szinten tekintve jelentése és funkciója ugyanaz. Dugulás-érzés. mert nincs bennünk elegendő erő. A külvilágból felvett tudásanyag. Gyógyítás: Gyógyszeresen: C-vitamin.Lelki jellemzői: (lásd még bőr) A bőr pórusain keresztül lélegzik és anyagcserét folytat. Fizikai tünetei: (lásd még: arcüreg) Az orr (valamint az orr-melléküregek és az orrgaratüreg) nyálkahár­ tyájának hurutos lobja. Egyet azonban tartsunk szem előtt: miért tudott „kihűlni"? Ebben az esetben talán a legszerencsésebb. termé­ szetesség a kilökéshez. de mindezek semmit sem változtatnak azon. aminek közvetlen következménye a nátha vagy meghűlés. ha a naphoz hasonlítjuk az embert. mégpedig azért. információ nem minden esetben nyeri el tetszésünket. Mikor fog kialudni a nap? 295 NÁTHA . baktériumra. baktériumok. Előfordul. Lelki oldal: Sok mindenre ráfoghatjuk a nátha kialakulását és valószínűleg valahol igaz is lesz. orrcseppek. hogy ez a folya­ mat elakad. teltségérzés kíséri.

Utódokról kell tehát gondoskod­ nunk. a meg­ hűléshez: A viz: információt szállít. elégeti a mérgeket. magabiztosságot. vagy inkább örömet érezzen benne. A tűz: kordában tartja az energiákat. könyvemben. mit talál. melegíti a vizet. A föld: adja a biztonságot. nemiség és szaporodás összefonódva lelhető fel az emberben. Ezt önmaguktól is megtennék. ami­ kor hiányzik az égéshez szükséges „anyagok" valamelyike. amivel táplálhatja a tüzet.. ami örömmel és megelégedéssel tölti el! Ez lehet egy cél. A négy Őselemet alapul véve négy úton juthatunk el a náthához. egy megtörtént esemény. A szervezet az energiaminimumra törekszik és a harmóniára. A levegő: új erőket hoz. Ha kevés bennünk a tűz. és így tovább. hogy az emberben is akkor alszik ki a belső tűz. de még célravezetőbb megoldás. túlsúlyba kerül a víz eleme és folyni fog az orrunk. Bővebben olvasható erről a témáról a Spirituális útmutató szellemi ván­ doroknak c.. Férfi és nő pedig: társak. ám az „okos" ember folyton akadályokat gördít a termé­ szet folyamatai elé. vagy akár egy szeretett személy. s evégett nem. 296 . A gyógyulás útja: Keresni kell egy olyan dolgot. a lényeg: számára már most is örömet adjon. Beszélgessünk a beteggel. közvetíti a gondolatokat. véges. NEMI SZERVEK Fizikai oldal: A fizikai lét íve behatárolt.(Nagyon leegyszerűsítve!) Amikor felemésztett minden olyan anyagot. vagyis ezek az elemek igyekeznek kiegyensúlyozni egymás hatását. és kérdéseinkkel önmagát vezeti rá a megnyugtató megoldásra. Teljesen mindegy. Hiányában elesettség és fáradékonyság lép fel. ha kérdez­ zük. Ebből következik.

új tettek. hogy cselekvésének semmi értelme. csökken a regenerálódó képesség.és gerincvelői idegek. a pajzsmirigy. Jobban nem részletezem. A nő fogad. Röviden nézzük meg a konkrét bajokat. A férfi alapszerep: az öröm adása. Ezért nem is fogja örömmel. Ez az anatómia síkján leírva csatornák. másrészt alaposan tárgyalom a konkrét folyamtoknál. De ezt lehet általánosítani is: az adás! Önzetlen adás. nyakizmok. megfelelő tűzzel ellátni nemi szervét. Könnyen megbillenhet az egyensúly a félreértések következtében. gége. hanem táplálás és védelem is a magzat teljes kifejlődéséig. átjuttat. az imént felsorol­ tak mind rossz „vért" szülnek. A férfi ad: átad. Az adott területen meggyengül az immun­ rendszer. A lényeg azonban nem változik.Párok. a fejbe felszálló és onnan alászálló erek valamint az agy. s végül az Ő feladata a világra juttatás is. Befogadás. légcső. garat. üregek és sejttermelő mirigyek bonyolult rendszerét jelenti. Alkotói: a nyakcsigolyák. amit ad. önvád és visszahúzó­ dás! De a végtelenségig sorolhatnám még a különböző viselkedési min­ tázatok kialakulását. akik kiegészítik egymást. Ebből aztán azt az elhamarkodott tanulságot vonja le. NYAK Fizikai jellemzői: Fejünket a törzsünkkel összekötő szervünk. tesz: testén belül nem csu­ pán a megtermékenyítés zajlik le. babusgatás. nem jól adja stb. mint a férfira. 297 . életre keltés. Lelki tünetei: (lásd még az adott betegségek tárgyalásánál) Amikor a párok nem képesek kiegészíteni egymást. új gondolatok. mintegy életet adva neki. nyaki zsigerek. Következésképpen az adott terület könnyebben betegszik meg. Az ember azt hiszi. mert egyrészt ugyanazok vonatkoznak rá. A női alapszerep: az öröm elfogadása és kiteljesítése. kedvvel. akkor keresni kell valami mást és ez a más gyakran a belső vívódás. nem elég értékes. befogad és még ennél is többet. odaadás.

Lelki jellemzői: Erről itt csak általánosságban tudok beszélni. Természetes a túlzás csak arra az esetre igaz. Ez pedig a túlzott nyakasságból eredő fokozott keménység. Amikor nyálkahártya probléma alakul ki. Hullámszerű. mechanikai. hogy a nyálkahártya szerepe a simulékonnyá. mely jórészt a mellűrben he­ lyezkedik el. végül egy kétrétegű símaizomréteg következik. a garat és a gyomor közötti összeköttetés.Lelki jelentése: Problémák két okból fejlődhetnek ki. Fokozott ingerlékenységet mutat. NYÁLKAHÁRTYA Fizikai jellemzők: Üreges zsigereket bélelő háromrétegű hártya.és hőhatáso298 NYELŐCSŐ . Fizikai jellemzők: Emésztőrendszerünk ujjnyi vastagságú. tovahaladó mozgásai hajtják lefelé a falatokat. ez a két ok azonban minden esetben együtt jelentkezik. amely a nyálkahártya mozgatását végzi. azt jelenti. hiszen szervezetünkben számos helyen megtalálható. amikor elváltozások jelentkeznek! A másik oldal ennek az „ellenkezőjét" jelenti: kialakult benne egy igen erős csalódás. ebből félelem. a kinyílástól való félelem növekedett ki. ezáltal a kívülről . valóban cső alakú szakasza. kötőszöveti részében jellegzetes mirigyek találhatók. és kü­ lönlegesen vastag nyálkahártyája durva vegyi-. mert nem érzi magát elég erősnek a problémák megoldásában. Síkosabbá teszi a szerveket.de ez belülre is vonatko­ zik -jövő szurkálódások élét csökkenti (lásd még allergia). azaz túlzott érzékenységet mutat. hogy egyre kevésbé képes rugalmasan viszonyulni az ingerekhez. elvekhez való ragaszkodás. Felszínét különféle hám borítja. esetenként túlreagálja dolgait. síkossá tétel. A lényegét tekintve azonban elmondható.

„sző­ rös" gyomorhurutban. hogy a számunkra nélkülözhetet­ lent lenyeljük. s ennek a felépítésnek köszönheti a nyelv rendkívül sokoldalú mozgé­ konyságát. dolgot mely nem hasznos. Nyelvünk elváltozása. mely végül a gyomorba jut a kellő pillanatban ellazult gyomorkapun keresztül. sem kedvünk a hasznosak. időnk. áruló jelzője számos be­ tegségnek. vagy le kell dolgoznia. melyek a tér mindhárom irányába képesek húzódni. s a háttérben ilyenkor vérsze299 NYELV . Fizikai jellemzői: A szájfenék hatalmas. Akár fejjel lefelé való testhelyzetben is lefelé tolja a gyűrű alakban végigfutó összehúzódási hullám a falatot vagy kortyot. idegesítő „táplálékainkat". megfogott. nem marad erőnk.kat képes elviselni. a forró ételek és a maró hatású alkoholok és a fűszerek hosszú ideig „bűntelenül" nyelhetők le. befogadására! Bővebben. Albert már utalt rá: bűntelenül lenyelhetünk dolgokat! Csak az Isten a megmondhatója. Lelki jellemzői azok a hétköznapi meglátott. megrágott és lenyelt tapasz­ talatok. konkrétabban akkor lehet elemezni. ellenérzéseinkről nem veszünk tudomást. bizonyos határok között kell tartani. Ha kettőzött körvonalú piros foltok tarkítják sár­ ga szegéllyel. a növé­ nyi rostok. Természetes dolog. milyen extrém dolgokat vagyunk képesek hosszú időn keresztül lenyelni! Lenyeljük a feszélyező. így például füstös vagy kormos a nyelv mérgezésekben. térképnyelvről beszélünk. melyeket fel kell.és B-vitaminhiány esetén. Csak a csodálkozás marad: fáj a gyomrunk! Mindannyiunkban ott van a képesség. az örömteli táplálékok lenyelésére. tömör kiemelkedése. Ezt kordában. Néha a csak többé-kevésbé megrágott falat. hogy lenyeljünk olyan jellegű táplálékot. amikor górcső alá ve­ szünk egy itt jelentkező betegséget (lásd ott). vörös vagy málnaszínű skarlátban. De tartsuk szem előtt: ha sokáig csak rosszat nyelünk. fekete A. Nagyszámú izomkötegből tevődik össze. elszíneződése érzékeny.

. hogy erre vonatkozóan ezerféle szólás és mondás ismeretes. 300 . félrehajlik a kö­ zépvonaltól. Fedheti fehér vagy piszkossárga lepedék gyulladásokban. mint a kígyóé. melyik viselkedés okoz nagyobb örömet: a benntartás. veleszületetten. hogy mondanánk valamit. a meg/kibeszélés harmóniája vagy diszharmóniája tükröződik a nyelv különböző elváltozásain. Lelki jellemzői: Az önkifejezés. Nem lehet csodálkozni azon. ERRE alapozva könnyebbé tehetjük lépéseinket. értékelni és átértékelni kell a felgyülemlett érzéseket. hova­ tovább gyilkoló eszközzé nyelvünk.génység áll. A konkrétabb jelentéséhez hozzá kell illeszteni a mellette jelentkező elváltozásokat. felvágták. örömet meríthetünk már az elhatáro­ zásból is. amilyen tarka formában megjelentethetjük. Vagy éppen ellenkezőleg: beszélünk össze-vissza anélkül. a test kiszáradásakor (lázakban) pedig taplószerüvé válik. stb. Gondolkodjunk egy kicsit! Hogyan változik megnyilvánulásaink hang­ neme a lelkünk állapotának függvényében? Szerintem könnyen belátható jellegzetességeket mutat: minél nyűgö­ sebbek. vírusos fertőzésekben hólyagocskák tömege borítja. A gyógyulás úján járva összegezni. Gutaütések következményeként pedig félreáll. ízét.. egyre ritkábban tudjuk jó érzéssel megta­ pasztalni az elénk kerülő „ízeket"! Nyelvünk elszíneződése hűen tükrözi mindazon színességét. egyre kevésbé érezzük át a kimondott szavak örömét. vagy az okos kifejezés! Nem lesz egyszerű feladat. és lehet hasadt a csúcsán. mi jár kevesebb feszültséggel: benntartani vagy kimondani! Mérlegelni kell. Lehet lebenyes küllemű (szájüreg­ gyulladást követően) -. annál inkább válik csípőssé. szótlanab­ bak leszünk. de erőt. Mérlegelni kell. hogy belső állapotunkat jellemzi a nyelvük! A magyar nyelv tele van nagyon is kifejező megállapításokkal: csípős a nyelve. Egyre ritkábban tudunk örülni. kimondhatjuk problémáinkat. Igaz ennek a folytatása is: a sok kudarcba fulladt beszéd következtében egyre csendesebbek. s nem véletlen. Ezerarcú nyelvünk — más szervekkel együtt — a nyelést és a beszé­ det szolgálja. minél feszültebbek vagyunk.

Fizikai jellemzői: A regiek által Szent Antal tüzeként emlegetett kór a múlt rettegett bőrbetegsége volt. Gégemetszés: nem tud lenyelni valamit. a meg nem értettség érzése. émelygéssel. hogy ha felgyó­ gyul. éleshatárú foltként a bőr elődomboro­ dik a torzító vizenyőtől. s ezt kö­ vetően a folyamat „útnak indul". amit lenyelt (gondolatok). Nyirokcsomó probléma: a családtagokat elnyomja. harag.NYIROKRENDSZER Lelki jellemzői: Düh. melyek az önzéséből fakadnak. ha nem kezeljük. így történt. vallástól. Túlzottan védekezik a külső-belső ingerek. kisebbrendűségi érzés ami ural­ kodói vágyaiból építkezik. amikor úgy fogadja cl a dolgokat. stb. belefárad. században Itália földjén feltehetően az orbánc sújtott le. A gyógyu­ lása akkor következik be. akkor tett fogadalmat. Véde­ kezés: másik irányú információ. energiát. Mandula: begyullad. pl. Lényege: gennykeltő baktériumok hatolnak a bőrbe. A betegség hirtelen magas lázzal. ami nem kell neki. Magyar szentünkre a XIV. a gyógyszert. fellázad az ellen. 301 ORBÁNC . Az orrmandula megbetegedése eseten igyekszik elzárkózni az új gondo­ latoktól. Fel nem dogozott kudarcok. szomszédok. A nyirokrendszer információt szállít a vízen keresztül pl. rázóhideggel kezdődik. akikhez nincs köze. „behatások" ellen. hányással és ezzel párhuzamosan megjelenik az orbáncra jellemző elváltozás is: a behatolási kapu környékén vörös. Nem tud védekezni az önbecsülését sértő hatások ellen: Torokmandula: a fizikai lét ellen lázad. ő maga is gyógyító lesz. A szülő ne erőszakolja rá az ételt. Ám az orbánc ma is végződhet halállal. de hatásukra külö­ nös módon nem gennyes. igen rossz közérzettel. ha elege van a védekezésből. ahogy azok vannak. hanem savós izzadmány keletkezik. Uralkodási vágya olyanokra is kiterjed. energia kiegyenlítődés.

Olyan ez. Lelki jellemzők: (lásd még bőr. majd magára hagyjuk a szeles időben. Az itt beszívott levegőt az orrüregek megszűrik a portól. hogy annak jellegét döntően meghatározza egy kiszögellés. s amelyet számos vidéken — noha nem Antal napkor — szertartásosan átugrottak. amit egy száraz erdő közepén gyújtunk. lebegő növényi szálaktól. megvalósítani leginkább a tűzzel és a bőrrel együtt lehet (lásd ott). s miközben mintegy körbevándorol a testen. gyulladás és a tüz) Mint az iméntiekből kiderült. mint a tábortűz. A kiszáradt. tüzes erejében. Ezeknek nem kell feltétlenül felszínre kerülniük. A modern nyugati or­ voslás viszont egyáltalán nem bízik e kór tisztító. De a jelen betegség esetében ez a tüz kicsúszott az irányítás alól. megfásult testet könnyebben uralhatják el az indulatokból táplálkozó tüzek. fénylő vörösen tovakúszó góc csak egy irányban terjed el. meg tudjuk fékezni. az orr. Amerre elhalad. Máskor a tűzszerüen. És ugyanitt helyezkedik el értelemszerűen a szagió302 ORR . A szűk. Orbánc szavunk eredetileg is a tűzzel függ össze. a csúcsa alatti kettős nyílás pedig a légutak kezdete. ami segíte­ né az emberi szervezetet. De ha látjuk. pár nap alatt egész testtájakat borítva el. rovaroktól. Azzal a tűzzel. a mögöttes része gyógyul. Fizikai jellemzői: Ha az emberi arcra tekintünk. ez a tűz nem éppen az a tűz. Amennyiben szerencsénk van. és a testet antibiotikus szerekkel kezeli. azaz tudatosodniuk. koromtól. Tehát itt arról van szó. A gyógyulás útját megérteni. Váza túlnyomó részben porcból áll. hogy titokban vannak tartva ezek az elégedetlenségek.Ez a folt aztán elindul: csipkézett nyúlványokkal elkezd szétáradni. küllemét az egyénre oly jellemzővé tevő kiemelkedés. ám nagy felületű orrjáratokban átáramló levegő felmelegszik és útja során egyben párával telítődik. útját gyulladt nyirokércsíkok jelzik. csendben kialszik. amely a néphit szerint is megtisztít. látjuk.

Orrsövényferdüléskor az orrjárat beszűkül és ennek lelki jelentése: azon az oldalon sokkal kevésbé tudja nyugodtan magába szívni. a tüsszentés. vagy éppenséggel véres és gennyes váladék termelődik. közönséges betegsége a nátha. Megoldás: műtéti eltávolítás. érzékelni az információkat. avagy maró gőzök. mely illóanyagokról. véres nyákos váladékozás kíséri őket. amikor is kémiai vagy mechanikus ingert követően görcsös erejű kilég­ zés nyitja meg hirtelen az orr-garat nyílását. Vagy nem bocsátott meg annak. vizenyős. kártékony füstanyagok veszedelméről tájékoztat bennünket. mely nem más. Jelentését röviden így lehet összefoglalni: amibe beleüti az orrát. Ezek küllemükre nézve kocsányos vagy párnaszerűen kiemelkedő elváltozá­ sok. s csaknem állandó jellegű fejfájás. hogy szinte nem is igényel kü­ lönösebb kommentárt. Szaglás átmeneti vagy végleges elvesztése: görcs a szaglóideg pályáján. Lelki jellemzői: (lásd még az orrpolip. akinek az életébe akkor beleszólt. Sokáig tartó: vagy lelkiismeret furdalása van. Mivel ezzel szembe­ sül. légzészavarokat idéznek elő. 303 . eme létfontosságú jelzőrendszer. fájdalom ébredhet benne. ORRPOLIP Fizikai jellemzői: Az orr-melléküregek idült gyulladása következtében a nyálkahártya elfajul.szervünk. nyákos. Orrunk jól ismert. mint fertőzéses nyálkahártyahurut. A fájdalma a felismerésből. Olyan külső dolgokkal foglalkozik. amikhez semmi köze. melynek következtében nagy mennyiségű savós. és a nagy nyomással ki­ áramló levegő a gyorsvonat sebességével sodorja kifelé az ingerlő anya­ got. jóindulatú kötőszövetes daganatok alakulnak ki. a lelkiismeretfurdalásból keletkezik. Orrdugulást. orrvérzés fejezeteket) Albert annyira jól jellemezte az orrot. amiért beleszólt. Mindennapos jelenség a felső légutak védekező reflexe.

mert annyi kelle­ metlen tapasztalatot gyűjtött már be. lázongását nem tudja. olyan személyt . hiszen lényeges dolgok kimaradnak életéből. a szabad légzés örömét! Ez az „apró" sikerélmény segíti szervezetét. mert egyébként nem panaszkodna az orrdugulás­ ról. mint kellemetlenséget! Ez a jóság azonban csupán a felszín. A lázadását. hogy egy hosszantartó gyulladásos folyamat előzi meg a polip kialakulását (lásd még: gyulla­ dás. Mert ez az elváltozás sokkal több jót. óvó fal.Lelki jellemzői: A polipról elmondható. a feszítő érzésről. ismeretekből egyenesen következő nyugodt erő.folyamatoknál meglehetősen nehéz dolga van a gyógyulásra vágyó embernek. Gyermekeknél. Hogy melyek ezek? Az orr természetéhez tartozik a kiszagolás és az ezekből az informáci­ ókból. Ezt a falat állította a beteg a problémái útjába. Nem képes kimutatni. ezért-hogy mégis megszabaduljon -.aki meghallgatná. vagy nem meri kimutatni. mely bizonyos betegségekben vérzésforrásként szerepel. hogy ne kelljen ilyen védő fa­ lakat emelnie! Megtalálja a szabadságot és egyre kisebb lesz a kiújulás veszélye! Fizikai jellemzők: Az orrsövény porcos részének nyálkahártyáján elhelyezkedő érfonatból ered leggyakrabban. stb. Újra meg kell találnia a szabad gondolkodás. Ha a nyitottság helyett a strucc-politikát alkalmazza. ami bátorságát teljesen elnyomta. Természetesen ez az elzárkózás nem nevezhető egészségesnek. Mindezeket figyelembe véve: a jótékony elzárkózás marad számára egyedüli megoldásnak. ezért el fog esni egy sor örömtől és szabadságtól. sok­ kal nagyobb biztonságot ad. illetve arcüreg). fiataloknál gyakran minden kimutatható ok 304 ORR VÉRZÉS . hogy ez tulajdonképpen egy jóhiszeműen fel­ állított védő. mert nem talál. A gyógyulás útján éppen ezt kell újra felfedezni! Az ilyen -jóindulatú . a látszat! Látszatnak kell lennie.önma­ gában sem . A fizikai jellegzetességek is azt támasztják alá. más módot kell találnia! Nem tudja kiadni a lázadás okát.

Sőt ezek a megtapasztalások igen erős befolyással vannak rá. Ennek az lehet a következménye.elé kerülnek. Jelen esetben viszont már annyira telve van ezekkel az ismeretekkel. Miért vérzik tehát? A megoldás a vér szerepében található meg. és ezekkel nem tud mit kezdeni. A konfliktusok pedig feszíteni. hogy teljesen vérig lesz sértve! Azért folyamatos az ingerlés.nélkül lép fel orrvérzés. Néha életveszélyt is jelenthet. vagy rétegesen kitamponálva az orrüreget a vérzés megszüntethető. hogy a folyamatos ingerek hatására mivel nem dolgozza fel.meggyengülnek az orrban lévő érfalak. mert azokat a tapasztalatokat. melyeket megszerzett. Ezektől pedig szabadulni kell! A szabadulás. vágyakat kell előtérbe engednie. hogy inkább a „könnyebb" szabadulást választja. ami kiegészíti fejtegetése­ met. meg nem becsültnek érzi magát. alig észrevehető dolgokat szimatol ki. a beteg szó szerint elvérezhet az orrán keresztül. Legközönségesebb oka azonban sérülés (ütés. Ez az esemény tulajdonképpen értelmezhető egyfajta figyelemfelhí­ vásnak is. magyarul: se le nem teszi. szúrás). Leggyakoribb a magasvérnyomás és az érelmeszesedés. Mellőzöttnek. olyan finom. Mindezek belső konfliktusokat eredményeznek.kimondatlanul is . mérgezéseket is kísérhet orrvérzés. se fel nem dolgozza! Az irritáció lehetne „simán" orrfolyás. Lelki jellemzői: Olyan dolgokba üti az orrát. melyekből nem képes tudást. Olyan célokat. melyek . A megrepedésre hajlamos orr-ereket a gégész kiirthatja. Van ennek egy másik megközelítési módja. mely egyben az egész érrendszer súlyos károsodását is jelzi. feszélyezni fogják. a „fejében tartja". A tapasztalatok olyan mély hatást gyakorolnak érzékeny lelkivilágára. Igen erős szociális érzékenysége következtében megérzi azon dolgo­ kat. tapasztalatot meríteni. de máj betegségeket. és nem is adja ki azokat . Ezért azok irritálni fogják (fizikai síkon is) a nyálkahártyát. gyógyulás útja nem nélkülözheti saját értékessége tudatának erősödését. gyengének. de nem tud velük mit kezdeni. érzékelt. (lásd még: vér) Milyen célt szolgál a vér? Szállítja az élethez szükséges éltető erőket. 305 . mint háttérben álló ok.

valamint a szövetekben zajló kiáramlás és visszaszívódás normális körülmények között egyensúlyban van. A heveny. Ilyen célok tömegesen találhatók. ÖDÉMA 306 . A tűz kialvása annak lehet a következménye. mert másként nem élhetne a betegben ilyen elemi erővel a szabadság vágya! Fizikai jellemzők: Az emberi test súlyának 70%-a víz. Lelki jellemzői: A fő probléma: az ödémás területen kialudt a testi-lelki tűz és túlsúly­ ba került a víz. s hasonló ok miatt lép fel vizenyő szívbetegek­ nél. bal szívfél elégtelensége esetén a kisvérkör területén. hajszálerek. daganatos tömeg). látványos katasztrófa pl. ha: vagy az érpályából való kiáramlás felfokozódik. Az eredmény: a szövetközi tér folyadéktartalma kórosan felszaporodik. másrészt rányomják bélyegüket a már meglévő tűzre. ami azután ott pang. melyek egymástól jól elhatárolódva úgynevezett folyadéktereket alkotnak. vagy a visszaszívódás folyamata lecsökken. a gégevizenyő. melyeken keresztül a nyomásbeli és koncentrációbeli eltérések vízván­ dorlással egyenlítődnek ki. mellyel nem tud vagy nem akar mit kezdeni. hogy van az emberben egy sor olyan ismeret. A folyadékfelvétel és -leadás. Ez a folyadékmennyiség különféle töménységű sóoldatok formájában helyezkedik el. A határokat végte­ lenül finom hártyák. nyirokerek és a sejtek falai alkotják. a jobb szívfél elégtelen működése miatt a nagyvérkör. Ezek a feldolgozatlan események egyrészt elveszik az „égéshez" szükséges erőt. Okai: szűkülnek az erek. vagy bennük torlasz képződik (trombózis. akár pillanatok alatt kiáramló ödémák viszont allergiás eredetűek. Ez a szöveti áramlás igen jelentős: egészséges embernél naponta 400-500 liternyi! Vizenyő (ödéma) akkor keletkezik. embólia. Len­ niük kell.melyeket eddig háttérbe szorított. Ilyen életet fenyegető.

amely csak az egyik testfélre támad. Külön probléma a betegség lezajlása után akár évekig is fennálló. Az általános kezelésben az ismert fájdalomcsilla­ pítók mellett vírusellenes anyagokat.Ha az ödémák vese eredetűek (leállás. vagyis oldaliság jellemzi.. B12-vitamint adunk. ha fejen.. arcidegbénulás) is előfordulhatnak. ám akiknél a szervezet védekező képessége meggyengült. félövszerűen (és nem övszerűen!) húzódó. egy vírusos eredetű fertőző be­ tegség. Ha a törzs idegpályáinak lefutása mentén keletkezik. de a mélyben min­ dig érintettek az ott vonuló idegek. bőr. sávszerű ívek jönnek létre úgyszintén hólyagokkal teleszórva. A szakirodalom rengeteg anyagot sorol fel azzal a megjegyzéssel. hogy „segíthet". duzzadt­ vörös alapon elhelyezkedő hólyagcsoportok alakulnak ki. Lelki jellemzői: (lásd még: idegrendszer. Fizikai jellemzők: Más néven herpesz (herpes zooster). Gyógyítása: A hólyagos területek ellátásában a szárító paszták és rázókeverékek általában jól beváltak. címszó­ nál). „csökkentheti" a fájdalmat. alulműködés miatt). elviselhetetlen fájdalma. nehéz megakadályozni az életet ve­ szélyeztető vírus terjedését. a megtámadott idegpályák fájdalmai még hónapokig fennállhatnak. Normális immunrendszerü egyéneknél gyors javulás érhető el. akkor a beteg valamit nem ért és nem akar megérteni. „de csak a betegek kis százalékánál". nya­ kon vagy végtagon támad. (lásd még az alkohol. Megjelenésük előhírnöke a vonatkozó idegpálya éles. fennmaradó fájdalmak kezelése. Az érintett területnek megfelelő nyirokcsomók duzzadtak és fájdalmasak. A szemre támadó herpesz pedig vaksághoz vezethet. a betegség heveny szakaszát követően átmeneti bénulások (pl. vagy javulás ugyan jól elérhető. hólyagok tömege borítja el a bőrt. Mivel az övsömör a mozgató idegeket is bántalmazza. gyulladás illetve herpesz) 307 ÖVSÖMÖR . Bár maga a bőrfolyamat egy-két hét alatt gyógyul. Ahol megjelenik.

Az igazsághoz tartozik. ami a cselekvéshez szükséges.tévesen értelmezi. A szabadulás egyik formája: fellázadni ellene! A lázadás azonban soha nem jelenti a hibák kijavítását! A lázadás csak a helyzet tarthatatlanságát jelzi. Az őszinteség óhatatlanul is magá­ val hozza a nyugalomnak azon fajtáját. így önmaga ellen fordul és kialakul az övsömör! A gyógyulás útja keresztülvezet az őszinteségen! Kezdetnek annyi is elegendő. lecsillapodik s elkezd gondol­ kodni. mert nem tud velük mit kezdeni. ha be is vallja.A bőr alatti idegpályák gyulladása ezt jelzi: azok a dogok. nem képes megtalálni a helyes viszonyt. amely a gége és a légcső felső szakaszának két oldalán helyezkedik cl. Fizikai jellemzők: Kétlebenyes. Mikroszkóppal szemlélve a pajzsmirigy kicsiny tüszők sokaságából áll. akiket legjobban szeret. így elevezése innen ered. belsejükben pedig sűrű folyadék helyezkedik el: ebben raktározódnak a már „legyártott" (jód­ tartalmú) hormonok. hogy ezt talán . A tapasztaltakat rendszerint . Ez az erőszakosnak megélt inger türelmetlenségre. amitől leginkább fél: olya­ nokat bánt. Ezek sejtjei veszik fel a véráramból a jódot. Értelmezésé­ ben leginkább a szuverenitásába való beavatkozást tapasztalja. hogy önmagának bevallja. akiket nagyon szeret. határozottan feszélyezik. s ezt a sej308 PAJZSMIRIGY . Továbbá az önvallomás adja meg azt az erőt. melytől igyekszik szabadulni. melyek a környezetből érik. Miután kifejezésre juttatta nemtetszését. Ebben az elhamarkodott cselekvésben nem képes figyelembe venni másokat. így gyakran bekövetkezik az. de mivel részben a pajzsporc mellett foglal helyet. melyben már képes felfedezni a már eddig is ott lévő viselkedési formákat.nekik . Alakja a patkóra emlékeztet. fokozott válaszreakcióra készteti. A beteget idegesítik ezek az ingerek. A sok ellentétes érzés előbb-utóbb lelkiismeret-furdalást ébreszt. nem hajlandó helyreigazítani. hogy azokon tölti ki bosszúját. belső elválasztású mirigy. Feladatuk az anyagcsere befolyásolása.soha be nem vallaná. de ezt. Az indulataitól való szabadulás lehetővé teszi az objektív látás­ módot és ebben már felfedezi: hibát követett el. Tarthatatlan állapot. sért meg.sorra . Nem képes ellene védekezni.

Halmozzák az indulatokat és a tüszők pontosan követik a lelkiál309 . értsük meg az egész fo­ lyamatot. Hiánya (vagy fo­ kozott bevitele) a pajzsmirigyműködés zavarát. amit aztán vagy megfogunk.elfojtottak . nem küzdenénk érte . Ezért az itt elhelyezkedő mirigynek. vagy megrá­ gunk és lenyelünk. De ne szaladjunk ennyire előre. hogy tegyék. A betegség szempontjából teljesen min­ degy. melyiket tesszük. Csernobil óta ezzel mintegy magába sűrítve rákos elfajulása lehetőségét. Mivel a tüszősejtek maradéktalanul." Gondolatainkat. Ily módon van kulcs­ szerepük a gyermek növekedésében és fejlődésében. E kó­ ros megnagyobbodást ijesztő méreteket is elérhet.tek oxigénfogyasztásának szabályozásával érik el. Lelki jelentés: „Csak az a tied. a levegő is. Ám e szervünk ugya­ nilyen mohósággal koncentrálja magába a radioaktív jódatomokat is. Indulatot váltanak ki a látot­ tak. Egyiket a gégén. vagy nem. vizsgáljuk. mint a véde­ kezés első vonalának jelentős szerep jut az egészség fenntartásában. Jelen esetben ez a hatás indulatokat vált ki.előbb-utóbb felszaporodik és haraggá. érzéseinket elsősorban a látvány. Minden indulat. Ezzel a betegséggel küszködő emberek gyakran fojtogató érzést tapasz­ talnak. a tátottak határozzák meg. így a vizsgálati célból beadott jódizotóppal a pajzsmirigy működése kitűnően feltérképezhető. A testi folyamatokra pedig leginkább az elfogyasztott dolgok van­ nak hatással. mert más esetben nem harcolnánk. Ellensúlyozandó a jódhiányt a pajzsmirigy megnagyobbodik. Az elfogyasztásba természetszerűleg beletartozik a táplá­ lék. vagy nem. a másikat a nyelőcsövön keresztül jut­ tatjuk szervezetünkbe. A jódot a táplálékkal vesszük fel környezetünkből.vagy ellene. mindkettő hatással lesz ránk. A legjellemzőbb tulajdonság a harag. melyet nem juttattak kifejezésre . Szemünkkel és általában az érzékszerveinkkel gyűjtünk ismeretet környezetünkről. melyek szellemi visszamaradottsággal járnak. kirobbanó indulattá változik. sőt elégtelenségét idézi elő. ezt kell. amit megeszel. E hormonok csök­ kent jelenléte olyan kórképeket idéz elő. A pajzsmirigy-probléma kialakulása az elfojtott indulatok következmé­ nye. valósággal magukba szívják a keringésben megjelenő jódot.

belefárad a folyamatos vizsgálódásba. szédülést. Azt hiszi.lapot változásait. Albert említette a jód szerepét. hiszen anynyit tépelődik problémáin. hiszen a megfe­ lelő választáshoz szükséges. az egész világ s benne minden ember ellene. Gondolkodjunk egy kicsit. kudarcokból képes legyen a legtöbb jót különválasztani. Ennek hiányában könnyen elfárad. A válogatás az ilyen betegnél határozottan korlátozott. Látászavarokat. A megfelelő védekezéshez szükség van egy olyan könnyen hozzáfér­ hető eszközre. csakis ellene van. mire figyeljen és mit hagyjon figyelmen kívül! A gyógyulás feltétele a bennlevő indulatok kiadása! Nem másra borí­ tani. de mégis ott él benne a vágy: szeressék őt! Ez a kettőség aztán változatos tüneteket idéz elő. Ellene vannak. Hajhullást. Érintetlen az intellektus és a szakmai tevékenység is. alattomosan uralkodik el egy téveszme­ rendszer. A legfontosabb tünetek az állandóan fennálló üldöztetéses téveszmék. elengedhetetlen feltétel a nyugalom. amely aztán tartóssá és befolyásolhatatlanná válik. de jelentéktelen méltánytalanságokkal 310 . illetve azon változatai. A tudat és gondolkozás világossága egyebekben tehát sértetlen. elem­ zésbe. mellyel a beérkező ingereket semlegesíteni lehet. és tovább fokozó­ dik az eddig is meglévő feszültsége. és megtartja a szükségteleneket. Ez előbb-utóbb tudatosodik benne. hogy a káros hatásokból. Megduzzad. Semle­ gesíteni kell. A téveszme­ rendszeren kívül fekvő dolgokra vonatkozóan azonban változatlanul megmarad a helyes ítélet és kritikai készség. vagy megtörtént. mert nem találja az egyensúlyt. nem mást okolni! Egyszerűen ki-. amikor eltúlzódik a saját érdek. a félreértésekből. melyre szüksége van. elmondani! (lásd még Basedow-kór és a daganatok) P A R A N O I A (üldözési mánia) Orvosi leírás: Az érintett személyen lassan. Ezt a szerepet tölti be a pajzsmirigy életében is. mert nem tudja. Ismert a nagyzási paranoia. Olyan ingereket fog kidobni. Az ember lelkileg kezd megtelni és ezt lemásolja a pajzsmirigy is. vélt. mire használ­ juk a jódot? Elsősorban fertőtlenítésre.

miért is fordul ennyire kifelé? Az emberi tekintetnek. részeket) Vegyük komolyan a beteget és a betegséget! Számunkra értelmetlen. és rendszerint meg is találja! Nézzük meg. 311 . az megbot­ ránkoztatta és megrémítette. Lelki jellemzők: (lásd még a félelmek és a pánikbetegség c. megfoghatatlan dolgai a számára .nem lehet. hogy felfedezi: valami nagyon nincs rendben! Talán ez a legnehezebb rész. A meggyengült személyiség. A gyógyulás útja azzal kezdődhet. lélek már nem tudja.és újabb energi­ ákat meríthet. hogy az érintett nem rendelkezik beteg­ ségtudattal! Természetesnek . csak így tartható fenn az a hajtóerő. ezért igyekszik megtalálni a kiutat. Az egyoldalú­ ság következtében a kiútkeresés . melyből új. Noha az intellektus sértetlen marad. Az Ő világában nagyon is ez a valóság! Tehát mi is így viszonyuljunk hozzá. léteznek-e az őt üldöző dolgok vagy sem.véleménye szerint . Igen határozottan kifelé fordul! Figyelme leginkább a külvilág ellen irá­ nyuló megjelenési formáit keresi. Ha mégsem utal semmi ezekre. figyelemnek minden esetben fordulnia kell vala­ mi felé. Ne csodálkozzunk rajta. a külvilágot lesi. hogy ilyeneket lel­ jen. Vegyük figyelembe dolgait és mutassunk megértést. mert amit benn talált. figyeli.fogadja el állapotát. Olyan megértést. és ennek az egyoldalúságnak egyenes következménye lehet (lesz) a személyiség meggyengülése. nem szabad figyelni. Megszerzett ismeretei kezdenek egyoldalúvá válni. nem tudná elviselni a kritikai észrevételeket. Kifelé fordul.eleve ku­ darcra van ítélve! Ez a gyenge benső már nem képes elviselni az újabb megpróbáltatásokat.szemben: a beteg ezeket súlyosan ítéli meg. mellyel képesek va­ gyunk pozitív irányt mutatni keserédes életében. akkor megteremti őket.még ha nem is léteznek .az ismeretek hiányában . a házassági és a tartós kapcsola­ tok súlyosan károsodnak. ami a saját maga megítéléséből következne. és jelentős hatást gyakorolnak rá. s így fog ez a későbbiekben téveszmék keletkezéshez vezetni.bár rossznak . A jelenség tekintetében teljesen mindegy. Talán a legfontosabb jelenség.nagyon is valósak. A benn lévőkre . úgyis fog keresni és találni alkalmat arra.

Itt is. majd gombostűnyi heg marad vissza. Tulajdonképpen a feszültség ezen megjelenési formája tekinthető olyan­ nak. erőt adni. a bőr képviseli a test védekező mechanizmusának első vonalát. nyomasztó állapotot. ingereket. amikor a betegnek eszébe sem jut ellenkezni! (Ha már kicsúszott az irányítás a kezünkből . faggyúmirigyben keletkező gennyes gyulladás. Gyakori fiatalokon a pubertáskor idején. melyekben csak ő tud segíteni. hiszen a beteg olyan sokszor beszélt már róla! Fizikai jellemzők: Szőrtüszőben. mint amivel távol óhajtja magától tartani a nem kívánt embereket. A beteg elmondhatja: nincs ereje változni! Nézzük másként ezt a problémát! Ha van ereje fenntartani ezt az igen kellemetlen. Azok rengeteg bajtól „megóvták". Találni kell olyan elfog­ laltságokat.hogy nem adja fel eszményeit. Létezik ilyen cselekvés. akkor ahhoz is van ereje. genny) Mint tudjuk. Itt is meg kell találni! Az elvesztett boldogsága az erő tudatában van. Lelki jellemzői: (lásd még bőr. 312 PATTANÁS . hogy engedje a változásokat! Igaz. nőknél gyakran a menstruációt kíséri vagy előzi meg. Az el­ dugult faggyúmirigyben visszamaradt faggyútömeg körül gennykeltő baktériumok által kiváltott gyulladásos folyamat keletkezik. Ezért az itt jelentkező gyulladásos folyamatokról elmondható: a bőr igyekszik magából kivetni a feszültséget okozó ingereket. mint sok más esetben ki kell cselezni az elménket: olyan dolgot kell cselekedni. ehhez más­ ként kell hozzáállni. A pattanás letisztulása egyrészt a test méregtelenítése. tehát jót talált bennük.forduljunk szakorvoshoz!) Oly sokszor említettem már a boldogság megtalálását. Másrészt az adott testrésszel illetve a hozzá tartozó tulajdonsággal való konfliktus meg­ nyilvánulását jelenti.de egyéb esetben is . A felgyü­ lemlett genny spontán ürülhet.

PÁNIKBETEGSÉG Tünetei: Rövid ideig fennálló. hányinger. illetve a leglényegesebb kérdés. szorongásrohamok jellemzik. keresztül megy az értéktelenségen. hasmenés. hogy eluralkodjon rajta egy beszűkülési szakasz. Végül . fulladásérzés a leggyako­ ribbak. A fenyegetettség-érzés jellemző.előbb vagy utóbb . továbbá vi­ selkedésterápia. A betegség kiváltó okai: 1) A belső tűz kialvása 2) Levertség.megtörtté. így a benne lévő tűz. továbbá remegés. s ez már mindennapos életvitelében súlyosan korlátozza. főfájás. nagy erejű szorongásállapotok. verítékezés. relaxáció. esetleg hányás. csak akkor tudjuk megszabadítani őt gyengeségeitől. depressziós­ sá válik. de sűrűn ismétlődő és kiszámíthatatlanul fellépő. szédülés. Erőtlenné és hajlamosabbá válik a már eddig is benne lévő fél-ismeretek alapján történő döntésekre. A miért nagyon fontos. gyomorgörcs. Most nézzük meg részleteiben! Hagyja. hiábavalóságon és eljut a kilátástalanságig. öröm lassan elcsendesedik. Komolyan kell venni azokat a dolgokat melyektől fél és retteg. mely elindul az alulérté­ kelésből. pszichoterápia. gyakran tömegiszonnyal. Kezelése: A depresszió és a szorongás oldása gyógyszeres úton. Lelki jellemzői: A pánikbetegek lelki konfliktusát az alábbiakban lehet megtalálni: minden külső és belső dolog elől elzárkózik. Minden betegben . Ezek a fél­ ismeretek előtérbe kerülnek és eluralkodnak rajta. A rettegést kísérő testi tünetek: heves szívdobogás.kivétel nélkül félelem alakul ki a szorongástól. amit feltehetünk! Hogy miért zárkózik el? Ez egy igen hosszú folyamat végső állomása. kedvtelenség állandósulása 3) Üresség — nyitottá válik a szomorúságra 313 .

2. de nagyon nehéz egyetlen mondatban összefoglalni ezt a csodát. pánik Az egészséges tudatú és egészséges testű emberből sugárzik az élet örömteli fénye. Ez így nagyon pongyola megfogalmazás. belőle a petesejt a hasüregbe kerül. 4. Kéregállományában különböző érettségi állapotú tüszők helyezkednek el. ahol az új dolgok táptalajának elenged­ hetetlenül szükséges „alapanyaga" születik. akkor válik nyitottá a külső. 3. miközben maga is hormonális szabályozás és ideg­ rendszeri befolyás alatt áll. félelmet okozó tényezőkre. félelmek. Meg kell fogni a kezét. akiben megrendül az önbiza­ lom. és a sugárzó szeretet. Amikor ez a fény kialszik. Kialakulni csak abban a személyben tud. Minden betegség valamilyen helytelen lelki tulajdonságból meríti a fennmaradásához szükséges erőt. valamint saját hormonjá­ nak az elválasztása. vagy egyáltalán nem képes új dolgoknak teret adni. amely teljes méretét serdülő korban éri el. érezze segítségünket. szeretettel A belső tűz felélesztése PETEFÉSZEK Fizikai jellemzők: Mandula alakú páros szerv. mint tüszőhámsejtekkel körülvett petesejtek. A petefészek feladata tehát petesejttermelés. Lelki jelentése: A petefészek a test azon része. Gyógyítása: 1. A fény teljes kihunyását követően jelentkeznek a félelmekre utaló jelek. A megbetegedés tünetei azt mutatják: a kialakult lelki állapot­ ban kevéssé. A borsónyi érett tüsző megreped. Ez a 314 .4) Az aura és a szellemiség meggyengülése 5) „Démoni" erők érkezése. Minden betegség gyökere az emberi tudatban keresendő. meleg figyelmünket A fájdalmak kivétele Feltöltés. melyek nem mások.

és másként cselekszik. A petefészek-gyulladás.kívánalmak teljesítése nem okoz különösebb problémát. A csökkent öröm előidézi a felfázást.kijelentés vonatkozik az élet összes területére. és neki kell engedni.örömteli . A rosszkedv.ismereteket.vagy egyáltalán nem .kerül olyan állapotba. Egy laza. más­ részt értelmetlen! Tudom. ha ezt feladja.új . A petefészek a teremtés kiinduló pontja. idegesítik.szüntelen . ami határozottan befolyásolja a hétköznapi létet. vagyis azok a „figyelmességek". amikor ezt saját magára is érvényesíti. éppen ezért lázad a „rákényszerített" ellen. és azt hihetnénk. járható úttal. minek követ­ keztében elmegy a kedve az egésztől! A petefészek illetve környéke sokkal kevesebb „melegséget" kap. bírjon olyan fontossággal. mindig neki kell megalázkodni.megfelelés értelmetlen vágyát! Fel kell adni. A felfázás és a gyulladás igen szorosan összefüggő tünet. Unja már. amiben van ereje másokkal foglalkozni. akkor következik be a gyógyulás. Legyen önmaga is lényeges. a kedvetlenség nem tartozik az ember természetes. Tisztában van a helyes. hogy mindig mindent neki kell elviselni. 315 .esélyét. Csakhogy ez egyrészt lehetetlen és megvalósíthatatlan. Konfliktust idéznek elő. az adott szerv meghűlését.lázadásainál . életének e területére lényegesen ke­ vesebb figyelmet szentel a beteg. Mivel itt diszharmónia van. Átmenetileg képtelen befogadni az örömet hozó . melyekkel mások örömet kívántak neki szerezni. hogy az adott területen megcsappan az életöröm. Ekkor megtelik örömmel és képes nyugodtan viszonyulni életéhez.jelentős szerepet kap az elégedetlenség és a dac. hogy másoknak kíván megfelelni. mert értelmetlen és teljesíthetetlen! A fő konfliktus abban rejlik. ez így teljes mértékben megvalósíthatatlan feladat elé állítaná a beteget! Képtelenség lemondani erről a vágyról! Helyettesíteni viszont lehet. Az imént jelzett megfelelési vágy akkor kerül harmóniába. ideális állapotai közé! Előbb-utóbb fel fog lázadni ez ellen a természetellenes állapot ellen! A szerv gyulladásos folyamatainál . mint a környe­ zete. nyugodt megfeleléssel. a saját maga iránt támasztott . nagyon nehezen . A gyógyulás útján járva el kell hagyni a másoknak való . A felfázás kialakulásához vezet. és akkor se­ gíti a gyógyulást. felfázás gyakran előforduló probléma. feszélyezik. és ez a nyugalom megteremti a gyógyulás -jelentős .

Sokat gondolkodik. hogy mások elismerésére. megvalósul az öröm születésének feltétele. Gyulladásba torkollik a félelem. A kinevetést nem a szó szo­ ros értelmében. és nem vette komolyan. vagy gyermeknek. gátlásokat éleszt. Félelem. mert egyébként tényleg mindent megtenne a megvalósítás érdekében. panaszáradat „természetesen" rossz szájízt teremt. Erre azonban már nem kerül sor. állandó hatásnak könnyen lesz következménye a gyul­ ladás. kinevették. kellemetlen tapasztalata volt. de inkább monológ. A lényegét tekintve: saját magát beszéli le a cselekvésről. kellemes. feldolgozatlan.PETEVEZETÉK az út. ennek így kell lennie! A gyógyulás felé haladva újra meg kell találnia értékeit! Nem lehet mindig másoktól várni a dicséretet. A megnyílási vágy csökkenése a kö­ vetkező eseményt vonja maga után: beszűkül a petevezeték. Saját magát alulértékeli és ennek egyenes következménye. melyen keresztül eljut. hiszen úgysem hallja meg. meleg 316 . Sok kudarca. a saját ered­ ményei figyelmén kívül rekedtek. a környezet minden résztvevője. szeretett volna életet adni egy új eszmének. A szorongás pedig a fizikai testben is realizálódni fog. Pillanatokra át kell adnia magát a felszabadultságnak. Mivel mások véleményére túlzott hangsúlyt fektetett. hogy szeretette volna útjára engedni. hogy kialakítson. de kifejezésre már nem meri juttatni. melyek fokozzák szorongását. Szeretné létrehozni. Lehet ez egy jó. Kicsi. Rosszat kell. mellőzték azon dolgait. de végül nem valósítja meg! A beszélgetés. A meg nem értésbe beletartozhat. melyekben fantáziát látott. önmagának bebizonyítja. apró dolgokban kell újra felfedezni a szabadságot. de partnere kinevette. meg nem értett ismeretek vannak jelen életé­ ben. Félelmei abból erednek. amikor valamilyen belső okból követke­ zően nem engedi szabadjára a benne rejtező. A folyamatos. Problémái akkor kezdődnek. képzeletében lejátssza az esetleges beszélgetést. az „életbe kívánkozó" örö­ möket. figyelmére kell támaszkod­ nia. sőt bele is tartozik az egész világ. ha nem tartja méltónak magát. helyesnek tartja elveit. Nem figyeltek rá. mert gá­ takat. melyekért rajongott. elképzelésnek. szeretne életet adni azoknak a dolgoknak. melyek életében keletkeztek. hanem átvitt értelemben veszem. amikor tisztában van saját igazá­ val.

alulbecsüli értékeit. hogy csak arra fi­ gyeljen. hogy bármilyen sikeres. elvetendőnek tartja tulajdonságait. Lelki jellemzői: A bőr betegségei mögött az egyén külvilághoz való viszonyának disz­ harmóniája található. Általában véve enyhe viszketés kíséri. Jelen esetben az alábbi lelki beállítottságot tükrözi: „Beteges félelem" a külvilág befolyásoló tényezőitől. de a súlyos esetekben mellékvesekéreg-hormonok alkalmazása is szükségessé válhat. melynek genetikai háttere van. azt hiszi. De hangsúlyozom ennek egyáltalán nem örül.sőt meg van róla győződve -. A gyertyacsepp-szerű hámpikkelyeket lekaparva vérzések jelenhet­ nek meg. majd a feltöltő­ dés hiányának folytatásaként belefárad mindenbe. Ha a tudat ezeket érzékeli. a lényeg. amin ne léphetne fel. Ezüstös pikkellyel fedett élénkvörös foltok képezik az alapjelensé­ get. A belső feszültségeiből fakadóan túlreagálja az őt ért ingereket. Ezt átvette a kül­ világ és a benne lévő emberek. meglehetősen gyakori bőrbetegség. csúnyának. Fizikai jellemzők: Idült. idegessé válik. ezeket érzi magáénak. bár nincs terület. Gyógykezelésében elsődleges szerepet játszanak a kátránytartalmú kenő­ csök és a szalicilsav. Ebből következik. sőt lelki gondjai keletkeznek belőle. 317 PIKKELYSÖMÖR . csak akkor lehet sikeres. Ritkán testhajlatban is kialakul. Figyelmen kívül hagyja azokat az ered­ ményeket. melyeket elért. a tudat változásait. miért ilyen ellenséges a külvilággal szemben. Értéktelennek. ha mindenkin keresztülgázol. hogy feszülté. Fokozatosan elveszíti lelki (és a fizikai) regenerálódási képességét. miért nem tud önmagára elegendő figyelmet fordítani. szeren­ csétlennek tartja magát és ennek egyenes következménye. ezekről nem vesz tudomást. Előszeretettel a végtagok feszítő oldalán könyökön. hogy a bőrön is jelentkeznek ezek a kellemetlen tünetek. vagy napozás! Bármi is legyen az. Azt hiszi . így megérthetjük.fürdő. térden és a hajas fejbőrön keletkezik. nem lehet csodál­ kozni azon. Rosszul érzi magát a bőrében. hogy életét nem képes irányítani. Tudjuk: a test követi a lélek.

annak nem lesz soha pik­ kelysömöre. amivel nem nézett szembe: „énnekem ne mondjál te semmi jót!" A gyógyulás felé vezető úton újra kell tanulnia felfedezni azokat az ingereket. Aki akaratosan keresztülviszi a szándékát. Növekedésük során hosszúkás.hite szerint . Mivel most hiányzik életéből a „só". de nem könnyebbül meg. nyálkahártyából emelkednek elő. de nem teszi. 318 POLIP . teniszkönyöke lesz. Akitől . de amit növekszenek főleg a vastagbélben előfordulók -. de ezt nem teszi. A pikkelysömörös ember haragszik. Bárhol legyenek is. ha valakinek könyökölnie kellene. az lelki konfliktust okoz. Annak. ezerszám lepve el a nyálkahártyát. hogy önálló gondolatai legyenek. a gyomorban. kedvesebbé teszik számára az életet. továbbá a méhben és a vastagbélben. hogy harcolnia kell az érdekeiért. teret foglalnak el és könnyen véreznek. amikor gondolkodásával. nem mások rovására teszi! Fizikai jellemzők: E daganatok kezdetben lapos képletek. vagy ha teszi. gégében. A sömör ott jön ki. Hám eredetűek. annak a szövetéből is állnak és általában nagyszámú mirigyet tartalmaznak. Ha hátul: az jelzi azt. Vegye észre: amikor érdekeiért harcol. annak a hajas fejbőrén lép fel pikkelysömör. Ha a derékon van sömör: nem mer örülni. ahol tömegesen is megjelenhetnek. A beteg haragszik a világra. A polipok feltétlenül jóindulatú daganatok. foglalkozzon olyan dolgokkal. fejbőrön akkor lép fel. mondjuk. Fejen. Innen ered elnevezésük. megoldási mec­ hanizmusával van konfliktusa. ahol a feladat: könyökön. A haj szerkezetnek nem sok köze van hozzá.Egy rövid kitérővel bemutatom más oldalról is a folyamatot. Gyakoriak az orrban és az orrmelléküregben. utálja. A pikkelysömörös ember elpanaszkodja a nyűgét. Nem szereti magát. rosszindulatúvá alakulnak át az idő múlásával. melyek számára fontosak. melyek ízesebbé. megnyúlt kocsányos alakzattá változnak és rendsze­ rint csoportos megjelenésük a polip hullámzó karjainak látványát idézi.elvárják. Gondolkodjunk! Hogyan védekezik az állatvilág? Páncélt képez. nyélszerü képletté. húgyhólyagban.

létéhez szükséges energiákat. akkor értelmét veszíti a polip. és szerkezetileg is több faj­ tája van. A polipokat tekinthetjük teljesen jóindulatú élősködőnek is. Több porcsejtet tartalmazó sejtfészekből áll. Ha ezek hiányoznak. de ez mit sem változtat a hely­ zeten! A leginkább jellemző tulajdonság a folyamatos megújulásra. és ekkor nem is állunk olyan messze az igazságtól! Mindig találhatunk megfelelő indokokat. és nem jön többet elő! PORC Fizikai jellemzők: A csont fejlődési előfutára. A gyógyulás útján újra meg kell találnia azokat a sikerélményeket. melyek elöl el kell zárkóznia. meleg szobában. Itt nagyon változatos indokot lelhetünk. növekedése és anyagcseréje nem teljesen ismert. túlzottan erős falat emelünk magunk köré? Milyen jó is az. Sokkal több figyel­ met kell fordítania a cselekedeteire. melyeket beengedünk.Lelki jellemzők: A polip egy teljesen jóindulatú butaságból. Bizony jó. A porcszövetben erek nincsenek. vagy akkora elánnal. Csak a nyugalmat adó élethelyzetekre fordítsa tekintetét. melyek nyugalmat és megfontoltságot ébresztenek. és csak azon ingerek érintenek.nagyon is értelmes elváltozásról van szó... következésképpen viszszahúzódik. apró kis zsarnokokat. Mennyi értelem van abban. Vagy nem indul neki semminek. tehát. miért is zártuk magunkra azt az ajtót. amikor benn ülünk egy biztonságos. melyeket önmagunk fölé emelve. behó­ dolhatunk neki. egyik fajtája a támasztószöveteinek. akkor távol maradnak a zavaró tényezők. de továbbra is fennállnak problémáink. Hangsúlyozom -jelen körülmények között . hogy mindent figyelmen kívül hagyva rohan célja felé. nyugodt életre való képesség elvesztése. azok. biztonságos! De ne felejtsük el. Lehet ez egy egyszerű elv: szerencsétlen vagyok. hogy elzárkózunk. gátlásból nyeri életéhez. 319 . ha nem azért mert tudat alatt meg vagyunk rettenve! Persze megmagyarázhatjuk ugyan ki ne lenne képes megmagyarázni sanyarúságát -.

Mivel a porckorong-sérv leggyakoribb az ágyéki gerincszakaszon. amikor megvizsgáljuk. rostos porc­ lemezek. Amikor a hajlíthatóság. lángoló fájdalom lép fel. melyik testrészen keletkezik. és ez az em­ ber egyik legáltalánosabban előforduló bántalma. vagy pedig könnyen kiújul. számíthatunk a porc elváltozásaira. 320 . irányíthatatlanná vált érzés. harmóniája „véglegesen" megbomlik.Lelki jellemzők: Az elveink mellett hosszútávon csak úgy lehet kiállni . cselekvés akkor válik érthető valósággá. melyen belül kocsonyás jellegű mag helyezkedik el. ha kemény területen hanyatt fekve pihen a beteg. és a lágyabb mag a meggyengült helyen a gerinccsatorna felé sérvszerűen kinyomul. s ha kell. PORCKORONGSÉRV Fizikai jellemzők: A csigolyák leglényegesebb összeköttetései korongszerű. Kerületük rostos gyűrű. Ez a túlzott. így a kórképet a derékból a végtagok felé sugárzó óriás fájdalmak jellemzik. Ha a panaszok mérsékeltebben. melyek tüsszentésre. Kezelésében nagyhatá­ sú fájdalomcsillapítók és gyulladáscsökkentő jönnek szóba. rugalmasság kényes egyensúlya. eltorzul.veszteségek nélkül -. de éveken keresztül fennállnak mint tompa derékfájások. A korongot ölelő gyűrű meggyengül. leépülési folyamatok indulnak el. gyakran csak a sebészi beavatkozás jelenthet megoldást: a kipréselődött. Elég. ha a kitüremkedő porckorong-rész éppen csak megérinti a gerincvelő ideggyökeit: villámszerű. Ez az isiász. E nagy ellenállású szerkezetben az életkor előrehaladtá­ val elfajulási. s az ágynyu­ galom akkor lehet hasznos. A betegséget a derékfájás összefoglaló nevével illetjük. s ekkor esetleg már csekély erőbehatásra is szét­ szakad. ha cselekedeteink mutatnak rugalmasságot. Mivel a kór igen makacs. elfajult porcrészeket el kell távolítani. hajlíthatóságot. lumbágó-ról beszélünk. mozdulatra elviselhetetlenségig fokozódhatnak.

Lelki jellemzői: A férfiúi énkép fontos része az öröm. keménység túlzott gerincesség és a csak-az-elvekhez-való-ragaszkodás marad osztályrésze. hogy aztán minél előbb visszatérhessen égető problémáinak megoldásához. Súlyos gáttáji fájdalom és láz kíséri. 321 . vagy helytelenül viszonyul hozzá. Kapkodva tisztálkodik. vizelet-elakadást okozva. hogy jelentős erőket. gyakori vizelési ingerrel. Figyelembe kell venni a másik oldalt is. mivel nem találta meg a nyugalmat adó örömöket. minél lejjebb vagyunk. Ez a mozgósítás aztán elveszi. sokkal inkább halmozások lesznek. ener­ giákat kell az elviselésükre mozgósítani.Lelki jellemzők: (Lásd még sérv) Olyan ez. A daganat beszűri a környezetet és előszeretettel ad csontáttételt a medencébe és a csigolyákba. Időskori megnagyobbodása beszűkíti a húgycsövet. esetenként földhöz ragadottság jellemzi a beteget. elengedés teljes mértékben hiányzik életéből. vagyis merevség. Túlzott merevség. mint a víz nyomása. Amikor ezzel az adománnyal nem él. hogy már fürödni sem marad ideje. A tes­ tet. E szelídgesztenyéhez hasonló alakú szerv a húgyhólyag alatt foglal helyet. sietség odáig fajulhat. A víznél is a fenéken tapasztalható a legnagyobb a felhajtó erő. használva kikeveredhetünk égető problémáinkból. Persze ezek nem megoldások. az új mag adásának képessége. Rákos elváltozásai igen gyakori­ ak. Váladéka a többi nemi mi­ rigy váladékával együtt az ondót képezi. miszerint ide kellene támaszkodni. a keleti jógát és a csakrákat alapul véve a gerinc alsó részén találha­ tók azon erőink. Gyulladását baktériumok idézik elő. felemészti a további mozgásokat. gyorsan letusol. A „letehetetlen" terhek annyira nyomasztják. annál nagyobb. s általában a súlyos vizeleti zavarok terelik rá a gyanút. melyeket felélesztve. és rohan a következő feladat felé. vagyis itt lesz a legnagyobb a problémák megoldásához felhasználható erő. Az ellazulás. Ez a merevség. PROSZTATA Fizikai jellemzők: Régi orvosi szóhasználattal dülmirigy.

valami lényegtelent. a felszíni dolgait adja át. A bölcsességét. hogy ez a visszafogott. A gerinc elmozdulása az ingeráramlás eltéréseit követi. bizonytalanságait. és a lelke mélyén érzett hiány lázadást. gondolko­ dik. majd lázongáshoz vezet. A kor előrehaladtával egyre nagyobb lesz a betegség kialakulásának veszélye. mit szól a környezete.figyelmet fordítson környezetére! Mégpe­ dig másként. hogy alkalmasnak kell válni a befogadásra. Másrészt a fertőzést okozó élőlényeket is táplálni kell valamivel. a lelki tartás bizonytalanságai okoz­ zák. 322 . Ezek közé tartozik. hiszen a férfierő csökkenésével mindinkább értéktelennek érzi magát. Ezt „természetesen" nem adja ki. mert egy különös közhangulat.elváltozások keletkeznek ebben a szervben. melyek rányomják bélyegüket életére és megnyil­ vánulásaira. valódi. A bakteriális fertőzés esetében is fennáll az a roppant fontos tényező. Eddig ugyanis azt figyelte. elképzelés szerint cselekszik. vagy egyáltalán nem lehet szervi elváltozáshoz kötni. sokkal kevésbé fontosat. hogyan vélekedik róla. mihez tartsa magát. és az elzárt terüle­ ten megcsappan az. Az ilyen jellegű problémával küszködő embernek erős érzéke van a mások örömét szolgálni. amit nagyon nehezen. Az imént említett téveszme hatására diszharmónia alakul ki. elégedetlenséget és ezek következtében erősen visszafogja az „adásait". melyik vezérlő elvet tartsa szem előtt. Nem tudja. a fizikai vagy inkább a lelki dolgaira alapozza életét! Ezek görcsö­ ket és az öröm tekintetében apró eltévelyedéseket eredményeznek. ami. így felborul a kényes lelki egyensúly. de he­ lyette valami egészen mást tesz. Természetes dolog. Félni fog kiadni gyenge­ ségeit. Ez az értéktelenség aztán folyamatos elégedetlenséghez. A gerinc apró elmozdulásait a tartás. A lázadás mindig magával hoz egyfajta dacot. gyulladást fog maga után vonni. fontos érzéseit nem. mint eddig. ezáltal könnyebben megérthetjük mindazon kétségeket. Nézzük meg a kialakulás menetét. hogy . Nem él létező képességével. a teremtés koronája. tévedhetetlen férfi. Lecsökken az immunrendszer aktivitása.végre . Félni fog. mikor éri kritika. lehetőséget ad a baktériumok megtapadására. hiszen ő az erős.életerő. ezért következhet be a prosztata megnagyobbodása. csak valami mást. Gyakran kezdődik ez a betegség bizonytalan derékfájdalommal. A gyógyulás útján elindulva sok mindent kell újra felfedezni.

mit fognak hozzá má­ sok szólni! Csak annyit mondok: helyes! Ha nem lenne helyes. ami azt mond­ ja: nem szabad. vissza­ tartja érzéseit. aktív tényezője. Ez az úgynevezett hasi légzés. Nem tudja szétválasztani a jelen­ ségeket. nem ébredne benne ekkora kielégítetlenség! REUMA Fizikai tünetek: A reumás izületi gyulladás ismeretlen eredetű idült gyulladásos meg­ betegedés. és mit kell megemészteni. visszafojtja érzéseit. megvalósítandó feladatival. kétség ébred ben­ ne: vajon helyes-e ezt megtennem.REKESZIZOM Fizikai jellemzői: Izmos lemez. Visszafogja magát. de röviden emlékezzünk viszsza: minden cselekvés előtt mély levegőt veszünk! A rekeszizom-problémával küszködő beteget az alábbi tulajdonság jellemzi: erőt gyűjt egy elvégzendő feladatához. tisztában van elvégzendő. de ezek helyett valami egészen mást fog cselekedni. Az izület mélyén. Sugárirányú izomnyalábjainak összehúzódása­ kor a kupolák lelapulnak s a mellkas űrtere megnő. Lelki jellemzők: A tüdőnél és a légzésnél már tárgyaltuk. Összekavarodnak benne az érzelmek. a savóshártyán kicsiny gyulladásos burján323 . s a benne lévő lehetőségek és tartalékok tudatos fejlesztése a hatha-jóga alapgyakorlataihoz tartozik. mikor kell és lehet erőt meríteni. mely . Nem tudja miből. amely a mellűrt a hasűrtől választja el. mit fogok én. A rekesz a belégzés jelentős. Kettőzött kupola alakjában magasan felboltosul a mellkas terébe.igen nagy szerepet játszik sportokban és az énekművészetben. Visszafogja.ellentétben a bordái vagy mellkasi légzéssel . s az összevisszaság görcsöket. minek kö­ vetkeztében nem képes kihúzni magát! Nézzük meg részleteiben a működési zavar kialakulását! Tudja. fájdalmat (lásd még fájdalom) hoz létre a testben. mert bizonytalanság. mert kialakult benne egy félelem (lásd ott). azonban a konkrét cse­ lekvés megkezdését folyton elodázza.

Bőralatti csomók keletkezhet­ nek a csontos kiemelkedések felett. hiszen telve van merev gondolatokkal. amely azután rátámad a porcra. gondjainkat is kicsit másként kell és lehet megoldani. térd . Helyet pedig úgy tudunk teremteni. Arról nem beszélve. fogyással és igen bizony­ talan izületkörnyéki fájdalmakkal. Gyógyszeresen mindmáig az Aspirin a legjobban be­ vált szer reumás elváltozásokban. melyeknek meg kell születniük. problémáinkat. Meleg. Ennek oka: elveszíti rugalmasságát. de természetesen egyéb gyulladás­ csökkentők alkalmazása is szóbajöhet. Gyógyításában a pihentetés. Az érintett izületek . Lelki tulajdonságok: A fő konfliktus: a meg nem értésből következő merevség. a csontvégek összekapaszkodnak. főleg a fájda­ lomcsillapításban. ismeri a változtatás szükségességét. itt is jellemző az alábbi tény: valahol. más válik fontossá és más lényegtelenné. végül a szalagokat és inakat is elpusztítja. ha van hozzá hely.megmerevednek. csukló. azt a rugalmasságot. kimar­ va azokat. tehermentesítés és a speciális tornáztatás mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a beteg félelmének és tehetetlensé­ gének oldására. majd a csontra is. Ez a kettősség váltja ki a fájdalmat. 324 . A reumás emberből hiányzik az ehhez szükséges lazaság. Évek leforgása után aztán az izület eltorzul. melyeknek el kell múlniuk és vannak. hanem elengedjük. lelke mélyén tudja.leggyakrabban a kézujjak. mert ehhez elengedhetetlenül szükség van a más szemszögre. amit akár kreativitásnak és problémamegoldó képességnek is nevezhetünk. hogy bizonyos (terhes) dolgainkat nem igyekszünk fenntartani. Új dolgok életünkben akkor tudnak keletkezni. hogy képes feladni eddig elképzeléseit és hajlandó beengedni valami újat — talán jobbat. Ez a fájdalom fogja inspirálni. és mozdíthatatlanná válnak. mely arra késztetné. Az önfeledt jelen esetben azt jelenti. A kór alattomosan indul: rossz közérzettel. folyamatosan változik! így. hogy közben mi is változunk. hogy minél előbb tegyen valamit a megoldás érdekében.zás keletkezik. A megértés azért hiányzik belőle. Elfelejt vagy figyelmen kívül hagy egy nagyon fontos szempontot: minden vál­ tozik.és hideg kezelések jótékonyak. de nem teszi meg a megfelelő lépéseket. Vannak dolgaink. lökdösni a gyógyulás felé. a más megvilágításra. Nézzük. el­ képzelésekkel és ezek megakadályozzák az „önfeledt" döntésben. miért jár fájdalommal! Mint az összes betegségnél.

sőt belső szervei is elszíneződnek. amikor a májsejtek tömeges pusztulását mérgek vagy vírusok okozzák. Elsőként a szem fehérjén észlelhető: a szaruhártya besárgul. hideg időben izületi érzékenység. A konkrét értelmezés abból derül ki. s ott ebből egy bomlási folyamat során olyan epefesték keletkezik. Végül oka lehet a sárgaságnak a vörösvértestek tömeges és hirtelen szét­ esése. idegesen igyekszik színt vinni bele. emésztés) Vajon miért érzi.Fontos megjegyeznem: a reumás izületi problémák nem egyik pillanatról a másikra alakulnak ki. a felszaporodott epefesték ugyanis megfesti. hogy hol. Lelki tünetei: A fő jellegzetessége az a konfliktusa. sivárnak érzi életét. vagy súlyos máj­ károsodás. májzsugor. Ha ennek szintje a vérben kórosan megemelkedik. Színt vált. sárgaságról beszélünk. A beteg külleme tehát drámai módon megváltozik. kő vagy daganat által). Mik ezek? Veseproblémák. alkohol. melyik helyen kelet­ keznek először az izületi bántalmak. Hasonló májártalmat idéz elő az idült alkoholiz­ mus is. ezért kapkodva. hajhullás. A sárga szín üzenet. Vannak jelek a hajlamosságra. tapasztalja színtelennek? 325 SÁRGASÁG . tetőtől talpig élénk kikericssárga lesz. (lásd még: epe. A sárgaság tünet. Fizikai jellemzők: Az ember és a húsevő ragadozók legfőbb epefestéke a bilirubin. gyakran következményes sárgasággal. következmény. majd a fo­ lyamat súlyosbodásával igen gyorsan kiterjed a színváltozás: a bőrbe rakódó festékanyag miatt a beteg megdöbbentő látványt nyújt. hogy színtelennek. döntésképte­ lenség. kövek. hosszantartó aggodalmaskodás. Oka az epeutak elzáródása (pl. Ilyenkor nagy mennyiségű vérfesték jut szabadon a keringésbe. elszínezi a szöveteket. hogy a máj ezt már nem képes kiválasztani a vérsavóból.

skandáló jellegűvé válik.Mert máshol. egyensúlyzavar és végtag-bizonytalanság. A további látóideg sorvadás vakságba torkollik. Azzal a kitétellel. csak akkor lehet a diagnózist biztosan felállítani. Nem is történhetne másként. amely előszeretettel fiatal felnőtteken támad. mert már érdemtelennek. mint a csacsi elé kötött répa. vizelési zavarok. homályos látás. közel kerül hozzá. A gyengeség súlyos­ bodik. csak számára megtapasztalhatatlanok. 326 SCLEROSIS MULTIPLEX . kicsinynek tartja magát. nem akar el­ venni. hogy nekik van. Pár hét után ezek a panaszok eltűnnek és több hónapos vagy éves tünetmentes időszak következik. másnál egészen mást lát. Nagyon jellemző: elzárkózik a megoldások. hanem valahová félreteszi. A beteg beszéde furcsán elváltozik. de megfogni. Hiszen a felhalmozódott reménytelenség. gyengeség-érzés. és csupán amikor teljességében bontakozott ki a kór klinikai képe. tehát a haragtól sem megbocsátással szabadul meg. látásromlással. pontosabban ott vannak. az ér­ zéskiesések és görcsös bénulások fokozódó rokkantsághoz vezetnek. és általában minden elöl. Elzárkózik. megenni. növekvő izomfeszülés és izomgörcskészség lép fel fokozódó já­ rászavarral. hiszen már nagyon régen elveszítette az emésztés­ ből. tehát még a tehetet­ lensége is fokozni fogja „irigységét". magának szeretne adni! Nagy különbség! Az epeváladék nem tud természetes módon ürülni. magáévá tenni nem tudja. a feldolgozásból eredő örömöket. Nem a szó hagyományos értelmé­ ben jelenik meg az irigység! Tehát nem az fogja bosszantani. kedvetlenség igen erősen befolyásolja életkedvét. Életéből valahol elvesztek az életörömöt hozó pillanatai. hanem: neki miért nincs! Nem akar másnak rosszat. hogy egy tudatos lényről van szó. Fizikai jellemzők: Ismeretlen eredetű idegrendszeri megbetegedés. Bevezető tünetei nem jellegzetesek: zsibbadás. majd az eredeti panaszok immár újakkal gyarapodva térnek vissza. Hasonló események történnek vele is. Olyan ez. A gyógyulás útján haladva a legnagyobb ellenfél az idő.

leginkább a nagy agy féltekék fehérállományában gócok alakulnak ki. ahol az idegpályák burka. amikor mintegy szemellenzősen csak egyetlen módon viszonyul és elfogadja . pozitív irányba. Az idegpályák szerepe háttérbe szorul. mely arra sarkall.kész tényként .az elé kerülő ismereteket. Ezzel . hiszen lényegét tekintve semmi sem változott. „azt érzik feleslegesek". Lelki jellemzők: A fiatal felnőtt kor tele van bizonytalanságot fokozó élethelyzetekkel. gátlásokat eredményez. hogy nem autóimmun­ betegség és nem zsíranyagcsere-zavar. következésképpen satnyulásnak. Előfordul az a sajátságos helyzet. visszatért ehhez a lelki beállítottsághoz: homokba dugja a fejét. hogy hormonkészítmények­ kel igyekeznek helyrehozni a megbomlott egyensúlyt. megszűnnek a tünetek -. Minden maradt a régiben. hogy azok a célok már most is örömet ébresztenek benne. épp ezért számos elmélet létezik e kórképpel kapcsolatban. A gyógyítást főleg mellékvesekéreg-hormonokkal kísérlik meg. semmi baja. Mint mondottuk. és azt hajtogatja.ekkor csökkennek. Helyesbítek: a folyamat kezdetén a tűz csak látszólag alszik ki. a valóságban a beteg ellen fordul.nem szándékosan . A központi idegrendszer különböző helyein. sorvadásnak indulnak. És hogy mi igen? Ujabban azt feltételezik. (Emlékezzünk: amikor sokáig a mellőzöttséget tapasztaljuk.) 327 . melyekben szükséges megtalálni a biztos pontokat. Ezek a támpontok elsősorban az értékességben rejlenek.Az elváltozások az agy mélyében zajlanak. melyekre lehet. hogy mindig újat keressen. és érdemes alapozni. és azt emészti! (A tűz elakadását jelzi az is. Azokat a támponto­ kat. A betegség későbbi szakaszában lehetséges az új célok kitűzé­ se . a betegség oka ismeretlen. Foko­ zott tünetekkel tér vissza a folyamat. Ezt követi magának a pályának a pusztulása.eléri: megszűnik az a stimuláló erő. Annyit tudunk. hogy a folyamat hátterében vírus áll. és ezeket rögtön követi a kedvetlenség és az életkedv kialvása. előbb-utóbb visszafogjuk magunkat az adott személlyel kapcsolatban!) Az életcélok fokozatos és folyamatos elhalása jellemző a kialakulás fázisában. Ez a „semmi baj" azonban egyáltalán nem különbözik a gyermeki dactól! A dacosság általában falakat. a velőhüvely lebomlik. de ez még korántsem jelenti.

Ez természete­ sen egy csalóka ábránd. nem engedik a dolgok természetes folyását. Azt érzi. a sérvtömlő tartalma elszorítás következtében elhal. meggyengül. Sérvkapu az a nyílás. Kideríthetjük a konkrét kudarcot is: Köldöksérv: Gyermeknél: nagyon kellett erőlködnie. Ha nem. Gérincsérv keletkezésekor lényegében porckorongsérvről van szó: a korong rostos gyűrűje pusztulásnak indul. hogy a világra jöjjön. hogy világra jöhessen. 328 SÉRV . A túlzásba vitt tenni akarás következtében elmulaszt segítséget kérni kitűzött feladatai megvalósításához. miközben egy kiboltosult sérvtöm­ lőt alkotnak. Azt hiszi. nagyon akarják. belek kinyomódása esetén bélel­ záródás következik be. ezt a betegsége is megmutatja. van az anya-gyermek kapcsolatban. s a gerinccsator­ na felé kinyomódó belső mag a megfelelő ideggyököt érinteni fogja (lásd ott). mint amit ő megvalósít. Heresérvnél a sérvtömlő. Ezen keresztül esetleg visszahelyezhető. Vala­ milyen konfliktus volt. akkor lesz tökéletes és boldog. és kizáródik. Köldöksérv esetén a köldökgyűrűn keresztül türemkedik elő a hasűr taralma. Fél kevesebbet teljesíteni. Ilyenkor a hasfal valamelyik gyenge pontján zsigerek nyomulnak ki a hasüregből. mint 150%-ot. A lágyéksérv a leggyakoribb. Ennek egyenes következménye: egyre inkább ragaszkodik a jelenlegi biztonságot nyújtó anyaméhhez. Ennek olthatatlan vágya abból ered.Fizikai jellemzők: Valamely szerv vagy szervrészlet kinyomulása egy rendellenes nyílá­ son. Általánosságban és leggyakrabban a hasűrből kinyomuló szervek helyelhagyásáról van szó.gyermek ezt a következtetést vonja le: nem hagyják. Lelki jellemzők: Az ember megpróbál meglévő erején túl teljesíteni. hogy fél. lágyékcsatornán át csúszik ki a sérvtömlő. Senki és semmi sem lehet olyan tökéletes. rendszerint bélszakaszt tartalmazva. Ebből a disz­ harmóniából a. ha szülést mesterségesen indítják be. a here­ zacskóba száll le. Ez korántsem jelenti az anya ellenszenvét gyermeke iránt! A félreértés könnyen kialakulhat akkor. ha mindent ő old meg. amelyen maga a sérv kilépett.

gerinces embernek. s ezt a beteg. Központi idegrendszeri okai: az agytörzs és a kisagy sérülései. az önállóság helyett. hányinger járászavarok kísérik. Az itt keletkező sérv jelentése az imént jelzett vágy erőn felüli akarása. 329 . ha alacsony. Az agyi nyomásviszo­ nyok eltolódása hasonlóan vezet szédüléshez. Más utat kell keresnie. hogy önbizalmát visszanyerje. a célok. férfiaknál az erején felüli adás a kiváltó tényező. Míg saját magát el nem fogadja egyenes. A szédülés .vagy magasvérnyomás-betegség áll a háttérben. melybe előbb-utóbb „belerokkan''. látászavar. Nőknél az öröm „habzsolása". hogy emberként. vágyak fel nem vállalásával van összefüggésben.A felnőttkorban kialakuló sérvnek is ugyanez az oka. Heresérv: Kisebb rendűség érzéseit. SZÉDÜLÉS Fizikai tünetek: Az objektív és szubjektív terviszonyok között eltérés keletkezik. elveszítette testi-lelki egyensúlyát. Ez azonban sikertelen marad. mint szédülést éli át. hiszen sérv alakult ki szervezetében. felfokozott-nemi-teljesítő képességgel igyekszik palástolni. eredménytelenül. koponyasérülések. hogy az életben megállja a helyét.ha nem társul hozzá szervi elváltozás . a kéjes öröm megélé­ sével kapcsolatos. Azonban úgy tűnik. koponyaalapi törések. Ennek a másik oldala is igaz: a szülő igyekszik magához kötni gyermekét. Lágyéksérv: Az ágyék minden körülmények között az öröm. daga­ natai. Lelki jellemzők: A nagy igyekezetben.a bizonytalansággal. Még ebben a korban is igyekszik kötődni szüleihez. gerin­ ces emberként tisztelje környezete. addig egyre jelentősebb teher nehezedik rá. Ez egyensúlyozó szervünk megbetegedésé­ nek vezető tünete. Gerincsérv: Mindig azért küzd minden erejét megfeszítve.

Fizikai oldal: Ha a székletürítés a megszokottnál ritkábban történik. Végletes esetben bélsárkövek (lásd ott) képződnek s ezek bélelzáródást okozhatnak. A gyógyulás akkor kezd megvalósulni. s eközben az alsó szakaszokban felszaporodik a béltartalom. amely azután további ideges panaszokat okoz. (Ezért kell itt hangsúlyoznunk a viselkedés és a kívánalom szavakat. Úgy véli. hogy voltaképpen mi is a „normális" e tekintetben. így pl. Ha a beteg székrekedésre panaszkodik. vagy igen kemény és ürítése fájdalmas. ha például fájdalommal jár. Nincs tisztában érzéseivel vágyaival. Mint utaltunk rá. Székrekedést okoz az elégtelen testmozgás. Ennek egyik oka lehet. illetve elmarad. szájbűzt. továbbá sok gyógyszer is. így azt is nagyon nehéz meghatározni. SZÉKREKEDÉS 330 . mint a daganatok és az egyéb okból fellépő bélszűkületek.: a kábító fájdalomcsillapítók és persze a komoly szervi elváltozások. Ide vezet a székürítéstől való félelem is.Ez utóbbi olyan szempontból igaz. székszorulásról beszélünk. alacsony rosttartalmú ételek fogyasztása. amikor az eddig figyelmen kívül hagyott értékeit beépíti életébe. hosszú ágynyugalom. ha a széklet napokat késlekedik és ennek oka ismeretlen. mert bizonytalan saját értékeit il­ letően.) Ám. az ideges panaszok is idézhetnek elő székszorulást. hogy közben ezzel nincs tisztában. sűrűbben kellene végeznie. akkor megoldásként a hashajtás és a beöntés számos formája és módozata jöhet szóba. Mivel a széklet mennyiségében és a székelés gyakoriságában igen nagyok az egyéni különbségek. hogy az illető viselkedése a székelési szokására vonatkozó kívánalmait fejezi ki. Ha az utóbbi­ akat alapos vizsgálódás után kizártuk. gyakran arról van szó. akkor már valóban beszélhetünk szék­ szorulásról. vagy figyelmen kívül hagyjuk a székelési ingert: e helytelen cselekedetet többször megismé­ telve az inger meggyengül vagy egy időre ki is alszik. puffadást és étvágytalanságot. ha elnyomjuk. rossz szájízt. hasi görcsöt.

Lelki jellemzők: Azoktól a dolgoktól. hogy a levont következtetések szerint cse­ lekedjen • tart a következményektől. mert életében ez az egy pont biztos. fordított képet a látóidegbe köz­ vetíti. melyek a döntő lépés után kerülnek sorra Fizikai jellemzői: Fényre fogékony látószervünk gömb alakú test. mely a külső világról képet alkot és ezt az agyba továbbítja. úgymond a lélek tükre. míg a rostok többi része az azonos oldali látóközpontba jut. SZEM 331 . a szem mélyén üldögél a fényérzékeny réteg. vagy nem akar szabadulni. Nem akar szabadulni. mit akar látni. Hátul. melyeket már feldolgozott. Ám a természettudomány kifejezéstelen gömbnek tekinti. melyet a szem belnyomása feszesen tart. és nem akar. amely a rajta képződött kicsiny. Elterjedt felfogás. A helyes kifejezés inkább ez: nem tud. átlép az ellenoldali agyféltekébe. pl. A lehetséges okok között szerepel: • tudat alatt fél. meleg vagy bársonyos tekintet függ még a szembogár állapotától is. és úgy vélekedik. hogy újabb dolgokat kell feldolgoznia • nehezen szánja rá magát. mely végletesen összeszűkülhet. hogy mit lát. Rostos burokban helyezkedik el. Lelki jellemzők: A látási rendellenességek különbözőek: attól függően. hogy a szem kifejező erejét a körü­ lötte lévő arcredőktől. jeges. vagy félelem hatására óriás pupillatágulat jön létre. miszerint a szem a lelkiállapot. düh vagy ópium következtében. azoktól nem tud. vagy látó­ hártya. és mit nem szeretne látni. retina. Két szemünkből hátul kilépő két látóidegünk hátrafelé hatolva alkotja a látópályát: az alkotó idegrostok egy része kereszteződik. az indulatok kivetí­ tője. Az így keletkező hideg. megértett és tanult belőlük. a szemhéjak mozgásától és helyzetétől kapja.

Ezt az utat azért választja. mint eddig hitte! Rövidlátás alakul ki. hogy belőle erős reakciókat vált ki.Ezen az oldalon az érzelmi „meg. elérhetetlennek tűnnek számára az annyira áhított érzések. mint ahol érzése. de annyi bizonyos. aki érzelmeiben csak közvetlen környe­ zetét figyeli. a közvetlen környezetére lát rá. szíve sugallja. Elfordul a jövőtől. nem látja a lelki fejlődését. hiányzik belőle a szép. Szúrás. rángás: valamilyen érzés. meglátni életében azt. azt hiszi már nem képes meglátni a jót. Gondot okoz neki. ha huzamosabb ideig van jelen. Igaz a fizikai. Általában a partnerével. hiszen egészen máshol keresi azt. mert már elveszítette türelmét. hogy csak közelre. Pedig abban sokkal több van. a megnyugtatót! Ez -jelen pillanatban .illetve meg nem látásokkal" kap­ csolatos lelki állapotok jelentkeznek fizikai elváltozásként. bántja a szemét. a megértés helyett a kötözködést. mint azt a szellemi fejlődése engedi. feszültté teszi. (Messzire most nem lát. és ameddig eképpen cselekszik. belső vádaskodást választja! Hamarabb akarja a célját elérni. amit máshol keresett és keres most is. Észrevétlenül hagyja az elkövet­ kezendő örömet.) Lelki jellemzői: Jelentése: magával foglalkozzon. érzésekben gaz­ dag élet reménye. és annak lehetősége. A jobb szem tekintetében ugyanezt mondhatom el. ami nincs. anyagi dolgokra vonatkoztatva! Bal szem: Rövidlátás (A kép a retina előtt képződik le. 332 . Lehet ez bármilyen jellegű konfliktus.így is van. nem is lesz! A belső tulajdonságaira építheti fel jövőjét.) Hiányzik neki (és nincs is) érzelmi célja. illetve a hozzá való vi­ szonyában található a probléma. ami idegessé. intim szférájában kell meglátnia a le­ hetőségeket. Jellemző lelki állapot: a létező (tulajdonságok) dolgok helyett olyanok után epedezik. Fél észre­ venni az új érzelmi lehetőségeket. érzelem szúrja. külső világát! Befelé forduló embert jellemez. Nem látja meg másokban a segítő szándékot. de kevésbé irritáló hatás is kiválthatja. mert most már ideje lenne észrevenni. Például társát másnak akarja látni (ér­ zelmi szinten) mint amilyen.

anyaggal kapcsolatosak. melyek feszélyezik. Aprólékosan végig kell elemeznie. bízva abban: magától megoldódik. elkerülendőnek érzi. Soha nem azt nézi. 333 .eddig figyel­ men kívül hagyott . Önmagába nem néz. A tisztázatlanság kialakulásához jelentősen hozzájárul az aggó­ dás: mit talál önmagában? Azt hiszi. de itt már az okok a konkrét fizikai világgal. de inkább értékelését. Jobb szem: Rövidlátás: Lényegében megegyezik a bal szem jelentésével. kutatja. Nem vesz tudomást a külvilágról. távoli célt tűz ki. amit nem lát! E miatt az eltolódás miatt saját érzései. vizsgálnia életét és most már a pótcselekvések helyett meg kell találni azokat az anyagi . se a jóról. A testén. Nehezen.különös érzékkel . hogy figyelmét az elérhetetlen messzeségben lévő dolgokra fordítja. Nincs kézzel fogható érzelmi célja. olyan érzé­ sek. melyekre alapozhat! Tisztába kell tenni önmaga megítélését. az ér­ zelmek tudatosítását távol tartja önmagától. de ez általában megma­ rad az ábrándok.) A távoli célkitűzéseket. hogy a jövőbeli érzéseit meglássa. és arra alapoz. amit el kíván érni. A saját életének meglátása helyett inkább valami távoli jövőt. vagy egyáltalán nem képes kitűzni és megcselekedni távoli célokat. nem látja a lelki fejlődését. problémái tisztázatlanok ma­ radnak. se a rosszról. viszont a jelen­ ben. ábrándozások. amikor önmagával sincs tisztában! Ennek a rendbe tételé­ re kiválóan alkalmas ez a típusú „fogyatékosság". Lelki állapotára leginkább jellemző tulaj­ donság: „elmenekül" a jelenből és helyette a jövőben igyekszik élni. Helyette . közvetlen környezetében lévő megoldásokat nem veszi észre.lehetőségeket. közvetlen környezetén kívüli dolgokkal sokat foglalkozik.azt keresi. Ezeket gyengeségnek. a jövő érzelmi növekedéseit látja. Hogyan is lenne rá képes. kétségbeesések szintjén. sőt. elérhe­ tetlennek tűnik számára. Belső diszharmóniája alól próbál kibújni azzal.Hiányos érzelmeit a távoli jövőben szeretné orvosolni. ami van. tisztában van azzal. tudja vannak benne. soha nem azt látja meg. Távollátás: (a kép a retina mögött alakul ki. Fél attól.

Lényege: a szemlencse zavarossá. hogy természetes ve­ lejárója lesz a rendetlen. Pedig nagyon ideje lenne odafigyelni jó tulajdonságaira. a jelen minden nyomasztó gondja egy csapásra megoldódik (nem fog). Reméli. problémamegoldó képességét. a jelenét. közvetlen környezetét elsorvasztja! Figyelme annyira a távoli jövőbe koncentrálódik. Mindkét esetre egyaránt vonatkozik: a jelenből megpróbál menekülni a jövőbe. mint az ellenoldali szem. Számos bőrbetegsé334 I Szürkehályog . orvosló megoldásokat másoktól reméli. az nem jó. rendezetlen környezete. Természetesen a gyógyulásra.ez a betegség nevé­ nek (katarakta) arab értelmezése. ne csak mással. csak belső dolgaival nem. következésképpen kerülendő! Ellenben jövőjét aprólékosan eltervezi. Leginkább vagyontárgyai fontossága kerül előtérbe. Fizikai oldal: A beteg mintha valamit folyni látna szeme előtt . homályossá válik. A jelen feladatait itt és most kell megnyugtatóan orvosolni. Távollátás: (lásd még a bal szem) Magával is foglalkozzon. csak ez az. Ami jelenében itt van. El kell terveznie. anyagi nehézségeit.Mindennel foglalkozik. Fi­ gyelmen kívül hagyja saját erejét. Idevezet a lencse hámjának burjánzása is. Gyakori cukorbetegeken a lencse táplálkozási zavara. ha folytatja „struccpolitikáját". mert már nem hiszi. ezek le is kötik min­ den figyelmét. amire lehet építeni! Hasonló lelki tulajdonságokat jelent. vagy ha mégis az nagyon elítélő. A szakmai előmenetel nem igazán érdekli. anyagi lehetőségeket mulasztja el felfedezni. önmagára sem marad ele­ gendő ideje (majd lesz). ami igazán számít. hogy kitűzött céljait (ha egyáltalán vannak) el tudja érni! A testi. Már pedig mégis ez az. ha már egyszer a jelennel nem törődik! Csak a távoli jövőre figyel. érelmeszesedéshez társuló hályogképződés. de ez esetben a konkrét fizikai dolgokat.

Bal szemnél: érzelmi dolgok. páncélbőrűséget . Zöldhályog: Fizikai jellemzők: Igen elterjedt szembetegség. másként tekinteni jelenlegi életére! Ideje félretenni az előítéleteket. fájdalmas és belövellt lesz. érzékelni a dolgokat. „Lehúzza a rolót". El van saját bajaival foglalva. Javaslat: fedezze fel. De erre csak úgy lesz képes. azonban itt a fal még képlékeny. amelyre kóros szembelnyomás. Ezen a különös függönyön keresztül igyekszik nézni.is kísérhet szürkehályog képződése. hogy mindenki ellene van. Ettől persze semmi sem változik. Lelki oldal: Úgy érzi. látni életét.get . melyeket eddig figyel­ men kívül hagyott. hogy észreveszi: önmagában is van szeretni való! Jobb szem: az anyagi dolgok tekintetében értendő a befelé figyelés. szemet hunyni a számára kel­ lemetlen megtapasztalásoktól. tudati okai hasonlatosak az iméntihez. hogy szeretik. A szemgolyó megkeményedik. melyek zavarják.ekcémát. Lelki jellemzők: Lelki. és úgy látni. azok a tények legalábbis nem. Kialakulhat még lustaságból. 335 . Él benne egy erős vágy. A hályog egy igen jelentős figyelmeztetés: ideje másként nézni önma­ gára. Csak néhány élethelyzet elöl menekül. életuntságból. ahogyan azok vannak. Az elszigetelődés az élet minden területére vonatkozik! Lassan kialakul benne egy érzés: mindenki és minden dolog ellene van. időnként átjárható.fokozó­ dás jellemző. Észre kell venni: igenis szép és vannak értékei. Falat épít önmaga elé (hályog). A szemcsarnokok folyadékve­ zetése akadályozottá válik. Rosszindulatú formája rövid idő alatt vaksá­ got okoz. és bizonyos fásultságból. és érlenséget ébresztenek benne. élethelyzetek meglátása elől zárkózik el. hogy anyagi és szellemi tapasztalások elől el­ zárkózzon. a szemfenéken bevérzések keletkeznek. Egy azonban biztos: igyekszik elzárkózni. pikkelysömört.

valóban ilyen kemény lenne. melyen (hite szerint) nem juthat át semmilyen fáj­ dalmat okozó érzelem! Ez a tevékenység természetes módon „bosszút" fog állni. nem ereszkedik le másokhoz. Lelki jelentése: A könnycsatorna beszűküléséhez vezet a túlzott önbizalom . felvértezte magát egy igen erős páncéllal. Belülről. úgy ahogyan kell! Ez az erővel fenntartott dolog előbb-utóbb elvezet a lázadáshoz. nem képes lemondani elképzeléseiről. ez csak látszat. ami eltakarja a céljait. hiszen annyi mindent elsiratott már! Belefáradt abba.illetve csak néhány dolgot akar másként (szűrőn keresztül) látni. hoszszabb-rövidebb ideig. Nem érzéke­ nyül el.látszat maszkjának viselése. Hangsúlyozom. nem lenne oka lázadni ellene! 336 Szemszárazság . úgy ez a hályog állandósulhat. az elmúlók helyébe nem jön új. melynek következtében erővel visszatartja érzéseit. nem alakulna ki ez a probléma! Képtelenné válik elsiratni elveszett. ezért lázad! Ha nem lenne tisztában jelenlegi tulajdonságaival. nem ereszkedik le másokhoz. nem érzékenyül el. Azt hiszi. vagyis a gyulladáshoz. A lázadásban a szem úgy viselkedik. Ez a lelki sajátosság csak időszakonként tér vissza. Felvesz egy nagyon merev.és információveszteséget! Az átélt fájdalmak. Amennyiben huzamosabban kitart aggodalma mellett. ezért csak bizonyos élethelyzeteket nem akar meglátni. mint az éghető anyag a tűzben. lelke mélyén azonban na­ gyon is tisztában van érzéseivel. kemény viselkedési mintát. más! Pedig hagynia kell. elveszíti nedvesség tartalmát! A könnycsatorna beszűkülését a védekező mechanizmus okozza: igyekszik meggátolni (gyulladás követ­ keztében) a kialakuló folyadék . hidegen hagyja az anyagi dolgok elromlása. lényeges dolgok fognak kívül rekedni és ezeket soha sem ta­ pasztalja meg! (Eletének pozitív változásai a hozzáállás változását köve­ tik!) Az imént vázolt lelki beállítottság egyenes következménye: az elmúlásra ítélt dolgokat erővel igyekszik életben tartani. hiányzó dolgait. történjen minden. Hidegen hagyja az anyagi dolgok elromlása. kudarcok hatására felveszi a túlzott önbizalom csaló­ ka álarcát. hogy mindig. Ha valóban így viszonyulna. mindent elsirasson és fájdalmat érezzen! Megkeményítette szívét. Zöld hályog úszik a szemen: néha beúszik olyan probléma.

Védekezési folyamat. mert felszínre került a nyugalom. Fizikai jellemzők: Fokozott könnytermelés. szeles levegő. amikor korántsem jött el az ideje. Nem merít lehetőségeiből és elveszíti életéből az értelmet. bántja a szemét! A másként való megközelítés. másként érzékelés helyett inkább a lemondást. Lazítson. ami ennyire be­ folyásolja életét. gyakran a sírás jelensége kíséri. hogy az elfeledett dolgok elindítsanak bennünk egy folyamatot. látja életét. ami előbb-utóbb megin­ dítja szívünket és elérzékenyülünk. A tűz. A felébresztés nem jelent most semmilyen problémát. mivel nem merítette ki a benne rejlő lehető­ ségeket. gázok. túlzott könnyelválasztáson alapuló jelenség. ezért most úgy nézi. Hagyjuk. a kötőhártya és a szivárványhártya gyulladásait is. Lelki háttere: (lásd még allergia) Valami nagyon is konkrét dolog szúrja. lassú lélegzetvételek közepette! Aztán ébressze fel azt a nagyon mélyen lévő fájdalmat. hogy milyen képességet kell újra feléleszteni. a szembe jutott idegentest előidézi. hogy mentes minden érzelemtől. vagy hideg.A gyógyulás útja: Az iméntiekből egyenesen következik. vagyis idő előtt. Mentes a túlzott érzelgősségtöl és csak egy nyugodt szemlélet marad benne. mi alapján várja a sikert? 337 Könnyezés . Kiválthatják ezen kívül izgató gőzök. a bosszankodást választja! Tudatosan vagy tudat alatt elsiratja életének egyes részeit! Ezt még akkor teszi. Ez az elérzékenyedés megnyitja a csatornákat és feloldja az eddigi gátakat. még élve temeti el életének legszebb pillanatait! A „temetés" következtében. amit külső szemlélőként él meg! Felszínre kerülnek az eltemetett érzések. hiányozni fog belőle a tűz. mély. erős fény. de kíséri a szaruhártya. Ha érzelmi impulzusok állnak a háttérben. Miért küzdjön!? Ha nem találja a miértre az értelmes választ. Bármely. hogy figyelmét új lehetősé­ gekre terelje.

338 Szemtengelyferdülés . Legismer­ tebbek a szemizmok bénulásai. hiszen korántsem jelenti. de nagyon fontos ada­ lék. behatárolttá válik személyisége. Nehezebben tud felszabadulni falai alól. okos és szereti). ami lá­ tásmódjára vonatkozik. Ez a hajlamokat tükrözi. Az ember könnyen egy kupacba veszi az érzelmi és az értelmi oldalt és csak a saját orráig lát (olyan párt vár. örök figyelmeztetés. gondolataikat tartják szem előtt. Ezt én nem tekintem betegségnek. helyrehozza. ami nem feltétlenül szerencsés. szüleiről kialakult képet is. hanem szöget zár be. Hajlamos arra. legyen orvos. Amikor ezt lelki szinten is kijavítja. teljesebbé válik élete. mi az érdeke? A szabad gondolkodás. Ezért a szabadság széles láthatára tudatán kívül reked. hogy tudatosan. szeresse a sárgabor­ sót stb. szándékosan kívánják irányítani. és hátterében számos ok állhat. látásmód helyett igyekeznek valami szerintük helyeset adni gyermekük számára! Pl. Vagyis a gyermek úgy fog fejlődni. de azért felfedezhető és kimutatható: saját elképzeléseiket. Merevvé. könnyebbé. aki gazdag. Ez még önma­ gában nem jelent komoly problémát. szép. de legalábbis nem sorolható a hagyo­ mányos értelemben vett betegségek közé! Ettől függetlenül igen megha­ tározó jelenléte. a szemmozgató izmok idegeinek gyulla­ dásai. Nagyszámú formája ismert. Lelki jellemzők: Veleszületett. és ebből kimarad az egyeztetés! A lelki egyeztetés. sérülések. befolyásolni gyermekük életét! Nem szándékosan.A gyógyulás útja: Megtalálni. de a hosszú távú céloknál már igen jelentős mértékben meghatározza a személy lehetőségeit. hogy tudata csupán egyetlen dologra legyen képes figyel­ ni. hogy vajon a gyermek mit kíván. magával hozott gyengéd. agyhártya-gyulladás és mérgezések. hogy a gyermek pontosan visszaadja a szüleivel. agyi folyamatok. ahogyan a szülők „akar­ ják"! Idézőjelbe tettem az akarják szót. megélni az örömet! Fizikai jellemzők: A szemek nézővonala nem párhuzamos. Befelé álló szemek: szűk látókörűségre való hajlamot jelent.

akiket és amiket meglátott. elérni. amiket látott vagy látni vélt! Tovább menve. Tudattalanul — az ítélet velejárójaként — többre be­ csüli magát másoknál. elzárkózásnak lesz következménye. ingerek is. ami az orra előtt van. Ezt csak így tudja elérni: lesüti szemét." Bal szem: szégyelli azokat az érzelmi dolgokat. saját értékeit. Csak azt vagyunk képesek megvalósítani. Lefelé álló szemek: „Szemlesütve jár. ennek a „szemérmességnek". ami távol áll mostani jelenétől! 339 . jelentősége helyett a széles láthatáron ke­ resi. kevésbé vagy egyáltalán nem képes megújulni. új célokat kitűzni. melyek hasznosak lennének számára! Jobb szem: szégyelli az anyagi kiadásait. az örömet és a bol­ dogságot. Szétálló szemek: mindenkire odafigyel. mintegy reménykedve: valaki segít fentről! Ez az elfordulás valamilyen ítélkezés következménye. hogy önmagáról már nem is vesz tudomást! A külvilágtól várja a segítséget. ítélkezik azok felett. Ez az elzárkózás szintén gátolni fogja előmenetelét. A földön járás helyett igyekszik menekülni. jelentősége megegyezik a bal szemével. figyelni és megvalósítani sem tudja. Érzel­ mileg van behatárolva. Azon érdekeihez.Bal szem befelé néz: mereven ragaszkodik a saját érzelmeihez. a megvalósításról már nem is beszélve! Jobb szem befele néz: mereven ragaszkodik a saját érdekeihez. melyek az anyagi világgal vannak szoros összefüggésben. Felfelé irányuló szemek: Valami megbotránkoztatta. reméli bajai megoldását. hogy igyekszik nem tudomást venni a külvilág dolgairól. Ha nem látjuk. Ez ennyit tesz: a saját értékei. hogy olyannyira jellemzi a szabadság. figyelmen kívül hagyja a pillanat örömeit. csak arra nem. így észrevétlenek ma­ radnak olyan dolgok. ezért figyelmét következetesen igyekszik elfordítani. el sem tudjuk képzelni. ezért valami olyat választ. Vessük össze az iménti tünetekkel (összeálló szemek): itt arról van szó. Közben pedig elmegy. külön a pénzt és az érzelmet. amiről van valami fogalmunk. Továbbiakban jelentése. Külön választja a munkahelyet és a családot.

Egy idő elteltével igyekszik ezt a kellemetlen élményt kilökni magából. ám ebbe beletörődik (nem elfogadja!). Fizikai jellemzők: A szemhéjak belső felszínét és a szemgolyó elülső részét borító átlát­ szó hártya idegen anyagok. Kivörösödés. 340 SZEMIZOM-SORVADÁS . kedvetlen ember lakozik a táskás. ami szúrta a szemét (helytől. Gyógykezelése a kiváltó októl függ. Táskás szem: számára visszás dolgokat lát. örömét és tettvágyát. amennyiben a művelet sikertelen­ séggeljárt. látott melyek bántották a szemét. Megfáradt. esetleg gennyes vagy véres váladékképződés kíséri. Lelki háttere: Érzelmi. kórokozók hatására izgalmi állapotba kerül. tartósan megmaradt. Elveszíti belső nyugalmát. elhelyez­ kedéstől függően). bő könnyelválasztás mellett vizenyő és savós. kifárasztja. E folyamat megnyilvánulása az árpa. A belső vagy külső árpa esetén a kü­ lönféle típusú mirigyekben gennyes beolvadás jön létre. szem) ÁRPA Fizikai jellemzők: A szemhéj mirigyének tályogja. de már beletörődött. vagy anyagi észlelés. de ez a behatás beágyazódott. KÖTŐHÁRTYA Fizikai jellemzők: A szemizom-rostok nagysága illetve száma csökken. nyomasztja. gyulladás.Táskás szem Olyan dolgokat tapasztalt. karikás szemek mögött. Lelki jellegzetességek: (lásd még allergia.

Értelmét veszíti az a szemizom. Nem érti miért. észrevenné örömteli dol­ gait! Különös elképzelése: a világ úgy forog. összehangolt szemmozgásokban zavar keletkezeik.Oka: vérkeringési. de tény: soha sem veszi észre a kínálkozó lehetőségeket. (Észre veszi. Ezek a mozgást és irányulást végzik végtelen pontossággal. nem teljesül és a megértés helyett a lázongást. Amikor feladja a megtalálás vágyát. Bármelyikük sérülése. nem tudatosodik benne. hogy a két szem nem egymás­ tól függetlenül mozog. mint a szemizom-gyulladás esetében) Lelki jellemzők: A szemizmok a szem forgatásán kívül segítenek a fókuszálásban is. és itt. hogy megtalálná. vagy pedig idegi sérülés. miszerint újra és újra keres­ ni. saját köz­ pontja körül minden irányban szabadon forgatható. de nem vesz róla tudomást. mert eddig csak a kudarcokat ta­ pasztalta. megfárad és a sokáig tartó kimerültségben lassan feladja élete értelmének keresését. Értelmetlen dolgok pedig nincsenek . úgy táncol. ellátási zavar. A sikerélmények valahogy távol maradtak tőle. Lázadással válaszol erre az alapvető törvényre ahelyett. Lelki jellemzők: (Lásd még: gyulladás) Lázad az ellen a kozmikus törvény ellen. kutatásába. bénulása vagy gyulladása esetén a finom beállító. hanem megfelelő idegberendezések összehangoló működése következtében tökéletes összerendezettségben van. finomsággal.ezért lassan. Mindkét oldali szemgolyóra 6-6 karcsú izom tapad. Ez azért következhet be. Tudnunk kell ugyanis. vagyis képtelen hasz­ nosítani!) Mivel nem tapasztalja az annyira áhított érzéseket. ahogyan ő fü­ tyül. (ugyanaz. Az ember fia belefáradt a mindig új dolgok. reményét. lehetőségek keresésébe. háborgást választja! 341 SZEMIZOM-GYULLADÁS . változó dolgokat. ami eddig mindig új és újabb dolgokat „mutatott" neki. kutatni kell a friss. értelmét veszíti.legfeljebb nem találtuk meg benne . de biztosan megszűnnek! Fizikai tulajdonságai: A szemüregben egy gömbfelszínben ül a szemgolyó.

és mindenkinek van lelkiismerete. Röviden: tapasz­ talja az ingereket. de fáradtnak. ha elbújik. hogy nem találja azt. Mivel az idegek nem érzékelik. megússza. Azzal a kifogással. Vágyik ugyan erre. de gyulladás csak akkor tud keletkezni. de elfelejti. Ettől kezdve agypályaszerü a látópálya. fokozatosan felhagynak az ingerek szállításával. vagy teljes vaksághoz vezetnek. Ellustul észrevenni azokat a szépségeket. de a tudatáig már nem jut el az információ. melyen elérhetjük a kívánt szabadságot. gyulladás lesz az út. Sérülései. amikor ezt már (valahol) felismerte! LÁTÓIDEG Fizikai jellemzői: A szem hátsó pólusánál lép ki a szemgolyóból. Ennek a konfliktusnak egyenes következménye a lázadás. hogy szükség van rájuk. és megtaláljuk!) Az emberben a változástól való félelem lakozik. Minden más és mindenki más! Márpedig lelke legmélyén egészen másra vágyik.Elfelejtett egy nagyon fontos tényezőt: oka van annak. hiszen mindenkinek van lelke. esetleg lustának érzi magát a megfelelő lépések megtételéhez. Lelki jellemzői: Észleli az új eseményeket. Abban bízik. Arra. melyekért élni érdemes. ahol felismerhetjük valódi életünket és valódi céljainkat! A lázadás. CSŐLÁTÁS 342 Fizikai jellemzők: . ezért nem is szükséges semmilyen válaszlépés. figyelmen kívül hagyja (tudat alatt). és így az belső konfliktust eredményez. hogy mások is örömmel teljenek meg. Lázadni fog. A két idegpálya a ko­ ponyaüregbe való belépése után részlegesen kereszteződik. ami tudat alatt (ha már nem kívánja tudatosítani) működik és vezérli életünket. gyulladásai látótérkiesésekhez. gyönyörködtető pillanatokat. és elsorvadnak. hogy közben minden más kívül marad tekin­ tetén. amire annyira vágyik. A lustaság és a félelem elegendő tényező a betegség alapjának kialakulá­ sához. Olyan mederbe viszi. hogy örömében vele osztozzanak. hogy nem vette őket észre. (Minden létező dologban benne van! Nézzünk „más" szemmel.

addig kell keresni. ami annak köszönhető. Lelki jellegzetességek: Jellemzője. az érzékelés beszűkítésével oldja fel a feszültsé­ get! Nem látom. pusztulása áll. hogy az esti szürkületben jelentősen csökken tisztánlátása. mert nem képes elviselni az „észrevétele­ ket" és a rájuk adott fokozott reakciókat. hogy a dolgok tisztázása. hogy még teljes látáséles­ ség mellett is gyakorlatilag vakságnak tekinthetjük. életük rettegéssel telik. A jelenség kialakulásában döntő szerepet játszik az A-vitamin hiánya. Olyan mér­ tékben korlátozza a térben való tájékozódását. tehát nincs is! A szűklátókörű embereket jellemzi ez a betegség. Tele vannak szorongással. 5-10°-ra való beszűkülését jelenti. míg megtalálja! FARKASVAKSÁG Fizikai jellemzői: Más néven szürkületi vakság. Lelki jellemzők: Beszűkíti látásmódját. rugalmasságot nem! A gyógyulás útja: Mindenek előtt a belső fájdalmat kell feloldani valamilyen pozitív megtapasztalással! Ilyen pedig van. csak a felszabadultságot. hogy képtelen tisztázni élethelyzeteit! 343 . feszélyezik! Erre nem talál megnyug­ tató megoldást. Mindent el lehet mon­ dani róluk. a tisztánlátás helyett elfo­ gadta azt a téves elképzelést. hogy ne kelljen meglátnia a körülötte lévő dol­ gokat. a látás. hogy zavartalan nappali (szín)-látás mellett a szürkületi látás fogyatékossá válik a sötéthez való alkalmazkodás hiányos volta következtében.A látótér igen súlyos. Erre azért van szükség. Márpedig ezek a válaszok hatá­ rozottan rossz érzésekkel töltik el. Lényege. melyek során a fény hatására elbomlott látóbíbor nevű vegyület sötétben illetve homályban újra képződik. Háttérben a látóhár­ tya leépülése. akik csak a számukra (látszólag) fontos dolgokat veszik észre. Lelki oka a következőre vezethető vissza: „labilis" lelki állapot. utóbbi ugyanis nélkülözhe­ tetlen a retinában zajló biokémiai folyamatokban.

nem veszi fel a táplálékból azt a vitamin. Elfogulatlan. csökkennek lehetőségei a tisztázásra. melyekkel szemben teljesen elfogulatlan.és ásványianyag-mennyiséget. Ez lehet színtévesztő látás. vagyis ismeri a kellemes és kellemetlen dolgok mi­ benlétét. Ezeket nem tudja támpontként alkalmazni. észre fog venni minden környező ingert. belső békéje biztosítva van.látszólag lényegtelen . vagyis (a szellem nem fogadja be az értékes dolgokat) a test sem fogja hasznosítani a számára (a szemen át bejutó) fontos. Tehát ebből kell kiindulni. elengedhetetlen anyagokat. a zöldet pedig a fehérrel té­ vesztik össze. Fizikai jellemzők: Itt beszélhetünk a rendellenes színlátásról. apróságnak tartja. s az ebben szenvedők bizonyos színekre kevésbé érzékenyek. Ezt a megközelítést. Gyógyítása: Meg kell keresni azokat az apró . Bezárkózik önmagába.Amíg nyugalma. melyekhez erősen ragaszkodik. akár kellemes. elveszíti a fonalat. addig képes áttekinteni azokat. mert csekélység­ nek. szürkülni. Rengeteg apró. a sárga. de amikor a lényeg kezd ködbe burkolózni. vagy amiben megkapaszkod­ hatna. azt sem fogja észrevenni. amikor a gyógyulás útját keressük: abban a reményben. hogy meg is találjuk. A részleges színtévesztők viszont a kiegészítő színek egyikét szürkének látják. mert mentes azoktól az érzelmektől. Mivel a tudatá­ val nem fogadja be az „élet sóját" a teste. cselekvést fogja követni a test is. a kékre. Röviden: képes megkülönböztetni és az ismeretei alapján képes helyesen dönteni. a zöldre.dolgokat. Amíg tisztának. továbbá az ibolyaszínt kékkel. a vörösre. a zöld és a barna színeket egymással. Ez azért lesz alkalmas. ami kihúzhatná onnan. 344 EGYÉB LÁTÁSZAVAROK . egyértelműnek tapasztalja a körülvevő dolgokat. akár kellemetlen. Ezeket az információ­ kat tudja elemezni. ám igen lényeges részletet mulaszt el. átláthatónak. ami a szemnek szükséges az egészséges működéshez. Ebből a nyugalomból ki fog zökkenni. Ők a vörös.

Sokat rágódott. nyálkahártya. amely egyedülálló emberi sajátosság. Lelki jelentései: (lásd még: fogak. aho­ gyan egy normál látású ember egy fekete-fehér fényképről nyer színér­ zetet. és a nem ritka szájüregi daganatok. a nyelv és a nyálmirigyek rosszindulatú elváltozásai. és a pajzsmirigy diszharmonikus működcsével van összefüggésben. pontosan úgy. aggodalmaskodott. nyelv. mielőtt bármit is mondott volna.A teljes színvakság a rendellenes színlátás legsúlyosabb válfaja. aminek nem volt ott semmi keresnivalója. Mindezen kórképek a velük járó fájdalommal együtt az étkezés (rágás és nyelés) és a beszéd súlyos gátlói. ha mondott egyáltalán valamit. Szerzett színlátási zavarok mérgezések és sugárhatások révén. (lásd ott és a farkasvakság c. fölötte a kemény -és lágyszájpad helyezkedik el. Ezek az állapotok általában veleszületettek. A szájüregbe nyílnak a nagy nyálmirigyek. Olyan dolgot nyilvánított ki. Fizikai jellemzők: A tápcsatorna kezdete. Más az alkonyati vakság. olyan helyen és időben. avagy ritkább betegségek következ­ tében alakulhatnak ki. A fogsorok íve mögött a nyelv ül. így a teljes színvakok számára csak a világos és sötét átmenetek léteznek. de ez esetben bizonyos idő múltán a színlátás is­ mét normálissá válhat. amikor azt érzi: megetették valamivel (amit nem érdemelt meg). Lelki jellemzők: Ez a kórkép mellékvesével. Szájpenész akkor alakul ki. Egy állandó baktériumflóra lakja e területet. arcüreg) A rágódással és a beszéddel van szoros összefüggésben. A szájüreget (bár a szó szoros értelmében nem üreg) borító nyálkahártya embernél a külső arcfelszínre kifordulva az ajakpírt alkotja. alatta egy izomrekesz. A megetetés eredményeként erősen lecsökken a 345 SZÁJ és BETEGSÉGEI . s ez esetben a színek egyáltalán nem érzékelhetők. résznél). mely esetben a színvakság csak szürkü­ letben következik be. Betegségei közül a gyulla­ dásos folyamatok említendők.

Leginkább egy allergiához tudom hasonlítani a szemölcsök megjelenését és ez nagyon közel áll a valósághoz! Gondoljunk csak bele. a macskák szőrborzolása stb. avagy talpon okozva fájdalmat. tömött és érdes göbök. Fizikai jellemzők: Piszkosszürke vagy testszínű. Ugyan ez zajlik le az emberi szervezetben is. Természetesen ezzel korántsem oldódnak meg a felmerült problémák. nedves. hogyan mű­ ködik az állatvilág! Amikor az állatokat valamilyen rémisztő. spontán gyó­ gyulnak. sötét helyeket kedvelő penésznek. Igyekszik távoltartani magától egy olyan behatást.betegség! Elhelyezkedése a testen minden esetben. melyek kölesnyi-borsónyi nagyságban jelennek meg. körömágy mellett.belső tűz intenzitása és remek táptalaj teremtőtik a vizes. ami lehetőség szerint elriasztja támadójukat. tehát ebben található a kialakulás oka is. szokatlan. nem jönnének létre az imént említett bőrelváltozások.. amikor a szemölcsök kialakulnak. Pl. amit nem képes megfelelően kezelni. Nagyon is idézőjeles ez az előző élet. A valóság persze mást mutat. 346 SZEMÖLCS . hiszen ebben az életében ugyanúgy jelen van a kiváltó ok és ugyanolyan jelentőséggel bír! Aggodalomra semmi ok. Lelki jellemzők: A szemölcs nem .nem feltétlenül . Azt hiszi. leginkább kézen és lábon. Makacsul és kiirthatatlanul képesek fennállni illetve hosszú idő múltán egyszerűen eltűnhetnek és nyom nélkül. Kóroktanunk­ ban vírus szerepel. megtett minden tőle telhetőt a feszültség megszüntetésére. A szemölcsök a „rendellenes" bőrszövetekből keletkeznek és ez már sokmindent elárul! (lásd még: bőr) A bőr egyik szerepe a védekezésben van. kiemelkedő. hisz ez csupán javaslat: ebben az időszak­ ban mire. egy „előző életből" áthozott figyelmeztetés. A pótcselekvés tehát ebben áll: a megértés vagy elfutás helyett a foko­ zott ellenérzéseit mutatja ki. feszélyező inger éri. milyen belső tulajdonságra fektessen nagyobb hangsúlyt.. olyan tetteket hajtanak végre. mert ha más­ ként lenne.

s benne a saját koszorú­ érrendszer gazdag leágazásokkal. megnyilvánulások. bár lehet belőle. Figyelem: a csigával semmi mást nem kell tenni! Fizikai jellemzők: A vérkeringés elsőrendű aktív tényezője és központi szerve. A kúpos. amely a mellkasnak a tüdők által közrefo­ gott közbülső terében foglal helyet. melyek jellemzik. melyek kiváltják a védekezés ösztönét. mert embrió állapotban is jelen voltak azok a feltételek. kúp avagy csepp alakú izmos falú tömlő. Négyrekeszes üregrendszerét hosszantilag sövény. a pitvarok és a kamrák határán a koszorúbarázda fut körbe. de ha kéznél van egy éti csiga. Amennyiben konkrétabban szeretnéd tudni jelentésüket. A szívpitvarok és -kamrák falának körkörösen elhelyezkedő izomtömlő-rendszere meghatározott időrendben működik együtt idegrendszeri parancsra: felnőttnél átlagosan percenként 70-es frekvenciával. Kívül. környezetében vannak olyan jelentős elemek. melyek az ellenreakciót szükségessé tették! A lényeg: a gyermek úgy érezte. Sőt! Ezzel semmi más dolgunk nincs. nem tekintem betegségnek. szükséges és helyt álló a védekezés.Egy rövid időre válasszuk szét a születéskor jelenlévőket a később kiala­ kulóktól! A gyermek születésekor jelen lévő szemölcsök. de hát miből nem alakulhat ki? Azért azok a lelki tulajdonságok. Ezek az áramlások és nyomásváltozások hatására szelepszerűen nyílva és zá­ ródva biztosítják a szív szivattyúmunkáját. az is megteszi. Ide lépnek be és innen erednek a nagyerek. vesd össze a testrészek jelentésével. 347 SZÍV . harántirányban pedig billentyűk választják el. „futóművét" végig­ húzni a szemölcsön. anyajegyek azért van­ nak meg. A kivezető út: Mint már említettem. csúcsi részt a szívkamrák alkotják. távolságtartás e módozata! A később megjelenő elváltozások jelentése: szüleivel való kapcsolatban. mint a csiga talpát. nem túl szerencsések! Érdemes megkeresni a megoldást! A patikákban már kaphatók kiváló szemölcsellenes szerek.

akkor életképesek. hasznosításával. de ez nem igaz! A szívproblémával küszködő (is) életé­ nek összes területhez ugyan ígyfog viszonyulni! Ez első olvasatra mere­ deknek tűnhet. Itt könnyen eshetünk abba a hibába. Vérkeringésünk elsőrendű aktív tényezője szívünk. hogy milyen típusú működési rendellenesség alakul ki. Túlzásokból erednek a fő hibaforrások. sokkal világosabbá válik az összefüggés. amennyi a harmonikus működéshez. És mindkét komponensből annyi van. kinyilvánításával vannak szoros összefüggésben. hiszen ekkor óhatatlanul ki­ alakul a (csak) egyfajta szemlélet. mégis két összehúzódás között egy szem­ pillantásnyi időre mind a pitvarok. mellyel a betegnek konfliktusa van. a szeretet megélésével. Az igazán maradandó gondolatok. teszi folyamatossá. egy izomrostokkal átfont központ. A parancs a pitvarok felöl érkezik. Lelki jellemzők: Megbetegedései a szeretettel. Gondoljunk csak bele: milyen következményekkel jár az. amikor kizárólag egyetlen elv. cselekedetek és még sorol­ hatnám mi minden. s a lökés keltette szakaszos áramlást a rugalmas érrend­ szer ellensúlyozza. mégis mintegy öt órahoszszat pihen. létezéshez elengedhetetlen! A szívbetegségeknél is erről a fajta harmó­ nia-megbomlásról beszélek. Szívünk szüntelen dobog. s meghatározott időrendben való egymás utáni és egymással összehangolt pulzációjukat egy ingerképző és ingervezető rendszer vezérli. A szeretet megnyilvánulási vagy meg nem nyilvánulási formája határoz­ za meg. ha csak belélegzünk. a „karmester" vagy „lépéscsináló" az úgynevezett sinus-csomó. hogy kiemelünk egy-egy dolgot. A tüdőnk által közrefogott közbülső térben a gátorban pulzál. Működését jellegzetes zajok. és bár egy nap alatt közel 9000 liter vért keringet körbe. Egy-egy összehúzódással 80 ml vért lök ki a nagyvérkör felé. ami már magában a gon­ dolkodásban is káros. mid a kamrák ellazulnak. ha két dologból épülnek fel. vagy csak egyetlen dolgot eszünk stb.A ritmikusan váltakozó telődés és kiürülés egy életen át zajlik. a szívhangok kísérik. A pit­ varok és kamrák izomtömlő-rendszere külön-külön képes működésre. cselekvés. viszony sze348 . eszmék. illetve igazítja a mindenkori élethelyzethez. de amikor mélyebben belemerülünk a témába.

a probléma nem abban van. cselekedni. Levonja a következtetést: nem szabad vágynia. hanem: emellett elfelej­ tett másként is élni. ezért azok megtapasztalásakor felad mindent és mindenkit.. másrészt azt mondja: nem érdemlem meg. (Ön­ maga felé meg minek tenné!!!) A megnyílás helyett a befelé fordu­ lást választja. „talán meglelem boldogságom a nélkül is. önzően „rajong" valami iránt. mert azt hiszi. Tehát hangsúlyozom.a vágyon kívül semmi és senki! • Csak mások szeretetét várja. mi helyett? • Oly régóta vágyik olyan dolgok után. mert túlzott elvárásai voltak azzal kapcsolatban. a konfliktus a „hogyannal" van! Mégpedig: ho­ gyan vágyjon úgy. képtelen lesz feléleszteni a tüzet. hogy minden. mert valamilyen (általa megélt) dolgokban fájdal­ masan csalódott. mert vagy nem vesz róla tudomást. vagy egészen másfajta elképzelései vannak a szeretetről! Előfordul: kevésnek. hogy az ember utálkozik. s eközben önmagára nem fordít kellő figyelmet. Pedig ezzel semmi gond sincs! A gond. érdemtelennek tartja saját személyét. hiszen magamat sem sze­ retem! 349 . nem érdemli meg! Itt van a paradoxon: egy részt várja mások figyelmét. A kérdés itt az. melyekért lehet lángolni. • Végletesen.rint hozzuk meg döntéscinket. Ennek legjellemzőbb oka a lustaság. feledve a való­ ban fontosakat. ellobbanás. Semmi másra nem marad ideje. szívszorító kudarcok nagyon zár­ kózottá teszik. ami­ ből. kifáradás. Ennek egyenes következmé­ nye lesz a „kiégés". mintegy feleslegessé téve a szeretetet. ezért szeretetét nem nyilvánítja ki mások felé. labilissá válik. ahol tüzet rakjon! Képetlen lesz megvalósítani. élete egyoldalúvá. amibe már nem fér be . miért. hogy én bármit tennék!" „Minek is tenni. az eseményben résztvevő kívánsá­ ga teljesüljön! A megélt fájdalmas. hiszen én annyira vá­ gyom rá!" Persze nem tudja elfogadni a gondoskodást! Elméleteit olyan tökélyre fejlesztette. érezni! Most nézzük meg a kérdést bő­ vebben! • Zárkózottá válik. de ez csak akkor tud így alakulni. Nem fordít elegendő gondoskodást. ha lemond értékei megtalálásáról. önző stb. • Nem fogadja el a felé áradó gondoskodást. Ezek után. amikor szük­ sége lenne rá. mert nem lesz.

miszerint család­ tagjaitól. Karmesterként vezényli a szívet.sok ponton és sokféleképpen meghibásodhat kártékony hatások következtében. kedvvel teszi! Helyette inkább valami mást. Teljesen mindegy. mit tesz. A benne rejlő tiszta érzéseket belső aggódásai következtében nagyon ritkán.bár nagyon stabil. mintegy színészkedve! A benne lévő szeretetet kevéssé nyilvánítja ki és nem vagy alig fogadja el a felé irányuló szeretetet. A percenként átlagosan hetvenszer megjelenő utasítás azután végigfut a szív egész munkaizomzatán. vannak olyan kis területei. tovavezetni. a szívizomzat egységes és azonos szerkezetet mutat. hogy ennek az izomszövetnek nincs szüksége idegi behatásra ahhoz. hogy ingerület képződjön benne. a létrejött ingerületet az izomfalak tömegén belül izomsejt-kötegek vezetik tova. Természetesen ennek az ellenkezője is vonatkozik rá. nem szeret senkit. valahogy más­ ként tesz! Mondjuk. de mind között kétségkívül az a legcsodálatosabb. Maga teremti meg a parancsokat saját maga számára. hogyan szeret. mennyi benne a gondoskodás és hogyan viszonyul ezekhez. elterjedt angol nevén „pacemaker". mit cselekszik: elégtelenül. Bárhol is vizsgáljuk. hiba (?)egész jól jellemzi a betegség kiváltó gyökerét. melyek a működés során inge­ rületet képesek előállítani. Azt mutatja meg. így 350 Szívritmus . szivar vagy répa alakú képlet. Szívelégtelenség Fizikai jellemzők: A szív izomzatának számos lenyűgöző tulajdonsága van. Ez a sinus-csomó. és kevéssé mutatja ki környezete iránt. hogy mennyire. ahogyan azt adják. A jobb pitvar falában helyezkedik el az a mintegy 8-10 mm hosszú. környezetétől sem fogadja el olyan őszintén. Ennyi bevezető után térjünk át a konkrétjói behatárolható betegségekre. ő a lépéscsináló.Ez az iménti négy állapot. melynek titokzatos izomsejt-csoportja képes rendszeres parancsot adni az összehúzódásra. de ezt felemásan viszi véghez. nem teljes odaadással. Mégis. Ez a rendszer . védett és kitartó .

milyen tudat uralkodik. kevésnek érzi azt. Érdemes elgondolkodni azon. A ritmuszavarok ismertetése általánosságban is kötetekre rúgna. hogy ez a stabil vezérlőrendszer. Szívszorulás (angina pectoris) 351 . Lényegtelen. így ezt itt meg sem kísé­ reljük.ijesztő élmény. a sokak által ismert.beszélünk az ingerképzés. Fél. Ami a legjellemzőbb: mindig rossznak. helytelennek. ha végre kimutatja a benne lakozó érzése­ ket. Lelki jellemzők: Az iméntiekből kiderül. Retteg attól mi fog történni.. Egyszer szülői módon szeret. Hol kinyilvánítja. Kedélyállapotától függően az ember hol fenntartások nélkül elfogad mindent. hol nem. Hol ad. a szív szavának nem lehet parancsolni. A kérdés az: hogyan képes 977 épelméjű maradni?) A választ az olvasó­ ra bízom. hogy a szívnek. Felborult az adok-kapok harmóniája. Szívritmus zavar: Hol szeret. amit éppen tesz. miért bolondul meg ezer ember közül 23. a lényeg csak ez: az élet és a sze­ retet minden körülmények között igyekszik a felszínre jutni. amit iránta tanúsítanak. mennyire erős. hol nem. hol igen kritikusan viszonyul minden érzéshez és kimondott szóhoz. Hol elfogadja. követi a saját ritmusát. hol nem. Aki tapasztalta. az ingervezetés zavarairól. Egyik végletből a másikba zuhan. tudja: a mindennapokban. Az elmezavarok (nem) létére vonatkozó gondolattal analóg módon fogalmazom meg a kérdést: terhelt és hajszolt létünkben miért maradhat sértetlen a szívritmus? (vesd össze: nem az a kérdés. mely­ től létünk függ. saját érzéseit.. hogy szembekerül mások érzéseivel. hol nem. az életben egy-egy alkalommal szinte bárkinél fellépő „kihagyás" a szíven . máskor képes tiszta szívből gyűlölködni. milyen tudat vezérli.

Trombózis. érfalfekély alakul ki. töredezett lesz. ezért olyan szintű ellátottsági igény mellett. a heveny szívelégtelenség és igen súlyos ritmuszavar. érdes. Az összehúzódásra képes. ami vérzéshez és halálhoz vezethet. A koszorúerek elfajulása. heveny katasztrófa ala­ kul ki. végezetül a legfinomabb erek merőlegesen hatolnak be az izomzat mélyébe. mely soha többé nem lesz működképes. vagy attól balra elhelyezkedő mellkasi fájdalom jelzi. a koszorúerek ágrendszere biztosítja. megrepedése követi. A keresztmetszet tovább szűkül.Fizikai jellemzők: Az emberi agy után . A vaskos felrakodások leszakadhatnak.heves. Egymással való összeköt­ tetéseik száma sokkal gazdagabb sportolóknál.már azt megelőzően . vagy embólia miatt történhet. A nagyobb területet érintő elhalás azonnali következménye a szív-sokk. „megnémul". A szív­ izomzat folyamatos ellátását a szív saját érhálózata.a rugalmas szívfal egy adott területe . Sápadtság.vagy inkább mellett . s az űrbe lemezek formájában bedómborodó képletekbe kalcium rakódik le. a bel­ világ szűkülni kezd. (lásd ott). verej­ tékezés és halálfélelem kíséri. Passzív lemezzé válik. akiknél ebből következően jóval ritkább a szívinfarktus. A katasztrófát . végül az erek merev csővé válnak. mely­ nek energiaszükséglete állandóan rendkívül magas szinten áll. mint amilyen a szívé. aktív szívizom . s mint nevük jelzi.érintetté válik.és koleszte­ rin-származékok épülnek be az érfalba. Ezek közvetlenül a kilépő főverőérből erednek két értörzzsel. koszorúalakban fonják körbe a szívet. az érbelhártya pedig elveszti simaságát. majd annak csúcsa irányában leágaznak.és szó szerint . Zsír. de főleg nehéz testi mun­ kásoknál. Az így szabálytalanná váló felszínen azután már könnyen indul meg vérrögkép­ ződés.szívünk az a szerv. Pusztulásnak indulnak a benne rejlő rugalmas elemek. kiboltosulása. (Másutt a testben ezt a fal elvékonyodása. Időben megkezdett kezelés nélkül ezek bármelyike is a beteg életet követelheti. elmeszesedése az érfal megvastagodásával kezdődik. mint a tojáshéj. könnyen elzáródhatnak.) Ha a koszorúverő­ erek pusztulása idáig jutott. szegycsont mögötti. A koszorúér-rendszer valamely (bármely) ágának hirtelen elzáró­ dása elsősorban trombózis.olyanná válik. Az elzáródott érág által ellátott izomrész pár másodperc alatt körülirtan elhal. Az érfal lassan . Szívinfarktus 352 .

hogy adjon. annyira tud dobogni. A reménytelenségnek pedig az lesz a következménye. ezek a negatív érzések. hogy átjárja szívünk és minden más részünk. Viszont a jótékony része jelentősen előtér­ be kerül és kifejti gyógyító hatását. Ennek lesz kö­ vetkezménye a szív izomzatának elhalása. amikor nem kapjuk meg azt a gondoskodást. hogy rengeteg jó tulajdonsággal rendelkezik. hiszen azt hisszük. Vagyis helyrehozható. Ezt az állapotot meg lehet előzni. „Csak" egy nagyon kellemes. Mit kell ehhez tenni? Amikor szívünkben csendes. békés szeretet van. önzetlen szeretettel. illetve ha már kialakult. hogy a szív melyik részén következett be. Megbomlott az a harmónia. elérni. ezeket azonban eltit­ kolja. ezért igyekszem jobban. tisztázom: a szívinfarktusos ember is tele van tiszta. Nagyon való­ színű. konkrétabban is elmagyarázni. meleg érzés kell. hevesen verni a szív. retteg attól. érzelmi oka pedig a következő: görcsösen fél.Lelki jellemzők: Fizikai oka a szívizom görcse. Gondoljunk csak bele: amikor érzé­ seink nem találnak megfelelő partnerre. hogy kezdjük elveszíteni türelmünket (egyre görcsösebben). 353 . az élet keletkezéséhez el­ engedhetetlen a melegség. majd megszakad a szívünk! Annyira tud fájni a reménytelenség. Lelki. Mert mint tudjuk. és talán az is. az Új Életé. ha tudjuk. Ez a melegség az ÉLET melege. egyre akaratosab­ ban igyekszünk kikényszeríteni. amit annyira hiányolunk. másként nem érhetjük el remélt cél­ jainkat. ami a szeretet adásából és elfogadásából adódik. hiszen a sorozatos megélt kudarcok hatására lemondunk arról. Ez első olvasatra így kicsit talányosnak és nehezen érthetőnek tűnhet. csupán nem találta meg a helyes. Hosszú távon ezek a lángolások vala­ mint szorongások ( mert nincs harmónia a szívben) fogják előidézni a görcsösségeket. Még mielőtt rémületesnek. jelenségek nem jelentkeznek. de nem sikerül. sokat lehet rajta javítani. kilátástalannak tűnne a helyzet. Pontosabban is behatárolhatjuk a kiváltó konfliktust. vagy kapjon szeretetet. optimális viszonyulást a dolgaihoz. illetve az izom elhalása. amit eddig elrontot­ tunk. A beteg szívtelennek tűnhet önmaga és az emberek előtt. A benne lévő érzések felhalmozódnak és nem bírja tovább fenntartani a látszatot. hogy valaha is sikerre visszük el­ képzeléseinket. hogy majd kiugrik helyéről.

miért viselkedik így vele a világ. meg nem értésre vezethető vissza a betegség létrejötte. hogy nem kapja meg azt a szeretetet. az anyagi javak folytonos keresése. Természetesen örömét nem leli ben­ ne. azzal kiegészít­ ve. amit leginkább szeretne elérni. A halkamra oldalfalát érintő: A diszharmónia kialakulása gyakran az ellenkező nemre vezethető vissza. hiszen a fő konfliktus ebben rejlik: nem érti. Vizsgáljuk meg a kérdést mindét szemszögből (ezek nagyon szorosan összefüggenek) a teljesebb megértés érdekében: A beteg oldal azt mutatja. illetve a benne lévő emberek. Magyarul: miért adna bármit is az élet. aki „kiváltja" a betegséget: miért is adna (a személy) szeretetet. ha azt teljes mértékben megleli az anyagi javak hajszolásá354 . amikor oly sokszor megbántotta. hiszen. Lényegét tekintve megegyezik az imént elmondottakkal. Azt érzi. Nem tudatosan. Jobb kamra érintettsége: Férfire. A jobboldali szívizom károsodást „kapó" ember főjellemvonása a hajtás. Miért is lennének szép érzések életében. ami­ kor nem kapok érte cserébe semmit. az odafigyelést. ebben a kettős érzésben könynyedén fel lehet őrlődni! Könnyen görcsössé. miszerint: minek adjak én bármit. „halottá" válhatnak érzé­ sei! A társ szempontjából nézve. amikor minden igyekezetével éppen másfelé törekszik. Miért is fog megkeseredni és miért vált ez kijelentés érzelmi válságokat? Szeretne szeretni és szeretné minden figyelmét. melyet megérdemelne. Ezek a (berögzült) érzések fájdalmat és görcsöt váltanak ki benne. amikor a beteg éppen az ellenkező irányba halad. Ez a fájdalom megkeseríti életét. úgy kell kierőszakolnia a tiszteletet.Most elemezzük a konkrét területek szerint. Nem szabad lebecsülni ezt a konfliktust. illetve anyagi jellegű konfliktusokra. azt a figyelmet. de éppen azt tartja magától távol. de eközben van benne egy korlát. neki mindenért sokat kell harcolnia. de ami biztosan állítható: ez valamilyen érzelmi konfliktus és ennek következtében jön létre a betegség. A megoldás és a probléma kulcsa a megértésben található. hogy jelen esetben a fizikai világgal van szoros összefüggésben. gondoskodását odaadni.

Hogyan is történhetne másként. Még a segítő szándék mögött is hátsó gondolatokat gyanít. fizikai dologgal. Ennek alapja a ke­ ménység. amit el kíván. félelmeiből adódnak (ez a szívszorító félelem jelen van az imént vázoltaknál is). mindene lesz benne csak maradéktalan öröme nem. értelmetlen dolgokat pedig minek tartson fönn. elfogadni. fölöslegessé válik. hiszen minden. kritikával nem volt (és most sem) haj­ landó szembe nézni. Miért? Mert a tudatban az a következtetés szűrődött le. hogy jók és igazak elfoga­ dott. Fájdalmai az aggódásaiból. bebizonyítani a maga igazát (többnyire majdnem teljes siker koronázza tevékenységét). de ez a lényegen nem sokat változtat. amikor a meg nem értéseiből fakadóan minden dologgal. melyekkel szembekerül. Konfliktusa ebben rejlik: azt hiszi. Soha nem biztos benne. ingerrel szemben előítélettel viseltetik. következésképpen nem fenyegeti az in­ farktus veszélye. Ennek pedig az lesz az eredménye: a tudat a testnek kiadja a megfelelő utasításokat. Ebből már könnyen megérthetjük. Természetesen itt is külön lehet választani az érzelmi oldalt az anyagitól. amikor pe­ dig eléri. hogy megszűnjön a különbözőségekből adódó belső feszültség. értelmetlenné. örömet lel benne. Görcsösen igyekszik megmagyarázni. akkor harmóniában van. amiért küzdött. mely lehet jó vagy kellemetlen. hogy hozzá hasonlóvá váljon a test. Elülsőfali károsodás: Csalódásai abból keletkeznek. Hátsófali érintettség: Egy érzéssel. Erre azért van szükség. valahol értelmetlenné vált. hogy feleslegessé váltak élete jelentőséggel bíró dolgai. mi vezet görcshöz és az izomzat el­ halásához.ban. mégpedig azért mert megszokott egy életstílust. de mindig marad benne kétség. el kívánt érni. megérteni. szeretni és megoldani. Szívének azon része. 355 . kialakított dolgai. mely a fizikai dolgokért küzdött. de már „ismert". reméli.

elemzését végzi. Összekeveredik a valóság a fantáziával. külön világát. tanul és a tanultak alapján válaszreakciók­ ra ad utasítást. a bizonytalanságban van. vagy ellenkezőleg: telített lehet gazdag téveszmés fantáziálásokkal. A gondolati taralom lehet sivár. Mi is az a tudat? Tudat az a részünk (énünk azon része). De a megbetegedés lényege mégis csak az egy­ szerre jelentkező kettősségben. mely a külső és belső ingerek szelektálását. pl. felfegyverkezik. de a bizarr gondolkodásmód nem zárja ki más vonatkozásban a logikus gondolkodást.: ajtót-ablakot bezár. az érzelmi élet és a magatartás közötti normális összefüggés. összehangoltság szétszakad. nagyon megválogatja kit szeressen. A tudatról már esett szó a könyv elején. de szeretném. s ennek eltűnésével a beteg a való világ helyett megteremti saját. A személyiség szétesik. Megjelennek a paranoid gondolkodásra jel­ lemző téveszme-rendszerek és téves elképzelések. Néhány embert szeret. fóliába csavarja magát a „halálsugarak" ellen. (lásd még: autizmus) Lelki oldal: A szó szoros értelemben is erről a fogalomról van szó.Szívbillentyű zavarok Szelektál. szegényes. ezek a mások feltéte­ lezett fenyegető viselkedésével kapcsolatosak. A tudat ketté válik és összekuszálódnak a benne lévő ismeretek. A gondolkodás. másokat viszont gyűlöl. A kórképet mindig depresszió kíséri. Örömátélése csökkent. és ebben az összevisszaságban már lehetetlen el­ dönteni melyik a helyes és melyik a helytelen. Az ingereket rosszul vagy hiányosan szűri meg a beteg. Önértékelése alacsony. Társas viselkedésében súlyosan zárkózott lesz. ha megmarad­ nánk a lényegnél! 356 SCHIZOPRAENIA (tudathasadás) . A beteg aktív elhárító intézkedéseket tesz. Elemezhetném ezt sokkal részletesebben is. Fizikai oldal: Másnéven hasadásos elmezavar. A gondolatok valószerűtlen és kényszerű fo­ lyamatai lassan elmossák az én és a világ határát. de ismételjük át egy kicsit.

csak kidolgozza a lehetséges megoldásokat. TALP Lelki háttere: Megmutatja. A tudattal akkor kezdenek problémák lenni. amikor huzamosabb ideig (ez nagyon változó időtartamot jelent) nem foglalkozunk mással. de a döntéseinket nem a tudatunk hozza meg. ezért minden körülvevő információt beenged. A tudat végső soron azokat az információkat hozza bennünk felszínre. Ez a dolog pedig a szellemünk! Szellemünk az a részünk. azt valami sokkal mélyebb „dolog" végzi.ötvözi a jelen pillanattal. Kicsit furcsán hangzik.jó" verziók között morzsolódik. Anélkül. amit a leginkább keresünk: a lényeget. A tudathasadás feltételei akkor kezdenek határozott körvonalat ölteni. Ez azért történhet így. A gond ebben van: a betegnek több határozott elképzelése van a konf­ liktus megoldására és ezen . s egy erős érzelmi megrázkódtatás után a tudat nem találja a helyét a világban. 357 . őrlődik a személy. csak egyetlen megoldásra váró feladattal. melyeket szeretnénk megérteni. A tudat életünk minden pillanatában rengeteg információt és ingert dolgoz fel és ezekre (szintjének megfelelően) kidolgozza a (szerinte) szükséges lépéseket. mit is tegyünk. halad céljai felé. melyeket már megéltünk. befolyással van egész életére és egész testi-szellemi egészségére. mint egy rossz lemezjátszó. mert úgy viselkedik a tudat. megtapasztaltunk. Mint ahogyan a lemezjátszó sem csak egyetlen hangot ad ki. Fontos tisztáznunk: nem hoz döntéseket.nevezhetjük tudattalan­ nak . Az. hogy lényegében bármi konkrétat cselekedne. hanem egy dallamot. ahogyan saját világában áll.Egyszerűsítsük le azon dolgainkat. amin megakadt a tű és csak ugyanazt játssza. Ebből a két alapelemből fog kialakulni az a tudás. ugyanis a bonyolultságban azt veszítjük el. ami az ősi tudást . mellyel a jövőre alapozunk és ezt felhasználva teremtjük azt. amikor sokáig nem tudjuk eldönteni. hogyan állja meg helyet a fizikai és érzelmi világában. úgy a tudat is egy egész sor gondola­ tot szajkóz. A realitásérzék elvesztése.

jól döntött. Ez pedig a meg nem ismerésből. az érzelmi döntéseivel. elfogulatlanság és a bizalomból fakadó csend. melyekre gyorsabban kellene cselekedni. TENISZKÖNYÖK Fizikai jellemzői: Az alkarizmok túlerőltetése. melyek gyötrik. középkorúakban. a kelleténél többet talpal. amikor a meg­ fontoltság a fontos. Itt érdemes és ajánlott ezeket összevetni a reflexzónákkal! A bal lábon jelentkező problémás terület az jelzi. és gyorsan. lépéseit kudarcnak. csak éppen a fizikai oldalról megköze­ lítve.A talp felületén keletkező fájdalmas területekből következtetni lehet azokra a lelki problémákra. 358 . fájdalommal s a két csontdudor idült gyulladásával. A túlterhelés oldalán jelentkezik a kórkép. hogy a megtett érzelmi döntéseit. ismételt fogó és markoló mozdulatok és az alkar csavaró mozgása következtében a felkarcsont külső vagy belső csontbütyök-nyúlványán súlyos nyomásérzékenység. illetve azok helyességével nincs teljesen tisztá­ ban. a meg nem értésből merítkezik. A meg-nem-értése abból adódik. elhamarkodottan tesz lépéseket olyan ügyekben. Összességében: hiányzik belőle a helyes döntésekhez szükséges nyuga­ lom. A miértre egyszerűnek tűnő válasz is van: csalódás! Csalódásai abból adódnak. hogy lásson más szemével is! Bőrkeményedés például akkor keletkezik. rossznak éli meg. fájdalom alakul ki. hogy élethely­ zeteit nem vizsgálja meg minden lehetséges szemszögből! Megértés akkor lesz benne. Kétségei vannak. Az alkarizmok idült feszülése következtében a csontbütykökön eredő hajlító és feszítő inak parányi méretű szakadásoka/ idéznek elő követ­ kezményes csonthártya izgalommal. A jobb talpon keletkező problémás területek jelentése mindig anyagi jellegű! Hasonló az iméntiekhez. jól cselekedett-e? Nehezen lép meg olyan érzésbeli dolgokat. hogy az érzéseivel. diszharmóniát ébresztenek benne. amikor valamilyen dolog után (legyen szó anyagi dologról vagy érzelmiről). amikor feléled benne az igyekezet arra.

de inkább olyannak érzi. Ezt alapul véve már könnyen eljuthatunk a va­ lódi okhoz. küzdelem. Jelen esetben miben nyilvánul ez meg? Jelenlegi lelki beállítottsága azt mutatja (azt érzi). me­ lyek közte és célja között állnak. Nem képes szívvel-lélekkel küzdeni! 359 . de elege lett.A könyök külső és belső csontbütykének fájdalmát a forgómozgás. laza cselekvés helyett! Nem elhanyagolható tényező a teniszkönyök kialakulásában a fizikai megerőltetés. de nem ilyen egyszerű és nem ennyire egyoldalú a problé­ ma. Gyógykezelése: Pihentetés. Miként az árnyék követi a test minden mozdulatát. „erőszak" a nyugodt. Hiszen a legtöbb esetben együtt jelen­ nek meg. ehelyett valami ellen! Nem har­ col saját érdekeiért. hanem ebben: nem érzi helyesnek! Helytelennek. és helyette inkább valami „célravezetőbbet" választott! A betegség nem abból adódik. úgy a test is követi a tudat minden apró rezdülését. mert tulajdonságai között nem szívesen tapasztalja az erőszak ilyen formáját. ami nem zárja ki az előzőt. mint minden más esetben is. feszítése fokozza. Helyileg: a gyulladt csontbütyök felületére gyulladáscsökkentő injekciók fecskendezése. dolgokat. neki mindenért kö­ nyökölnie kell. nyugalmas pólya felhelyezése. Ez az eset: nem saját érdekeiért harcol. Lelki háttere: Fő konfliktus: harc. hiszen ezek határozzák meg az ellenálló képességet. hogy erőszak található benne . csa­ varó mozdulat súlyosbítja. Ez konfliktust okoz. Félre kell lökdösni azokat az embereket.vagy él vele -. s a csukló ellenállással szemben történő hajlítása. A fájdalom fel-vagy lesugárzik az izomhasba. melyekkel nem tud eggyé válni. Ez a kettősség fogja meggyengíteni fizikai testét. fájdalomcsillapító. amit (neki) el kell (kellene) kerülnie. Figyelembe kell vennünk itt. hiszen ebből már éppen elég (belső) konfliktusa támadt. Alapvetően nyugodt ember rejtőzik a „durva" felszín alatt. Ezért olyan dolgokat tűz ki maga elé. Van ennek a kérdésnek másik megközelítési formája is. de mégis így kell tennie. a lelki tényezőket. inkább kiegészíti azt.

mint a megalázkodás.eltérően sok más izületünktől. ekkor fognak a környező szövetek. hiszen ez nem egy egészséges állapot! Nem túlzottan szerencsés az. A nagy csontvégek. Lázadnak. vagy lágyrészek. Ráadásul térdünk nem védett lágyrészekkel . vagyis mindenkit maga elé enged. A szertartásokban betöltött szerepét dőreség lenne lealacsonyítaniAzért kapott jelentős szerepet a térd. a térdre ereszkedés. mert ez a test360 . a szárkapocscsont másodlagosan. Mindkét dolog ahhoz vezet.Következésképpen az imént említett törtetés önmagával szemben nyilvánul meg. erős szalag­ készülékek jelzik. hogy a könyöknél. csak éppen saját magával nem foglalkozik. ezáltal csökken azon a területen az ellenálló képes­ ség. valamint a térdkalács vesz részt. sejtek gyulladá­ sos folyamatot produkálni. s tér­ dünk színtere lehet számos különféle gyulladásos folyamatnak. a térdizület szalagai. a behódolás kifejező­ dése. térdre ereszkedés. könyökben lévő szellemi erő (aura) csökken. mint akiben szakadások keletkez­ nek. Gyengül a lelki erő. hogy egészen másra össz­ pontosítunk! TÉRD Fizikai jellemzők: Az emberi test legnagyobb méretű és egyben legbonyolultabb felépíté­ sű izülete. Minden dolgunk képes változni. hogy hatalmas erők hatnak erre az izületre. Előbb-utóbb azonban beleun ebbe a tevékenységben és fellázad a sorsa (beállítottsága) ellen. Lelki jelentése: A különböző vallások szertartásaiban nagyon jelentős szereppel bír a térdelés. csak hagyni kell! Ezt pedig úgy tudjuk elérni. melyekben örömet nem. dolgai hadd változzanak „maguktól". csak fájdalmat tapasztal! A gyógyulás útja: Az előzőekből már egyenesen következik a megoldás is: hagyni kell. Sérülhetnek a csontok. vagyis igyekszik kiszakítani magát ezekből az élethelyzetekből! A szellemi szakadások következménye lesz a szövetek szakadása. a ezt úgy éli meg. Alkotásában a comb— és a sípcsont. Elöl ágyazódik bele az izület tokjába a térdkalács. amikor olyat és csakis olyan dol­ gokat cselekszik. mindenkinek kiharcol mindent.

merev ragaszkodását és erős akaratát. Minden­ napjainkban is meg kell történnie. valamint a környezet reakcióira. ami szorosan illeszkedik hozzá: térdre ereszkedik. amit kudarcnak. mert térdre akarják kényszeríteni. csendes elfogadást és az ezekből fakadó önbizalmat. még ha bele is szakad! A másik konfliktus. melyről azt hisszük: jó! Ennek lesz kö­ vetkezménye. és nem nagyon akar felkelni. A térdre ereszkedés szerepe abban áll. hogy önszántunk­ ból megálljunk egy olyan úton. más erőket beengedni az eddigiek mellé. sikertelenségnek élt meg. valóban jók azok az elvek. legalábbis ezt tapasztalja. minden dolog változik. Az alázatosság szerepe és fontossága abban áll. hogy meg tudjunk pihenni. ezért kialakul benne egy nem feltétlenül tuda­ tos dac. elmélkedjünk egy kicsit. Figyeljünk a beteg oldalára. hogy elvakultan haladunk és megbomlik a harmónia. Amikor vi­ szont ez külső erővé lép elő. céljai mellett. melyeket követünk? Természetesen nem mindig vagyunk képesek arra. sikerélményt. itt is vizsgálnunk és elemeznünk kell a probléma kialakulásának két oldalát. A kitűzött céljaink a közhittel ellentétben nem állnak egy helyben. A megbomlott harmónia oka: sok olyan inger érte. míg ez a belső késztetés való­ ban bentről ered. hogy végre-valahára (akár egy rövid időre) feladja mindazon berögzült. és nem látják a egymást. ezt az üzenetet hordozza azt: most feladom eddigi elképzelései­ met és beengedek valami újat. hogy nem annyira szerencsés! A térdre ereszkedéshez azonban nem szükséges vallásos áhítat. Felülvizsgáljuk eddigi elképzeléseinket és meggyőződünk róla. hogy amikor két dolog közeledik egymás felé. Könynyen elkerülhetik a találkozást. milyen lelki diszharmóniát mu­ tatnak a térdben jelentkező elváltozások! Mint már ezelőtt minden esetben. ami eddig biztosította számunkra az egészséges alázatosságot. elmélkedünk és megvizsgáljuk környezetünk reakcióit. Mindaddig. hogy akkor megállunk. a változásokat követni kell a cselekedeteknek is.helyzet. Vizsgálódjunk. hogy el tudjunk csendesedni. kitartását elvei. Az a harmónia. A dacosság következtében kezd felölteni egy olyan viselkedési 361 . már biztos. Ennek szükségessége ebben rejlik: mindenki tévedhet. addig a jelentése a jó érdekeket szolgálja. ezért talpon akar maradni. Jól ismerjük azt a tényt. ezt érzi. hanem folyamatosan közelednek felénk. Az egyik konfliktus ebben rejlik: nem ereszkedik térdre. hogy valóban jó irányba haladunk.

TESTSZAG Fizikai jellemzők: Mirigyek ezrei öntik váladékukat a bőr felszínére. A bal térd betegségei. kerül minden változást. melyik a helyes. Az érzelmi változás helyett a merevséget. ápolva testünket. hogy milyen. hogy az egészséges és tiszta bőrnek van egy jó illata. Már nem érzi megaláztatásnak. tudata diktál! A térdre ereszkedés helye is fontos lehet. a ke­ ménység helyett a petyhüdtséget választja! A jobb térd pedig a fizikai dolgokat. az nehezen fogalmazható meg. még önma­ ga előtt is. talpra állhat. illetve a fizikai világhoz való viszonyrajellemző. Ez attól függ. A térdre ereszkedés még azt is jelenti: elve­ szítette képességét arra. védve. tehát elítélendőnek tapasztal. mint a bal térdre.és nem is tud segítséget elfogadni. de ez a fizikai világra. erő­ szaknak fog megélni. Ebből egyenesen következik. vagy épp ellenkezőleg.formát. karbantartva. Ugyanaz vonatkozik rá. Ezek adnak akkora lelki erőt. de mindannyiunknak ismerős. hogy minden segítő erőt nyűgnek. mellyel már nem érzi kétségbeejtőnek a megalázkodást. A gyógyulás útja: Amit mindenképpen el kell érni: ne érezze magát térdre kényszerítve! Ezt pedig csak egyféleképpen lehet: megtalálja értékeit. Érzelmeit igyekszik állandósítani. mert tudja: bármikor felkel­ het.túl erősnek tartja magát ehhez . még akkor is hajthatatlan. Vagyis képte­ len eldönteni. mint. amikor már az egész világ összeomlani látszik. erősségeit. és egészen másként cselekszik. Ezen a családot vagy a tá­ gabb környezetet értem. követendő út. hogy segítséget kérjen . Megalázkodik. 362 í . hogy mennyire súlyozódik a beteg életében a szűkebb és tágabb környezet. fájdalmai az érzelmi dolgokkal kapcsolatos alázatosság diszharmóniáját jelenítik meg testi formában. Ennek következménye. amit szíve. mely nélkülöz minden lazaságot és csak recsegve-ropogva tud vagy mer térdre ereszkedni. a konkrét anyagi megnyilvánulá­ sokat tükrözi.

terpentin-belégzés. egyedi illattal rendelke­ zünk. fájdalom. me­ lyek belül zajlanak. rettegés. rothasztó hatású baktériumok folyamatosan végzik lebontó munkájukat. alkoholfogyasztás. aromás illata.Faggyútermelő mirigyek bocsátják ki zsíros váladékukat. Hasonló módon jelennek meg a növényi olajok (fokhagyma. hogy testfelületünkön azok a dolgok tükröződnek. hogy ezzel távol tart­ sa magától az „ellenséget"! Engem ez a tevékenység felettébb emlékeztet az állatvilágban is jelenlévő védekező mechanizmusra. 363 . s a verejték lebontásából eredő testszag gyorsan kialakul. tisztálkodás híján elszaporodnak. következésképpen most csak arról az oldaláról beszélek. jellemző. idegesíti a személyt és a környezetét. Lelki háttér: A pótcselekvés ebben áll: „rossz" szagot teremt. Sokszor azonban nem a verejték lebontásából ered a bűzös izzadás. savas váladékot termel. ami zava­ róvá válik. védő savköpenyt. macskagyökér vagy a B-vitaminok szaga. ami már zavarja. A súlyos májbajban szenvedő betegnek édeskés. verejtékmi­ rigyeink egyik fajtája pedig tejszerű. Hormonjaink hatására pedig a faggyúmirigyek működése fokozódik. elváltozások követ­ keztében jelentkezik. áruló jeleként számos betegségnek. rossz szagú kipárolgás mögötti lelki jellemzőket igyekszem megvilágosítani. A túlzott. Arról a testszagról. Itt éldegélnek. De akár normális. benzinmérgezés után szinte bűzlik az ember. vöröshagyma). a bőrünkön mindig jelenlévő. míg másik részük híg. cukorbetegek bőre finoman acetonos lehet. akár túlzott e váladékok mennyisége. Továbbá ami különböző betegségek. A verejtékkel kiválasztódó kémiai anyagok figyelemfelkeltő testszagot produkálnak. Fokozottan ve­ rejtékezünk a leláztalanodás időszakában is. hanem eleve rossz szagú veríték választódik ki. Izzadásfokozó állapot az aggódás. illetve azon folyamatok következményei jelennek meg bőrünkön. ám legjobb fegyver a rend­ szeres mosakodás. Senki sem mentes a testszagoktól. Fontos megérteni. lúgos vegyhatású folyadékot választ ki. esetleg a patikai lemosószerek. melyek rányomják bélyegüket a mindennapokra. A kétes értékű dezodorok virágkorát éljük. vagy fémszaga van.

szorongások (lásd még félelem. Másrészt a szervezet az anyagok egy részét tartalékolja. pánik) előbb vagy utóbb kitörnek belőle. A rossz testszag megszüntetésének és az egészsé­ ges kipárolgás eléréséhez nem elegendő (de elengedhetetlen része) a megfelelő testi higiénia. Ezt mi már el nem érhetjük. Sőt tovább me­ gyek. hogy legyen. annak olyan problémái ke­ letkeztek. A gyógyulás útja: Tisztába kell tenni magunkat! Gondoljunk csak bele: a gyermekeknél meglehetősen ritkán figyelhető meg a test ilyen jellegű kipárolgása. szoron­ gás. ez pedig a testszagban jelenik meg. rejtett félelmet takar illetve jelent. Egyrészt a testnek is szüksége van a folyamatos ingergazdag környezetre. ha továbbra is ott marad a szenny. de ezt a dühkitörést meg­ előzi a nem tudatos megszabadulás. hanem belsőleg is. A félelmek. ami rá­ nyomja bélyegét. A „rossz" testszag minden esetben valamilyen belső. hiszen így képes tökéletesen működni. harag nagyvalószínűséggel okozni fog valamilyen belső szervi megbetegedést. felesleges. mi okozhatja ezeket a túlzott reakciókat: Természetes folyamat. de ez egy tudatosabb állapotban újra megteremtődik. Az elfojtott düh. Hiá­ ba tesszük tisztába testünket.Következtetés: akinek ilyen bajai vannak. lásd még ott). aki ilyen problémával küszködik.míg beléjük nem nevelik . A testi tisztálkodás mellett a lelki higiénia is fontos. Ennek több oka van. Nézzük. és szeretne megszabadulni. és ezeket időnként (a bio­ ritmus szerint) frissíti. esetleg nyomasztó anyagokat (anyagcsere. Tehát annak. melyen keresztül a folyadék és a levegő egy része frissül. Náluk a félelem . hogy a szervezet igyekszik kiüríteni a benne lévő káros. 364 . mint a gyer­ mek. Ebben a folyamatban részt vesz a bőr is. csak együttes alkalmazás lehet nagy valószínűséggel sikeres. de nem csupán külsőleg. melyeket meg kell oldani. olyanná kell válnia.legapróbb jele sem fedez­ hető fel. Ehhez szükséges a benn lévő anyagok és az ezekkel együtt járó információk cserélődése. ami munkára inspirálja.

illetve rángógörcse jellemez. nyclési nehézsége van. majd a fo­ gak összepréselődnek a felfokozódott izomtónus miatt. amikor onnan mély sebbe jutnak. torz vigyorba fagyasztja az arcot. szerte e világon ott alusznak.és a törzsizmok. 365 . melynek az a végzetes következménye lehet.kellemes. TETANUSZ Fizikai jellemzők: Súlyos (de nem ragályos) fertőző betegség. ser­ kenti a hasznosakat! A testszagok vonatkozásában is igaz a kijelentés: nem kell mindent elpusztítani ahhoz. A tünettan félelmetes: kezdetben a beteg fokozottan ingerlékeny. Feszülni kezdenek a végtag. melyet a vázizomzat merev­ görcse. elfogad­ ható illatot érjünk el. a hasfal bekeményedik.Fontos figyelmeztetés: az antibakteriális anyagok a rossz szagot eredményező tényezők mellett a hasznos (a bőr szempontjából) létfon­ tosságú összetevőket is eltávolíthatják! Ebben az esetben érdemes megfontolni. s a beteg teste elviselhetetlen fájdalmak közepette hídba feszül. nyugtalan. és az arcizmok feszülő görcse széthúzott szájzugokkal és felhúzott szemöldökkel egy merev. hogy az izomtónus további növekedésével eltöri saját gerincét. Ezt követően a nyak mered meg. ám az óriás hátizmok görcsös erejének túlsúlya ezt legyőzi. de segíti. Ha tehát egy szúrt vagy vágott seb szájadéka bezárul. amiben mindkét feltétel teljesül: eltávolítja a károsakat. mert a bacillus a levegő oxigénjével áthatott környezetben nem. nagy fedett sebzés azért lényeges. Mint minden fertőző betegségnek.a megszabadulás mellett . Méreganyaga a gerincvelői ideg-összeköttetéseket zavarja. Ezt az állapotot viharos gyorsasággal követi az állkapocsmerevség. A kórokozó spórái a talajban. A tetanusz-baktérium által termelt idegméreg okozta heveny mérgezés. Ébredésük akkor következik be. A mély. hogy . csak a szövetek mélyén uralkodó széndioxiddal dús közegben tud szaporodni. a támadó ideális környezetre talál. Ragóizmaiban feszülést érez. a tetanusznak is van lappangási ideje: ez legkevesebb 5 nap. hogy olyan megoldást találjunk.

így a fertőzött sem azt nézte. mellyel bejut a kórokozó. és gyógyulásnak induljon. az idegen dolgokat befogadva bizonyta­ lanná válik élete. Gyógyítása összetett feladat. sőt. Lelki jellemzők: ' Itt nagyon lényeges kiemelni a fertőző betegségekről írtakat (bőveb­ ben lásd ott). hogy levegő jusson a behatolás területébe. a betegek fele ebbe belehal. hogy törést szenvedjünk. A gyermekkorban adott védő­ oltásoknak nagy jelentősége van. éber tudattal éli át. Ehhez a gyengüléshez a megélt örömök. a sebet fel kell tárni. TÖRÉSEK Fizikai oldal: Külső erőbehatása bármelyik csontunk folytonossága megszakadhat. mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. milyen eszmékkel helyettesítette elve­ it. annál a betegség nyomtalanul gyógyul. mivel táplálta önmagát. Egészséges csontozat mellett ez az erő nagy és gyors kell. tehát a fertőzés kialakulásához szükség van arra az eseményre. nyugtató szereket rendel és a beteget ingerszegény környezetbe helyezi. hogy a seb bezáródjon. a védeke­ ző képesség csökkenése teszi lehetővé. Gégemetszést. Végezetül a légzőizmok is sorra kerülnek: a beteg elkékül. Csontritkulásban viszont elenyésző behatás is elegendő ahhoz. mit adnak neki.vagy hanghatásra további görcsfokozódás és rángógörcsök lépnek fel: elég egy lámpát felkapcsolni. A gyengeséget kihasználva.Mindezt a beteg tiszta.és szakítószilárdsága is hihetetlenül nagy. 366 . A legkisebb fény. Aki viszont túléli. mivel a csontok nyomási. vagy halkan letenni egy poharat. Az éhező sem nézi. és a gégegörcs beálltával együtt fulladásos halál következik be. ám ennek ellenére. Az orvos izomlazítókat. milyen folyadékot öntenek a szájába. ha valóban kialakul a tetanusz. mint energiaforrások hiánya hozzájárul. A megfelelő táptalajt a meggyengült immunrendszer (lásd ott). Albert említette: a világban a kórokozók ott vannak. Ebben a gyengült állapotban sokkal nyitottabbá válik az ember az új dolgok befogadására. hogy legyen. Nem lehet megen­ gedni. a szomjazó sem azt figyeli. valamint a megfelelő táptalaj.

cselekedett. Könnyedén megfejthető a konkrét. a tudatban a tényleges fizikai törés előtt már kialakult egy szel­ lemi törés és ez a saját képére. miként a villámlás. Olyannak. a szellem. Töréseink lehetnek zártak. esetleg kóros mozgathatóság jelenik meg: testünk ott hajlik. sőt úgy viselkedett. de annak élte meg. Annyira leterhelte gondolatait. hasonlatosságára formálta a testet. mozdulat­ lanságra kényszerítjük a törvégeket s így elkezdődhet egy csöndes és hosszadalmas átépítő és felépítő folyamat. hogy valódi törés történt. lelkünk . hogy a szel­ lemben. A tudatunk. egyáltalán nem biztos. de erről nem vett tudomást. kiváltó ok. Törés keletkezett az ember életében. ezért olyan nyelvhez folyamo­ dik. és mit kell még elsajátítanunk. A törés.: Kéztörés: a bal kéz törése könnyen jelentheti azt.A károsodás területe fájdalmas. ahol nem volna szabad. Ebből következik: tudatunk. hogy felhívja figyelmünket arra. amire felkapjuk a fejünket. recsegő-sercegő hangot adhat. Pl. hogy kitoljon velünk! Éppen ellenkező­ leg! Célja. olyanná teszi a testet. ami nagyon megviselte és igénybe vette idegrend­ szerét. milyenek vagyunk. mintha semmi sem történt volna. A gyógyítás alapelve a rögzítés: nyugalomba helyezzük. vagy csak nagy fájdal­ mak árán lehet helyrehozni. hogy nem is tudott az adott konfliktussal „dűlőre jutni". lelkünk már régóta mondja a magáét.nem kifejezetten azért van. Gerinctörés: életében egy olyan jelentős változás történt. ekkor a vér­ vesztés és fertőzés következményeivel is számolnunk kell. Nem biztos. amit ismerünk. duzzadt lesz. hogy nem volt képes kilábalni belőle. mint önmaga. amiben hatalmasat csaló­ dott és ez törést jelent életében. hogy (úgy érzi. Lábtörés: olyan rossz lépést tett meg. csupán a testrészek lelki jelentését kell ismernünk hozzá. ami kettétörte egész eddigi sorsát és ami a legfontosabb: megváltoztathatatlanul! 367 . Lelki oldala: Emlékezzünk egy kicsit a könyv elején leírtakra: a tudat. de nem értettük meg. amit nem. Természetes következménye ennek. de ezt megelőzően egy meglehetősen hosszú folyamat zajlik le. egy pillanat alatt kialakul.a sors is . tehát ez annyit jelent. úgy éli meg) olyan dologhoz fogott vagy nem fogott. de nyíltak is. Olyan „hangon" mondja.

milyen lelki. s visszafordíthatatlan károsodást okoz. előtte oszlopszerüen felszaporodhat a vérváladék. hogy létrehozzák a trombózisos folyamatot. ugyanis az érfalhoz tapadó vérrög leszakadhat. A trombózis oka a véráram lelassulása. TROMBÓZIS-EMBÓLIA Fizikai oldal: Vérünk normális körülmények között folyékony. Az adott érszakaszban történő vér alvadásának okai a bizonyos érte­ lemben vett lassúságban és az ebből következő fásultságban található meg. Ez torlaszt alkotva részlegesen vagy telje­ sen elzárhatja bármely erünket. megértjük azt is. E vándorló alvadék okozta heveny katasztrófát nevezzük embóliának. más esetben „csupán" morzsányi rög tapad az erfalhoz. 368 . Az. a vér fokozott alvadékonysága vagy érfal-sérülés. vesét vagy tüdőt érintve gyorsan végzetessé válhat. mely hosszú kezelést jelent teljes ágynyugalom mellett. Ez az infark­ tus. Ha érpályán belü] alvad meg. Mint az előző esetekben is. hogy megalvad a vér. mely szívet. melyeket lelki válság előz meg. hogyan előzhetjük meg és hogyan gyógyíthatjuk meg a testet és a lelket. Az elzárt érhez tartozó mögöttes hálózatban egy csapásra megszű­ nik a keringés. tudati folyamatoknak kell lezajlani. agyat. Az orvos feladata: a vérrög oldása. s ezzel a vér további útját teljesen elduga­ szolja. pangó a vérkeringés az adott területen. ha megértjük a dolgok jelentőségét. Tömeges heveny sejthalál.Tehát a törések következmények. Lelki háttere: Nézzük. ahol beékelődik. de lényegét tekint­ ve nincs különbség. Lassú. kialakulni. Az ér ellátási területéhez tartozó szövetek azonnal elhal­ nak a hirtelen beállt oxigénhiányos állapot következtében. vérrög képződik. előtte és mögötte pedig megromlik a keringés. A vérkeringéssel tovasodródva előbb vagy utóbb szűkebb keresztmetszetű érbe fut bele. többféle okot rejthet. Az elzáródás helyén ugyanis rövi­ desen gyulladás alakul ki.

hajtotta. mert azt hiszi: nem tudja megoldani feladatait és egy idő után már nem is akarja megtenni a rá váró dolgokat. Leesik a vér nyomása (ott. Kitágul a beteg területen lévő erek fala. ismeretek harmonikus áramlását. hogy valamilyen tulajdonsá­ gunkkal nagyon nem vagyunk megelégedve.az érfal tisztulás is . Pl. mert csökken az adott terület életkedve.) A szennyvíz csatorna esete: ha túl nagy a csatorna lejtése (túl gyors a vér sebessége). 369 . Amikor ez az ér kidagad. akkor tudhatjuk. melyekkel ritmusosan tudta meglépni szükséges teendőit.: (talán kicsit erősnek tűnhet. véralvadás következhet be. de inkább egészséges életked­ vet. elveszíti rugalmasságát és elfárad. késztető erői. amikor mindkét feltétel teljesül. mely fűtötte. Az imént említett lelki okok miatt.Ennek oka: elvesztette azt a „hevességet". azt. hogy a visszér mutatja meg. illetve az erő.: lábtrombózis esetén a betegnek hiányoznak azok a lelki inspiráló. de csakis ott) ezáltal csökken az áramlási sebesség. mégis leginkább a visszérre jellemző. akkor gyorsan leszalad a víz és ottmarad a szenny. érzéseinkhez. Bár szinte minden érszakaszban előfordulhat trombózis. Ha túl kicsi a lejtés. ezért ott lerakó­ dás. illetve a kudarcnak megélt élethely­ zetek következtében csökken a tartása. „kinyúlik". leülepszik a sűrűbb rész.lecsökken vagy megszűnik. akkor még mielőtt lefolyna. Egy adott (lassult sebességű) szakaszon a természetes vértisztulás folya­ mata . sőt fel vagyunk azon hábo­ rodva. Lelassul. mert a vér nem megfelelő sebességgel áramlik. hogy ilyen példát hozok. mely biztosította az információk. Mit is jelent ez érthetőbb nyelven? Pl. Az imént felsoroltakhoz még hozzátartozik a következő adalék. hogyan viszonyulunk a testünkhöz. Leesik a vérnyomás. Megoldás: a kettő között kell találni egy olyan lejtést. Az egészséges tisztuláshoz és az egészséges áramláshoz szük­ séges a harmonikus (közepes) áramlási sebesség. megvastagszik. Ennek oka abban van.

e szűk. 6-8 cm hosszú vakon végződő nyúlványba. viharos gyorsasággal lezajló folyamat. fertőzés és vizenyő lép fel. E nyirokszövetet tartalmazó szerv rajtunk kívül csak az emberszabású majmokban lelhető fel. a vékonybél és a vastagbél találkozásának hatá­ rán közvetlenül a vékonybél beszájadzása után egy „oldaljárat" helyez­ kedik el: vakbelünk. de a vakbél a helyén marad. tisztességesen ezért így fogalmazhatunk: nem a „vakbélgyul­ ladást". Tudnunk kell. vak csatornának a gyulladásos folyamata. innen pedig rö­ vid úton halálhoz vezet. meg kell találni azt az arany közép­ utat. majd — ha nem avatkozunk be — a fé­ regnyúlvány falának átfúródása hashártyagyulladáshoz. hőemelkedés kíséri. eltűnhetnek. zsákutca. A „vakbélroham" látványos. Oka: eldugul. hanem már annak gyanúját kell megoperálnunk. hogy amit a laikus szóhasználat „vakbél"-nek. melynek alsó vége még tovább folytatódik egy ceruzavastagságú. az valójában nem a fentebb leírt vakbélnek hanem folytatásának. hidegrázás. majd jobb oldali alhasi fájdalom. Ezt az eseményt nevezzük embóliának. elzáródik. kezdeti tünete a hirtelen jelentkező köl­ dök körüli. s belül pangás. Ez a függelék. melyben tökéletesen működik minden. nyomásnövekedéssel. Nevét alakjáról kapta. Előfordul az alábbi eset is: a felgyülemlett szilárd vagy megszilárdult. A megfelelő körülmények hatására ezek felszívódhatnak. vagy féregnyúlvány. afféle oldalág. 370 . alvadt anyag leszakad az ér faláról. Émelygés. Megoldása egyértelműen sebészi: a gyulladt nyúlványt eltávolítják. A féregnyúlvány vékony belvilága tehát elzáró­ dik. Tulajdonképpen a vastagbél kezdeti részének szaka­ sza. mely kialakulásától. VAKBÉL Fizikai oldal: A jobb csípőárokban. Mivel e betegség ennyire nagy veszedelmet rejt magában. első tüneteitől számítva alig pár óra leforgása alatt is katasztrófába torkollhat.Ugyanígy kell eljárni a vérünkkel is. s a mélyben a lobos folyamat hamarosan gennyesen szétterjedő gyulladássá alakul. Gyulladása életet fenyegető. vakbélgyulladásnak nevez.

mely végül abban nyilvánul meg. kinek a problémáit vettük vállainkra. itt olyan megemésztett. kinek a terheit hor­ dozzuk. amikor a felkarcsont feje (néha csupán egy jelentéktelen erőbehatás kö­ vetkeztében) az izületi tokon belül elmozdul. de legalábbis bevitt dolgot igyekszik „eltárolni".és fűggesztőszerkezetet. 371 . ha törzsünk és derekunk mozdulatlanul ma­ rad. hogy vállaink elől és hátul egy-egy ívet alkotnak.Lelki oldal: Bonyolult lelki háttere van. VÁLLAK Fizikai jellemzők: E két testtájunkat együttesen szemlélve kitűnik. a féregnyúlvány. Lelki jelentés: E testrészünkkel hordozzuk az élet terheit. je­ lentősen járul hozzá megjelenésünkhöz. Egyenes. hogy kezünkkel a térnek szinte minden irá­ nyába elérhetünk akkor is. ami nem vezet sehová. csapottsága stb. hanem a folytatása. Úgy is csak az számít. álló testhelyzetben vállunk szélessége. Legismertebb betegsége a ficam. illetve mások által felhalmozott megoldatlan feladat. afféle tartó. hogy belőle ismeretet. amire semmi szüksége nem volt. ter­ hessé vált „csomagokat". Alkotói a kulcscsontok. hogy lehet saját. itt kapcsoló­ dik a szabad felső végtag. Ebben az esetben lényegtelen dolog arról beszélni. Vak tasak. melyre semmi szüksége. Összevetve a belek jelentésével. A vállöv és a vállizület összeadott mozgásai biztosítják azt a csodálatosan nagy terjedelmű mozgékonyságot. Helyreállítására számos müfogás ismert. lapockák és a vállizületek. A gyulladás akkor kezdődik. izületeivel és izmaival együtt szabatosan vállövnek ne­ vezünk. Vannak olyan dolgaink. melyeket egy kis időre el kell raktároznunk. A teher természetéhez tartozik. de nem is ez szokott begyulladni. A beteg ugyanis olyan dolgot fogadott be és abból próbált tanulni. ame­ lyet csontjaival. hogy nem tesszük le a nyomasztóvá. tudást merítsünk. előre és lefelé csúszik. amikor mintegy önmaga ellen lázadva ki akarja vetni a bennlevő tartalékait. vak zsák ez a képlet.

. hogy a kétségbeesett emberek ráborulhas­ sanak. Viseljük mások terheit s közben vállunk annyira le van foglalva. van bátorságunk önmagunkkal foglalkozni. Ezekből merített örömeink hiányában következnek be a különböző el­ változások.Vállaink azt a célt szolgálják. Nincs időnk. körülírt gyülemet alkot. nem lesz meg a sikerélményünk. Hírhedt for­ mája a monokli. lapszerűen elhelyezkedő. melyet felhasználhatunk rugalmasságunkhoz. elmondhassák gondjaikat.. Tompa erőbehatásra bárhol keletkezhet. van bátorságunk letenni. nincs lehe­ tőségünk levetkőzni azokat. mely jól körülhatárolt és jellegze­ tes elszíneződésü. Ez így van jól! De kérdeni én. A részletesebb ismeretek érdekében össze kell vetni más fejezetekkel is. mert egyébként elveszítenénk fontosságunk tudatát. Erőt kell venni magunkon. és van bátorságunk félretenni problémáinkat. értelmes dolog-e mások helyett cipelni? A kérdésre válaszolva: időnként vállunkra kell venni azt is. mikor nem tesszük le terheinket. Ezt addig fokozzuk. hogy előbb-utóbb el is hisszük. Mivel nem marad időnk magunkra. nemegyszer a koponyalapi törés fenyegető jeleként. amikor az ellenkezik elveinkkel és érzéseinkkel! A váll problémái megjelennek. 372 . addig magyarázzuk. és hallgatni kell érzéseinkre. Sikerélmény nélkül pedig hiányozni fog az erő. de nem arra. hogy akkor is cipekedjünk. Van bátorságunk felvenni mások problémáit. hogy a sajátunkkal nem foglalkozunk. ami nem a miénk! De. orvosi nevén „pápaszem-vérömleny". mi a teendő. VÉRALÁFUTÁS Fizikai jellemzők: A bőr alá vagy a bőr rétegei közé kiömlött vér rétegesen. Ez utóbbi pedig felté­ telezi: van bátorság. azok mindig gyengéden megsúgják. Amit a vállunkra vettünk azt le is kell rakni! Természetesen vállunk a hordozásra teremtetett. rajta kisírhassák fájdalmaikat. amikor a szemkö­ rüli lágyrészekbe a szemüveg alakjára emlékeztető bevérzés történik. A gyógyulás útja a „nem"-mel kezdődik.

a vérfesték bomlása során a kék. érdekütközések. egyszerűbben: kialakul egy hajlamosító erő. Lelki oldal: Az iméntiekből világosan kiderül. úgy színezi át az idő múlásával a beteg a megtörtént eseményeket. zöld majd sárga elszíneződésű terület a duzzanattal együtt eltűnik. Szerveinket.: vérvételnél. Ennek jellegzetessége (lásd ott). vagyis az esemény töréstjelent sorsában. Az érfalak folytonosságának megváltozása jelenti. Pl. Jelentését kezdjük ebből a szemszögből.hatás. A kiömlött vér . Vagyis. kibúvókat keres.az elvesztett öröm .esetleg külső . a háttérben maradnak. VÉRZÉS Fizikai jellemzők: Vérünk folyékony szövet. Színezi és igyekszik megindokolni. nem tudatosodnak és nem ezek alapján cselekszünk. vagy átmenetileg kép­ telen a megújulásra. Ahogyan a kiömlött vérfestékek lebomlanak. Azok a nézetletérések. sejtjeinket szolgálja: táp­ anyagokat és oxigént juttat hozzájuk s elszállítja tőlük a széndioxidot és 373 . miért is történtek meg vele ezek az ese­ mények. szöveteinket. elveszett az egészségesség eszménye. és onnan fejtik ki aknamunkájukat (lásd még tudat). különböző színekben pompáznak. mely az alvadásra képes vérsavóban úszó sejteket tartalmaz. melyek nem megfelelően kerül­ nek felszínre.megalvad. mintegy figyelemfel­ keltőként: valami fontosat most kiengedett életéből. Az esemény megtörténte figyelmeztető jelként is felfogható! Ezt mondja: a beteg az adott területen nem hajlandó. hogy az adott terület­ tel megszakadt a megfelelő összeköttetés. A gyógyulás útja ebben az esetben nem érdemel különösebb magya­ rázatot.A kékeslila vagy feketés véraláfutások lassan felszívódnak. hogy visszavonhatatlan ku­ darcként könyveli el a történteket. hogy a véraláfutást megelőzi egy másik . Előbb-utóbb ezek a nem különösebben súlyos behatások jelentő­ ségüket vesztik és meggyógyulnak maguktól. mely valószínűsíti a balesetek bekövetkeztét.

meggyengült érfalakon alat­ tomosan is átszivároghat az életet jelentő testnedvünk.az anyagcsere bomlástermékeit. ugyanakkor lüktető. vastartalmú szerves vegyületnek köszönheti. és statisztikailag meghatározott átlagértékeken alapul. Külső erőbehatásra. melyekkel eljut a szellemi táplálék a test sejtjeihez. Általánosságban: a nagyvérkör verőereinek falára nehezedő nyomás kóros. Ha a vér kilép az érpályából. megre­ pedhetnek magas (vér)nyomás miatt. s az ömlenyek roncsolhatják a szöveteket (lásd: agyvérzés). Ez a hemoglobin. ismert okai csupán az esetek 5%-át teszik ki.és érrendszer bármely területén megnyílhatnak. de folyamatos áramlása közben az érfalra bizonyos oldalnyomást fejt ki. mely képes az oxigén felvételére és szállítására. A szövetek közé hatoló vér teret foglal el. VÉR VÉRNYOMÁS Fizikai oldal: Keringő vérünk tökéletesen kitölti az érpálya belvilágát. Való­ ban fellelhető. vérzésről beszélünk. hosszantartó megnövekedését értjük magas-vérnyomáson. Benne van­ nak azok a létfontosságú elemek. s a beteg. van akkor megbomlik az a kényes egyensúly ami az egészséges ellátottság és az elhasználódott erők között van. Már maga a „normális" vérnyomás is sok vitát előidéző fogalom. kimaródhatnak fekély környezeté­ ben. gyulladások következtében. Feladatát csak az ereken belül képes ellátni az erre specializálódott vérsejtekkel. Lelki oldal: (lásd még a lép. fehérvérűség és a sárgaság címszónál) Szállítja az élethez elengedhetetlen erőt és tudásanyagot. Fizikai ter374 . Egy 70 kg-os felnőtt vére öt liter körül van. Vörös színét egy nagy molekulájú. Ereink a szív. A sejtek nem kapnak új alapanyagokat és nem megfelelő a bomlás­ termékek elszállítása sem. nyomásuk pedig további keringésromlást idéz elő. Az ember össz-vérmennyisége a testsúly és még inkább a testfelület függvénye. máj. Amikor a betegnek vérproblémája.

úgy hatással lesz a vér nyomásásra is. mint hajtóerőről. félelem hatására a vérnyomás emelkedik. tarka tünet és panasz. Lelki oldal: Minden ember igazán akkor tud és képes teljesíteni. amikor érzelmileg kifejezetten érintve van. izgalom. Ám az esetek 95%-ában nincs a háttérben fellelhető ok. úgy magasvérnyomás-betegségről beszélünk. se száma a különféle úton és módon ható vérnyomáscsök­ kentő vegyületeknek. továbbá lehet a háttérben hormonális zavar.helés. 375 . az érvágás életet mentő beavatkozás egy magas vérnyomás­ roham esetében. amikor van rajta egy bizonyos nyomás. aluszékonyság. Ilyen állapotban jó közérzettel. békés és ismerős környezetben. Előbb-utóbb azonban jelentkeznek a tünetek: reggeli tarkótáji fejfájás. Se szeri. és ha ezt az értéket később és több alkalommal is ennyinek. Sajnálkozni pe­ dig akkor szokott az ember. Kiváltó okok: • Szív-eredetről beszélhetünk abban az esetben. sem rossz értelemben nem beszélek. elfogult és képtelen a valódi segítségre és annak elfogadására . Hirtelen nyomásnövekedés esetén émely­ gés. Évek hosszú során azután káro­ sodik a látóhártya. mintegy kifejezve sajnálatát. látászavar. széles egyéni váltakozásokkal. erek repednek meg és ennek végzetes következményét agyvérzés.és vese-eredetű magas vérnyomásról. dohányzás. hosszú éveken át panaszmentes lehet valaki. abból el kell venni! S valóban. ismertetésüket még csak meg sem kíséreljük. nyugalomban vagy pihe­ nés után ismételten 140/90 Hgmm-t mérünk vagy ennél többet. gutaütés néven ismerjük. amikor a szeretetből. a nagyerek rugalmasságának csökkenése úgyszintén növeli. vagy efölöttinek ta­ láljuk. kábaság és még számtalan. Vagyis amikor mindent (erősen) szívére vesz. Amikor ez a „nor­ mális" nyomás változáson megy át. hogy a régi orvosok gondolkodásmódja a mai tudomány számára is elfogadott és használt: amiből sok van. Ám megemlítjük. és tudunk szív. a vese zsugorodhat és elpusztul. Ha nyugodt. Természetesen itt sem jó. Itt (de másutt is). hányás. csupán a nyomásról. a szív túlterhelődése miatt a szívizom elfajul és agyunk is károsodik. zavartság lép fel. a gondoskodásból fakad a fokozott nyomás.

cselekszek? A betegségekről elmondható (ez mindegyikre. és érthetővé tenni: ez is a pótcselekvés egyik megnyilvánulási formája. Nem tudja. vagy az. hogy nem szabad megtenni. • Érszűkület. ami összehúzza az erek falait. Nem tudja és nem képes már eldönteni. amit lelkünk. Az imént ismertetett kiváltó tényezők előbb-utóbb együtt fognak je­ lentkezni. Olyan ez. amikor a plusz fe­ szültség. • A félelem eredetű magas vérnyomást két oldalról kell megközelíte­ nünk: az első az adrenalin-növekedés. hogy minél többet tudjon ki­ hozni magából. nyomás a meg nem értésből ered. hogy az ismertet. ezek az „okok" miért eredményezik a nyomás tartós meg­ változását. a könnyebbnek hitt út (vak)reményében felcseréljük egy valami egészen másra. és mi helyén való. amikor tisztában vagyok az igazsággal. Albert erről nem beszélt. hogy mi a bajom. mi helyes. Gondoljunk egy pil­ lanatra az elszorított locsolócsőre. itt is igyekszem felderíteni. csak egyféle következtetést vonhatunk le: mit nem. Amikor ezek jelen van­ nak. hitünk stb. mint a dominó. Mint a könyv többi részében. Márpedig a megértés abban áll. tehát növeli a nyomást. ha egy elborul. Arról van szó. Amíg van reményünk. tudatunk legmélyén helytelennek. csökken a szállított mennyiség. de valamikor régen. Ismeretes: a baj nem jár egyedül. A megértés legnagyobb ellensége az elfogultság. Ugyanerről a jelenségről beszélhetünk itt is. kerülendőnek tartunk! Nem. Nézzük meg. a valósággal. A másik oldal pedig a féle­ lem összeszorító görcsössége. könnyen feldönti a mögötte állókat is. hogy valami pozi­ tívat értünk meg belőle. addig csupán átmeneti állapotról lehet szó. a remény és a tudás „végleg" kicsúszott kezünkből. • Hormonális eredet akkor keletkezik. amikor az irányítás. azok tulajdonságairól különböző zárt rendszerekben.• Vese-eredetről beszélhetünk abban az esetben. miért harcoljon. Mégpedig egy olyan dologra. ó nem fog ez feltétlenül tudatosodni. és mi ellen küzdjön. úgy megváltozik a benne lévő folyadék áramlása. növekszik a nyomás. kivétel nélkül igaz): akkor számít betegségnek. de mégis valami egészen mást te­ szek. de kérdem én: melyik fog jobban fájni: nem tudom. Amennyiben valahol szűkület ala­ kul ki. azt hi­ szem az általános iskolában tanultam a folyadékok áramlásáról. az érzelmi kötődés. amikor a belső tűz harmóniája megbomlik.. amikor még nem állandósultak a 376 .

amikor már kialakult. tehát állandósultak az imént felsorolt kiváltó tényezők is. A beteg tudata nem fogja érzékelni a szervezetében lezajlódó pozi­ tív folyamatokat. állandósult a magas vérnyomás. örömeit és az ezekből fakadó lehetőségeit nem használja ki a helyzetéhez mérten. hogy valamit. mint a kukta. A vörösvértestek száma lecsökken (csökken a vastartalom). ha a vér az erekből a külvilágba 377 . mely akkor indul meg. nem lesz betegség.és tesszünk is -.tünetek. és ezt a nyomást nekünk tudatosan szabályozni kell. valami okosat. pihentetővel foglalkozunk. mégpedig úgy. De ugyan ez fordítva is igaz lesz. lelkében igen kiterjedt harcot vív (ön­ maga ellen). így egyre kevésbe képes sejtjeinek az egészséges élethez szükségeseket megadni. életéből kimaradt a „fűszer". Most arról az állapotról beszélünk. Ugyanígy életünkben is arra törekszünk. de közben belül. és amíg megnyugszunk. VÉRZÉKENYSÉG-VÉRALVADÁS Fizikai jelentés: A véralvadás láncreakció. A gyógyulás útja: Figyelmesen olvasva a kiváltó tényezők tulajdonságait könnyen felfe­ dezhetjük a kivezető. ezáltal az oxigénszállító képesség leromlik. amíg átmeneti feszültségről beszélünk. Azt érzi. amiről tudjuk . Igen sok vegyület egymásra hatásával le­ zajló folyamat. sorsszerű állapotába. amiben éppen főznek valamit. vagy arrébb megyünk a tűztől (magunk mögött hagyjuk feszélyező tényezőinket). Tehát. hogy valami másba lépünk. A beteg beletörődött életének megváltoztathatatlan. Vagy leengedjük a gőzt (lazítunk). Olyan ez. Szükség van a megfelelő nyomásra. ezért nagyon visszafogott lesz. valami boldogítót kifőzzünk. VÉRSZEGÉNYSÉG Lelki jellemzői: Meglévő képességeit. gyógyuláshoz vezető utat. vala­ mi mással. Tehát a harc a pótcselekvés. hogy kilépjünk belőle. kialakulhat a depresszióra való hajlam.

érzi.középutat. benne egy fehérje-térháló képződik. ami jelen esetben a szó szoros értelmében értendő! Mártírkodik mások előtt. tehát megnyúlik a vérzési és az alvadási idő. kísérője lehet a fehérvérűségnek. és újra megforgatja magában az éles kést. Ha az alvadékonyság csökkent. Lelkileg az alábbi jellegzetességeket fedezhetjük fel: sérülések alkal­ mával nehezen vagy egyáltalán nem képes a lenyugvásra. de ami sokkal fontosabb: ezt a szerepet saját magának is eljátssza. védelmi folyamat elvérzés esetén. A megnyugvás a lecsendesedés helyett a „mártíromságot" és a „súlyos vérveszteséget" választja. vérlemezek. Nem épít már falakat. továbbra is megőrzi a sértődöttséget. A gyógyulás útja: Mindenképpen (újra) meg kell találnia a . Sebeink átlagos esetben pár percig véreznek. rossz úton jár! Sze­ retne. A kórosan elhúzódó véralvadást alvadásgyorsító gyógyszerekkel fo­ kozhatjuk. hogy képes legyen hátat fordítani a rossz.és gyomorvérzések. elfalazza. Lelki oldal: A vér azon része alakos elemi. calcium szint csökkenés. vérszegénységnek. A véralvadási betegségek tünetei a vérvizelés. amivel falat. inkább előveszi. Vérzékenység: trombocita. a kifolyó vér útját elzárja. de közben legbelül tudja.most is létező . a jelentős veszteséget pedig csoportazonos vérkészítmény bevitelével ellensúlyozzuk. de csak szeretne változni. Az idők során képtelenné vált arra. le is bontja a szükségtelenné váltakat és közben megleli a helyes. de a körülmények „ellene" vannak. fájó élményeknek. Vérzékenység lép fel C-vitaminhiányban. Elveszítette. mert már vannak rossz tapasztalatai: amit felépített elkezdett uralkodni rajta és többé nem volt képes kivonni magát a hatása alól. vérzékenységről beszélünk. súlyos fertőzésekben. középutat! 378 . szerepe a javító szerepben játszódik le. és nagyon nehezen békél meg. orrvérzések. amiben épít is falakat. bőr. Mivel a vérzés nem áll el — vagy csak órák múltán szűnik —. Eredménye: a folyékony vér kocsonyás halmazállapotúvá válik. védelmet (mégha ideiglenesen is) építsen magaköré.kerül. egy egyszerű foghúzást követően is elvérezhet a beteg. de inkább elfelejtette azon képességét.

vagy azok bomlástermékeit.és sokszorozási elv néven illeti. hogy segít kifejleszteni . így a gyógyszereket. Fontos viszont.és nyomásviszo­ nyok változatlanok maradhassanak. Hogy fennállhasson egy stabil belső világ. mégis. de ami már tudott. a hátsó hasfalon. Emellett eltávolítja az anyagcsere nemkívánatos végtermékeit és hasz­ nos.. ellenáramlási. őrködve a folyadékterek felett szabályozza a só. Lelki jellemzők: A kiválasztás. Páros szerv. Tehát kiválasztó szerv is. a gerinc két oldalán helyezkedik el az utolsó háti és a két felső ágyéki csigolya magasságában. hogy ennek ismertetését még csak főbb vo­ násaiban sem kíséreljük meg.és vízháztartást. Finom szerke­ zetét több tízmillió hajszálérgomoly és bonyolult csövecskékből álló hajtűkanyar alkotja. következésképp a jelentése is ehhez kapcsolódik. a megértés szerve. a szabad gondolkodás öröm érzékelését! VESE Fizikai jellemzői: Testünk és a kinti világ. hogy tudjuk: vesénk is gondolatok. melynek egyensúlyviszonyai ideális színteret biztosítsanak minden életfolyamat számára. A vér átáramlása a vesén összetett idegrendszeri és hormonális szabályozás alatt áll. a belső és a külső tényezők tengere folyama­ tos változásban van. de túlszaporodott köztitermékeit (így a felesleges vizet is). Erről. A veseműködés jó néhány részlete még nem ismeretes. testünk belső világának állandóságáról gondoskodik a vese. hogy a koncentrációból eredő térfogati. az életfolyamatokhoz szükség van egy szél­ sőségektől mentes térségre. 379 .a szabadság. elvek szerint épül fel és működik.Ebben az útkeresésben és találásban jelentős szerep jut a „külső" segít­ ségnek. A segítség leginkább abban áll. aminek biztosan és végleg el kell távoznia: a vi­ zelet. kiegyenlítődési-. A kutató elme ezeket szűrési-. továbbá az idegen anyagokat.a már eddig is létező. Ezek alapján hozza létre e szerkezetében és működésében olyannyira összetett szervünk azt. annak alapján egy olyan kifinomult és mérhetetlenül bonyolult folyamat-lánc rajzolódik ki.

Bal vese: Betegségek. megérzéseire és tudására hallgatni és cselekedni. nincs bátorsága érzéseire. A sok keserű tapasztalat hatására visszavonul. hiszen már régen nincs abban az állapotban. átélt érzelmek között ingadozik. Nehezére esik eldönteni. úgy ez történik szellemi. minden. Természetesen ezzel egy időben jelentkezni fog a másik oldal is. A fő hangsúly ezen van: tudja. számára mi fontos Jobb vese: Lényegét tekintve a probléma ugyanaz. és mire nincs. kiválogatja mindazt. amikor az ember nem tudja eldönte­ ni. Nem elemez. szétválasztja a hasznosakat az ártalmasoktól..? Ez a másfajta megközelítés mindenképpen szükséges az elinduláshoz és ez fog alapot biztosítani a gyógyuláshoz. hogy képes legyen rá. amiben hitt. mi hasznos.talán. Veseproblémák akkor jelentkeznek. szertefoszlik. A megtapasztalt. kiegészítve azzal. ismeri.. lelki síkon is. begubózik. 380 . mi jó. Információkat. minden. megkülönbözteti a test számára hasznosakat a „haszontalanoktól". mit szeressen. Könnyen belátható a következmény: felborul egész élete. és inkább beletörődik élethelyzeteibe. ha másként is történhetnek a dolgaim. A szervezetbe kerülő „vizet" tisztítja. ismereteket válogat szét. amikor az érzéseiben lényegtelen dolgokra alapoz. mert könnyebbnek gondolja . kézzel fogható anyagi világgal kapcsolatos dolgokkal mutat szoros összefüggést! Az anyagi sík történései a betegre zavaróan hatna.valami egészen mást tesz! Kido­ bálja a hasznosakat és megtartja a haszontalanokat. amire szüksé­ ge van s azt hasznosítja. de ezek helyett . Gyógyulás útja: Mindenképpen fontos: kezdjen cl gondolkodni! Kezdjen cl másként gondolkodni: mi van. Nem tudja eldönteni. és mit vessen meg/ki. Nem szelektál a dol­ gok között. Pontosabban: nem mer.Ahogyan fizikai síkon a vízzel szervezetünkbe jutott anyagok között különbséget tesz. lényeges dolgokat figyelmen kívül hagy. a konkrét. zavarok jelentkeznek. problémák. hogy a jobb oldal a fizikai. amit remélt. Az „elhasználódott vizet" és a felhalmozódott mérgeket kiüríti a testből. mire is van szüksége.

hogy növelik a nátriumürítés mértékét. de távozhatnak különböző anyagcse­ re-termékek. ha azokat nem tudja normál a csatornákon keresztül kiüríteni. például a keserű ásványvizekben lévő magnézium-szulfát gyakorlatilag nem szívódik fel. A méregtelenítés: Az emberi szervezetnek szüksége van a folyamatos méregtelenítésre. a sokcisztás vesét százszámra boríthatják a félgömbszerűen előemelkedő. a tok alatt. elsősorban húgysav. 381 . Hasonló a helyzet a magnéziumnál is. károsító anyagok kiürülhetnek a szervezetből.Golden-Yacca* A Yucca-szaponinok jellemző kémiai szerkezetük és fizikai (fizikokémiai) tulajdonságaik alapján elsősorban a tápanyagok jobb értékesíté­ sét biztosítják. A Yucca-szaponinok a víz feszültségét csök­ kentve előmozdítják a vízzel nem elegyedő anyagok oldódását. a bőrünk és részben a tüdőnk is felellős a kiválasztásért. így az eddig oldatlan. élő szervezetekre gyakorolt „nyomás". amelynek egyes szervezetlen sói. Az emberiség már régen felismerte ennek fontosságát. vagy a mélyben. A betegség öröklött is lehet. Nemcsak vesénk. Továbbá kedvezően irányítják a nátrium-kálium ürítés arányát. a vesemedence falán. de csak nagyobb vízfelvétel esetében. A verejtékkel elsősorban só ürül. A salakanyagok vesén keresztül történő kiválasztásának feltétele. ezáltal csökken a sejtekre. de a Yucca-szaponinok jelenlétében igen. A táplálkozás során felvett létfontosságú anyagok egy része rosszul szívódik fel az emésztőrendszerből. hogy az anyagcseretermék vagy a környezetből a szervezetbe jutott káros anyag oldódjék vízben. hogy a káros anyagoktól akkor is megszabaduljon. de csak kisebb arányban okoznak káliumveszte­ séget. Ez a helyzet a kalcium esetében. A vízhajtó hatású növényekre jellemző. A Yucca-szaponinok javítják a kalcium felvételét. A Yucca-szaponinok fokozzák a vizelet ürítését. hanem a bélnyálkahártyánk. A Golden Yacca hatékonyan segíti a bélflóra-egyensúlyt! Ciszta: Fizikai jellemzők: Magányos vagy többszörös üregek a vesekéregben. A méregtelenítés másik fázisa a kiválasztás fokozása. fénylő falú. Szervezetünk fel van készülve arra.

fallal vette körül. Gyulladás: Fizikai jellemzők: A vesegyulladás igen sokarcú betegség. Isme­ ret. urémia (húgyvérűség . jelentőségét. magába zárta. gyökeresen pedig a veseátültetés lehet a megoldás.lásd vesezsugor) fejlődik ki. Bár a beteg rend­ szerint panaszmentes. lesoványodott. Hoszszútávon a dialízis.szellemi síkon értelmezve . pl. Érintettek lehetnek a gomolyok a vesekéregben. még a sebészeti beavatkozás is csupán akkor javallt. A heveny gyulladást rossz közérzet. Az idült gyulladás lappangó. félretette gondjait. Fejlődési rendellenesség kö­ vetkeztében is kialakulhatnak ciszták és természetesen szerzettek is le­ hetnek.kristályos folyadékot tartalmazó képletek. Keletkezésük oka ismeretlen és nincs sajátos gyógykezelés sem. derékfájás kíséri. A romlás előrehaladtával a vizeletképződés teljesen megszűn­ het. az alattomban zajló fehérjevizelés jelzi a kór meglétét. felfogásunkon. amivel ugyan szembenézett. és mindkét oldali vese érintett lehet. de lényegét tekintve változatlan. ha a ciszta elnyom vagy elszorít valamit. azaz . füstszínű és mennyisége megcsappan. a vér vegyhatása savassá válik. mint egy burok. hogy ne is lássa. oldaltól függően változik jelentése. Elzártunk. A veseszövet pusztulásnak indulhat és vese­ elégtelenség alakul ki. A fehérje-bomlástermékek viszszamaradva általános mérgezési tüneteket okoznak.információ található. így a torzult. 382 . ne kelljen változtatni eddigi elképzeléseinken. Lelki jellemzői: A kialakulás helyétől. kávészerű. felfogta súlyát. de aktív vesefolyamat. szabálytalan vesék működése fokozatosan romlik. fejfájás. Azt is mondhatom. de lehet allergiás eredetű és végül fertőzések kö­ vetkeztében akár gennyes folyamatok is zajlanak a vesében. A legyengült. melyben (kezdet­ ben) víz. verőeret vagy a húgyvezetéket. de a megoldását elodázta. hogy ne kelljen tudomást venni róla. hányó és zavart betegnél egy súlyos sejtanyagcsere-zavar képe bontakozik ki. a nitrogénvegyületek szintje a vérben megemelkedik. A vizelet véres. A ciszta egy nagyon konkrét dolog. azonos! Miről is van szó? A ciszta nem más. amit elzártunk.

gyulladásba hozva a mély savóshártyákat. ami a köszvényhez (lásd ott) társul: a vese finom szerkezetében tömegesen lerakódó nátri­ um-urát kristályok gyulladást idéznek elő.Vesekő: Fizikai jellemzői: Lásd a kőképződés fejezetnél! Egy olyan — néha csak esetleges — sérelmet jelent. a vese-verőerecskék meszesedése folytán kialakuló és veseelégtelenségbe torkolló kórfolyamat. híg vizeletet választanak ki. A végállapotban itt is húgyvé­ rííség uralkodik. 383 . ami fölött nem tud napirendre térni. megoldani.s nem engedi ki. s ebben az időszakban már igen sok. Alulműködés Fizikai jellemzők: Egy magasvérnyomás-eredetű. mint káros anyagcsere-termék. s ez. Egy belső önmérgeződés következik be. egy biztos pont az életében! A bal vesében keletkező kő egy érzésbeli problémát takar. gör­ csökkel küzd. ami további romboló hatást fejt ki .önmaga előtt talán még büszke is rá . átitatva. Zsugorodás. Szívelégtelenség alakul ki. a szívburkot. pl. A fehérje-anyagcsere végtermékét. A veseszövet pusztulását aztán egy másodlagosan fellépő. Magába zárta a sérelmet . A megkisebbedett vesék végállapota ez. Vesezsugorhoz vezethet az anyagcserezavar is. legyen az bármilyen. A vizeletszagú beteg hányásokkal.immár testszerte. vagy a súlyosbodó húgyvérűség vezet halálhoz. vese-eredetű magasvérnyomás kíséri. melynek végállomását a vese jellegzetes alakváltozása jelzi. a vizelettel távozó karbamidot (régiesen „hugyany") a már súlyosan károsodott ve­ sék nem képesek kiválasztani. s vagy ez. s ez által megszabadulni tőle. majd kóma alakul ki. felszínüket dudorok és ék alakú süppedékek borít­ ják. A testet elárasztó karbamidból ammónia szabadul fel. Ez az utóbbi fogalom egy tünetcsoportot takar: heveny és idült vese­ betegségek végállapotában látunk urémiát vagy azotémiát (régi magyar műszóval húgyvérűséget). Ez az ismeret. Pangás. A jobb vesében kialakuló kő a szorosan vett anyagi világgal kapcsolatos. viszszamarad. tudatvesztés. agyvizenyő.

Nevét onnan kapta. Jelen esetben ez annyit tesz. Tehát ha a tudat lustálkodik. akkor a fizikai szerveket is olyanná teszi. Tünetei a láz. A le­ csökkentett megértés következtében a vesék lényegesen kevesebb éltető erőt kapnak. a gennyről és a fertőző betegségekkel foglalkozó részek! A vese a feldolgozás. Lelki jellemzők: Szorosan ehhez a témához tartoznak a veséről. akkor az ember valakinek vagy vala­ minek az igen erős irányítása alá kerül. hogy a gümőbaktérium által keltett szöveti elváltozások gyakorta körülírt csomók (latinul tuberculum = gümő) formájában je­ lentkeznek. Idővel társfertőzések csatlakoznak az alapbetegséghez. azáltal. A vesék lezáródnak. Leggyakrabban fiata­ lokon keletkezik. Ezt pedig csak az „elbocsájtások" árán érheti el a beteg szervezete. Mégpedig olyan jellegű alá. megértő szerv. s kezdetben mindig csak az egyik vesét érinti. s az üregrendszeri pangás elpusztítja a vesekéreg fi­ nom felépítésű szűrőrendszerét. vagy a csontrendszer már fennálló tbc-je következtében. a felesleges takarékoskodást. A tudat mindent megtesz az optimalizálásra. Fizikai jellemzők: A tuberkolózis idült. A kevesebb energiából kisebb számú sejtet tudnak megóvni a mérgektől. ami 384 VESE TBC .Lelki jellemzők: A lustaságból. kishitűségböl eredően a beteg lassan elveszíti képességét az önállóságra. a kiválasztás egyik szerve. Emlékezz: „a gyökér a tudatban keresendő". hogy egészséges erőkkel látják el. miközben gennyes zsákvese alakul ki. A kór elsődlegesen több helyen is befészkelheti magát a szervezetbe. gyengeség. Amikor megfertőző­ dik ez a kiválasztó. majd váratlanul jelentkező vérvizelések. A vesét mindig másodlagosan támadja meg. Gyógyítás: Fel kel! adni a berögzült rossz szokásokat. hosszú lefolyású fertőző megbetegedés. gennyvizelés. hogy csökkenti a megértés vágyát. vagy a tüdő felöl.

tehát neki már semmi tennivalója nincs! Ide tartozik még. hiábavalósá­ gaira. mely a vért a szív irá­ nyába visszaviszi. mint jellegzetesség a szövetek csomósodása. hogyan viszo­ nyuljunk élethelyzeteinkhez! A beteg. fáradtságérzés jár együtt. tapasztalati alapján képes megoldani.elhiszi —. felületes vénák kanyarosan futnak az alsó végtagon. Kezelése széles skálán mozog: a felpolcolástól és rugalmas harisnya viselésétől kezdve egészen a sebészeti beavatkozásig terjed. A gyógyulás útja: Az önálló döntések elérésének legrövidebb és legoptimálisabb útja abban rejlik. de mégis a „könnyebb" utat választja. felmerülő problé­ máit csak mások elképzelései. A folyamat során valamikor ráébred az elv hiányosságaira. külö­ nösen álló helyzetben.meg kívánja határozni: hogyan értelmezzük dolgainkat. VISSZÉR Fizikai jellemzők: A visszér szorosan véve bármely olyan erünk. mert abban reménykedik: most figyelnek rá. Lelki jellemzők: Gondolkozzunk egy kicsit hangosan! Vajon mitől szokott egy dolog kitágulni és fájdalmat okozni? Mi ösztönzi arra az ereket. A kórképpel tompa fájdalom. hogy a saját maga által kitűzött pozitív. hogy megkeresné saját (örömteli) életszemléletét. elveszítsék eddigi rugalmasságukat? 385 . gondoskodnak róla. Pedig tisztában volt vele és most is tudja: nem szíve szerint cselekszik. örömteli célok felé veszi irányát. alá­ veti magát mások irányításának. ami jelzi: magához kötötte ezt az elvet és beépítette. kifekélyesedés és sötét festenyzettség kíséri. „Érthe­ tő" módon ezt választja. A laikus elnevezés közismerten a lábszár felszíni vé­ náinak jól látható rendellenességére. a visszerességre és visszérgyulladásra utal: amikor a tágult. hogy kitágul­ janak. hanem valaki más kedve szerint. A felszíni gyűjtőerek káros tágulásának leggyakoribb oka. ha a mélyen futó vénák elzáródnak. Alszárvizenyő. Azt hiszi . amint egyre inkább elfajul. és még örül is neki. ahelyett.

Ez az értéktelenség(érzés) aztán vonatkozik lelki és testi oldalra egyaránt. amikor felfedezhetné. melyek kiválóan bebizonyítják eddigi elképzeléseit. de „nem hajlandó" számításba venni és ezekre alapozva élni. Mivel folyamatos igénybevételnek van kitéve . túlzott igényesség váltja ki. Igaza van! Ilyennek éli meg önmagát! De ezen kívül semmije sincs! Nincs öröme. amit nem követ az elernyedés. lelki oldalról köze­ lítem meg) a túlzott igények. minthogy megérthetnéd.nem marad ideje azokra a pillanatokra. de helyette talál valami mást: az értéktelenségeit.sokkal magasabbakra állítja. mindegy. hogy már nem tartja kívánatosnak magát. Nem találja saját értéke­ it. mert a helytállásá­ val. A pótcselekvés abban áll. szépségével. de ez mentes és független a külső ingerektől. mint amit képes „lenne" elérni. az elégedet­ lenséghez folyamodik! Ez jó kifogás. én akkor is elégedetlen va­ gyok. hiszen folyamatos kudarcok érik. akkor már régóta nem tartja szépnek magát. a lazítás időszaka. teljesen mindegy mit mon­ dunk neki ezzel kapcsolatban. indokol és győzköd! Győzködi önmagát. hanem okol. megvalósítani. mégpedig a helytállás értékelésével. érzéseit olyannak. Jelen esetben a fáradást (mint már megszokhattad. tapasztalatoktól és csak a saját gondolatait.szándékosan . mindegy mit cselekszel. félre-értékelésével kapcsolatos a lelki konfliktus.. elképzelése386 . Mivel önmagát „ilyennek" találja. Azért a láb visszereiben jelentkeznek ezek a tünetek. Ha fájda­ lommal jár. de ennek ellen­ kezőjéről is meg van győződve! Az elvárásait . hiszen problémám sokkal jelentősebb. amilyennek. Valahol mélyen tisztában van értékességével. így nem tudom elfogadni szavaidat. úgyis meg lesz győződve a maga igazáról. gondolatai röviden összegezve így hangzanak: mind­ egy mit mondasz. az elengedés.Valamikor régen azt tanultam: az anyagok a fáradás (ebbe beletartozik a fokozott igénybevétel és még nagyon sok minden) jeleként mutatják ezt a „tünetet".a tudat is . nincs szabadsága és nincs harmóniája sem! Az elképzelései. ezért pótcselekvéshez. hogy a beteg a pihenés. megélhetné a saját értékei által kiváltott örömöt. az értékelés idejét is „aktív" munkálkodással kívánja helyettesíteni. vigasztalásaidat! Terhesség után visszeres láb jelentése: az elviselt terhek annyira rá­ nyomták bélyegüket. Nem fogadja el a testét.

hogyan fogadja el saját érzéseit. hogy hogyan viszo­ nyuljon ezekhez. a környező világot s a benne lévő dolgokat.it „szajkózza". Érzéseivel kapcsolatban alakulnak ki az elégedetlensé­ gek. Az „Isteni ujjunkkal" rajzoljunk egy cikk-cakk mintát az adott területre. Sugároztassunk a szívéből megér­ tést. a fizikai világgal éli meg. amíg teljesen fel nem „fújja" elége­ detlenségeit. gyulladás már előszobája a fájdalomnak. A külső kinézetével. a test megjelenésével nincs megelégedve. pótcselekvését a fizikai testtel. elfogadást a fájó visszereire. illetve. Addig folytatja ezt. Gyógymód: Tisztázzuk vele a probléma gyökerét. 387 . A lázadás. Jobb lábon: Konfliktusát. (lásd még: fájdalom) Bal lábon: Lelki konfliktusai támadnak abból. melynek egyenes következménye a gyulladás.

visszahúzó hatását. gyógyulás­ ba vetett hitére. Gyakran tapasztalható. Lehet csökkenteni a völgyek nyomasztó. Ebből a lehetőségből indultam ki. de ellenáll a gyógyulás folyamatának. Ezek rossz hatással lehetnek önbizalmára. melyek jelentős segítséget nyújtanak a gyógyulásban. A gyógyító. mert ezt szokta meg. hogy a beteg nem szándékosan. melyet a „vé­ letlen" folytán hoztam létre a betegek megsegítésére. Vagy a következő történik: a kezelések hullámhegye után lassan. amikor létrehoztam ezeket a termékeket.A gyógyulás útjához jó segítséget nyújt az a két „termék". . beletörődött állapotába. környezetre gyakorolt hatásukat a MAGYAR ORSZÁ­ GOS RADIESZTÉZIAI TÁRSASÁG igazolta és annak AJÁNLÁ­ SÁVAL kerültek forgalomba. A lepedő és a kispárna olyan szellemi erőket. fokoza­ tosan visszaesnek. energiákat sugároz környe­ zetébe.

Radiesztéták véleménye: amennyiben ezek a hatások huzamosabb ideig tartanak. ezért nagyon lényeges. a Vízerek és más „káros" akadályozó erők ellen. a Hartmann-rácsok.Az élet jelentős részét. jó légkört teremtve elősegíti a tökéletesebb szellemi ellazulást. ugyan­ is akkor nincs tudatos gondolkodás. az ember nem tesz erőfeszíté­ seket. elköltözésen kívül is). körülbelül egyharmadát az emberek egy helyben töltik (alvás. A regenerálódás érdekében születtek meg ezek a termékek. Féle Párnahuzat . annak következményei lehetnek a különböző testi-lelki beteg­ ségek kialakulásai. átjárja a belső megújító erő. Párnahuzat • A lakásban lévő „káros sugárzásokat" feltölti életerővel. ellazul a test és a szellem. hogy a beteg mentálisan rege­ nerálódjon. • Harmonizálja az aura és a csakrák működését. erősíti a párnahuzat. így az imént említett tényezők többé nem ártanak az ott élőknek. •melyek megnehezíthetik földi életet! A regenerálódás állapota leginkább alvás közben történik. hogy ott milyen erők. Alvás közben működni kezdenek azok az erők. vala­ mint egy pozitív töltésű teret hoz létre. Ezt a megújító erőt fejleszti. pihenés). • Sugárzott energiája segít abban. • Kellemes. Létezik más megoldás (átrendezésen. pihenést. szellemi energiák veszik körül. melyek a szellemi harmóniát visszaállítják.

Aranyhíd u. nem igényel különleges bánásmódot! A szimbólum esetleges fakulása nem befolyásolja erejét! Anyaga: 100% pamut Gyártja és forgalmazza: Pósa Ferenc Bt. 38. és nem kell újra és újra átrendezni a lakást. A párnahuzat által árasztott energia szintje. tisztítása megegyezik a szokványos ágyneművel. 6750 Algyö. Adószám: 21757336-2-06 VTSZ:6302210000 . Használati utasítás: Használata. az „energia tisztasá­ ga" illetve hatékonysága az idő múlásával változatlan marad (fo­ lyamatosan feltölti önmagát).• Könnyebbé teszi a mindennapok során felhalmozódott stressz tudati feloldódását.

akadályozó tényezők ellenében. melyek megnehezíthetik a földi életet! A regenerálódás állapota leginkább alvás közben történik. • Harmonizálja az aura és a csakrák működését. így az imént említett tényezők többé nem ártanak az ott élőknek. pihenést. melyek a testi­ lelki harmóniát visszaállítják. Létezik más megoldás (átrendezésen. • Kellemes jó légkört teremtve elősegíti a tökéletesebb ellazu­ lást.(160x210) Az élet jelentős részét. Radiesztéták véleménye szerint. elköltözésen kívül is) a Hartmann-rácsok. illetve a párnahuzat. ugyan­ is akkor nincs tudatos gondolkodás. ellazul a test és a szellem. átjárja a belső megújító erő. Ezt a megújító erőt fejleszti. nem tesz erőfeszítéseket az ember. A regenerálódás érdekében születtek meg ezek a termékek. erősíti a lepedő. annak következménye lehet a külön­ böző testi-lelki betegségek kialakulása. hogy ott milyen erők. amennyiben ezek a negatív hatások huzamosabb ideig érik az embert. . Lepedő • A lakásban lévő „káros sugárzásokat" feltölti életerővel. energiák veszik őket körül. Alvás közben működni kezdenek azok az erők. hogy a szervezet visszaállítsa a testi-lelki egyensúlyt. pihenés). vala­ mint egy pozitív töltésű teret hoz létre. a Vízerek és más „káros". • Sugárzott energiája segít abban. körülbelül egyharmadát az emberek egy helyben töltik (alvás. ezért nagyon lényeges.

tisztítása megegyezik a szokványos ágyneművel.38.• Könnyebbé teszi a mindennapok során felhalmozódott stressz feloldódását. Adószám: 21757336-2-06 VTSZ: 6302210000 A lepedő és kispárna megvásárolható a Paradigma-bolthálózat üzletei­ ben. és nem kell újra és újra átrendez­ ni a lakást. az „energia tisztasága" illetve hatékonysága az idő múlásával változatlan marad (fo­ lyamatosan feltölti önmagát). • A lepedő által árasztott energia szintje. 6750 Algyő Aranyhíd u. Használati utasítás: Használata. nem igényel különleges bánásmódot! A szimbólum esetleges fakulása nem befolyásolja eredményessé­ gét! Anyaga: 100% pamut. . Gyártja és forgalmazza: Pósa Ferenc Bt.

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ A GYÓGYÍTÁS KORLÁTAI GYÓGYSZER AZ EMBER.80 83 87 88 90 93 94 . MINT TŰZ A BETEGSÉGEK KIALAKULÁSA A SZELLEMI GYÓGYÍTÁS ALAPELVEI AZ AGY AGYALAPI MIRIGY AGYHÁRTYAGYULLADÁS AGYLÁGYULÁS ÁGYBAVIZELÉS AGYÉRGÖRCS AGYÉR-SZŰKÜLET AGYVELŐGYULLADÁS AGYVÉRZÉS AIDS ALKOHOLIZMUS ALLERGIÁK ÁLMATLANSÁG ANYAJEGY ANYAGCSERE ARANYÉR ARC ARCÜREGGYULLADÁS ARCIDEGZSÁBA ASZTMA AUTIZMUS 9 12 16 17 20 28 53 58 60 61 63 65 66 67 68 69 70 74 77 79 .

ÉS KIVÁLTÓ OKAI: AGYDAGANAT SZÁJÜREGRÁK GÉGE-ÉS TOROKRÁK HEREDAGANATOK NYIROKRÁK NYELVRÁK TÜDŐRÁK EPEHÓLYAGRÁK MÁJRÁK 96 99 .101 103 104 106 108 111 117 119 120 121 125 126 128 129 130 132 140 140 143 144 146 148 149 149 151 152 .AUTOIMMUN BETEGSÉGEK BASEDOW-KÓR BÉLPROBLÉMÁK BÉLGÁZ BÉNULÁSOK BESZÉDZAVAROK BOKA BŐRBETEGSÉGEK CSECSEMŐMIRIGY CISZTA CUKORBETEGSÉG CSÍPŐ CSONTBETEGSÉGEK CSONTHÁRTYA CSONTRITKULÁS CSONTKINÖVÉS CSONTVELŐGYULLADÁS DAGANATOK A KONKRÉT DAGANATOK.

GYOMORRÁK BÉLRÁK VÉGBÉLRÁK CSONTRÁK BŐRRÁK MELLRÁK MÉHRÁK PROSZTATARÁK DEPRESSZIÓ DYSLEXIA ÉGÉSEK EGYENSÚLYZAVAROK ELHÍZÁS EPEHÓLYAG-PROBLÉMÁK EPEKŐ EPILEPSZIA EVÉSKÉNYSZER ÉRBETEGSÉGEK FÁJDALMAK FANTOMFÁJDALOM FARKASVAKSÁG FEHÉRFOLYÁS FEHÉRVÉRŰSÉG FEKÉLYEK FERTŐZŐBETEGSÉGEK FÉLELMEK FOGAK FOGÍNYGYULLADÁS 153 153 154 155 156 157 158 159 160 163 164 166 167 168 170 171 173 175 176 178 179 180 180 182 183 186 191 195 .

HÁNYÁS HASHÁRTYAGYULLADÁS HASMENÉS HASNYÁLMIRIGY HÁT HEPATITIS HERÉK HERPESZ HÓLYAG HORKOLÁS HORMON LLADÁS 195 196 202 203 204 205 207 207 208 209 213 215 217 218 220 221 222 224 225 227 229 230 231 233 235 238 239 240 . NAGYOTHALLÁS FÜLTŐMIRIGY-GYI FÜLEKCÉMA.FOGGYÖKEREK FÜL ÉS BETEGSÉGEI HALLÁSCSÖKKENÉS.... FRIGIDITÁS GARAT GÉGE GENNYESEDÉSEK GERINCOSZLOP GOMBA GÖRCS GYERMEKBETEGSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN GYOMORFEKÉLY GYULLADÁSOK HAJHULLÁS HALLUCINÁCIÓ HÁNYINGER..

HÖRGHURUT HÚGYHÓLYAG HÜVELYBETEGSÉGEK IDEGRENDSZER IDEGZSÁBA IMPOTENCIA IMMUNRENDSZER INFLUENZA ÍNHÜYELY ÍNSZALAGOK IZOMGYULLADÁSOK IZÜLETEK KAR KERINGÉSI RENDSZER KÉZ KLIMAX KÖHÖGÉS KÖNNYCSATORNA KÖRÖM KÖSZVÉNY KÖVEK LÁB LÁBGOMBA LÉGZÖRENDSZER LÉP MAGASVÉRNYOMÁS MÁJ MANDULÁK 241 243 243 245 246 248 250 254 255 256 258 259 261 262 263 265 266 269 270 270 272 275 277 279 281 282 283 285 .

MEDDŐSÉG MÉH MELL MELLÉKVESE. MELLHÁRTYA MIGRÉN MITESSZER NÁTHA NEMI SZERVEK NYAK 287 288 289 291 292 293 294 295 296 297 NYÁLKAHÁRTYA NYELŐCSŐ NYELV NYIROKRENDSZER ORBÁNC ORR ORRPOLIP ORRVÉRZÉS ÖDÉMA ÖVSÖMÖR PAJZSMIRIGY PARANOIA (ÜLDÖZÉSI MÁNIA) PATTANÁS PÁNIKBETEGSÉG PETEFÉSZEK PETEVEZETÉK PIKKELYSÖMÖR POLIP 298 298 299 301 301 302 303 304 306 307 308 310 312 313 314 316 317 318 .

326 328 329 330 331 334 335 336 337 338 340 340 340 340 341 342 342 343 344 345 346 347 ... SÁRGASÁG SCLEROSIS MULTIPLEX SÉRV SZÉDÜLÉS SZÉKREKEDÉS SZEM SZÜRKEHÁL ZÖLDHÁLYOG: SZEMSZÁRAZSÁG KÖNNYEZÉS SZEMTENGELYFERDÜLÉS TÁSKÁS SZEM KÖTŐHÁRTYA ÁRPA SZEMIZOM-SORVADÁS SZEMIZOM-GYULLADÁS LÁTÓIDEG CSŐLÁTÁS FARKASVAKSÁG EGYÉB LÁTÁSZAVAROK SZÁJ ÉS BETEGSÉGEI SZEMÖLCS SZÍV YOG 319 320 321 323 323 325 ..PORC PORCKORONGSÉRV PROSZTATA REKESZIZOM REUMA..

...377 377 379 383 384 385 388 ..TROMBÓZIS-EMBÓLIA VAKBÉL VÁLLAK VÉRALÁFUTÁS VÉRZÉS VÉR VÉRNYOMÁS VÉRSZEGÉNYSÉG VÉRZÉKENYSÉG-VÉRALVADÁS VESE VESEKŐ: VESE TBC VISSZÉR UTÓSZÓ 368 370 371 372 373 374 374 .

.. TÉRD TESTSZAG TETANUSZ TÖRÉSEK 350 350 351 352 356 356 357 358 360 362 365 366 ..SZÍVELÉGTELENSÉG SZÍVRITMUS SZÍVSZORULÁS (ANGINA PECTORIS) SZÍVINFARKTUS SZÍVBILLENTYŰ ZAVAROK SCHIZOPRAENIA (TUDATHASADÁS) TALP TENISZKÖNYÖK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful