Palapantigan_Diptonggo_Klaster

Palapantigan

pa•la•pan•ti•gan [pantíg] pangngalan Bahagi ng balarilang nauukol sa pagbuo ng mga pantig or wastong paghahati ng salita sa mga pantig. – Diksyonaryo kahulugan Part of grammar pertaining to the development of syllables or proper division of words into syllables. Before discussing the diptonggo and klaster, it would be better to learn “palapantigan” because it's a way to identify and understand the two (2) other types of ponemang segmental. A syllable is a single continuous sound in speech consisting of a single vowel with or without preceding or following consonant sounds. Syllable structures. Determining the syllable, as well as its texture, is by using the symbol “K” for the consonants and “P” for the vowels. Here are examples of syllables.

Bago pa man talakayin ang diptonggo at klaster ay mas maganda kung magkaroon muna ng kabatiran ang tungkol sa palapantigan dahil ito ang paraan upang makilala at maunawaan ang dalawa (2) pang uri ng ponemang segmental. Ang pantig ay isang saltik ng dila owalang antalang bugso ng tinig sa pagbigkasng salita. May isa (1) lamang patinig sa bawatpantig. Halimbawa: ako = a•ko iiwan = i•i•wan itlog = it•log sambit = sam•bit mangyayari = mang•ya•ya•ri maaari = ma•a•a•ri

Kayarian ng Pantig. Ang pagtukoy sa pantig, gayundin sa kayarian nito, ay sa pamamagitan ng paggamit ng simbolong K para sa katinig at P para sa patinig. Narito ang ilang halimbawa ng mga pantig. 1. P 2. KP 3. PK 4. KPK 5. KPKK 6. KKP 7. PKK 8. KKPK 9. KKPKK 10.KKPKKK U•po, A•so, I•sa, A•A•sa MA•LI, BA•RO, KU•mot, BA•BA•lik IS•DA, AK•lat, a•liw•IW, AM•paw HAN•da, bi•GAS, ka•HON, PAK•PAK KARD, NARS, a•PART•MENT PRI•to, PRO•se•so, DRU•ga, KLA•se EKS•perto, EKS•tra, INS•truk•tor PLAN•tsa, TRUM•po, TRAK TRAN•sak•SYON TSART, KLERK, TRANS•por•ta•syon SHORTS

i•TAY. gitna. middle. i•LAW. Ex... Ex. Ito ay maaaring nasa una. The twin consonant or klaster integrating two consecutive consonants in a syllable. bu•HAY.DIPTONGGO Ang Diptonggo ay alinmang patinig na sinusundan ng malapatinig na wy.. It may be in first. re-pre-sen-ta-tion (kp-kkp-kpk-kp-kppk) Ge-o-gra-phy (kp-p-kkp-kkk) . or huli. KLASTER Ang kambal katinig o klaster ay pagsasama ng dalawang magkasunod na katinig sa isang pantig. or at the end. The diphthong is any vowel followed by semivowel “W” or “Y”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful