CPI (Q3 2011) RWCR –( Sept 2011) NPL –(Q3 2011) GNI 2010 GNI per capita GDP 2010 Market

cap (Q3 2011) Sovereign ratings Sovereign ratings
  

3.4% 14.6% 2% 739,451 RM 26,175 RM 26,175 1,172.29 billion RM 196b

Moody'sA3 (Stable) S & PA - (Stable) FitchA - (Stable) 417.2 billion 14,110 RM 290bn (73% of global share)

International Reserves (Q3 2011) Purchasing Power Parity USD Islamic finance –Sukuk Issuance (2010) Social –economic indicators (2010)
  

Tourist Arrivals 24.6 million (2010) Broadband penetration 55.6 (per 100 households) Literacy rate 92.7 1,167,650 528,828

Total trade Total Imports

Dua belas NKEA yang dimaksudkan ialah: Minyak, Gas dan Tenaga; Minyak Sawit; Perkhidmatan Kewangan; Pelancongan; Perkhidmatan Perniagaan; Elektronik dan Elektrik; Pemborongan dan Peruncitan; Pendidikan; Penjagaan Kesihatan; Kandungan dan Infrastruktur Komunikasi; Pertanian; dan Kuala Lumpur dan Kawasan Sekitar/ Lembah Klang. NKEA tersebut dipilih atas kelebihannya sebagai penjana pertumbuhan penting pada masa depan dan sumbangan yang dijangkakan daripada sektor tersebut kepada PNK pada 2020 akan membantu Malaysia mencapai status

pendapatan tinggi. Di samping 11 sektor industri, Kuala Lumpur dan Kawasan Sekitar/Lembah Klang telah dipilih sebagai NKEA menerusi proses berasingan. Kuala Lumpur buat masa ini mewakili kira-kira satu pertiga daripada KDNK Malaysia. Kawasan bandar raya adalah pemacu pertumbuhan penting, dan Kuala Lumpur yang pesat membangun sangat penting kepada kekuatan dan prestasi keseluruhan ekonomi. Portfolio sektor NKEA akan ditambah baik dari semasa ke semasa, bergantung pada prestasi pelbagai sektor ekonomi. Proses teliti akan dilaksanakan untuk mengeluarkan sektor pertumbuhan perlahan daripada portfolio dan pada masa yang sama mengenal pasti pemacu pertumbuhan yang semakin berkembang pesat. 1.Sektor minyak, gas dan tenaga menjadi tonggak pertumbuhan negara yang menyumbang kira-kira 20 peratus daripada Keluaran Dalam Negeri Kasar (GDP). Dengan kemungkinan terpaksa mengurangkan pengeluaran daripada rizab aset kita yang sudah makin rendah, kerajaan terpaksa meneroka peluang lain yang lebih luas merangkumi pelbagai sektor bagi mencapai sasaran pertumbuhan tahunan, selain menyediakan sumber tenaga mampan.

List of EPPs
Minyak, Gas dan Tenaga

No 1

EPPs Minyak, Gas dan Tenaga - EPP1: Menggiatkan semula medan sedia ada melalui peningkatan pencarian minyak Minyak, Gas dan Tenaga - EPP 2 Membangunkan medan-medan kecil melalui kaedah inovatif Minyak, Gas dan Tenaga - EPP 3: Meningkatkan aktiviti-aktiviti penerokaan Minyak, Gas dan Tenaga - EPP 4: Membina simpanan minyak serantau dan hab perdagangan Minyak, Gas dan Tenaga - EPP 5: Merintis permintaan gas premium di Semenanjung Malaysia Minyak, Gas dan Tenaga - EPP 6: Menarik perhatian syarikat multinasional untuk membawa perkhidmatan medan minyak dan operasi peralatan global mereka ke Malaysia Minyak, Gas dan Tenaga - EPP 7: Menggabungkan pemasangpemasang siap tempatan Minyak, Gas dan Tenaga - EPP 8: Membangunkan keupayaan dan kapasiti kejuruteraan, pemerolehan dan pemasangan menerusi perkongsian strategik dan usahasama Minyak, Gas dan Tenaga - EPP 9: Mempertingkatkan kecekapan tenaga Minyak, Gas dan Tenaga - EPP 10: Membangunkan kapasiti tenaga solar Minyak, Gas dan Tenaga - EPP 11: Menggunakan tenaga nuklear untuk penjanaan kuasa

2020 GNI (millions) 8,469.7

Pekerjaan 411

2

8,469.7

411

3

8,469.7

411

4

1,625.7

790

5

2,404.1

N/A

6

6,124.8

20,000

7

4,108.8

5,000

8

4,028.8

15,000

9

13,925.7

N/A

10

457.5

1,906

11

212.3

2,637

12

Minyak, Gas dan Tenaga - EPP 12: Merealisasikan potensi hidroelektrik Malaysia

5,693.9

590

Peluang Perniagaan 1: Penambahbaikan Proses Tanda aras global mengenai kemudahan penapisan dan petrokimia menunjukkan bahawa penambahbaikan proses boleh diperoleh daripada kemudahan jenis ini dari masa ke semasa. Penambahbaikan proses ini lazimnya akan membawa kepada peningkatan kecekapan setinggi 0.5% setahun yang menyamai sumbangan GNI tambahan bernilai RM3.4 bilion. Penambahbaikan proses dan struktur keseluruhan dalam sektor penjanaan elektrik dijangka menambah sumbangan GNI sebanyak RM1.5 bilion. Peluang Perniagaan 2: Pertumbuhan Ekonomi Malaysia telah menyasarkan pertumbuhan GNI sebanyak 5.9% setahun. Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini dijangka akan meningkatkan penggunaan (consumption) sebanyak 3% dan akan membawa kesan kepada sektor minyak, gas dan tenaga. Peningkatan penggunaan tenaga akan memerlukan tambahan 2 gigawatt daripada kapasiti dipasang yang akan dibina dengan kos sebanyak RM9.6 bilion, mewujudkan kira-kira 2,500 pekerjaan tambahan dan menambah GNI sebanyak RM11.2 bilion. Keperluan tambahan untuk transmisi dan pengedaran tenaga ini akan menghasilkan tambahan RM5.6 bilion GNI lagi dan memerlukan pelaburan sebanyak RM12.4 bilion. Di sektor hiliran, peningkatan penggunaan ini akan meningkatkan GNI sehingga RM1.5 bilion dan mewujudkan 3,200 pekerjaan. Anggaran 90 stesen petrol baharu juga akan perlu dibina pada kos keseluruhan berjumlah RM3.2 bilion. Projek E&P (Eksplorasi dan Pengeluaran) antarabangsa menawarkan peluang perniagaan baru yang dijangka akan menghasilkan GNI bernilai RM5.9 bilion dan memerlukan RM79.0 bilion pelaburan swasta.

2. Industri minyak sawit Malaysia adalah penyumbang keempat terbesar kepada ekonomi negara dan pada
masa ini menyumbang sebanyak RM53 bilion kepada GNI negara. Industri ini merentangi rantaian nilai dari ladang huluan ke pemprosesan hiliran. Usaha pembangunan kebanyakannya dipacu oleh sektor swasta dan kekal cenderung pada aktiviti huluan. Walau bagaimanapun, tanah sedia ada adalah terhad untuk meluaskan ladang-ladang, dan dengan itu, Malaysia perlu meningkatkan produktiviti huluan sambil memanfaatkan sepenuhnya potensi serta peluang hiliran sedia ada bagi mengekalkan pertumbuhan mampan dalam sektor ini.

List of EPPs
Minyak Sawit

No 1 2 3

EPPs Minyak Sawit - EPP 1: Mempercepatkan penanaman semula sawit Minyak Sawit - EPP 2: Meningkatkan hasil tandan buah segar Minyak Sawit - EPP 3: Mempertingkatkan produktiviti pekerja di ladang dan estet Minyak Sawit - EPP 4: Meninggikan kadar pengekstrakan minyak Minyak Sawit - EPP 5: Membangunkan kemudahan biogas di kilang minyak kelapa sawit

2020 GNI (millions) 4,612.0 10,172.7 1,692.4

Pekerjaan N/A 1,600 (82,500)

4 5

13,711.1 2,934.0

10,000 2,000

6 7

Minyak Sawit - EPP 6: Mengembangkan derivatif oleo Minyak Sawit - EPP 7: Mengkomersilkan bahan api bio generasi kedua Minyak Sawit - EPP 8: Memesatkan pertumbuhan segmen hiliran berasaskan barangan makanan dan kesihatan

5,813.5 3,261.5

5,858 1,044

8

4,924.7

74,942

Peluang Perniagaan
Dalam tempoh 10 tahun akan datang, Malaysia juga akan dirangsang oleh pertumbuhan semula jadi industri minyak sawit, tercatat dalam tiga buah peluang perniagaan yang disebutkan di bawah, yang bernilai RM57.6 bilion menjelang 2020. Tambahan pula, kadar inflasi tahunan sebanyak 2.8% untuk selama 10 tahun (dianggarkan mencecah RM17.0 bilion) dapat dibendung berdasarkan pendapatan negara kasar (GNI) yang dijana oleh industri minyak sawit pada 2009. Oleh itu, nilai keseluruhan peluang perniagaan pada 2020 adalah sebanyak RM74.6 bilion. Peluang Perniagaan 1: Pengembangan Aktiviti-aktiviti Huluan Sedia Ada Bidang tumpuan pertama adalah pengembangan aktiviti huluan sedia ada, yang dijangka akan menjana RM44.8 bilion GNI tambahan menjelang 2020. Pertumbuhan ini akan didorong oleh dua faktor utama: pengembangan perladangan Malaysia ke luar negara dan peningkatan tahap hasil daripada pertumbuhan organik perniagaan tersebut. Pada masa ini, syarikat-syarikat Malaysia memegang kira-kira 1.3 juta hektar ladang minyak sawit di luar negara, termasuk 1 juta hektar di Indonesia. Oleh kerana pengembangan keluasan ladang di Malaysia semakin perlahan (3.3% setahun daripada 2000 hingga 2009 berbanding 2.5% yang dijangka daripada 2010 hingga 2020) disebabkan kurangnya tanah sesuai untuk pertanian, maka syarikat Malaysia dijangka akan melabur secara lebih agresif di ladang luar negara. Menjelang 2020, syarikat perladangan Malaysia akan mempunyai tambahan 2 juta hektar di Indonesia, beberapa bahagian lain di Asia Tenggara dan Afrika Barat. Ini menyumbangkan tambahan sebanyak RM17.6 bilion GNI menjelang 2020 dan memerlukan jumlah pelaburan swasta sebanyak RM17.6 bilion sepanjang 10 tahun akan datang. Pertumbuhan organik bagi peningkatan tahap hasil akan menjadi faktor utama untuk mendorong pembangunan segmen huluan. Bahan tanaman akan menjadi lebih baik disebabkan penggunaan meluas klon yang berkualiti, biji benih hibrid, biji benih dwi klonal dan separa klonal serta pemulihan tanaman yang lebih baik melalui penambahbaikan marginal dalam amalan kutipan buah sawit. Berikutan itu, syarikat perladangan dan pekebun kecil berkelompok akan meningkatkan produktiviti mereka secara berperingkat. Ini akan menjana sumbangan tambahan sebanyak RM27.2 bilion kepada GNI pada 2020. Justeru, jumlah GNI tambahan yang disumbangkan oleh peluang perniagaan ini pada 2020 adalah RM44.8 bilion. Peluang Perniagaan 2: Memajukan Aktiviti Hiliran Sedia Ada Malaysia ialah peneraju utama di dunia bagi oleokimia asas, dengan pengeluaran sebanyak 2.8 juta tan daripada jumlah tahunan keluaran global sebanyak 12.2 juta tan. Pertumbuhan dalam segmen bukan makanan akan didorong oleh pengembangan oleokimia asas. Bahan mentah yang mencukupi, kos operasi yang lebih rendah dan peningkatan permintaan serantau yang meningkat dijangka membawa anjakan pengeluaran ke Asia Tenggara di masa hadapan. Segmen makanan, walaupun lebih kecil, akan berkembang akibat peningkatan permintaan pengguna bagi makanan siap bungkus. Keperluan pembiayaan bagi peluang perniagaan ini adalah sebanyak RM46.9 bilion, yang akan datang sepenuhnya daripada sektor swasta. Pelan pelaburan hiliran oleh syarikat utama akan menyumbang kepada GNI tambahan sebanyak RM11.2 bilion menjelang 2020 di samping mewujudkan 26,500 pekerjaan tambahan.

Peluang Perniagaan 3: Memesatkan Aktiviti Biodiesel Nasional Terdapat 25 loji biodisel di dalam negara dengan jumlah kapasiti 2.6 juta tan. Walau bagaimanapun, pengeluaran masa kini hanyalah sejumlah 228,000 tan di mana hampir kesemuanya untuk dieksport. Jumlah penggunaan tempatan adalah amat kecil kerana kos pengeluaran biodiesel lebih tinggi daripada harga runcit diesel di pam stesyen minyak; subsidi Kerajaan sebanyak 19.6 sen seliter diperlukan untuk membolehkan pengeluar mendapatkan pulangan modal. Di serata dunia, negara-negara sedang mengambil langkah aktif untuk melaksanakan penggunaan biodiesel secara mandatori, disokong oleh insentif Kerajaan antara RM1.20 hingga RM2.50 seliter. GNI tambahan bagi peluang perniagaan ini dijangka datang daripada pengenalan penggunaan mandatori campuran 5% biodiesel dengan diesel petroleum (B5) di Malaysia yang bermula 2011, dan juga jangkaan peningkatan tambahan campuran kepada 10% biodiesel dengan diesel petroleum (B10) serta pertumbuhan eksport. Peluang perniagaan ini akan menghasilkan GNI tambahan sebanyak RM1.6 billion menjelang 2020 dan mewujudkan sebanyak 2,100 pekerjaan tambahan. Selain daripada manfaat ekonomi, peluang ini akan memperkukuhkan lagi komitmen Malaysia untuk mengurangkan pencemaran gas rumah hijau dalam dekad yang akan datang.

3. Kepentingan perkhidmatan kewangan kepada ekonomi Malaysia semakin meningkat sepanjang dekad
yang lalu, di mana sumbangan Keluaran Dalam Negara Kasar (GDP) bahagian sektor perkhidmatan kewangan telah meningkat daripada GDP purata 9.9 peratus antara 2000 dan 2005 kepada purata 10.9 peratus sepanjang tempoh 2006 hingga 2009. Walau bagaimanapun, sektor ini menghadapi cabaran kritikal termasuklah kekurangan skala, kekurangan kecairan dan kepelbagaian dalam pasaran modal, kecelikan atau kefahaman kewangan yang rendah dan persaingan dari pusat kewangan serantau seperti Singapura, Hong Kong serta persaingan yang semakin meningkat dari Indonesia.

Perkhidmatan Kewangan

No 1

EPPs Perkhidmatan Kewangan - EPP 1: Mencergaskan semula Pasaran Modal Malaysia Perkhidmatan Kewangan - EPP 2: Memperkukuh dan memperluaskan pasaran bon Perkhidmatan Kewangan - EPP 3: Mentransformasikan atau merasionalisasikan institusi kewangan pembangunan (DFI) Perkhidmatan Kewangan - EPP 4: Mewujudkan sebuah ekosistem pembayaran bersepadu Perkhidmatan Kewangan - EPP 5: Menginsuranskan hampir semua, jika tidak semua, penduduk kita Perkhidmatan Kewangan - EPP 6: Mempercepatkan pertumbuhan industri pencen swasta Perkhidmatan Kewangan - EPP 7: Memesatkan pertumbuhan industri pengurusan kekayaan Perkhidmatan Kewangan - EPP 8: Mempercepat dan mengekalkan industri pengurusan aset penting Perkhidmatan Kewangan - EPP 9: Melahirkan jaguh bank serantau Perkhidmatan Kewangan - EPP 10: Menjadi hab global kewangan

2020 GNI (millions) 3,325.2

Pekerjaan 8,598

2

183.2

1,429

3

1,790.5

N/A

4

2,647.7

7,765

5

1,544.0

8,659

6

2,061.1

2,208

7

2,096.0

6,147

8

2,396.7

7,430

9 10

5,564.3 7,242.4

(8,524) 11,644

Islam yang unggul Peluang Perniagaan 1: Perbankan Komersial Dalam tempoh 10 tahun akan datang, segmen perbankan komersial dijangka mengekalkan pertumbuhan sederhana 7% setahun. Sebahagian besar daripada peningkatan GNI sebanyak RM29.6 bilion pada 2020 diramalkan akan datang daripada pertumbuhan minimum dengan sumbangan daripada peluang-peluang perniagaan yang berikut:

Inovasi dalam pelaksanaan perkhidmatan kewangan termasuklah mencipta model perniagaan baharu bagi memanfaatkan segmen kurang dilayani dan membentuk format cawangan baharu termasuk perbankan tanpa cawangan; Peningkatan keterangkuman kewangan menerusi program kefahaman kewangan nasional; Bank-bank komersial menyokong pertumbuhan Perusahaan Kecil dan Sederhana (SME), yang akan diperkukuhkan sebagai enjin pertumbuhan dan inovasi di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh; dan Segmen kewangan individu yang berkembang pesat.

  

Peluang perniagaan ini memerlukan pembiayaan sebanyak RM65 bilion, di mana kira-kira RM 61.2 bilion akan dibiayai oleh sektor swasta. Peluang Perniagaan 2: Perbankan Pelaburan Peluang Perniagaan 3: Perbankan Islam Peluang Perniagaan 4: Insurans dan Takaful Peluang Perniagaan 5: Pengurusan Aset dan Pengurusan Kekayaan Peluang Perniagaan 6: Segmen lain termasuk DFI

4. Sektor perkhidmatan perniagaan Malaysia hanya menyumbang sebanyak RM20 bilion kepada Pendapatan
Negara Kasar (GNI) atau 2.9 peratus pada 2009. Ini membuka peluang yang besar kepada bidang ini untuk berkembang dengan lebih luas lagi. Dalam ekonomi yang sedang pesat membangun, seperti China dan Filipina, sektor perkhidmatan perniagaan diramalkan akan berkembang sekitar 11% pada dekad akan datang. Malaysia sewajarnya berusaha untuk menandingi atau mengatasi tahap ini sekiranya ingin memenuhi kadar pertumbuhan GNInya.

List of EPPs
Business Services

No 1

EPPs Business Services - EPP 1: Growing aviation maintenance, repair and overhaul services Business Services - EPP 2: Building globally-competitive outsourcers Business Services - EPP 3: Positioning Malaysia as a world-class data centre hub Business Services - EPP 4: Jump-starting a vibrant green technology industry Business Services - EPP 5: Growing large pure play engineering

2020 GNI (millions) 13,350.5

Pekerjaan 20,720

2 3

6,863.8 2,462.4

43,330 13,290

4

7,236.3

47,590

5

3,495.2

11,550

services 6 Business Services - EPP 6: Developing a global Islamic financial services advisory hub Business Services - EPP 7: Replicating integrated aquaculture model (iZAQs) 3,140.1 2,010

7

1,273.2

11,890

Perkhidmatan Perniagaan
Selain EPP tersebut, terdapat peluang perniagaan lain yang akan menyokong pertumbuhan industri ini. Kami telah menggariskan tiga peluang perniagaan khusus selain daripada pertumbuhan biasa dalam sektor dan juga selain daripada EPP ini. Bidang keempat ini - meningkatkan sumber tenaga mahir – bertindak sebagai satu peluang perniagaan dan juga pemboleh lazim untuk sektor ini. Ini akan dijelaskan dalam bahagian Pemboleh Lazim. Secara keseluruhan, peluang perniagaan ini dijangka akan menyumbang sebanyak RM19.5 peningkatan GNI pada 2020. Sebanyak RM12.3 bilion datang daripada peluang perniagaan khusus yang dijelaskan di sini dan sebanyak RM7.2 billion datangnya daripada pertumbuhan sektor organik. Selain itu, peluang perniagaan ini dijangka akan mewujudkan 107,000 pekerjaan baharu menjelang 2020. Peluang Perniagaan 1: Firma Pembinaan Pelbagai Disiplin Terdapat hubung kait yang rapat antara perkhidmatan profesional berkenaan pembinaan dan industri pembinaan secara keseluruhan, yang mana lebih kurang 13 hingga 15% nilai projek merupakan bayaran untuk khidmat profesional projek pembinaan tersebut. Sektor pembinaan Malaysia masih terlalu bergantung kepada permintaan Kerajaan; iaitu 40 hingga 60% hasil datangnya daripada kontrak Kerajaan. Firma pembinaan berbilang disiplin (MDP) menawarkan penyelesaian menyeluruh dalam bentuk turnkey, termasuk perkhidmatan seni bina dan kejuruteraan, perkhidmatan pembinaan, malah pengurusan hartanah dalam satu kontrak. Pada peringkat global, kontrak pelbagai disiplin ini semakin diterima, memandangkan pelanggan lebih cenderung kepada kebertanggungjawaban sepusat berbanding menguruskan sebilangan kontrak yang berbezabeza. Memandangkan kontrak Kerajaan mewakili sebahagian besar pasaran, proses pemerolehan Kerajaan berpotensi untuk mempengaruhi kemahiran dan keupayaan yang diperlukan oleh industri secara positif. Negara akan mengenal pasti dan menganugerahkan projek kontrak pemerolehan Kerajaan kepada firma MDP. Firma MDP akan diiktiraf dan dibenarkan untuk membida tender perkhidmatan pembinaan profesional menjelang pertengahan 2011. Pendaftaran untuk firma MDP akan dibenarkan melalui Kementerian Kewangan dan tiga projek rintis akan dianugerahkan kepada firma MDP menjelang penghujung 2011. Pada masa akan datang, Kementerian Kewangan akan menganugerahkan kontrak yang lebih besar kepada firma MDP selaras susur masa yang telah ditetapkan untuk mengangkat industri ini supaya ia disamatarafkan dengan amalan terbaik di peringkat antarabangsa. Peluang Perniagaan 2: Sektor Perakaunan Peluang Perniagaan 3: Industri Kandungan Multimedia Kreatif

5. Sektor Elektrik dan Elektronik (E&E) ialah penyumbang penting kepada ekonomi negara. Ia menyumbang
RM37 bilion dalam pendapatan negara kasar, GNI (iaitu 6 peratus GNI negara), 522,000 pekerjaan dan 41 peratus jumlah eksport Malaysia pada 2009. Sektor ini telah menghasilkan banyak syarikat tempatan yang berjaya dan malah, kebanyakan syarikat global utama juga beroperasi di sini.

Walau bagaimanapun, E&E menghadapi cabaran ketara dalam mengekalkan pertumbuhan akibat daripada persaingan dari China, Taiwan, Singapura dan negara Asia lain. Dalam dekad yang lalu, bahagian eksport E&E telah merosot. Tambahan pula, tumpuan kita pada pemasangan adalah dalam segmen nilai tambahan rendah, manakala negara-negara lain telah memanfaatkan aktiviti nilai tambahan tinggi iaitu dalam penyelidikan dan pembangunan, reka bentuk dan pengeluaran.

List of EPPs
Electronics & Electrical

No 1

EPPs Electronics and Electrical - EPP 1: Semiconductors: Executing a smart follower strategy for mature technology semiconductor fabrication plants Electronics and Electrical - EPP 2: Semiconductors: Developing assembly and test using advanced packaging technology Electronics and Electrical - EPP 3: Semiconductors: Developing integrated circuit design firms Electronics and Electrical - EPP 4: Semiconductors: Supporting the growth of substrate manufacturers and related industries Electronics and Electrical - EPP 5: Solar: Increasing the number of silicon producers Electronics and Electrical - EPP 6: Solar: Growing wafer and cell producers Electronics and Electrical - EPP 7: Solar: Increasing module producers Electronics and Electrical - EPP 8: Developing LED Front-end Operations Electronics and Electrical - EPP 9: Expanding LED packaging and Equipment Electronics and Electrical - EPP 10: Creating local solid state lighting champions Electronics and Electrical - EPP 11: Building a test and measurement hub Electronics and Electrical - EPP 12: Expanding wireless communications and Radio Frequency Identification (RFID) Electronics and Electrical - EPP 13: Growing automation equipment manufacturing Electronics and Electrical - EPP 14: Building transmission and distribution companies Electronics and Electrical - EPP 15: Building an electrical home appliance manufacturing hub and international distribution network

2020 GNI (millions) 11,022.4

Pekerjaan 13,011

2

11,022.4

13,011

3

11,022.4

13,011

4

11,022.4

13,011

5

14,194.6

57,344

6

14,194.6

57,344

7 8

14,194.6 2,700

57,344 7,300

9

1,400

3,700

10

5,186.7

13,843

11

1,365.7

7,468

12

1,488.7

3,948

13

125.5

1,200

14

350.5

426

15

1,078.3

17,993

Peluang Perniagaan

Empat daripada sektor ini - semikonduktor, solar, LED dan elektronik perindustrian - juga akan menghasilkan limpahan peluang perniagaan. Peluang Perniagaan 1: Semikonduktor Suatu kajian ke atas Silterra menganggarkan bahawa setiap dolar perbelanjaan operasi yang digunakan oleh pengilang semikonduktor akan menjana sekitar lima puluh sen hasil untuk ekosistem yang menyokongnya, contohnya, pembekal perkhidmatan untuk pengilang semikonduktor, daripada pembekal gas khusus sehinggalah pencuci bahagian peralatan. Untuk memberi gambaran lengkap manfaat keseluruhan kesan pembangunan industri semikonduktor di Malaysia, kami menyertakan peluang perniagaan sampingan dalam anggaran impak GNI. Peluang perniagaan sampingan akan memberikan penambahan GNI sebanyak RM3.2 bilion dan mewujudkan 25,000 pekerjaan. Jumlah pembiayaan keseluruhan yang diperlukan dari tahun 2010 hingga 2020 ialah RM2.5 bilion dari pelaburan swasta. Peluang Perniagaan 2: Solar Business Opportunity 3: Light Emitting Diodes Peluang Perniagaan 4: Elektronik Perindustrian

6. Pendidikan adalah satu daripada pemacu paling kritikal dalam transformasi kita daripada negara
berpendapatan sederhana kepada berpendapatan tinggi disebabkan oleh impaknya terhadap produktiviti dan pembangunan modal insan. Ia juga adalah satu enjin pertumbuhan yang harus diiktiraf. Sektor ini sahaja menyumbang lebih kurang RM27 bilion atau 4 peratus Pendapatan Negara Kasar (GNI) pada 2009. Terdapat beberapa ruang penting untuk penambahbaikan kerana sektor pendidikan sekarang penuh dengan perusahaan kecil sederhana (SME) bawah skala, penumpuan antarabangsa yang terhad dan pengawalseliaan yang tidak terharmoni.

List of EPPs
Education

No 1 2 3 4 5 6 7

EPPs Education - EPP 1: Scaling up early child care and education centres Education - EPP 2: Improving early child care and education training Education - EPP 3: Scaling up international schools Education - EPP 4: Expanding private teacher training Education - EPP 5: Scaling up private skills training provision Education - EPP 6: Expanding international distance learning Education - EPP 7: Building an Islamic finance and business education discipline cluster Education - EPP 8: Building a health sciences education discipline cluster Education - EPP 9: Building an advanced engineering, science and innovation discipline cluster Education - EPP 10: Building a hospitality and tourism discipline cluster

2020 GNI (millions) 3,891.6 338.3 2,644.2 433.9 2,110.8 350.5 1,189.9

Pekerjaan 129,956 370 10,371 434 5,528 3,920 4,365

8

2,869.9

11,854

9

635.9

4,308

10

617.9

2,314

11 12

Education - EPP 11: Launching EduCity@Iskandar Education - EPP 12: Championing Malaysia's international education brand Education - EPP 13: Introducing public private partnerships in basic education Education - EPP 14: Premium Health Education Cluster

1,015.7 2,787.7

1,164 152,672

13

160.2

1,010

14

N/A

N/A

Peluang Perniagaan
Di luar lingkungan EPP yang telah dikenal pasti, masih terdapat peluang perniagaan tambahan yang akan menyokong pembangunan industri ini. Peluang perniagaan ini termasuklah projek yang telah dirancang dan pertumbuhan dengan pendekatan biasa (baseline growth) dalam bidang-bidang yang menjangkaui empat segmen pendidikan yang telah dinyatakan di atas. Secara keseluruhannya, peluang perniagaan dan juga pertumbuhan dengan pendekatan biasa untuk sektor ini dianggarkan akan menyumbang RM14.3 billion peningkatan kepada GNI pada 2020 dan mewujudkan lebih 252,000 pekerjaan tambahan. Peluang Perniagaan1: Kluster pelbagai Disiplin bagi Mendorong NKEA Dalam tempoh 10 tahun akan datang, perkembangan setiap NKEA akan memerlukan penambahan intensif dalam modal insan dan pekerja mahir. Ini memberikan pelbagai peluang menarik untuk membina kerjasama antara peneraju industri dan institusi pendidikan, meliputi kedua-duanya dari dalam mahupun luar negara. Sebagai contoh, sektor NKEA lain mungkin mendapat manfaat daripada perkongsian syarikat swasta terkemuka serta Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), dengan institusi pendidikan utama untuk membangunkan kluster disiplin tertumpu bagi perkhidmatan pendidikan, ataupun agroteknologi dan sains makanan. Peluang perniagaan ini dijangka akan menyumbang kira-kira RM590 juta kepada GNI pada 2020 dan mewujudkan 180 pekerjaan. Peluang Perniagaan 2: Pusat Kecemerlangan dalam Pembelajaran Bahasa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful