You are on page 1of 2

KLUB MLADIH MATEMATI^ARA ”ARHIMEDES” - BEOGRAD

organizuje u poznatim rekreativnim centrima

LETWE [KOLE
MLADIH MATEMATI^ARA
Najve}e ovogodi{we dru`ewe mladih qubiteqa matematike - u~enika O[ i S[

SREBRNO JEZERO Hotel: 1-- 9.VII 2007.


(od I r. O[ do II r. S[);
TARA  Mitrovac: 12-- 21.VII 2007.
(od I r. O[ do II r. S[).
Puni pansioni, prevoz, pla`a (bazen), {umovita okolina, zdravstvena
za{tita i druge pogodnosti za odmor, fizi~ku i duhovnu rekreaciju.
Sadr`aj ovih ”matemati~ko-ra~unarskih” letovawa je veoma bogat i
obuhvata nekoliko stru~no-rekreativnih programa:
 nastava po razredima (1,5 sat dnevno, odabrane matemati~ke teme)
i matemati~ka radionica (do 1 sat dnevno) - obavezno za sve;
 matemati~ki konkursi, kvizovi i druga matemati~ka razonoda;
 ra~unarstvo (prema interesovawu, ra~unare obezbe|uje "Arhimedes"),
engleski jezik za uzrast do IV r. O[ (kombinacija sa ra~unarstvom),
{ah i matematika;
 kulturno-zabavne i sportske aktivnosti.
Programe nastave i drugih aktivnosti realizuju ekipe odabranih
nastavnika i instruktora u saradwi sa osobqem hotela (letovali{ta).
S obzirom na sadr`aj, organizaciju i uslove - cena kompletnog
aran`mana je veoma povoqna i iznosi: 180 - 210 EUR u dinarima,
zavisno od broja rata i rokova pla}awa (kurs za 1 EUR na dan uplate).
Pla}awe: odjednom, u 2, 3, 4 ili 5 rata. O tome potpunije u detaqnijem
konkursu za letwe {kole i na internet-adresi: www.arhimedes.co.yu
”Arhimedes” ima 33-godi{we iskustvo i visok renome u ovom poslu
(66 letwih {kola, preko 7500 u~enika). Ne propustite izuzetnu priliku!
PRIJAVE na: ”ARHIMEDES”, po{t. fah 688, 11001 Beograd, ili
preko tel. (011) 3245-382 i 3245-383. Prijave se mogu i li~no doneti u
"Arhimedes" Beograd, De~anska (M. Pijade) 6 (svakog dana do 22 ~asa).
Uplate: u gotovu, ~ekovima ili na teku}i ra~un br. 2051104724 (uz poziv na
broj 034595 i obavezno dostavqawe kopije uplatnice).

Beograd, 28.03.2007 KMM ”ARHIMEDES”


Br. 4595/2007 - P Okrenite!
CENE I ROKOVI PLA]AWA
Cena kompletnog aran`mana (sa navedenim sadr`ajima) obuhvata: tro{kove organizacije letwe {kole
(puni pansioni, prevoz na navedenim relacijama, zdravstvena za{tita i druge usluge turisti~ke agencije),
tro{kove nastave i vaspitno-rekreativnih aktivnosti, deo opreme i materijala, u~lawewe u Klub,
fotografije, obave{tewa i druge tro{kove letwe {kole. Zbog mogu}ih promena dinarskih cena, odnosno
poreme}aja na tr`i{tu i promena realnog pariteta EVRO/DIN, cenu aran`mana iskazujemo u bodovima, a
dinarska vrednost boda uzima se na dan uplate i jednaka je realnoj dinarskoj protiv-vrednosti za 1
EVRO (prodajni kurs). U cenu je ura~unat i porez (PDV) 18%.
Zavisno od pomenutih tro{kova, na~ina i rokova pla}awa, cena aran`mana je jedinstvena za svaku od
letwih {kola (u proseku, ):
a) 180 bodova - ako se ceo iznos uplati do 30.04.2007. godine (mo`e i u dve rate);
b) 185 bodova - ako se ceo iznos uplati do 15.05.2007. godine (mo`e i u dve rate);
v) 190 bodova - u dve jednake rate s rokovima 15.05. i 15.06.2007 godine;
g) 195 boda - u tri jednake rate s rokovima 15.05, 15.06. i 15.07.2007 goddine;
d) 200 bodova - u ~etiri jednake rate: 15.05, 15.06, 15.07. i 15.08.2007. godine;
|) 210 bodova - u pet jednakih rata: 15.05, 15.06, 15.07, 15.08. i 15.09.2007. godine.
Uplatilac sam bira varijantu (a, b, v, g, d, |).
Zadr`avamo pravo korekcije cena u slu~aju ve}ih poreme}aja na tr`i{tu i promene realnog pariteta
(kursa) EVRO/DIN. Dinarske cene se odre|uju prema vrednosti boda (prodajnom kursu evra) na dan uplate.
Stoga, pre uplate treba proveriti kod "Arhimedesa" (mo`e i preko telefona) koji je iznos dinarske
cene, tj. kolika je vrednost boda.
U slu~aju zaka{wewa uplate nekog iznosa (rate) u odnosu na navedene rokove, dugovani iznos uve}ava
se za 0,5% za svaki dan zaka{wewa.
Kasnije prijavqeni u~enici (koji se prijavquju kada je pro{ao rok za uplatu neke rate) tako|e za
pla}awe biraju varijantu koja im odgovara, s tim da odmah po prijavqivawu (najvi{e za 5 dana)
plate zaostale rate, a zatim slede}e rate u utvr|enim rokovima.
Pla}awe se mo`e vr{iti na slede}e na~ine:
(1) na teku}i ra~un br. 2051104724 (primalac-korisnik: "Arhimedes", Beograd), s pozivom na broj
03-4595, a kopiju priznanice-uplatnice obavezno odmah dostaviti "Arhimedesu" na napred navedenu
adresu ili preko telefaksa (011) 3245-383;
(2) u gotovu ili ~ekovima u "Arhimedesu" (Beograd, De~anska 6), svakog dana do 22 ~asa.
Prilikom uplate obavezno treba nazna~iti svrhu uplate: AL[MM (Jezero, Tara), ime i prezime
u~enika, razred, koja rata.

AL[MM - najve}e letwe dru`ewe mladih matemati~ara iz svih krajeva!


Prilika je izuzetna, ne oklevajte sa prijavqivawem! Obavestite i one koji do sada nisu bili u
"Arhimedesovim" {kolama. S obzirom na sadr`aj aran`mana (letovawe sa prevozom i punim
pansionima, matemati~ka {kola, kursevi ra~unarstva, rekreacija, zdravstvena za{tita, sigurnost dece i
dr.), cene su povoqne. Za kurseve ra~unarstva ni{ta se dodatno ne pla}a.
Imamo vi{egodi{we iskustvo (33 godine) i renome u ovom poslu.

LETOVAWE ZA NASTAVNIKE. Nastavnici matematike koji rade sa darovitim u~enicima, pripremaju ih za


takmi~ewa iz matematike i sl.) mogu letovati u na{em aran`manu (kao gosti Letwe {kole) i ukoliko `ele
prisustvovati nastavi i drugim aktivnostima u AL[MM. Uslovi povoqni. Sme{taj u istim objektima (sobe sa 2, 3,
4 kreveta i sa kupatilima). Cena kompletnog aran`mana je za 25% ve}a od cene za u~enike. Ostali uslovi
pla}awa su isti. Broj mesta je . Posebna pogodnost! Ako nastavnik-gost AL[MM prijavi odre}eni broj
u~enika koji ispuwavaju uslove za letwu {kolu, onda on za 20 ili vi{e u~enika ima za sebe gratis boravak, a za
mawi broj u~enika (5-19) ima po svakom u~eniku za sebe popust 5% cene aran`mana (za odrasle). U~enici ne moraju
biti samo iz wegove {kole. U~enici o kojima je re~ uplate moraju vr{iti u nazna~enim rokovima.

"ARHIMEDES" SVIMA @ELI PRIJATNU LETWU MATEMATI^KU I FIZI^KU REKREACIJU!

E-mail: arhimed1@eunet.yu
Internet: www.arhimedes.co.yu ”