TRUỜNG ÐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KHAI THÁC TS BỘ MÔN ÐIỆNÐTHH

BÙI THÚC MINH

TÀI LIỆU HUỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG LUXICON
(Luu hành nội bộ) Nha Trang 2009

Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Huớng dẫn sử dụng LUXICON Màn hình khởi dộng

Mà n hình chính

Main Menu Bùi Thúc Minh - BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09

-2–

Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON

Tại dây có thể tạo dự án mới, mở một dự án dã có, liên kết với dự án khác, luu, in, thông tin dự án, nhập và xuất các file DXF/DWG, khai báo các giá trị mặc dịnh

Hiển thị các bảng màu, xem vùng làm việc CAD, các chế dộ phóng to thu nhỏ, các lớp, chỉnh sửa các bộ dèn, bảng liệt kê các bộ dèn, catolog diện tử, thiết lập chiếu sáng trong nhà hay ngoài trời Tạo ra một sàn, phòng, bộ dèn, cột dèn, dồ vật, cửa sổ, lối di và tạo luới tính toán cho dự án

Bùi Thúc Minh - BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09

-3–

tạo mảng. tạo các loại luới. ảnh toàn bộ can phòng.Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Vẽ các doạn thẳng. bảng hiệu. chọn hoặc tắt các nhóm tính toán Sửa dổi các thông số. bản báo cáo dự án và công cụ quản lý bản in. tỉ lệ. góc. ngoài trời. cung tròn… và viết các dề mục trên màn hình làm việc Sử dụng phần Wizard dể thiết kế nhanh (trong nhà. Chọn bản CAD hiện có từ những bản CAD dang mở và sắp xếp các cửa sổ của bản CAD duợc hiển thị . xoay. duờng tròn. mặt tiền). phân bố và lập nhóm Tính toán thiết kế chiếu sáng và tính toán kinh tế Các kết quả duợc dua ra duới dạng một bảng tóm tắt nhanh. copy. lối di. tạo ảnh. hình chữ nhật. bảng liệt kê. kết quả tính toán. . sự cố. xóa. tóm tắt dự án.

Bùi Thúc Minh .BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09 -4– .

Vùng làm việc: tiến hành phân bố các bộ dèn. Thanh trạng thái: Xác dịnh vị trí con trỏ. catolog diện tử. huớng nam. O (Ortho Mode) chế dộ luới vuông góc. thêm vật chèn. hộp công cụ. mặt trần phản xạ góc nhìn không gian. tính toán kinh tế. tạo thêm diểm phân bố.BM ÐIỆN-ÐTHH -5– 03/05/09 . dộ rọi trung bình. Bùi Thúc Minh . công cụ giúp dỡ. in. huớng bắc. thêm luới tính toán. thêm một sàn hoặc chọn một sàn dã có. ngoài trời. huớng dông. huớng tây. mật dộ công suất. tính toán chi tiết. chọn chế dộ chiếu sáng trong nhà. các dồ vật. sử dụng Luxicon Wizards. hủy một lệnh vừa thực hiện. vùng làm việc. tạo một cột dèn. tạo cột dèn gồm nhiều dàn dèn.…ngoài ra tất cả các thông tin khác cung duợc thể hiện tại dây khi có thông tin duợc chỉ ra. mỗi bộ dèn duợc dặt trong một ô luới. luu dự án. tạo mặt bằng chiếu sáng duờng phố. thêm một phòng hoặc chọn phòng dã có. C (Celling) luới trần dùng dể phân bố các dèn ở khoảng cách dều nhau. thêm cửa sổ. tính toán nhanh.Thanh công cụ thứ nhất Than h công cụ này có một số chức nang sau: tạo một dự án. thêm dồ vật. xử lý các dặc tính lớp của vùng CAD. mở một dự án. nhìn phối cảnh xa gần. các bộ dèn dùng trong dự án. chỉnh sửa bộ dèn.Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Sự giúp dỡ trực tuyến và các công cụ huớng dẫn Thanh công cụ . báo hiệu cho biết các chế dộ: S (Snap Grid) luới nền dùng dể xác dịnh một vị trí bất kỳ.Thanh công cụ thứ hai Thanh công cụ này có một số chức nang sau: thêm một bộ dèn vào bảng liệt kê. .

Tạo mặt bằng Bu ớc 2. Lựa chọn bộ dèn .Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON CÁC BUỚC THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG Buớc 1.

Bùi Thúc Minh .BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09 -6– .

Tạo luới tính toán và tính toán Bùi Thúc Minh . Phân bố các bộ dèn Bu ớc4.BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09 -7– .Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Buớc 3.

Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Bu ớc 5:Xuất kết quả .

BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09 -8– .Bùi Thúc Minh .

BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09 -9– .Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Bùi Thúc Minh .

Chiếu sáng sự cố . xuất hiện cửa sổ: Bùi Thúc Minh .Chiếu sáng duờng phố Chọn WIZARD trên thanh công cụ thứ nhất.Chiếu sáng mặt tiền và bảng quảng cáo .Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Thiết kế chiếu sáng bằng LUXICON Wizards Chiếu sáng trong nhà .BM ÐIỆN-ÐTHH .10 – .

03/05/09 .

hai bên dối xứng.BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09 .11 – .Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Buớc 1: Xác dịnh các thông số mặt duờng (Difine Roadway) - Chọn loại phân bố: một bên duờng. hai bên so le nhau Bùi Thúc Minh .

12 – .Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Buớc 2: tính toán: Bùi Thúc Minh .BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09 .

13 – 03/05/09 .BM ÐIỆN-ÐTHH .Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Bùi Thúc Minh .

Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Bùi Thúc Minh .BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09 .14 – .

Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Bu ớc 3: Xuất kết quả .

BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09 .Bùi Thúc Minh .15 – .

màn hình New Room Definition hiển thị. mật dộ công suất Buớc 2: lựa chọn bộ dèn: trình tự thực hiện hoặc Màn hình Cooper Lighting Brand Name Search hiển thị. vị trí. kích thuớc.BM ÐIỆN-ÐTHH . dộ rọi. tuờng. chọn Cooper Search Bùi Thúc Minh .Từ Menu chính chọn Add/Room hoặc chọn Add Room trên Toolbar. hệ số phản xạ trần. sàn.16 – 03/05/09 .Nhập các thông số: tên. .Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Thiết kế chiếu sáng trong nhà Buớc 1: Xác dịnh kích thuớc can phòng (tạo mặt bằng) . chiều cao bề mặt làm việc.

Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Xuất hiện màn hình sau và chọn các thông số nhu hình. Chọn Search và kết quả tìm duợc 46 loại bộ dèn .

17 – .Bùi Thúc Minh .BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09 .

18 – 03/05/09 .BM ÐIỆN-ÐTHH . hiển thị danh sách 46 loại bộ dèn. nhiệt dộ màu nhu hình Bùi Thúc Minh . ví dụ ở dây ta chọn bộ dèn FRS-240-120.Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Chọn thanh Search Results. ta chọn bộ dèn thích hợp. Click OK Mà n hình Luminaire Editor hiển thị Ðể thay dổi thông số bóng dèn: ta chọn thanh Lamp và nhập các thông số chỉ số màu. Click OK Tại Luminaire Type: nhập ký hiệu bộ dèn duợc lựa chọn trong hộp thoại Type: BD.

Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Ðể thay dổi thông số Ballast: ta chọn thanh Ballast/Emergency Nhập các thông số: giá trị diện áp.19 – 03/05/09 Ch . số ballast và chọn nguồn dự phòng nhu hình ọn thanh Luminaire: xem các thông số bộ dèn Bùi Thúc Minh .BM ÐIỆN-ÐTHH .

chiều cao bề mặt làm việc (Workplane Height) là 0.5m.20 – 03/05/09 .Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Xác dịnh số luợng bộ dèn: chọn Quantity. Bùi Thúc Minh . dộ rọi 300lux. Sau khi thay dổi các yếu tố tác dộng lên hệ số suy giảm ánh sáng ta thấy: hệ số suy giảm (Light Loss Factor) là 0.8m.70.BM ÐIỆN-ÐTHH . chuong trình tính toán ứng với 22 bộ dèn. nhập khoảng cách từ dèn dến trần nhà (Suspension Length) là 0.

Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Thay dổi các yếu tố ảnh huởng dến hệ số suy giảm ánh sánh Buớc 3: Chọn và phân bố bộ dèn Từ màn hình Luminaire Editor chọn Add To Plan Màn .

21 – 03/05/09 . chọn các thông số nhu hình (chọn góc xoay 900). Click OK Bùi Thúc Minh .BM ÐIỆN-ÐTHH .hình New Luminaire Definition xuất hiện.

bấm chuột phải. cột. chọn Array/Rectangular nhu hình Chọn các thông nhu hình duới (số hàng. cột.Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Phân bố bộ dèn: Click lên bộ dèn. khoảng cách giữa các hàng. dể phân bố dối xứng chọn Center Array nhu hình) .

Bùi Thúc Minh .BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09 .22 – .

sáu cột Buớc 4: tạo luới tính toán và tính toán: a.Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON n bề mặt phân bố dèn ta thấy có hai hàng. chọn Whole Room nhu hình . Tạo luới tính toán: trình tự thực hiện Trê hoặc Xuất hiện màn hình Room Grid Menu.

BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09 .Bùi Thúc Minh .23 – .

Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON b. Thực hiện tính toán: trình tự thực hiện ất hiện màn hình Xu .

tính toán xong xuất hiện cửa sổ Bùi Thúc Minh .24 – .BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09 Khi .

vào menu OUTPUT dể xem kết quả tính toán Trên thanh trạng thái ta thấy: : Giá trị dộ rọi và mật dộ công suất ớc 5: Xuất kết quả: trình tự thực hiện Bu Bùi Thúc Minh .25 – .Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Tính toán dã hoàn tất.BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09 .

Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON quả tính toán rọi trung bình trên các mắt luới: 353lux Ðộ rọi lớn nhất:430lux Ðộ rọi nhỏ nhất: 232.5 Tỉ số: EMaxMin/Emin=1.9lux Tỉ số: E/EAve=1.BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09 Ðộ Kết .26 – .9 Bùi Thúc Minh .

27 – .BM ÐIỆN-ÐTHH 03/05/09 .Huớng dẫn sử dụng phần mềm LUXICON Bùi Thúc Minh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful