Profesional : Berketerampilan : Beretika

KONSEP SYAHADAH
Muqaddimah Kalimah kalimah

ٰ ‫ل إ له إل الله‬

Allah Subhanahuwata’ala . Ia terdiri daripada 3 huruf iaitu

ٰ ‫ل إ له إل الله‬

adalah kalimah yang menggambarkan mu’jizat daripada

‫.ه ل أ‬

Manakala

‫ال‬

Kalimah membawa pengertian wala’ (ta’at dan setia) kepada Allah Subhanahuwata’ala dan bara’ (menolak, mengingkar dan melepaskan diri) daripada selain Allah Subhanahuwata’ala. Inilah sikap seorang mu’min apabila bersyahadah dengan kalimah . Penyimpangan daripada wala’ dan bara’ yang betul akan membawa kepada dosa yang besar, bahkan boleh membawa kepada syirik. Kalimah Muhammad Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam adalah bahagian yang kedua daripada syahadatain. Ini bermakna dalam rangka mengamalkan wala’ dan bara’ sepertimana yang dituntut dalam syahadah maka mestilah mengikut petunjuk dan tunjuk ajar Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam. Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam telah mendapat pengesahan daripada Allah Subhanahuwata’ala untuk membawa dan melaksanakan kebenaran (al-haq). Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam adalah tauladan bagi perlaksanaan bara’ dan wala’. Kalimah

ٰ ‫ل إ له إل الله‬

juga terdiri daripada tiga huruf

‫ه لأ‬

.

ٰ ‫ل إ له إل الله‬

ٰ ‫ل إ له إل الله‬

ٰ ‫ل إ له إل الله‬

ialah penolakan (bara’) iaitu menolak atau mengingkari sembahan selain daripada Allah Subhanahuwata’ala (dan hanya menerima Allah Subhanahuwata’ala sahaja sebagai sembahan). Firman Allah Subhanahuwata’ala:

‫ل‬

    

ialah ilah yang ditolak atau sembahan yang ditolak (berdasarkan syahadah di atas). Penyimpangan daripada tauhid atau syirik akan berlaku apabila manusia tidak menolak sembahan selain daripada Allah Subhanahuwata’ala. Firman Allah Subhanahuwata’ala:

‫إ له‬

Bahawa, sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut (Surah An-Nahl, 16:36)

                    
Modul Liqa Staf KTD

30

maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.Profesional : Berketerampilan : Beretika Sesungguhnya Allah Subhanahuwata’ala tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia. (An-Nisa’. dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. membela. ‫إل‬ ‫ ال‬bermakna pengakuan tegas dan muktamad bahawa Allah Subhanahuwata’ala sebagai satu-satunya ilah yang disembah dan diabdikan diri. Natijah daripada bara’ akan menghasilkan usaha untuk menghancurkan segala bentuk penyembahan atau pengabdian kepada selain daripada Allah Subhanahuwata’ala. mendokong dan menolong. membenci dan memerangi segala ilah selain daripada Allah Subhanahuwata’ala seperti hawah nafsu dan sistem hidup yang bukan Islam. mendekatkan diri. memisahkan diri. yang bermakna mengingkari. Al-Bara’ Bara’ (pengingkaran) adalah natijah daripada kalimah tauhid . Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah Subhanahuwata’ala. 4:116) bermakna ’kecuali’. Wala’ kepada Allah Subhanahuwata’ala akan menjadikan seseorang mu’min itu mencintai Allah Subhanahuwata’ala. Al–Wala’ Wala’ bermakna mentaati. Firman Allah Subhanahuwata’ala: ٰ ‫ل إ له إل الله‬                                   Modul Liqa Staf KTD 31 .untuk manusia mengabdi dan beribadah kepada-Nya. mencintai sepenuh hati. Wala’ ditujukan kepada Allah Subhanahuwata’ala dan kepada sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahuwata’ala seperti mentaati Rasul dan mentaati orang-orang beriman. yakni suatu peneguhan dan penegasan bahawa Allah Subhanahuwata’ala sebagai satu-satunya ilah yang disembah .

anak-anak . kaum keluargamu. adalah lebih kamu cintai dari Allah Subhanahuwata’ala dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya. sistem undangundang. saudara-saudara. isteri-isteri. perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Ikhlas dalam beribadah bermakna menjalankan segala perintah Allah Subhanahuwata’ala dengan sepenuh hati. sistem berumahtangga dan sebagainya adalah merupakan tatacara untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahuwata’ala atau tatacara untuk memberikan wala’ sepenuhnya kepada Allah Subhanahuwata’ala. sekaligus mengingkari semua yang datang selain dari Allah Subhanahuwata’ala.  32 Modul Liqa Staf KTD . Mu’min Mukhlis Apabila seorang mu’min mengabdikan diri kepada Allah Subhanahuwata’ala dengan sikap bara’ kepada terhadap selain daripada Allah Subhanahuwata’ala dan memberikan wala’ sepenuhnya kepada Allah Subhanahuwata’ala maka dia akan mencapai tahap mu’min mukhlis. iaitu mu’min yang ikhlas sepenuhnya kepada Allah Subhanahuwata’ala. Ikhlas adalah inti ajaran Islam. dan tempat tinggal yang kamu sukai. Oleh itu segala sistem dalam Islam seperti sistem ekonomi. (At-Taubah. harta kekayaan yang kamu usahakan. iaitu memurnikan perhambaan kepada Allah Subhanahuwata’ala. 9 : 24) Bukti seorang mu’min yang wala’ kepada Allah Subhanahuwata’ala sepenuhnya ialah beliau bersiap sedia untuk mendokong dan menolong din Allah Subhanahuwata’ala . Maka tunggulah sampai Allah Subhanahuwata’ala mendatangkan Keputusan NYA". sistem akhlak. dan Allah Subhanahuwata’ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. sistem ibadah. Rujukan: Risalah At-Ta’rif Jilid 2.Profesional : Berketerampilan : Beretika Katakanlah: "Jika bapa-bapa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful