Partial translation of the Presidential decree 106/2007 on the "Free movement and residence within the

territory of the Greek state for EU citizens and their family members", which is the Greek application of
European Union directive (2004/38/EC) on the "Right of citizens of the Union and their family members
to move and reside freely within the territory of the Member States"

Source of the translation: Report on Greek compliance with Directive 2004/38/EC by Prof Yiannis
Drossos for the European Commission
Note: The Athens News cannot accept any responsibily for errors or mistakes in this translation.
1

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ

PRESIDENTIAL DECREE

ΑΡΙΘΜ. 106

No 106

ΦΕΚ Α 135/21-6-2007

Government Gazette A 135/21.06.2007

Π.Δ. - ΦΕΚ 135/Α'/21.6.2007

PD - Government Gazette A 135/21.06.2007

Ελεφκερθ κυκλοφορία και διαμονι ςτθν ελλθνικι επικράτεια των πολιτών
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των μελών των οικογενειών τουσ.

Free movement and residence within the territory of the Greek state
for EU citizens and their family members.

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του ν.1338/1983 «Εφαρμογι του Κοινοτικοφ
Δικαίου» (Α' - 34), όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 6 παρ. 4 του
ν.1440/1984 (Α' - 70) και τροποποιικθκε με τα άρκρα 7 του ν.1775/1988 (Α'101), 31 του ν.2076/1992 (Α' - 130), 19 του ν.2367/1995 (Α'- 261), 22 του
ν.2789/2000 (Α' - 21) και 48 του ν.3427/2005 (Α' - 312).
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου δευτζρου παρ. 2 του ν.2077/1992 «Κφρωςθ τθσ
Συνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και των ςχετικϊν Ρρωτοκόλλων και
Δθλϊςεων που περιλαμβάνονται ςτθν τελικι Ρράξθ» (Α' - 136).
3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 22 τθσ παρ. 3 του ν.2362/ 1995 «Ρερί Δθμοςίου
Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α' - 247).
4. Τθν υπ’ αρικμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινι απόφαςθ του
Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ
2

αρμοδιοτιτων των Υφυπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν (Β'
1432/14.10.2005) και ιδίωσ τισ διατάξεισ του άρκρου 7, όπωσ τροποποιικθκε
με τθν αρικμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (Β' - 204).
5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και
τα Κυβερνθτικά Πργανα *π.δ.63/2005 (Α' - 98)].
6. Τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου τθσ 29θσ Απριλίου 2004 (ΕΕ L 158 τθσ 30.4.2004) ςχετικά με το
δικαίωμα των πολιτϊν τθσ Ζνωςθσ και των μελϊν των οικογενειϊν τουσ να
κυκλοφοροφν και να διαμζνουν ελεφκερα ςτθν επικράτεια των κρατϊν μελϊν,
όπωσ τροποποιικθκε με το Διορκωτικό τθσ 29.6.2004 (EE L 229).
7. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ του παρόντοσ διατάγματοσ προκαλοφνται
τα ακόλουκα οικονομικά αποτελζςματα:
Α. Επί του κρατικοφ προχπολογιςμοφ:
1. Δαπάνθ από τθν κακιζρωςθ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ με τουσ
θμεδαποφσ για τουσ πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που διαμζνουν ςτθν
Ελλάδα. Η δαπάνθ αυτι, που εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αρικμόσ
δικαιοφχων, είδοσ επιδοτιςεων, παροχϊν, κ.λπ.) και για το λόγο αυτό δεν
μπορεί να προςδιοριςτεί επακριβϊσ, κα καλφπτεται από τισ πιςτϊςεισ του
προχπολογιςμοφ των οικείων Υπουργείων.
2. Ενδεχόμενθ δαπάνθ από τθν παροχι του ευεργετιματοσ τθσ πενίασ ςε
όςουσ εκ των ανωτζρω αςκοφν ζνδικο μζςο κατά τθσ απόφαςθσ απζλαςισ
τουσ, εφόςον δε διακζτουν επαρκείσ πόρουσ για το ςκοπό αυτό. Η δαπάνθ
3

αυτι, θ οποία όμωσ εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να
εξακριβωκεί επακριβϊσ, κα καλφπτεται από τισ πιςτϊςεισ του
προχπολογιςμοφ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ.
Β. Επί του προχπολογιςμοφ των δθμόςιων νοςοκομείων (ν.π.δ.δ.
επιχορθγοφμενα από τον κρατικό προχπολογιςμό): Ενδεχόμενθ δαπάνθ από
τθ διενζργεια δωρεάν ιατρικϊν εξετάςεων ςτουσ πολίτεσ κρατϊν μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ, που ζχουν κεμελιϊςει
δικαίωμα διαμονισ ςτθν Ελλάδα, προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν πάςχουν
από αςκζνεια που δικαιολογεί τθ λιψθ περιοριςτικοφ μζτρου τθσ ελευκερίασ
τθσ κυκλοφορίασ τουσ. Η δαπάνθ αυτι, θ οποία ομοίωσ εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να προςδιοριςτεί επακριβϊσ, κα
καλφπτεται από τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ των οικείων δθμοςίων
νοςοκομείων.
8. Τισ υπ' αρικμ. 67/2007, 69/2007 και 95/2007 γνωμοδοτιςεισ του
Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, φςτερα από πρόταςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν,
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ και Οικονομικϊν,
Εξωτερικϊν, Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Υγείασ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ, Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ Τάξθσ, αποφαςίηουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

CHAPTER 1

ΓΕΝΙΚΕ΢ ΔΙΑΣΑΞΕΙ΢

GENERAL PROVISIONS

Αρκρο 1

Article 1

΢κοπόσ

Object
4

(Αρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 1 of Directive 2004/38/ΕC)

Σκοπόσ του παρόντοσ διατάγματοσ είναι να κακορίςει:

The purpose of this decree is to define:

(α) τουσ όρουσ που διζπουν τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ τθσ ελεφκερθσ
κυκλοφορίασ και διαμονισ ςτθν ελλθνικι επικράτεια από τουσ πολίτεσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ζνωςθσ) και τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ,

(a) the terms governing the exercise of freedom of movement and
residence in the Greek territory of citizens of the European Union (Union)
and their family members.

(β) το δικαίωμα μόνιμθσ διαμονισ ςτθν Ελλάδα των πολιτϊν τθσ Ζνωςθσ και
των μελϊν των οικογενειϊν τουσ,

(b) right of permanent residence in Greece of the citizens of the Union
and their family members.

(γ) τουσ περιοριςμοφσ των δικαιωμάτων που αναφζρονται ςτα εδάφια α και β
του παρόντοσ, για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ, δθμόςιασ αςφάλειασ ι δθμόςιασ
υγείασ, προκειμζνου να ενςωματωκοφν ςτθν ελλθνικι νομοκεςία οι διατάξεισ
τθσ υπ' αρικμ. 2004/38/ΕΚ οδθγίασ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, που αφοροφν τθν ελεφκερθ κυκλοφορία και διαμονι ςτθν
Ελλάδα των πολιτϊν τθσ Ζνωςθσ και των μελϊν των οικογενειϊν τουσ.

(c) the restrictions of the rights mentioned in sub-paragraphs a and b
herein, for reasons of public order, public security or public health, so
that the provisions of European Parliament’s Directive no 2004/38/EU
regarding the freedom of movement and residence of Union citizens and
their family members, can be incorporated in Greek legislature.

Αρκρο 2

Article 2

Οριςμοί

Definitions

(Αρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 2 of Directive 2004/38/ΕC)

Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ προεδρικοφ διατάγματοσ,
νοοφνται ωσ:

For the application of the provisions of the presidential decree herein,
the following meanings apply:

1. «Ρολίτθσ τθσ Ζνωςθσ»: κάκε πρόςωπο το οποίο ζχει τθν ικαγζνεια κράτουσ
μζλουσ τθσ Ζνωςθσ.

1. "Union citizen": any person having the nationality of a Member State
of the Union.
5

2. «Μζλοσ τθσ οικογζνειασ»:

2. "Family member":

(α) ο *θ+ ςφηυγοσ ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ,

(a) the spouse irrespective of nationality,

(β) ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ: τα κοινά τζκνα των ςυηφγων, τα οποία είναι κάτω
των 21 ετϊν, τα λοιπά κοινά τζκνα των ςυηφγων, ανεξαρτιτωσ θλικίασ, εφόςον
είναι ςυντθροφμενα, τα τζκνα του *τθσ+ ςυηφγου, κατά τθν ανωτζρω διάκριςθ,
ωσ προσ τθν θλικία, κακϊσ και τα τζκνα που ζχουν υιοκετθκεί, επίςθσ κατά τθν
ανωτζρω διάκριςθ,

(b) irrespective of nationality: the common children of the two spouses
which are under the age of 21, the rest common children irrespective of
age as long as they are dependents, the children of the spouse, according
to the distinction above, as to the age, as well as the adopted children,
also according to the distinction above

(γ) ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ, οι απευκείασ ανιόντεσ του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ,
κακϊσ και εκείνοι του *τθσ+ ςυηφγου, εφόςον είναι ςυντθροφμενοι.

(c) irrespective of nationality, the direct relatives in the ascending line of
the Union citizen and those of the spouse if they are dependents.

3. Υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ, είναι το φυςικό πρόςωπο που δεν ζχει τθν ελλθνικι
ικαγζνεια οφτε τθν ικαγζνεια άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
κατά τθν ζννοια του άρκρου 17 παρ. 1 τθσ Συνκικθσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Κοινότθτασ (άρκρο 1, ςτοιχείο (β), Ν.3386 ΦΕΚ 212/Α/23.8.2005)
Αρκρο 3
Δικαιοφχοι
(Αρκρο 3 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 3 of Directive 2004/38/ΕC)

1. Το παρόν προεδρικό διάταγμα ιςχφει για τουσ πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ, οι οποίοι
ειςζρχονται ι διαμζνουν ςτθν Ελλάδα και δεν ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια
κακϊσ και για τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ, ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 2, που τουσ

1. This presidential decree shall apply to all Union Citizens who move to
or reside in Greece and do not have the Greek nationality, as well as to
their family members as defined in paragraph 2 of article 2 who
accompany or come to join them.

6

ςυνοδεφουν ι ζρχονται να τουσ ςυναντιςουν.
2. Με τθν επιφφλαξθ τυχόν ατομικοφ δικαιϊματοσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ και
διαμονισ των ενδιαφερομζνων, εξετάηεται κατά προτεραιότθτα και γενικϊσ
διευκολφνεται, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία, θ είςοδοσ και
θ διαμονι των ακόλουκων προςϊπων:

2. Without prejudice to any right to free movement and residence the
persons concerned may have in their own right, the entry and residence
of the following persons is examined under priority and generally
facilitated according to Greek current legislation:

(α) Κάκε άλλου μζλουσ τθσ οικογζνειασ του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, ανεξαρτιτωσ
ικαγζνειασ, το οποίο δεν εμπίπτει ςτα αναφερόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 2
πρόςωπα, εφόςον το μζλοσ τοφτο ςυντθρείται από τον ζχοντα ίδιο δικαίωμα
διαμονισ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ι ηει υπό τθ ςτζγθ του ςτθ χϊρα προζλευςθσ ι
εφόςον ςοβαροί λόγοι υγείασ κακιςτοφν απολφτωσ αναγκαία τθν προςωπικι
φροντίδα του εν λόγω μζλουσ τθσ οικογζνειασ από τον πολίτθ τθσ Ζνωςθσ και

(a) Any other family member of the Union citizen, irrespective of
nationality, not falling under the definition in paragraph 2 article 2 if this
family member is dependant of the Union citizen having primary right of
residence or is a member of his/her household in the country from which
he/she arrived or where serious health grounds strictly require the
personal care of the family member by the Union citizen and,

(β) ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ, του *τθσ+ ςυντρόφου, με τον οποίο ο πολίτθσ τθσ
Ζνωςθσ ζχει ςτακερι ςχζςθ, προςθκόντωσ αποδεδειγμζνθ.

(b) irrespective of their nationality, the partner with whom the Union
citizen has a durable relationship, duly attested.

3. Σε κάκε περίπτωςθ γίνεται ενδελεχισ εξζταςθ τθσ προςωπικισ κατάςταςθσ
και αιτιολογείται κάκε άρνθςθ ειςόδου ι διαμονισ των προςϊπων αυτϊν.

3. In any case a thorough examination of the personal circumstances shall
be performed and any denial of entry or residence to these people shall
be justified.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

CHAPTER II

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΤ ΚΑΙ ΕΙ΢ΟΔΟΤ

RIGHT OF ENTRY AND EXIT

Αρκρο 4

Article 4

Δικαίωμα εξόδου

Right of Exit

7

(Αρκρο 4 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 4 of Directive 2004/38/ΕC)

1. Mε τθν επιφφλαξθ των ιςχυουςϊν για τουσ εκνικοφσ ςυνοριακοφσ ελζγχουσ
διατάξεων, που αφοροφν τα ταξιδιωτικά ζγγραφα, όλοι οι πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ
οι οποίοι φζρουν ιςχφον δελτίο ταυτότθτασ ι διαβατιριο κακϊσ και τα μζλθ
τθσ οικογζνειάσ τουσ, τα οποία είναι υπικοοι τρίτθσ χϊρασ και φζρουν ιςχφον
διαβατιριο, δικαιοφνται να εγκαταλείπουν το ζδαφοσ τθσ Ελλάδασ
προκειμζνου να μεταβοφν ςε άλλο κράτοσ μζλοσ.

1. Without prejudice to provisions in effect on national border controls
concerning travel documents, all Union citizens with a valid identity card
or passport and the members of their family, who are not nationals of
Greece and who hold a valid passport, shall have the right to leave the
territory of Greece, in order to travel to another Member State.

2. Στα πρόςωπα τθσ παρ. 1 δεν επιβάλλεται καμία κεϊρθςθ εξόδου ι άλλθ
ιςοδφναμθ διατφπωςθ.

2. No exit visa or equivalent formality may be imposed on the persons to
whom paragraph 1 applies.

Αρκρο 5

Article 5

Δικαίωμα ειςόδου

Right on Entry

(Αρκρο 5 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 5 of Directive 2004/38/ΕC)

1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων που αφοροφν τα ταξιδιωτικά ζγγραφα, τα
οποία ιςχφουν για τουσ εκνικοφσ ςυνοριακοφσ ελζγχουσ, επιτρζπεται θ
είςοδοσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια:

1. Without prejudice to the provisions on travel documents applicable to
national border controls, entry into Greek territory is permitted:

(α) ςε κάκε πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, ο οποίοσ φζρει ιςχφον δελτίο ταυτότθτασ ι
διαβατιριο, χωρίσ να απαιτείται καμία κεϊρθςθ ειςόδου ι άλλθ ιςοδφναμθ
διατφπωςθ και

(a) to any Union citizen with a valid identity card or passport… and

(β) ςτα μζλθ οικογζνειασ που είναι υπικοοι τρίτων χωρϊν, εφόςον φζρουν
ιςχφον διαβατιριο. Στα πρόςωπα αυτά επιβάλλεται μόνο κεϊρθςθ ειςόδου,
όταν απαιτείται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 539/2001, όπωσ ιςχφει, ι

(b) to family members who are nationals of third countries with a valid
passport. To these persons only an entry visa may be imposed, if required
in accordance with Regulation (EC) No 539/2001 as currently valid, or,
8

ενδεχομζνωσ ςφμφωνα με το εκνικό δίκαιο.

where appropriate, with national law.

Στα πρόςωπα αυτά παρζχεται κάκε διευκόλυνςθ, προκειμζνου να αποκτιςουν
τισ απαιτοφμενεσ κεωριςεισ. Οι κεωριςεισ αυτζσ εκδίδονται, ατελϊσ, το
ςυντομότερο δυνατόν, και βάςει ταχείασ διαδικαςίασ.

Every facility shall be granted to these persons in order for them to obtain
the necessary visas. Such visas shall be issued free of charge as soon as
possible and on the basis of an accelerated procedure.

2. Η κατοχι ιςχφοντοσ δελτίου διαμονισ μζλουσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ
Ζνωςθσ, απαλλάςςει τα πρόςωπα τθσ περίπτωςθσ (β) τθσ παρ. 1 του παρόντοσ
άρκρου από τθν υποχρζωςθ κεϊρθςθσ ειςόδου.

2. Possession of a valid residence card of family member of Union citizen,
shall exempt persons of point (b) of paragraph 1 of the present article
from the requirement of the entry visa.

3. Δεν επιτίκεται ςφραγίδα ειςόδου ι εξόδου ςτο διαβατιριο των κατά το
άρκρο 2 παρ. 2 του παρόντοσ, μελϊν τθσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ που
είναι υπικοοι τρίτων χωρϊν, εφόςον προςκομίηουν δελτίο διαμονισ μζλουσ
οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ.

3. No stamp in the passport of family members referred to in article 2,
paragraph 2 of the present, who are nationals of third countries, may be
placed as for their entry or exit, provided that they present the residence
card of member of the family of Union citizen.

4. Πταν ο πολίτθσ τθσ Ζνωςθσ ι μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του, που είναι υπικοοσ
τρίτθσ χϊρασ, δεν διακζτει τα απαιτοφμενα ταξιδιωτικά ζγγραφα ι, ανάλογα
με τθν περίπτωςθ, τθν αναγκαία κεϊρθςθ, οι ελλθνικζσ αςτυνομικζσ αρχζσ,
πριν λάβουν εισ βάροσ του το μζτρο τθσ απζλαςθσ, του παρζχουν κάκε εφλογθ
δυνατότθτα είτε για τθν απόκτθςθ και τθν προςκόμιςθ ι τθν αποςτολι των
προαναφερομζνων ςτοιχείων, το αργότερο εντόσ μθνόσ από τθν είςοδό του
ςτθν ελλθνικι επικράτεια, δυνάμει του παρόντοσ, είτε για να αποδείξει, με
οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζςο, ότι καλφπτεται από το δικαίωμα
ελεφκερθσ κυκλοφορίασ και διαμονισ.

4. Whenever a Union citizen, or a family member who is national of a
third country, does not have the necessary travel documents or, as the
case may be, the necessary visa, police authorities of Greece shall, before
taking against him the measure of expulsion, give such person every
reasonable opportunity either to obtain and present or to forward the
abovementioned documents, at the latest within one month from the
time he entered the Greek territory, or to prove by other appropriate
means, that he is covered by the right of free movement and residence.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

CHAPTER III

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗ΢

RIGHT TO STAY
9

Αρκρο 6

Article 6

Δικαίωμα διαμονισ ζωσ τρεισ μινεσ

Right of residence for up to three months

(Αρκρα 6 και 14 παρ. 1 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 6 and 14(1) of Directive 2004/38/ΕC)

1. Οι πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ και τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ, που είναι επίςθσ
πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ, ζχουν δικαίωμα διαμονισ ςτθν Ελλάδα για χρονικό
διάςτθμα ζωσ τρεισ μινεσ χωρίσ κανζνα όρο ι διατφπωςθ εφόςον κατζχουν
ιςχφον δελτίο ταυτότθτασ ι διαβατιριο.

1. Union citizens and the members of their families who are also Union
citizens shall have the right of residence on the Greek territory for a
period of up to three months without any conditions or any formalities if
they hold a valid identity card or passport.

2. Τα μζλθ τθσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, που είναι υπικοοι τρίτθσ
χϊρασ, ζχουν δικαίωμα διαμονισ ςτθν Ελλάδα για χρονικό διάςτθμα ζωσ τρεισ
μινεσ χωρίσ κανζνα όρο ι διατφπωςθ, εφόςον είναι κάτοχοι ιςχφοντοσ
διαβατθρίου ι κεϊρθςθσ, όπου απαιτείται και ςυνοδεφουν ι πθγαίνουν να
ςυναντιςουν τον πολίτθ τθσ Ζνωςθσ.

2. The members of the family of Union citizen, who are nationals of a
third country shall have the right of residence on the Greek territory for a
period up to three months without any conditions or any formalities, as
long as they hold a valid passport or visa, if required, and accompany or
join the Union citizen.

3. Οι πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ και τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ, ανεξαρτιτωσ
ικαγζνειασ, ζχουν το δικαίωμα διαμονισ που προβλζπεται ςτισ ανωτζρω
διατάξεισ, ενόςω δεν αποτελοφν υπζρμετρο βάροσ για το ςφςτθμα κοινωνικισ
πρόνοιασ τθσ Ελλάδοσ.
Αρκρο 7

Article 7

Δικαίωμα διαμονισ άνω των τριών μθνών

Right of residence for more than three months

(άρκρα 7 και 14 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 7 and 14(2) of Directive 2004/38/ΕC)

1. Οι πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ ζχουν δικαίωμα διαμονισ ςτθν Ελλάδα για χρονικό

1. Union citizens shall have the right of residence on the Greek territory
10

διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν μθνϊν, εφόςον:

for a period of longer than three months if they:

(α) είναι μιςκωτοί ι αςκοφν ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα, ι

(a) are workers or self-employed persons, or

(β) διακζτουν επαρκείσ πόρουσ για τον εαυτό τουσ και τα μζλθ των
οικογενειϊν τουσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 του παρόντοσ, οφτωσ
ϊςτε να μθν επιβαρφνουν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου διαμονισ τουσ το
ςφςτθμα κοινωνικισ πρόνοιασ τθσ Χϊρασ, κακϊσ και πλιρθ αςφαλιςτικι
κάλυψθ αςκενείασ, ι

(b) have sufficient resources for themselves and their family members,
according to paragraph 3 of article 8 of the present, in order not to
become a burden on the social assistance system of the Country during
their period of residence, as well as comprehensive sickness insurance
cover, or

(γ) ζχουν εγγραφεί ςε ιδιωτικό ι δθμόςιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, εγκεκριμζνο ι
χρθματοδοτοφμενο από το Ελλθνικό κράτοσ, βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ
ι διοικθτικισ πρακτικισ, για να παρακολουκιςουν κατά κφριο λόγο ςπουδζσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων μακθμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και διακζτουν
πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ αςκενείασ ςτθν Ελλάδα, βεβαιϊνουν δε τθν
αρμόδια αςτυνομικι αρχι, με διλωςθ ι ιςοδφναμα αποδεικτικά τθσ επιλογισ
τουσ, ότι διακζτουν επαρκείσ πόρουσ για τον εαυτό τουσ και τα μζλθ τθσ
οικογζνειάσ τουσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 του παρόντοσ, ϊςτε
να μθν επιβαρφνουν το ςφςτθμα κοινωνικισ πρόνοιασ τθσ Χϊρασ κατά τθ
διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ, ι

(c) - are enrolled at a private or public educational institution, accredited
or financed by the Greek State, on the basis of the current legislation or
administrative practice, for the principal purpose of following a course of
study, including vocational training and have comprehensive sickness
insurance cover in Greece and assure the relevant competent police
authority, by means of a declaration or by such equivalent means as they
may choose, that they have sufficient resources for themselves and their
family members, according to paragraph 3 of article 8, in order not to
become a burden on the social assistance system of the Country during
their period of residence, or

(δ) είναι μζλθ τθσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, που πλθροί τουσ
αναφερόμενουσ ςτισ περιπτϊςεισ (α), (β) ι (γ) όρουσ, τα οποία τον
ςυνοδεφουν ι ζρχονται να τον ςυναντιςουν.

(d) are family members of a Union citizen who satisfies the conditions
referred to in points (a), (b) or (c), whom accompany or join

2. Τα μζλθ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ που είναι υπικοοι τρίτων χωρϊν και
τον ςυνοδεφουν ι πθγαίνουν να τον ςυναντιςουν, ζχουν δικαίωμα διαμονισ
για διάςτθμα άνω των τριϊν μθνϊν, εφόςον ο πολίτθσ τθσ Ζνωςθσ διαμζνει

2. Family members of a Union citizen who are nationals of a third country
and accompany or join him, shall have the right of residence for a period
of longer than three months, provided that such Union citizen resides
11

νόμιμα ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 περιπτϊςεισ (α), (β)
και (γ) του παρόντοσ άρκρου.

legally in Greece, in accordance with the provisions of paragraph 1,
points (a), (b) and (c) of the present article.

3. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παραγράφου 1, περίπτωςθ

3. For the purposes of paragraph 1 point

(α), θ ιδιότθτα του μιςκωτοφ ι του αςκοφντοσ ανεξάρτθτθ οικονομικι
δραςτθριότθτα διατθρείται για τον πολίτθ τθσ Ζνωςθσ που δεν είναι πλζον
μιςκωτόσ ι δεν αςκεί ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα, ςτισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ:

(a), a Union citizen who is no longer a worker or selfemployed person
shall retain the status of worker or selfemployed person in the following
circumstances:

(α) αν ο ενδιαφερόμενοσ είναι προςωρινά ανίκανοσ για εργαςία εξαιτίασ
αςκενείασ ι ατυχιματοσ,

(a) if the person concerned is temporarily unable to work as the result of
an illness or accident,

(β) αν ο ενδιαφερόμενοσ ζχει καταγραφεί αρμοδίωσ ωσ ακουςίωσ άνεργοσ,
ζχοντασ αςκιςει επαγγελματικι δραςτθριότθτα άνω του ενόσ ζτουσ, και ζχει
καταγραφεί ωσ πρόςωπο το οποίο αναηθτεί εργαςία ςτθν αρμόδια υπθρεςία
απαςχόλθςθσ,

(b) if the person concerned is in duly recorded involuntary
unemployment after having been employed for more than one year and
has registered as a jobseeker with the relevant employment office,

(γ) αν ο ενδιαφερόμενοσ ζχει καταγραφεί αρμοδίωσ ωσ ακουςίωσ άνεργοσ
μετά τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου με διάρκεια
μικρότερθ του ενόσ ζτουσ ι αφοφ κατζςτθ ακουςίωσ άνεργοσ κατά τθ διάρκεια
των πρϊτων δϊδεκα μθνϊν και ζχει καταγραφεί ςτθν αρμόδια υπθρεςία
απαςχόλθςθσ ωσ πρόςωπο το οποίο αναηθτεί εργαςία. Στθν περίπτωςθ αυτι,
θ ιδιότθτα του εργαηομζνου διατθρείται επί ζνα εξάμθνο.

(c) if the person concerned is in duly recorded involuntary unemployment
after completion of a fixed-term employment contract of less than a year
or after having become involuntarily unemployed during the first twelve
months and has registered as a job-seeker with the relevant employment
office. In this case, the status of worker shall be retained for no less than
six months

(δ) αν ο ενδιαφερόμενοσ παρακολουκεί μακιματα επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ, εκτόσ τθσ περιπτϊςεωσ που ο ενδιαφερόμενοσ είναι ακουςίωσ
άνεργοσ, οπότε θ διατιρθςθ τθσ ιδιότθτασ του εργαηομζνου προχποκζτει τθν

(d) if the person concerned embarks on vocational training, unless he/she
is involuntarily unemployed, therefore the retention of the status of
worker shall require the training to be related to the previous
12

φπαρξθ ςχζςθσ μεταξφ τθσ προθγοφμενθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ και
τθσ κατάρτιςθσ.

employment.

4. Πταν ο πολίτθσ τθσ Ζνωςθσ διαμζνει ςτθν Ελλάδα, επειδι πλθροί τουσ
όρουσ τθσ παρ. 1 περίπτωςθ (γ) του παρόντοσ άρκρου, κατά παρζκκλιςθ από
τθν παρ.1 περίπτωςθ (δ) και τθν παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, δικαίωμα
διαμονισ ςτθν ελλθνικι επικράτεια, ωσ μζλθ τθσ οικογζνειάσ του, ζχουν μόνο
ο *θ+ ςφηυγοσ και τα ςυντθροφμενα τζκνα, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 παρ.2
του παρόντοσ. Η είςοδοσ και διαμονι των ςυντθροφμενων απευκείασ
ανιόντων του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, που διαμζνει ςτθν Ελλάδα επειδι πλθροί
τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 περίπτωςθ (γ), κακϊσ και του *τθσ+ ςυηφγου του,
διευκολφνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 3 του
παρόντοσ.

4. By way of derogation from paragraphs 1 point (d) and 2 herein, only
the spouse and dependent children as defined in paragraph 2 of article 2
herein shall have the right of residence as family members of a Union
citizen meeting the conditions under paragraph 1 point (c) above. Entry
and residence of dependent direct relatives in the ascending lines and
those of the spouse of a Union citizen meeting the conditions under
paragraph 1 point (c) shall be facilitated, according to article 3 paragraph
2 herein.

5. Το δικαίωμα διαμονισ των πολιτϊν τθσ Ζνωςθσ και των μελϊν τθσ
οικογζνειάσ τουσ, ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ, διατθρείται για όςο διάςτθμα
πλθροφνται οι προχποκζςεισ του άρκρου 7 του παρόντοσ. Σε ςυγκεκριμζνεσ
περιπτϊςεισ όπου υπάρχει εφλογθ αμφιβολία για το κατά πόςο πλθροφνται οι
όροι αυτοί, διενεργοφνται ςχετικοί ζλεγχοι από τισ αρμόδιεσ για το χειριςμό
κεμάτων αλλοδαπϊν αςτυνομικζσ αρχζσ του τόπου κατοικίασ τουσ, όταν
πρόκειται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ι μελϊν τθσ οικογζνειάσ του που είναι επίςθσ
πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ ι τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ
τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, όταν πρόκειται για μζλθ οικογζνειασ πολίτθ τθσ
Ζνωςθσ που είναι υπικοοι τρίτων χωρϊν. Οι ζλεγχοι αυτοί δεν μπορεί να είναι
ςυςτθματικοί.

5 Right of residence of Union citizens and the members of their family
irrespective of nationality, is maintained for as long as the conditions
being set by article 7 herein, are met. 7.5 *…+ In particular cases, where
there is reasonable doubt as to if these conditions are met, inspections
are performed by the competent police authorities in the place of their
residence, which are authorized to handle alien issues for the cases
concerning Union citizens or members of their family who are also Union
citizens, or by the competent Alien and Immigration Services of the
Region, for the cases where the members of the family of the Union
citizen are nationals of a third country. These inspections can not be
systematic.

6. Εφόςον ο πολίτθσ τθσ Ζνωςθσ διαμζνει ςτθν ελλθνικι επικράτεια για λόγουσ
13

ςπουδϊν, ωσ μζλθ τθσ οικογζνειάσ του, που είναι υπικοοι τρίτων χωρϊν,
νοοφνται μόνον οι ςφηυγοι και τα ςυντθροφμενα τζκνα, όπωσ ορίηονται
ςφμφωνα με τα ςτοιχεία (α) και (β) τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του παρόντοσ.
Αρκρο 8

Article 8

Χοριγθςθ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτουσ πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ

Granting to Union citizens of registration certificate

(Αρκρο 8 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 8 of Directive 2004/38/ΕC)

1. Ρολίτεσ τθσ Ζνωςθσ που πρόκειται να διαμείνουν ςτθν Ελλάδα για χρονικό
διάςτθμα που υπερβαίνει τουσ τρεισ μινεσ από τθν θμερομθνία άφιξισ τουσ,
υποχρεοφνται πριν τθ λιξθ του τριμινου να εμφανίηονται αυτοπροςϊπωσ,
ςτισ αρμόδιεσ για το χειριςμό κεμάτων αλλοδαπϊν αςτυνομικζσ αρχζσ του
τόπου κατοικίασ τουσ, για καταγραφι. Οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ενεργοφν
ςχετικι εγγραφι και χορθγοφν άμεςα βεβαίωςθ για τθν πράξθ τουσ, ςτθν
οποία αναγράφονται το ονοματεπϊνυμο και θ διεφκυνςθ του εγγραφζντοσ και
θ θμερομθνία εγγραφισ. Η μθ ςυμμόρφωςθ με τθν απαίτθςθ εγγραφισ
τιμωρείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 27 του παρόντοσ.

1. For period of residence longer than three months from the date of
arrival, Union citizens must register with the competent police
authorities handling alien issues in the place of residence, before the
trimester expires. The abovementioned authorities shall go through the
registration and immediately grant a registration certificate, stating the
name and address of the person registering and the date of the
registration. Failure to comply with the registration requirement shall be
punished, according to provisions of article 27 of the present

2. Για τθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ εγγραφισ απαιτείται να προςκομιςκοφν ςτισ
ανωτζρω αναφερόμενεσ αρχζσ, ακριβζσ φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ δελτίου
ταυτότθτασ ι διαβατθρίου κακϊσ και

2. For the registration certificate to be granted, a valid identity card or
passport shall be presented, as well as

(α) βεβαίωςθ πρόςλθψθσ από τον εργοδότθ ι άλλο ζγγραφο από το οποίο να
προκφπτει απαςχόλθςθ ςε μιςκωτι δραςτθριότθτα ι άςκθςθ ανεξάρτθτθσ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ από τουσ πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ για τουσ οποίουσ
ζχει εφαρμογι το άρκρο 7 παρ. 1 ςτοιχείο (α),

(a) a confirmation of engagement from the employer or a certificate of
employment, or proof of being self-employed persons, as far as Union
citizens, to whom article 7, paragraph 1, point (a) applies, are concerned,

14

(β) επίςθμα ςτοιχεία που αποδεικνφουν ότι ο ενδιαφερόμενοσ πλθροί τουσ
όρουσ που κακορίηονται ςτο άρκρο 7 παρ. 1 ςτοιχείο (β), για τουσ πολίτεσ τθσ
Ζνωςθσ που εμπίπτουν ςτθ ρφκμιςθ αυτι,

(b) formal documentation as a proof that they satisfy the conditions laid
down in article 7, paragraph 1, point (b), as far as Union citizens to whom
this provision applies

(γ) απόδειξθ για τθν εγγραφι τουσ ςε εκπαιδευτικό ίδρυμα και για πλιρθ
αςφαλιςτικι κάλυψθ αςκενείασ, κακϊσ και διλωςθ ι άλλο ιςοδφναμο μζςο,
από το οποίο να προκφπτει ότι διακζτουν επαρκείσ πόρουσ, εφόςον πρόκειται
για τουσ πολίτεσ που εμπίπτουν ςτισ ρυκμίςεισ του άρκρου 7 παρ. 1 ςτοιχείο
(γ). Στθ διλωςθ, για τθν απόδειξθ κατοχισ από μζρουσ του ενδιαφερόμενου
επαρκϊν οικονομικϊν πόρων, δεν απαιτείται να αναφζρεται το ςυγκεκριμζνο
φψοσ αυτϊν.

(c) documentation as a proof of enrolment at an accredited
establishment and of comprehensive sickness insurance cover, as well as
a declaration or equivalent means as a proof that they have sufficient
resources, as far as citizens, to whom article 7, paragraph 1, point (c)
applies, are concerned. It is not required that this declaration refers to
any specific amount of resources.

3. Για τον υπολογιςμό τθσ κατοχισ επαρκϊν πόρων από μζρουσ των
ενδιαφερομζνων, λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ τθσ χορθγοφμενθσ ςτθν Ελλάδα
ελάχιςτθσ ςφνταξθσ.

3. As for an estimation to be made regarding the possession of sufficient
resources from the part of the concerned persons, the amount of
minimum social security pension paid by Greece shall be taken into
account.

4. Για να χορθγθκεί βεβαίωςθ εγγραφισ ςτα μζλθ τθσ οικογζνειασ ενόσ πολίτθ
τθσ Ζνωςθσ, που είναι επίςθσ πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ, απαιτείται θ προςκόμιςθ
των εξισ ςτοιχείων:

4. For the registration certificate to be granted to family members of
Union citizens, who are themselves Union citizens, the following
documents shall be presented:

(α) ακριβζσ φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου,

(a) true copy of a valid identity card or passport,

(β) επίςθμο ζγγραφο το οποίο πιςτοποιεί τθν φπαρξθ δεςμοφ ςυγγζνειασ,

(b) official document attesting to the existence of a family relationship,

(γ) ακριβζσ φωτοαντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ
που ςυνοδεφουν ι ζρχονται να ςυναντιςουν, εφόςον ζχει χορθγθκεί,

(c) true copy of the registration certificate of the Union citizen whom
they are accompanying or joining, if having been issued,

(δ) ακριβζσ φωτοαντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ γεννιςεωσ των τζκνων του

(d) true copy of certification of birth of the children of the Union citizen
15

πολίτθ τθσ Ζνωςθσ και/ι του *τθσ+ ςυηφγου του, ι αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό
θλικίασ,

and of those of his/her spouse, or a corresponding certificate of age

(ε) για τα άνω των 21 ετϊν τζκνα του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ και/ι του *τθσ+
ςυηφγου του, κακϊσ και για τουσ απευκείασ ανιόντεσ, ζγγραφο από τθν
αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ, το οποίο πιςτοποιεί ότι
ςυντθροφνται από τον πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, για δε τα λοιπά μζλθ τθσ
οικογζνειασ του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του άρκρου
3 παρ. 2 περίπτωςθ (α), ζγγραφο από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ
ι προζλευςθσ, το οποίο πιςτοποιεί ότι ηοφςαν υπό τθ ςτζγθ του ςτθ χϊρα
προζλευςθσ ι ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν φπαρξθ ςοβαρϊν λόγων υγείασ,
που κακιςτοφν απολφτωσ αναγκαία τθν προςωπικι φροντίδα του μζλουσ τθσ
οικογζνειασ από τον πολίτθ τθσ Ζνωςθσ.

(e) if children of the Union citizen or of his/her spouse are over the age of
21, document by the competent authority of the country of origin or the
country of which they have come certifying that they are dependants of
the Union citizen shall be presented, the same applying to the directly
ascendants as well, with respect to the rest members of the family of the
Union citizen, to whom provisions of article 3, paragraph 2, point (a)
applies, document by the competent authority of the country from which
they arrive certifying that they are members of his/her household or
proof of the existence of serious health grounds, which strictly require
the personal care of the family member by the Union citizen.

ςτ. ζγγραφθ απόδειξθ για τθν φπαρξθ ςτακερισ ςχζςθσ με τον πολίτθ τθσ
Ζνωςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που εμπίπτουν ςτο άρκρο 3 παρ. 2 ςτοιχείο (β).

(f) in cases falling under article 3, paragraph 2, point (b), documentary
proof of the existence of a durable relationship with the Union citizen

Αρκρο 9

Article 9

Χοριγθςθ Δελτίου Διαμονισ ςτα μζλθ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ που
είναι υπικοοι τρίτων χωρών

Granting of Residence Card to family members of the Union citizen,
who are nationals of a third country

(Αρκρα 10 και 9 παρ. 1, 2 και 3 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 10 and 9(1-3) of Directive 2004/38/ΕC)

1. Στα μζλθ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ που είναι υπικοοι τρίτων χωρϊν
και ζχουν δικαίωμα διαμονισ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 7 του
παρόντοσ, χορθγείται ατομικό δελτίο διαμονισ, το οποίο καλείται «Δελτίο
Διαμονισ μζλουσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ».

1. The right of residence of family members of a Union citizen who are
not nationals of a Member State and have right of residence according to
article 7 herein shall be evidenced by the issuing of a personal residence
document called "Residence card of a family member of a Union citizen"
16

2. Το μζλοσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, το οποίο είναι υπικοοσ τρίτθσ
χϊρασ και επικυμεί τθ χοριγθςθ του, κατά τθν παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου,
δελτίου διαμονισ, οφείλει να υποβάλει αίτθςθ ςτισ, κατά το άρκρο 9 παρ. 6
του παρόντοσ, αρμόδιεσ αρχζσ, εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία άφιξισ
του ςτθν Ελλάδα, εφόςον πλθροί τισ παρακάτω προχποκζςεισ:

2. The family member of a Union citizen who is a thirdcountry national
requesting the issue of a residence card according to article 9 para. 6
herein must submit an application according to article 9 para. 6 herein to
the competent authorities, within three months from the day he/she
entered Greece, if he/she meets the following conditions:

(α) Είναι κάτοχοσ ιςχφοντοσ διαβατθρίου ι άλλου ταξιδιωτικοφ εγγράφου
αναγνωριςμζνου από τθν Ελλάδα.

(a) Holds a valid passport or other travel document recognized by Greece.

(β) Αποδεικνφει εγγράφωσ τθν οικογενειακι του ςχζςθ με τον πολίτθ τθσ
Ζνωςθσ.

(b) Presents documentation on his/her family relationship with the Union
citizen.

(γ) Αποδεικνφει τθ νόμιμθ διαμονι του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ςτθν Ελλάδα.

(c) Presents proof of the legal residence of the Union citizen in Greece

(δ) Αποδεικνφει με κάκε πρόςφορο τρόπο ότι ςυντθρείται από τον πολίτθ τθσ
Ζνωςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ πρζπει να ςυντρζχει το πραγματικό αυτό
γεγονόσ, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.2 περιπτϊςεισ (β) και (γ).

(d) Presents any available proof that he/she is dependant of the Union
citizen, for the cases this true fact must occur, according to article 2
paragraph 2, points (b) and (c).

(ε) Αποδεικνφει, με ςχετικό ζγγραφο τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι προζλευςθσ, ότι ςυντθρείται από τον πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ι ότι
ηοφςε υπό τθ ςτζγθ του ςτθ χϊρα καταγωγισ ι ότι υπάρχουν ςοβαροί λόγοι
υγείασ που κακιςτοφν απολφτωσ αναγκαία τθν προςωπικι φροντίδα του
μζλουσ τθσ οικογζνειασ από τον πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3
παρ. 2 περίπτωςθ (α).

(e) Presents documentary, issued by the competent authority in the
country of origin or country from which he arrived, on him/her being
dependant of the Union citizen or on serious health grounds, which
strictly require the personal care of the family member by the Union
citizen, according to article 3 paragraph 2, point (a).

3. Η αίτθςθ για τθ χοριγθςθ δελτίου διαμονισ ςυνοδεφεται από τα
απαιτοφμενα προσ απόδειξθ τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων τθσ παρ. 2
δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τθν υπ. αρικμ. οικ. 24103/2005 απόφαςθ του

3. The application for the issuing of a residence card must be
accompanied by the required proof documents under the requirement of
par. 2, according to the decision of the Vice - Minister of Interior, Public
17

Υφυπουργοφ Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ
«Κακοριςμόσ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν για τθ χοριγθςθ και ανανζωςθ
τθσ άδειασ διαμονισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3386/2005» (ΦΕΚ 1804
Β'), όπωσ ιςχφει, κακϊσ και από πιςτοποιθτικόΦΕΚ 135 υγείασ, εφόςον
απαιτείται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 21 παρ. 9 του παρόντοσ.

Administration and Decentralization no. 24103/2005 "Definition of
required documentation for issuing of residence card according to the
provisions of L. 3386/2005" (G.G. 1804 Βϋ), as is in effect, and a health
certificate where it is required, according to the provisions of article 21,
par. 9 herein.

4. Η, κατά τθν παρ. 6 του παρόντοσ άρκρου, υπθρεςία ελζγχει τθν πλθρότθτα
των δικαιολογθτικϊν και χορθγεί άμεςα βεβαίωςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν
για τθ χοριγθςθ δελτίου διαμονισ. Η αίτθςθ με τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά διαβιβάηεται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία Αλλοδαπϊν και
Μετανάςτευςθσ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, το αργότερο εντόσ 15 θμερϊν
αφότου υποβλθκεί θ αίτθςθ. Η Υπθρεςία Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθσ
οικείασ Ρεριφζρειασ εξετάηει τθν αίτθςθ και, εφόςον δεν ςυντρζχουν λόγοι
δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ ι λόγοι δθμόςιασ υγείασ, εκδίδει απόφαςθ, με
τθν οποία χορθγείται δελτίο διαμονισ ςτα μζλθ οικογζνειασ του πολίτθ τθσ
Ζνωςθσ, το αργότερο εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
αίτθςθσ με όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.

4. The service under par. 6 of this article checks the completeness of the
documents and immediately issues a confirmation that the documents
were deposited for the issuing of a residence card. The application and
the required documents are forwarded to the competent Alien and
Immigration Service of the Region, within 15 days at the latest from the
application submission date. The Aliens and Immigration Service of the
Region, examines the application and if there are no public order and
security or public health issues involved, issues the decision by which the
residence card is issued to the members of the family of the Union
citizen, at the latest within six (6) months from the date the application
and the supporting documents were submitted.

5. Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ τθσ αίτθςθσ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ, με
απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ, επιβάλλεται χρθματικό
πρόςτιμο φψουσ εκατόν πενιντα (150) ευρϊ. Θεωρείται επιβαρυντικι
περίπτωςθ και δεν χορθγείται δελτίο διαμονισ, ςτθν περίπτωςθ που θ μθ
ςυμμόρφωςθ με τθν ανωτζρω απαίτθςθ υπερβεί το διάςτθμα του ενόσ ζτουσ.
Η διαδικαςία βεβαίωςθσ και καταβολισ του ανωτζρω προςτίμου ενεργείται
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.).

5. In case the application under paragraph 2 herein is not submitted, a
fine amounting to one hundred fifty (150) Euros is imposed by decision of
the General Secretary of the Region. Failure to comply with the above
requirement for a period of longer than a year, is considered an invidious
case, so as for the residence card not to be issued. The assessment and
deposit of the above fine is performed according to the provisions of
Public Income Collection Code.

18

6. Αρμόδια υπθρεςία για τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ, είναι θ υπθρεςία που
ορίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212
Α') για τθν παραλαβι των αιτιςεων, όπωσ ιςχφει.

6. The authority competent to receive the applications is the service
defined in accordance to the provisions of article 11 of L. 3386/2005 (G.
G. 212 Αϋ) for receiving applications, as in effect.
1)
A third-country national, who applies for the issue of a residence
permit in Greece, for one of the reasons of the present law, should, after
his entry in the country and before the expiration of his visa, unless
otherwise defined by the clauses of the present law, lodge an application
for its granting. Competent for the examination of the application is the
Service for Foreigners and Immigration of the Periphery that operates in
the prefecture of the place of his accommodation or residence.
The applications for the issue and renewal of residence permits are
lodged to the municipality or prefecture of the applicant’s place of
accommodation or residence.
Municipalities and prefectures examine whether all required documentary
evidence have been submitted and forward the relevant file to the
competent Service for Foreigners and Immigration of the Periphery within
fifteen days after its lodging.
Regarding residence permits issued by the Ministry of Interior, Public
Administration and Decentralization, the relevant application is lodged to
the competent Directorate of the Ministry.

Αρκρο 10

Article 10

Διάρκεια και ιςχφσ του Δελτίου Διαμονισ των μελών οικογζνειασ πολίτθ τθσ

Validity of the Residence Card of family members of a Union citizen,
19

Ζνωςθσπου είναι υπικοοι τρίτων χωρών

who are nationals of a third country

(Αρκρο 11 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 11 of Directive 2004/38/ΕC)

1. Το δελτίο διαμονισ των μελϊν οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ που είναι
υπικοοι τρίτων χωρϊν ζχει διάρκεια πζντε ζτθ ι τθν προβλεπόμενθ περίοδο
διαμονισ του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, εφόςον αυτι είναι μικρότερθ των πζντε
ετϊν.

1. The residence card of family members of Union citizen, who are
nationals of a third country, shall be valid for a period of five years or for
the envisaged period of residence of the Union citizen, if this period is
less than five years.

2. Η ιςχφσ του δελτίου διαμονισ δεν κίγεται από προςωρινζσ απουςίεσ που
δεν υπερβαίνουν τουσ ζξι μινεσ ετθςίωσ οφτε από απουςίεσ μεγαλφτερθσ
διάρκειασ για τθν εκπλιρωςθ υποχρεωτικισ ςτρατιωτικισ κθτείασ ι από μία
απουςία δϊδεκα ςυναπτϊν μθνϊν κατ’ ανϊτατο όριο για ςοβαροφσ λόγουσ,
ιδίωσ εγκυμοςφνθ και μθτρότθτα, ςοβαρι αςκζνεια, ςπουδζσ ι επαγγελματικι
κατάρτιςθ ι τοποκζτθςθ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ ι τρίτθ χϊρα.

2. The validity of the residence card shall not be affected by temporary
absences not exceeding six months per year or by absences of a longer
duration for fulfilment of compulsory military service or by an absence of
a maximum period of twelve consecutive months for important reasons,
such as pregnancy and childbirth, serious illness, study or vocational
training or a posting in another Member State or third country.

Αρκρο 11

Article 11

Διατιρθςθ του δικαιώματοσ διαμονισ από τα μζλθ τθσ οικογζνειασ ςε
περίπτωςθ κανάτου ι αναχώρθςθσ του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ

Retention of the right of residence by family members in the event of
death or departure of the Union citizen

(Αρκρα 12, 13 και 14 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 12, 13 and 14(2) of Directive 2004/38/ΕC)

1. Με τθν επιφφλαξθ του επόμενου εδαφίου, ο κάνατοσ του πολίτθ τθσ
Ζνωςθσ ι θ αναχϊρθςι του από τθν Ελλάδα, δεν κίγει το δικαίωμα διαμονισ
των μελϊν τθσ οικογζνειάσ του, τα οποία είναι υπικοοι κράτουσ μζλουσ. Ρριν
από τθν απόκτθςθ του δικαιϊματοσ μόνιμθσ διαμονισ, οι ενδιαφερόμενοι
πρζπει να πλθροφν,κατά περίπτωςθ, τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτα

1. Without prejudice to the next subparagraph, the Union citizen's death
or departure from Greece shall not affect the right of residence of his/her
family members who are nationals of a Member State. Before acquiring
the right of permanent residence, the persons concerned must meet, as
the case may be, the conditions laid down in points (a), (b), (c) or (d) of
20

ςτοιχεία (α), (β), (γ) ι (δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 7 του παρόντοσ.

paragraph 1 of article 7 herein.

2. Με τθν επιφφλαξθ του επόμενου εδαφίου, εάν ο πολίτθσ τθσ Ζνωςθσ
αποβιϊςει, τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του, τα οποία είναι υπικοοι τρίτων
χωρϊν, εφόςον διαμζνουν ςτθν Ελλάδα, ωσ μζλθ τθσ οικογζνειασ, επί ζνα ζτοσ
τουλάχιςτον πριν από το κάνατό του, διατθροφν το δικαίωμα διαμονισ ςε
προςωπικι βάςθ. Ρριν από τθν απόκτθςθ του δικαιϊματοσ μόνιμθσ διαμονισ,
κατά το άρκρο 13 του παρόντοσ, το δικαίωμα διαμονισ των προςϊπων τθσ
παρ. 1 και του ανωτζρου εδαφίου διατθρείται, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα
πρόςωπα αυτά αποδεικνφουν τθν ιδιότθτά τουσ ωσ μιςκωτϊν ι τθν άςκθςθ
ανεξάρτθτθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, ι αποδεικνφουν ότι διακζτουν
επαρκείσ πόρουσ για τουσ ίδιουσ και τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ, οφτωσ ϊςτε
να μθν επιβαρφνουν, κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτθν Ελλάδα, το
ςφςτθμα κοινωνικισ πρόνοιασ τθσ Χϊρασ, κακϊσ και ότι ζχουν πλιρθ
αςφαλιςτικι κάλυψθ αςκενείασ ςτθν Ελλάδα, ι, τζλοσ, αποδεικνφουν ότι είναι
μζλθ τθσ ιδθ ςυςτακείςθσ, ςτθν Ελλάδα, οικογζνειασ ενόσ προςϊπου, το
οποίο πλθροί τισ ανωτζρω προχποκζςεισ. Η ζννοια των επαρκϊν πόρων
ορίηεται ςτο άρκρο 8 παρ. 3 του παρόντοσ.Για τθν, κατά τα ανωτζρω,
διατιρθςθ του δικαιϊματοσ διαμονισ:

2. Without prejudice to the next subparagraph, if a Union citizen dies,
his/her family members who are nationals of a third country and have
been residing in Greece, as family members for at least one year before
the Union citizen's death, shall retain the right of residence on a personal
basis. Before acquiring the right of permanent residence, under article 13
herein, the right of residence of the persons concerned shall remain,
under the condition that they are able to prove that they are workers or
self-employed persons or that they have sufficient resources for
themselves and their family members, not to become a burden on the
social welfare system of Greece during their period of residence and have
comprehensive sickness insurance cover in Greece, or that they are
members of the family, already constituted in Greece, of a person
satisfying the above requirements. Sufficient resources shall be defined in
article 8, paragraph 3 herein.

(α) τα μζλθ τθσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, τα οποία είναι επίςθσ πολίτεσ
τθσ Ζνωςθσ, υποχρεοφνται να υποβάλουν ςτισ κατά τόπον αρμόδιεσ για τον
χειριςμό κεμάτων αλλοδαπϊν αςτυνομικζσ αρχζσ, τα κατά περίπτωςθ
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 8 παρ. 2 του παρόντοσ δικαιολογθτικά,
ςυνοδευόμενα από λθξιαρχικι πράξθ κανάτου ςτθν περίπτωςθ κανάτου του
πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ι υπεφκυνθ διλωςθ του ετζρου των ςυηφγων ότι ο πολίτθσ

21

τθσ Ζνωςθσ αναχϊρθςε από τθν Ελλάδα,
(β) τα μζλθ τθσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, τα οποία είναι υπικοοι τρίτων
χωρϊν, υποχρεοφνται να υποβάλουν ςτισ, κατά το άρκρο 9 παρ. 6 του
παρόντοσ, αρμόδιεσ αρχζσ, τα εξισ δικαιολογθτικά:- Ακριβζσ φωτοαντίγραφο
ιςχφοντοσ δελτίου διαμονισ- Επικυρωμζνο αντίγραφο εκκακαριςτικοφ
ςθμειϊματοσ τθσ Εφορίασ ι άλλα επίςθμα αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν
φπαρξθ πόρων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 παρ. 3 του παρόντοσ.Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα ςτον οποίον είναι αςφαλιςμζνοι για τθν
πλιρθ κάλυψθ των δαπανϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ, για τουσ ίδιουσ και τα
προςτατευμζνα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ, που τουσ βαρφνουν.- Για τθν
πιςτοποίθςθ των γεγονότων του παρόντοσ άρκρου, λθξιαρχικι πράξθ κανάτου
ςτθν περίπτωςθ κανάτου του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ι υπεφκυνθ διλωςθ του
εταίρου των ςυηφγων ότι ο πολίτθσ τθσ Ζνωςθσ αναχϊρθςε από τθν Ελλάδα
3. Η αναχϊρθςθ του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τθν Ελλάδα ι ο κάνατόσ του δεν
ςυνεπάγεται απϊλεια του δικαιϊματοσ διαμονισ των τζκνων του ι του γονζα
ο οποίοσ ζχει πράγματι τθν επιμζλεια των τζκνων, ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ,
εφόςον τα τζκνα διαμζνουν ςτθν Ελλάδα, και είναι εγγεγραμμζνα ςε
εκπαιδευτικό ίδρυμα, με ςκοπό τθν πραγματοποίθςθ ςπουδϊν, ζωσ τθν
ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ. Ρροσ απόδειξθ του γεγονότοσ αυτοφ, οι
ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να υποβάλουν ςτισ κατά τόπον αρμόδιεσ για
τον χειριςμό κεμάτων αλλοδαπϊν αςτυνομικζσ αρχζσ, όταν πρόκειται για
πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ ι ςτισ, κατά το άρκρο 9 παρ. 6 του παρόντοσ, αρμόδιεσ
αρχζσ, όταν πρόκειται για υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, βεβαίωςθ εγγραφισ των
τζκνων ςε εκπαιδευτικό ίδρυμα.

3. Union citizen's departure from Greece or his/her death shall not entail
loss of the right of residence of his/her children or of the parent, who
actually has the custody of the children, irrespective of nationality, if the
children reside in Greece and are enrolled at an educational institution,
for the purpose of studying there, until the completion of their studies.
For proof of this, the persons concerned must submit to the local police
authorities responsible for handling alien issues in the case of Union
citizens or the competent authorities under article 9 paragraph 6 herein,
in the cases of third-country nationals, a certification of enrolment of the
children in an educational institution.

22

4. Τα μζλθ τθσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ διατθροφν το δικαίωμα
διαμονισ δυνάμει των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου, ενόςω πλθροφν τισ
προχποκζςεισ του άρκρου αυτοφ. Σε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, όπου
υπάρχει εφλογθ αμφιβολία για το κατά πόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ
του παρόντοσ άρκρου, διενεργοφνται ςχετικοί ζλεγχοι από τισ αρμόδιεσ για το
χειριςμό κεμάτων αλλοδαπϊν αςτυνομικζσ αρχζσ του τόπου κατοικίασ τουσ,
όταν πρόκειται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ι μελϊν τθσ οικογζνειάσ του που είναι
επίςθσ πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ ι τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ Αλλοδαπϊν και
Μετανάςτευςθσ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ όταν πρόκειται για μζλθ οικογζνειασ
πολίτθ τθσ Ζνωςθσ που είναι υπικοοι τρίτων χωρϊν. Οι ζλεγχοι αυτοί δεν
διενεργοφνται ςυςτθματικά.

11.4 The family members of a Union citizen retain the right of residence
by virtue of the provisions of this article, if they meet the conditions
being set by this article. In particular cases, where there is reasonable
doubt as to if these conditions are met, inspections are performed by the
competent police authorities in the place of their residence, which are
authorized to handle alien issues for the cases concerning Union citizens
or members of their family who are also Union citizens, or by the
competent Alien and Immigration Services of the Region, for the cases
where the members of the family of the Union citizen are nationals of a
third country. These inspections can not be systematic.

Αρκρο 12

Article 12

Διατιρθςθ του δικαιώματοσ διαμονισ από τα μζλθ τθσ οικογζνειασ ςε
περίπτωςθ διαηυγίου, ακφρωςθσ του γάμου ι λιξθσ τθσ καταχωρθμζνθσ
ςυμβίωςθσ με τον πολίτθ τθσ Ζνωςθσ

Retention of the right of residency by family members in the event of
divorce, annulment of marriage or termination of registered
partnership with the Union citizen

(Αρκρα 12, 13, 14 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ).

(Article 12, 13, 14(2) of Directive 2004/38/ΕC)

1. Με τθν επιφφλαξθ του δευτζρου εδαφίου, το διαηφγιο ι θ ακφρωςθ του
γάμου του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, δεν κίγει το δικαίωμα διαμονισ των μελϊν τθσ
οικογενείασ του, τα οποία είναι υπικοοι κράτουσ μζλουσ. Ρριν από τθν
απόκτθςθ του δικαιϊματοσ μόνιμθσ διαμονισ, οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να
πλθροφν, κατά περίπτωςθ, τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτα ςτοιχεία (α), (β),
(γ) ι (δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 7 του παρόντοσ.

1. Without prejudice to the second subparagraph, divorce or annulment
of the Union citizen's marriage shall not affect the right of residence of
his/her family members, who are nationals of a Member State. Before
acquiring the right of permanent residence, the persons concerned must
meet, as the case may be, the conditions laid down in points (a), (b), (c)
or (d) of paragraph 1 of article 7 herein.

2. Με τθν επιφφλαξθ του δευτζρου εδαφίου, το διαηφγιο ι θ ακφρωςθ του

2. Without prejudice to the second subparagraph, divorce or annulment
23

γάμου δεν ςυνεπάγεται απϊλεια του δικαιϊματοσ διαμονισ των μελϊν τθσ
οικογζνειασ του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, τα οποία είναι υπικοοι τρίτων χωρϊν. Τα
εν λόγω μζλθ τθσ οικογζνειασ διατθροφν το δικαίωμα διαμονισ, ςε προςωπικι
βάςθ, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:

of marriage shall not entail loss of the right of residence of a Union
citizen's family members, who are nationals of third countries. The said
family members shall retain the right of residence on a personal basis,
where:

(α) εάν ο γάμοσ διιρκθςε, ζωσ τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ διαηυγίου
ι ακφρωςθσ του γάμου, τρία ζτθ τουλάχιςτον, εκ των οποίων το ζνα ζτοσ ςτθν
Ελλάδα,

(a) prior to initiation of the divorce or annulment proceedings marriage
has lasted at least three years, including one year in Greece,

(β) εάν θ επιμζλεια των τζκνων του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ζχει ανατεκεί ςτον
ςφηυγο που είναι υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ, με ζναν από τουσ προβλεπόμενουσ
νόμιμουσ τρόπουσ,

(b) if the custody of the children of Union citizen has been assigned by
legal means to the spouse who is a national of a third country,

(γ) εάν τοφτο υπαγορεφεται από ιδιαιτζρωσ δυςχερείσ καταςτάςεισ, όπωσ ςτθν
περίπτωςθ που το μζλοσ τθσ οικογζνειασ κατζςτθ κφμα οικογενειακισ βίασ,
ενόςω υφίςτατο ο γάμοσ,

(c) if this is prescribed by particularly difficult circumstances, such as
having been a victim of domestic violence, while the marriage was
subsisting

(δ) εάν ο ςφηυγοσ που είναι υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ απολαφει, με ζναν από τουσ
προβλεπόμενουσ νόμιμουσ τρόπουσ, του δικαιϊματοσ επικοινωνίασ με
ανιλικο τζκνο, υπό τον όρο ότι ςτθ ςχετικι ςυμφωνία ι απόφαςθ κρίκθκε ότι
οι επιςκζψεισ πρζπει να πραγματοποιοφνται ςτθν Ελλάδα και για όςο
διάςτθμα απαιτείται. Ρριν από τθν απόκτθςθ του δικαιϊματοσ μόνιμθσ
διαμονισ, κατά το άρκρο 13 του παρόντοσ, το δικαίωμα διαμονισ των
προςϊπων τθσ παρ. 1 και 2 διατθρείται, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα πρόςωπα
αυτά αποδεικνφουν τθν ιδιότθτά τουσ ωσ μιςκωτϊν ι τθν άςκθςθ ανεξάρτθτθσ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ, ι αποδεικνφουν ότι διακζτουν επαρκείσ πόρουσ
για τουσ ίδιουσ και τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ, οφτωσ ϊςτε να μθν
επιβαρφνουν, κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτθν Ελλάδα, το ςφςτθμα

(d) if the spouse who is a national of a third country has the right of
access to with a minor child by legal means, provided that at the relevant
agreement or court order it has been ruled that such access must take
place in Greece, and for as long as is required. Before acquiring the right
of permanent residence, under article 13 herein, the right of residence of
the persons under paragraph 1 and 2 shall remain under the condition
that they are able to prove that they are workers or self-employed
persons or that they have sufficient resources for themselves and their
family members not to become a burden on the social welfare system of
Greece during their period of residence and have comprehensive sickness
insurance cover in Greece or that they are members of the family,
24

κοινωνικισ πρόνοιασ τθσ Χϊρασ, κακϊσ και ότι ζχουν πλιρθ αςφαλιςτικι
κάλυψθ αςκενείασ ςτθν Ελλάδα, ι, τζλοσ αποδεικνφουν ότι είναι μζλθ τθσ ιδθ
ςυςτακείςθσ, ςτθν Ελλάδα, οικογζνειασ ενόσ προςϊπου, το οποίο πλθροί τισ
ανωτζρω προχποκζςεισ. Η ζννοια των επαρκϊν πόρων ορίηεται ςτο άρκρο 8
παρ. 3 του παρόντοσ.

already constituted in Greece, of a person satisfying the above
requirements. "Sufficient resources" shall be as defined in article 8,
paragraph 3 herein.

3. Για τθ διατιρθςθ του δικαιϊματοσ διαμονισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
παρόντοσ άρκρου, το μζλοσ τθσ οικογζνειασ του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ υποβάλλει
ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ, τα εξισ δικαιολογθτικά:

3. Union citizens and their family members, irrespective of nationality,
have the right of residence provided by the above provisions, as long as
they do not constitute an excessive burden to the Greek social welfare
system.

(α) όταν πρόκειται για μζλθ τθσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, τα οποία είναι
επίςθσ πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ, υποχρεοφνται να υποβάλουν ςτισ κατά τόπον
αρμόδιεσ για τον χειριςμό κεμάτων αλλοδαπϊν αςτυνομικζσ αρχζσ, τα κατά
περίπτωςθ προβλεπόμενα ςτο άρκρο 8 παρ. 2 του παρόντοσ δικαιολογθτικά,
ςυνοδευόμενα από:- απόφαςθ διαηυγίου με τον πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ιδικαςτικι απόφαςθ ακφρωςθσ γάμου ι- επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ
καταγγελίασ που ζχει υποβάλλει ςε αρμόδια ελλθνικι αρχι, ςτθν περίπτωςθ
άςκθςθσ ενδοοικογενειακισ βίασ ι οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο, από το οποίο
να προκφπτει ςυνδρομι ιδιαιτζρωσ δυςχερϊν καταςτάςεων ι δικαςτικι
απόφαςθ ι- επίςθμο αποδεικτικό ζγγραφο ι υπεφκυνθ διλωςθ του πολίτθ
τθσ Ζνωςθσ, ςχετικά με τθ λιξθ τθσ καταχωριςμζνθσ ςυμβίωςθσ.
(β) όταν πρόκειται για μζλθ τθσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, τα οποία είναι
υπικοοι τρίτων χωρϊν, υποχρεοφνται να υποβάλουν ςτισ, κατά το άρκρο 9
παρ. 6 του παρόντοσ, αρμόδιεσ αρχζσ, τα εξισ δικαιολογθτικά:- Ακριβζσ
φωτοαντίγραφο ιςχφοντοσ δελτίου διαμονισ,- Επικυρωμζνο αντίγραφο
25

εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ τθσ Εφορίασ ι άλλα επίςθμα αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθν φπαρξθ πόρων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 παρ. 3
του παρόντοσ,- Βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα ςτον οποίον είναι
αςφαλιςμζνοι για τθν πλιρθ κάλυψθ των δαπανϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ,
για τουσ ίδιουσ και τα προςτατευμζνα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ, που τουσ
βαρφνουν,- απόφαςθ διαηυγίου ςτθν περίπτωςθ διαηυγίου, ι- απόφαςθ
διαηυγίου και δικαςτικι απόφαςθ για τθν επιμζλεια των τζκνων ςτθν
περίπτωςθ που αυτι ζχει ανατεκεί ςτον ζτερο των ςυηφγων, ι- επικυρωμζνο
αντίγραφο τθσ καταγγελίασ που ζχει υποβάλει ςε αρμόδια Ελλθνικι αρχι ςτθν
περίπτωςθ άςκθςθσ ενδοοικογενειακισ βίασ ι οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο,
από το οποίο να προκφπτει θ ςυνδρομι ιδιαιτζρωσ δυςχερϊν καταςτάςεων ι
δικαςτικι απόφαςθ, ι- ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυηφγων ι δικαςτικι
απόφαςθ, από τα οποία να προκφπτει θ ρφκμιςθ του δικαιϊματοσ
επικοινωνίασ του ετζρου των ςυηφγων όταν αυτόσ είναι υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ,
με ανιλικο τζκνο τουσ ςτθν Ελλάδα.
4. Τα μζλθ τθσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ διατθροφν το δικαίωμα
διαμονισ δυνάμει των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου, ενόςω πλθροφν τισ
προχποκζςεισ του άρκρου αυτοφ. Σε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, όπου
υπάρχει εφλογθ αμφιβολία για το κατά πόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ
του παρόντοσ άρκρου, διενεργοφνται ςχετικοί ζλεγχοι από τισ αρμόδιεσ για το
χειριςμό κεμάτων αλλοδαπϊν αςτυνομικζσ αρχζσ του τόπου κατοικίασ τουσ,
όταν πρόκειται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ι μελϊν τθσ οικογζνειάσ του που είναι
επίςθσ πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ ι τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ Αλλοδαπϊν και
Μετανάςτευςθσ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ όταν πρόκειται για μζλθ οικογζνειασ
πολίτθ τθσ Ζνωςθσ που είναι υπικοοι τρίτων χωρϊν. Οι ζλεγχοι αυτοί δεν

12.4 The family members of a Union citizen retain the right of residence
by virtue of the provisions of this article, if they meet the conditions
being set by this article. In particular cases, where there is reasonable
doubt as to if these conditions are met, inspections are performed by the
competent police authorities in the place of their residence, which are
authorized to handle alien issues for the cases concerning Union citizens
or members of their family who are also Union citizens, or by the
competent Alien and Immigration Services of the Region, for the cases
where the members of the family of the Union citizen are nationals of a
third country. These inspections cannot be systematic.
26

διενεργοφνται ςυςτθματικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

CHAPTER IV

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΙΜΗ΢ ΔΙΑΜΟΝΗ΢

RIGHT OF PERMANENT RESIDENCE

Αρκρο 13

Article 13

Γενικόσ κανόνασ για τουσ πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ και τα μζλθ των οικογενειών
τουσ

General rule for Union citizens and their family members

(Αρκρο 16 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 16 of Directive 2004/38/ΕC)

1. Οι πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ οι οποίοι ζχουν διαμείνει νομίμωσ για ςυνεχζσ
χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν ςτθν Ελλάδα και τα κατά τθν παρ. 2 άρκρου 2
του παρόντοσ μζλθ οικογζνειασ που διαμζνουν νομίμωσ με τον πολίτθ τθσ
Ζνωςθσ για ςυνεχζσ χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν ζχουν δικαίωμα μόνιμθσ
διαμονισ. Το δικαίωμα αυτό δεν υπόκειται ςτουσ όρουσ που προβλζπονται
από τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου ΙΙΙ.

1. Union citizens who have resided legally for a continuous period of five
years in Greece, as well as the family members referred to in paragraph 2
of article 2 herein, who legally reside with the Union citizen for a
continuous period of five years, shall have the right of permanent
residence, shall have the right of permanent residence. This right shall
not be subject to the conditions provided for in Chapter III. *…+

2. Το αδιάλειπτο τθσ διαμονισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου δεν κίγεται
από προςωρινζσ απουςίεσ που δεν υπερβαίνουν ςυνολικά τουσ ζξι μινεσ
ετθςίωσ, οφτε από απουςίεσ μεγαλφτερθσ διάρκειασ για τθν εκπλιρωςθ
υποχρεωτικισ ςτρατιωτικισ κθτείασ ι από μία απουςία δϊδεκα ςυναπτϊν
μθνϊν κατ' ανϊτατο όριο, για ςοβαροφσ λόγουσ, ιδίωσ εγκυμοςφνθ και
μθτρότθτα, ςοβαρι αςκζνεια, ςπουδζσ ι επαγγελματικι κατάρτιςθ ι
τοποκζτθςθ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ ι τρίτθ χϊρα.

2. Continuity of residence under paragraph 1 of the present article shall
not be affected by temporary absences not exceeding a total of six
months per year, or by absences of a longer duration for compulsory
military service, or by one absence of a maximum of twelve consecutive
months for important reasons, such as pregnancy and childbirth, serious
illness, study or vocational training, or a posting in another Member State
or third country.

3. Μετά τθν απόκτθςθ του δικαιϊματοσ τθσ μόνιμθσ διαμονισ θ απϊλεια

3. Once acquired, the right of permanent residence shall be lost only
27

αυτοφ επζρχεται μόνο ςε περίπτωςθ απουςίασ του ενδιαφερόμενου από τθν
Ελλάδα, για χρονικό διάςτθμα που υπερβαίνει τα δφο ςυναπτά ζτθ.

through absence of the concerned person from Greece for a period
exceeding two consecutive years.

Αρκρο 14

Article 14

Παρεκκλίςεισ για τα πρόςωπα τα οποία δεν εργάηονται πλζον ςτθν
Ελλάδακαι για τα μζλθ των οικογενειών τουσ

Exemptions for persons no longer working in Greece and their family
members

(Αρκρο 17 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 17 of Directive 2004/38/ΕC)

1. Κατά παρζκκλιςθ από τα οριηόμενα ςτο άρκρο 13, οι πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ
ζχουν δικαίωμα μόνιμθσ διαμονισ πριν τθ ςυμπλιρωςθ των πζντε ετϊν
ςυνεχοφσ διαμονισ, ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:

1. By way of derogation from Article 13, the right of permanent residence
in Greece shall be enjoyed by Union citizens before completion of a
continuous period of five years of residence at the following cases:

(α) είναι μιςκωτοί ι αςκοφν ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα και κατά
το χρόνο παφςθσ τθσ εργαςίασ τουσ ςτθν Ελλάδα, ζχουν ςυμπλθρϊςει τθν
θλικία που ορίηεται από το εκνικό δίκαιο για τθν απόκτθςθδικαιωμάτων ςε
ςφνταξθ γιρατοσ, ι είναι μιςκωτοί και ζχουν παφςει να αςκοφν μιςκωτι
δραςτθριότθτα λόγω πρόωρθσ ςυνταξιοδότθςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
εργάςκθκαν ςτθν ελλθνικι επικράτεια τουλάχιςτον τουσ προθγοφμενουσ
δϊδεκα μινεσ και ζχουν διαμείνει ςε αυτι ςυνεχϊσ για περιςςότερα από τρία
ζτθ. Αν δεν αναγνωρίηεται το δικαίωμα ςφνταξθσ γιρατοσ ςε οριςμζνεσ
κατθγορίεσ αςκοφντων ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα, οι
ενδιαφερόμενοι κεμελιϊνουν το δικαίωμα μόνιμθσ διαμονισ όταν
ςυμπλθρϊςουν το 60ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ,

(a) they are workers or self-employed persons who, at the time they
stopped working in Greece, have reached the age laid down by national
law for entitlement to an old age pension or they are workers who
ceased paid employment to take early retirement, provided that they
have been working in the Greek territory for at least the preceding
twelve months and have resided there continuously for more than three
years. If the right to an old age pension is not granted to certain
categories of self-employed persons, the persons concerned shall a age
condition shall acquire the right of permanent residence once they reach
the age of 60.

(β) είναι μιςκωτοί ι αςκοφν ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα και
διζμεναν ςυνεχϊσ για περιςςότερα από δφο ζτθ ςτθν Ελλάδα, εφόςον

(b) they are workers or self-employed persons who have resided
continuously in Greece for more than two years and have stopped
28

ζπαυςαν να εργάηονται εξαιτίασ μόνιμθσ ανικανότθτασ προσ εργαςία. Av θ
ανικανότθτα αυτι είναι ςυνζπεια εργατικοφ ατυχιματοσ ι άλλθσ
επαγγελματικισ αςκενείασ, που παρζχει ευεργζτθμα το οποίο αναγνωρίηεται
ςτον ενδιαφερόμενο εν όλω ι εν μζρει από τον αρμόδιο φορζα τθσ Χϊρασ, δεν
επιβάλλονται όροι ςτθ διάρκεια τθσ παραμονισ.

working there as a result of permanent incapacity to work. If such
incapacity is the result of an accident at work or an occupational disease
entitling the person concerned to a benefit payable in full or in part by
the competent entity of the Country, no condition shall be imposed as to
length of residence;

(γ) είναι μιςκωτοί ι αςκοφν ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα και μετά
τθ ςυμπλιρωςθ τριϊν ετϊν ςυνεχοφσ απαςχόλθςθσ και διαμονισ ςτθ Χϊρα,
αςκοφν μιςκωτι ι ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα ςε άλλο κράτοσ
μζλοσ και διατθροφν ωσ τόπο διαμονισ τουσ τθν Ελλάδα, όπου και
επιςτρζφουν, καταρχιν, κακθμερινϊσ ι τουλάχιςτον άπαξ εβδομαδιαίωσ. Για
τουσ ςκοποφσ τθσ απόκτθςθσ των δικαιωμάτων που προβλζπονται ςτα
ςτοιχεία α και β, οι περίοδοι απαςχόλθςθσ ςτο κράτοσ μζλοσ όπου εργάηεται ο
ενδιαφερόμενοσ λογίηονται ωσ περίοδοι απαςχόλθςθσ που
πραγματοποιικθκαν ςτθ Χϊρα.Οι περίοδοι ακοφςιασ ανεργίασ, που ζχουν
καταγραφεί από τθν αρμόδια υπθρεςία απαςχόλθςθσ, οι περίοδοι διακοπισ
δραςτθριότθτασ που δεν οφείλονται ςτθ βοφλθςθ του ενδιαφερομζνου κακϊσ
και οι απουςίεσ από τθν εργαςία ι θ διακοπι δραςτθριότθτασ λόγω αςκενείασ
ι ατυχιματοσ, λογίηονται ωσ περίοδοι απαςχόλθςθσ.

(c) they are workers or self-employed persons who, after three years of
continuous employment and residence in Greece, work in an employed
or self-employed capacity in another Member State, while retaining their
place of residence in Greece, to which they return, on a basis daily or at
least once a week.

2. Οι όροι τθσ διάρκειασ παραμονισ και απαςχόλθςθσ που προβλζπονται ςτο
ςτοιχείο (α) τθσ παρ. 1, κακϊσ και ο όροσ τθσ διάρκειασ διαμονισ που
προβλζπεται ςτο ςτοιχείο (β) τθσ παρ. 1, δεν ιςχφουν αν ο *θ+ ςφηυγοσ του
μιςκωτοφ ι του αςκοφντοσ ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα, ζχει τθν
ελλθνικι ικαγζνεια ι απϊλεςε τθν ελλθνικι ικαγζνεια λόγω γάμου με τον εν
λόγω μιςκωτό ι τον αςκοφντα ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα.

29

3. Ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ, τα μζλθ τθσ οικογζνειασ μιςκωτοφ ι αςκοφντοσ
ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα, που διαμζνουν μαηί του ςτθν Ελλάδα,
ζχουν δικαίωμα μόνιμθσ διαμονισ, πριν από τθ ςυμπλιρωςθ των πζντε ετϊν
ςυνεχοφσ διαμονισ, εφόςον ο ίδιοσ ο μιςκωτόσ ι ο αςκϊν ανεξάρτθτθ
οικονομικι δραςτθριότθτα ζχει αποκτιςει δικαίωμα μόνιμθσ διαμονισ ςτθ
χϊρα κατά τθν παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου.
4. Σε περίπτωςθ που ο μιςκωτόσ ι ο αςκϊν ανεξάρτθτθ οικονομικι
δραςτθριότθτα απεβίωςε ενόςω ακόμθ εργαηόταν αλλά πριν αποκτιςει το
κακεςτϊσ μόνιμθσ διαμονισ ςτθν Ελλάδα βάςει τθσ παραγράφου 1, τα
διαμζνοντα μαηί του μζλθ τθσ οικογζνειάσ του ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ, ζχουν
δικαίωμα μόνιμθσ διαμονισ, με τθν προχπόκεςθ ότι:
(α) ο μιςκωτόσ ι ο αςκϊν ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα διζμενε
ςυνεχϊσ, μζχρι τον κάνατό του, επί δφο ζτθ ςτθν ελλθνικι επικράτεια, ι
(β) ο κάνατόσ του οφείλεται ςε εργατικό ατφχθμα ι επαγγελματικι αςκζνεια,
ι
(γ) ο επιηϊν ςφηυγοσ ζχει απολζςει τθν ελλθνικι ικαγζνεια λόγω του γάμου
του με τον μιςκωτό ι τον αςκοφντα ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα.
Αρκρο 15

Article 15

Απόκτθςθ δικαιώματοσ μόνιμθσ διαμονισ από οριςμζνα μζλθ τθσ
οικογζνειασπου είναι υπικοοι τρίτων χωρών(Αρκρο 18 τθσ Οδθγίασ
2004/38/ΕΚ)

Acquisition of the right of permanent residence by certain family
members who are not nationals of a Member State

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του προθγουμζνου άρκρου, τα μζλθ τθσ

Without prejudice to the previous article, the family members of a Union
30

οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ που είναι υπικοοι τρίτων χωρϊν και εμπίπτουν
ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 12
του παρόντοσ, πλθροφν δε τουσ εκεί προβλεπόμενουσ όρουσ, αποκτοφν
δικαίωμα μόνιμθσ διαμονισ, εφόςον ζχουν διαμείνει νομίμωσ ςτθν Ελλάδα για
πζντε (5) ςυνεχι ζτθ.

citizen who are nationals of a third country and who fall under the field of
application of paragraph 2 of article 11 and paragraph 2 of article 12
herein, while satisfying the conditions laid down therein, shall acquire the
right of permanent residence after having legally resided in Greece for a
period of five consecutive years.

Αρκρο 16

Article 16

Ζγγραφο πιςτοποίθςθσ μόνιμθσ διαμονισ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ

Document certifying permanent residence of Union citizens

(Αρκρο 19 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 19 of Directive 2004/38/ΕC)

Αφοφ εξακριβωκεί θ διάρκεια παραμονισ των πολιτϊν τθσ Ζνωςθσ που είναι
δικαιοφχοι μόνιμθσ διαμονισ, με τθν προςκόμιςθ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ, οι
αρμόδιεσ για το χειριςμό κεμάτων αλλοδαπϊν αςτυνομικζσ αρχζσ του τόπου
κατοικίασ τουσ χορθγοφν, κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ που υποβάλλεται
αυτοπροςϊπωσ, ζγγραφο που πιςτοποιεί τθ μόνιμθ διαμονι τουσ.

After having verified duration of residence of Union citizens who are
eligible for permanent residence following a submission of written
registration, the police authorities assigned to handle alien issues in the
place of residence shall grant, upon application submitted in person, the
document certifying permanent residence.

Αρκρο 17

Article 17

Χοριγθςθ Δελτίου μόνιμθσ διαμονισ ςε μζλθ οικογζνειασ πολίτθ Ζνωςθσπου
είναι υπικοοι τρίτων χωρών (Αρκρα 20, 21 και 36 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

Permanent residence card for family members who are not nationals of
a Member State

1. Στα μζλθ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ που είναι υπικοοι τρίτθσ χϊρασ και
ζχουν δικαίωμα μόνιμθσ διαμονισ, κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ,
χορθγείται ατομικό δελτίο μόνιμθσ διαμονισ, το οποίο καλείται «Δελτίο
Μόνιμθσ Διαμονισ μζλουσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ».

1. Family members of Union citizens who are nationals of a third country
having the right of permanent residency, according to the provisions
herein, are issued with a permanent residence card which is called
"Permanent Residence Card of family member of Union citizen".

2. Για τθ χοριγθςθ του δελτίου μόνιμθσ διαμονισ, ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ

2. In order to be granted with a permanent residence card, the third31

υποβάλλει αίτθςθ ςτισ, κατά το άρκρο 9 παρ. 6 του παρόντοσ, αρμόδιεσ αρχζσ,
πριν τθν λιξθ του δελτίου διαμονισ του, θ οποία ςυνοδεφεται από τα εξισ
δικαιολογθτικά:

country national must submit an application to the competent authorities
referred to in article 9 paragraph 6 herein before the expiration of
his/her residence card, which must be accompanied by the following
supporting documentation:

(α) Αντίγραφο του ιςχφοντοσ δελτίου διαμονισ.

(a) A copy of a valid residence card.

(β) Επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ι του εγγράφου
πιςτοποίθςθσ μόνιμθσ διαμονισ του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των άρκρων 8 και 16 αντίςτοιχα, του παρόντοσ

(b) Attested copy of the registration certification or the certificate of
permanent residence of the Union citizen, according to the provisions of
articles 8 and 16 respectively, herein,

(γ) Σε περίπτωςθ κανάτου του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, βεβαίωςθ από τθν αρμόδια
αρχι για το χρόνο διαμονισ του ςτθν Ελλάδα ι βεβαίωςθ από τθν αρμόδια
αρχι ότι ο κάνατόσ του οφείλεται ςε εργατικό ατφχθμα ι επαγγελματικι
αςκζνεια.

(c) In the case of death of the Union citizen, certificate by the competent
authority for the period of residence in Greece or confirmation from the
same authority that death was a result of an accident at work or
occupational disease.

(δ) Ρρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ ι άλλο επίςθμο
ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει ο ςυγγενικόσ δεςμόσ.

(d) Recent family status certificate or other official document proving the
said family relation

3. Η αρμόδια υπθρεςία για τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ ελζγχει τθν πλθρότθτα
των δικαιολογθτικϊν και χορθγεί άμεςα βεβαίωςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν
για τθ χοριγθςθ δελτίου μόνιμθσ διαμονισ. Η αίτθςθ με τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά διαβιβάηεται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία Αλλοδαπϊν και
Μετανάςτευςθσ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, το αργότερο εντόσ 15 θμερϊν
αφότου υποβλθκεί θ αίτθςθ. Η ανωτζρω υπθρεςία εξετάηει τθν αίτθςθ και,
εφόςον δεν ςυντρζχουν λόγοι δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ, εκδίδει
απόφαςθ, με τθν οποία χορθγείται δελτίο μόνιμθσ διαμονισ ςτα μζλθ
οικογζνειασ του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, το αργότερο εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν

3. In order to accept the application, the competent authority checks the
completeness of documentation and immediately issues a certificate
regarding the submission of the documentation for the granting of
permanent residence card. The application accompanied by the required
documents is being forwarded to the competent Aliens and Immigration
Service of the Region, within 15 days at the latest from the date the
application was submitted. The above service examines the application
and if there are no public order and security or public health issues
involved, issues the decision by which the residence card is granted to
32

θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ με όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά .

the members of the family of the Union citizen, at the latest within six (6)
months from the date the application and the supporting documents
were submitted.

4. Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ τθσ αίτθςθσ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, με
απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ επιβάλλεται χρθματικό
πρόςτιμο φψουσ μζχρι εκατόν πενιντα (150) ευρϊ. Θεωρείται επιβαρυντικι
περίπτωςθ και δεν χορθγείται δελτίο μόνιμθσ διαμονισ, ςτθν περίπτωςθ που θ
μθ ςυμμόρφωςθ με τθν ανωτζρω απαίτθςθ υπερβεί το διάςτθμα του ενόσ
ζτουσ. Η διαδικαςία βεβαίωςθσ και καταβολισ του ανωτζρω προςτίμου
ενεργείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Ειςπράξεωσ Δθμοςίων
Εςόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

4. In case the application under paragraph 2 herein, is not submitted, a
fine amounting to one hundred fifty (150) euros is imposed by decision of
the General Secretary of the Region. It is considered an invidious case
and a residence card is not being granted in case non compliance with
the requirement above takes longer than one year. The proceedings
regarding the assessment and deposit of the above fine are performed
according to the provisions of Public Income Collection Code.

5. Το δελτίο μόνιμθσ διαμονισ ανανεϊνεται ανά δεκαετία χωρίσ τθν ανάγκθ
ςυνδρομισ των προχποκζςεων των άρκρων 13, 14 και 17 του παρόντοσ,
κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ, θ οποία ςυνοδεφεται από αντίγραφο του
προθγοφμενου δελτίου μόνιμθσ διαμονισ.

5. The permanent residence card is renewed every ten years without any
requirement for the conditions of articles 13, 14 and 17 herein to be met,
following a relevant application which is accompanied by a copy of the
previous residence card.

6. Η διακοπι τθσ διαμονισ θ οποία δεν υπερβαίνει τα δφο ςυναπτά ζτθ, δε
κίγει τθν ιςχφ του δελτίου μόνιμθσ διαμονισ.

6. Interruption in residence not exceeding two consecutive years shall
not affect the validity of the permanent residence card.

Αρκρο 18

Article 18

Αδιάλειπτο τθσ διαμονισ

Continuity of residence

(Αρκρο 21 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 21 of Directive 2004/38/ΕC)

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ, το αδιάλειπτο τθσ διαμονισ πιςτοποιείται με
οποιοδιποτε πρόςφορο αποδεικτικό μζςο προβλζπεται ςτθν κείμενθ

For the purposes of the present degree, continuity of residence may be
attested by any means or proof provided by current legislation.
33

νομοκεςία. Το αδιάλειπτο τθσ διαμονισ διακόπτεται από κάκε απόφαςθ
απζλαςθσ, θ οποία εκτελείται νομοτφπωσ κατά του ενδιαφερομζνου.

Continuity of residence is broken by every expulsion decision duly
executed against the person concerned.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

CAPITAL V

ΔΙΑΣΑΞΕΙ΢ ΚΟΙΝΕ΢ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗ΢ ΚΑΙ ΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΜΟΝΙΜΗ΢ ΔΙΑΜΟΝΗ΢

PROVISIONS RELATING TO THE RIGHT TO RESIDENCE AND THE RIGHT TO
PERMANENT RESIDENCE

Αρκρο 19

Article 19

Εδαφικι εφαρμογι

Territorial scope

(Αρκρο 22 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 22 of Directive 2004/38/ΕC)

To δικαίωμα διαμονισ και το δικαίωμα μόνιμθσ διαμονισ καλφπτουν το
ςφνολο τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. Ρεριοριςμοί ςτο δικαίωμα διαμονισ και
ςτο δικαίωμα μόνιμθσ διαμονισ επιβάλλονται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι
ίδιοι περιοριςμοί ιςχφουν και για τουσ θμεδαποφσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία.

The right of residence and the right of permanent residence shall cover
the territory of Greece as a whole. Restrictions on the right of residence
and the right of permanent residence are imposed only where such
restrictions apply to Greek citizens as well, according to current
legislation.

Αρκρο 20

Article 20

Δικαιώματα και Τποχρεώςεισ μελών οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ

Rights and obligations of family members of EU citizens

(Αρκρα 23, 24, 25 και 26 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 23, 24, 25 and 26 of Directive 2004/38/ΕC)

1. Ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ, τα μζλθ τθσ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, τα
οποία ζχουν το δικαίωμα διαμονισ ι το δικαίωμα μόνιμθσ διαμονισ ςτθν
Ελλάδα, δικαιοφνται να εργάηονται ωσ μιςκωτοί ι να αςκοφν ανεξάρτθτθ

1. Irrespective of nationality, family members of a Union citizen who have
the right of residence or the right of permanent residence in Greece shall
be entitled to take up employment or self-employment.
34

οικονομικι δραςτθριότθτα.
2. Με τθν επιφφλαξθ των ειδικϊν διατάξεων που προβλζπονται ρθτϊσ ςτθ
Συνκικθ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και ςτο παράγωγο δίκαιο, όλοι οι
πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ που διαμζνουν ςτθν Ελλάδα βάςει του παρόντοσ
προεδρικοφ διατάγματοσ, απολαφουν ίςθσ μεταχείριςθσ με τουσ θμεδαποφσ
εντόσ του πεδίου εφαρμογισ τθσ Συνκικθσ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. Το
ευεργζτθμα αυτό απονζμεται ςτα μζλθ τθσ οικογζνειασ που είναι υπικοοι
τρίτων χωρϊν, εφόςον ζχουν το δικαίωμα διαμονισ ι μόνιμθσ διαμονισ.

2. Subject to such specific provisions as are expressly provided for in the
Treaty and secondary law, all Union citizens residing in Greece on the
basis of this presidential degree, shall enjoy equal treatment with the
nationals of Greece within the scope of the Treaty. The benefit of this
right shall be extended to family members who are nationals of a third
country as long as they have the right of residence or permanent
residence.

3. Κατά παρζκκλιςθ από τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου, θ Ελλάδα
δεν υποχρεοφται να παρζχει κοινωνικζσ παροχζσ κατά τουσ πρϊτουσ τρεισ
μινεσ τθσ διαμονισ, ι, κατά περίπτωςθ, κατά το μακρότερο χρονικό διάςτθμα
κατά το οποίο ο πολίτθσ τθσ Ζνωςθσ παρζχει αποδείξεισ ότι αναηθτά εργαςία
ςτθν Ελλάδα και ότι ζχει πραγματικζσ πικανότθτεσ να προςλθφκεί, οφτε να
δίνει, πριν από τθν απόκτθςθ του δικαιϊματοσ μόνιμθσ διαμονισ,
ςπουδαςτικι βοικεια, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ, αποτελοφμενθ από ςπουδαςτικζσ υποτροφίεσ ι ςπουδαςτικά
δάνεια ςε άλλα πρόςωπα εκτόσ από μιςκωτοφσ, αςκοφντεσ ανεξάρτθτθ
οικονομικι δραςτθριότθτα, ςε πρόςωπα που διατθροφν αυτι τθν ιδιότθτα και
ςτα μζλθ των οικογενειϊν τουσ.

3. By way of derogation from paragraph 2 of this article, Greece shall not
be obliged neither to confer entitlement to social assistance during the
first three months of residence or, as the case may be, for a longer period
during which the Union citizen presents proof that he/she is seeking
employment in Greece and has real potentials of being hired, nor, prior
to acquisition of the right of permanent residence, to grant maintenance
aid for studies, including vocational training, consisting in student grants
or student loans to persons other than workers, self-employed persons,
persons who retain such status and members of their families.

4. Η κατοχι τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 8 βεβαίωςθσ εγγραφισ, του
εγγράφου που πιςτοποιεί τθ μόνιμθ διαμονι, τθσ βεβαίωςθσ που πιςτοποιεί
τθν υποβολι αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ δελτίου διαμονισ μζλουσ τθσ
οικογζνειασ, του δελτίου διαμονισ ι του δελτίου μόνιμθσ διαμονισ, δε μπορεί,
ςε καμία περίπτωςθ, να επιβάλλεται ωσ προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ

4. Possession of a registration certificate as referred to in article 8, of the
document certifying permanent residence, of a certificate attesting
submission of an application for a family member residence card, of a
residence card or of a permanent residence card, may under no
circumstances be made a precondition for the exercise of a right or the
35

δικαιϊματοσ ι τθν διεκπεραίωςθ διοικθτικισ διαδικαςίασ, εφόςον θ απόκτθςθ
των δικαιωμάτων που απορρζουν από τα ανωτζρω ζγγραφα μπορεί να
βεβαιϊνεται με άλλο αποδεικτικό μζςο.

completion of an administrative formality, as entitlement to rights may
be attested by any other means of proof.

5. Πλα τα ζγγραφα που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο
χορθγοφνται ατελϊσ.

5. All documents mentioned in the previous paragraph shall be issued
free of charge.

6. Πποιοσ, κατά τθ διάρκεια ελζγχου από αρμόδια αρχι ι υπάλλθλο, αρνείται
τθν επίδειξθ ι προςκόμιςθ του δελτίου διαμονισ ι μόνιμθσ διαμονισ ι τθ
βεβαίωςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν για τθ χοριγθςθ των δελτίων αυτϊν ι
δθλϊνει ψευδι ςτοιχεία ςχετικά με αυτά, τιμωρείται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 27 του παρόντοσ, αν θ πράξθ δεν τιμωρείται βαρφτερα
από άλλθ διάταξθ.

6. Whoever during a check by a competent authority or civil servant
refuses to show or provide the residence card or permanent residence
card or the certificate for submission of documentation for the purpose
of issuance of these cards or provides false evidence in relation to these,
is punished according to the provisions of article 27 herein, if this action
is not subject to any more severe punishment according to another
provision.

7. Οι υπικοοι τρίτθσ χϊρασ, κάτοχοι δελτίου διαμονισ και μόνιμθσ διαμονισ
ζχουν και τα γενικά δικαιϊματα των υπθκόων τρίτων χωρϊν, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των άρκρων 71 και 72 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α').

7. Citizens of a third country, who hold a residence and permanent
residence card enjoy the same general rights as the citizens of third
countries according to the provisions of articles 71 and 72 of L.
3386/2005 (G. G. 212 Αϋ).

8. Κατά παρζκκλιςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 71 του ν. 3386/ 2005, το δικαίωμα
επανειςόδου των μελϊν οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ που είναι υπικοοι
τρίτθσ χϊρασ, ρυκμίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του
παρόντοσ.

8. By way of derogation of paragraph 5 of article 71 of L. 3386/2005, the
right of re-entry of family members of Union citizens who are third
country nationals shall be regulated according to provisions of article 5
herein.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

CHAPTER VI

ΠΕΡΙΟΡΙ΢ΜΟΙ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ΢ ΕΙ΢ΟΔΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ΢

RESTRICTIONS ON THE RIGHT OF ENTRY AND THE RIGHT OF RESIDENCE
36

ΔΙΑΜΟΝΗ΢ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ΢ ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΣΑΞΗ΢, ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢ Α΢ΦΑΛΕΙΑ΢ Ή
ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΤΓΕΙΑ΢

ON GROUNDS OF PUBLIC POLICY, PUBLIC SECURITY OR PUBLIC HEALTH

Αρκρο 21

Article 21

Περιοριςμοί του δικαιώματοσ ειςόδου και διαμονισ για λόγουσ δθμόςιασ
τάξθσ, δθμόςιασ αςφάλειασ δθμόςιασ υγείασ

Restrictions on the right of entry and residence on grounds of public
order, public safety public health

(Αρκρα 27, 29, 32 και 15 παρ. 1 και 3 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 27, 29, 32 and 15(1 & 3) of Directive 2004/38/ΕC)

1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του παρόντοσ κεφαλαίου, μποροφν να
επιβλθκοφν περιοριςμοί ςτθν ελευκερία κυκλοφορίασ και διαμονισ των
πολιτϊν τθσ Ζνωςθσ και των μελϊν τθσ οικογζνειάσ τουσ, ανεξαρτιτωσ
ικαγζνειασ, για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ, δθμόςιασ αςφάλειασ ι δθμόςιασ
υγείασ. Δεν μπορεί να γίνεται επίκλθςθ των λόγων αυτϊν για τθν εξυπθρζτθςθ
ςκοπϊν γενικότερθσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ.

1. Subject to the provisions of this Chapter, restrictions may be posed on
the freedom of movement and residence of Union citizens and their
family members, irrespective of nationality, on grounds of public order,
public security or public health. These grounds shall not be invoked to
serve economic aims.

2. Κάκε μζτρο που λαμβάνεται για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ ι δθμόςιασ
αςφάλειασ πρζπει να είναι ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ και να
κεμελιϊνεται αποκλειςτικά ςτθν προςωπικι ςυμπεριφορά του προςϊπου που
αφορά. Ρροθγοφμενεσ ποινικζσ καταδίκεσ δεν αποτελοφν αυτοτελϊσ λόγουσ
για τθ λιψθ τζτοιων μζτρων. Η προςωπικι ςυμπεριφορά του προςϊπου που
αφορά το μζτρο πρζπει να ςυνιςτά πραγματικι, ενεςτϊςα και αρκοφντωσ
ςοβαρι απειλι, που ςτρζφεται κατά κεμελιϊδουσ ςυμφζροντοσ τθσ
κοινωνίασ. Αιτιολογίεσ που δεν ςυνδζονται με τα ςτοιχεία τθσ υπόκεςθσ ι
ςτθρίηονται ςε εκτιμιςεισ γενικισ πρόλθψθσ δεν γίνονται αποδεκτζσ.

2. Every measure taken on grounds of public policy or public security shall
comply with the principle of proportionality and shall be based
exclusively on the personal conduct of the person concerned. Previous
criminal convictions shall not in themselves constitute grounds for taking
such measures. The personal conduct of the individual concerned must
represent a genuine, present and sufficiently serious threat affecting one
of the fundamental interests of society. Justifications that are isolated
from the particulars of the case or that rely on considerations of general
prevention shall not be accepted.

3. Για κάκε μζτρο που λαμβάνεται δυνάμει τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου,

3. Regarding any measure taken by virtue of paragraph 1 of this article,
37

για άλλουσ λόγουσ εκτόσ τθσ δθμόςιασ τάξθσ, τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ ι τθσ
δθμόςιασ υγείασ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 23 και 24 του
παρόντοσ.Δεν μπορεί να επιβλθκεί απαγόρευςθ ειςόδου ςε ςυνδυαςμό με
απόφαςθ απζλαςθσ για τθν οποία ιςχφει το προθγοφμενο εδάφιο.

for reasons other than public order, public security or public health,
provisions of articles 23 and 24 herein shall apply. Denial of entry cannot
be imposed in combination with an expulsion decision which falls under
the previous subparagraph.

4. Για να εξακριβωκεί κατά πόςο ο ενδιαφερόμενοσ ςυνιςτά απειλι για τθ
δθμόςια τάξθ ι τθ δθμόςια αςφάλεια, οι αρμόδιεσ για το χειριςμό κεμάτων
αλλοδαπϊν αςτυνομικζσ αρχζσ του τόπου κατοικίασ τουσ, κατά τθ χοριγθςθ
βεβαίωςθσ εγγραφισ για τουσ πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ κακϊσ και για τα μζλθ των
οικογενειϊν τουσ που είναι επίςθσ πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ ι οι αρμόδιεσ
Υπθρεςίεσ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ κατά τθ
χοριγθςθ δελτίου διαμονισ για τα μζλθ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ που
είναι υπικοοι τρίτων χωρϊν, μποροφν να ηθτοφν, εφόςον κρικεί απαραίτθτο,
πλθροφορίεσ για το ποινικό μθτρϊο του ενδιαφερομζνου, από το κράτοσ
μζλοσ καταγωγισ και, ενδεχομζνωσ, από άλλα κράτθ μζλθ. Η ζρευνα αυτι δεν
μπορεί να ζχει ςυςτθματικό χαρακτιρα. Ανάλογα αιτιματα κρατϊν μελϊν τθσ
Ζνωςθσ ικανοποιοφνται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου
Δικαιοςφνθσ, εντόσ διμινου.

4. In order to ascertain whether the person concerned represents a
danger for public policy or public security, when issuing the registration
certificate to Union citizens and the members of their families who are
also Union citizens, the competent police authorities of their place of
residence, or, the Aliens and Immigration Service of the Region for family
members of the Union citizen who are nationals of third countries, can
request, if need be, other Member States or the country of origin to
provide information regarding any previous police record the person
concerned may have. Such enquiry shall not be made as a matter of
routine. Such requests by other Member States are being satisfied by the
competent services of the Ministry of Justice within two months.

5. Αν πολίτθσ τθσ Ζνωςθσ ι μζλοσ τθσ οικογζνειασ του, ανεξαρτιτωσ
ικαγζνειασ, ςτον οποίο οι αρμόδιεσ ελλθνικζσ αςτυνομικζσ αρχζσ ζχουν
εκδϊςει διαβατιριο ι δελτίο ταυτότθτασ, ζχει απελακεί από άλλο κράτοσ
μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ
δυνάμει τθσ Οδθγίασ 2004/38/ ΕΚ, για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ, δθμόςιασ
αςφάλειασ ι δθμόςιασ υγείασ, οι ελλθνικζσ αρχζσ υποχρεοφνται να δεχκοφν
τθν επανείςοδό του ςτθ Χϊρα, χωρίσ διατυπϊςεισ, ανεξαρτιτωσ εάν θ ιςχφσ
του ανωτζρω εγγράφου ζχει λιξει ι εάν αμφιςβθτείται θ ικαγζνεια του

5. If a Union citizen or a member of his/her family, irrespective of
nationality, to whom the Greek police authorities have issued a passport
or identity card, has while exercising right to free movement under
Directive 2004/38/ΕU been expelled from another Member State on
grounds of public policy, public security or public health, the Greek
authorities are obliged to allow his/her re-entry into the country, without
any formality even if the document is no longer valid or the nationality of

38

κατόχου.

the holder is in dispute.

6. Ρρόςωπα εισ βάροσ των οποίων ζχει εκδοκεί απόφαςθ απαγόρευςθσ
ειςόδου ςτθν Ελλάδα, για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ ι δθμόςιασ αςφάλειασ,
μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ, για τθν άρςθ τθσ απαγόρευςθσ ειςόδου,
μετά από εφλογθ, κατά τισ περιςτάςεισ, προκεςμία, εν πάςθ περιπτϊςει δε,
μετά τθν πάροδο τριετίασ από τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ απόφαςθσ
απαγόρευςθσ ειςόδου, επικαλοφμενα ςτοιχεία τα οποία αποδεικνφουν
ουςιαςτικι μεταβολι των περιςτάςεων που είχαν δικαιολογιςει τθν επιβολι
απαγόρευςθσ. Για τθν αίτθςθ αυτι αποφαίνεται, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν
υποβολι τθσ, ο Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Αλλοδαπϊν του Αρχθγείου τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Εάν λόγω τθσ απόφαςθσ απαγόρευςθσ ειςόδου είχε
γίνει ςχετικι εγγραφι ςτον Κατάλογο Ανεπικφμθτων Αλλοδαπϊν και θ
παραπάνω αίτθςθ γίνει δεκτι, διατάςςεται θ διαγραφι από τον Κατάλογο. Σε
περίπτωςθ που θ απόφαςθ εγγραφισ ςτον Εκνικό Κατάλογο Ανεπικυμιτων
Αλλοδαπϊν, επιβλικθκε κατά τθν κείμενθ νομοκεςία κατόπιν δικαςτικισ
αποφάςεωσ απζλαςθσ, θ ωσ άνω αίτθςθ υποβάλλεται ςτον Υπουργό
Δικαιοςφνθσ, κατ' εφαρμογι των άρκρων 74 παρ. 3 και 99 παρ. 3 του Ροινικοφ
Κϊδικα, μετά τθν πάροδο 3 ετϊν από τθν απζλαςθ και, ςε περίπτωςθ που
γίνει δεκτι, εφαρμόηεται το άρκρο 3 παρ. 2 περίπτωςθ (γ) τθσ Κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ, Εξωτερικϊν, Εκνικισ Αμυνασ, Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ Τάξθσ
4000/4/32-ιβ'/4.9.2006 «Κακοριςμόσ των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ για
τθν εγγραφι και διαγραφι αλλοδαπϊν από τον Εκνικό Κατάλογο
Ανεπικφμθτων Αλλοδαπϊν».

6. Persons excluded from entrance into Greece on grounds of public
order, public security may submit an application for lifting of the
exclusion order after a reasonable period of time, depending on
circumstances and in any event after three years from issue of the final
exclusion order by putting forward argument to establish that there has
been substantial change in the circumstances which on the grounds of
which the decision ordering their exclusion was taken. The Director of the
Aliens Directorate of the Greek Police shall reach a decision on this
application within six months of its submission. If the exclusion decision
has been entered into the National Undesirable Aliens List and the
application is accepted, its elimination for the List is demanded. In case
the decision to enter into the National Undesirable Aliens List was
imposed by current legislation following an expulsion court order, the
application above is lodged in the Ministry of Justice, in compliance with
articles 74 par. 3 and 99 par. 3 of the Penal Code, after a period of three
years from the expulsion, and in the case it is admitted article 3 par. 2
point (c) of the J.M.D. of the Ministers of Interior, Public Administration
and Decentralization, Foreign Affairs, Defence, Justice and Public Order
number 4000/4/32-ιβϋ/4.9.2006 “Determination of criteria and
procedure for the registration and elimination of aliens from the
“National Undesirable Aliens List” 2. The record becomes de jure non
valid: c) By the time of issuance of the decision of the Minister of Justice,
by means of which the return of the alien in the country… is being
ordered
39

7. Τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 6 του παρόντοσ άρκρου πρόςωπα δεν ζχουν
κανζνα δικαίωμα ειςόδου ςτθν Ελλθνικι επικράτεια όςο εξετάηεται θ αίτθςι
τουσ.

7. Persons mentioned in paragraph 6 herein do not have any right of
entry into the Greek territory while their application is examined.

8. Οι μόνεσ αςκζνειεσ που μποροφν να δικαιολογιςουν άρνθςθ ειςόδου ι
διαμονισ ι άλλο μζτρο περιοριςτικό τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ, για λόγουσ
δθμόςιασ υγείασ, είναι οι αςκζνειεσ που εγκλείουν κίνδυνο επιδθμίασ όπωσ
ορίηονται ςτισ οικείεσ πράξεισ τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ, κακϊσ και
άλλεσ λοιμϊδεισ, μεταδοτικζσ ι παραςιτικζσ αςκζνειεσ, εφόςον επιβάλλουν τθ
λιψθ μζτρων προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ, εφαρμοςτζων ςτουσ
θμεδαποφσ.
9. Οι αρμόδιεσ για χειριςμό κεμάτων αλλοδαπϊν αςτυνομικζσ αρχζσ του
τόπου διαμονισ των πολιτϊν τθσ Ζνωςθσ, που κεμελιϊνουν ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του παρόντοσ δικαίωμα διαμονισ ι, αντίςτοιχα, για τθν περίπτωςθ
των υπθκόων τρίτων χωρϊν, οι Υπθρεςίεσ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθσ
οικείασ Ρεριφζρειασ μποροφν, εφόςον υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ που το
κακιςτοφν αναγκαίο, να ηθτιςουν από τον ενδιαφερόμενο να υποβλθκεί,
εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν είςο-δό του ςτθν Ελλθνικι επικράτεια, ςε δωρεάν
ιατρικζσ εξετάςεισ, προκειμζνου να πιςτοποιθκεί ότι δεν πάςχειαπό καμία από
τισ αςκζνειεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 8 του παρόντοσ. Αυτζσ οι
ιατρικζσ εξετάςεισ δεν μποροφν να ζχουν ςυςτθματικό χαρακτιρα.

9. The police authorities who are responsible for handling alien issues in
the area of residence of Union citizens having the right of residence,
according to the provisions herein or respectively, for cases of
thirdcountry nationals, the Alien and Immigration Service of the Region,
may require, where there are serious indications that this is necessary, a
medical examination of the person concerned to be performed free of
charge within three months from entry into the Greek territory in order
to be certified that the latter does not suffer from any of the diseases
referred to in paragraph 8 herein. Such medical examinations may not be
required as a matter of routine.

10. Οι αςκζνειεσ που επζρχονται ςε χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν
μθνϊν από τθν άφιξθ ςτθν Ελλάδα του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ι μζλουσ τθσ
οικογζνειάσ του, δεν δικαιολογοφν τθ λιψθ εισ βάροσ του μζτρου απζλαςθσ.

10. Diseases occurring after a three – month period from the date of
arrival of the Union citizen or his/her family member in Greece, shall not
constitute grounds for expulsion.

40

Αρκρο 22

Article 22

Απζλαςθ – Προςταςία από τθν απζλαςθ

Expulsion - Protection from expulsion

(Αρκρα 28, 33, 14 παρ. 3, 4 και 15 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 28, 33, 14(3 & 4) and 15(2) of Directive 2004/38/ΕC)

1. Ρροκειμζνου να εκδοκεί απόφαςθ απζλαςθσ για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ ι
δθμόςιασ αςφάλειασ, λαμβάνονται υπόψθ θ διάρκεια παραμονισ ςτθν
ελλθνικι επικράτεια, του ατόμου εισ βάροσ του οποίου λαμβάνεται το μζτρο, θ
θλικία του, θ κατάςταςθ τθσ υγείασ του, θ οικογενειακι και οικονομικι του
κατάςταςθ, θ κοινωνικι και πολιτιςτικι ζνταξι του ςτθν Ελλάδα και οι δεςμοί
του με τθ χϊρα καταγωγισ.

1. Before taking an expulsion decision on grounds of public policy or
public security, considerations, such as how long the person concerned
has resided on its territory, his/her age, state of health, family and
economic situation, social and cultural integration into Greece and the
extent of his/her links with the country of origin.

2. Η απζλαςθ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ι μζλουσ τθσ οικογζνειάσ του, ανεξαρτιτωσ
ικαγζνειασ, που ζχει αποκτιςει δικαίωμα μόνιμθσ διαμονισ ςτθν ελλθνικι
επικράτεια, διατάςςεται μόνο για ςοβαροφσ λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ ι
δθμόςιασ αςφάλειασ. Ωσ προσ τα αρμόδια για τθν απζλαςθ όργανα, τθ
διαδικαςία ζκδοςθσ και εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ απζλαςθσ, τισ εξαιρζςεισ και
λοιπά ςχετικά ηθτιματα, εφαρμόηονται, αναλόγωσ, οι διατάξεισ των άρκρων
76, παράγραφοι 2 - 5, 77, 78, 79, 80, 81 και 82 του ν. 3386/2005.

2. The expulsion of a Union citizen or a member of his/her family,
irrespective of nationality, who has acquired the right of permanent
residence in the Greek territory, can only be ordered for serious reasons
of public policy, or public security. As for the competent bodies for
performing the expulsion, the issuing and execution of the decision
ordering the expulsion, exceptions and other relevant issues provisions of
articles 76, paragraphs 2 - 5, 77, 78, 79, 80, 81and 82 of L. 3386/2005
apply accordingly.

3. Υπό τθν επιφφλαξθ των περιπτϊςεων ςτισ οποίεσ θ απζλαςθ ερείδεται ςε
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιασ αςφάλειασ, δεν διατάςςεται απζλαςθ πολιτϊν
τθσ Ζνωςθσ, όταν τα πρόςωπα αυτά:

3. Without prejudice to the cases, where expulsion is based on
imperative grounds of public security, decision on the expulsion of Union
citizens is not taken, if they:

(α) ζχουν διαμείνει, κατά τα προθγοφμενα δζκα ζτθ, ςτθν Ελλάδα ι

(a) have resided in Greece for the previous ten years, or

(β) είναι ανιλικοι, εκτόσ εάν θ απζλαςθ είναι απαραίτθτθ για το βζλτιςτο

(b) are minor, except if the expulsion is necessary for the best interests of
41

ςυμφζρον του παιδιοφ, όπωσ προβλζπεται ςτθ Σφμβαςθ των Ηνωμζνων Εκνϊν
για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ, τθσ 20ισ Νοεμβρίου 1989.

the child, as provided for in the United Nations Convention on the Rights
of the Child or 20 November 1989.

4. Η προςφυγι πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ι μζλουσ τθσ οικογζνειάσ του ςτο ςφςτθμα
κοινωνικισ πρόνοιασ τθσ Ελλάδασ δεν ςυνεπάγεται αυτομάτωσ τθ λιψθ
μζτρου απζλαςθσ.

4. An expulsion measure shall not be the automatic consequence of a
Union citizen's or his/her family member's recourse to the social welfare
system of Greece.

5. Η λιξθ ιςχφοσ του δελτίου ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου, βάςει του οποίου
ο ενδιαφερόμενοσ ειςιλκε ςτθν Ελλάδα και εκδόκθκε θ βεβαίωςθ εγγραφισ ι
του δελτίου διαμονισ δεν αποτελεί λόγο απζλαςθσ.
6. Λόγοι γενικότερθσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ δεν μποροφν να
δικαιολογιςουν τθ λιψθ μζτρου απζλαςθσ.
7. Το δικαςτιριο μπορεί να διατάξει τθν απζλαςθ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ι μζλουσ
τθσ οικογενείασ του, ωσ ποινι ι ωσ παρεπόμενο μζτρο, ςε ςχζςθ με ποινι
κράτθςθσ, ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ του Ροινικοφ Κϊδικα, μόνο
εφόςον πλθροφνται οι απαιτιςεισ των άρκρων 21 και 22. Εάν θ απόφαςθ
απζλαςθσ πρόκειται να εκτελεςκεί μετά τθν πάροδο χρονικοφ διαςτιματοσ
μεγαλφτερου των δφο ετϊν από τθν ζκδοςι τθσ, θ αρμόδια για τθν εκτζλεςι
τθσ αρχι βεβαιϊνει ότι το άτομο, το οποίο αφορά θ απζλαςθ, εξακολουκεί να
αποτελεί πραγματικι απειλι για τθ δθμόςια τάξθ ι τθ δθμόςια αςφάλεια,
περαιτζρω δε, εξετάηει επίςθσ κατά πόςον ζχει, ενδεχομζνωσ, επζλκει
ουςιαςτικι μεταβολι των περιςτάςεων από τον χρόνο ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ
απζλαςθσ.

7. The court may order the expulsion of a Union citizen or a member of
his/her family, as a sentence or as a subsequent measure, in relation to a
jail sentence according to the provisions of Penal Code, only as long as
the provisions of articles 21 and 22 are met. If the expulsion sentence is
to be executed after a period of time of more than 2 years from the date
it was issued, the competent authority must verify that the person
concerned continues to be a real threat to public order or public security
and furthermore it shall also assess whether there has been any material
change of the circumstances since the time the expulsion order was
issued. [1. The court may order the expulsion of an alien who was
condemned in imprisonment without prejudice to any relevant provisions
of international conventions that have been ratified by the country.]

8. Δεν λαμβάνεται επ’ ουδενί μζτρο απζλαςθσ κατά πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, ακόμθ

8. Without prejudice to Chapter VI, in no case shall an expulsion measure
42

και αν αυτόσ ζπαυςε να πλθροί τουσ όρουσ των άρκρων 6 παρ. 3, 7, 11 παρ. 1
και 12 παρ.1 του παρόντοσ, υπό τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του Κεφαλαίου
VI, εφόςον οι πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ είναι μιςκωτοί ι αςκοφν ανεξάρτθτθ
οικονομικι δραςτθριότθτα ι ειςιλκαν ςτθν ελλθνικι επικράτεια προκειμζνου
να βρουν εργαςία. Στθν περίπτωςθ αυτι οι πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ και τα μζλθ
των οικογενειϊν τουσ δεν μποροφν να απελακοφν εφόςον δφνανται να
παρζχουν αποδείξεισ ότι ςυνεχίηουν να αναηθτοφν εργαςία και ότι ζχουν
πραγματικζσ πικανότθτεσ να προςλθφκοφν.

be adopted against a Union citizen, even if he/she does no any longer
meet the conditions being set by articles 6 (3), 7, 11 (1) and 12 (1) herein,
where the Union citizen is a worker or self-employed or entered the
Greek territory in order to seek for employment. In this case Union
citizens and their family members cannot be expelled, as long as they can
provide evidence that they continue to seek employment and have real
potential of being hired.

Αρκρο 23

Article 23

Κοινοποίθςθ των αποφάςεων

Notification of decision

(Αρκρο 30 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 30 of Directive 2004/38/ΕC)

1. Κάκε μζτρο που λαμβάνεται για τον περιοριςμό τθσ ελεφκερθσ
κυκλοφορίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 21 του
παρόντοσ, πρζπει να κοινοποιείται εγγράφωσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ και
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 19 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α'), κατά
τρόπο που να τουσ επιτρζπει να κατανοιςουν το περιεχόμενο και τισ
ςυνζπειεσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Οι ενδιαφερόμενοι ενθμερϊνονται,
επακριβϊσ και πλιρωσ, για τουσ λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ, δθμόςιασ αςφάλειασ
ι δθμόςιασ υγείασ, ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται θ λθφκείςα απόφαςθ, εκτόσ αν
αυτό αντιτίκεται ςτα ςυμφζροντα τθσ αςφάλειασ του κράτουσ.

1. Any measure to be taken for the restriction of freedom of movement,
according to the provisions of paragraph 1of article 21 herein, must be
notified in writing to the persons concerned and in compliance with the
provisions of article 19 of L. 2690/1999 (G. G. 45 Αϋ), in manner that
allows them to understand the content and consequences of the relevant
decision. The persons concerned shall be informed, precisely and in full
of the public order, public security or public health grounds on which the
decision taken in their case is based, unless this is contrary to the
interests of State security. [1. Every individual administrative act is being
notified to the person concerned 2. Without prejudice to more special
provisions, the notification takes place via any convenient means.]

2. Η κοινοποίθςθ περιζχει μνεία του δικαςτθρίου ι τθσ διοικθτικισ αρχισ,

2. The notification shall specify the court or administrative authority,
43

ενϊπιον των οποίων ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να αςκιςει προςφυγι,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του παρόντοσ, κακϊσ και τθσ
προκεςμίασ άςκθςισ τθσ, και, ενδεχομζνωσ, τθσ προκεςμίασ που τάςςεται
ςτον ενδιαφερόμενο να εγκαταλείψει τθν Ελλθνικι επικράτεια. Με εξαίρεςθ
τισ δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ κατεπείγοντοσ, θ ταςςόμενθ
προκεςμία για τθν εγκατάλειψθ τθσ επικράτειασ δεν μπορεί να είναι
μικρότερθ του ενόσ μθνόσ από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ.

before which the person concerned may lodge an appeal, according to
the provisions of article 24 herein, as well as the time limit for the appeal
and where applicable, the time allowed for the person to leave the Greek
territory. Save in duly substantiated cases of urgency, the time allowed to
leave the territory shall be not less than one month from the date of the
notification.

Αρκρο 24

Article 24

Διαδικαςτικζσ εγγυιςεισ - Δικαίωμα προςφυγισ

Procedural safeguards - Right to an appeal

(Αρκρο 31 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 31 of Directive 2004/38/ΕC)

1. Κατά τθσ διοικθτικισ απόφαςθσ απζλαςθσ είναι επιτρεπτι θ άςκθςθ
διοικθτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 77 του ν. 3386/2005 και το
άρκρο 1 περ. ικ' τθσ υπ’ αρικ. 7004/3/40-κ/23.4.2004 κοινισ υπουργικισ
απόφαςθσ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ ςε
υφιςτάμενα υπθρεςιακά όργανα» (Β'-649) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Για
τθν περίπτωςθ τθσ επιβολισ τθσ απζλαςθσ ωσ παρεπόμενθσ ποινισ ι μζτρου
αςφάλειασ, με δικαςτικι απόφαςθ, εφαρμόηονται τα άρκρα 74 παρ. 3 και 99
παρ. 3 του Ροινικοφ Κϊδικα.

1. An administrative expulsion decision may be appealed according to
article 77 of L. 3386/2005 and article 1, point q of J.M.D. 7004/3/40κ/23.4.2004 "Transfer of authority of the Minister of Public Order to
subordinate service officers" (G. G. Βϋ-649), as was amended and
currently valid. Where the expulsion is enforced as a subsequent
sentence or security measure by judicial decision, articles 74 paragraph 3
and 99 paragraph 3 of the Penal Code shall apply.

2. Κατά τθσ αποφάςεωσ που εκδίδεται επί τθσ διοικθτικισ προςφυγισ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου, κακϊσ και κατά τθσ απόφαςθσ απόρριψθσ τθσ
αίτθςθσγια χοριγθςθ βεβαίωςθσ εγγραφισ, δελτίου διαμονισ ι μόνιμθσ
διαμονισ, τθσ ανάκλθςθσ ι μθ ανανζωςισ του, αςκείται αίτθςθ ακφρωςθσ
ενϊπιον του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του

2. Against the decision to be issued on the administrative petition for
appeal under the previous paragraph, as well as against the decision
rejecting the applications for the granting of registration certificate,
residence or permanent residence card and those ordering their
revocation or non renewal, a petition for cassation may be lodged before
44

άρκρου 15 παρ. 3 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ Α' 274), όπωσ ιςχφει.

the Highest Administrative Court, in compliance with the provisions of
article 15 par. 3 of L. 3068/2002 (G. G. Αϋ 274), as currently valid.
[The alien has the right to appeal against the decision ordering the
expulsion within five days from the time the notification of the relevant
decision to the Minister of Public Order or to the body authorized by the
latter took place. The relevant decision shall be issued within three days
from the lodgement of the appeal. The lodgement of the appeal does not
suspend the execution of the decision. In case the decision ordering the
expulsion is accompanied by the enforcement of detention, the
suspension only refers to the expulsion.]

3. Πταν θ διοικθτικι ι δικαςτικι προςφυγι κατά τθσ απόφαςθσ απζλαςθσ
ςυνοδεφεται από αίτθμα αναςτολισ τθσ εκτζλεςισ τθσ, θ απομάκρυνςθ του
ενδιαφερομζνου από τθν επικράτεια δεν μπορεί να διενεργείται πριν λθφκεί
απόφαςθ επί του αιτιματοσ αναςτολισ, εκτόσ εάν:- θ απόφαςθ απζλαςθσ
βαςίηεται ςε προθγοφμενθ δικαςτικι απόφαςθ ι- τα ενδιαφερόμενα πρόςωπα
είχαν ιδθ πρόςβαςθ ςε ζνδικο μζςο ι- θ απόφαςθ απζλαςθσ βαςίηεται ςε
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιασ αςφάλειασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 21 και 22
του παρόντοσ.

3. Where the application for appeal or cassation against the decision on
the expulsion is accompanied by an application for an interim order to
suspend enforcement of that decision, actual removal from the territory
of the person concerned may not take place until such time as the
decision of the interim order has been taken, except: - where the
expulsion order is based on a previous judicial decision or - where the
persons concerned have had previous access to judicial review or - where
the expulsion decision is based on imperative grounds of public security
under articles 21 and 22 herein

4. Η εξζταςθ τθσ διοικθτικισ προςφυγισ περιλαμβάνει τόςο τον ζλεγχο τθσ
νομιμότθτασ τθσ απόφαςθσ όςο και τθν εξζταςθ των γεγονότων και των
περιςτάςεων επί των οποίων βαςίηεται το προτεινόμενο μζτρο. Συνεκτιμϊνται
επίςθσ οι ςχετικζσ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτο άρκρο 22 του
παρόντοσ.

4. The consideration of the administrative petition for appeal shall allow
for an examination of the legality of the decision, as well as of the real
facts and circumstances on which the proposed measure is based. The
requirements laid down under article 22 herein, shall also be taken into
consideration.
45

5. Κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ προςφυγισ μπορεί να απαγορευκεί θ
είςοδοσ του ενδιαφερομζνου ςτθν Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να του
απαγορευκεί θ αυτοπρόςωπθ παρουςία του κατά τθ δίκθ, εκτόσ αν θ
εμφάνιςι του μπορεί να προκαλζςει ςοβαρι διατάραξθ τθσ δθμόςιασ τάξθσ ι
δθμόςιασ αςφάλειασ ι αν θ προςφυγι αφορά άρνθςθ ειςόδου ςτθν ελλθνικι
επικράτεια.

5. During the redress procedure, the individual concerned may be
excluded from entry into Greece, but may not be prevented from
attending in person the hearing, except when his/her appearance may
cause serious troubles to public order or public security or when the
appeal concerns a denial of entry into the Greek territory.

6. Για τθν άςκθςθ του ζνδικου μζςου κατά τθσ απόφαςθσ απζλαςθσ,
χορθγείται ςτον ενδιαφερόμενο που δεν διακζτει επαρκείσ πόρουσ για το
ςκοπό αυτό, το ευεργζτθμα πενίασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

CHAPTER VII

ΣΕΛΙΚΕ΢ ΔΙΑΣΑΞΕΙ΢

FINAL PROVISIONS

Αρκρο 25

Article 25

Δθμοςιότθτα

Publicity

(Αρκρο 34 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 34 of Directive 2004/38/ΕC)

Τα Υπουργεία Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, και
Δθμόςιασ Τάξθσ, κακϊσ και οι Υπθρεςίεσ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ των
Ρεριφερειϊν τθσ Χϊρασ ενθμερϊνουν τουσ ενδιαφερόμενουσ ςχετικά με το
δικαίωμα των πολιτϊν τθσ Ζνωςθσ και των μελϊν τθσ οικογζνειάσ τουσ,
ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ, να κυκλοφοροφν και να διαμζνουν ελεφκερα ςτθν
ελλθνικι επικράτεια, κακϊσ και για τα λοιπά δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ
που απορρζουν από το παρόν διάταγμα. Η ενθμζρωςθ πραγματοποιείται
ιδίωσ μζςω ανάρτθςθσ πλθροφοριακοφ υλικοφ ςτισ ιςτοςελίδεσ των ανωτζρω

The Ministries of Interior, Public Administration and Decentralization,
and Public Order as well as the Alien and Immigration Services of the
Regions of the Country shall disseminate information concerning the
rights and obligations of Union citizens and their family members,
irrespective of nationality, concerning freedom of movement in the
Greek territory, as well as other subjects covered by this decree.
Information is disseminated mainly via websites of the entities above or
by means of awareness-raising campaigns conducted via national and
46

φορζων ι με εκςτρατείεσ ςυνειδθτοποίθςθσ διεξαγόμενεσ μζςω των εκνικϊν
και τοπικϊν μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και μζςων επικοινωνίασ. Το υλικό
αυτό επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα.

local media and other means of communication. This material is updated
at regular intervals.

Αρκρο 26

Article 26

Κατάχρθςθ δικαιώματοσ

Abuse of rights

(Αρκρο 35 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 35 of Directive 2004/38/ΕC)

Πταν διαπιςτϊνεται αιτιολογθμζνα, ιδίωσ με δικαςτικι απόφαςθ ι
αμετάκλθτο βοφλευμα δικαςτικοφ ςυμβουλίου, ότι χρθςιμοποιικθκαν
ψευδείσ ι παραπλανθτικζσπλθροφορίεσ ι πλαςτά ζγγραφα και γενικά ότι
ςτοιχειοκετείται κατάχρθςθ δικαιϊματοσ ι απάτθ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ
εικονικοφ γάμου, τα δικαιϊματα και το δελτίο διαμονισ ι μόνιμθσ διαμονισ
δεν χορθγείται ι ανακαλείται. Τα μζτρα που λαμβάνονται ςτισ περιπτϊςεισ
αυτζσ δεν πρζπει να αντίκεινται ςτισ εγγυιςεισ οι οποίεσ προβλζπονται ςτα
άρκρα 23 και 24.

Where it is justifiably ascertained, particularly by judicial decision or
irrevocable decision of judicial council that fraudulent or misleading
information or falsified documents were used and in general that abuse
of rights or fraud is established, such as in the occasion of a marriage of
convenience, the rights and the residence card or the card of permanent
residence are not issued or are revoked. Any such measure shall not be
contrary to the safeguards provided for in articles 23 and 24.

Αρκρο 27

Article 27

Κυρώςεισ

Penalties

(Αρκρο 36 τθσ Οδθγίασ 2004/38/ΕΚ)

(Article 36 of Directive 2004/38/ΕC)

Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των διατάξεων των άρκρων 8 παρ. 1 και 20 παρ. 6
του παρόντοσ εφαρμόηονται, με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων διατάξεων, οι
κυρϊςεισ του άρκρου 458 του Ροινικοφ Κϊδικα.

In case of violation of the provisions of articles 8 paragraph 1 and 20
paragraph 6 herein, and without prejudice to more specific provisions,
the sanctions of article 458 of the Penal Code shall apply. [To everyone
violating a compulsory or prohibitive provision of administrative laws a
47

fine of 59,00 euros shall be imposed, whereas the special provision refers
to this article as for the penalty due to the violation.]
Αρκρο 28

Article 28

Κατάργθςθ διατάξεων

Repeal of provisions

Καταργοφνται οι διατάξεισ των π.δ.525/1983 (Α' - 203), 499/1987 (Α' - 238) και
278/1992 (Α' - 144) κακϊσ και κάκε άλλθ γενικι ι ειδικι διάταξθ που
περιλαμβάνει ρυκμίςεισ αντίκετεσ προσ τισ διατάξεισ του παρόντοσ
διατάγματοσ.

The provisions of P.D. 525/1983 (G. G. Αϋ - 203), 499/1987 (G. G. Αϋ - 238)
and 278/1992 (G. G. Αϋ - 144) and any other general or special provision
that is contrary to the provisions of this decree shall be repealed.

Αρκρο 29

Article 29

Ζναρξθ ιςχφοσ

Transposition

Η ιςχφσ του παρόντοσ διατάγματοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

The present decree shall be in force from the date of its publication at
the G.G.

Στουσ Υπουργοφσ Εςωτερικϊν, Δθμοςίασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και
Δθμοςίασ Τάξθσ ανακζτουμε τθν δθμοςίευςθ και εκτζλεςθ του παρόντοσ
διατάγματοσ.
Ακινα, 14 Ιουνίου 2007

Athens, 14 June 2007

Ο Ρ΢ΟΕΔ΢ΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚ΢ΑΤΙΑΣ
ΚΑ΢ΟΛΟΣ Γ΢. ΡΑΡΟΥΛΙΑΣ

48

ΟΙ ΥΡΟΥ΢ΓΟΙ
ΕΣΩΤΕ΢ΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΡΟΚΕΝΤ΢ΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ρ. ΡΑΥΛΟΡΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΞΩΤΕ΢ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑΣ
Θ. ΜΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ. ΑΒ΢ΑΜΟΡΟΥΛΟΣ ΑΝ. ΡΑΡΑΛΗΓΟΥ΢ΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Β. ΡΟΛΥΔΩ΢ΑΣ

49

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful