P. 1
BÀI TẬP HAY VÀ KHÓ SÓNG CƠ HỌC GIẢI CHI TIẾT ( link download)

BÀI TẬP HAY VÀ KHÓ SÓNG CƠ HỌC GIẢI CHI TIẾT ( link download)

2.0

|Views: 6,249|Likes:

More info:

Published by: Bùi Lê Phú Quốc on Jul 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2015

pdf

text

original

Câu 1. Hai ngu n sóng nư c k t h p cùng pha S1, S2 t o ra 1 h vân giao thoa trên m t nư c. i m M có v trí MS1>MS2 là c c i giao thoa b c 2.

i m N có v trí NS1 =7cm, NS2 = 14cm là c c ti u giao thoa. Gi a M và N có 6 i m c c i. Tìm λ
= 7 ⇒ ( 2 K − 1) λ = 14 2 vì gi a M và N có 6 c c i (tính c M ) nên k =4 (v hình ra s th y ngay) suy ra λ = 2 c m Câu 2. Giao thoa sóng nư c v i hai ngu n gi ng h t nhau A, B cách nhau 20cm có t n s 50Hz. T c truy n sóng trên m t nư c là 1,5m/s. Trên m t nư c xét ư ng tròn tâm A, bán kính AB. i m trên ư ng tròn dao ng v i biên c c i cách ư ng th ng qua A, B m t o n g n nh t là A. 18,67mm B. 17,96mm C. 19,97mm D. 15,34mm I NS2 − NS1 = ( 2 K − 1)

λ

= 6,7 => i m c c i trên AB g n B nh t có k = 6 λ h G i I là i m c c i trên ư ng tròn g n AB nh t A B Ta có: d1I – d2I = 18 cm vì d1I = AB = 20cm x => d2I = 2cm Áp d ng tam giác vuông x2 + h2 = 4 (20 – x)2 + h2 = 400 Gi i ra h = 19,97mm Câu 3. Giao thoa sóng nư c v i hai ngu n A, B gi ng h t nhau có t n s 40Hz và cách nhau 10cm. T c truy n sóng trên m t nư c là 0,6m/s. Xét ư ng th ng By n m trên m t nư c và vuông góc v i AB. i m trên By dao ng v i biên c c i g n B nh t là A. 10,6mm B. 11,2mm C. 12,4mm D. 14,5 Gi i:
AB

AB

λ Ta có: d1I – d2I = 9 cm (1) Áp d ng tam giác vuông d21 = d22 + 100 (2) Gi i (1) và (2) => d2 = 10,6mm Chúc em có k t qu t t nh t trong các

= 6,7 => i m c c

i trên AB g n B nh t có k = 6

y d1 A I d2 B

t thi s p t i.

Câu 4. Trên m t m t nư c t i hai i m A, B có hai ngu n sóng k t h p hai dao ng cùng pha, lan truy n v i bư c sóng λ, kho ng cách AB= 11λ. H i trên o n AB có m y i m c c i dao ng ngươc pha v i hai ngu n (không k A, B) A. 13. B . 23. C. 11. D. 21 Gi i: Gi s uA = uB = acosωt Xét i m M trên AB 2πd1 2πd 2 AM = d1; BM = d2. ---- uAM = acos(ωt ); uBM = acos(ωt );

λ π ( d1 + d 2 ) π ( d 2 − d1 ) uM = 2acos( )cos(ωt) λ λ

λ

uM = 2acos(

M là i m c c i ngư c pha v i ngu n khi π (d 2 − d1 ) π (d 2 − d1 ) cos( ) = 1 --= 2kπ

π (d 2 − d1 ) )cos(ωt - 11π) λ

d2 – d1 = 2kλ d2 + d1 = 11λ -------> d2 = (5,5 + k)λ - 5 ≤ k ≤ 5 --0 < d2 = (5,5 + k)λ < 11 λ--Có 11 i m c c ai và ngư c pha v i hai ngu n áp án C
Câu 5. T i m t i m trên m t ph ng ch t l ng có m t ngu n dao ng t o ra sóng n nh trên m t ch t l ng. Coi môi trư ng tuy t i àn h i. M và N là 2 i m trên m t ch t l ng, cách dao ng c a ph n t t i M g p 4 l n t i N. T s ngu n l n lư t là R1 và R2. Bi t biên R1 b ng R2 A. 1/4 B. 1/16 C. 1/2 D. 1/8 Năng lư ng sóng cơ t l v i bình phương biên , t i m t i m trên m t ph ng ch t l ng có m t ngu n dao ng t o ra sóng n nh trên m t ch t l ng thì năng lư ng sóng truy n i s ư c phân b u cho ư ng tròn (tâm t i ngu n sóng) vòng tròn Công su t t ngu n truy n n cho 1 ơn v dài N E0 tâm O bán kính R là 2πR M E0 2 R E A 2πRM R Suy ra M = M = = N = 2 2 E0 EN AN RM R1 2πR N

λ

λ

V y

2 R2 AM R 1 = 2 = 4 2 = 16 → 1 = R1 AN R2 16

Câu 6. M t dây àn h i AB dài 60 cm có u B c nh, u A m c vào m t nhánh âm thoa ang dao ng . Khi âm thoa rung, trên dây có sóng d ng v i 3 b ng sóng. M t i m M g n nh t cách u A là 5 cm sóng có biên ô 1 cm thì nơi rung m nh nh t sóng có biên bao nhiêu ?

A .2 cm.

B.2 2 cm. Hai d u c Biên dao
λ

C.

2 cm.

D.

5 cm. nh là:
4 2

nh có ba b ng nên AB=1,5 λ v y λ = 40cm ng c a ph n t cách
2 40

u ph n x c
2

a= 2 A cos( 2π d + π ) = 2 A cos( 2π 5 + π ) = 2 A cos( π + π )

⇔ 1 = 2 A.

2 ⇒ 2A = 2

2 cm

Câu 7. T i hai i m A và B khá g n nhau trên m t ch t l ng có hai ngu n phát sóng theo phương th ng ng v i các phương trình l n lư t là u1 = 2 cos(8 π t) cm và u2 = 2cos (8 π t + π) cm v n t c truy n sóng trên m t ch t l ng là 30 cm/s. i m M trên m t ch t l ng cách A và B nh ng o n tương ng là d1 = 15 cm và d2 = 10 cm s dao ng v i biên là bao nhiêu ? A. 4cm . B. 2 2 cm C. 2 3 cm D. 0 cm Gi i : u M = u1M + u 2 M = A.cos(ω t − ω d1 ) + A.cos(ω t − ω d 2 + π )
AM

v v d 2 − d1 π 10 − 15 π =2 3 cm = 2 A cos(4π − ) = 2.2 cos(4π − ) v 2 30 2

Câu 8. M t ngư i ng gi a hai loa A và B. Khi loa A b t thì ngư i ó nghe ư c âm có m c cư ng 76dB. Khi loa B b t thì nghe ư c âm có m c cư ng 80 dB. N u b t c hai loa thì nghe ư c âm có m c cư ng bao nhiêu? Gi i: L1 = lg

I1 -------> I1 = 10L1I0= 107,6I0 I0 I L1 = lg 2 -------> I2 = 10L2I0= 108I0 I0 I + I2 L = lg 1 = lg(107,6 + 108) = lg139810717,1 = 8,1455 B = 81,46dB I0

Câu 9. Lúc t = 0 u O c a dây cao su căng th ng n m ngang có bư c sóng là 6cm. Tính th i i m u tiên i m Mcách O m tkho ng 12 cm dao ng ngư c pha v i tr ng thái ban u c a O. Bi t T = 1s:t = 2,5s d th y O và M cùng pha sóng truy n t O t i M h t 2T (vì kho ng cách hai bư c sóng) M dao ng ngư c pha v i tr ng thái ban u t = 2T + T/2 = 2,5s

Câu 10. Trên m t s i dây àn h i AB dài 25cm ang có sóng d ng, ngư i ta th y có 6 i m nút k c hai u A và B. H i có bao nhiêu i m trên dây dao ng cùng biên , cùng pha v i i m M cách A 1cm? A. 10 i m B. 9 C. 6 i m D. 5 i m

A ••

M

B

Gi i λ λ l = k ----> 25 = 5 ----->λ = 10 cm 2 2 Bi u th c c a sóng t i A là uA = acosωt Xét i m M trên AB: AM = d ( 1≤ d ≤25) Bi u th c sóng t ng h i t i M 2πd π uM= 2asin cos(ωt + ). λ 2 2πd 2π .1 π Khi d = 1cm: biên aM = 2asin = 2asin = 2asin λ 10 5 Các i m dao ngs cùng biên và cùng pha v i M 2πd π sin = sin λ 5 2πd π -----> = + 2kπ ----> d1 = 1 + 10k11≤ d1 = 1 + 10k1≤ 25----> 0 ≤ k1 ≤2: có 3 i m λ 5 2πd 4π = + 2kπ------> d2 = 4 + 10k2 1≤ d1 = 4 + 10k2≤ 25----> 0 ≤ k2 ≤2: có 3 i m λ 5 Như v y ngoài i m M còn 5 ddi m dao ng cùng biên , cùng pha v i i m M. Ch n áp án D

tìm bi u th c sóng t ng h p t i M ta làm như sau Bi u th c c a sóng t i A là uA = acosωt Bi u th c sóng truy n t A t i B 2πl λ ) = acos(ωt - kπ).vì l = k uB = acos(ωt λ 2 Sóng ph n x t i B uBpx = - acos(ωt - kπ). Sóng t A, B truy n t i M 2πd uAM = acos(ωt ) λ 2π (l − d ) 2πd 2πd uBM = - acos[ωt – kπ ] = - acos(ωt – 2kπ + ) = - acos(ωt + ) λ λ λ 2πd 2πd 2πd 2πd π uM = uAM + uBM = acos(ωt ) - acos(ωt + ) = -2asinωt sin = 2asin cos(ωt + ) λ λ λ λ 2 2πd π uM= 2asin cos(ωt + ). λ 2

Câu 11. M t s i dây àn h i căng ngang, ang có dóng d ng n nh. Trên dây A là m t nút, B là i m b ng g n A nh t, AB = 14 cm. Clà m t i m trên dây trong kho ng AB có biên b ng m t n a biên c a B. Kho ng cách AC là A. 14/3 cm B. 7 cm C. 3,5 cm D. 1,75 cm

Gi i: λ = 4.AB = 46 cm Dùng liên h gi a

H và chuy n

ng tròn

u a a/2 300 C A

B

AC = 30 × λ = 14/3 cm
360

Câu 12. Hai ngu n sóng k t h p, t t i A và B cách nhau 20 cm dao ng theo phương trình u = acos(ωt) trên m t nư c, coi biên không i, bư c sóng λ = 3 cm. G i O là trung i m c a AB. M t i m n m trên ư ng trung tr c AB, dao ng cùng pha v i các ngu n A và B, cách A ho c B m t o n nh nh t là A.12cm B.10cm C.13.5cm D.15cm Gi i: Bi u th c sóng t i A, B u = acosωt M Xét i m M trên trung tr c c a AB: AM = BM = d (cm) ≥ 10 cm d Bi u th c sóng t i M 2πd uM = 2acos(ωt). A B λ O i m M dao ng cùng pha v i ngu n khi 2πd = 2kπ------> d = kλ = 3k ≥ 10 ------> k ≥ 4 λ d = dmin = 4x3 = 12 cm. Ch n áp án A Câu 13. Trong thí nghi m giao thoa sóng trên m t nư c, hai ngu n AB cách nhau 14,5 cm dao ng ngư c pha. i m M trên AB g n trung i m O c a AB nh t, cách O m t o n 0,5 cm luôn dao ng c c i. S i m dao ng c c i trên ư ng elíp thu c m t nư c nh n A, B làm tiêu i m là : A 26 B28 C 18 D 14

Gi s bi u th c c a sóng tai A, B uA = acosωt uB = acos(ωt – π) Xét i m M trên AB AM = d1; BM = d2 Sóng t ng h p truy n t A, B n M

A A • •

d1

M •

O •

d2

O •

uM = acos(ωt Biên M dao -----> [

2πd1

λ

) + acos (ωt - π-

2πd 2

λ

)

sóng t i M: aM = 2acos [ ng v i biên

π (d 2 − d1 ) ] 2 λ π π (d 2 − d1 ) c c ai: cos [ − ]= ± 1 2 λ π

π

2 i m M g n O nh t ng v i d1 = 6,75 cm. d2 = 7,75 cm v i k = 0 ----->λ = 2 cm Ta có h pt: λ d1 + d2 = 14,5 ------> d1 = 6,75 + k 0 ≤ d1 = 6,75 + k ≤ 14,5 -------> - 6 ≤ k ≤ 7. Trên AB có 14 i m dao ng v i biên c c i. Trên ư ng elíp nh n A, B làm tiêu i m có 28 i m doa ng v i biên c c i. áp án B

π (d 2 − d1 ) 1 ] = kπ ----> d1 – d2 = (k- )λ λ 2

Câu 14. Trên m t nư c t i hai i m A, B có hai ngu n sóng k t h p cùng pha, lan truy n v i bư c sóng λ. Bi t AB = 11λ. Trên o n AB, s i m dao ng v i biên c c i và ngư c pha v i 2 ngu n là A. 12 B. 23 C. 11 D. 21 Gi i: AB = 11λ = 22.λ/2 ⇒ có 22 “bó sóng”. M i bó có 1 c c i. Hai bó li n k dao ng ngư c pha nhau ⇒ có 11 c c i ngư c pha v i ngu n

A λ/2

B

Câu 15. Trên m t nư c t i hai i m AB có hai ngu n sóng k t h p dao ng cùng pha, lan truy n v i bư c sóng λ . Bi t AB = 11 λ . Xác nh s i m dao ng v i biên c c i và ngư c pha v i hai ngu n trên o n AB( không tính hai i m A, B) A. 12 B. 23 C.11 D. 21
U M = 2a cos = 2a cos

π ( d 2 − d1 ) π ( d 2 + d1 )   cos  ωt −  λ λ  

π ( d 2 − d1 ) π (11λ )  π ( d 2 − d1 )  cos  ωt − cos (ωt − 11π )  = 2a cos λ λ  λ 

n ây e chú ý nhé Mc c i thì
cos

π ( d 2 − d1 ) = ±1 λ

Mc c Mc c

i cùng pha ngu n thì cos π ( d 2 − d 1 ) = − 1
λ

i ngư c pha ngu n thì cos π ( d 2 − d 1 ) = + 1
λ

π ( d 2 − d1 ) = +1 ⇒ ( d 2 − d1 ) = 2k λ Yêu c u bài toán suy ra suy ra có 11 giá tr c a λ − S1S2 ≤ ( d 2 − d1 ) = 2k λ ≤ S1S2 ⇒ −5,5 ≤ k ≤ 5,5
cos anh Phong !

Câu 16. Trên 1 s i dây mang sóng d ng 2 u c nh A, B là 2 nút. Biên t i b ng 5cm. l n hơn 2.5cm trong o n AB t o thành o n CD dài 16cm. Các i m Nh ng i m có biên trong o n AC và DB có biên nh hơn 2,5cm.Tính bư c sóng C
vì C và D dao ng v i biên = ½ biên 2π 2π d ∆ϕ = = ⇒ λ = 3 d = 48cm 3 λ c c i nên lên l ch pha

Câu 17. Trên b m t ch t l ng có 2 ngu n phát sóng k t h p O và O dao ng ng pha, cách 1 2 nhau m t kho ng O1O2 b ng 40cm. Bi t sóng do m i ngu n phát ra có f = 10 Hz , v n t c truy n sóng v = 2 m / s . Xét i m M thu c m t nư c n m trên ư ng th ng vuông góc v i O1O2 t i O . 1 o n O1M có giá tr l n nh t là bao nhiêu t i M có dao ng v i biên c c i: A. 20cm B. 50cm C. 40cm D. 30cm

Gi i: Bư c sóng λ = v/f = 20cm O1M = d1 (cm); O2M = d2 (cm) Tam giác O1O2M là tam giác vuông t i O1 Gi s bi u th c c a ngu n sóng: u = acosωt = acos20πt Sóng truy n t O1; O2 n M: M 2πd 1 u1M = acos(20πt ) λ d1 2πd 2 u2M = acos(20πt ) λ π (d 1 − d 2 ) π (d 1 + d 2 ) uM = 2a cos cos[20πt ] O1 λ λ π (d1 − d 2 ) π (d1 − d 2 ) M là i m có biên c c i: cos = ± 1 ------> = kπ λ λ d2- d1 = kλ, v i k nguyên dương d2- d1 = 20k (1)

d2

O2

d22 – d12 = O1O22 = 1600 -----> (d1 + d2 )(d2 – d1) =20k(d1 + d2 )=1600 ------> 80 d1 + d2 = = (2) k 40 (2) – (1) Suy ra d1 = k nguyên dương − 10k = k d1 = d1max khi k = 1 ------> d1max = 30 cm Ch n áp án D Câu 18. T i hai i m A, B trên m t ch t l ng có hai ngu n phát sóng dao ng i u hòa theo phương trình u1=u2=acos(100πt)(mm). AB=13cm, m t i m C trên m t ch t l ng cách i m B truy n sóng trên m t ch t l ng là m t kho ng BC=13cm và h p v i AB m t góc 1200, t c 1m/s. Trên c nh AC có s i m dao ng v i biên c c i là A. 11 B. 13 C. 9 D. 10 GI I: v 100 C Bư c sóng λ = = = 2cm f 50
13 3 − 13 = 4,76 λ λ 2 d − d1 0 − AB 0 − 13 Xét i m A ta có 2 = = = −6,5 λ λ 2 V y − 6,5 ≤ k ≤ 4,76

Xét i m C ta có

d 2 − d1

=

CA − CB

=

A

B

Câu 19. Trên m t m t chât l ng có hai ngu n sóng kêt h p cùng pha có biên 3a và 2a dao ng vuông góc v i m t thoáng c a ch t l ng.N u cho r ng sóng truy n i v i biên không thay i thì t i m t i m cách 2 ngu n nh ng kho ng d1=8.75λvà d2=3.25λ s có biên dao ng a0=? A a0=a Ba≤a0≤5a Ca0= 13a Da0=5a M
d1 Gi i. Gi s phương trình c a hai ngu n sóng t i S1 và S2 S1 u1 = 2acosωt. u2 = 3acosωt. Sóng truy n t S1 và S2 n i m M 2πd 1 u1M = 2acos(ωt ) = 2acos(ωt -17,5π) λ 2πd 2 u2M = 3acos(ωt ) = 3acos(ωt - 6,5π) λ Ta th y u1M và u2M ngư c pha nhau. Do ó biên dao ng t i M là a0 = 3a - 2a = a. Ch n áp án A d2 S2

Câu 20. Ngu n sóng O dao ng v i t n s 10Hz.Dao dây dài, trên phương này có hai i m P và Q theo th t

ng truy n i v i v n t c 0.4m/s trên ó PQ=15cm. Cho biên a=10mm

và biên không thay theo chi u dương thì li A -1cm B. 8.66cm

i khi sóng truy n . N u t i th i i m nào ó P có li t i Q là C.-0.5cm D. -8.66cm

0.5cm di chuy n

Gi i: Bư c sóng λ = v/f = 0,4/10 = 0,04 m = 4 cm
O P Q Gi s bi u th c c a sóng t i ngu n O • • • u0 = 10cos20πt (mm) OP = d (cm) Bi u th c c a sóng t i P 2πd uP = 10cos(20πt ) = 10cos(20πt -0,5πd) λ Bi u th c c a sóng t i Q 2π (d + 15) uQ = 10cos(20πt ) = 10cos(20πt - 0,5πd -7,5π) λ Ta có: uQ = 10cos(20πt - 0,5πd -7,5π) = 10cos(20πt - 0,5πd )cos7,5π + 10sin(20πt - 0,5πd )sin 7,5π = -10 sin(20πt - 0,5πd ) Theo bài ra uP = 10cos(20πt -0,5πd) = 5 mm----> cos(20πt -0,5πd) = 0,5 3 ------>sin(20πt -0,5πd) = ± = ±0,866 2 vP = u’P = - 200πsin(20πt -0,5πd) >0 ------>sin (20πt -0,5πd) <0 uQ = -10 sin(20πt - 0,5πd ) = 8,66 mm Do ó uQ = 8,66 mm. Ch n áp án B

Câu 21. Trên b m t ch t l ng cho 2 ngu n dao ông vuông góc v i b m t ch t l ng có phương trình dao ng uA = 3 cos 10πt (cm) và uB = 5 cos (10πt + π/3) (cm). T c truy n sóng trên dây là V= 50cm/s v i AB =30cm. Cho i m C trên o n AB, cách A kho ng 18cm và cách B 12cm .V vòng tròn ư ng kính 10cm, tâm t i C. S i m dao ông c c i trên ư ng tròn là A.7 B.6 C.8 D.4 GI I
λ=
v 50 = = 10 cm f 5

tính s c c i trên ư ng tròn thì ch vi c tính s c c i trên ư ng kính MN sau ó nhân 2 lên vì m i c c i trên MN s c t ư ng tròn t i 2 i m ngo i tr 2 iêm M và N ch c t ư ng tròn t i m t i m ϕ − ϕ1 Áp d ng công th c d 2 − d1 = kλ + 2 λ 2π Xét m t i m P trong o n MN có kho ng cách t i các ngu n là d2, d1 ϕ − ϕ1 Ta có d 2 − d1 = kλ + 2 λ = kλ + 1 λ 13cm 5cm 5cm 7cm 2π 6 M t khác ∆d M = d 2 M − d1M = 17 − 13 = 4cm A B M C N ∆d N = d 2 N − d1 N = 7 − 23 = −16cm

Vì i m P n m trong o n MN nên ta có ∆d N ≤ d 2 − d1 ≤ ∆d M

-16 ≤ k λ + 1 λ ≤ 4
6

−16

λ

1 4 1 ≤k≤ − 6 λ 6

⇔ − 1, 8 ≤ k ≤ 0 , 2 3

Mà k nguyên ⇒ k= -1, 0 i trên MN ⇒ có 4 c c ⇒ có 2 c c

i trên ư ng tròn

Ch ng minh công th c d 2 − d1 = kλ +

ϕ 2 − ϕ1 λ 2π

Xét 2 ngu n k t h p x1=A1cos( ω t + ϕ1 ),x2=A2cos( ω t + ϕ 2 ), Xét i m M trong vùng giao thoa có kho ng cách t i các ngu n là d1, d2 Phương trình sóng do x1, x2 truy n t i M: x1M= A1cos( ω t + ϕ1 − 2π d1 ) λ x2M=A2cos( ω t + ϕ 2 − 2π d 2 ) λ Phương trình sóng t ng h p t i M: xM= x1M + x2M Dùng phương pháp gi n Fresnel bi u di n các véc tơ quay A1, A2, và A Biên dao ng t ng h p A2=A12+A22+2A1A2cos[ ϕ1 − 2π d1 -( ϕ 2 − 2π d 2 )]=A12+A22+2A1A2cos( ϕ1 − ϕ 2 + 2π d 2 − d1 ) λ λ λ Biên

dao

ng t ng h p c c
d 2 − d1

i A=A1+A2 khi: cos( ϕ1 − ϕ 2 + 2π d 2 − d1 )=1 λ

ϕ 1 − ϕ 2 + 2π

λ

=k2 π

d 2 − d1 = kλ +

ϕ 2 − ϕ1 λ 2π

Biên

dao

ng t ng h p c c ti u A= A1 - A 2 khi cos( ϕ1 − ϕ 2 + 2π d 2 − d 1 )=-1 λ
d 2 − d1

ϕ1 − ϕ 2 + 2π

= π + k 2π λ 1 ϕ − ϕ1 d 2 − d1 = ( k + ) λ + 2 λ 2 2π

Câu 22. T ihai i mS1vàS2trênm tnư ccáchnhau20(cm)cóhaingu nphátsóngdao ngtheophươngth ng ngv icác phươngtrìnhl nlư tlàu1 2cos(50 t)(cm)vàu2 3cos(50 t )(cm),t c truy nsóngtrênm tnư clà1(m/s). i mMtrênm tnư ccáchhaingu nsóng S1,S2l nlư t12(cm)và16(cm).S i mdao ngv ibiên c c itrên o nS2Mlà A.4 B.5 C.6 D.7 GI I: v 100 Bư c sóng λ = = = 4cm f 25 1 d − d1 Hai ngu n ngư c pha nhau nên i m N c c i khi 2 =k+ λ 2 d − d1 16 − 12 Xét i m M có 2 = =1 λ 4

Xét i m S2 có

0 − 20 = −5 λ 4 S c c i gi a S2M ng v i k=-4,5; -3,5; -2,5; -1,5; -0,5; 0,5 T i m t nư c n m ngang, có hai ngu n k t h p A và B dao ng theo phương Câu 23. th ng ng v i phương trình l n lư t là u1 = a1cos(40πt + π/6) (cm), u2 = a2cos(40πt + π/2) (cm). Hai ngu n ó tác ng lên m t nư c t i hai i m A và B cách nhau 18 cm. Bi t v n t c truy n sóng trên m t nư c v = 120 cm/s. G i C và D là hai i m thu c m t nư c sao cho ABCD là hình vuông. S i m dao ng v i biên c c i trên o n CD là d 2 − d1 =

A. 4

B. 3 D C

C. 2

D. 1

A

B

GI I: AD CT : C nh CD // v i ngu i AB AB ( 2 − 1) ∆ϕ AB ( 2 − 1) ∆ϕ − + ≤k≤ + λ 2π λ 2π v 120 λ= = = 6cm f 20 Th s vào ta ư c KQ: π π − 18( 2 − 1) 3 18( 2 − 1) 3 + ≤k≤ + 6 2π 6 2π 1,0759≤k≥1,4 nh n k= 0,1 v y ch n C Câu 24. Trên m t m t chât l ng có hai ngu n sóng kêt h p cùng pha có biên 3a và 2a dao ng vuông góc v i m t thoáng c a ch t l ng.N u cho r ng sóng truy n i v i biên không thay i thì t i m t i m cách 2 ngu n nh ng kho ng d1=8.75λvà d2=3.25λ s có biên dao ng a0=? A a0=a Ba≤a0≤5a Ca0= 13a Da0=5a GI I: hai ngu n sóng kêt h p cùng pha, mà lai có d2-d1=3.25λ-8.75λ= - 5,5 λ T i i m ó là c c ti u giao thoa có biên A= A1 - A 2 = 3a − 2 a = a Câu 25. Ngu n sóng O dao ng v i t n s 10Hz.Dao ng truy n i v i v n t c 0.4m/s trên dây dài, trên phương này có hai i m P và Q theo th t ó PQ=15cm. Cho biên a=10mmvaf biên không thay i khi sóng truy n . N u t i th i i m nào ó P có li 0.5cm di chuy theo chi u dương thì li t i Q là A-1cm GI I: bư c sóng λ = v = 4 cm
f

B.8.66cm

C.-0.5cm

D.-8.66cm

l ch pha c a 2 i m P và Q là ∆ ϕ = 2π ∆ d = 2π 15 = 7, 5π λ 4 Vì P g n O hơn Q nên P s m pha hơn Q m t góc 7,5 π dùng phương pháp ư ng tròn ta có t i th i i m P có li 5mm và di chuy n theo chi u dương, i m Q ch m pha hơn i m P m t góc 7,5 π ư c bi u di n như hình v tai Q là ⇒ li xQ=Acos300=10 3 =8.66mm
2

300 600

P Q

Câu 26. V n t c truy n sóng trên dây àn là v= , F là l c căng dây, m là kh i lư ng m t ơn v dài c a dây. M t dây àn b ng thép có ư ng kính 0,4mm, chi u dài l= 50cm, kh i lư ng riêng c a c a thép là 7800kg/m3 . L c căng dây âm cơ b n mà nó phát ra là m t n t ô có t n s 256Hz A.128N B.32,7N C.29,3N D.64,2N GI I: âm cơ b n là âm có t n s nh nh t mà dây àn b ng thép có th phát ra khi ó trên dây hình thành sóng d ng ch có m t b ng và 2 nút 2 u ⇒ λ = l ⇒ λ = 2l = 2.50 = 100 cm = 1m
2
⇒ v = λ .f = 2 5 6 .1 = 2 5 6 m /s

Kh i lư ng c a dây thép m’=V.D (V là th tích, D là kh i lư ng riêng)
⇒ m’= π r 2 .l . D = ⇒ kh

πd2
4

l .D
4

2 i lư ng m t ơn v dài c a dây m = m ' = π d D

l

F 2 2πd2 2 π (0, 4.10 − 3 ) 2 ⇔ F=v .m= v D =256 7800 = 64,2N m 4 4 Câu 27. T i hai i m A và B trên m t nư c cách nhau 8 cm có hai ngu n k t h p dao ng v i phương trình: u1 = u 2 = acos40 πt(cm) , t c truy n sóng trên m t nư c là 3 0 cm / s . Xét o n th ng CD = 4cm trên m t nư c có chung ư ng trung tr c v i AB. Kho ng cách l n nh t t CD n AB sao cho trên o n CD ch có 3 i m dao d ng v i biên c c i là: A. 3,3 cm. B. 6 cm. C. 8,9 cm. D. 9,7 cm. Bư c sóng λ = v/f = 30/20 = 1,5 cm Kho ng cách l n nh t t CD n AB mà trên CD ch có 3 i m dao ông v i biên c c ai khi t i C và D thu c các vân c c ai b c 1 ( k = ± 1) C D

Theo bài ra v=

d1 A

h M

d2 B

T i C: d2 – d1 = 1,5 (cm) Khi ó AM = 2cm; BM = 6 cm Ta có d12 = h2 + 22 d22 = h2 + 62 Do ó d22 – d12 1,5(d1 + d2 ) = 32 d2 + d1 = 32/1,5 (cm) d2 – d1 = 1,5 (cm) Suy ra d1 = 9,9166 cm
h = d12 − 2 2 = 9, 92 2 − 4 = 9, 7 cm

Câu 28. Trên m t nư c có hai ngu n sóng gi ng nhau A và B, cách nhau kho ng AB = 12(cm) ang dao ng vuông góc v i m t nư c t o ra sóng có bư c sóng λ = 1,6cm. C và D là hai i m khác nhau trên m t nư c, cách u hai ngu n và cách trung i m O c a AB m t kho ng 8(cm). S i m dao ng cùng pha v i ngu n trên o n CD là A. 3 B. 10 C. 5 D. 6 C Gi i: Bi u th c sóng t i A, B u = acosωt Xét i m M trên OC: AM = BM = d (cm) Ta có 6 ≤ d ≤ 10 ( vì OA = 6cm; OC = 8 cm bi u th c sóng t i M 2πd uM = 2acos(ωt). λ i m M dao ng cùng pha v i ngu n khi 2πd = 2kπ------> d = kλ = 1,6k λ M d A O B

D

6 ≤ d = 1,6k ≤ 10 -----> 4 ≤ k ≤ 6. Trên OC có 3 i m dao ng cùng pha v i ngu n. Do ó trên CD có 6 i m dao ng cùng pha v i ngu . Ch n áp án D Câu 29. Hai ngu n sóng nư c k t h p cùng pha S1, S2 t o ra 1 h vân giao thoa trên m t nư c. i m M có v trí MS1>MS2 là c c i giao thoa b c 2. i m N có v trí NS1 =7cm, NS2 = 14cm là c c ti u giao thoa. Gi a M và N có 6 i m c c i. Tìm λ λ NS 2 − NS1 = ( 2 K − 1) = 7 ⇒ ( 2 K − 1) λ = 14
2

vì gi a M và N có 6 c c i (tính c M ) nên k =4 (v hình ra s th y ngay) suy ra λ = 2 cm Câu 30. Trên 1 s i dây mang sóng d ng 2 u c nh A, B là 2 nút. Biên t i b ng 5cm. Nh ng i m có biên l n hơn 2.5cm trong o n AB t o thành o n CD dài 16cm. Các i m trong o n AC và DB có biên nh hơn 2,5cm.Tính bư c sóng C vì C và D dao ng v i biên = ½ biên 2π 2π d ∆ϕ = = ⇒ λ = 3 d = 48cm 3 λ c c i nên lên l ch pha

Câu 31. Trên m t nư c 2 nguông gi ng h t nhau A,B cách nhau 1 kho ng AB= 12 cm.hai ngư n dao ng vuông góc v i m t nư c và t o ra các sóng có cùng bư c sóng λ = 1,6cm.hai i m CD trên m t nư c cách u hai ngu n và cách trung i m 0 c a o n AB m t o n 8cm.s i m trên o n CD dao ng cùng pha v i ngu n là: A:6 B:5 C: 3 D: 10 Phương trình t ng h p t i 1 i m trên OD u = 2 a cos(2π ft − π 2 d ) λ Cùng pha suy ra π 2 d = 2 k π ⇒ d = 1, 6 λ có 6 ≤ d = 1, 6 k ≤ 1 0 ⇒ k = 4; 5; 6 do tính λ 6 i m i x ng nên có

Câu 32. Trên m t nư c 2 nguông gi ng h t nhau A,B cách nhau 1 kho ng AB= 12 cm.hai ngư n dao ng vuông góc v i m t nư c và t o ra các sóng có cùng bư c sóng λ = 1,6cm.hai i m CD trên m t nư c cách u hai ngu n và cách trung i m 0 c a o n AB m t o n 8cm.s i m trên o n CD dao ng cùng pha v i ngu n là: A:6 B:5 C: 3 D: 10 Phương trình t ng h p t i 1 i m trên OD u = 2 a cos(2π ft − π 2 d ) λ Cùng pha suy ra π 2 d = 2 k π ⇒ d = 1, 6 λ có 6 ≤ d = 1, 6 k ≤ 1 0 ⇒ k = 4; 5; 6 do tính λ i m i x ng nên có 6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->