You are on page 1of 18
Demo izdanje ñ komletna knjiga sadrûi 194+ A4 stranica copyright © 2003-2006 ; ISBN: 963

Demo izdanje ñ komletna knjiga sadrûi 194+ A4 stranica copyright © 2003-2006 ; ISBN: 963 217 929 3 ; ISSN: 1785-5861

W W W . Z A V O D J E N J E . C O M

KAKO DA ZAVEDEMO DEVOJKE? éeliö li prona ći odgovore?

-Verzija 3.7-

Æ

DEVOJKE? éeliö li prona ć i odgovore? -Verzija 3.7 - Æ Positive POWER :) ô Kontakt

Positive POWER:)ô

Kontakt Tel. +381 (0)638 639 610

Sadrûaj:

Predgovor:

 

7

1.

Legenda skra ć enica

 

8

2

. Uvod

 

9

 

2.1. Kako da steknemo hrabrost i samopouzdanje?

9

2.2. Kako

da snimimo u sebi samopouzdan i opuöten pristup?

10

3. Opöta pravila

 

12

 

3.1. Pravilo 3 sekunde

 

12

3.2. Koliko znač i kako izgledam?

13

3.3. Uvek izgledaj nabolje öto moûeö i osećaj se dobro u koûi!

14

3.4. Dobri momci nasuprot Ñopasnih faca î (npr. tip u diskoteci, koji je ćelav i miöićav)

14

3.5. O Samopouzdanju

 

15

3.6. Alfa/Dominantan muökarac

16

3.7. Osobine koje treba da posedujemo, razvijamo, da budeö pravi igrač:

16

3.8. Sve zavisi od zadovoljenja!

 

17

3.9. Znač i treba da iskaûem seksualne emocije?

17

3.10. Ribe ûude za dobrim seksom! ñ znač i budi siguran da ćeö ih dobro obraditi

17

3.11. O klasič nim randevuima Ö bolje da ih zaboraviö!

18

4. Osnove

 

19

 

4.1. Samopouzdano ñ i po čni da prilaziö, svakoj devojci koja ti se sviđ a

19

4.2. Da je pitam za ime?

 

20

4.3. Iskustvo ñ ne oklevaj, ne okreći se, osećaj se prirodno!

20

4.4. Pravi pristupÖÖÖ

 

20

4.5. Budi strpljiv i uč i se na greökama

21

4.6. Razmiöljanje pravih ömekera

21

4.7. Spontani susreti nasuprot direktnog zavo đ enja

22

4.8. Na privatnoj ûurci, ro đ endanu

 

23

4.9. Tehnika pozdravljanjaÖÖÖ

23

4.10. Kako da zapo čnemo razgovor?

23

4.11. O čemu moûemo da pričamo?ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

24

4.12. Pričati sa njom = ponoviti je?

 

25

4.13. Ćaskanje, tj. ìprazanî govor ñ veötina rasprave o ničemuÖÖ

25

4.14. Teme, koje

na po četku vredi

zaobić i

26

4.15. Zabranjene rečenice

30

4.16. Najjača ìmagič na rečî ñ Ime devojke

30

4.17. éenski signali ñ tj. koliko toga izdaju te sitne informacijeÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

31

4.18. Kino ñ kako da dodirneö ribu, čak i onda ako ste se sad upoznali, veruj oboûavaju!

32

4.19. O flertovanje sa nogama!

 

33

5. Kako im pri ći, pobuditi im interesovanje?

35

 

5.1. Gde da se nađ emo i kako da priđ emo ribama?

35

5.2. Stani i razgovaraj sa ribama, svugde, bilogde!

36

5.3. Ako izgleda nedostupno ñ moguće da svako misli tako, pa je zato i potpuno sama

36

5.4. Koristi humor, kada prilaziö ribi!

 

37

2

5.5. Kako

da izrač iö svoj karakter!

 

37

5.6. Zaöto je bitan prvi utisak?

37

5.7. Odmah u sredinu (in medias res)

38

6. Zavodilač ke tehnike

 

39

6.1. Primeri, öeme za jednostavno prilaûenje

39

6.2. Tehnika

ìZavedi ribu na uliciì

 

40

6.3. Taktika slobodna stolica::

41

6.4. Umetnički pristup

 

41

6.5. Dramsko upoznavanje - moj omiljeni

:)

41

6.6. ìSećaö me se?î priča ñ duhovito sa osmehom:)

42

6.7. Mobilno reöenje:

 

42

6.8. U stilu ÑVeć se poznajemoî:

 

43

6.9. Solucija ÑSamo polako î

44

6.10. Sa ortakom, bilo kad i bilo gde

44

6.11. Inteligentno

 

45

6.12. Otvaranje sa komplimentom?

 

46

6.13. Da je pozovem na pić e?ñ pro čitaj do kraja zaöto da NE!

46

6.14. Iskoristi neč ijuÑneuspelu akcijuî

 

47

6.15. Ako radi negde: - konobarica, prodavač ica, kasirka, itd

48

6.16. Mr. Direktan ñ Najbolji stil, za brzi #P

49

6.17. GM stil

 

52

6.18. ÑPitam te-odgovoriî

igra:

58

6.19. Zezanje ÑNov sam u

graduî:

59

6.20. O tekstovima Ñza prilaûenjeî

 

59

6.21. Joö jedna moguć nost

 

59

7. Trikovi

60

7.1. Analiza Dlana

 

60

7.2. Opklade

60

8. Poljubac

61

8.1. Poljubac Test ñ tj. Kako sigurno znati da je spremna za poljubac?

62

8.2. Okret & PoljubacÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

62

8.3. Zvezda padalica trik

 

63

8.4. Kako da postupaö ako slu čajno odbije poljubac

64

9. Kafi ći, picerije

 

65

9.1. Ulazak

68

9.2. Invitacija? - Kada da napraviö potez?

69

9.3. Osvesti je

 

70

10. Diskoteke i no ćni ûivot

71

10.1. Kako da prekopčaö na no ćni UbZ?

71

10.2. Ñ3X strategijaî ñ jedna dobra prilazna strategija - preporučujem za veće diskać e:)

72

10.3. Isklju č ivo za hrabre:)

 

72

10.4. Trik sa foto aparatom

 

72

10.5. Ako vidiö

voli

da đ uska. ñ Uvod za öablone

73

10.6. Ho ćeö na ples sa mnom?î ñ pa sa time ne ćeö daleko stić i:)

73

10.7. O plesu:

 

74

10.8. Kada uspori ritam:

74

3

10.9.

Invitacija u svoj dom

75

11.

Jednono ćni provodi

 

76

11.1. Opöta pravila:

76

11.2. A dan posle? - Kako da se jednono ćni provod pretvori u neöto viöe:

76

12.

Kako da tretiramo grupe?

 

78

12.1.

Ako je riba sa drugovima/drugaricama:

78

13. NEG-ovi

 

80

14. Izmamjene vrednosti/Izbavljene tajne

83

14.1. Trans-reč i:

 

84

14.2. Kako da izmamimo te vrednosti? (da joj ne izgleda direktno)

84

14.3. Kako da odgovorimo?

 

85

14.4. U po četku, nemoj da se raspravljaö, i ne prisiljavaj miöljenje na ribu

86

15.

O öablonima

 

88

15.1. äta su öabloni?

88

15.2. Kako da predamo öablone ñ osnovna pravila

88

15.3. Kako da predamo öablone ñ naglasak, tonalitet

90

16.

Dalje, ono öto bi joö trebao da znaö u vezi öablona

92

16.1. Trans-reč i:

 

92

16.2. Uslovni reflex:

92

16.3. Govor u 3 licu

93

16.4. Deformisanje vremena:

94

16.5. Fantazija:

94

16.6. Skrivene namere

95

16.7. Č itaj RR, da obogatiö îreč nikî ñ dobro će doć i tokom koriöćenja öablona!

95

17.

äabloni

96

17.1. Kako da uvedemo öablone bez toga da izgleda direktno?

96

17.2. Discovery Channel öablon

 

97

17.3. Poverenje öablon

97

17.4. Roller Coaster öablon

98

17.5. A

ruûa

öablon

99

17.6. A ruûa II öablon

 

100

17.7. Zanosne o či öabloni

100

17.8. Slič ni smo öablon

100

17.9. Ogrlica öablon

101

17.10. Verujeö ìu viöu siluî? öablon

101

17.11. Osećanje privlač nosti öablon

101

17.12. Duöevne o č i /

hipnotisanje öablon

102

17.13. Prirodna ûena öablon

 

102

17.14. Fantastič no vezivanje öablon

102

17.15. äablon ìJesi li ikadÖî

 

103

17.16. Ledeni svemir öablon

103

17.17. Pustinja öablon

103

17.18. Vrhunski-osećaji öablon

103

17.19. Strast i ûelja dodira öablon

104

17.20. Pronać i Idealnog

öablon

104

17.21. Ljubav öablon

104

4

17.22. Ispusti ûelje na slobodu

öablon

105

17.23. Strast je strast öablon

105

17.24. Nađ i tu ÑMalu Devojč icuî öablon

 

105

17.25. Seks je prirodna stvar - öablon

105

17.26. Snovi öablon

 

106

17.27. Snovi II öablon

106

17.28. Neverovatna povezanost öablon

 

106

17.29. Zaljubljivanje öablon

 

107

17.30. éelim te

öablon

 

108

17.31. Baö öteta da nismo

a

mogli smo

öablon

108

17.32. Promeni drugaricu u ljubavnicu

öablon

109

17.33. äto viöe

to viöe

öablon

109

17.34. Negativan öablon

110

17.35. Vrata öablon

110

17.36. Ti me manipuliöeö! ñ U slu čaju da neöto krene u neo čekivanom pravcu

111

17.37. Pretpostavke, predlozi i drugi intelektualni trikovi

113

18.

Daljinsko zavo đ enje

117

18.1. Budi svoj "najbolji drug"::

 

117

18.2. Koriöćenje äablona preko telefona:

 

117

18.3. Nadimak, öale, probuđ ivanje radoznalosti

118

18.4. Upoznavanje u Č hat-room-ovima

 

120

18.5. DonGeorg20 čhat log

 

121

18.6. Mr.Direktan č hat log

126

19.

Ako je riba zainteresovana

139

19.1. Znaci zainteresovanosti

139

19.2. Građ enje veze ñ u PFM stilu

139

19.3. Prepoznavanje zainteresovanosti iz pravca zauzetih dama

140

19.4. Ako su odjednom zainteresovane 2 devojke iz istog druötva

140

19.5. Otić i u odgovarajućem trenutku

 

141

19.6. Na Zavröetku razgovora - #Z:)

141

19.7. Dobio si telefon ribe ñ a sad randevu?

142

19.8. Sms?ÖÖÖ

 

142

19.9. Tajming

142

19.10. Samopouzdana igra sa reč ima

 

144

19.11. Uspeöna komunikacija

 

144

20.

Problemi oko deč ka

147

20.1. Ako ti riba sa time do đ e ìImam de čkaî:

 

147

20.2. Kako da odstranimo dečka iz njenog srca?:

148

20.3. Jedan jako dobar öablon za odstranjivanje de čka:

151

21.

Muökarac sa stilom

153

21.1. Odeća

 

154

21.2. Kraljevsko drûanje

155

21.3. Negovanost

156

21.4. Prioriteti

157

21.5. Parfemi koji predstavljaju dobar izbor

 

158

21.6. Doteraj formu!

 

158

5

21.7.

Dom mi je Ljubavni centar

 

159

22.

Kako da rukujemo sa devojkama?

161

22.1. Kako da je oduöeviö sa time da si zauzet?

 

161

22.2. Budi teöko dostiûan momak

 

161

22.3. Za öta su dobre drugarice?

162

22.4. Ocenjuj po uč incima, a ne po rečima!

162

22.5. Kako da shvatiö

163

22.6. Tajne i njihovo otvaranje

165

22.7. Građ enje kruga poznanika

167

22.8. A öta ako me ne prestave?

168

22.9. Kako da daö komplimente ribama?

168

22.10. Ukoliko ti ona öalje komplimente

168

22.11. Kako da koristiö snagu poezije?

168

22.12. Ro đ endanÖÖÖ

169

22.13. Randevu kod kuće

170

22.14. Kada da nazoveö devojku, poöto ste već vodili ljubav?

 

171

22.15. Ako se ustr čava?

 

172

22.16. Hvaliti se seksualnim provodima pred devojkama?

Zaboravi!

172

22.17. Kako da vodimo vezu sa viöe devojaka u sinhronu?

172

22.18. Nekoliko saveta za kvalitetniji intiman ûivot

177

23. Filmovi za pogledati

 

178

24. Izgradnja zadivljavaju će li čnosti

179

24.1. O čemu je tu reč?

179

24.2. Oduöevljavajuć e č injenice

179

24.3. Kao prvo: KAIZEN!:)

180

24.4. Diplomatski stil

180

24.5. Znaj rizikovati ñ i budi međ u pobednicima

 

181

24.6. Kako da prevaziđ eö strah?

 

182

24.7. Slobodan čovek

182

24.8. Snaga lič nosti

184

24.9. Kako da iznesemo pravi sjaj lič nosti

185

25.

Ukoliko ne ispadne tako, kako si isplanirao

 

187

25.1. Ukoliko ti ona zatraûi broj:

 

187

25.2. Ako uopöte neće da, da broj:

187

25.3. Ukoliko uzvrati "Zaöto pitaö?"

187

25.4. äta da kaûeö ukoliko te zapita Ñho ćeö da me zavedeö?î

 

187

25.5 Ako na ÑJer ti se ve ć desilo nekad

?îpo

četno pitanje dobijeö negativan odgovor:

188

25.6. Upitala je "äta ima novo?" ñ Treba znati odgovoriti:

 

188

25.7. Ako na neöto kaûe ìRazmislić

 

188

25.8. Znaj kad treba nestati!

188

25.9. Pitaj je samo jednom

189

25.10. Ne dopuötaj da te gnjavi!

189

25.11. Ukoliko ne poötuje datu reč, otkaûe sastanak, ne odgovara na poruke

189

25.12. Problemi sa godinama:

 

190

25.13. Jednostavno Ti niöta ne funkcioniöe, mada si već sva ìoruûjaî uneo u igru

190

25.14. Ako ti kaûe ÑBudimo samo drugovi!î

 

191

6

25.15. U slu čaju da dobijeö korpu

191

25.16. Postao si njen zanesenjak?

191

25.17. Kako se zapravo oblikuje zaljubljenost?

192

26. Ljubav, kao jedna loöa baterija -Pre ili kasnije će se isprazniti!

193

27. Zavröna reč

194

Predgovor:

Mnogi, koji su pročitali knjigu, zamerili su mi jednu stvar. Različ ito su je opisali, ali su svi u suötini imali isti ìproblemî:

ÑTaktike koje su u knjizi stvarno jako dobro funkcioniöu, previöe dobro. Jednostavno već nije poöteno, fer prema ûenama. Istina je da ne znaju za to, ali nemaju iole öanse da ne urade to, öto uhodan korisnik knjige ûeli.î

OK. To je tako. Ali ako malo razmisliö ovaj svet je nepoöten! I ako protivnik ne koristi fer- play pravilo, nećeö se ni ti drûati principa. Ponekad je to tako i sa ûenama. Sigurno si već imao posla sa devojkom koja te je iskoristila. Ti si naivno pomiöljao, da ćeö dobiti neöto

Ne! Jako mnogo riba ti sa

uûivanjem troöi novac, govore o sex-u, često te dodirnu

telesnim kontaktom, uzviknu da si i ti takav kao ostali muökarci, svi ho će samo isto to, kakve su samo ûivotinje. Ili jecnu, da ooo, pa znaö i nisi moj tip. Kasnije shvataö da te je samo iskoristila, jer joj je dečko bio baö zauzet, i naravno nije htela da sedi kuć i sama, i bleji u četiri zida. Bio si samo jedan REZERVNI TO ČAK!

kada ve ć poludiö od ûelje za

zauzvrat, (sex) neku uslugu ako je vodiö na večere, bioskop

itd.

Ali

Pa po tebi öta zasluûuju takve devojke? Mogu će najbezobraznije tehnike, koje znaö. Lud si! - ako joj dopuötaö da te iskoristi.

Joö jedna veoma vaûna napomena:

Ako je reč o sexu, ûene imaju jednu jako veliku prednost. I jedna debela i ruûna devojka moûe lako nać i nekog da je zadovolji. Ode u kafić, samo malo flertuje, i već je proöla. Iako neće dobiti najboljeg muökarca, ali barem nekog. Dok muökarci imaju mnogo teûi posao, iako su privla čni i miöi ćavi.

Ñéene mogu slobodno da biraju, da li da vode ljubav sa odabranim tipom, dok je to

za većinu muökaraca mogući ishod napornog posla

Zaöto?î

Nemoj zaboraviti tu razliku! Uspomo ć knjige, i ti moûeö preć i u drugu kategoriju, da i ti imaö moguć nost slobodnog odabira. Shvatić eö, devojke nisu u monopolu, i mnogo su viöe prinuđ ene na druötvo pravih muökaraca koji ne prave već od po četka banalne, ne ispravljive greöke zaredom, nego obrnuto.

7

2. Legenda skra ć enica:

#Z ñ zatvaranje sa brojem - Dobiti telefon ribe. Najbolje je ako ti je ponudi bez toga da zatraûiö.

#P ñ zatvaranje sa poljupcem ñ Navesti ribu da te poljubi. Pa posle #Z. :)

3sec ñ pravilo 3 sekunde ñ Imaö maximalno 3 sekunde da reagujeö. Računato od trenutka kada si zapazio ribu/u mogućnosti si da joj priđ eö.

PFM ñ prosečno frustriran momak. Dečko, koji je telesno spreman za akciju, gladan sexa i druötva dobrih riba, ali o tome samo sanja, jer joö nimalo nije uhodan u nauci zavo đ enja. Nekoliko karakteristič nih osobina za PFM: stalno visi na jednoj ribi, sluûi je, bez reč i trpi svo poniûenje i proguta svo đ ubre öto mu ona č ini ili kaûe. Sve radi kako se sviđ a devojci, i sa time gubi svoj pravi karakter, strah ga je da uč ini i jedan korak prema njoj, stalno razmiölja o tome da slučajno ne uč ini neöto pogreöno. Zbog nedostatka hrabrosti, iskustva ili veötine, za ozbiljne veze je za sada potpuno nesposoban.

MZ ñ majstor zavođ enja ñ Osoba koja majstorski koristi veötine zavo đ enja i sa velikom verovatno ćom uspeha, uspeva da zavede skoro bilo koju ûenu, bilo gde.

UbZ ñ ubrzano zavo đ enje ñ jedna tehnika na jezgru NLP-a, čija je suötina koriöć enje öablona, poöto se razvije raport izme đ u tebe i nje.

Raport ñ Izoblikovano poverenje, uzajamna saglasnost, harmonija, tj. kada riba misli i oseća da se stvorila snaûna veza međ u vama, privezuje se za tebe i neće da te pusti jer je uverena da si ti onaj pravi, jedan od moguć ih idealnih muökaraca za njuÖ najbolja faza da je strpaö u krevet.

ZR ñ zgodna riba- DevojkaÖtj. riba koja na skali 1-10 zasluûuje ocenu min. 6+. Nikad se nemoj zadovoljiti manjim.

Kino ñ kinoesthetics-, tj. dodirnuti ribu, npr. ruka, kosa, ramena, bok

BSD ñ budimo samo drugovi ñ kada ti riba to kaûe, u velikom si sosu, ali ni tada nije sve izgubljeno! To se uglavnom moûe predvideti, i ako je ve ć tako ispalo, prevecija je: da ti kaûeö to pre, i to nije niöta drugo nego obrnuto razmiöljanjeÖ (koristi ûensku Ñlogikuî) posle öto nauč iö sav materijal, ne bi trebalo da do đ e do toga, da ti preti jedna od slič nih rečenica.

PNaS ñ pokaûi na sebe ñ Ili ve ć dodirni sebe, npr. Kada razgovaraö sa ribom, dodirneö stomak, grudi ili pokaûeö na sebe. To je jedan vaûan potez prilikom koriöćenja öablona, da skreneö paûnju na sebe! (npr. ìda li si se već nekad sreo sa nekim takvim Öî i me đ uvremeno neprimetno pokaûeö na sebe ñ ona to nije svesno registrovala, ali si delovao na podsvest)

NEG ñ negativno udvaranje ñ tojest kada sa negativnim karakteristikama, sa ruganjem ironič no govoriö ribi drage rečenice, vidi posle detaljnije u poglavlju 9.

OG ñ odvratna gnom devojka - tj. ta debela svinja, koja je ruûna i joö te i spreč ava u tome da zavedeö njenu ZR drugaricu, jer je rđ ava i zavidljiva.

8

1. Uvod

2.1. Kako da steknemo hrabrost i samopouzdanje?

Jedne več eri me je ortak pozvao na privatnu ûurku,. Poöto smo izaöli iz lifta, prolazili smo na jednom hodniku i ispred nas su bila jedna otvorena vrata ñjedna druga ûurka- bio sam siguran da to nije to mesto gde smo krenuli jer je bila prepuna dobro odevenim facama, mi u farmerkamaÖa ne u koöulji sa kravatom. Kako sam uvideo u stan ugledao sam jednu zapanjujuću 10+ plavuöu u druötvu nekoliko muökaraca. Oč igledno su je obrađ ivali. Toliko je trebalo ortaku, već je krenuo unutra, najkrać im putem presekao grupu kravataöa (moûeö zamisliti kako su gledali na njega) i priöao plavoj ribi. Rekao joj je neöto, öto naravno nisam čuo, ali sam video da je napisala neöto i dala mu je u ruku. Kad je posle vedro izaöao, pitao sam ga, öta je to rekao plavuöi? Naime: ÑMoram da ti se izvinim, poöto nisam odeven za ovu ûurku. Ugledao sam te iz ulaza, ali naûalost ovaj trenutak nije odgovarajuć i za upoznavanje. Ali bi te rado upoznao. Mogu li dobiti tvoj broj telefona?î

Nije neophodno biti toliko direktan. Ali je od ûivotnog značaja da posedujeö taj pristup i samopouzdanje kao tip o kome se govori. Nikakav trik, tekst, izgled, sportska kola i novac nisu dovoljni da zavedeö jednu takvu ribu, ako nemaö te osobine. Sad se nikako nemoj uplaöiti, nastavak knjige će te nauč iti kako moûeö steć i te osobine, videćsposoban si na to, ti to moûeö.

Sledeće ključne reči uvek imaj na oku, ako se radi o ûenama:

Ne ć u traûiti izgovore, da ne ispunim svoje ûelje i potrebe kao muökarac. Ne ć u traûiti izgovore samom sebi. Ne ć u traûiti izgovore, da ne pri đem devojci.

Ako stvarno ûeliö da strpaö u krevet tu ribu, prestani sa nalaûenjem izgovora i daj sebi öansu za uspeh! Nemoj traûiti izgovor zaöto da joj ne ugledaö u o č i (naravno koristeć i trougaonu tehniku), i ako primeti nemoj da prestajeö. Da te pita öta je, öta gledaö, hrabro joj reci da proučavaö njeno savröeno telo.

Nema viöe straha i izgovora! pa zamisli od čega se bojiö i öta to moûeö izgubiti? Jedino taj osećaj da ti niöta ne ide od ruke! Odbaci u kantu te negativne emocije, i nemoj im viöe dati öansu da budu prepreke i rade protiv tebe!

Zavesti jednu prelepu 6+ ribu? Shvati celu stvar kao jedan dobar izazov, kojeg ne moraö da ispuniö, ne će ti se niöta loöe desiti ako te slu čajno odbije (max. produûiö do sledeć eg kandidata), ali ćeö biti SRE Ć AN ako USPEä! Pogotovo

prvi put! Znač i, poöto ûeliö da se taj ìprvi putî öto pre ostvario, nikad viöe nećeö imati izgovor zaöto da

joj ne priđ eö, pričaö sa njom, da je pozoveö na sastanak, i ono najvaûnije

moûe sutra stati na noge. Ova vrsta otvorenog i samopouzdanog stila ć e zrač iti neverovatnu snagu iz tebe, öto je nemoguće odbiti ako slediö uputstva iz knjige.

da

je tako zadovoljiö, da ne

9

U daljim delovima ćeö isto tako saznati kako da to postigneö joö savröenije, koristeć i moguć nosti ne-verbalne komunikacije i boju tona govora.

Pa, lako je reć i kakav da budeö, ali kako to zapravo dostić i? Kako da budeö druötven i otvoren, i sa time odjednom samopouzdan i opuöten. Sledeć i deo sluûi da ti to pokaûe, ali pre toga joö jedna jako vaûna č injenica öto u po četku mora karakterisati Tvoj stav:

Ne ć e me slomiti neuspeh, jer uč im iz greöaka.

Tj. da neuspeh ne zna č i da nemaö öanse, da nisi sposoban za to, ili da se ne sviđ aö toj ribi, nego jedna vrsta znaka koji te usmerava da sledeć i put koristiö drugač iji pristup, tehniku, taktiku. Zato nemoj da se slomiö i olizujeö rane nego traûi i prepoznaj uč injenu greöku, u č i iz nje da je nikad viöe ne ponoviö!

Četiri drugarska saveta, pre nego öto počnem sa opötim pravilima:

- Znaj da kaûeö NE! devojci kada se situacija ne formira tako kako bi se to o čekivalo. Recimo ne poötuje te, ili joj je neravnopravan stav prema tebi kao čoveku. Jednostavno je ostavi tamo gde je, ne zanima te! Vide ćeö, ova će vrsta stila ih naterati da shvate, nisi ti ta vrsta lamera, na kojeg mogu uticati i kontrolisati kao neku papu ču. Sledeć i put će već potpuno drugačije gledati na Tebe, ako te to pored prethodnog bude joö zanimalo.

- Probaj öto viöe da sakrijeö zanesenost prema njoj, tj. kao da i nisi primetio koliko je zgodna, koju bi najradije odmah strpao u krevet. Napravi se da te joö ne zanima, ili da joö razmiöljaö da li da stupiö u ozbiljniju vezu sa njom.

- Nemoj je ûeleti pod svaku cenu zavesti, i odjednom nemoj ulagati previöe energije ukoliko vidiö da ne napredujeö. Ako vreme i raspoloûenje nije odgovaraju će nemoj niöta prisiljavati (tu prvenstveno mislim na rane poljupce). Ako si majstorski koristio tehnike iz knjige, sigurno si zainteresovao tu devojku, i ostvariće se sve, samo treba sa sačekaö odgovarajuće vreme, zna č i imaj strpljenja, nemoj nigde da juriö, nisi na trci!

- Selektuj poöteno. To, da si priöao jednoj devojci, ne obavezuje te na niöta! Ukoliko nisi zadovoljan sa time öto si upoznao, ostavi je BEZ USTRUČAVANJA!

10

3. Opöta pravila

3.1. Pravilo 3 sekunde.

Jedan od najvaûnijih pravila, ono öto obavezno treba da usvojiö, zna č i bye bye kolebljivost!

Nema tu öta da se razmatra, da li vredi da pri đ eö jednoj prelepoj devojci!!! Ubaci se u ìslikuì pa öta bude, bude ñjedino ćeö tako otkriti kakve su ti trenutne öanse kod nje.

Ni ako se ne setiö ničeg inteligentnog sa č ime joj moûeö prić i i zapo četi razgovor (mada te u nastavku čeka cela biblioteka), NEMOJ PREKRäITI PRAVILO 3sec! Ukoliko te zanima devojka reaguj u okviru 3 sekunde, č ak i onda kada nemaö baö nikakvu ideju kako dalje. Ako postupaö u okviru 3sec, i odmah kreneö sa akcijom, primetiće, bilo otkuda se stvorila, ili si se stvorio. Videće spontanitet u prilaûenju, öto ti naravno, sluûi u korist. Obrnuto, ako oklevaö i kasnije prilaziö, već si u značajno slabijoj situaciji, i ono öto joj kaûeö zvučać e mnogo drugačije.

Ako ne koristiö pravilo 3sec, i samo tupo blejiö u ribu, ili je samo skriveno posmatraö, verovatno ć

A o tome ni da ne

aktivirati ìalarmî u njoj. Misliće, da si neki lamer koji je stalno prati i posmatra

govorimo, da to, da nisi uč inio ono öto si poûeleo (öto si mogao zalako, bez ikakvih posledica mogao

da uradiö), neće produkovati niöta drugo nego jednu novu frustraciju u tebi.

itd.

Verujem, poznat ti je taj osećaj(?). Znač i da preventujeö te situacije, uvek reaguj u okviru 3sekunde. Očuvaj samopouzdanje! Nemoj dopustiti tim zaista smeönim izgovorima da budu jač i! Veruj 3sec donosi plod ve ć u prvim trenucima jer:

spontano delujeö

nema îalarmaî

Nećeö imati vremena da po čneö da drhtiö, znojiö, uzbuđ ivati se da ÑBoûe pa öta će to reć i,

äto su sve karakteristike onog

misliti

looser PFM-a, ne govoreći o tome da će riba to primetiti i doneti zaključ ak da si najveć i lamer i da nemaö nimalo osećaja za ûene, tj. i u krevetu si sigurno gubitnik!

ì;

ÑDobro mi stoji frizura?ì; ÑImam li öanseî

itd.

Znaci 3sec, ìnavali" sa hiljadu, posto tu prvi utisak znač i, i tako će riba videti da si ti jedan samopouzdan, spontan i opuöten momak, öto te odmah prikazuje u boljem svetlu. Pa ne ustručavaj se! Pokaûi toj ZR osobine koje ûeli da vidi! Videć eö, posle dobrog starta ćeö mnogo teûe produkovati efekte kao da si prvi put na klizaliötu. :)

Naravno ì3secì ne znači uvek 3 sekunde Tj. npr. joö je nisi primetio, jer si bio zauzet sa neč im, ili u boljem slučaju nekim. Vreme odbrojava od trenutka kada te niöta ne sprečava da kreneö u akciju! Ali kada ti faktori stupe na vaûnost, nemaö viöe vremena za gubljenje, sat otkucava, Pazi!

11

3.2. Koliko znači kako izgledam?

Prirodno je da znač i, ali ni blizu toliko kako si to dosad zamiöljao!

Velika ve ć ina muökaraca uglavnom ocenjuje ûene po spoljaönjem izgledu, pa su ubeđ eni da to i obrnuto tako funkcioniöe, ali nisu u pravu. éene prvenstveno zaključuju miöljenje o nama po naöim unutraönjim osobinama. Tj. za njih viöe zna č i koliko ih znamo duöevno potresti, kreiramo li u njima

emocije, romantiku, znamo li da ih nasmejemo, koliko umemo da ih razumemo

To da si zgodnog ili

eventualno miöićavog izgleda, max. moûe pomo ć i da joj pobudiö interesovanje, ali samo toliko! Znač i, sve ostalo zavisi od toga koliko će se sigurno i pozitivno osećati pored tebe. Kakav ćeö utisak ostaviti, i kako ćeö znati emocionalno delovati na nju.

Presudnu ocenu po spoljaönjem izgledu donose jedino tinejdûerke do max 16god.! Većina će tih riba veoma brzo prepoznati: da nemaju nikakve koristi od same privlač ne spoljaönosti. Zato inteligentnija

vrsta nikad neć e glasati pored upadljivog ìpakovanjaì č ija se unutraönjost manje poklapa sa onim öto

ûele za sebe. Naravno

se sretnu sa 2momka, sa slič nim duöevnim vrednostima na odluku će

već uticati i stepen spoljaönje privla č nosti. Znač i one će zalako promeniti dečka ukoliko upoznaju nekog koji mnogo viöe odgovara toj ìunutraönjoj sliciì, bez obzira na to ko je spoljaönje privla č niji.

ukoliko

Pravi Majstori zavo đ enja (MZ) ne gledaju na spoljaönje vrednosti. Imaju mogu ćnosti da biraju međ u najinteligentnijim, a ujedno i spoljaönje privlač nim devojkama. Niöta ih ne sprečava da za dan pri đ u i upoznaju čak 20-30 vatrenih riba. Zato im privla č na spoljaönjost i niöta posebno ne zna či, to je za njih samo jedna od minimalnih potreba. Ali će ih mnogo viöe zanimati unutraönjost devojke, istraûić e u koga to vredi ulagati truda + energije i po tome će selektovati

3.4. Dobri momci nasuprot Ñopasnih facaî (npr. tip u diskoteci, koji je ćelav i miöić av)

Ovo pitanje je jedan od najstarijih, i siguran sam, da se i u tebi najpre oblikovalo ovo ìzaötoî na polju zavo đ enja. Pogreöno shvaćen oblik dobrog dečka nije drugo nego taj dečko koji je ljubazan, druötven, romantičan, sanjarija koji stoji na kiöi sa cvećem u ruci dok ta Ñopasna facaî obrađ uje ribu u krevetuÖ pa kako je to napisano, pravi je otpadak! Ovu misao brzo baci u kantu! Tu nije reč o tome da su ribe ûeljne tih pre-miöić avih idiota, ili da im se te grube i zatupljene opasne face sviđ aju, koji imaju max.îmuuuî odgovor na sve inteligentnije teme. Sve zavisi od seksualnosti! Tj. tu Ñopasna facuî nije strah da iskaûe da je seksualno biće, dok dobri momci sa maksimalnim naporima skrivaju tu osobinu, i ponaöaju se ljubazno i pristojno prema devojkama. Pa, jedino će jedan ćoöak trougla voditi do zdrave & uravnoteûene veze.

Romantič ni MZ Ko je na VRHU? DOBRI MOMCI OPASNE FACE
Romantič ni MZ
Ko je na
VRHU?
DOBRI MOMCI
OPASNE FACE

12

I da joö jednom ponovim najvaûnije:

éene vole one kojih nije strah da iskaûu svoju seksualnost, dok dobri momci sa tom skrivenom osobinom, nikad ne dobiju niöta drugo nego odgovor BSD.

4. Osnove

4.3. Iskustvo ñ ne oklevaj, ne okreć i se, osećaj se prirodno!

Bilo koliko da si izvanrednih materijala pro č itao o zavo đ enju, iskustvo ti ne moûe niöta zameniti! Naravno, dobro je ako imaö neke osnove ili ekstru öto ti ova knjiga pruûa. To ti je u suötini teoretsko znanje, a tvoje je da je uč iniö praksom. Tj. da je prekonvertujeö u svoje lič no praktič no znanje ñ po meri svojih osobina.

Zato nemoj ni ûeleti da te neko sebič no zaklju ča îu kavezeî svojih ideja, svog iskustva i sa time bude reûiser tvog intimnog ûivota! Mnogo ćeö ideja nać i koje moûeö usvojiti -ali pored toga je knjiga zapravo napisana da ti probudi fantaziju i kreativnost, da moûeö razvijati sebe -po svome stilu. Videćeö kako sve funkcioniöe, u kojim pravcima treba da se razvijaö, nećeö samo glumiti, dać eö pravu lič nost. Jer jedino na svoj temelj moûeö graditi palatu.

Zato se ni slučajno nemoj zadovoljiti sa tim po četnim uspesima. Otvori kreativnost i fantaziju! Prepusti im se da te izbiju iz sivog jednotona. Tako će se formirati ìneötoî u jezgru tvoje lič nosti, biće ti sve u prstima. Doneće da uvek u svakoj novonastaloj situaciji smisliö, prepoznaö najbolje reöenje, tehniku, pa viöe neć eö morati razmiöljati kako je to bilo napisano u knjizi.

Mnogi su izjavili da: ÑSvaki put kada pročitam knjigu, mnogo ìviöeî nalazim u njoj, poöto zbog njenog uticaja sam od sebe izmiöljam nove tehnike, ideje, reöenja na probleme koji su mi pre donele smetnje u vezi devojaka -Mnogo je univerzalnih opisa i informacija u njoj koji pomaûu da na đ emo odgovore na potpune jedinstvene lične situacije.î To mi je bio prvobitan cilj, prilikom kreacije celog engine-a knjige.

Dobar savet:

Sve to shvati kao neku igru. Igra u kojoj uûivaö, bez obzira na krajni ishod. Ni slučajno ne misli na to da, sta će misliti kad me vide da sam priöao?, ili sigurno dobro izgledam?, nego to da: öta ću ja to dobro, korisno mo ć i nau čiti od tebe? Kakvo će mi iskustvo doneti poznanstvo sa tobom? Kao i u

igrama koje zahtevaju neku vrstu znanja, neć eö odmah na početku svaki put pobeđ ivati, i ne treba da pobeđ ujeö jer ti nezasluûen uspeh neć e doneti nikakvo iskustvo ili ûelju za usavröavanje, ali zato je uvek

vaûno učestvovati!

Zavo

đ enje je igra i sada već znaö sve Cheat kodove.:-)

13

4.13. Ćaskanje, tj. ìprazanì govor ñ veötina raspravljanja o ničemu

Prazan govor je u po četku najvaûniji, pogotovo ako kasnije ho ćeö da furaö sa öablonima, jer naravno ne moûeö razgovor po četi odmah sa njima. Potrebne su te male priče oko upoznavanja da bi stekao dovoljan nivo poverenja i kasnije nastavio npr. sa ìizmamjenim vrednostima/izbavljenim tajnamaì, tj. da oni prirodno deluju, naravno da je potrebno preći preko nekoliko ìserijskihî pitanja.

Jedna najvaûnija stvar u ćaskanju je, da si stalno na tome da sa praznog govora, preneseö priču na osećanja. Jer se prazan govor uvek zavröava samo sa č injenicama. (npr. öta si radila ju če? Pa da, to je interesantno, čak i dobro) Ali su č injenice dosadne stvari. To da ih iznosiö nikad neće pokrenuti njeno interesovanje za tobom, čak ć eö joj posle nekog vremena dosađ ivati. Znač i zgrabi svaku priliku da o emocijama pričate!

- Znač i

sta si radila ju če?

- Celo popodne sam furala gradom s rolerima.

- Voliö rolere?

- Da. Oboûavam ih

- Oraspoloûe te, jel?

- Da, Da.

- Mogu zamisliti öta sve oseć

sa rolerima je jedna od

najboljih stvari za zabavu, rekreaciju, a i da ne pričamo o oslobađ anju fenomenalnih emocija, o brzini,

Pa na ovo već moûeö izgraditi jednu od kasnije

prou čavanih öablona. Ako je riba govorljiva, pusti je samo, neka izblebeće sve svoje trans reč i, tu već

dolaze tajne samog od sebe ćaskanja koja ne vodi nigde.

doûivljaju kao da letiö, osećaö vetar na usnama, itd

A posle naslikaö: (pretpostavimo da ti voliö skijanje) pa da

kotrljanje

itd

itd.

I čudo se desilo, već si prebacio govor na osećaje umesto praznog

Iz toga ćeö je zapravo upoznati, a ne iz č injenica o kojima sa bilo síkim moûeö pričati. Tu bi istaknuo da öablone ne shvatiö u negativnom/bezobraznom smislu, kasnije ćeö sve razumeti zaöto. Tu se radi o neč emu takvom, öto je uzviöeno, plemenito za ribu, öto će kreirati prekrasne osećaje i ûudnje;zapravo sa time ćeö uspeti TRAJNO probuditi i privezati njene osećaje prema tebi. Kreirani su tako da ih bilo kada i bilo gde moûeö ubaciti u odgovaraju ć i razgovor, niko nikad neće primetiti da ih nisi tamo na licu mesta izmislio i pustiće te da je začaraö sve do KREVETA, mada, ipak bi rekao da će Te na kraju ona strpati u krevet. Znač i izneo si najbolje moguće iz nje.

5.4. Izra či svoj karakter!

Ne moûeö niöta o čekivati od jedne devojke, ako ne izrač iö karakter i ne pokazujeö prave vrednosti. Bilo kakvu tehniku da koristiö za upoznavanje, to će im jedino probuditi interesovanje, ali da napredujeö,

trebaćeö da pokaûeö neöto iz sebe. Skoro će od samog sebe otkriti, da

pa koliko si vredan!

Već ina muökarca je uveren, da već pusto prisustvo, njihovo druötvo dovoljno da ostave dobar utisak. Pa nije. Iako je osoba neka pomalo miöićava cool faca i odmah se svidi ribi, jer privlač no izgleda, a da se kasnije ispostavi, ta osoba ne zna niöta drugo da pruûi osim toga -brzo će ispariti to po četno interesovanje, pa pre ili kasnije postaće dosadan ribi.

14

Kada priđ eö ribi i vidiö da si joj dosadan, ne pokazuje interesovanje, ode, odbije te; moûeö biti siguran, da je to zbog toga öto nisi pokazao prave vrednosti, nisi izrač io tvoj zanosan karakter na nju. Naravno da ne jurimo sa time napred, jer treba da znaö na kakve je vrednosti ûeljna riba, da sluč ajno ne pokaûeö one koje je odbijaju. Kasnije ćeö u ìizmamjenim vrednostima/izbavljenim tajnamaì saznati kako i öta treba. Za svaki slučaj je dobro ako pokaûeö neöto nasumič no na po četku, jer Ñtu sam, tako izgledam, ûalim, nisam lepöiî dabome da ne vodi ka cilju. Pa posle pognutom glavom poöetaö dalje da Ñpaaa,

sledeć i put imaću viöe sreće

mooooûdaî.

To je pravi PFM stil:)

Bolje da uradiö tako kao neki agent prodaje, naravno sa pozitivnim vrednostima. (Da napomenem da ne znaö koliko ljudi kupuje usisivač od takvih, koje ti odbijeö, da ma beûi, agent za usisivače, svaöta, kolika glupost.) Znač i prvo pokaûeö okuöah, na öta zagrizu, pa im prezentujeö da dabome od toga ima i mnogo viöe. Primećujeö razliku prema PFM stilu, jeli? PFM misli da je riba neka roba, koju ć e dobiti ako plati za nju, odvede je u bioskop/večeru. Pa ne! Ti si roba, prodajeö samog sebe - i samo za određ eni krug kupaca, jer ne moûe svako imati takve luksuzne proizvode:) Dok nekog nećeö zanimati, drugi će se boriti za tebe.

6. Zavodilač ke tehnike

6.7. Dramsko upoznavanje - moj omiljeni :)

Cilj je da probudiö svač ije interesovanje, uključuju ć i i ribu.

Uradiö neku brutalnu ludost, tako da će te svako posmatrati, i posle doletiö do ribe i glasno skiciraö da si sve to zbog uradio nje, da joj probudiö interesovanje. Naravno, tu ćeö da napraviö ludaka od sebe ali ciljano, direktno, pod punom kontrolom. Pogledać e riba kroz prstiju, da si lud malo, pa ionako mnogo devojaka oboûava tipove koji znaju ponekad biti malo CRAZY.

Primer Br.01:

Baö sam vozio kuć i sa posla, kada sam video jednu pravu boginju na stajaliötu kako čeka na

io sva 4 ûmigavca, i

za tren oka sam privukao

maksimalnu paûnju svakog u okolini, uklju čuju ć i i nju. Naravno tada joö nije znala da je cela stvar samo zbog nje. Znač i doleteo sam do nje: ÑJel ti ikad rekao neko, da si toliko zgodna, da sa lepotom moûeö zadrûati saobraćaj? Jer vidiö, uspelo ti je. Joö nikad nisam uradio tako neöto, ali sam znao, kad sam te ugledao, da ako u ovom trenutku ne stanem, nikad neću saznati ime te lepote.î ÑKristina.î- rekla je razneûenim glasom. Pa, već od prvog trena sam je skinuo sa noge,

tako kako je, ostavio kola na sred puta. Pa

autobus. Znač i nagazio sam sa 1000 na ko čnicu, ökripanje, praöina

uključ

moûeö

zamisliti

da toliku ludost pravim samo da joj saznam ime. Brzo sam parkirao kola, pa krenuo sa daljom projekcijom:)

15

Primer Br.02:

samo za vlasnike full verzije knjige

6.8. ìSećaö me se?î pri ča ñ duhovito sa osmehom:)

Ako uspeö da zvu č iö kao da si to upravo sad izmislio, uspeo si! I ova "secaö me" se rečenica će na kraju zvu čati simpatič no i zasmejavajuće, dok istovremeno stvara neku vrstu vaöe proölosti.

ć e, dok istovremeno stvara neku vrstu vaöe proölosti. 6.9. Mobilno reöenje: Sediö na autobusu, i

6.9. Mobilno reöenje:

Sediö na autobusu, i ne moûeö se setiti nič eg inteligentnog, sa čime bi mogao pokrenuti razgovor

sa ZR koja sedi nasuprot tebe?

ortaka, naravno samo fiktivno (pre nego öto to radiö po moguć nosti isklju č i zvuk:-), i govori sa

osobom: Ñ

ostalo

hrabrosti da zapo čne stvar,

kontrolu i zato se joö nije odlu č ila da uč ini pribliûavajuće korake

vredna ni za iskrivljenog dinara kamo li tvoga vremena! (povremen o čni kontakt je naravno

poûeljan)

äta

da se radi? Pa zgrabi taj mobilni iz dûepa i pozovi nekog

znaö,

baö sedim tu na autobusu, nasuprot jedne devojke, koja dobro izgleda i sve

gleda me tu već barem 5 minuta, ali znaö öta je(?), pa to da je malo bojazna, i nema

äta

kaûeö?

Da,

da, moguće da imaö pravo, ima veoma jaku samo-

îAko

se ni tu ne nasmeje, nije

13. NEG-ovi

Najlepöe ribe, tj. prave desetke, su uvek uokvirene drugaricama. Igraju stil Kleopatre. Potpuno su

nedostiûne

samo ih neko treba osloboditi da isplivaju na povröinu, tj. sruöiti im oklop!!!. Poöto znaju da su one najlepöe, sve o čekuju i dobijaju samo tako za 2 lepe o či, svako im uvećava samopouzdanje, po čev od bombastič nih ponuda modnih agencija, svako ih oboûava -bez toga da su one za to iöta uč inile. Jako im mnogo iskusnih, bogatih momaka prilazi i prirodno je da trebaju imati neku zaötitu! Uvek su

to ipak nije tako? Jedno je sigurno: Negde u dubini i one moraju imati osećaje, ûelje,

ili

16

pripremljene, i u svakoj situaciji znaju kako se otarasiti takvih otpadaka, koji ih s glupostima uznemiravaju (npr. Ñmogu li te pozvati na piće?î). Zamisli se u mesto ribe kako si u diskoteci, i za

več e, ti prosečno prilazi ~30 tipova

pa

ni na pić e ne moûeö otić i sa svima!

Pa, to si shvatio: bilo da joj prilaziö sa komplimentom (Ñuhhh jebb, pa koliko čarobno izgledaöî), ili drugo, potom öto te odbije, îKurva!î-nećeö baö niöta postić i. Da kaûem: ove stvari se jače odbijaju sa nje, nego svetlost sa ogledala.

I to je jedan od razloga zaöto su te ribe uglavnom sa ìopasnim facamaî ñ poöto se skoro niko ne zna prema njima odgovaraju će odnositi ñ zbog te čiste sile, snage glasaju pored zaötite. Naravno kao svaka devojka i one imaju veoma velike seksualne potrebe. Moûda i mnogo ja ču nego ti. Ako ih ukrotiö ñ od njih će verovatno postati najbolji ljubavnici ñ jer ove ribe veruju u sebe, imaju beskrajno samopouzdanje, a i ûivot ih je uč inio veoma iskusnim! Ali isto tako: o čekivanja su im često veoma mala ñ poöto im te zatupljene "opasne face" ne znaju baö puno pruûiti na polju sex-a.

To, da si dobio korpu od nje, ne znač i, da ima problema stobom lič no. Jednostavno se ova strategija već godinama zagrizla u njih. Poöto si ve ć ti tog dana 8. koji kod nje pokuöava neöto postić i. Naravno u ovoj situaciji ni ìIz-kurvisanje´, ni kompliment neć e doneti uspeh, jer od toga dobija na svaki dan najmanje 10. Zna či treba neöto drugo. Neöto na öta se nije navikla! Neöto potpuno inovaciono. I iz ove knjige ćeö uskoro saznati öta je TO?

15. O öablonima

15.1. äta su öabloni?

äabloni su takvi verbalno/tekstualni opisi, koje ć e jednostavne svakodnevne stvari (npr. ples, muzika, jesti čokoladu, itd.) uvećati u prekrasna/ č arobna emotivna stanja, uzbuditi ribu i u dubini duöe probuditi zelju, najdivlje seksualne emocije prema tebi. Deluju na vizuelne sposobnosti, pokreću fantaziju, kreiraju osećaje u čoveku. Na prvi pogled (fizički) ne rade niöta ni sa tobom, ni sa ribom, ali mnogo viöe deluju na podsvest. Baö zato, efekat im nije uvek momentalan. Kreirana prijatna emotivna stanja će se u podsvesti devojke vezati za tebe, poöto si im Ti izvor, ti si taj koji je pored nje i drûi joj ruku kada ih preûivi. To vezivanje joö moûeö oja čati, ako u odgovarajućem trenutku (dok pričaö) pokaûeö na sebe (PNaS).

To da si doveo ribu u takvo emotivno stanje

KRAJ

DEMO IZDANJA, öto iznosi

6%

17

ukupne sadrûine (kompletna knjiga sadrûi 194+ ovakvih A4 stranica)

-85-

Naru čivanje

Miöljenje č italaca

(kompletna knjiga sadrûi 194 + ovakvih A4 stranica) -85- Naru č ivanje Miöljenje č italaca www.zavodjenje.com

www.zavodjenje.com

18