Chương trình ñào t o: LINUX NETWORK ADMINISTRATION - LPI

NFS - NETWORK FILE SYSTEM

T i v bài vi t: NFS - NETWORK FILE SYSTEM I. C u hình NFS trên máy Server 1. Gi i thi u - NFS Là d ch v chia s t p tin gi a các máy tính Linux/Unix v i nhau. - Remote disk access 2. Cài ñ t package nfs portmap Chú ý: + t t Firewall + t t SELinux + ñ t IP 3. C u hình t p tin /etc/exports như sau: /data *(ro,sync) /soft *(rw,sync) Gi i thích: - T o 2 thư m c là /data và /share ñ làm share folder - ip/network/host/*=all ro=read only rw=read write sync=synchronize - C u hình các service sau start nfs nfslock run level 3,5:

E-mail: tranxuanchien@live.com website: www.linuxwhoami.blogspot.com TP. HCM 07/2009

Start các service theo th t sau: #service portmap start #service nsf start #service nfslock start .Cài package nfs portmap . C u hình NSF trên máy Client .com website: www. HCM 07/2009 .ki m tra các process c a nfs #rpcinfo -p localhost G m 4 process: portmapper nfs nlockmgr moutd II.Chương trình ñào t o: LINUX NETWORK ADMINISTRATION .5: E-mail: tranxuanchien@live.C u hình các service sau start netfs nfslock portmap run level 3.blogspot.linuxwhoami.com TP.Chu n b : + ñ t ip + t t Firewall + t t SELinux .LPI portmap .

168.168.168. thêm vào cu i file /etc/fstab n i dung sau: 192.com TP.106:/soft /remotesoft nfs defaults 0 0 .reboot máy và ki m tra.T o 2 thư m c sau /remotedata /remotesoft .start service sau theo th t : portmap netfs nfslock .linuxwhoami.9.9.106:/soft /remotesoft . E-mail: tranxuanchien@live.Truy c p /remotesoft t o và xóa file trên client.LPI .Chương trình ñào t o: LINUX NETWORK ADMINISTRATION .106:/data /remotedata nfs defaults 0 0 192.106:/data /remotedata #mount -t nfs 192.ki m tra #df -h Lưu ý: .9.mount /data trên Server vào /remotedata và tương t v i /soft trên Server vào /remotesoft #mount -t nfs 192. ð c p quy n ghi xóa file (trên Server): #chmod 757 /soft * C u hình auto mount /remotedata và /remotesoft khi b t máy.ki m tra các process trên NFS client #rpcinfo -p Các process: portmapper status nlockmgr sgi-farm * Mount: .blogspot.9. HCM 07/2009 .com website: www.168.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful