COÂNG THÖÙC TÍCH PHAÂN

COÂNG THÖÙC CÔ BAÛN COÂNG THÖÙC MÔÛ ROÄNG

+ · C x dx
C
x
dx x +
+
·

+
1
1
α
α
α

+ · C x
x
dx
ln
( )
C
n
b ax
a
dx b ax
n
n
+
+
+
· +
+

1
1
) (
1

+ · C e dx e
x x

+ · C
a
a
dx a
x
x
ln

+ · C x dx x sin . cos
;

+ · C nx
n
dx nx sin
1
). ( cos

+ − · C x dx x cos . sin
;

+ − · C nx
n
dx nx cos
1
. sin
∫ ∫
+ · + · C tgx x tg dx
x
) 1 (
cos
1
2
2
∫ ∫
+ − · + · C gx gx dx
x
cot ) cot 1 (
sin
1
2
2

+ · C u du
C
u
du u +
+
·

+
1
1
α
α
α

+ + ·
+
C b ax
a
dx
b ax
ln
1
) (
1
C
u n
dx u dx
u
n
n
n
+

− · ·


∫ ∫ 1
). 1 (
1 1

+ ·
+ +
C e
a
dx e
b ax b ax
1
; C
u
a
du a
u
u
+ ·

ln

+ + − · + C b ax
a
dx b ax ) cos(
1
) sin(

+ + · + C b ax
a
dx b ax ) sin(
1
) cos(
∫ ∫
+ · · C u
u
du
dx
u
u
ln
'
;

+ · C u dx
u
u
2
'
;

+ − · C
u
dx
u
u 1 '
2
CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TÍCH PHAÂN
I/ COÂNG THÖÙC NEWTON –LEPNIC: ) ( ) ( ) ( ) ( a F b F x F x f
b
a
b
a
− · ·

II/ PP ÑOÅI BIEÁN :
DAÏNG I :
∫ ∫
·
b
a
dx x x f dx x f
β
α
ϕ ϕ ). ( ' )). ( ( ). (
; Vôùi
β ϕ α ϕ · · ) ( ; ) ( b a
* Caùch laøm : Ñaët t =
) (x ϕ
. Ñoåi caän .
+ Laáy vi phaân 2 veá ñeå tính dx theo t & tính
dt .
+ Bieåu thò : f(x).dx theo t & dt .(f(x)dx= g(t) dt )
DAÏNG II : Ñaët x =
) (t ϕ
. (Töông töï treân ).
III/ PP TÍCH PHAÂN TÖØNG PHAÀN :
* Caùch laøm :bieåu dieãn f(x)dx veà daïng tích
u.dv = u.v’dx.
+ choïn u sao cho du deã tính .
+ chon dv sao cho deã tính v =

dv
.
+ aùp duïng ct .
DAÏNG I :

1
1
1
1
1
]
1

¸

b
a
ax
dx
e
tgax
ax
ax
x p
cos
sin
). (
; Thì ñaët u = p(x) : ña thöùc ; dv =
1
1
1
1
1
]
1

¸

ax
e
tgax
ax
ax
cos
sin
dx
suy ra v .
I =
∫ ∫
·
β
α
dt t g dx x f
b
a
). ( ). (

∫ ∫
− ·
b
a
b
a
b
a
du v v u dv u . . .
DAÏNG II :

b
a
dx x x p . ln ). (
; Thì ñaët u = lnx ; dv = p(x).dx
MOÄT SOÁ DAÏNG TÍCH PHAÂN THÖÔØNG GAËP
I/ Tích Phaân haøm Höõu Tæ :
I =

b
a
dx
x Q
x P
) (
) (
; * Caùch laøm :
Löu yù CT:

+ ·
+
b ax
a
dx
b ax
ln
1
) (
1
 Neáu baäc töû nhoû hoûn baäc maãu :

1
). 1 (
1 1


− ·
∫ n n
u n
dx
u
+ Phaân tích:
c bx ax
D Cx
x
B
x
A
x Q
x P
+ +
+
+

+

·
2 2
) ( ) (
) (
β α
+ Ñoàng nhaát 2 veá ñaúng thöùc tìm A,B,C,D
vaø ñöa veà t/phaân cô baûn
 Neáu baäc töû lôùn hôn maãu thì chia ña thöùc vaø
ñöa veà daïng treân .
II/ Tích Phaân Haøm Löôïng Giaùc :
1.

b
a
xdx x f cos ). (sin
; Ñoåi bieán t = sinx . 2.

b
a
xdx x f sin ). (cos
; Ñoåi
bieán t = cosx .
3.

b
a
dx tgx f ) (
; Ñoåi bieán t = tgx .
4.

b
a
n n
dx x x f ) cos , (sin
2 2
; Duøng CT haï baäc :
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹

·
+
·
2
2 cos 1
sin
2
2 cos 1
cos
2
2
x
x
x
x
5.

b
a
dx bx ax . cos . sin
; Duøng CT :
( ) ( ) [ ] B A B A B A − + + · sin sin
2
1
cos . sin


b
a
dx bx ax . sin . sin
;
( ) ( ) [ ] B A B A B A + − − · cos cos
2
1
sin . sin


b
a
dx bx ax . cos . cos
;
( ) ( ) [ ] B A B A B A − + + · cos cos
2
1
cos . cos
6.

+
b
a
x b x a
dx
sin cos
; Ñoåi bieán t =
2
x
tg . Thì sinx =
2
1
2
t
t
+
; cosx =
2
2
1
1
t
t
+

.
III/ Tích Phaân Haøm Voâ Tæ :
Daïng 1.

+
+
b
a
n dx
d cx
b ax
x f ). , (
;Ñoåi bieán t =
n
d cx
b ax
+
+
giaûi tìm x =
) (t ϕ
.Tính
dx theo dt
Daïng 2.


b
a
dx x a x f ). , (
2 2
; Ñoåi bieán x= asint ; Tính dx theo dt .
Daïng 3.


b
a
dx a x x f ). , (
2 2
; Ñoåi bieán x =
t
a
sin
; Tính dx theo dt .
Daïng 4.

+
b
a
a x
dx
2 2
; Hoaëc :

+
b
a a x
dx
2 2
; Ñoåi bieán x = atgt ; Tính
dx theo dt .
IV/ Tích Phaân Truy Hoài : ( 1 + tg
2
x =
x
2
cos
1
)
Cho I
n
=

b
a
dx x n f ) ; (
.Vôùi n∈N.Tính I
1
; I
2
.Laäp coâng thöùc lieân heä giöõa
I
n
& I
n + 1
. Suy ra I
n

∫ f (sin a b b 2n x. ∫ f (cos x). a 2. 1 1 * Caùch laøm :  Neáu baäc töû nhoû hoûn baäc maãu : Löu yù CT: ∫ (ax + b) dx = a ln ax + b ∫u Cx + D P( x) A B = + + 2 2 Q( x) x − α ( x − β ) ax + bx + c 1 n dx = − 1 (n − 1). 3.Ñoåi bieán t = cx + d n ax + b giaûi tìm x = ϕ (t ) .dx .dx . . dv = p(x). cos B = sin A. 1 [ cos( A − B ) − cos( A + B ) ] 2 1 [ cos( A + B ) + cos( A − B ) ] 2 2t x . Thì ñaët u = lnx . Duøng CT haï baäc :  1 − cos 2 x sin 2 x =  2  4. a b n ax + b ). cos bx. ∫ f (sin x).dx MOÄT SOÁ DAÏNG TÍCH PHAÂN THÖÔØNG GAËP I/ Tích Phaân haøm Höõu Tæ : I= ∫ Q( x) dx a b P( x) . Tính dx theo dt .B. Ñoåi bieán t = sinx . cos 2 n 5. a Duøng CT : sin A.dx a b . cos bx. . b II/ Tích Phaân Haøm Löôïng Giaùc : 1. b ∫ f ( x. 1− t2 . Ñoåi bieán x= asint . 1 + cos 2 x  2 cos x =  2 x )dx . sin B = cos A. a a 2 − x 2 ).DAÏNG II : ∫ p( x).C.dx . sin bx. ∫ f (tgx)dx a b .dx a b . a Ñoåi bieán t = tg III/ Tích Phaân Haøm Voâ Tæ : Daïng 1. sin xdx a b .dx a b b 6. ln x. dx theo dt Daïng 2. cosx = 1+ t2 2 ∫ cos ax. cos B = 1 [ sin ( A + B ) + sin ( A − B ) ] 2 ∫ sin ax. Ñoåi bieán t = tgx . ∫ sin ax. Thì sinx = .D vaø ñöa veà t/phaân cô baûn  Neáu baäc töû lôùn hôn maãu thì chia ña thöùc vaø ñöa veà daïng treân . 1+ t2 dx ∫ a cos x + b sin x . Ñoåi bieán t = cosx .u n − 1 + Phaân tích: + Ñoàng nhaát 2 veá ñaúng thöùc tìm A.Tính cx + d ∫ f ( x. cos xdx .

Tính 1 ) cos 2 x IV/ Tích Phaân Truy Hoài : b ( 1 + tg2x = Cho In = ∫ f (n.Vôùi n∈N.Daïng 3. ∫ f ( x. dx theo dt . I2.Laäp coâng thöùc lieân heä giöõa a In & In + 1 . Hoaëc : ∫ a b dx x2 + a2 . a b x 2 − a 2 ).dx . Tính dx theo dt . sin t ∫ a b dx 2 x + a2 . x)dx . Ñoåi bieán x = a . Daïng 4.Tính I1. Ñoåi bieán x = atgt . Suy ra In .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful