http://dc350.4shared.com/doc/y5QTw-1I/preview.

html
1 of 13 03/06/2012 20:01
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
TT TÊN – PHONE PASS - GIÁ NOTE MAIL
1
Phuong (Su Vçn Hçnh)
Age: 28T Phone: 0937454314
200, tien ks thì em nó
dã thuê riêng
Moi di uông café
2
MB Thuy TB 38t:
0902.549.727
pass: ban anh AN
boa 100
3
Mb Hông quçn10
0908406211
4
Phuong (nga 5 chuong cho)
01265 574 251
Pass: ban anh Tuan
200k
5
mb Quynh
0907 775 707
300k nhiu s cung dc
6
em Duyên (Lê Trçng Tân-
Tân Bình)
Contact: 0 9 0 2 7 2 6 1 4 5
Pa s s : b a n a n h V i e t
400k (sau nay co the
len chung cu em no)
7
Lan Anh (nguoi Hà Nçi)
Phone: 0977928171
Price: 300k Pass: ban
anh ngay0mua
YH: monganhvehn
8
Quynh(3/2 Nguyen Kim)
Phone: 0934 743 400
Price: 400k Pass: em
nay da co chat mot
lan`…
Yahoo: quynhle4ever
9
Ngoc Thanh(TQK Q1)
Phone: 0908236435
Price: 300 em nay hoi xau…co
gang down gia
Yahoo:thienthienbabybuon
10
em 22 t( Tan binh)
Phone : 01654896447
Pass: ban anh Minh
quang cao : 300k
11
em Phuong( 10)
Phone : 0969723242
Pass: ban anh Phu
300k
12
Ki eu Di em
0909632885
300k
http://dc350.4shared.com/doc/y5QTw-1I/preview.html
2 of 13 03/06/2012 20:01
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
13
t hi en t hi en ( ban em Ngoc
Thanh) 0985578529
Di t hi phai coi chung
. phai xem wc…
14
0909327246
andyhung822006
lam o pakson ^^
e no khoai nhau
rau vip 500k/1shot
rat thich nhâu Em nay kha tuyet da duoc
kiem duyet ky boi
danchoi88
15
Trinh q5 q1
0906.631.387
pass ban anh Linh
di SH
http://lauxanh.us/diendan
/showthread.php?t=86534
16
Thy
dt 0932 199 193
anh Dung lai gt
400 1 cái
17
Lan Q3
0908997359
ban anh báo mâp
nhen.300k
nêu ban hoi khó tính vê
guong mãt thì dung nên
di ,còn chi cân vui
vé,body tuyêt dep,làm tìn
tuyêt suóng thì nên thú
nhen
18
Hoa sv 0903730668
ban Thai duoi 178
19
Nga 17 0958514427 mercedes qtrung
300/h
20 Linh 01217632251, 400/h a sim
21 Ly 01219751987
22 Phuong 0938032542
23
My Q6 19T 11h
0933533482 300/h
24
Lien 0903730667
Ngan-My
25 Ly 0953021810 300k
26 Thành sdt 0902.433.422 ban Tomy
http://dc350.4shared.com/doc/y5QTw-1I/preview.html
3 of 13 03/06/2012 20:01
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
27
Hanh SV 20t,
0974722292 hoãc
0974292022,
400k/s/h, pass: a
boy vkieu gt
28
Nga o gv
0958514427
ban anh di Attila do
gioi thieu 200 –
300k/h/2s
29
Thúy: 0902549727.
kv tân phú
30 Trinh 01227965905 ban anh ba.100k
31
Tuyên T.Bình
0902836995
Vïnh Thái
32
Mai phu nhuan
0974215387
hinh nhu la 100k
33
Ly 0975882889
Pham Vãn 2 T.Bình
34
0908761576 toi nao no cung
online: co cho coi
wc noi la no cho
coi lien
em nay khoi che
andy.kim32- uyen
35
01219863334 Chu tiçm cat toc
duòn D2
Phai hçn uông cà
phê
36
0938284366
Hông phu nhuan 29T
nhan tin vai lan roi
ru di uong cafe
nhe
37
Dung bt duong d2
0918709493
300k/h,trang treo vu
bu lam tinh cuc phe
38
Xung - Bàu cát teen
0938969688
cxung 300k/h luon
ban a tung
39
Nhung 20 t Trang ?
0166888366
Ru di uông caphê
http://dc350.4shared.com/doc/y5QTw-1I/preview.html
4 of 13 03/06/2012 20:01
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
40
Thu Thúy Q12 An Suong
0908549227
nguyen thu thuy2008
41
Ngân 25 t Q10
01285452415
01283607213
emseyeu2009
42
Teen ( không tên )
0907090683
300k
43
01262529314 200 – 300k
44
Phuong 1m58
0932653885
400/h Anh Khoa
g.thiçu
Chi o 1 ks o gân
Tân Bình. Dôi diçn
chç Tân Bình. BJ
cµc dã
45
Tháo T.Bình
0903670983
Bú liêm tòan thân
46
Vy – NV Vp pháp luât
0906 92 15 06
Bçn bé Mi . 500/s
47 Doanh 0959428096 ban a Ta`i
48
Linh Bàu Cát
01212286870
ban a Tuan 300/s thiethienbabybuon
49
Thuy Thuy: Q7
0907394690
400/h
50
Phuong DI
01688690688
Pass em anh TVB
500k/1s
51
Ngoc
0938201187
Pass Anh Toan Cho
400k/1h
52
Oanh
01222900951
500k/1h
http://dc350.4shared.com/doc/y5QTw-1I/preview.html
5 of 13 03/06/2012 20:01
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
53
0906202037
Ngoc su van hanh
gia' tu 300k - 400k
54
Uyên
0906315857 24t
500k/2s pass: ban a
Ván ngân hàng
(face 7d,body 8d vú
bu,eo thon,chân
dài...,service 8-9d
cuc good,dê chiu,ko
hôi thúc,dâm...
e này có thê sâm luôn,giá
sâm thì tùy bro deo miêng tu
300k-400k/mem)
55
Hà Q6
01665103020 22t
500k/2s pass ban a
Dung
(face 7d,body
7d,service 8d)
56
Hân Q6 20 t
0906887734
500k/h sinh viên cao dáng su
pham
hàng ngon nhu gái trinh,em
này ko cân pass,thích nhe
nhàng lich su
57
Háng viêt kiêu USA moi vê
VN
choi,cuc ky dep
0905552334 100$/s
58
Phuong Di 01688690688 pass: ban a Vi Tiêu
Bao 500k/s
(face 8d 80% giông
ca si Doan Trang,
body 8d,service 9d......cuc
ky good)
59
Yên 0902373786 500k/s pass: ban A.Hà sinh viên truong cao
dáng sân khâu diên
anh,dang dóng quang
cáo & video clip ca
nhac
(,face 8d,body 8d,service
8d....dáng check
60
Vân Anh
0935359989
Pass ban anh Tuan
Piochio
61
My Nhóm tú dçi nga mi
097 217 5418
Anh khoa di o Bàu cát
300K
Tràng , teen
http://dc350.4shared.com/doc/y5QTw-1I/preview.html
6 of 13 03/06/2012 20:01
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
RAU:
TT TÊN – PHONE – MAIL PASS - GIÁ NOTE GHI CHÚ THÊM
1
Thao(Pham Van Hai)
0918031990
Café+di an + Ko phi bao
tri
2 not
2
Ly(gan cong vien Hoang Van
Thu) Age: 35t
Phone : 0975 882 889
Pr ice : fr ee
3
Phuong B.T
0908150864
baby_haykhoc1425
lam bên nghien
cúu thj truòng
rãnh tôi lúc 6h
4
Vy Q12 hçc o Q10
0934005120
Di xe buyt da kh ông tr ãng l ãm
kh á cao, bj t ôt, v ú v
ùa tay, p ím con post l
ãm
1 not
5
Quyên
0908 997 389
tuy cach noi cua moi
nguoi, hen em ra uong
nuoc, va noi chuyen
tren troi, duoi dat...roi
xxx
6
Oanh Q8
0909835251
andyhung822006
em nay ru di
cafe la ok
noi la hcat thay e de
thuong nen xin sdt lam
wen
7
trinh wan 5
0902779270
nice_smile5186
rau kho tiep
can
cú noi hung Kevin
e nó noi là ban viec gia
dinh gi dó
di hoc 2 4 6
8
Thanh 012299900811 ban anh Nguyen
o mercer des
9
Nh Ý
0956968080
co baby roi Nói là quen trên mçng
http://dc350.4shared.com/doc/y5QTw-1I/preview.html
7 of 13 03/06/2012 20:01
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
10
Kim Anh
01217336247-
11
Hong
0978466487
12
Bo- 0938047934 9 not
13 Thuy-0953052761 3 not
14
Phuong
01265574251
phuong_sanh_diu
15 Thu ký thuky1979
16
0902851540 la so dt cua chi
Ngoc( thanh) MBBG
17
babylove4611
love_ox21299
hoadaibenduong_luuly
conangdethuong_1999
tuyet_nhidy
Nick chat
18
Chi Q5 :0935716735 Khó tiêp
cân
19
Hà GV : 0986998778 dê tiêp
cân
20
Hãng 25 T
Bên Chuong Duong, quân 1
0903397701
goi tói rú: "Chj
Hãng di choi vói
em!" là ok
21
Phuong 28T
0912570056
GV day AV câp 1
goi nói chuyên
dàng hoàng rú di
coffee là ok
hoahongdo14022008
http://dc350.4shared.com/doc/y5QTw-1I/preview.html
8 of 13 03/06/2012 20:01
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
22
Huong
0906485662
chihuong_61
23
Lan Vy,khu cu xá dô thành Teen
Hà nôi 0976653409
dê,check trong 1
nôt
chay SH den,dâm, Vivian_foreverlove
24
Thu ( Teen )
0968936064
sinh viên Cao dáng
CNTT,
check trong 3 nôt
Bác goi cho Thành bê dê (giong ngot ngào), sdt 0902.433.422, pass là ban anh Tomy phòng thu, hai bé
mình check là bé Huong và bé Loan, 2 bé này dep tuyêt, nhât là bé huong, phuc vu tôt nüa…Mây bé da
sô da trãng, teen và phuc vu tôt, có nghê. Giá là 500k môt shot, 700k 2 shot. Mình không thích thì goi nó
dôi bé khác, khu vuc q10 và q. tân bình, nhung ó dâu nó cüng chó tói, tui nó chú yêu lây uy tín , không
lây sô luong nhé, chúc ãn choi vui và thóa mãn
danchoi_80@rocketmail.com: uyen
danchoi_80@rocketmail.com: 0906818387
danchoi_80@rocketmail.com: E nay rat dep
danchoi_80@rocketmail.com: nhung rat kin
danchoi_80@rocketmail.com: pass la A Hoan
ngoalong.1982: gia bao nhieu?
danchoi_80@rocketmail.com: neu no hoi A hoan bao nhieu tuoi thi no la 35 hay 40 gi do
danchoi_80@rocketmail.com: 300 den 500
danchoi_80@rocketmail.com: 300 den 500tuy thoi
ngoalong.1982: ok
danchoi_80@rocketmail.com: khong biet toan di 700 den 800
Dfsasdf sdfa: 500K - TÚ ANH 0902317310 (Pass: Long Thú Ðúc gioi thiu)
300K - Thu TankiTanqui 0939357012
300K - LanAnh 0122 803726
300K - CUC 0918 551 434
http://dc350.4shared.com/doc/y5QTw-1I/preview.html
9 of 13 03/06/2012 20:01
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
500K - Thy hotxoan 0982 292 292
300K - Ngoc 0913 413 535
300K - Quyenzz 0913 144 897
500K - Quyen vb 09077 393 29
500K - Tuyen 0982 042 871
1 chai - PhuongMU1 09788 30 224
1 chai - PhuongMU2 0937 696 116
300K - Hong th.da 0937 506 719
300K - Minh nail 0908 442 060
300K - Trang HA1 09033 100 73
300K - Trang HA2 0933 992 024
400K - Thuy KD 0987 00 9936
400K - Van bpia 0976 985 476
400K - Van bpia 0937 100 937
400K - Thuy 09455 044 74
500K - MaiST 09199 569 87
500K - My miofire 0916 801 812
500K - Ngoc vb 0972 056 905
300K - Diem******* 0909 632 885
300K - ®ung KeyM 0917 667 578
500K - XuanDuyen 0908 311 873
300K - LanHuong 097 555 633 1
Dfsasdf sdfa: dê tui xem lai nghe
Dfsasdf sdfa: 300K - LanHuong 097 555 633 1
500K - MyForget 090 226 1026
400K - My vb 0907 989 491
300K - Ngoc DN 0906 379 909
500K - NgocAnh 0906 266 882
500K - PhuongUUU 090
http://dc350.4shared.com/doc/y5QTw-1I/preview.html
10 of 13 03/06/2012 20:01
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
1 chai - PhuongMU1 09788 30 224
1 chai - PhuongMU2 0937 696 116
300K - Hong th.da 0937 506 719
300K - Minh nail 0908 442 060
300K - Trang HA1 09033 100 73
300K - Trang HA2 0933 992 024
400K - Thuy KD 0987 00 9936
400K - Van bpia 0976 985 476
400K - Van bpia 0937 100 937
400K - Thuy 09455 044 74
500K - MaiST 09199 569 87
500K - My miofire 0916 801 812
500K - Ngoc vb 0972 056 905
300K - Diem******* 0909 632 885
300K - ®ung KeyM 0917 667 578
500K - XuanDuyen 0908 311 873
300K - LanHuong 097 555 633 1
500K - MyForget 090 226 1026
400K - My vb 0907 989 491
300K - Ngoc DN 0906 379 909
500K - NgocAnh 0906 266 8
Loan Q4 (pass mói 500k/s nha anh Tèo)
Cao khoáng 1m63
Price: 500k/h
Uu diêm: Thom tho, khuôn mãt có hâu
Nhuoc diêm: tât cá dêu trung bình
Ðánh giá, chât luong/giá: 7/10
Phone: 093 5090869
Pass: ban anh Huy mat kieng
http://dc350.4shared.com/doc/y5QTw-1I/preview.html
11 of 13 03/06/2012 20:01
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
2/ Tuyên sanh dziên, pass mói, sô mói
Hot nhât hiên nay
Price: 500k/h ---> 50$ giá du kiên mói nhât
Uu diêm: Sinh viên, body ok
Nhuoc diêm: vì hot nên khó contact
Ðánh giá, chât luong/giá: 8,5/10 (500k) và 8/10 (50$)
Phone: 0988 333 956
Pass: ban anh Huy mat kieng
michael bui: 097-700-0638
michael bui: cu noi anh Khoa gthieu
Phamdantruong_0376
3/ Loan parkson (anh Feelling vào nhân hàng nà )
Cao khoáng 1m55 ---> nhìn tuóng ok, trãng tréo nhung hóa ra face ko xinh
Price: 500k/h
Uu diêm: Rât nà Feelling
Nhuoc diêm: Face ko xinh, hoi lùn
Ðán
ngoalong.1982: ok
ngoalong.1982: co chuyen bay nao khong?
traisg99: mb à
traisg99: tui có dó
traisg99: dA tui dua cho
traisg99: nhung nói truAc
traisg99: chua chek nghe
ngoalong.1982: um
traisg99: Vygvmb1225198295
vyq10 mb hoangngocvivi986377866
http://dc350.4shared.com/doc/y5QTw-1I/preview.html
12 of 13 03/06/2012 20:01
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
mb phunu1976 822368839 200
traisg99: hehe
traisg99: dó là tAt cA mb tui có bro A
7
http://dc350.4shared.com/doc/y5QTw-1I/preview.html
13 of 13 03/06/2012 20:01
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m
C
lic
k
t
o
b
u
y
N
O
W
!
P
D
F
-XCHAN
G
E
w
w
w
.
t
r
a
c
k
er-soft w
a
r
e
.
c
o
m

GIÁ 200.s o ft w a re TT Ph 1 TÊN – PHONE ng (S V n H nh) PASS .4shared. .c om k lic lic k http://dc350.com/doc/y5QTw-1I/preview.PD H F-XC A N GE PD H F-XC A N GE O W ! N y bu om C .c C tr ac k e r.727 Mb H ng qu n10 3 0908406211 Ph 4 ng (nga 5 chuong cho) Pass: ban anh Tuan 200k boa 100 pass: ban anh AN 01265 574 251 mb Quynh 5 0907 775 707 em Duyên (Lê Tr ng T nTân Bình) Contact: 0902726145 Lan Anh (nguoi Hà N i) 7 Phone: 0977928171 Quynh(3/2 Nguyen Kim) 8 Phone: 0934 743 400 Ngoc Thanh(TQK Q1) 9 Phone: 0908236435 em 22 t( Tan binh) 10 Phone : 01654896447 em Phuong( 10) 11 Phone : 0969723242 Kieu Diem 300k nhiu s cung dc Pass: ban anh Viet 6 400k (sau nay co the len chung cu em no) Price: 300k Pass: b n anh ngay0mua YH: monganhvehn Price: 400k Pass: em nay da co chat mot lan`… Price: 300 em nay hoi xau…co gang down gia Yahoo: quynhle4ever Yahoo:thienthienbabybuon Pass: ban anh Minh quang cao : 300k Pass: ban anh Phu 300k 300k 12 0909632885 2 of 13 03/06/2012 20:01 . tien ks thì em nó ã thuê riêng NOTE i i u ng café MAIL Age: 28T Phone: 0937454314 MB Thuy TB 38t: 2 0902.549. to bu y N O W ! ww w .html to ww w .s o ft w e ar tr ac k e r.

còn ch c n vui . Ly 01219751987 Phuong 0938032542 My Q6 19T 11h 0933533482 300/h Lien 0903730667 24 Ngan-My 25 26 Ly 0953021810 300k Thành sdt 0902.PD H F-XC A N GE PD H F-XC A N GE O W ! N y bu om C .387 Thy 16 dt 0932 199 193 Lan Q3 17 0908997359 pass ban anh Linh di SH http://lauxanh.làm tìn tuy t s ng thì nên th nhen Hoa sv 0903730668 18 ban Thai duoi 178 19 20 21 22 23 Nga 17 0958514427 mercedes qtrung 300/h 400/h a sim Linh 01217632251.631. to bu y N O W ! ww w .422 n Tomy 3 of 13 03/06/2012 20:01 .us/diendan /showthread.s o ft w a re 13 thien thien (ban em Ngoc Thanh) 0985578529 Di thi phai coi chung .4shared. .html to ww w .com/doc/y5QTw-1I/preview.php?t=86534 anh Dung lai gt 400 1 cái n anh b o m p nhen.s o ft w e ar tr ac k e r.c C tr ac k e r. phai xem wc… 0909327246 andyhung822006 14 lam o pakson ^^ e no khoai nhau rau vip 500k/1shot rat thich nh u Em nay kha tuyet da duoc kiem duyet ky boi danchoi88 Trinh q5 q1 15 0906.body tuy t ep.433.300k u b n h i khó tính v ng m t thì ng nên i .c om k lic lic k http://dc350.

PD H F-XC A N GE PD H F-XC A N GE O W ! N y bu om C . to bu y N O W ! ww w .Bình 0908761576 34 400k/s/h.c C tr ac k e r.s o ft w a re nh SV 20t.kim32. Nga o gv 28 0958514427 Th y: 0902549727.com/doc/y5QTw-1I/preview.4shared. 29 kv tân phú 30 Trinh 01227965905 Tuy n T. pass: a boy vkieu gt ban anh di Attila do gioi thieu 200 – 300k/h/2s ban anh ba.100k nh Thái hinh nhu la 100k toi nao no cung online: co cho coi wc noi la no cho coi lien em nay khoi che andy.uyen 35 01219863334 Ch ti m cat toc n D2 Ph i h n u ng cà phê nhan tin vai lan roi ru di uong cafe nhe 0938284366 36 ng phu nhuan 29T Dung bt duong d2 0918709493 Xung .Bình 31 0902836995 32 Mai phu nhuan 0974215387 Ly 0975882889 33 Ph m V n 2 T.html to ww w .c om k lic lic k http://dc350. 27 0974722292 ho c 0974292022.Bàu cát teen 38 0938969688 Nhung 20 t Trang ? 39 0166888366 ban a tung 300k/h.s o ft w e ar tr ac k e r.trang treo vu bu lam tinh cuc phe cxung 300k/h luon 37 i u ng caphê 4 of 13 03/06/2012 20:01 . .

thi u 0932653885 Ch 1 ks g n Tân Bình.com/doc/y5QTw-1I/preview.Bình 45 0903670983 Vy – NV Vp pháp lu t 46 0906 92 15 06 47 Doanh 0959428096 Linh Bàu Cát 48 01212286870 Thuy Thuy: Q7 49 0907394690 Ph 50 01688690688 Ngoc 51 0938201187 Oanh 52 01222900951 500k/1h Pass Anh Toan Cho 400k/1h ng DI Pass em anh TVB 500k/1s 400/h ban a Ta`i ban a Tuan 300/s n bé Mi .html to ww w . i di n ch Tân Bình.PD H F-XC A N GE PD H F-XC A N GE O W ! N y bu om C . .c om k lic lic k http://dc350.c C tr ac k e r. BJ c ã Bú li m tòan thân Th o T. 500/s thiethienbabybuon 5 of 13 03/06/2012 20:01 .s o ft w a re 40 Thu Th y Q12 An S 0908549227 Ngân 25 t Q10 ng nguyen thu thuy2008 emseyeu2009 41 01285452415 01283607213 Teen ( không tên ) 300k 42 0907090683 01262529314 43 200 – 300k Ph 44 ng 1m58 400/h Anh Khoa g.4shared.s o ft w e ar tr ac k e r. to bu y N O W ! ww w .

face 8 .. to bu y N O W ! ww w .html to ww w .chân dài..400k 500k/2s pass: b n a n ngân hàng (face 7 . teen 6 of 13 03/06/2012 20:01 ...c c good) (..eo thon.Hà (face 8 80% gi ng ca s oan Trang.dâm.em này ko c n pass. ang óng qu ng cáo & video clip ca nh c body 8 .PD H F-XC A N GE PD H F-XC A N GE O W ! N y bu om C .giá sâm thì tùy bro d o mi ng t 300k-400k/mem) Hà Q6 55 01665103020 22t Hân Q6 20 t 56 0906887734 ng vi t ki u USA m i v VN Ph ng Di 01688690688 500k/2s pass b n a ng 500k/h sinh viên cao ph m ng s hàng ngon nh gái trinh...ko i thúc.s o ft w e ar tr ac k e r. sinh viên tr ng cao ng sân kh u n nh.service 8-9 c good.com/doc/y5QTw-1I/preview.c om k lic lic k http://dc350.body .s o ft w a re 0906202037 53 Ngoc su van hanh Uyên 54 0906315857 24t gia' tu 300k .c c k p 0905552334 100$/s pass: b n a Vi Ti u o 500k/s 500k/s pass: b n A.service 9 .service .d ch u.body 8 .body 8 vú .c C tr ac k e r.. áng check 58 n 0902373786 59 Vân Anh 60 0935359989 My Nhóm t 61 097 217 5418 i nga mi Pass ban anh Tuan Piochio Anh khoa i 300K Bàu cát Tr ng .service 8 ) e này có th sâm luôn.. (face 7 .4shared..thích nh nhàng l ch s 57 ch i... ..

to bu y N O W ! ww w . duoi dat..GIÁ NOTE Café+di an + Ko phi bao tri GHI CHÚ THÊM 2 not 2 Quyên 5 0908 997 389 Oanh Q8 6 0909835251 andyhung822006 trinh wan 5 7 0902779270 nice_smile5186 rau kho tiep can noi hung Kevin e nó noi là ban viec gia dinh gi ó di hoc 2 4 6 8 Thanh 012299900811 ban anh Nguyen o mercer des co baby roi Nói là quen trên m ng Nh 9 Ý 0956968080 7 of 13 03/06/2012 20:01 .c om k lic lic k http://dc350. v ú v a tay.4shared.s o ft w a re RAU: TT TÊN – PHONE – MAIL Thao(Pham Van Hai) 1 0918031990 Ly(gan cong vien Hoang Van Thu) Age: 35t Phone : 0975 882 889 Phuong B.T 3 0908150864 baby_haykhoc1425 Vy Q12 h c 4 0934005120 Q10 lam bên nghien u th tr ng rãnh t i lúc 6h i xe buyt da kh ông tr ng l m kh á cao.c C tr ac k e r.s o ft w e ar tr ac k e r.html to ww w . hen em ra uong nuoc.PD H F-XC A N GE PD H F-XC A N GE O W ! N y bu om C . va noi chuyen tren troi.roi xxx em nay ru di cafe la ok noi la hcat thay e de thuong nen xin sdt lam wen 1 not Price : free PASS . bj t t. p ím con post l m tuy cach noi cua moi nguoi.. .com/doc/y5QTw-1I/preview.

html to ww w .c C tr ac k e r.com/doc/y5QTw-1I/preview.PD H F-XC A N GE PD H F-XC A N GE O W ! N y bu om C .s o ft w e ar tr ac k e r. .4shared.s o ft w a re Kim Anh 10 01217336247Hong 11 0978466487 Bo.0938047934 12 9 not 13 Thuy-0953052761 Ph ng 3 not phuong_sanh_diu 14 01265574251 15 16 Th ký thuky1979 0902851540 la so dt cua chi Ngoc( thanh) MBBG babylove4611 love_ox21299 Nick chat 17 hoadaibenduong_luuly conangdethuong_1999 tuyet_nhidy 18 Chi Q5 :0935716735 Khó tiêp n Hà GV : 0986998778 d ti p n ng 25 T i t i r : "Ch ng i ch i v i em!" là ok 19 20 n Ch ng D 0903397701 Ph ng 28T ng. qu n 1 21 0912570056 GV d y AV c p 1 i nói chuy n àng hoàng r i coffee là ok hoahongdo14022008 8 of 13 03/06/2012 20:01 . to bu y N O W ! ww w .c om k lic lic k http://dc350.

com/doc/y5QTw-1I/preview. khu v c q10 và q.4shared. sdt 0902.1982: gia bao nhieu? danchoi_80@rocketmail.com: 300 den 500 danchoi_80@rocketmail.CUC 0918 551 434 c gioi thiu) 9 of 13 03/06/2012 20:01 . . nh ng âu nó c ng ch t i. Mình không thích thì g i nó i bé khác.Thu TankiTanqui 0939357012 300K . 700k 2 shot.com: khong biet toan di 700 den 800 Dfsasdf s fa: 500K . có ngh . Giá là 500k m t shot. to bu y N O W ! ww w .com: nhung rat kin danchoi_80@rocketmail. không y s l ng nhé.com: E nay rat dep danchoi_80@rocketmail. ng check trong 3 n t Bác g i cho Thành bê ê (gi ng ng t ngào). chúc n ch i vui và th a mãn danchoi_80@rocketmail. 2 bé này p tuy t.PD H F-XC A N GE PD H F-XC A N GE O W ! N y bu om C .com: pass la A Hoan ngoalong.1982: ok danchoi_80@rocketmail. tân bình.LanAnh 0122 803726 300K . teen và ph c v t t.com: 300 den 500tuy thoi ngoalong.c om k lic lic k http://dc350. pass là b n anh Tomy phòng thu.check trong 1 t ch y SH en. t i nó ch y u l y uy tín .html to ww w .433.com: neu no hoi A hoan bao nhieu tuoi thi no la 35 hay 40 gi do danchoi_80@rocketmail.TÚ ANH 0902317310 (Pass: Long Th 300K . nh t là bé h ng.com: uyen danchoi_80@rocketmail. ph c v t t n a…M y bé a da tr ng.422.dâm.s o ft w a re ng 22 0906485662 Lan Vy.s o ft w e ar tr ac k e r.c C tr ac k e r.khu c xá ô thành Teen Hà n i 0976653409 . hai bé mình check là bé H ng và bé Loan.com: 0906818387 danchoi_80@rocketmail. chihuong_61 Vivian_foreverlove 23 Thu ( Teen ) 24 0968936064 sinh viên Cao CNTT.

Trang HA1 09033 100 73 300K .My vb 0907 989 491 300K .Hong th.MaiST 09199 569 87 500K .PhuongMU2 0937 696 116 300K .c om k lic lic k http://dc350.PD H F-XC A N GE PD H F-XC A N GE O W ! N y bu om C .Quyen vb 09077 393 29 500K .da 0937 506 719 300K .Thy hotxoan 0982 292 292 300K .Van bpia 0976 985 476 400K .MyForget 090 226 1026 400K .Thuy KD 0987 00 9936 400K . .Trang HA2 0933 992 024 400K .LanHuong 097 555 633 1 500K .Ngoc vb 0972 056 905 300K .Tuyen 0982 042 871 1 chai .Ngoc 0913 413 535 300K .s o ft w e ar tr ac k e r.Thuy 09455 044 74 500K .4shared.s o ft w a re 500K .XuanDuyen 0908 311 873 300K .c C tr ac k e r.com/doc/y5QTw-1I/preview.PhuongMU1 09788 30 224 1 chai .Ngoc DN 0906 379 909 500K .Diem******* 0909 632 885 300K .®ung KeyM 0917 667 578 500K .PhuongUUU 090 10 of 13 03/06/2012 20:01 .LanHuong 097 555 633 1 Dfsasdf s fa: tui xem l i nghe Dfsasdf s fa: 300K .NgocAnh 0906 266 882 500K .Van bpia 0937 100 937 400K .Minh nail 0908 442 060 300K .Quyenzz 0913 144 897 500K . to bu y N O W ! ww w .My miofire 0916 801 812 500K .html to ww w .

MyForget 090 226 1026 400K . khuôn m t có h u c m: t t c u trung bình ng/giá: 7/10 ánh giá.Trang HA2 0933 992 024 400K .PhuongMU1 09788 30 224 1 chai . .Ngoc vb 0972 056 905 300K .Ngoc DN 0906 379 909 500K .NgocAnh 0906 266 8 Loan Q4 (pass m i 500k/s nha anh Tèo) Cao kho ng 1m63 Price: 500k/h u Nh m: Th m tho.Thuy KD 0987 00 9936 400K .c C tr ac k e r.Thuy 09455 044 74 500K .MaiST 09199 569 87 500K .da 0937 506 719 300K .Minh nail 0908 442 060 300K .html to ww w .PhuongMU2 0937 696 116 300K .c om k lic lic k http://dc350.PD H F-XC A N GE PD H F-XC A N GE O W ! N y bu om C .®ung KeyM 0917 667 578 500K .XuanDuyen 0908 311 873 300K .Diem******* 0909 632 885 300K .Hong th.s o ft w e ar tr ac k e r. ch t l Phone: 093 5090869 Pass: b n anh Huy mat kieng 11 of 13 03/06/2012 20:01 .Trang HA1 09033 100 73 300K .4shared.My miofire 0916 801 812 500K . to bu y N O W ! ww w .My vb 0907 989 491 300K .Van bpia 0937 100 937 400K .Van bpia 0976 985 476 400K .s o ft w a re 1 chai .LanHuong 097 555 633 1 500K .com/doc/y5QTw-1I/preview.

com/doc/y5QTw-1I/preview.html to ww w . body ok c m: vì hot nên khó contact ng/giá: 8.4shared. tr ng tr o nh ng hóa ra face ko xinh ngoalong.1982: ok ngoalong. s m i Hot nh t hi n nay Price: 500k/h ---> 50$ giá d ki n m i nh t u Nh m: Sinh viên. ch t l Phone: 0988 333 956 Pass: b n anh Huy mat kieng michael bui: 097-700-0638 michael bui: cu noi anh Khoa gthieu Phamdantruong_0376 3/ Loan parkson (anh Feelling vào nh n hàng nà ) Cao kho ng 1m55 ---> nhìn t Price: 500k/h u Nh án m: R t nà Feelling c m: Face ko xinh.s o ft w e ar tr ac k e r.5/10 (500k) và 8/10 (50$) ánh giá.1982: um traisg99: Vygvmb1225198295 vyq10 mb hoangngocvivi986377866 12 of 13 03/06/2012 20:01 . h i lùn ng ok.s o ft w a re 2/ Tuy n sanh dziên.c om k lic lic k http://dc350.PD H F-XC A N GE PD H F-XC A N GE O W ! N y bu om C . pass m i. to bu y N O W ! ww w .c C tr ac k e r.1982: co chuyen bay nao khong? traisg99: mb à traisg99: tui có dó traisg99: dA tui dua cho traisg99: nhung nói truAc traisg99: chua chek nghe ngoalong. .

com/doc/y5QTw-1I/preview.c om k lic lic k http://dc350.s o ft w e ar tr ac k e r.c C tr ac k e r.s o ft w a re mb phunu1976 822368839 200 traisg99: hehe traisg99: dó là tAt cA mb tui có bro A 7 13 of 13 03/06/2012 20:01 . .PD H F-XC A N GE PD H F-XC A N GE O W ! N y bu om C .4shared. to bu y N O W ! ww w .html to ww w .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful