Biểu đồ phân tán

1. Bi ểu đ ồ phân tán là gì? Biểu đồ phân tán còn được gọi là biểu đồ tương quan, biểu thị mối quan hệ giữa hai đại lượng trong mối tương quan giữa các chuỗi giá trị của chúng. Khi đại lượng X có giá trị thay đổi, biểu đồ chỉ ra sử thay đổi tương ứng của đại lượng Y.

Biểu đồ phân tán là một bức tranh rất khái quát về quan hệ và chỉ giúp xác nhận sự tồn tại quan hệ và mối quan hệ đó là gì. Nó đưa ra kết quả quan sát và thống kê để biết được quan hệ này mạnh hay yếu.

Dưới đây là kiến thức đặc trưng của biểu đồ phân tán: • • • Tương quan thuận (đồng biến) - một biến tăng thì biến kia cũng tăng Tương quan nghịch (nghịch biến) - một biến tăng còn biến kia giảm Không tương quan - Không có sự ảnh hưởng từ biến này đến giá trị của biến kia.

Có thể có chỉ số không rõ ràng về khả năng của các biến thuận hoặc biến nghịch nhưng xu hướng tăng hoặc giảm vẫn tồn tại tại đó. TIP Khi sử dụng Biểu đồ phân tán nên cẩn thận nếu mối quan hệ là không rõ ràng, khi rút ra kết luận cũng cần thật cẩn thận. Tốt nhất bạn nên sử dụng các phương pháp kiểm tra sự tương quan khác để đánh giá quan hệ giữa các biến số nếu không rút ra được kết luận từ Biểu đồ phân tán.

2. T ại sao Bi ểu đ ồ phân tán l ại h ữu ích? Biểu đồ phân tán rất hữu ích khi bạn cần điều chỉnh giá trị của biến số mà không chắc chắn về ảnh hưởng của biến số này lên các biến số khác.

3. Bi ểu đ ồ phân tán s ẽ giúp b ạn th ế nào? Biểu đồ phân tán sẽ cung cấp cho bạn thông tin về mối quan hệ đang tồn tại giữa hai biến số. Mối ràng buộc hay sự phụ thuộc càng lớn, thì tác động của biến số này lên biến số kia càng dễ xảy ra.

Xây dựng Biểu đồ phân tán như sau: • Thu thập từ 50-100 cặp mẫu dữ liệu mà bạn nghĩ rằng có thể có mối quan hệ. Vẽ sơ đồ

• •

trên giấy để phân loại và liệt kê ra hai biến số. Vẽ các trục X và Y của biểu đồ. Đưa biến số bạn cho là phụ thuộc lên trục Y và biến số không phụ thuộc lên trục X. Giải thích các số liệu

4. Áp d ụng Bi ểu đ ồ phân tán t ại đâu? Biểu đồ phân tán là bước đầu tiên trong quá trình thiết kế thử nghiệm, cải tiến sản phẩm hoặc điều chỉnh các hoạt động, cung cấp thông tin cơ bản đối với những việc có thể xảy ra với các biến số khi các hoạt động chắc chắn được tiến hành.

5. Bi ểu đ ồ phân tán có ích khi nào? Một biểu đồ phân tán sẽ có ích khi bạn cần hiểu rõ hai biến số liệu có phụ thuộc vào nhau không. Nó có thể có ích nếu tiếp tục đánh giá nguyên nhân và kết quả, sử dụng Biểu đồ ma trận hoặc biểu đồ xương cá để tìm ra mối quan hệ đó chặt chẽ đến đâu.

6. Bi ểu đ ồ phân tán đem l ại l ợi ích cho ai? Cán bộ quản lý/trưởng nhóm công việc và toàn tổ chức sẽ thu lại nhiều lợi ích từ việc sử dụng các thông tin này một cách trực quan.