Αθήνα, 17 Ιουλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις Ταξιάρχων
της Ελληνικής Αστυνομίας
Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου
Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου τοποθετήθηκαν - μετακινήθηκαν οι Ταξίαρχοι
Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Βάιος ΧΟΝ∆ΡΟΣ, στην Γενική Αστυνομική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας
∆υτικής

Μακεδονίας

όπου

υπηρετεί,

ως

Γενικός

Αστυνομικός

∆ιευθυντής.

Αναστάσιος ΛΑΣΚΑΡΗΣ, στη ∆/νση Οργάνωσης Νομοθεσίας/Α.Ε.Α.
όπου υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

Ευάγγελος ΒΕΝΕΤΗΣ, στη ∆/νση Άμεσης ∆ράσης Αττικής όπου
υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

Απόστολος ΚΑΣΚΑΝΗΣ, στη Γενική Αστυνομική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός ∆ιευθυντής.

∆ημήτριος ΣΟΦΙΟΣ, στη ∆/νση Ασφάλειας Αττικής όπου υπηρετεί, ως
Α΄ Υποδιευθυντής.

Γεώργιος ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ, στη Αστυν. ∆/νση Ορεστιάδας όπου υπηρετεί,
ως ∆ιευθυντής.

Σελίδα 1 από 7

Παναγιώτης

ΚΟΡ∆ΟΝΟΥΡΗΣ,

στη

Γενική

Αστυνομική

∆ιεύθυνση

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός
∆ιευθυντής.

Αλκιβιάδης ΤΖΟΪΤΗΣ, στη ∆/νση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων
Βίας όπου υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

Γεώργιος

ΝΙΤΣΑΣ,

στη

∆/νση

Κρατικής

Ασφάλειας/Α.Ε.Α.

όπου

υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

Κωνσταντίνος ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ, από Γενική Αστυνομική ∆ιεύθυνση Αττικής
στην ∆ιεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, ως ∆ιευθυντής.

Ανδρέας ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΣ, στη ∆/νση ∆ιαβατηρίων/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί,
ως ∆ιευθυντής.

Αντώνιος ∆ΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ, στη ∆/νση Εσωτερικών Υποθέσεων/Α.Ε.Α.
όπου υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

Ηλίας ΣΤΕΦΑΝΗΣ, στην Αστυν. ∆/νση Καστοριάς όπου υπηρετεί, ως
∆ιευθυντής.

Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ, στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
όπου υπηρετεί, ως ∆ιοικητής.

∆ημήτριος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, από Γενική Αστυνομική ∆ιεύθυνση Αττικής
στην Αστυν. ∆/νση Ηλείας, ως ∆ιευθυντής.

Νικόλαος ΜΑΡΚΟΥ, από Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και ∆ίωξης
Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος

στη

∆/νση

Πληροφορικής/Α.Ε.Α.,

ως

∆ιευθυντής.

Παντελής ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, από ∆/νση Αστυνομίας Αθηνών στη
Γενική Αστυνομική ∆ιεύθυνση Αττικής/Υ.∆.Ε.

Σελίδα 2 από 7

Γεώργιος ΤΣΕΡΛΕΝΤΑΚΗΣ, στη ∆/νση Αστυνόμευσης Αερολιμένα
Αθηνών όπου υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

Αλέξανδρος ∆ΕΝΕΚΟΣ, στη ∆/νση Αλλοδαπών Αττικής όπου υπηρετεί,
ως ∆ιευθυντής.

Ιωάννης ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, από ∆/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής στη
∆/νση Αστυνομίας Πειραιά, ως ∆ιευθυντής.

Ιωακείμ ΤΣΟΥΚΝΑ∆ΗΣ, στην Αστυν. ∆/νση Αλεξανδρούπολης όπου
υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

Κωνσταντίνος

ΚΟΝΤΕΛΑΣ,

στη

Σχολή

Μετεκπαίδευσης

και

Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας όπου υπηρετεί, ως ∆ιοικητής.

Αθηναγόρας ΠΑΖΑΡΛΗΣ, στη ∆/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης όπου
υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

Ηλίας ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, από ∆/νση Αλλοδαπών Αττικής στη ∆/νση
Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., ως ∆ιευθυντής.

Παναγιώτης

ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ,

από

∆/νση

Αστυνομίας

Πειραιά

στην

Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, ως ∆ιευθυντής.

Βασίλειος ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, στην Αστυν. ∆/νση Μεσσηνίας όπου
υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

Γεώργιος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, στη ∆/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής όπου
υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

Κωνσταντίνος ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ, στην Γενική Αστυνομική ∆ιεύθυνση
Περιφέρειας

Ηπείρου

όπου

υπηρετεί,

ως

Γενικός

Αστυνομικός

∆ιευθυντής.

Ελευθέριος ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ, από ∆/νση Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α.
στη ∆/νση ∆ιαχείρισης Χρηματικού/Α.Ε.Α., ως ∆ιευθυντής.

Σελίδα 3 από 7

Ιωάννης ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ, στη ∆/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων
Αττικής/Υ.ΜΕ.Τ. όπου υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

Αθανάσιος ΣΥΡΡΟΣ, από Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας
στην Αστυν. ∆/νση Ροδόπης, ως ∆ιευθυντής.

∆ημήτριος ΖΑΓΚΑΣ, από Γενική Αστυνομική ∆ιεύθυνση Αττικής στη
∆/νση Αστυνομίας ∆υτικής Αττικής, ως ∆ιευθυντής.

Βασίλειος ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ, από ∆/νση Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α. στην
Αστυν. ∆/νση Κορινθίας, ως ∆ιευθυντής.

Νικόλαος ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ, από ∆/νση Τροχαίας Αττικής στη ∆/νση
Αστυνομίας Ν/Α Αττικής, ως ∆ιευθυντής.

Βασίλειος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, στη ∆/νση Χειρισμού Κρίσεων/Α.Ε.Α. όπου
υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

Γεώργιος ΚΑΡΑΪΤΣΗΣ, στην Αστυν. ∆/νση Κοζάνης όπου υπηρετεί, ως
∆ιευθυντής.

Χρήστος ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, από ∆/νση ∆ιαβατηρίων/Α.Ε.Α. στη
∆/νση Άμεσης ∆ράσης Αττικής / Ομάδα ∆Ι.ΑΣ.

Χαράλαμπος ΤΑΤΣΗΣ, από Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και
∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στη ∆/νση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α., ως
∆ιευθυντής.

Ιωάννα ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΥ, από ∆/νση ∆ιαχείρισης Χρηματικού/Α.Ε.Α. στη
∆/νση Οικονομικών/Α.Ε.Α., ως ∆ιευθυντής.

Νικόλαος ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ, στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. όπου υπηρετεί, ως
∆ιευθυντής.

Γεώργιος ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ, από Γενική Αστυνομική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας
Ηπείρου στην Αστυν. ∆/νση Θεσπρωτίας, ως ∆ιευθυντής.

Σελίδα 4 από 7

Ιωάννης ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, από Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων
στη ∆/νση Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α., ως ∆ιευθυντής.

Θωμάς ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ, από ∆/νση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης στη ∆/νση
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ως ∆ιευθυντής.

∆ημήτριος ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ, από ∆/νση Ασφάλειας Αττικής στην Υπηρεσία
Οικονομικής Αστυνομίας και ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ως
∆ιευθυντής.

Αθανασία ΦΟΥΝΤΑ, στη ∆/νση ∆ημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α. όπου
υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

Όλγα ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ, στη ∆/νση Ασφάλειας Αττικής όπου υπηρετεί, ως
Β΄ Υποδιευθυντής.

Ιωάννης ΟΡΦΑΝΟΣ, από ∆/νση Χειρισμού Κρίσεων/Α.Ε.Α. στη ∆/νση
Τροχαίας/Α.Ε.Α., ως ∆ιευθυντής.

Αριστείδης ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, από Υποδ/νση Ασφάλειας Πατρών στην
Αστυν. ∆/νση Ζακύνθου, ως ∆ιευθυντής.

Αθανάσιος

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

στην

Γ.∆.Α.Ε./Υπηρεσία

Προστασίας

Επισήμων όπου υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

Παντελεήμονας ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ, από Αστυν. ∆/νση Χανίων στην Αστυν.
∆/νση Ρεθύμνης, ως ∆ιευθυντής.

Νικόλαος ΖΑΡΚΑ∆ΑΣ, στην Γενική Αστυνομική ∆ιεύθυνση Αττικής όπου
υπηρετεί, ως Βοηθός Γενικού Αστυνομικού ∆ιευθυντή.

Ηλίας

ΒΑΝΑΚΑΣ,

από

∆/νση

Αστυνομικών

Επιχειρήσεως

Αττικής/Υ.ΜΕ.Τ. στην Αστυν. ∆/νση Βοιωτίας, ως ∆ιευθυντής.

Γεώργιος ΣΟΥΓΛΙΕΡΗΣ, στην Αστυν. ∆/νση Τρικάλων όπου υπηρετεί,
ως ∆ιευθυντής.

Σελίδα 5 από 7

Γεώργιος ∆ΡΟΣΑΚΗΣ, από Γενική Αστυνομική ∆ιεύθυνση Αττικής στη
∆/νση Αστυνομίας Αθηνών, ως Υποδιευθυντής.

Κωνσταντίνος ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, στην Αστυν. ∆/νση Χαλκιδικής όπου
υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

Ιωάννης ΚΟΚΚΩΝΗΣ, στο Ίδρυμα Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας όπου
υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, στην Αστυν. ∆/νση Ηρακλείου όπου υπηρετεί,
ως ∆ιευθυντής.

Φώτιος ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ, από Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Κυβέρνησης
στην ∆/νση Αστυνομικού Προσωπικού / Α.Ε.Α., ως ∆ιευθυντής.

Κωνσταντίνος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, από Αστυν. ∆/νση Αιτωλίας στην
Αστυν. ∆/νση Αχαΐας, ως ∆ιευθυντής.

Ζαχαρούλα

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ,

στη

∆/νση

∆ιεθνούς

Αστυνομικής

Συνεργασίας/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

Νικόλαος ΣΤΑΣΙΝΟΣ, στην Αστυν. ∆/νση Ευρυτανίας όπου υπηρετεί, ως
∆ιευθυντής.

Γεώργιος ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ, από Αστυν. ∆/νση Αρκαδίας στην
Αστυν. ∆/νση Αργολίδας, ως ∆ιευθυντής.

Αντώνιος ∆ΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ, από Αστυν. ∆/νση Ηρακλείου στην Γενική
Αστυνομική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης, ως Υποδιευθυντής.

Κωνσταντίνος ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, στη ∆/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων
Θεσσαλονίκης όπου υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

∆ημήτριος ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, από Α΄ Υποδ/νση Αστυνομίας Αθηνών στη
∆/νση Τροχαίας Αττικής, ως ∆ιευθυντής.

Σελίδα 6 από 7

[ΥΓ] Ιωάννης ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ, από Κεντρικό Ιατρείο Πειραιά στη ∆/νση
Υγειονομικού / Α.Ε.Α.

[ΥΓ] Πλάτωνας ΖΑΦΕΙΡΗΣ, στο

Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών όπου

υπηρετεί, ως ∆ιευθυντής.

[ΥΓ] Ηλίας ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ, από Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών στο Κεντρικό
Ιατρείο Θεσσαλονίκης, ως ∆ιευθυντής.

[ΥΓ] Στέφανος ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, όπου
υπηρετεί.

[ΥΓ] Γεώργιος ΒΥΝΑΚΟΣ, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, όπου υπηρετεί.

[Ε.Κ.]

Νικόλαος

ΜΠΙΖΑΚΗΣ,

στην

Υποδ/νση

Εγκληματολογικών

Ερευνών Βορείου Ελλάδος, όπου υπηρετεί.

Σελίδα 7 από 7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful