&

WAINING.

power_rangers@jiwang. ws

SULIT SOIl Matematik Kertas 1 Dec 2005 I'l.jam

50/1

SEKOLAH MENENGAH GEMPAKSTAIt.Z 17 JALAN 8/146 BANDAR TASIK SELATAN 57000 KUALA LUMPUR PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2005 TINGKATAN TIGA

MATEMATIK
Kertas 1 Satu hari lima belas minit

JANG~

BUKA KERTAS SeALAN INI SEHINGGA nmERlTAlIU

2: Jawab semua soalan..

1. Kertas soalan ini mengandungi

1000 soalan,

3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada keetas jawapan, 4. Bagi setiap soalan hitamkan SATU ruangan sahaja ..

5. Seldranya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat,
Kemudian hitarnkan jawapan yang baru.
,

6. Rajah yang mengiringi' soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan, 7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

.

.

Kertas soalan ini mengandungi

120 balarnarrbercetak

v\

~

\

t.~\v~f( f<~Kl'tlS' C!ff~R~CTSRS

.Ti4f(DfR Sesi tangkap gambar kelas ...

TSR:LS'8TS ''S$f.'B~'N .

gan pe/ajar? Ahl RemaJa sekarang S(Jka Hip-fjopl .J Hmm .. camner .nak dekatkan din den.~ TrRl1 'T~rl'..

'B:zlR ttRlI 'B'S$:z\R " .10 ~f(r'B~'I' DrT~X4f(:zl1' ~i'M.

.l'tllTRtt di kelas . ~• .. S~S:Z\V'N' r $:z\$:z\ R:zl 'B J'1!!lJRtJ Masa peperlksaan rf .. . /fOggy adalah pelajar ferpandai ra Oleh tu . to~If.. ..I 0"" 0: t ..

.

....R1l. 17 .1Jl TrDttR Wllklu kalas .

1'8 .

murld-rnuridl Ber!tahu saya macamana keacaan permukaan bulan? .Ok.

I .

fg f(!C!M.:z\$'Y .'Brt.

I .7 .. .llr N~'BRr Bas kantln dl1h dipecar dan kini bekerja sebaga/ pegawai kesihatan. S~r!lTr$ S.M.M.r.

I Jom tangok bebarapa cere metuierms dafaH £a'ng pelik. ...

Jl C~R:zl TR:zlDr$r61l~1'.:zl fI:zl.I f<SM.I K~f(21N~N 'JIRCtfM.X«f:zl!l lao {If''/ m~~ at .

'8~!f:zlll T'SR~glfrR . Iwdak yang suka ambi/ gambllr. .I 1!SRS!M.

I l'!!l~:z\~:z\lJ Jl!Rf'BJlD! I J I<esian kau _ kl)u bual aku Ingalkan masa oiKlI sekolah dulu. __ .

Para pengakap sedang membina khemah diorang. 37 .

:zlR:zl 'N' .Inr:u:z\ 'f'SfCY:Z\ M.Tu R tiS ..

LtD ql .

41 " .

I .

~Nft Sekolah lelah memilih eaton I II .I !l~$r'B M.~f..

47 .

Baiklah. kelasl I .

o 0 0 0 0 50 e I( <> g .

MrST!RY Ad/las dapat nomnor 1/ I .

l1flllT ff trfl1JT nr I .

'H' S!'BlI!l~R :I I I Merujuk kepada peraluran yang sabanar.rjaya sampai dull' ka garis penar6iJL:.I '!R~'l't1Rf. peserla yang bs.mendapa' tempa' 01 .

I I I I .

Sajla tilsumPBII Ikiak bOieh /Jar/gun dar! fjdur ~ecuall sds lelllki kacak .C~'BlIT~'!l B!RTlIj1lf r C:zl'BtlTi\'K B~RTtr~ff rf I Sa)la lalsll S6t)rang pU/6ri.

T:zlf(UT RUKiilf SE'NDfRf 63 .

.

67 sekolah mana ada aoara golf'? .

68 69 .

Al<u sanggup terima epe jua cabaran. 71 .

170 !I Sekolah Rendah. .TtlR'86 Sebelum J I I I j Tadika.

perernpuan pertama ya~9 aku ju rnpa hart III akan jadi bini sku di rnasa depan.TJ\f(DfR Ahl Mengikut kala horossop I'll. r T~f(DrR rr Ah! Mengikul kata hcrcskop n]. lel<\ki penama ya~g aku jumpai bakal mengubah takd Ir aku di rnssa 75 .

Yumi. nl editor komik. Kau boleh j I 76 n . Komik tu dah jadi popular. Semua orang nak jumpa kartunls tu.

$llLJl!f rr 79 .

lIJI 2lIR B'S'Bcr I sf .

TJlf<trT r T~t(l1T rr 8a .

I I .

r I 87 ...rM.M.

:1ft.Tf1fl CTllTft. .

Kal; nl mastl aku l'eymes. NI IBlah

gablmgan mu ka fmggy, Bepop. \JII.AU"'~~,
Si Kosong dan Vanness I

190

Sekarang masa LJjian matematik. Semua

I I I

Trt<u$

r

TJf(U$

rr

.J

@

. . .. .. .

jangan kacau akul Kau ni lak laham bahasa ke? Berambus la budak hodoh! 198 .Aku dah kata.

C~R~ 'B~RtI r 100 101 .

'BJlRtJ C~R~ rr C21R~ 'B:zlRtJ rrr See You Again.. . . .

.

.Para pelajer dikehendaki membawa 'penjaga' rnereka ke pesta tu sekali. tak kisahlah emak atau ayah.

Hi. sonl How are you? I'm so sony because I can'l make it to your School party loday._ .

.

Ita .

.

"6 .

HellO! Hal. aku belul-betullelah berusana dengan sapenuh kudral unruk meraallsasikannyal Apapun. sekarang nl pun.aj8K"h. kat sini. 'Srckolah' (lsm!il1 slc>kcampur sakolah: gedrJil? geddir?l). sayangnya C2V memang takde masa nakouat masa ttl. Maklumlah. suatu han tu. Gempakl Harap.!ch kurnpula n watak nl yang dihasilkannya. Pun begiru.ng ada rasa rnacam tu. SegaJa·galanya bermula pad.ongan kat 'Lawak Kampus' selama penartntannya dl n. dalam flak membuat komik ni.he rap. aku nak caritakan bebe rapa kisah 'Lawak Kampus' yang aku rasa ta kda sorang pun anla ra korang yang tahu (rnelalnkan korang nl kerja kat Gempak Jugak ataupun ada kuasa psfkik). /_ . k<>rang masiM tetap rasa seronok bit" baca buku nl sebeb aku memang Margal sangal-sangal kalau berul kora. semua! Pertama sakali. aku nak ucapkan rlbuan tarima kasih bebanyak kepada korang yang beli novel grafik nl dan memberl s"k. Tajuk dla. C2V datang be~ump" denglln aku dan Zela bark"Man satu ske.

. CUARAc. COpyRiGHT &ALA UH&GUl I~£SOVRC£S SOH BHO e J.£S oR TORH. 8J1I'1(}I\R TASil( <.iAJoiY FORM WiTHoUT WRiTrfl'l P£RMiSSiol'! FRoM TH£ PUSUSHfR..OJoi BHO (2707310) NO. MALAYSiA. TW£ Bopl( MAY HOT Sf R£PRoOUCfO. PRiHrfO BY P£Rc.iCiD£I1TSFfATUR£O 1M THiS PUSUCATiolf M£ fIfTiR£LY FiCTioJoiAL IF TW£Rf AR£ PRoBl£MS' I1fVolVIH& MiSSiJo1& PAr. A£L CHUAH H PROOF ~Dir£D BY NAZ. LUMPUR.Jl\lAH 811%.. MALAYSiA. SAru 6 I/z. www. !H WHoLf OR hi PART. LOr 26366.r£RS AI'ID IJ.com .UGUST 200'1 ALL fi:j&UTS R£S£RV£O.STORY ~ ART BY K"-firH ~ Z£Lo By APOH COMiC DiR£Cfioti Mf DiR£CfiOH BYMK .M Covu COMPVrfR: t\Rr MASHAW' CCOVflO BYK"£iTH COLoVI{£D BY K".)1() 17. JAlAif 3132J. 57000 KOALA UJMPUR. IJ.£rAI(AH TAn <.C DfSiGHfD BY SL£Hb LAwAI( .iOlY RfTURH TO PU8L1SW£RFOR A R£PLAC£M£I'tT..gempakstarz.." OTF JALAt1 I(£POH&.2 S 3.l(AMPUS Q£AHD SI( K£iTH $ Z£LO PU8USW£0 8Y &ALA UH&GUl RfS"OORC£S SOI1 BHO (57661'<. ~2()DO I(UAlI\. TifE STORi£S. KIJ.£lATM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful