P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 161|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jul 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2015

pdf

text

original

" םיתבה תקזח פ ע םירועיש

[ “ " ] א ע ח כ ףד
" " " , דח הב רדש י ע קזחומ השענ ק רמ אכילדבד םינושאר כ שמבו ןילטלטמו תועקרק תקזח
אמוי
, ( ) " .' אמק ארממ דבע וא עקרק איצוהל אבשכ רמאנ ש ג תקזח ןיד הנה וכ םיתבה תקזח
.' " " וכ םינושארה םילעב ורערע םא י שר כ שמכו
" " , " " " רוטב אוה ןכו י רד תוילעב ןכו א בטירב ראובמו ש ג תקזח צ יא וטושפב ומצע ק רמה לבא
(' " " ' " ) " . ' ( " ' ) " ג ק ס מ ק יס מ וח א רגה בתכו אמוי דח הב רדש תודעב יל יגסד מ ק יס ע ושו
, (: ) ' הב רדד ידהס היל תיא םאד ךנימ הנבזד התניבז אינלפמ ןעוטשכ אמ קלד אהמ דמלנש
. " ש ייע הידיב הל ןנימקומ ונממ האנקש ותוא
, " " וליפאו דימ קזחומ היהי אל המלו אמוי דח לע וליפא םידע איבהל ק רמה ךירצ המל ע ליו
, .' קזחומ השענ אמלעב ןילטלטמבד דבלב וז אלד ןילטלטמ לצא וניצמש ומכו א םוימ תוחפב
" , " , " " – כ שמכו עקרקב ש ל הזו ולש אוה ירה י חתש המ לכ הקזחש םושמ אוהד ל י םתהד דימ
, ' " םושמ םינש ג ךירצד עקרק ןיבל דימ קזחומ השענד ןילטלטמ ןיב קוליחה והזד ןאכ א בטירה
(. ' ' ) – ול קל יע דימ הקזח םהל ןיאש תורדוגב וליפא ירה לבא וילע תחכומ ותסיפת ןיא עקרקבד
" , " , םהב קזחומ השענ ק רמ םש ןיא םא לבא ק רממ איצוהל אקוד ונייה לבא היאר םתסיפת ןיאד
" ) ' ' ' " , ש ייע הב םיקזחומ םהינשד וכ גיהנמ או בוכר א היה מ ב שיר הנשמהמ חכומדכ דימ
. " ,( " ' אמוי דח וליפא צ יאו הידיד יאה סיפתד יאמד ס נאד סותב
" , , ( " ' ) נ היפכו הריד תרותב םש היהש דבלבו תחא העש וליפא ליעומד בתכ ו מק יס רוטה ןכא
. , " הריד ךרד םש היהש הנוכהו אקוד ואל אוה דחא םוי םינושאר ךנה כ שמש ןיבהש
' (: ) ' " " ןבומ וניא כלד אמוי דח הב רדש םידע ךירצד אמ קלד אהמ א רגה איבהש המ השק מ מו
, " , ןנירמאו הנעט המע ןיאש הקזח איהד אלא ש ג תקזח ול שי קיזחמה םתהד ןאכל ונינע המ
– ' ןועטנ אל המלו הז ךירצ המל ןיבהל ךירצ תמאבו יל ןנינעט אמוי דח הב רד ול הרכומהש לכד
" " , א כ ול רסח אלו ש ג תקזח ול שי חקולהד ןויכ אמוי דח רכומה הב רד אל םא וליפא חקולל
, , יזחמ אמוי דח וליפא רכומה הב רד אל םאד םושמ וא הזב םימעט םינושארה ובתכו הנעט
. " " – " , ד ודינל ןינע הז המ פ כעו חקול בשחנ וניא ה אלבד םושמ וא ארקישכ
, " (. ) ' ' . ןיא תורדוגד שיקל שירד אהמ ש ג ןתקזח םידבעד ןנתד אהא ךירפד ול קל יע הנהו ב
. ' ' , השקהו םינש ג רחאל הקזח םהל שי לבא דימ הקזח םהל ןיאד מגה ץרתמו הקזח םהל
, " " םהל ןיא םידבעד איה ןיתינתמ ירה דימ הקזח םהל ןיא תורודגד שיקל שיר ל מק יאמ ן במרה
, , . " " םמצע תעדמ םיכלוהש ללכ תחכומ םתסיפת ןיא םידבעבד ץריתו ש ג רחאל א כ דימ הקזח
, " , שיקל שיר ךרצוהו דימ הקזח םהל שיד ד ס היה ןכלו תצק היאר םתסיפת תורדוג לבא
.( " " : ) ' " . " " ש ת ה ד כ ןיטיג סותה כ כו ק רממ איצוהל הרומג היאר םתסיפת ןיא מ מד ןניעמשאל

" " , " אלא ק רמו קזחומ השענ וניא מ מ ק רממ איצוהל אב וניאשכ םגד רמול םוקמ היה התעמו
, " , ק רממ איצוהל הרומג היאר ןתסיפת ןיאש ףאד תורדוג ומכו תצק היאר איה ותסיפתש םוקמב
. " " , ןיא עקרקב לבא דימ ותסיפת י ע קזחומ השענ ק רמ םש ןיאשכ ןכלו םש שי תצק החכוה לבא
" " ,' רדש םידע י ע א כ ללכ קזחומ השענ וניא ןכלו א םוי תליכא םש ןיאש לכ ללכ היאר ותסיפת
. אמוי דח הב
1
, " (. " ) ] ה עממה ךדיא יוהלו אמייק ןאמד אתושרב יזחלו ק מ ב ןנירמא רומחב הרפ ףילחמבד ףאו
, , הזלו היאר איבהל ךירצ ונממ איצומהש ןינעל אוה םתה ןכא ללכ תחכומה הסיפת םש ןיאש ףא
, " " " , הזלד רחא קזחוממ איצוהל כ חא לכויש ז יע ק רמ השעייש אל לבא אמלעב הסיפתב יגס
[. " פ כע תצק תחכומה הסיפת ןניעב
, " " , " לבא דוחל הסיפת י ע דימ קזחומ השענ ק רמ םש ןיאשכ תורדוגבד ףאד ונירבד יפל מ קפנו
, " " הסיפת םש ןיאד דוחל הסיפת י ע קזחומ השענ וניא כ א ללכ היאר םתסיפת ןיאש םידבעב
. ללכ תחכומ
" " הב רדש י ע קזחומ השענ ק רמ אכילד םוקמבד םינושארה ובתכש אמוי דח הב רד ןינע והזו
, , " , " , קזחומ תושעהל הזב יגסו תצק תחכומה הסיפת איוה אמוי דח הב רדש י עד ל נכו אמוי דח
[. " ] . " ק רמ השענ דחא םוי ודבע םא ימנ דבעבד רשפאו רחא ק רמ ןיאש םוקמב
(: ) ' " אמוי דח רכומה הב רדש םידע איבה םאד אמ מגהמ א רגה איבהש המ ראובמ התעמו
" ' , ןועטנש ידכ אמוי דח הב רד היהי רכומהש ןניעבד המ ראיבש םש ן במרב יעד חקולל ןנינעט
" . ' ' ) " ה יא ראובי ל קל יעו ק רמהמ האנק רכומהש רבדל םילגר תצק היהיש ןניעבד םושמ חקולל
,( אוה תצק תחכומ אהתש עקרקב הסיפתה רועישד הזמ ןניזחו הזב םינושארב תורחא תוטיש
" , אמוי דח הב רדב אוה עקרקב תצק תחכומה הסיפתד ד ודינל דמלנ הזמו אמוי דח הב רדש
.אקוד
. " " , " ' . אמוי אדח הב רדש םידע י ע ק רמ השענד רוטהו הנוי וניברו א בטירה יש יפלכ הז לכו ג
" " " ( " " " ) " ' י חת התע ןהש פ עא םהילעבל תועודיה תועקרק לכ ל זו א ה נ וט א יפ ם במר יע לבא
( " " ) " " ' " תעדש ח יה םינכש ב פ לזאה ןבא ז ארגה קיידו ש ייע וכ ןהילעב תקזחב ה ה םירחא
" ) " " כ שמ והזו הרומג היאר ךירצ אלא אמוי דח הב רדש המב יגס אל ק רמ בשחהלד ם במרה
.(" " םהילעבל תועודיה
A
, – – " ' אלו ללכ היאר הניא אמוי דח תליכא וליפאו דוחל הסיפת עקרקבד ל סד הזב רואיבה כלו
. תצק תחכומה הסיפת וליפא יוה
,( " " ) " " " " " ש גמ תוחפב פ כע ללכ הסיפת לש תואיצמ ש ל עקרקבד ל סד ם במרה תעדב ל י נ יא
(. ) ' ' . " " תמאבש ונראיבש םושרש רב אברד איגוסב גל קל יעו היאר י ע א כ קזחומ השענ וניאו
. " " " " ש גמ תוחפב הסיפת ש ל עקרקבד ם במרהו שגימ י רה תעד
B
לכ הקזח ןנירמא אל עקרקב המל ןילטלטמל עקרק ןיב קוליחה םצע ראבל םג לכונ ןכ רמאנ םאו
,( " : ) ' ' " " " , " ליעומ וניאד יאו ה ד גל קל סותה י פע ט נרגה דסייש המ י פע ולש אוה ירה י חתש המ
' " ) " ' " הניא וכ י חתש המ לכד הקזח ךהד ןילטלטמב סופת אוהשכ א כ וכ י חתש המ לכד הקזחה
A , " " תובותכ הנשמהב אתיאדכ רסאש הפהב ןמאנד ונמיה היתחקלו התיה ךיבא לש וז הדש ןעוטב ז יפל ק קו
, " ' ,(: ) תונמאנ ול שי ןכלו ז יע קזחומ השענו ןמאנ היה יאדו םלועמ ולש התיה הדשהש ןעט וליאד עמשמ כלו וט
" . " הדשהש ןעט םא ןמאנ היה המל ז ארגה ירבדל וליאו ונממ החקלו ק רמ םש היהש ןעוטשכ םג רסאש הפהד
. " ( " " ' ) (. ) ' ' . , הזב נ שמ ם במרהו שגימ י רה ישב גל קל יעו היאר ול ןיאש ןויכ םלועמ ולש התיה
B , " , " " השענ ןטק יסכנב םיקיזחמ ןיא ירהש החכוה ז יאד ןטק ינפב וליפא ש ג קיזחמשכד והל אריבסד דוע ש עו
. " " ש ייע וגימ י ע תוכזל לוכי בושו סופת
2
,( " עקרקב ןכלו קזחומ השענ ז יעש תולעב תארוהכ הסיפתה תא בישחהל ליעומ קר שממ היאר
(. ' ' ' ) . " רחא ןפואב סותה ירבד ונראיבש םש קל יע לבא ללכ תלעומ הניא הסיפת ש לד
) ( " ) " " וליפא קזחומ השענ וניא עקרקבד ז ארגה לש וקויד יפל ם במרה תעדש ראובמ פ כע
, ) " ( " םושמ וא ללכ תחכומ עקרק תסיפת ןיאש םושמ וא ללכ הסיפת י ע ק רמ אכילד םוקמב
" " .( " ןהילעבל תועודיה תועקרקה לכד ם במרה כ שמ והזו הסיפת לש תואיצמה עקרקב ש לד
, ' , " " " ןיאו םולכ הניא דוחל הסיפתה עקרקבד יפ ןהילעב תקזחב ה ה םירחא י חת התע ןהש פ עא
. " " , " " רחא י חת עקרקה םא וליפא קזחומ השענ ז יעו ולש איהש היאר י ע א כ עקרקב הקזח
' " " אכ אלא ן במרה תעדכ רבדל םילגר םעטמ וניאד אמוי אדח הב רדד אה שרפי ם במרהו
. םינושארה ראש תוטישמ
A
" (. ) ' " . ןיא ה ד במ קל ם בשרב אתיא תועקרקל ןילטלטמ ןיב קוליחה רואיבב תרחא הטיש דוע ד
, " " לשב קיזחמ אוהש ימ ילטלטמב לבא יעקרקמב אלא הרמאנ אל ש ג תקזחו ל זו הקזח םהל
, ' ' וריבחמ ןילטלטמ חקול םתסד ידיב אוה חוקל רמול קזחומה הז ןמאנ וכ א העש וליפא וריבח
. " תושעיהל ךירצ היה עקרקב םג םצעבד ותנוכ וטושפבו ל כע רטש אלבו הנוק אוה םידע אלב
, , " , ךרטש יוחאד אתועיר שי הז דגנכד אלא ולש אוה ירה י חתש המ לכ הקזחד דימ קזחומ
" ] . " עקרקב םגד עמשמד ע צקו רטש אלו םידע ול ןיא ןילטלטמ חקול םתסד ןילטלטמב כ אשמ
" , " אתועיר ךיישד ל צו רטש ול ןיאש המב שי אתועיר וזיא כ או רטש אלב םידעב חקול םימעפל
[. רטש וא םידע יוחאד
, (: ) ' ' אל יאמאו דימ קזחומ השענ ןטק דבע חקולהד ול מגב ראובמד אהמ וז יש לע םישקמו
" ( " " ' ) " , ' ףידע י חתש המ לכד הקזחהד םושמ בתכ ב קס ה לק יס ח הצקהו ךרטש יוחא יל ןנירמא
A (. ) ' , רחאל הקזח םהל שי לבא דימ הקזח םהל ןיאד ול מגב ןנירמאד תורדוג ןידב קפס םוקמ יל שיד ריעהל בגא
" . " " , " ' , " ש ג תקזחל םא יתקפתסנו םש ם בשר כ כו ש ג תקזח םהל שי םמצע תורדוגד מגב טושפה שוריפהו ש ג
. " " " , קזחומ השענ דוחל ש ג הסיפת י ע ד וא תוריפ לכאיש ןניעב תורדוגב
, תארוה םש ןיאו ללכ תחכומ המצעלשכ םתסיפת ןיאש םידבעב ןכו עקרקב אקוד אמשד קפסה םוקמו
. " " , " " תורדוגב לבא ולש םהש היאר ונל שי ז יעו ש ג תוריפ לכאיש ןניעבד אוה תוריפ תליכא י ע א כ תולעב
" ,(: ) ' (. ) " " , םאו תולעב תארוה איה הסיפתה םצע כ א כ ןיטיג סותו ול ן במרה כ שמכ תצק תחכומ המצע הסיפתהש
. " " ש ג תקזחל הזב יגס אמש ש ג ספת
" " " " , י ע קיזחהל לוכי ק רמ םש ןיא םא עקרקבד רוטהו הנוי וניברו א בטירה כ שמפלד יולת רבדהש אלא
" " , " , ק רממ איצוהל ידכד ןניזח אה מ מו ולש איהש תצק תחכומ עקרקב אמוי דח הרידד חכומ כ א אמוי דח הב רדש
, " " " . " ףאד תורדוג ןינעל היתוכד נ ה כ ע כ או אקוד תוריפ תליכא ןניעב אלא ש ג הריד התוא ךשמייש יגס אל
. " , תוריפ תליכא ןניעב ק רממ איצוהל הרומג היארל לבא תצק תחכומ המצעלשכ הסיפתהש
( " ) " ' " דח הריד וליפאו הדוחל הסיפת ןיא עקרקבד ז ארגה לש וקויד יפל ם במרה ישל א כ קפסה ראשנ אלו
. " " , , ללכ תוריפ תליכא צ יא ש ג תקזח אמשד רמול םוקמ שי ןיידע הידידל תורדוגמ יעירגו ללכ תחכומ אמוי
( " " ) " " " תקזח םהל שי םידבע אקודד עמשמ נ וט י פ ם במרה ןושלד הזב מ קפנ ןיא תמאב ם במרהלד אלא
. " " .( " ) " , " ל נה קפסל םוקמ ןיא כ או ד ה םש מ מה קיידש המכו תורדוג אלו ש ג
" . " , דוע ל ישו המהב לע רטש בותכל ךרד ןיאש םושמ ה מרה בתכ תורדוגל םידבע ןיב קוליחה םעטבו
' , (. ) ' ' " " קו םה ןכיה םיעדוי םילעבה ןיאש םושמ הברה והש וליפא הקזח םהל ןיא תורדוגד ב יעל סותה כ שמ י פע
" , " (. ) ' םיעדוי םילעבה ןיא םא ש ג תקזח םהל שי ךיא ירהו ש ג תקזח םהל שי לבא דימ הקזח םהל ןיאד ול מגהמ
, " , " " " ' " ' . ש ג תקזח םהל שי םידבע קרו ש ג תקזח םהל ןיא תורדוגד ם במרהכ ל ס סותהד ל צ כלו םה ןכיה
. " " (: ) ' " . , ה יא הזב נ שמ ול קל ע עו לוק םהל שיד םה ןכיה עדוי וניאש ןנירמא אל םידבעבד
3
" , חקול םתס היה וליא ןילטלטמב םגד ראובמ ם בשרה ירבד יפל לבא ךרטש יוחאד אתועירהמ
" .' " , ל צו וכ י חתש המ לכד הקזחהמ ףידע ךרטש יוחאד ירה דימ קזחומ השענ היה אל רטשב
. " לודג דבע לע דימ קזחומ השענ וניאש המו רטש אלבו םידע אלב חקול םימעפל כ ג דבעד
. , " ' " עקרקמ ערגו ולש אוה ירה י חתש המ לכד הקזחה יב ש לו תורדוגכ אוהש םושמ
' " ינתמד ק ת תעדב םינושארה תוטיש
' " ,(: ) ' " , " ' ' ' המ שרפל םיאב לאעמשי רו ע רד ול קל ם בשרב אוה ןכו י שר יש וכ רמוא לאעמשי ר
" , " " וא ח יב והל יגסד ונייהו םויל םוימ םניאו ש ג םתקזח רידת תוריפ םישוע םניאבד ק ת רמאש
. " שדוח ד יב
' , ' " ' , " רמאק לאעמשי ר הנשמבו תוריפ ינימ ג י ע קיזחהל לוכי א הנשבו צ יא הז םג ןליא הדשבו
. " " ( ' " ) " ןכ ל ס ע ר םגד ראובמ לאומש רמא הדוהי ר רמאד ה ד םש ם בשרב לבא הל
" " , " ' " ( ) ' ' " ש ג תקזח א כח לבא ע רו לאעמשי ר ירבד וז בר רמא הדוהי ר א םש קל מגב ע עו
– " ' – ' " " " . ע רו לאעמשי ר ונייהד ינתמד ק ת א שמ לע םיקלוח םימכחד ם בשר שרפמו םויל םוימ
" " " , ( " ) " " ש ג ונייהד םויל םוימ ש ג ךירצד ל ס םימכח לבא שדוח ד יב וא ח יב יגסו םויל םוימ צ יאד
. . איגוסה ךשמהמ ראובמו ללכ הנשמב הרכזוה אל םימכח םשב בר רמאש וז הטישו תומילש
. " " תומילש ש ג ךירצ ןליא הדשב םגד ל סו ןליא הדש ןידב םג יגילפ םימכחד םש
" ' ' , " " ל ס אביקע רו לאעמשי רד ש גד אמעטב םתתגולפ דוסיד םש ם בשרה ירבדב ראובמ דועו
" , ' , " אמעטכ ל ס ברד םימכח לבא תוליכא גב יולתו דעומה רושמ דמלנ ש ג תקזחד אשוא יכלוהכ
. " , (. ) אקוד ש גב יולת ןכלו רהדזמ אל יפט ארטשב שיניא רהדזמ ןינש תלתד טכ אברד
, ' (: ) ' ' " אלו םימכח םשב בר רמאש וז הטישל הנוכה וכ יאמ ןנברל חכ קל מגה א שמ הז שוריפלו
. " ןיתינתמד ק תל
" " " , " " " ותקזח רידת תוריפ השוע וניאבד ק ת ק מ כ א ם בשרהו י שר תטישל א בטירה השקהו
" " ' – " ' – " , " ח יב א כ ללכ םינש גב יולת וניא ע רו לאעמשי ר ונייהד ק תל ירהו םויל םוימ ןניאו ש ג
. " " . ( " ) וז אישוקל ם בשרהו י שר ונעי המ ראובי ךשמהבו שדוח ד יב וא
" , ( ) ( ) ' ' " ש ג ךירצ ברלד הרענ לקדב םימכחד אבילא לאומשו בר תקולחמ םש קל מגב ע עו
, " ' , " תוחפב תוריפ תושעל תרהממש וא הרענ לקדב םישוריפ המכ ם בשרב יעו צ יא לאומשלו
" ) " " . , , " ה ד ם בשרב ש ייעו ןרמג םדוק היתוריפ תרשנמש וא הנשב תוריפ המכ השועש וא ש גמ
.' " ( " " אברלד וירבדמ ראובמו וכ רהדזמ ןינש תלתד אברד אמעט ל יל לאומשד ע רו י ר ירבד וז
. ' ' שממ םינש גב אלא הליכא רועישב יולת וניא םלועל וכ ןינש תלתד
, " ' " , " " . ע רו לאעמשי ר ונייה ואל ק תו ןיתינתמד ק ת ונייה בר רמאקד םימכחד א בשרה תטיש ב
, ' " " " " םוימ םניאש אלא שממ םינש גל אלא שדוח ח יל הנוכה ןיא םויל םוימ ןניאו ש ג ק ת א שמו
" , ' רדוע הנשה ראשבו הנשב א פ תוריפ לכוא אלא םוי לכב תוריפ לוכאל ךירצ וניאש יפ םויל
" . , בר א שמו המילש הנש תכשמנ ןבל הדשב לופיטהד הדשה תודובע ראש השועו שכנמו
, " , " םויל םוימ ןושלכ וניא לבא שדוח ח יב יגס אלד יקופאל ונייה םויל םוימ ש ג ךירצ םימכחלד
. ' םוי לכב תוריפ תליכאל הנוכהד ינתמד
4
' " (: ) ' " " הנוכה וכ רהדזמ ןינש תלתד םושמ אברדכ ש גד אמעט םימכחלד חכ מגב א שמ ז יפלו
. , " ברד םימכח תטיש םג איהש ןיתינתמד ק ת תטישל
) " " קולחיש רבתסמ אל ירהש ותטישל חכומ הזו הזל הדומ לאומש םגד א בשרהל ל ס דוע
' , " םימכחל ןווכתנ יאדוב וכ םירמוא םימכח לבא לאומש רמאשכ דועו ןיתינתמד ק ת לע לאומש
" " ,(' ' ,' לקדבד ל ס מ מו וכ ןינש תלתד םושמ והיימעטד אבר רמאק ינתמד םימכח לעו ינתמד
, " " ליגר לקדש המ הנש יצחב השועה דחוימ לקד ונייהד ןירפויד ונייה הרענ לקדד ש ג צ יא הרענ
. , , ורטשב רהזנ וניא רבכ יצחו הנש רחאו המילש הנשכ הלצא הנש יצח לכ ןכלו הנשב השוע
' ' , , םג םישדח גב תותספסא גב יגסתו הנשכ הלעי שדח לכש אתספסאב ןכ ןנירמא אלד המו
. " ' " , וירבדב ש ייע הנשב א םעפ א כ אתספסא םיערוז ןיא םילעבה םגש םושמ םימכחל
" , ' " . א בשרהל וליאו שממ םינש גב יולת םלועל רטשב תוריהזה ם בשרלד הז לכמ ראובמו ג
' ' . ' גב תותספסא גב םימכחל יגס אלד המו םילעבה ךרדכ תוליכא ג ןמזב יולת רטשב תוריהזה
" ' ) ' " ןייגוסב א בשרב יעו הנשב א םעפ א כ אתספסא םיערוז ןיא םילעבה םגש םושמ םישדח
.( " ונרמאש המו ה ד
" ' (: ) ' " " ' ןינש תלתה םלועלד וירבד יפלד ם בשרה יש לע וגישהש ול קל א בשרו ן במרב יעו
" " . " ' והייורתד ל צ ם בשרהלו ללכ הליכא ךירצ המל כ א תומילש םינש גד ןמזב יולת רהדזמד
. , " , הליכא םגו ש גד ןמזה יעב
– " " " ' (: ) " . םימכח תטיש איהש ק ת תטישלד ל סד אלא א בשרה ישל הבורק ול ן במרה תטיש ד
' (' " ) ' " – השירח תעשמ םינש גב יגס אלא וכ שוכינו רודיע י ע וליפא שממ םינש ג צ יא ברד
. ' .' ' םינש ג בשחנ הז רידת תוריפ השוע הניאש הדשבד ג הנשד ריצקה דע א הנשד העירזו
, " הקזח הניא ברלו שדוח םדקהב ויתוריפ איצוהל תרהממש ן במרה שרפמ הרענ לקדד אהו
' " , םירמגנ הרענ לקדד םינש גד ל ס לאומש לבא םילקד ראשד ץיקה ףוס דע קיזחיש ןניעבד
. לקד ותואד ץיקב
' " " " " ) וכ שוכינו רודיע י ע המילש הנש ךירצ ק תל םגד ל ס ירהד ןכ שרפל לוכי וניא א בשרה לבא
' . " ב השוע הרענ לקדד שרפל ךרצוה ןכלו שדוח םדקהב ויתוריפ איבהל רהממש יל המ כ או
(. המילש הנשכ איה הלצא הנש יצח לכש ןפואב הנשב תוריפ
" (: ) ' ' ' .' " " רמא הדוהי ר אד ול קל מגב יע וכ ןליא הדשב לבא ןבל הדשב א דב לאעמשי ר א
' " " ' .' " ' ר א שמל הדומ ע ר םגד לאומשל יל אטישפד ראובמו וכ ע רו לאעמשי ר ירבד וז לאומש
.' ' ' " .' ' , וכ תוריצב גו תוקיסמ ג צ יאו א הנשב הסינכ ינימ גב יגס ןליא הדשבד לאעמשי
. ' ' , " ' " לאעמשי ר אלא הרמא אל ינתמב ירהו הזל הדומ ע ר םגד לאומשל יל אנמ ע ליו
" ' " " ,' " " ' ל סד ינתמד ק ת ונייה לאומשד םימכחד ל סד יעל ראבתנש א בשרהו ן במרה ישל הנהו
, , " הזו תוליכאב אלו םינשב אילת ןכלו ארטשב שיניא רהדזמ ןינש תלתד הממ דמלנ ש ג תקזחד
, " ) ' ' ' ' שממ םויל םוימ ש ג וניאש ףא םינש ג בשחנ הזד וכ תוריצב גו תוקיסמ ג ךירצש םעטה
" .( " ' " כ א א נב בורל תוליכא ג ןמזב א כ שממ םינשב יולת וניא רטשב תוריהזהד םתטיש דוסי
5
' ,' ' ' " , ינימ גב יגס אלא וכ תוריצב גו תוקיסמ ג צ יא אשוא יכלוהלד ןל אטישפד תוטישפב אחינ
, " " " , " ' ,' שדוח ד יב יגס ןבל הדשבד ל ס ע רד רחאמ ןכלו פ כע תוליכא ג ןייוהד א הנשב הסינכ
' " , ' ינימ ג אלא ע ר ךירצי אל ןליא הדשבד ןל אטישפ אליממ אשוא יכלוהכו תוליכא ג ןידמ והזו
. ' ,' לאעמשי רכו א הנשב הסינכ
, (: ) " ' לבא רהדזמ ןינש תלתד אמעט והל אריבס ברד םימכח קרד שרפמד ול ם בשרה ישל לבא
" , אשוא יכלוה תטישב ילזא לאומשד םימכחד כ עו הז םעט והל אריבס אל לאומשד םימכח
" ,' ' ' " , ' והל אריבסד םושמ כ עו וכ תוריצב גו תוקיסמ ג ךירצד והל אריבס מ מו תוליכא גב אילתד
' .' ' יכלוהד אבילא איה םימכחו לאעמשי ר תקולחמו א ןיממ תוליכא ג ךירצ אשוא יכלוהל םגד
" " .' ' ' , ע רד לאומשל ןיינמ השק כ א א ןיממ תוליכא ג ךירצש וא תוליכא ינימ גב יגס םא אשוא
. " , ' " ע צו לאעמשי רכ הזב ל ס
" " ' .' " , " כ א בורה רחא ןוממב ןיכלוהד ל סד ברל קה םירועיש ץבוקב וכ א נב שי לבא תקזח ה דות
" " . , " ןיאד ת יפא השק ה אלב םג תמאבו בורהמ אוה אמתסמד םויל םוימ םניאש ש גב קיזחי אל
. " " , לעבה רערע אל המל כ א םישוע א נב בורש ןפואב קיזחהש ןויכ ירה בורה רחא ןוממב ןיכלוה
" ' דבה תיב ול שיש ימ ןכל הנשה לכ םיכרודש א נב טועימ שיד ןויכד סותה תנוכד וטושפבו
. רידת תוריפ השוע יוהו הנשה לכ םהל וריכשמ
" (. ) ' ' " רערעמה לוכיד ד ס היה ירבומ אלד אכיאו יגאב ירבומד אכיאד אכיהד טכ קל יעד ל יוע
" " , אל קיזחהל אבש ןויכד ןועטל ק רמל שיד י קומנה ראיבו ריבוהל אלש ול היהש קיזחמל רמול
' " " , " " , שיש ןויכד סותה ירבדב פ לי ז דעו ש ייע םיריבומ םניאש אכיא פ כעד ןויכ ריבוהל ול היה
. ןכ תושעל ול היה קיזחהל אבש הז ןכל הנשה לכ םיכרודש
' ' . ןמ םיקפתסמ לבא הקיסמה ןמזב קר םיכרודש ףאד רחא ןפואב יפש םושרג וניברב יעו ב
' . . כלו דבה תיבב הקזח השעמ בישח ןמשה ןמ תוקפתסהה ךיא רואיב ךירצו הנשה לכ ןמשה
. " ןיעכו ןמשה ןמ םיקפתסמש דע הקזחה הרמגנ אל ןכל דבה תיבב ןמשה םיחינמש ןויכד ל צ
, ( " ) ' " לש הקזחה ןכל הדשב שביל םחינהל ךרדהש ןויכד םינאת ןינעל סנכ ה ד סותה כ שמ
" . " הדשה ןמ םילדג תוריפה םתהד כ כ ימד אלד אלא ש ייע ותיבל םאיבמשכ תרמגנ הדשה
, , , הדשב הקזח השעמ אפוג איה תוריפה לכואש המ ןכלו תוריפה לעב אוה הדשה לעבו המצע
" " . ךרד והזש ןויכ מ מד ל צו דבה תיב לע תולעבהמ רחא ןינע אוה ןמשה לע תולעבה ןאכ לבא
" . ע לי ןיידעד אלא רידת תוריפ תיישע ללכב ןמשה ןמ תוקפתסהה םג ןכל דבה תיבב שומישה
, " " " " שומישה והזד דבה תיבב ונמש תא רמושש המ י ע קיזחמש רמול ג רל ל וה ה ושמ םאד
. , ןמשה ןמ קפתסמש המ שיגדמ םושרג וניבר וליאו דבה תיבב
" " " תאצל םייוארה תוריפה לכ לוכאל ךירצש םושמ םויל םוימ ש ג ךירצד בתכ י שר הנהד ל ישו
' . ןועטל רערעמה לוכי א םוי לכא אל םאש םושמ רחא םעט בתכ םושרג וניבר לבא הנש התואב
" " " ' ) . םשב רוטיעה םשב א בשרה כ שמל מ קפנ כלו החימ אל ןכלו ואצמ אלו םוי ותואב אבש
' " , " " םוימ ךירצ כל םושרג וניבר ד יפלו םילעבה ךרדכ תורידתב אלא שממ םויל םוימ צ יאד ת ר
" (. העשב הכירדה איה דבה תיב לש תוריפ תליכאה רקיע םנמאד ל יש התעמו שממ םויל
, " , ןמשה ןמ קפתסהל ידכ הנשה לכ דבה תיבב םיאצמנש םילעבה ךרד מ מד אלא םיכרודש
, ' " לכ ןמשה ןמ קפתסמש המב יגס הזלו םש ואצמ אלו א םוי אבש ןועטל רערעמה לכוי כ או
. " , וב קיזחמו ולש דבה תיבב ךרוד אוהש רערעמה עדוי ז יעד הנשה
6
,(. ) ' " ' ' , ' ' . " " , " ול קל ד יר סותה קה ןכו םישדח טב םג יגס כל יגס םישדח ו טב ד רב השלש ה דות
' ' " " ' טב םימעפ ג רוצקלו עורזל ש ל תואיצמבד רשפאד םושמ םישדח ו ט וטקנ סותה לבא
, ' ' , םהש הזכ רצק ןמזב לדגש אוה ןסינ רחאלש םישדח גבו ןסינ ינפל םישדח גב קרד םישדח
. ריצקהו ביבאה ימי
.' ' " , ןויכד ראובמ וכ הלש ןמז והזש יפל וכ עצמאב שדוח ב י לש הבושח הליכא ךירצד םש
( " ' " ) " ' ןכל ד רב סות כ שמכ אבה ןסינ דע הנמז ןיאד הנמז ז יא ןסינ רחאל םישדח גב הריצקהש
" . " קיזחמדכ הניא הנמזב אלש הריצקהד םושמ פ ליו עצמאב שדוח ב י לש הבושח הליכא ךירצ
, " , " ' " . ןיאד הדשה לש הנמז ז יאד אלא האובתה לש הנמז ז יאד סותה תנוכ ןיאד ל י דוע ישניא
. , " עצמאב הבושח הליכא ךירצ ןכלו ןסינב א כ וז הדש רוצקיש םיפצמ םילעבה
, ' " ' ירהו אתספסאב יגס אלו אבר אריפ יעבד לאעמשי רל ל ס ךיאד ושקהו ורזח סותה הנהו
' . ' ' ' (: ) ' עמשמ סותה ןושל הנהו יגס םישדח גב תותספסא גב לאעמשי רלד ןנירמא חכ מגב
" ' אבר אריפ ךירצמו ע ר לע גילפ יאמא אתספסא תליכאב יגס לאעמשי רלד ןויכד איה םתיישוקד
. " , " תושקהל ואבש עמשמ אל לבא שדוח ד יב קיזחיו אטוז אריפב יגס אל יאמא שדוח ח י ונייהד
. " . ' ' ןכ ושקה אל יאמא ב צו םישדח גב תותספסא גב יגסתד רתוי
' ' ' ' " היושעה הדשב יריימ םישדח גב תותספסא גד איההד סותה תיישוק ית א בשרה הנהו
' " , ' ' ' , רל ל ס ןכלו ןבל הדשב שרופמ יריימ ירה ינתמב אביקע רו לאעמשי ר לבא אתספסאל
, ' . " אלא ןכ קלחל רשפאש ועדי סותה םגד הארנו אתספסא י ע קיזחהל לוכי וניאד לאעמשי
היושעה הדשבד הזב קר אוה ןבל הדש ןיבל אתספסאל היושעה הדש ןיב קוליחהד והל אריבסד
, , ןבל הדשב לבא הלש ןמז איה הנשה לכו הנשה לכ רוצקיו ערזיש םיפצמ םילעבה אתספסאל
. " , " וראיב רבכ ירה הזל לבא הלש ןמז ז יא םישדח ראשבו ןסינב א כ לכאיש םיפצמ םילעבה ןיא
. " ' עצמאב שדוח ב י לש הבושח הליכא לכאיש המ ליעומד סותה
' ' ' ' " םישדח גב תותספסא גב לאעמשי רל יגס אל יאמא ושקה אל סותהש המ ראובמ כ או
' ' ,(: ) ' יוהד אתספסאל היושעה הדשב יריימ מגהד ימד אלד סותה ועדי הזבד חכ מגב ןנירמאדכו
" ' , " ערזי םא ןכלו ןבל הדשב יריימ ע רו לאעמשי ר וליאו עצמאב הבושח הליכא צ יאו הלש ןמז
" " . " ד י ךירצמד ע רד אמעט תמאב והזו עצמאב הבושח הליכא ךירצו הלש ןמז ז יא אתספסא
' " ' " . ' ' רל םגד ןניזחד ןויכ ס כוסד סותהל םהל השקוה מ מד אלא םישדח גב יל יגס אלו םישדח
, " " , " יגסת שדוח ח י ךירצ יאמא ןהל הדשב םג כ א אתספסא תליכא י ע קיזחהל לוכי לאעמשי
. " " " ע רל ל סדכו שדוח ו טב
' " , " " .' " , סותה ירבד תליחתמ עמשמ ס כוס םתיישוק ז יע ץרותמ ךיא ע לי וכ י רל הארנו םש
" " " " , ' ' ו טב הקזח ל חכשמ ס כוס כ או םישדח גב רוצקלו עורזל ךייש תואיצמבד סותה םידומד
" . " , " , " " ורזח אלד ל יו אבה ןסינ ינפל ח גו ןסינ רחא ח גו ןסינ םדוק ח ג רוצקיו ערזיש י ע םישדח
7
" ' ' " ' שדוח ב י לש הבושח הליכא ךירצ הנמזב אלש איה תוליכאהמ אש ןויכד יעל כ שממ סותה
, " ' . ךרדכ הניאד ללכ הנמזב אלש הליכא י ע קיזחהל לוכי וניא סותה תנקסמלד ןכתי םג עצמאב
.םילעבה
' , ' ערוזב ינתמ יריימ אתשהד וישכע ץרותמ וטושפב אתספסאמ סותה ושקהש המ ןינעלו
, ' , , ןינע וניאו ללכ לודיג בישח אל הזמ תוחפד םישדח ג לש לודיג ךירצו ןבל הדש ךרדכ האובת
' " ' . סותה ץוריתב ןיבהש וירבדמ עמשמש א שרהמב יעו דחא שדוחב ולודיג לכד אתספסאד אהל
,' " יתנבה אלו א שדחב יגס אל הדבל הריצק וא הדבל העירז א כ השע אל םא אפוג אתספסאבד
' ' " ' ' , " םא םג םישדח גב תותספסא ג י ע קיזחהל לוכי א שדוחב ולודיג לכש ןויכ כלו הז ל נמ
(' " ) " ןורחאה שדוחבו וכ רדגו לענש י ע שדוח קיזחה םגו הריצקה א כ השע אל ןושארה שדוחב
. " . " ע צו העירזה א כ השע אל
' .' , מגה הנה וכ רינא יוהד ידימד הקזח יוה אל אה ונקתמו הדשה תא שכנמש אמית יכו םש
" ,(: ) אלש ונייהד א בשרה בתכו ול םש ראובמכ הנש הרנב יריימ הקזח יוה אל רינד רמאקד
" " , ףרטצמ רינה םג כ א תוריפה סינכהו הרצקו הערז כ חאו הרנ םא לבא ללכ הריצק םש התיה
" " " , הקזחהל ףרטצמ מ מו ע נפב הקזח הניאו הנממ הנהנ אל כ גד העירזהמ ערג אלד הקזחהל
' . סותה ירבדמ לבא הנש ול התלעד יאדוב ףוסבל תוריפ סינכהו רצקו הנש תליחתב ערז םאד
. ' " " . , ראובמ דוע הז סותהל ל נמ ע ליו ףוסבל רצק םא וליפא ןינע לכב הקזח יוה אל רינד ראובמ
' " , ' הדבל העירזד יל אטישפ א בשרה לבא רצק אל םא וליפא הקזח איוה דבל העירזד סותב
" ' . " , העירז ש מ ןיבהל ךירצ סותה תעדלו הנהמ אלא הנהנ ז יאד רינמ אפידע אלד הקזח הניא
.רינמ
, ' ( ) ' " ' הנהנ אלש שוריפה ןיאד וכ אברכד אביש לכ םש מגב א שמ םישרפמ סותהד הארנו
" " ) " " ' " יוה רינד ל סד ד מ אכיאד ןניזחדכו אקוד האנה י ע תויהל צ יא הקזחד סותהל ל ס םלועלד
. ,( עקרקהש ןויכד תדחוימ ארבס שי רינבד אלא הקזחל ליעומ םילעב השעמ אוהש לכד הקזח
. , " " הקזחה עיקפמ הזו תוחמל אלש םילעבהל ל חינ ןכל ז יע תחבתשמ
, ' םש שי ירה רצק אל םא םגד אל וא ףוסבל רצק םא קוליח ןיאד סותהל והל אטישפ אליממו
, " רצק םא םגד אליממו הקזחה תא עיקפמ הז עקרקה תא ןקתמש ןויכ מ מו םילעב השעמ
, ' . אוה ירהש הקזח איוה העירזד סותהל והל אריבס ךדיאמו הקזחה ללכב רינה ןיא ףוסבל
, ) , העירזהד ערזי אל םג רוצקי אלש הנשבד טושפ ירהד עקרקה תא ןקתמ וניאו םילעב השעמ
. ( הקזח איוה ריפשו ללכ עקרקה תא תרפשמ הניא המצע דצמ
" , " ' ' ךכב ןקתמד ג עאו הקזח יוה ומצעל םיצעה בכעמו רמוזבד כ שמ סותה ירבד ךשמהב יעו
.' " , םישרפמ ונייה םא הנהו וכ אברכד אביש לכ רמול ש ל ומצעל םיצעה בכעמש ןויכ רינ ומכ יוהו
" " " , " ז יאד רמאהל רבדה צ יאו טושפ כ א הנהנ אלש םושמ הקזח וניא רינד םעטהד א בשרהכ
, .' , ונרבד רשא רבדה אוה אלא סותה ירבדל הלחתה ןיאו הנהנ אוהש םיצעה בכעמו רמוזל ןינע
, " ' םהל השקוה ןכלו הקזחה עיקפהל המצעלשכ ארבס והז עקרקה ןקתמש המד ל ס סותהד
, " ושדיח הזלו הקזחה עיקפמ הזד אמינו ץעה תא ןקתמ ס כוס ירה םיצעה בכעמו רמוזב םגד
" ' וא ץעה תא ןקתמש ףא לע תוחמל םילעבהל היהו ףידע הז תוריפ לכוא םגש לכ מ מד סותה
. עקרקה תא
8
' ' " " .' " , הדשבד לאעמשי ר רמאקד ינתמב כ א ע לי וכ ומצעל םיצעה בכעמו רמוזש ןוגכ ל יו םש
,' " " הדשה בשחית םיצע בכעלו רומזל לוכיש ןויכ ירהו וכ ותאובת תא סנוכ אלא ש ג צ יא ןליא
. " אלו תוריפל אוה הדשה רקיעד טושפ הארנ לבא םויל םוימ ש ג ךירצנו רידת תוריפ השועכ
, ' אל םיצעה בכעלו רמזל לוכיש המב ןכלו הקזח יוה יכהבו תוריפ ג לע םידיפקמ םילעבהו םיצעל
" , תוריפ לע א כ םידיפקמ םילעבה ןיאו תוריפהל אוה הדשה רקיעד רידת תוריפ השועש בשחנ
. ' םימלש םינש ג לש
.' " " , םילעב השעמ אוה רדגו לענד ןויכ השק וכ רדגו לענש ג הכב הב קיזחאד י ר רמוא דועו םש
" . " " ( " " ) הקזח ןינק ןינעלד ק ועו ש ג תקזחל ליעומ וניא תמאב יאמא כ א ח גה ול שי ז יעד ןניזחדכ
. ' , " טושפ ץוריתה ןכא ץרפ וריכזה אלו רדגו לענ וריכזה ןאכ סותו ץרפו רדג לענ ןנירמא מ כב
' " ג רדוגו לעונ לש תואיצמ ל חכשמ אלו ומויל קר לבא םילעב השעמ אוה רדגו לענ םלועלד
, ' ' " . ' , םישדח ג תליחתב הדשה רדגו לענ םאד סותה םישדחמ מ מד אלא םישדח ג אל םגו םינש
" ' " (' ) ז יעד ןינעל וילא סחיתמ םישדח ג םתוא לש לודיגה ז יע סותה ןושלכ סנכהל םדא חינמ ןיאו
. ' םישדח ג לש לודיגה לכל םיסחיתמ ףוסב הריצקה וא הליחתב העירזה
" " ' רידת תוריפ השוע הניאב ם בשרהו י שר יש
' " ,(: ' ) " ,' " ' רל שדוח ח י ךירצש המד ול קל ם בשרב שרופמ ןכו סותה וניבהש יפכ י שר יש הנה
. " , , " עצמאב שדוח ב יו הנורחאה תליחתב ןכו הנושארה ףוסב ח גב רוצקיו ערזיש ונייה לאעמשי
" " " ' . " ' ' אבר אריפב י רו ע ר וקלחנש המד פ לצ הז שוריפלד קה דועו יגס םישדח ו טבד סותה קהו
, ' " " " " םישדח ג פ הכל ךירצש ב ויכו ןיטיחכ אבר אריפ י ע קיזחהל ךירצ י רלד ונייה אטוז אריפו
' ' ' , " ( ) " ר אהד סותה קהו אתספסא ןוגכ אטוז אריפ י ע ןבל הדשב וליפא קיזחהל לוכי ע רלו
. " (: ) ' " אתספסא י ע קיזחהל לוכיד חכ קל ל ס ומצע לאעמשי
' . ' " ( " . ) ' " ' כלו ןיפוצר יעבד םושמ עצמאב ח בי ךירצש המד בתכש ע הסב ול קל ם בשרב יע הנהו
" " " , ' םישדח ו טב יגסת פ כע תואיצמב ל חכשמ אל הז םאו ןיפוצר םישדח טב יגסתד ןבומ וניא
' ' " ' .' " םינש גב הנייהת תוליכא גהש ךירצד ם בשרהל יל אטישפ הזד עמשמו סותה ק השמכ
" ' , , יגסתד א כ קה אל ןכלו הנורחא הנש תליחתו תיעצמא הנשו הנושאר הנש ףוס ונייה תודרפנ
, ' , ' , ' לעו הנורחאה תליחתב םישדח גו תיעצמאה עצמאב םישדח גו הנושארה ףוסב םישדח גב
. " ' ןיפוצר ז יאד ית ריפש הז
' ' ' " " תליחתבו הנושארה ףוסב םישדח גב לאעמשי רל יל יגסד אהד ם בשרהל ל סד ונייהו
. " ' . ראובמ ןכו יעב פ כע תודרפנ םינש ג לבא הנשה לכ םוקמב הלועד םושמ ונייה הנורחאה
" ' ' " (' " ' " : ) ע רל א שדוחו לאעמשי רל ח ג ליעומש המד ינתמד ע רו לאעמשי רו ה ד ול וירבדב
. " ח גה ןובשחל המילש הנשכ בישחד םושמ ונייה
9
" , " " " " ' ' " כ חאו ןבלה הדשל שדח ח י ךירצש ל זו א דב ה דב וירבדב יע ינתמב י שרב ראובמ ןכו
" , " ' ' " ח יב חתפ ל כע םינש ג ךירצ ךכיפל א קרפב ןיטקלנ ויתוריפ לכש בתכ ןבלה הדשב ה דב
. " ' " ,' " , ' ל נכו םינש ג ןידמ ונייה שדח ח יד א לכהד כ ע אלא םינש גב םייסו שדח
" , " ' " " " ' שרופמ ק ת ירהו ע רו לאעמשי ר ונייה ק ת ם בשרהו י שר ישל ירהש ערכומ אוה ומוקממו
" , " א בטירה תמאבו םויל םוימ ןניאו ש גב ותקזח רידת תוריפ השוע הניאש ןבלה הדשד רמאק
' " ' " ' " " גב א כ םינש גב יולת וניא ע רו לאעמשי רל ירה ם בשרהו י שר לש םתטישלד השקה
, ' , , " " , םינש ג ךירצ ןבלה הדשב םלועלד והל אריבסד רבדה אוה אלא ש ג ותקזחד ק מו תוליכא
. ' הנש םוקמב םילוע םישדח גהו
" ' " . ' " ' תטישב ןימייק ע רו לאעמשי ר ירהד ק ועו הנש םוקמב םישדח ג םילוע ךיא ב צ כלד אלא
' , " , ' " , מגב ראובמכ תוליכאב א כ םינשב יולת וניא והדידלו תוחיגנ גמ דמלנ ש גד אשוא יכלוה
' " ' ' (' ' ) אהל אתיאד אנדיעבד ןויכ תוחיגנ גכ פ כע יוהד םישדח גב תותספסא גב יגס ךכלד ב מע
. אהל אתיל
' ' ' " וריבח תא האורה םדא ךל ןיאד לאעמשי ר יש ינתמב ראיבש המב הז ראיב י שרד הארנ ןכא
' , . םויל םוימ םינש ג ךירצ רידת תוריפ השועש הדשב ומכד ונייה קתושו הנשל יושעה ירפ ערוז
" " , ןויכ מ מ רידת תוריפ השוע הניאב נ ה הנשב הנממ תאצל יוארה לכ איה הליכאד םושמ
. , " רצוקו ערוזש לכ ןכלו הנשל יושעה ירפב אילת הליכא רדג הנשב א פ תוריפ השועש ךרדהש
, , " ' םימעפל ירהש הנשה לכד ירפה בשחנ הזד הנשל יושעה ירפ לכוא אוה פ כע םישדח גב
, " , ' יגסו הנשל יושעה ירפ אוה הז כ או האבה הנש דע דוע ערוז וניאו םישדח ג לש ירפ לכוא
" " ) . יושעה ירפ בשחהל לוכי ןבל הדשב ערזנשכ אתספסא םגד ל צ ע רלו הנשה לכ דגנכ הזב
(. " , הזב ת צו הנשל
, ' , " ' " ' םינש גל הז הלעי ךיאד םישדח ו טב יגסתד סותה ק השמ ללכ השק אל וז ישלד אליממו
. , הנשל יושעה ירפ בשחייש ידכ תדרפנ הנשב היהת הליכא לכש ךירצ ירהש

' ' ' , ' ' ר ירבד תריתס הזב קה סותהו הקזח יוהד םישדח גב תותספסא ג ערזד אהמ השקיד אלא
' ' " " ' " , ג דגנכ םישדח ג םילוע ךיאד רתוי דוע השקי ם בשרהו י שר ישב נ שמל לבא לאעמשי
' , " " " . א ירפ תושעל ךרדה ןיאו אתספסאל היושעה הדשב יריימ םתהד א בשרה כ שמכ ל צו םינש
. , ללכ םינשב יולת וניאד ןליא הדשכ יוהו ללכ הנשל
' ' " " . ןכו הנושארד םישדח ג ןתואב הערזש םידע ול שיש בתכש ינתמב י שר ןושלב ע לי לבא ב
, “ , ' ריכזה אלו ש ייע הנשל יושעה ירפ ערוז וריבח תא האורה םדא ךל ןיאו הנורחאד םישדח גב
. " " , ףוסבל רצקו ח גה תליחתב ערזש ם בשרהכ שרפמ אלד עמשמ ללכ הריצק
' , " ' " ורייצש סותהכ אלדו וירחאלו ה ר םדוק ויה םישדח גהש י שר רייצש הממ קיידל שי ןכו
. , " ' ' , ולסכ ףוסב ה ר רחא םישדח ג רצוק םדא ןיאש טושפ כל ירהו ןסינב
" , " ' " " א נבב יריימד עמשמד ה ר ינפל םישדח ג עורזל םירהממה שיד י שר כ שממ קיידל שי ןכו
, " " טושפ ירהו ה ר ינפל עורזל םירהממ םימעפל לבא ה ר רחא םיערוז ללכ ךרדבש םיליגר
" , " " אכה םגד עמשמ כ או אבה ןסינב רוצקל םתנוכ לבא ה ר ינפל םיערוז םא םג א נב םתסד
. יריימ יכהב
" , " ' " דע עורזל ןיתמה כ חאו ןסינב רצקו ה ר ינפל םישדח ג ערזד שרפמ י שרש הרומ הז לכו
) , , " התוא לש הריצק התיה הינש הנש עצמאבו העירז התיה הנושאר הנש ףוסבש ןויכו ה ר רחא
10
, " " , ,( איה העירז השעמה יכ ש ג תקזחל הלוע ז רה העירז התיה תישילש הנש תליחתבו האובת
. , הריצקה ןמ דרנפב הלועו המצעלשכ םילעב השעמ
, , ' " " " הנשל יושעה ירפ ערוזשכ ןכלו הנש דגנכ םה םישדח גהד נ שמכ י שרל ל סד רבדה דוסיו
– ' , , תוחיגנ ג ןיעמ ןאכ שי ערוז בוש תישילשה הנשבו הריצקהמ תרחא הנשב איה העירזהו
, , לכו החיגנ איוה הדבל העירזהו קתושו הנשל יושעה ירפ ערוז וריבח תא האורה םדא ךל ןיאד
. " ' – ש ג תקזחל הלוע םינש ג לע וסרפתנש ןויכו הריצקה ןכש
,' ' " הנש תקזחל הלעת העירזהש ידכד סותה יפ ןיעכ י שר שרפי אטוז אריפו אבר אריפד אהו
, " והזו הנש התואב ח ג לש לודיג לדגיש ןניעב הנש התואב הריצק םש התיה אלש ףא המילש
. אבר אריפ
, ' " " ' , " . יגסת ללכ םינש ג ךירצ המל כ א אשוא יכלוהכ ל ס לאעמשי רד ןויכ ז יפל השקד אלא ג
. ירפ תליכא איה הבושח הליכאד םירמוא ונייה ונירבד אלמלא חניתו העירזו הריצקו העירזב
. ' , , לבא םינש ג ךירצ ןכלו תחאכ יבישח האובת התוא לש הריצקהו העירזהו הנשל יושעה
' , " םינש בב ןהשכ אקוד לבא םיתשל תולוע האובת התוא לש הריצקהו העירזה ירה נ שמל
. ' , , אנש יאמ לאעמשי רל ירהו תחא הנשב ןהשכ אלו תודרפנ
" , " " ' (' ' ) ' ' , יכלוהל נ ה ויתוחיגנ בריק םא םג בייחד ל סד מ רלד מגה השקמד ב מע קל יעד הארנו
' ' , ' " , ' דבלבו תוליכא גב יל יגסו לאעמשי ר אשוא יכלוה ןאמ נ היאד קיסמו תוליכא גב יגסת אשוא
' . " . סותה תעד ןכו תוחיגנב םימיכ ןה תוליכאב םינשד י שר תעדו יאהל אתיל יאהל אתיאדבד
" ' " ) . " " . " ד יר סותהו י שרד ןכתיו םימיב אילת תוליכאב םגד ח רהכ ל ס םינושאר הברה לבא ד יר
(. , םינש יפל קלחתמד רידת תוריפ השועה הדש ןידמ הז ודמל
' , " " ' תובשחנ ןה ירה א םויב תוחיגנה ויהש לכד ויתוחיגנ קחיר םא א כ ח יאד הדוהי ר תעד הנהו
" " " " . . ' .' קוחיר צ יאד ל סד מ רל ע ליו תוליכאב ןכו םניב דירפהל תוחיגנ קוחיר יעבו א החיגנ
,' , , ויהש אלא א הריצק בשחנ לכהד אהל םג אתיא אהל אתיאדבד ןפואב תוריפ רצק םא תוליכא
) . " ' , ' ומכו תוליכאה ןיב קלחל םינש קוחיר ליעומד מ רל הדוהי רדמ עמשנ םא םינש גב תוריצקה
(. " , םינשה י ע תוקלחתמ תוליכאהד רידת תוריפ השועה הדשב
, " , " " הקזח השעמ אבישח הדוחל העירזד י שר תטישד ראבתנש ףאד דוע ל י כ א ןכ רמאנ םאו
, ' " " , תוליכא ב בשחייש א א האובת התואב ןה הריצקהו העירזהשכ מ מ לבא הדוחל הריצק ןכו
" ,' , התוא תריצקו תעירז התוכד נ ה א הליכאל ףרוצמ לכהד אהל אתיא אהל אתיאד אכיהל ימדד
, .' םינשה קוחיר תודרפנ םינשב הריצקהו העירזה ויהשכ קרו א הליכא אבישח המצע האובת
" , ' ' , " . ז יע קרד תודרפנ םינש גב הקזחה ישעמ ג היהיש ידכ שדוח ח י ךירצ ןכלו תוליכאה דירפמ
. " , ' ק ודו תוליכא ג אבישח
*
" .' " " , " ד יפל לבא וכ אנוה בר ל מק יאמ כ אד ןניעמשאל יתא ןיפוצרד רמימל אכילו ןהש ה דות
" " " ' (. ) ' " עצמאב ח גו הנושארה ףוסב ח גב יגסת שדוח ח י ךירצ המל קהש ול קל ם בשר
" " ' , " ' , " ל מק יאמ כ אד סותה תיישוק השקי ןיפוצר ז יאד יתו הנורחאה תליחתב ח גו תיעצמאה
, " " " ' ' ) . ח בי איה ןבל הדשב המילש הליכאד ל סד םש ם בשר וק השק אל סותהל לבא אנוה בר
" " העירזה וא דבל הריצקה א כ השע אל קיזחמהש םושמ הנורחאבו הנושארב ח גב יגסד המו
. " ( " ' . ) ' ' (. הזב נ שמ ןיפוצרד איגוסב ם בשרה ישב טכ קל יעו דבל
11
" . " , " םדוק יוה מ מד עמשמ םרכה תאובת רחאל דע תיבל ותסינכ ןמז יוה אלו ד אב סנכ ה דות
(: ) " . " ' , והל רמאד אה יבג הל תוכרבב י שר לבא טבשב םיתיזד ךשמהב ח ר יפדכ ונייהו םיתיז
, ' עמשמ ןידבהו תותגה ימי יוה ירשתבד יפ ירשת ימויב אלו ןסינ ימויב אל יאמק וזחתית אל אבר
. ירשתב םיתיזה םיסנוכד
" " " ןישועד םושמ אקודד עמשמד םידבעה אכה אנת יאמא יל אישק ל זו םידבעהו ה ד א בשרב
" , " , " תורדוגכ ל והו ןלזא אק והיישפנמ אהו יאמאו ש ג ןניעב אל יכה ואל אה ש ג ןתקזח תוריפ
. " ' " ל כע מגב ןנירמאדכו ש ג רחאל אלא רתלאל ןתקזח ןיאד
" , " " ' ללכב ז יאד ש ג ןתקזח תרודוג םגד ןויכ תורדוג אלו םידבע טקנ ט מ קמד שרפל ןיא
' ' . " , ןכו עקרקש המד ינתממ יל עימשד עמשמ אלא םולכ ז ע ץרית אל םגו ונושל תועמשמ
' , " דבעד קה הז לעו תוריפ םישועש םושמ אוה דימ קזחומ השענ וניאו ש ג םיכירצ םידבע
. " " תורדוג ללכב אוה ירהש ש ג תקזח ךירצ ה אלב
" " , , י חתש המ לכ הקזחד רמול ךייש היה כ ג עקרקב םאו וז איה ארבס וזיא אדח ןיבהל השקו
" , . " , ךירפ יאמ כ א דועו תוריפ השועש י ע הז ןיד ערגיי המל דימ קזחומ תושעיל ולש אוה ירה
, ' , (: ) ' ירהו ללכ קיזחהל לכוי אל תוריפ השוע הניאד ןויכ קמד עמשמד הנקי המב אמנוצ טכ מגב
" , . ךירצ המל כ או תוריפ םישוע והייפוג תורדוגד דועו דימ קיזחי תוריפ השוע הניאש ןויכ אברדא
, " ) . הקזח םהל ןיא תורדוגש םעטה תמאב הזד ל יאו והיישפנמ ילזאו תורדוג םהש םעטהל
(. " " , םידבע ןינעל א בשרה ךירפ יאמ כ אד וניא הז תוריפ םישועש םושמ
" " " " םיתנש וא הנש רחאל לבא רתלאל הקזח םהל ןיא תורדוגד ל יו ל זו ץריתש א בשרב ע עו
, םושמ יא ימנ םידבעו הקזח םהל שי םירחא דיב ןתוא ןיחינמ ןניאו לכב דיפקהל םילעבה ךרדש
, םהל ןיא רידת תוריפ ידבעד םושמ לבא הקזח והל אקלס םיתנש וא הנש רחאל אמעט יאה
. " עיקפמ רידת תוריפ םישועש המד וז ארבס ןניזח וצוריתב םגו ל כע שלש רחאל דע הקזח
" . " ' . קרד ל צו תוריפ ןישוע ירהש ןכ אמינ והייפוג תורדוגב כ א קו םיתנש וא הנשד הקזחה
, ןישוע ןניא תורדוג לבא םיתנש וא הנשד הקזחמ םיעקפומש אוה רידת תוריפ םישועש םידבע
, . השוע הניאש הדש םג ירהו ןיבהל השק הז םגו םיתנש וא הנשב והל יגס ןכלו רידת תוריפ
" " ) " ש ג םיכירצש ונייהד א בשרה תעדו םויל םוימ ןניאש אלא ש ג תקזח הכירצ רידת תוריפ
. " " .( " ג עצ א בשרה ירבדו םוי לכב תוריפ תוליכא צ יאש אלא תומילש
" אשוא יכלוהד אתופליה רואיבב והיימיעדו ן במרה תטיש
, .' " םינושארה וקלחנ דעומה רושמ דומילה רדג דוסיב הנה וכ אשוא יכלוהמ יתעמש לאעמשי ר א
, " " , " " " " ' פ ג החיגנ י ע םת תקזחמ קיפנ םת רושד ומכד ןניפליד ן רהו י רתו א בטירהו ן במרה יש
. " , ' " " וליאו קיזחמה הכוז ק רמל אתילד ןויכ אליממו תוליכא ג י ע ק רמ תקזחמ אצוי עקרקה ךכ
12
" " ' ' קותשל קזחומ השענ ק רמה ךכ פ גב החיגנל קזחומ השענש ומכד אוה דומילהד סותה יש
. , " קיזחמה תנעט עייתסמ אליממו פ גב
, " " ' , " רווחתנ אל דעומה רושמ ל זו ן במרה קמ הליחתבד ותטישו ן במרה ירבד תצק ראבל יתיארו
.' " . " " לע תושקהל אבד ונושלמ עמשמ אלו יל אישק יאמ ן במרה ראיב אלו ל כע ז לז ןינע המ יל
' וינפב אלש האחמ התעמ אלא וכ הנעט המע ןיאש הקזח התעמ אלא ךירפ יאמ איגוסה ךשמה
, " " ,' ותיישוק התיה וזד עמשמ אל לבא ותטיש י פע ךשמהב ן במרה ראבמ הז לכד ףא וכ
. .' " , הז ראבנ ךומסבו יל אישק ש ג תקזחל דעומה רושמ ןוימדה םצע אלא ארקיעמ
' " " . ג חגנש ןויכ דעומה רושש םשכ רמול םושיקה ךכלש הארנ לבא ל זו ן במרה בתכ דוע ב
, האציש ןויכו רכומ לש ותקזחמ וז הדש האצי ןאכ ףא תומת לש הקזח התואמ אצי תוחיגנ
. " ומכד ושוריפ דוסיד ראובמ ל כע דמועו קזחומ הז ירהש הרכמ אלש היאר איבהל וילע ותקזחמ
" , " ' , ' ק רמה תקזח עקפש ןויכו ק רמ תקזחל יערמ תוליכא ג ךכ תומת תקזחל יערמ תוחיגנ גד
. " ' " , דוחל ותסיפת י ע קיזחמה הכזד יל אטישפ ק רמ אכילד םוקמבד קיזחמה הכוזד אליממ
" " " " " השענ אלא ש ג תקזח צ יא ק רמ אכילד םוקמבד רוטהו הנוי וניברו א בטירה כ שמכ ונייהו
.' , " יעל הזב ונכראהו דוחל אמוי דח הב רדש י ע קזחומ
" ' " " פ עא רמולכ וכ תיעיבר החיגנ דע דעומה רוש המ יא ןנישקאד ונייהו ל זו ן במרה ךישממו
" , וז הדש סנכנ אל נ ה תיעיבר םעפ דע תודעומ לש הקזחל סנכנ אל תומת לש הקזחמ אציש
. " , " ל כע ירמגל ןמאנ אוה ךאיהו רכומה תושרמ תאציש פ עא תיעיבר הנש דע וחקולה תקזחב
" " " " ןיא ןיידע אמש לבא פ ג י ע ק רמה תקזח עקפד יהנד אישוקהד רתוי ראובמ א בטירבו
. , רבג םילאד לכד םייתנב ןידה היהיו תיעיבר םעפ דע קיזחהל לוכי קיזחמה
" " " ' קיזחמה הכז ק רמה תקזח עקפד לכד בתכ הליחתמד ז אז םירתוס ן במרה ירבדש הומת כלו
" " , קיזחהל לוכי וניא מ מ ק רמה תקזח עקפד ףאד רמול אב וישכעו דמועו קזחומ ירהש אליממ
. תיעיבר הליכא אלב
' " ' " ןינעל םימעפ ג י ע עקפ תומת תקזחד יהנד מגהל ד סד שרפמד וטושפב וירבד רואיב ןכא
" סנכנ וניא ןיידעד ז נעל הליעומ ןיידע תומת תקזחהש רשפא לבא חגיי אלש תקזחב וניא רבכש
" " ' ' ' ) . פ ג חגנש רחאד ן במרהל טושפ היה הזד םוחנ ר יחב יעו תיעיבר םעפ דע דעומ תקזחל
תקזחב היה רושה ירה תיעיבר החיגנ לע םילעבה ובייחתי ךיא ןכ אל םאד םת תקזחב וניא רבכ
, ' " " , וניא ןיידעש ףאו םת תקזחמ קפנ תוחיגנ ג י עד כ עו הרימש בויח וילע היה אלו חגיי אלש
" ןויכ דעומ ןידכ ורמשל םיבייוחמ םילעבה ןכלו חגיי אלש תקזחב וניא פ כע לבא חגיל דעומ
(. דעומ ןידב היהי יזאו חגיל לולעש
, " " " " רושמ דמלנו פ ג י ע יוה הקזחד ןל אטישפ מ כב ירהד רחא רבד אחינ ן במרה ירבד יפלו
" " , ' ' " ,(: ' ) ןל אטישפ אכה םג ן במרה ד יפל ןכא םימעפ ד יעבד ד ס ןאכו דס תומבי יע דעומה
, , , ' הזלו דעומ תקזחל סנכהל םגו םת תקזחמ איצוהל םג ונאב ןאכד אלא םימעפ גב יוה הקזחד
' , " םימעפ גב םת תקזחמ אציש דע דעומ תקזח תענומ תומת תקזחהד תפסונ םעפ ךירצד ד ס
. תיעיבר םעפב דעומ תקזחל סנכיו
, " " . ה עממהו ןוממ תקזח רדגב אוה םא ק רמ תקזח רדגב םלועה תובא וקלחנש המ עודי הנהו ג
" , " תקזח ןיעכו אתיימק הקזח אוה ד וא היאר אלב ונממ ונוממ ואיצוי אלש תוכז ק רמהל שיד
' ] . סרטנוק יע היהש תומכמ רבדה הנתשנ אל אמתסמ רבעב ולש היהש ןניעדיד ןויכד רוסיא
" ,( " " ) ,( ' ' ' ' ) ת וש ד כפ ד ש אתתעמש בש ןשוח יאולימ תוהגהב יעו ה יס א ללכ תוקיפסה
' ,( " ' " ) " ,( " " ) ,( " ' ) " לאומש ר ירועיש ב ל יס מ ב י הק ד יפ ה ש רשי ירעש ו לק יס אמק א קערגה
13
, " ' " [. (. " ) םצעמ אדח אתיימק הקזח רדגב יוהד ל סד חכומ כל ן במרה ירבדמו דועו אכ מ ב
' " " ' " , תוליכא ג י עד ה הד תומת תקזחמ אקפנ תוחיגנ ג י עד הממ ןניפליד תומת תקזחל ןוימדה
, , " היה הליחתמד ןויכד אתיימק הקזח רדגב יאדוב איה תומת תקזח ירהו ק רמ תקזחמ אקפנ
" , " " , ד ס יוהד הממ דועו הז רדגב איה ק רמ תקזח םגד עמשמ כ או הנתשנ אלד ןנילת ןכל םת
" " ' – " ' – ' תקזחה הליעומ ןיידע מ מו ק רמ תקזחמ אצי תוליכא ג רחאד ן במרה יפ יפל מגהל
" , " איה ק רמ תקזחד אתיא םאו תיעיבר הליכא דע קיזחמה תושרל סנכהל לכוי אלש עונמל ק רמ
' " " ונממ איצוהל רשפאו ותוכז דבא רבכ תוליכא ג רחאד ןויכ כ א ה עממהד ןוממ תקזח רדגב
" " תושיעל קיזחמה לכוי אלש רמול ארבס םוש ןיאו ירמגל ק רמ תקזחה עקפ כ א היאר אלב
. דימ קזחומ
" " דעומה רוש ןינע המ השקהשכ הליחתמ ן במרהל השק היהש המ ז יפע ראבל הארנ היהו
. " ' " " , ' הארנ היהו ק רמ תקזחה תוערגמ תוליכא גהד פ שמ י פע ול חוורוה המו םינש ג תקזחל
" , " דעומ תקזחל ונינע המ כ או ןוממ תקזח איה קיזחמה תקזחד טושפ הזד ן במרהל ול השקוהד
" ' " . עקפ נ ה םימעפ ג י ע תומת תקזח עקפש ומכ אוה ןוימדהד ץרית הזלו רוסיא תקזח אוהש
. ( " ) " דמועו קזחומ אוה קיזחמה אליממו רוסיא תקזח רדגב כ ג אוהד ק רמ תקזח
' , ' " ' , " תוחיגנ גה ירהו תוחיגנ ג תקזחל ש ג תקזח ןנימדמ מגב ירהש וניא הזש ר וש לבא
,( ) אלא אתיימק הקזח ונייה רוסיא תקזח אלו ןוממ תקזח אל םניא דעומל רושה תא םיקיזחמש
' – ' ' (: ) ' – אלש קזחוה םימעפ גבד תסו ןידל מגה יל המדמ שוריפבד דס תומבי יעו תסו תקזח
' ) . , , יעו דעומ תקזחב רושה םקו תומתד אתיימק הקזחה הלטבד אליממו הרקמב רבדה היה
" " ' (. ' ' ומכד ףיסומו ן במרה ךרד לע שרפמד ן רה יחב ראובמ ןכו הז טרפב ךיראהש םוחנ ר יחב
' " , ' " ךפיה ןהש תוליכא ג י ע ךכ תומת תקזחמ קיפנ תומת תקזחה ךפיה ןהש תוחיגנ ג י עש
, " " . " " אלא ק רמ תקזחה ךפיה איה הליכא לכד ל נכ רואיבהו ק רמ תקזחמ קיפנ ק רמ תקזחה
, " " " , הקזחה הלטבד אליממו הרקמ ז יאד קזחוה פ ג י ע לבא הרקמ אוהש רמול שי ןיידעד
. קיזחמה תקזחב הדשה םקו אתיימק
" , , " " ךירצ בוש כ או קיזחמה קיזחהל םגו ק רמ תקזחה לטבל םג החכב וז הקזחש יאדוב כ או
" תקזחה לוטיב אוה ןייגוסב ןודינהד ראבל ךרצוהש דע הליחתמ ן במרהל השק היה המ ןיבהל
. " ק רמ
, " ' " ' " , פ נממ ךרדב איה וכ ש ג הקזחל ןינמ מגה תיישוקד ןייגוסב םידקה א בטירה הנהד םידקנו
" ( ) ומכ דימ ינהת כ א קותשל רערעמל היה אלש ןויכ תחכומ הסיפת תבשחנ עקרק תסיפת םא
" . " , ףיסוהל א בטירה אב המ רואיב ךירצו םלועל ינהת אל כ א תחכומ הניא םאו ןילטלטמב
" , ןינמ השקמ ןכלו תחכומ הניא עקרק תסיפתד ס שהל אטישפד שרפנ אל המלו וז המדקהב
" ' " " .' " ן במרה ישלד א טילש ילאירא רשא ר גה רמאש יתעמשש ומכ וירבד רואיבו וכ ש ג הקזחל
, " דימ תחכומ איה הסיפתה ןנברלד ןנברו אשוא יכלוה וקלחנ אפוג הזב ירה והיימיעדו א בטירהו
" , " , " ן במרה וראיבש ומכו ךרטש יוחאד אתועירה ריסהל אוה ש ג ךירצש המו ק רמה החימ אלדמ
, .(. ) " (. ) איצוהל לוכי וניאו תחכומ הניא עקרק תסיפת אשוא יכלוהל לבא טכ א בטירהו במ
, " " , " ומכד אשוא יכלוה וראיב הזלו ש ג תקזח הליעומ ךיא כ א ראבל וכרצוהו ותקזחב ק רמהמ
' " , " ' " ג י ע ךכ תומת תקזחה הלטבו הרקמ ז יאד קזחוה תומת תקזחה ךפיה ןהש תוחיגנ ג י עש
, " , " תחכומ הניאש הסיפתב םג קיזחהל לוכי ק רמ םש ןיאש ןויכו ק רמ תקזחה הלטב תוליכא
, , " תטישו תחכומ הניאש הסיפת איה תועקרק תקזחד אשוא יכלוה תטישד איגוסה לכ בבוס ז עו
, , " , םירבדהו וירבד ףרות הלא ןינעה לכל המדקה םה א בטירה ירבדו תחכומ הסיפת איהש ןנבר
.םיריאמ
14
" " " הדשה תא איצומו תחכומ הסיפת איה ש ג תקזחד רובס היה הליחתמ ן במרהד הארנ ז יפעו
. . " ץרית הזלו ללכ היארל ןינע םש ןיאד דעומה רושל ןינע הז המ ול השקוהו ק רמה ןמ היארב
" , ' , " פ גבו םילעב אוה לכואהש תצק הרומ תחא לכ תוליכא גהד אלא ללכ תחכומ הסיפת ז יאד
. " " ק רמ תקזחה הלטבו הרקמ ז יאד ןנירמא
' , " " . מולכ הקזח יוהת הנעט המע ןיאש הקזח התעמ אלא ןנישקאד ימנ ונייהו ן במרה כ וע ד
, ול שישכ אלא הנעטל ךירצ וניא יאדו אה הנעטל הז ךירצ המל רכומ לש ותושרמ תאציש רחאמ
" . " , הנעט צ יאד תראובמ ותנוכו ל כע ותושרמ תאצי רבכ וזו ולש איהש האדוה וא םידע רערעמל
" , " " ולש היהש האדוה וא םידע ול שי ק רמהש ק רממ איצוהל ידכ ןידל דריל קוקזשכ א כ
, ' " " . " תוליכא גה י ע ק רמה תקזח העקפ רבכש ןאכ לבא ותקזח י ע ונממ איצוהל אב קיזחמהו
, , " " ןכלו ונממ איצוהל ידכ ןידל דריל ךירצ קיזחמה ןיאו ועבותה קושה ןמ םדאכ אוה ק רמה כ א
" " ) . " בישהל ד יבל אובל ךירצ קושה ןמ םדא י ע וליפא עבתנש ימ לכ םוקמ לכמד ףאו הנעט צ יא
, ,' ' , לבא אניד תייצ וניאש ימכ יל ןניתמשמ רתויה לכל אה םושמ יאד הנוי וניברב יע ויתונעט לע
(. " ךכ י ע עקרקה דיספי אל
,' " " . אל הילאמ יאדו הז החקל אל םא רמולכ וכ יאמ אמעט ןניקרפמו ל זו ן במרה ךישממו ה
. " , , , , ל כע ןושאר לש ותושרב אצמנ החקל אל ןעט אל םאש הנעטל ךירצ ךכיפל ותושרמ תאצי
, ' " " , " ןיא וליאכ וילאמ קזחומ קיזחמהו תוליכא גה י ע ק רמה תקזח הקלתסנש ןויכד ב צ ותנוכו
, " " ,' " , " קיזחמהל ןיאש ןויכ ןועטל ךירצ היהי המל ס כוס כ א יעל ן במרה ראיבש המכו ק רמ םש
. " ללכ ק רמה םע םירבדו ןיד
" ' , " ' " ' החקלש ןעוט וניא קיזחמהש לכד ס שה ית שרפמו ן במרה ךרד לע מגה שרפמד ן רב יעו
' ' . םהש םושמ ונייה הקזחה םילטבמ תוליכא גהש המד יפ החקל אל אמתסמד אתועיר יוה
, " , ןיא בושו תוליכאב אתועיר ז רה ןכ ןעוט וניא ומצע קיזחמהשכ לבא האנק קיזחמהש תוחיכומ
" . " ךירצש וריבחמ איצומ לככ וניא ןאכ הנעט ךירצש המ ז יפלו ק רמהד הקזחה לטבל םחכב
' " " , תא תולטבמש תוליכא גה י ע וילאמ קלתסמ ק רמה ןאכד ונממ איצוהל הנעטב ןידל דריל
,( ' " ) ידכ קר אוה קיזחמה תנעט ךירצש המ לכו תוחיגנ ג י ע העקפד םת תקזחד אימוד ותקזח
. - תוליכאב אתועיר בשחיי אל ותנעט יאש
, " (. ) ' , " " הנעט צ יא השורי םושמ אבהד אתיא אמ הנשמבד יפ הנעט צ יא שרוי ןכלד ן רה םייסמו
, " , " אלב הכוז ןכלו עדיל ל נמד אתועיר וניא ןעוט וניאש המ שרוי לצאד םושמ ונייהד ן רה שרפמו
,' " " (. ) ' ' ' . ירה יל ןנינעטד םושמ הנעט צ יא שרויד ט הד גכ יעל מגב שרופמ ירהד קו הנעט
(: ) ' " . אנבזד אתניבז אינלפמ רמא קיזחמה םאד אמ מגב אתיאד אהמ ק וע הנעט ךירצ תמאבש
" " ' , , , יל המ ן רה ד יפל קו ותקזח הליעוה אלו חקולל ןנינעט אל אמוי דח הב רד אל רכומהו ךנימ
" . " ( " ) ל צו ק רמה קלתסנ אליממו עדיל חקולל ל נמ ירהש תוליכאב אתועיר םש ןיא ירה ותנעטלו
, " ' , " ק רמה תקזח תולטבמ תוליכא גד דעומה רושמ יפליד אשוא יכלוהד אבילא םה ן רה ירבדש
" " , " , םוקמב א כ הנעט צ יא ןכלו ק רמהמ איצוהל ןידל דריל ךירצ וניאו דמועו קזחומ אוה אליממו
, . - תקזח הלטב אל דעומה רושמ יפלי אלד םימכחל לבא תוליכאב אתועיר בשחנ היה ותנעט יאש
, " " , ' " " הנעט ךירצ ריפשו ק רמהמ איצוהל היאר איה ש ג תקזח אלא תוליכא גה י ע הילאמ ק רמה
. ' , " םימכחכ םוקמ לכב מגה תייגוסו היארב ק רמהמ איצוהל ןידל דריל ךירצ אוה ירהש
, , " " " . ןכ עמשמ אל ונושל תמיתס לבא ן רה ךרד לע כ ג שרפל רשפא היה ן במרה ירבד הנהו ו
" " ק רמה תקזח לטבל ידכ הנעט תוכירצ תוליכאה םצעבד רמול אבש ן במרה ירבדמ עמשמ אלא
, ' , אל ןעוט וניאש לכו חקול יפלכ קר אוה תוליכא גד אתועירהד ותושרמ האצי אל הילאמד ןויכ
. " ' ק רמ תקזחהמ םולכ תוערגמ תוליכאה ןיאו חקולל יל ןינייד
15
' " " " הקלסתנ תוליכא גד אתועירה י ע אשוא יכלוהלד ן במרה ראיב רבכד ןויכד ע צ רבדהד אלא
" , " , , " המ כ או ללכ ק רמה םע ןידל דרוי קיזחמה ןיאש אצמנ דמועו קזחומ קיזחמהו ק רמ תקזחה
. הזב הנעט ךייש
, " " תעדו תחכומ הסיפת איוה ש ג תקזח םא ןייגוסב ןודינה רקיעד א בטירהמ ונאבה רבכ ירהו
, " " " , אלא היאר ול ןיאד ק רמהמ איצוהל קיזחמל א א כ או תחכומ הסיפת הניאד אשוא יכלוה
" . ' " " רחאל א כ קיזחהל קיזחמה אב אל ולוכ לכו תוליכא גה י ע הילאמ תערגנ ק רמ תקזחהד
. " . " ודגנ ןועטל ךירצ קיזחמהד רמול ךייש ךיא כ או ק רמה קלסתנש
" , " . יוהת הנעט המע ןיאש הקזח התעמ אלא ס שה תיישוק לעד השק י שר ירבדב םג הנהו ז
' " " ' , " ' ' " גה י עד ן במרה יפכ עמשמו ל כע רכומ תושרמ יל יקפמ םינש ג תרמא אהד י שרפ הקזח
" , " םיאב ונא ןיאש ןויכד ס שה תיישוק יהוזו עקרקהב הכז אליממו ק רמ תקזחה הלטב תוליכא
. " " קיזחמה דצמ הנעט ךירצ יאמא ק רמה תקזח לטבל א כ
" " ' " הל יקפמ םינש שלש ןנירמא יאמ אמעט ל זו י שרפ וכ יאמ אמעט ס שה ץורית לע ןכא
, " ןיאו ינממ הלזג רמוא הזו ךממ היתחקל רמוא הז והיא רמאדכ אמליד ןנירמאד ק רמ תקזחמ
' " , אוה אטשוק אמלד ןנירמאו יתושרב הל יקומו ש ג תקזח איתא ימ םע תמאה ןיעדוי ונא
' , " " , יקפמ םינש גהש חתפ ל כע ש ג תליכא ליבשב האנק ןכיהמ הנעט אלב לבא רמאקדכ
. . " , " םימותס םירבדהו הנעט ךירצ ןכלד קיזחמ תושרב הל יקומ ש גהד םייסו ק רמ תקזחמ
" ' ' קיזחמהש הארוה איה הליכא לכד אוה ן במרה ישל אשוא יכלוה יש דוסיד ראבתנ רבכ הנהו
" ' , " , עבוק הזש אליממו הרקמ ז יאד ןנירמא תוליכא גבו תצק ק רמ תקזחה ערגמו םילעב אוה
" ' . " ק רמ תקזחהב אתועיר ןה תוליכאהש המד שדחתמ ןאכ מגה ץוריתבו ק רמ תקזחה הלטבש
" , , כ שמכו ותושרמ האצי אל הילאמ ירהש קיזחמה תנעט תא תועייסמ ןהש םושמ קר אוה
" , . " קר ק רמה תקזח תא תצק תערגמ הליכא לכד הליכאו הליכא לכב אוה ןכש הארנו ן במרה
, . , הנעט הכירצ הליכא לכ ןכלו לפונ הז םק הזשכו קיזחמה תקזח תא תצק תעייסמ איהש םושמ
. , " ' ומוקמב קיזחמה קזחוהו ירמגל ק רמ תקזחה הלטב תוליכא גבש דע
, " , ' " ק רמה קלתסיש דע קיזחמ וניאש ןויכ ןועטל קיזחמהל יל המל ק השמ השק אלד אליממו
, " " , " דע תצק קיזחמה קזחתנש י ע תצק ק רמה תקזח הערגנ הליכא לכ םע יכ ןוכנ ז יא תמאבד
" . " " ק רמה תקזחמ תצק עקרקה תא האיצומ איה הליכא לכש ןויכו הרקמ ז יאש פ גב םקש
" " . ש ג תקזחהד ןנירמא יאמ אמעטד י שר בתכש והזו הנעט הכירצ איה ןכל קיזחמה תקזחל
. " " שרפל שי הז ךרד לעו קיזחמה תושרב הל יקומ םג ש ג תקזחהד םושמ ק רמ תקזחמ יקפמ
. " ן במרב
' ' אשוא יכלוהב סותה יש
" " , " ' נ ה פ ג ןחגנ קזחוה םתה המד אשוא יכלוהד אתופליה ראיב תיעיבר החיגנ דע ה ד סות
, ' . " תקזחה הלטבש ובתכ אלו ןקתש קזחוהש סותה ובתכש הממ הנהו ש גב ןקתש קזחוה
' " . " , " ג תקזחה ןינע רקיע ן במרהל םגד ראבתנ ירהד ן במרה לע יגילפד טילחהל ןיא ק רמ
" , , ' " הלטב ז יעו תסו תעיבקכ אוהו הרקמב היה אלש ןנירמא םימעפ ג היהש י עד אוה תוחיגנ
" , " ' " " . ז יעו הרקמ ז יאד ןנירמא םימעפ ג הליכא י ע נ הו דעומ תקזחב רושה םקו תומת תקזחה
16
" ' " " . " קזחוהד פ לי ןקתש קזחוהד סותה כ שמ כ או קיזחמ תושרב המקו ק רמ תקזחה הלטב
. " ' " " , ן במרה ךרד לעו וכ ק רמ תקזחה הלטב ז יעו הרקמב ותקיתש ןיאש
" " , " (' ' ) ' " החימ אלו ש ג הלכאד י עד ובתכד אלא ה ד ב מע סותה ןושלמ קיידל שי תצק מ מ לבא
" , אלש קזחומ השענ רערעמהש המ וניא רקיעה ן במרה ךרדל ירהו דוע החמי אלש תקזחב איוה
, " ' " , תקזח העייתסנו ק רמ תקזחה רערעתנ רבעב תוקיתש גה י עש המ אלא דיתעב דוע תוחמל
" " , " ' , . תקזחד ל ס אשוא יכלוה ן במרהלד ן במרה לע יגילפ תמאב סותהד הזמ עמשמו קיזחמה
" , " " תצק איה הליכא לכ מ מד אלא נ שמכו ןוממ איצוהל היאר תויהל תחכומ הסיפת הניא ש ג
, " ' " , " םש ןיאד ןויכו ק רמ תקזחה הלטב הרקמב ןניאש תותועיר ג י עו ק רמ תקזחהב אתועיר
" " ' . " היאר איה ש ג תקזח אשוא יכלוהל םגד ל ס סותה לבא תחכומ היאר אלב תוכזל לוכי ק רמ
" ' ' . " ז יא לבא הרקמב אלש תוקיתש ג ויהד יהנ סותהל םהל השקוהו ק רמהמ הדשה איצוהל
) ' " , ומכ ןקתש תויהל רערעמה קזחוה תוקיתש גה י עד ףיסוהל וכרצוה ןכלו ןוממ איצוהל היאר
" , ,( תא רכמ כ אא ןכתי אל הזו דוע החמי אלש תקזחב אוהש ונייה ןחגנ תויהל רושה קזחוהש
. " , איצוהל היאר ןייוה פ גה ןכלו הדשה
, " " " " " ' ) אלדו ה עממהד היארב א כ איצוהל א א ןכלו ןוממ תקזח איה ק רמ תקזחד ל ס סותד ןכתיו
. " " " " אתעייסו הלטבל פ גד אתועירב יגסו אתיימק הקזח איה ק רמ תקזחד ן במרה תעדב נ שמכ
" , " (: ) ' ' אקיפסב םגד רקיעל ל סד םהירבדמ עמשמד אתכלהו ה ד בל קל סותה ירבדמ הזל
" . " השק רוסיא תקזח רדגב איה ק רמ תקזחד אתיא םאו ק רמ תקזח רתב לזימל ונל שי אנידד
(. " " ' . םש א קערגה כ שמ יעו הדי לע אנידד אקיפס עירכהל ךייש היהיד עומשל
" ' , " ןאכ ןיאד ן במרה ךרד לע םישרפמ סותה םג םלועלד רשפאו חרכומ וניא הז םגד ר וש
' , " ' " , סותה תנוכד אלא ק רמ תקזחה ערוה תוליכא ג י עד םושמ הליעומ הקזחהו תחכומ הסיפת
, ' " " , החמי אל םלועלש קזחוה תוליכא ג י עש המ דצמ א כ ןמצע תוליכאה דצמ הניא אתועירהד
. החמי אל םלועלש המ איה אתועירהו
, " (. ) ' ' . הקזחד אטישפ ךירפ םתהד ושקה הליחתמד םישק םהירבדו אלש ה ד אמ סות יעו ב
, יוהת הנעט המע ןיאש הקזח התעמ אלא ןנישקמ אברדא אכהו הקזח הניא הנעט המע ןיאש
, ' , הניאד אטישפ ןנינעט אלבו ןנא יל ןועטנד היתעדא קיסא אל םתהד ץרתל וכרצוהו הקזח
. " . הזו ןנינעט ןידמ ונייה הקזח יוהת הנעט המע ןיאש הקזח ךירפד אכהד נ היפכ םתנוכו הקזח
" " " קיזחהל אלו ק רמ תקזחה לטבל האב הקזחהש םושמ איה ס שה תיישוקד ן במרהכ אלד
' " " . " אשוא יכלוהל אכה מגה ךירפ המל ז יפל ע צד אלא ללכ קיזחמה תנעט צ יא הזלו קיזחמה
' ' " " " ' . היה םינש ד יעבנד ושקהשכ ןייגוסב יעלד אלא ע וכל איה אישוקה נ היאד ל צ כלו אקוד
' , ' " , " " גבד וצריתש דע םש סות כ שמכ אמעט אלב אתלימ איה ש ג תקזח אשוא יכלוהלד ד ס
, , " הקזח יכה יא השקמ הז יפלכו אמעטב אתלימ יוהו ןקתש קזחוה נ הו דעומ השענ םימעפ
' , יל ןנינעט יוה אל הזבד רשפא אמעט אלב אתלימ היה םא חניתד הקזח יוהת הנעט המע ןיאש
. ' " , ןנא יל ןועטנ כ א איה אמעטב אתלימד תרמאד אתשה לבא היאר אכילד ןויכ
, ' ' , ' יאמו לאעמשי רכ ינתמו ןנבר ורכזוה אל םתהד ןיתינתמבד ושקה םש סותה ךשמהב לבא
, ' " .' הכירצ הקזח יאדוב ןנברלד ןנברל לאעמשי ר ןיב קוליח שיד ל סד עמשמ וכ אטישפ ךירפ
, " " " ' , ןויכד השקמ ןכלו ןייגוסד אטשפכ הנעט צ יאד רמול ד ס פ כע שי לאעמשי רל לבא הנעט
. ' ' ךרד לע הזו הנעט ךירצד שודיח אוה תמאב הידידלד אטישפ ךירפ יאמ לאעמשי רכ ינתמד
" " , ' " ' . " ' ןידמ ס שה תיישוקד ל ס הליחתמד ידדהא ירתס םתה סותה ירבדד כ א כלו ן במרה יש
" ' " . ' " " וז אישוקד ח בה הגהב ש ייע ןכא לאעמשי רל אקוד ואלו ע וכל איה אישוקה כ או ןנינעט
" , ' .' םנושלב ש ייעד ןוילג םהש עמשמ םש סותה ירבד ףוג םג ןכא סותה ףוגמ הניאו ןוילג איה
" ' " ' הרומ הז ןושלו ש ייע וכ דחא שוריפ תופסותב םש שריפו ל הזב אכה סותה ירבד ואיבהש
17
' ' ' . לאעמשי רל איה אכה מגה תיישוק םא םתה סות ינוילג ינש יגילפד ראובמו ןוילג אוה הז םגש
" " . " , " ' , ל ס ךיא םתהמ עירכהל א אד אליממו ע וכל איה אישוקהש וא ן במרה יש ךרד לעו אקוד
. ' ןאכ סותהל
[ “ " ] ב ע ח כ ףד
הנעט הכירצ ןילטלטמ תקזח םא
" , " .' ח הצקהו הנעט הכירצ ש גב תועקרק תקזחד ראובמ וכ הנעט המע ןיאש הקזח התעמ אלא
' . " ( " " ' ) בתכ ןייגוסב הנוי רד תוילעב לבא ןילטלטמ תקזח ה הד תוטישפב טקנ א קס ג לק יס
" " , " " , ןמז לכ הקזח הניא ש גב וליפא עקרק ל זו ק רממ איצוהל הנעט צ יא ןילטלטמבד ךפיהל
, , תקזחב אוה ירה ןילטלטמב לבא תדמוע הילעב תקזחב עקרקד הנעטב אב קיזחמה ןיאש
. , " דועו ןהב ספת הז ירהש ןושארה תושרמ ואצי רבכש יפל הנעט ומע ןיאש פ עא ןהב סופתה
' , ודיל אב אה דימ יאדו ריכשהלו ליאשהל ןייושע ןניאד ןויכו ןניקזחמ אל יבנגב ישניא יקוזחא
. " ל כע
" , " , ןילטלטמ כ אשמ תדמוע הילעב תקזחב עקרקד כ שמ אדח רואיב תוכירצ תורבסה יתש הנהו
, " , ק רממ איצוהל לוכי וניא היאר ותסיפת ןיאש לכ ןילטלטמב םג ירהו סופתה תקזחב ןהש
" " " , היארב ק רמהמ איצומ אוה ס כוס כ או ריכשהלו ליאשהל םייושעה םירבדבו תורדוגב ןניזחדכ
. " " " " , " ש ג תקזחד היאר ול שי כ גד עקרקמ ןילטלטמ ש מ כ או ולש אוה ירה י חתש המ לכד
" " , היאר א כ ז יא ירהו ןניקזחמ אל יבנגב ישניא יקוזחאד ינשה וצורית ןיבהל ךירצ רתויבו
. " " " , " , אהמ אה ש מ ס כוס כ או ש ג תקזחד היאר ול שי עקרקב םגו אמלעב
, , " " ירה ךכב המ ש גב עקרקב רשאמ רתוי הלודג היאר תבשחנ ותסיפת ןילטלטמבד ת יפאו
, " , הניאש היאר ול שישכו הנעט צ יא הלודג היאר ול שישכ המלו היאר הניא המצעלשכ הנעטה
. " הנעט ךירצ כ כ הלודג
. לבא היארב קזחומהמ איצוהל ןידל דריל ךירצשכ אוה הנעט ךירצש המ לכד וירבד רואיב ןכא
. " , , " הנושארה ותרבסו הנעט צ יא םילעבהכ ותוא םיאור ונימצעמ ונאד ןידל דריל צ יאש םוקמב
" ונא ותסיפת י ע ןכל תחכומה הסיפתב םהב סופת אוהש ןויכ ןילטלטמבד איה הנוי וניבר לש
" ) . , םייושעה םירבדו תורדוגב כ אשמ ןידל דריל ךירצ וניאו םילעבהכ ותוא םיאור ונימצעמ
, " " (. ול שיש ףא הסיפת הב ש לד עקרקב כ אשמ תחכומה הסיפת םש ןיאד ריכשהלו ליאשהל
. , " , הינשה ותרבסו הנעט ךירצ הזלו היארב קזחומהמ איצוהל ידכ ןידל דריל אוה ךירצ מ מ היאר
, תשרפתמ ותסיפת ןכל ןניקזחמ אל יבנגב ישניא יקוזחאד ןויכ ןילטלטמבד איה הנוי וניבר לש
" , ( " ) כ אשמ הנעטב ןידל דריל ךירצ וניא ןכלו ל נכ תחכומ איהש םוקמב םילעב תסיפתכ הילאמ
, ' ול שיש ףא ןכלו םילעב תסיפתכ הילאמ תשרפתמ הניא לבא הסיפת הב ךייש םא יפא עקרקב
. , " הנעט ךירצ הזלו וז היארב איצוהל ןידל דריל אוה ךירצ ןיידע לבא ש ג תקזחד היאר
, (. ) ' " םש ונראיבש המו םושרש רב אברד איגוסב גל קל ע ע עקרקב הסיפת ךייש םא ןינעבו
. " , " ' (: ) ' ' . " " ' םש נ שמו יאו ה ד סות גל קל יע ןילטלטמ תקזח ןינעבו ם במרהו שגימ י רה ישב
18
" ' . " תאדוה ל והד םינשארה קהו םלועמ רבד םדא יל רמא אלש י שרפ הנעט המע ןיאש הקזח
, " ' " ' . " אוה ילש רמואב א כ וכ רבד םדא יל רמא אל רמואב יריימ אלד א בטירה יפ ןכלו ד עב
" . ' . " שרפל לכי אלד הארנ י שר לבא רבד ךבישא אל רמואב יריימד יפ הנוי וניברו האדוה ז יאד
" ' ' ' " , םדא יל רמא אלש ל א וכ השוע התא המ ול רמא קל ינתמב שרפמד בתכ י שר ירהש ןכ
' ' (. ) , ירה וכ ול רמא דציכ וכ הנעט המע ןיאש הקזח לכ אמ הנשמב תמאב אוה ןכו םלועמ רבד
" הנעט המע ןיאש הקזח לכד הנשמה א שמ רואיב אוה םלועמ רבד םדא יל רמא אלד הז רויצש
. " ' " , בתכ ןאכ הנוי וניבר ןכא הנוכתנ ךכל כ ע הנשמ התוא האיבהש ןאכ מגה כ או הקזח הניא
, , ' " , וא רבד ךבישא אל רמאש רחא רויצא יאק מגהד ל י ריפש הידידלו דציכ הנשמב ןניסרג אלד
. אוה ילש
" ' " אלש רמואש וזכ הנעט המע ןיאש הקזח ליעותד ד ס המ םינושארה תיישוק קי י שר תעדלו
' ' " " ' . " " , קל מגה י פע ץריתש א בשרב יעו ולש וניאש ד עב תאדוה ז רה םלועמ רבד םדא ול רמא
" ' " ( ) סכריאו ל וה ארטשו אערא יאה יל הנבז ןבזימ ארבג יאה ד המ ץרתמו אטישפ ךירפד םש
' הז ןוגכ וכ ךכלה ךרטש יוחא יל רמא אערא יאה יל הנבז ןבזימ אנימא יא רבס יכה רמאקד יאהו
. " . " ' רטש ול ןיאש ןויכ הנבזד רמול אריש ןויכ האדוה בשחנ ז יאד ירה ל מק וכ םלאל ךיפ חתפ
" . , " תנקסמ כ או האדוה אבישח תמאבד הנשמ התוא ל מקד אפוג והזד בתכ םש הנוי וניבר ןכא
" ' " , ז רהד וכ םדא יל רמא אלש רמואב יריימד ןייגוסב שרפל א א בושו האדוה איוהד םש איגוסה
. " " אשוא יכלוהל וליפא ליעויד ד ס יאמו ד עב תאדוה
" , , אטישפ הנעט ול ןיאש ןויכ איה אישוקהד ם בשרפו אטישפ ךירפד םתה איגוסה רואיבב יולתו
,' " " ' " " . יל ןנינעט אמש הנבזד רמול אריש ג הכד ד סד אוה מגה ץוריתד פ לצ ז יפלו הקזח הניאד
, " " ' , " . ' " הזבד ול םינעוט ןיא ל מקד כ ע יפהו ל מק קיסמו םלאל ךיפ חתפ הז ןוגכ מגה א שמכו
' " , " ' ' . " מגהל אטישפד ל צו ד עב תאדוה כל אוהש המב ללכ הנד אל מגהד אצמנ ט ושה לכ יריימ
. ,' , , " " אנקסמל םג הראשנו מגהל הטושפ החנה התיה וזו הנבזד רמול אריד ד עב תאדוה ז יאד
, " ' ' " ד עב תאדוה םש שיש םושמ ונייה אטישפ מגה תיישוקד ושרפי כל הנוי וניברו א בטירה לבא
, " " , " " " ד עב תאדוה איוה תמאבד ל מק קיסמו הנבזד רמול אריד ד עב תאדוה ז יאד ד סד ץרתמו
. " םש הנוי וניבר כ שמכו
,' " ' " שוריפהכ והזו יל ןנינעט אל ןנא ןיעט אל והיאד ןויכד ל מקד בתכ קל א בטירהד השק לבא
' ' . " " , יל אטישפד ןאכ ותטיש תא רתוס כלו האדוה איוהד ת כיהמ אנקסמל םג כ או ןושארה
. האדוה אבישח םלועמ רבד םדא ול רמא אלשד
" רבד םדא ול רמא אלש רמואש המד אליממ הנבזד רמול ארי היהש ול םינעוט ןיאש ןויכד ל צו
. " . ת צו האדוה אבישח םלועמ
, " " ףאו םלועמ רבד םדא יל רמא אלש רמואד ןייגוס פ לי םלועלד קיסמ ד וסב הנוי וניבר ןכא
" , " ' (. ) ' ' הארי ןייעמהד הריתס ז יא לבא ד עב תאדוה איוהד מגה תנקסמד אמ קל יפ ומצע אוהד
" ' " , ' א א האדוה קפס אוהש ןויכד קל ל מקה והזו האדוה קפס איוהד הז ךרד יפל הנוי וניבר פמד
) , " ' " " , " תיישוק יפל וליפאו ק רמה קלתסנ תוליכא גה י עד אשוא יכלוהל כ אשמ ק רמהמ איצוהל
" , " , (' ש ייע האדוה איוהד קפסמ רמול ונל ןיאו קזחומה אוה קיזחמה כ א ותנעט אלב מגה
.וירבדב
19
' " .' " " , " דעומ השענד ושוריפ ארבג ידועיילד סותהל ד סד המב וכ א בשרל המית ד אב אלא ה דות
' , " , הרימחה םימעפ ג תוארתה לע רבעש ןויכד הנוכה וטושפבד םתנוכב ע לי תוארתהב רובעל
(. " ) ' . לע רובעיש דע הרות וילע הסחד דכ ק ב יריאמה יפ הז ךרד לעו םלש קזנ ובייחל הרות וב
. ' םימעפ ג תוארתהה
' ' , " " גד הקזחהד כל דומילה ןינעד ש ג תקזחל וז האדעהמ אשוא יכלוה יפלי ךיא כ אד המית לבא
" " ( ' : ' ' ) " י ע נ הו תסו תקזחהל יל המדמד דס תומבי מגב יעו הרקמב ז יאש קזחוהש ונייה תוחיגנ
' ,' " , " ' גהד דצ ךהל לבא יעל נ שמכו ק רמ תקזחה ערוהו הרקמב הז ןיאד קזחוה תוליכא ג
" " ' דעד אטחב שלשיש ידכ א כ הרקמב ז יאש קיזחהל םימעפ גה ןיא ארבג ידועיאל םה תוחיגנ
" ) . ' . ' ל ייק אנקסמלד םש יריאמה תעד םנמא יריאמה יפ לע המית הזו הרות וילע הסח םימעפ ג
(. " ' " אשוא יכלוהד אהמ ןכ ס שה חיכוה אל יאמא ק מ מ לבא ארות ידועיאלד
" " ' " אל כ אד תוארתהב רובעל דעומ השענד שרפל א אד יקסמ סותה ירהש וז הנבה יפל ק וע
' " " ,' ג לע רבעש תיעיבר החיגנב ירהש ללכ אישוק ז יא יריאמה ד יפל וליאו ה החיגנ דע בייחיל
. הרות וילע הסח אל רבכ תוארתה
, , ' " ןכלו תוארתה לע רובעל ליגר אוהש םדא םע הרימחה הרותהש רחא ןפואב סותה תנוכד כ עו
, ' לבא תוארתה לע רובעל ליגרה םדא בשחנ וניאו התיה הביסד רשפא תוארתה ב לע רבועשכ
. " ' תוארתהל שח וניאש ולש תוליגרה אוה ךכ אלא הרקמ ז יאד ןנירמא םימעפ ג קזחוהשכ
' ' . ' תוארתה ג לע רבעש רחאל קר ןכש ןויכד סותה תיישוקו םינש ג תקזחל הינימ ןניפלי ריפשו
" , " החיגנ דע בייחיל אל כ או ש נ ובייחל שיד אוה תוארתה לע רבועש ארבג אוהש עבקנו
.תישימח
, , " " תוארתהב רובעל ליגר אוה ךכש ררבתנ תיעיבר החיגנבד אמינד כ כ תנבומ אישוקה ןיא מ מו
" (: " ) " ' . פ ר דימלת םשב דכ ק ב ק מטשב יע תמאבו החיגנ התוא לע םג ותוא םיבייחמד אליממו
. " ' , " ב צ סותה ירבדו ש ייע הז ךרד לע שריפש
, ' אשוא יכלוהל תוליכא גד אתועירה רדגב
" ' ' ןכל ורטשב רהזהל הארתה איה האחמהש ןויכד י שרב יע וכ וינפב אלש האחמ התעמ אלא
" " , ' . " אכיל וינפב אלש האחמ י עד ת יפא וינפב האחמ ךירצ המל ןיידע אה םושמ יא קו וינפב ל צ
' " תקזחמ יקפמד תוליכא גה חכמ איה הקזחה לכ ירה מ מ לבא ורטש תייארב רהזהל הארתה
' " " , , " ירפ לכוא וריבח תא האורה םדא ךל ןיאד ינתמב י שר כ שמכ החימ אלש םושמ ונייהו ק רמ
" , ורטש תייארב רהזהל הארתה םש ןיאד יהנ וינפב אלש החימש לכ כ או קתושו הנשל יושעה
, , " החמש ןויכו קתשש הממ אוה תוליכאה חכ לכ ירהש תוליכאה תלטבמ האחמה ס כוס לבא
. " , ק רמ תקזחה הלטבתנ אלו הקזח אלו הליכא אל םש ןיאו קתש אל ירה וינפב אלש וליפא
. " , " ס שה ךירפ יאמו הקזחה לטבל וינפב אלש האחמ ליעות ריפש כ או
" ' " ' הניא ק רמ תקזחמ יקפמד תוליכא גהד אתועירהד תמאב עמשמ ןייגוס שירב ן רה יחב ןכא
" . " " " ןויכ ז יפלו הנממ יקפמו ק רמ תקזחה ךפיה םה תוליכאה םצע א כ ק רמה החימ אלד הממ
, , המו ללכ תוליכאה חכ םצע תלטבמ האחמה ןיא אליממ החימ אלדמ הליכאה חכ ןיאד
20
" " דגנ ןנינעט ז יעד ורטש תייארב רהזהל הארתה איהש םושמ ש ג תקזח לטבל האחמ הליעומש
, " . ןיאד האחמ יוהת אל וינפב אלש האחמ התעמ אלא ס שה ךירפ ריפשו ךרטש יוחא קיזחמה
' " , " " . ןיאד שרופמ בתכ ינתמ לע י שר ירה לבא אחינ היה ן רהכ רבוס היה י שר םאו הארתה םש
' ' " ' , ר איה ינתמד י שר יש ירהו קתושו הנשל יושעה ירפ לכוא וריבח תא האורה םדא ךל
" " , ' דצמ אוה ק רמ תקזחמ יקפמד תוליכאה חכד חכומ כ או אשוא יכלוה ישב ליזאד לאעמשי
" .(' " ' " ) ' " כ או יעל נ שמכו הרקמ יוה א םעפבד םושמ פ ג ךירצו וכ םדא ךל ןיאד ק רמה תקיתש
. התכודל אישוק ארדה
' ' " " קתוש הנוכה ןיא קתושו וכ וריבח תא האורה םדא ךל ןיאד ינתמב י שר כ שמד קוחדל ךירצו
" , . ס כוסד תוליכאה חכ תלטבמ האחמה ןיא תמאב ןכלו הדשה ןמ ואיצוהלמ קתוש אלא תוחמלמ
, רהזהל הארתה איהש םושמ קר אוה הקזחה לטבל האחמ ליעומש המו הדשה ןמ ואיצוה אל
. ' ' " . , " , םוחנ ר יחב כ כו וינפב האחמ ךירצנד ךירפ ריפשו ל נכו ורטש תייארב
, " ' דוע החמי אלש קזחוהו פ ג החימ אלש חכמ איה הקזחהד שרופמ ןייגוס שיר סותב לבא
, , םאו החימ אלש דצמ אוה תוליכאה חכ לכ ירהש תוליכאה חכ םצע תלטבמ האחמה והדידלו
" " . אל וינפב אלש האחמד ס שה ךירפ יאמ כ א השקיו אתיל ארקיעמ הקזח ירה החימ תמאב
, , , , המו החימ ירה ןאכו תוחמל אלש קזחוהש הממ איה הקזחה לכד ןויכ אל יאמאו האחמ יוהת
" ' " . הניא וינפב אלש האחמד ס שה תיישוקד ושרפי סותהד ל צו וינפב אלש יל המ וינפב יל
' " .' , , יפש י שרכ אלדו ילע האחמ םש ואלו קיזחמה עמשי אלש ןפואב השועש ןויכ םצעב האחמ
. ורטש תייארב רהזהל הארתה איהש םושמ
' ' " ' אשוא יכלוה אלמלאד עמשמד וכ התעמ אלא מגה ןושל ראבל ךיראהש ןייגוסב ן במרב יעו
, " " ' , ש ג דיפק אלד םושמ ש ג תקזחד אמעטד רמוא יתייה אשוא יכלוה אלמלאד יפו אחינ היה
. " . ןבומ וניאו אשוא יכלוהל כ אשמ דיפק ירהש וינפב אלש האחמ ליעומש המ ןבומ היה אליממו
. " ' םגד הזמ עמשמו פ ג דיפקה אלש דצמ איה תוליכא גד אתועירה אשוא יכלוהל םג ירה
" " ' " " " תוליכאה םצע דצמ א כ ק רמה קתשש הממ הניא תוליכא גד אתועירהד ן רהכ ל ס ן במרה
. " ק רמה תקזח ךפיה ןהש
" , ' ' הממ איה אתועירהד י שר תעד אשוא יכלוהל תוליכא גד אתועירה רדגב תטיש ג שיד אצמנ
" " . ' . ן רהו ן במרה תעדו החימ אלש הממ איה אתועירהד סותה תעדו הדשהמ ואיצוהלמ קתשש
. הליכאה םצעב איה אתועירהד
" ' . הקזח םגד אליממו האחמ יוהת אל וינפב אלש האחמד ס שה תנוכד ושריפ סותה הנהו ב
(. ) ' ' , אליממ תעמשנ ותאחמ ןיאש םוקמב רערעמהשכד חל קל מגב ראובמ ןכש תמאבו אכיל
' . ' , " לכד םתטישל סותהו ןכ אוה אשוא יכלוהל םגד סותהל והל אטישפו ש ייע הקזחל אכילד
. " , ארקיעמ הקזחל אתיל תוחמל לוכי היה אלש םוקמבד טושפ כ או החימ אלדמ איה הקזחה
" , ' ] איגוסהמ כ ג חכומדכו וינפב תוחמלו תרחא ריעמ אובל בייוחמ וניאד סותהל והל אטישפד
[. " (. ) ' " ' " תרחא הנשל אבו ה ד טל קל ם בשר יעו ל נה
" " " ' החימ אלש דצמ וניא ק רמ תקזח לטבל תוליכאה חכ אשוא יכלוהלד ן רהו ן במרה ישל לבא
" , " הלוע ותקזח התיה האחמ התיה אל וינפב אלש האחמ םא כ א ןמצע תוליכאה םצע דצמ א כ
, (. ) ' . " החימ אלדמ היאר ןידמ איה הקזחהד ןנברכ חל קלד איגוסו תוליכאה םצע י ע ול
,(. ) ' " " , אמעטד אשוא יכלוהל ןנימייק ןאכ לבא במ קל ן רהו ן במרה וראיבש המכ רערעמה
" " , תקזחה ךפיה ןה תוליכאה םצעד ושוריפ ן רהו ן במרה תעדלד דעומה רושמ דמלנ הקזחד
. " הנממ יקפמו ק רמ
21
" " . האחמ יוהת אל וינפב אלש האחמד ס שה תיישוקד עמשמ ןייגוסב י שר ירבד תמיתסו ג
" " , " . הקזחה אשוא יכלוהלד ל סד נ שמפל י שר תטישל חכומ הז יכ תמאבו ותקזח הלעת אליממו
" " . האחמד איה ס שה תיישוקד שרפנ םא כ או הדשהמ ואיצוה אלו לוכאל וחינהש המ חכמ איה
" , , המ כ א תרחא ריעמ אובל בייוחמ וניאד הקזח הניא םגד אליממו האחמ יוהת אל וינפב אלש
" ,' ' " ריעמ אובל בייוחמ היה אל ירהש הקזח אכיל ס כוס וכ יל תיא ארבח ךרבחד ס שה ץרית
" . , תרחא ריעמ אובל בייוחמ תמאבד כ ע אלא ארקיעמ הקזחל אכילו הדשהמ ואיצוהלו תרחא
, " ) ריעמ ושקה אל יאמאד אקוד ריעה התואב איה ס שה תיישוקד שרפל ןיאד הדשהמ ואיצוהלו
, ,(' קוחר םוקמב רערעמהשכ וליפא הקזחל אתיא ריפש ןכלו מגה ץורית הלעי אל זאו תרחא
" , החומשכ שי הארתה וזיאד ס שה ךירפ הז לעו ורטש רומשל הארתהכ האחמ ליעומד אלא
. ' ' , הארתה איוה ריפשו וכ יל תיא ארבח ךרבחד ץרתמו וינפב אלש
' " " " ' " . קיפמד תוליכא גד אתועירה אשוא יכלוהלד י שר תטיש ה יא ךרואב ראבנ ע הסב קל ע עו ד
' ' " " , " וכ קתושו וכ וריבח תא האורה םדא ךל ןיאד י שר כ שמו ןמצע תוליכאה דצמ איה ק רממ
,( ) הליכאה ןיאש םושמ והז הדשהמ ואיצוה אלש ונייהד םילעבה תקיתש ךירצד הזמ ראובמד
" , " אלו המצע הליכאה איה אתועירה מ מו לוכאל וחינה רערעמהשכ א כ אתועיר תבשחנ
. " ( " ' ) " , םא םג ןכלו הנימ קיפמ פ גבו ן רה יח ןושלכ ק רממ תקזח ךפיה איה הליכאהד הקיתשה
" ( ) אתועיר הליכאה איוה הדשהמ ואיצוהו אב אלש לכ מ מ החימ םא םגו תרחא ריעב רערעמה
, " " . " " " תחכומ הסיפת ןידמ איה ש ג תקזחד ןנברל כ אשמ ק רמ תקזחמ קיפמ פ גבו פ כע
" , , , ' לכ ה הו היאר אכיל החימש לכו החימ אלש הממ איה היארה היאר איוה םינש ג תקיתשד
. " , ש ייע אובלמ בכועמ היה אמשד היאר אכיל קוחר םוקמב היהש
(. ) ' תעמשנ ותאחמ ןיאש םוקמב רערעמהש לכד הנימ חכומד חל קלד איגוסד רמול לכונ אליממו
" " ) , ם בשר כ שמכ ןכ קייד םתהד ןיתינתמו תוחמלו קוחר םוקממ אובל בייוחמ וניאד הקזחל אכיל
" " הניא מ מ והדשב קיזחמ וריבח הארו רהנה רבעב היה םא וליפא יריימד ימלשוריה י פע םש
, ( ןיא תרחא הנידמב קיזחמהש לכ תמאב והדידלד ןנברכ איתא תעמשנ ותאחמ ןיאש ןויכ הקזח
. היאר ותקיתש
, " " ' ' " ' ןנבר תטיש הרכזוה אלו ק ת ירבד שרפל ואב ע רו לאעמשי רד ינתמב י שר יש הנהו
" " ' (: ) ' , א כח לבא ע רו לאעמשי ר ירבד וזד רמאק ול קל בר רמא הדוהי בר קר ללכ ןיתינתמב
, (. ) ' " ,' וליאד לילגב קיזחהו הדוהיב היהד חל ינתמב םג תראובמ םימכח תטיש ל נהל ןכא וכ
( ) ' ירה ורטש רומשיש וב הרתה וא הדשהמ ואיצוה אלו הקזחהמ עדיש לכ אשוא יכלוה ישל
. " " " ק ודו ק רמ תקזח ערתא פ גבו לוכאל וחינהש בשחנ
, " , " " הנה םמיזהל וא םשיחכהל לכויש ידכ וינפב דיעהל םיכירצד כ שמ וילעבב דעוהו ה ד י שר
" , " (: ) " ' אמעטד ראובמ י שר ירבדמו ד עב ינפב דיעהל םיכירצד אמלעל ןאכמ ףילי ביק ק ב מגב
( " " ) ' . עמשמ ד וסב האחמ התעמ אלא ה ד סותה ןושלמ לבא םמיזהל וא םשיחכהל לכויש ידכ
. " אמלעב כ הזג אוהד
. " " " ' ןטקה לע ןידיעמ ןיאש םושמ הלבק חילש השוע הנטק ןיאד ט ה ןישוריג ג יפ ם במר יעו
" " ( " " ) " רמאנ ד עבה ינפב דיעהל ךירצש ןידה ע בשד תודעבד ז טפ ז ש רשי ירעש ש שרגה ראיבו
' " ) , ב ךירצד ןיטיג הנשמב ראובמכ ע בשד תודע איהש הלבק תוחילש ןכלו אמויקל תודעה לע םג
( ינפב תודע הכירצ ערקו לביק ונינפב ורמאיש םינשו הרמא ונינפב ורמאיש םינש םידע יתיכ
" " ' . " " " אוהד י שרל וליאד אמלעב כ הזג אוהד סותהכ הזד ריעהל שיו ד תא ןטקב ש ל הזו ד עבה
22
" " " םויקל תודע לע אלו ד יבב םידיעמשכ א כ ש ל הזד טושפ םידעה םיזהל וא שיחכהל לכויש ידכ
.רבדה
" " " " " ' .' " ע נמשב רמוא היה ם רהמד ד יק ס וס ח וא רוט יע וכ בייח ויתוחיגנ קחיר רמאד מ רלו
, " , ' ונברו ש כ אל ויתוחיגנ בריק בייח ויתוחיגנ קחירד אהמ ותייארו םימעפ צ רוביג התא תכרב
" ת כהמו ונושל לגרהב יולת אכה לבא חגיל קזחוהש םושמ אמעט םתהד ימד אלד גילפ ץרפ
, " " .' תייארב ומכו הרקמ ז יאד מ וליג םה תוחיגנה דעומה רושבש תראובמ ותגשהו א םויב יגסד
" " ,( : ' ) ' קוחירב םאד מ רל ל ס הזבו אידהב והל ןנימדמ דס תומבי מגבו תסו תעבוקש םימעפ ג
' . " בישמ רמאש ונילת םוי ל רחאד המ לבא תוחיגנ בוריקב ןכש לכ הרקמ ז יאד ןנירמא תוחיגנ
.' " , " תמאבו א םויב לגרתהל א א אמשו הרימאה י ע לגרוהש םושמ ונייה םשגה דירומו חורה
. " " ז לז ןינע המ הומת ם רהמ תטיש
' " " " תוחיגנ ג י ע דעוהש המ דעומה רוש ןידב םגד ל סד םושמ ם רהמד אמעטד שרפל םיליגרו
, " , " ימדו חוגנל לגרתה ןמצע תוחיגנה י ע אלא ועבט ךכד היאר םה תוחיגנהש םושמ ז יא
. ' ' םימעפ צ וכ חורה בישמ תרימאל
, " ' ' " אל אה ש ייע תינלטקלו תסו תעיבקל תומבי מגב יל ןנימדמ המ כ אד אדח המית רבדה לבא
, ' ' , רבדה ירהד םינש ג תקזחל תוליכא ג ןיד אשוא יכלוה ומידש המ ןייגוסב הומת ןכו ללכ ימד
, ' " " הרקמב רבדה היה אלש רוריב אוה אלא ללכ לגרהל ןינע וניא תוליכא ג י ע ש ג תקזחד טושפ
. ' " " " תוכיראב יעל נ שמכו ק רמ תקזחמ קיפמ ז יעו
' " , " " " הדוהי רו מ ר ירהו ןכש לכ אל ויתוחיגנ בריקד מ רכ ם רהמ קספ ךיא הומת תמאבד ק וע
" " " . ' " , ' דצמד ןניזח מ רדמד ם רהמ תנוכ ל צו הדוהי רכ הכלהד םיקסופה לכ פ כו הדוהי רכ הכלה
" ' " , איה כ הזגד הדוהי רל ל ס דעומה רושבד אלא תוחיגנ קוחירמ ףידע תוחיגנ בוריק ארבסה
' ' . ' ףידע תורימא בוריקד הדומ הדוהי ר םג וכ חורה בישמ תרימא ןינעל לבא םושלש לומת יעבד
' ' " . אחינ הדוהי רל וליאד עמשמד וכ רמאד מ רלו ןנירמאד ןייגוסמ הומת לבא תורימא קוחירמ
, ' . " , " תעדש קחדנו ןכ השקהש םש השירדב יעו םינושארה כ כו ש ג תקזחל תוליכא קוחיר ךירצד
" . " ' " " ' " מ מ לבא ש ייע הדוהי רל השקד ה ה תמאב לבא אתלימד אחורל מ ר טקנ מגהד ם רהמ
. השק ןיידע אתיימק אישוק
. ' " ' ןלנמ יתכא הומתו םינש גמ התוחפ הניאש הקזחל ןאכמד י שרפו וכ ביתכ ארק ףסוי בר רמא
, ' " ' . ' םתהמד דעומה רושמ אתופליה לע ךמס ףסוי ברד יתש ן במרב יעו םינש גב קיזחהל לוכיד
. ' , ' אלמלאד רואיבהו םינש גמ תוחפב יגס אלד ןניפלי הימריד אהמו הקזח יוה םימעפ גבד ןינפלי
' ' , תקזחמ קיפמו תותועיר ג יוה תוליכא גבו אתועיר איה הליכא לכד רמוא יתייה הימריד אה
" . ' . " ייבא השקמשכ ז יפלו הנש הליכאד תולודג תותועיר ג ןניעבד ןניפלי הימריד אהמו ק רמ
" ' , " . ' ' " ה ד יע ןכ שריפ אל י שר לבא תוליכא גב יגס אליממד שוריפה וכ ל מק הבוט הצע אמליד
, " ' " " ונייה ןיינמ הומתו ש ייע וכ תחא הנשב איוה הקזח םלועל רמולכ ל זו ל מק הבוט הצע
. תחא הנשב הקזח םידמול
23
' וכ ארטשב שיניא רהדזמ ןינש תלת אלא אבר קיסמד איגוסה ףוסב השק הז ןיעכ תמאב הנהו
' , ' ' ' גמ תוחפב קיזחהל לוכי וניא ןכלו ךרטש יוחא יל ןנירמא םינש ג ךותד םינושאר הברה יפו
" . " (. ) ' " . אלא אבר ראיב אל כ אד השקו הקזח םהל ןיא ה ד במ קל ם בשרב עמשמ ןכו םינש
" . " " , ' ן במרה םנמא ש ג רחא ותקזח הליעומש ל נמ לבא םינש גמ תוחפב קיזחהל לוכי וניא יאמא
, ' (. ) " (. ) " אלמלא קיזחהל ךירצ היה דימ תוחמל ול היהש ןויכד יפ טכ א בטירהו במ ן רהו
. " , אבר ירבדמ רסח רקיעה כ אד השק לבא ךרטש יוחאד אתועירה
' " " " " יעל םידקהש המב הז ץרית א בטירה תמאבד ט וטב ראיב א טילש ילאירא רשא ר גהו
" , " ' איה ארמגה תלאשד א בטירה בתכו ש ג תקזחל ןיינמ ןודל מגה הליחתהשכ ןייגוס תליחתב
, " , " הניא םאו הקזח יוהת רתלאל כ א תחכומ הסיפת איה תועקרק תקזח םאד פ נממ ךרדב
, . " " אשוא יכלוהו איגוסה לכ בבוס הז ריצ לעו ש ייע הקזח אהת אל םלועל כ א תחכומ הסיפת
, ' " " , " םינש ג י ע הקזח השענ ךיא כ א ראבל םיכירצ םה ןכלו תחכומ הסיפת הניא םלועלד ל ס
' " הקזחהל לטבמ הזו הרקמב תוליכאה ןיאד קזחוה תוליכא ג י עד דעומה רושמ םידמל הזו
.' " " , , " אבר לבא יעל א בטירהו ן במרה וראיבש המכו דמועו קזחומ הז אצמנו ק רמהד אתיימק
, ' " " , הזלו םינש גמ תוחפב קיזחהל לוכי וניא ט מ כ א ראבל ראשנו דימ תחכומ הסיפת איהד טקנ
. ' ' ' ךרטש יוחא יל ןנירמא םינש ג ךותו וכ ארטשב שיניא רהדזמ ןינש תלתד אבר ראבמ
, " הניאש הסיפת איה הקזחד אשוא יכלוה תטישמ רבעמהד ןאכ י שר ירבד וראבתי הז ךרד לעו
. ' , , בר רבכו יאמ ןנברו מגה הרמאשכ ןאכ איה תחכומ הסיפת איה הקזחד ןנבר תטישל תחכומ
, " " . הנש רחאל קר איה תחכומ הסיפתהד י שרל ל סד אלא תחכומ הסיפת איה הקזחד טקנ ףסוי
. ' " ' . םינש גמ תוחפב יגס אל יאמא כ א ראבל מגהל ראשנו תולעב לע החכוה איה הנש תליכאד
, ' , אלד הלגמ ארקהד הקזח יוה אל םינש גמ תוחפבד הימריד ארקמ ןניפליד ףסוי בר ראיב הזלו
' . ' , םימעט מגה ראבמ ךשמהבו םינש גד הלודג החכוה ךירצ אלא תחא הנשד החכוהב יגס
, , ' , ' אכיאד וא דיפקמ וניא וא ליחמ םינש גמ תוחפבד םינש גמ תוחפב יגס אל המל םירחא
. " , םיריאמה ד תא ךרטש יוחאד אתועיר
" ' " , " " . הנשב י שר יל הלתד ןנברל אתשה ש מו תוליכאב אילתד אשוא יכלוהל ש מ ע לי יתכאו ב
. " . תחא הליכאב הקזח איוה ןנברלד י שר בתכ אל יאמאו תחא
' " " " , " יעל י שר כ שמכו ק רמ תקזחמ קיפמד אתועיר קר היאר הקזחה ןיאד אשוא יכלוהלד ל צו
, , " " " איה הליכא לכד תוליכאב יולת הזו א בטירהו ן במרה ירבד י פע ךרואב ראבתנש המכו
, " . " רדגב איה הקזחהו תחכומ הסיפת איוה הקזחד ל סד ןנברל לבא ק רמ תקזחהל אתועיר
, ' " " , יולת הזו רערעמה תקיתש דצמ איה היארהד היאר היוה אל א הליכאבד י שרל ל ס היאר
. , המילש הנש קתשש ןמזב
, " ' תקיתש דצמ אלו הליכאה םצע דצמ איה אתועירה אשואה יכלוהלד ן רה ירבדמ ונקייד יעלו
" , " , " , " י שרש ףאו ןכ אוה י שרל םג תמאבד הארנו ק רמ תקזחה ךפיה איה הליכאה םצעד ק רמה
, ' אתועירהש עמשמד קתושו הנשל יושעה ירפ לכוא וריבח תא האורה םדא ךל ןיאד ינתמב בתכ
, , וחינה םילעבה םא קרד אלא הליכאה דצמ איה אתועירה םצעד הארנ לבא הקיתשה דצמ איה
. , . הנשב אלו הליכאב יולת ןכלו אתועיר הליכאה אבישחד אוה לוכאל ול
, " " " ק רמ תקזחמ קיפמד אתועיר א כ תחכומ הסיפת הניא ש ג תקזחד אשוא יכלוהל והזו
, " , " ארבתסמ תחכומ הסיפת איה תועקרק תקזחד ל סד ןנברל לבא ל נכ הליכאה דצמ אתועירהו
, , המילש הנש קתושש המד םינשב אילת םילעבה תקיתשו םילעבה תקיתש דצמ איה החכוההד
. היאר אבישח
24
, " ' , ק רמ תקזחמ קיפמ תוליכא גבו אתועיר איה הליכא לכד תוליכאב אילת אשוא יכלוהל ןכלו
" ) , " ס שה ךירצ ןכלו היאר תבשחנ תחא הנשל םילעבה תקיתשד םינשב אילת ןנברל כ אשמ
.(' , " א הנשב יגס אל המלו ש ג ךירצ המל םימעט אוצמל
, ' " . ירה קתושו הנשל יושעה ירפ לכוא וריבח תא האורה םדא ךל ןיאד בתכ ינתמב י שר הנהו ג
' " . " הקזח כל קתש אלו החמשכ כ או םילעבה תקיתש י ע קר איה הקזחה אשוא יכלוהל םגד
' ) ' " ' . יוהת אל וינפב אלש האחמ התעמ אלא מגה ךירפד אה לע יעל י שרד קו אתיל ארקיעמ
" , ' ( ןויכד ל פת ורטש רומשל ותורתהל ךירצ המלו ורטש רומשל הארתה איה האחמד יפ האחמ
. ארקיעמ הקזחל אתילו הקיתש םש ןיא החימש
' " " " ' ' " ' האורה םדא ךל ןיאד ינתמב י שר כ שמ כ עד הזמ חירכהל םוחנ ר יחב כ שמ יעל ונאבהו
" , ואיצוהלמ קתוש א כ תוחמלמ קתוש הנוכה ןיא קתושו הנשל יושעה ירפ לכוא וריבח תא
. תחכומ הסיפת איה עקרק תסיפתד םירבוסה םינושארה ראש ירהש לודג שודיח הזו הדשהמ
(. ) " " (. ) " " ] במ ן רהו ן במרהו טכ א בטירה כ שמכ םילעבה וחימ אלש םושמ אוהד םישרפמ
.[( . ,: ,: ) " דועו חל הל ל ם בשרהו
, " " " איה אתועירה והדידלד אשוא יכלוהד אבילא א כ ןכ ל ס אל י שר םגד ארבתסמ ראובמל ןכא
" , הליכאה ןיא ה אלבד לוכאל ותוא וחינה םילעבהד יאנת הזב שיד אלא ןמצע תוליכאה דצמ
, , יולת רבדה והדידל ןכלו אקוד לוכאל םילעבה וחינהש הליכאב איה אתועירהד אתועיר תבשחנ
. , תסיפתד ןנברל לבא לוכאל וחינהש בשחנ ותוא איצוה אלש לכד הדשהמ והואיצוה אלש המב
) – , " ןיאד םילעבה תקיתש דצמ איה אמתסמ החכוההו נ שמכו תחכומ הסיפת איה תחא הנש
" יוהת רתלאל כ אד ןילטלטמב ומכו ןניקזחמ אל אתונלזגב שיניא יקוזחאד דצמ איהד רמול
" , " – ( " ' , דצמ א כ הדשהמ ואיצוהלמ קתשש דצמ ז יאד הארנ הנשב י שר יל הלת המלו הקזח
, , ןיעמ ןאכ ןיאו םיקתוש םילעבה ןיא ירהש היאר אכיל בוש החימ םא לבא תוחמלמ קתשש
" , " , הדומ י שר םגו םילעבה החימ אלדמ אוה הקזחד אמעטד םינושאר ךנה לכ כ שמכו האדוה
.הזל
, ןנברלו תוליכאב אילת אשוא יכלוהלד אדח ןנברל אשוא יכלוה ןיב םייוניש ינש ןאכ שיד אצמנ
, , אילת ןנברלו הדשהמ ואיצוה אלו לוכאל וחינהש המב אילת אשוא יכלוהלד דועו םינשב אילת
. החימ אלש המב
, ' ' ' תטישב ונראיבש המ האחמ יוהת אל וינפב אלש האחמ התעמ אלא מגה תיישוק לע יעל יעו
. " ןנברו אשוא יכלוה ןיב רחא קוליח דוע י שר
[ “ " ] א ע ט כ ףד
, " " " והימו ותושר אלב וריבח לש והדש ךותל דרוי הזש המ לע ל זו דיפק אל יתרת ה ד ם בשר
" , " ףא והייפוג תוריפה לעד שרפל רשפא היה ם בשרה ירבד אלמלא הנה ל כע ליחמ אל יריפ
" . " םמצע תוריפה דצמד ראובמ ם בשרה ירבדמ לבא תוחמל דיקפמ וניא מ מ לבא לחומ וניאש
" ' . " , ס כוסד קו עקרקל הדיריה םצע לע דיפקמ וניא מ מ לבא אכיא אדיפק םג לחומ וניאש ןויכ
. " . ת צו תוריפה תליכא לע החמ אלש המ היאר בשחיי
25
. ' וניא אטהיר םופלו רהדזימ אל יפט וכ הירטשב שיניא רהדזימ אתיימק אתש אבר רמא אלא
, ' אוה םעט הזיא לבא םינש גמ תוחפב קיזחהל לוכי וניאש המ לע םעטה והז רתויה לכלד ןבומ
" ' ) , . " ם בשרה ישו ראבתיש ומכו םינושארב הזב ורמאנ םיכרד המכו ש ג רחאל הקזחה ליעותש
.( " (: ) ' ה יא ל קל ראבתי
" " " ן רהו א בטירה ן במרה תטיש
' , " ג ךותד אלא רערעמה החימ אלדמ היאר אכיא דימ הנושאר הליכא רחאלד א בטירה תטיש
" ' , המייקתנו רטשב רהזהל ל יל םינש ג ורבעד ןויכו ותקזח אעירו ךרטש יוחא קיזחמל ןנירמא
" ' . " החימ אלש הממ אוה הקזחה רקיעד אבר ירבדב רסח רקיעה ז יפלד השק כלו ש ייע ותקזח
. " " , אוה ןכא ש ג דע תרמגנ הקזחה ןיא המל א כ ראבמ וניא אבר וליאו הנושארה הליכאה לע
" ' (. ) ' " הקזחל ןיינמ ארקיעמ מגה תלאשד ןייגוס תליחתב חכ יעל א בטירה םידקהש הממ ראובמ
, " " " " הסיפת הניא םאו הקזח יוהת דימ כ א תחכומ הסיפת איה םאד פ נממ ךרדב איה ש ג
" . " " דימ תחכומ הסיפת איוה ןנברלד ס שה קיסמ ןאכו הקזחל הלעת אל ש ג רחא םג כ א תחכומ
. " " " , ש ג דע הקזח הניא ט מ א כ ראבל אבר אב אלו הנושאר הליכא רחאל
" , ' ראובמ י שר ירבדמו ונקי ףסכב תודשד ארקמ ףיליד ףסוי בר תעדב יעל ראבתנש ךרד לע הזו
.' , " א הנשב רבכ קיזחמ היה ארבסמ לבא ש גמ תוחפ הקזח ןיאש המל אוה דומילהד
" (. ) ' " " . םישרפמ שי תעד איבה הליחתש ש ייע במ קל ן במרה תטישכ איה א בטירה תטישו ב
, " . " אמעטד םהילע קלוח ן במרהו הירטשב רהדזהל וב תוחמל א אש ןויכ ןטקל הקזח ןיאד
) , שרופמ וניאו רבדל םילגר קתש יאהד ןויכ אלא דוחלב רטשב ירוהדזא םושמ ואל הקזחד
' ,(' קיזחמל יל ןנירמא שלש ךותש אלא א הליכא רחאל וא הנש רחאל וא דימ ונייה םא וירבדב
' , קתש םנחל אל ןנירמאו הנעט יאה יל ערתא יפט הב רהדזמ אלד ןויכ שלש רחאלו ךרטש יוחא
. " " . " םש ן רה כ כו ש ייע
" , " " ] הליכא רחאלד בתכ א בטירהד א בטירה ירבד ןיבל ן במרה ירבד ןיב תצק קוליח שי אמשו
(. ) " ' , " , הל ן במרה ןושל יעו רבדל םילגר שיש אלא בתכ אל ן במרה וליאו היאר יוה הנושאר
, " רבדל םילגר שיש ןויכ ןנברד הנקת אלא הרומג היאר הניאד עמשמו ש ג תקזח ןנבר ןוקתד
[. " פ כע
, , " אוה הקזחד אמעטד ארקיעמ הקזחה לוטיב אלא ורטשב רהזהל הארתה הניא האחמה ז יפלו
" , " " . , היאר אכיא ס כוסד ןטקב םג הקזח ךיישד ן במרהל ל ס ןכלו החימ ירה ןאכו החימ אלדמ
. " , " . " ןטקב ש ל הזד ורטשב רהזהל הארתה איה האחמהד מ יה תעדכ אלדו ק רמה החימ אלדמ
, " " " " האחמ איוה אלד ול רמול םילוכי ןניאש א נב ינפב החימב ןנירמאד אהו ל זו ן במרה כ וע
(: ) ' ,' . " חל מגבד יפ ל כע ונמיה שובש ינפמ ובר ול הרכמש רבדל םילגר ימנ ןנירמאד םושמ
" , " םגו ליעומ וניא ד מ דחלו ליעומ םא קיזחמל רמול םילוכי םניאש א נב ינפב החימ םא וקלחנ
,' " " הארתה איה האחמהד הזמ עמשמו יל תיא ארבח ךרבחד םושמ א כ גילפ אל ד מ ךדיא
" ' . " ' , ןיא םלועלד ן במרה יתו ללכ הארתה םושמ הניא האחמהד ן במרה ישל השק הזו קיזחמל
" " , שובש הארנ רמול םילוכי םניאש א נב ינפב החומש לכ מ מד אלא הארתה ןידמ האחמה
26
, " ] . וא ורטש קורזיש ידכ ונממ שובש הארנש ותנוכ םא ע ליו ול רכמש רבדל םילגרו קיזחמהמ
[. םתס שובש
. " " " " " ל כע םלועל ורטשב ירוהדזאל ל וה היב עדי אל יחמ ימנ יאד םוריח םוקמבו ל זו ן במרה כ וע
' , (. ) ' םש מגבו הקזחה ול התלע אל לילגב קיזחהו הדוהיב היה םאד חל הנשמב אתיאד יפ
. יפל וליאו תעמשנ ותאחמ ןיא ןכלו םהיניב םוריח שי לילגו הדוהי םתסד םושמ אמעטד ראובמ
" " ינזאל האחמה עיגת םא ןל תפכיא המ כ א ורטש רומשל הארתה הניא האחמהד ן במרה ירבד
' (. , " ) . רחאל ויתורטש קרוז קיזחמהש המד יתו ןבומכ שובכ הארנ אוהש ץרתל ש ל ןאכו קיזחמה
" , , " " כ א קוחר םוקמב רערעמה םא לבא רערעמה וב החימ אלו ש ג ורבעש םושמ אוה ש ג
, , אלש ןכתי םצעבד ףא ןכלו ורטש קרוז וניא םלועלו ואל םא וב החימ םא עדוי וניא קיזחמה
, , " , , ותקזח ערתאו ךרטש יוחא קיזחמל ןנירמא מ מ לבא החימ אלדמ היאר שיו רערעמה החימ
. " ש ג ךותב ומכו
, " אלדמ איה הקזחה לכד אדח םינפוא ינשב הקזחה לטבל הליעומ תמאב האחמהד ז יפל אצמנו
, " . , לבא ש ג האחמ עמש אלדמ אוה ורטש קרוז קיזחמהש המ לכד דועו החימ ירה ןאכו החימ
. ' " ךרטש יוחא יל ןנירמאו ורטש קרוז קיזחמה ןיא כ א רערעמה החימ םא
, ' " . ירהו םינש גה לכ לע םידע איבהל ךירצ המל ן במרה תטיש יפל טפשמה רעשה השקהו ג
' " , " ' א הליכא י ע ירהד ותקזח ול הלעת אל יאמא ש ג לכאש ןעטו א הליכא לא םידע איבה םא
' , , כל לבא אתועיר יוהו ךרטש יוחא ןעוט רערעמהד אלא רערעמה החימ אלדמ היאר ול שי רבכ
. " , ללכ אתועיר אכיל ש ג קיזחהש קיזחמה ירבד יפלו אתועיר אכיאד היאר איבהל רערעמה לע
" " ' ' ' . שי הנושאר הליכא רחאל דימד ן במרה כ שמד טפשמה רעשה תיישוק ית ןבואר ר יחבו ד
, , וישכע לבא ךרטש יוחאד אתועירה אלמלא והז רערעמה החימ אלדמ היאר קיזחמל ול
,' " , ' ג ךות תוחמל בייוחמ וניאו הזמ עדוי ק רמה םג ךרטש יוחאד אתועיר אכיא ג ךותד ןנירמאד
. " " , " ד תא ש ג לכאש היאר איבהל קיזחמה לע ןכלו ש ג רמג דע החימ אלדמ היאר אכילד אצמנ
' (: ) " הנש לכבד וירבד ךותמ ראובמד םידע יתיכ גד איגוסב ונ ן רה ירבדמ רתסנ הז ץוריתש אלא
בישח אל ןכלו ךרטש יוחאד אתועירה אלמלא יגס יכהב אנידמו רערעמה החימ אלדמ היאר שי
. " " , " ' (. ) " , " ל קדה כ או ן במרה ישב ליזא במ ן רה ירהו ש ייע רבד יצח האחמה תודע
(' ' ) ' ' . ב מע קל יע הנהו ה ' .' תיבל הקזחה התלע אלד מגה תנקסמ וכ עבור תיבמ ץוח הלכא
" " ' " . רחא דימד םושמ ש ג תקזחד אמעטד הימיעדו ן במרה ישל ע לי הנהו הב קיזחה אלש עבור
" , יוחא קיזחמל ןנירמא ש ג ךותד אלא החימ אלדמ ול רכמש רבדל םילגר הנושאר הליכא
" . ' " " . כ או ישניא יקזחמדכ םינש ג קיזחה כ אא רטשה קרוז וניאד םש ן במרב ראובמ םגו ךרטש
– , עבור תיבה םג ללוכ הדשה לכ הנקש וירבד יפלו הדשה לכ הנקש ןעוט קיזחמה ירה אכה
, " , " – ךרטש יוחא אמינ כ או פ כע עבור תיב התוא ליבשב רטשה רומשל ול היה הב קיזחה אלש
. " ותנעט לכ לע אתועיר ז רה רטש ול ןיאדמו
, ) וילע היה אל זאו עבור תיבמ ץוח הדשה הנקש ןועטל לוכי היהש וגימ ול שיד רמול ןיאו
(. , , הדשה לכב תוכזל הצור אוהש ןויכ הז אוה וגימ הזיאד וניא הז אתועיר
, " , וניא ךרטש יוחאד אתועירה ןינעד ל נה טפשמה רעשה תיישוק בושייב ןכו הזב רמול הארנו
, , " " אתועיר איה הרזומה ותוגהנתה רטש ול ןיא אוהו ש ג ךות רטשה רומשל א נב ךרדש ןויכד
, , . לע רטש ןיבתוכש ןויכד רחא ןפואב אוה ךרטש יוחאד אתועירה רדג אלא ותנעט לע
, " " , לע תולעב תנעט לכ ןכל רטשבש תודע י ע ל צ עקרק לע תולעב תחכוה רקיעו תועקרקה
27
, עקרקבד םינוקהו םירכומה לכ ןיב םכסוה וליאכו םצעב העורג הנעט איה רטש המע ןיאש עקרק
, . ראבל קיזחמה ךירצ העורג ותנעט בשחית אלש ידכו םידע וא רטשמ התוחפ היאר לבקתת אל
. . העורג ותנעט הראשנ רטשה תקירז לע תקפסמ אלתמא ול ןיאש לכו רטש ול ןיא המל
. " ' רטשה קרז ןכלו רבד ק רמה ול רמא אלו יפושב םינש ג קיזחהש איה תלבקתמה אלתמאהו
. ' ןכ חיכוה אלש לכו םינש ג םש היהש היאר איבהל קיזחמה ךירצ וז אלתמא לבקתתש ידכ לבא
' ' ' ' ) . תטיש ןינעב ב מע קל יעו םצעב העורג ותנעט ראשנו רטשה תקירז לע אלתמא ול ןיא
(. " (: ) ' , " " רעשה תיישוק אחינו ם בשרה תטישב ל קל ןכו וז ארבס י פע ונראיבש המ ף ירה
.טפשמה
" , ' ( ) , לוכי היה הז עקרק דצמ כ א םינש ג עבור תיבמ ץוח עקרקב קיזחהש ןויכ וננינעל התעמו
" . " , , ןאכ שי מ מד ףאו ק רמה החימ אלדמ תוכזל לוכיו העורג ותנעט ןיא ןכלו רטשה קורזל
, ' , לבא הב קיזחה אלש עבור תיבה ליבשב ורטשב רהזהל ול היה ןיידע כלד הנושמ תוגהנתה
. , ןבהו ותנעט ערגמ הניא הנושמ תוגהנתה
' ' (: ) ' ' " ' ] םא וליפאד מגה קמד גל קל הנוי וניברב יעד דוע ל י כל טפשמה רעשה תיישוק ףוגלו
,' " " יליד ואלד תוריפ לכימל שיניא ףיצח אלד םושמ פ כע תוריפה לע ןמאנ אהי ש ג ידע ול ןיא
, " ' . ' ' ול ןיאש ףא ש ג לכאש ןעוט אוה ירה הנוי וניבר קהו ךרטש יוחא יל ןנירמאד מגה ץרתמו
" ' . " ' . תיישוק ץרתל שי ז דע כלו ש ייע יפט ורטשב רהזהל ךירצ הקזח ידע ול ןיאש לכד יתו םידע
" ,' " , ' . כ או א הנש תליכא רחא היאר ול שי תמאב ן במרהל ירהד ןכ רמול ק לבא טפשמה רעשה
. " ' " " הנוי וניברו פ כע א הנש לכאש םידע ול שיש המ י פע רטשה קורזל לוכי וניא יאמא ש ג רחא
[. , " ' ךומסב ראבתיש ומכ ש ג רחא אלא הניא החימ אלדמ היארה לכד ישל
, . ה ירהד השק ןיידעו ו " ( " ' " ) " , " ' (. ) " ל זו ה ע יס ת וש הבושתב בתכ מ מו ן במרה ישב ליזא במ ן ר
,' " ירטשב ירוהדזאל ל והו קיזחמה עמש יאדוב רמאנו ןודנש םעטמ הניא אינהמד האחמד
, לש ותקזח ןיאו ותאחמ אינהמ םדא םושל ודיגה אל םהש האחמה ידע ונינפב ודיעה וליפאש
, רבדה עקרקה לעב החימ אלש לכש אוה הקזחד אמעטד םושמ אמעט ונייהו םולכ קיזחמ
, הירטשב רהדזמ אל יפטד םושמ קיזחמה תנעטב אתועיר ןיאש ןויכו ונתנש וא ורכמש חיכומ
, ינזאב אב אלש ןיעדוי ונאש וליפא עקרקה לעב החימש לכ ךכיפלו ותקזחב עקרקה ןידימעמ ונא
. " ל כע האחמ ותאחמ קיזחמה
, הליכא רחאל לבא הקזח םש ןיא רערעמה החימש לכ הנושארה הליכאב חנית ןיבהל ךירצו
' , " אוה כל האחמ ליעומש המ זאמו רערעמה החימ אלדמ היאר קיזחמל ול שי רבכ כ א הנושאר
" , קרז ןידב כ א קיזחמה ינזאל האחמה עיגה אל םאו ורטש רומשל הארתה איוהד םושמ קר
. הקזח ותקזח ןיא יאמאו ורטש
A

" " " . האחמ יוהת אל וינפב אלש האחמ התעמ אלא אברל ייבא השקמ יאמ ן במרה ד יפל ק וע ז
, , " ללכ ורטש רומשל הארתה הניא האחמה ירהו יארטשב אנרהדזמ יוה יאפאב תיחמ יא ל אד
" " " ' . םניאש א נב ינפב האחמ ןינעל ן במרה ץריתש המכ ל צ כלו וינפב תוחמל ךירצ היהי המלו
) , ארבח ךרבחד אמעט ןניעדי אל יתכאו וינפב החימ אלש ןויכד ייבא תיישוקד ול רמול םילוכי
" . (' החימ םאד איה ייבא תיישוק רקיע כ אד הומת ןיידע לבא ונממ שוב אוהש הארנ ירה יל תיא
, , וינפב אלש החימ םאד תרחא ארבס רמא ייבא וליאו החימ אלדמ היאר םש ןיא וינפב אלש
. ורטש קרוז קיזחמה
A , " , ' " ןיידע ונכרד יפל לבא ש ג רחא דע החימ אלדמ אכיל תמאבד אחינ יעל ןבואר ר גה לש וכרד יפל ןכא
.'ק
28
, " ' " " אדח םינפוא ינשב הליעומ האחמהד ן במרה ירבד ךותמ יעל ראבתנש המ י פע ל י אמשו
. , ורטש קרוז קיזחמה ןיא החימש לכד דועו החימ ירה ןאכו החימ אלדמ אוה הקזחה חכ לכד
) " אמעט ייבא עדי אל יתכאד ןויכ שובכ יוה וינפב אלש האחמד ייבאל טושפ היה הזד ל י התעמו
, (' ' רמול םוקמ היהד אלא הקזחה חכ רקיע לטבל תלעומ הניא ןכלו וכ יל תיא ארבח ךרבחד
, " " לעו ורטש קרוז קיזחמה ןיא החימש י עש םושמ הקזחה לטבל וינפב אלש האחמ ליעות מ מד
יתרהזנ אל ינפב תיחמ אלש ןויכ ול רמול לוכי קיזחמה ירהד וניא הז םגד ייבא השקה הז
.ירטשב
' הנוי וניבר יש
, " " ' תוחמל ק רמה לע םימכח וליטה ןכל ש ג רחאל רטשה קורזל םיליגרד ןויכד הנוי וניבר יש
, " " . אל ירהש ש ג רחאל אלא הניא החימ אלדמ היארה לכ ז יפלו רכמש היאר יוה החימ אלדמו
. " " ש ג ךשמ לכ איה האחמ בויחהד טושפו רטשה םיקרוזש םושמ א כ תוחמל וילע וליטה
" , " " ' ז יפל םגו םירעמכ הארנ ש ג רחאל דע תוחמלמ ןיתמהש לכד תצק רחא ןפואב א בשרב יעו
. " ש ג רחאל אלא הניא החימ אלדמ היארה לכ
, " ' הקזחה ול התלע אל קיזחמה ינזאל עיגה אלו ש ג ךות החימ םאד בתכש הנוי וניברב יעו
. , " ותטישל טושפ אוהו החימ אלדמ היאר אכיל ס כוסד
, ' וליטהש המ ירהש האחמ יוהת אל וינפב אלש האחמד ייבא תיישוק תוטישפב תנבומ וז ישלו
. ורטש קורזל אלש קיזחמה תא ריהזיו החמיש ונייה תוחמל וילע
" ' ש ארהו סות תטיש
" " " יפושב ש ג לכאש םידע איבי םאש םימכח ונקת ש ג רחאל רטשה םיקרוזש ןויכד בתכ ש ארה
, (. ) " " ' , " וזו תוחמל רערעמה לוכיש ונקת ודגנכד ףיסוה יק מ ב ש ארה סותבו ורטש איבהל צ יא
" , " השענ ש ג רחאלד םימכח תנקת אלא ללכ החימ אלדמ הניא ש ג תקזח דוסיד השדח הטיש
, " , , " רערעל לוכיד ק רמה תנקתל ונקת ודגנכש אלא תוחוקלה תנקתל ןכ ונקתו רטש צ יאו קזחומ
.( " ' ) " , , מ ק יס ח הצקה תעד ןכו םינקותמ םלוכ ואצמנו ורטשב רהזיי חקולה םג יזאו
( " . ) " , " ' ' ' םילטבמ טעומ רבדבד האחמ ה ד מ כ שממ ןכ ל ס סותה םגד היאר איבה םוחנ ר יחבו
, " וניד והזו ש ייע הקזחה לטבל ינהמ האחמ קיזחמה עמש אלש ונל ררבתי וליפא אהד הקזחה
,' " החימ אלדמ אוה הקזח דוסיד םינושארה תטיש יפלד אלא יעל ונאבהש הבושתב ן רה לש
, " " , " ואר הפיאו ן רה כ שמכו אתיל ארקיעמ הקזחו החימ ירה ןאכד טושפ ןידה כ א רערעמה
" " " " , ' תדסוימ הניא ש ג תקזחד ש ארהכ ל סד כ ע אלא הקזחה םילטבמ טעומ רבדבד הזב סותה
, , , רערעמה תבוטל הנקת איה האחמו חקולה תבוטל הנקת אוה אלא ללכ החימ אלש המ לע
" , " ושח רתויד כ עו חקולה אלו ןקותמ ק רמהש אצמנ קיזחמה ינזאל עיגה אלו החימ םא ירהו
,( ) " םילטבמ טעומ רבדבד ובתכש והזו ומע ןידה אתיירואדמד םושמ הארנו ק רמה תנקתל
.הקזחה
29
' " ' רהזייש חקולה םג ןקתל הכירצ האחמהד וכ התעמ אלא ייבא תיישוק תנבומ ש ארה ישל םגו
. " , , האחמ ונקת ג הכב קרד ונזאל עיגהל הכירצ איהש טושפ ןכלו ורטשב
' " ידיד ואלד ותעד הליג הריבוהש הנשבש ם בשרה ירבדב
" " ' " כ חאו הינש הנש החינה םא לבא ם בשרפ וכ תופוצר ןלכאש אוה ורמאש ש ג אנוה בר רמא
תרבואד םושמ ונייה ךל יאחמ אלד יאה הדשה לעב רמא יצמ תיעיברו תישילש םינש יתש הלכא
. " ל כע התוא תערז אל ךכלהו איוה ךדיד ואלד ךתעדא תילגד הינש הנש הל
" ' " ' " תולעב השעמ ז יא תופוצר םינש ג לכא אלש לכד יפט תוטישפב ם בשר יפ אל יאמא ע ליו
. ' . " תליכאד הנוי וניבר בתכש ךרד לעו האחמ תוררועמ תופוצר םינש ג קרד האחמ ררועיש כ כ
" . ' יוה הריבוהש הנשהד ךיראהל ם בשרה ךרצוה המלו םילעבה ךרדכ הניא תורזופמ םינש ג
. " החימ אל ךכלו הידיד ואלד ד וליג
" ' " ' " ש ג ךירצד איה ינתמ אנוה בר ל מק יאמ השקמ מגב הנהד ם בשרהל ול השקוהש הארנו
" " , " , " , ל מקד ם בשרפו ל מק תורזופמ וליפא םלועלו תועטוקמ יקופאל ד המד ץרתמו םויל םוימ
" ' (. ) ' " ' . ' ם בשר יש ןכו חכ ינתמב י שר יש הנהו תופוצר ןניעבד אוה הנשמה יפ םלועלד אנוה בר
. " ' , ' ' " (. ) ' (: ) ןייגוסבו ק ת ירבד שרפל אב לאעמשי רד לאעמשי ר ונייה ינתמד ק תד אמ סותהו ול
. ' ' ' קוליח שי הנהו דעומה רושמ הקזח ינש ג יפליד אשוא יכלוה ונייה לאעמשי רד ראובמ יעל
, האחמ ררועמה ןמזה רועיש ןנברלד אשוא יכלוהל הקזח רדג ןיבל ןנברל הקזח רדג ןיב לודג
, , " ירבדמ ראובמכ ארטשב שיניא רהדזמ ןינש תלתד רועישב יולת האחמ רועישהד ש ג אוה
' . ,' ןמזה רועיש אשוא יכלוהו לאעמשי רל לבא םינוש םיכרדב םינושארה וראיבש ומכו יעל אבר
' " , ' ,' ךל ןיאד ינתמב י שרפש ומכו אתועיר איה א הנש תקיתשד א הנש אוה האחמ ררועמה
, , החיגנד אימוד אתועיר איה הנש תליכאו קתושו הנשל יושעה ירפ לכוא וריבח תא האורה םדא
, ' , " ' םעפבד תומת תקזח לטבל תוחיגנ ג ךירצש ומכ ק רמה תקזח לטבל תותועיר ג ךירצד אלא
.' , ' יעל הזב ונכראהו הרקמ אוהש ןנילת א
' " םינש ג ךירצש םושמ אוה תופוצר אנוה בר ךירצמש המד ם בשר שרפמ היה וליא התעמו
" , שי ריפש ש ג אוה החימ אלדמ לש רועישהד ןנברל חנית השק היה האחמ ררועל ידכ תופוצר
,' ' , רועיש איוה הנש לכו א הנש אוה החימ אלדמ לש אתועירה רועיש לאעמשי רל לבא ןכ שרפל
' , " , א הנשבש ןויכו דעומה רושד אימוד פ ג המצע לע רוזחת אתועירהש ךירצש אלא אתועיר
' , " , לכ תורזופמ םינש גב םג ירה תופוצר ךירצנ המל כ א החימ אלדמ אתועיר שיד ןנירמא רבכ
' , , תקזחמ אצי תותועיר ג ויהש ןויכו הנש התואב החימ אלדמ אתועיר איה המצעלשכ הנש
. " ק רמ
, ' " אוה הידיד ואלד יתעד ילג ריבוהש הנש התואבד אנוה בר תרבסד שרפל ם בשר ךרצוה ךכלו
, , " הליג רבכ קיזחמהש ןויכ תוחמל ךירצ היה אלש הקזחה לטבמ הזו ק רמה החימ אל ךכלו
. ' , לאעמשי רל םג הליעומ וז ארבסו אוה הידיד ואלד ותעד
" ,' ' , " ' . דוע קיזחה כ חאו ב הנש הריבוהו א הנש הלכא םא ךמצעב עגהד קיפסמ ז יא כלד אלא ב
" . ,' ' ' ' הינש הנשבד ןועטל לוכי ק רמה ןיאו הקזחה ול התלעד טושפ הו ד ג הנש ונייהד םינש ג
, " ,' ' ' ' המד םולכ ז יאש טושפד הו ד ג םינשב החימ אל ךכלו אוה הידיד ואלד יתעד ילג הריבוהש
30
,' ' רשפא לבא ב הנש ונייהד הנש התואב ולש היה אלש קר תעד יוליג אוה ב הנשב הריבוהש
. , " ' ' ' " , " דיספה החימ אלדמו תוחמל רערעמל ל וה הו ד ג הנשב ס כוס ןכלו כ חא הדשהל הנקש
" , " " ' " ילגד יהנ כ א ע נפב אתועיר איה הנש לכד ל סד לאעמשי ר תעדל השקי ס כוס התעמו
' , ' " , ' ' ' ג הנשב םגו החימ אלדמ אתועיר היה א הנשב ס כוס לבא אוה ידיד ואלד ב הנשב יתעד
. ' , ' הקזח ול התלע אל יאמאו תותועיר ג םש ויהש אצמנ החימ אלדמ אתועיר היה דו
" , ' " , ' ל י ריפש אתועיר השענ םינש ג תקיתש י ע קרו םינש ג איה האחמ רועישהד ןנברל חנית
' דע תוחמל רערעמה ךרצוה אל ןכל ולש היה אלש ותעד קיזחמה הליג םינש גה עצמאבש ןויכד
" " ' . ' יל המ כ א ע נפב אתועיר איה הנש לכד לאעמשי רל לבא תופוצר הקזח ינש ג ורבעיש
, " ' " , ע נפב אתועיר איה א הנש תקיתש מ מ ירה הידיד ואלד הינש הנשב ותעד קיזחמה הליגש
. ' ,' ,' הקזחל הלעתו תותועיר ג ןאכ ירה ד הנש תקיתשו ג הנש תקיתש ןכו
' " " , ' , ותקיתש ג הנשב רערעמה קתששכ כ חא כ א הידיד ואלד ותעד הליג ב הנשבד ןויכד הארנו
,' רכמש חיכוהל אתועיר הניא לבא ב הנש רחאל הדשה רכמש חיכוהל אתועיר םנמא איה
' ,' רבכ רערעמהש ןויכ תוחמל ךירצ היה אל ב הנש םדוק תריכמ םושמ יאד ב הנש םדוק הדשה
' . ' חיכוהל קר אתועיר איה ג הנש תליכאש אצמנ ולש הדשה התיה אל ב הנשבש ותעד הליג
' .' .' איהש ךפיהל איה א הנש תליכא לבא ד הנש תליכא ןכו ב הנש רחאל הריכמ התיהש
, ' .' יכ םינוש םירבד תוחיכומ תוליכא גהד אצמנ א הנש םדוק הדשה רכמש חיכוהל אתועיר
' ' ,' ' תוחיכומ דו ג הנשד תוליכאה וליאו א הנש םדוק הדשה רכמש החיכומ א הנשד הליכאה
' , ' ,' אתועיר איה א הנשד הליכאה יכ תותועיר גל תופרטצמ ןניא ןכלו ב הנש רחאל הדשה רכמש
, " ' ' , " ףוריצ םש ןיאש ןויכו םירחא םירבד חיכוהל ע נפב תותועיר ןה דו ג הנשד תוליכאהו ע נפב
, ' ' , ' , ' תופוצר םינש ג ךירצ לאעמשי רל םג ןכלו תוחיגנ בב ומכ הרקמ יוהד ןנירמא תותועיר ג
. " ק ודו
. " . םושמ תופוצר אנוה בר יעבד אמעטד בתכ הנוי וניבר לבא ם בשרה תטיש יפלכ הז לכ ג
, " תוחמל ששוח הלה ןיא ךכיפלו אתש אעראל הל קיבשו אתש ליכאו טימשד ןלזגכ הארנ ה ליאד
' , " רועישד ןנברל אקוד אכייש וז ארבס כלו ש ייע םילעבה ךרדכ הב קיזחמ ןיאש המ לע ךמוסו
' ' . " , " יעל הנוי וניברד קו ע נפב אתועיר איה הנש לכד אשוא יכלוהל אלו ש ג איה האחמה ןמז
, ' " " ' ' ךרד ארירבו אריהנ רתויד בתכ ףוסבלו לאעמשי רכ ל ס ק ת םא םישוריפ ב איבה ינתמא
" " " " . ' " " " ונייה ק ת רמאקד םויל םוימ ש גד ןייגוסב ד ס ךיא כ או לאעמשי רכ ל ס ק תד י שר
. " . " , " ' , ע צו י שרפש המכו אנוה בר ל מקד ונייהד ןכ קיסמ ףוסבל םגד מגב עמשמו תופוצר
" ' תופוצרד איגוסב ם בשרה יש
" " ' ' רינ הב השעיש ךירצ מ מד ם בשרב יעו וכ יגאב ירבומד ירתאב אנוה בר הדומו אמח בר רמא
. " " ' . " ז ע תקלוחה הטיש איבהש ק מטשב יעו םקיר הדש יתאצמ ןועטל ב העב לוכי ןכ אל םאד
. " " הז ןיד ם בשרה דמל ןיינמ ע ליו
" " (' ' " ) ' ע וכד אבילא רמאנ רינ יעבד ם בשרה לש הז ןידש תוטישפב טקנש נ יס ג ח יולה תיב יעו
(' " " ' ) " . ברל אקודד שרפמד ראובמ ז ק ס מ ק יס ך שה ירבדמ לבא אנוה ברד אבילא קר אלו
" " . ןועטל ק רמה לוכיש ם בשרה בתכש הנעט ךה רואיבב םתתגולפ דוסי הארנו ןכ אוה אנוה
. לבא קוחרמל תעמשנ הקזחהש ףאד הנוכהש ןיבהש הארנ יולה תיבהד םקיר הדש אצמו אבש
31
, " קיזחמ אל ןאכ ןיאו היודב התיה עמשש העומשהד ק רמה בשוח םקיר הדשה אצמו אבש ןאכ
, " . , ןפואב יריימ אנוה ברד אנוה ברד אהל ןינע ןאכ ןיא ז יפלו תוחמל שח אל ןכלו הקזח אלו
( ) ילג יגאב ירבומ אלד ארתאב הנש ריבוה קיזחמהש ןויכד ןעוטש אלא הקזחהמ עדוי קיזחמהש
" .' " , ' םלועלד ןיבהש הארנ ך שה לבא יעל ם בשרפש המכו החמ אל ןכלו אוה הידיד ואלד יתעד
, , םקיר הדשה אצמ הנש התואבש ןויכד אלא םש היה קיזחמה םינשה ראשבש עדוי קיזחמה
, , " ערזהל ריעה תודש ךרד ןיאו יגאב ירבומד ארתא אוהד ףאד ישניא יקזחמדכ קיזחמ וניא כ א
(. " (: ) ' ' " ) . " הזו ש ייע הנש הערזו הנש הרנש ול קל מגב א שמ ךרד לעו םישוע רינ פ כע לבא
. . ' אנוה בר לש ומעטכו ונידכ שממ אוהו אוה הידיד ואלד יתעד ילג ירמגל םקיר הדשה חינהש
, " " " ןויכ עורזל צ יא יגאב ירבומד ארתאבד אנוה בר הדומש ףאד ם בשרה ירבד רועיש ז יפלו
" " " , " הניש ס כוס כ א רינ השעי אל םאד ךירצ פ כע רינ לבא םוקמה ינב גהנממ ז יע הנשמ וניאש
. " . " ב זו תופוצר ז יאו ריעה תודש ךרדמ
, " ' ( " . ) ' " ' . שדוח ח י הנשמה הכירצמד לעבה תיב הדשב קהש ע הסב ול קל ם בשרב יע הנהו ב
, " " " , " " " הנושארב ח גב יגסת שדוח ח י ל מל עצמאב שדוח ב יו הנורחאב ח גו הנושארב ח ג ונייהד
. (. ) ' . ' . " , " יפלו הזב ונכראה חכ יעלו תופוצר ןניעבד יתו הנורחאב ח גו תיעצמאה עצמאב ח גו
" ' " ' ) . " " , ' א קער סותו ט וית יעו אנוה בר ל מק יאמ כ א השקיו תופוצר ןיד ינתמב שרופמ וירבד
(.'ינתמא
A
, ' " (. ) " " הנוכה ןיא תופוצר ןניעבד םושמ וכ הנושארב ח גב יגס אלד ול ם בשרה כ שמד הארנו
" " , . " ח גו הנושארב ח ג רצקו ערז םא םגד וניא הז שדוח ח יה לכ רוצקלו עורזל ךירצ ןכלד
" , , " ז יאו הנשל יושעה ירפ לכא הנש לכבד ןויכ ריפש הקזחה ול התלע הנורחאב ח גו תיעצמאב
" " . חכומ שדוח ח י ןהש ןנתד הממ מ מד אלא ללכ ריעה תודש גהנממ יונישו הרבוה בשחנ
" " , " ח יה לכ ךשמב פ כע תודובע ראש וא רינ השעיש ונייהד שדוח ח יה לכ קיזחהל ךירצש
(. ) " . ' ' , םושמ אמעטד ול ם בשרה ראיב הזבו םישדח ה וא ד םקיר הדשה חינהל לכוי וניאו שדוח
, הדשה חינהל לוכי וניא יגאב ירבומד ארתאב וליפאד ןאכ בתכש ךרד לע ותנוכו תופוצר ןניעבד
. " , , םקיר הדש יתאצמ םילעבה ןועטי כ לאד רינ תושעל ךירצו םקיר
, " " הניא הריצקו העירז לכש ףא שדוח ח י ךירצמד הנשמה ןידמ ם בשרה תרבס רוקמש אצמנ
, , " " הדשה חיני אלו תופיצרב הקזחה ןמז לכ קיזחיש ונייה תופוצר ןניעבד םושמ ח ג א כ תכשמנ
(. " " ' ) . תורייעב ןיריזחמה ןילכור ןידמ ם בשרה תרבסל רחא רוקמ ראבנ ה יא קלו םקיר
, " ' " " " " לבא ןיפוצר שדוח ח י ךירצד איה ינתמ ירה אנוה בר ל מק יאמ ם בשרהל ק השמ אחינ כ או
" , ךירצ מ מ םקיר הדשה חינמ וניאו רינ השועשכ וליפאד ןניעמשא אנוה ברד טושפ ראובמל
A ' , , ' ' וליפאד יעמשא אנוה ברו תופוצר ןניעבד טושפ רתוי הידידלו לאעמשי רד אבילא ינתמד רמול ןיאו
, " ' ' " , ירהו תופוצר ונייהד ד סו םויל םוימ ןנתד ינתמד אשירמ אנוה בר לע מגה ךירפ יאמ כ אד וניא הז ךירצ ןנברל
. ' ' (: ) " ' לאעמשי ר איה ינתמד אשיר םגד ול ם בשרה יש
, , " (. ) ' " ןניעמשאל אתא אנינמ יכו שדוח ח י ןהש רמול אנתה ךרצוה המל ושקה חכ סותה תמאבד ל שפא היהו
' " . " " , ' בר ירבד אלמלאד ית ן במרה לבא אנוה בר ל מק יאמ כ אד תופוצר יעבד אנתה יעמשאד שרפל ןיאש ובתכו
' , ' " " ךישמד תומילש םינש גב לבא תופוצר ךירצ והיינמיז ךישמ אלד לאעמשי רד שדוח ח יב אקודד ד ס היה אנוה
" ' . " ' . " " ראובמ רתוי ן במרה לש וצורית כלד אלא הז ךרד לע בשייל שי ם בשרה ירבד םג יכ כלו ש ייע צ יא והיינמיז
, , " ' בתכש ךרד לעו ליכאו טימשד כ כ תולעב תארוה ןניא תורזופמ םינש גד םושמ תופוצר ןניעבד אמעטד רמאנ םא
" , " , םא וליפא והיינמיז ךישמד ש ג לבא לכואו טימשכ הארנ רתוי תורזופמ שדוח ח יד קלחל לקנ הזבו הנוי וניבר
" " . התואבד ןעוט ק רמהש םושמ תופוצר ןניעבד אמעטד ם בשרה יפל לבא ליכאו טימשכ בשחנ וניא תופוצר ןניא
, " . ' " " , ו ק םירבד ירה אברדאו םינש ג יל המ תורזופמ שדוח ח י יל המ כ א הידיד ואלד ותעד הליג הריבוהש הנש
, , ' ' , " " " לכ ותקזח הלטב םישדח ה וא ד אלא הריבוה אלש עצמאב ח גו הנורחאב ח גו הנושארב ח ג הלכאשכ םא
. " . התכודל אישוק ארדה כ או המילש הנש הריבוהשכ ןכש
32
– , , ' תלוז הזב יגס אל רינ השעי םא וליפאו הנש ריבוהל אלש תופוצר םינש ג תוריפ תליכא
' – ' הידיד ואלד יתעד ילג ריעה ינב ךרדמ הנישש ןויכד אנוה בר יב הדומד יגאב ירבומד ארתאב
. . ללכ ןיתינתממ ןניעמש אל הזו אוה
ברד אבילא אקוד וניא רינ ךירצש הז ןידד יולה תיבה תטישל ךמס ןאכ שי םירבדה םינכ םאו
. " ' , " , שדוח ח י ךירצד ינתממ חכומ אוה ירהש היב ידומ ע וכ אלא אנוה
" ' , ' ש ג ותקזח רידת תוריפ השועה הדשד ןנת ינתמב הנהד ןוכנ רבד הזב ריעה םידימלתהמ או
( " " ) " , הנשמה שוריפד ןניעמשא אנוה ברד ראובמ ל מק ה ד ןייגוסב ם בשרה ירבדמו םויל םוימ
" . , " הנשמה רמאק יאמ כ אד השק תצקו תורזופמ טעממ םויל םוימד תופוצר ש ג ךירצש אוה
" ' , " צ יאד שוריפה היהי כלד םויל םוימ ןניאו ש ג התקזח רידת תוריפ השוע הניאש הדשד
. . " (. ) ' " " " , , תוחדל שיו ל נכ ול קל ם בשר כ שמכ תופוצר ןניעב שדוח ח יד וניא הז ירהו תופוצר
, ' , ךירצ רידת תוריפ השועה הדשבו תוריפ תליכא לע יאק ינתמד אחורב אחינ ראובמל ןכא
, " רידת תוריפ השוע הניאש הדשב לבא הנש ריבוי אלש אנוה בר ראיבש ומכ תופוצר ש ג תליכא
" " " , " ח גו תיעצמאב ח גו הנושארב ח ג רוצקלו עורזל לוכיד תופיצרב תוריפ תליכא צ יא תמאב
" " (. ) " " . שדוח ח יה לכ הדשב קיזחיש ונייה תופוצר שדוח ח י ךירצד ול ם בשר כ שמו הנורחאב
' ' " " , טה ראשב לבא תיעצמאב םישדח ג א כ רוצקלו עורזל צ יאש ףאד םקיר הדשה חיני אלו
. " , " , " נ שמכו םקיר הדשה אצמו אבש ק רמה ןועטי אלש פ כע רינ תושעל ךירצ םישדח
.ג " ' ' ' יעדי אממיבד םיתבד אהמ אנוה ברל ךירפד איגוסה ךשמהמ ם בשר ישל ק כל הנהו
" " , , צ יאד םוקמב םג ם בשרל ירהו אחינ היה אנוה ברד אה אלמלאד עמשמו יעדי אל אלילבו
. , " אכיל רינ וליפא הלילב םש היה אל םא םיתבבו יעב פ כע רינ לבא תופוצר
" , " " ' הז לכד אחינ כ א אנוה ברד אבילא אקוד אוה רינ ם בשרה ךירצמד אהד ך שה ישל חנית
" ' .' ם בשרה ךירצמש המד יולה תיבה ישל לבא מגה תיישוק ללכב רינ " כ א אנוה ברדל ןינע וניא
.השק
A
' " לע ןכלו הקזחה רקיעב יאנת הז תופוצר אנוה בר ךירצמד אהד יתו ז ע דמע ומצע יולה תיבהו
" , " ירבומד ארתאב וליפאד ם בשרה ךירצמש המ לבא תופוצר ש ג לכאש היאר איבהל קיזחמה
) " " השועש םינש ןתוא ירהש הקזחה םצעב ןיד ז יא ריבומש םינשב םג פ כע רינ השעיש יגאב
( ' הדשה ןיאש זירכה וליאכ ומצעב קיזחמהד האחמ ןיעמ אלא הקזחה ינש ג ללכמ ןניא רינ םהב
. , אחינ היה אנוה ברד אה אלמלא ןכלו החימש היאר איבהל רערעמה לעש האחמ לככ אוהו ולש
, , , אלו תולילב םש היה אלש היאר איבהל רערעמה לעד הלילה לע םידע ול ןיאש ףא םיתבד אה
" " ' היהש היאר איבהל קיזחמה לע כ או תופוצר ל צ ןמצע הקזחה ינשד אנוה ברל אלא מגה ךירפ
. " , ד תא הלילב רד
" " " לוכי כ לאד םושמ אוה תופוצר אנוה בר ךירצמש המ םג ם בשרה ירבד יפל ירהש הומת ד נעלו
" , , תיבה תרבסל כ או ומצעב החימ קיזחמה וליאכד ךדיד ואלד ךתעדא תילג ןועטל רערעמה
. היאר איבהל רערעמה לע היהי הזב םג יולה
A – – " , " אוה יגאב ירבומב ארתאב וליפא רינ ךירצד כ שמד יולה תיבהכ אוה ם בשרה ירבד תוטשפש יאדובו
, , אנוה בר ךירצהש הממ רחא ןינע והזו ללכ הקזחהמ עדי אל ןכלד הנוכה םקיר הדש יתאצמ רמאי אלש ידכ
ןועטי אלש ידכ תופוצר ג . ךדיד ואלד ךתעדא תיל
33
. רקיעלו ד אישוקה יאמא ךירפ מגה ' ברל אנוה אקוד , נ " ל קלד " מ אברדאו אהמ םיתבד אפוג
ראבתמ רוקמ חתפנ ישל ' בשרה " ם , הנהד יע ' ךשמהב מגה ' רמא רמ ארטוז יאו ןיעט רמאו
יתיל ירת ידהס ידוהסאל יב ' רדד יב ' ג " ש אממיב אלילבו יתנעט ' הנעט , ידומו רמ ארטוז
ןילכורב ןירזחמה תורייעב עאד " ג אלד ןועט ןנינעט יל .' יעו ' בשרב " ם ראבתמו םש וירבדמ
ןילכורבד ןירזחמש םויב םירזוחו םהיתבל הלילב ןנישייח אמש ךותמ אלש היה עובק אתמב
קיזחה הז ותיבב יכו אתא אילילב יוה קיפנ , ךירצו ןיבהל ירה םג לכורהשכ וניא ותיבב מ " מ עדוי
הקזחהמ ךרבחד ארבח תיא יל ' הקזחהו תעשמנ קוחרמל , או " כ וזיא המרעה השוע קיזחמה
המב אצויש הלילב סנכנשכ לכורה , ןויכ לכורהש עדוי היהש םש םויב . חכומו הזמ ףאד
הקזחהש תעמשנ קוחרמל לבא ןויכ לכורהש רזוח הלילב אצומו תיבה םקיר רבוס העומשהש
עמשש הקזחהמ התיה רקש , ןיאו ןאכ קיזחמ ללכ . ןאכו אוה רוקמה תרבסל בשרה " ם םאד
תונשב הרבוהה ןיא קיזחמה השוע רינ כע " פ לוכי רמה " ק ןועטל אצמש הדשה םקיר רבסו ןיאש
םש קיזחמ ללכ .
" , " םירזוח א נב ראש ירהד ראובמ אוהו ןילכורב א כ הזל ןנישייח אלד עמשמ םיתבבד אלא
" " , אבש ןועטל םוקמ ול ןיא לכור וניא ק רמהשכ כ או םויב םהיתבל הלילב םקיר תיבה אצמו ,
" םויב אלו הלילב ותיבל רזוח ב העב הזיאד . המילש הנש ריבומד יגאב ירבומד ארתאל ימד אלו
" והדשל ק רמה אב אמש ןנישייח רינ השעי אל םאו הנש התואב . םקיר הדש אצמו
" , " ' וניא ק רמהש לכד אחינ היה אנוה ברד אלמלאד אנוה ברל א כ םיתבמ מגה ךירפ אל ןכלו
" , . הקזחה ןיאשכד ל סד השק אנוה ברל לבא םש קיזחמהש האורו םויב ותיבל רזוח יאדוב לכור
, " אל ןכלו ךדיד ואלד ךתעדא תילג ישניא יקזחמדכ תקזחה אלש ןויכ ןועטל ק רמה לוכי הפוצר
" " , ש ףא ןועטל ק רמה לכוי נ הו יתיחמ יתיאר אצוי ךתוא יתיארש ןויכ לבא םויב רד התאש
. " , ק ודו ךדיד ואלד ךתעדא תילג יתרמא תולילב
תוריפ תליכא הקזח רקיע
טקנד ןוגכ י " " ' . רקיע אהד ד בארה םשב השקהש א בשרב יע היבתיל ןאמל ירמאו אתיב רגא
' . , יתו תוריפ תליכא םש ןיא תוריכשה ימד תא קיזחמל ונתנ אלש ןויכו תוריפ תליכא הקזח
" " . םילכוא םה ירה ותוחילשב םירדש ןויכד הזל צ יאש בתכ א בשרהו םימדה לע רטש ול ובתכש
. , תוריפה איה הרידהש וליבשב תיבה תוריפ
" " ב צ ד בארה תעדו , ונושלמ עמשמד " ) א בשרה איבהש ימלשוריה ירבד לע תססובמ ותיישוקד
, ' ( רקיעד הקזחל אכיל תוריפ לכא אלש לכ לבא הנשה לכ וכ שכנמו רדעמש ףאד ןיקריפ שירב
. אחינ היה תוריפ תליכא הקזח רקיעד ימלשוריה ירבד אלוליאד עמשמ תוריפ תליכא הקזח
" , " הקזח רקיעד שדחתנש רחאל אנש יאמ כ או קיזחמה רובע םיקיזחמ םירכושהש ד בארהל
, ליבשב םיקיזחמו תוריפה םילכוא םירכושהש הזב םג רמול לכונ אל המל תוריפ תליכא
. " , א בשרה תמאב ץריתש ומכו קיזחמה
, ' " " " לוכי הזו תולעב תארוה ןידמ םה וכ שוכינו רודיעכ הקזח ינינע ראשד ד בארהל ל סד ל צו
. , " רקיעד ןויכ לבא ותולעב הזב הארמ תיבהב םירחא בישומשכ םגד םירחא י ע םג תושעל
, " " , תולעב תארוה רקיע איה תוריפ תליכאש הנוכה ןיאד ד בארהל ל ס תוריפ תליכא הקזח
, יגס אל תמאבד הנוכה קר שוכינו רודיעב יגס תולעב תארוהל תמאבד תולעב תארוהב הקזחל
. " " . " , , םירחא י ע א א הזו הקזח וניא ה אלבו הדשה תוריפמ הנהיש םג ךירצ אלא דוחל
34
, " " ) קזחמדכ קיזחיש ךירצש ןניזחדכ כ ג תולעב תארוה ךירצד יאדו אה מ מו י , ןניזחדכ ישניא
(. " מ כב ןכו תופוצר ןידמ
, ( " " ) " " הקזח יוה יא םיאלכו תיעיבש הלרע הלכאשכ נ וט ב יפ וקלחנ ד בארהו ם במרה הנהו
" . " , " " תוריפהש יל המד תראובמ ם במרה תעדו גילפ ד בארהו הקזח איוהד ל ס ם במרהד
, ' " " . " תולעב תארוהב יגס אלד ישל ליזאד ל י ד בארה ןכא תולעב תארוה םש שי ס כוס םירוסא
. , האנה אבישח אל רוסיא לש האנהו תוריפה ןמ הנהיש ךירצ אלא
] אוה האחמ ררועמה רקיעש םושמ אוה תוריפהמ הנהיש ךירצש המד רתוי ראבל רשפא היהו
.' . " אלא יל תפכיא אל רוסיא תוריפבו ויתוריפ תא ק רמהמ לזוגש המ אלא תולעב תארוה קר אל
" , " " ק רמה תנעט יפל ירה תוריכשה לע םימד םירכושה ול ובתכש המ ליעוי המ ז יפל ק קש
" . , " הארנ פ כעד תוחדל שיו םולכ לזוג ריכשמה ןיאו אמלעב אפסח אוה הז רטש כ א ולש תיבהד
[. " . ת צו תוריכשה לזוגכ
תועיגנ קלסל וגימ ליעומ םא
" ינה ה דות . ראובמ םהירבדמ " אל רחא ןפואב ק רמהמ רטפהל לוכי היהש וגימ ול שיש לכד
,' (: ) . חלש הולה םאד סותה וריכזהש גמ ןישודקב איגוס התואמ הזל רוקמהו תודעב עגונ בישח
לש ו ל עורפל םיח ה ל ףסכה ונתנש דיעהל םילוכי הולמ ה ' , ירהש תודעב םיעגונ םה כלד ףאו הולמ
, רמול ולכיש וגימ םהל שי הזב לבא םהמ ףסכה תא עבתיו הולה רוזחי הולמל וערפ אל םא
. " ש ייע הולהל ףסכה וריזחה רבכש
, " " ןיא הז לעו הולמה ןמ הולה תא רוטפל םיאב ירהש ס שה לכב וניצמש וגימ לש תונמאנה ז יאו
, , יגסד וגימד תונמאנהל םיכירצ םניא הולה ןמ םמצעב רטפהל םיצורש המ לע וליאו וגימ םהל
.( " " " ) קר ש ייע םידעב וערפל צ יא םידעב וריבח תא הולמ ד מל יאק ירהד אמלעב הנעטב והל
. , ארקיעמ םיעגונ םניא רטפהל תרחא ךרד םהל שיש ןויכד עגונ לוספה קוליס אוה
,' " ' " . םירכושה יבישח המלד סותה תיישוק ץרתל ש ארה סות םשב בתכ ןאכ ק מטשה הנהו ב
" ' ' , " וגימד ש ארה סותה יתו ק רמל רגא וערפד רמול ולכיד וגימ םהל שיש ןויכ תודעב םיעגונ
' . וערפש דיעהל םילוכיד ןישודקב איגוסה דגנ אוה כלד הז לע ושיערה רבכו ןנירמא אל ירתב
" , , ירבדכ כ עו ירתב וגימ אוהש ףא הולל וריזחהש וגימ םהל שיש ןויכ םיעגונ יבישח אלו הולמל
' " , ' מגב שרופמ רבדה פ כע ירתב וליפא וגימ ןנירמא ןומממ םמצע תא רוטפלד םש סותה
ד ירת וליפא , ו תועיגנה קלסל וגימ םהל שי ירבד " ' ש ארה סות םיהומת .
, , הזלו הולמהמ ורטופל הולה ליבשב דיעהל םיאב םידעהש ףא םתה הנהד הזב קלחל שי אמשו
" , חכל ךירצ וניא הולה ןמ םמצע תא םירטופ םג םה ז יעש המ לבא תודע חכל םיכירצ םהש יאדו
. , תא רוטפל ידכ ןייגוסד ןודינב לבא הולה ןמ רטפהל םילוכי םה אמלעב הנעטב םג ירהש תודע
כש ימד םלשלמ םמצע רי , " ךירצ הזלו קיזחמה דיב תיבה קיזחהל םירכושה םיכירצ ק רמהל תו
. , םיאבש המל קר אל תודע חכל םיכירצ םה ןאכש אצמנ אמלעב הנעטב יגס אלו תודע חכ
. " םמצע תא רוטפל ידכ םג א כ קיזחמה תבוטל דיעהל
35
, , םמצע םה ירהש שממ ןיד ילעבכ אלו תודעב םיעגונכ אלא םניא םתהד רמול בורק ןכש ןויכו
, , , " אמלעב הנעטב םירטפנ םמצע םה וליאו הולה תבוטל קר איה םתודע לכו תודע חכל צ יא
םתודע רותסת אלש תועיגנ םהל שיש אלא ( ) הולה תבוטל םתנעט תא ( ) םמצע תבוטל . הזבו
' מגה רמאק םש . םיעגונכ םיבשחנ םניא תרחא ךרדב םמצע תא רוטפל םילוכיש לכד הזבו " ל ס
" ' ד ש ארה סותל ןל תפכיא אל ב , ירתב וגימ אוהש המ ש ןויכ וגימ לש תונמאנהל םיכירצ ונא ןיא
" ס שה לכד , , " , ךרד םהל שי תואיצמבד ןויכ ירתב וגימ אוהש יל המ כ או תועיגנה קלסל וגימ קר
. םיעגונ םניא ירה רטפהל תרחא
, " איה םתודע םצעש אצמנ ק רמה ןמ םמצע תא רוטפל םג תודע חכל םיכירצ םהש ןייגוסב לבא
. " , םהל שיש המ ליעוי אל הזבו שממ ןיד ילעבכ םה אלא אמלעב העיגנ לוספ ז יאו םמצע תבוטל
. , " " , םמצע לע םידיעמכ םהו וז תודע י ע םירטפנ םה וישכע ס כוסד רטפהל תרחא ךרד
ד אלא ןיידע ל םוקמ היה לואש , " ירה ק רמה ןמ םמצע תא רוטפל תודע חכל םיכירצ םה המל
םמצע תא רוטפל וגימ לש תונמאנ םהל שי " ת הכד , ל ולכיש ךותמ ירהש ה ונערפ תנעטב רטפ
. " ו הלילבו םויב ש ג ונרד תנעטב ונממ םמצע תא רוטפל םינמאנ ויהי רגא ךל ש ןויכ םירטפנ םה
, , , ד רמאנ הזבו אמלעב םיעגונ קר תודעהב ןיד ילעב םניא וגימ לש תונמאנב ךרד םהל שיש ןויכ
רטפהל תרחא , ןישודקד איגוסב ומכ םיעגונ םניא .
" ' , " ' וגימ לש תונמאנ םהל ןיאד ש ארה סות ץרית ריפש הזלו ש ארה סות תיישוק יהוזו " ת הכד ,
. ןנירמא אל ירתב וגימד
, " " ןיאו ןיד ילעב יבישח ע א רוטפל ידכ תודע חכל םיכירצ םהש םוקמבד דוסיה םצע יכ ר וש
רחא ךרדב רטפהל ולכיש המ ליעומ ת , הקה ובתכ בקעי תולי ( " ' ) ט י יס , " ש ואה םגש איבהו
. " (. ) " ( " ) ש ייע יארטסד איגוסב הפ תובותכב א בטירה ירבדמ וחיכוהו ןכ בתכ תודע ו טפ רומאהלו
ירבדמ ראבתמ אוה . " ' ןאכ ש ארה סות
" , ' ' . לש תונמאנל םתנוכ וגימב םינמאנ ויהיד ק השמו הז דוסי םע םיכסהל םילוכי סותה םג כלו ג
' , והייתטישל סותהו וגימ ובתכש ןישודקב ( ) םש םהל שי םינש םג ןומממ םמצע תא רוטפלד
וגימ , ו , ןיד ילעב םניאו םמצע תא רוטפל תודע חכל םיכירצ םניא וגימ לש תונמאנ םהל שיש ןויכ
תודעהב , אלא , ו אמלעב ןיעגונ , תרחא ךרדב םמצע תא רוטפל ולכיש המ ליעומ הזל איגוסכו
.ןישודקד
, (. ) ' ' " ראובמד ןיבא רב ידיא ברד היבירקד איגוסב גל קל סותה ירבדמ ריעה םש י הקבד אלא
" ול שי תוריפה לעש ףא תוריפה ליבשב םג םלשל ךירצ י חתמ אצוי עקרקהש לכד םהירבדמ
" , " . אצי תיבהש לכ מ מ ירה תוריכשה ימד לע וגימ לש תונמאנ םהל שיש יל המ כ או וגימ
" . " תודע חכל םה םיכירצ םמצע תא רוטפל ידכ כ או תוריכשה ימד ול םלשל וכרטצי ק רמל
" , ' " . םיכירצש םוקמב וליפאד כ עו וגימ ליעויש סותה ושקה מ מו קיזחמהל ךייש תיבהש דיעהל
תודעה תא רישכהל וגימ ליעומו ןיד ילעבכ םיבשחנ םניא םמצע תא רוטפל ידכ תודע חכל , לע
' ןישודקב מגה ךרד . " ' " . ל נה דוסיה לע יגילפ סותהד כ עו
" ] דיעהל ולכויו םיעגונו ד עב ויהי אל אליממ תוריכשה לע וגימב םנימאנ םא ןאכד קלחל שי תצקו
" ' " " וגימב םנימאהל א אד סותהד אללכ ךהל ןנירמא אל ג הכבד רשפאו א בב לח לכהו תיבה לע
[. " . ת צו דוחל תוריפה לע
" (. ) ' ' " " ' " י חתמ אצוי עקרקהש לכד גל קל סותה כ שמ לע קלוח ש ארה סותהד חכומ היהי ז יפלו
, . ירה ןנירמא אל ירתב וגימד ץרתל ךרצוה המל ןכ אל םאד תוריפה ליבשב םלשל ךירצ
36
םמצע תא רוטפל ידכ קיזחמהל תיבה קיזחהל םיכירצ םהש ןויכד ץרתל לוכי היה תוטישפב
. (' " ) ןיד ילעב םה ירה וכ י חתמ אצוי עקרקהש לכד
' ' ' ' " ' " ' סותה יגכ אלדו וכ יל ידוא ףוסל סרגד וירבדמ עמשמש ש ארה סות םשב םש ק מטשב יעו
" ' " ' י חתמ אצוי עקרקהש לכד סותה תרבסל םשמ היאר אכיל ז יפלו וכ ידהס יתייא ףוסל , ליזאו
.ותטישל
, " (. ) ' , . ןיא תוריפה ליבשב םג םלשל ךירצ י חתמ אצוי עקרקהש לכד גל סותהל םירבדה רוציק ד
, תיבה קיזחהל תודע חכל םה םיכירצ אלא וגימ לש תונמאנב םמצע תא רוטפל םילוכי םירכושה
' . " ימב םינמאנ ויהיש סותה ושקה םוקמ לכמש הממו םה םג םירטפנ ז יעו קיזחמה דיב ג , חכומ ו
" " םניא וגימ םהל שיש לכ מ מ םמצע תא רוטפל תודע חכל םיכירצש םוקמב וליפאד ל סד
. תודעב םיעגונכ םיבשחנ
לבא סות ' ארה " ש ית ' וגימד ירתב אל ןנירמא , הומתו כל ' איגוסמ ןישודקד , צו " ל קלחמש םתהד
ןישודקב יאש " צ חכל תודע רטפהל ןמ הולה , אלא רטפנ הנעטב אמלעב , וניא דיעמכ לע ומצע
לעבכו ןיד , ןיאו םש כ " א לוספ עגונ אמלעב , הזלו ליעומ ,וגימ ונייה אל תונמאנה לש וגימ
, " ת הכד אלא ארבס אמלעב ןויכד היהש לוכי רטפהל ךרדב רחא וניא עגונ ארקיעמ . יאו " ז ךייש
ןידל וגימ ירתב , אוהד ןיד תונמאנב לש וגימ . לבא ןייגוסב םירכושה םיכירצ חכל תודע רטפהל
ןמ רמה " ק , והו " ל עב " ד , הזבו אל ךייש תרבס מגה ' ןישודקב שיש םהל ךרד רחא רטפהל ,
כוסד " ס םה םירטופ א " ע תודעב וז . אלא לעש הז השקמ סות ' ארה " ש המלד םה םיכירצ חכל
תודע רוטפל תא םמצע , ירה םה םילוכי רוטפל תא םמצע וגימב , ונייה תונמאנב לש וגימ
" ת הכד , אליממו םניאש ילעב ןיד , קר םיעגונ אמלעב , ןויכו שיש םהל ךרד תרחא רטפהל םג
םיעגונ םניא . הזלו ריפש ץרית וגימד ירתב אל ןנירמא , םינשד ןיא םהל תונמאנ לש וגימ .
" , " (. ) ' וגימ לש תונמאנב םמצע תא רוטפל םילוכי םניא ה אלבד הזל צ יא גל סותה ירבד יפל לבא
" " םהל שיש המ םהל ליעוי אלו תוריכש ימד ול םלשל וכרטצי כ ע ק רמל אצוי תיבהש לכ ירהש
. ' " ' " . הזב סותה לע קלוח ש ארה סותד כ עו תוריכשה לע וגימ
" ' ' ' . ח ר םשב סותה יפ וכ ידוהסאל ידהס ירת יתיל רמאו ןיעט יאו ארטוז רמ רמאד אהב הנהו ה
, מ רמאקו ןה ןתודעב םיעגונד רמיי ברד אכריפא יאק ארטוז רמד ארטוז ר איבה קיזחמה םאד
. " ראש הנהו ריתהש הפה אוה רסאש הפהד םינמאנ םה ירה םהל וכלהו ואציו ש ג ורדש םידע
. ' רוטה לבא ןידה רקיע לע םיקלוח םניא כל לבא ארטוז רמ ירבדב ןכ ושריפ אלש ףא םינושארה
" " " ( " ' ) א או תיבב וקיזחהל קיזחמל דיעהל םיאבש ןויכד יל הארנ וניאו ל זו ח ר לע קלוח מ ק יס
' . " " " כל ןבומ וניאו ל כע וגימ ןאכ ןיאו וב ורדש דיעהל םיכירצ כ א וב ורדש ודיעי כ אא וב קיזחהל
אלא דיעהל םיכירצ ויה אל םמצע תא רוטפל ידכ לבא קיזחמה ליבשב דיעהל םיכירצד יהנ
, " ןישודקד איגוסד אימוד םתועיגנ קלסל ליעומ הזו קיתש יעב יאד וגימ םהל שי כ או קותשל
(. ' ) . " . " קחדנש המ השירדב יעו י בה המת ןכו ל נה
לבא הארנ רוטהד ישל ) ' יס ' לק " ט ( קספש תרבסל סותה ) ' גל (. לכד עקרקהש אצוי חתמ " י
ךירצ םלשל רובע תוריפה ףא שיש ול וגימ לע תוריפה . רמאנו דוע סד " ל ארהכ " ש לכד ךירצש
חכל תודע ירה אוה לעב רבד וניאו ליעומ המ היהש לוכי רטפהל ךרדב תרחא . או " כ ןאכ
םירכושה םיכירצ חכל תודע קיזחהל תיבה דיב קיזחמה , םאד אצי תיבה חתמ " י קיזחמה וכרטצי
םלשל רמל " ק . םהו ילעבכ ןיד . ילעבבו ןיד וניא ליעומ המ ולכיש רוטפל תא םמצע ךרדב תרחא ,
כוסד " ס וישכע םה םירטופ תא םמצע תודעב הב ןיד ילעב םהש וז . המו ראשנ ךל רמול , ויהיד
םינמאנ םג קיזחהל תא קיזחמה ע " י הפה רסאש , הזל רמאק רוטה הזד יאדו וניא , םאד ויה
םיקתוש אל ויה םיקיזחמ תא קיזחמה ותיבב .
37
" ' ' (' ) ' ' " ,' ' ש ארה סות יתל אלו וכ םיאריד סותה יתל אל צ יאו סותה תיישוק השק אל רוטה ישלו
" , ,( ) וישכע ס כוס רגא ךל ונערפ תנעטב םמצע תא רוטפל ולכיש יל המד ןנירמא אל ירתב וגימד
, " ךרדב רטפהל לכיש המ ליעומ וניא ןיד לעבבו ןיד ילעב םהו םתודע י ע םמצע תא םירטופ םה
רחא ת " , . וכרטצי אליממ ק רהמל אצוי תיבהש לכד וניא הז וגימב םמצע תא ורטפיד רמול ןיאו
,( " ' ) " (. ) ' , ט לק יס רוטה פ שמכו גל סותה תרבסכ תוריכשה לע וגימ םהל שיש ףא ול םלשל
. " ק ודו
[ “ " ] ב ע ט כ ףד
, " ' ' קוליחהד ראובמ ותנעטל ןיששוח ןיא ןיעט יאד ם בשר יע וכ אזוחמד אתונחב אנוה בר הדומו
. , תויונחה ןידכ םיתבה ןיד ןיעט אלדב לבא ןיעטד אנוגב קר אוה םיתב ןיבל אזוחמד אתונח ןיב
' " , " גב ותקזח יאדוב כ או תולילב הב רד אמתסמ ןנירמא ק רמה ןיעט אלד אכיה םיתבב הנהו
. ' " " , תעדכ אלדו םינש גב הקזחה ול הלוע אזוחמד אתונחבד ם בשר ירבדמ כ א חכומו םינש
' . " " , ' ' אל סותהו ד בארהו א בשרה תעד ןכו םינש ו ךירצ אזוחמד אתונחבד והל אטישפד סותה
' " , גב והל יגס םאד ול השקוהש םושמ ראובמ א בשרב לבא ךכל םחירכה המ אידהל וראיב
, ' ' , – " " ןאכ ןיאו םינש גב םינש ג תקזח השועש תופוצר רדג והז ירהש תופוצר ז רה כ א םינש
.' ' , וכ אנוה בר הדומו מגה רמאק יאמו אנוה ברדל ןינע
(' ' ) ' ' אנוה ברל השקמד א מע יעל מגה תיישוק רואיבב םינושארה וקלחנש המב יולת הז ןכא
' , אלב םג ירה אקוד אנוה ברדא קמ המלד םינושארה ושקהו תולילה לע ידהס אכילד םיתב ןידמ
" . ' " ןורסח ז יאו תומילש םינש ג םש ןיא םימיה לע א כ םידע ול ןיאש ןויכ אנוה בר ירבד
' " . , םילוכי ונייה אנוה ברד אלמלאד ית א בשרהו אנוה ברדל ןינע וניאו תועטוקמד אלא תורזופמד
. ' ' , ' רוזיפב תומילש םינש ג םה םינש וד םימיהד םינש וב םיתבב קיזחמד הנשמה תנוכד רמול
. " ' . ' לבא ןושארה םצוריתב הנוי וניברו ן במרה ית ןכו רוזיפב הקזח יל תילד השק אנוה ברל לבא
, ראיבו דוחל םוי תרידב יגס םיתבבד םירמוא ונייה אנוה ברד אלמלאד ובתכ ינשה םצוריתב
, ' , הנשד תוריפה לכ לכאש בשחהל יגס םוי תרידב ןכלד יפ םויב הריד רקיעד םושמ הנוי וניבר
" ' , , ' " תולילה פ כעד מגה השקמש אוה אנוה ברל קרו תועטוקמ אלו תומילש םינש ג ל והו
. " הפוצר הקזח ז יאו םימיה ןיב ןיקיספמ

' " " םינש גב אוה אזוחמד אתונח תקזח םלועלד ל י הנוי וניברו ן במרה לש ינשה םצורית יפלו
' , לוכי היה אנוה ברד אלמלא ירהש תוטישפב שרפתמ אנוה בר הדומו מגה רמאקד אהו דוחל
. , " ' אוה אנוה בר קרו םויב הריד רקיעד דוחל םוי תריד י ע םינש גב םיתבב וליפא קיזחהל
' . , " הליל תריד ךירצמש אנוה בר וליפאד מגה רמאקו תופוצר םושמ כ ג הליל תריד ךירצמש
. " " . " ש ייע ומצע ן במרה ירבדב ראובמ ןכו צ יא אזוחמד אתונחבד הדומ םיתבב
' ' " רקיעד וז ארבס ריכזה אלש ותטישל םינש ו ךירצ אזוחמד אתונחבד יל אטישפד א בשרהו
" " " ' ' א כ םימי תריד י ע םיתבב קיזחהל היה א א אנוה ברד אלמלאד יעל יל אטישפו םויב הריד
. ' םינש וב
" , " ' " " . לע םידע איבהל ךירצ םיתבבד ןידה איבה ם במרה הנהד ם במרה ישב ע לי ז יפל לבא ב
' ' , " " " ד לה דע איבה אל תופוצר ךירצד אנוה ברד אניד וליאו ב ה נ וט ב יפב תולילה לעו םימיה
38
' , " אתלמ אוה תולילה לע םידע ךירצ םיתבבד המד ראובמ ןייגוסב ירהש השק כלו ש ייע
. , אנוה ברדא םיתב ןידמ השקמ ירהש תופוצרד

' , " ' " " " " ברד אלמלאד מגה תנוכד הנוי וניברבו ן במרב ןושארה יתהכו א בשרהכ ל ס ם במרהד ל צו
' . ' " קיזחי םא םינש גבד תהימ אה לבא םינש וב םוי תריד י ע םיתבב קיזחהל לוכי היה אנוה
" . ' , " קיזחמש ימב יריימ ם במרהו ללכ תומילש םינש ג םש ןיאד תועטוקמ ז רה הלילב אלו םויב
" " " , , ' ל והד םושמ א כ תורזופמ ל והד םושמ אל ללכ הקזח אכיל תולילה ידעלב ןכלו םינש ג
' ' " ' . " , ד להב כ חא ראבתמ םינש וב קיזחהל לוכי וניאש המו הצחמו הנש א כ םש ןיאד תועטוקמ
. תופוצר ןניעבד
' " ) ' " ' ו ךירצד גישמ ד בארהו םינש גב ןתקזחד ם במרה קספ אזוחמד אתונח ןינעלד ק לבא
, " ' ' ,( תועטוקמ ל וה תולילב אלו םימיב םינש ג קיזחי םא םיתבב וליפאד ןויכד ותטישל קו םינש
. " . " " . ' , " ע צו א בשרה ק השמכו אנוה בר הדומו מגה רמאק יאמו אנוה ברדל ןינע ןאכ ןיא כ א
' , ' " " ' ' " . ימד אלד סותה וראיבו םינש ו ךירצ אזוחמד אתונחבד ד בארהו א בשרהו סות יש פ כע ג
, ' תוריפ תליכאל יואר םצעב הדשה םתהד םושמ םינש גבו דוחל םימיב יגסד דבה תיבו הדשל
" . , המ ליעומ מ מו הלילבו םויב הרידל יואר םוקמה ינונח וניאש םדאל אכה לבא הלילב אלו םויב
' " . םלועלד ינתמב בתכ י שר הנהד הארנ הזב ארבסהו תורזופמ בישח אלד ןינעל ינונח אוהש
, " תרידל תויואר תויונחה םצעבד ןויכ ןכלו ש ייע הנש התואב הנממ תאצל יוארה לכ לוכאל ךירצ
, . " תופוצר ןינעל לבא הלילבו םויב המילש הנש אוה ןהל ךרצנה תוריפ תליכא רועיש כ א הליל
(' ' ) ' " הנשה ריבוה םאד םושמ א מע יעל ם בשרה ראיב תופוצר אנוה בר ךירצהש המ לכ הנה
' " הידיד ואלד יתעדא ילג ישניא יקזחמדכ קיזחה אלש ןויכ החימ אל ךכלד ןועטל ק רמה לוכי
, " . יוליג ןאכ ןיאו ותומכ םישנא יקזחמדכ קיזחמ כ א ינונח אוהש ןויכד ןנירמא ריפש הזלו אוה
. . ' , טושפו תורזופמ םינש גב וליפא קיזחהל לוכי ןכלו אוה הידיד ואלד תעד
' . " . " ' .' ' כלו הנוי וניבר כ כו תופוצר ןידב ןורסח יוהד ם בשר יע וכ אתמא ןיבז וכ אמח רב ימר
' " " ותושרב היהד אכיה אוה אנוה ברד שודיחהד אנוה ברד אהב יעל ן רה כ שמ לע יגילפד עמשמ
, ' , םא לבא תופוצר םינש גב תוריפ תליכא ךירצד אנוה בר שדחמד הנש ריבוהש אלא םינשה לכ
" ' . " " עמשמד שגימ י רב יעו תופוצר ןידמ הלע ייותאל צ יאו הקזח ז יאד אטישפ ותושר תחתמ אצי
, " , ' " תוריפ ולכא אלש המ דועו י חת המאה התיה אלש המ אדח תונורסח ב ןאכ שיד כ ג וירבדמ
. " " ש ייע תופוצר ש ג
. ' " ' ' ' רטש ובתכש ןויכ דימ הקזח התלעד ןושארה שוריפה םישוריפ ג ם בשרב יע וכ יל תיא אלק
(: ) ' " . " " רתלאלד הל אריפד אנצ יל ילדב ב ויכ וניצמו ש ייע ק רמה החימ אלו לוק ול שיו םידעב
(: ) ' . רתלאלד נ קל ןנירמאד תורעמו ןיחיש תורוב הב רפח ןכו ךרטש יוחא ןנירמא אלו הקזח יוה
" ' . " " ' , ק רמהל ול היה וכ תורוב הב רפוחבד רמאק ש ג תקזח ןינעלד א בשרה יפו הקזח יוה
, , . קיזחמה םג החימ אלו תוחמל רערעמל ול היהש ןויכד ךרטש יוחא ןנירמא אלו דימ תוחמל
' " " (: ) " . " " , ןינעל וכ תורוב הב רפחד אה שרפל א אד ל ס נ ן במרה לבא א בשרב ש ייע ורטש קרוז
" , " " , " ןנירמא ירה ש ג ךות אוהש ןויכ לבא דימ תוחמל ק רמהל ול היהש ת יפאד ש ג תקזח
(. ) ' " . " , לכב םגד במ ישל ן במרהו ןישימשת תקזח ןינעל ן במרה ושרפמ ןכלו ךרטש יוחא קיזחמל
39
" , " " םש ןיא מ מו ק רמה החימ אלדמ הנושאר הליכא רחא דימ רבדל םילגר אכיא ש ג תקזח
" , " " וניא םלועלד ן במרה תעדש ירה ךרטש יוחא ןנירמא ש ג ךותב וליאד ש ג רחא דע הקזח
(. ) ' ' " . טכ פמד ישל א בשרה לבא ךרטש יוחא תנעט דמוע ודגנכש ןכיה החימ אלדמ ליעומ
) " " הממ אוה החימ אלדמה לכד ש ג רחא דע ללכ החימ אלדמ אכיל אמלעב ש ג תקזחבד
) " ,( ומכ ש ג ךות החימ אלדמ אכיאד םוקמב לבא ורטש קרז הלהש רחאל דע תוחמל ןיתמהש
. " " " " . (' א בשרה ךרד לע פ לי ם בשרב מ יה תעדו דימ ורטש קרוז תמאב וכ תורוב הב רפחב
(. " ' " " ) ןטק דבע ןינעל ה לק יס ח הצק ע עו
, " " ' " איבהש ומכ ש גב ןיקיזחמ רטש םהל שי םאד ז חאזב תוחוקל גמ ש מ וז הטישל השק ןכא
,' ' " איוה ינשל הריכמ רטש ןושארה בתכש דימד ןנירמא אל יאמאו קל מגהמ ךשמהב ם בשרה
. " , ת צו לוק ול שי רטשה ירהש הקזח
. , , , " " הקזחה םהל התלע לוקו רוזיפב הקזח ינש יתרת אכיאד ןויכד ינש שוריפ ם בשרה כ וע
, " ' , ז חאזב תוחוקל גל ימד אלו תופרטצמ ןיפתושה ינש תקזח ןיאש הל אטישפ וז הטישו
, ינשה סנכנ ינשל רכומשכו הדשה לכב ומצעל קיזחמ דחא לכ םתהד םושמ הארנ קוליחהו
, , םמצעל וקיזחה ינשהו ןושארהש המ חכמ אב םגו הדשה לכב ומצעל קיזחמ ישילשהו ומוקמב
' , ' . " א לכד ינשהל ליעומ וניא ומצעל קיזחמ ןיפתושהמ א לכש המ אכה לבא ול תולוע ש גה לכו
' יצחב קיזחמ ינשהש המל ליעומ וניא הידיד יצחב קיזחמ אהש המו החפשה יצחב קיזחמ
, " " . , ארבסהו תופוצר צ יאד ןינעל רטשה ליעומ מ מו םפרצל ליעומ וניא הקולח רטשהו הידיד
" " יקזחמדכ קיזחה אלש ןועטל ק רמה לוכי ה אלבד םושמ אוה תופוצר ךירצש המ לכד הטושפ
, ' , תופתושה תמחמ אוה תופוצר םינש ג קיזחה אלש המ ןאכ לבא החימ אל ןכלו ישניא
. ' , " " תורזופמ םינש גב קיזחמד אליממו לוק ול שיש רטשה י ע ק רמל העודי תופתושהו
, ' ' אמליד וא םינש ו רחא ינשלו םינש ה רחא ןושארל הלוע הקזחה םא הז שוריפל ןייעל שיו
' , . ' יהנ םינש ה רחא וליאד םושמ ינשה דצהכ הארנו םינש ו רחא דע הלוע וניא םהינשל
" ' וניאו רוזיפב לכאש םושמ החימ אלש ןועטל ק רמה לוכי ןיידע לבא םינש ג לכא רבכ ןושארהד
" , הקזח ינש לכא אל ןיידע ינשה ףתושהש ןויכ ק רמה שח אל תופתושה רבדלו ישניא יקזחמדכ
" , , אלדו תורזופמ ל והו םולכ וניא אמלעב שיניא םע תופתושה רטשו אמלעב שיניאכ אוה
, ' . קלסל תופתושה רטש ליעומד אוה הקזח םהינשל שיד םינש ו רחאל קרו ישניא יקזחמדכ
. , ףתושה קיזחיש ידכ היה הינש הנש לכ קיזחה אלש המד ישניא יקזחמדכ תקזחה אלד הנעטה
, " " " לכ ןיאד רטשה י ע תופרטצמ תוקזחה יתשד ר ועו ומצע ם בשרה תעד איה תישילשה הטישו
. ' תופתושה רבדל םיקיזחמ דחי םהינש אלא ומצעל קיזחמ א
, " ' . " ןיפילחמ ויה ךכלד הנוכה וטושפב תופתושה חכתשתש ןיששוח ויהד י ר יפש המ אלד ה דות
" ' , ש ג תקזח םהל היהי אלש ידכ ופילחהש אמעטד שרופמ מגבד הומת לבא וחכשי אלש ידכ
. " ז עז
, ' הנושאר הנשב ןכלו תופתושהמ וחכשי םידעה םינשה ךשמבש ןיששוח ויהד סותה תנוכ אמשו
. " ' המכ רחאל לבא ק רמ השעייו אמוי דחב קיזחי אהש ושח אל תופתושה םירכוז ןיידע םידעהש
. , " " ' הז םג לבא ןיפילחמ ויה ןכלו ש ג י ע קזחומ השעיי אש ושח חכתשי תופתושה רבדשכ םינש
" " קיזחהש הז כ א תופתושהמ וחכשי םידעה םינשה ךשמב םא ס כוס הזב וחיורה המד הומת
' . " " , , וניברב יעו ק רמ השעיי ז יעו אמוי דח וליפא וא הנושאר הנש קיזחהש םידע איבי הנושארב
40
' .' , סותה ירבדו סותה שוריפכ וניא לבא רחא ןפואב איגוסה שרפמו הז ךרד לע השקמש הנוי
. " ת צ
' ' , " ושח אל יאמא סותה תיישוק השק כלד תופתושה לע םידע םש ויה אלש י שר תטיש ןינעלו
" " " " . ם במרה תעדכ ל ס י שרד ל י דימ קזחומ השעיי ןושארהש " ( " " " ) לכ ל זו בתכש א ה נ וט א יפ
" ' " " " קיידו ש ייע וכ ןהילעב תקזחב ה ה םירחא י חת התע ןהש פ עא םהילעבל תועודיה תועקרק
" ( " " ) אלא אמוי דח הב רדש המב יגס אל ק רמ בשחהלד ותעדש ח יה םינכש ב פ לזאה ןבאב
. ' .(' " ) ןיקריפ שיר יעל ונראיבש המכו וכ םהילעבל תועודיה כ שמכו הרומג היאר ךירצ
. " " ' " " רחא ןפואב ןאכ י שר תטיש ץריתש ז ל יס ג ח יולה תיבב ע עו
. " (' ' ) ' ' .' הזב נ שמ א מע יעל יע וכ עבור תיבמ ץוח הלכא
" , ( " ) " .' ל סד הקזח ןינק ןינעל ושרפמ הריכמ א פ ם במרה וכ הנקי יאמב אמנוצ התעמ אלא
, . ןכו תולעב תארוה אוה ןינק ןינעד םושמ וטושפב רואיבהו ןינק ןינעל םג תוריפ תליכא ליעומד
" . , " " ' ע ליד אלא םיעודי םירבדהו תוחמל ק רמל ל והד תולעב תארוה םושמ איה םינש ג תקזח
, , האחמ ררועמ איה ןכלד ןניזחדכו תולעב תארוה איה תוריפה תליכא םצעד הזב רדגה םא
. " . " הנהו ןינקה תלעופש איהו תולעב הרומ םילעבה תקיתשד רדגה ד וא ןינק השוע איה כ ומכו
, , ( " " ) " " ינשה דצהכ עמשמ ןינקל תוריפ תליכא ליעומ וניא רגה יסכנבד מ וז ב פ ם במרה כ שממ
" " . " , ם במרה כ שממ ךדיאמ לבא רגה יסכנב ש ל הזו רכומה תקיתש אוה ןינקה לעופש המד
" , ' לכ רמא רמימד הקזח יוה אל רינד ש ג תקזחמ אנש יאמו ןינקל ליעומ רינ םגד הריכמ להב
, ,' הליכאה םצע אלא םילעבה תקיתש וניא ןינקה לעופש המש עמשמ וכ הב ליעל אברכד אביש
" , , איה רינהש ףא ש ג תקזח ןינעלד אלא תולעב תארוה איה רינ םגו תולעב תארוה הב שיש
" " , " " ס כוס ןינק ןינעל כ אשמ הזמ תלעות ול שיש ןויכ החומ ק רמה ןיא מ מ לבא תולעב תארוה
. " . ע צו תולעב תארוה יוה ומצע רינה
יאווג ינוכשד איגוס
' ' " " ' אלא אהי אל אכה לבא וכ ןיסיס רב יבד יל רמאד ןויכ אישק אל נ רדא נ רד מגה תנקסמ
.' . תעד מגה ירבד רואיבב םינושאר וקלחנ יסכינב םוקו ךרטש םייק ןנירמא אל ימ ארטש טיקנד
, " " ' ' " " הליחתמ םגד נ ר ירבד תריתס לע ץורית ז יא וכ ןיסיס רב יבד יל רמאד ןויכ א שמד ם בשר
" " ' " ) " " ל זו חקולד הדיב המקוא ה ד יעל ם בשרה ירבדב שרופמכ נ רד אמעט והזד ס שה עדי
, " ' םגד ירה ל כע איה ןיסיס רב יבד ואלד ייולגל אימר הידיד ילעד הימקל אמעט שרפמדכ
, " ' " ( " ' " ומכ ירהש ידדהא נ ר ירבד תריתס מגה השקה מ מו נ רד ימעט והזד ס שה עדי הליחתמ
, , ןיסיס רב יבד אוהש ונל טושפ היה וישכע דעד ןויכ איה ןיסיס רב יבד ואלד ייולגל רכומה לעש
, " " היהש םויה יתלב ונעמש אלד ןויכ היאר איבהל ק רמה לעד רמול ונל היה יאווג ינוכש יבג נ ה
. ( " ) ' " , שדחתמש המ רקיע אלא אבר תרבסל וילע ה ד יעל ם בשרה ראיבש ומכו וילע ךרד ול
41
" " ' ' , ם בשר פ שמכו וכ ידיב ארטש טקנד אלא אהי אלד יאוג ינוכשד אה ינאשד איה איגוסה ףוסב
" ' , רטשבד ומכ ןכל רטש םוקמב הנקתנ ש ג תקזח לכד ןויכד יפ תדמוע רטש םוקמב הקזחהד
, " , ארבס וזו רוערע םוקמב הקזחה ררבל קיזחמה לע נ ה רטשה םייקל קיזחמה לעד ונקת
' ) . " ' " , " יעו ייולגל אימר ק רמהד הידיד ילעד אללכל ןנירדה רכמב כ אשמ ש ג תקזחב תדחוימ
(. " , " " : ' " ה יא םש ראבתיש המבו ל אק אניד אבר רמא ה ד ל קל ם בשרה ירבדב
' , " " " מגה רמאקד ארבס ךהו היאר איבהל ק רמה לע אמלעבד אברל הדומ נ ר אנקסמל ז יפלו
" ' ' ' " יאווג ינוכש יבג אבר א שמל ליבקמ אוה וכ אימר הידיד ילע וכ ןיסיס רב יבד ל אד ןויכד
, ,' . " וישכע קרו קיזחמה וא חקולה הכזד ןניטקנ אתשה דעד ןויכד א ארבס לכהו ה עממהד
, , " לע ןכל םויה יתלב קפסה ונעמש אלו ש ג תקזח וא רכמ םש היה אל אמש קפס ונל שדחתמ
" " " . " רטש םוקמב הקזחד תדחוימ ארבס שיד נ רל ל ס ש ג תקזחב קר היאר איבהל ק רמה
.תדמוע
' " . ירבד תריתס לע ץורית אוה וכ ןיסיס רב יבד ל אד ןויכד אמעט ךהד שרפמ הנוי וניבר לבא ב
, " ןירוק לכהש עדי רכומהש ןויכד רמול תדחוימ ארבס שי ןיסיס רב יבד יסכנ יבג םתהד נ ר
" " . ןיאש םושמ ז יא נ ר תעדל חקול הכזש המד אצמנ ול הרכמל ןווכתנ אמתסמ ןכל ןכ וז עקרקל
" , " אל מ מ ןיסיס רבמ והנק אלש אוה ןכ וירבדכ םא וליפאד םושמ אלא ק רמה תנעטל םינימאמ
. , ןכ התוא ןירוק לכהש ןויכ חקמה ללכמ עקרקה האצי
" ' ' ' " " " ץרתל ארבס ז יא וכ ידיב ארטש טיקנד אלא אהי אל אכה לבא מגה א שמד ל צ ז יפלו
" , , " לע גילפ המל אמלעב נ רד אמעט תרבסה אוה אלא ריפש ץרית רבכ ירהד נ ר ירבד תריתס
" ,( " " ) " ז יאו נ רד אמעט וזד ס שה עדי אמתסמ הליחתמ םגו היאר איבהל חקולה לעד ל סו אבר
. " ש ג תקזחב תיטרפ ארבס
' " יאהל יל בישחד אבר ירבד לע בישהל וז ארבסב אב נ רד אידהל הנוי וניבר ירבדב ראובמ ןכו
, , " , היארהל הנוי וניבר ראבמו ארטש טקנד ןאממ היאר נ ר יתיימו הקזח ינש הלכאד ןויכ קזחומ
, " " קזחומ אוה רתויו ד יבב ןתודע הרקחנש ימכ השענ רטשה לע ןימותחה םידע ת המ ירהש
" רערעמה היה אלש םידע םש ןיאו רטש אלב ש ג קיזחהש יממ הז רטשב וז הדשל דריש המב
" , ' " , ןיאיצומ הדשל דרי רבכש פ עא ךרטש םייק יל ןנירמאו אפויזל ןנבר ושח ה יפאו יאוג ינוכשב
. " . " ' " הזל םיכסהש א בטירב ןייעו וירבדב ש ייע וכ רטשה תא םייקיש דע י חתמ הדשה תא
, " . אלו קזחומ אוה חקולהד ןניטקנ יוה אתשה דעד ןויכד אבר תטיש דוסי שריפ ם בשר הנהו ג
. " , הארנו היאר איבהל ק רמה לעו קזחומ השענ רבכ ןכל ותקזחב קפס שיש םויה יתלב ונעמש
" ' " " , ןויכ נ רד אבילא מגה א שמ ם בשרפל ירהש איגוסה ףוסב ושוריפ יפל תחרכומ וז הרבסהש
) " , ' ' " תקזחב תלוז אמלעב נ ר תרבס שוריפ אוה ייולגל אימר הידיד ילע וכ ןיסיס רב יבד ל אד
. " " , ( " אצמנ היאר איבהל ק רמה לע אמלעבד הדומ נ ר םגד אבר תרבס םע תמכסומ איהו ש ג
, ' " ' יאוג ינוכשב אבר תרבס םצעב איה וכ ןיסיס רב יבד ל אד ןויכד מגה רמאקד ארבסהד
" " איהש ןניטקנ יוה אנדיאה דע ןכל ןיסיס רב יבד התוא ןירוק ע וכד ןויכד ק הד ןושלה תועמשמו
" . , ם בשרה תרבס שממ והז ירהו היאר איבהל רכומה לעו חקולה קזחוה רבכו ןיסיס רב יבד
. " , " , היאר איבהל ק רמה לעו ז ע רוערע םויה יתלב ונעמש אלו קזחוהש ןניטקנ יוה אנדיאה דעד
" ,: ,. ' ) ' , , " מ ב בצ תובותכ ב ןיטיג יע סותה תעד םינושאר וקלחנ תורטש םויק ןידב הנהד ע ליו
.( " ) " " (: םויק ךירצהל תוחוקללו םישרויל ןנינעט יא אתגולפ ש ייעו הנעט םוקמב א כ םויק צ יאד גי
(' ' " ) " םוקמב אלש וליפא אמלעב אפסח אוה םייוקמ וניאש רטשד ח יס ת וש ן במרה תעד לבא
" , " " ) ש לד ףא ונממ םיבוג םישרויה לע םייוקמ וניאש רבוש איצוה םאד הזב מ קפנ ש ייעו הנעט
.( איצוהל ןנינעט
42
" השענ רבכ ןכל םויה יתלב רוערעה ונעמש אלו ליאוהד איה אבר תרבס רקיעד ם בשרהל הנהו
" , ךירצו תדמוע רטש םוקמבד תמייוסמ ארבס שי הקזחבד אלא הז םע םיכסמ היה נ רו קזחומ
" , , תקזחב נ ה רטשה םייקל ךירצש םייוסמ ןיד שי רטשבש ומכד אוה רטשל ןוימדהד אצמנ םויק
' " . " " " וליפא םויק ךירצ רטשד אמינ יא ק כ א הקזחה ררבל ךירצש םייוסמ ןיד שיש נ רל ל ס ש ג
" " " ררבל ךירצ וניא נ ר ירבדל וליפאד ש ג תקזחל ותוושהל רשפא ךיא כ א הנעט םוקמב אלש
" ' " " ' . " צ יא רטשד סותהכ רובסי ם בשרהד ל צ כלו הנעט םוקמב א כ יאוג ינוכש ששחמ הקזחה
. " הנעט םוקמב א כ םויק
, " " ' ד הזב ן במרהכ אוה ם בשרה תעדש חיכוהל שי כלד אלא 'יע 'קל (. ) ןועטל דקפנה ןמאנד ע
" " , ( ) ליעומ וגימ ןיאד וגימ ןידמ ז יאד םש ם בשרפו וסנאנ ןועטל לוכי היהש ןויכ העובשב עורפ
, ךמוס ןכל וסנאנ ןועטל לוכי היה דקפנהש ןויכד אלא םידעכ יוהד יעב יאמ ידיב ךרטש תנעט דגנ
' ' .' , יפ סותה לבא וכ ידיב ךרטש ןועטל לוכי דיקפמה ןיאד אליממו דיקפמה דיב ורטש ריאשהל
. ' , " וסנאנד וגימ עורפ ןועטל ןמאנד תוטישפב ןאכ סותה וטקנ ןכו וגימ ןידמ ןמאנד י ר םשב םש
. " יעב יאמ ידיב ךרטש תנעט דגנ עורפ ןועטל לכויש ידכ ליעומ וגימ ןיאד ם בשר תעדש ראובמו
, " " ןועטל ןמאנד ומייקל ךירצ ובתכש רטשב הדומ ל ייקד המ סנרפי ךיא ם בשרל השקי הרואכלו
" ) . ףייוזמ ןועטל לוכי היהש ןויכד וסנאנ יבג ם בשר תרבסכ רמול ןיא םתהו ףייוזמד וגימ עורפ
, , לע הולמה דיב עורפה ורטש ריאשי אל יאדובד וניא יאדו הזד הולמה דיב ורטש ריאשה ןכל
" " " " (. , רטשד ן במרהכ ל ס ם בשרהד ל צו ומייקל לכוי הולמה ירהש ףייוזמ ןועטל לכויש ךמס
, " , יוהד עורפ רמול ןמאנ ריפש ןכלו הולה תנעטל צ יאו םצעב ףייוזמ תקזחב אוה םייוקמ וניאש
. ריתהש הפה אוה רסאש הפה
' " " ינוכשד ךהל תורטש םויק ןיד המדמד ןאכ מגה ירבדל ם בשרה סנרפי ךיא השקי בוש כ או
,( ) ' . ךכ הנעט אלב וליפא םויק ךירצהל רטשב ורימחהש ומכד מגה תנוכד קוחדל ךירצו יאווג
( ) " " " ךירצהל יאווג ינוכשד רוערע םוקמב תדמוע רטש םוקמבש ש ג תקזחב ורימחהש נ רל ל ס
, . ששח אוהד ונימצעמ הזל ןיששוח ןיא יאווג ינוכשב היהש רערע אלש םוקמב לבא הקזחה םויק
. , רתוי בורקה ףויז ששחל ימד אלו קוחר
, " ' , " . אמלעב אבר תרבסמ איצוהל אב נ רד הנוי וניבר יפל לבא ןייגוסב ם בשרה שוריפל הז לכ ה
" " , " צ יא ת המש ףא קזחומ רטשה לעב בישח אל רטשבד ומכד חיכוהלו ש ג תקזחב קר אלו
" , , " , אברל ל סד המ לכ ירה היאר וז המד רתויב המתי יאווג ינוכשד רוערע םוקמב נ ה םויק
, השענ רבכו הקזחה לע רוערע םוש םויה יתלב ונעמש אלש םושמ אוה קזחומ בישח חקולהד
. " . רטשה םייקתנ אלש לכד תורטש םויקל ותומדל רשפא ךיאו ם בשרה ראיבש המכו קזחומ
. , ( ) םלועמ ודי לע קזחומ השענ אלו ארקיעמ ןנברדמ אפסח בישח
' " " ' היה רכומה רערע אלש דעד סותהכ אלא ן במרהכ ל ס אל הנוי וניברד חרכומ היהי כלו
, , , ימדו םויה יתלב רוערעה ונעמש אל ירהו םויק ךירצמש אוה רוערעה קרו רשכ תקזחב רטשה
. יאווג ינוכשד אהל
, " ' םייוקמ וניאש רטשד בתכ וירבד ךותבו ןייגוסב הנוי וניבר שוריפ םע םיכסהש א בטירב יע לבא
. " " , ן במרה תטישכ ל סד עמשמ הז ןושלד אוה אמלעב אפסח
" , קזחומ אוה רתויד םושמ תורטש םויקמ נ ר תייאר ראבמד ומצע הנוי וניבר ירבדב ןייעל שי דוע
" " , " , ק רמה היה אלש םידע ול ןיאו ש ג קיזחהש יממ ת המ רשכש ןויכ םייוקמ וניאש רטשב
" , , " רוערע םוקמבד ןניזחד ןויכד רמול ל וה וטושפב וז תוכיראל ךרצוה המלו ש ייע יאוג ינוכשב
43
, " , רוערעה ונעמש אלש ףא ק רמה תקזחב עקרקהו הנוילעה לע רכומה די רטשהב קפס דלונש
. " " , יאווג ינוכשד רוערע י ע דלונה קפסה ןינעל נ ה םויה יתלב
" " . אמעט םישרפמו ם בשר תטיש דוסי לע םיקלוח א בטירהו הנוי וניברד יל עמשמ הז לכמו ו
, , ףאד אברד אמעט אלא םויה יתלב רוערעה ונעמש אלש םושמ אל ירמגל רחא ןפואב אברד
" , , וליפא מ מ הרומג היאר הניאו תרערועמ הקזח איה ירהו הקזחה לע יאווג ינוכשד רוערע אציש
. " , " ה עממהד ןנירמא בושו קזחומ ותושעל פ כע הליעומ וזכ תרערועמ הקזח
" , , ) הזכ רערועמ חקמ וליפאד רמול ונל היה מ מ חקמה לע רוערע שיש ףא ןיסיס רבד יסכנב ןכו
. ' . אברדא אברד מגה השקמ ןכלו קזחומל חקולה תא תושעל חכ ול שי
, , " וניאש רטש םגד הנוי וניבר ראיבש ומכו רטש ןידמ היאר איבמו וז ארבסמ איצוהל אב נ רו
, " אששח אלא וניאו קוחר ששח אוה ףויז ששחה ירהד תרערועמ הקזחמ תוחפ וניא פ כע םייוקמ
" , " וניאש רטש ידי לע קזחומ השענ וניאד ןניזח מ מו ללכ ול ןיששוח ונייה אל ת המו ןנברד
. " " , הנוי וניבר ןושלב דאמ םינווכמ םירבדהו תרערועמ הקזח י ע קזחומ השענ וניאש ש כו םייוקמ
. " ש ע
" ' " " , " . יבד ל אד ןויכ מגב א שמ ם בשר שרפמש ןויכד ןכ שרפל לוכי וניא ותטישל ם בשרה לבא ז
" " " " , ' ' ק רמה לעד אברכ אמלעב נ רל ל ס ט המד הנוכהד ייולגל אימר הידיד ילע וכ ןיסיס רב
' " , ינוכש יבג אבר תרבסל ליבקמ אוה וכ ןיסיס רב יבד ל אד ןויכד הז םעטד אצמנ היאר איבהל
" ' . " , רב יבד איהש ןניטקנ יוה אתשה דעד ןויכד ם בשרה תרבסכ עמשמ מגה ןושלו נ שמכו יאוג
' . הנוי וניבר תרבס לבוס הזב מגה ןושל ןיאו רוערעה עמשנש םדוק קזחוה רבכ ןכל ןיסיס
. " שרפמ אוה ירהש ידימ אישק אל ותטישל הנוי וניברל לבא רערועמ ןינק י ע קזחומ השענד
" ) ' " ' התוא ןירוק ע וכש עדי רכומהש ןויכד ירמגל רחא ןפואב וכ ןיסיס רב יבד ל אד ןויכ מגה ירבד
. ,( " , אבר תרבסל ןינע םניאו ל נכו וז הדש ול רוכמל ןווכתנ אוה םג ןכל ןכ
" " " . אהי אל שרפל שי דוע ל זו רטשמ נ ר תייארב רחא רואיב דוע בתכש הנוי וניבר ירבדב ע עו ח
" ' םושמ ותליכא ררבל קיזחמה ךרטצי אלש רמימל תיעב אק ט מ רמולכ וכ ארטש טיקנד אלא
, , " אל ירטשב רהדזימ אל ןינש תלתמ יפטד רטשה תדיבאב העישפ וילע ןיא ש ג קיזחאד ןויכד
" , ןנירמא אל ה יפאו םולכ עשפ אלו רהזנ ירה ודיב רטש שיש ימ אלה ארטש טיקנד אלא אהי
" ' , התא תעשפ אלש פ עא יל ןנירמא אלא ודיבש רטשב וב קיזחמש הדשב הכזי עשפ אלד ןויכ
" " , עשפ אלש פ עא נ ה ךסכנב םוקו ךרטש םייק ךכלה ךלש וז הדשש היאר איבהל התא ךירצ
. " ' ל כע וכ ולש וז הדשש היאר איבהל ךירצ
, , רמאק אבר ירהו עשפ אלד םושמ אברד אמעטד עמשמד םימותס םירבדה אטהיר םופלו
" . , " אברד אמעטד ם בשרה תרבס יפלש יאדובו ןאכל העישפ ןינע המו ה עממה םושמ אמעטד
. , , םג ראובמכו ללכ העישפל ןינע ןאכ ןיא םויה יתלב רוערעה ונעמש אלו קזחוה רבכש םושמ
" , ' ' " ' " ליבקמ הז ם בשרה תעדלד ייולגל אימר הידיד ילע וכ ןיסיס רב יבד ל אד ןויכ מגה א שממ
השענ רבכ ןכל רכמה ללכב אוהד תוטישפב ונספת וישכע דעד ןויכד ושוריפו אבר תרבסל
, אלב קיזחהש המל ןינע ןאכ ןיאו היאר איבהל רערעמה לע וישכעו רוערעה םדוק קזחומ
.העישפ
הליעומ תרערועמ הקזח וליפאש םושמ אברד אמעטד הנוי וניבר תעדש ראבתנש המל לבא
, אלב תומילשב התיה הקזחה השעמשכ אקוד והזד ףיסוהל ןאכ ותנוכד הארנ קזחומ ותושעל
" " , " , אברל ל ס ג הכב רטשה תא קורזל יאשר היהש דע יפושב ש ג לכאש תעגמ ודיש דע העישפ
44
" " . " םג כ אד נ ר גישמ הז לעו קזחומ ותושעל הקזחה הליעומ מ מ הקזחה לע רוערע שיש ףאד
. , , וילע לטומ היהש המ לכ השעש ןויכ רערועמ אוה וישכעש ףא קזחומ ותושעל ליעוי רטש
A
" ןויכ לבא הז עקרקל ןינקה השעמ ליעוה םא רוערע שיש ףא ןיסיס רב יבד יסכנב הז ןיעכד ל צו
( ) ןתונ ןידה היה וז עקרקל ליעוה םא קפס שיש קר תומילשב ןינק השעמ םש היה יאדובש
. " ה עממהו קזחומ ותושעל ליעוי אברלד
יאווג ינוכשד רוערעה תוהמ
" , היהש שוריפהד הנוי וניברו ן במרה תעדו םינושארה וקלחנ יאוג ינוכשד רוערעה תוהמ רואיבב
' " " ' . יפש ן במרה ד וסב יעו תעמשנ ותאחמ ןיאש וא תעמשנ הקזחה ןיאש םוקמב הקוחר הנידמב
" " " םוקמ וניאש בורק םוקמב הוהד ידהס ךדיא יתיימד דע נ ר הינמיהו ל זו נ רו אבר תתגולפ דוסי
' ותקזח םייקל הלה ךירצו הנעט יתנעט םורח םוקמב תקזחה ינפב אלש ןעוט הזש ןויכד םורח
. ותקזח ערהל ךירצ הלהו ותושרב אוה ירה קיזחהש ןויכמ רבס אברו תקזחה אל הז ונעט וליאכ
" . םויקל הל ימדמ נ ר יתיחמ ןעוטב האחמה לע היאר איבהל ךירצש םשכ םורח לש היארב
. " , ל כע האחמל הל ימדמ אברו אפוג הקזח
" " ' לעו הנעט ותנעטד הקזחה השעמ םצע לע ק רמה רערע םאש ן במרהל ול טושפ הזד יפ
. , ןעוט םאד ארטוז רמד אהמ ןכ דמלש רמול בורקו הזב גילפ אל אבר םגו היאר איבהל קיזחמה
, רמאש אוה אבר ירהש הזב הדומ אבר וליפאו היאר איבהל קיזחמה ךירצ תולילב רד היה אלש
" ' ) . אבר ירבד תריתס השקהש ף ירב יעו הלילבו םויב רדש דיעהל םירכוש איבהל ךירצש
" " ' .( " ' , , ק רמה ןעט םאד ן במרהל יל אטישפ ךדיאמו ה יא קל ראוביו רחא ןפואב ץריתו ידדהא
, " – – היאר איבהל ק רמה לע הקזחה תא לטבמה רבד םש היהש הנעט איהש החימ רבכש
, " " אלש חיכוהל קיזחמה לעש ןנירמא אלו החימש םידע איבהל ךירצ ק רמהד מ כב שרופמ ירהש
, " " " . תעצוממ איה יאוג ינוכשד רוערעהד נ רו אבר תתגולפל ן במרה ראבמ ז יפעו האחמ התיה
, הקזחה תא תלטבמה האחמ םש היהש רוערע ןיבל ללכ הקזח השעמ םש היה אלש רוערע ןיב
, " הליעוה אלש ןעוטש אלא הקזח השעמ םש היה םנמאש הדומ ק רמה יאוג ינוכש תנעטב ןאכד
, ' " . אברו הקזח םש היה אלש רוערעל יל המדמ נ ר ןכלו הנידמב ומע היה אלש ןויכ הקזחה
. ' הקזחה תא תלטבמה האחמ םש התיהש רוערעל יל המדמ
" , " כ א םויה יתלב רוערעה ונעמש אלו קזחוה רבכש םושמ אברד אמעטד ם בשרה תטישל הנהו
. " לטבמה רבד לע וא הקזחה ףוג לע אוה רוערעה םא יל המד ן במרה לש הז רואיבל םוקמ ןיא
" . , " , ן במרהד הארנו םויה יתלב רוערעה ונעמש אלד רוערעה ינפל קזחוה רבכ ס כוס הקזחה תא
, " הקזחה תייארש םוקמב וליפאד םושמ אברד אמעטד הנוי וניבר תעדב ראבתנש ךרד לע ל ס
" . " , " ן במרה קלחמ הזבו ה עממהו פ כע קזחומ ותושעל הפי החכ הקזחה השעמ לבא תרערועמ
" וליפא הליעומ וזכ הקזח ןיאש ידומ ע וכ הקזחה השעמ םצע לע היה רוערעה םאד ריפש
) . , רד היה אלש רערעמשכ ןכלו תומילשב התיה אל אמש הקזחה השעמד קזחומ ותושעל
(. םא ךדיאמו הלילבו םויב הב רדש םידע איבהל קיזחמה ךירצש הדומ אבר וליפא תולילב
A " " עומשל השק כ א הנעט אלב וליפאו אמלעב אפסח יוה םייוקמ וניאש רטשד ן במרה תטישל םנמא
. , עמשמו םולכ וניא םייוקמ וניאש רטשב קיזחהש המ ירה עשפ אלש רמול ךייש המ רטשה םייק אל םאד ןוימדה
, " " וישכעש ףא קזחומ השענ העישפ אלב רטשב קיזחהש ןויכ ןכלו רכומה ןועטיש דע םויק צ יאד ל ס הנוי וניברד
. רוערע וילע ארקנ
45
" , ןידכ קיזחהש ןויכד הדומ נ ר וליפא הקזחה תא תלטבמה האחמ םש התיהש אוה רוערעה
) . " היה אלש הליעוה אל לבא הקזח השעמ םש היהש אוה רוערעהשכו ה עממהו קזחומ השענ
.' , " ( וכ הל המדמ רמ נ רו אבר וקלחנ הזב הנידמב ומע
, " . היאר איבהל ק רמה לעד ןנירמא החימש רערעמשכ המל השקה תמאב הנוי וניבר הנהו ב
" . " " ן במרה ירבדמו היאר איבהל קיזחמה לעד נ רל ל ס הקוחר הנידמב היהש רערעמשכ וליאו
" , " האחמ לע א כ ללכ המצע הקזחה לע הניא רוערעהש לכד הזב אוה קוליחהד ל סד ונדמל
. " " ה עממהו קזחומ השענד ידומ ע וכ הקזחה תא תלטבמה
, (. ) " " החימ אלדמ הקזחד אמעט רקיעד במ ן במרהל ל סד ןויכד הזב ןנובתהל ךירצ יכ םנמא
, , " " החימ אלדמ היאר אכיל ןכלו תוחמל לכי אלו הקוחר הנידמב היהש רוערע יל המ ס כוס כ א
" , " " . , ןיאשכ ס כוסד ימד אל מ מד ל צו החימ אלדמ היאר אכיל ןכלו החימ תמאבש רוערע יל המ
" , " , " ומע היהשכ כ אשמ האחמ ררועמה השעמ ז יאד הקזחה השעמב רסח הנידמב ומע ק רמה
. " , הקזחה תייאר תא תלטבמה האחמ םש התיהש ןעוט ק רמהש אלא ןידכ איה הקזחה הנידמב
. " ת צ יתכאו
, " " , ' וניאר אלד החימ אל ק רמהש םידע איבהל קיזחמל א אש וא םיצורית ב ץרית הנוי וניברו
– " " . הקזח םש התיה אלש חיכוהל קיזחמהל א אד ןויכד הנקת איהד נ היפכ ותנוכו היאר וניא
– " " ןכל ש גה לכ החימ אלד דיעהל ולכויו ק רמה ידי ךותמ םדי הזז אלש םידע אצמי הפיאד
(. ' ) . " דועו וירבדב רחא רואיב ךשמהב יע לבא ק רמה לע האחמה רוריב תבוח תא םימכח וליטה
, " ןעוטש ןמז לכ לבא םידע ינפב תוחמל ק רמה לע יאדו הרומג הקזח קיזחהש ןויכד ץרית
" , , " ק הד הארנו המותס ותנוכו ש ייע הקזחה תא רקוע אוה ירה הנידמב ומע יתייה אל רערעמה
, " " רבכ הקזחה תא לטיבו החימש ןעוט ק רמהש אלא הנידמב ק רמה םע ןידכ קיזחהש לכד
" , " תעד ןידכ הקזחה התיה אלו הקוחר הנידמב היהש רערעמשכ כ אשמ ה עממהו קזחומ השענ
. " . " " ן במרה תעדב ונראיבש ךרד לע הזו תרערועמ הקזח י ע קזחומ השענ אלד נ ר
, " " " ' . השקהו וילע ךרד ול היהש ונייה יאוג ינוכשד ם בשרה שוריפ איבהש ד רב ן במרב יעו ג
" " " רדש היאר איבה אלש ןמז לכ אלהו אברד ט מ כ א הקזחה הזב הלטבתנד אתיא םאד ן במרה
' . " םצע לע רוערע אוהש יפ ש ע םילעבה םע רדש ימל הקזח ןיאש הקזח ידיע איבה אל ודבל
' " . , לכד יל אטישפד ותטישל ן במרהו היאר איבהל קיזחמה לעד אטישפו הקזחה השעמ
. ונבתכ רבכו היאר איבהל קיזחמה לעד הדומ אבר וליפא הקזחה השעמ םצע לע רוערעהש
, " הדומ אבר וליפא תולילב רד אלש רוערע םוקמבד ארטוז רמד אהמ ןכ דמל ן במרהד הארנד
. הלילבו םויב הב רדש םידע איבהל ךירצד
' " רוערעה ונעמש אלו קזחוה רבכד םושמ אברד אמעטד ימעטל ם בשרהד הארנ ראבתנש המלו
, רבדב רוערע ןיבל הקזחה השעמ םצע לע רוערע ןיב קלחל םוקמ םוש ןיא הזבו םויה יתלב
' " . , " . ימעטל ן במרהו קזחוה רבכו םויה יתלב רוערעה ונעמש אל ס כוסד הקזחה תא לטבמה
. " , " נ שמכו הנוי וניבר ךרד לע אברו נ ר תתגולפ שרפמד
" , " רדש םידע איבהל ךירצש אברל ל ס המל ארטוז רמד אה השקי תמאב ם בשרה תעדלו
" , " , , א שמכו ה עממהו קזחוה רבכ םויה יתלב רוערעה ונעמש אלש ןויכד אמינ אל יאמאו תולילב
, " . ונעמש אלד ארבסהד אתיל ארקיעמ אישוק ם בשרהלד הארנ לבא יאוג ינוכש ןינעל אבר
, תעדה לע הלוע היה אל ותנעט אלמלאד יאוג ינוכשד רוערעב אקוד ךייש םויה יתלב רוערעה
. " , " ונעמש אלד ןנירמא הזבו הזב קפתסהל ת כהמד וילע ךרד ק רמל היה אלש רוריב ךירצהל
" . עדיל םיכירצ ונאש טושפ ז רה הלילו םוי תרידב לבא קזחומ השענ רבכו םויה יתלב רוערעה
" , םימיה לע םידיעמה םידעהש ןנירמא ק רמה רערע אלש לכד אלא תולילב םג םש היהש
46
" . , " ק רמהש םוקמב לבא תולילב םג םש רד אמתסמ םימיב םש רדש לכד כ ג תולילל םיליעומ
. , , ארקיעמ הקזחל אתילו תולילה לע רוריב ונל היה אל םלועמד אצמנ אמתס ךה ערתאו רערעמ
" , " . איבהל ק רמה לעד ןנירמא החימש רערעמשכ המל הנוי וניבר תיישוק ם בשרהל השקי םג ד
" . " " , ג הכבד רשפאו היאר איבהל קיזחמה לעד נ רל ל סד יאוג ינוכשד אהמ אנש יאמו היאר
" " הליעומ החימ ק רמהש רוערע שיש ףא ןידכ קיזחמה קיזחהש ןויכד הדומ ם בשרה וליפא
" " . " " ןויכד הנוי וניברב ץורית ךדיאכ ם בשרה רובסי נ יא ה עממהו קזחומ ותושעל פ כע הקזחה
. " , " ק רמה לע רוריבה תבוח תא םימכח וליטה החימ אלש םידע איבהל קיזחמהל א אש
" , " א אש ןויכ החימש היאר איבהל רערעמה לעד ןושארה וצוריתב הנוי וניבר כ שמ תמאב ןכא
, איוהד ותנוכ ןיאד עמשמ ונושל תוטשפ היאר וניא וניאר אלד הז לע היאר איבהל קיזחמהל
, " " . שריפד רטשד אהמ אבר דגנ נ ר תייאר ראבל כ שמ ךרד לע ותנוכ הארנ אלא תדחוימ הנקת
, ( ) גישמ הז לעו קזחומ השענ ותקזחב עשפ אלש ןויכד אברד אמעטד ינשה ושוריפב הנוי וניבר
" .' . " " " ןאכ ותנוכד הארנ ז יפעו יעל הז ונראיבו קזחומ השענ אל מ מו עשפ אל כ גד רטש ןידמ נ ר
" , , " ררבל תואיצמב א א תמאבש אלא ותקזחב עשפ אלש קר אלד הדומ נ ר וליפא ןאכד רמול
" " , " " , נ ר וליפא ג הכבו החימ אל ק רמהש םידע איביש א א ירהד הזמ בוט רתוי ןפואב הקזחה
. " , " " ה עממהו קזחומ ותושעל פ כע הליעומ ירשפאה תדימב קיזחמה י ע הררבתנש הקזחד הדומ
" ף ירה ירבדב
" , " " " " " ' אהמ ש מו היאר איבהל ק רמה לעו ה עממהד אברל ל ס ךיא ושקהש מ י םשב ף ירב יע
, " ' אברו הז לע םידע איבהל קיזחמה ךירצ תולילב קיזחה אלש ןעט ק רמה םאד יעל ןנירמאד
" , " . ' הכזד אברל ל ס ןכלו ק רמל םידע ןיאשכ יריימ ןאכד וצריתו םש ראובמכ ןכ יל אריבס ומצע
" " " . ןויכ ללכ הקזח ינש ל מל כ אד הז לע גישה ף ירהו ריתהש הפה אוה רסאש הפהד קיזחמה
. " (: ) ' ללכ הקזח ינש צ יא רסאש הפה קיזחמהל שיש םוקמבד ראובמ זי תובותכ מגבד
" ( " ' ) " " תרבסל וליאו ה עממהד םושמ אמעט רמאק אברד ף ירה וק דבלמ ב צ מ יה תטיש הנהו
" " . " " " יסכנד אהל ןינע ןאכ ןיא מ יה שוריפ יפלד ק וע ס אשפה ול שיש ל פת הזל ךירצ המ מ יה
" ' " . " , אהי אלד םושמ נ רד אמעט מגה קיסמד ק וע ס אשפה ול היה אל םתהד ללכ ןיסיס רב יבד
" , ' ' םש שי םא פ נממ ירהו יסכנב םוקו ךרטש םייק יל ןנירמא אל ימ וכ ארטש טקנד אלא
" " , " ( " ) " כ א ס אשפה םש ןיא םאו רטשה םייקל חקולה ךירצ המל כ א םידע ק רמל ןיאד ס אשפה
. יאווג ינוכשד אהל ןינע הז המ
, " " " . קזחוהש המב אלא ס אשפה ןידב וניא אברו נ רד אתגולפ רקיע מ יהל םגד חכומ הז לכמו ב
" " . , " אישוקה קלסל א כ מ יה ואב אלו םינושארה ראש ושריפש ךרד לעו רוערעה ינפל ותקזח י ע
, " , הזבו יאדו ק רממ יקופאל האב הקזחהד יריימ םתהד תולילה לע םידע איבהל ךירצד אהמ
. " " " , " וקלחנ הזבו יאדו ק רמ םש ןיאשכ יריימ נ רו אבר כ אשמ ותליכא ררבל ךירצש ידומ ע וכ
, " , " " " םגו נ ר גילפ יאמאו ש ג תקזח ךירצ יאמא כ א ס אשפה ול שיש ןויכ ןבומ וניא ןיידעש אלא
. " ' יאדו ק רמ םש היהד ןיסיס רב יבד יסכנל יל המדמ ךיא
, " , . תועמשמ ןכא יאווג ינוכש תנעט םישרפמ םה ךיא שרופמ וניא מ יה ירבדב הנהד םידקנו ג
" " קוחר םוקמב היה הריכמה תעשבש ןעוטש ומצע ף ירה שוריפכ םישרפמ םניאד ף ירה ירבד
47
" ,( " " ) ינוכש םילימה שוריפש עמשמ ךדיאמ לבא מ יה שוריפמ יקופאל אב ף ירה שוריפ ירהש
. " " " " " " " מ יה תעדל םילימה שוריפ והמ שרפל ף ירהל ל וה כ אד ף ירהו מ יה ןיב הנתשמ וניא יאוג
, " ' , " אלא ומצע ף ירה יפש ומכו קוחר םוקמ ונייה יאוג ינוכשד םישרפמ מ יהד הזמ עמשמו
, , , " הקזחה לע רוערע יוהו םוריח םוקמב ונייה הקזחה תעשב קוחר םוקמב היהש הנוכה מ יהלש
" , " תעשב קוחר םוקמב היהש הנוכהד שרפמ ף ירה וליאו הנוי וניברו ן במרה שריפש ךרד לעו
.( " " ' ) , ה יא ךשמהב רתוי ראובי ף ירה ישו קיזחמה לש הנעטה םצע לע הנעט יוהו הריכמה
, " " " " " ' " . תמאב הנה ללכ ש ג תקזח ל מל כ א ס אשפה ןאכ שי מ יה יפלד ןויכ ק השמב הנהו ד
, " ( " : ) ' " קיזחמהו ק רמהל םידע ןיא םא וליפאד התניבז אל יאנימ תאו ה ד ל קל ם בשרה תטיש
' ' . , יל ןנירמא ג ךותד םושמ השירדה ראיבו הקזח ינש לכא אלש לכ ןמאנ וניא התניבז ךנימ ןעוט
, " " " . , הפה ול שיש ףאד מ יהל ל סד הארנ ז יעכו רסאש הפה דגנ וליפא ליעומ הזו ךרטש יוחא
. ' " " , ךרטש יוחא יל ןנירמא ןכ אל םאד ש ג תקזח ךירצ מ מ רסאש
. " , " " הזבו ק רמה תושרב םיסכנהו ליעוי אל ס אשפה םג ש ג תקזח ןאכ ןיא םא ןייגוסב ןכלו
" " , " " , " ל ס נ רו ןידכ ש ג תקזח םש היהש ןנילתו קזחומ השענ רבכד ל ס אברד אברו נ ר וקלחנ
' " . , איבהל ךירצש יעלד אהב כ אשמ םינושארה ראש ושריפש ךרד לעו הקזחה ררבל ךירצד
" , " איצוהל הכירצ הקזחהש ןויכד ידומ ע וכ הזבו ק רמ יאדו םש היהש יריימד תולילה לע םידע
. " הקזחה ררבל ךירצ יאדו ק רממ
" " , " " " היה אל ק רמהש חיכוהל ס אשפה ליעוי אל יאמאו ותליכא ררבל ךירצש נ רל ל ס המל ת או
" " . םוקמב היהש ונייה יאוג ינוכשד םישרפמ מ יהד ונראיבש המ י פע אחינ הז לבא יאוג ינוכשב
" , , ש לו היה ןכ םא עדוי וניא ומצע קיזחמה ירהו תעמשנ האחמה וא הקזחה ןיאש םוקמב קוחר
. " ס אשפה הזב
" , ' ' " . הדומ אבר וליפאו ק רמ יאדו היה םתה ירהו ןיסיס רב יבד אהל מגה יל המדמ ךיא ת או ד
, " " . אפוג והזד אלא הזב קלחמ וניא ארקיעמ ס שה נ היאד הארנ הקזחה לע םידע איבהל ךירצש
,' " איצוה תמאב םא וליפא שוריפ יסכנב יאק רכומ םתהד אברד אבילא ס שה ץרתמש המ
" , " " " יאוג ינוכשד אהב כ אשמ ותקזחב עקרקה ק רמ יאדו אוהש ןויכ מ מ חקולה י חתמ עקרקה
' . " תולילה לע םידע איבהל קיזחמה ךירצד יעלד איגוסו יסכנב יאק חקול ןכל ק רמ יאדו םש ןיאד
. ' ןאכ מגה תנקסמכ אוה
' ' . םא םתה ירהו וכ ארטש טקנד אלא אהי אל מגה תנקסממ ונישקהש המ השק אלד אליממו ה
. " " . " " ס אשפה אכילו ק רמ יאדו םש שיד יריימ תמאבד םויק צ יא ס אשפה שי
A
' יאק מגה ירהש
, " " , " " אל וא ק רמ יאדו םש שי םא ןיב קלחמ וניא נ ר ירהו ידדהא נ ר ירבד תריתס בשייל נ רל
, " " " " , " חקולהל םינתונו ק רמה ןמ ןיאיצומד נ רל ל ס מ מו ק רמ יאדו אכיא ןיסיס רבד אהב ירהד
' " " " יאק רכומ םתה מגה ירבד שוריפ אוה ק רמ קפסל ק רמ יאדו ןיב םיקלחמ מ יהש המ לכו
. , " ' ' אברד אבילא אלו נ רד אבילא מגב רמאנ הזו וכ היסכנב
" ' , ' " " " " . ןעוטש יריימד ל י תובותכב מגהד תובותכב מגהמ מ יה לע ף ירה ק השמ םג אחינ ז יפלו ו
" ,( " " ) " רסאש הפה ירה ז ע םידע ול ןיאש ףאו ם בשרה תעדל יולה תיבה כ כו ש ג םש היהש
" , " תקזח םש היה םא עדוי וניא ומצע קיזחמהד ןאכ כ אשמ ש ג םש היהש ונימאהל ליעומ אפוג
" " , , , " לעד נ רל ל ס ןכלו קיזחמהל עודי וניא הזו קוחר םוקמב היה רערעמה אמשד ןידכ ש ג
. " , קזחוה רבכש םושמ א כ גילפ אל אברו היאר איבהל רערעמה
A . " " ןייגוסל ימד אלו ףייוזמ רטשה ןיאד ררבמ אפוג ס אשפד ןמאנ אוה ס אשפה חקולל ול שי םא יאדובו
. " הזמ עדוי וניא ומצע קיזחמהש ןויכ יאוג ינוכשב היה אלש ררבל לוכי ס אשפה ןיאד
48
' " " " . יוחא יל ןנירמאד םושמ אוה ש ג ךות רסאש הפה ליעומ וניאד אמעטד ל שפא ךיא ת או ז
) " , ןיא ןכלו הקוחר הנידמב היה רערעמה םא עדוי וניא קיזחמהד מ יה תעדש ונרמא םגו ךרטש
" ,( ריפש כ א הקוחר הנידמב היה רערעמהש עדי אל םא ירהו הז לע רסאש הפהד תונמאנה ול
. " ךרטש יוחאד אתועירה ןאכ ןיא הקוחר הנידמב היהש ררבתי תמאב םא וליפא כ או ורטש קרז
, , ' ' המ לכו ולש תיבהש רסאש הפהד תונמאנ ול שי קיזחמה תמאב םאד ונירבד לע כל ק דועו
" " " , " איבהל קיזחמה לעד נ רל ל ס ךיא כ א ךרטש יוחאד אתועירה קלסל קר אוה ש ג ךירצש
. ' , אתועיר ןאכ שיש היאר איבהל רערעמה לעד רמול םיכירצ ונייה כל ירה היאר
" היאר שי רבכ הנושאר הליכא רחאד ן במרה תטיש לע טפשמה רעשה תיישוק ןיעמ והז ןכא
' , ' " " , רעשה קהו ךרטש יוחא יל ןנירמא ש ג ךותד םושמ קר אוה ש ג ךירצש המו החימ אלדמ
, " " " הנושארה הנשה לע א כ םידע ול ןיאש אלא ש ג םש היהש ןעוט קיזחמהשכ כ אד טפשמה
. " ש ג םש היה אלש היאר איבהל רערעמה לעד אמינ
(. ) ' ךות ורטש קרזש הרזומה ותוגהנתהד הניא ךרטש יוחא ןינעד בשייל טכ יעל ונבתכ רבכו
, , " חיכוהל אבש לכ ןכל תועקרקה לע רטש ןיבתוכש ןויכד ןינעה אלא ותנעט לע אתועיר איה ש ג
" , , לוכי כ אא םצעב העורג ותנעט איוה רטש ול ןיאש לכו רטש איבהל ךירצ עקרק לע ותולעב
. " " העורג ותנעט ןיאו ורטש קורזל יאשר יזאו רטש םוקמב ש ג תקזחד ש ג םש היהש חיכוהל
" , " , לכ ס כוס ואל םא הקוחר הנידמב ק רמה םא עדי קיזחמה םא יל המד ןאכ םג אחינ התעמו
" " , " י ע וליפאד מ יה תעדו העורג ותנעט איוה רטש אלב תיבב תוכזל אבו ש ג תקזח ול ןיאש
, איה רטשבש תודע אלב הנעט לכד אוה אללכו הנעטב היכז וז םגד תוכזל לוכי וניא רסאש הפה
. " . הנידמב היה רערעמה םא עדוי וניא ומצע אוה ירהו אקוד ש ג תקזחל ךירצו עקרק לצא העורג
, " , " , אברו נ ר הזב וקלחנ ןכלו ןידכ ש ג קיזחהש רמול רסאש הפהד תונמאנה ול ןיא ןכלו הקוחר
. " ל נה לככו
" " " . ןמזב אתמב היה אלש ןעוט ק רמהד רחא ןפואב ןייגוס שרפמו מ יה לע קלוח ומצע ף ירהו ח
. הלוכי הניא הקזחהש ןויכד ונייהו הנעט המע ןיאש הקזח קיזחמה תקזח יוה וירבדלו הריכמה
" ) . ןיא יאמאד השקה ן במרהש אלא הנעטהו הקזחה ןיב ףוריצ ןיא אתמב ומע היהש תורוהל
(. אתמב היהש ררבל הלוכי הקזחה
" . " " " ךרצוה המל ק ועו תולילה לע םידע איבהל ךירצד אהמ מ יה תיישוק ז יע תצרותמ ךיא ע ליו
" , " קוחר םוקמב היהש ןעוטש הנוי וניברו ן במרה ךרד לע שוריפ אל המלו הז שוריפל ף ירה
" " , " " . םידע ק רמל ןיאד םיפיסומ מ יהש אלא ןכ םישרפמ מ יה םגד נ שמל טרפבו הקזחה תעשב
, " " , " שוריפה רקיעב לבא ללכ הקזח ינש ל מל ןכ םאד ף ירה קלוח הז לעו ס אשפה םש שי ןכלו
. " קולחל ף ירה ךרצוה המל הקזחה ןמזב קוחר םוקמב היהש ונייה יאוג ינוכשד
, " אוהו תולילה לע םידע איבהל ךירצד אהמ אישוקה ץרתל ף ירה אב ולוכ לכש טושפ הארנ לבא
" , , " ידומ ע וכ הזבו תולילב רד היה אלש ןידכ התיה אלש המצע הקזחה לע ןעוט ק רמה םתהד
" " " " . תעשב הקוחר הנידמב היהש ק רמה ןעט םא ה הד ף ירהל ל סו ותליכא ררבל קיזחמה לעד
" . " , ף ירה שרפמ ןכלו היאר איבהל קיזחמה לע יאדובו המצע הקזחה לע רוערע ז רה הקזחה
, , " אלא ןידכ התיה הקזחהש ןפואב הקזחה תעשב הנידמב היהש הדומ ק רמה תמאבד
, " " שיש הקזח יוהו פ כע תירשפא התיה הריכמהש ונל טושפ היהש המ לע רערעמ ק רמהש
" , הקזח איוהו הדשהל הנקש ןעוטש העשב אתמב היה אלד ק רמה רערעמ הז לעו הנעט המע
49
" , . אלב ונל טושפ היהש המ לע א כ המצע הקזחה לע רוערעה ןיאש ןויכו הנעט המע ןיאש
. " , נ רו אבר וקלחנ הזבו וררבל הלוכי הניא המצע הקזחה וליאו הקזחה
, , לע יאדוב ןידכ היה אלש ןינקה השעמ ףוג לע רערעמ היה וליא ןיסיס רבד יסכנד אהב ןכו
, . טושפ היהש המ לע אלא ןינקה השעמ לע רערעמ וניא תמאב לבא היאר איבהל היה חקולה
, , , יאוג ינוכשד אהל ימדו ררבל לוכי חקמה ןיא הזו ןיסיס רב יבד יסכנ ללכב התיה וז עקרקש ונל
. " ל קו
[ “ ' ] א ע ל ףד
יארב יקושד איגוס
, " איבמו םש תעמשנ הקזחה ןיאו םיקחרמ ץראב היהש איה יארב יקוש תנעטד ם בשרה תטיש
, (. ) " הקזחה ןיאש םושמ אמעט םתה םגד עמשמו לילגב קיזחהו הדוהיב היהד חל הנשמה ז ע
, " . וליפא תעמשנ הקזחה לבא תוחמל לוכי היה אלש איה ותנעטד שרפמו קלוח ש ארהו תעמשנ
. ,( ) ' , וינפב אלש האחמ ןידב הנשמהד אמעט ילתד םש קל איגוסה ןמ הל חיכומו קוחר םוקמב
" ' " " ' " ) אלש אנדירט יוה יאקושב תנעט פ לצ כל ז יפלד ש ארה ירבד תריתס קה א קערגהד אלא
, ' " , וליפא ירהש הומתו הקזחהמ עדי אלש םושמ יפ ומצע ש ארה וליאו תוחמל יאנפ ול היה
" (. " ' . כ או הקזחהמ חכש קושל אבשכד ש ארה תנוכד ית תוצקהו הקזחהמ עדי יארב יקושב
. " איגוס התואמ ם בשרה לע המתי
( " " " ) " רערעמה היה םא קיזחהל לוכי וניאד אמעטד בתכש ב ה נ וט א יפ ם במרה לע השק ןכו
. " ש ייע יעקרקב שמתשמ הזש יתעדי אל ןועטל רערעמה לוכיש םושמ קוחר םוקמב
, " (. ) ' ' אבר וילע השקמו האחמ איוה וינפב אלש האחמ נ ר רמא אבר רמא טל קל יע הנהו
" " ' הנשל אוביו הנש והועידויו הנש קיזחיש ידכ ש גד אמעט הדוהי ר אד םש ינתמד אפיסמ
' " . " , " " , והמתש סותב ש ייעו נ רמ אבר הלביקד קיסמו ל מק הבוט הצעד נ ר ץרתמו תרחא
" , ' איוה וינפב אלש האחמד חכומ ק ת ירבדמ ירהד ןנברדמ היעייסל הדוהי רמ אבר ךירפדא
, הדוהיל הדוהימד אוה לילגל הדוהי ןיב קוליחה לכו םוקמ לכב תעמשנ הקזחה ירהש האחמ
האחמה ןיאד תוחמל לוכי וניא לילגל הדוהימ וליאו תעמשנ האחמהד וינפב אלש תוחמל לוכי
, " " ' . הקזחהש םוקמ לכ םלועלד רחא ןפואב ק תד אמעט שרפמ אבר כ עד סותה וצריתו תעמשנ
. " , ש ייע לילגל הדוהימ תעמשנ הקזחה ןיאד אלא וינפב תוחמלו אובל רערעמה בייוחמ תעשמנ
, " " ושוריפמ םג וב רזח םאה האחמ איוה וינפב אלש האחמד נ רמ לביק אברש רחא ע לי הנהו
,(. ) ' , , הזב אמליד וא חל הינימ יעלד איגוסכו םוקמ לכב תעשמנ הקזחהד רובסל רזחו הנשמב
, ןיאש םושמ לילגל הדוהימ ןיקיזחמ ןיאד אמעטד רובס אוה ןיידעו אבר וב רזחש היאר ונל ןיא
. קוחרמל תעשמנ הקזחה
. , " רשפא םגו אניד ךהל רמאקד אוה אבר אכה ירהד ןייגוסב ם בשרפ אחינ היה ןכ רמאנ םאו
, " קוחרמל תעשמנ התיה הקזחה םא ירהד תעשמנ הקזחה ןיאד ם בשרה חיכוה אפוג ןייגוסמד
" " " , " היהד מ יהכ שרפל ם בשרהל ל חינ אלד החימ אל יאמאו הקזחהמ עדי קושל אבשכ כ א
" . , חכשד רמול ל חינ אל םגו האחמב שי אחריט הזיאד רוטה השקהש ומכו תוחמל דורט
50
' ' , " . קל ימעטל אברו קוחרמל תעשמנ הקזחה ןיאד כ ע אלא קושה תדריט תמחמ הקזחהמ
.(. ) טל
.(. ) , , " חל ףדב איגוסהכ אלדו בר השעמד אברכ קספד ם במרה תטיש םג אחינו
' ,' ' (. ) ' " , " " יפ אלא סותהכ יפ אל טל קל ומצע ם בשרה ירהש ם בשרה תעדב קיפסמ ז יאד אלא
' וניאו וינפב האחמ יעבד םושמ תעשמנ הקזחהד ףא לילגל הדוהימ ןיקיזחמ ןיאד אמעט אברלד
" , " " , ש ייע הקזח ליעות אל ימנ הדוהיל הדוהימ כ א השקי ז יפלד ףאו תוחמלו וינפל אובל בייוחמ
" " , " , " " חרכה ןיא ז יפל פ כע ותנוכ ע צו ש ייע ירחוא ילימב אשירהל יקומ אברד בתכש ם בשרב
. ,(. ) התכודל ןיישוק ארדהו חל ףדב איגוסה לע קלוח אברש
(. ) " ' " ורובנו ימולש ןוגכ תוינסכא יתש וליפאד ימלשוריה איבהש הנשמה לע חל ם בשרב יעד ל יו
" " , " ל י ז יפלו ש ייע הקזח הניא ולש הדשב קיזחמ דחא הארו דמועו םיתניב קיספמ ןדריהו
" (: ) " – חרוב יסכנב ןיקיזחמ ה ד חל ם בשרב עמשמ ןכו הושב תועמשנ האחמהו הקזחה םלועלד
(. ) ' " – ןדריה רבעל ןכו לילגל הדוהימ ןיקיזחמ ןיאד הנשמהד אמעטב הנדשכ חל מגה מ מו
, איבהש ימלשוריהד רויצה םג תללוכ הנשמהד םושמ הקזחד אמעט אלו האחמד אמעט הטקנ
" " , " ול התלע אלד אמעט כ ע ג הכבו והדשב קיזחמ הלה האורו ןדריה דצב דמועד ם בשרה
, םג תעמשנ האחמה ןיאש םוקמב אמלעבד יאדוב לבא תעמשנ הניא האחמהש םושמ הקזחה
" . עמש אלו יארב יקושב היהש ותנעט רקיעד ם בשרה שריפ ןייגוסב ןכלו תעמשנ הניא הקזחה
" , " , ק השמכו תוחמל אתוחירט יכו קושב דורט היהש יל המ כ א הקזחהמ עדי וליאד הקזחהמ
, , " ' םגו הנממ עמש אלו הקזחה האר אלו קוחר םוקמב היה ןאכד יאדוב אלא מ יה יש לע רוטה
. " , ל קו דורט היהש ןויכ הנממ עמש אל קושל אבשכ
" ' , " " אל יאמא קושה רמגנשכ מ מד השקי כל תוחמלמ דורט היהש ם בשרה איבהש מ יה תטישל
, , . אב ןכלו דימ החימ תמאב הנורחאה הנשב ןורחאה קושה רמג רחאד השק וניא לבא החימ
. " , " , החימ ירה כ חאו קושב דורט היה ש ג ףוסבד ןויכ רערעמה םע ןידהד קספו אבר ינפל ןידה
הנעט וילע היה אל עסנש םדוק קושה רמג רחא החימ אלש ףא הינשו הנושאר הנשב וליאו
, " " ךות הנידמ התואב היהש ימ ףאד ש גה ףוסב יולת רקיעהד הנוי וניברו י קומנה ובתכ ירהש
" , " היה אלו ש ג קיזחה אל ןיידע ךלהש העשבד הקזחה התלע אל תרחא הנידמל עסנו ש ג
. " , ש גה רמג םדוק רוזחל רבסו תוחמל בייוחמ
" ( " ' ) " " , " ליזא י קומנהד ג מק יס י בה כ שמ אחינו ונידל י קומנה לש וחרכה אפוג והזד רשפאו
" " . , " " , " ןידל כ כ חרכה ןיא ם בשרהלד אחינ ראובמלו ז לז ןינע המ המת ח הוצקהו מ יה תטישב
, " " , הקזחהמ עדי אל םלועמו קושה ןמזב א כ הנידמ התואב היה אל ק רמה ןייגוסב ירהש הז
" אלש רשפא ירהש עסיש םדוק תוחמל ול שיש רשפא ש ג ךות גילפמו הקזחהמ עדויש ימ לבא
" , " " . " יאמא ל נכ השקיו תוחמלמ דורט היהש קר הקזחהמ עדי ירה מ יהל כ אשמ ש ג ךות רוזחי
" " , בייוחמ היה אל הינשו הנושאר הנשבד ל נכ כ ע אלא עסנש םדוק קושה רמג רחא החימ אל
, " , , דורט היהש ןויכד אבר קספו ש ג רחא רבכ היהש אלא החימ תמאב הנורחא הנשבו תוחמל
" " . םש מ התנה ירבדב ללכנ הזש ר וש החימ ירה זאו קושה רחא דע הקזחה התלע אל קושב
" " " " ) . " היהש ןעוטד בתכ שרופמ ירה מ יה תטישב ליזא י קומנהד ל שפא ךיא השק מ מו ש ייע
" , " " " " , כ שמו חכשש ןעוטד ש ארה תעדב ח צהקה כ שמכ ל ישו הקזחהמ עדי אלו קושב דורט
, " " " " " " תוחמלמ קושב דורט היהש ושריפ םה ירהש מ יהכ שממ ז יא מ יהכ ל ס י קומנהד י בה
, " " רכוז קושה תדרט הרמגנשכ ןכלו הקזחהמ עדי קוחר םוקמבש הזב מ יהכ ל סד ותנוכ אלא
51
" , " , " , תא י קומנה איצוה הזמו ז יע הקזח השענ אלו קוחר םוקמל גילפה מ מו ותיבב קיזחמ הזש
(. " ל נכ וניד
" לעו ןמאנ הקוחר הנידמב היהש ןעוט רערעמה םאד ןאכמ היאר ןיאיבמ שיד בתכ ש ארה
" . הנידמב היהש עודי היה רבדהש רשפאד היאר ןאכמ ןיאד החד ש ארהו היאר איבהל קיזחמה
. ומצע אבר ירהד השקי איגוסהל ןכ םישרפמו היאר איבהל קיזחמה לעד הטיש ךהלו הקוחר
" " . , " ' ל סד ל שפא היהו היאר איבהל רערעמה לעו ה עממהד יאוג ינוכשד איגוסב ליעל יל תיא
. " ' " " נ ר יבגל יב רדה אברד א בשרה כ שמכ
" " " " ) קיזחמל ןנירמאד יאוג ינוכש יבג נ רכ ל ייק ה אלב ירה ןייגוסמ היאר איבהל וכרצוה המל ת או
" " , א כ המצע הקזחה לע ןעוט וניאש ערג אכהד רמול םוקמ היהש םושמ ל י ךתליכא רורב ליז
(. " " , ש ארהל תמאב ל סד ומכו תוחמל לוכי היה אלש םוקמב היהש

" " ןעוטש ןמז ותואב תרחא ריעב היהש ונייה יאוג ינוכש תנעטד ף ירהכ והל אריבס אמש נ יא
" , , ל ס הזבו הנעט המע ןיא הקזחהד רמואש אלא המצע הקזחה לע רערעמ וניאד ול רכמש
' , " יל ןנירמאד הדומ אבר םג ןידכ היה אל המצע הקזחהש ןעוטש םוקמב לבא ה עממהד אברל
" " , לע תולילב רד היה אלש ןעוט ק רמה םאד אהמ ף ירה חיכוהש ומכו ךתליכא רורב ליז
" " " .' , לעד היאר איבהל וכרצוה המל ס כוס כ א ת או יעל הזב ונכראהו היאר איבהל קיזחמה
, רערעמ תולילב רד היה אלש ןעוטשכד קלחל םוקמ היהש םושמ הארנ היאר איבהל קיזחמה
,( ) , ןעוט וניא םגו תולילד אה יכ הקזחה ףוג לע וניא רוערעה ןאכ לבא המצע הקזחה השעמ לע
,( ) ןויכ הליעוה אל הקזחהש ןעוט אוה אלא יאוג ינוכשד אה יכ הנעט המע ןיאש הקזח איהש
. קוחר םוקמב היהש
, " לוכי וניאש םוקמב היהש איה ותנעט לכו קוחרמל תעשמנ הקזחהש ןויכד קיסמ ש ארה הנהו
, , הקזחה ןיאש םוקמב היהש ותנעט התיה וליא לבא היאר איבהל רערעמה לע ןכל תוחמל
" . , , א כ ןכ בתכ אלש הארנו היאר איבהל היה קיזחמה לע הקזחה ףוג לע הנעט איהד תעמשנ
, " " , , ה עממהד אברל ל ס יאוג ינוכשב וליפא ירהש ןכ התיה אבר תעדש אל לבא אנידד אבילא
, " " ףוג לע הנעט איהו וילע ךרד ול היהש ונייה יאוג ינוכשד ם בשרהכ ומצע ש ארה תטישו
. " . " , " " " , פ זו קוחר םוקמב היהש ןעוטש אכה ש כו ה עממהד אברל ל ס מ מו הקזחה
" " איבהל רערעמה לע תעמשנ ותאחמ ןיאש םוקמב היהש רערעמ םאד ל נכ קלחמ ש ארה הנהו
. , לבא היאר איבהל היה קיזחמה לע הקזחה עמש אלש תוחמל ךייש היה וליא לבא היאר
" היהש אוה יאוג ינוכשד רוערעהש ושריפ םה ירהש הזב םיקלחמ םניא הנוי וניברו ן במרה
. " ילזאד רשפאו םהירבדב ש ייע תעמשנ האחמה ןיאש וא תעשמנ הקזחה ןיאש קוחר םוקמב
" , " " ' ןאכ ןיא קוחר םוקמב היה םא כ או החימ אלדמ הקזחד אמעטד ל ס הנוי וניברו ן במרהד ישל
' . , יש לבא תוחמל לוכי היה אלש םושמ וא הקזחה עמש אלש םושמ םא יל המו החימ אלדמ
, , (. ) ' " אלא רערעמל האחמ ודגנכ ונקתו קיזחמל הנקת איה הקזחד טכ יעל ראבתנ ש ארה
. התעמו קיזחמל הקזח ונקת אל רערעמל אתנקת תילד ןויכ תוחמל לוכי רערעמה ןיאש םוקמבד
, , אל ירה רערעמה ינזאל עיגיש ןפואב קיזחה אלש אצמנ הקזחה עמש אלש אוה רוערעה םא
, תוחמל לוכי היה אלש אלא תעמשנ התיה הקזחה םא לבא הקזח ול ונקת אלו ןידכ קיזחה
, הקזח תנקת םג הלטב ןכלו הדגנכ הנקתה המייקתנ אלש אלא התנקתכ התיה הקזחהד אצמנ
. " . " " ב זו היאר איבהל רערעמה לעד ל ס ג הכבו
52
אמוי דח הב רד ןינעב
" ' ' (: ) ' ' ךל תיא יא ל א אייח רד המקל אתא וכ אתיליעב אתשקב רדד ארבג אוהה אמ קל יע
. " ש ייע אל אל יאו ךדיב הל אנמיקוא אמוי דח וליפאו הינימ תנבזד והיא הב רדד ידהס
" , ' ןיא םאד םושמ א בטירה בתכ חקולל ןועטנש ידכ אמוי דח רכומה הב רודיש יעבד אמעטבו
" " " . " םילגר אמוי דח הב רדש י עד ן במרב ז יעכו ארקישכ יזחימ אמוי דח פ כע הב רדש םידע
' ' " . , תורבס ב ןה כלד ע צקו ארקישכ יזחימ אמוי דח הב רדש םידע ןיא םאו האנקש רבדל
, " , יזחימ אמוי דח הב רד אלבד המו רבדל םילגר שי אמוי דח הב רדש י עד המ תודרפנ
" ' ' , ' ' . א קער יחב יעו תולילב רוכמלו תונקל יושע םדא ןיא יכו בר ךירפד םש מגב יעו ארקישכ
(. ) היהי אלש ידכ אוה אמוי דח הב רד ךירצש המד החנהה יפל איה בר תיישוקד ריעהש מ
" , יל המ כ א רבדל םילגר היהיש ידכ אוה אמוי דח הב רד ךירצש המ םא לבא ארקישכ יזחימ
, " אלא רבדל םילגר אכיל הב רד ותוא וניאר אלש ןויכ ס כוס לבא תולילב רוכמלו תונקל יושעד
" . " , " ירבד פ כע הזב לפלפמש המ ש ייע בר תיישוקל ץוריתה אפוג והזד א קערגה דדיצש
. " " תורבסה יתש ביכרמד ע צ ן במרה
, " ' וזו ש ייע רכומה לצא ליחתת הקזחהש ידכ דחא םוי רכומה קיזחיש ןניעבד בתכש יריאמב יעו
, ' , הקזחב ליחתה אל רכומה םאו הקזחהל ףרטצת הנעטהש יעבד רואיבה הארנו תרחא ארבס
. , " ןנינעט ךייש אלו הקזחהל ףרטצהל הלוכי ותנעט ןיא כ א
, " " ' . ןניעב ךכ אמוי דח הב רד רכומהש םידע ןניעבד ומכד ד בארה םשב בתכש ן במרב יעו ב
" " . ןמ האנק יאדוב ש ג םש היה חקולהש ןויכד וילע קלח ן במרהו רכומה ןמ החקל חקולהש םידע
, . רבדל םילגר היהיש ידכ אוה אמוי דח רכומה הב רודיש ןניעבד המד וירבד רואיב רכומה
" , " הב קיזחהשכ החימ אל יאמאו םילעב אוה כ א האנק רכומה םא ירהו ק רמה ןמ האנקש
" , " , ' ק רמה ןמ האנק רכומהש רבדל םילגר שיש ומכד אצמנ ול הרכמש כ ע אלא םינש ג חקולה
. " " . " ז ע םידע צ יאו רכומה ןמ האנק חקולהש רבדל םילגר שי כ ומכ
" , , " " ש ג תקזח ול שי ירה רכומה ןמ האנק חקולהש םידע ךירצ המ הומת כ א ד בארה תטישו
. " " אל תמאב אמש ןנישייחד רמול ןיאו ז ע היאר ךירצ המל כ או רכומה ןמ האנקש ןעוט םגו
, , הז םילעב היה אל ומצע רכומהש םושמ אוה החימ אל רכומהש המו רכומה ןמ חקולה האנק
, (' " ) " , םילעב היה רכומה םאו םילעב היה רכומהש א םוי תריד י ע רבדל םילגר שי ס כוסד וניא
" , " , כ או ונממ האנק חקולהש כ ע םילעב היה רכומה םאד אצמנ תוחמל ךירצ היהש יאדוב
" האנק חקולהש רמול ונל שי הדימב הב ק רמה ןמ האנק רכומהש רבדל םילגר ונל שיש הדימב
. , הזמ רתוי ךירצנ המלו רכומה ןמ
, ' " אלא ללכ רבדל םילגר םושמ וניא א םוי תריד ךירצש המד ד בארה תעדש הזמ חרכומ הארנו
" ,( ) רכומהש רבדל םילגר םוש ז יע ןיא לבא יריאמה תעדכו רכומה לצא הקזחה ליחתתש ידכ
(' ) , " ףאד א הקזח בשחייש ידכ רכומה ןמ האנק חקולהש םידע ךירצד אליממו ק רמה ןמ האנק
" " היה אל ומצעבש םושמ החימ אל רכומה אמש רכומה ןמ האנקש ת כיהמ לבא ש ג קיזחהש
.םילעב
' ' " " " " " " םושמ א םוי תריד יעבד אמעטד ח הצקה איבהש ק ירהמה תרבסכ ד בארהל ל סד ל י נ יא
, , , הדשהב רדש ימ ונייה רכומו רכוממ הנקיש ןניעב חקול בשחייש ידכו חקולל אלא ןנינעט אלד
53
. אליממו ןנינעט ןינעל חקול בשחיי ונממ חקולהש ידכ וילע רכומ םש ואל ללכ הב רד אל םאד
(' ) " " םידע ךירצ ךכ א םוי הב רדש רכומ תמאב היה רכומהש םידע ךירצש ומכד ד בארהל ל ס
. , רכומה ןמ החקלש םידע שיש ונייה חקול תמאב היה חקולהש
, " " , " ' . םש א בטירה כ כו ןנינעט ןינעל א כ רמאנ אל אמוי דח הב רד יעבד ןיד ךה תוטשפב הנהו ג
, (. ) ' " ' ירהו הלילבו םויב ורדש דיעהל םירכוש איבמד אהב השקהש טכ יעל י קומנב יע לבא
, דח תריד ךירצ היה אל ותוחילשב םיקיזחמ ויהש ןויכד ץריתו אמוי דח הב רד אל ריכשמה
, . ואב םירכושהו ומצעב ןעוט היה ריכשמה ירהש ללכ ןנינעט ןידב יריימ אל םתה ירהו אמוי
" " . לכבד אלא ןנינעטל ןינע וניא אמוי דח ןידד י קומנה תעדש ח הצקה חיכוה הזמו וליבשב דיעהל
. " " " אמוי דח רכומה הב רד כ אא ק רממ חקלש רכוממ חקלש עקרקב קיזחהל א א םוקמ
, " הז רמאנ אלד רבתסמ יאדוב רבדל םילגר היהיש ידכ אמוי דח ךירצד ן במרהד אמעטל הנהו
" , " " ' . " וליפאד ל סו ארקישכ יזחמד םושמ אמעטד י קומנהל ל סד חכומ כלו ןנינעט ןינעל א כ
, " . " קיספמ ז יא תמאב לבא ארקישכ יזחימד םוקמב ותקזח ליעומ וניא מ מ ומצעב ןעוטש םוקמב
" , " המ כ א אמוי דח הב רד היה אל רכומהש ןויכ ארקישכ יזחמ כ ג םירכושד רויצ ךהב םאד
" " . " , " ל ס י קומנהד הארנ הזמו ארקישכ יזחמ ס כוס ירה ותוחילשב םיקיזחמ ויהד י קומנה ץרית
" , תפרטצמ ותנעט ןיא כ לאד רכומה לצא ליחתת הקזחהש ידכ אמוי דח ךירצד אמעטד יריאמהכ
, , הזבו ללכ קיזחה אל אוהש ןויכ ריכשמה תנעט ליעומ ךיא םירכושב םגד השקה ןכלו הקזחהל
. הקזחהו ריכשמה תנעט ןיב ףוריצ שי ריפשו ותוחילשב םיקיזחמ ויה םהד ץרית ריפש
,' (. ) ' . ןועטל לוכי היהד וגימב א םוי רכומה הב רדש ןמאנ ומצע חקולהד ל סותה תעד הנהו ג
' ' . " ירבד לע ךמס אלו א םוי הב רדש םידע אייח ר ךירצהש המו ק רמה ןמ האנק ומצע אוהש
" " . םידע ןניעב אלא ז נעל וגימ ליעומ ןיאד ן במרה תעד לבא ערפמל וגימ היהש םושמ חקולה
. . ,' םימותס םירבדהו םייח ונא ויפמ אלד א םוי רכומה הב רדש
. אכה ןכלו תרחא הנעטל ךירצ היהי וגימה רחא םגש םוקמב וגימ ןנירמא אלד בתכ הנוי וניברבו
. . רואיב ךירצ הז םגו וגימ הזב ליעומ ןיא ןכל ןנינעט ןידל דוע ךרטצנ וגימה רחא םגד ןויכ
" " הנעטה י ע הכוז היהש המ לכ ןכל רקשל ול המד ןויכד אוה וגימ ןינעד הנוי וניבר תרבס נ היפכו
, . " תרחאה הנעטב הכוז היהש המב תוכזל אב אל וז הנעטב םא לבא וז הנעט י ע הכוז תרחאה
.( ) " , ןעוטש אכה ןכלו רקשל ול המ השעמלד ףא וגימ ש ל הזב רחא רבד לע אוה ותונמאנו
, , תרחא הנעטל ןניעב ןיידעד תיבהב הכוז וניא המצעלשכ וז הנעטבד אמוי דח הב רד רכומהש
, , ' תרחאה הנעטב הכוז היהש המב וז הנעטב תוכזל אב וניאש אצמנ רכומה תנעט יל ןנינעטד
. " ללכ וגימ ש ל הזבו
, , " " הצור קר תיבהב הכוז וניא אמוי דח הב רד תנעטבד ןויכד ן במרה ירבדב שרפל הארנ ז דעו
" , ' הנעטב ול התיהש תונמאנ התוא ז יאד וגימ ךייש אל הזב ןנא יל ןועטנש ידכ ונימאנש
. , םייח ונא ויפמ אלו תרחאה
' (. ) " ' ' יקזחימ היהי אלש ידכ אוה אמוי דח תריד ןניעבד המ םא יל הלתד אמ א קערגה יחב יעו
, , , ליעומ וניאו ונינפל קזחויש ןניעב הזלו רבדל םילגר היהיש ידכ וא וגימ ליעומ הזלד ארקישכ
" " , " ,( " " ) תריד םאד א קערגה תרבס רואיב הארנ ל נלו ב צ ותרבסו ז יפל ראבמש המ ש ייע וגימ
" םצעב אמוי דח רכומה הב רדש אלמלא םגד אצמנ כ א ארקישכ יזחימ םושמ אלא וניא אמוי דח
, , לש חכה ןאכ שי רבכש ןויכו אתועיר קלסל קר אוה אמוי דח תריד ךירצש המו ןנינעט ךייש היה
, ומצע תיבהב הכוז הבש הנעט תבשחנ איה אמוי דח הב רד רכומהש חקולה תנעט ןכל ןנינעט
, " . ןאכ ןיאד אצמנ רבדל םילגר היהיש ידכ אמוי דח תריד ךירצ םא כ אשמ וגימ ול שי הז לעו
54
, ןעוט חקולהש המד אצמנ אמוי דח הב רד רכומהש תמאתי רבכש רחאל דע ןנינעט לש חכה
) , " וניבר ירבדכ תרחא הנעטל ןיידע ךירצו תיבהב תוכזל הנעט ז יא אמוי דח הב רד רכומהש
. " ,( וגימ ש ל הזבו הנוי
" " , " ' ידיד ימק ל א הוה יאד יביבחד היתעדל היתיזחו בר םתה רמאקד אהו ד אב ואל ה ד סות
" .' ' ' ל סד ראובמ וכ וז הנעטב ןמאנ ןיידע היהש רמאק אל וכ וגימב יל ןמיהמ הוה ךנימ הנבז
. " ' ראובמ ןכו התניבז ךנימ ןועטל לוכי היהש וגימב א כ ידיד יאמק ןועטל ןמאנ וניאד סותהל
, " " ( " ' ) " ' .(: ) ' ' וגימ צ יא ידיד יאמק תנעטד ש ארה תעדב בתכש ו מק יס ח הצק יעו בל קל סותב
. אמלעב הנעט המע שיש הקזחכ איה אלא
' , ' (. ) " לע םידע אייח ר ךירצה המל ושקה ירהש ןכ רובסל םיחרכומ סותש ריעה אמ א קערגהו
, לוכי היהש וגימב אמוי דח הב רד רכומהש רמול ןמאנ ומצע חקולה היהי אל המלו אמוי דח
' . ' . חיורה המ השק כלו התניבז אינלפמ רמא רבכש ערפמל וגימ יוהד יתו התניבז ךנימ ןועטל
" , אינלפמ ןועטל וישכע לוכי היהש וגימב אמוי דח הב רד רכומהש רמול ןמאנ היהי ס כוס הזב
, " . ידיד יאמק רמול ןמאנ וניאד ןועטל לוכי וניא הז םגד כ ע אלא ידיד יאמק ךנימ הנבזש התניבז
. , " ערפמל וגימ יוהו התניבז ךנימד וגימב א כ
" " , , , ירבד י פע ל י אמלעב הנעט המע שיש הקזחכ יוהת אל המלו וגימ ךירצ המל הזב רואיבהו
( " " ' ' ) ' " הניא הנעט המע ןיאש הקזחד םעטהד ל אק אניד אבר רמא ה ד ב מע קל ם בשרה
, , " ' , לכו תדמוע רטש םוקמב הקזחד םושמ ק רמה החימ אלדמ היאר ול שי כלד ףא הליעומ
,' . טרפבו סותה תטיש םג והזד רמול שי התעמו הקזח ךייש אל רטש ול היה אל וירבד יפלש
(. ) ' (. ) ' אלדמ היארה לע תססובמ הניא הקזחד עמשמ מ סותה ירבדמד טכ יעל ראבתנש המל
, , " דאמ רבתסמ אליממ ורטש קורזל לכויש ידכ חקולל הנקת איה אלא ללכ ק רמה החימ
, . אינלפמ ןעוטשכ ןכלו ללכ הקזח ןיד ךייש אל רטש ול היה אל קיזחמה ירבד יפל םגש םוקמבד
, , רטש ול היה וליא ירהש רטש ול היה אל וירבד יפל ירה ידיד יאמק ךנימ הנבזד התניבז
, " , " אל וירבד יפל םגד ןויכ אליממו רטשה הארש ל פת ידיד יאמק רמול ךירצ היה המל ק רמהמ
. " , , וגימב א כ תדמוע רטש םוקמבד הקזחב תוכזל לוכי וניא רטש ול היה
(: ) ' , ' " , ' םידע אמ אייח ר ךירצה המל התכודל סותה תיישוק ארדה כ אד הז לע השק כלד אלא
, אוהו ינולפמ החקלש רמול וישכע לוכי היהש וגימב חקולל הינמיהנ אמוי דח רכומה הב רדש
, , " המע שיש הקזח ןידמ וגימ אלב ןמאנ היה הזבד ולצא דבאו ק רמהמ לביקש רטשה ול רסמ
, " " ' . חקולהל ק רמהמ לביקש רטשה רוסמי רכומהש ךרדה ןיאש ל ס סותהד הארנ לבא הנעט
. הקזח הנקתנ הז לע אלו
(. ) ' ' וחקלש יתובא לש ןועטלו רוזחל לוכיד יתובא לש הליחתמ ןעט םאד יעדרהנ ידומו אל קל יעו
" ' ' , ' , וגימב א כ ידיד יאמק רמול ןמאנ וניאד סותה ישלו ידיד יאמק תנעטל המוד הז כלו ךיתובאמ
' . " (: ) ' ' . " םתה ןמאנ היהי ךיא ק לבא ש ייע בנ קל סותב שרופמ ןכו וגימ ןידמ אוה ימנ םתהד כ ע
, ןעט רבכ ירה התניבז ךנימ ןועטל לוכי היהש וגימב ךיתובאמ וחקלש יתובא לש ןועטלו רוזחל
(' " ) " ( " " " ' ) " ' . " ונדש ל ק ס םש מ התנו ב י ק ס ו מק יס ח הצק יעו ערפמל וגימ ז רהו יתובא לש
.הזב
. , " (: ) ' ' םש ונבתכש המו יאמא ה דות בל קל יעו
55
[ " ' ] ב ע ל ףד
" ם בשרה ירבדב תורעה
" " " " שי םא וליפא ש ג תקזח ול ןיאש לכ מ מ ק רמל םידע ןיא םא וליפאד ם בשרה ירבדמ ראובמ
,' , יאמק ומצעב ןעוטש ןיב יל ןנינעטו אמוי דח רכומה הב רדד םידע שישכ ןיב דיספמ הנעט ול
' ' .( " ' ) ,( " " ' ) ירהד סותה קהו יאנימ תאו ה ד יע ךנימ התניבז אנא ןעוט וליפא ןכו ל א ה ד יע ידיד
. םלועמ רערעמה לש התיה אלש רמול לוכי היהש וגימ ול שי
" , " " ' ) ןויכ ג הכב ןנינעט ןנירמא אלד אמוי דח רכומה הב רדד איהה ץרתל כ שמ ן במרב יעו
, " " ירה תצק המיתו ש ייע חקולה י ע שחכומ היה םלועמ ךלש התיה אל ןעוט היה וליא רכומהש
" " אנא ןועטל רכומה ןמאנ היה אל מ מ םלועמ חקולל רכומה הרכמ אל וליא םגד ראובמ ם בשרב
(. ךנימ התניבז
" היתחקלו התיה ךיבא לש וז הדש תובותכב הנשמהמ םירתסנ ם בשרה ירבד ירהש השק דועו
) . " , יוה ןכלו ועבות הלה ןיא םתהד קלחל שי ןכא ריתהש הפה אוה ס אשפהד ןמאנד ונמיה
(. " – ( " : ) ' ' – " וגימ אלא וניא ועבות הלהד אכה כ אשמ הדומו ה ד וט תובותכ סות יע ס אשפה
. " , ' " ' הארנו וגימ י ע וליפא ןמאנ וניאו ךרטש יוחא ןנירמא ג ךותד ם בשרה תטישד ית השירדבו
( " . ) " הסיפת אבישח עקרק תסיפתד וירבדמ עמשמד הקזח םהל ןיא ה ד במ ותטישל ם בשרהד
" , ךרדהש ןויכ ותנעט עירד םושמ אוה דוחל הסיפת י ע הכוז וניאש המו ןילטלמב ומכ תחכומ
" . ' אמילא ךרטש יוחא תנעטש ומכד ל ס ןכלו ךרטש יוחא יל ןנירמאו תועקרקה לע רטש בותכל
,( " : ) ' " " ) . " " , " יריפ ירדהו ה ד גל קל ם בשרב ע עו וגימ י ע הכוז וניא כ ומכ הסיפת י ע הכוז וניאד
(. םש ונבתכש המו
' " ג םש היהש ןעוט אוהשכ יריימ םתהד תובותכב הנשמה ןמ אישוקה תא יולה תיבה בשיי ז יפלו
" , " " , . כ א אכילו ש ג םש היהש ז יע ןמאנד רסאש הפהד תונמאנה הז לע ול שי םגו םינש
. " " " (: ) ' ' . ז דע ף ירב מ יה תטישב ונראיבש המ טכ יעל יעו ךרטש יוחאד ןורסחהל
" " אתועיר אכיא כ ע ידיד יאמק ךנימ הנבזד התניבז אינלפמ ןעוטשכ םגד השירדה חירכמ ז יפעו
. , חקולהל ורטש רוסמל ךירצ היה רכומה יכ ךרטש יוחאד
" , ' " לבא ש ג קיזחה אל אוהש ףאד הכזי אל המל א םוי הב רד רכומהש םידע ול שישכ ע ליו
' " . " " יעל ונראיבש המכ ל צו ךרטש יוחאד אתועיר ןאכ ןיא כ או ש ג םש היה רכומהש רשפא
, “ " (: ) ' " (. ) אתועיר רדגב וניא ךרטש יוחאד ף ירב מ יה תעדב טכ יעל ןכו ן במרה תעדב טכ
, אבש לכ ןכל תועקרקה לע רטש ןיבתוכש ןויכד אוה אניד אלא רטשה תא קרז המל וירבדלד
. " ןאכ ןכלו הקזח ול שי כ אא דיספמו םצעב העורג הנעט ותנעט איוה רטש אלב עקרקב תוכזל
" וגימ י ע וליפא הכוז וניאו העורג הנעט ותנעט איוה הקזח אלו רטש אל ול ןיא חקולהש
" , " " . " ןיאש ןויכ לבא ש ג התוא קיזחהש ןעוטד יהנד תובותכד הנשמהמ השקי כ א ת או מ שהלד
, " . " " הפה ול שיש ןויכד מ קל תמאב לבא העורג הנעט ותנעט איוה ס כוס כ א הקזח ידע ול
' " . , " תטישב ונראיבש המ קל ע עו הקזח ול שיו ש ג םש היהש תונמאנ ול ןתונ ומצע הז רסאש
. " " ש ג תקזח ןידב ם בשרה
56
" " ' . " . ם בשרה תטיש איבה ו מק יסב רוטה ןכא ם בשרה ירבדב השירדה תנבה יפל הז לכ ב
, " ,' , הנשמה ןיד לבא תלעומ ותנעט ןיא ש ג ךותבד א םוי הב רד ןינעל ןכו ידיד יאמק תנעט ןינעל
) ( " ' ' ) ' הלהב וליפאד וירבדמ עמשמ םגו מ ק יס שיר יע תוטישפב איבה וכ ךיבא לש וז הדשד
. " " ( " ש ג םש היהש ןועטל ךירצ ם בשרה תעדלש ריכזה אלו ש ייע ןכ ןידה ועבות
(' ) התניבז אנא תנעט ןיבל ג ךות ןמאנ וניאד ידיד יאמק תנעט ןיב קוליחה המד אדח השקיו
" ) " .(' ' ) אל יאנימ תאו ה ד ם בשרה ירבדל רוטה סנרפי ךיאד דועו ג ךות יפא ןמאנד ךנימ
. ( הקזח אלו רטש אל ךל ןיא אלה התניבז יאנימד ןעוט תייה םא וליפאד בתכ שרופמד התניבז
. " ע צו
" " ( " ) " . התאש ךממ רתוי הב קזחומ ינאו תא ידיד ד עב ואל ילש עקרקמ ל זו ליז ה ד ם בשרב ג
" ) " " , " " אניד אבר רמא ה ד ז חאש רובידב בתכ ומצע ם בשרה ירהד הומתו ל כע ש ג תקזחה אל
' " , " " " (' וליפאד יעל ם בשרה ירבדב ראובמ ןכו ל כע ש ג הב קיזחה םא וליפאו ל זו יל רמאק
. " הנעט ול ןיאש ןויכ םולכ וניא ש ג קיזחה
" ' ,' " ' " " ' " ק רמה יל רמאקד המד סותה ואיבהש םינואגה םשב ח ר ישכ ל ס ם בשרהד ית י הקבו
) . " םש ןיא םגו הנעט ול ןיאש ןויכד ללכ ומע ןודל ךירצ וניאד שוריפה תא ידיד ד עב ואל ליז
" (. " , " אל ח ר לש ונידד בתכ דועו ק רמה לש וניד לעב בושח וניא ומצע ק רמהמ וחקלש אררד
) . " , " ראובמ ןכו ןעוט וניאשכ וליפא ד עב יוה הקזח ול שישכ לבא הקזח ול ןיאשכ א כ רמאנ
" ' . " חכומדכ ח ר תעדב ןכ וניבה אל יאדו סותה ןכא ח ר ןושל איבמש רינה רפסב אידהל
" " " " (. " ה דבד ם בשרה ירבד תא י הקה בשיי ז יפלו אתיליעב אתשקב רדד אוההמ וילע ק השממ
" , " , " ' ול ןיאש םושמ ם בשר בתכ הזבו ללכ ד עב וניאד תא ידיד ד עב ואל מגה ןושל ראבל אב ליז
" " " " , ול שי םא וליפא ק רמה הכוזש אוה ןידה מ מד ראבמ ל אק אניד אבר רמא ה דב לבא הקזח
. " , " ד תא הנעט ול ןיאש ןויכ ש ג תקזח
, " ( " ) ' " " יאמאד ןמקלד איגוסב ם בשרה שוריפ לע אינלפמ ה ד סותה ק השמ בשוימ ז יפלד ריעהלו
' " אנלזג אינלפ רמול ךרצוה המלו וכ תא ידיד ד עב ואל ליז אכהד ןושלה ןיעכ םתה רמאק אל
" " " " " , ד עב ואל רמול ש לו ומע ןודל ק רמה ךירצו הקזח ול שי ירה םתהד אחינ י הקה ד יפלו אוה
" " " " . אלשכ אקוד ונייהד קלחל ךירצ חרכהב כ א ח רכ ל ס ם בשרהד רמאנ םאד תמאבו תא ידיד
" , " , " כ ע אלא אוה אנלזג אינלפ רמולו ןועטל ק רמה ךרצוה המל השקי ןכ אל םאד ש ג קיזחה
. " " " אוה אנלזג אינלפ ןועטל ק רמה ךרצוהו ד עב בשחנ ש ג קיזחהש ןויכד
,' " . לש התיה הדשהש הדומש ןויכ אטישפ ירה מגה ל מק יאמ ןייגוסב ןיבהל ךירצ הנהו ד
" ' . " , " ונושלמ עמשמ ף ירב יעו ק רמה םע ןידהד יאדוב הנעט אלו הקזח אל ול ןיאו ק רמה
, אוה ומצע קיזחמהד ריתהש הפה אוה רסאש הפה תאז לכבד ןנירמא אלד אוה שודיחהד
" , , " ןיא מ מד ןניעמשאו אינלפל ורכמ אמש קפס ןאכ שיד רמאק ומצע אוהו ק רמה תא קיזחמש
, " " . " , ןכ רמול א א ם בשרה תטישלד אלא ש ייע רסאש הפה בשחנ וניאו יאדו ידימ איצומ קפס
, , " הפהד הכוז היה ידיד יאמק ןעוטש ןוגכ ול ורכמ יאדובש קיזחמה ןעט וליאד עמשמ היה כ אד
" , ןויכ הכוז היה אל ידיד יאמק ןעט םא וליפאד ם בשרה תטיש ירה לבא ריתהש הפה אוה רסאש
" " " " . " " . " כ א ח רכ ל ס ם בשרהד אמינ םא ןכא ןייגוסד שודיחה והמ ל קדה כ או ש ג תקזח ול ןיאש
" " , " ומע ןודל ךירצ ק רמה ןיאו תא ידיד ד עב ואל ול רמול לוכיד ןייגוסד שודיחה אפוג והזד ל י
. אוה אנלזג אינלפד ןועטלו ללכ
, " " " " " , " ונייה לבא ללכ ד עב וניאד ח רכ ל ס ם בשרהד ת יפא ירהד ירמגל הפי הלוע ז יאד אלא
,' , " " , אבר ירהו יעל ונחכוהש ומכו ד עב בישחד יאדוב ש ג קיזחה םא לבא הקזח ול ןיאשכ אקוד
57
" , " " " והמ השקי ןיידע כ או ם בשרב שרופמכ ש ג קיזחה םא וליפא יאק ל אק אנידד רמאשכ
. " , ת צו אבר לש ושודיח
, " " ףעתסמהו ש ג תקזחב ם בשרה תטיש
' " , " " " הקזחהש וכ רערעמ החימ אל יאמא ןיעט יצמ אלו ד אב ל אק אניד אבר רמא ה ד ם בשר
.' וכ ותדמוע ותריכמ רטש םוקמב
(: ) " ' , יוהת הנעט המע ןיאש הקזח התעמ אלא חכ ס שה תיישוק איה וז כלד ףאד ותיישוק רואיב
" ,' ' " , אשוא יכלוהל םתהד ל צ וכ רמאקדכ אמליד וכ יאמ אמעט םש ס שה ץרית רבכו הקזח
, " ' " הקזחד ןנברל לבא ק רמ תקזחהל ערמ תוליכא ג י עד אלא היאר םושמ הניא הקזחהש
. " םידע איבמ חקולה היה וליא ומכו היאר ול שי ירה ירב תנעט ול ןיאש יל המ כ א היאר םושמ
, , " ול ןיאש המב ןל תפכיא הוה אל הזמ עדוי וניא ומצע אוהש ףא ק רמה ןמ רכומה החקלש
. " " " , ק רמה החימ אלדמ היאר ול שי ירה ש ג תקזח ול שישכ התוכד נ ה ירב תנעט
, , " " רטשה םוקמב איה הקזחהו דבאו רטש ול היהש ןעוטש םוקמב א כ הקזח ש לד ץרית הז לעו
. " " ראבנ ךשמהבו ש ג תקזח ןיד םג אכיל ק רמה ןמ רטש ול היה אל וירבד יפל םגש םוקמב לבא
. " ה יא רתוי הזב ארבסה

" (' ' ) ' ' םושמ ךתליכא רורב ליז רמאד נ רד אמעטד א מע יעל מגה ירבדמ הזל דוסיהד הארנו
" , ' ם בשרה תעדלד ונראיב רבכו יסכנב םוקו ךרטש םייק יל ןנירמא אל ימ ארטש אלא אהי אלד
, " " קזחוה רבכש ןויכ היאר איבהל ק רמה לעד אברכ רבוס היה נ ר םג ןידה ןמד שוריפה
, " , םויק ונקת ירה רטשבו רטש םוקמב הקזחהש תדחוימ ארבס שי ש ג תקזחבד אלא קיזחמה
, . , לוכי וניאו רטשה םוקמב אלא הניא הקזחד אידהל ירה םויק הכירצ הקזחה םג ןכל תורטש
. דבאש רטשהמ רתוי ןמאנ תויהל
" (. ) ' " ' , . . םהל ןיא ה ד במ קל ם בשרה ירבדב יעד םידקנו רתוי הזב ארבסה ראבל הארנו ב
, חקול םתסד םושמ ןילטלטמד אימוד דימ עקרקב קזחומ השענ וניאד אמעטד בתכש הקזח
. התיה תועקרקה לע רטש ןיבתוכש אלמלאד ראובמו רטש אלבו חקול אוה םידע אלב ןילטלטמ
" " ) אכיל עקרקבד ןיקריפ שיר הנוי וניברו א בטירה כ שמכ אלדו דימ תחכומ ותסיפת תבשחנ
" " " " ,( דוחל ותסיפת י ע הכוז כ א רטשה קורזל ךרדהש ש ג רחאל וטושפב ז יפלו תחכומ הסיפת
. ןילטלטמד אימוד
( " : , " " . ) ' " ' שלש רחאל לבא ה ד הל ןכו רבסק םלועל ה ד ע הסב חל קל בתכ ומצע ם בשרהד קו
" ,' ' " לפת הז ל מלו ג ךותב תיחמ אל יאמא קיזחמ יל ןיעט יצמד םושמ הנוק ש ג הקזחד אמעטד
. תחכומ הסיפת איוהד
, , " ותנעט עירו ךרטש יוחא ןנירמא רטש ול ןיאש לכ ןכל רטש בותכל ךרדה עקרקבש ןויכד ל צו
, . " החימ אלש ןויכד החימ אלדמד אמעט ליעומ הזלד אלא ןכ ש ג רחאל וליפאד ןתונ ןידה היהו
. , " ךרטש יוחאד אתועירה קלסמ הזו דיספה ש ג
" , (. ) ' ל שפא ךיאו רהדזמ אל יפט ארטשב שיניא רהדזמ ןינש תלתד טכ יעל ןנירמאד ףאו
, " ' " . " קר םירהזנ ןיא ע וכד מגה תנוכ ןיאד ל צ ש ג רחא וליפא ראשנ היה ךרטש יוחאד אתועירהד
58
" " אלש המ לע ךומסל םליבשב הנקת ושע ןכלו םירהזנ םניאו םילשרתמ ש ג רחאלד א נב שיש
" , " , ןנירמא ש ג רחאל םגד ש ג רחא וליפא ותנעט עיר היה הנקתה אלמלא לבא רערעמה החימ
. ' ךרטש יוחא יל
' קרז המל אתועיר וניא ךרטש יוחא ןינעד םימעפ המכ יעל ונראיבש המ יפל רתוי אחינ הזו
, ול ןיאו עקרקב תוכזל אבש לכ ןכל תועקרקה לע רטש בותכל ךרדהש ןויכ םצעבד אלא רטשה
, הכזי אלד םינוקהו םירכומה לכ ןיב םכסוה וליאכד העורג הנעט ותנעט איוה רטש וא םידע
(. ) " . בתכש במ ם בשרה ןושלמ הזל היאר םג הארנו םידע וא רטשמ תוחפ היארב עקרקהב
, ןאמ םידעד הומתו רטש אלבו םידע אלב הנוק ןילטלטמ הנוקהד ןילטלטמל עקרק ןיב קוליחהד
, , הניא םידע ול ןיאש המ וליאד רטש ול ןיאש המ אוה אתועירה עקרקב ירהו והיימש רכד
" . " וליאכ ןכל רטש ןיבתוכ דימת עקרקבד ןויכד ק ה ראובמל ןכא י הדמל וכלה אמשד אתועיר
, , שממ םידע וא רטשבש תודע ךירצו הזמ תוחפ היארב עקרק לע היאר איבהל ןיאש םכסוה
. " " אמלעב הסיפת י ע היאר איבהל לוכי רטש אלבו םידע אלב םינוקש ןילטלטמ כ אשמ
, ' " " םיקרוזו םילשרתמש שיש ףאד ךרטש יוחא יל ןנירמא ש ג רחאל וליפאד ם בשרה תעדו
. " " הזבו העורג ותנעט ןכ השע אלש לכו ורטש רומשל אוה ךירצ םצעב מ מ ש ג רחא רטשה
(. ) " ' ' אתועיר שיד קר תחכומ אוה עקרק תסיפת םגד במ ם בשרה תטישל ק כלד המ אחינ
, , " " , ןעוטו ותסיפת לע םידע איבמש יגסת ש גה לכ לע םידע איבהל ךירצ המל כ א ךרטש יוחאד
(. ) ' ) " . " בשייל טכ יעל ונבתכש ךרד לעו אחינ ל נלו ךרטש יוחאד אתועיר אכילו ש ג םש היהש
" ( " לוכי כ אא םצעב העורג ותנעט איוה רטש ול ןיאש לכד ן במרה לע טפשמה רעשה תיישוק
. " ש ג תקזח ול שיש חיכוהל
(. ) " , " " ןיאש ןויכ הקוחר הנידמב רערעמה םאד בתכש חל ש ייעד ם בשרה ירבדב ע לי דוע
' , קיזחמ יל ןיעט יצמד םושמ הקזחד אמעטד הקזח איוה אל ימנ הז לש ותקזח האחמ ותאחמ
' . הז םעט יפל יכ כלו תוחמל לוכי היה אל ירהש יכה ןעטמל יצמ אל אכה וליאו תיחמ אל יאמא
" , , אל מ מ םוקמ בוריקב אוהש רובס היהו קוחר םוקמב רערעמהש עדוי היה אל קיזחמה םא םג
' ' " ' . " ינתמא הינימ יעל ומצע ם בשרהד קו החימ אלדמ היאר אכיל ס כוסד ותקזח ול הלוע התיה
( ) הזל ול היהו ותקיתשב דיספה אל קוחר םוקמב רערעמה םאד בתכ םש קיזחמה רהזיל
, " לעב ןיאש עדויש הז םעטל ךירצ המלו ש ייע תוחמל לוכי עקרקה לעב ןיאש עדוי ירהש ורטשב
" " , ס כוס ירה קוחר םוקמב ק רמהש עדוי קיזחמה היה אל םא וליפא ירהו תוחמל לוכי עקרקה
. החימ אלדמ היאר אכיל
" " ותקיתש י ע היאר ול שיש ןויכד רואיבה ןיא רכומה תקיתש י ע קיזחמה הכוזש המד הארנו
, . " ותנעט ךרטש יוחא תנעט ךיישש לכ םצעבד וניא הז ךרטש יוחאד אתועיר אכיאד ג עא הכוז
) " , " םגד ףא הסיפתה םצע תייאר י ע הכוז וניאש ומכ החימ אלדמ תייאר י ע הכוז היה אלו העורג
" " ,( " (. ) " , י ע ש ג ךות הכוז וניאש ומכו ל נה במ ם בשרה ירבדב ראובמכ תחכומ ותסיפת עקרקב
.( " ' " ' ) תקיתשד ןינעה אלא התניבז אל יאנימ תאו ה ד יעלד איגוסב ם בשרה יש ראובמכ וגימ
, " ךל היה ירטש תייאר לע רומשאש תיצר וליא ול רמואד רטשה קורזל ול הריתמ איה ק רמה
, , " " ירטש קורזל יל רתוה תיחמ אלד ןויכו םהיתורטש קורזל א נב הברה ךרדש ש ג םדוק תוחמל
. " . תוטשפ והזש תמאבו ןילטלטמב ומכ ותסיפת י ע קיזחמה הכוז אליממו העורג יתנעט ןיא בושו
, " " (. ) ' ' קיזחמהש עמשמד ש ייע ארטשב אנרהדזמ הוה יאפאב תיחמ יא ל אד טכ יעל מגה ןושל
. " תוחמל רערעמל היהש ןעוטש י ע רטשה תא קרזש המ תא קידצהל ךירצ
( " ) " ינזאל עיגהל הכירצ האחמהד רבסק םלועל ה ד םש ם בשרב ראובמש הממ הזל היארו
,( " " ) " החימ אלדמ ןינע היה וליאו ש ע קלוח תמאב ן במרהו ש ייע ורטש רומשיש ידכ קיזחמה
, " אלדמ ןינע לכד אחינ ראובמל לבא רטשה תרימשל ונינע המ כ א הריכמה םצע לע היאר ךרדב
59
" , תייארב רהזהל רערעמה וב הרתה אלו ש ג ורבעש ןויכ ורטש קורזל ריתמ אוהש אוה החימ
.ורטש
, " ול שיש בשוחו הקוחר הנידמב אוה רערעמהש עדוי וניא קיזחמה םא ם בשרהל ול השקוה ןכלו
, " " , עדיל ול היה אלש ןויכ ירהש ךרטש יוחאד אתועיר אכיל ס כוס כ א ורטש קורזל רתיה
, " " ותנעט ןיא בושו רטשה קורזל ול רתוה ש ג הז רוערע ונממ עמש אלו הקוחר הנידמב ק רמהש
. " עדוי ומצע קיזחמהד ראבל ךרצוה הזלו תחכומ הסיפת ןידמ ותסיפת י ע הכזיו העורג
. , ורטשב רהזנו הקוחר הנידמב רערעמהש
, . יפל םגש ןאכו תחכומ הסיפת ןידמ הכזיש ידכ רטשה קורזל רתיה אוה הקזח ןינע לכ התעמו ג
. , " " דיספמו העורג ותנעט רטש ול היה אלש ןויכו הז ש ל כ א רטש ול היה אל וירבד
, " " רתיה אוה הקזחה ןינע לכד תדמוע רטש םוקמב הקזחד ם בשרה כ שמ דאמ תנבומ התעמו
" . כ א רטש ול היה אלש הדומ ומצע אוהש םוקמב לבא ותסיפתב תוכזל לכויש ידכ ורטש קורזל
. " , , ק ודו ותנעט עירו רטש ול היה אל םלועמש הדומ ומצע אוה ירה הקזח ול שיש יל המ
(. ) ' " " . םושמ הקזחד אמעטד טכ יעל אבר א שמ רואיבב השדח הטיש ול שי ם בשרהד ראבתנ ד
, " " ' , ש ג רחא קזחומ השענש םעטה ז יא וכ ןינש תלתד המד ארטשב שיניא רהדזמ ןינש תלתד
" , ונקת ןכל ש ג רחא םרטש רומשלמ םילשרתמש םדא ינב שיש ןויכד הנקתה םעט איה קר
, " " , " ורטש קורזל קיזחמהל רתוה ש ג ק רמה החימ אלדמד איה הנקתה םצע לבא ש ג תקזח
. " ותסיפת י ע קזחומ השענד אליממו
" " " ) " (. ) ' " ' קרד ל סו ז ע קלוח ם במרהו ש ג תקזח רמאנ תורדוגב םגד ול קל ם בשרה יש הנהו
' ' ,( וכ רהדזמ ןינש תלתד םושמ אוה הקזחד אמעט ירה קו תורדוג ראשב אלו ןכ אוה םידבעב
' , . וכ רהדזמ ןינש תלתד אחינ ראובמה יפל ןכא רטש ןיבתוכ ןיא ןילטלטמ ןהש תורדוג לע ירהו
" , אל ינפמ ול רמול קיזחמה לוכי ש ג החימ אלדמד איה הנקתה םצע לבא הנקתה תביס קר איה
. , " , תורדוגב םג הרמאנ וז הנקתו ז יע קזחומ השענו תיחמ
, " ' אוה החימ אלדמ ןינעו ותסיפת םצע י ע הכוז עקרקבד יעל ונבתכש המ יפל ןיבהל ךירצש אלא
(. ) " ) חל הנשמה לע ם בשר ירבדמ הז ונחכוהו ךרטש יוחא אמינ אלד ורטש קורזל רתיה
ורטש קרזש ןויכד ןנירמא יוה ורטש רמושו םיה תנידמב רערעמהש עדוי קיזחמהש אלמלאד
,( " , , י הדמב היה תמאב רערעמה ירהש החימ אלדמ היאר ול ןיא ירהש ףא קזחומ השענ רתיהב
, " . החימ אלדמ יאדובד והנתיא והייוורתד ל י ןכא תחכומ ןתסיפת ןיאש תורדוגב ךייש אל הזו
. " ' ) , במ ם בשרה ישל היאר איה הסיפת םג אהד יגס אל דוחל הזבד אלא היאר איה הדוסיב
) " " ( ליעומ וניא וגימ םגו ש ג ךות הליעומ הניא מ מו ןילטלטמ תסיפתל עקרק תסיפת הושהש
" " ( " " וא רטשד הרומג היארב א כ תוכזל א א רטש בותכל ךרדהש ןויכד ם בשרה תעדל ש ג ךות
" " . ק רמה עבת אלו ש ג ורבעש הממ איה היארהד איה החימ אלדמ תייארד דוחיהד אלא םידע
, , הרומג היאר עובתל ותוכז דיספמ רערעמהד רטשה קורזל ול הריתמ וזכ היארו רטש תייאר
, . אלדמ היארה םצע חכמ אדח םימעט ינשמ עקרקב קיזחמה הכוזד אליממו רטש וא תודעד
. " , אכילד ףא תורדוגבו דוחל הסיפת י ע הכוז ךרטש יוחאד ןורסחה קלתסנש ןויכד דועו החימ
. " החימ אלדמ היארה י ע הכוז לבא הסיפתד היאר
, , אלדמ היאר ול שיש בשוח היהו הזמ קיזחמה עדוי היה אל וליא םיה תנידמב רערעמהשכו
, , וא תודעד הרומג היאר עובתל לוכי רערעמהש המד רתיהב ורטש קרזש בשחנ היה החימ
, קורזל יאשרש בשוח קיזחמה םא לבא ורטש רומשל ךירצש עדוי קיזחמהש םושמ קר אוה רטש
60
(. ) " . , רמול חל ם בשרה ךרצוה ןכלו ךרטש יוחא ועבתל תוכז ול ןיא רערעמה םג רטשה
. , " ורטשב רהזנו הקוחר הנידמב ק רמהש עדוי קיזחמהד
" " " . הקזחה תייארש ךירצד עמשמ תדמוע רטש םוקמב הקזחהד ןאכ ם בשרה ןושלד ע צ מ מו ה
' . " , יעו הדגנכ ש ג תקזח תייאר ול ונקתש םושמ אוה ורטש קורזל רתיההו רטשה םוקמב דומעת
(' ) ' , " " (. ) ' וכ אבוט ינשל ירקד שיניא דיבע ןינעב קל ונבתכש המו יעדרהנ ה ד ם בשר טל קל
(. ) " . " ול ןיא תמאב םא וליפאד עמשמ חל הנשמה לע ם בשרה ירבדמ וליאו ז דע וירבד ראבל
, " – " – " ורטש קורזל רתיה ךייש היה מ מ םיה תנידמב היה ק רמה תמאב יכ ש ג תקזח תייאר
" . " " דומעתש ש ג תקזח תייאר ךירצ תמאב אמשו י הדמל גילפה ק רמהש קיזחמה עדי אל וליא
" (. ) " , " , המ ס כוס ול השקוה חל ם בשרהש אלא נ שמכו העורג ותנעט ןכ אל םאו רטשה םוקמב
, , " " ץרית הזלו דיספיו ורטש קורזי קיזחמהו י הדמב ק רמהש םוקמב םתנקתב םימכח וליעוה
. " . " " ת צו ורטש רומשיו י הדמב ק רמהש עדוי קיזחמה אמתסמד
" " (. ) ' " " " םוקמב הקזחד תסיה עבשהל צ יא ש ג תקזח ול שיש ימד גל קל ם בשרה כ שמ ע עו
.' ישל ליזאו רטש
" . תקזח ול שיו ךנימ הנבזד התניבז אינלפמ ןעוטשכד בתכ ןאכ ם בשרה ירה ןיבהל ךירצ ןיידעו ו
" " םגו תדמוע רטש םוקמב הקזח כ א רטש ול היה אלש הדומש ןויכד עקרקהב הכוז וניא ש ג
. " " . ש ג תקזח ליעומ ךיא רטש םהילע ןיבתוכ ןיאש תורדוגב כ או ול ןיא הקזח
" " " , " רתוה כ אא ךרטש יוחאד אתועירה םוקמב ש ג תקזח ךייש אלד ם בשרה תנוכד ק יאד הארנו
, " , " לבא הזמ רתוי היאר צ יאו רטשה םוקמב תדמוע הקזחה יזאד ורטש קורזל הקזחה י ע ול
" איה ותנעטו ךרטש יוחאד אתועירה ראשנ כ א רטש ול היה אל םלועמ ותנעט יפל םגש םוקמב
. הנקתה ללכב ןיידע םה ירה ךרטש יוחאד אתועירה םהב ןיא םלועמש תורדוגב לבא העורג
.' " , " " , " יעל נ שמכו ז יע קזחומ השענו היאר איה ש ג תקיתשד ש ג תקזחד
הקזח ינש אבוט ינשל ירקד שיניא דיבעד איגוס
, ' ,' , " םידע ול שיש המב יגס אלו םינש זה לכ לע םידע ךירצד סותב עמשמ ןכו ם בשרה תטיש
. ' " " " . ' " םינש ז הלכאש ןועטיש א כ צ יאד םישרפמו םיקלוח מ יהו םינש ז הלכאש ןעוטו ש ג לע
, ' . " ' " עדי אל קיזחמהש וגימ ול ןיאש ובתכ סותהש ףאו וגימ םושמ א שרהמה יפ מ יה םעטבו
, " " , האחמכ איה הריכמהד םושמ והיימעט אמשו ז ע םיקלוח מ יה לבא רטש ול שי רערעמהש
' .' ' " " סותה תעדו וכ יל תיא ארבח ךרבחד קוחרמ תעמשנ האחמד ל ייק אהד לוק הל שי כ עו
. " " " הז רערעמל התיה הריכמהש עדי אל לבא הריכמ םש התיהש עדויש ףאד ך שה כ שמכ ל צ
" " . ' " " , ' , " " . ל י נ יא וגימ ןאכ ןיאד סותהכ ל סד ל י וגימ ךה יל תילו מ יה לע גילפד ם בשרהו ב
" " ' " לוכי וניא ןכל תועקרק לע רטש ןיבתוכש ןויכד ם בשרהל ל סד ראבתנ רבכד ישל ם בשרהד
, , " " יגס אלד ומכ תרחא היארב יגס אלו םידע וא רטש י ע א כ עקרק תחיקל לע היאר איבהל
. , ןאכ ןכלו רטש םוקמב תדמוע הקזחה יזא הקזח ול שי םא קרו תחכומ הסיפת ול שיש המב
(. ' ' ) . " ךשמהב קל יע לבא אקוד הקזח ךירצו הזב יגס אל לבא וגימ ול שיש ת יפא
' " , " , " " . ז הלכאש ןועטל ךירצ המל כ א וגימ םושמ והיימעטד א שרהמכ שרפנ םא מ יה יפל ע ליו ג
' " . " ' ' , עמשמ מגה ןושלמד ק וע וגימ ול שי ס כוס םינש ו הלכאש אלא ןעט אל יפא ירה םינש
61
" ' , ' ש ג דע הלכא אל לבא םינש ז םדוק החקלש ןועטיש יגס אלו םינש ז הלכאש ןועטל ךירצש
" ' , ' . ירה ס כוס םינש ז םדוק החקלש אלא ןעט אל וליפא ירה ןכ ןועטל ךירצ המל קו תונורחאה
, ' , " . םינש ז םדוק החקלש אלא ןעט אל םא ןכלו וגיממ ףידע ךרטש יוחאד םושמ ל צו וגימ ול שי
, ' " , " רבכ ירהו הליכאה תונש ג ףוס דע רטשה קורזל ול היה אל כ א ש ג אלא הלכא אל לבא
' . , ' אל ירה םינש ו הלכאש ןעט םא ןכו ורטש רומשל הארתה איהו םינש ו םדוק האחמ התיה
" ' ) . , ' , תרחא הטיש ן במרב יעו וגיממ ףידע הזו ךרטש יוחא יל ןנירמאו ורטש קורזל תושר ול היה
(. ךרטש יוחאמ ףידע וגימ תמאבד
" , " ,' " ' " . לכ לע םידע ךירצ יאמא מ מ וגימב ןמאנ וניאד ל סד יהנ סותו ם בשרה ישל ע לי ןיידעו ד
, ' " , ' המע שיש הקזח ןידמ םינש ז םדוק החקלש ןעוטו ש ג לע םידע ול שיש המב יגסת םינש זה
. ' , , םינש ז םדוק החקלש הנעט ול שי םגו הקזח תייאר ול שי ירהש הנעט
(. ,: ' " " ) " ךייש אל ןאכו חל הל קל ם בשר כ שמכ החימ אלדמ איה הקזחד היארהד ל י וטושפבו
' , ' " , הלוכיש הקיתש אכיל םינש ג ןתואבו תונורחאה םינש גה לע א כ היאר ול ןיא ירהש הז
" " , וא קיזחמל וא הרכמ רבכ פ נממ ירהד היאר הניא יאדוב ק רמה תקיתש ירהש היאר בשחיהל
, " , ןיא ירה האדוה תבשחנ התיה ותקיתש םא םגד דועו תוחמל ךירצ היהי המל כ או רערעמל
, . " , םג רערעמה תקיתש םושמ םאו א בשרה בתכש המכו ותאדוהב חקולה בייחל רכומה חכב
(' ) " , החקלשכד ןויכד קל אבויו תרחא אישוק ןינעל א בשרה ראיבש המכו היאר הניא הז
, " , " ' " ןיא החקול היה אל כ לאד ק רמה לש עקרקהש רבס יאדוב םינש ד ינפל ק רמה ןמ רערעמה
, " " הביסב ותקיתש םילות אלא קתש כ ושמו וינפל קיזחמה החקלש ול עדונ כ חאש םירמוא
. " ש ע תרחא
, ' " וזמ הלודג האחמ ךל ןיא תיש הלכא םאד ןייגוסב ןנירמא ךיא קה םינושארה הנהד ל י דוע
" ' .' ' (: ) ' ל סו גילפ ןייגוסד וצרית םש סותהו גו ג לכ ףוסב תוחמל ךירצד ןנירמא טל קל ירהו
' . .' ' " ג קיזחה םא התעמו םלועל תכשמנ האחמה ןייגוס תעדלד אצמנ גו ג לכ ףוסב תוחמל צ יאד
, , האחמכ הנידו ותקזחל המדק רערעמה לש ורטשש אצמנ םינש עבש ינפל החקלש ןעטו םינש
, , , םלועל תכשמנ האחמהו ותקזחל תמדוקה האחמ ןאכ שיש אצמנ וזמ הלודג האחמ ךל ןיאש
. ללכ הקזח ןאכ ןיאו
, " , " הקזחד םושמ דוחל ש ג לע םידעב יגס אל המל ראבל תרחא ארבס בתכ ומצע ם בשרה לבא
. ' םדוק רערעמה לש ורטש ירה םינש ג ינפל ואנקש רטש אלא אהי אלו תדמוע רטש םוקמב
' ' םוקמב קר איה הקזחד היארה לכד הנעט המע ןיאש הקזח ןינעל יעל ימעטל ליזאד רורבו
, " .' , , אלו הזל ם בשרה ךרצוהדמו יעל הזב ונכראהו רטשה םוקמב הקזחהו דבאו רטש ול היהש
" " , תקיתש תמאבד ל סו א בשרה לע גילפד עמשמ החימ אלדמ היאר ןאכ ןיאד תוטישפב בתכ
" , םעטהמ הקזח ןאכ ןיא מ מו ונממ םדוק החקל קיזחמהש היאר בשחיהל הכירצ התיה רערעמה
" .' " לע גילפ ם בשרהד היאר דוע ראובי ךשמהבו וכ תדמוע רטש םוקמב הקזחד ם בשרה בתכש
. " הזב א בשרה
A
A " , " " , " " אלדמ היאר ןאכ שיד ל ס אלא א בשר תרבס והל תילד ל יד מ יה תעדב רחא רואיב ונל שי ז יפלו
' . " , האחמהד סותה תרבס והל תיל םגו תדמוע רטש םוקמב הקזחד ם בשרה תרבס והל תיל םגו רערעמה החימ
" ' ' " . ' הקזח ל וה םינש ז םדוק האנקש ןעוטו םינש ג לע םידע ול שיש לכד ל ס ןכלו םלועל תכשמנ םינש ד םדוקש
, ' , ' " ) . יוחא ול רמאנ אלש ידכ םינש ז םדוק האנקש קר אלו םינש ז הלכאש ןועטל ךירצ מ מו הנעט המע שיש
" , , " " (. " , ןאכ ןיאד םהילע ם בשרה השקה אל ןכלד וגימ םעטמ אלו מ יה תעדב ם בשרה ןיבה ןכד הארנו ל נכו ךרטש
. ,( ' ) הנעט המע שיש הקזח ןאכ ןיאו תדמוע רטש םוקמב הקזחד השקה אלא רחא םעטמ וא סותה םעטמ וגימ
, ' " ירהו וזמ הלודג האחמ ךל ןיאד ןנירמא יאמא םינש ו ינפל החקלש ןעוטשכ םישרפמ שיה תעדל השקי כ אד אלא
' " ,' ' ירה םינש ז ינפל החקלש ןעוט םא יל המ כ א םעט הזיאמ הז ךייש אל ןאכ םאו גו ג לכ ףוסב תוחמל ךירצ
" . ' " " א שרהמה ךרדל לבא ותקזחל תמדוקה האחמ ןאכ התיהש אצמנו תונורחאה םינש ג לע א כ םידע ול ןיא ס כוס
62
- - ב
(: ) ' ' ' . ' ' " ' . ךירצד טל קל מגהמ םינושארה קה וזמ הלודג האחמ ךל ןיא וכ ז הלכאד מ נהו מגב ה
" " ' " ,' ' ש ד דוע קיזחה כ חא לבא םינש ד םדוק האחמ ןאכ התיהד יהנ כ או גו ג לכ ףוסב תוחמל
' " ' " ' . גב רערעמה תקיתש כ לאד םושמ ג לכ ףוסב תוחמל ךירצש םעטהד א בשרה יתו יפושב
" . תקיתש ירהש הז ש ל ןאכו רקשב התיה הנושארה האחמהש האדוה אבישח תונורחאה םינש
, " הלוכי ותאדוה ןיא האדוה תבשחנ איה םא וליפאד םולכ הניא רערעמל הרכמש רחא ק רמה
. ןמ האנק קיזחמהש היאר בשחיהל הלוכי הניא רערעמה תקיתש וליאו רערעמה תא בייחל
' , " םדוקמ האנק קיזחמהש עדי אל יאדוב םינש ד ינפל רערעמה החקלש העשב ירהד ק רמה
' " ,( " ) קיזחמהש ול עדונש םירמוא ןיא םינש ד כ חא קתשש ףא ןכלו התוא הנוק היה אל כ לאד
.(' ) , יעל וירבד ונאבהו תרחא הביסב ותקיתש םילות אלא וינפל האנק
( ) " האנק ךכל ירהש ולש איהש בשוח רערעמהש עדוי קיזחמהש ןויכד רחא ןפואב בתכ ן במרהו
" " . " תקזחד אמעטב והיימעטל א בשרהו ן במרהד טושפו ורטשב רהזנו ןידב ונעבתיש עדוי כ א
" , " " (. ) " " ש ג ךירצו הנושארה הליכאב רבכ ק רמה החימ אלדמ היאר ול שיד ל ס במ ן במרהד ש ג
" (. ) " , אלדמ היאר אכילד ל ס טל א בשרהו ךרטש יוחא אמינ אלו ורטש קורזל יאשר היהיש ידכ
. " ש ג רחא דע החימ
" ' .' (: ) ' . ל צ כלו ג לכ ףוסב תוחמל ךירצד ןיד ךה לע גילפ תמאב ןייגוסד ובתכ טל סותה לבא ו
" אל ךכלו םדוק האנק קיזחמהש ול עדונ אמתסמד היאר הבושח תמאב רערעמה תקיתשד ל סד
(. ) ' " (. ) ' ' " . מ סותה ירבד י פע טל יעל ונראיבד והיימעטל סותה אלא הזל צ יאד הארנ לבא החימ
, ' ' קרוזש ןויכ אמלעב הנקת איה אלא ללכ החימ אלדמ היאר ןידמ הניא הקזחד סותה ישד
, " , םהל השקוה ריפש ןכלו םינקותמ לכה ויהיש ידכ תוחמל לוכי ק רמהד ודגנכ ונקת קר ורטש
. " ' ' ז יע קזחומ השענ וניא המלו יפושב הלכאש םינש ג רחא ורטש קרוז ןאכ םגד סותהל
) ' " ' " ' ךירצש םושמ הריכמה רחאש םינש דה י ע קזחומ השעייש סותהל ד ס ךיא המתי כלד אלא
(' " ' ) ,(' ' לוכי וניאד סותהו ם בשר יפל ןייגוסב ראובמש הממ אנש יאמ ירהו גו ג לכ ףוסב תוחמל
. ' " דוחל תונורחאה םינש ג ידע י ע קזחומ תושעיהל
' " ' " , " וניאש םעטה םינש ג לע א כ םידע ול ןיאשכ םתהד סותהל ל סד ימד אלד ל שפא היהו
' " " ג ינפל בתכנש רטש אלא אהי אלו תדמוע רטש םוקמב הקזחהש ם בשרה כ שמכ אוה ליעומ
, ' " . , םא םינש ו ינפל קיזחהשכ כ אשמ ול םדוק רערעמה לש ורטשש ןויכ וב הכוז היה אל םינש
' ' " ' ' הלטב תונורחאה םינש גב החימ אל םאד סותהל ל ס גו ג לכ ףוסב תוחמל ךירצד אתיא
. , ' רערעמה לש ורטשל ותקזח המדקו םינש ו תקזחכ איוהו ערפמל הנושארה האחמה
' , , " תונורחאה םינש גה לע םידע ליעומ וניאש םעטהש אחינ תוטשפבד הזל צ יא תמאב לבא
,' ' " " ' תכשמנ האחמה אלא גו ג לכב תוחמל צ יאד ל ס ןייגוסד סותה ובתכש םעטהמ אפוג אוה
) , ' " " , ןיאד האחמה המדק ירהש תונורחאה םינש גה לע םידעב יגס אל אפוג ט המ כ או םלועל
.' , , ( יעל ונבתכש המכו התוא תלטבמו ותקזחל וזמ הלודג האחמ ךל

" " ' . רהזהל הזל ול היהו ל זו בתכ וזמ הלודג האחמ ךל ןיאד ארבס ךה ראיבשכ ם בשרב יעו ז
, " , " עמשמו הזב ונושל תוכירא ע צו ל כע ונערקיו ינשה דימ רטשה איצויש דע םלועל ורטשב
' , ' " , םדוק םינש ג איהש םינש ז ינפל האנקש תונמאנ ול שי וגימ י עד אחינ וגימ םושמ םישרפמ שיהד אמעטד
. " , ק ודו האחמהל
63
.' ' ,' " ראיב הזלו גו ג לכ ףוסב האחמ ןאכ ךירצ ןיא המל סותה תיישוק בשייל אב ם בשרהד
, " " " " אוה רטשהו רטשה י ע א כ דוחל הריכמה השעמ י ע הניא ןאכ האחמהש םושמ ם בשרה
. ונערקיש דע תמייק האחמ
(. ,: ) " ' , " " אלדמ אוה הקזחד דוסיהד חל הל ם בשרה יש ירהו הזל ם בשרה ךרצוה המל ע ליו
' " " " , תייאר ןאכ ןיאש םושמ ג לכ ףוסב האחמ צ יא ןאכד א בשרהכ ץרית אל המל כ או החימ
" , עדי אל יאדוב רערעמה וליאו היאר ותקיתש ןיאו הרכמ רבכ ק רמה ירהש החימ אלדמ
" . " " קלוח ם בשרהד הינש החכוה וזו ק רמה ןמ התוא הנוק היה אל כ לאד וינפל האנק קיזחמהש
. " , " היאר בשחיהל הכירצ התיה רערעמה תקיתשד ל סו א בשרה לע
, , " " המלו תמייק האחמ אוה רטשהש הז םעטל ךרצוה המלו ם בשרהל היל אישק יאמ ע צ ןיידעו
, ' " הקזחה ירהש תונורחאה םינש דה תקיתש י ע קזחומ תושעיהל לוכי וניאד תוטישפב ץרית אל
" . , ם בשרה בתכש ומכו ול םדק רערעמה לש ורטש ירה רטש אלא אהי אלו תדמוע רטש םוקמב
" " " . ' " אלש לכד ם בשרהל ל סד ל צו דוחל םינש ג לע תודעב יגסד מ יה תטיש לע גישהשכ ומצע
, ' רטשהד ארבסה אלמלא ןכלו ערפמל הקזח השענו הנושארה האחמה הלטב ג לכ ףוסב החימ
, ' " ערפמלו הירחא ואבש םינש דה י ע הריכמה תאחמ הלטבד רמוא יתייה תמייק האחמ אוה
. , ' רערעמה לש ורטשל ותקזח המדקו םינש ו תקזח השענ
" " , " , ל מל כ א ש ג רחאל וליפא תמייק האחמ בשחנ רטשהש ןויכ ךפיהל השק ןיידע לבא
, ' " " , ' " םינש ד ינפל רערעמל רטש בתכ ק רמהד ל פת רטש אלא אהי אלד אמעטל יעל ם בשרהל
. " . , , " ע צו הקזחה הלטבו הקזחהל המדק האחמהש אצמנ ש ג אלא הניא ותקזח וליאו
- - ג
' . " (. ) ' ' . יעו ןעוטו רזוחד ךיתובאמ וחקלש יתובא לש ל אד אכיה יעדרהנ ידומו טל קל יע הנהו ח
' " . , " ירתא יבכרא כלד ח הצקה המת רבכו רקשל יל המד הנעט המע שיש הקזח יוהד ם בשרב
" , " , הקזחד אמעט ל מל וגימ ןידמ אוה םאו וגימ ל מל הנעט המע שיש הקזח אוה םאד ישכר
. , , . םימותס םירבדהו םהיניב ףוריצ שיש אלא יגס אל דוחל םעט לכבד עמשמו הנעט המע שיש
" ' " וניאד ם בשרה תעד דוחל םינש ג לע םידע א כ ול ןיא םאד ןאכ ראבתנ הנהד הזב הארנו
, , רטש אלא אהי אלו תדמוע רטש םוקמב הקזחד ול ליעוהל הלוכי רערעמה תקיתש ןיאד םולכ
. ' וחקלש יתובא לש ןעוטשכ התווכד התעמו םינש ג םדוק בתכנש רטשב תוכזל לוכי היה אל ירה
, ' " , ויתובאש רטש אלא אהי אל ירהו םינש ג ומצעב אוה הלכאש א כ םידע ול ןיא ירה ךיתובאמ
' , ' ויה אל רבכ םינש ג ינפלד םולכ היה אל יאדוב ירה םינש ג ינפל ינשה לש ויתובאמ וחקל
. " " . דוחל הנעט המע שיש הקזח ןידמ תוכזל א א כ או םייחב םהיתובא
, " " אוה הקזחד דוסיה ירהש הנעט המע שיש הקזח ןידמ תוכזל םש א אד הארנ ה אלב םגו
, " םושמ החימ אל אמשד ללכ היאר וניא החימ אל ינשהש המ םתה לבא ק רמה החימ אלדמ
. , תמאבש רבס אמש וא ויתובא ותמש םדוק הב קזחומ הז היה רבכד ללכ עקרקהמ עדי אלש
. ול הורכמ ויתובא
: ' ' ) . " יתובא לש ןועטל לוכיש המד בנ קל סותב שרופמ ןכו וגימד אמעטל ם בשרה ךרצוה ךכלו
' " ' , (. יעל ראבתנ ם בשרה יש ירהש יגס אל הז םעטב םגד אלא וגימ ןידמ אוה ךיתובאמ וחקלש
" " " םידע י ע א כ עקרק לע תולעב חיכוהל א א ןכל תועקרק לע רטש בותכל ךרדהש ןויכד הכוראב
. " , , תדמוע רטש םוקמבד הקזח ול שי כ אא העורג הנעט איה תרחא הנעט לכו רטש וא
64
" , ' " התיהש תונמאנ התואד מ כב ראובמ וגימ ןינעד אוהו םימעטה ב ףוריצל ם בשרה ךרצוה ןכלו
. , ירה התניבז ךנימ ןעוט היה וליא התעמו וז הנעטב ול שי ןועטל לוכי היהש תרחאה הנעטב ול
. , םג ןכלו עקרקב תוכזל הפי החכו רטש םוקמב תדמוע איהש הקזחד תונמאנה חכ ול התיה
, , הקזחד חכה ול ןיא המצעלשכ וז הנעטד ףא ךיתובאמ וחקלש יתובא לש ןעוטש וישכע
. " , , " ק ודו וז הנעטב םג הקזחד תונמאנה ול שיש בשחנ ןכל וגימ ול שיש ןויכ לבא נ שמכו
. " , " ' (: ) ' ' םש נ שמו יאמא ה ד סות בל קל יעו
[ “ " ] א ע א ל ףד
. , " " (: ) ' ' . " םש ונראיבש המו ידהס יתייא יאה ה ד ם בשר גל קל יע רקשל יל המ ה דות
ןעוטו רזוחו ןעוטד איגוס
" " " " " ' ל זו ח ה נ וט ז פ ם במר יע הנעטה שיחכהל תרחא הנעט ןועטלו רוזחל ןיד תיבב ןעוטל שי
" , " , אציש פ עאו הנושארה הנעטל אלתמא ןתנ אלש פ עאו הנורחאה ותנעט לע ןיכמוסו הנושארה
, ואביש רחאמ לבא םידע ואביש דע הצריש תונעטה לכ ךפהלו ןועטלו רוזחל שי רזחו ןיד תיבמ
ןתנ ןכ םא אלא תרחא הנעטל ואישהל לוכי וניא הילע ךמסש הנורחאה ותנעט ושיחכיו םידע
, , אצי אלש אוהו תרחאה הנעטה תאזב אישהש ומכ העמשמב שיו הילע ךמסש הנעטל אלתמא
, , םיער םישנא אמש םידע ואבש רחא ןועטלו רוזחל לוכי וניא ןיד תיבמ אצי םא לבא ןיד תיבמ
. " ל כע הזב אצויכ לכ ןכו רקש לש תונעט והודמל
, : ' ותנעטב אישהש ומכ םינושארה וירבד תועמשמב שיש םגו אלתמא םיאנת ב ךירצש עמשמ
. . " ' " . רבדה םעט לע דומעל שיו ס ר יס ח הצקה קייד ןכו הנורחאה
, ' " " " " התיה ךיתובא לש ןכ רמאו קיזחמה הז רזח וכ יתובא לש רמוא הז ל זו ו ה םש ו טפ ע עו
, , ילש איה ירהו הילע ךמוס ינאש רמולכ יתובא לש איהש הליחת יתנעטש הזו יל תרכמ התאו
' " ' וכ ודיב התוא ןידימעמו םינושארה וירבדל אלתמא ןתנ ירהש הנוכנ הנעט ז רה וכ יתובא לשכ
, " , " ותנעט ללכב שיש המ אלו אלתמא תניתנ א כ ריכזה אל ןאכד ונושלב קיידל שיו ש ייע
. .' אוה רבד אלהו וכ הנושארה
, (. " ) " . תאדוהד בייח םידע ואב וליפאו ימד יתערפ אל רמואכ יתיול אל רמואה לכד ו ב ב ל ייק ב
' , " " ' , " ותנעט כל ירה רוטפל רוטפמ ןעוטו רזוחד ם במרה בתכ ךיא כ א קו ימד םידע האמכ ד עב
,( " ) ירמגל הנושארה ותנעט שיחכמשכ פ כע תמא הינשה ותנעט ןיאש האדוה איה הנושארה
) (: ) " " תאדוהד ליעומ וניא םידע ול שי וליפאד רוטפל בויחמ ןעוטו רזוח ןינעל ל ם בשרה כ כו
. " " .(' " לבא ד עב תאדוה ןאכ ןיא בייחתנ אלו םידע ואב אלש לכד ראיב ח הצקה ןכא וכ ד עב
(' ' ) , " " םושמ בתכ פ יס רוטהו רסאש הפה םושמ רוטפל רוטפמ ןעוטו רזוחד ובתכ א גההו מ מה
' , " ' , " " " , תאדוה קלסל וגימ ליעומ ךיא קו ח הצקה לע יגילפ כלו ה מרהו שגימ י רה כ כו וגימ
. " ד עב
65
" " " " " " םושמ ד עב תאדוה ןאכ ןיאד ח הצקהכ ל ס םלועלד ל שפא היה א גההו מ מה ירבדב םנמא
' " , ומכד תרחא אישוק ץרתל ואב וכ רסאש הפהד כ שמו הנושארה ותאדוהב בייחתנ אלש
" , יתערפו יתיול ןועטל רזחשכ נ ה ערפ אלש האדוהל יתיול אל תנעט ךפהנ הולד םידע ואבשכד
, הזלו ערפ אלש האדוהל הול אלש הנושארה ותנעט ךפהיל ךירצ היה יתיול רמאשכ דימ ירה
האדוהל הנושארה ותנעט ךפהנ אל םלועמו ריתהש הפה אוה רסאש הפהד ןכ וניאד וצרית
. " ק ודו הנממ רוזחל לוכי ןכלו תבייחמה
" , כ או ןכ שרפל השק וגימ םעטמ ןועטלו רוזחל לוכיש ובתכש םינושאר ראשו רוטה ירבדב לבא
. " ל קדה
" " " ' . יתרכזנ רמא ךכ רחאו הנמ עבותה הזל בייח ינאש ןיד תיבב הדוהש ימ ל זו ז ה םש ז פ יעו ג
, אל ירהש םהיפ לע ןישועו תלעומ תודע הז ירה םידע ירהו וב יתידוהש הז ובוח ול יתערפש
. " ל כע םלועמ יתיול אל רמואכ וניאו וידע שיחכה
" – – , " ' המ כ א האדוה איוהד לוכי וניא םאו םידע ךירצ המל ןועטלו רוזחל לוכי םא פ נממד קו
. םידע ליעומ
" ( ) ' . וליפאד ל סד םושמ תצק שיחכמשכ וליפא ןעוטו רזוח וניאד יעדרהנד אמעט םאה יעל שי ד
" " ' " " ד עב תאדוה ןאכ ןיא ירמגל שיחכמ וניאש ןויכ ד וא וכ רמואה לכד ד עב תאדוה איוה ג הכב
, ' ) . וירבדש אלא רקשמכ הארנד יריאמב יעו ויתונעט ךופהל לוכי וניאד הנעט תוכלהמ איה אלא
, , " הנורחאה ותנעט ירמגל שיחכמד ךיתובא לש אלו יתובא לש הליחתמ רמאד אכיהא יאקד ע צ
. " ,' , " ' רקשמכ הארנד אמעט ל מלו וכ יתיול אל רמואה לכד ד עב תאדוה איוה יאדוב כל הזו
(. " ע צו
' " ' ' " ' קו וטימשה ם במרהו וכ שיניא דיבע וכ ד יבל ץוח יאקד אכיה יאדרהנ ידומד ירמא ןייגוסבו
" " . , " ' ם במרה תעד ל צו רוטב ראובמ ןכו ךיתובא לש אלו יתובא לש ןינעל אלועל םג מ קפנ כלד
, " ד עב תאדוה בישח הנושארה ותנעט ירמגל שיחכמד ךיתובא לש אלו יתובא לש רמואשכד
. " " , " קרו ד עב תאדוה ןאכ שי ס כוסד ד יבל ץוח התיה הנושארה ותנעטש המ ליעומ וניא הזבו
, " , " , הזבו ןעוטו רזוח וניאד אוה אנידד יעדרהנל ל ס קר ד עב תאדוה םש ןיאד תצק שיחכמב
. " " . " מ קפנ הזב ןיא אלועכ ל ייקד ןדידלד אליממו ד יבל ץוח התיה הנושארה ותנעטש המ ליעומ
. הנוי וניברב שרופמ ןכו
, " " ' ' לכד יתערפ ןועטל רזוח וניא ד יבל ץוח רפכ וליפאד הנוי וניבר תעד איבה ט ע יס רוטב יעו
. " " ' " .' ד יבל אלא היתנעט הלגמ אלד שיניא דיבעד ןדיד איגוסמ ז ע קה ז טהו וכ יתיול אל רמואה
' " ' ירמגל שיחכמש אכיה ליעומ וניא וכ שיניא דיבעד אהד ל סד ישל ליזא הנוי וניברד הארנ ןכא
. , " . " " , ערפ אלש האדוה איוהד יתיול אל רמואב נ הו ד עב תאדוה ל והד הנושארה ותנעט
, " " " ליזאו ד יבב יתערפ ןועטל רזוח ד יבל ץוח רפכ םאד ל סו םש הנוי וניבר לע קלוח רוטה לבא
" , " " ' ל סד ד יבב ןועטלו רוזחל לוכיד ד יבל ץוח ךיתובא לש אלו יתובא לש רמוא םאד קספד ישל
, ' יתערפ אל רמואכ יתיול רמואה לכ רמאנ אלש םג ליעומ וכ הלגמ אלד שיניא דיבעד אמעטד
. " . " ןייגוסב ם בשרה ירבדב ראובמ ןכו ד עב תאדוה םש ןיאו
(: ) ' . . יזוז האמ יל בה הירבחל היל רמאד אוהה אמ תועובש יעד רחא רבד ראבל שי הזבו ה
, , , יאמ ייבא רמא היערפו היפזואד ידהס יתייא לזא םלועמ םירבד ויה אל היל רמא ךתפיזואד
66
. , , אל רמואכ יתיול אל רמואה לכ רמא אבר היערפ ירמא יהניא היפזוא ירמא והניא דובעינ
. ימד יתערפ
, " ' אמעטו בייח ידיב ךל ןיא יל והנת ול רמא רחמל ןנתד אהו היל תיל ייבאו ל זו ובתכ םש סותבו
ייבא יכהלו אכה יכ וערפ ירמאד םידע אכיל םתה ערפ אלש הדומכ יוה הול אל רמאד ןויכד
. " ' ( . ) " " ל כע ערפש םידע אכילד ןויכ וכ יתיול אל רמואה לכד םשו ו ףד ב בד ק פב היל תיא היפוג
" , , " " רזוח יוה מ מ לבא םידע ליעומ ןכלו האדוה אבישח אל יתיול אלד ל ס ייבאד רואיבה ל נלו
. , יתערפ ןועטל ןמאנ וניא םידע ול ןיאשכ ןכלו ןעוטו
. םידיעמ םידעהו יתובא לש ןעט םאו םידע םוקמב וגימ ןנירמא אלד ןייגוסב ייבא תעד הנהו ו
' ' ' . יל ןועטנו םלאל ךיפ חתפ אמינד םינושאר ראשו סות קהו דיספמ ינשה לש ויתובא לש היהש
. " " ' ' . םלועמ עמשמ יתובא לשד ן רה ז דעו סות יתו ינשה לש ויתובאמ וחקלש היה ויתובא לשד
" ' הוחקל אלש האדוה ןאכ שי כ א םלועמ ויתובא לש היהש םישרפתמ וירבדש ןויכד שוריפה כלו
, ' ' . יתערפ אל רמואכ יתיול אל רמואה לכד ארבסה ךה יל תיל ומצע ייבאד קו ינשה לש ויתובאמ
. " ל נכו
" , " " יתיול אל רמואה מ מ לבא ד עב תאדוה איה יתיול אלד ל יל ייבאד יהנד אחינ ראובמל לבא
, . " " אמתסמד יתובא לש ןעט רבכ אוהש ןויכ ןאכ ןכלו ל נכו ןעוטו רזוח בשחנ יתערפ רמוא כ חאו
. " , ' , ןועטל לוכי היה ומצע אוהד ףאו ןעוטו רזוחכ ז רהד תרחא הנעט יל ןועטנ ךיא םלועמ ושוריפ
, , ןידמ לבא הז ןפואב םינושארה וירבד שרפמ היהש םושמ ונייה ךיתובאמ וחקלש יתובא לש
, " , , " ןעוטו רזוח יוהד ןאכ ש ל הזו תפסונ הנעט ןועטל קר םינושארה וירבד שרפל א א ןנינעט
. " ק ודו
(. " , " , " " ' ) ד עב תאדוה ןאכ ןיא ייבאל אהד ע צ הז ןושלו ד עב תאדוהכ יוהד בתכש ן רב יע לבא
, " דוחל ד עב תאדוה תמחמ וניא ןעוטו רזוח וניאד ןידהד המצע איגוסה ךותמ רוקמ ןאכ ראבתמו
. הנעט תוכלהב תשדוחמ הכלה איה אלא
' . " " . ליעומ ךיא קו וגימ םושמ רוטפל רוטפמ ןעוטו רזוחו ןעוטד םינושארה כ שמ ראבל שי ז יפלו ז
" " " . " אלש לכד ח הצקה תרבסל ידומ ד עב תאדוה ןינעלד רמאנ ל נל לבא ד עב תאדוה קלסל הז
, " , תוכז ול ןיאד ןעוטו רזוח יוהד םהל השקוה מ מד אלא תבייחמה האדוה םש ןיא םידע ואב
. " , הנעטה תוכז ול שי ז יעד וגימד אמעטל וכרצוה הזלו תרחא הנעט ןועטל
– ' " " . וירבד ללכב שיו אלתמא ןועטלו רוזחל םיאנת ב ךירצד ם במרה בתכש המ ראובמ ז יפלו ח
, " .' הנעטה תועמשמב היהיש םג ךירצ הז דבלמ לבא ד עב תאדוהה קלסל אלתמא ךירצד וכ
. " ןעוטו רזוח יוה כ לאד הנורחאה הנעטב אישהש ומכ הנושארה
, " " םידע ירהו יתערפש יתרכזנ ןעטו רזחו ךל ינא בייח הליחת ןעטבד ם במרה כ שמ ראובמ הזבו
, " " , ןועטלו רוזחל לוכי וניא םאו םידע ל מל כ א ןועטלו רוזחל לוכי םאד ונישקהו תודעה םילבקמד
, " . " דאמ ראובמ ל נלו ערפ אלש האדוה בישחד יתיול רמואהמ אנש יאמו םידעה םיליעומ המ כ א
" , " " ומכ ךל ינא בייח תועמשמב ןיא מ מ לבא ד עב תאדוה ןאכ ןיא ז יעו אלתמא אוה יתרכזנד
, " , , ןויכ לבא ותנעט י ע רטפנ וניאו ןעוטו רזוח יוהו בוחה ערפש הנורחאה ותנעטב וישכע אישמש
. " , " " םדגנכ ד עב תאדוה ןאכ ןיאש ןויכ םידעה י ע רטפנ אלא ותנעטל צ יא םידע שיש
67
, ' . תאדוה םושמ וניא תצק ןישיחכמב ןעוטו רזוח וניאד יעדרהנד אמעטד יעל ראבתנ הנהו ט
, " , " אלא ד עב תאדוה םש ןיא הרומג השחכה אכילד לכד הדומ יעדרהנ םג תמאבד ד עב
) .' , ונחכוהו מגה ןושלמ םג עמשמדכו דוחל ןעוטו רזוח וניאד אניד ךה םושמ יעדרהנד והיימעט
" " " ' תשחכמה הנעט ד יבב ןועטל לוכי וניא ד יבל ץוח ןעט םאד הנוי וניברו ם במרה ישמ הז
' , ליעומ וניא אניד יבל אלא יתנעט הלגמ אלד שיניא דיבעד אמעטד הנושארה ותנעט ירמגל
" , " לוכיד ד יבל ץוח ןעט םאד יעדרהנ ידומ תצק השחכהב קרו ד עב תאדוה םש שיש םוקמב
(. " " , ןעוטו רזוחו ןעוט ןינעל ירהו ד עב תאדוה אכיל תצק השחכהבד םושמ כ עו ןועטלו רוזחל
. , השק התעמו רוטפל רוטפמ ןועטלו רוזחל לוכי ןכלד םינושארה ירבדב ראובמכ וגימ ליעומ
" יתובא לש ןועטלו רוזחל לוכי היהש וגימב התניבז ךנימ ןועטלו רוזחל לוכי וניא ט מ יעדרהנל
. ךיתובאמ וחקלש
" תאדוהה קלסל אלתמא אלא וניא אתהבאדכ ילע ךמסד רמואש המ אלועל םג תמאבד ל ישו
( ) " , , " יתובא לש הנושארה ותנעט תועמשמב ןיא ס כוס ירהש ןעוטו רזוחכ אוה ןיידע לבא ד עב
' .( ) אלא וניא אתהבאדכ ילע ךמסד אמעטו ךנימ הנבז אנא הנורחאה ותנעטב וישכע אישמש ומכ
.' , " המו יעל ראבתנש יתערפש יתרכזנ תנעטכ איהו ד עב תאדוה בשחיי אלש אלתמא רדגב
לש ןועטל לוכי היהש וגימ ול שיש םושמ ונייה ךנימ הנבזד ןועטלו רוזחל לוכיד אלוע רבוסש
" " , . י ע ןועטלו רוזחל לוכיד ל ס אלועד יעדרהנו אלוע וקלחנ אפוג הזבו ךיתובאמ וחקלש יתובא
" . , םושמ ונייה וגימ י ע רוטפל רוטפמ ןועטלו רוזחל לוכיש ובתכש םינושארהו יגילפ יעדרהנו וגימ
. " אלועכ ל ייקד
( " " ) " " ךמסד ןועטלו רוזחל לוכיד אלוע לש ונידל קספשכ ו ה ו טפ ם במרה ןושל קויד אחינ ז יפלו
.' , , תמאבד וכ םינושארה וירבד ללכב שיד ריכזה אלו אלתמא ןתנש םושמ בתכ אתהבאדכ ילע
, , " םינורחאה וירבדב ןעוטש המ םינושארה וירבד ללכב ןיא לבא אלתמא תניתנ א כ ןאכ ןיא
, , , יזאד ךיתובאמ וחקלש יתובא לש ןועטל לוכי היהש וגימ ליעומ הזלד אלא ןעוטו רזוח ראשנו
. םינורחאה וירבדב ןעוטש המ םינושארה וירבד ללכב שי תמאב
" , ילע ךמסד אלתמא תניתנ י ע ךנימ הנבז אנא ןועטלו רוזחל לוכיש אלוע לש ונידש אצמנ
, , םינודינה ינשבד יתערפש יתרכזנ ןעטו רזחו ינא בייח ןעטש רויצ ךהל שממ המוד אתהבאדכ
" " " , , " וא םידע י ע א כ ונימאהל א או ןעוטו רזוח יוה לבא ד עב תאדוה בשחיי אלש אלתמא ןאכ שי
. " . אלועד ךהמ יתערפש יתרכזנ ןיד דמל תמאב ם במרהש רשפאו וגימ
.' " ' . וכ ילע ךמסד ןעוטו רזוח וניאד ד יבל ץוח אציד אכיה אלוע הדומד ראובמ מגב הנהו י
" ' . " ' כ א ליעומד דצהל קו ד יבל ץוח אציש אכיה ךיתובאמ וחקלש ןועטל לוכי םא סות וקפתסנו
. ' ךיתובאמ וחקלש ןועטל לכיד וגימב וכ ךמסד ןועטל לוכי וניא המל
. " ' , האדוהכ השענד דצמ וא ןעוטו רזוח דצמ ןורסח יוה ד יבל ץוח האיצי םא יעל שיד הארנו
, ' , " " ןעוטו רזוח וניאד ןידה קלסל וכ וירבד ללכב שיו ד עב תאדוה קלסל אלתמא ךירצד נ שמלו
. " . ' " ד עב תאדוה השענו אלתמאב עגופד קר וכ ללכב שיש המב עגופ וניא ד יבל ץוח האיצי ירה
. " " ל נכו וגימ ליעומ וניא ד עב תאדוה דגנד ןיישוק אחינ אליממו
" , " " ראובמ ל נלו ד יבמ אצי אלד יאנתה רוטהו ם במרה וריכזה אל רוטפל רוטפמ יבגד הזל היארו
" " תבייחמה האדוה יבגל אקוד ךייש הזו ד עב תאדוהכ השענד ןורסחה ד יבל ץוח אצי םאד
. " רוטפל רוטפמ כ אשמ
68
" ' ז אז םישיחכמה םידע יתכ בד איגוס
" ' " ' איה תשחכומ תודע אהו אבר ל א וכ הליכא ידהבל הליכא יקוא נ רא וכ יתובא לש רמוא הז
' . (: ) " ' .' מגבו אבהלו ןאכמ וא לספנ אוה ערפמל םמוז דע םא אברו ייבא תתגולפ בע ק ב יע וכ
" , , (. ) אוה ערפמל ל סד ייבאל החיבטה לע ומזוהו חבטו בנגש םידע ודיעה םאד ראובמ גע םש
' ) " " . " , יס שיר מ התנהו ח הצקה ורואיבב וקלחנו אברל כ אשמ הבינגה תודע םג הלטב לספנ
" , ' " " .( " ייבאלד ןויכ מ מו תודרפנ תויודע ב ל וה החיבטה תודעו הבינגה תודעד ח הצקה תעד ב נ
, " , ןכל החיבטה תודע םע ד כות התיה הבינגה תודע ירהו החיבטה לע דיעהשכ עשר השענ
" " . " עשר השענש המבד ל סד גילפ מ התנהו הבינגה לע דיעהש העשב םג עשר היה וליאכ ז רה
' . " הבינגה תודעש ןויכד מגה תנוכ אלא הבינגה תודע הלספנ אל הבינגה לע דיעהש רחא ד כות
,' ,' , " הלטב םא ןכלו א תודע בשחנ ןכל א םדא לע ודיעה םגו החיבטה תודע םע ד כות התיה
" ' . , ח הצקה קהו הלוכ הלטב התצקמ הלטבש תודעד הבינגה תודע םג הלטב החיבטה תודע
" , " , " מ מ לבא אבהלו ןאכמ א כ לספנ אל דעהש יל המד הבינגה תודע לטבתת אברל םג כ אד
( " ' " ) " . תודע ןנירמא אלד ץרית ה כ יס ב ח רזעיחא ע חרגהו ערפמל הלטב יאדו החיבטה תודע
. " אצמנש תמחמ הלטב םא לבא לוספ תמחמ תודעה הלטבשכ א כ הלוכ הלטב התצקמ הלטבש
, " , ) . תודע לטבתת אל הילגרב הרפה האב כ חאו החיבטו הבינג לע ודיעה םא לשמלו אל רקש
, , (. הלטב לוספ תמחמ החיבטה תודע הלטבו ערפמל לוספ השענ דעהש ייבאל ןכלו הבינגה
" , , " , ז יא ערפמל הלטב תודעה קרו אבהל א כ לספנ אל דעהש אברל לבא הבינגה תודע םג המע
, הלטב התצקמ הלטבש תודע ןנירמא אל הזבו אמלעב רקש איהש החכוה אלא תודעב לוספ
(. " " ' " " ) . םש ק מטשב ואבוהש ד יר סותה ירבד ז דע ראיבש ש ייעו הלוכ
" , " " םידעד ל סד אדסח ברלד ראובמ ןאכ םגד ןייגוס רואיבב מ התנהו ח הצקה וקלחנ ןכו
, תודעד ףא אתהבא תודע םג הלטב הליכא תודעב ושחכוה םא םילוספ םישענ ושחכוהש
, " . ' ירהו הליכאה תודע דיעהשכ עשר היהש ןויכד רואיבה ח הצקהלו םדוק הרמאנ כל אתהבא
, " דיעהש העשב םג עשר היהש אצמנ תחא תבב ורמאנ וליאכו המע ד כות התיה אתהבא תודע
" . תודעה ודיעהשכ םילוספ ויה םידעהש ןויכ אדסח ברלד רואיבה מ התנהל וליאו אתהבאד
" . ' , כ אשמ הלוכ הלטב התצקמ הלטבש תודעו א תודע ןייוהד אתהבא תודע םג הלטב הליכאד
" , , תודע הזב ש לו ולספנ אל םידעה לבא השחכהה תמחמ הלטב תודעהש ףא אנוה ברל
. הלוכ הלטב התצקמ הלטבש
, . תודעל אלא אנוה בר רמאק אל ןאכ דעד אנוה ברכ וליפא רמאד אברד קיסמ ןייגוסבו ב
' " , . , כל כ א והייתקזחא והל ןנימקומד אנוה ברל ירה ןיבהל ךירצו אל תודע התואל לבא תרחא
, םושמ ונייה הקזחה תודע םילבקמ ןיאש המו המצע הקזח תודעל וליפא םידעה ולספנ אל
, , ודיעהשכ ןכש לכו הליכאה לע ודיעהשכ וליפא ולספנ אל םמצע םידעה לבא תשחכומ תודעהש
. , אתהבאד תודע לטבת המלו אתהבאד
" ' ' , ' ' םידעהל ןנימקומד ל סד אנוה ברד ףאד מגה תשדחמד אה םינפוא בב מגה ירבד ראבל שיו
. " , וליפא וז תודעל עגונש המב לבא תרחא תודע דיעהל םיאבשכ כ חא אקוד ונייה והייתקזחא
) . םידע יתכה יתשש ןויכד םושמ םעטה אמשו והייתקזחא והל ןנימקומ אלד הדומ אנוה בר
' " (. " תודעבד מגה ירבד רועיש ז יפלו תחא תבב לואשל ואבשכ ןיליבש ינשכ ל וה ןאכ םידיעמ
, . אתהבא תודע םג הלספנד אליממו יל המל ירקש ידהס ידהבד אדסח ברל אנוה בר הדומ תחא
' " , ' " תודע םושמ יל תיאדכ מ התנהלו העש התואב םינרקש ויהש םושמ יל תיאדכ ח הצקהל
.' וכ התצקמ הלטבש
69
.. , ,' אלא תודע התוא ןינעל וליפא ללכ םילספנ םידעה ןיאש אנוה בר תעד םלועלד בה ךרדהו
, ' אתהבאה תודע לע םג השחכה תבשחנ איה הקזחה תודעבש השחכהה םצעד תשדחמ מגהד
" ( " : ) " ' ' .' ל הזב תודע התואד ארבסה וראיבש אבר ה דוס בע ק ב סות יעו א רקש בשחנ לכהד
. " , " נ שמכ והזד הארנו ל כע הלע ינמיהמ אל ות עקרק התוא לע םירקשמ וקזחוהד ןויכד
' " םילוספ ויה םידעהש םושמ ללכ וניא אברל אתהבא תודע הלטבש המ מגה תנקסמ יפל ז יפלו
' ,' ברב אבר תטיש התלתשכ הליחתמ מגה הרבסש ומכו וכ התצקמ הלטבש תודעש םושמ וא
, , השחכה תבשחנ איה הליכאב השחכההש ירמגל רחא ןפואב אוה אברד אמעט אלא אדסח
.אתהבאב
" " " " ' . תודעב וליפא אדסח בר אהד ל זו יגילפ אל ע כ אדסח ברד אבילא ה ד ם בשר יע הנהו ג
ותוא לש תודע ותואב הליכאמ םידעה ושחכוהש אתהבאד תודעב ןכש לכ לסופ אמלעב תרחא
, , " " , " ןכש לכ תרחא תודעל םידעה לסופ אדסח בר םא ו ק ןיעכ ןד ם בשרהד ונייה ל כע עקרק
.( ) הטונ הזו וירבד ךשמהב ראובמכ תודע התוא רדג והזד עקרק ותוא לע תודעל םתוא לסופש
" , , ל סד אנוה בר וליפאד םידעה תולספב ארבס איה תודעה התואד ונבתכש ןושארה ךרדל
. ריפש ןכלו םילוספ קפס םיבשחנ םה תודעה התואבד הדומ םתקזח לע םתוא םידימעמש
" , " " ןיאש ש כ תרחא תודעל םתקזח לע םתוא םידימעמ ןיאש אדסח ברלד ו ק ם בשרה רמאק
, . ירבדל ןינע הניא תודעה התואד ארבסה ונבתכש ינשה ךרדה יפל לבא תודע התואל םרישכהל
. , תרחא תודע ןיבל תודעה התוא ןיב קוליח םוש ןיא םידעה תולספ ןינעלו אדסח בר

, " ( " ) ' ' . אבר אה אתהבא תודע םג הלטבתנד אברל ל ס ךיא ושקהש רמא ה ד סותב יע הנהו ד
" . ' םש אנשיל ךהכ אכהד ןייגוס נ היאד וצרית הליחתו לספנ אוה אבהלו ןאכמד הבורמב יל תיא
" . , אחינ אנקסמלד וצרית א ביר םשב לבא השחכה ןינעל אלו ןכ אבר רמא המזה ןינעל קרד
' , ' .' איה א תודעד אתועירגהד ונבתכש אה ךרדהכ שרפנ םא הנהו א תודע יוהד ינאש אכהד
, " , אברל ירה הזב וצרית המ ללכ ןבומ וניא כ א םתקזח לע םידעה תא םידימעמ ןיאש םושמ
, " " " . ינשה ךרדהכ ל ס א בירהד כ ע אלא ללכ םילוספ םידעה ןיא לספנ אוה אבהלו ןאכמד
, ' תודע תשחכה םג תבשחנ הליכאה תודע תשחכהד השחכהה דצמ איה א תודעד אתועירגהד
.אתהבא
" " איההל אכהד ךה ימד אלד הארנ א בירלו ל הזב ובתכש םנושלב שרופמ טעמכ תמאב ןכו
' ימנ שוחכתיא הליכאא שוחכתיא יכ אכה אלא וכ והנינ ילימ ירת החיבטו הבינג םתהד הבורמד
, " ' בישחד ונייה תחא תודע ןינעד שרופמ ירה ל כע וכ ינהמ אל הליכא אלב אתהבאד אתהבאא
. השחכה אדח
, " " ' " ןויכד ם בשר פ שממ תצק רחא ןפואב א תודע רדג םישרפמש א ביר ירבדב דוע ראובמו
.' םע דאמ םיאתמ הזש הארנו א תודע בשחנ ןכל הליכא תודע אלב ינהמ אל אתהבא תודעד
" ' " " , " ןידל א כ םתקזח לע םתוא םידימעמ ןיאש םושמ א תודעד אתועירגהד ל ס ם בשרהד נ שמ
' " " . , א תודעד אתועירגהד ל ס א ביר לבא אל עקרקה התואו ןידה ותואל עגונש לכל לבא רחא
, ,' ןכלו הליכא תודעב םג רקשל ךירצ אתהבא תודעב רקשל ידכד א רקש לכהש םושמ איה
. " , ק ודו אתהבא תודעב השחכהכ תבשחנ הליכא תודעב השחכהה
" , " ' . השחכהבד ד מ ךהכ אכהד איגוס תמאבד ובתכ אלא א בירכ וצרית אל םמצע סותה הנהו ה
. , יכהבד רמול בורקו אבהל לספנ אוה שודיחד המזהב קרו לספנ אוה ערפמלד הדומ אבר וליפא
' ' , " ' אלד הדומ אנוה בר וליפא תודע התואבד מגה תנקסמ םישרפמ סותהד א בירהו סות יגילפ
" , " , אבהלו ןאכמד אברל ל סד המ ןינעל תלעומ וז ארבס ןיאו י שר תעדכו הקזחא והל ןנימקומ
70
,' " . , א השחכה איוה תודע התואבד שרפמ א בירו ללכ תודעה תעשב תולספ ןאכ ןיאו לספנ אוה
. " ל נכו
' ,' " " ' . ב איוה החיבטו הבינגד ץריתו סותה ק השמכו אבר ירבד תריתס השקהש א בשרב יעו ו
" , תודע יוה עקרק התואב תוכזל אב םהינשבש ןויכ הליכא תודעו אתהבא תודע כ אשמ תויודע
" . " .' ימנ שוחכתיא הליכאא שוחכתיא יכד ראיב א בירהש דועבד אלא א בירה ץורית ןיעכ הזו א
. ' " , " , הלוכ הלטב התצקמ הלטבש תודע ןכל א תודע איוהד ןויכד םייסמ א בשרה ל נכו אתהבאא
, " ' תולספ ןאכ ןיא לספנ אוה אבהלד ןויכ ירהו הלוכ הלטב התצקמ הלטבש תודע ל שפא ךיא קו
" , " " . הלוכ הלטב התצקמ הלטבש תודע ךיישד ל ס אלא ע חרגה תרבס היל תילד ל צו ללכ תודעב
' " " . ב ןייוה החיבטו הבינגד ל סד ןויכ ק וע ללכ דעהב תולספ לח אל םא וליפא תודע לוטיב לכב
, " " , " , המל ק בב איגוסהל שרפי ךיא כ א הלוכ הלטב התצקמ הלטבש תודע םתה ש לו תויודע
" " . התואב היה עשרד ח הצקהכ שרפמד ל צו הבינגה תודע הלטב החיבטה לע םזוהשכ ייבאל
" , . הלטבש תודע םושמ הבינגה תודע הלטבד שרפמד מ התנהל ירהד ותטישל חרכומ הזו העש
" , " " ' , ודוסיכ ל צ היהיו הלטב אלד אברל אנש יאמ כ אד ח הוצקה תיישוק קי הלוכ הלטב התצקמ
" . " " א בשרה ירהו דעהב תולספ םש שישכ א כ התצקמ הלטבש תודע ןנירמא אלד ע חרגה לש
. " " . " " ח הצקהכ שרפמד כ ע אלא ל נכו הז דוסי ל ס אל
( ) " ' " " ןהו ייבאל הבינגה תודע הלטבד ק בב מגה רואיבב ןה וקלחנ מ התנהו ח הצקה הנהו
' " ,( ) היה עשרש םושמ תויגוסה ב שרפמ ח הצקהד אברל אתהבא תודע הלטבד ןייגוס רואיבב
" . ' " , תויגוסה א בשרהל לבא הלטבש תודע םושמ תויגוסה ב שרפמ מ התנהו העש התואב
, " , ' , " ' , םושמ אמעט יוה הלטבש תודע ש לו תויודע ב ןהש החיבטו הבינג ןינעל ק ב מגב תוקולח
. " . תודע יוהד ןייגוסב לבא לספנ אוה ערפמלד ייבאל א כ לוספ וניא ןכלו העש התואב היה עשרד
" " , (' " ) ' ל סד אברד ג עא ןכלו התצקמ הלטבש תודעד אמעט ימנ ךייש מגה תנקסמל פ כע א
, " , , תודעד םושמ אתהבא תודע הלטבד ל ס אכה הבינגה תודע הלטב אלו לספנ אוה אבהלד
. הלוכ הלטב התצקמ הלטבש
[ “ " ] ב ע א ל ףד
האמכ ירת
" . " . " םידעהל שיש לכש תודעב איה אתכלהד הנוכה םא ע לי האמכ ירתד כ שמב וזו ה דות
" " " . םתנימאהש הממ רתוי םנימאהל ש לד ן במרב אתיא ז יעכו תודעב ללכנ לכה תונמאנ תפסות
, " , " " . תונמאנ תפסות הזב ש ל ןכל הלודג רתויה תונמאנה ל וה םידעד ןויכד הנוכה ד וא הרות
) " " " . " יללכ םימותב אבומ ח נאר םשב םיקסופה כ שמל מ קפנו םמצע םידעמ רתוי תונמאנ ש לד
, , ' ( " לבא וגימ םהל שי םידעהשכ ונייה וגימ ןנירמא אל ירתו ירתבד סותהל וליפאד ז ט תוא וגימ
" ) . " " ראובמ וגימ יללכב א רגה ירבדמו ת ות םוקמב עירכהל הז לוכי ריפש וגימ ול שי ד עבה םא
' , " , " סותה ירבדל ןייצו ת ות םוקמב וליפא םידע םוקמב ינהמ אל וגימד בתכד ח נארה לע גילפד
, " (. םתודעב ללכנ םידעהל שיש תונמאנ תפסות לכד תודעב אתכלה אוה םאד ל נהב יולתו ןאכ
" . " , " , כ אשמ עירכהל לוכי ריפש וגימ ול שי ד עבה םא לבא אקוד םידעב והז כ א האמכ ירת ןידבו
, " " , " וגימ ול שי ד עבהש יל ןתי המ כ א םידעמ הלודג רתוי תונמאנ תואיצמב ש לד הנוכה םא
. , , רבדה לוקש ןיידעו םידע םידמוע ודגנכ ירה םידע ול שיש המ דבלמ
71
, " " ( " ' " ) " . ןנימקומ אתיירואדמו ןנברד אקיפס ת ות ל ייקד המ יפל ראיב ו לק יס ת וש א קערגה ב
. " , " " , ראיבו עירכהל הלוכי הניאד וגימ ש מו ת ות םוקמב עירכהל הלוכיד הקזח ש מ הקזחא
, , " םוקמב וגימד רוריבה ךייש אל ןכלו האמכ ירתד רתוי רוריב ש ל ירתו ירת םוקמב תמאבד
, , . הזו קפס םוקמב ותקזחמ רבדה איצוהל ןיאש ןויכד אלא רוריב רדגב הניא הקזח לבא םידע
, " ,' " . " רוריבה םג וירבד יפלד ל נכו סותה ירבדב ח נארה תנבהכ אלד הזו ת ותב וליפא ךייש
" , " ףיסומ ז יא וגימ םהל שי םידעה םאד תודעב איה אתכלהש אלא ת ות םוקמב ךייש וגימד
" ' . " " . ת ות ןינעב ךומסב יעו רוריב ךרדב םג ת ות םוקמב הקזחא ןנימקומד ל י וירבדלו םחכב
. ארבג אדח לע םידיעמה
" ארבג דח לע םידיעמה ת ות
, " (. ) ' . " ארבג דח לע םידיעמה ת ותב םינושאר וקלחנש המ בכ תובותכ יע הנה ןמחנ ברו ה דות
. ' " " . הקזחא יל ןנימקומ אלו לוספד ף ירהו י שר תעד לוספ םירמוא םינשו אוה רשכ םירמוא םינש
, " ' . ' הקזחא והל ןנימקומד אנוה ברכ ל ייקד אדח םש ראובמ סותה לש םמעטו רשכד סות תעדו
, קפס םהש םידע םתוא ירה םילוספ קפס םישענ םישחכומה םידעהד אדסח ברל וליפאד דועו
" , םהש ירתו ירתה כ ומכו תורשכ תקזחמ ואיצוהלו רחא לוספל םינמאנ םניא יאדוב םילוספ
" םינמאנ ויהי ךיאו םילוספ םישענ םמצע םה ירה ארבג ותוא לש ותורשכ ןינעל ז אז םישיחכמ
.ולספל
(: ) , ' " . םינשב טי תובותכד איגוסמ הקזחא יל ןנימקומ אלד ותטישל היאר איבמ ף ירה ב
" ' , " " , ת ותד מגב ראובמד א וקממ אצוי י תכו ויה םילוספ ורמאו םינש ואבו רטשה לע םימותחה
. , " , ןכא הקזחא רטשהל ןנימקומ אלד ירה ארבג דחא ת ותל המוד הז רטשהב ןניבגמ אלו והנינ
' םילסופד ללכ הקזח אכילדב יריימ םתהד וראיבו ונינפלש רובידב הזב ושקתנ םמצעב סותה
.' וכ ודלונשמ םתוא
" ' . " " . םיאב םתהד ראיבש םש ן רב יע אנוה ברדמ אנש יאמ ף ירהו י שר תעדל ןיבהל ךירצו ג
" ' " לע וישכע םינד ונא ארבג דח לע םידיעמה ת ותב לבא הקזחא ןנימקומ א לכו כ חא םידעה
. " ' . השחכהה י ע ולספנ םא וישכע םינד ונא אנוה ברדב םגד כל ןבומ קוליחה ןיאו םתורשכ
" , " ( " ' ) " םה כ א ירהש התרבח תא תלסופ תכ לכש רמול ש ל אנוה ברדבד ראיב ד ל יס ח הצקהו
" . ןיאד כ ע אלא התקזחמ הינשה תכה איצוהל םינמאנ ויהי ךיאו םילוספ קפס םישענ םמצע
" . . ונימצעמ ונא מ מד אלא תודעה ףוג ןינעל קר ללכ םידעה תולספ ןינעל םתודע םילבקמ
" , " , ריפשו ת ות לש קפס וניא הז לבא םילוספ קפס ל והו רקש תרמוא תכ הזיא םיקפוסמ
. םתקזחא והל ןנימקומ
, " , " " תולספ ןינעל םתודע םילבקמ ןיאד ח הצקהכ ול טושפ היה הזד ז דע ן רה תנוכ םג אמשו
" " , ' " דחיב ז ע ןודל ךירצ ןיאד ן רה ראיב הזלו תינרקש איה א תכש םיעדוי ונא ירה מ מד אלא
" " , " ןידה קוספל םיכירצ ארבג דח לע םידיעמה ת ותב כ אשמ הדיעמו האבשכ ע נפב תכ לכ אלא
. " ותקזח לע דעה דימעהל א או וישכע
, " ' . ןאכ םנושלב ראובמ םמעטו ארבג דחא ת ותד אהל אנוה בר לש וניד וושה סותה ןכא ד
" " םילוספ ראשכ ןתוא ןיבשוחו םילסופו םתוא םישיחכמ ולאד ג עא םירשכד אכה ומכ ל זו ובתכש
72
" " " , " ז עז םידיעמכ םה ירה ז אז םישיחכמה םידע לכד ל סד תראובמ םתנוכו ל כע תודע רבד לכל
. " . " " . םתתגולפ דוסיב ב צו ח הצקה תרבס ל ילו םילוספ םהש
, ' " ' " " . אהד ותקזחא יל ןנימקומ אל יאמא ארבג דח לע םידיעמש ת ותב קהש םש ן רב ע עו ה
" ' ) . " " אל פ כע ןנברדמ םתהד ףאד יל אטישפד עמשמו ןנברד אקיפס ת ותד תומביב ל ייק
' ' . ' " םש ישנא יחב יעו ותקזחא ימקואל ל וה דעה תורשכ ןינעל אכה לבא םתקזחא והל ןנימקומ
(. ) ' " . ורזג אלד אל תומבי מגב חכומד םושמ ל יוע תודע ילוספ ןינעל ורזג אלש םושמ ראיבש םש
. (. , ןוממ איצוהל ותקזח ליעומ וניא אכהד ץריתו ןוממ איצוהל עגונ דעה תורשכ אכהו ןוממ ןינעל
" " האב וזד אנוה בר רמאק ךיא כ א ןוממ איצוהל דעה לש ותקזח ליעומ וניא םאד ב צ ותנוכו
. , " " םתקזחא והל ןנימקומד םושמו הדיעמו ע נפב האב וזו הדיעמו ע נפב
' , " " ותקזחמ רבדה םיאיצומ ןיאש המ אה הקזח ינינע ינש שיד םינורחאה כ שמ י פע קלחל ךירצו
, " " . ' , רבדה םיאיצומ ןיאש קר הקזחד רוריבה ןינע ש ל ת ות םוקמבו רוריב ןינע בהו קפסמ
, " ( " ) " " . ןויכו תררבמ הקזחה כ א ח צהקה תרבסכ ת ות אכילד אנוה ברדבד ל י התעמו ותקזחמ
, " " . " יהנ ארבג דח לע םידיעמה ת ותב כ אשמ ןוממ איצוהל וליפא כ חא ןמאנ ותורשכ ררבתנש
, , , הקזחו רשכ אוהש רוריב םש ןיא לבא ותקזחמ ותוא ןיאיצומ אלד ונייה לבא הקזחא ןנימקומד
. ןוממ איצוהל הליעומ הניא וזכ
" ' ' " ' . הקזח הליעומד ל סד עמשמ ןוממ איצוהל וליפא יתקזחא יל ןנימקומד ל סד סותה התעמו ו
' " . " ןניבגמ אלד המד סותה כ שממ הזל היאר דוע איבהל הארנו רוריב ןינעל וליפא ת ות םוקמב
, " ןוממ תמחמ וסנאנ ודיעה םא לבא תושפנ תמחמ וסנאנ םידיעמשכ ונייה ת ות םוקמב רטשהב
" " . םושמ א כ םידעה תולספ תמחמ ז יא רטשה םילסופש המ םתה הנהו הקזחא והל ןנימקומ
" , " , תררבמ םידעהד תורשכ תקזחד כ עו םידעהד תורשכ תקזח הזל ליעוי המ כ או רקש ורמאש
. . " ' " . והייתטישל ילזאו רוריב ןינעל םג ת ות םוקמב הקזח ליעומד סותהל ל סד ירה ורקיש אלש
. ' " , " . םדוקה רובידב סותה כ שמכ ת ות םוקמב ינהמ אלד וגיממ אנש יאמ ןיבהל ךירצ לבא ז
" . " " ( " ' ) " תעד נ שמפל לבא ת ות םוקמב ש ל הזו רוריב יוה וגימד םושמ ראיב ו לק יס א קערגהו
. " , ' ת ות םוקמב וליפאו רוריב ןידמ םג ליעומ אפוג הקזחד סותה
' ' " , " " ' ונייה האמכ ירתד יעל סותה כ שמו ת ות םוקמב ליעומ וגימ םגד אחינ ח נארה ישלו
תודע ןידב ללכנ םידעהל שיש תונמאנ לכד תודעב אוה אנידד וגימ םהל שי םמצע םידעהשכ
" , " " , , ה הד אליממו ת ות םוקמב עירכהל לוכי ריפש וגימ ול שי ד עבהשכ לבא האמכ ירתו םהלש
, " " " " . ללכ ת ות םוקמב וגימ ינהמ אלד ל סו ח נארה לע םיקלוחה ראשו א רגה יפל לבא הקזח
. " רוריב תרותב וליפא ליעומד הקזחמ ש מ
' , , תודעד ירתו ירת םוקמב תונמאנ ךייש אלד סותה ובתכ הזבו תונמאנ אוה וגימד קלחל שיו
, . ריפש הזו תונמאנ תרותב הניא לבא רוריב איהש ףא הקזח לבא הלודג רתויה תונמאנה איה
. " , " ק ודו ת ות םוקמב וליפא ךייש
,' ' " " " ' . יתקזחא יל ןנימקומ אל ארבג דח לע םידיעמה ת ותבד ל סד י שר תטישב יעל שי דוע ח
(. ) " " םאה תקזח הליעומ התיה ונינפל ומא התיה םאד ךלמה יאני יבג וס ןישודקב ל ס י שר ירהו
, " " (. ) ' ' . " , ןנברד אקיפס ת ות ירהד ז ע םיקלוח בל קל סותהו ת ות םוקמב וליפא יאני תא רישכהל
" " " .' ' " אקיפס ת ות רמאנ אלד י שר תעדש ראיב א בטירהו יתקזחא יל ןנימקומ אל פ כע ןנברדמו
. , , " ותקזחא יאניל ןנימקומו ורזג אל םירוסיא ראשב לבא שיא תשא רוסיא ןינעל א כ ןנברד
73
, " םיקונ אל יאמא שיא תשאד רמוחה ןאכ ןיאד ןויכ ארבג דח לע םידיעמה ת ותד השק התעמו
. ' ' ' " " " .' ' ןוממ איצוהל אל לבא יתקזחא יל ימקומד ףאד ן רה כ שמכ ל צו יתקזחא יל
' " .' ' םהמ א היה אל הליחתמ אברו ןמחנ ברד אדבוע ךהבד ם בשרה תטיש וכ יל ןניתחא ןנא
. " , ב גאדכ לש בצמל ןמחנ בר הריזחה אתהבא תודע םג השחכוהש וישכעו הדשהב קזחומ
, ' ' הזל הנתנו ונממ ןמחנ בר האיצוהו קזחומ םהמ א היה הליחתמד שוריפ דוע ואיבה סותבו
. , הנושארל קזחומ היהש הזל הריזחה תודעה השחכוהש וישכעו אתהבא תודע איבהש
" " " ' ' " הנתנש הז רבג רבכ ירה כ א ב גאדכ לש בצמל רוזחיש ןידהש ןויכ ם בשר יפל קה ה מרהו
. " וידיל נ ר
" , " ' " אדסח ברד אמעטד םש ם בשרב ראובמו ח רכ רמאד אבר אמיל ןנירמא יעל הנהד ק וע
" ' . " " ' ם בשרהד ןויכ קו םילוספ קפס םהש םידע י ע ואיצוהל א או יתקזחב אנוממ יקואד םושמ
, " , ' " ללכ קזחוממ עקרקה איצוהל םיאב ויה אל כ א קזחומ םהמ א היה אל הליחתמד ל ס ומצע
. " אדסח ברכ אברד ד ס ךיאו
" " ' , " (: ) ' " " יוה ב גאדכ ד יב וקספש םדוק םהמ א ףטח םאד הוספית ה ד דל קל ם בשרב ע עו
(: ) " " . השענד גמ ם בשרב ראובמ ומצע ב גאדכ ןידב וליאו קזחומ השענ אלו אמלעב הפיטח
" , " " " . בתכ ב גאדכ ןינעד ןויכ וקספש רחא ןיבל ב גאדכ ד יב וקספש םדוק ש מ רואיב ךירצו קזחומ
(. : ' ' ) . (. ) " הזב ונבתכש המ דל קל יעו ןודל ןיקקזנ ןיאש קוליס אלא וניאד הל ם בשרה
" , " " " א או וב םיקזחומ םהינש וליאכ יוה םהיתונעטב םינד ד יבש ןמז לכד ם בשרהל ל סד הארנו
. ) ' " " . , ' גל קל ם בשרה כ שמכו אמלעב הפיטח איה ותסיפתד אליממו היאר אלב איצוהל םהמ אל
. " ( " וקלתסנש רחאל קרו ריזחהל ךירצו ןלזג יוה ונממ ספותה ה עממהו קזחומ אוהש לכד ע הרב
. " קזחומ תושעיהל ותסיפת הליעומו קזחומ םש ןיא ןידה ןמ ד יב
, , ,' " " ןיידעו שדחמ ןודל וישכע םיכירצו תועטב היה ירה אהל הליחת עקרקה ונתנ ד יבש המ נ הו
. " , " , " ןכלו ז יע קזחומ השענ אלו אמלעב הפיטח אלא ז יאד אצמנו ב גאדכד קוליסה ןאכ היה אל
. " , " , ב גאדכ ןידמ סופתל לוכי זא קרו ןידה ןמ םיקלתסמ כ חאו ונממ איצוהל םיכירצ
" , " " ' " ' . עקרקה איצוהל ןיאד םושמ א כ ה מרה םעטמ אל לבא ם בשר יפ לע קלחש ן במרב יעו ב
. " . " הזב אתגולפה רדג ב צו כ חא קלתסהל ליבשב
. " " " " ' " ' ותנוכו ב גאדכ רמול ש ל אתיירואד אקיפס ת ותד ןויכד ם בשרה יפ לע ן במרה קה דוע
" ( " ' ) " " רמאנ אל אתיירואד אקיפס ת ותד אהד תוטישפב טקנ ו לק יס אמק א קערגה ירהד ב צ
. " " . ה עממהד ןנירמא ת ות םוקמב םג יאדובד ןוממ תקזח ןינעל
" ,(. ) ' ' " " " ת ותבו הל קל יאדכ אתלימד הלע םקימל אכילד אכיה ב גאדכ א לד ךישממ ן במרה ןכא
. " . " " , ' , ע צו א דפס ת ותד המל ןינע וניאו תרחא אישוק איה וז כל לבא אתלימד הלע םקימל אכיל
74
, (: ) ' .' ינשמו יולת םשאב איה ירה אצת אל ךיא השקמ בכ תובותכ מגבו וכ תמ םירמוא םינש
" " .' ' ובלש ימל אלא יולת םשא ןיאד י שרב ש ייעו יל ירב תרמוא איה םגו הידעמ אל תאשנש
.ופקונ
. " אשנת אל הליחתכל יאמא כ א ןיבהל ךירצו
' . " " ' קו אקיפסמ ארבג יתותמ אתתיא ןניקפמ אלד םושמ אצת אל ק ת תעדלד ראיבש ן במרב יעו
. ' " ' יל ירב תרמואד תובותכ מגב א שממ רחא םעט והז כלד
, " , ' " המ ליעומ הזלו והדיד רוסיא לע ד יב ןיארחאש המ אדח םינינע ב ןאכ שיד ותנוכ נ היפכו
" . , השעית אלש םיווצמ ד יב הז דבלמ לבא ופקונ ובל ןיאש ימל יולת םשא ןיאד יל ירב םירמואש
" ,(: ) ' , ) . " , ק ת םג אנשיל דחלד חפ תומבי יע ותשדקומ דמלנד רשפאו ד יבד רוסיא והזו הריבע
" . (. . ' תאשנ םא מ מו אשנת אלד אמעט תמאב והזו ןנברדמ אלא וניא אמש וא וז אשרד יל תיא
. , ןדיד אקיפס תמחמ הלעב תחתמ השא איצוהל חכ ונל ןיאד אצת אל
" " ' . " ' ט מ כ אד קו רוסיא תקזחא הל ןנימקומד םושמ ן במרה בתכ יסוי רב םחנמ רד אמעטבו
, " " . " יבד אתוליזד אמעט ליעוי המד אצת םידע ואב כ חאו תאשנ םא םג כ אד דועו גילפד ק תד
" , " ' " . אל ת ות םוקמבו אתיירואד אקיפס ת ותד ימעטל ן במרהד הארנו רומג רוסיא םוקמב אניד
" " " ' , " , הל ןנימקומ ןנברדמ מ מד ל ס יסוי ר ב םחנמ רו ק תד אמעט והזו ללכ הקזחא ןנימקומ
. . אניד יבד אתוליז םוקמב וליקה ןנברדמ אלא וניאש ןויכו אצתו שיא תשא תקזחא
. " , " ה יא ראבתיש ומכו הזב תרחא הטיש ול שיש הארנ ם בשרה לבא
' " וכ תמ םירמוא םינשב ם בשרה תטיש
" . , " אלד ם בשרפו אצת אל תאשנ םאו אשנת אל ז רה תמ אל םירמוא םינשו תמ םירמוא םינש
. אצת אל תאשנ םאד אהבו יאק שיא תשא תקזחב אתתיאו ירת ידהב ירת יקואד םושמ אשנת
' , ' תרמואו הידעמ אל תאשנש שרפמ יאק יולת תשאב הילע אבהד ךירפד תובותכב מגה איבמ
. " ' , ופקונ ובלש ימל אלא יולת םשא ןיאד םש תובותכ י שרב יעו יל ירב
" תשא תקזחב אתתיאו ירת ידהב ירת יקואד םושמ אשנת אלד בתכ ומצע ם בשרה ירה הומתו
, , " , ןיאש יל המ תאטח בויח ןינעלו תאטח בויחב איה ירהו אצת אל יאמא תאשנ םא כ או שיא
' ' " " . ילע אבהד תובותכב מגה רמאק יאמ כ א א שא תקזחב הל ןנימקומד ןויכ דועו םפקונ םבל
(. ) ' ' ] . , ובתכ בל קל סותהו תאטח בויחב םה ירה שיא תשא תקזחב איהש ןויכ ירהו יולת םשאב
[. , " , ןאכ וירבדמ ראובמכ ןכ וניא ם בשרה תטיש לבא אבסנימו אקיידד שיא תשא תקזח ערתאד
, " , " ' . םא לבא תאשנ כ חאו םידע ואבש ןמזב יתמיא אצת רמוא יסוי ר ב םחנמ ר םש דועו ב
. " ' , " אניד יבד אתוליז םושמ אמעטד ם בשרב ןכו מגב ראובמו אצת אל םידע ואב כ חאו תאשנ
, . " ' ' " ' עמשמד הומתו רוסיאב תאשנש םושמ אצתד יסוי ר ב םחנמ רד אמעט יפש ם בשרב יעו
" , " " ואב כ חאו תאשנשכ התעמו אצת אלד ק תל י רבמר הדומ היה רוסיאב תאשנש אלמלאד
. , , אניד יבד אתוליזד אמעטל ךירצ המלו אצת אלד אטישפו רתיהב תאשנ ירה םידע
75
, " , , (. ) ' ' ' . אוה ןהכד רמאו א ע אתאו והודירוהו לוספ אוהש לוק וילע אציש ןהכב בל קל מגב יע ג
" , " " , ןנימקומו ת ות יוהד רישכהו א ע דוע אב כ חאו אוה הצולח ןבו השורג ןבד ירמאו ירת יב יתאו
' " . .' ' ותוא ונקזחהש המ ונייהד יפ תובותכב י שר רבודמ הקזח וזיאב םינושאר וקלחנו יתקזחא יל
, " . ' ' . " " תוקזחה יתשל בתכ ם בשרהו ןהכ אוהש ויבא תקזחב יפ סותהו א ע י ע הליחתמ ןהכ
. " והייוורתל ל סד עמשמ
' " " " הקזח ךהא ימקואל רשפא מ מ םידעה לכ ושחכוה ףוסבלד ףאד ם בשרו י שר תעד ראובמו
" . " " םינשו תמ םירמוא םינשבד ם בשר בתכ ךיא השקי התעמו הליחת דיעהש א עה י ע קזחוהש
, ודיעה םינשש ןויכ ירהו אמייק שיא תקזחב אתתיאו ירת ידהב ירת יקואד תמ אל םירמוא
" , " ושחכוה כ חאש ףאו היונפ תקזחב אמייקו שיא תשא תקזחמ ז יע האצי ירה תמ הליחת
. " " םינושארה םידעה ינש י ע הקזחוהש היונפ תקזחב המקונ מ מ םידעה
, " " , " . לבא רשכ ןהכל א עה י ע הליחת קזחוהד יהנ לוספ אוהש לוק וילע אציש ןהכ ותואב ק וע ד
' " םהירבד ולבקתנ העש התואב ירה הצולח ןבו השורג ןב אוהש ודיעהו םידע ב ואבשכ כ חא
' " " " , קזחוהש ןהכ תקזחא יל ןנימקומ יאמא ת ות השענשכ כ חא כ או לוספל ותוא ונקזחהו ירמגל
' " ' , " " ואבש םידע בה י ע קזחוהש לוספ תקזחב ימקואל ונל היה רתוי הליחת אבש א עה י ע
. , " הנורחאב הקזח התואב קזחוהד כ חא
, " , " " , . תודעה י ע קזחוהש הנוכה ןיא הליחת אבש א עה י ע ןהכל קזחוהש המד הזמ חרכומו ה
" , השענ ירה רשכ אוהש הליחת א עה דיעהש רחאד הנוכה אלא ףוסבל השחכוה תודעה ירהש
. " , , ןהכ תקזחב השענ ז יעו הדובע דובעלו ויפכ תא אשילו המורתב לוכאל ןהכ השעמ וב
" , ' " לכה לבא הדובעו כ אישנו המורתמ ענמנ רבכד יהנ והולספו םידע ב ואבשכ כ חא לבא
, , " תולספב קזחוה אלו הזב השעמ ךייש אל םגו לוספב וקיזחהל השעמ םוש השענ אלו ת אושב
. ' " " . " ןהכ תקזחא יל ןנימקומ ת ות השענשכ כ חא ןכלו ז יע
" " . ירת ידהב ירת יקוא תמ אל םירמוא םינשו תמ םירמוא םינשבד ם בשר כ שמ ראובמ התעמו ו
, " " . " םתודע י ע השעמ םוש הב השענ אל כ א תאשנ אל ןיידעש ןויכד יאק א שא תקזחב אתתיאו
, , . םפקונ םבל ןיאש יל המ תאטח בויחב איהש ןויכד אשנת אל ןכלו שיא תשא תקזח הלטב אלו
. , " " תאטח בויח םוקמב אלו יולת םשא בויח םוקמב א כ ליעומ ז יאד
) . " , ' " , ףאו שיא תשא תקזחה העקפ כ א םידע בה י ע השעמ התשעש אצמנ תאשנ םא לבא
" " " " , בושח ז יעד ק ת תעדו תמ ורמאש םינשה י פע תאשנ איה מ מ תמ אלש םינש ודיעה רבכד
, . (. " יל ירב תרמואש המ ליעומ הזלו יולת םשא בויחב אלא הניאו םידע י ע השעמ הב השענש
. ופקונ ובל ןיאש ימל יולת םשא ןיאד
, , , " יל ירב תרמואש ףא אשנהל הל ןנירש אלד תאשנ אל םא ןיב קוליחה אפוג והז ם בשר תעדלו
. הב השענ אלו תאשנ אלש לכד אצת אלש ידכ יל ירב תרמואש המ ליעומ רבכד תאשנ ןיבל
, , " " , " ןיא הזלו תאטח בויחב םהו אידהל ם בשרה כ שמכו שיא תשא תקזחב איה ןיידע כ א השעמ
, " " , ירהו שיא תשא תקזח העקפ כ א םידע י ע השעמ הב השענו תאשנ םא לבא יל ירב ליעומ
, , ' , יל ירב תרמואו הידעל תאשנש המ ליעומ הזלו תובותכב מגהמ איבהש ומכ יולת םשאב איה
. " ופקונ ובלש ימל אלא ת שא ןיאד
, " , " ] ומכו הלעב תמש תקזחב השענ תאשנש י עד יולת םשאב וליפא הניאד אמינ תאשנשכ ת או
' , . " " תומבי מגב הנהד אחינ וטושפב לבא הליחת אבש א עה י ע ןהכ תקזחב קזחוהש ןהכב
' . " , " (. ) קהו התקזחא הל ןנימקומ אל ןנברדמ פ כעד ראובמו ןנברד אקיפס ת ותד קיסמ אל
76
" " " (. ) ' ' יאמא ח בו ג ב אוהש םירמוא םינשו רשכ ןהכ אוהש םירמוא םינשב כ א בל קל סותה
. ' " . ' .' ' הדובעל םג יריימד יפ ם בשרה ירה לבא ןנברד המורתב יריימד יתו יתקזחא יל ןנימקומ
" " " " " אלו ןנברד אקיפס אוהד רמול ת ותב ורימחה אלד א בטירה כ שמכ ל צ ם בשרה תעדבו
" " " ) . , " םאד ל סד י שר תעדב ל צ ןכו םירוסיא ראשב אלו שיא תשא רוסיאב א כ הקזחא ןנימקומ
(. " ןאכ ירה התעמו ת ות םוקמב ורישכהל התקזח הליעומ התיה ונינפל יאני לש ומא התיה
. , ' אלוקל הקזחא המקואל אלש ןנבר ורימחהו שיא תשא רוסיאב ןניריימ וכ תמ םירמוא םינשב
, , " " הז לע ךומסל ןיאו אוה ת ות ןנברדמ לבא הלעב תמש תקזחב איה אתיירואדמד ת יפא ןכלו
[. , " ' יל ירב תרמואד אמעטל ךירצ ןכלו ןנברדמ פ כע יולת םשאב ילע אבהו
. " ' " " " . ןיאד רוסיאב תאשנש םושמ אצתד יסוי ר ב םחנמ ר תעדב ם בשרה כ שמ פ לי התעמו ז
" " " , " , י עד ל ס ק תד ק ת תרבס לע קולחל אבד הנוכה אלא ארוסיאא הרבעש הל ןניסנקד הנוכה
" ' . , " ר ב םחנמ ר גילפ הז לעו יולת םשאב אלא הניאו שיא תשא תקזח העקפ םידע י ע תאשנש
, " , , " , השעמ יכ השעמ הב השענש בשחנ ז יא אשנהל הל רתומ היה אלו ת ות אוהד ןויכד יסוי
. . , אצת אליממו שיא תשא תקזח העקפ אלו היונפכ הקיזחהל אבישח אל רוסיאב השענה
, ' , " לבא רתיהב תאשנ כלש ףא םידע ואב כ חאו תאשנ םא וליפאד ןתונ ןידה היהד אליממו
, " " רתיהב השענה השעמ היה אל תאשנש המד ערפמל ררבתנ כ א תמ אלש םידע ואבשכ כ חא
. , אמעט ליעומ הזלו שיא תשא תקזחב יאק בושד אמינו היונפכ הקיזחהל בשחנ היה אלו
, " , השענש בשחנ ןיידעד אצמנו אשנהל הוריתהש רתיהה םילטבמ ד יב ןיאש אניד יבד אתוליזד
, , , " ירב ליעומ הזלו יולת םשאב אלא הניאו שיא תשא תקזח העקפו םידע י ע רתיהב השעמ הב
. " , , ק ודו אצת אל ךכלו יל
[ " " ] א ע ב ל ףד
' " . " " ' ' . " יפש ם בשרהכ אלד הזו ז אז םילטבמו םילוקש לוקהו א עהד סותה יש רמאהו ה דות
" , " ' ' . " " ה דו רוערע ןיא ה ד סותב יעו ןמאנ א ע ז נעלו לוקה רחא קודבל הנוהכב אוה הלעמד
, " ,' , רוערע ןיד ול ןיא לוקד םינשמ תוחפ רוערע ןיאד תוטישפב אחינ ם בשרהלד ישל ילזאו קפנו
. " , אתוליז ןיד הזב ןיא ןכלו לוק י ע ותוא ןידירומ ןיא לבא וירחא קודבל הנוהכב הלעמ קר ללכ
. " אידהל ם בשרה ראיבש המכ אניד יבד
. ' . " ' . " אנש יאמד יגילפ סותהו יאניל התקזח ינהמ אל ונינפל םאה ןיא םאד י שר יש ןנא ה דות
" " " ' (: ) ' םוקמב הקזח הליעומ ר דקפס ת ות ל ייקד המלד סותה תטישד ראבתנ אל יעל הנהו
' ' " . " וליפא יתקזחא יל ןנימקומ ארבג דח לע םידיעמש ת ותב ןכלו רוריב תרותב וליפא ת ות
" " " " ' . ואיצוהל ןיא קפסמד ןינעל א כ הקזחא ןנימקומ אלד ן רהו ף ירהו י שר יש לבא ןוממ איצוהל
, " . , והייתטישל יגילפד ל י התעמו ןוממ איצוהל ליעומ וניא ןכלו רוריב תרותב אל לבא ותקזחמ
" " ' התיהש ןניעדיד ןויכ מ מ ונינפל םאה ןיאש יל המ כ א רוריב תרותב ינהמ הקזחהד סותהלד
" ' " . הליעומ הקזח ןיא ת ות םוקמבד ישל י שר לבא יאני ןינעל קפסה ררבל ליעוי הקזח הל
, , " יזאד ונינפל םאה לע םינדשכ ונייהו קפסמ ותקזחמ ותוא ןיאיצומ ןיאד ןינעל א כ רוריב תרותב
. , הניאשכ לבא ומא תורשכמ עבונ ותורשכד ןויכ רשכ יאני םגד אליממו התקזחמ האיצוהל ןיא
77
, " תררבמה הקזח ןאכ ןיאש ןויכו התקזחמ איצוהל ןיא קפסמד רמול ש ל הילע ןינד ןיאו ונינפל
. ללכ יאני ןינעל ליעומ וניא
. (. ) ' " ' ' ' תבל ינהמ םאה תקזחד גי תובותכב מגהמ י שר יש לע דוע קה תובותכב סות הנהו
. , ןיב קלחל ןיאד הרורב ותנוכ תמאב ןכא ונינפל םאה םתה ירה והל אישק יאמ ןיבהל ךירצו
" הדלותב איה יאני לש ותולספד ךלמה יאניד אנוגב א כ ונינפל הניאשכ ןיבל ונינפל םאהשכ
. , לכד רמול םוקמ שי הזבו הנוהכ ילוספמ יאני דלונש אצמנו הנוהכל הלספנש םאה תולספמ
. , , יאניל םג הדלותב אליממ ינהמ התקזחמ התוא םיאיצומ ןיאו הילע ןודל םיכירצו ונינפל איהש
, ' םאד םאה תולספמ הדלותב הניא דלוה תולספ ירה וכ תרבדמ הוארד תובותכד איההב לבא
. " , " המ םתה ןכלו ם וכעל הלעבנש דצמ הלספנ איה םגו ויבא דצמ לוספ דלוה ם וכע היה לעובה
" , " " א כ םאה תורשכמ הדלותב איה דלוה תורשכש דצמ ז יא כ ע תבהל םאה תקזח ליעומש
. , ןבה ןינעל םג תררבמ הקזחהו רשכ היה לעובהש ררבמ םאה תקזחש םושמ
" , " " , " ' " י שר םג הזבו אמלעב קפס א כ ת ות היה אל םתהד י שר ישל םינורחאה וצרית ז דעו
, " " . . ת ות היהש יאניד אהב כ אשמ תבהל םג ינהמד אליממו רוריב תרותב הקזח ינהמד הדומ
" ' ) " " ינהמ אל ארבג דח לע םידיעמה ת ותבד ישלו רוריב תרותב הקזח ינהמ אלד י שרל ל סו
, ,( םאה היהתש ןניעב הזלו ותקזחמ ותוא ןיאיצומ ןיא קפסמד קר אלא ןוממ איצוהל ותקזח
.ונינפל
[ " " ] ב ע ב ל ףד
ןיחגד איגוס
, ' " " ' תמא תויהל תולוכי תונעטה בד אמלעד רקשל ול המ ראשל ימד אלד כ שמ ם בשר יע
" . " ןעוטש הנעטהש ןכ אוה וגימ לכב םגד אדח ב צ וירבדו םידע םוקמב וגימל ימד אכה כ אשמ
" . םידע םוקמב וגימל ימדד כ שמ םגו תמא הניא ןועטל לוכי היהש דוסיה תנעטש האדוה איה
, " ' יכ םידע דגנ איה וישכע ןעוטש הנעטהשכ םידע םוקמב וגימל ותנוכ םא פ נממד כל ןבומ וניא
, , ,(: ) ' (. ) ' וגיממ יפידע םידעש םושמ אמעט םתהד ןאכל ןינע הז המ ירה גל קלו אל יעלד ךה
, " דוסיה תנעט קר ללכ םידע דגנ הניא סכריאו ל וה אילעמ ארטשד ןעוטש הנעטה ירה אכה לבא
. , איה דוסיה תנעטד אכיהל ותנוכ םאו ללכ םידעהל רתוס וניא וגימהד אצמנ ותאדוה דגנ איה
, דגנ התיה ןועטל לוכי היהש הנעטהשכ וגימ ול ןיא אמלעבד המד ןבומ וניא הז םג םידע דגנ
, וליא אכה לבא רקשל ול המ אלו וגימ אל ןאכ ןיאו התוא ןועטל לוכי היה אלש םושמ טושפ םידע
" , ןיא המל כ או ריפש ליעומ היה אוה אפייז ארטשד הדומ היה אלו הנושארה ותנעטב ראשנ היה
. וגימ ול
, ' " " ' . איהש ררבתנ אל דוסיה תנעט אמלעב וגימבד יסוי ר תרבס ראיבש מ י םשב א בטיר יעו ב
, , " , םיכסהו וגימ וילע הנבנ ךיא ותאדוה י פע רקש איהש ררבתנ דוסיה תנעטש ןאכ לבא רקש
" . תנעטב ול התיהש תונמאנהש מ כב ראובמ וגימ ןינעד תוטישפב ארבסה רואיבו וז ארבסל
(. ) " . ' ' ) . אמ ן במרה תרבס ראבל ונבתכש המ ל יעל יע וישכע ןעוטש הנעטב וישכע ול שי דוסיה
" " . , תומחלמב ן במרב ע עו םייח ונא ויפמ אלד אמוי דח רכומה הב רדש ררבל וגימ ינהמ אלד
" " ' ' םג והל ןנינעט כ אא וגימב הילע ןמאנ היה םהיבאש הנעט ימתיל ןועטל א אד רכומה פ קל
(. , ןאכ ןיא רקש איהש ררבתנ דוסיה תנעטש ןאכ ןכלו ןינבה לפנ דוסיה לופנבד דוסיה תנעט
. " וגימ ש לו תונמאנ
78
. " " דוסיה תנעט רותסל האדוה איה וישכע ןעוטש הנעטהד אמלעב וגימ לכמ ש מ ב צד אלא
" . םתהד ל צו ףייוזמ וניאש האדוה איה עורפ תנעט ירה ףייוזמד וגימב עורפ ןעוטשכ לשמלו
" , " ןאכ כ אשמ ןמאנ תויהל היתחת סנכנ ןכלו המצע הנעטה י ע אוה דוסיה תנעט לוטיבש ינאש
" , , אילעמ ארטשד כ ג ןעוטש אלא אוה אפייז ארטשד הדוה הליחתד דרפנב התיה האדוההש
. " סכריאו ל וה
, ' ' הליחת םתה ירהו ונמיה היתחקלו התיה ךיבא לש וז הדשד תובותכד ינתממ השקי כלד אלא
. " , " , הפהל וגימ ןיב קלחל ךירצו ליעומ מ מו החקלש ןעוט כ חאו התיה ךיבא לש וז הדש הדוה
" , " , המב ק רמ ואשע ומצע אוהש ןויכ אלא הנעטה תונמאנל צ יאו רסאש הפה איוה םתהד רסאש
) . " , , המכו ללכ ק רמ תקזחב השענ אל ונמיה החקלש רמוא ומצע אוהו התיה ךיבא לש רמאש
" " (: ) ' יאדו ידימ איצומ קפס ןיאד רסאש הפה יוה אלד כ שמב ף ירה ירבד ראבל ל יעל ונבתכש
(. " ש ייע
' " , " " תונעטה ב ןיאש וגימ ראשל ימד אלד כ שמ והזו וז ארבסל ןווכתנ ם בשרה םגד ל שפא היהו
. תמא תויהל תולוכי
. " . " ' " הז ריכזה אל תמאב א בטירהו םידע םוקמב וגימל ם בשרה יל המדמד המ ב צ ןיידעד אלא
(: ) ' " ' " " ' . אינלפמ ןועטל ןמאנד אמ קלד אהמ ש מ קהו ם בשרה ירבד איבהש י קומנב יעו ג
. , ' אתנבז אינלפמ תנעטד ףא התנבז ךנימ ןועטל לוכי היהד וגימ ידיד ימק ךנימ הנבזד אתנבז
" . וינפב שממ הדוהד םידע םוקמב וגימל יפט ימד יאה מ מד ץריתו ךנימ הנבז אלד האדוה איה
. " ש ייע
A
" ' הניא דוסיה תנעטש הדומ אוהש םושמ ףסוי ברד אמעטד א בטירה ירבדל םיבורק וירבד כלו
' . איה וישכע ןעוטש הנעטהד אמלעב וגיממ אנש יאמד יעל ונישקהש המכ איה ותיישוקו תמא
. " . דוסיה תנעט תלטבמה ע נפב האדוה שי אכהד ונבתכש ךרד לע קלחמו דוסיה תנעט לוטיב
, " וגימ לכ ירהו התנבז ךנימד וגימ ידיד יאמקד ךהמ י קומנה השקה יאמא ןנובתהל שיש אלא
" , , לכמ תושקהל ל והו ןועטל לוכי היהש הנעטה לטבל האדוה איה וישכע ןעוטש הנעטהד ןכ אוה
. אמלעב וגימ
, , ול שי ןיד לעבה אמלעב וגימ לכבד ללכ ול השק היה אל אמלעב וגיממד הזמ יל עמשמו
, " , אלו וישכע ןעוטש הנעטב תונמאנ התוא ול שי וגימ י עו דוסיה תנעט ןועטל ומצעב תונמאנ
" , תונמאנ ול התיה התוא ןועטל הצר וליא מ מד תמא הניא דוסיה תנעטש המב ןל תפכיא
. " . , רביד אלד ם בשרה ירבדל ןינע הז ןיאו וישכע ןעוטש הנעטל תרבוע תונמאנ התואו תימצע
" " , " י ע א כ היתחקל ךממ ןועטל תונמאנ ול היה אל םלועמד אכהד ךה ןוגכב אלא ם בשרה
, " , " , רטשה ירהו דוסיה תנעט ןועטל לוכי היהש אוה רטשה י ע קרו תימצע תונמאנ ז יאו רטשה
" , " הלטב אליממ לטב רטשהש האדוה שיש ןויכד ם בשרה שדיחש אוה הזבו ותאדוה י ע לבטתנ
. וישכע ןעוטש הנעטל םג תונמאנ ול ןיאו ותונמאנ לכ
A , , " " תעדכו אמלעב הנעט המע שיש הקזחכ וניאו שממ וגימ ךירצ ידיד יאמקבד י קומנהל ל סד ראובמ בגאו
" (. ) " . ' ,(. ) ' ' אלא אקוד ואל ס שה רמאקד וגימד אמ א קערגה תעדכ אלדו ןייגוסב סותב םג ראובמ ןכו ל יעל סותה
" " " (: ) ' . א כ הקזח ןיד רמאנ אלש םש ם בשרה ירבד י פע ונראיב ל יעלו אמלעב הנעט המע שיש הקזח יוהד הנוכה
" , , ול היה אל םלועמ וירבד יפל םג כ א אינלפמ הנבזד ןעוטשכו תדמוע רטש םוקמב הקזחד רטש ול היהש םוקמב
. , , וגימ ןידמ הכוזש אלא ליעוהל הלוכי הקזחה ןיאו רטש
79
, " תונמאנ ול ןיא ימנ םתהד התנבז ךנימד וגימ ידיד יאמקד וגימ ךהמ י קומנה השקה הז לעו
, , " " התנבז ךנימ תנעטל קר היאר איה הקזחה ירהו הקזחה י ע א כ התנבז ךנימ ןועטל תימצע
) " , , " ראובמכ היאר הקזחה ןיא בוש כ א אינלפמ קר ק רמה ןמ ומצעב הנבז אלד הדומש ןויכ לבא
,( , " איהו אמלעב הנעט המע שיש הקזחכ וניאו וגימ ןידל םתה ךירצד י קומנה ירבד אצוממ
. " , (: ) ' " , ם בשרה ירבד לע השקה הזמו וגימב ןמאנד אמ מגב ראובמ מ מו לטבתנש רטשכ
. " . " ' םג ב צ ארבסהו םידע םוקמב וגימל יפט ימדו וינפב שממ הדוה אכהד ימד אלד י קומנה יתו
. , ונירבד שירב ונישקהש המכו הומת םידע םוקמב וגימל ןוימדה םצע
(. ) ' ' , . רמוא הזו יתובא לש רמוא הז אל יעל יע הנהד םידקנ םידע םוקמב וגימל ןוימדה ראבלו ד
, ' , ול המ הבר רמא הקזח ינש הלכאד ידהס יתייא יאהו איה יתהבאד ידהס יתייא יאה יתובא לש
. " ' הבר תרבס לע והמת םינושארהו ןנירמא אל םידע םוקמב רקשל יל המ ייבא ל א וכ רקשל
, " ' . " םידע דגנ ןמאנ וניא וגימד הדומ הבר םגד ץריתש א בשרב יעו םידע דגנ וגימ ינהמד ל ס ךיא
" " ךימסד ונייה יתובא לש א שמד וירבד םיצרתמ ןכל וגימ לש תונמאנ ול שיש ןויכד ל סד אלא
' . , ןכ וירבד ץריתו רזח אל ומצע קיזחמהד ףא יפ ךיתובאמ וחקלש יתובא לש וא אתהבאדכ הלע
– – אמתסמו איגוסה ךשמהב ראובמכ ןמאנ היהש הדומ ייבא םג ןעוטו רזוח היה ומצעב םא יכ
" ,( ' " ) ונא וגימ לש תונמאנ ול שיש ןויכ מ מ לבא םש סות כ שמכ םלועמ ויתובא לש היהד ותנוכ
" , " , חירכמ וגימה כ ע ןכלו םלועמ ויתובא לש היהש ןימאהל א א םידע שיש ןויכו ונימאהל םיכירצ
. תודעהל ורתסי אלש ןפואב וירבד ץרתל ונתוא
, " , וטושפבו ןנירמא אל םידע םוקמב וגימד ל סו גילפ ייבא לבא וגימב ןמאנד הבר תרבס והז
, , " םידע דגנ וגימ ראשנד אליממו ומצעב ןכ ןעט אלש לכ וירבד ץרתל ונל ןיאד ל ס ייבאד ונייה
. יפידע םידעו
" " ' וליפא וגימ ןנירמא אלד םידע לש ןתודע אמילאד ל ס ייבאד םייסמש א בשרה ירבדב יע לבא
, , " . תודעהש הדומ הבר םג ירהו הברמ יפט תודעהל ייבא םילאמ המבד ב צ ונושלו יאה יכ
" , " , ז ע קלוח ייבא םא ףאו תודעהל רותסי אלש וירבד םיצרתמ וגימה חכמד ל סד אלא אמילא
. " תודעב תומילא הז ןיא מ מ
, םוקמב וגימ ןינע אלא וגיממ אפידע תודעד קר וניא םידע םוקמב וגימ ןינעד הזמ יל עמשמו
, המ חכמ איה וגימ לש תונמאנהד ללכ וגימ ןיא םידע םוקמבד וטושפכ אוה ןנירמא אל םידע
) , המ לכב ןיד ילעבה תנעט םילבקמ ןיא םידע םוקמב לבא ותנעטב תונמאנ ול שי ןיד לעבהש
" . , ( " ןויכד ייבאל ל ס ןכלו םייח ונא םהיפמ אל תודע ונל שיש ןויכד ללכ תודעה י ע ררבתנש
, " , לבא וגימ ול שיש המ חכמ א כ וירבד ץרתל ונאב אלו םלועמ יתובא לש ותנוכ תוימתסד
" " . , ייבאלד א בשרה כ שמ והזו וירבד ץרתל הביס ןאכ ןיאו ללכ וגימ אכיל ירה םידע םוקמב
. םידע לש ןתודע אמילא
, תונמאנ ול ןיא םידע םוקמבד ונייה ןנירמא אל םידע םוקמב וגימ ןינעד ראבתנש ןויכ התעמו
, " " " " " , ונהמתד םידע םוקמב וגימל אכהד ךה תומדל י קומנהו ם בשרה כ שמ פ לי כ א הנעטה
, ' תודעהו וישכע ןעוטש הנעטל םירתוס םידעהש ונייה םידע םוקמב וגימד ללכ ימד אל כלד
, " , סכראו ל וה אילעמ ארטשד ןועטל וגימב ןמאנ תויהל הצורש ןאכל ןינע הז המו וגימהמ אפידע
, " . " ירהו ללכ הנעטה תונמאנ ול ןיא םידע םוקמב ס כוסד אחינ ראובמל לבא ללכ םידע דגנ ז יאו
. ןאכ לבא וישכע ןעוטש הנעטל תרבוע דוסיה תנעטב ול התיהש תונמאנהש אוה וגימ ןינע לכ
" , , דוסיה תנעטב תונמאנ ול ןיא כ א ףייוזמ אוהש הדוה ירהש םידע דגנ התיה דוסיה תנעטש
. , וישכע ןעוט אוהש הנעטל רובעתש תונמאנ ןאכ ןיאו ללכ
80
" " " " " . אהו התנבז ךממ בשחמד ם בשר תעדו ל זו וילע בתכו ם בשרה ירבד איבהש ש ארב ע עו ה
" ותאדוהב הלטבתנ הנעט התואו רטשה י ע םא יכ עקרקב חכ ול ןיאד ןויכ הנעט דח ארטש
. לש רמימל ןמיהמ אלד ויתובא לש רמוא הז ליעלד אדבועל ימדו התוא ןילטבמ םידע וליאכ
לש התיהש םידע ךדיאל אכיאד ןויכ הקזח ינש תילכאו אתנבז ךנימ רמא יעב יאד וגימב ויתובא
" . א כ וניא רטשהו אתניבז ךנימ רמאקד אה ונייה ותנעט רקיעד אמעט יאהל אתילו ויתובא
" וגימ י ע תרחא הנעטב וא אוה אילעמ ארטש רמאקד יאמב םייקל לוכי ותנעטו אמלעב היארל
. " " ל כע וגימ רמימל ל והד ללכ ותנעט תשחכמ ותאדוה ןיאו
, " " הפיא הנעט אדח ארטש אהו התנבז ךממ בשחמ ם בשרהלד כ שמ אדח דאמ םימותס וירבדו
' " . " םידעה םתהד ןבומ וניא וכ יתובא לש רמוא הזל ימדד כ שמ םגו ם בשרה ירבדב זמורמ הז
. ןועטל לוכי היהש הנעטה לטבל קר איה האדוהה ןאכ לבא וישכע ןעוטש הנעטה דגנ םידיעמ
, " " אליממו ותנעט רקיעמ לכה יוה ארטש אהו התנבז ךממ ם בשרהלד ק הד םישרפמ יתעמשו
" . , " וגימ ליעומד ל ס הבר קר ןעוטו רזוח יוהד סכראו ל וה אילעמ ארטש ןועטלו רוזחל לוכי וניאד
" , " ירבדב א בשרה בתכש ךרד לעו יל יוה אילעמ ארטשד הנוכה ארטש אהו א שמד וירבד ץרתל
, .' , " (. ) ' ומכו ןנירמא אל םידע םוקמב וגימד רמאק ףסוי ברו ימעטל הברו ל נכו אל יעל הבר
. " , ,' יתעמש כ ע וירבד ץרתל הביס ןאכ ןיאו ללכ וגימ ןאכ ןיאד יעל ייבא רמאש
" ,' היה ומצע אוהש םירבדב ונייה וגימה י ע וירבד םיצרתמש המ םתהד יעלד אהל ימד אל לבא
. , , םיצור ןאכ לבא אתהבאדכ ילע ךמסד וא ךיתובאמ וחקלש יתובא לש ומכ ןועטלו רוזחל לוכי
, רזוח תמאב אוה ןייגוסב ירהש חכומדכ ןועטלו רוזחל לוכי וניא ומצע אוהש רבדב וירבד ץרתל
, , " וירבד רתוסש ןויכ וירבד םילבקמ ןיא םוקמ לכמו סכראו ל וה אילעמ ארטש אידהב ןעוטו
. " , וגימ הזל ליעויש ת כיהמו ירמגל םינושארה
,' . " א הנעט לכה איוה ארטש אהו התנבז ךנימד ןויכד תצק רחא ןפואב ש ארה תנוכ הארנ ןכלו
– " . , אל ירהש וגימ ול שיש ןויכ מ מד אלא ללכ ןועטלו רוזחל לוכי וניא ןכל ותנעט רקיעמ לכהו
, – ףא היתחקל ךממ רמאש המב ותוא ןימאהל ונל שי אוה אפייז ארטשד תודוהל ךירצ היה
,' , " " אלש ותנעט לש קלח ותוא םילבקמד א הנעט לכהד ףא ארטש אהו א שמ ןימאהל א אש
, " . . " דגנ איהו תחא הנעט לכהש ןויכד ל ס ףסוי בר לבא הברד אמעט והזו ותאדוה י ע רתסנ
" " . , םוקמבד ונייה םידע םוקמב וגימד נ שמ י פע רתוי ןבוי הזו ירמגל הנעטה הלטבתנ םידע
, " , . ןכל םידע דגנ ז רהו ארטש אהו התנבז ךנימ איה ותנעטש ןאכו ללכ תונמאנ ול ןיא םידע
. " ' . םידע םוקמב וגימל ם בשר יל המדמד והזו ירמגל וז הנעטב ותונמאנ הלטבתנ
" , ' ,' " ' ' . המב כ א ןעוטו רזוח וניאש םושמ ףסוי ברד אמעטד יפש סותב י ר יפל יעל שי הנהו ו
' . ' , אק יאמא ףסוי ברד אנשיל ק ןכו ןעוטו רזוחו ןעוט ןידב יגילפד מגב ללכ עמשמ אלו הבר גילפ
(. " ' " ' " ) . ' ם ביר יפ לע ז יעכ קה ומצע י רה ירהו ןעוטו רזוח םושמ יוהד עמשמ אלד וכ תכמס
, " " ' " ' " ותנעטב ןמאנ תויהל לוכי וניאד ם בשרהד אבילא ש ארה יפכ איה י ר יפ תמאבד ל ישו
" " , המב פ כע הנושארה ותנעט לע ונימאהל שיד ל ס הברד אלא ןעוטו רזוח אוהש םושמ הינשה
' " " , , וגימ יוהו א הנעט לכהד ןויכ ונימאהל א אד ל ס ףסוי ברו וגימ ול שיש ןויכ התנבז ךנימ ןעטש
. םידע םוקמב
81
' " , " ' יאד וגימ ךנימ הנבז ידיד ימק ומכ וכ ןוממ קיזחהל אלא וגימ ןנירמא אלו ד אב יאמא ה ד סות
(. ) " (. ) ' ' .' ' ןעוטבד אמ א קערגה תעדש ל יעל יע וכ הקזח ינש היתלכאו יתניבז ךנימ רמא יעב
' ) " " , " יס ח הצקה כ כו הנעט המע שיש הקזח לככ אוה אלא ללכ וגימ צ יא ךנימ הנבז ידיד יאמק
. , ' , " ( ונבתכו וגימ ןידל ךירצ אלא ןכ וניא םש סותה תעדש וריעהש אלא ש ארהד אבילא ומק
, וחקל אל וירבד יפל םגד ןויכ ידיד יאמק ןעוטבו תדמוע רטש םוקמב הקזחד םושמ ראבל
, " " הלע ייותאל ךירצו ללכ הקזחד תונמאנה ונקת אל כ א ונממ רטש ול היה אל םלועמו ק רמהמ
. וגימ ןידמ
, , " " ' והייתטישל ילזאו וגימב א כ ידיד יאמק ןועטל ןמאנ וניאד ל סד ראובמ ןאכ סותב םג הנהו
" , א כ ןמאנ וניאו ידיד יאמק תנעטל הליעומ המצעלשכ הקזחה ןיאש ןויכ ןיבהל ךירצד אלא
. " " , איצוהל וגימ ז יא יאמא כ א וגימ םעטמ
" (' : ) ' " " " ם בשרה ירבד רואיבב וכ אבוט ינשל ירקד שיניא דיבע ןינעב אל יעל כ שמכ ל צ כ עו
, (. ) הנעט המע שיש הקזח יוהו רקשל ול המד ךיתובאמ וחקלש יתובא לש ןועטל ןמאנש טל
. " , ' " ונראיבו וגימ ל מל הנעט המע שיש הקזח איה םאד ישכר ירתא יבכראד ח הצקה המתו
" וחקל אל ותנעט יפלו תדמוע רטש םוקמב הקזח ירהש אמלעב הנעט המע שיש הקזחכ ז יאד
, . " ול התיהש הקזחד תונמאנה וגימ ול שיש ןויכד אלא ונממ רטש ול היה אלו ק רמהמ אוה
" , המע שיש הקזחכ השענ ז יעו ךיתובאמ וחקלש יתובא לש תנעטב םג ול שי הנבז ךנימ תנעטב
.הנעט
" , ' םג ליעוהל הלוכי הקזחה ז יע וגימ ול שיש רחאמד ןאכ סותה ירבד רואיב םג והזד הארנו
. " , , ל קו איצוהל וגימ יוה אלו ידיד יאמק תנעטל
" ' " " יוהד םושמ וגימ אכה ןנירמא אל יכה םושמ נ יא וכ ףסוי ברד אמעטד י רל הארנו ד וסב םש
. ' ' .' םהירבד ראבל ונבתכש המ יעל יע וכ ןעוטו רזוח
, " ' ול שיש אנוגב וליפא רוטפל רוטפמ ןעוטו רזוח וניאד ל סד סותה ירבדמ ראובמד ריעהל שיו
" " .(. ' ' ) " " ' , ח הצקה כ שמפל קלחל שי אמשו אל יעל יע ם במרהו שגימ י רה ישכ אלדו וגימ
רותסל האדוה אבישח אל הנושארה הנעטהש םושמ רוטפל רוטפמ ןעוטו רזוחו ןעוטד אמעטד
" , אפייז ארטש ןיא שוריפב הדוהש ןאכ ז יפלו תבייחמה האדוה התיה אלש ןויכ הנורחאה הנעטה
, " רזוח וניא ןכלו הינשה ותנעט רותסל תבייחמה האדוה הנושארה ותנעט השענ דימ כ א אוה
. " . ת צו ןעוטו
" , ' " " . םג רבדה םצעב מ מו איצוהל וגימ םושמ ףסוי ברד אמעט יפד ם ביר לע גילפ י ר הנה םש
" , ' , " הזל ושח אלש ףסוי ברו הברד ל צו אבה סותב ראובמכ ןנירמא אל איצוהל וגימד הדומ י ר
" ,(. ) " ' " , הנוכה םא ע ליו ב מ ב סותה כ כו הנושארה ותנעטב הכוז היה קתוש היה םאש םושמ
. " " " , ש ייע הנוי וניבר כ שמכו הנושארה ותנעטב הכז רבכש ןויכ איצוהל ז יאד וא ףידע הזכ וגימד
" , " , " " השענ המ כ א ק רממ וליפא איצוהל וגימ ןנירמא אלד ףסוי ברד אבילא ם ביר תעדל ע ליו
, ןיבל וגימ ןיב קלחל ךירצו ןמאנד ונמיה היתחקלו התיה ךיבא לש וז הדשד תובותכב הנשמהל
82
" " . קיזחמ אוהש םוקמב ק רממ איצוהל וגימ ליעומד בתכ וגימ יללכב א רגה לבא רסאש הפה
. ' , " , ןכ קלחל יל אריבס אלד חכומו ל נה הנשמהל םגו ןייגוסל ןייצו עקרקהב
" ' " .' " , " ל שפא היה כל ם בשר תעדב הנה וכ קלחלו שרפלו קוחדל ךירצו ד רב אתכלהו ה דות
" (: ) ' " " " אלא ןידה תא םיקסופ ד יב ןיא אנידד אקיפסבד וסק קל ם בשרה כ שמ י פע וטושפב
" " , " " " " . ת ותד ל ייקד ומכו ק רמ תקזחב עקרקהל ןנימקומד ןניקספ ת ותב אקודד ל י כ או םיקתוש
, .' ' םיקתוש ונאש אלא ללכ קספ ןאכ ןיא אנידד אקיפסב לבא יתקזחא יל ןנימקומו ןנברד אקיפס
. קיזחמה לצא עקרקה ראשנד אליממו
, " " (: ) ' " " הקזחא ןנימקומ אנידד אקיפסבד בתכד א עבאו ה ד גמ קל ם בשרה ירבדב ע לי לבא
, , " , ןייגוסב אברדא ירהד הומתו ידדהא ימדד עמשמו איטש רבד אה יכ ת ותב ןכו ןייגוס איבהו
, , " ךפיהל יוה איטש רב יבג וליאו ק רמה דיב אלו קיזחמה דיב ןנימקומ אנידד אקיפסבד ראובמ
.' " סותה ק השמכו
, " " ' ןכלו הב קיזחמ היה ןיידע לבא עקרקה רכמש ףא איטש רבד שרפמ ם בשרהד ל צ היה כלו
" . " " א א לבא קיזחמ אוהש דצמ אלא ק רמ אוהש דצמ אל ודיב עקרקהל ןנימקומ ת ות היהש ןויכ
, (. ) הנק םא לבא אתהבא תקזח ול התיהש אכיה אקודד ראובמ כ תובותכד איגוסבד ןכ שרפל
, " " רבש אתיא םאו ש ייע הטוש אוהשכ ואנק ךכ הטוש אוהשכ ורכמש ומכ ןנירמא כ א עקרקה
. " " םגו קלחל שי םעט הזיא כ א ק רמ ןידמ אלו קיזחמ ןידמ הב הכזו עקרקהב קיזחמ היה איטש
" ' " " (. ) ת ותבד אהל יל המדמ ס שה ירהש ק רמ ןידמ הב הכזש ראובמ אל תומביד איגוסב
" " הקזח ןידמ אוהש ק רמ תקזחב אקוד ךייש הז ןוימדו ב ויכו שיא תשא תקזחב הל ןנימקומ
. " " . " ע צ ם בשרה ירבדו איגוס התואמ א קערגה חיכוהש ומכו אתיימק
איצוהל וגימ ןינעב
" " " . " . " ' ט מ כ א ע ליו שגימ י רה תעד ןכו איצוהל וגימ יוהד םושמ ףסוי ברד אמעטד ם ביר יש
" ' . " " " . מ ב סותב עמשמ ןכו ןנירמא איצוהל וגימ ל ס הברד שגימ י רה תעדב ןיבה ן במרהו הברד
" ' . " " ( “ . ) אק יאמא ףסוי ברד אנשיל השק כ אד קה הנוי וניבר לבא ד וסב ש ייע אהו ה ד זטק
" . " ' " , " ' ךיאד ק הועו ם בירה לע סותה ק השמכו איצוהל וגימ ל והד וירבדמ רסח רקיעהו וכ תכמס
" ' " היצח רמוא הזו ילש הלוכ רמוא הז מ ב שירד ינתממ אה ןנירמא איצוהל וגימ ל סו הבר גילפ
, הלוכ ןיעט יעב יאד וגימב ויצח לע ןמאנד ןנירמא אלו עיבר לטונ ילש הלוכ רמואש הזד ילש
" " " ) . , ןומממ וגימ ל והד םושמ אמעט םתהד ל ס ן במרה לבא ןנירמא אל איצוהל וגימד חכומ ילש
' (. בישח אלו הנושארה ותנעטב הכז רבכד םושמ הברד אמעטד הנוי וניבר יפ ןכלו ןוממל
. " . ןכו םולכ וניאו אפסח י ע היה הנושארה ותנעטב הכזש המד ףסוי בר גילפ הז לעו איצוהל
. " ש ארב עמשמ
, " תקפסמ היאר וגימ ןיאד רואיבה ןנירמא אל איצוהל וגימד המ וטושפב הנהד וז ארבסב ע ליו
" " . היה ןוממ איצוהש המ ס כוס לבא הנושארה ותנעטב הכז רבכד יל המ ןאכ כ או ןוממ איצוהל
. תקפסמ היאר איבהל ךירצ וישכע יאדובו הנוכנ היאר אלב
83
' , , ' יל תילד וטושפבו יזוזב אלו וגימ ךה ינהמ עקרקבד ןיבא רב ידיא בר תטישב יעל שי רתויבו
, " , ינהמ עקרקבד השדח הטיש ול שיד אלא ףסוי ברכ ל ס הזבו ןוממהב הכז רבכד ארבסה ללכ
" , , " ברו הבר ןיב תערכמו תעצוממ א באר תטישד עמשמ וטושפבד קחוד הזו ק רממ איצוהל וגימ
" ' ) . , ךרצוהש םושמ ףסוי ברו הבר תתגולפד י ר ישל ןכא ירמגל השדח הטיש ול שיש אלו ףסוי
' " " ףסוי ברל הבר ןיב הערכה הניא ןיבא רב ידיא בר ישד ןכ קוחדל ךירצ כ ע כ א הליחת רקשל
" (. " ל ס םצעבד אוה ןיבא רב ידיא ברד אמעטד הנוי וניברב ראובמ תמאב לבא השדח הטיש א כ
" " , " וניאש עקרקב א כ ןכ ןנירמא אלד ל סד אלא איצוהל וגימ ז יא ןוממהב הכז רבכש ןויכד הברכ
, " . " איצוהל וגימ בשחיי אלש ןוממהב הכזש המ ינהמ םאד ב צ ארבסהו ש ייע אנייבוג רסוחמ
. " . " ה עממה ןידב םג ורמאנ םיקוליחה הלא לכ יכו אנייבוג רסוחמ םא יל המ כ א
, " ' . לבא איצוהל וגימ יוה יזוזבד םושמ ןיבא רב ידיא ברד אמעטד ר ועו הנוי וניברו סותה תעד ב
' , . " סותה ירה הזב ןיבהל ךירצו עקרקהב סופת אוהש ןויכ ק רממ איצוהל וגימ ליעומ עקרקב
" , " אוה ק רמהש ירה ק רמה דיב עקרקהל המקואל שי אנידד אקיפס םוקמבד ובתכ םמצע
, אוה קיזחמה יאדוב היאר איבהל וילעש וריבחמ איצומה בשחנ ימ םינד ונא םאו קזחומה
. " , " איצוהל וגימ בישח אל יאמא כ או ק רמהמ איצומה
" " ( " " ) וניאד ןויכ ןוממ תקזח ראשכ כ כ םילא אל ק רמ תקזחד ראיב ד כפ ד ש אתתעמש בשבו
" " . , ה הד בתכ ז יפעו וגימ םג ינהמ הזבו וישכע קזחומש המ חכמ אלו ארקיעמד הקזח חכמ אלא
' " . " םילא אלד םושמ וניא וגימ ינהמד אמעטד עמשמ סותה ןושלד ק קו ק רממ איצוהל ינהמ בור
. " " וישכע עקרקהב סופת קיזחמהש םושמ א כ ק רמ תקזח
, ' ' ' . ינהמ רטש ול שיד אכיהד וצריתו יארטיס תנעטל וגימ ינהמד רידמה פד אהמ קה סותה ג
. " ' . וגימ ינהמ ךיאו היארה וילע וריבחמ איצומה ירה רטש ול שישכ םג ס כוסד קו איצוהל וגימ
( ) ' ' " וניא וגימב ןמאנש המד ןנירמא אל איצוהל וגימ םירבוסהד אבילא סותה תיישוק ית ן במרהו
יארטיס תרותב היהש רמול ןמאנד בוחה הבג רבכש המ לע אלא בוחה איצוהל אבש המ לע
" " . " היאר וניא וגימ ירהו ה עממהו הולהמ ןוממ איצוהל וישכע אב ס כוסד הומתו איצוהל וגימ ז יאו
. ןוממ איצוהל תקפסמ
' , ' " . םינושארה קהו עיבר לטונ הזו וכ ילש היצח רמוא הזו ילש הלוכ רמוא הז מ ב שיר הנשמב ד
" " ' . ןנירמא אלד ר ועו ן במרה יתו היצח לטונ היהו ילש הלוכ רמא יעב יאד וגימב ןמאנ וניא יאמא
, יצחה לע םג ןועטל לוכי היהש וגימב ילש היצח ןועטל ןמאנ וניאד ונייה ןוממל ןומממ וגימ
, . איצוהל וגימ ןנירמא אלד הנשמ התואמ היאר איבהל בתכ ןייגוסב הנוי וניבר לבא רחאה
. ' ןוממל ןומממ וגימ ןנירמא אלד אללכ ךה יל תילד עמשמו
' (. ) ' ' םושרש רב הבר ךרצוה המל קה םושרש רב אברד איגוסב גל קל ומצע הנוי וניברד קו
" , לע בוח ול שיש ןמאנ היהיש הנעטב ד יבל הליחתמ אב אל יאמא הליחת תוריפה לוכאל
. ' . וניברד ירה ןוממל ןומממ וגימ יוהד יתו ודיב חוקל עקרקהש ןועטל לוכי היהש וגימב םימותיה
. ' הז ללכ יל תיא ומצע הנוי
, " ןעוט היה וליא תילטב ןיזחוא םינשד ךהבד ןוממל ןומממ וגימ ינינע ינש שיד מ קלד טושפ לבא
, , אצמנ ילש היצח ןעוטש המב ןמאנ תויהל הצור ןכלו תילטה יצח לע ןמאנ היה ילש הלוכ
" " . ן במרה יל בישח מ מד אלא דוסיה תנעטב וילע ןמאנ היהש ןוממ התוא לע איה תונמאנהש
. " " . לבא ג הכ וגימ ינהמד ל ס הנוי וניברו רחא ןוממ לע ןועטל ךירצ היהש ןויכ ןוממל ןומממ וגימ
, ןמאנ תויהל הצור וישכעו עקרקה לע ןמאנ היה ולש עקרקהש ןעט וליא םושרש רב אברד ךהב
, , הזבו דוסיה תנעט תונמאנמ רחא ןוממ לע איה ומצע וגימה לש תונמאנהש אצמנ בוחה לע
. " ןוממל ןומממ וגימ ןנירמא אלד הנוי וניברל םג ל ס
84
, ןכל רקשל ול המד ןויכד םעטמ אוה וגימ ןינעד םימעפ המכ ראבתנ רבכד הארנ הזב רואיבהו
. תוכז איהו וישכע ןעוט אוהש הנעטב םג וישכע ול שי דוסיה תנעטב ול התיהש תונמאנ התוא
, . ןוממהב תוכז ול שיד ןוממהב הלח וז תוכזד הנוי וניבר תרבס הארנו ותנעטב ןמאנ תויהל
. , רחא ןוממ לע תוכז ול ןיא לבא וילע ןמאנ תויהל
, , . איצוהל וגימד המד דוע רמול הארנ ןוממה לע לוחל הכירצ וגימ לש תונמאנהד ונדמלש ןויכו ה
, , תוכז ול ןיאד ונינע אלא קזחוממ איצוהל תקפסמ תונמאנ וגימ ןיאד רואיבה ןיא ןנירמא אל
, " וגימד תוכזה לוחל לוכי וניא וב קזחומ וניאש ןוממב לבא וב קזחומ אוהש ןוממב א כ תונמאנ
. וילע ןמאנ תויהל
, " " יאדובד ףאד פ כע סופת אוהש ןויכ ק רממ איצוהל וגימ ליעומ עקרקבד ןיבא רב ידיא בר תעדו
" " , פ כע עקרקהב סופת אוהש ןויכ מ מ לבא היאר איבהל וילעש וריבחמ איצומה בשחנ אוה ןיידע
. וילע ןמאנ תויהל עקרקה לע ותוכז לוחיש הזב יגס
' (. ) " ' ( " ) " , ברו הבר חמד זטק מ ב סותהו שגימ י רהד אבילא ן במרה תעדל הנהד חויר הזב שיו
' ' " , " , " רב ידיא בר יש כל כ א ןנירמא אלד ל ס ףסוי ברו ןנירמא איצוהל וגימ ל ס הברד איה ףסוי
" , " אל איצוהל וגימד ףסוי ברכ ל ס איצוהל וגימ ןידבד השדח הטיש א כ הערכה הניא ןיבא
. . " , יפל לבא קחוד הזו ק רממ איצוהל וגימ ליעומ עקרקבד השדח הטיש ול שיד אלא ןנירמא
' , ' תונמאנה ןיאד ףסוי בר ישו םירחא לצאש ןוממב וליפא הלח וגימד תונמאנהד הבר יש רומאה
" ' , " קזחומ תויהל צ יאד הערכה איה ןיבא רב ידיא בר ישו וב קזחומ אוהש ןוממב א כ הלח וגימד
. " סופת תויהל פ כע ךירצ לבא ןוממהב
, , ' " . ףאד איצוהל וגימ ינהמ רטש ול שיש םוקמבד יארטיסד אהב סותה תרבס ראבל שי ז יפלו ו
" תונמאנ תוכזה לוחל לוכיש ןוממהב תוכז תצק ול שי פ כע רטש ול שיש ןויכ לבא קזחומ וניאש
, " " . לע הולמל הבג רבכש ןוממהב הלח וגימד תונמאנהד ן במרה תרבס ז יפע ראובמ םגו וגימד
, , " , וריבחמ איצומ אוהש ףאו רטשב הולמה איצוהל םג ןמאנד אליממו איצוהל וגימ ז יא ןכלו הפ
. , קזחוממ איצוהל תקפסמ היאר איה וגימ םגד םולכ ךכב ןיא היאר איבהל וילעו
,' (. ) ' ' . וכ יזוז רועיש הלכואו אתנכשמ רטשל הישבכא םושרש רב אבר רמאש המב גל קל יעו ז
, " " ' אובל לוכי היה אל יאמא ד יבל אבש םדוק יזוזה לוכאל ש בר ךרצוה המל קה םש הנוי וניברו
, " ול שיש רמול ןמאנ היהיו ידיב איה החוקל ןועטל לוכי היהש וגימ ול שיש ןועטלו ד יבל הליחת
, . " ' . , ירה ןיבהל ךירצו איצוהל וגימ ל והד יתו העובש אלב םימותיה ןמ תובגלו םהיבא לצא בוח
" , העובש י ע תובגל לוכי היהש המ ןאכו קזחוממ איצוהל הרומג היאר הניא העובשד יאדו אה
, , העובש בויח וילע שיד אלא םימותיהמ איצוהל היארה איה רטשהו רטש ול היהש םושמ ונייה
, " , " , " איצוהל וגימ ןינע המו הזל ליעומ וגימ ןיאש ת כיהמו וגימ י ע רטפהל הצור היה הזמו כ ג
.ןאכל
" תקפסמ היאר וניא וגימד רואיבה ןיא ןנירמא אל איצוהל וגימד המד נ שמל היאר הזמד הארנו
, " , ןוממ לע אלו ולצאש ןוממ לע א כ הלח וגימד תונמאנה תוכז ןיאד ונינע אלא קזחוממ איצוהל
" , " . ןיאו םימותיה לצא םה יזוזה ס כוסד דאמ תראובמ הנוי וניבר תרבס כ או וריבח לצאש
, . וגימד תונמאנה הלחו הליחת תוריפה לוכאל ךרצוה ןכלו םהילע לוחל הלוכי וגימד תונמאנה
. םימותיל םלשל ךרטצי אלש
, " " . ןוממהב הכז רבכש ןויכד הברד אבילא ש ארהו הנוי וניבר תרבס רתוי אחינד הארנ ז יפלו ח
. ןנירמא אנייבוג רסוחמ וניאש םוקמב אקודד ןיבא רב ידיא בר תערכה םגו איצוהל וגימ ינהמ
85
. וילע וריבחמ איצומה והינ אוה יאדוב ףייוזמ רטשהש ררבתנש ןויכ םלועלד ןוממהב הכז רבכד
. " , ןוממהב וגימד תונמאנה תוכז לוחיש ידכד אלא ז נעל תקפסמ היאר יוה וגימ םגו היאר איבהל
. הדומשכ ףכית וישכעו ןוממהב הכז רבכש לכד הבר תעדו ןוממהל תוכייש וזיא ול היהיש ךירצ
. " ןיבא רב ידיא ברו וגימד תונמאנה וב לוחיש ז נעל ולצא אוה ןוממהש בשחנ וגימב תוכזל הצור
. " , " ל קו ןוממהב סופת םג אוהשכ אקודד ל ס
( " ' ) " ' .' הבוג וניאו ודובעש לחמנש ףא ערפנש רטשד ח מ יס שיר ע מסה יש הנה וכ אברע אוהה
" " . " אפסחכ יוהד ל סו יגילפ ך שהו שובלהו ןירוח ינבמ תובגל ליעומ מ מ לבא םידבעושמ םיסכנמ
. הפ לע הולמ אלא וניא וילע והולה םאו
" . , " ' " ל צו וילע הולהו רזחש ןעוטו רטש ול שי ירה ללכ וגימ ל מל ןייגוסמ השקי כל ע מסה תעדלו
" " ןושארה בוחה ערפנש רחאד ןניעדישכ א כ האולהה רקיע לע היאר רטשה ןיא ע מסהל םגד
. , , ןכו והולהו רזחש היאר יוהו יעב יאמ ידיב ךרטש ןנירמא הולמה דיב אוהד וישכעו הולהל ורסמ
, . " ןיא הזבו ללכ רטשה ול ריזחה אלו והולהו רזחש ןעוט הולמה ןאכ לבא םש מ התנב ראובמ
. , וגימ ןידל ךירצו היאר תויהל לוכי ומצעלשכ רטשה
' , " " " ' " סותהו רטשב הולמ ל וה ע מסהל כ א רטשה לע והולהו רזחש וגימ ול שיש וישכע ק מ מו
" . ףסוי ברד אמעטד םינושארה תוטישל כ או איצוהל וגימ יוה אל רטש ול שיש םוקמבד ובתכ
" ' . ' , ח הצקה ית הזבו אברע אוההד השעמ ךהל ייבא יל המדמ ךיא איצוהל וגימ אוהש םושמ
, ' ( ) הבוג וניאש ןויכ ודובעש לחמנש רטש לבא תצק יובגכ אוהש םושמ סותהד אמעטד םש
. " ש ייע יובגכ בישח אל םידבעושממ
, " ותנעטב ירהד רטשב הולמ תרותב והולהו רזחש ןועטל לוכי וניאד דוע ל י אישוקה ףוגבו
, הולמ תרותב והולהו רזחש וישכע ןועטי םאו ןושארה בוחה לע היה רטשהש ןעט הנושארה
, יפלד הנושארה ותנעט תא תשחכמ וז הנעט ירה ינשה בוחה לע אוה רטשהש אצמנ רטשב
, ' , תחא תבב תובוח ב לע תויהל לוכי רטשה ןיאו ןושארה בוחה לע אוה רטשה הנושארה ותנעט
' ) . " רטשהש שוריפב הדוהש ןויכד יעל ונבתכ רבכ רוטפל רוטפמ אוהש ףאו ןעוטו רזוח ל והו
(. " ימד אלו רוטפל בויחמ ןעוטו רזוחכ יוהו תבייחמה האדוה השענ הנושארה ותנעט כ א עורפ
" ' " ) " ' י ר יפל א כ ןעוטו רזוח יוה אלו סכראו ל וה אילעמ רטש ןועטלו רוזחל לוכיד יעלד אהל
" " , " בר לבא ףסוי בר תרבס אלא ז יא י רהל םגו ז ע יגילפ םינושארה ראש לבא ףסוי ברד אבילא
,( םתהד ןעוטו רזוח אוהש המל שח אלו הברכ קספ עקרקב ירהש הז לע קלוח ןיבא רב ידיא
, " " " , רמואכ יוהו היארל א כ הנעטה םצעמ וניא רטשהד ש ארה כ שמכו היארל אלא וניא רטשה
, " ןיד ול שיש ןעוטש הנעטה םצעמ אוה רטשה אכה לבא ןעוטו רזוח ז יאו תרחא היאר ול שיש
" . " , כ ע אלא ןעוטו רזוח ל וה יאדוב תרחא הולמ לע אוה רטשהש ןועטי וישכע םאו רטשב הולמ
. " , " . " ל קו איצוהל וגימ ל וה ריפש הזו הפ לע הולמ תרותב והולהו רזחש א כ ןועטל לוכי וניאד
, ' " רטשה תא םימייקמ הברלו םייוקמ וניא רטשהש יריימד אפייז ארטשד איגוס יפ ן במרה הנהו
' ) . , יעו אפסח אוהש םיעדוי ונאש ןויכ רטשה תא םייקל ןיאד ףסוי בר תעדו וגימ ול היהיש ידכ
" " " (. " " " ' " יריימ נ הד ל צ ז יפלו ז יפל ןיבא רב ידיא בר תערכה ראיבש ךיא ג יקס ו מק יס ח הצק
" אוהש ןויכ ומייקל קקדזהל ונל ןיא נ ה אמש ןיבא רב ידיא בר קפתסנו םייוקמ רטשה היה אלש
" .( " " ' ) " " , ינבמ תובגל אוה רשכ ןיידע רטשהד ע מסה תטישל השקיו ז קס ז נ יס ך שה כ כו עורפ
, " . " הזד הז רטשב והולהו רזחש ןעוט וניא יאדובד אחינ ל נהל ןכא ונמייקנ אל יאמא כ א ירח
86
, , " , ונל ןיא אמש ןכלו םולכ וניא רטשהו הפ לע והולהו רזחש ותנעט כ ע אלא ןעוטו רזוח ללכב
. " , ל קו ומייקל
. ' . שיו אכה םג ךייש ףסוי ברו הבר תתגולפד עמשמ יעלד אהל ותומדל ייבא ול חלשש הממ םש
, ' , ' " ' ןאכ הז ךייש אל כל ירהו ןעוטו רזוחכ אוהש םושמ ףסוי ברד אמעטד יעל י ר ישל ןייעל
, ימד אלו השדח האולה ןאכ התיהש ירמגל השדח הנעט איה והולהו רזחש ןעוטש המ ירהש
. , ' ' ןעוטו רזוחכ יוה רחא רטשב וחקלש הנעטהו םימעפ ב הדשה תא חקל אל יאדובש יעלד אהל
" " " ' ' " ' ברכ אתכלהד עירכה ןיבא רב ידיא ברש המד ל צ ל נה י ר יפלד יעל ונבתכ רבכד ל צ כלו
" , ,' עקרק ןיב קוליח ןיא כ א לבא ןעוטו רזוח יוהד ףסוי ברד אמעטד ימעטמ אלש יוה יזוזב ףסוי
) " " , םושמ וא ןעוטו רזוחכ אוהש המל שוחל ןיאד הברכ ל ס ןיבא רב ידיא ברד כ ע אלא יזוזל
" ' " " ' , " " " ש ארה יפכ ל ס י רהד יעל ונראיבש המכ וא הנעטה רקיעמ ז יא ארטש אהו א שמד ל סד
,( " םושמ יזוזב וגימה ליעומ ןיאד אמעט קר הנושארה ותנעטב ןמאנ הברלד ם בשרהד אבילא
" " . ' ' " , " חלשש המד ל י ז יפלו ןיבא רב ידיא בר תערכה שרפל יעל סות כ שמכו איצוהל וגימ ל והד
" , , ' וגימ ןינעל א כ ןאכל ןינע וניא תמאב הזד ןעוטו רזוח ןינעל ונייה ואל יעלד אהל ותומדל ייבא
.איצוהל
" ' , םיסכנמ תובגל ליעומ ודובעש לחמנש רטשד ע מסה ישל רחא ןפואב ץרתל יתבשח הליחתמו
, " , ותנעטל רתוס תמאב הזו הז רטשב והולהו רזחש ונייה והולהו רזחש ןעוטשכ כ או ןירוח ינב
. " ,' ' , יתבש לבא ןעוטו רזוח ל וה ריפשו אכ תובוח ב לע תויהל לוכי רטשה ןיאש הנושארה
" , , לוכי וניא יאמא מ מ לבא רטשה לע והולהש ןועטלו רוזחל לוכי וניאד יהנד וניא הזד יתיארו
" , " ) . וגימ מ דהל וא יתערפ ןועטל הולה לכוי כ אד רמול ןיאו הפ לע הולמ תרותב והולהש ןועטל
, , , היה אל זאו ןושארה בוחה ערפנ אלש רמול לוכי היהש וגימ ול שי הולמהד וניא הז יתערפד
. (. ארקיעמ אנינשדכ אתרווחמ אלא יתערפ רמול הולה לוכי
, " ' . קספ ומצע אוהש ןויכ ןמאנ ברעה היהיש ןיבא רב ידיא ברד ד ס היה המ קה םינושארה םש
" ' " ' . , ףידע ןאכד ד ס היהד יפש ם בשרב יעו תמאב ייבא ול חלשש ומכו יזוזב ףסוי ברכ אתכלה
. , ךשמהבו ערפנ אל וליאכ יוה והולהו רזחש ןויכו הולמה לע בתכנ אלא ףייוזמ היה אל רטשהש
. " יזוזה םתוא והולהו רזחד ם בשרה בתכ
" , , " עבות וניא ס כוס ירה ךכב המד שממ תועמה םתוא והולהו רזחש ם בשרה תנוכ ןיאד הארנו
" . םתוא הולה וליאכ כ א והולהו רזחש לכד ותנוכ אלא הנתנ האצוהל הולמד תועמה םתוא
' , . ןומממ וגימ אוה כל ירה וגימ ןאכ ךייש המ ןייעל שי תמאב הנהד רתוי הז ראבלו םימדה
" . , הזד ל צו ןושארה בוחה עובתל לוכי היהש וגימב והולהו רזחש ןמאנ תויהל הצור ירהש ןוממל
, ,' , ןיזחוא םינשל ימד אלו היבג ונוממד ןעוטש א איה האולה לכד ןוממל ןומממ בשחנ וניא
, , " " ןוממל ןומממ יוהד ילש הלוכד וגימב ילש היצח ןועטל ןמאנ וניאד ר ועו ן במרה בתכד תילטב
' , ' ' הנוי וניבר בתכש קל םושרש רב אברד אהב ןכו םינוש םירבד ב םה תילטה יאצח ב םתהד
' , ב םה יזוזהו עקרקהד ולש עקרקהש ןועטל לוכי היהש וגימב יזוז ול בייחש ןועטל ןמאנ וניאד
, " .' . ירהש וערפ אל וליאכ והולהו רזחש ןויכד ם בשרה בתכש והזו א אוה בוח לכ לבא םירבד
. ולצא אוה םימד בוחה ותוא
87
" " , " " ס כוסד ןויכ ב צ הזו ןכ םושמ אפסחכ וניא רטשה םגד ידיא ברד ד סד ם בשרב עמשמד אלא
, " " רטשב הולמ וניא וישכע פ כע לבא בוחה ותוא אוה והולהו רזחש המש יהנ כ או ודובעש לחמנ
. " . ןיבא רב ידיא ברד ד ס המו אפסחכ אוה וישכע רטשהו
" " " , " ' ברד ד סד ל י כ או ירח ינבמ הבוג ודובעש לחמנש רטש םגד ע מסה ישל אחינ רתוי הזו
(. " ) . " ייבאו ךירצ היהי אל וגימ םג ז יפלו שממ רטשב הולמ ותואכ יוה פ כע ירח ינב ןינעלד ידיא
. " . " ת צ יתכאו תרחא האולה יוה ודובעש לחמנש ןויכ מ מד ובישה
[ " " ] א ע ג ל ףד
םושרש רב אברד איגוס
הנוי וניבר ירבדב
' .' רועישה לכאש רחא םגד קיידש הנוי וניברב יע וכ יזוז רועיש הלכואו אתנכשמ רטשל הישבכא
. " ראובמו ןימותי יסכנמ ערפיל אבש ימכ עבשיל ןיידע ךירצ היה וגימ ול היהש אלמלא מ מ יזוז
" ' " . " םדוק יזוזה לוכאל ש בר ךרצוה המל הנוי וניבר קה ז יפלו וז העובשמ רטפנ וגימה י עד דוע
" , " ןועטל לוכי היהש וגימ ול שיש ןועטלו ד יבל הליחת אובל לוכי היה אל יאמא ד יבל אבש
. , , העובש אלב םימותיה ןמ תובגלו םהיבא לצא בוח ול שיש רמול ןמאנ היהיו ידיב איה החוקל
, . " , . ' ' הניא העובשד יאדו אה ירה ןיבהל ךירצו איצוהל וגימ ל והד ןושארה ץוריתה םיצורית ג יתו
" , ול היהש םושמ ונייה העובש י ע תובגל לוכי היהש המ ןאכו קזחוממ איצוהל הרומג היאר
, " , , הצור היה הזמו כ ג העובש בויח וילע שיד אלא םימותיהמ איצוהל היארה איה רטשהו רטש
. , " , " ןאכל איצוהל וגימ ןינע המו הזל ליעומ וגימ ןיאש ת כיהמו וגימ י ע רטפהל
(: ) ' היאר וניא וגימד רואיבה ןיא ןנירמא אל איצוהל וגימד המד היאר הזמד ונבתכ בל ליעל יעו
, " " " " , וניא וגימהו רטשה י ע א כ וגימה י ע איצוהל אב אל ה אלב ןאכד קזחוממ איצוהל תקפסמ
. וגימד תונמאנה תוכז ןיאד אוה ןנירמא אל איצוהל וגימ ןינע אלא ןילטונה תעובשמ ורטופל אלא
" . , " ס כוסד ןויכ ןאכד הנוי וניבר רמאק ריפשו וריבח לצאש ןוממ לע אלו ולצאש ןוממ לע א כ הלח
. תוריפה לוכאל ךרצוה ןכלו םהילע לוחל הלוכי וגימד תונמאנה ןיא םימותיה לצא םה יזוזה
. , םימותיל םלשל ךרטצי אלש וגימד תונמאנה הלחו הליחת
" , ' . רטפנ וניא לטונו עבשנש םוקמבד םינואגה תטיש י פע ינש ץורית הנוי וניבר ית דוע ב
" , . " לכאש המ ליעוה המ כ א ןיבהל ךירצ דועו הזב ארבסה ןיבהל ךירצו וגימ י ע ןילטונה תעובשמ
, " , " , " חכומדכו וגימ י ע רטפנ קר םימותיל העובש בייח היה ס כוס ירה הליחת תוריפה תא ש בר
" , " םימותיה תעובשמ ורטפל וגימה ליעוהש ומכ כ או ד רב ומצע הנוי וניבר חיכוהש ומכו איגוסהמ
. , לוטיש םדוק םג העובשמ ורטפל ליעוה אל יאמא לכא רבכש רחא
, " " " םאו כ חא עבשיל ךירצ העובש אלב םימותיהמ הבג םאש בתכ ד רב הנוי וניבר ירבדב ע עו
. " " , " ,' הז ל נמ ב צו תועמה ריזחהל ותוא ןיפוכ ןיא מ מד עמשמו יל ןניתמשמ עבשנ אל
88
, לוטילו עבשיל ךירצש ונקתש לכד אוה הנוי וניבר תרבס דוסיד אתצרתמ אתרבחב אדחד הארנו
, , " רוטפ אוה םא ףאד ורטפל וגימ ליעומ ןיא ןכלו אקוד העובש י ע תויהל הכירצ הליטנהד רדגה
, " . " " " ןיידעד ףא תוריפהל לכא רבכ םא כ אשמ העובש אלב לוטיל א א ס כוס מ מ העובשמ
, " , וגימ ליעומ הזלו וילע לטומה בויח א כ לוטיל ידכ העובשה ןיא רבכ לבא העובש בייוחמ
" " " . א כ ז יא מ מ עבשיל ךירצ ןיידעש ףא תועמהל הבג םאד הנוי וניבר חיכוה אפוג הזמו ורטפל
, " , הבגש המ ריזחהל צ יא עבשנ אל םא םג ןכלו הליטנה םצעל ךרצנ וניא לבא וילע לטומה בויח
. ' םימותיהל בייח אוהש העובש בויחה םייקיש דע יל ןניתמשמד אלא
, ' . עקרקהש ןועטל לוכי היהש וגימב בוחה תובגל ןמאנ וניאד ישילש ץורית הנוי וניבר ית דוע ג
(. ) " " ' . , הלוכ רמוא הזב ב מ ב ן במרה תרבס ןיעכ הז כלו ןוממל ןומממ וגימ יוהד ודיב החוקל
, , ןמאנ היהיד םינושארה ושקהו עיבר לטונ ילש היצח רמואש הזד ילש היצח רמוא הזו ילש
' . " " ' . וניברד ק לבא ןוממל ןומממ וגימ יוהד ר ועו ן במרה יתו ילש הלוכ ןועטל לוכי היהש וגימב
, (: ) ' יוהד המל שח אלד עמשמו איצוהל וגימ ןנירמא אלד הנשמ התואמ חיכוה בל יעל ומצע הנוי
" , " . יצח לע א כ התיה אל ותונמאנ לבא ילש הלוכ ןעוט היה םא םג םתהד מ קל לבא ןוממל ןוממ
, " , לכ לע ןועטל לוכי היהש וגימד הנעטה דצמ ונייה ןוממל ןומממ ובישחמ ן במרהד המו תילטה
. , , וליא ןאכ לבא הזל שח אל הנוי וניברו תילטה יצח לע ןעוטש המב ןמאנ תויהל הצור תילטה
, ותונמאנו יזוז ול םיבייחש ןעוט וישכעו עקרקה לע ותונמאנ התיה ודיב החוקל עקרקהש ןעט
, , וגימ ןנירמא אלד הנוי וניבר רמאק הזבו המצע תונמאנה דצמ ןוממל ןומממ והזו יזוזה לע איה
. ןוממל ןומממ
, ' (. ' ) אצמנ ןוכשמל םתוא ספות היה םתהד יתו ול קל ילשוח ילכאד יזיע ינהמ הנוי וניבר השקהו
, , ןועטל ןמאנ היה ירמגל ולש םה יזיעהש ןועטל לוכי היהש וגימד ןוממ ותואב היה וגימהש
" , . עקרק סופתיש א או ימייק הילעב תקזחב עקרקד הז ךייש אל ןאכ לבא ןוכשמ ןינק םהב היהש
(. " ' " " ' " " ' " ' ) . ןוכשמל עקרק סופתל לוכי םא ז נעב ב ק ס םש ח הצקו ג ק ס נ ק יס ך ש יעו ןוכשמל
, " יזיעהב ןוכשמ ןינק איצוהל אב ירהד איצוהל וגימ היה אל יאמא יזיע ינהב מ מ ןיבהל ךירצו
. " " " . איצוהל וגימ רדגב היה אל רבכ פ כע יזיעהב סופת היהש ןויכד ל צ כ עד הארנו םילעבהמ
ולצא ןוממה היהיש ךירצד אוה ןנירמא אל איצוהל וגימ ןינעד םימעפ המכ ונראיבש המכ ונייהו
(: ) ' ' " . " , בל יעל סותה כ שמל ימדו אמלעב הסיפתב יגסד ל י הזבו תונמאנ תוכז וב לוחיש ידכ
, " , םש ונראיבו ק רממ איצוהל וגימב ןמאנ עקרקהב סופת אוהש ןויכד ןיבא רב ידיא בר תעדב
, " " , " וריבח איצומה אוה ימ ןודל ונאב םאו הכוזש אוה ק רמה ת ות םוקמבו קזחומה אוה ק רמהד
, " " , " אמלעב הסיפת ול שיש ןויכד איצוהל וגימ ז יא מ מו ק רמהמ איצומ אוה קיזחמה יאדוב
. הילע לוחל וגימד תונמאנ תוכזה לוכי עקרקהב
) " " ,' ' םוקמב תלוז איצוהל וגימ יוה ק רממ איצוהל םגד ל סו סותה לע הנוי וניבר גילפ יעלד אלא
" , .( " כ שמכו הסיפת ךייש אל עקרקבד קלחל ךירצו ש ייע הייבג רסוחמ וניאו ןוממהב הכז רבכש
, אוהש המב יגס ןכל הסיפת ךיישד ןילטלטמב לבא ןוכשמ ךרוצל הסיפת ןינעל ןאכ הנוי וניבר
. " , ל קו איצוהל וגימ בשחיי אלש יזיעהב סופת

(. ) ' , " . יזיע ינה יבג ול קל םינושארה ואיבהש םינואגה תטישב ודוסיש ינשה וצוריתב ע לי הנהו ד
" , ' , םינואגה םשב םינושאר ובתכ מ מו ןהימד ידכ דע ןועטל לוכיד מגב ראובמד ילשוח ילכאד
, " " " " " לכש םינואגה תמכסהד הנשמ דיגמה הז לע בתכו ג ה נ וט י פ ם במרה פ כו העובש ךירצד
' , " ןעוט וניאש ןויכד כל רואיבהו ש ייע ץפח תטיקנב עבשיל ול שי ולש רבדה ףוגש ןעוט וניאש
. ןילטונה תעובש ךירצו לטונ יוה ןדגנכ םימד ןעוטש אלא ולש יזיעה ףוגש
89
" " לעב דימ איצוהל אב וניאש ןילטונה תעובש עבשנ וניאד בתכו ז ע קלוח םש ה מרה תמאבו
. " , ש ע םלשל ותוא ןיבייחמ ונייה אל םיזעה ולצא ריאשהל הצור םיזעה לעב םאד ןוממ םיזעה
, " " ' רדגב והזו םיזיעה דגנכ יזוז ןעוט וגימה י עד ל ס םינואגהד הזב םתתגולפד הארנ היה כלו
, " " , " , וגימה י ע יזוז ןועטל לוכי וניאד ה מרה תעדו העובש ךירצ וגימ י ע לטונש לכד םתעדו לטונ
" , , , " ןיא כ או םמצע יזיעהב ןוכשמ ןינק ול שיש ןעוט קר ןוממל ןומממ וגימ םגו איצוהל וגימ ל והד
. " , העובש צ יאו לטונ ןאכ
" , , " ישילשה וצוריתב בתכ מ מו םינואגה תטישל םיכסהד ידדהא הנוי וניבר ירבד ושקי ז יפל לבא
" ) . " יגילפ יצורית ינהד ל יאו ןוכשמ תרותב יזיעה ספות קר ןוממל ןומממ ל והד יזוז ןעוט וניאד
" ' (. ' , ם במרה לע ק ןכו םיצורית גה לכל איבה איגוסה ןמ הלועה םכיסשכ וירבד ףוסבד ידדהא
" " , " " י ע לטונש םינואגהכ בתכ ןאכ מ מו איצוהל וגימ ןנירמא אלד בתכ י פ תיעיבש מ היפבד
.העובש
, , , " ןוכשמ ינידמ והזד בוחה תא תובגל חכ םג ול ןתונ הז יזיעהב ןוכשמ ןינק ול שיש רחאלד ל צו
" , ) . , " י ע וניא יזוזה איצומש המ יכ איצוהל וגימ וניא לבא העובש ךירצו לטונ רדגב אוה מ מו
(. " , ןוכשמה ינידמ א כ וגימה
, (: ) ' ' .' ברד אפייז ארטשד איגוסב בל יעל יע הנה וכ ידיב איה החוקל אנימא אניעב יאד וגימד
" " " . " וגימהש ןויכד ק הד י קומנהו א בטירה תעדו אפסח אוה רטשהש ןויכ וגימ ול ןיאד ל ס ףסוי
, , הלטבש אצמנ אפסחו רקש אוה רטשהש הדוה ירהו רטשב תוכזל לוכי היהש המ לע ססובמ
" . , תוכזל םושרש רב אבר רבס ךיא ןאכ ןייעל שי ז יפלו וגימה לכ לטבו דוסיה תנעטד תונמאנה
, , ןויכד אפסח התיה הקזחהש ןניעדי ירה אתנכשמ רטשה איצוה וישכעש ןויכ ירה הז וגימב
.' איההל שממ ימדו סותה וחיכוהש המכ הקזח ול ןיא אתנכשמ תרותב הדשהב קיזחהש
– – " ' ) . אפסח לע ססובמ וגימהש אפייז ארטש ןיד המיד שוריפבש י קומנב יעו אפייז ארטשד
, , אלא הלטב הקזחהש ררבתנד הקזח ינש היתלכאו התניבז ךנימד וגימ ידיד יאמק תנעטל
, ונינפב שממ תודע איה אתנכשמ רטשה ירה ןאכ לבא וינפב שממ הדוה אל םתהד קליחש
(. םולכ הניא הקזחהש
, " עירכה ןיבא רב ידיא ברו הזכ וגימ ליעומד ל סו ףסוי בר לע גילפ הבר ירהש אחינ וטושפב ןכא
" " , אקיפס יוהד םושמ אוהד י קומנהו א בטירה וראיבו יזוזב ףסוי ברכו אעראב הברכ אתכלהד
' . בר לש ותערכהל םיכסה ייבאש עמשמ אברע אוההד איגוסב יעלו השעמ ןנידבע אלו אנידד
, , . תעדל ירהו ונממ איצוהל םא םינד ונאו תוריפהל לכא רבכש ןויכ ןייגוסב ןכלו ןיבא רב ידיא
. , רב אבר תרבס התיה וזו הינימ ןניקפמ אלו השעמ ןנידבע אל ןכלו הזכ וגימ ליעומ הבר
" ) , ל סד קר םלשל םושרש רב אבר בייוחמ היה אל וגימ ןאכ היה וליאד םיכסה ייבא םגו םושרש
' , ' ,( ר לש ותערכהל םיכסהד אברע אוהדד איגוסב ימעטל ייבאו וגימהל לטבמ לוקה תמאבד
. ןיבא רב ידיא
' " לוכאל םושרש רב אבר ךרצוה המל ושקהש םינושארה תיישוקל ץורית ונחורה כל ז יפלו
" , רטשה שובכל לוכי היהש וגימ ול שיד ןועטל ד יבל םדוק אב אל יאמאו הליחת תוריפה
" . ' ןמ תועמ איצוהל אב היה וליאד ראובמ ל נלו םימותיה ןמ תועמה הבוג היהו וכ אתנכשמ
, " הקזח לע ססובמש הזכ וגימ ליעומ ןיאד יזוזב ףסוי ברכ אתכלהד ל ייק הזב ירה םימותיה
90
, , . אתכלה הזבו ונממ איצוהל םא היהי ןודינהש ידכ הליחת תוריפה תא לכא ןכלו אפסחכ איהש
.הברכ
, " " " תא םושרש רב אבר לכא יאמא וז אישוק ושקה םמצע י קומנהו א בטירהד כ א השקש אלא
. " , " , , ע צו ל נכ וצרית אל יאמאו רחא ןפואב וצריתו הליחת תוריפה
" . " " , " " ול שי םאד ם בשר תעד ראובמ אמייק רטש םוקמב ש ג תקזחד כ שמ אננמיהמ ה ד ם בשר
" ' . " " תעובש ךירצד ל סו יגילפ סותהו תדמוע רטש םוקמב הקזחד תסיה עבשיל צ יא ש ג תקזח
. ירב תנעט אכיל אכהד אלא תסיה
" " (: ) ' " עקרקב תוכזל מ דהלד וגימב ןמאנ וניאד ם בשר תעד ל ליעל יעד והייתטישל יגילפד ל יו
" , (' ' ) ' , " םירכומ ןיאש ךרדהש ןויכד ם בשרה תעדש םש ונראיבו יגילפ א מע םש סותהו ש ג ךות
" , , " " , " ל סד ומכו אמלעב היארב אלו תודעב א כ עקרקב תוכזל א א ןכל רטשב א כ עקרק
" , (. ) ' " השענ ןילטלטמב מ מו ןילטלטמב ומכ תחכומ הסיפת אכיא עקרקב םגד במ קל ם בשרהל
, בותכל ךרדהש עקרקב לבא רטש אלבו תודע אלב ןילטלטמ רוכמל ךרדהש ןויכ דימ קזחומ
" " . " " הכוזש המד ל צ ם בשרה תעדלו רטש וא תודע ךירצ אלא הסיפתד היאר י ע תוכזל א א רטש
" , " " תודעכ יוהו תדמוע רטש םוקמב הקזחש םושמ א כ אמלעב היאר תרותב ז יא הקזח י ע
. " , " . ןאכ כ שמכו תסיה עבשיל צ יאד טושפ אליממו הרומג
, " , " " (. ) ' רובסל םילוכי אליממו הרומג תודע צ יאד ירה וגימ י ע םג תוכזל לוכיד ל ס ל סותה לבא
" " , " , " עבשיל ךירצ פ כעד ל ס ריפשו וגימד אימוד אמלעב היאר א כ הרומג תודעכ ז יא הקזח םגד
. " , ל קו תסיה
' " ,' " " וכ תודעו אלק אכיא אהד ידיב איה החוקל ןעטימל תיצמ אל ד אב יל רמא ה ד ם בשר
" " . . " רב אבר ה ד איגוסה תליחתב בתכ ז יעכו תודעו אלק ול שיד רמאק יאמ ןייעל שי ש ייע
. ' , תמא תודע לש לוק ילע קפנד םושרש
(. ) ' " , , ' ורמאיש ידכ טפ ןיטיג מגב א שמכ דועו אמלעב הרבה לוק אדח לוק ינימ ב שיד הארנו
. , " " הארנו םידע שיש לוק ונייה ש ייע י הדמל םהל וכלהו ינולפמ ינולפו ינולפמ עמש ןכיהמ ינולפ
. , " שיש לוק אציד רטשבש תודע ונייה תודע שיש לוק ונייה האחמכ אוהש לוקהד ם בשר תעדש
(: ) ' " . . ימ ןינעל ל יעל ם בשרה תטישמ הזל דוסיהו הקזחה לטבמ הזכ לוקו אתנכשמ רטש
, " ' , " ' רחא שיאל הדשה רכמ ק רמה הקזחהמ םינש ב ךותבו ק רמה ינפב םינש ו קיזחהש
" ' ' . , ' ' תוחמל ךירצ ירה ר שו סות קהו הקזח ול התלע אלו וזמ הלודג האחמ ךל ןיאד מגב ירמאד
" . ' " " ' ' ם בשרה ןכא הכז אל יאמא הריכמה ירחא םינש ד קיזחהש ןויכ ס כוס כ או גו ג לכ ףוסב
, " עמשמו ש ייע ונערקיו ינשה דימ רטשה איצויש דע םלועל ורטשב רהזהל ול היהד קדקד םש
, , " תא ערקיש דע תכשמנ האחמ איוהו לוק איצומ רטשהד ומצע רטשה י ע איה האחמהד
, " . שיש לוק ונייה הקזחה לטבמש לוקהד הז ךרד לע םה ןאכ ם בשרה ירבדש הארנו רטשה
. , , הקזחה לטבמ הזכ לוק אקודו רטשה לוק אוהו רטש
91
. , , " . " ' יפלו תוריפה לכאו אתנכשמ רטשה שבכ םירבד ינש השע ש בר הנה רומא ה ד סות
. , , העובשמ רטפנש המ הנהו ןיתמהל ךירצ היה אלו העובשמ רטפנש םירבד ינש חיורה ותרבס
" ' .' , המ םג כ א יררצ םושמ התיה הנתמההד סותה תעדלו מגב שרופמכ וגימה תמחמ היה יאדו
" . ימתיד םושמ התיה הנתמההד ם בשרה תעדל לבא וגימה תמחמ היה ןיתמהל ךירצ היה אלש
" , תוריפהל לכא רבכש םושמ היה ןיתמהל ךירצ היה אלש המד ל צ והנינ הוצמ דבעמ ינב ואל
. " " " והנינ הוצמ דבעמ ינב ואל ימתיד ןנירמא אלד ם בשרהל ל ס ג הכבו
,' " רבכש םושמ היה הז ןיתמהל ךירצ היה אלש המד סותה תיישוק בשייל שי ם בשרה תעדלו
, , תמחמ היה אל הזו אתנכשמ רטשהל שבכ המל ראבל אב םושרש רב אבר לבא תוריפהל לכא
. " העובשה תמחמ א כ הנתמהה
" , ' ' כ א וגימה תמחמ היה ןיתמהל ךירצ היה אלש המ םגו העובשמ רטפנש המ םגד סותה ישלו
" . " ןמ יזוז תובגל וגימ תנעטב ד יבב הליחת אב אל יאמאו ללכ הליחת תוריפהל לכא ט מ
, , ' ' . ' . תעובשמ רטופ וגימ ןיאד וא איצוהל וגימ יוהד וא םיצורית ג יתו הנוי וניבר קה ןכו םימותיה
,' ' .' . , ליעומ וגימ ןיאד בה יתה יפל הנהו יעל הזב ונכראהו ןוממל ןומממ וגימ יוהד וא ןילטונה
, אתנכשמ רטשהל שובכל םג ךירצ היה העובשמ רטפהל ידכד אצמנ ןילטונה תעובשמ רוטפל
. ( ) היה הז ןיתמהל ךירצ היה אלש המ לבא הליחת תוריפה לוכאל םגו וגימ ול היהיש ידכ
, , " " . אבד הנתמהב אלו העובשהב וישעמ תא ש בר הלת יאמא אחינ ז יפל םגו דבל וגימה תמחמ
. , תיישוק אחינו הליחת תוריפה תא לכא המל םג אלא אתנכשמ רטשהל שבכ המל קר אל ראבל
.'סותה
" ' ' " אל ש ברש םהירבדכ יתו סותה תיישוקכ השקה ומצע הנוי וניבר ירהד ז יפל השקיש אלא
, ' " . " . תמא םה םיצוריתה ב ךדיא םגד םושמ ל צו ל נכ ץרית אל המלו הנתמהה לע דיפקמ היה
" ) איגוסה ןמ ונידיב הלע המ םכיסשכ ד וסב עמשמ ןכו ןוממל ןומממ וגימ וא איצוהל וגימ יוהד
, " ,( ' שובכל םג םירבדה ינשל ךירצ היה הנתמהה ליבשב םג ז יפלד םיצורית גה לכל איבה
) ( ) אל םגו איצוהל וגימ היהי אלש הליחת תוריפה לוכאל םגו וגימ ול היהיש ידכ אתנכשמ רטשה
. ' " ,( ךרצוהו דבל העובשהב וישעמ הלת המל סותה תיישוק השקי בוש כ או ןוממל ןומממ היהי
. ' הנתמהה לע דיפקמ היה אלד סותהכ ץרתל הנוי וניבר
. ' . " ' השקיו תועקרקה לע ןיעבשנ ןנברד העובשבד תובותכד איגוסמ וחיכוה סותה וגימ ה ד סות
" " " . " ם בשר ירבד איבה ס שהלגב א קערגה לבא ליק תסיה תעובשד רמאנ םא םגו ןאכ ם בשרפל
. (. ) ' ףאד ינאש ןילטונה תעובש אמשו תועקרקה לע םלועב העובש םוש ןיעבשנ ןיאד חכק קל
" ' , " " וניבר כ שמ ראבל יעל ונבתכש המכו העובש אלב לוטיל א א ס כוס לבא העובשמ רטפנש
. ןילטונה תעובשמ רטופ וגימ ןיאד הנוי
" . ' גילפ ש ארה לבא ירב תנעט םש היה אלש םושמ תסיה תעובש ךירצ היה אלד סותה תעדו
' " ' (' ) . תועובש מגה י פע סותה תעד ראיב ב תוא ףוס תוטמשה לאקזחי ןוזחבו ימתיל ןנינעטד
. " , " (: ) ןנינעט ש ל הזבו ול שי כ אא עבות םדא ןיאש םושמ תסיה תעובש ונקתד אמעטד מ
92
' . (: ) ' ' .' " ' ךירצ כלו הזעהד וגימ ןנירמא ןוממבד וחיכוה בנ קל סותה וכ ידיב איה החוקל ה ד סות
, (. ) ' " " . ילשוח ילכאד יזיע ינה יבג ול קל י קומנבו א בטירב שרופמ ןכו העובשל ןוממ ןיב קלחל
, " היהש וגימ ול שיד תצקמב הדומ ומכו העובשמ רוטפל ליעומ וניא לבא הזעהד וגימ היה כ גד
. " ' , " " מ ב שירב יאדכ ח עב ינפב וינפ זיעמ םדא ןיאד העובשמ רטפנ וניא מ מו לכה רופכל לוכי
' ) " " ,( " " " ' ) " ' יס מ ב בקעי תוליהק ע עו ד י ק ס ב פ יס ח הצק יע העובשל ןוממ ןיב קוליחה םעטבו
.('ג
" " ם במרהו שגימ י רה תטישב
, " " ןכו םימותיה ינפב ש ג קיזחה אלא באה ינפב קיזחה אל םושרש רב אברד שגימ י רה תעד
, " ןטק יסכנב ןיקיזחמ ןיא אמלעבד ףאו תובר םינש ןטק יסכנב קיזחהש בתכש ם במרב עמשמ
. " , רסאש הפה ול היהש ןויכ ןיבהל ךירצו ללכ ק רמ ידע ויה אל יכ רסאש הפה ול היה אכה לבא
" " . " " ס אשפה ול שישכד עמשמ שגימ י רה ןושלו םימותיה ינפב ש ג קיזחהל ךירצ היה המל כ א
. " , םירבדה ףוריצ ב צו ןטק יסכנב קיזחהל לוכי יזא
, " " " " ' (: ) ' ראיבו מ דהלד וגימ י ע תוכזל לוכי וניא ש ג ךותד ם בשרה יש ל יעל וניצמ םנמא
' (. ) ' , יש טכ יעל וניצמ ןכו וגיממ ףידע הזו ךרטש יוחא אנימא הקזח ול ןיאש לכד םושמ השירדה
(: ) ' , " " " " ונכראה ל יעלו הקזח ול שיש םוקמב א כ רסאש הפה י ע תוכזל לוכי וניאד ף ירהב מ יה
, " " , " . םינטק ירה םימותיה ינפב ש ג לכאש ליעוי המ כ א אתיא םאד קיפסמ ז יא ןאכ לבא הזב
, " , " איבהש ומכו ןטק יסכנב ןיקיזחמ ןיא ט המד ארטשב ירוהדזאל ל עבאו והנינ האחמ ינב ואל
" , " , " ליעומ מ מו ךרטש יוחאד אתועיר ןאכ שי ףוס לכ ףוס כ או וירבד ךשמהב ומצע שגימ י רה
. " " " " . ש ג רחאלמ ש ג ךות ש מ כ או רסאש הפה
, " וגימב םהיבא לע בוח ול שיש ונימאנד ללכ ודיב איה החוקל תנעטל צ יא תמאב ןאכד דועו
" ' " ) . ךירצ המל ם במרה לע קה תמאב ד בארהו םלועמ ולש הדשה התיהש רמול לוכי היהש
" , כ או םלועמ ולש התיהד וגימב אפוג איה החוקל תנעטד ןויכ ידיב איה החוקלד וגימ ריכזהל
, " (. ללכ ךרטש יוחאד אתועיר אכיל ג הכב וגימה רמאנ םאו הז ךרדב תוטישפב וגימה רמאנ
. " ש ג ךות וליפא
, . דימ קזחומ השענ ןילטלטמב המל קוליחה ובתכ ןיקריפ שירב םינושארה הנהד הארנו ב
. , " ןניקזחמ אל אתונלזגב שיניא יקוזחאד תחכומ ותסיפת איוה ןילטלטמבד םושמ עקרקב כ אשמ
) , ' םייושעה םירבדו תורדוג יקופאל תחכומ היהיש אדח םירבד ב ללוכ תחכומ הסיפתד הארנו
, ' , ,( ינהמ אל הסיפת אלב וכ שיניא יקוזחאד החכוהה לבא הסיפת היהיש םגו ריכשהלו ליאשהל
" (: ) ' ' " אל ר הרב םחינהו וריבח הדשמ תוריפ ץצק םאד גל קל סותה ירבדמ ט נרגה חיכוהש ומכו
( " ' ) ש ייע וכ ףיצח אלד תדחוימ הקזחל ךירצו אמלעב ןילטלטמ תקזח ליעומ היה
A
.
. " " " ' , ללכ הסיפת ש ל הילעב תקזחב איהש ןויכ עקרקבד ם במרהו שגימ י רה ישד הארנ התעמו
" " ) " , " נ וט א יפ ם במרב ראובמכ החימ אלדמד תחכוהה לע תדסוימ איהש ףא ש ג תקזח רדגו
" . " " ,( " םירמואש בתכש ם במרה ןושלמ הארנ ןכו אמלעב החכוה א כ הרומג היאר ז יא לבא ב ה
" " ) " , " , " ק ס מ ק ח הצקהו ש ייע ךמצע לע תדספה התא תיחמ אלו ליאוה תיחמ אל המל ק רמל
. " (' אלא רקשמ התאש היאר איוה תיחמ אלו ליאוה תוטישפב ם במרה בתכ אל המל קייד ב
A . ' " רחא ןפואב סותה ירבד ראבל ונבתכ ש ייע לבא
93
. " , , " " עקרקבד אלא תחכומ הסיפת איוה ז יעו אמלעב רבדל םילגר קר החכוה ז יא תמאבד ל נכ
. " , " הנקתה ללכב הז ןכא החימ אלדמ החכוהה ליעומ המ כ או ללכ הסיפת ש לד ונבתכ ירה
" , " , " הסיפת איוה תוחמל ול היה ק רמהש ןויכו הסיפת אבישח ש ג קיזחמש המד ש ג תקזחד
.תחכומ
, , " " " ינב ואלד ןויכ תחכומ הניאש קר פ כע היספת איוה כ ג ןטק ינפב קיזחמב םגד ל י התעמו
" " , " . הסיפת איוה ש ג קיזחהש י עו החכוה םש שי ריפש כ א וגימ ול שיש םוקמב לבא אוה ייוחמ
. קזחומ השענו תחכומ
, " , " איה החכוההו ש ג קיזחהש המ איה הסיפתהו תחכומ הסיפת איה ש ג תקזחד םירבדה רוציק
. , , " . רסאש הפה ליעומ הזלו החכוה אכיל לבא הסיפת איוה ןטק ינפב ש ג קיזחמבו החימ אלדמ
. " , " " " " . הסיפת אלב דוחל רסאש הפה י ע תוכזל לוכי וניא יאמא ש ג תסיפת ל מל מ מ ת או ג
. " " איצוהל וגימ ל והד םושמ ל י וטושפבו
" " , ' ' " ' ם במרה פ כו אעראב הברד יתוכ אתכלהד אפייז ארטשד איגוסב יעל ל ייק ירהד ק לבא
" ) . ' " , " , " " ל י הזב לבא םש סות כ שמכו איצוהל וגימ בישח אל ק רממ איצוהלש ירה ט ה ו טפ
' (. " ' " ירהש ק דועו הנושארה ותנעטב הכז רבכד םתה ינאשד הנוי וניברו ש ארה ישכ ל סד
' " וגימ ןידמ וניא רסאש הפהד ראובמ ןיבא רב ידיא ברד היבירקד איגוסב קל שגימ י רה ירבדמ
" , ' , , יהנ כ או םש ונריאבש המ יעו ויפ לע לח רוסיאה ןיא ריתה אוהו רסא אוהש ןויכ אלא ללכ
, " , " השענ אלד איצוהל רסאש הפה אמינ אלד ת כיהמ לבא ןנירמא אל איצוהל וגימד ל סד
. " ויפ לע קזחומ ק רמה
, " , " " וניא ש גד הסיפתהל םג ךירצו דוחל ס אשפה י ע ןאכ תוכזל לוכי וניאש המד הארנ ןכלו
" . , דועו רוטה כ שמ ןיקריפ שירב ונאבה הנהד רחא םעטמ אלא איצוהל וגימ יוהד םושמ
.' " " םוקמבד םש ונראיבו א םוי תריד י ע קזחומ תושעיהל לוכי ק רמ אכילד םוקמבד םינושאר
. " תצק תחכומה הסיפתב יגס ק רמ אכילד " ( " " " ) " ' תועקרק לכ ל זו א ה נ וט א יפ ם במר יע לבא
" " ' " " " ז ארגה קיידו ש ייע וכ ןהילעב תקזחב ה ה םירחא י חת התע ןהש פ עא םהילעבל תועודיה
" " ( " " ) אמוי דח הב רדש המב יגס אל ק רמ בשחהלד ם במרה תעדש ח יה םינכש ב פ לזאה ןבא
" " .(' " ) ם במרהל ל סד םושמ ונבתכ םשו וכ םהילעבל תועודיה כ שמכו הרומג היאר ךירצ אלא
) ' " " . " תובותכ ינתמ ךהב ע לי ז יפל לבא ללכ תחכומ ותסיפת ןיא ש ג תקזח ול ןיאש לכ עקרקבד
, ' (: וליאד ראובמו ריתהש הפה אוה רסאש הפהד םושמ ןמאנד וכ התיה ךיבא לש וז הדשד וט
, " , ול ןיאש ןויכ ירהד השקיו ס אשפה ול שי ןכלד קזחומ השענ היה םלועמ ולש הדשהש רמא
, " " . " " אבישח הזו ש ג םש היהש יריימד ל צו קזחומ השענ היה המבו היאר ול ןיא כ א ש ג תקזח
, " " ' . םה םילעבה תמאב אמליד ןאכ שי היאר וזיא כ א עודי ק רמה ןיאש ןויכד ק לבא היאר
' ) " " " . מגב ראובמכ ש ג קיזחהש ןויכ מ מד ל י ןאכ ראובמה יפל ןכא םינטק םהש וא םיה תנידמב
" , " ( לבא תחכומ הסיפת ז יאש ףאו פ כע סופת יוה ךשמהב איבנש ומכו הנשמה יריימ יכהבד םש
. " , " " " סופת אוהש המב יגס עודי ק רמ ןיאש םוקמב לבא ק רממ איצוהל א כ תחכומ הסיפת צ יא
" , " " ' ' ) סופת אוהש יהנ ש ג קיזחה םא ירהו ןהילעבל תועודיה תועקרקה ם במרה ןושל כ א ק כלו
" " . ןידה ימקמ יריימ ם במרהד ל צו תחכומ ותסיפת ןיא ירהש ולש איהש העודי עקרקה ןיא לבא
" , " , " " , " השענ כ א ש ג תקזח ונקתש וישכע לבא ש ג תקזח תנקת ןיד ראבמד ש ייעד ש ג תקזחד
(. " " ול העודי עקרקה ןיאש ףא דוחל ש ג י ע קזחומ
94
" " " " " " א כ הסיפת ש ל עקרקבד שגימ י רהו ם במרה תעדב נ שמפל ה אלב רבתסמ הזד תמאבו
" " " " " , " " תסיפת י ע א כ קזחומ תושעיהל לוכי וניא מ מ ללכ ק רמ אכילדב וליפא כ א ש ג תקזח י ע
. " ש ג
. " , " " לכד ש ג קיזחיש אלב דוחל ס אשפה י ע תוכזל לוכי וניא המל תוטישפב ראובמ התעמו
" , ראובמ ל נל לבא םלועמ ולש התיה עקרקהש ןועטל לוכי היהש אוה רסאש הפהד תונמאנה
. " " , " " ןכלו פ כע סופת יוה ז יעד ש ג עקרקב קיזחה כ אא קזחומ השענ היה אל ןכ ןעט וליא םגד
. " " " " סופת יוהד ש ג עקרקב קיזחה כ אא ס אשפה י ע תוכזל לוכי וניא החקלש ןעוטש וישכע םג
, " , " ( ) . " ל נכו ס אשפה ליעומ הזל לבא ןטק ינפב התיה ירהש תחכומ הסיפתה ןיאש ףאו ז יע
. " ק ודו
(: ) ' , " ' . זי םש מגב ראובמ ןכ ש ג םש היהש יריימ וכ ךיבא לש וז הדשד הנשמהד ונבתכש המו ד
, , ' ול שיב יא ירייא יאמבד ןמאנ וניא ויבא לש התיהש םידע שי םאד ינתמ ךהד אפיסא השקמד
. " , ץרתמו היאר ול ןיא ירהש ןמאנ וניאש אטישפ כ א הקזח ול ןיא םאו ןמאנ תמאב ירה הקזח
" . ' , ' ' כ או ןטק יסכנב ןיקיזחמ ןיאד יעמשאו ןבה ינפב א הנשו באה ינפב םינש ב קיזחהש יריימד
, ' , " ' םינשהמ קלחד אלא םינש ג קיזחהשכ יריימ הנשמה תמאבד ללכ שגימ י רה ישל השק אל
" ' . , י רה ישל אברדאו רסאש הפהד היארהל ךירצו החימ אלדמ היאר םש ןיא ןכלו ןטקה ינפל ויה
" ' , םהמ קלחש אלא ש ג קיזחהשכ יריימד הנשמב זמורמ רבדה ךיא הומת כלד יפט אחינ שגימ
, " ' . , אשירה ןיד םגד דאמ ראובמ שגימ י רה ישל לבא אפיסהד שודיחה והזד אמינד ןבה ינפב ויה
" , " " " " " ןיא כ לאד ש ג תקזח י ע הוגב הסיפת ול שי כ אא ל חכשמ אל רסאש הפה י ע הכוזד
" " " . " " ןיא לבא הסיפת בישחד ש ג קיזחהש ג הכב יריימד כ עו איצוהל וגימ ל והד ליעומ ס אשפה
. , , אליממו רסאש הפהד היארהל ךירצ ןכלו ןבה ינפב ויה םינשהמ קלחד החימ אלדמ היאר םש
. " ' איה איגוס התואד הארנו ג הכב הכוז וניא תמאב רסאש הפה םש ןיא םאד אפיס יעמשאד
. " " ' הזב ם במרהו שגימ י רה ישל רוקמה
" " ' שגימ י רהו ם במרה יש ןינעב דוע
" ( " " " ) " " ינפב ש ג קיזחהשכ יריימ ןייגוסד ח ה נ וט ד יפ ם במרב ראובמ ןכו שגימ י רה תעד
, " , יסכנב ןיקיזחמ ןיאש ףא ידיב איה החוקל אנימא אניעב יאד םושרש רב אבר א שמו םימותיה
, " , לש םהיבא לש היהש םידע ויה אל ןאכ לבא ק רמה אוהש םידע ול שי רערעמהשכ ונייה ןטק
. , ייבאו ריתהש הפה אוה רסאש הפה ןידמ תוכזל םושרש רב אברל ול היהו םלועמ םימותיה
. " " , ק רמה אוהש פ כע לוק היהש םושמ ידיב איה החוקל ןועטל לוכי וניאש ול רמא
, " וגימ היהד רסאש הפה ול היה אל ןכל ק רמה היה םהיבאש לוק היהש ןויכד הנוכה וטושפבו
(: ) ' ' , " .' " , וגימ ןנירמא ןוממ קיזחהלד וחיכוה בנ קל סותהד הזב ע ליד אלא סותה כ שמכו הזעהד
, (. ) ' , אל העובשמ ירוטפאל אקודו ילשוח ילכאד יזיע ינהמ ול קל םינושארה וחיכוה ןכו הזעהד
" . " ' " , " " ' ןמאנ היה אל המל כ או ב פ יס ח הצקבו םש י קומנבו א בטירב יע הזעהד וגימ ןנירמא
" . , " איצוהל בשחנ היהד ל יאו ןוממ תקזחה לש ןינע והזד מ דהלד וגימ חוקל עקרקהש ןועטל
. " , " ללכ ק רמ םש היהש םידע ויה אל ירהש וניא הז ק רממ איצוהל אבש ןויכ ןוממ
אצמי ןינעה רקחי םאש םושמ וגימב ןמאנ היה אל אלק קפנד ןויכד ראיב הנשמ דיגמה ןכא
" , " היהש וגימ רמול א אד וטושפב וירבד רואיבו ש ייע אלק קפנד ןויכ םהיבא לש התיהש רוריבב
. " " , " תמא אוה לוקהש אצמייו רבדה רקחיי אמש מ דהל ןועטל ל חינ אלד מ דהל ןועטל לוכי
95
" " . תובגל אב םושרש רב אברד ם במרהב שרופמ רתויו שגימ י רה ירבדב ראובמ דוע ב
" " " , " תוריפה לוכאל הצר הליחתד ר ועו ן במרהו הנוי וניבר כ שמכ אלדו וגימה י ע הליחתכל
' . " " תובגל לוכי היה אל םימעט גמד הנוי וניבר בתכש המ ונאבה רבכו וגימ םע ד יבל אובל כ חאו
, , " , " דועו ןילטונה תעובשמ רטופ וגימ ןיאד דועו איצוהל וגימ ל והד אדח הליחתכל וגימה י ע
. ' " " ' . " ולא תונעט גל ם במרהו שגימ י רה ונעי המ יעל שיו ןוממל ןומממ וגימ ל והד
' " ( ) " " וגימד אידהל והל אריבס אפייז ארטשד איגוסב יעל שגימ י רהו םש מ היפב ם במרה ירהו
. " " . הז וגימ י ע הליחתכל תובגל לוכי היה ךיא כ או ןנירמא אל איצוהל
, " " לבא עקרקה תוריפמ א כ תובגל םושרש רב אבר אב אל םוקמ לכמד עמשמד דוע ע לי תמאבו
" . " . םושמ תמאב ט הד רשפאו החבשמ הבוגש בתכ ם במרה ןכו םימותיה ןמ יזוז תובגל אל
. ' ' . " איצוהל וגימ יוה כל החבשמ תובגל םגד ק לבא איצוהל וגימ ל וה םימותיהמ יזוז איצוהלד
" " " רקיעל ךרצנ היה אל וגימה כ א רטש ול היה תמאבד ןויכד ל שפא היה שגימ י רה תעדבו
. , " ירבדב הז קיפסי אל לבא איצוהל וגימ בשחנ וניא הזד רשפאו העובשמ ירוטפאל א כ היבגה
. " " וגימה י ע אוה היבגה רקיעו רטש ול ןיא וליפא יריימד עמשמד ם במרה
' . ' סופת היהש ןויכד יעל ונבתכו איצוהל וגימ יוה אל יאמא ילשוח ילכאד יזיע ינהב ק תמאב הנהו
" , " . " וגימ י ע וניא רבכ הז לבא יזיעה דגנכ בוחה תובגל כ חא אבש ףאו איצוהל וגימ ז יא יזיעב
, " ) . ול שיש היה וגימה יכ ןוממל ןומממ וגימ בשחנ היה אל יזיע ינהב ט המו ןוכשמ ינידמ אלא
' . " , וניבר ירבדב יעל ונראיבש המכו ןוכשמ ינידמ בוחה תובגל אב כ חאו יזיעהב ןוכשמ ןינק
(.הנוי
, , " בשחנ וניא הזו עקרקהב ןוכשמ ןינק ול שיש היה וגימה רקיעד תוריפה ןינעל םג ל י התעמו
,( " " ) " םימותיה ינפב ש ג קיזחהש אכיה פ כע ל נכו עקרקהב קזחומ תמאב אוהש ןויכ איצוהל וגימ
. ןוכשמ ינידמ אלא וגימה תמחמ אל תוריפהל הבוג אליממו
, , " " תדמוע הילעב תקזחב עקרקד ןילטלטמ א כ ןוכשמל עקרק סופתל א אד בתכ הנוי וניברד ףאו
. " " הז לע יגילפד רשפא שגימ י רהו ם במרה לבא
, " " " , " . הז ללכ ל יל ם במרהו שגימ י רהד רשפא ןוממל ןומממ וגימ יוהד הנוי וניבר כ שמ ןינעלו ג
, " , " " המצע עקרקה לע איה ותונמאנד ןוממל ןומממ ז יאד תוטישפב אחינו הזל צ יא ל נל לבא
. " , יזיע ינה ןינעל ומצע הנוי וניבר כ שמכו ןוכשמ ןינק הב ול שיש

" . " . לע ןכ גישה ד בארה תמאב ןילטונה תעובשמ רטופ וגימ ןיאד הנוי וניבר כ שמ ןינעלו ד
" . " . " ץרית מ מהו העובש ךירצד ילשוח ילכאד יזיע ינהב קספ ומצע ם במרה ירהד טרפבו ם במרה
" " . א כ עקרקה לוטיל אב וניא ירהד ותנוכב ע ליו תועקרקה לע ןיעבשנ ןיאו עקרק היה אכהד
" ) , " " . היה אל ט המד תוריפה לוכאל תוכז ול ןתנ הזו ןוכשמל עקרקה ספתד ל נכ ל צו תוריפה
. ,( " תועקרק דובעש תעובשכ וניד ןכלו ל נכ איצוהל וגימ
" יסכנמ ערפהל אבה ןידכ עבשהל ךירצ היה וגימה אלמלאד שרופמד ןייגוסמ הומת מ מד אלא
, , " . עקרקב וליפא ךיישד םימותי יסכנמ ערפהל אבה תעובש ןיב קלחל ךירצ מ מה תעדלו םימותי
. , קוליחה םעט לבא תועקרקה לע התוא ןיעבשנ ןיאד םינואגה הב ורבדש ןילטונה תעובש ןיבל
. " ב צ
96
, , ( " " ' ) " ןוכשמה ףוגמ ערפנ וניא יזיע ךנהבד רחא ץורית עמשמ ט עק תוא ב ע יס א רגה ירבדמו
. . , עקרקה ףוגמ םה תוריפהש עקרקה ףוגמ ערפנ אוה ןאכ לבא הליטנ ךירצו
" , " ' בוחה הבוגש לכד א רגה שדחמש אלא ןוכשמל עקרק ספות היהש ל נה ךרד לע ותנוכ כלו
, , " אוהש ןויכו ובוחל ומצע ןוכשמה תייבגכ אלא ןוכשמה דגנכ לטונכ ז יא ומצע ןוכשמה תוריפמ
. " ןילטונה תעובשב ח יא עקרקהב קזחומ
" ) " ' (: ) " ' , . ט פ ם במרה יש ןכו המ תועובש שגימ י רה יש הנהד תרחא אישוק הזב אחינו ה
" . ( " תעובשמ רטפהל ח בר רבסד ןייגוסמ השקיו העובשמ ירוטפאל וגימ ןנירמא אלד ד ה ןיחולש
. " וגימ י ע םימותי יסכנמ ערפהל אבה
, , " " היה אל הזו עקרקהב ןוכשמ ןינקב תוכזל אלא תוריפה תובגל היה אל וגימה רקיעד ל י ל נלו
" . היה אל תוריפה ןמ ערפנש המ כ חאו עקרקהב קזחומ היה אוה יכ ללכ םימותימ ערפנ רדגב
. , , קזחומ היה עקרקב ירהו המצע עקרקה תליכאכ בשחנ היה אלא ןוכשמה דגנכ השדח היבג
" , ערפהל אב ןאכ ןיאו עקרקהב קזחומ היה וגימה י ע אלא העובשמ ורטופ וגימה היה אלש אצמנ
. ללכ םימותי יסכנמ
) " " , " " " . תעדכו ןוכשמל עקרקה סופתל ש לד ת יפאד תצק רחא ןפואב ל נה א רגה ירבד פ לי דוע ו
, " ,( תעובשב בייח היה אלו ןמאנ היה ודיב החוקל עקרקהש ןעט וליא ומכ מ מ הנוי וניבר
,( " " ) , התוא ירהו וירבד ךשמהב םש א רגה כ כו עקרקהב קזחומ אלא עקרקה לטונ וניאד ןילטונה
, רסאש הפה ול שיש ובוחב ולש םהש ןעוטשכ תוריפה לע םג ול שי רסאש הפה ותואו הקזחה
. ןכלו תוריפהב קזחומ אוהש אצמנ םלועמ ולש ויה תוריפה םג אליממו הדשהש רמול לוכי היהש
. ןילטונה תעובשב בייח וניא
" . " " ירוטפאל וגימ ז יא םגו ןוממל ןומממ וגימ אל םגו איצוהל וגימ ז יאד אחינ אפוג ט המו
. " " , ןילטונה תעובשב ח יאו ללכ לטונכ וניא וגימה י ע אלא העובשמ
" ' , " וגימו איצוהל וגימ ז רה אבהל תוריפה תובגל אב םאד יל אטישפו ןכ ל ס אל הנוי וניבר לבא
" " , העיבת א כ תוריפה לע ותעיבת ןיאד ל ס הארנה יפכו ןילטונה תעובשב בייח םגו ןוממל ןומממ
" , " " . לע איה ותעיבתד ל סו הז לע יגילפד רשפא ם במרהו שגימ י רה לבא אמלעב יזוז לע השדח
) , , םהש תוריפהב קזחומ אוהש ןויכו בוחה תייבגב ולש םה תוריפהש ןעוטש םמצע תוריפה
, " , , םימותיה ינפב ש ג קיזחה םגו רסאש הפה ול שיד עקרקהב קזחומ אוה ירהו עקרקה ללכב
. ( " קיזחמכ אלא לטונכ וניד ןיא תוריפהב םג קזחומ אוה ז יעו
" , " ןוכשמ ןינק ול שיש ןמאנ וגימה י עש םדוקה ךרדלד םדוקה ךרדה ןיבל הז ךרד ןיב מ קפנו
, " " , , ילכאד יזיע ינהב ומכ יזוז חקיל לוכי היהש ה ה כ א ןוכשמ ןידמ תוריפה חקולו תוריפהב
, " . , וניאד ינשה הז ךרדל כ אשמ םימותיה תעובשבו ןילטונה תעובשב בייח היה יזאד אלא ילשוח
" , , עקרקה תוריפ אקוד ונייה כ א רסאש הפהב תוריפהב הכוז קרו ןוכשמל עקרקה סופתל לוכי
. , , ןוממל ןומממ וגימ םגו איצוהל וגימ יוהד יזוז ראשב אל לבא םמצע
" " , . תובגל ש בר רבס ךיא השקי כ או ולדגיש דע םימותי יסכנל ןיקקזנ ןיאד אוה ןידה הנהו ו
" " , ' , ד מכ ןייגוסד ם בשר תעד לבא יררצ ששח םש היה אל וגימ ול היהש ןויכד סותה תעדו בוחה
' " , ינב ואל ימתי ירמא אל הזבו תוריפהל לכא רבכש םושמ ל צו והנינ הוצמ דבעמ ינב ואל ימתיד
. " " " " . י שרכ רמול א א אבהל תוריפה לוכאל היה ןודינהש ם במרהו שגימ י רהלו והנינ הוצמ דבעמ
" " ' . " ,' " ' י רה תעדב בתכש ן במרב יע לבא םינטקמ תובגל לוכי היה וגימה י עד סותהכ ל צ כלו
97
" " םדימ םיאיצומ אלו םהיסכנמ םולכ רוכמל ןיקקזנ ונא ןיאש ןויכ םינטק ןהש פ עאו ל זו שגימ
" . " אוה ל נלו ש ייע ינממ איצוהל ןילוכי ןניא ילש אוהש רמול וילע ןמאנ ינאו יתושרב אוה המ אלא
, יסכנל ןיקקזנ ןיאד ןידה ללכב וניא םגד אליממ ללכ הליטנ ןאכ היה אלש ןויכד דאמ ראובמ
.םימותי
" ' . יל שיו ידיב ןה הנוכשמ רמאו ןעטו תובר םינש ןטק יסכנב קיזחהש ימ ם במרה ןושלב יעו ז
" ,' ימי םילשו וישכע דע ןוכשמ היהש ונייה ידיב ןה הנוכשמ כ שמ וטושפבו וכ ךכו ךכ ןהילע בוח
' . " " ' , , יפל חניתד ם במרה לש ונידל ךרצנ ז יא כלד אלא םושרש רב אברד אדבוע ךהכו אתנכשמ
" " . ם במרהו שגימ י רהל לבא אתנכשמ אוהש לוק היה חוקל תנעט לטיבש לוקה םינושארה ראש
" . " עקרקהב קיזחמ היה םושרש רב אברש המ כ או ק רמ היה םימותי לש םהיבאש היה לוקה
. ןידה רקיעל ךרצנ וניא לבא היהש השעמ קר הז אתנכשמ תרותב
, " " " ספותש ןעוטש אבהל לע ם במרה תנוכד ל י א רגה ירבדב ונבתכש ןושארה ךרדל לבא
, " , היה אל יזוז ראש לע לבא החבשמ תובגל לוכי ט המו בוחה דגנכ הנוכשמל וישכע עקרקה
. , , ןוממל ןומממ וגימ םגו איצוהל וגימ היהד ןמאנ
, , הנעטב םמצע תוריפה ספות היה אלא ןוכשמל עקרקה ספות היה אלש ונבתכש ינשה ךרדלו
, " " , " , ידיב ןה הנוכשמ ם במרה רמאק יאמ כ א מ דהל וא החוקלד וגימב בוחה תייבגל ולש םהש
" היהש השעמ הז היה אל וישכע דע ודיב הנוכשמ היהש םושרש רב אבר רמאש המ תמאבד ל י
" , ודיב הנוכשמ היהש ןעוטש רמול ןווכתנ ם במרה םגו ןידה רקיעל םג ךרצנ הז היה אלא אמלעב
, , וספתל אב וישכע קרו הליזגב עקרקהב קיזחמ היה וישכע דעש רמוא היה םאד ארקיעמ
, " , תויהל תושר ול היה אלש הדומ אוה ירהש םימותיה ינפב ש ג קיזחמ בשחנ היה אל ןוכשמל
. " . " , " ןינק ול היהש ןעוטשכ קרו איצוהל וגימ ל והו ללכ הקזח השעמ ז יאו ש ג ןתוא לכ עקרקב
, " , " , " איצוהל וגימ היה אל ז יעו םימותיה ינפב ש ג קיזחמ היהש רמול ךייש ש ג הדשהב ןוכשמ
. " ק ודו
' " " , " " ' דח הוה אל יא יאדו םתהד וכ םינש שלש הלכאש יריימ םתהד ל יו ד וסב ג ה ה ד סות
" ' ודימ עקרקה איצוהל ונל היה אל ש ג הלכאד רמאד יאמב ןמיהמ יאד וכ רוטפד אטישפ אדהס
" , " ' .' ןיא כ א ולש עקרקהו הקזח ול שי ירה ש ג הלכאש וירבד יפלד ןויכד שרפל רשפא היה כל וכ
" , " . " " . אהמ השקמ יאמ כ אד ןכ שרפל א א לבא תבייחמה האדוה ז יא פ כעו ללכ האדוה ןאכ
" . , " תנוכד ל צ אלא ורכש דיספהש הרומג האדוה שי םתה ירהו ורכש דיספהל ןמאנד ת סד
, , ' םא ירהש ותאדוה לבקל לוכי וניא רערעמה לבא תוריפה לכאש הדומ קיזחמהש ףאד סותה
. " " ןושלב תמאב עמשמ ןכו קזחומ השעיי אליממ כ א ש ג תוריפה לכאש ותאדוה לבקי רערעמה
" ' . " ' " ת סב םגד סותה םישקמ ריפש הז לעו ש ייע סותה תרבס ואיבהשכ הנוי וניברו א בשרה
' . " " , , ןמאנד ןיטיג מגב ןניזחדמו ולש ת סה לספיי כ אד ותאדוה לבקל לוכי וניא חקולהד ןכ אמינ
. " , " " ומצע ת סה ןינעל אלו רכשה ןינעל ותאדוה לבקל לוכי חקולהד ל צ כ ע ורכש דיספהל
, " ' " וחיורה המד רשכ ת סהש םידע שי וליאכ םתהד סותה םיצרתמ המ ןיבהל ךירצ ז יפל לבא
. " , דבל רכשה ןינעל ותאדוה לבקל לוכי חקולהש ןניזח ס כוס אה הזב
" ' ןיבייח ןיאש הדומש ןויכ ורכש דיספמ מ מד סותה ומייסש המב אוה ץוריתה רקיעד הארנ היהו
, , ' " ' , המשל תורכזאה בתכ אלש אדבועד אפוג אדח םירבד ב תללוכ ותאדוה ת סבד יפ םולכ ול
, . לבקמ לבא תורכזאה ןינעל ותאדוה לבקמ חקולה ןיאש ףא ןכלו רכש ול םיבייח ןיאש דועו
98
" , " " . לע האדוה א כ ןאכ ןיא ש ג תוריפה לכאש הדומשכ כ אשמ רכש ול םיבייח ןיאש האדוהה
, , ןעוט חקולה אברדאד תוריפה ימד ול בייחש הדומ וניא לבא תוריפה לכאש אדבועד אפוג
" , . " כ אד תוריפה לכאש אדבועה לבקל לוכי וניא רערעמה ירהו םולכ ול ח יאו ולש עקרקהש
. קזחומ השעיי
, " , ' " אלא ץוריתה רקיעמ ז יא ןמשל ובתכנש םידע שי וליאכ חקול דיב אוהש ןויכד סותה כ שמו
" , " , " ס נא חקולה דיב אוהש ןויכד א עכ וליפא וניאו ומצע ת סה לע תונמאנ ול ןיא רפוסהד ראבמ
, , " . והזו ותאדוה דצמ אלא תמאב לוספ ת סהש םושמ וניא ורכש דיספמש המו תורשכב השענש
, " " , ש ג תוריפ תליכאב ש ל הזו םולכ ול םיבייח ןיאש איה האדוההש םייסמש המל המדקה
. " ל נכו
ריתהש הפה אוה רסאש הפה ןינעב
" , " ' אוההל ןימאה אדסח בר מ מו יפט בורק והיאד ידהס יתייא ףוסבלד סרוגש שגימ י רב יע
. , , ללכ תוריפה לכאש הדומ היה אל יעב יאד רסאש הפה ול שיש ןויכ תוריפה ןינעל ארבג
" " רסאש המ לבקל ןיאד ע נפב אניד אוהש וא וגימ ןידמ אוה רסאש הפה םא רקח א נחמה הנהו
, " . " ירהד וגימ ןידמ וניא רסאש הפהד חכומ שגימ י רה ירבדמו ריתהש המ םג םילבקמ כ אא
, ' , אלש ןועטלמ ולש לקדהו יפט בורק אוהש ןועטל יל אחינ רתוי יאדובד ול שי וגימ הזיא אכה
' ' ' " ' ) . ' , וגימ ןנירמא אלד ב מע קל ן במרהו סותה ובתכש ומכו ולש לקדה יהי אלד תוריפה לכא
, " " " (. " וגימ ול ןיאש םוקמב םגו וגימ ןידמ וניא רסאש הפהד שגימ י רהל ל סד כ עו ש ייע עורגל
, " " , ןעוט ומצע אוה ירהו תוריפה לכאש ותאדוה י פע ובייחל םיאב ס כוסד רסאש הפה ול שי ןיידע
. לכא ידידד
" " " םג ןועטל לוכי היהש וגימב הינמיהנד שגימ י רה תנוכד ל יד חרכומ ז יאד יתיארו יתבש לבא
" ' ' ' " ' ) . ירדהו ה ד ב מע קל ם בשר יע רבדל אמגודו תוריפה תא לכא אלש םגו ולש לקדהש
(.יריפ
, ' הפה ןנירמא אלד אדסח בר לע יגילפד אברו ייבאד אמעט ראבמד וירבד ךשמהב יע ןכא
, " " לבא םידע י ע חכומ וניאו ארבתסמד אמעט אוה ריתהש הפהשכ א כ ריתהש הפה אוה רסאש
. היגמה ריעה רבכו ריתהש הפה ןאכ ןיאו רסאש הפה ןאכ שי םידע דגנ אוה ריתהש המד אכה
" " , אל םידע םוקמב וגימד ל ס אברו ייבאד תוטישפב רמול ל והו וז תוכירא לכל ךרצוה המלד
, , םידע םוקמב וגימ ןנירמא אל יא םגו וגימ לש תונמאנל ןינע ןאכ ןיאד הרומ יאדו הזו ןנירמא
" " , ובייחל א א ס כוסד םידע םוקמב ליעומ ריתהש הפה אוה רסאש הפהד רמול םוקמ היה ןיידע
, " ךרצוה הזלו לכא ידיד רמאש המב האדוהה לטבמ ומצע אוהש ןויכ תוריפה לכאש ותאדוה י פע
" םירבד אוה רתיההש ןויכ ריתהש הפה אוה רסאש הפה תרות ןאכ ןיאד ךיראהל שגימ י רה
.םילטב
' אל םידע םוקמב וגימד אנשיל אברו ייבא וטקנ אל יאמא וז אסריגל השקהש רואמה לעב יעו
" . " , " ' , ע עו ל נה ךרד לע ותנוכש רשפאו רסאש הפה אלא וגימ ז יאד ית תומחלמבו ןנירמא
" , " ' ' ' " ודימ תוריפה םיאיצומ ןיא םידע ול ןיאו ש ג לכאש ןעט םאד א י םשב ב מע קל ן במרב
, לע םג ןעוט ירהש תוריפה לכאש ןועטל הצור אוהש ףאו יתלכא אל רמול לוכי היהש םושמ
" , " , יפ לע אלא תוריפ ועבותל לוכי וניא רערעמה לש ומצע לכש ןויכ מ מ עורגל וגימ ל והו עקרקה
99
. " , " , " " שגימ י רה תעדב ראבתנש המכ שממ הזו ש ייע ריתהש הפה אוה ס אשפה ל וה ותאדוה
. ' , " וז ארבס יל אטישפ אלד עמשמו רחא ץורית בתכ ומצע ן במרהש אלא
" ' (' ' ) ' ' אערא ארדה נ ר רמאד םינש ב לכאש םידע שיו הקזח ינש לכאש ןעוטב ב מע קל יעו
' " , " , לעד םושמ יפ ם בשרבו תוריפה לע םלשל ח יא ללכ םידע אכיל יא וליאד עמשמו יריפ ארדהו
" " ' , ירהש תוריפה לכא אלש ןועטל הצור וניאד עורגל וגימ ז רהד ן במרה קהו וגימ ול שי תוריפה
" ' " , ארוכ לייע א כ לכא אלש ןועטל לוכי היהש וגימ ול שיד ית ם בשרהו עקרקב קיזחהל הצור
" " " . הפה ול שי מ מ לבא וגימ ול ןיאש ףאד א י םשב ץורית איבה ן במרהו ארוכמ יפט קיפאו
" . כ ג ראובמ וז הטישלו לכא הידידד ןעוט אוהו תוריפה לכאש הדומש הז אוה ירהש רסאש
. " " , ס אשפה ןנירמא וגימ ל ילד םוקמב וליפאו וגימ ןידמ וניא רסאש הפהד
" (. ) ' ' ' , ' " ל עבמד ע קל מגב יעד ןייעל שיו הז ץוריתב יל אחינ אלד עמשמ ן במרה ירבדמו
, וסנאנ רמא יעב יאד וגימ ןנירמא ימ והמ ךל םיתרזחה ול רמאו רטשב וריבח לצא דיקפמה
" ( " " ) ' ' . " " ש מד ד וא ה ד סותה קהו יעב יאמ ידיב ךרטש ל א ד וא ןמיהמ ימנ אתשה ןמיהמ
, ידיב ךרטש ןנירמא אלו ףייוזמד וגימ עורפ ןועטל ןמאנד ומייקל ךירצד ובתכש רטשב הדוממ
' " . " . לכד קלחל ית ן במרה לבא ןודקפ רטש ןיבל בוח רטש ןיב קלחל וצריתש המ ש ייעו יעב יאמ
" " . , ל ס ן במרה םגד ראובמו ריתהש הפה אוה רסאש הפהו ללכ אוה ארטש ואל םייוקמ וניאש
. ' , יעב יאמ ידיב ךרטש תנעט םוקמב וליפא רסאש הפה ירמא ןכלד וגיממ ףידע רסאש הפהד
" " " , " " " וליפא ס אשפה ךיישד ל ס א יהד א יה תרבסב ל חינ אלד ןאכ וירבד רתוס ז יאד הארנ לבא
, " " . " ךייש אל וגימה אלמלאד וגימל ךירצ רסאש הפה םלועלד ל ס ן במרה לבא וגימ ל ילד םוקמב
, ןיא ריתהש המ לעו תונמאנ ול שי רסאש המ לע אברדאד ריתהש הפה אוה רסאש הפה רמול
,( " ) , , א יהכ אלדו ןנירמא אל רסאש הפה םג וגימ ול ןיאש לכו וגימ ןידל ךירצ הזלו תונמאנ ול
, " רטשהו תלטבתמ רסאש המ םגד אליממ ריתהש המ לע ןמאנו וגימ ול שיד אתשה מ מד אלא
. , אמלעב וגיממ ףידע הזבו ללכ םייוקמ וניא
' (. ) ' ' ונמיה היתחקלו התיה ךיבא לש וז הדש עשוהי ר הדומד אהב זט תובותכ מגב יע הנהו
' ' , , עשוהי ר הדומד וגימ יאה אנש יאמ מגה השקמו ריתהש הפה אוה רסאש הפהש ןמאנ אוהש
, ' " , עמשמו תנמאנ הניאד עשוהי רל ל סד ץע תכומד וגימב יתסנאנ ינתסראשמד וגימ יאהמ
" ' . ' אל איצוהל וגימד ףאד א רגהל וגימ יללכב יע ןכו וגימ ןידמ אוה רסאש הפה םגד מגה ירבדמ
,( " : ' ' " ) " , היאר איבהו אתכלהו ה ד בל יעל סות כ שמכ ק רממ איצוהל וגימ ליעומ לבא ןנירמא
, " לע תססובמ היארהו ק רמהמ איצוהל רסאש הפהב ןמאנד התיה ךיבא לש וז הדשד הנשמהמ
, , וגימ אוה רסאש הפהד םייסמד וירבדב אידהל ראובמ ןכו וגימ ןידמ אוה רסאש הפהד החנהה
. " . " (. ) ' השקי לבא וגימ ןידב ודוסי רסאש הפה םגד אחינ ן במרה תעדלו ל נה זט מגל ןייצמו
" , ' " . " " י שרפכו ךינפל טוחש רוש אכהד מגה ץורית והזד םתעדל ל צו ן במרה איבהש א יה תעדל
' ' . " ' , ןפואב יפ םש סותה לבא אמלעב וגימ אלו רסאש הפה ל וה ןכלד יפ ועבות הלה ןיאד םש
' ' " . , " יפ תובותכבד ישל ן במרהו וגימ ןידמ אוה רסאש הפהד תמאב חרכומ והדידלו ש ייע רחא
. " " , " ' א יה שוריפב ל חינ אל ןאכ םג ןכלו י שרפ החדו סותה ךרד לע
[ “ " ] ב ע ג ל ףד
" " " לש ויתובאל ורכמ אל םלועמו םתומ םוי דע ל זו איה היתהבאד ידהס יתייא יאה ה ד ם בשר
' , " " (. ) ' ' . " םש מגב שרופמ ירהד ןכ שרפל א א ג הכ ייבאו הבר וקלחנד אל יעלד קו ל כע ינשה הז
, " ' ' . הבר םתה סורגל ךירצ כ עד םש סותב יעו ךיתובאמ וחקלש יתובא לש ןועטלו רוזחל לוכיד
100
" ' , " ' ןאכ א שרהמב יעו םידע םוקמב וגימ ןנירמא אלד ל סד ןייגוסמ אבר ירבדמ קת אלש ידכ
, " ויתובא לש היהש ודיעה םידעהש םתהמ ערג אכהד אבר סורגל רשפא ם בשרה ירבד יפלד
' , " " . סרגד יעל וירבדב שרופמד ם בשרהד אמעט והזד רמול א א לבא םתומ םוי דע ינשה לש
.' " " " , וכ ייבא ודימלת ל א כ שמ ש ייע הבר
' , ' , " " " םידעהש יריימ יעלד ימד אלד יפ ןכלו איגוסה תוליפכ ם בשרהל ול השקוהד ל י מ מו
, " , , םידע םוקמב וגימ ןנירמאד הברל ל ס הזבו םתומ םוי דע אל לבא ויתובא לש התיהש םידיעמ
" ' " ' יתובא לש ק הד ירוביד ןניצרתמ וגימ ול שיש ןויכד הברד אמעט םש א בשרה יפש המכו
, " , " . יכ וירבד ץרתל א אש םוקמב וליפאד רתוי ל ס ןייגוסב אדסח בר לבא ךיתובאמ וחקלש
" , מ מ הז לש ויתובאל התוא ורכמ אל םלועמו םתומ םוי דע ויתובא לש התיהש םידיעמ םידעה
. " " , אידהב ןאכ ם בשרה כ שמכו םידעה שיחכהל ןמאנד וגימ ןנירמא
" , ' " הלע ךמסד ונייה יתובא לש א שמד רמולו וירבד ץרתל רשפא כל ןייגוסב םגד ע לי ןיידעד אלא
" " . " . יל המ ס כוס כ או םינפוא ינשב וירבד ץרתל רשפאש א בשרה ירבדב םג ראובמכו אתהבאדכ
" ' " ' " . ךימסד ה ד יעל ם בשרב יעד ל ישו םתומ םוי דע ויתובא לש התיהש םידיעמ םידעה םא
" , הב יתקזחהש יפל יתובא לש איה וליאכ וז עקרק לע חטבמו ךמוס יתייה ל זו יתהבאדכ הלע
, " , " רערעמהמ אלו ךיתובאמ התוא הנקש טקנ המל ע ליו ל כע ךיתובאמ היתינקו םידעבו יפושב
, ויתובאמ התוא הנקש םושמ ונייה אתהבאדכ ילע ךמסד וירבד שרפמש המד הזמ עמשמו ומצע
. , םידיעמ םידעהד אכה התעמו אתהבאדכ הלע ךמוס תובאה רודמ התוא הנקש ןויכד הז לש
, , ללכ וירבד ץרתל לוכי וניא תמאב םתומ םוי דע הדשה תא ורכמ אל םלועמ הז לש ויתובאש
. , ברד שודיחה והזו אתהבאדכ הלע ךמסד תנעטב אלו ךיתובאמ וחקלש יתובא לש תנעטב אל
. " " " םידע םוקמב וגימ ליעומ מ מ וירבד ץרתל א אש ג הכב וליפאד ןייגוסב אדסח
" " . " י פע תוריפה רובע םלשל בייח וניא םידע אכיל םאד ם בשרב ראובמ יריפ ירדהו ה ד םש
(' ' ) ' ' " . אכיהד א מע יעל סותב י ר תרבסכ אלד הזו וגימ ול שי תוריפה לעש םושמ ותאדוה
" ' . " ח יא יאמא רחא םעט ושריפ םש סותהו תוריפה לע וגימב ןמאנ וניא י חתמ האצוי עקרקהש
, " איצוהל ונל היה אל םינש שלש הלכאד רמאד יאמב ןמיהמ יאד םושמ ותאדוה י פע םלשל
" " . " , ל חינ אל המל ע ליו ותאדוה לבקל רערעמהל א א ןכלו הקזח ינש הלכאד ןויכ ודימ עקרקה
. , " וגימד אמעטל ךרצוהו הז םעטב ם בשרל
' , " " " ג הלכאש ןעוט וניא םא וליפא ןכלד וגימד אמעט טקנמל ם בשרהל ל חינ רתויד ל י וטושפבו
' " , " , " , ' " , סותה םעטל כ אשמ וגימ ול שי ס כוסד ןויכ תוריפה לע בייח וניא כ ג םינש ב א כ םינש
. ' , " םש סותה ירבדב שרופמש ומכו םלשל בייח היה ג הכב
" ' ' " , עבשהל ךירצ ש ג תקזח ול שיש ימ םא יעל סותהו ם בשרה וקלחנ הנהד ףיסוהל שי אמשו
. , , " " , רטש םוקמב הקזחד דועו תועקרקה לע ןיעבשנ ןיאד אדח צ יאד בתכ ם בשרהד תסיה
, , " ' תילד ראובמו תועקרקה לע ןיעבשנ ןנברד העובשבד תסיה עבשהל בייח תמאבד ל ס סותהו
' , ' " " . ' סותהד והייתטישל סותו ם בשרהד ונראיבש ש ייעו רטשכ הקזחד ארבס ךה סותהל והל
" " " , , " תוכזל א אד ל ס ם בשרה לבא רטשכ הניא לבא אמלעב היאר תרותב הליעומ הקזחד ל ס
, " " ,(. ) ' , , " תודעכ כ ג איה הקזחד כ עו במ קל וירבדב ראובמכו אקוד תודע ךירצו היאר י ע עקרקב
, " , " . םידע ול ןיא לבא ש ג הלכאש הדומש םוקמבד דוע ל יש התעמו רטש םוקמב תדמוע איהד
" , " ' א א ןכלו ולש עקרקהש היאר ול שי ירה ותאדוה לבקי רערעמה םא ס כוס סותה תעדל
, " . ללכ תודע תרות ןאכ ןיא הקזח ידע ול ןיאש ןויכ ם בשרה תעדל לבא ותאדוה לבקל רערעמהל
101
. " , " ש ג תוריפ לכאש ותאדוה לבקל רערעמה לוכי ריפש ןכלו עקרקב תוכזל א א אמלעב היארבו
" ' ' , " לבקל א אד סותה תרבסב יל יגס אלו תוריפה לע וגימ ול שיד אמעטל ם בשרה ךרצוה ןכלו
.ותאדוה
" ' . " " ' . ירהו הז םעט ל מל קו ורטש דבאש ןויכ עקרקה דיספמד ם בשרה כ שמב יעל שי םש
( " . , " : ) ' " תקזחד אמעטד רבסק םלועל ה ד חל שלש רחאל לבא ה ד הל קל בתכ ומצע ם בשרה
" " ,' " ש ג לכאש םידע ול ןיאש ןאכ כ או ג ףוס דע תיחמ אל ינפמ רערעמל רמול לוכיש םושמ ש ג
' (. ) ' " " " . , אנש יאמ קהש במ קל ם בשרה ירבד י פע ל ישו הקזח ול ןיאו ןכ רערעמל רמול לוכי וניא
' , " " , רטש אלב ןילטלטמ תונקל ךרדהד יתו ש ג ךירצד עקרק ש מו דימ קזחומ השענש ןילטלטמ
" . ירה י חתש המ לכ הקזחד תחכומ הסיפת ול שי ןילטלטמבש ומכד וירבדב ראובמו םידע אלבו
, " , ןכל רטש בותכל ךרדהש ןויכ עקרקבד אלא עקרק ןינעל ןידה תויהל ךירצ היה נ ה ולש אוה
" ' ' (: ) ' ' ) . " רחאל ז יפל ק כלד המ בשייל ונכראהש ל יעל יעו דוחל תחכומ הסיפתב תוכזל א א
" " (. " , " ל י כ או תחכומ הסיפת ול שיש ל פת החימ אלדמד אמעטל ךירצ המל ורטש קרוזש ש ג
. , , " ורטש דבאש ןויכ תחכומ הסיפת ול שיש ףא עקרקה דיספמד ז דע םישרפתמ ןאכ וירבד םגד
' , " " םושמ כל ונייהו ורטש דבאש םושמ עקרקה דיספמש ם בשרה ירבדמ עמשמש המב ע לי דוע
, " ' , ןיאש ףאו ש ג לכאש ןעוט אוהש ןויכ ןאכ שי אתועיר וזיא השק כלו ךרטש יוחאד אתועיר שיש
. " , ונראיב רבכ ןכא וירבדכ אוהש רשפאש ןויכ ןאכ שי אתועיר וזיא מ מ לבא הז לע םידע ול
" (: ' ) עקרק לע רטש בותכל ךרדהש ןויכ אלא אתועיר וניא ךרטש יוחאד ם בשרה תעדש ל יעל
( ) העורג ותנעט איוה רטש םוקמב איהש הקזח וא רטש וא םידע אלב תוכזל אבש לכ ןכל
. " . רטש םוקמב הקזח ול שיד ש ג קיזחהש חיכוהל וילע ןכלו םצעב
ךרטש יוחא ןינעב
, ( " ) " הדומש ףא תוריפה לכאש םידע ןיא םאד ידהס יתייא יאה ה ד ם בשרה ירבדב ראובמ
" " א כ לכא אלש רמול לוכי היהש וגימב ילכא ידיד רמול ןמאנד תוריפה לע םלשל ח יא םלכאש
' " ' , . אתועיר יא ש ג קיזחהש םידע ול ןיאש ןויכד יפ ורטש דבאש ןויכ דיספמ עקרקה לבא טעמ
" , ' . לע םג כ או ולש תוריפה ןכלו עקרקה חקלש איה ותנעט תוריפה לע םג ירהד קו ךרטש יוחאד
" . . אתועירהמ אפידע וגימד ל צ היהיו וגימ ליעומ ךיאו ךרטש יוחאד אתועיר אכיא תוריפה תנעט
. ךרטש יוחאד
' ' , " ' , ' ' יפ סותהד אישוקה רואיבב ן במרהו סות וקלחנו ימנ אערא יכה יא קמ ךשמהב מגה הנהו
, " וניא עקרקה לע לבא לכא רבכש תוריפה לע פ כע ןמאנ היהי עקרקה חקלש ןעט םאד השקמד
. ' " . " ןכו עקרקהב סופת רבכ אוהש ןויכ עקרקה ןינעל םג השקמד יפ ן במרהו אבהל ל והד ןמאנ
' . ' ' . " אכיאד ראובמ סותהלו ךרטש יוחא יל ןנירמאד מגה ץרתמו ם בשרה ירבד תמיתסמ עמשמ
. , תמאבו עקרקה חקלש איה תוריפה לע ותנעט לכש ןויכ תוריפה ןינעל םג ךרטש יוחאד אתועיר
, " " , " ירהו יריפ ירדהו אערא ארדה נ ר רמא יאמא השק ראשיי כ לאד ןכ חכומ ן במרהל םג יכ
, " . םג דיספמ עקרקה לע ךרטש יוחאד אתועיר שיש ןויכד כ ע אלא ףיצח אל אמינ תוריפה ןינעל
. , עקרקה חקלש איה תוריפה לע ותנעט לכש ןויכ תוריפה
102
, " " ףא תוריפה לע וגימב ןמאנ תוריפ לכאש םידע ןיאשכד ם בשרה כ שממ אנש יאמ השקיו
. . ךרטש יוחאד אתועיר שיש ףא תוריפה לע ןמאנד ירה רטשה דבאש ןויכ ערקרקה דיספמש
) " , ןניזחדכו כ כ הקזח הנעט הניא ףיצח אל לבא ךרטש יוחאמ ףידע וגימד רמול ךירצ וטושפבו
. ( ךרטש יוחא דגנ הליעומ הניא ןכלו אבהל הליעומ הניאד
" " (: ) ' " ' . הדשהש הדומ קיזחמה קר ק רמל םידע ןיאשכ וליפאד ל ס ל יעל ם בשרהד ק לבא ב
(' ' ) ' , " , שי ירהד יגילפ א מע םש סותהו ש ג תקזח אלב ןמאנ וניא ונמיה החקלש ןעוטו ולש התיה
) " ' " . ראיבש המכ ל צ כל ם בשרה תעדו םלועמ ולש התיה אלש ןועטל לוכי היהד וגימ ול
. " ( וגיממ ףידע ךרטש יוחאד אתועירה ש ג ךות אוהש לכד השירדה
. , ךרטש יוחאמ ףידע וגימד ךפיהל ראובמ ןאכ וירבדמד השקו
אכריפ שיד וניא ךרטש יוחאד אתועירה ןינעד תוכיראב םש ונראיבש המל היאר ןאכמד הארנו
(. ' " " ) , לכ ןכל במ קל ם בשרה כ שמכ רטש אלב עקרק םינוק ןיאש ןויכד ןינעה אלא ותנעט לע
. היארב תוכזל לוכי וניאו םצעב העורג ותנעט איוה רטש וא םידע אלב עקרקב תוכזל אבש
" ) " , " כ שמכ רטש םוקמב תדמוע איהש תודעכ כ ג איהש הקזחב וא תודעב א כ וגימב אלו אמלעב
, " . .(' ' ' " וגימ י ע תוכזל לוכי ריפש תוריפה ןינעל לבא עקרקה ןינעל הז לכו א מע יעל ם בשרה
. , רטש ול ןיאש ףא העורג ותנעט ןיאד
A
, " " דבאש העורג איה עקרקה לע ותנעטש ףא וגימב יריפב תוכזל לוכיש ומכד ל קדה כ א לבא
, " ( ' ) " , היהי יריפ ירדהד נ ר רמא יאמא םינש ב לכאש םידע שיש וגימ ול ןיאשכ וליפא נ ה ורטש
. ' , ךרטש יוחא יל ןנירמאד העורג ותנעט עקרקה ןינעלש ףא ףיצח אל תנעטב תוריפה לע ןמאנ
, " . ותנעט איוה רטש ול ןיאש לכ עקרקבד אדח ךרטש יוחא תנעטב םינינע ינש שיד ל יש ג
" ,(. ) ' " " , , ם בשרה בתכש והזו במ קל ם בשרה כ שמכו רטשב עקרק רוכמל ךרדהש ןויכ העורג
. ( " ) עקרקב ליעומ וניא וגימ םג ןכלו עקרקה דיספמ ורטש דבאש ןויכד יריפ ירדהו ה ד ןאכ
, . " .(: ) ' " אוה ךרטש יוחאד ןיד דוע שי לבא תוריפב ש ל הזו ל יעל ם בשרה ירבדב ראובמכו
, , , וגימ לבא תוריפ ןינעל וליפא ףיצח אל ליעומ וניא ןכלו תוריפב םג ךייש הזו ותנעטב אתועיר
. , יתלכא ידיד רמול וגימב ןמאנ תוריפה לכאש םידע ןיאשכ ןכלו וז אתועירמ ףידע
B
" " , " " ' , " תחימל שיניא ףיצח אלד ל זו ד וסב ימנ אערא יכה יא ה ד ם בשרה ןושל יעד הזב ל יש דוע
, " , " הידיד ואלד אעראב תחימל ריכזה המל ע ליו ל כע היתוריפ לכימלו איה הידיד אלד אעראב
, , אל ןיד רקיע ירהש עקרקהל סנכנש המ אלו תוריפה לכואש המ איה הפצוחה רקיע יאדוב ירהו
' " . , יל אטישפ ם בשרהד הארנו ללכ ולש עקרקהש ןעוט וניאו יתדרי תוריפל ןעוטשכ רמאנ ףיצח
" " קיזחמש המ םג ללוכ ףיצח אלה כ אא עקרקה חקלש ןעוטשכ ףיצח אל תנעט ליעויש ש לד
, . , רתויה לכל תוריפה תליכא דצמ התיה הפצוחה לכ םאד תוריפה לכואש המ קר אלו עקרקב
A , ,(: ' ' ) , לכאש המ לע הקזח ול שיד טכ יעל יע הבש עבור תיבמ ץוח הדש לכאש ימל המוד רבדה המלו
, " , לכא אלש עבור תיבה דצמ ךרטש יוחאד אתועיר שי כ או הדשה לכ הנקש איה ותנעטד ףא עבור תיבה לע אלו
. – – " ךרטש יוחאד אתועירהב ןל תפכיא אל הקזח ול שי םש ירהש העורג הניא הדשה ראש לע ותנעטש ןויכ מ מד
. " ' םש נ שמ יעו
B ' (: ' ) ' ךרטש יוחאד אתועיר אכיא כלד ףא ותקזח ליעומד טכ יעל עבור תיבמ ץוח הלכאד אהמ ק לבא
, הנעט אלא אתועיר לש ןינע וניא ךרטש יוחאד םושמ םש ונראיבו עבור תיב ותוא דצמ ורטש רומשל ול היה ירהש
. " , הקזח לבא אתועיר אכיא םנמאד קחודבו ש ייע העורג ותנעט ןיא הדשה ראש לע הקזח ול שיש ןויכו העורג
. אתועירמ אפידע
103
. " " , חרכוה ןכלו עקרקה םג חקלש ז יע ןועטל לכויש ת כיהמ לבא תוריפה חקלש ןועטל לוכי היה
" ' , ןועטל לכויש ס שה קמ ןכלו עקרקל הסינכה םצע םג תללוכ הפצוחה תוריפה לכואשכש שרפל
. עקרקה חקלש הז חכמ
, , ןניקסמד ןויכו עקרקה לע לוחל הכירצ ףיצח אלד תונמאנה עקרקה חקלש ןעוטשכד אצמנ
, ' , אלד תונמאנה לכ הלטבד אליממ ךרטש יוחא יל ןנירמאד ותוא םינימאמ ןיא עקרקה ןינעלד
, " . , תוריפה לע איה וגימד תונמאנה תוריפה לע וגימ ול שישכ כ אשמ תוריפה ןינעל םג ףיצח
. , " " , עקרקה לע ןמאנ וניאש ףא דבל תוריפה לע ןמאנ תויהל לוכיד ם בשרל ל ס הזבו םייוסמב
" ' ואלד יריפ לכימל שיניא ףיצח אל נ ה וכ ןמאנ יתדרי תוריפל רמאו ןעט םא דיבז בר רמא
" " " ' " ' . אל תנעט י ע תוריפ לוכאל דוע לוכי וניא החומ ק רמה םא מ מד סותבו ם בשרב יע היליד
, . תוריפה ואיצוי אלש ליעומ ןכלו קפס אלא הניא ףיצח אלד ארבסהד רואיבה וטושפב ףיצח
. " , ק רמהמ תוריפ איצוהל לכויש אל לבא ונממ
" ' , " דימ קזחומ השענ ןילטלטמבד ןיקריפ שירב הנוי וניברו א בטירב יעד רחא ןפואב פ לי לבא
, , ' " , " לבא החכוהו הסיפת םירבד ב ךירצש ונייהד ט נרגה דסייש המ עודיו תחכומ הסיפת ל והד
, תושעיהל תחכומ הסיפת בשחית הסיפתהש החכוהה הליעומד קר םולכ הניא דבל החכוהה
" ' . םיחנומ כ אא ןילטלטמ תקזח ליעומ וניאד ןייגוסב סותה ירבדמ וחיכוהו הדי לע קזחומ
.ותושרב
A
, " הסיפתה ףוריצב לבא םולכ הניא המצעלשכ ףיצח אלד ארבסהד ל י הז ךרד לעו
. , . אבהל סופתל לכויש אלו ספת רבכש המ לע אקוד ליעומ ןכלו תחכומ הסיפת השענ
' , " ' ' לע ןמאנ היהי עקרקה חקלש ןעט םאד השקמד סותה תעדו ימנ אערא ה יא קמ מגב הנהו
' " . , ןויכד יפ ן במרה לבא אבהל ןמאנ וניא ירהש רזוח יאדוב המצע הדשה לבא טקילש תוריפה
. " עמשמ ןכו המצע עקרקה לע ףיצח אל תנעט ליעויש ס שה השקמ עקרקה ספת רבכש
" ' , " . " םושמ אוה אבהל ףיצח אל ליעומ וניאש םעטהד ל ס סותהד ל נהב יולתד רשפאו ם בשרב
(: ) ' ' , " " , בל יעל סותה וחיכוהש ומכ ק רמה הכוז קפס אוהש לכ עקרק ןינעל כ או קפס אלא וניאש
" " " " . אוה אבהל ףיצח אל ליעומ וניאש םעטהד ל סד ל י ם בשרהו ן במרה לבא איטש רבד אהמ
" " , ליעומ פ כע סופת אוהש ןויכ ימנ עקרקב כ או תחכומ הסיפת היהיש ארבס אלא הניאד םושמ
. תחכומ הסיפת ותסיפת השעיתש ףיצח אל
B
, ' . םתה ירהו אינלפד אלקידל הירדגיאו ליזיא רמואשכ ליעומ ךיא ןיבהל ךירצ םישוריפה בלו ב
, " , " . ןידה קוספל םיכירצ ונא ןיא כ א ונינפל ק רמה ןיאש ןויכד הארנ ןושארה ךרדלו אבהל אוה
, ,( " " ) ' " קפס רבדהש ןויכו מ ב שיר ש ארה ןושלכו וריבח תא אה לוזגיש חינהל ונל ןיא מ מד אלא
" . ' " , " ק רמה אב םא קרו וריבח תא לוזגל אהל םיחינמש בשחנ ז יאד רבדל םיקקזנ ד יב ןיא ןכל
' . " רודגל ותוא חיננ םאש ןויכד הארנ בה ךרדלו ק רמ תקזחב תוריפהד ןידה םיקסופ יזא החימו
A , " (' ' ) ' " םגו רסאש הפה ךירצד םושרש רב אברד איגוסב שגימ י רה ירבד תא א מע יעל ונראיב ז דעו
" " " " , " " . " י ע א כ ללכ הסיפת ש ל עקרקבד ל סד הסיפת השענ ש ג תליכא י עד ונראיבו םימותיה ינפב ש ג תליכא
[. " " " , " ש ייע רסאש הפה י ע א כ החכוה אכיל והנינ האחמ ינב ואל םינטקד ןויכד אלא ש ג תקזח תנקת
B , " " " ' " אלש לכ ללכ הסיפת ש ל עקרקבד ל סד אלא תחכומ הסיפת םעטמ יוהד ל ס סותה םגד ל י דוע
' ' " " . " , " עקרקהב סופת אוהש לכד םש יעל סותה כ שממ הארנ ז יא לבא שגימ י רה תעדב ונראיבש המכו ש ג קיזחה
. איצוהל וגימ יוה אל
104
" , " תא לוזגל ול םיחינמש בשחנ ז יא ודיב לזג היהי אלו תחכומ הסיפת ול היהת כ א תוריפה
.וריבח
" ' ' ' ( " ' ) . ונייה ימנ אערא יכה יא ס שה תיישוקד סותה ישל קה ז לק יס טפשמה רעשה הנהו ג
' ' " ' , , יעל סותה כ שמל רתוס הז כל ירהו עקרקה לע ןמאנ וניאש ףא תוריפה לע ןמאנ היהיש
. " , , (' ' ) י חתמ אצוי עקרקהש לכ תוריפה לע וגימב ןמאנ וניאד ידיא ברד יבירקד איגוסב א מע
" ' " , " תונמאנ ול תויהל א אד סותהל ל ס הזבו אקוד תוריפה לע אוה וגימה םתהד ח לי וטושפבו
. , , לבא תונמאנ ול ןיא עקרקה לעו עקרקה ןידמ האצות אוה תוריפה ןידש ןויכ דוחל תוריפה לע
, , ןכלו קפס לש תונמאנ אלא וניאד אלא עקרקה לע םג איה תמאב ףיצח אלד תונמאנה אכה
, " " ןיאו םהב קזחומ אוה אברדא תוריפה לבא ק רמה י חתמ עקרקה איצוהל לוכי וניא קפסמ
. " ונממ םתוא איצומ ק רמה
" , , ל סד םעטהו הסיפתה ףוריצב אלא הניא ףיצח אלד תונמאנה לכד ונבתכש ארבס ךדיאל לבא
" , " ' רעשה תיישוק ראשית ןיידע כ א הסיפת ש ל עקרקבד םושמ עקרקה לע ןמאנ וניאד סותהל
' " . אבהל ףיצח אל תנעט ליעומ וניאד םעטהד סותה תעדש הארנ כ ג הזמו המוקמב טפשמה
. קפס אלא וניאש םושמ אוה
" ולש אוה ירה י חתש המ לכד הקזחה ןינעב
" , " ' , " ' ןיאש ןילטלטמא הוהד ידימ סיפתד םושמ ל פת ףיצח אלד אמעט ל מל קה יאו ה ד סות
' , אלא ותושרל םסינכה אלש יריימד יתו ידיב ןה ןיחוקל ןועטל לוכיש ריכשהלו ליאשהל ןייושע
. " יבנגב שיניא יקוזחאד םושמ ידיב ןה ןיחוקל רמול ןמאנד אמעט וטושפבד הומתו ר הרב םחינה
. ,(: ) , עודיו ותושרב תוריפה חינה אל םא וליפא ךייש הז םעטו ומ תועובשב אתיאדכ ןניקזחמ אל
" ' " ותסיפת השענ ז יעד אלא המצעלשכ היאר הניא וכ יבנגב שיניא יקוזחאד ט נרגה שריפש המ
" . " , ירה מ מו ידיב ןה ןיחוקל רמול ןמאנ וניא הסיפת אכילד ר הרב תוריפה חינהשכ ןכלו תחכומ
, " , ףיצח אלד תונמאנה ןיאד הסיפתל צ יא ףיצח אלד חכומ היהיו ןמאנ ףיצח אל תנעטבד ראובמ
.' ' ' " . סותה ישב יעל נ שמ םע הפי הלוע הזו תחכומ הסיפת ןידמ
( " ' " ) " " ' ןטקלשכ ירה לבא וישכע תוריפהב סופת וניאד יהנ ז לק יס ע וש א קערגה ק השמכ ק לבא
" " ' ' ) . " כ שמ ט נרגה יחב יעו ז יע קזחומ השענ אל יאמאו תחכומ הסיפת םש היהו ןהב סופת היה
, ' ' (. םושמ הניא ןילטלטמ תקזחד אמעטד רחא ןפואב סותה תנוכד הזמ עמשמ היה כלו הזב
, " " , אקודו ולש אוה ירה י חתש המ לכד הקזח םושמ א כ ןניקזחמ אל יבנגב שיניא יקוזחאד
" , ןהש ןועטל לוכי וניא ב העב תושרב תוריפה טקלש המב לבא שממ ותושרב םהש םירבדב
' . , תועובשב איגוסהמ רתסנ הז ירהש כל הומת לבא ותושרב םחינה אלש ןמז לכ ודיב ןיחוקל
" (: ) סופתה םיבונג םהש ןעוט ב העבו ןיחוקל ןהש ןעטו ותוסכ תחת םילכ איצוה םאד שרופמד ומ
. יבנגב וקיזחהל הינימכ לכ ואלד ןמאנ
, " ( ) " " ' . םא לבא ב העב יפאב איצוהשכ אקוד ןמאנד םש תועובש ש ארבו ף ירב יע הנהו ב
. , " ןייגוסמ וחיכוהו ודיב ןיחוקל ןהש רמול ןמאנ וניא םשמ םילכ לטנו סנכנו ותיבב היה אל ב העב
.' , סותה תיישוקכו ףיצח אלד אמעטל ךירצדמ
105
, " , , לכו ב העב יפאב םחקל אל אמשד הקזח םהל ןיאד תורדוג ןידמ הז רבד חיכוהל בתכ דועו
, ' " . " ןיא תורדוגד ימד אל כלד ב צ וז היארו ב העב יפאב םחקל אלש יאדוב םיעדוי ונאש ןאכ ןכש
" , חקלו ב העב לש ותיבל סנכנש ןאכ לבא וסנכנ םהילאמ אמליד ןנישייחד םושמ הקזח םהל
" . , " ל צו ןניקזחמ אל יבנגב שיניא יקוזחאו הבינג ז רה ודיב םיחוקל םניאש אתיא םא םילכ םשמ
" , " , יפאב לטונשכ אקודד כ עו הז לע דושח מ מו הבינג יוה ולש םהש ןועטלו תורדוגה בכעל םגד
. " הקזחב םחקלש ןיקיזחמ ןיאש ןנירמאד אוה ב העב
" , " " " " " ול שיש ימ כ א ב העב יפאב םלטנשכ א כ ןמאנ וניאד ש ארהו ף ירה ירבד יפל ע לי הנהו
) " , " םייושעה םירבד וא תורדוגב תלוז ק רמ דגנכ ףא ולש ןהש רמול ןמאנד י חת ןילטלטמ
. " , ,( וינפב אלש ב העב תיבמ םלטנש ןנישייח אל יאמא םש תועובשב ראובמכו ריכשהלו ליאשהל
, " , " תרחא הקזח איה וזו ולש אוהש תקזחב י חתש המ לכד תרחא הקזח שי הזבד הארנ כ עו
. ותושרבו ותיבב אוהש המד הקזח שיד ונייה ןניקזחמ אל יבנגב שיניא יקוזחאד הקזחהמ
, " , םימעפ הברהד ריכשהלו ליאשהל םייושעה םירבד וא תורדוג אוה כ אא ולש אוה אמתסמ
. ולש םניאו ותיבב םיאצמנ
, " " " , " " " ערג ימו ב העב יפאב םלטנ כ אא ןמאנ וניאד ף ירה שדיחד ב העב תיבמ םלטנשכ כ א ת או
" " , . " ןיאשכ א כ רמאנ אל י חתש המ לכד הקזחהד השק אלד טושפ לבא י חת ןהש ןילטלטממ
" " " " , ירה י חתש המ לכד הקזחה ש ל כ א ב העב תיבמ ונינפב לטנשכ לבא ודיל ואב ךיא םיעדוי
, , היהיש ןניעב הזלו חקמ תקזחב איה המצע הליטנהד רחא דצמ ןודל םיכירצו ללכ ולש אוה
. " ב העב יפאב
A
, , " , ' " םחקלש ותקזחד ב העב יפאב לטונה תקזח אדח הקזח ינינע ב שיד ף ירה ירבדמ ונדמל
" , ) ליאשהל םייושעה םירבדב א כ ןנישייח אל הלאשל םגו ןניקזחמ אל יבנגב שיניא יקוזחאד
. " ,( , ראבתנ םגו ולש אוה ירה י חתש המ לכ תקזח דועו אתועיר ינה לכ םש שי םא וא ריכשהלו
, , " " ךירצו ותושרל ואב ןכיהמ םיעדוי ירהש י חתש המ לכד הקזחה ש ל ונינפב לטנש םוקמבד
. אקוד לטונה תקזח דצמ ןודל
, " " ' . ןמאנש ףא ריכשהלו ליאשהל םייושעה םירבד לטנ םאד ובתכש םש ש ארבו ף ירב יע הנהו ג
. ' , " , " לבא בנגב וקיזחהל ינימכ לכ ואלד םבנגש רמול ןמאנ וניא מ מ םליאשהש רמול ב העב
, ' " םא וליפא הקזח ול ןיא ריכשהלו ליאשהל םייושעה םירבדבד ובתכו הז לע יגילפד סותב ש ייע
, " , , , " ןידו ובנגנש ןועטל ב העב ןמאנו הקזח םהל ןיאד תורדוגמ היאר איבהו ובנגנש ןעוט ב העב
. " ש ייע ריכשהלו ליאשהל םייושעה םירבד ןידכ תורדוג
, , , ' םבכעמ אמש ןנישייח ןכלו וסנכנ םהילאמ םתה ירהו תורדוגל ןוימדה המ אדח אלפי כלו
, , " . םייושע םהש יל המו ןניקזחמ אל יבנגב שיניא יקוזחא ירהו ב העבמ לטנ ןאכ לבא ומצעל
. , בנגהל םייושע םניא לבא ריכשהלו ליאשהל
A , " ' אוה ריכשהלו ליאשהל םייושעה םילכ לטנ םא ןמאנ וניאש המד םש י שר יש הזב קיתמהל שי תצקו
' " ' . , , וילע קה ש ארהו סותו עינצ אלד שיניאו ןימטהל וכרד ןיאו וילכ רוכמל יושע וניאד אתועיר ינה לכ ףוריצב אקוד
. " ידיב ןה ןיחוקל ןועטל ןמאנ וניא םלועל ריכשהלו ליאשהל םייושעה םירבד י חת שי םאד חכומד תומוקמ המכמ
, " , " " םייושעה םירבדב הרמאנ אל וז הקזח ולש אוה ירה י חתש המ לכד הקזחה ןינעלד םינינע ינש ןאכ שיד ל י ל נלו
, " . " , ותקזחד ב העב יפאב לטונה ןינעל לבא ולש םניאו י חת םיאצמנ םה םימעפ הברה יכ ללכ ריכשהלו ליאשהל
. " , , ןבומ קוליחה ןיאד אלא אתועיר ינה לכ םג שי כ אא ריכשהלו ליאשהל םייושעה םירבדב וליפא רמאנ הז םחקלש
" , ' " , " לטונה תקזח היהי אל כ ומכ ריכשהלו ליאשהל םייושעה םירבדב וכ י חתש המ לכד הקזח אכילד ומכד כ כ
. " " " , " " " . " ל נה ף ירהכ ל סד ףא י שר לע קלוח ש ארהד הארנ ט המו ב העב יפאב
106
" " ' א כ ש ל כל ןילטלטמ ראש ןיבל ריכשהלו ליאשהל םייושעה םירבד ןיב קוליחה לכ ירהד דועו
, םייושעה םירבד ןיב קלחל שי םעט הזיא ובנגנש ןעוט םא לבא םריכשה וא םליאשהש ןעוטשכ
" , ' . ובנגנש רמול ב העב ןמאנד וגימ םושמ סותה תנוכ םאו םירבד ראש ןיבל ריכשהלו ליאשהל
" , , " , א כ ול ןיאד וגימ אכיל םתה ירהד תורדוגמ יתיימ היאר יאמ כ א םליאשהש ןועטל לוכיש וגימ
. ' ומצעל םבכעו וילאמ וסנכנש א הנעט
, וניאד אתועיר ינה לכ םהב שיש אלא ריכשהלו ליאשהל םייושע ןיאש םירבדמ אנש יאמ דועו
" ' , , , רמול ב העב ןמאנד מגב שרופמד עינצ אלד שיניאו ןימטהל וכרד ןיאו וילכ רוכמל יושע
, ( ) וקיזחהל הינימכ לכ ואלד ובנגנש ןועטל ןמאנ וניא לבא אתועיר ינה לכ אכיאד ןויכ םליאשהש
, " " . לבא םליאשהש ןועטל ב העב ןמאנד יהנ ריכשהלו ליאשהל םייושעה םירבדב םג כ או יבנגב
. " ובנגנש ןועטל ןמאנ היהיש ת כיהמ
, " ' , . המצע הליטנה דצמ ותקזח ןיא ב העב תיבמ םילכ לטנשכ םגד סותה תעדש הזב הארנהו ד
" , " , ירה י חתש המ לכ הקזחד י חת וישכע םילכהש המ דצמ ותקזח אלא חקמ תקזחב איהש
' ) . ' " ' " . םגד ןדיד סותב תמאב עמשמש ןכו הקזח ינימ ב יוהד ף ירה ישב נ שמכ אלדו ולש אוה
' (. " מגב ראובמד אהו ותושרב םחינהש דצמ א כ ןילטלטמ תקזח אכיל ונינפב תוריפ לטונשכ
' " ' , וכ וילכ רוכמל יושע ב העב םאו וכ עונצ שיניא אוה םאו ויפנכ תחת םלטנ םא הליטנב יולתד
, " ונא ירהש י חתש המ לכד הקזחה ערגמ ונינפב םלטנש המד רמול םוקמ שיד םושמ ונייה
, .( ) הליטנה זא אתועיר ינה לכ םש שי םאד ןנירמא הזבו תורדוגל ימדו ודיל ואב ךיא םיעדוי
" , " המכ םש שיו ב העב דימ ותושרל ואבש םיעדוי ונא ירהש י חתש המ לכד הקזחה תערגמ
, . ערתא אל אתועיר ינה לכ םש ןיאש לכ לבא חקמ ךרדב אלש ולצא ואבש םירומה תותועיר
. " " הליטנה י ע י חתש המ לכד הקזחה
, אתועיר יוהד הליטנה דצמ וניא םתה לבא הקזח ול ןיא ריכשהלו ליאשהל םייושעה םירבדב םגו
" , ליאשהל םייושעה םירבדב י חתש המ לכד הקזחה ול ןיא ונינפב הליטנ םש ןיאשכ םגד הקזחב
.' , הקזח אכיל םצעב ריכשהלו ליאשהל םייושעה םירבדבד םושמ ונייהו מגב ראובמכו ריכשהלו
. " , " םהל ןיא םצעבד תורודגל ימדו םירוכשו םילואש םירבד י חת םייוצמ ירהש י חתש המ לכד
. " ולש אוה ירה י חתש המ לכד הקזחה
, , " ירהו הבינג אוה הז םגד ףאו ומצעל םבכעו ותושרל וסנכנש ןועטל ב העב לוכי תורדוגב ןכלו
– " ' – הז ללכב ל צ היה ומצעל םבכעמש המ םגד סותה תעדו ןניקזחמ אל יבנגב שיניא יקוזחא
, ' " ' וליפא ןועטל לוכי ןכל ללכ וכ י חתש המ לכד הקזח אכיל תורדוגבד ןויכד סותה וחיכוה הזמו
. , . ימד אלו םעטה ותואמו ןכ ריכשהלו ליאשהל םייושעה םירבדב םגד ומיד הזמו םיבונג םהש
, , הקזח שי םצעב םתהד אתועיר ינה לכ םש שיש אלא ריכשהלו ליאשהל םייושע ןיאש םירבדל
, , " הזבו הקזחב אתועיר איוה ונינפב הליטנהש םינד ונאש אלא ולש אוה ירה י חתש המ לכד
, " " ' אל ובנגנש ןעוט םא לבא םליאשהש ב העב ןעוט כ אא אתועיר בשחנ וניאד מגה רמאק
. " , " " ' ק ודו ולש אוה ירה י חתש המ לכד הקזחה ערגל קיפסמ ז יאו יתנעט ארבתסמ
" " , " ' " . תדחוימ הקזח שי ב העב יפאב לטונשכ ף ירהלד ף ירהו סות ןיב אתגולפ כ א ונדמל ה
. " . לבא ולש אוה ירה י חתש המ לכד הקזחהמ תרחא הקזח איה וזו חקמ ךרד איה הליטנהד
' , " ' ' הזיאב הנד קר תועובשב מגהו ולש אוה ירה י חתש המ לכד א הקזח קר שי סותה תעדל
. וז הקזח ערגל הלוכי הליטנה םינפוא
, " " " םא לבא קזחומ השענ ב העב יפאב לטנ םא אקודד ל ס ף ירהד אתגולפה דוסי והזד רשפאו
. ' ' , ףיצח אלד הקזחל ךירצ המל ןייגוסמ סותה תיישוק ית הזבו אל וינפב אלש לטנו ותיבל סנכנ
" " , " . ' השוע המצע הליטנהד ל ס ף ירהד ראובמ ל נלו יגילפד ראובמ ןכ וצרית אלש סותהו
107
, , הקזח איה וזו ןנקיזחמ אל יבנגב שיניא יקוזחאד ןויכ חקמ תקזחב איה הליטנהד הקזחה
. " , " " " , לבא ולש םהש כ כ היאר הליטנה ןיא וינפב אלד ב העב יפאב א כ רמאנ אלד ל סו תדחוימ
" " , " ' י חתש המ לכד תיללכה הקזחה א כ ןאכ ןיאו הקזחה השוע הניא המצע הליטנהד ל ס סותה
, , הזבו הקזחה תערגמ הליטנה ןיא ןכל ןניקזחמ אל יבנגב ישניא יקוזחאד ןויכ אלא ולש אוה ירה
" , " אתועיר ןאכ ןיא ב העב ינפב אלש םגד וינפב אלש םא ב העב יפאב לטנ םא ןיב קוליח אכיל
. ולש םניאד
" , ' . תוריפה חינהשכ א כ ןילטלטמ תקזח אכילד ובתכש ןאכ סותה ירבד ושרפתי התעמו ו
' , אל יבנגב ישניא יקוזחאד םושמ הקזחד אמעטד ראובמ תועובש מגב אהד ונישקהו ותושרב
" " ' ' " . " , תנוכ ז יאד ל סד ישל סותהד אחינ ל נלו אל וא ותושרב םחינה םא יל המ כ או ןנקיזחמ
" , " , ' ל צ היהי תועובשב םגו י חת תוריפהש המ איה הקזחה רקיע אלא ללכ תועובשב מגה
, , " וז הקזח תערגמ הליטנה םא קר איה תועובשד איגוסב ןודינהו ותושרב םילכה חינה כ חאד
. " אתועיר ןאכ ןיא ובנגנש ןעוט ב העבשכד ןנירמא הזבו
" , ' " ודיב םה תוריפהש המ םגד ל שפא היה וירבד אלמלא ירהש שודיח םה ןאכ סותה ירבד מ מו
' . " סותה ירבדמו ולש אוה ירה י חתש המ לכד הקזחה ללכב יוה םיברה תושרב םחינהש םדוק
. " שממ ותושרב םחינהשכ א כ וז הקזח הרמאנ אלד ראובמ
' אבא רד אכסנד איגוס
, " , ' " " ףאו המצע עקרקה ןינעל ןודינהד ןושאר ןושלב פ שמ אבא רד אכסנ ונייה ה ד ם בשר
. " , " ירבדמו ותוא ןימדמ ויה אמלעב אימוד מ מ הקזח ידע ול ןיא ירהש עקרקה דיספמ ה אלבד
, . " וב ןיאש רבדב וקולחי המלד הומתו רקיעל הז ןושל טקנד עמשמ איגוסה ךשמה לכב ם בשרה
, " ' . " תיישוק םושמ קר אלו ללכ ותבוחל דיעמה א ע ןאכ ןיא כל עקרקה ןינעלד השק רתויבו מ קפנ
" , דיעמ היה א עה םא וליפא אלא הקזח ידע ול ויה הידהב אנירחא יתא יכד איגוסה ףוסב ייבא
' , " , ' דיעמ דעה אבא רד אכסנב חניתד עקרקה ןינעל ותבוחל תודע ןאכ ןיא כ ג םינש ב לכאש
, , " ףטוחהש דיעמ םגו הליזג השעמ ןאכ היהש דיעמ םגו ותקזחבו ןושארה י חת היה אכסנהש
" " . ק רמה לש היה עקרקהש דיעמ וניא א עה ירה אכהד ןודינב לבא הבשה יבויח ול שיו ןלזג אוה
, , , דיעמש המ לכו הבשהב ובייחמה הליזג השעמ לע דיעמ וניא םגו ונימצעמ ןניעדי הז אלא ללכ
' םירבד רופיס אלא וניאו רבד םושב ובייחמ הז ןיא ירהו םינש ב עקרקהב רד היהש אוה
.אמלעב
' , " " , " ' ייבאד ימק ןנברהד אלא קיזחמה לש ותבוחל דיעמ א עה ןיא נ היאד הזב ל שפא היה כלו
, " " , " " ירהש ק רמה תבוחל דיעמ א עהד רמול םוקמ היהד ק רמה תבוחל תודע ז יאש יקופאל ואב
) . " , םגש רשפאו עקרקה איצוהל ידכ העובש ק רמה בייחתיד אליממו הקזח ינש ול שיש םידיעמ
, " , ןידב היהיו ואל םא ש ג םש היה קיזחמה םא עדוי וניא אמשד דעה שיחכהל עבשהל לוכי וניא
. (. ) " , לבא דיספמ עבשיל לוכי וניאש ךותמד זמ תועובש ן במרה תעדש עבשהל לוכי וניאש עבות
' (. " ' ייבאד ימק ןנבר ירמאקו םלשי עבתנה עבשהל לוכי עבותה ןיא םאד ל ס ןייגוס ףוסב סות
,' " ' , דיעמכ אלא וניאו סותה כ שמכו הקזחה לע דיעמ וניא וליאכ םידע ב ןאכ ןיאש ןויכד ןכ וניאד
. " , העובש בייח ק רמה ןיאו אמלעב הפיטח לע
" " " היה אל ק רמה תבוחל דיעמ היה םא םג כ או תועקרקה לע ןיעבשנ ןיא ירהד השק מ מד אלא
" " " " " . תעדל ש ג תקזח והל תיא כ גד תורדוג ןינעל מ קפנ מ מד ל צ היהיו העובש ותוא בייחמ
108
" " ' " " (. ) " ' .(. ) ' " העובשל א עד עבתשיל ל זו אבא ר ל א ה ד דל ם בשרה ןושל יעו ול קל ם בשרה
' ' ' ' , וכ יל ידומ אלא יל רפכ אלד אדהס דיהסאד יאמ לע יל ןניעבשמ אל עקרק היה אל וליפא םק
. " " , " תורדוג אלא עקרק היה אל וליפא ותנוכ ל י ל נלו ל כע
' " " ' , . אה ייבאד ימק ןנבר ומידש ןוימדה ראיבשכ ל נה ם בשרה ןושלב יעד הזב דוע הארנו ב
" " " , ' הקזח ינש הלכאד ידהס ירת ווה יכ ג הכ רמימל אכיא נ ה ל זו אכהד אהל אבא רד אכסנד
, , אכיא הרמל ןנירדהמו הינימ הל ןניקפמ הקזח ינש הלכאד ידהס אכיל חקולד אדיב הל ןנימקומ
, " , – ןניעבשמ אל עקרק הוה אל וליפא םק העובשל א עד עבתשיל םינש שלש הלכאד אדהס דח
. " ' ' , ' ל כע ילכא ידידו ילכא ןיא ןעוטו לכאד יל ידומ אלא יל רפכ אלד אדהס דיהסאד יאמ לע יל
,' ' םידע ויה אל וליאד וכ ינייד הוניידינ יכיה ימא ר רמאק אכסנד אהב ומכ תוושהל אבד עמשמ
, ' , בייחש טושפ היה ףטחש ותבוחל םידיעמ םידע ב ויה וליאו ירמגל רוטפש טושפ היה ללכ
' " .' . " " " יתוכ נ הו וכ ךותמד הערכהה האבו ובייחל א או ורטופל א א ותבוחל א ע אכיאד אתשהו
' , קיזחהש ועייסל םידיעמ םידע ב ויה וליאו עקרקה דיספמש טושפ היה ללכ םידע ויה אל וליא
.' " , " ןנבר תטיש רקיע ירהד הומת לבא וכ א ע אכיאד אתשהו עקרקהב הכוזש טושפ היה ש ג
" , " " ' וליאמ ערג אלא ללכ עצוממ וניא כ או ובייחל א כ ועייסל דיעמש בשחנ א עה ןיאש ייבא ימקד
. ללכ םידע ויה אל
' " , ןנבר ךנה ואב המ קד ןייגוסב ם בשרה שוריפ רקיע םג רתוי הזב ראבתיו וירבד רואיב הארנו
, " . " אלמלאד ק הד הארנו הקזח ידע ול ןיא ירהש עקרקה דיספמ ה אלבד ןויכ הז ןידב שדחל
, " , ' וז העובש י ע ןמאנ היהו יפטח ידידו יפטח ןיא עבשהל לוכיד רמול םוקמ היה אבא ר ירבד
) " ראיבש המכ וגימ אכיל אכה ירהו וגימב א כ יפטח ידידו יפטח ןיא רמול ןמאנ וניא אמלעבד ףא
" " ,(' ' " תונמאנ ול ףסותנ העובשה י ע אמש העובש ובייחמ א עהש ןאכ לבא ינימ יעל ם בשרה
" " " . ' " ףטחש דיעמ א עהשכ היתוכד נ ה כ או וגימ יל תילד ףא העובשה י ע ןמאנו יפטח ידיד רמול
" , ( ) , " התוא י עו יפטח ידידו יפטח ןיא תועקרקה לע ןיעבשנ ןיאש אלמלא עבשנ היה ש ג עקרקה
" ' . א כ תונמאנ ול ןיאד דמלל אב אבא ר לבא עקרקהב הכוז היהו תונמאנ ול ףסותינ היה העובש
, , ןיא רמול העובשב ןמאנ וניאו הזמ רתוי תונמאנ ול תנתונ העובשה ןיאו דעה תא שיחכהל
" , " .( ) היה קיזחהש ע ב ויה וליאד ם בשרה ירבד םה םהו עקרק היה אל וליפא יפטח ידידו יפטח
" , " בשחיו יפטח ידיד עבשיש םירמוא ןיא א ע קר שיש וישכע לבא םתודע י ע קזחומ השענ
. " , " דעה תא שיחכהל א כ העובשב ןמאנ וניאד העובשה י ע קזחומ
' . " ' " " . " ' יע תוריפה לע א כ דיעמ וניא וליאכד ייבא ימקד ןנברל ד ס היהד כ שמ ונייה ה ד סות
. " " ' " תוריפה לע ןלזגכ ותוא םינד י חתמ אצוי עקרקהש ןויכד ראיבש ש ארה סות םשב ק מטשב
) , " , ןיאד עקרקה דיספהש ןויכו תוריפה לע דרפנב כ חאו עקרקה לע הליחת םינדש וירבד רואיב
. " " ( ' תוריפה לזגש ותבוחל דיעמכ דעה בשחנ תוריפה לע םינדשכ כ חא כ א םידע ב ול
" ' ' כ כ עמשמ אל וכ הקזחה לע דיעמ וניא וליאכ ירה ומע רחא ןיאד ןויכד סותה ןושל לבא
, " . ןיד ול ןיאש לכו הקזח ןיד ול ןיא הקזח ידע םש ןיאש ןויכד ק הד וירבד שרפל שיו הז שוריפכ
, (: ) ' " " . הניאד הנעט המע ןיאש הקזח ןינעל ל יעל ם בשרה כ שמ ךרד לעו וניא היאר םג הקזח
" . " , פ לי דוע ש ייע תדמוע רטש םוקמב הקזחו רטש ול היה אל םלועמש ןויכ ללכ היאר תבשחנ
" " , ' העובשל א כ ןמאנ וניא א עד ללכ עקרקה לע דיעהל לוכי וניא ומע רחא ןיאש ןויכד סותה תנוכ
. , " תוריפה לע קר ותודע לכ וליאכ יוהו עקרקהל ןינע ז יאו
109
" , " " " ' , " לכאש ותאדוה י ע אלו א עה י ע א כ בייח היה אל ייבא ימקד ןנברל םג ירהד השק מ מו
" ( " , " " ) ' ' , " ש ג הלכאש רמאד יאמב ןמיהמ יאד םושמ יא ה דו ג ה ה ד יעל סותה ובתכ םעטהו ש ג
, " " , " תוריפה לע קר דיעמ וליאכד ןנירמאד א ע ןינעל אנש יאמ כ או ש ייע ולש התיה עקרקה םג
. " ןכ ןנירמא אלד ותאדוה ןינעל ש מו
, , " ' ' " וניא הז לבא רוטפ אוה וירבדלש ןויכ תבייחמה האדוה ז יאד יעל סותה תנוכד ל שפא היהו
, ( " " ) ' ' " האדוה שי םתה ירהו ךרכש דיספהל התא ןמאנד אהמ ג ה ה ד יעל סותה ושקמ יאמ כ אד
" " ' ' " . קזחומ אוה ז יפלד ןויכ ותאדוה לבקל רערעמל א אד יעל סותה תנוכד כ עו תבייחמה
. " , " " " . ת צו א ע ןינעל אנש יאמ ל קדה כ או עקרקהב
[ " " ] א ע ד ל ףד
' . " , יע ןלזגכ ל וה הפטחד רמאד ןויכו הפטח ףטחימ רמא אה עבתשיל אדהס דח אכיא הירטפיל
" , ' ' " םא ןכל א ע אכיאד ןויכד ץרתמו יתפטח אלד וגימב ירטפלד מגה תיישוקד שרפמש ם בשרב
, , ערוהו תועובש ראש לצא ןלזגכ וז העובש לצא אוה לוספ ירהו עבשיל ךרטצי יתפטח אל ןועטי
.(: ) " " . " בל תועובשב י שר פ כו ש ייע וגימה
" , " ' ה אלב ירהו תועובש ראש לצא ןלזגכ ל והד הז לשמב ףיסוהל מגה האב המ ןיבהל ךירצו
. ףטחש הדוה רבכש ןויכ ףטח אלש עבשיל לוכי וניאד ןבומ
, " , " . א ע תעובש ןיד וז העובשל היהיו יפטח ידידו יפטח ןיא עבשיל לוכי וניא המל ע לי הנהו ב
( ) " ' . , " ןכו םש תועובש י שרב יעו אקוד יתפטח אל עבשיל ךירצ המלו א עהל הנעמה היהתו
" , " איבה ם בשרהו דעה תא שיחכהל איה הרות וילע הליטהש העובשהש ובתכש ןייגוסב ם בשרב
" ,' " " חירכהל אשרד התואב האר המ כ כ ןבומ וניאו וכ ןוע לכל שיאב א ע םוקי אלד ארקה ז ע
. אקוד דעה תא שיחכהל העובשה הכירצש
' ' , ' מגה רמאקד יאמב רחא יפ םגו הזב רחא רואיב םהל שיש עמשמ םש תועובש סותה לבא
, " , " אל ונינפב ףטח םאד ןויכ יפטח ידידו יפטח ןיא עבשיל לוכי וניאד ובתכש ש ייעד ןלזגכ ל והד
, " , ףטחש הז תקזחב אכסנהו ולש אוה ירה י חתש המ לכ הקזחד ףטח ידיד רמול ןמאנ היה
, " " , " ' . ם בשרו י שרכ אלדו דעה תא שיחכהל עבשהל ךירצ וניא םצעבד ל סד םהירבד יפו ונממ
, " , " לדד הזב ןמאנ וניא מ מד אלא א ע תעובש בשחנ היה יפטח ידידו יפטח ןיא תעובש םגו
, , " ירהש תלבקתמה הנעט הניא םצעב יפטח ידידו יפטח ןיא תנעט ירה העובשהו א עה אכהמ
. " ידיד ןועטל לוכי היה ללכ םידע ויה אל וליא יאדובד ףאו ולש אוה ירה י חתש המ לכ הקזח
" , ' ' , ןויכ הזעהד וגימ ל והד וצריתו וגימב הינמיהנד סותה וק ללכב והז יפטח אלד וגימב יפטח
. , " , " העובשהו יפטח ידידו יפטח ןיא ןועטל חכ ול ןיא וגימ אלבו וגימ אכיל ןאכ כ או א ע אכיאד
. , " תלבקתמ הניא םצעבש הנעטב ונימאהל אל לבא א עה תא שיחכהל קר הליעומ
" " ' . תויהלו יפטח אל ןועטל לוכי היהד וגימב א עה דגנ ןמאנ וניא המל ושקה ר שו סות הנהו ג
" " " . " , תלטומה העובש ז יא ם בשרהו י שרלד ףאו יפטח ידידו יפטח ןיא עבשי נ הו העובשב ןמאנ
' ' . , " " , וצריתש סותב יעו וסנאנד וגימ יתרזחהב ומכ וגימ ול היהי ז יעו ןכ ומצעמ עבשי מ מ וילע
' " , " עבשיל ךירצש ןידה אוה ךכ העובש ול שיש ףאד ית ם ביר םשבו הזעהד וגימ ל והד הליחת
" ' " , ל וה העובשב דעה תא שיחכמ וניאש םוקמבד ית ן במרהו םלשמ וא דעה תא שיחכהל
, " " . ערוהש םהירבדב עמשמ אלד ם בשרהו י שר תעדל ולעי אל םיצוריתה הלא לכ לבא םינשכ
110
. , העובש בייחש םושמ וגימה ערוהש םהירבדב ראובמ אלא הזעהד וגימ אוהש םושמ וגימה
" , " " " י שר וליאו א ע םוקמב ליעומ וניאש אלא וגימ ןאכ שי ן במרהל ןכו ם בירה תרבסל וליאו
" " " . " אישוקה ם בשרהו י שר תעדל כ או וגימה ערוהש אלא וגימב ןמאנ היהד ובתכ ם בשרהו
, , וישכע םג לבא העובש בייח היה יפטח אל ןעוט היה םאד יהנ וגימה ערוה המל הניעב תדמוע
. " וגימ ול היהי ז יעו יפטח ידידו יפטח ןיא עבשי
, ' " " הרות ותבייח אלש העובש עבשהל לוכי וניא אמשד אתיל ארקיעמ וק י שרלד ל שפא היה ןכא
, , , םצעב אלא וגימה ליבשב העובשה ןיא וסנאנד וגימב ןמאנו ןודקפה ריזחהש עבשנד אהו ללכ
(. " ) " " , העובשמ רוטפ לכה רפוכ ןיאד ג מ ב ל ס י שרד יתרזחה ןעוטשכ הרותה תעובש בייח אוה
, , " אליממו העובש בייח לכה רפוכ ןודקפב לבא ובוח לעב ינפב וינפ זיעמ םדא ןיאד הולמב א כ
. " יתרזחה ןעוטשכ ה הד
" (: ) ' . הדומש ןויכד וגימב ןמאנ וניאד ם בשרה ראיב אפייז ארטשד איגוסב בל יעל הנהו ד
' " . " רמול ןמאנד אהמ קה י קומנבו הז רטשב רקשל ול המ רמול ש ל אמלעב אפסח אוה רטשהש
" ' . ' , מ מד יתו ומצעב ואנק אלש הדומ וכ ידיד יאמק ןעוטשכד ףא התנבז ךנימד וגימב ידיד יאמק
, " ' . " אלו אקוד ידיד יאמקד הז וגיממ י קומנה קה המל םש ונישקהו ש ייע וינפב שממ הדוה אל
. , " ונראיבו דוסיה תנעט רותסל האדוה איה וישכע ןעוטש הנעטה דימתד ס שבש וגימ לכמ
, הנעטב וישכע ול שי תנמאנ התוא דוסיה תנעטב תימצע תונמאנ ול שיש אמלעב וגימב יאדובד
" . , ז יאו דוסיה תנעט רותסל האדוה איוה ןעוט אוהש הנעטהש המב ןל תפכיא אלו ןעוט אוהש
, . " ידעלב תונמאנ ול ןיאו רטש חכמ אוה דוסיה תנעטב וחכ לכשכ אקודו ם בשרה ירבדל ןינע
, " , , ול ןיאו דוסיה תנעטד תונמאנה הלטב כ א אפסח אוה רטשהש הדומ אוה וישכע ירהו רטשה
" , " ' . א כ ןמאנ היה אל התנבז ךנימ ןעוט היה וליא םגד ידיד יאמקד ךהמ י קומנה קה הז לעו וגימ
' . , , " רמאד אכיה ינאשד יתו וגימ ול שי ךיאו םולכ הניא הקזחהש הדומ אוה וישכעו הקזחה י ע
, " " , תונמאנה הלטב רבכ סכראו ל וה אילעמ ארטש ןעוט כ חאו אפסח אוה רטשהש שוריפב
. " , המצע הנעטה חכמ אוה הקזחה לוטיבש ידיד יאמקד ךהב כ אשמ דוסיה תנעטד
" , " " " חכמ איה דוסיה תנעטב ותונמאנו וחכ לכ ירה א ע אכיאד ןויכ ד ודינב נ הד ל י התעמו
, , ףטחש הדוה רבכ ירהש וז העובשל לוספ אוה ירהו דעה שיחכהל עבשיל לוכי היהש העובשה
. , אליממו וז העובשב ןמאנ תויהל לוכי וניא רבכש היבג אמלעב אפסח איה העובשה וליאכו
. וגימה לטבד
' " " " ןמאנ היהיו יפטח ידידו יפטח ןיא עבשיד סותה תיישוקל ם בשרהו י שר ונעי המ ק השמ אחינו
, " , לוכי היהש וגימב ונימאהל ןיא יפטח ידידו יפטח ןיא וישכע עבשי םא םגד אחינ ל נלו וגימב
" , " , ל והו העובש התואל ותאדוה י ע לספנ רבכ ירהש דעה שיחכהל עבשילו יתפטח אל ןועטל
. , וגימה ערוהו אפסחכ
, " " עבשיל לוכי וניאש דבלב וז אלד וז העובש לצא ןלזגכ ל והד שיגדהל ס שה אבש והזש הארנו
, , , איה וז העובש וליאכו הדוה רבכש ןויכ ןמאנ היה אל עבשנ היה וליא םגד אלא ףטח אלש
. " , , , ק ודו אפייז ארטשל המודו וז העובש יבגל לספנ ירהש ולצא הלוספ
" , , " " . דעה תא שיחכהל איה א ע תעובשד יהנו וגימ ול ןיאד יהנ ם בשרה תעדל ע לי ןיידעו ה
" , , " " , כ או דעה תא שיחכהל עבשיל ןמאנ ירהש א עמ תנמאנ רתוי העובשד ןניזח אה מ מ אקוד
, " , ןיאש יהנו וילע תלטומה העובש ז יאד יהנו יפטח ידידו יפטח ןיא ומצעמ עבשיל לוכי וניא יאמא
. " ( " ) " , א עה דגנ וילע תלטומה העובש ז יאש ףא וז העובשב ונימאנ מ מ וגימ ול
111
, " ' וגימ אלב וז הנעטב ןמאנ וניא ירה א עהו העובשה אכהמ לד ירה תועובשב סותהל חנית
" " , " " " . " וחכ ערוהד אמעט ל מל כ אד וז ארבס ל ילד עמשמ ם בשרהו י שר לבא הזעהד וגימ ז רהו
. " " , הזעהד וגימ ל והד ל פת וגימ לש
, " " " " , " העובשב ןמאנ וניאו םינשכ א עה ל וה כ א תבייוחמה העובש ז יאד ןויכ ן במרהל חנית םגו
" , " " " .' " ' . ' כ אד וז ארבס םג ל יל ם בשרהו י שר לבא סותב ם בירה ישל הז ךרד לעו םידע ב דגנ
. " , " םידע םוקמב וגימ יוהד ל פת וגימ לש וחכ ערוהד אמעט ל מל
' . " ' " ' ןמאנד אהמ קו הב בייוחמ אוהש העובשב א כ העובשב ןמאנ וניאד ית םוחנ ר גה יחבו
. " , ידכ עבשנש לכ אמשו הרות הבייחש םירמושה תעובש ז יא ירהו וסנאנד וגימב יתרזחה ןועטל
, הב בייח דוסיה תנעטב בייח היהש העובש התואד תבייוחמה העובש בישח וגימ ול היהיש
" ' . תעובש בישח יא וסנאנד וגימב יתרזחה עבשנשכ ך שהו רוטה תתגולפב יולת כלו וישכע
. " " , ' , ןנברד העובש אוהש ל ס ך שהו הרותה תעובש אוהש כ רוטהד ןנברד העובש וא הרותה
, " " " " " ת המ העובש בייח ןודקפב לכה רפוכד ל ס ירהש אחינ ה אלב י שרלד הזל צ יא תמאב ןכא
. , " " וסנאנד וגימה םושמ אלו ת המ העובש בייח יתרזחה ןעוטשכ כ או
" " " " . שיחכהל עבשהל ךירצש ם בשרהו י שר כ שמ םלועלד רמול םוקמ היה אישוקה ףוגל מ מו ו
, , , אלא תרחא העובשב ןמאנ וניאד רואיבה ןיא הרותה וילע הליטהש העובשה איה וזו דעה תא
, , ' ' לבא דעה תא שיחכהל קר איה העובשה תונמאנ לכד תועובשב סותה יש ךרד לע םתנוכ
. " לוכי ןכלו ז ע תונמאנ ול תנתונ העובשה ןיא דעה ידעלב םג וילע ןמאנ היה אלש הנעטב
, , עבשהל ןמאנ וניא לבא ףטח אלש ןועטל ןמאנ היה דעה ידעלב םג ירהש ףטח אלש עבשהל
, " " ) , תיל אכהו וגימ י ע א כ וז הנעטב ןמאנ היה אל דעה ידעלב םג ירהש יפטח ידידו יפטח ןיא
, " " , " ' , ' המכו וגימה חכ ערוהש םושמ ם בשרהו י שרלו הזעהד וגימ ל והד םושמ סותהל וגימ יל
, " " " .(' םהירבד שוריפ דעה תא שיחכהל עבשהל ךירצש ם בשרהו י שר כ שמו יעל ונראיבש
, , תרחא תונמאנ ול ןיאו העובשה תונמאנ לכ איה וזו דעה תא שיחכהל וילע תלטומ העובשהש
, , " ןועטל תדחוימ תונמאנ ול ןתי אל העובשה יפטח ידידו יפטח ןיא עבשי םאד אליממו וז א כ
" " .( ) ם בשרה איבהש המ אחינ ז יפלו וגימ אלב ןועטל לוכי היה אל העובשה ידעלבש הנעט
, ' " דעה שיחכהל עבשהל ךירצש וז אשרדב זמורמ הפיא ונהמתד וג שיאב א ע םוקי אלד אשרדה
, " לכ וזו העובש ובייחמ דעהש םושמ קר איה העובשה לכד ראובמ וז אשרדבד ראובמ ל נלו
, ןמאנ היה אל דעה ידעלב םגש רבדב תונמאנ ול תנתונ העובשה ןיא לבא דעה קלסל ותונמאנ
. " , ל נכו וילע
" " " " ( ) " אב םא כ ע ל זו העובש בייוחמ ל וה ה ד םש תועובשב י שר ןושלמ הזל היאר הארנו
, העובשה איה וזו יתפטח ילש רמול ןמאנ ףטוחה ןיאש ףטח אלש עבשיל וילע איוה הב קיזחהל
" , " כ שממו ל כע וירבדל הדומ ירהש עבשיל לוכי וניאו דיעמ דעהש המ לע עבשיל ובייחמ דעהש
" " " ידיד רמול תונמאנ ףטוחל ןיא םצעבד ל נכ ותנוכש הארנ יתפטח ילש רמול ןמאנ ףטוחה ןיאש
, " העובש בויחה קלסל קר איה העובשד תונמאנה לכד ןמאנ וניא העובש י ע םגד אליממו יתפטח
, , וילע ןמאנ וניא םצעבש הנעטב תונמאנ ול תתל הליעומ העובשה ןיא לבא וילע ליטה דעהש
. " ל נכו
' " " , " ' יאד וגימב יפטח ידיד רמאד יאמב העובשב ינמהלו ת או ד רב העובש בייוחמ יוה ה ד סות
, ' " .(: ) ' ' .' םינפוא בב פ לי אישוקה רקיע הנהו בל תועובשב סותה קה ןכו וכ יפטח אל רמא יעב
. " ' א ע תעובש תרותב יפטח ידידו יפטח ןיא עבשהל לוכי וניא יאמא יעל ראבתנש המב יולתו
112
. " " " ירבדמ לבא דעה תא שיחכהל עבשהל ךירצש איה כ הזגד ם בשרהו י שר ירבד תוטשפד
, ( ) ' העובשה ןיא לבא דעה קלסל קר אוה העובשב ותונמאנ לכש עמשמ םש תועובשב סותה
. " איה יפטח ידידו יפטח ןיא תנעטו תלבקתמ התיה אל ה אלבש הנעט לע תונמאנ ול תנתונ
(. " " ' ) . םאד ונווכתנ הזל ם בשרהו י שר םג אמשד ונדדצ יעלו םצעב תלבקתמ הניאש הנעט
" ' " , " ןיא עבשיש פ לצ ןאכ סותה תיישוק כ א דעה תא שיחכהל עבשהל ךירצש איה כ הזגד רמאנ
" , " , י ע ןמאנ היהיו וגימ ול היהי אליממד אלא א ע תעובש תרותב אלו ומצעמ יפטח ידידו יפטח
, " , " , תמאבד דועו א עמ ףידע וגימד רשפאד אדח םידע םוקמב וגימ ז יאו יפטח ידיד רמול וגימ
' ' " . יפטח ןיא עבשיד סותה תנוכ תועובשב סותה ד יפל לבא ושיחכמ וניאש ןויכ דעה דגנ וניא
, " , " ול ליעוי המו םצעב תלבקתמה הנעט ז יא אמלעבד ףאו א ע תעובש תרותב יפטח ידידו
. " , , םצעב תלבקתמ ותנעט איוה וגימה י עו וגימ ול שי ירה הזל לבא העובש
' , ( ) ' היארה ןושארה יפלו וסנאנד וגימ יתרזחהד אהמ היאר ואיבה תועובשב םגו ןאכ סותה הנהו
" . " קר איה היארהד ל צ ינשה שוריפהל לבא ז יע וגימ ול היהיש ידכ ומצעמ עבשהל לוכיד איה
. העובש הכירצה הנעטב וגימ ךיישד
" " " " " ' ' העובש הכירצה הנעטב וגימ ש לד ל י ת המ העובש ח יא וסנאנד ת ר יפלד סותה ובתכו
" ' ( " ) . " העובש ח יא יפטח ידידו יפטח ןיא ןעוטשכד ןויכד יפ ב יק וגימ יללכ םימותה הנהו ת המ
) . " , " הזו ןנברד העובש הכירצה הנעטל אתיירואד העובש הכירצה הנעטמ וגימ ש ל ןנברד א כ
. " " ' " ןנברד העובש א כ אתיירואד העובש ז יא ונמאנד וגימב יתרזחה עבשנכד ימיעדו ך שה תעדכ
, , " " היה דוסיה תנעטבו וגימ ול שיש ןויכד ותרבס הארנו אתיירואד העובש יוהד ל ס ע מסה לבא
(. , ןושארה שוריפהכ והז ןכא וגימ ןידמ אתיירואד העובש בייח וישכע םג אתיירואד העובש בייח
, " " , ידכ ומצעמ עבשנש העובש אלא א ע תעובש ז יא יפטח ידידו יפטח ןיא עבשנשכד ונבתכש
, " , . אוה וגימהו א ע תעובש ןידמ יפטח ידידו יפטח ןיא עבשיד ינשה שוריפהל לבא וגימ ול היהיש
" " , " ' , א א כ א ל נכו תועובשב סותה תעדל חכומ ןכו םצעב תלבקתמה הנעט ותנעט היהתש ידכ
, , העובש הכירצה הנעטמ אוה וגימהש אצמנו אתיירואד העובש עבשנ וישכע םג ירהש ןכ שרפל
, ' ' " ' " ' . םוחנ ר יחב כ שמכ סותה תרבס פ לצ לו אתיירואד העובש הכירצה הנעטל אתיירואד
' . " " " יאמ יל ק לבא אתיירואד העובש י ע א כ תימצע תונמאנ ול ןיאש הנעטב וגימ ש ל םצעבד
, ' (: ) ' וגימ יוהד קר אילעמ וגימ יוהד סותהל והל אטישפד בל יעל אפייז ארטשד איההמ אנש
. " . " " , ת צו רטשה י ע א כ תימצע תונמאנ ותנעטל ןיאד ףא איצוהל
' .' " , יפטח ןיא ןעוט ךכלד יפ וכ אכסנה לעבו דעה תודעל והולספי אלש אריש םושמ וא ד אב םש
' . , אל יאמא יפטח ידידו יפטח ןיא ןעוט םא םגד םימותה קהו והולספי אלש ידכ יפטח ידידו
' . , אמלעד ןלזגבד קלחל ךירצ כלו תודעל רשכ תויהלו יפטח ידיד ןועטל לוכי ןלזג יכד והולספי
, , ןלזגל וניד טלחנ ולזג אוהש םידיעמשכ ןכלו לזגנה לש אוהש ןניטקנ לוזגה ץפחה ןינעל ירה
. אכסנה ןיד קספנ היה וגימ ול היה וליא אכסנה ןינעל ןאכ לבא יתלזג ידיד ןועטל ול ליעוי אלו
" , ןלזג וניאש ןועטל לוכי היה ףטחש תודעב ולספל כ חא םיאבשכ םג ןכלו ףטוחה לש אוהש
, . אכסנה ןינעל םתודע םילבקמ ןיאד םילסופה לש םרוביד ןניגלפד ףאו ולש אכסנ ףטח ירהש
" , ( ) ךכמ תעבונ ותולספ מ מ לבא ותולספ ןינעל קר ןיד לעב אוה אכסנה לעב ירה הז לעד המצע
. " " , ולש אוהש רבד ףטחש תודע י ע ולספל ש ל ולש אכסנהש קספנ רבכש ןויכו אכסנה ףטחש
113
' " , היה העובש ובייחמ דעד ואל יאד עמשמ אהד וכ וגימ בישח אל יאהד רמימל אכילו ד אב םש
" ' .' " , שיחכהל אריש וגימ בישח אלד הז ץורית איבהש ן במרב יע ןכא וכ וגימב כ ע ונייהו רוטפ
. , וז אישוקל שח אלו דעה תא
" . " " " " ובייחמ דעה היה אל וליא כ או וגימ צ יא רסאש הפה ול שיש לכד ל ס ן במרהד ל י וטושפבו
, " " , " אוה ירהו ותאדוה י ע א כ אכסנה תפיטח לע ובייחל םוקמ היה אל םלשמ י אש ךותמו העובש
) . , תא שיחכהל אריד וגימ ול ןיאש יל המו ריתהש הפה אוה רסאש הפהו יפטח ידיד רמוא ומצע
" , " . ,( ובייחמ עבשיל י אש ךותמו העובש ובייחמ א עהד אתשה קרו רסאש הפה ול שיש ןויכ דעה
, " , " , " , אב קר רסאש הפה ל ילו ותאדוה י פע קר אלו ןוממ ובייחמש אוה א עהש אצמנ ןוממ םג
. " ' , " דעה תא שיחכהל אריש וגימ ול ןיאד ן במרה ית ריפש הזבו וגימ י ע רטפהל
" " , " (: ) ' ' םלשל ותאדוה י פע ח יאד ש ג לכאש רמאש ימ ןינעל גל יעל ירהש הז לע השק כל ןכא
" " ' , " ' , וגימ ל והד ן במרה קהו יתלכא אל רמול לוכי היהש וגימ ול שיש םושמ ם בשרה יפו תוריפה
' " ) . לוכי היהש ית ם בשרהו עקרקהב תוכזל הצור ירהש לכא אלש ןועטל הצור וניאש עורגל
" " ' (. " ול שיש םוקמבד א י םשב ן במרה יתו ארוכמ יפט קיפאו ארוכ לייע א כ יתלכא אל ןועטל
. ' . " . " וז ארבס יל אטישפ אלד עמשמ רחא ץורית בתכ ומצע ן במרה לבא וגימ צ יא רסאש הפה
. " " רחא ץורית םג ן במרה בתכ היתוכד נ ה תמאב לבא
" " ' , , " ' אמעט ל מל כ אד קהו דעה תא שיחכהל אריד הז ץורית ואיבה כ ג תועובשב סותה הנהו
' " , , םשב אכה סות כ שמכו העובשב דעה תא שיחכהל אריש ובתכ ןכלו העובש ובייחמ דעהד
" " " ' . " ל מל כ א העובשב דעה תא שיחכהל אריש ןויכ ס כוסד הז ץורית םג וחד ןאכ סותהו י ר
' . ' . " קו וז אישוקל ושח אל תועובשב סותה לבא ז ע לאומשו בר יגילפ המלו ךותמד אמעט
" , " " " " והל אחינ אל יאמא כ א וגימ צ יא רסאש הפה ול שיש םוקמבד ן במרהכ ל ס יא פ נממד
. " ' " . וגימ ךירצ םלועלד ל ס תועובשב סותהד כ ע אלא דעה תא שיחכהל אריש ןושארה ץוריתב
' , " " סותה תיישוק ראשית ירה העובשב דעה תא שיחכהל אריד ץורית ךהב ל חינ ךיא כ א לבא
. " , " " ע צו ךותמד אמעט ל מל כ אד ןאכ
" " , " ' .' " ' , א ע תעובשד ם ביר תעדש רתוי ראיבש א בשרב יע וכ ם ביר יפש ומכ הארנ ךכל םש
. " ' ' הארנו ש ייע עבשיש דבלבו ןוממ ימולשתמ אנמחר ירטפ דח אלא אכיל יכו וכ והנינ ןימולשת
. , , לכו העובש בייחתי יפטח אל ןועטי םא ירהש העובשמ רטפהל ןאכ וגימ ול ןיא ירהד רואיבה
, " . ןוממ ובייחמ המצע העובש בויחה ןאכד ם בירה רמאק הזלו ןומממ רטפהל קרל אוה וגימה
, . ןיא ירה ןוממ בויחמ רטפהל וגימ ול שיש יל המ אליממו םלשת וא עבשת וא בויחה אוה ךכד
. , ןוממ םג ובייחמ אליממ העובש בויחהו העובש בויחמ רטפהל וגימ ול
, " ' וא אוה העובש בויחה םצעד ןויכד ךותמד אנידב רואיבה אפוג והז ם בירה ירבד יפל כלו
" " . , ל סד הממ ע לי ןכא םלשל בייח אליממ עבשיל לוכי וניאש םוקמב ןכל םלשת וא עבשת
. ' ' ' עבתנה םלשי עבשהל לוכי עבותה ןיאש ךותמד ירמא ןילטונה תעובש ןינעל םגד קל סותהל
. " . " ה יא הז ראבנ םשו וז ארבס ש ל םתהו
, ' ' ' ' ינש ןיב אלו םהינש ןיב היהת ה תעובשמ ךותמ ןיד ףיליד עמשמ תועובש מגבד קה סותהו
' . " , , אישוקה ןיא כלו וגימ אכיאד םוקמב םג ךותמ ןנירמאד ל נמו וגימ אכיל םתה ירהו םישרויה
" , , ט המד םלשת וא עבשת וא אוה העובש בויחהד ןידה םצע ןניפלי םתהמד אמינד תנבומ
114
, " . " ורטפל קר אוה וגימהש ןויכ וגימ י ע ורטופל םוקמ ןיאד ןניעדי אליממו ל נכו ךותמ ןנירמא
. העובש בויחמ אלו ןוממ בויחמ
,' " ' אל רמא יעב יאד וגימב העובשב הינמיהנד סותה תיישוק ןיעכ השקהש ן במרב יע הנהו
" " . ןוגכ אלא ג הכב עבשיל לוכי וניאו העובש בייוחמ רמימל אכילו ל זו םירבדה ךותב בתכו יפטח
, איזחד העובש םתה עבתשמ אקדכ עבתשמ אק אה אכה לבא אנעדי אל ןישמחו אנעדי ןישמחב
" , . " ' ול שי ז יעו יפטח ידיד עבשנד יהנד ץרתת אלש לולשל אבד ותנוכ הארנו ל כע וגימ ןידב יל
, " " , " , וניאש ךותמו ותבייח הרותהש א ע תעובש ז יאו דעה תא שיחכהל עבשנ אל ס כוס לבא וגימ
, " . " . ן במרה גישמ הז לעו ם בירה ץורית ןיעכ תמאב הזו םלשמ העובש התוא עבשיל לוכי
" " , , " א ע תעובש יל המ כ או וגימ ןידמ ןמאנ תויהל היוארה העובש איהו העובש ןאכ שי ס כוסד
, . עבשנ אלש אנעדי אל ןישמחו אנעדי ןישמח ןוגכב אלא רמאנ אל ךותמ ןיד יכ וז העובש יל המ
, " " , " , ןיד ןאכ ןיא א ע תעובש ז יאש ףא וגימ ןידמ יל איזחד העובש פ כע עבשנש אכה לבא ללכ
. םלשמ עבשיל לוכי וניאש ךותמ
, ' " " , המכו םהינש ןיב היהת ה תעובשד ארקמ דמלנ ךותמ ןידהד ן במרהל ל סד דוע יל עמשמו
, " , ,' " ם בירה ץורית לע ותיישוק דוסי והזו אנעדי אל ןישמחו אנעדי ןישמח והזו סותהל ד ס היהש
" , , כ א ללכ עבשנ אל ירה םתהו אנעדי אל ןישמחו אנעדי ןישמחד אהמ דמלנ ךותמ ןידש ןויכד
" , " " איזחד תרחא העובש אלא א ע תעובש עבשנ אלש אלא פ כע עבשנד אכיהל םשמ דומלל א א
.'יל
' , " ' ה תעובשד אהמ דומלל רשפא ךיא ם בירה לע סותה תיישוק םג איה וזד רמול הארנ התעמו
, , ' , , ללכ עבשנ וניאש אצמנו וגימ ןידמ העובש אכיל יפ וגימ אכיל םתה ירהו םהינש ןיב היהת
. " , " , תמאבד וצרית הז לעו ךותמ רמול ת כיהמו וגימ ןידמ פ כע עבשנו וגימ ול שי ירה אכה לבא
" , , " א ע תעובש עבשנ אלש לכד איה ארבסהו הל ןניעדי ארבסמ אלא ךותמ ןיד ףלימל ארק צ יא
. ןוממ ותבייחמ המצע העובשה
, ' ' ' . " םירטפנה תעובש ןינעל וכ לוכי וניאש ךותמ ןנירמאד ומכ אבא רלד סותה תטיש לכו ה דות
. , וטושפבו עבתנה םלשי עבשיל לוכי עבותה וניאש ךותמד ןנירמא ןילטונה תעובש ןינעל ךכ
, " " העובשה ןיאו ןימולשת בויח םג אכיא ןילטונה תעובש בויח שיש מ כבד ל סד הזב ארבסה
" , , " ובייחל א אש םוקמבו יאנת קר העובשהו ע נפב תדמוע איה אלא ןימולשת בויחה תא תרצוי
. ןימולשתה בויח ראשנ העובש
" , " " לוכי וניאש ףאד ל סד וטושפבו ז ע יגילפד לאומשו בר לש םתעד והמ ז יפל ןיבהל ךירצו
" . , " וניא כ א לבא העובש אלב תובגל לוכי וניאד יאנתה ראשנו העובשמ רטפנ אל מ מ עבשיל
, " , ' " וז ארבס ש ל םתהד םירטפנה תעובש ןינעל םג אבא רא לאומשו בר יגילפד ת כהמ ןבומ
" " בייח עבשנ אלש לכ ס כוס ירה העובש י ע רטפהל לוכיד העובש ןידה ראשנ םא יל המו
.םלשל
A
A , " " אפוג הזבו ןימולשת בויחהל תמרוג העובשה ןילטונה תעובשבד ל סד םושמ לאומשו ברד אמעטד ל ישו
" , " , ' ס שהל אטישפו ןימולשת בויחל םרוגה אוה עבשנ אלש המ םירטפנה תעובש ןינעל נ הו אבא ר לע יגילפ
" ' " . , " ל ס אבא ר כ אשמ עבשיל לוכי היה אלד ותוא בייחי עבשנ אלש המש רמול א א עבשהל לוכי וניאש םוקמבד
, " , , " תעובשו יאנתהל צ יא עבשיל לוכי וניאש םוקמבו יאנת קר ןילטונה תעובשו ע נפב רבד אוה ןימולשת בויחהד
. " , , " ןיידע לבא םלשמ עבשיל י אש םוקמב םג ןכלו בויחה תביס וניא עבשנ אלש המ לבא ע נפב רטופ אוה םירטפנה
" ' , ' ' ' בויחה חכמ אוה ןימולשת בויחהד ם ביר םשב יתו ןוממה ןמ ורטופל וגימ ול שי ירהד קה יעל סותהד השק
115
' " " ךרדב אוה העובש בויחהד םושמ אוה ךותמד ןימולשת בויחד יעל ם בירה ירבד ולעי ךיא ק וע
" , ' ' , ש ל םתה ירהו ךותמ ןיד רמאנ ןילטונה תעובשב םגד סותה יש םע םלשת וא עבשת וא
. םלשת וא עבשת וא רמול
, בויח ןיבל העובשה בויח ןיב רשק שי םירטפנה תעובשב ןהו ןילטונה תעובשב ןהד הארנ ןכלו
, , , אוה ןירטפנה תעובשבו לוטיתו עבשית יאנת ךרדב אוה ןילטונה תעובשבד אלא ןימולשתה
. םיכורכ העובש בויחהו ןימולשת בויחהש ןויכד לאומשו בר תעדו םלשת וא עבשת וא ךרדב
, , " , " אלא ןימולשת אלו העובש אל םש ןיאו ןידה לכ לטב העובש בויח ש לד םוקמב ןכל ז בז
. " (. ) " , בנגה ןמ ערפי ה בקהד זמ תועובשב י שר ראיבש המכו ינסל העובש הרזח
" " , " " ' בויחה ש לד םוקמב מ מ ז בז םייולת ןימולשת בויחהו העובש בויחהש ףאד ל ס אבא ר לבא
, . ןימולשתה בויח ראשנ ןיידע לטונהד העובש בויח לטב םא ןכלו ןימולשת בויחה ראשנ העובש
. , , . ןימולשת ןידה לטב אל העובש בויחה לטבש ףא םירטפנה תעובשב ןכו עבתנה לש
' ' " בויחה ראשנ לבא לטב העובש בויחהש ףאד אבא ר יש דוסי ז יפלד ןיבהל ךירצ ןיידעד אלא
' " ' ' , העובש בויחה חכמ אוה אפוג ןימולשת בויחהד יעל ם בירה ישכ הז ןיא ןיידע כלו ןימולשת
.( " ) וגימ י ע רטפנ וניא ןכלד
' , ' " אבא רל ןכלו םירבד ב םה ןימולשת בויחהו העובש בויחה ןילטונה תעובש ןינעל םנמאד ל צו
. קלח אוה ןימולשת בויחה םירטפנה תעובשב לבא ןימולשת בויחה ראשנו לטב העובש בויחה
' " " . " , תעובש ןינעל אבא רל ל סד ומכ מ מו ל נכ םלשת וא עבשת וא ךרדב אוהד העובשה בויחמ
" " , , , םירטפנה תעובש ןינעל ל ס נ ה ןימולשת בויחה ראשנ העובש בויחה לטבש ףאד ןילטונה
. " " לאומשו בר לבא העובש בויחה לש םויק תרותב ןימולשת ןידה ראשנ מ מ עבשיל א אש ףאד
. " , , , " " ל קו ינסל העובש הרזחו ןידה לכ לטב ביתכדכ ארק םייקל א אד ןויכד והייוורתב ל ס
, " ' " , " דעה ירה דעה תא שיחכמ וניאש לכד וגימ י ע ןמאנ וניא יאמא אישוקה יתש ש ייע ן במרב
. " , , והמתו ד תא יפטח ידידו יפטח ןיא רמול ןמאנ וניא ונינפב ףטחשכו ונינפב ףטח וליאכו ןמאנ
, , , וגימ ול שי ירה אכה לבא וגימ ול ןיאש םושמ ונייה ונינפב ףטחשכ ןמאנ וניאש המד םינורחאה
, , . תא רתוס וניא ירהש וניא הז םידע םוקמב וגימ יוהד רמול ןיאו ףטח אלש עבשיל לוכי היהש
. דעה ירבד
, ' " " " " ' דגנ ןמאנ וגימ ןיאד הולו הולמ לה שיר ם במרה תעדב הנשמ דיגמה כ שמ י פע ל י כלו
" ' ' .(. ) " " . " ח רגה יחב יעו טי תובותכב ומצע ן במרה כ כו ולש אוה ירה י חתש המ לכד הקזח
. ' ( ) דוסיו יפטח ידידו יפטח ןיא רמול ןמאנ ללכ םידע םש ןיא םאד ראובמד ןייגוסמ קהש ליסנטס
, " , ירהש ולש אוה ירה י חתש המ לכד וז הקזח ול תויהל ךירצ היה ףטוחה םג תמאבד וצורית
" . " השעייש ש לו ןלזג אוה ירה ונינפב הפיטח השעמ ןאכ שיש ןויכד אלא י חת אוה אכסנה התע
(: ) ' " . " " ' ) גל יעל ונראיבש המ ע עו רומג ןלזג אוה ףטוחהד ע הרב ןאכ ם בשר ןושל יע קזחומ
" (: ) ' אוה ירה י חתש המ לכד הקזחה ערגמ םילעב תיבמ הליטנהד בל תועובש סותה תעדב
, , (. ןניעדי אל ירה יפטח ידידו יפטח ןיא רמוא אוהו הפיטחה לע םידע םש ןיאשכ לבא ולש
, , בויחמ רטפהל וגימ ול ןיא לבא ןומממ רטפהל וגימ ול שיש ףא ןכלו םלשת וא עבשת וא ךרדב ובויחד העובש
. " " ' " . , ע נפב רבד אוה ןימולשת בויחהד ל ס אבא רד ל נה ךרדהכ אלד הזו ןוממב ובייחמ אפוג הזו העובש
116
, , , " ולש תא חקל אלא הליזגו הפיטח השעמ הז היה אלש רמוא ומצע אוהו ונממ א כ הפיטחה
" . " , ,' ז יפלו ד תא קזחומה השענ ומצע אוה אליממ הפיטח השעמ ןאכ ןיאש ןויכו וכ רסאש הפהו
" , " , " םג ןמאנ אוה ירה א עה שחכוה אלש לכו ףטחש א ע ןאכ שיש ןויכד ןאכ ן במרה ירבד אחינ
" , , , אוה ק רמהד אליממו ףטוחהמ אלו דעהמ הפיטחה ןניעדי ןוממ ןינעל םגד אצמנ ןוממ ןינעל
. , " הז דגנ וגימ ליעומ וניאו ולש אוה ירה י חתש המ לכד הקזחה טפשמ ולו קזחומה
' " ' אבשכ םידע והוארש אוה ןלזג לש ותושרב אכסנ ךהד ךשמהב כ ן במרהד השקי כלד אלא
. " , " ליעומד ירה ש ייע יתרזחה רמול לוכיד וגימ יפטח ידידו יפטח רמול ןמאנ האר אל םאש ד יבל
, , " ' " . וניאש יפטח אלד וגימ אנש יאמ ז אז םירתוסכ כל ן במרה ירבדו הקזחה דגנ יתרזחהד וגימ
. " , ליעומד יתרזחהד וגימ ש מו ליעומ
, " " ' ' ריזחהש רשפאש ןויכ הזב םגד וצורית תנוכד הארנו ז יעכ לאשנש םש ח רגה יחב יעו
" , , " , ול שי ריפש כ א וחקלו רזחו וריזחהש תרחא החיקל חכמ אוה וישכע י חת אוהש המו אכסנה
, , " הפיטחה יכ וז הקזח עיקפיש הפיטח ןאכ ןיאד ולש אוה ירה י חתש המ לכד הקזח ףטוחל
, . , ןכ וניאש הדומ ומצע אוה קר הרומג החיקלב קיזחמ וישכעש רשפאו אלזא רבכ הנושארה
, , יפטח ידיד הליחתמ םגש רמוא ומצע אוהד רסאש הפה ול שי הזב לבא וריזחה אלו ופטח אלא
. ןמאנ ריפשו
[ “ " ] ב ע ד ל ףד
' " ' " " ינתממ הלע ימר אלדמ הב ןיקזחומ הז אלו הז אלו ל זו וכ אוה ידיד רמא יאה ה ד ם בשר
ןנירמא אלו תעגמ ודיש םוקמ דע לטונ הזו תעגמ ודיש םוקמ דע לטונ הזש תילטב ןיזחוא םינשד
" , . " " " מ ב אתיירבה ןושל אוה אלא הנשמב רכזנ אל הז הז ןושלד הומת ל כע ח ריפ ןכ ב גאדכ
' ,(. ) לכ תא ןיקלוח ןכלו אתשכרכב ןיזחואשכ מגב הל יקומו וקולחיד רמאק הנשמה לבא ז
" " " ' . ודיש םוקמ דע לטונד ןידה ןיעמ אוה וקולחיד הנשמה ןיד םגד ל ס ם בשרהד ל צ כלו תילטה
.' . ' , סותה ובתכש ךרד לעו תילטה יצחב קזחומ א לכ וליאכ בישחד תעגמ
" ( " . ) ' " , " " מ כב ןכו םתה ה ד הל קל ם בשרב ראובמ הנהד רחא ןפואב ם בשרה תנוכ ל יש לבא
" . , " " ל י התעמו םתוא םיחינמ אלא ןידה ןודל םהל ןיקקזנ ד יב ןיאש אוה ב גאדכ ןיד רדגד
, " , ודיש םוקמ דע ונייהד הב ןיזחואש קלחב ןודל םיכירצ פ כעש ןויכ תילטב ןיזחוא םינשבד
" " , " ' , ד יבל א א ןכלו תעגמ ודיש םוקמ אוהש אתשכרכב פ כע הכוז א לכ ירה הנשמהב םגו תעגמ
, " " . ןודל םיכירצו ב גאדכ וב רמול א א תילטה ראש םגד אליממו הז תילט לש ונידל קקדזהל אלש
. הקולח ןיד וב
, " , " םולכ הניא הילע הז רערעש רחאל הב קיזחש הקזח לבא הנרכמי ןפ ל זו הוספית ה ד םש
, . " " םעטהש שרפנ אלש יקופאל אבד ותנוכ וטושפב ל כע ודיל האב הפיטח תרותבש ס נאד
. , " קזחומ השעייו הנספתי ינשהש ששוחש םושמ אבראה סופתל ד יבמ שקבמש
" הנספתי אל ינשהש ידכ אבראה תא וספתיש ד יבמ שקבמש שרפל ןכתי ךיא ןיבהל ךירצ לבא
, " . םא םג ונממ אבראה תא איצוהל לכוי ריפש ירה םידע אצמי םא פ נממ ירהו קזחומ השעייו
117
" . " " , . ל י קחודבו סיפת אק ריפשו ב גאדכ ןידה תמאב כ א םידע אצמי אל םאו קזחומ השעיי
, " אבראה לע וריבח םע ץמאתהל לכוי אל םידע שפחלו תכלל ךירצ אוהש ןויכ ד יבמ שקבמד
, " . אבראה תא וספתיש ד יבמ שקבמש שרפל םוקמ היהד ותנוכד הארנ רתויו ינשה רבגי אליממו
, " , לכוי ספותהד אבראהב הכזי אל םידע איבי םא םג כ חאו קזחומ השעייו הנספתי וריבח אמש
. , קזחומ אוהש ןויכ ןמאנ היהיו ונממ וחקלו רזחש ןועטל
" , , " " . הפיטח אלא ז יאד קזחומ השעיי אל הנספתי םא םגד הז שוריפ ללוש ם בשרה פ כע ב
" ) " ' . איבי אמש םיניתממ ד יב ירהש ב גאדכד ןידה קספנ אל ןיידעש ןויכד ותנוכ כלו אמלעב
" . " " " ( וניצמ ז יעכו אמלעב הפיטח תרותב א כ ב גאדכ תרותב ז יא הנספתי םא םג ןכל םידע
, " ' (: ) ' " ול ונתנו ויתובא לש התיה הדשהש םידע איבה ד עבהמ א םאד אל יעל ם בשרהל
, " , , ןיד ןודל ידכ ןושארה ןמ םיאיצומש ב גאדכ ןידה אתשהו םידע ינשה יתייא רדהו עקרקה
" " ( ) " . " ול ונתנ ד יבש המב רבג רבכ ירהו ןושארהמ איצונ המלד ז ע המת םש ה מרהו ב גאדכ
. " " " . קזחומ השענ אלו הב הכז אל ב גאדכ תרותב הלביק אלש ןויכד ם בשר תעד כ עו הדשה
" , " " ' " ספות םא יל המ כ א הז ןידל ןיקקזנ ןיאש ונייה ב גאדכד ם בשר ישל ב צ רבדה רדגד אלא
" " " ' . " , " ד יבש ןמז לכ מ מד ל צ כלו ב גאדכ וקספש רחא ספות םא יל המו ב גאדכ וקספש םדוק
. , , ןמ םיקלתסמש רחאל קרו ןלזג אוה ירה ףטוחה ונידמ וקלתסנ אלו אבראה ןידב םינד ןיידע
" ' " ) . " נ שמ קל ע עו קזחומ תושעיהל לוכי ז יע קרו הפיטח תרותב אלש ותחקל תושר ול שי ןידה
(. " ב גאדכד הסיפתה רדגב
, " , " השענ אלו הפיטח אלא וניא ב גאדכ םגד רחא ןפואב ם בשרה ירבד שרפל םוקמ היה תמאבו
, , " " . " םידע איבי םא ןכל אמלעב הפיטחו ב גאדכ אלא ןאכ ןיאד ןויכד ם בשרה תנוכו ז יע קזחומ
: ) ' " . , גמ קל ם בשרה ירבדמ לבא החקלש ןועטל לכוי אלו הפיטחב רבגש הז דימ האיצוהל לכוי
, ' " " ( " םתהו איטש רב ןידל יל המדמש ש ייע קזחומ השענ ףטוחה ב גאדכ םוקמבד ראובמ ע הסב
" " " " . ' יוהד אוה ב גאדכ ד יב וקספש םדוק קרד ל נכ קלחל כ עו קזחומ השענד מגה רמאק שוריפב
, " , ריפשו הפיטח רדגב וניאו סופתל תושר ול שי ב גאדכ וקספש רחאל לבא אמלעב הפיטח
. " ותסיפת י ע קזחומ השענ
, , ' " ' . " םעטהו ןניקפמ אלד םושמ ןניספת אלד הדוהי רד אמעטד ם בשרה יש ןניספת ה ד םש
, " " . " ןניקפמד ל ס אנוה ברו פ רו םדיל אבש ןוממ ריקפהל ןיאשר ד יב ןיאש םושמ ןניקפמ אלד
. , ןניספת םגד אליממו הוספת ןכ תעדל הליחתמש ןויכ
, , " " ' ןכו םידע איבי אמתסמש םיכמוסד ןניקפמ אל יא וליפא ונייה ןניספתד ד מד ל סו יגילפ סותהו
" , " אל אמלד ןנישייחד ןניספת אל הליחתכל מ מד ןניקפמ יא וליפא ונייה ןניספת אלד ד מ ךפיהל
" " . , ד מ םגד ןכתי ז יפלו אתיילעמ הרזח ןניעבד ריזחהל ימלו אוה ימ לש עדנ אלו םידע יתיימ
' " , " , םושמ אמעטד יפש ם בשרהכ אלדו אתיילעמ הרזח ז יאד םושמ אמעט ונייה ןניקפמ אלד
. " םדיל אבש ןוממ ריקפהל ד יבל ןיאש
. " " " , " ' " יאמר יאדו שי כ אא ב גאדכ ןנירמא םלועלד א ביר תעד ואיבהש אוהה ה ד סותב ע עו
. , , " אלא חנומ אהי ןכלו ןניקפמ אל ספתד ןויכד אלא ב גאדכ אמינד ןידב היה ישילש הנמבו
" " " . " םושמ ןניקפמ ד מד אמעטד ם בשרה כ שמפל לבא ריפש יתא אל ןניקפמ ד מלד השקהש
. , " תעדש חרכומו ןכ תנמ לע וספת אל ישילש הנמב םתה ירהש אחינ כ א הוספת ןכ תעד לעש
118
" , " ' איצוהל םילוכיש ל ס םצעבד אלא הוספת ןכ תעד לעש םושמ וניא ןניקפמ ד מד אמעטד סותה
. , " ןכ תעד לע ותוא וספת אל םא וליפא ב גאדכ רמולו אבראה
" , " , " " םהינש ורמאש נ יא אנוה ברכ הל ןניספתד אתלימ ימרתיאד ןוגכו ל זו הוקפא ל א ה ד םש
" ' , " " ד יבל ורמא םהינש ןכלו םידע איבהל םיצור םהינשש יפ ל כע לכה ירבדו הספתל ד יבל
, " . ומצע אוהש ןויכד דיספמ אצמנו םידע אצמי אל אמש ןיששוח ןיא ג הכבד ראובמו הספתל
" ' " " " . " " ןניספת אל ד מד אמעטד יעל ם בשרה כ שמ ז יפל ראובמו לביקו רבס כ א ד יבמ שקבמ
" , ,' אל אמש ןניספת אל מ מ תמא רמוא םא וליפאד אמינ הז יל המלו וכ ןרקש הז אמשד םושמ
" " . ןניספתד ידומ ע וכ הספתל םהינש ורמא םאד אהמד אחינ ל נלו דיספמ אצמנו םידע אצמי
, " , ינשה לש ודספהל א כ ןיששוח ןיאו םידע איבהל הצורש הז לש ודספהל ןיששוח ןיאד ראובמ
. . , " טושפו ןרקש אוה םידע איבהל הצורש הזו תמא רמוא ינשה אמש םיששוחש םושמ כ ע ונייהו
" ב גאדכד הסיפתה רדגב
" ' " , " ' חינהל ונל ןיא םיקזחומ םהינשש ןויכד ינאש ןיזחואד ת ר פמו ד רב אברא אוהה ה ד סות
, " . " ' ' םהינשל שיש םיעדוי ונאו םיקזחומ םהינשד ןויכד ע צ הז ןושל ש ייע וכ וריבחל אה לוזגיש
" ' , , " " , רמול א אד ראבל סותה וכרצוה המלו קפס ןאכ ןיא ירהש וקולחי אפוג ט המ כ א וב קלח
' . " " ,' " סותה תמאבו קפס ןאכ ןיאד ןויכ ב גאדכ קוספל ת כיהמ ירהו וכ חינהל ונל ןיאד ב גאדכ
. " , ' " " ןכא וקולחי ןנירמא ט המו יצחה א לכל שיש ס נא ןיזחואד ןויכד תוטישפב ובתכ מ ב שיר
. ' " ןאכ סותה ירבד ךרד לע בתכ םש ש ארה
, " " ' " ' המד והל אריבסד אמינ םגו קוליס אוה ב גאדכד ש ארהו ןאכ סותה תעדש אמינד ל י כלו
, " הז ירה םהיתונעטל םיקקזנש לכ לבא םהיתונעט אלמלא ונייה ןיקזחומ יבישח םתזיחא י עד
. ' " , ןיא ןודל ןניתחנד לכ ןכלו יצחה א לכל שיש ת כיהמו ילש הלוכ רמוא הזו ילש הלוכ רמוא
" , " " " . ב גאדכ ירהש ב גאדכ םהל קוספל א א מ מד אלא וקולחי םהל קוספנש תבייחמ םתזיחא
, ןויכד רמול ונל שי םהיתונעט אלוליא ירהו םהיתונעטל םיקקזנ ןיאו ןידה ןמ םיקלתסמש ונייה
. ' יצחה א לכל שי אמתסמ ןיזחואש
" ' אררד בישח אל תילטב םיזחוא םינשד ל סד חכומ סותה ירבד אצוממ הנהד רבדל היארו
' " ' " , מגב ראובמכ ב גאדכ ירמא אל אנוממד אררדב אה ארקיעמ והל אישק יאמ כ לאד אנוממד
( " . ) ' ' ' " ' " .(. ) ' אררד יוהד ךכיפל ה ד ב יעל סותה כד ןיפתושה לתוכמ ש מ קה ח הצקהו הל קל
, " . ןכלו םהינש לש תילטהש תוטישפב טוקנל ונל שי םהיתונעט אלב ןיזחואש ןאכד ל צו אנוממד
, " . " , " ןיאו ד יבל קפס שי ונעטש וישכע לבא ד יבל קפס ןיא םהיתונעט אלבד אנוממד אררד ז יא
. " , ' " ל נכו יצחה א ול שיש ס נא ןאכ
' ) ' ' " . שיר סותה ןושלכו יצחה א לכל שיד ובתכ אלד קייודמ םנושלמד סותה ירבד רואיבב ל יוע ב
" . ' ,( " תילטה לכב םיקזחומ םהינש ווהו םיזחוא םהינשש המד ל יו הב קלח א לכל שיש אלא מ ב
, " . , ' אלא וקולחי רמול בייחמ ז יאד אליממו יצח אקוד ואל לבא קלח א לכל שיד רמול הביס יוה
' " , " " " קלח ותוא רחאה לוזגיש חינהל ונל ןיאו הב קלח א לכל שי פ כעד ב גאדכ רמול א א מ מד
.(' ' " ) " ' " " . ד יס מ ב ש שרגה יחב כ כש ר ושו ונממ
119
" . " ' ' . ע לי הנהד מ בב סותהו ןאכ סותה ןיב אתגולפ אכיל תמאבד היאר איבהל הארנ לבא ג
" " , ' ב גאדכ קוספל א אד םעט אוה אלא וקולחי רמול תיבויח הביס הניא ןיזחואד ןאכ סותה תעדל
' ' " ,( ' ) הנמל תילט מגה המדמד אהמ סותה םישקמ המ כ א וריבח תא אה לוזגיש חינהל ונל ןיאד
, , ' , אכיל תישילש הנמבו ןיזחוא אכיא תילטבד םנמא ףאד תוטישפב אחינ מגה ירהו ישילש
, " " , ןיזחואש םושמ תילטב ב גאדכ רמול א אש הביס שי םהינשבש םהבש הושה דצה לבא ןיזחוא
, ,(' ) רכוז וניא דקפנה ירהש אנוממד אררד אוהש םושמ תישילש הנמבו וכ לוזגיש חינהל ונל ןיאו
' " . " " , , מגה כ או קפס ןאכ שי ד עבה תנעט אלב כ או םיניד ילעבהמ וניא אוהו ולצא ודיקפה ימ
( ) " " , " ןיזחואש םושמ ב גאדכ רמול א אש ןויכד תילט אנש יאמ השקמד אחורב תשרפתמ מ בב
( ) " " " , ןנירמא אלו אנוממד אררד םושמ ב גאדכ רמול א אד תישילש הנמ ש מו וקולחי ןנירמא
. , חנומ אהי אלא וקולחיש
, ' " , , " ' יצחה א לכל שיש ס נאד וקולחיש רמול תיבויח הביס יוה ןיזחואד מ בב סותה תעדל חנית
" , " ' " וקולחיש ט ה תילטב אמש תילטל תישילש הנמ ס שה המדמ ךיא סותה םישקמ ריפש כ א
' ' . , ' " ( ' ) סותה ישל לבא ללכ קפס ןאכ ןיאו יצח א לכל שיש ס נאד םושמ חנומ אהיש ירמא אלו
. " , " " תישילש הנמל שממ ימד כ א ב גאדכ םהל קוספל א אש הביס אלא וניא ןיזחואד ןאכ
" , " ' " ' שיש ס נא ןיזחואש ןויכד מ בב סותה כ שמכ םתנוכ ןאכ סותה םג תמאבש הארנ היה הזמו
, , ' " . ' ומכו תרחא הנוכ הזב שי וריבח תא אה לוזגיש חינהל ונל ןיאד כ שמו יצחה א לכל
.ראבתיש
, ' ' " , . היאר המו אבא רד אכסנד אהמ היאר איבהל ובתכש המב סותה ירבדב ע ליד םידקנו ד
, " . " המ לכד תיאדו הקזח שי ה עממהד ןידה דבלמד חיכוהל ואבש עמשמו ה עממהד הזל ךירצ
, " . " תילטבד רמול יגס אל יאמאו תילט יבג םצורית רקיעל ךרצנ הז המל ע ליו ולש אוה י חתש
. " " אכסנ ןידב חכומ הז הפיא םגו ה עממהד םהמ איצוהל א א תילטהב םיקזחומ םהינשש ןויכ
" , " , ' כ שמכו ה עממהד םושמ אוה אכסנה תסיפת ליעומ וניאש המד אמינ אל יאמאו אבא רד
.( " . ) ' " ע הרב דל יעל ם בשרה תמאב
, " " ( " . ) ' ' ' , ה עממה ןנירמאד םוקמב וליפאד ל סד לבא ה ד הק קל סותב יעד םהירבד רואיב ןכא
" " . ( ) " םילאד לכ ונייה ה עממה ז יפלד דוע ובתכו קזחומ השענ ירב תנעטב איצומה ספת םא מ מ
" " , סופתלו רוזחל לוכי ינשה םג מ מו קזחומ השענ ןושארה ספותה ב גאדכב םגד םתנוכו רבג
. " " (. " ) ' ' , יבג ןיבהל ךירצ התעמו ז מז סופתל םילוכיד ב גאדכ ןידב ו מ ב סותה יש והזד ונמיה
" , , , ' ףטחש ןויכ לבא ה עממהד יהנ ריזחהל ךירצ יאמא ףטחש םידע שישכ אבא רד אכסנ
" . ןנירמא ןושארה דיב אכסנהשכד םתה ינאשד ל צו קזחומה השענ אוהד אמינ ירב תנעטב
, " " , " , אלא אמלעב ה עממה רדגב ז יאו ולש אוה ירה י חתש המ לכ הקזחד ולש היה יאדובד
, ' ' . . אבא רד אכסנד אהמ סותה וחיכוהש והזו ןלזג יאדו אוה ונממ ףטוחהד אליממו יאדו תרותב
. " , " אמלעב ה עממה ןידמ קר אלו יאדו תרותב ולש אוה י חתש המ לכ הקזחד
, ' וניא ויצחב קזחומ אוהש המ תילטבד םירמוא ונייה וליאד םצורית רקיעל הזל וכרצוה סותהו
" ' , " " " , " ה עממהו תילטה יצחב קזחומ א לכש ףאד ב גאדכ אמינ ס כוס כ א ה עממה רדגב אלא
(. ) ' " , ' הק סותה כ שמכו ולוכב קזחומ תושעילו תילטה סופתל םהמ א לכ לוכי ןיידע ירה לבא
' . " , “ " ןיזחואש המד ראבל סותה וכרצוה ןכלו ז מז סופתל םילוכיד ב גאדכ ונייה ה עממהד
. , " , ןלזג אוה ונממ ףטוחהד אליממו ולש יאדו אלא קפס ז יאד אכסנהב זחואה ומכ אוה תילטהב
, " (' ' ) ' " . וריזחהל ךירצד םידע ינפב אכסנה ףטח םאד ט הד א מע יעל בתכש ם בשרה לבא ה
" ' , , " םוקמב םגד ל סו סותה לע גילפד ראובמ ןלזג אוה היאר אלב ףטוחהו ה עממהד םושמ
120
, " . " קזחומ השענ ןושארהש ןויכ ב גאדכ ןינעל םגד הארנ ותעדלו הסיפת ליעומ ןיא ה עממה
. ( " : ' " ) ונממ סופתל לוכי ינשה ןיא ל נכו דמ קל ם בשרב ראובמכ
, " " " ' ' " קזחומ השענ אל ב גאדכ ד יב וקספש םדוק ףטח םאד ל סד יעל ראבתנד ימעטל ם בשרהו
" . , וקספ ד יבשכ קרו םולכ וניאו אמלעב הפיטח בשחנ תושר אלב ספותה לכד ודימ םיאיצומו
" . " רבכש רחא ה ה אליממו קזחומ תושעיל ותסיפת הליעומד אוה סופתל תושר ול שיו ב גאדכ
. " , ,' ז יע קזחומ השענ אלו אמלעב הפיטח איוהו סופתל תושר ינשל ןיא בוש אה רבג
A
, " (: ) ' " ' םהמ ימ רמולכ רבג םילאד לכד ל זו יתובא לש רמוא הזד איגוסב אל יעל י קומנב יעו
" ' , " ש רה יפכו היארב אלא כ חא רבגי וליפא ודימ בוש איצוהל ורבח לכוי אל ספתו הלחת רבגיש
" " , " , " " כ שמל ותנוכד ל י ראובמלו ןווכתנ ם בשרה ירבד הזיאל ראבתנ אלו ל כע ומוקמב ןמקל ל ז
. " , ' " ל נכו אבא רד אכסנ יבג ם בשרה
,' ' ' " . לע םיקלוח םניא וכ וריבח תא אה לוזגיש חינהל ונל ןיאד ןאכ סותה כ שמד הארנ התעמו ו
' ' . ' " " ' בשחנ א לכד ןויכד רמול םתנוכ ןאכ סותה םגד יצחה א לכל שיש ס נאד ובתכש מ ב סותה
' .(' ) , ןאכ סותה ובתכש המו יעל ונחכוהש ומכו וקולחיש קוספל הביס והזו תילטה יצחב קזחומ
' , ' , רמול תיבויח הביס ןאכ ןיאד עמשמ כלד וריבח תא אה לוזגיש חינהל ונל ןיאד הז ןושלב
' , , " " , המד ראבל סותה ואבש אלא ונווכתנ ךכל אל ב גאדכ רמול א אד תילילש הביס קר וקולחי
" , " " ' ןידה היה ןיידע כ אד אדירג ה עממהד ןוממ תקזח רדגב ז יא תילטה יצחב קזחומ א לכש
, " " . " , " " , " ולש אוהש ס נא יוה תילטהב קזחומש י ע ןאכ לבא ל נכו ב גאדכ ונייה ה עממהד ב גאדכ
, " , " , " ' " םאד ב גאדכ תללוש וזכ הקזחו ולש אוה ירה י חתש המ לכ הקזחד מ בב סותה כ שמכו
, ' ' , חינהל ונל ןיאו אבא רד אכסנד אהמ סותה וחיכוהש ומכו ןלזגכ בשחיי ונממ סופתי ינשה
. " .' ' " ' . ' ד סב ןוכנו א םוקמ לא םיכלוה ןאכ סותהו מ בב סותה ירבדו וריבח תא אה לוזגיש
, ' " " . וליאכד יהנ השקו ןיקזחומ םהינשש בישח ישילש הנמב םגד סותה וצריתש המב ע לי מ מו ז
, ' " םיעדוי ונא אברדא ירהש יצחה א לכל שיד ס נא אכיל יאדו םתה ירה לבא ןיקזחומ םהינש
, ' " " . ' תמא תויהל הלוכי הקולחה תילטבד םתה מגה ץורית והז נ היאד ל צו הנמ דיקפה א קרש
. ' " " ' יצחה א לכל שיד הזיחאה י ע ס נא אכיא ןכלו יפ
, ' , " , םתה ירהו ךשמהב סותה ואיבהש ומכ וקולחיד כ ג ןידהד רטשב םיקודא םינשב השק לבא
. " " . ' " " " אכיא םתהד הארנ לבא ב גאדכ אמינ אל יאמא כ או יצחה א לכל שיש ס נאד רמול ש ל כ ג
, " , םהיתונעט אלב םג ד יבל קפס שי יאדוב רטשב םיקודא הולהו הולמהד ןויכד אנוממד אררד
. ' ' , " " ךומסב מגב ירמאדכ ב גאדכ רמול א אד אליממו
A " . ) ' , ' (: ) ' " ' ' ה ד ב סותהד הזל אלו הזל אל תיזח ושעי אלו מגה ךירפד אהב ד יעל י שר ישמ יעל שיו
' " , ' ( ושעי אלש ןויכד יפ י שר לבא וקולחי ןיד לח רבכש רחאמ הסיפת ליעומ ןיא קפס אוהו ןמיס ןיאש ןויכד יפ ךכיפל
' , א תושרל לפנש המ הליעומ התיה קפס היה וליאד ראובמו דחאה האשע אלש ןמיס ירה הזל אלו הזל אל תיזח
, " " " " " " . םא לבא ב גאדכ וקספ ד יבש םוקמב א כ הסיפת ליעומ ןיאד אכה ם בשרהל ל סד הממ ש מו קזחומ תושעיל
, " " . , קלחל ךירצ היהי הזב יגילפ ם בשרהו י שרד רמאנ אל םאו תושרב ספת אלש קזחומ השענ אל ןכל םדוק ספת
(. ) ' " " , , אכסנ ןינעל דל יעל ם בשרה כ שמכ אוה ןלזג תושר אלב ספתש לכ אכה לבא ןלזג וניאו וילאמ לפנ םתהד
. ' אבא רד
121
" ' . , ' ' ' . ש ארה סותבו ןיזחוא אכיא תילטב ירה ישילש הנמל תילט מגה המדמ ךיא קה סותה םש
" " ןידהד אמינ כ א ןיזחוא אכיל תישילש הנמבד ןויכד אישוקה תנוכד רתוי ראובמ מ ב שיר
. " , " ש ייע ןניקפמ אל ספת יאד םושמ ונייה חנומ אהיש ורמאש המו ב גאדכ
" . " ע לי הנהו דקפנב םג אלא ד יבב קר אל רמאנ ןניקפמ אל ספת יאד ןידהד םהירבדמ ראובמו
" " , " " " ןנירמא ב גאדכ רמול א אש םוקמבד אלא ב גאדכ רמול ל וה קפס לכב םצעבד ת ר תעדל
" " , " " , רמול א א אבראה תא וספת ד יבש ןויכד ןניקפמ אל ספת יא ל ייקד ןייגוסב כ א וקולחי
" " " ) . " , " יאדו אכיאד ןויכ ב גאדכ ןאכ רמול א אד אחינ א בירל לבא וקולחיד אמינ כ א ב גאדכ
(.יאמר
" , " " , " הבשה ז יאד ב גאדכל אבראה תא איצוהל ד יבל ןיאש ומכד ןניקפמ אל ללכב הז םגד ל צו
. " " , וקולחי ןידל אבראה תא איצוהל םהל א א נ ה אתיילעמ
" ' , " ןיאש םושמ וקולחי םירמוא ןיאש םעטהד מ ב מגה הקיסמד ישילש הנמב םג כ אד השק לבא
, , וקולחי םירמוא ונייה תמא תויהל הלוכי הקולחהש אנוגבד ראובמו תמא תויהל הלוכי הקולחה
" ' , , דקפנב םגד ש ארה סותב ראובמכו ןניקפמ אל ספת יאו הנמהל ספת רבכ דקפנה ירה יאמאו
. הז ןיד רמאנ
" " " ' , " אכיל ישילש הנמבד ד ס היהד המ יפל א כ ןכ בתכ אל ש ארה סותהד ק יא תמאב ןכא
,' ) . " " , ישילש הנמבד סותה תיישוק והזו ןניקפמ ללכב תמאב ז רה וקולחי אמינ יא כ או ןיזחוא
(. " , " המ יפל לבא הקולחל אלו ב גאדכל אל ןניקפמ אלו ב גאדכ ןידה ןיזחוא אכילד ןויכד אמינ
, " , ללכ ןניקפמ רדגב וניא הקולח רמול כ א ןיזחוא םהינשש יבישח ישילש הנמב םגד הקיסמד
, " " " " . וקולחי אל ב גאדכ אל רמול א א אבראה תא וספת ד יבשכ כ אשמ םהינש תושרב אוה רבכד
. ןניקפמ אל ללכב לכהד
" ' " , " ' " מ ב מגב השקמ יאמ השקי כ א ןיזחוא בישח אל ישילש הנמד א בירה ישל ע לי ןיידע לבא
, , דקפנהד ןויכ ישילש הנמבד אלא וקולחיד ןידה והייוורתב תמאבד אמינ ישילש הנמא תילט
. ןניקפמ אל סיפת
" , " ' , " " " " " ' ל סד וא ש ארה סותכ אלו ד יבב א כ רמאנ אל ןניקפמ אלד אהד ל ס א בירהד וא ל צ כלו
. , " ףאו ימד ריפש וקולחי ןידל איצוהל לבא ב גאדכ ןידל איצוהל אקוד ונייה ןניקפמ אלד אהד
, ' ןניקפמ אלד ןויכ ןייגוסב השקי אלש ידכ ןניקפמ אל סיפת יא רמאנ הזב םגד ונחכוה יעלד
" . " , " " היאר ןיא א בירל לבא ןניקפמ אלד ללכב הז םגד כ עו וקולחיש אמינ כ א ב גאדכל אבראה
. " , " , ל קו יאמר יאדו אכיאד ןויכ וקולחי ןאכ רמול א אד הזמ
, ' " " " . םתה אהו רומחב הרפ ףילחמהמו תורטש ינשמ מגה ךירפ יאמ כ אד א בירל ק השמ םש
, " , ' " . וקולחי אלו אדוש ןנירמאד ל סד לאומשמ ונייה תורטש ינשמ מגה תיישוקד ל יש יאמר אכיל
, , " ןיא ירה יאמר םש שי םא יל המ אדוש ןינעלד אדוש אמינ יתובא לש רמוא הזב םג כ או
" . " “ " שרפיש ל י רומחב הרפ ףילחמהמ אישוקהו אדוש י ע רשאמ רתוי ב גאדכ י ע דיספמ יאמרה
. " " , " " לאומשא א כ ךירפ נ רא ואלד ם בשרה איבהש א יהכ
122
" " ' " ' , ךירפ יכיה כ אד י רל אישקו וכ וקולחי יאמר אכיא וליפא ןיזחואד אכיהד א ביר יפ דועו םש
.' ' " ' תעד רואיב וטושפב וכ ינתמ יברל ל ילו םתה ךירפ יאמ דועו וכ אימד ראשכ ימנ אהו ושוריפל
, , , ' " אל יאמר יאדו שישכ הזבו אמלעב קפס ןידמו ןיזחוא ןניאשכ אדח הקולח יניד ב שיד א ביר
, , , יאמר יאדו שי םא םג הזבו המצע הזיחאה חכמו ןיזחואשכ הקולח ןיד דועו וקולחי ןנירמא
. " הקולח ןידה עקפ אל מ מ
' ' ' , " וקולחי ירמא ןיזחואבד ובתכ יעל סותה ירהו רטשב ךייש ןיזחוא ןידמ הקולח ןיד הזיא ע ליו
. ' " " ' , " יצחה א לכל שיש ס נאד מ ב סותב הז ךרד לעו ולש אוה ירה י חתש המ אמתסמד םושמ
" " ' . ' " " בישח ןיזחואד ןויכ מ מד ל צ כלו בוחה יצח א לכל שיש ס נאד רמול א אד טושפ רטשב לבא
" " . " ' . " , ' לע קלוח א בירהד ל צ היהיו ב גאדכ ירמא אל ןכלו ה עממהו בוחה יצחב קזחומ א לכ
. ' . " " (. ) ' ' " הכוראב יעל ראבתנש המכו ב גאדכ ונייה ה עממהד הק קל סותה כ שמ
, ' " " ' ' תילטב אמליד ישילש הנמא תילטמ מגה השקמ ךיא כ אד א ביר יפ לע םישקמ סותהו
' ' . " , מגה קמ יאמ ךפיהל ןכו קפס ןידמ הקולח ןיד דוע שיש ת כיהמו ןיזחוא ןידמ איה הקולחה
" , " , , ל נמו יאמר יאדו אכיאד רטשב ש ל הזו קפס ןידמ הקולחה תילטב אמש רטשא תילטמ
. ' ןיזחוא ןידמ הקולח ןיד דוע שיש מגהל
, ' " , " ' " יאמר יאדו שישכו קפס ןידמ א הקולח ןיד א כ ןיא םלועלד רחא ןפואב א בירה יש פ לי לבא
" " " , , ' כ א ןיזחואשכ מ מד א בירה קלחמ הזבו יאמרה חיורי אמש וקולחי ןנירמא אלו יל ןניסנק
' " .' , " , ב אחינ כ א יל ןניסנק אל הזבו ונממ יצחה איצוהל א כ יאמרל יצח תתל וניא ןודינה
, ' , " ןיד שיש ןניזח תילטבד תישילש הנמא תילטמ השקמ ריפש מגהד א בירה לע תוישוקה
. , ' , הז ץורית ירחא קרו יאמר יאדו אכיאד אכיה ינאשד ץרתמו ישילש הנממ קו קפסמ וקולחי
, ' . תילטבד רטשא תילטמ מגה תיישוק אחינ ןכו ןיזחוא ןיאל ןיזחוא ןיב קוליח שי אליממד ןניעדי
' " , , העדי מגהד ל י יאמר יאדו אכיא רטשבד ףאו רטשב אנש יאמו קפסמ וקולחי ןיד שיש ןניזח
. יאמר יאדול ןנישייח אל ןיזחוא םוקמבד ארבסמ
' , ' ' " רמאקד יבר ירבד לע םש השקמ מגה ירהד רטשד אהמ סותה וק יתנבה אל ה אלב תמאבו
" . ' " , " , םג פ כעו וקולחיד ינתמ יברל ל יל יכו השקמו ולוכ תא הבוגש ד סו וימתוחב רטשה םייקתי
" . , " ה אלבד ןויכו יאמרה אוה הולמה אמש ירהד יאמרהל חיורהל שח אל יברד חרכומ ד סה יפל
. " . " ' , ע צו וקולחי אמינד ס שה קמ ריפש יאמר יאדו שיש המל ששוח וניא
' א םויב ןיאצויה תורטש ינש
" ' .' ' " ,' םגו ברל םגד וירבדמ ראובמו ם בשרב יע וכ א םויב ןיאצויה תורטש ינשמ ש מו מגב
, " . , הזל אלא םהינשל לח וניא מ מו תועש ןיבתוכ ןיאש ןויכ םויה ףוס דע לח רטשה ןיא לאומשל
, . , אדושד לאומש תעדו אפידע הקולח קפס םוקמבד בר תעדו קפס יוה ןכלו רתוי ובלב רמגש
, " " ' " . םויה ףוס דע לח ןינקה ןיא מ מ יתרכ מ עד רזעילא רל םגד ם בשרה תטישש עמשמו אפידע
" , " ןינקה הידידל םגד ם בשרה ירבדמ עמשמו תורטש ראשב ףא א רכ הכלה קספ לאומש ירהש
. םויה ףוסב לח
" ' (: ) ' מ רכ הכלה קספד ימעטל ברד םתה ראובמד דצ תובותכב מגהכ אלד הז לכד הומתו
' ' ) " , דוע שיו וכותמ חכומ יעבד םושמ סותה תעדו םויה ףוסב לח ןינקה מ רלו תורטש ראשב
123
" ' , ,( א רכ הכלה קספד ימעטל לאומשו יאדו תרותב וקולחי ןכלו רבדה םעטב םינושארב תוטיש
, , , אדוש קפס םוקמבד לאומש תעדו קפס יוהו הליחת רסמנ ימל יולת ןכלו תורטש ראשב ףא
' " , וא אפידע הקולח קפס םוקמב םא הזב םיאנת תקולחמ מגה האיבמש ש ייעו הקולחמ אפידע
, " . ונייה רמאקד הקולח ןידהו מ רכ רבסד םושמ ברד אמעטד איגוס התואמ ראובמו אפידע אדוש
.( " " ' " ) ראובמ םגו א רו מ ר חמל ןינע הז המ כ א קפס תרותב יאד קפס תרותב אלו יאדו תרותב
) . " " ונייהד םויה ףוסב לח ןינקה םאש ראובמ םגו הריסמ תעשב דימ לח ןינקה יתרכ מ עד א רלד
. ( ) ' ( " אלד הז לכו יאדו תרותב םיקלוחו רתוי בהואש הזל אקוד ואלו אכ םהינשל לח אוה מ רל
. " ןייגוסב ם בשרה ירבדכ
, " " " םושמ אדח הזל חרכוהש הארנו תובותכד איגוס לע גילפ ןייגוסד ל ס ם בשרהד ל צ וטושפבו
" , " " חרכומ כ או ברמ םג א כ לאומשמ אקוד הניא נ ר לע אישוקהד איגוסה תוטשפמ עמשמד
" , " . ןינקה כ או תורטש ראשב מ רכ הכלה קספ ברד ףאו קפס תרותב ונייה בר רמאקד הקולחהד
, . ,' " " , דועו רתוי ול תונקהל רמגש הזל אלא אכ םהינשל לח וניא מ מד כ ע םויה ףוסב לח
" , תורטש ראשב ףא א רכ קספ לאומש ירהו אתלימד הלע םקימל אכיל םתהד ץרתמ ןייגוסבד
" , , " " בישח כ א המלו הריסמ תעשב לח ןינקה לאומשלד אצי תובותכב איגוסה יפלו יתרכ מ ע כ או
" . , ' םגד כ ע אלא הליחת רסמנ ימל דיעהלו אובל םידע םילוכי ירה אתלימד הלע םקימל אכיל יל
" , ןינקה לוחי אלש הנתמ וליאכ ז רה תועש ןיבתוכ ןיאש ןויכד םויה ףוס דע לח ןינקה ןיא לאומשל
, , , ' " . לח וניא םויה ףוסב לח ןינקהשכ םגד ראובמו קפס אלא וניאד ירה אדוש ירמא מ מו זא דע
. " רתוי ובהואש הזל א כ
" ' ' ' , " ח ברל יסכנל וניבתכ אמח רב ימרד ימיאד אדבוע יתיימ םש תובותכ מגב יעד ע לי ןיידעו
" . " , " ל סד ןאמ םתהד איגוסה יפל הנהו אניידד אדוש נ ר קיסמו אשמרב ח ב אבקוע רמלו ארפצב
" . " , " , " " " כ עו אדוש נ ר רמא המלו הליחת רסמנ ימל יולת כ או א רכ ל ס כ ע אניידד אדוש
" ' , ארפצב ח ברל הבתכד מגה רמאקד המו הליחת הרסמ ימל םידע ויה אלש היה השעמהד
" " . , ןניבתי םילשוריב וטא נ ר א שמו הריסמה ןמז לע םידע ויה אל לבא רטשה תביתכ ונייה
. " . םש םינושארה כ כו רסמנ בתכנש םויבד תולתל שי םילשוריב וליאד הנוכה תועש ןניבתכד
. " " " םויה ףוס דע לח ןינקה ןיאד כ שמל רוקמל אדבוע ךה איבה ןייגוסב ם בשרהש המ הומת כ או
" " , ' יוה תועש ןיבתוכ ןיאש ןויכ מ מד נ ר רמאקו הליחת הרסמ ימל םידע ויהד פמד עמשמו
, " " . " םתואמו םתהד איגוס לע גילפ ןייגוסד ם בשרהל ל סד יהנו םויה ףוסב לח ןינקהש ד וליג
. " , תובותכב איגוסה יפל רשאמ רחא ןפואב אדבועה היה ןייגוסלד ת כיהמ לבא ונבתכש םימעטה
, " " רמלו ארפצב ח ברל רטשה הרסמש יאדוב ועדי תמאבד אדבוע התוא שרפמ ם בשרהד הארנו
' ) . " . " ראש יפכ אלו םדקש הז תא תוכזל םש תשש בר רבס תמאב ט המו אשמרב ח ב אבקוע
" (. םילשוריב ואלד ןויכד ול רמא נ רו רסמנ בתכנש העשב אמתסמד רבס תשש ברד םינושארה
, " " . , , וניאד אדוש נ ר רמא מ מו םויה ףוסב לח ןינקהש תעד יוליג שי ןכל תועש ןיבתוכ ןיאו ןניבתי
. ' ' " . " םש ינימ יעלד איגוסה לכמ הרזח םה תובותכב נ ר ירבדו רתוי בהואש הזל א כ םהינשל לח
. " , " ' ל קו נ רד יתוכ ןייגוסו
[ “ " ] א ע ה ל ףד
" . איההבד ןויכד ם בשרפו אתלימד הלע םקימל אכיא אכה אתלימד הלע םקימל אכיל םתה
, " , ידיל אובל ןידה ףוסד אדוש וא וקולחי םהל קוספל א א ןכל אתלימד הלע םקימל אכיא אבראד
. " ' . ב גאדכ ירמא ןכלו תוויע
124
,( ) ' " " ןכלו ןיזחוא םניא וליפא וקולחי יאמר יאדו אכילד םוקמ לכבד יעל א בירה תטישל ע ליו
, ' , יאמר יאדו אכילד יל המ השקי כלו ןיקלוח ויה יאמר יאדו םש היה אל וליא ישילש הנמב
. , , " תוויע ידיל אובל ןידה ףוסו אתלימד הלע םקימל אכיא ירה וקולחי רמול רשפא ךיא ס כוס
, ' " ' ) אלא קפס תרותב הניא ןיזחואד הקולחהד אחינ וקולחי ירמא ןיזחואב אקודד ת ר ישל לבא
. , , אתלימד הלע םקימל רשפאד המ ןל תפכיא אל הזבו ולש יצחהש רורב וליאכד יאדו תרותב
(. תוויע ידיל אובל וז הרשפ ףוסש המל ןנישייח קפסד הקולחב קרו
, " ' ,' " " ירהו תורטש ינשמ נ רא מגה ךירפ יאמד סותה וילע ושקהש ומכ השק ה אלב א בירהל ןכא
" , " " " . אבראב ש ל תמאב הזד וקולחי בר א שממ אישוקה ןיאד ל צ כ עו יאמר יאדו אכיל םתה
) , , הזב חיורמ וניאד אדוש רמול ךייש יאמר יאדוב םגד אדוש רמאד לאומשמ אלא יאמר אכיאד
.( " " ב גאדכ י ע רשאמ רתוי
, , ' " " ןיאד אדוש ןידב תיטרפ ארבס איהד אתלימד הלע םקימל אכיא םתהד מגה ץורית פ לי כ או
. , ' הזב ועטש ררבתיש ופוסש םוקמב ומע ןידהש ונל הארנש א ןיד לעבל לכה ונתיש אדוש רמול
הלע םקימל אכיאד המב ןל תפכיא אל הזב אמלעב הרשפ אלא וניאש וקולחי ןידב לבא
. " ,' " , , ק ודו א םע ןידהש ררבתי כ חאו וקולחי אמינ קפסמ וישכע םא אתוליז הז ןיאד אתלימד
" " ' , " (. ) ' ' ' . " ' ליעומ מ מ ה עממה ירמאד םוקמבד וחיכוהש לבא ה ד הק קל סות יע יאמו ה ד סות
, ' " . " " " , אכה מגה ךירפ יאמ כ א ושקהו ב גאדכ ונייה ה עממה לכד כ א אצמנו ירב תנעטב הסיפת
" " , " , " לש רמוא הזב ה ה כ או ב גאדכ ונייהו ה עממה ירמאו סוכמוס לע םיקלוח םימכח ירה
" ' ' ' . " , הרפ ףילחמב אקודד ס שהל יל ארבתסמד סותה יתו םימכחכ שממ ונייה נ רו יתובא
,( " ) " " " אכיה לבא ב גאדכ ונייהד ה עממהד םימכחל ל סד אוה וישכע ק רמ תקזח אכיאד רומחב
, סופתל םחינהל אלו םימכחל וליפא וקולחי רמול ונל שי הזמ רתוי הז קזחומ ןיא הליחתמד
" " ' " ' . " סוכמוסל ל סד ומכד ס שהל יל אטישפד המ לע תססובמ נ ר לע מגה תיישוקד ראובמ ד תא
, , בושו ונינפל קזחומ אכילד אכיה וקולחיד םימכח ורבסי ךכ ונינפב קזחומ שי םא וליפא וקולחיד
. " " . " וז תוטישפ ס שה חקל ןיינמד ב צ םירבדהו הסיפת י ע קזחומ תושעיל לכוי אל
( " ) ' . " ' ' אררד ה ד סותבו וקולחי אלא ב גאדכ ירמא אל אנוממד אררד םוקמבד מגה תנקסמ הנהו
,( " ' " ) " מ כב סותה כ כו אנוממד אררדב אקוד אוה םימכחו סוכמוס וקלחנש המ ה הד ראובמ
, ' ' " . ' המ אדח םינוש םינינע ב ןאכ שי כלד ב צו ןייגוסמ דמלנ אוהד סותה ירבדמ עמשמו
) " ' אכילד םוקמבד ונייהד םימכחל וליפא ב גאדכ ירמא אל אנוממד אררדבד ןייגוסב ראובמש
" ,( " ' אררדב א כ םימכח לע סוכמוס גילפ אלד המ דועו ב גאדכ ירמא אלו וקולחי ונינפל קזחומ
) הקזח רתב לזימל אל םימכח לע סוכמוס גילפ אל ונינפל קזחומ אכיאד אכיהד ונייהד אנוממד
.( " אנוממד אררד םוקמב א כ
, " " ,' , . ב גאדכ רמא נ רד סותהד אבילא איגוסה תעצה םגו אנוממד אררד רדג ראבל הארנו ב
" " " ) לע אוה קספה לבא ה עממהד קספ אלא קוליס ז יאד ת יפא וא ןידה ןמ םיקלתסמש ונייהד
" " .( ' סוכמוסל ל ס רומחב הרפ ףילחמב ירה ס שה השקמו קזחומ םהמ א השעיישכ ןמז רחאל
" " , איצוהל הביס ז יא כ אד אמלעב הרשפ הניא הקולחהד הזמ חרכומו קזחוממ איצוהל וקולחיד
' , יצח לע תוכז ול ןתונ הז ןוממהב קפס דצ א לכל שיש ןויכד סוכמוס ירבדמ חכומ אלא קזחוממ
. ( ) , , קזחוממ איצוהל וליפא סוכמוס תעדל הליעומ וז תוכזו הקולח בייחמ קפסה ןכלו ןוממה
, " ' , " " םגד ןנברל עמשנ סוכמוסדמ מ מד סותה וראיב הזל ה עממהד ל סו יגילפ םימכחד םגהו
125
, ' אמילא וז תוכז ןיאד והל אריבסד קר ןוממה יצחב תוכז א לכל ןתונ קפסהד ידומ םימכח
" , , קלתסהל א או הקולח תוכז םהל שיד םימכח ידומ קזחומ אכילד םוקמב לבא קזחוממ איצוהל
. " ב גאדכ רמולו
' " , " ,(. ) ' ' יצח לע תוכז א לכל ןתונ קפסהד ת יפא אישוק יאמ ס כוסד הק קל סותה םישקמ הז לעו
, " , לוכיד וניצמש ומכו ולוכב קזחומ תושעילו ןוממה לכ תא סופתל לכוי אל המל מ מ לבא ןוממה
" , ' , , ' לוכיש ש כ םש סותה וחיכוהש ומכו קזחומ אוה תושעילו רבכ קזחומ אד אכיה סופתל
. קזחומ אכילד אכיה סופתל
, ' , שי קזחומ אוהש דבלמ ירה הליחת קזחומ היה םהמ אש םוקמב םג ירה רתוי אישוקה ראבלו
, " , " הליעומד ירה ונממ לכה איצוהל הסיפת הליעומ מ מו קפסה חכמ ןוממה יצח לע תוכז כ ג ול
, " , קזחומ אכילד אכיה ןכש לכ כ או הקולח תוכז םגו הקזח םג ול שיש יממ איצוהל הסיפת
. דבל הקולח תוכזמ איצוהל הסיפת ליעותש
, ' , ' הליעומ ןכלו הקולח ןיד לח אל קזחומ א היה הליחתמד אכיהד ימד אלד סותה וצרית הז לעו
, , ' . חינהל ונל ןיא הקולח ןיד לחו קזחומ א היה אל הליחתמד אכיה לבא קזחומ תושעיל הסיפת
. ,' קזחומ ןידמ איצוהל הליעומ הסיפתה ןיאד אה סופתיש
) , . לע םיקלוח הזב ירהש הקולח תוכזמ אפידע הקזח םימכחלד ןניזחד ןויכ ןיבהל ךירצד אלא ג
" " , " ,( ליעותש ש כד רמול ונל היה כ א קזחוממ איצוהל הסיפת הליעומד ןניזח אה מ מו סוכמוס
" . " . לכב כ או הקולח ןיד לחש רחאל םג הסיפת ליעות אל כ א המלו הקולח תוכזמ איצוהל הסיפת
. " ב גאדכ אמינ וקולחיש אוה ןידהש םוקמ
( " . ) ' " ' ןידה היה הליחתמד אכיהד ךכיפל ה ד ב יעל כ שמל םיליבקמ סותה ירבד יכ תמאבו
" . , איצוהל הסיפת הליעומד ןויכ ב צ הז םגו וחכ דיספהל ול ןיאד הסיפת ליעומ וניא בוש וקולחיש
(' ) ' . " , םשב ראיבש המ ב ללכ תוקפסה סרטנוק יעו הקולח ןידמ איצוהל ליעותש ש כ קזחוממ
, " , , " הסיפת הליעומ ה עממהד ןידה הליחתמ םאד ןידה הנתשי אל םלועלד ח הצקה לעב ויחא
" , , " י ע ןידה הנתשי אל וקולחיש ןידה לח הליחתמ םא לבא ה עממה ןידב איה הסיפתה םגד
. " (. ) ' " . ז דע שרפתת הק סותה תרבס םג ז יפלו הסיפת
' ,' " " . תוכז א לכל ןתונ קפסהד סוכמוס ירבדמ ןניזחד סותה תעדל ס שה תיישוק יהוז פ כע ד
. ' , " " " , ץרתמו קזחומ תושעיל אל םיחינמו ןידה ןמ םיקלתסמש ב גאדכ נ ר רמאק ךיא כ או הקולח
' , ' תוכז םהל ןתונש אוה אנוממד אררד לש קפס קרד יפ אנוממד אררד אכיא םתהד מגה
" , , ןיד ןכתי מ מד ףאו הקולח תוכז םהל ןתונ קפסה ןיא אנוממד אררד אכילד אכיה לבא הקולח
" ,' , םהל ןתונ קפסהש םושמ ז יא לבא א םויב םיאצויה תורטש ינשב ומכו הרשפ תרותב הקולח
, , ונל ףידע אתלימד הלע םקימל אכיאד םוקמב ןכלו אמלעב הרשפ ךרדב אוה אלא הקולח תוכז
. " ב גאדכ רמולו קלתסהל
' " . אררדב אקוד איה םימכחו סוכמוסד אתגולפד ןייגוסמ ואיצוה סותהש המ ראובמ ז יפלו ה
. . " , ןייגוסמ עמשנ הז ךיא ונהמתד ה עממהד סוכמוס הדומ אנוממד אררד אכילדב לבא אנוממד
, ' , " ענומ הזו הקולח תוכז םהל ןתונ אנוממד אררד לש קפס קרד מגה ץורית דוסיד ראובמ ל נלו
, , " והל אטישפ אליממו הקולח תוכז םהל ןתונ וניא אנוממד אררד וב ןיאש קפס לבא ב גאדכ ןיד
. , ' סוכמוסל וליפא קזחוממ איצוהל חכ ול ןיא הזכ קפסד סותהל
. ' ' " . רומחב הרפ ףילחמב אדוש ירמא אל המל לאומשל השק כלד המ ז דע ראבל שיו ו
' , " " היהש הטונ םיניידה בל ןכיהל ונייה אדושד ישלו אדוש הזב ש לד םושמ בתכ ם בשרהד
126
. " , ' , ןכ אמינ רומחב הרפ ףילחמב םג כ א ונתי וצריש ימל ונייה אדושד סותהל לבא רתוי ובהוא
" " ) . " " אפוג והז ם בשרב מ יה תעדלו אדוש לאומש רמא אל אנוממד אררד םוקמבד ל צ כ עו
, ' " (.' " בייחמ הזו ויצח לע תוכז א לכל ןתונש םילא קפס ונייה אדושד ראובמ ל נלו מגב ט ושה
. אדוש אלו הקולח
' , " ' " . יפ ז חאזב התיה םהינש לש החפשהו הרפהד אנוממד אררד ןינע יפ ם בשרה הנהו ז
' . סותה לבא ולש התיה תמאב הרפהש המ לע תססובמ הנעט לכ ירהש תוקזח םה תונעטהד
' ' . , " ' שרפל ולכי אל ישל סותהד הארנו םילא קפסהד ונייה ד יבל קפס שי םהיתונעט אלבד יפ
, " " , " םיאבש ןויכ ןידה ןמ קלתסהל ש ל אנוממד אררדבד ץוריתה דוסי ם בשרהלד ם בשרהכ
, ' ' . הקולח תוכז םהל ןתונ קפסה אנוממד אררדבד איגוסה פמ סותה לבא תוקזח תונעטב
" , , " תולוקש פ כע תונעטהש ןויכד תונעטה תומילאב יולת וניא הזו אנוממד אררד אכילדב כ אשמ
, . רחא ןפואב שרפל וכרצוה ןכלו תוקזח תונעטב םיאבשכ הקולח תוכז רתוי םהל היהי המל
, " , אוה םילא קפסו ד יבל קפס שי םהיתונעט אלבד אנוממד אררדב לודג רתוי אוה ומצע קפסהד
. " , ' , ק ודו היוגב הקולח תוכז ול שי ןוממהב קפס דצ א לכל שיש ןויכד הקולח תוכז םהל ןתונש

127

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->