You are on page 1of 42

crks'iht; …nd;nSq;nm(

p[qmoå?y;y"
aq;to Jvr…nd;n' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
îh %lu het…u nR…mˇm;ytn' kt;R k;r,' p[Tyy" smuTq;n' …nd;n…mTyn-
q;RNtrm(
t…T]…v/m(--as;TMye≤N{y;qRsy' og" p[D;pr;/" p·r,;míeit 3
at‚S]…v/; Vy;/y" p[;du.vR ≤Nt a;¶ey;" s*My;" v;yVy;í i√…v/;-
í;pre-r;js;" t;ms;í 4
t] Vy;…/r;myo gd a;t˚o y+m; Jvro …vk;ro rog îTynq;RNtrm( 5
tSyopl‚B/…nRd;npUvÂ
R p…l©opxys'p;[ i¢t" 6
t] …nd;n' k;r,…mTyuˇ_mg[e 7
pUvÂ
R p' p[;guTp…ˇ' l=,' Vy;/e 8
p[;du.tRU l=,' pun…lR©m(
t] …l©m;’itlR=,' …cˆ' s'Sq;n' VyÔn' Âp…mTynq;RNtrm( 9
¨pxy" punhetR Vu y;…/…vprIt;n;' …vprIt;qRk;·r,;' c*W/;h;r…vh;r;-
,;mupyog" su%;nubN/" 10
s'p;[ i¢j;Ritr;git·rTynq;RNtr' Vy;/e" 11
s; s':y;p[;/;Ny…v…/…vkLpblk;l…vxeW…w .R¥te 1
241
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Charaka 31] crk s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

s':y; t;v¥q;--a∑* Jvr;" pç guLm;" s¢ k⁄œ;Pyevm;id" 2


p[;/;Ny' pundoRW;,;' trtm;>y;mupl>yte
t] √yoStr" i]Wu tm îit 3
…v…/n;Rm--i√…v/; Vy;/yo …nj;gNtu.de ne i]…v/;‚S]doW.edne ctu-
…vR/;" s;?y;s;?ymOddu ;®,.edne 4
smvet;n;' pundoRW;,;m'x;'xbl…vkLpo …vkLpoå‚Sm•qeR 5
blk;l…vxeW" punVy;R/In;mOTvhor;];h;rk;l…v…/…v…nyto .vit
12
tSm;√‰;/In( ….WgnuphtsÊvbu≤ıheTR v;id…..;Rvyw qR ;vdnubı
u ‰et 13
îTyqRsg' h[ o …nd;nSq;nSyoi∂∑o .vit
t' …vStre,opidxNto .UyStrmtoånuVy;:y;Sy;m" 14
t] p[qmt Ev t;vd;¥;\Llo.;….{ohkopp[.v;n∑* Vy;/I…•d;npUv,Re
£me, Vy;:y;Sy;m" tq; sU]s'gh[ m;]' …cikTs;y;"
…cik‚TsteWu coˇrk;l' yqop…ct…vk;r;nnuVy;:y;Sy;m 15
îh %lu Jvr Ev;d* …vk;r;,;mupidXyte tt( p[qmTv;Cz;rIr;,;m( 16
aq %Lv∑;>y" k;r,e>yo Jvr" s'j;yte mnu„y;,;' t¥q;--v;t;t(
…pˇ;t( kf;t( v;t…pˇ;>y;' v;tkf;>y;' …pˇkf;>y;' v;t…pˇkfÉ>y"
a;gNtor∑m;t( k;r,;t( 17
tSy …nd;npUvÂ
R p…l©opxy…vxeW;nnuVy;:y;Sy;m" 18
Â=l`uxItvmn…vrecn;Sq;pn…xro…vrecn;ityogVy;y;mvegs'/;r-
,;nxn;….`;tVyv;yo√ºgxokxo…,t;itWekj;gr,…vWmxrIrNy;se>yo
242
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ind;nSq;nm( 1 [Charaka 31]

åitse…vte>yo v;yu" p[kopm;p¥te 19


s yd; p[k…⁄ pt" p[…vXy;m;xymU„m,; sh …m≈I.Uy;¥m;h;rp·r,;m-
/;tu rsn;m;nmNvveTy rsSbedvh;…n ßot;'…s …p/;y;…¶muphTy p-
…ˇ_Sq;n;dU„m;,' bih…nRrSy kÉvl' xrIrmnupp[ ¥te td; Jvrm….…nvRt-R
yit 20
tSyem;…n …l©;…n .v≤Nt t¥q;--…vWm;rM.…vs…gRTvm( Ë„m,o vwW-
My' tIv[tnu.;v;nvSq;n;…n JvrSy jr,;Nte idvs;Nte …nx;Nte `m;RNte v;
JvrSy;>y;gmnm….vO≤ıv;R …vxeW,e prW;®,v,RTv' n%nynvdn-
mU]purIWTvc;mTyq| KlO¢I.;ví anek…v/opm;íl;cl;í vedn;SteW;'
teW;m©;vyv;n;' t¥q;--p;dyo" su¢t; …pÆ<@kyo®√º∑n' j;nuno" kÉ-
vl;n;' c sN/In;' …vXleW,m( ËvoR" s;d" k$Ip;êRpœO SkN/b;◊'sor-
s;' c .¶®G,mOidtm…qtc…$t;vp;…$t;vnu•Tv…mv hNvoí;p[…s≤ı"
Svní k,Ryo" xƒyo…nRStod" kW;y;Syt; a;SyvwrSy' v; mu%t;luk-
<#xoW" …pp;s;
˙dyg[h" xu„kCzidR" xu„kk;s" =vqUÌ;r…v…ng[h" a•rs%ed" p[s-e
k;ro ck;…vp;k;" …vW;djOM.;…vn;mvepqu≈m.[mp[l;pp[j;grromhWR-
dNthW;R" ¨„,;….p[;yt; …nd;noˇ_;n;mnupxyo …vprItopxyíeit v;t-
JvrSy …l©;…n .v≤Nt 21
¨„,;Mllv,=;rk$uk;jI,R.ojne>yoåitse…vte>yStq; tI+,;tp;…¶-
s't;p≈m£o/…vWm;h;re>yí …pˇ' p[kopm;p¥te 22
t¥q; p[k…⁄ ptm;m;xy;dU„m;,mupsOJy;¥m;h;rp·r,;m/;tu' rsn;m;n-
mNvveTy rsSvedvh;…n ßot;'…s …p/;y {vTv;d…¶muphTy p…ˇ_Sq;-
n;dU„m;,' bih…nRrSy p[pI@yt( kÉvl' xrIrmnupp[ ¥te td; Jvrm….…n-
vRtyR it 23
tSyem;…n …l©;…n .v≤Nt t¥q;--yugpdev kÉvle xrIre JvrSy;>y;-
243
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Charaka 31] crk s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

gmnm….vO≤ıv;R .uˇ_Sy …vd;hk;le m?y≤Ndneå/Rr;]e xrid v; …vxe-


We, k$uk;Syt; `[;,mu%k<#*œt;lup;k" tO„,; mdo .[mo mUCz;R …pˇ-
CzdRnm( atIs;r" a©√ºW" sdn' %ed" p[l;p" rˇ_ko#;….…nvO…R ˇ" xrIre
h·rth;·r{Tv' n%nynbdnmU]purIWTvc;m( aTyqRm„U m,StIv[.;v"
aitm;]' d;h" xIt;….p[;yt; …nd;noˇ_;nupxyo …vprItopxyíeit
…pˇJvr…l©;…n .v≤Nt 24
≤òG/gu®m/ur…pÆCzlxIt;Mllv,idv;Sv“hW;RVy;y;me>yoåitse…v-
te>y" Xle„m; p[kopm;p¥te 25
s yd; p[k…⁄ pt" p[…vXy;m;xymU„m,; sh …m≈I.Uy;¥m;h;rp·r,;m-
/;tu' rsn;m;nmTvveTy rsSvedvh;…n ßot;'…s …p/;y;…¶muphTy p-
…ˇ_Sq;n;dU„m;,' bih…nRrSy p[pI@yn( kÉvl' xrIrmnupp[ ¥te td; Jvr-
m….…nvRtyR it 26
tSyem;…n …l©;…n .v≤Nt t¥q;--yugpdev kÉvle xrIre JvrSy;>y;-
gmnm….vO…/v;R .uˇ_m;]e pUv;R◊e pUvrR ;]e vsNtk;le v; …vxeW,e gu®g;-
]Tvm( an•;….l;W" Xle„mp[sk e " mu%m;/uy| ˙Ll;s" ˙dyoplep"
‚St…mtTv' zidR" mO√…¶t; …n{;…/Ky' StM." tN{; k;s" ê;s" p[itXy;y"
xwTy' êwTy' c n%nynvdnmU]purIWTvc;m( aTyq| c xIt…p@k;
.Oxm©º>y ¨…ˇœ≤Nt ¨„,;….p[;yt; …nd;noˇ_;nupxyo …vprItopx-
yí îit Xle„mJvr…l©;…n .v≤Nt 27
…vWm;xn;dnxn;d•p·rvt;RÎtuVy;pˇers;TMygN/op`[;,;i√WophtSy
codkSyopyog;Ìre>yo …grI,;' copXleW;t( òehSvedvmn…vrecn;Sq;p-
n;nuv;sn…xro…vrecn;n;myq;vTp[yog;t( …mQy;s'sjRn;√; S]I,;' c
…vWmp[jnn;t( p[j;t;n;' c …mQyopc;r;d( yqoˇ_;n;' c hetnU ;' …m≈I.;-
v;¥q;…nd;n' √N√;n;mNytm" sveR v; ]yo doW; yugvt( p[kopm;p¥Nte
te p[k…⁄ pt;Stywv;nupVU y;R Jvrm….…nvRtyR ≤Nt 28
244
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ind;nSq;nm( 1 [Charaka 31]

t] tqoˇ_;n;' Jvr…l©;n;' …m≈I.;v…vxeWdxRn;d(dv( ≤N√kmNytm' Jvr'


s;…•p;itk˘ v; …v¥;t( 29
a….`;t;….W©;….c;r;….x;pe>y a;gNtuihR Vyq;pUvoRå∑mo Jvro .vit
s ik'…cTk;lm;gNtu" kÉvlo .UTv; pí;∂oWwrnub?yte
t];….`;to v;yun; du∑xo…,t;…/œ;nen a….W©j" punv;Rt…pˇ;>y;m(
a….c;r;….x;pj* tu s…•p;ten;nub?yete 30
s s¢…v/;JJvr;i√…x∑…l©op£msmuTq;nTv;i√…x∑o veidtVy" k-
mR,; s;/;r,en copcyRte
îTy∑…v/; Jvrp[’it®ˇ_; 31
JvrSTvek Ev s't;pl=,"
tmev;….p[;y…vxeW;…d(dv( …v/m;c=te …nj;gNtu…vxeW;∞
t] …nj' i√…vR/' i]…v/' ctu…vR/' s¢…v/' c;¸….RWjo v;t;id…vkLp;t(
32
tSyom;…n pUvÂR p;…, .v≤Nt t¥q;--mu%vwrSy' gu®g;]Tvm( an•;….-
l;W" c=uWor;k⁄lTvm( a≈(v;gmn' …n{;…/Kym( arit" jOM.; …vn;m"
vepqu" ≈m.[mp[l;pj;gr,romhWRdNthW;R" xBdxItv;t;tpshTv;sh-
Tvm( arock;…vp;k* d*bRLym( a©mdR" sdnm( aLpp[;,t; dI`Rs]U t;
a;lSym( ¨…ctSy kmR,o h;…n" p[tIpt; Svk;yeWR u gu®,;' v;Kye„v>y-
sUy; b;le>y" p[√Wº " Sv/me„R v…cNt; m;Ly;nulpe n.ojnp·rKlexn' m-
/ur>e yí.=e>y" p[√Wº " aMllv,k$ukip[yt; c îit JvrSy pUv R p;…,
.v≤Nt p[;Ks't;p;t( a…p cwn' s't;p;tRmnub›≤Nt' 33
îTyet;Nyekk
ì xo Jvr…l©;…n Vy;:y;t;…n .v≤Nt …vStrsm;s;>y;m(
34
JvrStu %lu mheêrkopp[.v" svRp;[ ,.Ot;' p[;,hro deh≤e N{ymnSt;pkr"
p[D;blv,RhWoRTs;hÓ;skr" ≈mKlmmoh;h;ropro/s'jnn" Jvryit-
245
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Charaka 31] crk s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrI,;,Iit Jvr" n;Nye Vy;/yStq; d;®,; b˛p{v; du…íikTSy;í y-


q;åym(
s svRrog;…/pit" n;n;ityRGyo…nWu c b¸…v/w" xBdwr…./Iyte
sveR p[;,.Ot" sJvr; Ev j;yNte sJvr; Ev im[yNte c s mh;moh" te-
n;…..Ut;" p[;Gdwihk˘ deihn" kmR ik'…cd…p n Smr≤Nt svRp;[ ,.Ot;' c
Jvr Ev;Nte p[;,;n;dˇe 35
t] pUvÂ
R pdxRne Jvr;d* v; iht' l~vxnmptpR,' v; JvrSy;m;xym-
muTqTv;t( tt" kW;yp;n;>y©òehSvedp[dhe p·rWek;nulpe nvmn…vrec-
n;Sq;pn;nuv;snopxmnnSt"kmR/pU /Ump;n;Ôn=Ir.ojn…v/;n' c
yq;Sv' yuKTy; p[yoJym( 36
jI,RJvreWu tu sve„R vev sipRW" p;n' p[xSyte yq;Sv*W/y…sıSy sipR-
ihR òeh;√;t' xmyit s'Sk;r;t( kf˘ xwTy;t( …pˇmU„m;,' c tSm;∆I,R-
JvreWu sve„R vev sipRihRtmudk…mv;…¶Plu∑We u {Vye‚„vit 37
.v≤Nt c;]--
yq; p[Jv…lt' veSm p·riWç≤Nt v;·r,;
nr;" x;≤Ntm….p[Te y tq; jI,RJvre `Otm( 38
òeh;√;t' xmyit xwTy;t( …pˇ' …nyCzit
`Ot' tuLygu,' doW' s'Sk;r;ˇu jyet( kfm( 39
n;Ny" òehStq; k…ít( s'Sk;rmnuvtRte
yq; sipRrt" sipR" svRòhe oˇm' mtm( 40
g¥oˇ_o y" pun" XlokìrqR" smnugIyte
t√‰…ˇ_Vyvs;y;q| i√®ˇ_˘ t• gÁRte 41
t] Xlok;" --
i]…v/' n;mpy;Ryhw tRe 'u pç…v/' gdm(
246
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ind;nSq;nm( 1 [Charaka 31]

gdl=,py;Ry;n( Vy;/e" pç…v/' g[hm( 42


Jvrm∑…v/' tSy p[’∑;s•k;r,m(
pUvÂ
R p' c Âp' c .eWj' s'gh[ ,e c 43
Vy;jh;r JvrSy;g[e …nd;ne …vgtJvr"
.gv;n…¶vex;y p[,t;y punvRs"u 44
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te …nd;nSq;ne Jvr…nd;n' n;m
p[qmoå?y;y" 1

247
i√tIyoå?y;y"
aq;to rˇ_…pˇ…nd;n' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h.gv;n;]ey" 2
…pˇ' yq;.Ut' loiht…pˇ…mit s'D;' l.te td( Vy;:y;Sy;m" 3
yd; jNtuyvR ko∂;lkkordUWp[;y;<y•;…n .u¤π .Oxo„,tI+,m…p c;Ny-
d•j;t' …n„p;vm;Wk⁄lTqsUp=;rops'iht' d…/d…/m<@od…êTk$(vr;-
Mlk;…Ôkopsek˘ v; v;r;hm;ihW;…vkm;TSygVy…p…xt' …p<y;k…p-
<@;lux„u kx;kopiht' mUlksWRplxunkrÔ…xg[u m/u…xg[u %@yUW
.UStO,sumu%sursk⁄#ºrkg<@Irk;lm;lkp,;Rs=vkf…,JZkopd'x'
sur;s*vIrtuWodkmwrye medkm/Ulkxuˇ_k⁄vlbdr;Mlp[;y;nup;n' v;
…p∑;•oˇr.U…yœm( ¨„,;….t¢o v;åitm;]mitvel' v;ååm' py" …pbit
pys; smXn;it r*ih,Ik˘ k;,kpot' v; sWRptwl=;r…sı' k⁄lTq-
…p<y;kj;Mbvlk⁄cpKvw" x*…ˇ_kìv;R sh =Ir' …pbTyu„,;….t¢" t-
Sywvm;crt" …pˇ' p[kopm;p¥te loiht' c Svp[m;,mitvtRte
t‚Smn( p[m;,;itvOˇe …pˇ' p[k…⁄ pt' xrIrmnuspR¥dev y’TPlIhp[.v;,;'
loihtvh;n;' c ßots;' loiht;….„yNdguÂ…, mu%;Ny;s;¥ p[it®N/
y;t( tdev loiht' dUWyit 4
s'sg;RLloihtp[dWU ,;LloihtgN/v,;Rn…u v/;n;∞ …pˇ' loiht…pˇ…m-
Ty;c=te 5
tSyem;…n pUvÂR p;…, .v≤Nt t¥q; -- an•;….l;W" .uˇ_Sy …vd;h"
xuˇ_;MlgN/rs ¨Ì;r" zderR .I+,m;gmn' zidRtSy bI.Tst; Svr.edo
g;];,;' sdn' p·rd;h" mu%;ım;gm îv lohloihtmTSy;mg‚N/Tv…m-
v c;SySy rˇ_h·rth;·r{Tvm©;vyvx’NmU]Svedl;l;…sÏ;,k;Sy-
k,Rml…p@ko…lk;…p@k;n;m( a©vedn; loihtnIlpItXy;v;n;m-
248
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ind;nSq;nm( 2 [Charaka 32]

…cR„mt;' c Âp;,;' Sv“e dxRnm.I+,…mit loiht…pˇpUvÂ


R p;…, .v≤Nt
6
¨p{v;Stu %lu d*bRLy;rock;…vp;kê;sk;sJvr;tIs;rxo©xoWp;-
<@ürog;" Svr.edí 7
m;g*R punrSy √* Ë?v| c;/í
tä¸Xle„m…, xrIre Xle„ms'sg;Rd?U v| p[itp¥m;n' k,Rn;…sk;ne];Sye-
>y" p[Cyvte b¸v;te tu xrIre v;ts'sg;Rd/" p[itp¥m;n' mU]purIWm;-
g;R>y;' p[Cyvte b¸Xle„mv;te tu xrIre Xle„mv;ts'sg;Rdd( v( ;v…p m;g*R
p[itp¥te t* m;g*R p[itp¥m;n' sve>R y Ev yqoˇ_É>y" %e>y" p[Cyvte
xrIrSy 8
t] ydU?vR.;g' tt( s;?y' …vrecnop£m,IyTv;√◊*W/Tv;∞ yd/o.;g'
t¥;Py' vmnop£m,IyTv;dLp*W/Tv;∞ ydu.y.;g' tds;?y' vmn…v-
recn;yo…gTv;dn*W/Tv;∞eit 9
rˇ_…pˇp[kopStu %lu pur; d=yDod≠?v'se ®{kop;mW;R…¶n; p[;…,n;' p-
·rgtxrIrp[;,;n;m.vJJvrmnu 10
tSy;xuk;·r,o d;v;¶e·rv;pittSy;Ty…ykSy;xu p[x;NTyw p[yittVy'
m;];' dex' k;l' c;….s…m+y s'tpR,ne ;ptpR,ne v; mOdmu /ur…x…xrit-
ˇ_kW;ywr>yv∂;yw"R p[dhe p·rWek;vg;hs'SpxRnvw mR n;¥wv;R tr;vihtenie t
11
.v≤Nt c;]--
s;?y' loiht…pˇ' t¥dU?v| p[itp¥te
…vrecnSy yo…gTv;ä¸Tv;∫eWjSy c 12
…vrecn' tu …pˇSy jy;q| prm*W/m(
yí t];Nvy" Xle„m; tSy c;n/m' SmOtm( 13
249
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Charaka 32] crk s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

.ve¥og;vh' t] m/ur' cwv .eWjm(


tSm;t( s;?y' mt' rˇ_˘ ydU?v| p[itp¥te 14
tˇ_˘ tu yd/o.;g' t¥;Py…mit …n…ítm(
vmnSy;Lpyo…gTv;dLpTv;∫eWjSy c 15
vmn' ih n …pˇSy hr,e ≈eœmuCyte
yí t];Nvyo v;yuStCz;Nt* c;vr' SmOtm( 16
t∞;yog;vh' t] kW;y' itˇ_k;…n c
tSm;¥;Py' sm;:y;t' yduˇ_mnulomgm( 17
rˇ_…pˇ' tu yNm;g*R √;v…p p[itp¥te
as;?y…mit jJZÉy' pUvoRˇ_;dev k;r,;t( 18
nih s'xo/n' ik'…cdSTySy p[itm;gRgm(
p[itm;g| c hr,' rˇ_…pˇe …v/Iyte 19
Evmevopxmn' svRxo n;Sy …v¥te
s's∑O We u c doWeWu svR…jCzmn' mtm( 20
îTyuˇ_˘ i]…v/odkú˘ rˇ_˘ m;gR…vxeWt"
E>yStu %lu het>u y" ik'…cTs;?y' n …s?yit 21
p[„e yopkr,;.;v;∂*r;TMy;√Ÿ¥doWt"
akmRtí s;?yTv' k…í{ogoåitvtRte 22
t];s;?yTvmek˘ Sy;t( s;?yy;Pyp·r£m;t(
rˇ_…pˇSy …vD;n…md' tSyopidXyte 23
yt( ’„,mqv; nIl' y√; x£/nu„p[.m(
250
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ind;nSq;nm( 2 [Charaka 32]

rˇ_…pˇms;?y' t√;sso rÔn' c yt( 24


.Ox' pUTyitm;]' c svoRp{vv∞ yt(
blm;'s=ye y∞ t∞ rˇ_m…s≤ımt( 25
yen cophto rˇ_˘ rˇ_…pˇen m;nv"
pXye∂X» y' …vy∞;…p t∞;s;?y' n s'xy" 26
t];s;?y' p·rTy;Jy' y;Py' yàen y;pyet(
s;?y' c;viht" …sıwmWRe jw" s;/ye≤∫Wk™ 27
t] Xlok*--
k;r,' n;m…nvOiR ˇ' pUvÂ
R p;<yup{v;n(
m;g*R doW;nubN/' c s;?yTv' n c hetmu t( 28
…nd;ne rˇ_…pˇSy Vy;jh;r punvRs"u
vItmohrjodoWlo.m;nmdSpOh" 29
îTy;…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te …nd;nSq;ne rˇ_…pˇ…nd;n' n;m
i√tIyoå?y;y" 2

251
tOtIyoå?y;y"
aq;to guLm…nd;n' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
îh %lu pç guLm; .v≤Nt t¥q;--v;tguLm" …pˇguLm" Xle„mguLmo
…ncyguLm" xo…,tguLm îit 3
Ev'v;idn' .gvNtm;]eym…¶vex ¨v;c kq…mh .gvn( pç;n;' guLm;n;'
…vxeWm….j;nImhe nÁ…vxeW…v{og;,;m*W/…vd…p ….Wk™ p[xmns-
mqoR .vtIit 4
tmuv;c .gv;n;]ey"--smuTq;npUv R p…l©vednopxy…vxeW>e yo …v-
xeW…vD;n' guLm;n;' .vTyNyeW;' c rog;,;m…¶vex tˇu %lu guLmeWCU y-
m;n' …nbo/ 5
yd; pu®Wo v;tlo …vxeW,e Jvrvmn…vrecn;tIs;r;,;mNytmen kxRnne
k…xRto v;tlm;h;rm;hrit xIt' v; …vxeW,e ;itm;]m( aòehpUvRe v;
vmn…vrecne …pbit anudI,;| v; zidRmdu Iryit ¨dI,;Rn( v;tmU]purIW-
veg;…•®,≤ı aTy…xto v; …pbit nvodkmitm;]m( aits'=o….,; v;
y;nen y;it aitVyv;yVy;y;mm¥xok®…cv;R a….`;tmOCzit v;
…vWm;snxynSq;ncõ±£m,sevI v; .vit aNy√; ik'…cdev…' v/'
…vWmmitm;]' Vy;y;mj;tm;r.te tSy;pc;r;√;t" p[kopm;p¥te 6
s p[k…⁄ pto v;yumhR ;ßotoånup…[ vXy r*+y;t( ki#nI.Utm;PluTy …pÆ<@-
toåvSq;n' kroit ˙id bSt* p;êRyon;R>y;' v; s xUlmupjnyit g[NqI'
í;nek…v/;n( …pÆ<@tí;vitœte s …pÆ<@tTv;d( guLm îTy…./Iyte s
m¸r;/mit mu¸rLpTvm;p¥te a…nyt…vpul;,uvde ní .vit clTv;√;-
yo" mu¸" …ppI…lk;s'pc[ ;r îv;©ºWu tod.edSf⁄r,;y;ms˚ocsui¢hWRp-[
252
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ind;nSq;nm( 3 [Charaka 33]

lyodyb¸l" td;tur" sUCyev xïnev c;….s'…vım;Tm;n' mNyte a…p c


idvs;Nte JvyRte xu„yit c;Sy;Sym( ¨Cz±v;síop®?yte ˙„y≤Nt c;Sy
rom;…, vedn;y;" p[;du.;Rve PlIh;$op;N]kÀjn;…vp;kod;vtR©m-
dRmNy;…xr" xƒxUlb[›rog;íwnmup{v≤Nt ’„,;®,p®WTvõ(n%nyn-
vdnmU]purIWí .vit …nd;noˇ_;…n c;Sy nopxerte …vprIt;…n copxe-
rt îit v;tguLm" 7
twrve tu kxRn"w k…xRtSy;Mllv,k$uk=;ro„,tI+,xuˇ_Vy;p•m¥h-
·rtkfl;Ml;n;' …vd;ihn;' c x;k/;Nym;'s;dIn;mupyog;djI,;R?y-
xn;{*+y;nugte c;m;xye vmnmitvel' s'/;r,' v;t;tp* c;itsevm;-
nSy …pˇ' sh m;®ten p[kopm;p¥te 8
tt( p[k…⁄ pt' m;®t a;m;xywkdexe s'vTyR t;nev vedn;p[k;r;nupjnyit
y ¨ˇ_; v;tguLme …pˇ' Tven' …vdhit k⁄=* ˙¥ur…s k<#º c s …vdÁ-
m;n" s/Um…mvoÌ;rmuiÌrTyMl;‚Nvt' guLm;vk;xí;Sy dÁte dUyte /U-
Pyte Ë„m;yte ‚Sv¥it ÆKl¥it …x…ql îv Spx;RshoåLprom;çí .-
vit Jvr.[mdvqu…pp;s;glt;lum% u xoWp[moh…v@±.de ;íwnmup{v≤Nt
h·rth;·r{Tvõ(n%nynvdnmU]purIWí .vit …nd;noˇ_;…n c;Sy nop-
xerte …vprIt;Nyupxert îit …pˇguLm" 9
twrve tu kxRn"w k…xRtSy;Tyxn;dit≤òG/gu®m/urxIt;xn;t( …p∑e=-u
=Iritlm;Wgu@…v’itsevn;NmNdkm¥;itp;n;ı·rtk;itp[,ny;d;nUp*
dkg[;Mym;'s;it.=,;t( s'/;r,;dbu.=u Sy c;itp[g;!mudp;n;t( s'=o-
.,;√;xrIrSy Xle„m; sh m;®ten p[kopm;p¥te 10
t' p[k…⁄ pt' m;®t a;m;xywkdexe s'vTyR t;nev vedn;p[k;r;nupjnyit y
¨ˇ_; v;tguLme Xle„m; TvSy xItJvr;rock;…vp;k;©mdRhWR˙{og-
CzidR…n{;lSyStw…mTyg*rv…xro….t;p;nupjnyit a…p c guLmSy
SqwygR *rvk;i#Ny;vg;!su¢t;" tq; k;sê;sp[itXy;y;n( r;jy+m;,'
c;itp[vı O " êwTy' Tvõ(n%nynvdnmU]purIWeWpU jnyit …nd;noˇ_;…n
253
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Charaka 33] crk s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

c;Sy nopxerte …vprIt;…n copxert îit Xle„mguLm" 11


i]doWhet…u l©s…•p;te tu s;…•p;itk˘ guLmmupidx≤Nt k⁄xl;"
s…vp[itiWıop£mTv;ds;?yo …ncyguLm" 12
xo…,tguLmStu %lu ‚S]y; Ev .vit n pu®WSy g.Rkoœ;tRv;gmnvw-
xe„y;t(
p;rtN}y;dvwx;r¥;t( sttmupc;r;nuro/;Tv; ved;nudI,;Rnpu ®N/Ty; a;-
mg.eR v;åPy…crpitteåqv;åPy…crp[j;t;y; At* v; v;tp[kop,;Ny;-
sevm;n;y;" …=p[' v;t" p[kopm;p¥te 13
s p[k…⁄ pto yo…nmu%mnup…[ vXy;tRvmup®,≤ı m;…s m;…s td;tRvmup®-
?ym;n' k⁄…=m….v/Ryit
tSy;" xUlk;s;tIs;rCz¥Rrock;…vp;k;©mdR…n{;lSyStw…mTykf-
p[sk
e ;" smupj;yNte Stnyoí StNym( aoœyo" Stnm<@lyoí k;„<yRm(
aTyq| Gl;…ní=uWo" mUCz;R ˙Ll;s" dohd" êyquí p;dyo" ÈW∞oÌmo
romr;Jy;" yoNy;í;$;lTvm( a…p c yoNy; d*gRN?ym;ß;víopj;mte
kÉvlí;Sy; guLm" …pÆ<@t Ev SpNdte t;mg.;| g….R,I…mTy;¸mU!R ;"14
EW;' tu %lu pç;n;' guLm;n;' p[;g….…nvOˇR ·e rm;…n pUvÂ
R p;…, .v≤Nt t-
¥q;--an•;….lW,m( arock;…vp;k* a…¶vwWMy' …vd;ho .uˇ_Sy
p;kk;le c;yuKTy; z¥uÌR ;r* v;tmU]purIWveg;n;' c;p[;du.;Rv" p[;du.tRU ;n;'
c;p[v…O ˇrIWd;gmn' v; v;txUl;$op;N]kÀjn;p·rhWR,;itvOˇpurIWt;"
abu.=u ; d*bRLy' s*ihTySy c;shTv…mit 15
sve„R v…p %LvetWe u guLmeWu n k…í√;t;Îte s'.vit guLm"
teW;' s;…•p;itkms;?y' D;Tv; nwvop£met EkdoWje tu yq;Svm;rM.'
p[,yet( s's∑O ;'Stu s;/;r,en kmR,opcret(
y∞;NydPy…v®ı' mNyet tdPyvc;ryei√.Jy gu®l;`vmup{v;,;' guÂ-
nup{v;'STvrm;,…íikTse∆;`Ny…mtr;n(
254
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ind;nSq;nm( 3 [Charaka 33]

Tvrm;,Stu …vxeWmnupl.m;no guLme„v;Ty…ykÉ kmR…, v;t…cik‚Tst'


p[,yet( òehSved* v;thr* òehops'iht' c mOdu …vrecn' bStI'í aMll-
v,m/ur;'í rs;n( yuKTy;åvc;ryet(
m;®te Áupx;Nte SvLpen;…p p[yàen xKyoåNyoå…p doWo …nyNtu' guLme‚„v-
it 16
.vit c;]--
guæLmn;m…nlx;≤Nt®p;yw" svRxo …v…/vd;c·rtVy;
m;®te Áv…jteåNymudI,| doWmLpm…p kmR …nhNy;t( 17
t] Xlok"--
s':y; …n…mˇ' Âp;…, pUv R pmq;…p c
id∑' …nd;ne guLm;n;mekdexí kmR,;m( 18
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te …nd;nSq;ne guLm…nd;n' n;m
tOtIyoå?y;y" 3

255
ctuqoRå?y;y"
aq;t" p[mhe …nd;n' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
i]doWkop…n…mˇ; …v'xit" p[mhe ; .v≤Nt …vk;r;í;preåp·rs':yey;"
t] yq; i]doWp[kop" p[mhe ;n….…nvRtyR it tq;ånuVy;:y;Sy;m" 3
îh %lu …nd;ndoWdU„y…vxeW>e yo …vk;r…v`;t.;v;.;vp[it…vxeW; .-
v≤Nt
yd; Áete ]yo …nd;n;id…vxeW;" prSpr' n;nub›NTyqv; k;lp[kW;Rd-
blIy;'soåqv;ånub›≤Nt n td; …vk;r;‚.invO…R ˇ" …cr;√;åPy….…nvRtNR te
tnvo v; .vNTyyqoˇ_svR…l©; v; …vpyRye …vprIt;" îit svR…vk;-
r…v/;t.;v;.;vp[it…vxeW;….…nvO…R ˇhet.u vR Tyuˇ_" 4
t]eme ]yo …nd;n;id…vxeW;" Xle„m…n…mˇ;n;' p[mhe ;,;m;ê….…nvO…R ˇkr;
.v≤Nt t¥q;--
h;ynkyvkcInko∂;lknwW/eTk$mukN⁄ dkmh;v[Iihp[modksugN/k;-
n;' nv;n;mitvelmitp[m;,en vopyog" tq; sipR„mt;' nvhre,mu ;WsU-
Py;n;' g[;My;nUp*dk;n;' c m;'s;n;' x;kitlpll…p∑;•p;ys’xr;-
…vlepI=u…vk;r;,;' =Irnvm¥mNdkd…v{vm/urt®,p[;y;,;' copyog"
mOj;Vy;y;mvjRn' Sv“xyn;snp[s©" yí k…íi√…/rNyoå…p Xle„mme-
domU]s'jnn" s svoR …nd;n…vxeW" 5
b¸{v" Xle„m; doW…vxeW" 6
b◊bı' medo m;'s' xrIrjKled" xu£˘ xo…,t' vs; m∆; lsIk; rsí*-
j" s':y;t îit dU„y…vxeW;" 7
]y;,;meW;' …nd;n;idvexWe ;,;' s…•p;te …=p[' Xle„m; p[kopm;p¥te p[;-
256
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ind;nSq;nm( 4 [Charaka 34]

git.UySTv;t( s p[k…⁄ pt" …=p[mve xrIre …vsOi¢' l.te xrIrxw…qLy;t(


s…vspRñ( xrIre medswv;idto …m≈I.;v' gCzit medsíwv b◊bıTv;-
Nmedsí gu,"w sm;ngu,.U…yœTv;t( s meds; …m≈I.vn( dUWyTyent( …v-
’tTv;t( s …v’to du∑ne medsopiht" xrIrKledm;'s;>y;' s'sg| gCz-
it Kledm;'syoritp[m;,;….vOıTv;t( s m;'se m;'sp[doW;t( pUitm;'s…p-
@k;" xr;…vk;kCz…pk;¥;" s'jnyit ap[’it.UtTv;t( xrIrKled'
pundUWR yn( mU]Tven p·r,myit mU]vh;n;' c ßots;' vÕ,b‚Stp[.v;,;'
med" Xledopiht;…n guÂ…, mu%;Ny;s;¥ p[it®?yte tt" p[mhe ;'SteW;'
SqwymR s;?yt;' v; jnyit p[’it…v’it.UtTv;t( 8
xrIrKledStu Xle„mmedo…m≈" p[…vxn( mU];xy' mU]Tvm;p¥m;n" Xlw-
‚„mkìr…e .dRx….gu,R ®w psOJyte vwWMyyuˇ_ì" t¥q;--
êetxItmUt…R pÆCzl;Cz≤òG/gu®m/urs;N{p[s;dmNdw" t] yen gu,ne k w -É
n;neknÉ v; .UyStrmupsOJyte tTsm;:y' g*,' n;m…vxeW' p[;“oit 9
te tu %…Lvme dx p[mhe ; n;m…vxeW,e .v≤Nt t¥q;-
¨dkmehí î=uv;…lk;rsmehí s;N{mehí s;N{p[s;dmehí xuKlmehí
xu£mehí xItmehí …skt;mehí xnwmhRe í a;l;lmehíeit 10
te dx p[mhe ;" s;?y;" sm;ngu,med" Sq;nkTv;t( kfSy p[;/;Ny;t(
sm…£yTv;∞ 11
t] Xlok;" Xle„mp[mhe …vxeW…vD;n;q;R .v≤Nt 12
aCz' b¸ …st' xIt' …ngRN/mudkopmm(
Xle„mkop;•ro mU]mudmehI p[mhe it 13
aTyqRm/ur' xItmIW≤TpÆCzlm;…vlm(
k;<@º=ru ss˚;x' Xle„mkop;t( p[mhe it 14
ySy pyuiR Wt' sU]' s;N{I.vit .;jne
257
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Charaka 34] crk s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

pu®W' kfkopen tm;¸" s;N{meihnm( 15


ySy s'hNyte mU]' ik'…ct( ik'…ct( p[sIdit
s;N{p[s;dmehIit tm;¸" Xle„mkopt" 16
xuKl' …p∑…n.' mU]m.I+,' y" p[mhe it
pu®W' kfkopen tm;¸" xuKlmeihnm( 17
xu£;.' xu£…m≈' v; mu¸mehR it yo nr"
xu£meihnm;¸St' pu®W' Xle„mkopt" 18
aTyqRm/ur' xIt' mU]' mehit yo .Oxm(
xItmeihnm;¸St' pu®W' Xle„mkopt" 19
mUt;RNmU]gt;n( doW;n,UNmehit yo nr"
…skt;meihn' …v¥;ˇ' nr' Xle„mkopt" 20
mNd' mNdmveg' tu ’Cz^÷ yo mU]yeCznw"
xnwmiRe hnm;¸St' pu®W' Xle„mkopt" 21
tNtubı…mv;l;l' …pÆCzl' y" p[mhe it
a;l;lmeihn' …v¥;ˇ' nr' Xle„mkopt" 22
îTyete dx p[mhe ;" Xle„mp[kop…n…mˇ; Vy;:y;t; .v≤Nt 23
¨„,;Mllv,=;rk$uk;jI,R.ojnopse…vnStq;åittI+,;tp;…¶s't;p
≈m£o/…vWm;h;ropse…vní tq;…v/xrIrSywv …=p[' …pˇ' p[kopm;p¥te
tˇu p[k…⁄ pt' tqwv;nupVU y;R p[mhe ;…nm;n( W$( …=p[trm….…nvRtyR it 24
teW;m…p tu %lu …pˇgu,…vxeW,e vw n;m…vxeW; .v≤Nt t¥q;--
=;rmehí k;lmehí nIlmehí loihtmehí m…Ôœmehí h;·r{mehíeit
258
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ind;nSq;nm( 4 [Charaka 34]

25
te WÆ@±.rev =;r;Mllv,k$uk…vßo„,w" …pˇgu,"w pUvvR ¥uˇ_; .v≤Nt
26
svR Ev te y;Py;" s's∑O doWmed" Sq;nTv;i√®ıop£mTv;∞eit 27
t] Xlok;" …pˇp[mhe …vxeW…vD;n;q;R .v≤Nt 28
gN/v,RrsSpxwyR qR ; =;rStq;…v/m(
…pˇkop;•ro mU]' =;rmehI p[mhe it 29
msIv,Rmjß' yo mU]mu„,' p[mhe it
…pˇSy p·rkope, t' …v¥;t( k;lmeihnm( 30
c;Wp=…n.' mU]mMl' mehit yo nr"
…pˇSy p·rkope, t' …v¥;•Ilmeihnm( 31
…vß' lv,mu„,' c rˇ_˘ mehit yo nr"
…pˇSy p·rkope, t' …v¥;{ˇ_meihnm( 32
m…Ôœodks'k;x' .Ox' …vß' p[mhe it
…pˇSy p·rkop;ˇ' …v¥;Nm;…Ôœmeihnm( 33
h·r{odks˚;x' k$uk˘ y" p[mhe it
…pˇSy p·rkop;ˇ' …v¥;ı;·r{meihnm( 34
îTyete W$( p[mhe ;" …pˇp[kop…n…mˇ; Vy;:y;t; .v≤Nt 35
kW;yk$uitˇ_Â=l`uxItVyv;yVy;y;mvmn…vrecn;Sq;pn…xro…vre
cn;ityogs'/;r,;nxn;….`;t;tpo√ºgxokxo…,t;itWekj;gr,…vWm
xrIrNy;s;nupsevm;nSy tq;…v/xrIrSywv …=¢' v;t" p[kopm;p¥te
259
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Charaka 34] crk s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

36
s p[k…⁄ ptStq;…v/e xrIre …vspRn( yd; vs;m;d;y mU]vh;…n ßot;'…s
p[itp¥te td; vs;mehm….…nvRtyR it yd; punmR∆;n' mU]bSt;v;kWRit td;
m∆mehm….…nvRtyR it yd; tu lsIk;' mU];xyeå….vhNmU]mnubN/'
Cyotyit lsIk;itb¸Tv;i√=ep,;∞ v;yo" %LvSy;itmU]p[v…O ˇs©'
kroit td; s mˇ îv gj" =rTyjß' mU]mveg' t' h‚Stmeihnm;c=te
aoj" punmR/ru Sv.;v' td( yd; r*+y;√;yu" kW;yTven;….s'sJO y mU];-
xyeå….vhit td; m/umhe ' kroit 37
îm;'ítur" p[mhe ;n( v;tj;ns;?y;n;c=te ….Wj" mh;Ty…ykTv;i√®ıo-
p£mTv;∞eit 38
teW;m…p pUvvR Ìu,…vxeW,e n;m…vxeW; .v≤Nt t¥q;--vs;mehí m∆;-
mehí h‚Stmehí m/umhe íeit 39
t] Xlok; v;tp[mhe …vxeW…vD;n;q;R .v≤Nt -- 40
vs;…m≈' vs;.' v; mu¸mehR it yo nr"
vs;meihnm;¸Stms;?y' v;tkopt" 41
m∆;n' sh mU],e mu¸mehR it yo nr"
m∆meihnm;¸Stms;?y' v;tkopt" 42
hStI mˇ îv;jß' mU]' =rit yo .Oxm(
h‚Stmeihnm;¸Stms;?y' v;tkopt" 43
kW;ym/ur' p;<@ü Â=' mehit yo nr"
v;tkop;ds;?y' t' p[tIy;Nm/umie hnm( 44
îTyete cTv;r" p[mhe ; v;tp[kop…n…mˇ; Vy;:y;t; .v≤Nt 45
260
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ind;nSq;nm( 4 [Charaka 34]

Ev' i]doWp[kop…n…mˇ; …v'xit" p[mhe ; Vy;:y;t; .v≤Nt 46


]yStu %lu doW;" p[k…⁄ pt;" p[mhe ;n….…nvRt…R y„yNt îm;…n pUvÂ
R p;…,
dxRy≤Nt t¥q;--j…$lI.;v' kÉxWe u m;/uymR ;SySy krp;dyo" su¢t;-
d;h* mu%t;luk<#xoW' …pp;s;m( a;lSy' ml' k;ye k;yÆCz{eWpU deh'
p·rd;h' su¢t;' c;©ºWu W$(pd…ppI…lk;….í xrIrmU];….sr,' mU]e c mU-
]doW;n( …vß' xrIrgN/' …n{;' tN{;' c svRk;l…mit 47
¨p{v;Stu %lu p[mie h,;' tO„,;tIs;rJvrd;hd*bRLy;rock;…vp;k;" pU-
itm;'s…p@k;ljI…v{?y;dyí tTp[s©;∫v≤Nt 48
t] s;?y;n( p[mhe ;n( s'xo/nopxmnwyqR ;hRmpu p;dy'…íikTseidit 49
.v≤Nt c;]"--
gO›m>yvh;yeWR u ò;ncõ±£m,i√Wm(
p[mhe " …=p[m>yeit nI@&m…mv;<@j" 50
mNdoTs;hmitSqUlmit≤òG/' mh;xnm(
mOTyu" p[mhe Âpe, …=p[m;d;y gCzit 51
ySTv;h;r' xrIrSy /;tus;Mykr' nr"
sevte …v…v/;í;Ny;íe∑;" s su%mXnute 52
t] Xlok;"--
hetVu y;R…/…vxeW;,;' p[mhe ;,;' c k;r,m(
doW/;tusm;yogo Âp' …v…v/mev c 53
dx Xle„m’t; ySm;t( p[mhe ;" W$( c …pˇj;"
yq; c v;yuítur" p[mhe ;n( k⁄®te blI 54
s;?y;s;?y…vxeW;í pUvÂ
R p;<yup{v;"
261
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Charaka 34] crk s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[mhe ;,;' …nd;neå‚Smn( …£y;sU]' c .;iWtm( 55


îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te …nd;nSq;ne p[mhe …nd;n' n;m
ctuqoRå?y;y" 4

262
pçmoå?y;y"
aq;t" k⁄iœ…nd;n' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
s¢ {Vy;…, k⁄œ;n;' p[’it…vR’itm;p•;…n .v≤Nt
t¥q;--]yo doW; v;t…pˇXle„m;," p[kop,…v’t;" dU„y;í xrIr/;-
tvSTvÑ;'sxo…,tlsIk;ítu/;R doWop`;t…v’t; îit
Ett( s¢;n;' s¢/;tukmev©tm;jnn' k⁄œ;n;m( at"p[.v;<y….…nvRt-R
m;n;…n kÉvl' xrIrmuptp≤Nt 3
n c ik…çd‚St k⁄œmekdoWp[kop…n…mˇm( a‚St tu %lu sm;np[’tI-
n;m…p k⁄œ;n;' doW;'x;'x…vkLp;nubN/Sq;n…v.;gen vedn;v,RsS' q;n-
p[.;vn;m…cik‚Tst…vxeW"
s s¢…v/oå∑;dx…v/oåp·rs':yey…v/o v; .vit
doW; ih …vkLpnw…vRkLPym;n; …vkLpy≤Nt …vk;r;n( aNy];s;?y.;-
v;t(
teW;' …vkLp…vk;rs':y;neåitp[s©m….smI+y s¢…v/mev k⁄œ…vxe-
Wmupde+y;m" 4
îh v;t;idWu i]Wu p[k…⁄ pteWu Tvg;dI'ítur" p[dWU yTsu v;teå…/ktre kp;-
lk⁄œm….…nvRttR e …pˇe Tv*duMbr' Xle„m…, m<@lk⁄œ' v;t…pˇyoAR„y-
…j◊' …pˇXle„m,o" pu<@rIk˘ Xle„mm;®tyo" …s?mk⁄œ' svRdoW;….vOı*
k;k,km….…nvRttR e EvmeW s¢…v/" k⁄œ…vxeWo .vit
s cwW .UyStrtmt" p[’t* …vkLPym;n;y;' .UysI' …vk;r…vkLps'
:y;m;p¥te 5
t]ed' svRkœ⁄ …nd;n' sm;senopde+y;m"--
xIto„,VyTy;smn;nupVU yoRpsevm;nSy tq; s'tpR,;ptpR,;>yvh;yR-
263
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Charaka 35] crk s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

VyTy;s' m/uf;…,tmTSylk⁄cmUlkk;km;cI" sttmitm;]mjI,eR c


smXnt" …c…l…cm' c pys; h;ynkyvkcInko∂;lkkordUWp[;y;-
…, c;•;…n =Ird…/t£kolk⁄lTqm;W;tsIk⁄sMu .òehv≤Nt Etwrve ;it-
m;]' suihtSy c Vyv;yVy;y;ms't;p;nTyupsevm;nSy .y≈ms't;po-
phtSy c shs; xItodkmvtrt" …vdG/' c;h;rj;tmnuÆLl:y …v-
d;hINy>yvhrt" zidR c p[itflt" òeh;'í;itcrt" ]yo doW;" yugpt(
p[kopm;p¥Nte Tvg;dyíTv;r" xw…qLym;p¥Nte teWu …x…qleWu doW;" p[-
k⁄…pt;" Sq;nm…/gMy s'itœm;n;St;nev Tvg;dIn( dUWyNt" k⁄œ;Ny….-
…nvRtyR ≤Nt 6
teW;…mm;…n pUv R p;…, .v≤Nt t¥q; aSvednmitSvedn' p;®„ymit-
Xl+,t; vwv<yRm( k<@U…nRStod" su¢t; p·rd;h" p·rhWoR lomhWR" %-
rTvmU„m;y,' g*rv' êy/uvIRsp;Rgmnm.I+,' c k;ye k;yÆCz{eWpU deh"
pKvdG/d∑.¶=topSv…lte„vitm;]' vedn; SvLp;n;m…p c v,;Rn;'
dui∑rs'roh,' ceit 7
ttoånNtr' k⁄œ;Ny….…nvRtNR te teW;…md' vedn;v,RsS' q;np[.;vn;m…vxe-
W…vD;n' .vit t¥q;-Â=;®,p®W;…, …vWm…vsOt;…n %rpyRNt;…n
tnUNyu√ˇO bihStnU…n su¢vTsu¢;…n ˙iWtlom;…ct;…n …nStodb¸l;Ny-
Lpk<@Ud;hpUylsIk;Ny;xugitsmuTq;n;Ny;xu.de I…n jNtum≤Nt ’„,;-
®,kp;lv,;R…n c kp;lk⁄œ;nIit …v¥;t( 1
t;m[;…, t;m[%rromr;jI….rvnı;…n bhl;…n b¸bhlpUyrˇ_lsIk;…n
k<@UKledkoqd;hp;kvNTy;xugitsmuTq;n.edI…n ss't;p…£mI…, p-
KvoduMbrflv,;RNy*duMbrk⁄œ;nIit …v¥;t( 2
≤òG/;…n guÂ<yuTse/v≤Nt Xl+,‚SqrpItpyRNt;…n xuKlrˇ_;v.;s;…n
xuKlromr;jIsNt;n;…n b¸blhxuKl…pÆCzlß;vI…, b¸Kledk<@U-
…£mI…, sˇ_gitsmuTq;n.edI…n p·rm<@l;…n m<@lk⁄œ;…n …v¥;t(
3
264
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ind;nSq;nm( 5 [Charaka 35]

p®W;<y®,v,;R…n bihrNt"Xy;v;…n nIlpItt;m[;v.;s;Ny;xugits-


muTq;n;NyLpk<@UKled…£mI…, d;h.ed…nStodp;kb¸l;…n xUkophto-
pmvedn;NyuTs•m?y;…n tnupyRNt;…n kkúx…p@k;…ct;…n dI`Rp·rm-
<@l;NyO„y…j◊;’tI…• A„y…j◊;nIit …v¥;t( 4
xuKlrˇ_;v.;s;…n rˇ_pyRNt;…n rˇ_r;jI…sr;sNtt;NyuTse/v≤Nt b¸b-
hlrˇ_pUylsIk;…n k<@U…£…md;hp;kvNTy;xugitsmuTq;n.edI…n pu-
<@rIkpl;xs'k;x;…n pu<@rIk;,Iit …v¥;t( 5
p®W;®,;…n …vxI,RbihStnUNyNt"≤òG/;…n xuKlrˇ_;v.;s;…n b¸Ny-
Spvedn;NyLpk<@Ud;hpUylsIk;…n l`usmuTq;n;NyLp.ed…£mI<y-
l;bup„u ps˚;x;…n …s?mk⁄œ;nIit …v¥;t( 6
k;k,≤Ntk;v,;RNy;d* pç;ˇu svRkœ⁄ …l©sm‚Nvt;…n p;pIys; svR-
k⁄œ…l©s'.ven;nekv,;R…n k;k,;nIit …v¥;t(
t;Nys;?y;…n s;?y;…n pun·rtr;…, 8
t] yds;?y' tds;?yt;' n;itvtRne s;?y' pun" ik'…ct( s;?yt;mitvtRte
kd;…cdpc;r;t(
s;?y;…n ih W$( k;k,kvJy;RNy…cikTSym;n;Nypc;rto v; doWwr….-
„yNdm;n;Nys;?yt;mupy;≤Nt 9
s;?y;n;m…p Áup+e ym;,;n;' TvÑ;'sxo…,tlsIk;koqKleds'Svedj;"
…£myoå….mUCz≥≤Nt te .=yNtSTvg;dIn( doW;" pundUWR yNt îm;nup{v;n(
pOqk™ pOqguTp;dy≤Nt--t] v;t" Xy;v;®,v,Rm( p®Wt;m…p c r*+y-
xUlxoWtodvepquhWRs˚oc;y;sStM.sui¢.ed.©;n( …pˇ' d;hSvedKled-
koqß;vp;kr;g;n( Xle„m; TvSy êwTyxwTyk<@USqwygR *rvoTse/opòe-
hoplep;n( …£myStu Tvg;dI'ítur" …sr;" ò;yUí;SqINy…p c t®,;Ny;-
ddte 10
aSy;' cwv;vSq;y;mup{v;" k⁄i∑h' SpOx≤Nt t¥q;--p[ßv,m©.ed"
265
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Charaka 35] crk s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

ptn;Ny©;vyv;n;' tO„,;Jvr;tIs;rd;hd*bRLy;rock;…vp;k;í tq;-


…v/ms;?y' …v¥;idit 11
.v≤Nt c;]--
s;?yoåy…mit y" pUv| nro rogmup=e te
s ik'…cTk;lm;s;¥ mOt Ev;vbu?yte 12
yStu p[;gev roge>yo rogeWu t®,eWu v;
.eWj' k⁄®te sMyk™ s …cr' su%mXnute 13
yq; ÁLpen yàen …z¥te t®,St®"
s Ev;itp[vı
O Stu …z¥teåitp[yàt" 14
Evmev …vk;roå…p t®," s;?yte su%m(
…vvOı" s;?yte ’Cz^;ds;?yo v;å…p j;yte 15
t] Xlok"--
s':y; {Vy;…, doW;í hetv" pUvlR =,m(
Âp;<yup{v;íoˇ_;" k⁄œ;n;' k*iœkÉ pOqk™ 16
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te …nd;nSq;ne k⁄œ…nd;n' n;m
pçmoå?y;y" 5

266
Wœoå?y;y"
aq;t" xoW…nd;n' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
îh %lu cTv;·r xoWSy;ytn;…n .v≤Nt t¥q;--s;hs' s'/;r,' =yo
…vWm;xn…mit 3
t] s;hs' xoWSy;ytn…mit yduˇ_˘ tdnuVy;:y;Sy;m" yd; pu®Wo dub-R
lo ih sn( blvt; sh …vgO ;it aitmht; v; /nuW; Vy;yCzit j-
Lpit v;åPyitm;]m( aitm;]' v; .;rmu√hit aPsu v; Plvte c;itdUrm(
¨Ts;dnpd;`;tne v;åitp[g;!m;sevte aitp[’∑' v;å?v;n' &tm….pt-
it a….hNyte v; aNy√; ik'…cdev…' v/' …vWmmitm;]' v; Vy;y;mj;t-
m;r.te tSy;itm;]e, kmR,or" =<yte
tSyor"=tmupPlvte v;yu"
s t];v‚Sqt"Xle„m;,mur"Sqmups'gÁO …pˇ' c dUWyn( …vhrTyU?vRm/-
‚StyRk™ c
tSy yo'åx" xrIrsN/In;…vxit ten;Sy jOM.;å©mdoR Jvríopj;yte
ySTv;m;xym>yupiw t ten rog; .v≤Nt ¨rSy; arockí y" k<#m….-
p[p¥te k<#Stenod≠?v'Syte Svrí;vsIdit y" p[;,vh;…n ßot;'SyNveit
ten ê;s" p[itXy;yí j;yte y" …xrSyvitœte …xrStenophNyte tt"
=,n;∞wvorso …vWmgitTv;∞ v;yo" k<#Sy cod≠?v'sn;t( k;s"
sttmSy s'j;yte s k;sp[s©;dur…s =te xo…,t' œIvit xo…,t;g-
mn;∞;Sy d*bRLymupj;yte Evmete s;hsp[.v;" s;h…skmup{v;" SpO-
x≤Nt
tt" s ¨pxoW,wrte ®w p{vw®p&t" xnw" xnw®pxu„yit
tSm;t( pu®Wo mitm;n( blm;Tmn" smI+y tdnuÂp;…, km;R<y;r.et
ktu| blsm;/;n' ih xrIr' xrIrmUlí pu®W îit 4
267
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Charaka 36] crk s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

.vit c;]--
s;hs' vjRyte ( kmR r=ÔI…vtm;Tmn"
jIvn( ih pu®WÆSTv∑' kmR," flmXnute 5
s'/;r,' xoWSy;vtn…mit yduˇ_˘ tdnuVy;:y;Sy;m"-yd; pu®Wo r;j-
smIpe .tu"R smIpe v; gurov;R p;dmUle ¥Uts.mNy' v; st;' sm;j' S]I-
m?y' v; smnup…[ vXy y;nwv;RåPyu∞;vcwr….y;n( .y;t( p[s©;d≠/I[ mÊv;-
ıO…,Tv;√; …n®,?y;gt;n( v;tmU]purIWveg;n( td; tSy s'/;r,;√;yu"
p[kopm;p¥te s p[k…⁄ pt" …pˇXle„m;,* smudIyoR?vRm/‚StyRk™ c …v-
hrit ttí;'x…vxeW,e pUvvR CzrIr;vyv…vxeW' p[…vXy xUlmupjnyit
….n…ˇ purIWmuCzoWyit v; p;êeR c;it®jit a's;vvmOdn( ;it k<#-
murí;v/mit …xríoph≤Nt k;s' ê;s' Jvr' Svr.ed' p[itXy;y' copj-
nyit tt" s ¨pxoW,wrte ®w p{vw®p&t" xnw" xnw®pxu„yit
tSm;t( pu®Wo mitm;n;Tmn" x;rIre„vev yog=emkreWu p[ytet …vxeW,e
xrIr' ÁSy mUl' xrIrmUlí pu®Wo .vit 6
.vit c;]--
svRmNyt( p·rTyJy xrIrmnup;lyet(
td.;ve ih .;v;n;' sv;R.;v" xrI·r,;m( 7
=y" xoWSy;ytn…mit yduˇ_˘ tdnuVy;:y;Sy;m"--yd;pu®Woåitm;]'
xok…cNt;p·rgt˙dyo .vit È„yoRTk<#;.y£o/;id….v;R sm;…vXyte
’xo v; sn( Â=;•p;nsevI .vit dublR p[’itrn;h;roåLp;h;ro v; .-
vit td; tSy ˙dySq;yI rs" =ymupiw t s tSyop=y;CzoW' p[;“oit
ap[tIk;r;∞;nub?yte y+m,; yqopde+ym;,Âpe, 1
yd; v;pu®WoåithW;Rditp[sˇ_.;v" ‚S]„vitp[s©m;r.te tSy;itm;]p[-
s©;{et" =ymeit
=ym…p copgCzit ret…s yid mn" S]I>yo nwv;Sy …nvtRte tSy c;-
itp[,Its˚LpSy mwqnu m;p¥m;nSy n xu£˘ Kp[vtRtåe itm;]op=I,ret-
268
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ind;nSq;nm( 6 [Charaka 36]

STv;t( tq;åSy v;yuVy;RyCzm;nxrIrSywv /mnIrnup…[ vXy xo…,tv;-


ihnISt;>y" xo…,t' p[Cy;vyit tCz⁄£=y;dSy pun" xu£m;ge,R xo-
…,t' p[vtRte v;t;nustO …l©m(
aq;Sy xu£=y;Czo…,tp[vtRn;∞ sN/y" …x…qlI.v≤Nt r*+ymupj;-
yte .Uy" xrIr' d*bRLym;…vxit v;yu" p[kopm;p¥te s p[k…⁄ pto v…xk˘
xrImnuspR•du IyR Xle„m…pˇe p·rxoWyit m;'sxo…,te p[Cy;vyit Xle-
„m…pˇe s'®jit p;êeR avmOdn;Ty's* k<#mud?( v'sit …xr" Xle„m;,mu-
pTKleXy p[itpUryit Xle„m,; sN/I'í p[pI@yn( kroTy©mdRmrock;-
…vp;k* c …pˇXle„moTKlex;t( p[itlomgTv;∞ v;yuJvRr' k;s' ê;sm(
Svr.ed' p[itXy;y' copjnyit s k;sp[s©;dur…s=te xo…,t' œIvit
xo…,tgmn;∞;Sy d*bRLymupj;yte tt" s ¨pxoW,wrte ®w p{vw®p&t"
xnw" xnw®pxu„yit
tSm;t( pu®Wo mitm;n;Tmn" xrIrmnur=Hz⁄£mnur=et(
pr; ÁeW; fl…nvO…R ˇr;h;rSyeit 8
.vit c;]--
a;h;rSy pr' /;m xu£˘ t{+ym;Tmn"
=yo ÁSy b˛n( rog;Nmr,' v; …nyCzit 9
…vWm;xn' xoWSy;ytn…mit yduˇ_˘ tdnuVy;:y;Sy;m"--yd; pu®W"
p;n;xn.+yleÁopyog;n( p[’itkr,s'yogr;…xdexk;lopyogs'Sqop-
xy…vWm;n;sevte td; tSy te>yo v;t…pˇXle„m;,o vwWMyp;p¥Nte te
…vWm;" xrIrmnusTO y yd; ßots;mynmu%;…n p[itv;y;RvitœNte td;
jNtuy¥R d;h;rj;tm;hrit tˇdSy mU]purIWmevopj;yte .U…yœ' n;NyStq;
xrI/;tu" s purIWop∑M.;√tRyit tSm;Cz⁄„yto …vxeW,e purIWmnur+y'
tq;åNyeW;mit’xdubl R ;n;' tSy;n;Py;ym;nSy …vWm;xnop…ct; doW;"
pOqk™ pOqgup{vwyÔRu Nto
.Uy" xrIrmupxoWy≤Nt
t] v;t" xUlm©md| k<#od≠?v'sn' p;êRs®' jnm's;vmd| Svr.ed' p[it-
Xy;y' copjnyit …pˇ' JvrmtIs;rmNtd;Rh' c Xle„m; tu p[itXy;y' …xrso
269
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Charaka 36] crk s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

gu®Tvmrock˘ k;s' c s k;sp[s©;dur…s =te xo…,t' …nœIv-


it xo…,tgmn;∞;Sy d*bRLymupj;yte
Evmete …vWm;xnop…ct;S]yo doW; r;jy+m;,m….…nvRtyR ≤Nt
s tw®pxoW,w®p{vw®p&t" xnw" xnw" xu„yit
tSm;t( pu®Wo mitm;n( p[’itkr,s'yogr;…xdexk;lopyogs'Sqopx-
y;d…vWmm;h;rm;hret( 10
.vit c;]--
iht;xI Sy;‚Nmt;xI Sy;Tk;l.ojI …jte≤N{y"
pXyn( rog;n( b˛n( k∑;n( bu≤ım;n( …vWm;xn;t( 11
Etwítu….R" xoWSy;ytnw®pse…vtwv;Rt…pˇXle„m;," p[kopm;p¥Nte
te p[k…⁄ pt; n;n;…v/w®p{vw" xrIrmuPxoWy≤Nt
t' svRrog;,;' k∑tmTv;{;jy+m;,m;c=te ….Wj" ySm;√; pUvmR ;sI-
∫gvt" somSyo@ür;jSy tSm;{;jy+meit 12
tSyem;…n pUvÂ
R p;…, .v≤Nt t¥q;-p[itXy;y" =vqur.I+,' Xle„mp[-
sek" mu%m;/uymR ( an•;….l;W" a•k;le c;y;s" doWdxRnmdoWe„v-
LpdoWeWu p; .;veWu p;]odk;•sUp;pUpd'xp·rvexkÉWu .uˇ_vtí;Sy ˙-
Ll;s" tqoLle%nmPy;h;rSy;Ntr;Ntr; mu%Sy p;dyoí xof" p;<yo-
í;ve=,mTyqRm( a+,o" êet;v.;st; c;itm;]' b;◊oí p[m;,…jD;s;
S]Ik;mt; …n`O…R ,Tv' bI.TsdxRnt; c;Sy k;ye Sv“e c;.I+,' dxRn-
mnudk;n;mudkSq;n;n;' xUNy;n;' c g[;mngr…ngmjnpd;n;' xu„kd-
G/.¶;n;' c vn;n;' ’kl;smyUrv;nrxukspRk;kolUk;id…." s'Sp-
xRnm…/roh,' y;n' v; êo∑^%rvr;hw" kÉx;‚Sq.SmtuW;©;rr;xIn;' c;-
…/roh,…mit xoWpUv R p;…, .v≤Nt 13
at Ë?vRmke ;dxÂp;…, tSy .v≤Nt t¥q;--…xrs" p·rpU,TR v' k;s"
ê;s" Svr.ed" Xle„m,XzdRn' xo…,tœIvn' p;êRsr' ojnm( a's;vmdR"
Jvr" atIs;r" arockíeit 14
270
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ind;nSq;nm( 1 [Charaka 36]

t];p·r=I,blm;'sxo…,to blv;nj;t;·r∑" svwrR …p xoW…l©Ÿ®p&t"


s;?yo Dey"
blv;nup…cto ih shTv;√‰;?y*W/blSy k;m' sub¸…l©oåPyLp…l-
© Ev mNtVy" 15
dubl
R ' Tvit=I,blm;'sxo…,tmLp…l©mj;t;·r∑m…p b¸…l©' j;t;-
·r∑m…p b¸…l©' j;t;·r∑' c …v¥;t( ashTv;√‰;?y*W/blSy t' p-
·rvjRyte ( =,envw ih p[;du.vR NTy·r∑;…n a…n…mˇí;·r∑p[;du.;Rv îit 16
t] Xlok"--
smuTq;n' c …l©' c y" xoWSy;vbu?yte
pUvÂ
R p' c tÊven s r;D" ktumR hRit 17
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te …nd;nSq;ne xoW…nd;n' n;m
W;œoå?y;y" 6

271
s¢moå?y;y"
aq;t ¨Nm;d…nd;n' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
îh %lu pçoNm;d; .v≤Nt t¥q; v;t…pˇkfs…•p;t;gNtu…n…mˇ;" 3
t] doW…n…mˇ;íTv;r" pu®W;,;mev…' v/;n;' …=g[m….…nvRtNR te t¥q;.I-
Â,;mupÆKl∑sÊv;n;muTs•doW;,;' sml…v’topiht;Nynu…ct;Ny;h;-
rj;t;…n vwWMyyuˇ_Énopyog…v…/nopyuÔ;n;n;' tN]p[yogm…p …vWmm;-
crt;mNy;í xrIrce∑; …vWm;" sm;crt;mTyup=I,deh;n;' Vy;…/veg-
smud.≠ …[ mt;n;muphtmns;' v; k;m£o/lo.hWR.ymoh;y;sxok…c-
Nto√ºg;id…..UyR oå….`;t;>y;ht;n;' v; mnSyuphte buı* c p[c…lt;y;-
m>yudI,;R doW;" p[k…⁄ pt; ˙dymupsOTy mnovh;…n ßot;'Sy;vOTy jny-
NTyuNm;dm( 4
¨Nm;dm( punmRnobu≤ıs'D;D;nSmOit.…ˇ_xIlce∑;c;r…v.[m…' v¥;t( 5
tSyem;…n pUv R p;…, t¥q;--…xrs" xUNyt; c=uWor;k⁄lt; Svn" k-
,Ryo" ¨Cz±v;sSy;…/Kym( a;Sys'ßv,m( an•;….l;W;rock;…vp;-
k;" ˙d≠gh[ " ?y;n;y;ss'moho√ºg;í;Sq;ne stt' lomhWR" Jvrí;.I+,m(
¨Nmˇ…cˇTvm( ¨didRTvm( aidRt;’itkr,' c Vy;/e" Sv“e c;.I+,' dxRn'
.[;Ntc…lt;nv‚Sqt;n;' Âp;,;mp[xSt;n;' c itlpI@kc£;…/roh,
v;tk⁄<@…lk;….íoNmqn' …nm∆n' c kluW;,;mM.s;m;vteR c=uWoí;-
pspR,…mit doW…n…mˇ;n;muNm;d;n;' pUvÂR p;…n .v≤Nt 6
ttoånNtrmevmuNm;d;….…nvO…R ˇrev
t]edmuNm;d…vxeW…vD;n' .vit t¥q;--p·rsr,mjßm( a…=.[vu *œ;'-
shNvg[hStp;d;©…v=ep,mkSm;t( sttm…nyt;n;' c …gr;muTsgR" fÉ-
272
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ind;nSq;nm( 7 [Charaka 37]

n;gmnm;Sy;t( a.I+,' ‚Smth…stnOTygItv;id]s'py[ og;í;Sq;ne vI-


,;vex
' xƒxMy;t;lxBd;nukr,ms;ª; y;nmy;nw" al˚r,mnl˚;-
·rkì{VR yw" lo.í;>yvh;ye„R vlB/eWu lB/eWu c;vm;nStIv[m;Tsy| c
k;Xy| p;®„ym( ¨≤TpÆ<@t;®,;=t; v;topxy…vpy;Rs;dnupxyt; c
îit v;toNm;d…l©;…n .v≤Nt 1
amWR" £o/" s'rM.í;Sq;ne xS]lo∑^kx;k;œmui∑….r….hnn' SveW;' p-
reW;' v; a….{v,' p[Cz;yxItodk;•;….l;W" s't;pí;itvel' t;m[h·r-
th;·r{s'rB/;=t; …pˇopxy…vpy;Rs;dnupxyt; c îit …pˇoNm;d…l-
©;…n .v≤Nt 2
Sq;nmekdexe tU„,I'.;v" aLpxíõ™£m,' l;l;…xÏ;,kßv,m( an•;-
….l;W" rhSk;mt; bI.Tsv' x*c√ºW" Sv“…nTyt; êyqur;nne xuKl-
‚St…mtmlopidG/;=Tv' Xle„mopxy…vpy;Rs;dnupxyt; c îit Xle-
„moNm;d…l©;…n .v≤Nt 2
i]doW…l©s…•p;te tu s;…•p;itk˘ …v¥;t( tms;?ym;c=te k⁄xl;" 7
s;?y;n;' tu ry;,;' s;/n;…n--
òehSvedvmn…vrecn;Sq;pn;nuv;snopxmnnSt" kmR/mU /Upn;Ôn;v-
pI@p[/mn;>y©p[dhe p·rWek;nulpe nv/bN/n;vro/n…v];sn…vSm;pn-
…vSm;r,;ptpR,…sr;Vy/n;…n .ojn…v/;n' c yq;Sv' yuKTy; y∞;Ny-
d…p ik'…c…•d;n…vprItm*W/' k;yeR td…p My;idit 8
.vit c;]--
¨Nm;d;n( doWj;n( s;?y;n( s;/ye≤∫Wguˇm"
anen …v…/yuˇ_Én kmR,; yt( p[k°itRtm( 9
yStu doW…n…mˇe>y ¨Nm;de>y" smuTq;npUv R p…l©vednopxy…vxeWs-
m‚Nvto .vTyuNm;dStm;gNtukm;c=te
kÉ…ct( pun" pUv’
R t' km;Rpx
[ St…mCz≤Nt tSy …n…mˇm(
273
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Charaka 37] crk s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

tSy c het"u p[D;pr;/ Eveit .gv;n( punvRsru ;]ey"


p[D;pr;/;ı‰ey' deviWR…ptOgN/vRy=r;=s…px;cgu®vOı…sı;c;yRp-U
Jy;nvmTy;iht;Ny;crit aNy√; ik'…cdev…' v/' km;Rpx [ Stm;r.te t-
m;Tmn; htmupflNto dev;dy" k⁄vNR TyuNmˇm( 10
t] dev;idp[kop…n…mˇen;gNtukoNm;den purS’tSyem;…n pUvÂ
R p;…, .v-
≤Nt t¥q;--devgob[;˜,tp‚Svn;' ih's;®…cTv' kopnTv' nOxs' ;….p[;-
yt; arit" aojov,RCz;y;blvpuW;mupti¢" Sv“e c dev;id….r…..-
TsRn' p[vtRn' ceit ttoånNtrmuNm;d;….…nvOiR t" 11
t];ymuNm;dkr;,;' .Ut;n;muNm;d…y„yt;m;rM.…vxeWo .vit t¥q;
avlokyNto dev; jnyNTyuNm;d' gu®vOı…sımhWRyoå….xpNt" …ptro
dxRyNt" SpOxNto gN/v;R" sm;…vxNto y=;" r;=s;STv;TmgN/m;`[;-
pyNt" …px;c;" punr;®Á v;hyNt" 12
tSyem;…n Âp;…, .v≤Nt t¥q;--
aTy;TmblvIyRp*®Wpr;£mg[h,/;r,Smr,D;nvcn…vD;n;…n a…n-
ytíoNm;dk;l" 13
¨Nm;d…y„yt;m…p %lu deviWR…ptOgN/vRy=r;=s…px;c;n;' gu®vOı-
…sı;n;' v; E„vNtre„v….gmnIy;" pu®W; .v≤Nt t¥q; -- p;pSy k-
mR," sm;rM.e pUv’
R tSy v; kmR," p·r,;mk;le EkSy v; xUNygOh-
v;se ctu„pq;…/œ;ne v; sN?y;vel;y;mp[yt.;ve v; pvRs‚N/Wu v;
…mqunI.;ve rjSvl;….gmne v; …vgu,e v;å?yynb…lm©lhomp[yoge
…nymv[tb[˜cyR.©º v; mh;hve v; dexk⁄lpur…vn;xe v; mh;g[hopg-
mne v; ‚S]y; v; p[jnnk;le …v…v/.Ut;xu.;xu…cSpxRne v; vmn…v-
recn®…/rß;ve axucre p[ytSy v; cwTydev;ytn;….gmne v; m;'sm/u-
itlgu@m¥oÆCz∑e v; idGv;s…s v; …n…x ngr…ngmctu„pqopvnXm-
x;n;`;tn;….gmne v; i√jgu®suryitpUJy;…./WR,e v; /m;R:y;nVy-
it£me v; aNySy v; kmR,oåp[xStSy;rM.e îTy….`;tk;l; Vy;:y;t;
274
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ind;nSq;nm( 7 [Charaka 37]

.v≤Nt 14
i]…v/' tu %lUNm;dkr;,;' .Ut;n;muNm;den p[yojn' .vit t¥q;--ih's;
rit" a>ycRn' ceit
teW;' t' p[yojn…vxeWmuNmˇ;c;r…vxeWl=,w…vR¥;t(
t] ih's;…qRnoNm;¥m;noå…¶' p[…vxit aPsu …nm∆it Sql;Cz±v.[e v;
ptit xS]kx;k;œlo∑mui∑….hRNTy;Tm;nm( aNy∞ p[;,v/;qRm;r.te
ik…çt( tms;?y' …v¥;t( s;?y* pun√;R…vtr* 15
tyo" s;/n;…n--
mN]*W…/m…,m©lbLyuph;rhom…nymv[tp[;y…íˇopv;sSvSTyynp[-
…,p;tgmn;dI…n 16
Evmete pñoNm;d; Vy;:y;t; .v≤Nt 17
te tu %lu …nj;gNtu…vxeW,e s;?y;s;?y…vxeW,e c p[…v.Jym;n;" pç
sNto √;vev .vt"
t* c prSprmnub›It" kd;…c¥qoˇ_hetsu s' g;Rt(
tyo" s's∑O mev pUvÂ
R p' .vit s's∑O mev c …l©m(
t];s;?ys'yog' s;?y;s;?ys'yog' c;s;?y' …v¥;t( s;?y' tu s;?ys'-
yogm(
tSy s;/n' s;/ns'yogmev …v¥;idit 18
.v≤Nt c;]--
nwv dev; n gN/v;R n …px;c; n r;=s;"
n c;Nye SvymÆKl∑mupÆKlXn≤Nt m;nvm( 19
ye TvenmnuvtRNte ÆKlXym;n' SvkmR,;
n s tıetk u " Xlexo n Á‚St ’t’Tyt; 20
p[D;pr;/;t( s'.tU e Vy;/* kmRj a;Tmn"
275
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Charaka 37] crk s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

n;….x'säe /ë o dev;• …ptO•;…p r;=s;n( 21


a;Tm;nmev mNyet kt;Rr' su%du"%yo"
tSm;Cz^yπ Skr' m;g| p[itp¥et no ]set( 22
dev;dIn;mp…citihRt;n;' copsevnm(
te c te>yo …vro/í svRm;yˇm;Tm…n 23
t] Xlok" --
s':y; …n…mˇ' p[;g[p' l=,' s;?yt; n c
¨Nm;d;n;' …nd;neå‚Smn( …£y;sU]' c .;iWtm( 24
îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te …nd;nSq;ne ¨Nm;d…nd;n' n;m
s¢moå?y;y" 7

276
a∑moå?y;y"
aq;toåpSm;r…nd;n' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n;]ey" 2
îh %lu cTv;roåpSm;r; .v≤Nt v;t…ptkfs…•p;t…n…mt;" 3
t Ev'…v/;n;' p[;,.Ot;' …=p[m….…nvRtNR te t¥q; rjStmo>y;muphtcet-
s;mud.≠ ;[ Nt…vWmb¸doW;,;' sml…v’topiht;NyxucINy>yvh;rj;t;…n
vwWMyyuˇ_Énopyog…v…/nopyuÔ;n;n;' tN]p[yogm…p c …vWmm;crt;m-
Ny;í xrIrce∑; …vWm;" sm;crt;mTyup=y;√; doW;" p[k…⁄ pt;rjSt-
mo>y;muphtcets;mNtr;Tmn" ≈eœtmm;ytn' ˙dymupsOTyop·r itœNte
tqe≤N{y;ytn;…n c
t] c;v‚Sqt;" sNto yd; ˙dy…m≤N{y;ytn;…n ce·rt;" k;m£o/.y-
lo.mohhWRxok…cNto√ºg;id…." shs;å….pUry≤Nt td; jNturpSmrit 4
apSm;r' pun" SmOitbu≤ısÊvs'Plv;äI.Tsce∑m;v‚Sqk˘ tm"p[vx
e m;-
c=te 5
tSyem;…n pUv R p;…, .v≤Nt t¥q;--.[VU yud;s" sttm+,ovw’ R tmx-
Bd≈v,' l;l;…sÏ;,p[ßv,mn•;….lW,mrock…vp;k* ˙dyg[h"
k⁄=re ;$opo d*bRLym‚Sq.edoå©mdoR mohStmso dxRn' mUCz;R .[mí;.I-
+,' Sv“e c mdntRnVy/nVyqnvepnptn;dInIit 6
ttoånNtrmpSm;r;….…nvO…R ˇrev 7
t]edmpSm;r…vxeW…vD;n' .vit t¥q;--a.I+,mpSmrNt' =,en s'D;'
p[itl.m;nm( ¨≤TpÆ<@t;=m( as;ª; …vlpNtm( ¨√mNt' fÉnm( atI-
v;?m;tg[Ivm( a;…vı…xrSk˘ …vWm…vnt;©ü…lm( anv‚Sqtp;…,p;dm(
a®,p®WXy;vn%nynvdnTvcm( anv‚Sqtcplp®WÂ=Âpd…xRn'
277
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Charaka 38] crk s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;tl;nupxy' …vprItopxy' c v;ten;pSmrNt' …v¥;t( 1


a.I+,mpSmrNt' =,en s'D;' p[itl.m;nm( avkÀjNtm( a;Sf;lyNt'
.U…m' h·rth;·r{t;m[n%nynvdnTvc' ®…/ro…=tog[mrw v;dI¢®iWtÂp-
d…xRn' …pˇl;nupxy' …vprItopxy' c …pˇen;pSmrNt' …v¥;t( 2
…cr;dpSmrNt' …cr;∞ s'D;' p[itl.m;n' ptNtm( anit…v’tce∑' l;-
l;mu√mNt' xuKln%nynvdnTvc' xuKlgu®≤ò/Âpd…xRn' Xle„ml;-
nupxy' …vprItopxy' c Xle„m,;åpSmrNt' …v¥;t( 3
smvetsvR…l©mpSm;r' s;…•p;itk˘ …v¥;t( tms;?ym;c=te 4
îit cTv;roåpSm;r; Vy;:y;t;" 8
teW;m;gNturnubN/o .vTyev kd;…ct( tmuˇrk;lmupde+y;m"
tSy …vxeW…vD;n' yqoˇ_…l©Ÿ…lR©;…/KymdoW…l©;nuÂp' c ik…çt( 9
iht;NypSm;·r>yStI+,;…n s'xo/n;Nyupxmn;…n c yq;Sv' mN];dI…n
c;gNtusy' oge 10
t‚Smn( ih d=;?vr?v'se deihn;' n;n;id=u …v{vt;m….{v,tr,/;vn-
PlvnlÏn;/wdhRe …v=o.,w" pur; guLmoTp…ˇr.Ut( h…v„p[;x;t( p[me he k⁄œ;n;'
.y];sxokì®Nm;d;n;' …v…v/.Ut;xu…cs'Spx;RdpSm;r;,;' JvrStu %lu
mheêrll;$p[.v" tTs't;p;{ˇ_…pˇm( aitVyv;y;t( punnR=]r;jSy
r;jy+meit 11
.v≤Nt c;]--
apSm;ro ih v;ten …pˇen c kfÉn c
ctuq"R s…•p;ten p[Ty;:yeyStq;…v/" 12
s;?y;'Stu ….Wj" p[;D;" s;/y≤Nt sm;iht;"
278
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ind;nSq;nm( 8 [Charaka 38]

tI+,w" s'xo/nwívw yq;Sv' xmnwr…p 13


yd; doW…n…mˇSy .vTy;gNturNvy"
td; s;/;r,' kmR p[vd≤Nt ….W‚Gvd" 14
svRrog…vxeWD" sv*RW/…vx;rd"
….Wk™ sv;Rmy;n( h≤Nt n c moh' …ngCzit 15
îTyetd≤%lenoˇ_˘ …nd;nSq;nmuˇmm(
…nd;n;qRkro rogo rogSy;Pyupl>yte 16
t¥q;-Jvrs'tp;{ˇ_…pˇmudIyRte
rˇ_…pˇ;JJvrSt;>y;' xoWí;Pyupj;yte 17
PlIh;….vOı‰; j#r' j#r;Czoq Ev c
axoR>yo j#r' du"%' guLmí;Pyupj;yte 18
p[itXy;y;∫vet( k;s" k;s;t( s'j;yte =y"
=yo rogSy hetTu ve xoWSy;PyupL>yte 19
te pUv| kÉvl; rog;h( pí;ıeTvqRk;·r,"
¨.y;qRkr; Î∑;Stqwvk w ;qRk;·r," 20
k…í≤ı rogo rogSy het.u TRU v; p[x;Myit
n p[x;Myit c;PyNyo heTvq| k⁄®teå…p c 21
Ev' ’Cz^tm; nO,;' ÎXyNte Vy;…/s˚r;"
p[yog;p·rxuıTv;ˇq; c;NyoNys'.v;t( 22
p[yog" xmye√‰;…/' yoåNymNymudIryet(
n;s* …vxuı" xuıStu xmye¥o n kopyet( 23
279
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Charaka 38] crk s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

Eko hetru nekSy tqwkSywk Ev ih


Vy;/erk
e Sy c;neko b˛n;' bhvoå…p c 24
Jvr.[mp[l;p;¥; ÎXyNte Â=hetju ;"
Â=e,kw nÉ c;Pyeko Jvr Evopj;yte 25
het…u .bR¸….íwko Jvro Â=;id…..Rvte (
Â=;id….JvRr;¥;í Vy;/y" s'.v≤Nt ih 26
…l©' cwkmnekSy tqwvk w Sy l+yte
b˛nekSy c Vy;/eb˛R n;' Syub˛R …n c 27
…vWm;rM.mUl;n;' …l©mek˘ Jvro mt"
JvrSywkSy c;Pyek" s't;po …l©muCyte 28
…vWm;rM.mUlíw Jvr Eko …n®Cyte
…l©Ÿrte Jw vRrê;sih‘;¥;" s≤Nt c;my;" 29
Ek; x;≤NtrnekSy tqwvkw Sy l+yte
Vy;/erk
e Sy c;nek; b˛n;' b◊‰ Ev c 30
x;≤Ntr;m;xyoTq;n;' Vy;/In;' lÏn…£y;
JvrSywkSy c;Pyek; x;≤NtlRÏnmuCyte 31
tq; l~vxn;¥;í JvrSywkSy x;Nty"
Et;íwv Jvrê;sih‘;dIn;' p[x;Nty" 32
su%s;?y" su%op;y" k;len;Lpen s;?yte
s;?yte ’Cz^s;?yStu yàen mht; …cr;t( 33
y;it n;xeWt;' Vy;…/rs;?yo y;Pys'…Dt"
280
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION ind;nSq;nm( 8 [Charaka 38]

proås;?y" …£y;" sv;R" p[Ty;:yeyoåitvtRte 34


n;s;?y" s;?yt;' y;it s;?yo y;it Tvs;?yt;m(
p;d;pc;r;∂wv;√; y;≤Nt .;v;Ntr' gd;" 35
bO…/Sq;n=y;vSq;' rog;,;mupl=yet(
sus+U m;m…p c p[;Do deh;…¶blcets;m( 36
Vy;?yvSq;…vxeW;n( ih D;Tv; D;Tv; …vc=,"
tSy;' tSy;mvSq;y;' ctu"≈ey" p[p¥te 37
p[;y‚StyRGgt; doW;" KlexyNTy;tur;'…írm(
teWu n Tvry; k⁄y;R∂hº ;…¶bl…vt( …£y;m( 38
p[yogw" =pye√; t;n( su%' v; koœm;nyet(
D;Tv; koœp[p•;'St;n( yq;s•' hreä/ë " 39
D;n;q| y;…n coˇ_;…n Vy;…/…l©;…n s'gh[ e
Vy;/ySte td;Tve tu …l©;nI∑;…n n;my;" 40
…vk;r" p[’itíwv √y' sv| sm;st"
tıetvu xg' hetor.;v;•;nuvtRte 41
t] Xlok;"--
hetv" pUv R p;…, Âp;<yupxyStq;
s'p;[ i¢" pUvmR Tu piˇ" sU]m;]' …cik‚Tst;t( 42
Jvr;dIn;' …vk;r;,;m∑;n;' s;?yt; n c
pOqgekk
ì xíoˇ_; het…u l©opx;Nty" 43
hetpu y;Ryn;m;…n Vy;/In;' l=,Sy c
281
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Charaka 38] crk s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

…nd;nSq;nmet;vt( s'gh[ ,e opidXyte 44


îTy…¶vex’te tN]e crkp[its'S’te …nd;nSq;ne apSm;r…nd;n'
n;m;∑moå?y;y"
…nd;nSq;n' sm;¢m(

282