AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA “AIK BANKA” AD NIŠ

ZAHTEV
ZA OTVARANJE DINARSKOG TEKUĆEG RAČUNA KOD BANKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA DINARSKOG PLATNOG PROMETA Naziv podnosioca zahteva: Mesto i adresa podnosioca zahteva: Matični broj: Predmet poslovanja: E-mail: Telefon: Telefax: Poreski broj: Šifra delatnosti:

Klasifikacija pravnog lica saglasno Zakonu o računovodstvu i reviziji (zaokružiti): - malo - srednje - veliko Ovlašćeno lice za zastupanje: Ime i prezime__________________________________________________ Mesto i datum rođenja__________________JMBG_______________________ Mesto i adresa stanovanja___________________________________________ Broj, datum i mesto izdavanja identifikacionog dokumenta___________________________ Povezana pravna lica (navesti nazive pravnih lica i njihove matične brojeve): ____________________________________________________________________________________________ Uz zahtev prilažemo dokumentaciju propisanu tačkom 5. stav 2. Odluke o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke (Sl.glasnik RS 33/05) 1) rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa; ili / akt nadležnog organa o osnivanju ako za njega registrovanje nije propisano i ako se osniva neposredno na osnovu zakona, što se dokumentuje odgovarajućim izvodom iz zakona;/ 2) obaveštenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima ako za njega razvrstavanje vrši organ nadležan za poslove statistike, odnosno dokument koji sadrži taj podatak; 3) dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj; 4) karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga (na obrascu - Karton deponovanih potpisa,radi raspolaganja sredstvima s računa - koji je potpisalo ovlašćeno lice iz rešenja o upisu u registar kod nadležnog organa i koji je overen pečatom, a kojim će se overavati instrumenti plaćanja- dva primerka- jedan za Banku, drugi za klijenta; 5) overu potpisa lica ovlašćenih za zastupanje - na propisanom obrascu (OP); 6) akt o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje. 7 )Ugovorno ovlašćenje za naplatu provizije za usluge platnog prometa.

Mesto i datum: mesto pečata _______________
Funkcija i potpis lica ovlašćenog za zastupanje

akcija ili drugih prava na osnovu kojih ima učešće u upravljanju ovog pravnog lica. odnosno ima učešće u kapitalu pravnog lica sa najmanje 10%udela ili ima dominanatan položaj prilikom upravljanja sredstvima ovog pravnog lica: rbr Ime i prezime JMBG Datum i mesto rođenja Mesto i adresa stanovanja Broj ličnog dokumenta i meto izdavanja Vlasništvo u% _______________________________________ POTPIS LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE I PEČAT PRAVNOG LICA . izjavljujem i dostavljam sledeće podatke: Ime i prezime. pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću. prebivalište svakog fizičkog lica koje ima direktno ili indirektno (preko drugog pravnog lica) najmanje 10% poslovnog udela. datum i mesto rođenja.VLASNIČKA STRUKTURA PRAVNOG LICA:____________________________________ MBR_____________________ Ovim.

5. Sastavni deo ovog Ugovora je Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih od strane zastupnika Klijenta za raspolaganje sredstvima na računu Klijenta otvorenom po ovom Ugovoru. Da izvršava naloge za plaćanje primljene u toku bankarskog dana. Da u transferu zaduženja kao banka Klijenta-dužnika nalog izvrši ako joj poverilac Klijenta dostavi Ugovorno ovlašćenje koje je dužnik (Klijent) dao poveriocu i kojim ga je ovlastio da primi sredstva. ako na računu Klijenta ima pokrića. 3.glasnik RS 43/04 i 62/06) i Odluke o uslovima i načinu otvaranja. 6. 1. vođenja i gašenja računa kod banke (Sl. Pravno lice: Mesto i adresa podnosioca zahteva: Matični broj: Poreski broj: Šifra delatnosti: Koje zastupa: _ _________________________(funkcija potpisnika ugovora) (u daljem tekstu: Klijent) zaključuju dana godine UGOVOR O OTVARANJU I VOĐENJU DINARSKOG TEKUĆEG RAČUNA KOD BANKE PREDMET UGOVORA Član 1 AIK BANKA otvara Klijentu dinarski tekući račun broj «Raspakovana_partija» za obavljanje poslova platnog prometa za Klijenta (u daljem tekstu: Račun). Da otvori račun Klijentu. Sl. Da odbije nalog za plaćanje kada su sredstva na računu Klijenta izuzeta sudskom odlukom ili odlukom drugog organa. redosledu prijema i propisanom redosledu iz člana 12 Zakona. 4. Izvršeni platni promet za Klijenta evidentira se na nivou individualne partije. . list SRJ br. i 36. koju zastupa Direktor Banke Ljubiša Jovanović (u daljem tekstu: AIK BANKA) i 2. 6876366. osim ako nije drugačije ugovoreno sa Klijentom. sa kojima Klijent može raspolagati u skladu sa Zakonom i odlukama NBS. Da naloge za plaćanje izvršava prema datumu dospeća. Zakona o platnom prometa (Sl. AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA “AIK BANKA” AD NIŠ Niš. Da prima od Klijenta naloge za plaćanje ispostavljene na jedinstvenim instrumentima platnog prometa. 7. 5/03. Član 2 OBAVEZE UGOVORNIH STRANA Obaveze AIK BANKE su: 1. Nikole Pašića 42. nalog izvrši samo ako je uz nalog za plaćanje Klijent podneo dokumentaciju. Da u međubankarskom transferu izda naloge za plaćanje. 8. Sredstva Klijenta na računu iz ovog Ugovora su depozitna sredstva po viđenju.glasnik RS 33/05). overen potpisom zastupnika Klijenta i pečatom kojim će se overavati instrumenti plaćanja. mbr.AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA “AIK BANKA” AD NIŠ Na osnovu člana 3. 3/02. 2. Da u slučaju kada je posebnim propisom predviđeno da se uz nalog za plaćanje podnosi i propisana dokumentacija.

cesijom. i NBJ. prenosom hartija od vrednosti. narednog dana. AIK BANKA obavlja platni promet na računu Klijenta u granicama odobrenog okvirnog kredita samo na osnovu posebnog ugovora sa Klijentom. Zakona. kao i bezgotovinske naloge za plaćanje i naplatu. 2.dobijati poštom. Obaveze Klijenta su naročito: 1. po zakonski definisanim prioritetima i vremenu prijema.u pisanoj formi . narednog dana. odnosno potraživanja. Da ugasi račun Klijenta na zahtev Klijenta ili kada Klijent prestane da postoji. u skladu sa opštim bankarskim standardima i u najboljem interesu Klijenata. 5. Izvod će Klijent . IZVRŠENJE NALOGA Član 3 Komitent može podneti Banci na realizaciju gotovinske naloge za uplatu i isplatu sa računa. Da prima uplatu pazara (gotovine i čekova) i vrši isplatu gotovine sa računa Klijenta 10.dobijati putem telefaksa. njenih organizacionih delova i agenata. kao i da obaveze izmirene neposredno. IZVEŠTAVANJE Član 6.elektronski. smatra se povučenim istekom trećeg bankarskog dana od dana prijema ili datuma valute (kasniji datum).dobijati elektronskim putem . 4. potpisane od strane lica sa deponovanim potpisom na depo kartonima banke. a najkasnije dva radna dana od dana nastanka promene. i 2. 13. . odnosno potraživanja na računu sa konačnim saldom i nerealizovanim nalozima. u toku bankarskog dana u kome je primila ili na datum valute (kasniji datum). AIK BANKA će izveštavati Klijenta putem izvoda. da ih pogleda i obavesti banku o svakom neslaganju ili osporavanju dugovanja. Nalog za plaćanje podnet od strane Klijenta. kao i da izvrši obaveze Klijenta po osnovima i prema prioritetima navedenim u Zakonu. a najkasnije dva dana nakon izvršene promene na računu ili ispostavljanja naloga. iz svih sredstava Klijenta na računima kod AIK BANKE. AIK BANKA je obavezna da izvrši blokadu računa po osnovu naloga za prinudnu naplatu ispostavljenog od strane nadležne organizacije za prinudnu naplatu. .14 stav 1. O stanju i promenama na raččunu. Da Klijentu stavi na raspolaganje izveštaj o svim dnevnim promenama na računu sa konačnim saldom i nerealizovanim nalozima. odnosno drugog nadležnog organa.9. asignacijom. Da poslove platnog prometa preko računa obavlja u skladu sa terminskim planom banke. na način propisan Odlukom o obliku. Da ne izmiruje obaveze po osnovu asignacije i cesije ako kao asignant (uputioc potraživanja) odnosno cedent (ustupioc potraživanja) imaju neizmirene obaveze evidentirane kod banke u momentu plaćanja. Da vodi računa o izveštajima dobijenim od banke. Naloge za plaćanje na teret računa AIK BANKA izvršava u okviru raspoloživih sredstava na računu. sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa. narednog dana. sa priloženom dokumentacijom u skladu sa važećim propisima: . Član 5. 12. prebijanjem (kompenzacijom) i na drugi način evidentiraju preko računa najmanje jedanput mesečno. 6. Da poštuje principe tajnosti računa i da informacije o računu daje samo Klijentu ili neposredno ovlašćenim licima po nalogu suda ili drugog nadležnog organa. AIK BANKA će izvršiti sve zakonom definisane postupke za realizaciju naplate po podnetim osnovima naplate i ovlašćenjima izdatim od strane Klijenta kao dužnika. a najkasnije dva dana nakon izvršene promene na računu ili ispostavljanja naloga. Da u slučaju kad želi da otkaže nalog za plaćanje pre izvršene transakcije plaćanja. . 11.podizati na šalteru AIK BANKE. 14. Da inicira transakciju plaćanja (odobrenja ili zaduženja u slučaju kada njegov dužnik ima račun u AIK BANCI) 3. Da ispita svako neslaganje ili osporavanje dugovanja. odnosno drugog nadležnog organa obavesti AIK BANKU u roku od tri dana od dana dobijanja rešenja o upisu promene kod suda. 7. Da vodi sredstva na računu i da vrši plaćanja preko tog računa u skladu sa Zakonom i ovim Ugovorom. uključujući i devizne račune. Član 4. Da posluje ažurno i u dobroj nameri. otkaz izvrši nalogom koji ispunjava uslove iz čl. Da o statusnim i drugim promenama koje se registruju kod suda. koji AIK BANKA nije izvršila zbog nedostatka raspoloživih sredstava na računu.

u skladu sa Zakonom i Odlukom. a sredstva sa ugašenog računa preneti na račun naveden u Zahtevu za gašenje računa. Član 8. da podnese reklamaciju AIK BANCI. i 2. U slučaju spora po ovom Ugovoru. ovog člana AIK BANKA će ugasiti račun Klijenta. NAKNADA Član 7. Član 9. po 1 (jedan) za svaku ugovornu stranu. AIK BANKA će sredstva sa ukinutog računa preneti na račun otvoren kod banke za sredstva koja se ne koriste. a na osnovu Klijentovog trajnog naloga ~ Ugovornog ovlašćenja. Član 12. pod uslovom da Klijent nema obaveza prema AIK BANCI. AIK BANKA obračunava i naplaćuje proviziju sa računa Klijenta u skladu sa aktima poslovne politike AIK BANKE. zbog stečaja ili likvidacije ili zbog nastalih statusnih promena). ZAVRŠNE ODREDBE Član 11. RASKID UGOVORA Član 10. Klijent je saglasan da za obavljanje poslova platnog prometa. kao i da je Klijent reklamirao grešku AIK BANCI pismenim putem najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana nastanka greške na računu. odnosno ispravke eventualnih grešaka na računu AIK BANKA će vršiti na osnovu reklamacije Klijenta. Korekcija. Pod uslovima iz stava 1. AIK BANKA će sa Klijentom vršiti usaglašavanja stanja i promena na računu elektronskim putem. Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka. a ako taj račun nije određen. odnosno na račun Klijenta određenog Zakonom ili drugim propisom. Smatra se da je Klijent saglasan sa izveštajem ako ga nije reklamirao u roku od 8 (osam) radnih dana od dana prijema istog. Na sredstva na računu. Rok za raskid ovog Ugovora je 15 dana od dana podnošenja zahteva Klijenta. AIK BANKA će plaćati kamatu u skladu sa aktima poslovne politike banke. AIK BANKA može ugasiti račun Klijenta i bez zahteva za gašenje računa ako Klijent prestane da postoji kao pravni subjekt (na osnovu Zakona ili drugog propisa. spor rešava nadležni Trgovinski sud u Nišu. KAMATA. a ne dužem od tri dana od dana preuzimanja ili stavljanja na raspolaganje izvoda. odnosno u pisanoj formi na pisani zahtev Klijenta. AIK BANKA __________________________ KLIJENT ________________________ . PROVIZIJA.Klijent je obavezan da proveri tačnost podataka na izvodu i ukoliko utvrdi neslaganje. AIK BANKA se obavezuje da o svakoj izmeni elemenata ovog ugovora obavesti Klijenta najmanje 30 dana pre stupanja na snagu te izmene. u kom slučaju sredstva sa ugašenog računa prenosi na račun pravnog sledbenika. AIK BANKA će Klijentu nadoknaditi štetu zbog gubitka nastalog učinjenom greškom od strane radnika AIK BANKE samo u slučaju da Klijent dokaže da je stvarno pretrpeo gubitak. u što kraćem roku. Član 13. Ugovorne strane mogu raskinuti Ugovor na osnovu podnetog Zahteva za gašenje računa.

.

.

Pečat i potpis ovlašćenog lica dužnika _____________________ Pečat i potpis ovlašćenog lica banke dužnika _________________________ ---------------------------------------------------------------------- Ovlašćenje br. Po ovom ovlašćenju banka ne garantuje isplatu.2 Zakona o platnom prometu (Sl. kod AIK BANKE AD NIŠ Na osnovu čl.godine.4 st. drugi za poverioca. izdato u dva primerka. vođenju i gašenju računa kod banke «Raspakovana_partija» od «Datum_pocetka_rada» ( u daljem tekstu: Ugovor) a radi naplate provizije za usluge platnog prometa ovlašćuje se POVERILAC-AIK BANKA AD NIŠ. drugi za poverioca. dana__________200__. jedan za banku dužnika. U _________________.________ Dužnik:«Ime_vlasnika_racuna» Sedište:«Sediste_vlasnika_racuna». Da zaduži račun Dužnika iz ovog ovlašćenja i primi sredstva u iznosu od____________________dinara (slovima:__________________________________________) sa rokom dospeća na dan:__________________ Ovo ovlašćenje je neopozivo. čl.Ovlašćenje br.11 st.list SRJ br.________ Dužnik:«Ime_vlasnika_racuna» Sedište:«Sediste_vlasnika_racuna».3/02. žiro račun 908-10501-97 kod Narodne banke Srbije. U _________________. Nikole Pašića 42 Niš. žiro račun 908-10501-97 kod Narodne banke Srbije.4 st.4. Pečat i potpis ovlašćenog lica dužnika _____________________ Pečat i potpis ovlašćenog lica banke dužnika _________________________ .4.1 i čl. Da zaduži račun Dužnika iz ovog ovlašćenja i primi sredstva u iznosu od____________________dinara (slovima:__________________________________________) sa rokom dospeća na dan:__________________ Ovo ovlašćenje je neopozivo. izdato u dva primerka.7 st. kod AIK BANKE AD NIŠ Na osnovu čl. dana__________200__. Nikole Pašića 42 Niš.5/03 i 43/04 i 62/06) i izvršenih usluga platnog prometa po Ugovoru o otvaranju.1 i čl. jedan za banku dužnika.3/02.list SRJ br.godine. «Adresa_vlasnika_racuna» Matični broj: «MBR_vlasnika_racuna» PIB: «Tax_number» Tekući račun: «Raspakovana_partija».5/03 i 43/04 i 62/06) i izvršenih usluga platnog prometa po Ugovoru o otvaranju. čl. Po ovom ovlašćenju banka ne garantuje isplatu.11 st.7 st.2 Zakona o platnom prometu (Sl. vođenju i gašenju računa kod banke «Raspakovana_partija» od «Datum_pocetka_rada» ( u daljem tekstu: Ugovor) a radi naplate provizije za usluge platnog prometa ovlašćuje se POVERILAC-AIK BANKA AD NIŠ. «Adresa_vlasnika_racuna» Matični broj: «MBR_vlasnika_racuna» PIB: «Tax_number» Tekući račun: «Raspakovana_partija».

4. vođenju i gašenju računa kod banke «Raspakovana_partija» od «Datum_pocetka_rada» ( u daljem tekstu: Ugovor) a radi naplate provizije za usluge platnog prometa ovlašćuje se POVERILAC-AIK BANKA AD NIŠ.Ovlašćenje br.3/02. Da zaduži račun Dužnika iz ovog ovlašćenja i primi sredstva u iznosu od____________________dinara (slovima:__________________________________________) sa rokom dospeća na dan:__________________ Ovo ovlašćenje je neopozivo.1 i čl. čl. kod AIK BANKE AD NIŠ Na osnovu čl. dana__________200__.7 st.________ Dužnik:«Ime_vlasnika_racuna» Sedište:«Sediste_vlasnika_racuna». izdato u dva primerka.4 st. izdato u dva primerka. Nikole Pašića 42 Niš.________ Dužnik:«Ime_vlasnika_racuna» Sedište:«Sediste_vlasnika_racuna». drugi za poverioca.2 Zakona o platnom prometu (Sl.7 st. žiro račun 908-10501-97 kod Narodne banke Srbije. Nikole Pašića 42 Niš. jedan za banku dužnika.1 i čl.list SRJ br. U _________________.5/03 i 43/04 i 62/06) i izvršenih usluga platnog prometa po Ugovoru o otvaranju.godine.11 st.11 st. U _________________. «Adresa_vlasnika_racuna» Matični broj: «MBR_vlasnika_racuna» PIB: «Tax_number» Tekući račun: «Raspakovana_partija». Da zaduži račun Dužnika iz ovog ovlašćenja i primi sredstva u iznosu od____________________dinara (slovima:__________________________________________) sa rokom dospeća na dan:__________________ Ovo ovlašćenje je neopozivo.list SRJ br.4. čl. kod AIK BANKE AD NIŠ Na osnovu čl. Po ovom ovlašćenju banka ne garantuje isplatu. drugi za poverioca.2 Zakona o platnom prometu (Sl. jedan za banku dužnika. «Adresa_vlasnika_racuna» Matični broj: «MBR_vlasnika_racuna» PIB: «Tax_number» Tekući račun: «Raspakovana_partija». žiro račun 908-10501-97 kod Narodne banke Srbije.5/03 i 43/04 i 62/06) i izvršenih usluga platnog prometa po Ugovoru o otvaranju.godine.3/02. dana__________200__. vođenju i gašenju računa kod banke «Raspakovana_partija» od «Datum_pocetka_rada» ( u daljem tekstu: Ugovor) a radi naplate provizije za usluge platnog prometa ovlašćuje se POVERILAC-AIK BANKA AD NIŠ.4 st. Pečat i potpis ovlašćenog lica dužnika _____________________ Pečat i potpis ovlašćenog lica banke dužnika _________________________ . Po ovom ovlašćenju banka ne garantuje isplatu. Pečat i potpis ovlašćenog lica dužnika _____________________ Pečat i potpis ovlašćenog lica banke dužnika _________________________ ---------------------------------------------------------------------- Ovlašćenje br.

Da zaduži račun Dužnika iz ovog ovlašćenja i primi sredstva u iznosu od____________________dinara (slovima:__________________________________________) sa rokom dospeća na dan:__________________ Ovo ovlašćenje je neopozivo. Pečat i potpis ovlašćenog lica dužnika _____________________ Pečat i potpis ovlašćenog lica banke dužnika _________________________ ---------------------------------------------------------------------- Ovlašćenje br. vođenju i gašenju računa kod banke «Raspakovana_partija» od «Datum_pocetka_rada» ( u daljem tekstu: Ugovor) a radi naplate provizije za usluge platnog prometa ovlašćuje se POVERILAC-AIK BANKA AD NIŠ. žiro račun 908-10501-97 kod Narodne banke Srbije.list SRJ br.3/02. Pečat i potpis ovlašćenog lica dužnika _____________________ Pečat i potpis ovlašćenog lica banke dužnika _________________________ .godine. Po ovom ovlašćenju banka ne garantuje isplatu. žiro račun 908-10501-97 kod Narodne banke Srbije. «Adresa_vlasnika_racuna» Matični broj: «MBR_vlasnika_racuna» PIB: «Tax_number» Tekući račun: «Raspakovana_partija». Po ovom ovlašćenju banka ne garantuje isplatu. Nikole Pašića 42 Niš.1 i čl.2 Zakona o platnom prometu (Sl. U _________________. čl.11 st. jedan za banku dužnika. dana__________200__.3/02.4.7 st.godine.2 Zakona o platnom prometu (Sl. kod AIK BANKE AD NIŠ Na osnovu čl. čl.4 st. U _________________.________ Dužnik:«Ime_vlasnika_racuna» Sedište:«Sediste_vlasnika_racuna». izdato u dva primerka. jedan za banku dužnika.4 st.11 st.4.________ Dužnik:«Ime_vlasnika_racuna» Sedište:«Sediste_vlasnika_racuna». dana__________200__. «Adresa_vlasnika_racuna» Matični broj: «MBR_vlasnika_racuna» PIB: «Tax_number» Tekući račun: «Raspakovana_partija». kod AIK BANKE AD NIŠ Na osnovu čl. vođenju i gašenju računa kod banke «Raspakovana_partija» od «Datum_pocetka_rada» ( u daljem tekstu: Ugovor) a radi naplate provizije za usluge platnog prometa ovlašćuje se POVERILAC-AIK BANKA AD NIŠ. Nikole Pašića 42 Niš. drugi za poverioca.list SRJ br.7 st.1 i čl.5/03 i 43/04 i 62/06) i izvršenih usluga platnog prometa po Ugovoru o otvaranju. Da zaduži račun Dužnika iz ovog ovlašćenja i primi sredstva u iznosu od____________________dinara (slovima:__________________________________________) sa rokom dospeća na dan:__________________ Ovo ovlašćenje je neopozivo. drugi za poverioca.Ovlašćenje br. izdato u dva primerka.5/03 i 43/04 i 62/06) i izvršenih usluga platnog prometa po Ugovoru o otvaranju.

3/02. Pečat i potpis ovlašćenog lica dužnika _____________________ Pečat i potpis ovlašćenog lica banke dužnika _________________________ .1 i čl. čl. jedan za banku dužnika. U _________________. drugi za poverioca. Da zaduži račun Dužnika iz ovog ovlašćenja i primi sredstva u iznosu od____________________dinara (slovima:__________________________________________) sa rokom dospeća na dan:__________________ Ovo ovlašćenje je neopozivo. Po ovom ovlašćenju banka ne garantuje isplatu. kod AIK BANKE AD NIŠ Na osnovu čl.1 i čl. vođenju i gašenju računa kod banke «Raspakovana_partija» od «Datum_pocetka_rada» ( u daljem tekstu: Ugovor) a radi naplate provizije za usluge platnog prometa ovlašćuje se POVERILAC-AIK BANKA AD NIŠ. U _________________. izdato u dva primerka. vođenju i gašenju računa kod banke «Raspakovana_partija» od «Datum_pocetka_rada» ( u daljem tekstu: Ugovor) a radi naplate provizije za usluge platnog prometa ovlašćuje se POVERILAC-AIK BANKA AD NIŠ.godine. Pečat i potpis ovlašćenog lica dužnika _____________________ Pečat i potpis ovlašćenog lica banke dužnika _________________________ ---------------------------------------------------------------------Ovlašćenje br.2 Zakona o platnom prometu (Sl.Ovlašćenje br.4 st.2 Zakona o platnom prometu (Sl. Nikole Pašića 42 Niš. izdato u dva primerka.list SRJ br.4.7 st.4 st. jedan za banku dužnika.________ Dužnik:«Ime_vlasnika_racuna» Sedište:«Sediste_vlasnika_racuna». «Adresa_vlasnika_racuna» Matični broj: «MBR_vlasnika_racuna» PIB: «Tax_number» Tekući račun: «Raspakovana_partija».4.5/03 i 43/04 i 62/06) i izvršenih usluga platnog prometa po Ugovoru o otvaranju. Da zaduži račun Dužnika iz ovog ovlašćenja i primi sredstva u iznosu od____________________dinara (slovima:__________________________________________) sa rokom dospeća na dan:__________________ Ovo ovlašćenje je neopozivo. čl. žiro račun 908-10501-97 kod Narodne banke Srbije.11 st.5/03 i 43/04 i 62/06) i izvršenih usluga platnog prometa po Ugovoru o otvaranju. kod AIK BANKE AD NIŠ Na osnovu čl.11 st. žiro račun 908-10501-97 kod Narodne banke Srbije.________ Dužnik:«Ime_vlasnika_racuna» Sedište:«Sediste_vlasnika_racuna». dana__________200__.7 st. drugi za poverioca. Nikole Pašića 42 Niš. dana__________200__. «Adresa_vlasnika_racuna» Matični broj: «MBR_vlasnika_racuna» PIB: «Tax_number» Tekući račun: «Raspakovana_partija».godine.3/02. Po ovom ovlašćenju banka ne garantuje isplatu.list SRJ br.

list SRJ br. «Adresa_vlasnika_racuna» Matični broj: «MBR_vlasnika_racuna» PIB: «Tax_number» Tekući račun: «Raspakovana_partija».5/03 i 43/04 i 62/06) i izvršenih usluga platnog prometa po Ugovoru o otvaranju. Da zaduži račun Dužnika iz ovog ovlašćenja i primi sredstva u iznosu od____________________dinara (slovima:__________________________________________) sa rokom dospeća na dan:__________________ Ovo ovlašćenje je neopozivo. drugi za poverioca. jedan za banku dužnika. drugi za poverioca. Pečat i potpis ovlašćenog lica dužnika _____________________ Pečat i potpis ovlašćenog lica banke dužnika _________________________ ---------------------------------------------------------------------Ovlašćenje br.godine.2 Zakona o platnom prometu (Sl.3/02. žiro račun 908-10501-97 kod Narodne banke Srbije. jedan za banku dužnika.________ Dužnik:«Ime_vlasnika_racuna» Sedište:«Sediste_vlasnika_racuna».4 st.5/03 i 43/04 i 62/06) i izvršenih usluga platnog prometa po Ugovoru o otvaranju. Po ovom ovlašćenju banka ne garantuje isplatu. U _________________. žiro račun 908-10501-97 kod Narodne banke Srbije.4. čl. «Adresa_vlasnika_racuna» Matični broj: «MBR_vlasnika_racuna» PIB: «Tax_number» Tekući račun: «Raspakovana_partija».godine. čl. Da zaduži račun Dužnika iz ovog ovlašćenja i primi sredstva u iznosu od____________________dinara (slovima:__________________________________________) sa rokom dospeća na dan:__________________ Ovo ovlašćenje je neopozivo.3/02. vođenju i gašenju računa kod banke «Raspakovana_partija» od «Datum_pocetka_rada» ( u daljem tekstu: Ugovor) a radi naplate provizije za usluge platnog prometa ovlašćuje se POVERILAC-AIK BANKA AD NIŠ. Pečat i potpis ovlašćenog lica dužnika _____________________ Pečat i potpis ovlašćenog lica banke dužnika _________________________ . izdato u dva primerka. kod AIK BANKE AD NIŠ Na osnovu čl.11 st.4 st. dana__________200__.11 st. Nikole Pašića 42 Niš.Ovlašćenje br.________ Dužnik:«Ime_vlasnika_racuna» Sedište:«Sediste_vlasnika_racuna».1 i čl.list SRJ br.7 st. kod AIK BANKE AD NIŠ Na osnovu čl.2 Zakona o platnom prometu (Sl. U _________________.7 st. Nikole Pašića 42 Niš.4. Po ovom ovlašćenju banka ne garantuje isplatu. izdato u dva primerka.1 i čl. vođenju i gašenju računa kod banke «Raspakovana_partija» od «Datum_pocetka_rada» ( u daljem tekstu: Ugovor) a radi naplate provizije za usluge platnog prometa ovlašćuje se POVERILAC-AIK BANKA AD NIŠ. dana__________200__.

2 Zakona o platnom prometu (Sl. vođenju i gašenju računa kod banke «Raspakovana_partija» od «Datum_pocetka_rada» ( u daljem tekstu: Ugovor) a radi naplate provizije za usluge platnog prometa ovlašćuje se POVERILAC-AIK BANKA AD NIŠ. drugi za poverioca. žiro račun 908-10501-97 kod Narodne banke Srbije.5/03 i 43/04 i 62/06) i izvršenih usluga platnog prometa po Ugovoru o otvaranju.4.3/02. izdato u dva primerka.11 st. «Adresa_vlasnika_racuna» Matični broj: «MBR_vlasnika_racuna» PIB: «Tax_number» Tekući račun: «Raspakovana_partija».________ Dužnik:«Ime_vlasnika_racuna» Sedište:«Sediste_vlasnika_racuna». U _________________. kod AIK BANKE AD NIŠ Na osnovu čl. Po ovom ovlašćenju banka ne garantuje isplatu. drugi za poverioca. Po ovom ovlašćenju banka ne garantuje isplatu.11 st. žiro račun 908-10501-97 kod Narodne banke Srbije.list SRJ br. vođenju i gašenju računa kod banke «Raspakovana_partija» od «Datum_pocetka_rada» ( u daljem tekstu: Ugovor) a radi naplate provizije za usluge platnog prometa ovlašćuje se POVERILAC-AIK BANKA AD NIŠ. čl.list SRJ br. Nikole Pašića 42 Niš. izdato u dva primerka. U _________________.godine.________ Dužnik:«Ime_vlasnika_racuna» Sedište:«Sediste_vlasnika_racuna». jedan za banku dužnika. Nikole Pašića 42 Niš. čl.godine. Pečat i potpis ovlašćenog lica dužnika _____________________ Pečat i potpis ovlašćenog lica banke dužnika _________________________ ---------------------------------------------------------------------Ovlašćenje br. jedan za banku dužnika.5/03 i 43/04 i 62/06) i izvršenih usluga platnog prometa po Ugovoru o otvaranju.1 i čl. dana__________200__. Da zaduži račun Dužnika iz ovog ovlašćenja i primi sredstva u iznosu od____________________dinara (slovima:__________________________________________) sa rokom dospeća na dan:__________________ Ovo ovlašćenje je neopozivo.3/02.1 i čl.2 Zakona o platnom prometu (Sl.4 st. «Adresa_vlasnika_racuna» Matični broj: «MBR_vlasnika_racuna» PIB: «Tax_number» Tekući račun: «Raspakovana_partija».7 st.Ovlašćenje br. Pečat i potpis ovlašćenog lica dužnika _____________________ Pečat i potpis ovlašćenog lica banke dužnika _________________________ .4. Da zaduži račun Dužnika iz ovog ovlašćenja i primi sredstva u iznosu od____________________dinara (slovima:__________________________________________) sa rokom dospeća na dan:__________________ Ovo ovlašćenje je neopozivo. kod AIK BANKE AD NIŠ Na osnovu čl.7 st.4 st. dana__________200__.