You are on page 1of 77

mhiWR jw…min p[,It' kmR mIm;'s; dxRnm(

p[qmoå?y;y" p[qm" p;d"


aq;to /mRijD;s; 1 codn;l=,oåqo≥ /mR" 2 tSy inimˇprIi∑" 3
sTsMp[yoge pu®WSyeiN{y;,;' bu…ıjNm tTp[Ty=minimˇ' …v¥m;nop-
lM.nTv;t( 4 a*Tp…ˇkStu xBdSy;qenR sMbN/StSy D;nmupdexoåVy-
itrekí;qeåR nuplB/e tTp[m;,' b;dr;y,Sy;npe=Tv;t( 5 kmwkR É t] d-
xRn;t( 6 aSq;n;t( 7 kroit xBd;t( 8 sÊv;Ntre y*gp¥;t( 9
p[’it…v’Tyoí 10 vO…ıí ktO.R ªU ;Sy 11 sm' tu t] dxRnm( 12 st"
prmdxRn' …vWy;n;gm;t( 13 p[yogSy prm( 14 a;idTyv¥*gp¥m(
15 v,;RNtrm…vk;r" 16 n;dvO…ıpr; 17 inTyStu Sy;∂xRnSy
pr;qRTv;t( 18 svR] y*gp¥;t( 19 s':y;.;v;t( 20 anpe=Tv;t(
21 p[:y;.;v;∞ yogSy 22 ≤l©dxRn;∞ 23 ¨Tpˇ* v;vcn;"
SyurqRSy;t…•imˇTv;t( 24 t∫Ut;n;' i£y;qenR sm;ª;yoåqRSy t…•-
imˇTv;t( 25 lokÉ s'inym;Tp[yogs'inkWR" Sy;t( 26 ved;'ík
w É s'inkW|
pu®W;:y;" 27 ainTydxRn;∞ 28 ¨ˇ_Ntu xBdpUvTR vm( 29 a;:y;
p[vcn;t( 30 prNtu ≈uits;m;Nym;]m( 31 ’te v; …vinyog" Sy;TkmR,"
sMbN/;t( 32
îit p[qm" p;d"
i√tIy" p;d"
a;ª;ySy i£y;qRTv;d;nqRKymtdq;Rn;' tSm;dinTymuCu yte 1 x;S]-
Î∑…vro/;∞ 2 tq;fl;.;v;t( 3 aNy;nqRKy;t( 4 a.;…gp[itWe/;∞
5 ainTys'yog;t( 6 …v…/n; Tvekv;KyTv;TStuTyqenR …v/In;' Syu" 7
tuLy' c s;Mp[d;…ykm( 8 ap[;¢; c;nupp…ˇ" p[yoge ih …vro/SSy;CzBd;-
qRSTvp[yog.UtStSm;dupp¥et 9 gu,v;dStu 10 Âp;Tp[;y;t( 11 dUr.Uy-
STv;t( 12 S}ypr;/;TktuíR pu]dxRnm( 13 a;k;≤lkÉPs; 14 …v¥;-
p[xs' ; 15 svRTvm;…/k;·rkm( 16 flSy kmRin„pˇeSteW;' lokv-
Tp·rm;,t" fl…vxeW" Sy;t( 17 aNTyyoyRqoˇ_m( 18 …v…/v;R Sy;d-
1
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUvTR v;√;dm;]' ÁnqRkm( 19 lokvidit cet( 20 n pUvTR v;t( 21


¨ˇ_Ntu v;KyxeWTvm( 22 …v…/í;nqRk" Kv…cˇSm;TStuit" p[tIyet
tTs;m;Ny;idtreWu tq;Tvm( 23 p[kr,e sM.v•pkWoR n kLPyet
…v?y;nqRKy' ih t' p[it 24 …v/* c v;Ky.ed" Sy;t( 25 hetvu ;R
Sy;dqRvÊvopp…ˇ>y;m( 26 StuitStu xBdpUvTR v;dcodn; c tSy 27
Vyqe≥ StuitrNy;Yyeit cet( 28 aqRStu …v…/xeWTv;¥q;lokÉ 29 yid
c hetru vitœet index≥ ;Ts;m;Ny;idit cedVyvSq; …v/In;' Sy;t( 30
tdqRx;S];t( 31 v;Kyinym;t( 32 buıx;S];t( 33 a…v¥m;nvcn;t(
34 acetneåqe≥ %Lvq| inbN/n;t( 35 aqR…vp[itWe/;t( 36 Sv;-
?y;yvdvcn;t( 37 a…vDey;t( 38 ainTys'yog;NmN];nqRKym( 39
a…v…x∑Stu v;Ky;qR" 40 gu,;qen≥ pun" ≈uit" 41 p·rs':y; 42
aqRv;do v; 43 a…v®ı' prm( 44 sMp[Ww e kmRgh;Rnpu ;lM." s'Sk;rTv;t(
45 ai./;neåqRv;d" 46 gu,;d…vp[itWe/" Sy;t( 47 …v¥;vcnm-
s'yog;t( 48 st" prm…vD;nm( 49 ¨ˇ_í;inTys'yog" 50 ≤l©o-
pdexí tdqRvt( 51 Ëh" 52 …v…/xBd;í 53
îit i√tIy" p;d"
tOtIy" p;d"
/mRSy xBdmUlTv;dxBdmnpe=' Sy;t( 1 aip v; ktOsR ;m;Ny;-
Tp[m;,mnum;n' Sy;t( 2 …vro/e Tvnpe=e ' Sy;dsit Ánum;nm( 3
hetdu xRn;∞ 4 …x∑;kopeå…v®ıimit cet( 5 n x;S]p·rm;,Tv;t( 6
aip v; k;r,;g[h,e p[yˇu _;in p[tIyern( 7 te„vdxRn;i√ro/Sy sm;
…vp[itp…ˇ" Sy;t( 8 x;S];Sq; v; t…•imˇTv;t( 9 coidt' tu
p[tIyet;…vro/;Tp[m;,en 10 p[yogx;S]imit cet( 11 n;s'inym;t( 12
av;KyxeW;∞ 13 svR] p[yog;Ts'in/;nx;S];∞ 14 anum;nVyv-
Sq;n;ˇTs'yˇu _' p[m;,' Sy;t( 15 aip v; svR/mR" Sy;ˇNNy;yTv;-
i√/;nSy 16 dxRn;i√inyog" Sy;t( 17 ≤l©;.;v;∞ inTySy 18
a;:y; ih dexs'yog;t( 19 n Sy;∂ºx;Ntre‚„vit cet( 20 Sy;¥og;:y;
ih m;qurvt( 21 kmR/mo≥ v; p[v,vt( 22 tuLy' tu ktO/R me,≥ 23
p[yogoTpÊyx;S]Tv;CzBdeWu n VyvSq; Sy;t( 24 xBde p[yàin„pˇer-
2
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

pr;/Sy .;…gTvm( 25 aNy;yí;nekxBdTvm( 26 t] tÊvmi.yog-


…vxeW;TSy;t( 27 tdx…ˇ_í;nuÂpTv;t( 28 EkdexTv;∞ …v.…ˇ_-
VyTyye Sy;t( 29 p[yogcodn;.;v;dqwk ≥ Tvm…v.;g;t( 30 a{Vy-
xBdTv;t( 31 aNydxRn;∞ 32 a;’itStu i£y;qRTv;t( 33 n …£y;
Sy;idit cedq;RNtre …v/;n' n {Vyimit cet( 34 tdqRTv;-
Tp[yogSy;…v.;g" 35
îit tOtIy" p;d"
ctuq"R p;d"
¨ˇ'_ sm;ª;ywdmQy| tSm;Tsv| tdq| Sy;t( 1 aip v; n;m/ey'
Sy;¥duTpˇ;vpUvmR …v/;ykTv;t( 2 y‚SmNgu,opdex" p[/;ntoåi.s-
MbN/" 3 tTp[:yç;Nyx;S]m( 4 t√‰pdex' c 5 n;m/eye gu,≈ut"e
Sy;i√/;nimit cet( 6 tuLyTv;iT£yyonR 7 EekxB¥e pr;qRvt( 8
tÌu,;Stu …v/Iyer•…v.;g;i√/;n;qeR n cedNyen …x∑;" 9 bihRr;Jyyor-
s'Sk;re xBdl;.;dtCzBd" 10 p[o=,I„vqRsy' og;t( 11 tq;inmRNQye
12 vwêdeve …vkLp îit cet( 13 n v; p[kr,;Tp[Ty=…v/;n;∞ n ih
p[kr,' {VySy 14 imqí;nqRsMbN/" 15 pr;qRTv;Ìu,;n;m( 16
pUvvR Ntoå…v/;n;q;RStTs;mQy| sm;ª;ye 17 gu,Sy tu …v/;n;qe≥ tÌu,;"
p[yoge SyurnqRk; n ih t' p[TyqRvˇ;iSt 18 tCzπWo nopp¥te 19
a…v.;g;i√/;n;qe≥ StuTyqen≥ opp¥ern( 20 k;r,' Sy;idit cet( 21
a;nqRKy;dk;r,' ktuiR hR k;r,;in gu,;q;e≥ ih …v/Iyte 22 t‚Ts…ı"
23 j;it" 24 s;®Pym( 25 p[xs' ; 26 .Um; 27 ≤l©smv;y"
28 s'idG/eWu v;KyxeW;t( 29 aq;R√; kLpnwkdexTv;t( 30
îit ctuq"R p;d" îit p[qmoå?y;y"
i√tIyoå?y;y" p[qm" p;d"
.;v;q;R" kmRxBd;Ste>y" …£y; p[tIyetWw Áqo≥ …v/Iyte 1 sveW≥ ;'
.;voåqR îit cet( 2 yeW;muTpˇ* Sve p[yoge ÂpopliB/St;in n;m;in
tSm;ˇe>y" pr;k;Õ; .UtTv;TSve p[yoge 3 yeW;' tUTpˇ;vqeR Sve p[yogo n
…v¥te t;Ny;:y; t;in tSm;ˇe>y" p[tIyet;…≈tTv;Tp[yogSy 4 codn;
3
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

punr;rM." 5 t;in √¯/' gu,p[/;n.Ut;in 6 yw{VR y' n …ck°„yRte t;in


p[/;n.Ut;in {VySy gu,.UtTv;t( 7 ywStu {Vy' …ck°„yRte gu,St] p[tIyet
tSy {Vyp[/;nTv;t( 8 /mRm;]e tu kmR Sy;dinvOˇR "e p[y;jvt( 9 tuLy-
≈uitTv;√ºtrw" s/mR" Sy;t( 10 {Vyopdex îit cet( 11 n tdqRTv;-
LlokvˇSy c xeW.UtTv;t( 12 StutxS]yoStu s'Sk;ro y;Jy;v-
∂ºvt;i./;nTv;t( 13 aqenR Tvp’„yet devt;n;mcodn;qRSy gu,.UtTv;t(
14 vx;v√;gu,;q| Sy;t( 15 n ≈uitsmv;…yTv;t( 16 Vypdex.ed;∞
17 gu,í;nqRk" Sy;t( 18 tq; y;Jy;puro®co" 19 vx;y;mqRsmv;y;t(
20 y]eit v;qRvÊv;TSy;t( 21 n Tv;ª;teWu 22 ÎXyte 23 aip v;
≈uits'yog;Tp[kr,e St;witx'stI …£yoTp…ˇ' …vd?y;t;m( 24 xBd-
pOqKTv;∞ 25 anqRk˘ c t√cnm( 26 aNyí;qR" p[tIyte 27 ai./;n'
c kmRvt( 28 flinvR…O ˇí 29 …v…/mN]yorwk;QyRmk w xB¥;t( 30
aip v; p[yogs;mQy;RNmN]oåi./;nv;cI Sy;t( 31 t∞odkÉWu mN];:y;
32 xeWe b[;˜,xBd" 33 an;ª;te„vmN]Tvm;ª;teWu ih …v.;g" 34
teW;mOGy];qRvxen p;dVyvSq; 35 gIitWu s;m;:y; 36 xeWe yju"
xBd" 37 ingdo v; ctuq| Sy;ımR…vxeW;t( 38 Vypdex;∞ 39 yjUi' W
v; t{ÜpTv;t( 40 vcn;ımR…vxeW" 41 aq;R∞ 42 gu,;qoR Vypdex"
43 sveW≥ ;imit cet( 44 n AGVypdex;t( 45 aqwk R Tv;dek˘ v;Ky'
s;k;Õ' cei√.;ge Sy;t( 46 smeWu v;Ky.ed" Sy;t( 47 anuW©o v;Ky-
sm;i¢" sveW≥ u tuLyyo…gTv;t( 48 Vyv;y;•;nuWJyet 49
îit p[qm" p;d"
i√tIy" p;d"
xBd;Ntre kmR.de " ’t;nubN/Tv;t( 1 EkSywv' pun" ≈uitr…vxeW;dnqRk˘
ih Sy;t( 2 p[kr,Ntu p;w,mR ;Sy;' Âp;vcn;t( 3 …vxeWdxRn;∞ sveW≥ ;'
smeWu Áp[v…O ˇ" Sy;t( 4 gu,Stu ≈uits'yog;t( 5 codn; v; gu,;n;'
yugpCz;S];∞oidte ih tdqRTv;ˇSy tSyopidXyet 6 Vypdexí t√t( 7
≤l©dxRn;∞ 8 p;w,mR ;sIvdup;'xyu ;j" Sy;t( 9 codn; v;p[’tTv;t(
10 gu,opbN/;t( 11 p[;ye vcn;∞ 12 a;`;r;…¶ho]mÂpTv;t( 13
s'DopbN/;t( 14 ap[’tTv;∞ 15 codn; v; xBd;qRSy p[yog.Ut-
4
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

Tv;ˇTs'in/eg,Ru ;qen≥ pun" ≈uit" 16 {Vys'yog;∞odn; pxusomyo" p[kr,e


ÁnqRko {Vys'yogo n ih tSy gu,;qRne 17 acodk;í s'Sk;r;" 18
t∫ºd;TkmR,oå>y;so {VypOqKTv;dnqRk˘ ih Sy;∫ºdo {Vygu,I.;v;t( 19
s'Sk;rStu n i.¥et pr;qRTv;d({VySy gu,.UtTv;t( 20 pOqKTvinvex;-
Ts':yy; kmR.de " Sy;t( 21 s'D; coTp…ˇs'yog;t( 22 gu,í;pUvsR y' oge
v;Kyyo" smTv;t( 23 agu,e tu kmRxBde gu,St] p[tIyet 24 fl≈utSe tu
kmR Sy;TflSy kmRyo…gTv;t( 25 atuLyTv;ˇu v;Kyyogu,R e tSy p[tIyet
26 smeWu kmRyˇu _' Sy;t( 27 s*.re pu®W≈utie nR/ne k;ms'yog" 28
svRSy voˇ_k;mTv;ˇiSmNk;m≈uit" Sy;…•/n;q;R pun" ≈uit" 29
îit i√tIy" p;d"
tOtIy" p;d"
gu,Stu £tusy' og;Tkm;RNtr' p[yojyeTs'yogSy;xeW.UtTv;t( 1 EkSy tu
≤l©.ed;Tp[yojn;qRmCu yetk
w Tv' gu,v;KyTv;t( 2 ave∑* yDs'yog;T£tu-
p[/;nmuCyte 3 a;/;ne svRxWe Tv;t( 4 ayneWu codn;Ntr' s'DopbN/;t(
5 agu,; c kmRcodn; 6 sm;¢' c fle v;Kym( 7 …vk;ro v;
p[kr,;t( 8 ≤l©dxRn;∞ 9 gu,;Ts'DopbN/" 10 sm;i¢r…v…x∑;
11 s'Sk;rí;p[kr,eåkmRxBdTv;t( 12 y;vduˇ_' v; kmR," ≈uitmUlTv;t(
13 yjitStu {Vyfl.oˇO_s'yog;detWe ;' kmRsMbN/;t( 14 ≤l©dxRn;∞
15 …vWye p[;ydxRn;t( 16 aqRv;doppˇeí 17 s'yˇu _STvqRxBden
tdqR" ≈uits'yog;t( 18 p;àIvte tu pUvTR v;dvCzπd" 19 a{VyTv;TkÉvle
kmRxWe " Sy;t( 20 a…¶Stu ≤l©dxRn;T£tuxBd" p[tIyet 21 {Vy' v;
Sy;∞odn;y;StdqRTv;t( 22 tTs'yog;T£tuStd;:y" Sy;ˇen /mR…v-
/;n;in 23 p[kr,;Ntre p[yojn;NyTvm( 24 fl' c;kmRsi' n/* 25
s'in/* Tv…v.;g;Tfl;qen≥ pun" ≈uit" 26 a;¶eysUˇ_hetTu v;d>y;sen
p[tIyet 27 a…v.;g;ˇu kmR,;e i√®ˇe_nR …v/Iyte 28 aNy;q;R v; pun"
≈uit" 29
îit tOtIy" p;d"
ctuq"R p;d"
5
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;v∆I…vkoå>y;s" kmR/mR" p[kr,;t( 1 ktRvu ;R ≈uits'yog;t( 2


≤l©dxRn;∞ kmR/me≥ ih p[£me, inyMyet t];nqRkmNyTSy;t( 3 Vypvg|
c dxRyit k;líeTkmR.de " Sy;t( 4 ainTyTv;ˇu nwv' Sy;t( 5
…vro/í;ip pUvvR t( 6 ktRSu tu /mRinym;Tk;lx;S]' inimˇ' Sy;t( 7
n;mÂp/mR…vxeWpun®…ˇ_inNd;åx…ˇ_sm;i¢vcnp[;y…íˇ;Ny;qRdxRn;-
Cz;%;NtreWu kmR.de " Sy;t( 8 Ek˘ v; s'yogÂpcodn;:y;…vxeW;t( 9
n n;ª; Sy;dcodn;i./;nTv;t( 10 sveW≥ ;' cwkkMy| Sy;t( 11 ’tk˘
c;i./;nm( 12 EkTveåip prm( 13 …v¥;y;' /mRx;S]m( 14 a;¶eyv-
TpunvRcnm( 15 ai√vRcn' v; ≈uits'yog;…vxeW;t( 16 v;Ky;smv;y;t(
17 aq;Rsi' n/eí 18 n cwk˘ p[it…x„yte 19 sm;i¢v∞ sMp[=e ; 20
EkTveåip pr;i, inNd;x…ˇ_sm;i¢vcn;in 21 p[;y…íˇ' inimˇen 22
p[£m;√; inyogen 23 sm;i¢" pUvvR Êv;¥q;D;te p[tIyet 24 ≤l©m-
…v…x∑' svRxWe Tv;• ih t] kmRcodn; tSm;d(√;dx;hSy;h;rVypdex"
Sy;t( 25 {Vyee c;coidtTv;i√/In;mVyvSq; Sy;…•dex ≥ ;√‰itœet
tSm;…•Ty;nuv;d" Sy;t( 26 …vihtp[itWe/;Tp=eåitrek" Sy;t( 27
s;rSvte …vp[itWe/;¥deit Sy;t( 28 ¨phVyeåp[itp[sv" 29 gu,;q;R
v; pun" ≈uit" 30 p[Tyy' c;ip dxRyit 31 aip v; £ms'yog;-
i√…/pOqKTvmekSy;' Vyvitœet 32 …vro…/n; Tvs'yog;d¯kkMye≥ tTs'-
yog;i√/In;' svRkmRpT[ yy" Sy;t( 33
îit ctuq"R p;d" îit i√tIyoå?y;y"
tOtIyoå?y;y" p[qm" p;d"
aq;t" xeWl=,m( 1 xeW" pr;qRTv;t( 2 {Vygu,s'Sk;reWu b;d·r" 3
km;R<yip jwimin" fl;qRTv;t( 4 fl' c pu®W;qRTv;t( 5 pu®Wí
km;RqTR v;t( 6 teW;mqen≥ sMbN/" 7 …vihtStu svR/mR" Sy;Ts'yogto-
å…vxeW;Tp[kr,;…vxeW;∞ 8 aqRlop;dkmR Sy;t( 9 fl' tu sh ce∑y;
xBd;qo≥å.;v;i√p[yoge Sy;t( 10 {Vy' coTp…ˇs'yog;ˇdqRmve co¥et 11
aqwk
≥ Tve {Vygu,yorwkkMy;R…•ym" Sy;t( 12 EkTvyuˇ_mekSy ≈uit-
s'yog;t( 13 sveW≥ ;' v; l=,Tv;d…v…x∑' ih l=,m( 14 coidte tu
pr;qRTv;¥q;≈uit p[tIyet 15 s'Sk;r;√; gu,;n;mVyvSq; Sy;t( 16
6
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

VyvSq; v;qRSy ≈uits'yog;ˇSy xBdp[m;,Tv;t( 17 a;nqRKy;ˇd©πWu


18 ktOgR ,u e tu km;Rsmv;y;√;Ky.ed" Sy;t( 19 s;k;Õ÷ Tvekv;Ky'
Sy;dsm;¢' ih pUv,≥e 20 s'idG/eWu Vyv;y;√;Ky.ed" Sy;t( 21 gu,;n;'
c pr;qRTv;dsMbN/" smTv;TSy;t( 22 imqí;nqRsMbN/;t( 23
a;nNtyRmcodn; 24 v;Ky;n;' c sm;¢Tv;t( 25 xeWStu gu,s'yˇu _"
s;/;r," p[tIyet imqSteW;msMbN/;t( 26 VyvSq; v;qRsy' og;-
iLl©Sy;qen≥ sMbN/;Ll=,;q;R gu,≈uit" 27
îit p[qm" p;d"
i√tIy" p;d"
aq;Ri./;ns;mQy;RNmN]eWu xeW.;v" Sy;ˇSm;duTp…ˇsMbN/oåqen≥ inTy-
s'yog;t( 1 s'Sk;rkTv;dcoidte n Sy;t( 2 vcn;Êvyq;qRmNw {I Sy;t(
3 gu,;√;Pyi./;n' Sy;TsMbN/Sy;x;S]hetTu v;t( 4 tq;◊;nmpIit cet(
5 n k;l…v…/íoidtTv;t( 6 gu,;.;v;t( 7 ≤l©;∞ 8 …v…/kopío-
pdexe Sy;t( 9 tqoTq;n…vsjRne 10 sUˇ_v;kÉ c k;l…v…/" pr;qRTv;t(
11 ¨pdexo v; y;Jy;xBdo ih n;kSm;t( 12 s devt;qRStTs'yog;t(
13 p[itp…ˇ·rit cet( 14 ‚Sv∑’√du.ys'Sk;r" Sy;t( 16 ’Tòo-
pdex;du.y] svRvcnm( 17 yq;q| v; xeW.Uts'Sk;r;t( 18 vcn;idit
cet( 19 p[kr,;…v.;g;du.e p[it ’TòxBd" 20 ≤l©£msm;:y;-
n;Tk;Myyuˇ_' sm;ª;nm( 21 a…/k;re c mN]…v…/rtd;:yeWu …x∑Tv;t(
22 td;:yo v; p[kr,opp…ˇ>y;m( 23 anqRkíopdex" Sy;dsMb-
N/;Tflvt; n ÁupSq;n' flvt( 24 sveW≥ ;' copid∑Tv;t( 25
≤l©sm;:y;n;>y;' .=;qRt;nuv;kSy 26 tSy Âpopdex;>y;mpkWo≥-
åqRSy coidtTv;t( 27 gu,;i./;n;NmN{;idrekmN]" Sy;ˇyorek;qRsy' o-
g;t( 28 ≤l©…vxeWindex ≥ ;Tsm;n…v/;ne„vnwN{;,;mmN]Tvm( 29 yq;-
devt' v; tTp[’itTv' ih dxRyit 30 punr>yu•IteWu sveW≥ ;mupl=,'
i√xeWTv;t( 31 apny;√; pUvSR y;nupl=,m( 32 ag[h,;√;np;y" Sy;t(
33 p;àIvte tu pUvvR t( 34 g[h,;√;pnIt' Sy;t( 35 Tv∑;r' tUpl-
=yeTp;n;t( 36 atuLyTv;ˇu nwv' Sy;t( 37 i]'x∞ pr;qRTv;t( 38
vW$≠k;rí ktOvR t( 39 zNd" p[itWe/Stu svRg;imTv;t( 40 EeN{;¶e tu
7
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

≤l©.;v;TSy;t( 41 Ek‚SmNv; devt;Ntr;i√.;gvt( 42 zNdí


devt;vt( 43 sveW≥ u v;.;v;dekCzNds" 44 sveW≥ ;' vwkmT}ymw-
itx;ynSy .…ˇ_p;nTv;Tsvn;…/k;ro ih 45
îit i√tIy" p;d"
tOtIy" p;d"
≈utje ;Rt;…/k;r" Sy;t( 1 vedo v; p[;ydxRn;t( 2 ≤l©;∞ 3 /moRpdex;∞
n ih {Vye, sMbN/" 4 ]yI…v¥;:y; c ti√…ı 5 Vyit£me yq;≈utIit
cet( 6 n svR‚Sm…•veX;;t( 7 veds'yog;• p[kr,en b;?yet 8 gu,mu:y-
Vyit£me tdqRTv;Nmu:yen veds'yog" 9 .UySTveno.y≈uit 10 as'yˇu _'
p[kr,;iditktRVyt;…qRTv;t( 11 £mí dexs;m;Ny;t( 12 a;:y; cwv'
tdqRTv;t( 13 ≈uit≤l©v;Kyp[kr,Sq;nsm;:y;n;' smv;ye p;rd*bR-
LymqR…vp[kW;Rt( ahIno v; p[kr,;Ì*," 14 as'yog;ˇu mu:ySy
tSm;dp’„yte 15 i√TvbÛTvyuˇ_' v; codn;ˇSy 16 p=e,;qR’tSyeit
cet( 17 n p[’terk e s'yog;t( 18 j;`nI cwkdexTv;t( 19 codn;
v;pUvTR v;t( 20 Ekdex îit cet( 21 n p[’terx;S]in„pˇe" 22 s'tdRn'
p[’t* £y,vdnqRlop;TSy;t( 23 ¨TkWo≥ v; g[h,;i√xeWSy 24 ktRtO o
v; …vxeWSy t…•imˇTv;t( 25 £tuto v;qRv;d;nuppˇe" Sy;t( 26
s'Sq;í ktOvR ı;r,;q;R…vxeW;t( 27 ¨KQy;idWu v;qRSy …v¥m;nTv;t(
28 a…vxeW;TStuitVyRqi≥e t cet 29 Sy;dinTyTv;t( 30 s':y;yuˇ_'
£to" p[kr,;TSy;t( 31 nwim…ˇk˘ v; ktOsR y' og;iLl©Sy ti•imˇTv;t(
32 p*„,' peW,' …v’t* p[tIyet;codn;Tp[’t* 33 tTsv;RqmR …vxeW;t(
34 cr* v;qo≥ˇ_' puro@;xeåqR…vp[itWe/;Tpx* n Sy;t( 35 cr;vpIit
cet( 36 n p…ˇ_n;mTv;t( 37 ‚Sm•eks'yog;t( 38 /m;R…vp[itWe/;∞
39 aip v; si√tIye Sy;∂ºvt;inimˇTv;t( 40 ≤l©dxRn;∞ 41
vcn;TsvRpWe ,' t' p[it x;S]vÊv;dq;R.;v;iı cr;vpeW,' .vit 42
EkiSmNv;qR/mRTv;dwN{;¶vdu.yonR Sy;dcoidtTv;t( 43 hetmu ;]m-
dNtTvm( 44 vcn' prm( 45
îit tOtIy" p;d"
8
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

ctuq"R p;d"
invItimit mnu„y/mR" xBdSy tTp[/;nTv;t( 1 apdexo v;qRSy
…v¥m;nTv;t( 2 …v…/STvpUvvR Êv;TSy;t( 3 s p[;y;TkmR/mR" Sy;t( 4
v;KyxeWTv;t( 5 tTp[kr,e yˇTs'yˇu _m…vp[itWe/;t( 6 tTp[/;ne v;
tuLyvTp[s:' y;n;idtrSy tdqRTv;t( 7 aqRv;do v; p[kr,;t( 8
…v…/n; cwkv;KyTv;t( 9 ¨pvIt' ≤l©dxRn;TsvR/mR" Sy;t( 10 n v;
p[kr,;ˇSy dxRnm( 11 …v…/v;R Sy;dpUvTR v;t( 12 ¨dKTv' c;pUvTR v;t(
13 sto v; ≤l©dxRnm( 14 …v…/Stu /;r,eåpUvTR v;t( 15 idiGv.;gí
t√TsMbN/Sy;qRhte Tu v;t( 16 p®iW idtpU,`R tO …vdG/' c t√t( 17 akmR
Atusy' ˇu _' s'yog;…•Ty;nuv;d" Sy;t( 18 …v…/v;R s'yog;Ntr;t(( 19
ahInvTpu®W/mRStdqRTv;t( 20 p[kr,…vxeW;√; t¥uˇ_Sy s'Sk;ro
{Vyvt( 21 Vypdex;dp’„yet 22 x'y* c svRp·rd;n;t( 23
p[;gpro/;Nmlv√;ss" 24 a•p[itWe/;∞ 25 ap[kr,e tu tımRStto
…vxeW;t( 26 a{VyTv;ˇu xeW" Sy;t( 27 veds'yog;t( 28 {Vys'yog;∞
29 Sy;√;Sy s'yogvTflen sMbN/StSm;TkmwiR tx;yn" 30 xeWo-
åp[kr,eå…vxeW;TsvRkmR,;m( 31 hom;Stu Vyvitœer•;hvnIys'yog;t(
32 xeWí sm;:y;n;t( 33 doW;‚Êvi∑l*R‡ikkÉ Sy;Cz;S];…ı vwidkÉ
n doW" Sy;t( 34 aqRv;do v;nupp;t;ˇSm;¥De p[tIyet 35 acoidt'
c kmR.de ;t( 36 s; il©;d;iTvRje Sy;t( 37 p;nVy;p∞ t√TSy;t( 38
doW;ˇu vwidkÉ Sy;dq;R…ı l*ikkÉ n doW" Sy;t( 39 tTsvR];…vxeW;t(
40 Sv;imno v; tdqRTv;t( 41 ≤l©dxRn;∞ 42 svRpd[ ;n'
h…vWStdqRTv;t( 43 inrvd;n;ˇu xeW" Sy;t( 44 ¨p;yo v; tdqRTv;t(
45 ’tTv;ˇu kmR," s’TSy;d({VySy gu,.UtTv;t( 46 xeWdxRn;∞
47 ap[yojkTv;dekSm;‚T£yerHzπWSy gu,.UtTv;t( 48 s'S’tTv;∞
49 sve>≥ yo v; k;r,;…vxeW;Ts'Sk;rSy tdqRTv;t( 50 ≤l©dxRn;∞
51 EkSm;∞e¥q;k;Mym…vxeW;t( 52 mu:y;√; pUvk R ;lTv;t( 53
.=;≈v,;∂;nxBd" p·r£ye 54 tTs'Stv;∞ 55 .=;qo≥ v; {Vye
smTv;t( 56 Vy;dex;∂;ns'Stuit" 57
îit ctuq"R p;d"
9
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

pçm" p;d"
a;Jy;∞ svRsy' og;t( 1 k;r,;∞ 2 EkiSmNsmvˇxBd;t( 3 a;Jye
c dxRn;ÆTSv∑’dqRv;dSy 4 axeWTv;ˇu nwv' Sy;TsvRd;n;dxeWt; 5
s;/;r<y;• /[vu ;y;' Sy;t( 6 avˇTv;∞ ju◊;' tSy c homs'yog;t( 7
cmsvidit cet( 8 n codn;…vro/;ı…v"p[kLpnTv;∞ 9 ¨Tp•;…/-
k;r;Tsit svRvcnm( 10 j;it…vxeW;Tprm( 11 aNTymrek;qe≥ 12
s;kMp[Sq;Yye iSv∑’id@ç t√t( 13 s*];m<y;' c g[hWe u 14 t√∞
xeWvcnm( 15 {VywkTve kmR.de ;Tp[itkmR i£yern( 16 a…v.;g;∞
xeWSy sv;RNp[Ty…v…x∑Tv;t( 17 EeN{v;yve tu vcn;Tp[itkmR .=" Sy;t(
18 someåvcn;∫=o n …v¥te 19 Sy;√;Ny;qRdxRn;t( 20 vcn;in
TvpUvTR v;ˇSm;¥qopdex' Syu" 21 cmseWu sm;:y;n;Ts'yogSy t…•im-
ˇTv;t( 22 ¨Ì;tOcmsmek" ≈uits'yog;t( 23 sve≥ v; svRsy' og;t( 24
Sto]k;·r,;' v; tTs'yog;äÛTv≈ut"e 25 sve≥ tu veds'yog;Tk;r,;dekdexe
Sy;t( 26 g[;vStuto .=o n …v¥teån;ª;n;t( 27 h;·ryojne v;
svRsy' og;t( 28 cm…sn;' v; s'in/;n;t( 29 sveW≥ ;' tu …v…/Tv;ˇdq;R
cm…s≈uit" 30 vW$≠k;r;∞ .=yet( 31 hom;i.Wv;>y;' c 32
p[Ty=opdex;∞ms;n;mVyˇ_" xeWe 33 Sy;√; k;r,.;v;dindex ≥ íms;n;'
ktuSR t√cnTv;t( 34 cmse c;NydxRn;t( 35 Ekp;]e £m;d?vyR"u pUvo≥
.=yet( 36 hot; v; mN]v,;Rt( 37 vcn;∞ 38 k;r,;nupVU y;R∞ 39
vcn;dnuD;t.=,m( 40 tdupÙt ¨p◊ySveTynen;nuD;pyeiLl©;t( 41
t];q;RTp[itvcnm( 42 tdekp;];,;' smv;y;t( 43 y;Jy;pnyen;pnIto
.=" p[vrvt( 44 y∑üv;R k;r,;gm;t( 45 p[vˇO Tv;Tp[vrSy;np;y" 46
flcmso nwim…ˇko .=…vk;r" ≈uits'yog;t( 47 îJy;…vk;ro v;
s'Sk;rSy tdqRTv;t( 48 hom;t( 49 cmswí tuLyk;lTv;t( 50 ≤l©-
dxRn;∞ 51 anups[ ip≥Wu s;m;Ny;t( 52 b[;˜,; v; tuLyxBdTv;t( 53
îit pçm" p;d"
Wœm" p;d"
tTsv;RqmR p[kr,;t( 1 p[’t* v;i√®ˇ_Tv;t( 2 t√j| tu vcnMp[;¢e 3
10
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

dxRn;idit cet( 4 n codnwk;Qy;Rt( 5 ¨Tp…ˇ·rit cet( 6 n tuLyTv;t(


7 codn;qRk;TSNy;Rˇu mu:y…vp[itWe/;Tp[’TyqR" 8 p[kr,…vxeW;ˇu
…v’t* …vro…/ Sy;t( 9 nwim…ˇk˘ tu p[’t* ti√k;r" s'yog…vxeW;t( 10
î∑‰qRmGNy;/ey' p[kr,;t( 11 n v; t;s;' tdqRTv;t( 12 ≤l©dxRn;∞
13 tTp[’Tyq| yq;Nyeån;r>yv;d;" 14 sv;Rq| v;/;nSy Svk;lTv;t(
15 t;s;m…¶" p[’itt" p[y;jvTSy;t( 16 n v; t;s;' tdqRTv;t( 17
tuLy" sveW≥ ;' pxu…v…/" p[kr,;…vxeW;t( 18 Sq;n;∞ pUvSR y 19
êSTvekWÉ ;' t] p[;K≈uitgR,u ;q;R 20 tenoT’∑Sy k;l…v…/·rit cet( 21
nwkdexTv;t( 22 aqen≥ ie t cet( 23 n ≈uit…vp[itWe/;t( 24 Sq;n;ˇu
pUvSR y s'Sk;rSy tdqRTv;t( 25 ≤l©dxRn;∞ 26 acodn; gu,;qen≥
27 dohyo" k;l.ed;ds'yˇu _' Ít' Sy;t( 28 p[kr,;…v.;g;√; tTs'yˇu _Sy
k;lx;S]m( 29 t√Tsvn;Ntre g[h;ª;nm( 30 rxn; c ≤l©dxRn;t(
31 a;r;iCz∑ms'yˇu _imtrw" s'in/;n;t( 32 s'yˇu _' v; tdqRTv;CzπWSy
t…•imˇTv;t( 33 index ≥ ;√‰vitœet 34 aGNy©mp[kr,e t√t( 35
nwim…ˇkmtuLyTv;dsm;n…v/;n' Sy;t( 36 p[itin…/í t√t( 37 n
t√Tp[yojnwkTv;t( 38 ax;S]l=,Tv;t( 39 inym;q;R gu,≈uit" 40
s'Sq;Stu sm;n…v/;n;" p[kr,;…vxeW;t( 41 Vypdexí tuLyvt( 42
…vk;r;Stu k;ms'yoge sit inTySy smTv;t( 43 aip v; i√®ˇ_-
Tv;Tp[’te.…R v„yNtIit 44 vcn;ˇu smu∞y" 45 p[itWe/;∞ pUv-R
≤l©;n;m( 46 gu,…vxeW;dekSy Vypdex" 47
îit Wœm" p;d"
s¢m" p;d"
p[kr,…vxeW;ds'yˇu _' p[/;nSy 1 sveW≥ ;' v; xeWTvSy;tTp[yˇu _Tv;t( 2
a;r;dpIit cet( 3 n t√;Ky' ih tdqRTv;t( 4 ≤l©dxRn;∞ 5
fls'yog;ˇu Sv;imyuˇ_' p[/;nSy 6 …ck°WRy; c s'yog;t( 7 tq;-
i./;nen 8 t¥uˇ_e tu fl≈uitStSm;TsvR…ck°W;R Sy;t( 9 gu,;i./;n;-
Tsv;RqmR i./;nm( 10 dI=;d≤=,' tu vcn;Tp[/;nSy 11 invO…ˇdxRn;∞
12 tq; yUpSy veid" 13 dexm;]' v; …x∑enk w v;KyTv;t( 14 s;im-
/enIStdNv;Û·rit h…v/;RnyovRcn;Ts;im/enIn;m( 15 dexm;]' v; p[Ty='
11
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

ÁqRkmR somSy 16 sm;:y;n' c t√t( 17 x;S]fl' p[yoˇ_·r


tLl=,Tv;ˇSm;TSvy' p[yoge Sy;t( 18 ¨TsgeR tu p[/;nTv;CzπWk;rI
p[/;nSy tSm;dNy" Svy' v; Sy;t( 19 aNyo v; Sy;Tp·r-
£y;ª;n;i√p[itWe/;Tp[Tyg;Tmin 20 t];q;RTktOpR ·rm;,' Sy;dinymo-
å…vxeW;t( 21 aip v; ≈uit.ed;Tp[itn;m/ey' Syu" 22 EkSy kmR.de ;idit
cet( 23 noTpˇ* ih 24 cms;?vyRví twVyRpdex;t( 25 ¨Tpˇ* bÛ≈ut"e
26 dxTv' ≤l©dxRn;t( 27 ximt; c xBd.ed;t( 28 p[kr,;-
√oTpÊys'yog;t( 29 ¨pg;í ≤l©dxRn;t( 30 …v£yI TvNy" kmR-
,oåcoidtTv;t( 31 kmRk;y;RTsveW≥ ;mO≤TvKTvm…vxeW;t( 32 n v;
p·rs':y;n;t( 33 p=e,ie t cet( 34 n sveW≥ ;mn…/k;r" 35 inymStu
d≤=,;i." ≈uits'yog;t( 36 ¨KTv; c yjm;nTv' teW;' dI=;…v/;n;t(
37 Sv;ims¢dx;" kmRs;m;Ny;t( 38 te sv;Rq;R" p[yˇu _Tv;d¶yí
Svk;lTv;t( 39 tTs'yog;TkmR,o VyvSq; Sy;Ts'yogSy;qRvÊv;t( 40
tSyopdexsm;:y;nen index ≥ " 41 t√∞ ≤l©dxRnm( 42 pwW[ ;nuvcn'
mw];v®,Syopdex;t( 43 puroånuv;Ky;…/k;ro v; p[Ww s'in/;n;t( 44
p[;trnuv;kÉ c hotOdxRn;t( 45 cms;'íms;?vyRv" sm;:y;n;t( 46
a?vyRvu ;R tNNy;yTv;t( 47 cmse c;NydxRn;t( 48 axˇ_* te p[tIyern(
49 vedopdex;TpUvvR √ºd;NyTve yqopdex' Syu" 50 td(gh[ ,;√; Sv/mR"
Sy;d…/k;rs;mQy;RTsh;©ŸrVyˇ_" xeWe 51
îit s¢m" p;d"
a∑m" p;d"
Sv;imkmR p·r£y" kmR,StdqRTv;t( 1 vcn;idtreW;' Sy;t( 2 s'Sk;-
r;Stu pu®Ws;mQye≥ yq;ved' kmRv√‰vitœern( 3 y;jm;n;Stu tTp[/;-
nTv;TkmRvt( 4 Vypdex;∞ 5 gu,Tve tSy index ≥ " 6 codn;' p[it
.;v;∞ 7 atuLyTv;dsm;n…v/;n;" Syu" 8 tpí fl…s…ıTv;-
Llokvt( 9 v;KyxeWí t√t( 10 vcn;idtreW;' Sy;t( 11 gu,Tv;∞
vedne n VyvSq; Sy;t( 12 tq; k;moåqRsy' og;t( 13 Vypdex;idtreW;'
Sy;t( 14 mN];í;kmRkr,;St√t( 15 …vp[yoge c dxRn;t( 16 √‰;-
ª;teW.U * √‰;ª;nSy;qRvÊv;t( 17 D;te c v;cn' n Á…v√;‚Nvihtoå‚St
12
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

18 yjm;ne sm;:y;n;Tkm;Ri, y;jm;n' Syu" 19 a?vyRvu ;R tdqo≥ ih


Ny;ypUv| sm;:y;nm( 20 …vp[itWe/e kr," smv;y…vxeW;idtrmNySteW;'
yto …vxeW" Sy;t( 21 p[Ww We u c pr;…/k;r;t( 22 a?vyRSu tu dxRn;t( 23
g*,o v; kmRs;m;Ny;t( 24 A≤TvKfl' kr,e„vqRvÊv;t( 25 Sv;imno
v; tdqRTv;t( 26 ≤l©dxRn;∞ 27 km;Rq| tu fl' teW;' Sv;imn' p[Ty-
qRvÊv;t( 28 Vypdex;∞ 29 {Vys'Sk;r" p[kr,;…vxeW;TsvRkmR,;m(
30 index
≥ ;ˇu …v’t;vpUvSR y;n…/k;r" 31 …vro/e c ≈uit…vxeW;dVyˇ_"
xeWe 32 apnySTvekdexSy …v¥m;ns'yog;t( 33 …v’t* sv;Rq"R xeW"
p[’itvt( 34 mu:y;qo≥ v;©Sy;coidtTv;t( 35 s'in/;n…vxeW;dsM.ve
td©;n;m( 36 a;/;neåip tqeit cet( 37 n;p[kr,Tv;d©Sy;t…•im-
ˇTv;t( 38 tTk;le v; ≤l©dxRn;t( 39 sveW≥ ;' v;…vxeW;t( 40 Ny;yoˇe_
≤l©dxRnm( 41 m;'s' tu svnIy;n;' codn;…vxeW;t( 42 .…ˇ_rs'in-
/;vNy;Yyeit cet( 43 Sy;Tp[’it≤l©Tv;√¯r;jvt( 44
îTy∑m" p;d" îit tOtIyoå?y;y"
ctuqoRå?y;y" p[qm" p;d"
aq;t" £TvqRp®u W;qRyo…jRD;s; 1 yiSmNp[Iit" pu®WSy tSy ≤lPs;qR-
l=,;…v.ˇ_Tv;t( 2 tduTsge≥ km;Ri, pu®W;q;Ry x;S]Sy;nitx˚‰Tv;•
c {Vy' …ck°„yRte ten;qe≥ n;i.sMbN/;iT£y;y;' pu®W≈uit" 3 a…vxeW;ˇu
x;S]Sy yq;≈uit fl;in Syu" 4 aip v; k;r,;g[h,e tdqRmqRSy;n-
i.sMbN/;t( 5 tq; c lok.UtWe u 6 {Vy;i, Tv…vxeW,e ;nqRKy;Tp[dIyern(
7 Sven TvqenR sMbN/o {Vy;,;' pOqgqRTv;ˇSm;¥q;≈uit Syu" 8 co¥Nte
c;qRkmRsu 9 ≤l©dxRn;∞ 10 t]wkTvmyD;©mqRSy gu,.UtTv;t( 11
Ek≈uitTv;∞ 12 p[tIyt îit cet( 13 n;xBd' tTp[m;,Tv;TpUvvR t( 14
xBdvˇUpl>yte td;gme ih td(ÎXyte tSy D;n' yq;NyeW;m( 15 t√∞
≤l©dxRnm( 16 tq; c ≤l©m( 17 a;≈…y„v…vxeW,e .;voåqR" p[tIyet
18 codn;y;' Tvn;rM.oå…v.ˇ_Tv;• ÁNyen …v/Iyte 19 Sy;√; {Vy…c-
k°W;Ry;' .;voåqe≥ c gu,.Utt;≈y;…ı gu,I.;v" 20 aqeR smvwWMymto
{VykmR,;m( 21 Ekin„pˇe" sv| sm' Sy;t( 22 s'sgRrsin„pˇer;im=;
v; p[/;n' Sy;t( 23 mu:yxBd;i.s'Stv;∞ 24 pdkmR;p[yojk˘ nynSy
13
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

pr;qRTv;t( 25 aq;Ri./;nkmR c .…v„yt; s'yogSy t…•imˇTv;ˇdqoR


ih …v/Iyte 26 px;vn;lM.;Lloihtx’torkmRTvm( 27 Ekdex-
{VyíoTpˇ* …v¥m;ns'yog;t( 28 index ≥ ;ˇSy;Nydq;Ridit cet( 29 n
xeWs'in/;n;t( 30 kmRk;y;Rt( 31 ≤l©dxRn;∞ 32 ai.`;r,e
…vp[kW;Rdnuy;jvTp;].ed" Sy;t( 33 n v;p;]Tv;dp;]Tv' TvekdexTv;t(
34 hetTu v;∞ shp[yogSy 35 a.;vdxRn;∞ 36 sit sVyvcnm(
37 n tSyeit cet( 38 Sy;ˇSy mu:yTv;t( 39 sm;nyn' tu mu:y'
Sy;iLl©dxRn;t( 39 vcne ih heTvs;mQyRm( 40 t]oTp…ˇr…v.ˇ_;
Sy;t( 41 t] j*hvmnuy;jp[itWe/;qRm( 42 a*p.Ot' tqeit cet( 43
Sy;∆uÙp[itWe/;…•Ty;nuv;d" 44 td∑s':y' ≈v,;t( 45 anugh[ ;∞
j*hvSy 46 √yoStu hetsu ;mQy| ≈v,' c sm;nyne 47
îit p[qm" p;d"
i√tIy" p;d"
Sv®STvnekin„p…ˇ" SvkmRxBdTv;t( 1 j;TyNtr;∞ x˚te 2 tdekdexo
v; Sv®TvSy t…•imˇTv;t( 3 xkl≈utíe 4 p[ityUp' c dxRn;t( 5
a;d;ne kroit xBd" 6 x;%;y;' tTp[/;nTv;t( 7 x;%;y;' tTp[/;n-
Tv;dupveW,e …v.;g" Sy;√¯WMy' tt( 8 ≈uTyp;y;∞ 9 hr,e tu juhoit-
yo≥gs;m;Ny;d({Vy;,;' c;qRxWe Tv;t( 10 p[itp…ˇv;R xBdSy tTp[/;-
nTv;t( 11 aqeåR pIit cet( 12 n tSy;n…/k;r;dqRSy c ’tTv;t( 13
¨TpÊys'yog;Tp[,It;n;m;Jyvi√.;g" Sy;t( 14 s'yvn;q;Rn;' v;
p[itp…ˇ·rtr;s;' tTp[/;nTv;t( 15 p[;snvNmw];v®,;y d<@p[d;n'
’t;qRTv;t( 16 aqRkmR v; ktOsR y' og;TßGvt( 17 kmRyˇu _e c dxRn;t(
18 ¨Tpˇ* yen s'yˇu _˘ tdq| tCΩithetTu v;ˇSy;q;RNtrgmne xeWTv;-
Tp[itp…ˇ" Sy;t( 19 s*imkÉ c ’t;qRTv;t( 20 aqRkmR v;i.-
/;ns'yog;t( 21 p[itp…ˇv;R tNNy;yTv;∂ºx;q;Rv.Oq≈uit" 22 ktOdR xe -
k;l;n;mcodn' p[yoge inTysmv;y;t( 23 inym;q;R v; ≈uit" 24 tq;
{VyeWu gu,≈uit®Tp…ˇs'yog;t( 25 s'Sk;re c tTp[/;nTv;t( 26 yjit-
codn; {Vydevt;…£y' smud;ye ’t;qRTv;t( 27 tduˇ_e ≈v,;∆uhoitr;-
secn;…/k" Sy;t( 28 …v/e" km;Rpv…gRTv;dq;RNtre …v…/p[dx e " Sy;t(
14
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

29 aip voTp…ˇs'yog;dqRsMbN/oå…v…x∑;n;' p[yogwkTvhet"u Sy;t( 30


îit i√tIy" p;d"
tOtIy" p;d"
{Vys'Sk;rkmRsu pr;qRTv;Tfl≈uitrqRv;d" Sy;t( 1 ¨Tpˇeí;tTp[/;-
nTv;t( 2 fl' tu tTp[/;n;y;m( 3 nwim…ˇkÉ …vk;rTv;T£tup/[ ;-
nmNyTSy;t( 4 EkSy tU.yTve s'yogpOqKTvm( 5 xeW îit cet( 6
n;qRpqO KTv;t( 7 {Vy;,;' tu …£y;q;Rn;' s'Sk;r" £tu/mR" Sy;t( 8
pOqKTv;√‰vitœet 9 codn;y;' fl;≈ut"e kmRm;]' …v/Iyet n ÁxBd'
p[tIyte 10 aip v;ª;ns;mQy;R∞odn;qen≥ gMyet;q;Rn;' ÁqRvÊven
vcn;in p[tIyNteåqRtoåPysmq;Rn;m;nNtyeå≥ PysMbN/" tSm;CΩTyek-
dex" s" 11 v;Ky;qRí gu,;qRvt( 12 tTsv;RqmR n;dex;t( 13 Ek˘ v;
codnwkTv;t( 14 s SvgR" Sy;Tsv;RNp[Ty…v…x∑Tv;t( 15 p[Tyy;∞ 16
£t* fl;qRv;dm©vTk;„,;R…jin" 17 flm;]eyo index ≥ ;d≈ut* Ánum;n'
Sy;t( 18 a©πWu Stuit" pr;qRTv;t( 19 k;Mye kmRi, inTy" SvgoR yq;
yD;©π £TvqR" 20 vIte c k;r,e inym;t( 21 k;mo v; tTs'yogen
co¥te 22 a©π gu,Tv;t( 23 vIte c inymStdqRm( 24 svRk;-
Mym©k;mw" p[kr,;t( 25 flopdexo v; p[/;nxBdsMp[yog;t( 26 t]
sveå≥ …vxeW;t( 27 yog…s…ıv;RqSR yoTpÊys'yo…gTv;t( 28 smv;ye
codn;s'yogSy;qRvÊv;t( 29 k;l≈ut* k;l îit cet( 30 n;smv;-
y;Tp[yojnen Sy;t( 31 ¨.y;qRimit cet( 32 n xBdwkTv;t( 33
p[k;r,;idit cet( 34 noTp…ˇs'yog;t( 35 anuTpˇ* tu k;l" Sy;Tp[yoj-
nen sMbN/;t( 36 ¨Tp…ˇk;l…vWye k;l" Sy;√;KySy tTp[/;nTv;t(
37 fls'yogSTvcoidte n Sy;dxeW.UtTv;t( 38 a©;n;' tUp`;ts'yo-
go inimˇ;qR" 39 p[/;nen;i.s'yog;d©;n;' mu:yk;lTvm( 40 apvOˇe
tu codn; tTs;m;Ny;TSvk;le Sy;t( 41
îit tOtIy" p;d"
ctuq"R p;d"
p[kr,xBds;m;Ny;∞odn;n;mn©Tvm( 1 aip v;©minJy;" SyuStto
15
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

…v…xœTv;t( 2 m?ySq' ySy tNm?ye 3 sv;Rs;' v; smTv;∞odn;t"


Sy;• ih tSy p[kr,' dex;qRmCu yte m?ye 4 p[kr,;…v.;ge c …vp[itiWı'
Áu.ym( 5 aip v; k;lm;]' Sy;ddxRn;i√xeWSy 6 flv√oˇ_hetTu v;-
idtrSy p[/;n' Sy;t( 7 d…/g[ho nwim…ˇk" ≈uits'yog;t( 8 inTyí
JyeœxBd;t( 9 s;vRÂPy;∞ 10 inTyo v; Sy;dqRv;dStyo" kmR<y-
sMbN/;∫i©Tv;∞;Ntr;ySy 11 vwê;nrí inTy" Sy;…•Tyw" sm;n-
s':yTv;t( 12 p=e voTp•s'yog;t( 13 W$(…cit" pUvvR Êv;t( 14 t;i.í
tuLys':y;n;t( 15 aqRv;doppˇeí 16 Ek…citv;R Sy;dpvOˇ_e ih
co¥te inimˇen 17 …vp[itWe/;ˇ;i." sm;ns':yTvm( 18 iptOyD"
Svk;lTv;dn©÷ Sy;t( 19 tuLyv∞ p[s:' y;n;t( 20 p[itiWıº c dxRn;t(
21 pê©÷ rxn; Sy;ˇd;gme …v/;n;t( 22 yUp;©÷ v; tTs'Sk;r;t( 23
aqRv;dí tdqRvt( 24 Sv®í;PyekdexTv;t( 25 in„£yí td©vt(
26 pê©÷ v;qRkmRTv;t( 27 .KTy; in„£yv;d" Sy;t( 28 dxR-
pU,mR ;syo·rJy;" p[/;n;Ny…vxeW;t( 29 aip v;©;in k;in …c¥e„v©Tven
s'Stuit" s;m;Nyo Ái.s'Stv" 30 tq; c;Ny;qRdxRnm( 31 a…v…x∑'
tu k;r,' p[/;neWu gu,Sy …v¥m;nTv;t( 32 n;nuˇ_e åNy;qRdxRn' pr;qRTv;t(
33 pOqKTve Tvi./;nyoinRvx e " ≈uitto Vypdex;∞ tTpunmu:R yl=,'
yTflvÊv' tTs'in/;vs'yˇu _˘ td©÷ Sy;∫;…gTv;Tk;r,Sy;≈utí;Ny-
sMbN/" 34 gu,;í n;ms'yˇu _; …v/IyNte n;©ºWpU p¥Nte 35 tuLy; c
k;r,≈uitrNywr©;i©sMbN/" 36 ¨Tpˇ;vi.sMbN/StSm;d©opdex"
Sy;t( 37 tq; c;Ny;qRdxRnm( 38 Jyoit∑ome tuLy;Ny…v…x∑' ih k;r,m(
39 gu,;n;' tUTp…ˇv;Kyen sMbN/;Tk;r,≈uitStSm;Tsom" p[/;n' Sy;t( 40
tq; c;Ny;qRdxRnm( 41
îit ctuq"R p;d" îit ctuqoRå?y;y"
pçmoå?y;y" p[qm" p;d"
≈uitl=,m;nupVU y| tTp[m;,Tv;t( 1 aq;R∞ 2 ainymoåNy] 3 £me,
v; inyMyet £TvekTve tÌë,Tv;t( 4 ax;Bd îit ceTSy;√;KyxBdTv;t(
5 aqR’te v;num;n' Sy;T£TvekTve pr;qRTv;TSven TvqRne sMbN/St-
Sm;TSvxBdmuCyet 6 tq; c;Ny;qRdxRnm( 7 p[vÊO y; tuLyk;l;n;'
16
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

gu,;n;' tdup£m;t( 8 svRimit cet( 9 n;’tTv;t( 10 £TvNtrvidit


cet( 11 n;smv;y;t( 12 Sq;n;∞oTp…ˇs'yog;t( 13 mu:y£me,
v;©;n;' tdqRTv;t( 14 p[’t* tu SvxBdTv;¥q;£m' p[tIyet 15 mN]tStu
…vro/e Sy;Tp[yogÂps;mQy;RˇSm;duTp…ˇdex" s" 16 t√cn;i√’t*
yq; p[/;n' Sy;t( 17 …vp[itpˇ* v; p[’TyNvy;¥q;p[’it 18 …v’it"
p[’it/mRTv;ˇTk;l; Sy;¥q; …x∑m( 19 aip v; £mk;ls'yˇu _; s¥"
i£yet t] …v/ere num;n;Tp[’it/mRlop" Sy;t( 20 k;loTkWR îit cet(
21 n tTsMbN/;t( 22 a©;n;' mu:yk;lTv;¥qoˇ_muTkWeR Sy;t( 23
td;id v;i.sMbN/;ˇdNtmpkWeR Sy;t( 24 p[vÊO y; ’tk;l;n;m( 25
xBd…vp[itWe/;∞ 26 as'yog;ˇu vw’t' tdev p[it’„yet 27 p[;si©k˘
c noTkWed≥ s'yog;t( 28 tq;pUvmR ( 29 s;'tpnIy; tUTkWed≥ …¶ho]' svn-
v√¯g<u y;t( 30 aVyv;y;∞ 31 asMbN/;ˇu noTkWetR ( 32 p[;p,;∞
inimˇSy 33 sMbN/;TsvnoTkWR" 34 Wo@xI coKQys'yog;t( 35
îit p[qm" p;d"
i√tIy" p;d"
s'inp;te p[/;n;n;mekkì Sy gu,;n;' svRkmR Sy;t( 1 sveW≥ ;' vwkj;tIy'
’t;nupVU yRTv;t( 2 k;r,;d>y;vO…ˇ" 3 mui∑kp;l;vd;n;Ôn;>yÔn-
vpnp;vneWu cwknÉ 4 sv;Ri, Tvekk;yRTv;deW;' tÌu,Tv;t( 5 s'yˇu _e tu
p[£m;ˇd©÷ Sy;idtrSy tdqRTv;t( 6 vcn;ˇu p·rVy;,;NtmÔn;id Sy;t(
7 k;r,;√;nvsgR" Sy;¥q; p;]vO…ı" 8 n v; xBd’tTv;NNy;y-
m;]imtrdq;RTp;]…vvO…ı" 9 pxug,e tSy tSy;pvjRyTe pêwkTv;t( 10
dwvtwvk
Rw kMy;Rt( 11 mN]Sy c;qRvÊv;t( 12 n;n;bIje„vekmul% U l'
…v.v;t( 13 …vvO…ıv;R inym;nupVU yRSy tdqRTv;t( 14 Ek˘ v;
t<@ël.;v;ıNteStdqRTv;t( 15 …vk;re TvnUy;j;n;' p;].edoåqR.de ;-
TSy;t( 16 p[’te" pUvo≥ˇ_Tv;dpUvmR Nte Sy;• ÁcoidtSy xeW;ª;nm( 17
mu:y;nNtyRm;]eySten tuLy≈uitTv;dxBdTv;Tp[;’t;n;' Vyv;y" Sy;t( 18
aNte tu b;dr;y,SteW;' p[/;nxBdTv;t( 19 tq; c;Ny;qRdxRnm( 20
’tdex;ˇu pUvW≥e ;' s dex" Sy;ˇen p[Ty=s'yog;NNy;ym;]imtrt( 21
p[’t;∞ purSt;¥t( 22 s'inp;tíe¥qoˇ_mNte Sy;t( 23
17
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

îit i√tIy" p;d"


tOtIy" p;d"
…vvO…ı" kmR.de ;TpOWd;JyvˇSy tSyopidXyet 1 aip v;
svRs:' yTv;i√k;r" p[tIyet 2 SvSq;n;ˇu …vvO?yerNít;nupVU yRTv;t( 3
sim?ym;nvtI s˘ imıvtI c˘ ;Ntre, /;Yy;" Syu¥;Rv;pO…qVyorNtr;le s-
mhR,;t( 4 tCzBdo v; 5 ¨æ„,‘k⁄.orNte dxRn;t( 6 Stom…vvOı*
bih„pvm;ne purSt;Tpy;Rs;d;gNtv" SyuStq; ih Î∑' √;d-x;he 7 py;Rs
îit c;Nt;:y; 8 aNte v; tduˇ_m( 9 vcn;ˇu √;dx;he 10 ati√k;rí
11 ti√k;reåPypUvTR v;t( 12 aNte tUˇryodR?y;t( 13 aip v;
g;y]IbOhTynu∑Pë su vcn;t( 14 g[h∑e km*p;nuv;Ky' svn…citxeW" Sy;t(
15 £Tv…¶xeWo v; coidtTv;dcodn;nupvU SR y 16 aNte SyurVyv;y;t(
17 ≤l©dxRn;∞ 18 m?ym;y;' tu vcn;d(b;[ ˜,vTy" 19 p[;Glok-
MpO,;y;StSy;" sMpUr,;qRTv;t( 20 s'S’te kmR s'Sk;r;,;' tdqRTv;t(
21 anNtr' v[t' t∫ÜtTv;t( 22 pUv| c ≤l©dxRn;t( 23 aqRv;do
v;qRSy …v¥m;nTv;t( 24 Ny;y…vp[itWe/;∞ 25 s'…cte Tv…¶…c¥uˇ_'
p[;p,;…•imˇSy 26 £TvNte v; p[yogvcn;.;v;t( 27 a¶e" kmR-
Tvindex ≥ ;t( 28 pre,;vedn;∂I≤=t" Sy;Tsvwd≥ IR=;i.sMbN/;t( 29
î∑‰Nte v; tdq;R Á…vxeW;qRsMbN/;t( 30 sm;:y;n' c t√t( 31
a©vT£tUn;m;nupVU yRm( 32 n v;sMbN/;t( 33 k;MyTv;∞ 34
a;nqRKy;•eit cet( 35 Sy;i√¥;qRTv;¥q; preWu svRSv;r;t( 36 y
EtenTe y…¶∑om" p[kr,;t( 37 ≤l©;∞ 38 aq;Nyenie t s'Sq;n;'
s'in/;n;t( 39 tTp[’tev;Rp…ˇ…vh;r* ih n tuLyeWpU p¥te 40 p[xs' ; c
…vhr,;.;v;t( 41 …v…/p[Tyy;√; n ÁkSm;Tp[xs' ; Sy;t( 42 EkStome
v; £tusy' og;t( 43 sveWR ;' v; codn;…vxeW;Tp[xs' ; Stom;n;m( 44
îit tOtIy" p;d"
ctuq"R p;d"
£mko yoåqRxBd;>y;' ≈uit…vxeW;dqRprTv;∞ 1 avd;n;i.`;r,;-
s;dne„v;nupVU y| p[vÊO y; Sy;t( 2 yq;p[d;n' v; tdqRTv;t( 3 ≤l©dxRn;∞
4 vcn;idi∑pUvTR vm( 5 somíwkWÉ ;mGNy;/eySytunR =];it£mvcn;ˇ-
18
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

dNten;nqRk˘ ih Sy;t( 6 tdqRvcn;∞ n;…vxeW;ˇdqRTvm( 7 ay+y-


m;,Sy c pvm;nh…vW;' k;lindex ≥ ;d;nNty;Ri√x˚; Sy;t( 8 îi∑-
ry+ym;,Sy t;dQye≥ sompUvTR vm( 9 ¨TkW;Rdb( ;[ ˜,Sy som" Sy;t( 10
p*,Rm;sI v; ≈uits'yog;t( 11 svRSy vwkkMy;Rt( 12 Sy;√;
…v…/Stdqen≥ 13 p[kr,;ˇu k;l" Sy;t( 14 Svk;le Sy;d…vp[itWe/;t(
15 apnyo v;/;nSy svRk;lTv;t( 16 p*,Rm;SyU?v| som;d(b;[ ˜,Sy
vcn;t( 17 Ek˘ v; xBds;mQy;RTp[;‘éTò…v/;n;t( 18 puro@;xSTv-
index
≥ e t¥uˇ_e devt;.;v;t( 19 a;JympIit cet( 20 n im≈devtTv;-
dwN{;¶vt( 21 …v’te" p[’itk;lTv;Ts¥Sk;loˇr; …v’itStyo" p[Ty-
=…x∑Tv;t( 22 √¯yhk;Lye tu yq;Ny;ym( 23 vcn;√¯kk;Ly' Sy;t(
24 s'n;y;¶IWomIy…vk;r; Ë?v| som;Tp[’itvt( 25 tq; som-
…vk;r; dxRp,U mR ;s;>y;m( 26
îit ctuq"R p;d" îit pçmoå?y;y"
Wœoå?y;y" p[qm" p;d"
{Vy;,;' kmRsy' oge gu,Tven;i.sMbN/" 1 as;/k˘ tu t;dQy;Rt( 2 p[Tyq|
c;i.s'yog;TkmRto Ái.sMbN/StSm;Tkmo≥pdex" Sy;t( 3 fl;-
qRTv;TkmR," x;S]' sv;R…/k;r' Sy;t( 4 ktuvR ;R ≈uits'yog;i√…/"
k;TSNyen≥ gMyte 5 ≤l©…vxeWindex ≥ ;Tpuy' ˇu _mwitx;yn" 6 tdu…ˇ_Tv;∞
doW≈uitr…vD;te 7 j;it' tu b;dr;y,oå…vxeW;ˇSm;TS}yip p[tIyet
j;TyqRSy;…v…x∑Tv;t( 8 coidtTv;¥q;≈uit 9 {VyvÊv;ˇu pus' ;'
Sy;d({Vys'yˇu _' £y…v£y;>y;m{VyTv' S]I,;' {Vyw" sm;nyo…gTv;t( 10
tq; c;Ny;qRdxRnm( 11 t;dQy;RTkmRt;dQyRm( 12 floTs;h;…vxeW;ˇu
13 aqen≥ c smvetTv;t( 14 £ySy /mRm;]Tvm( 15 Svvˇ;mip
dxRyit 16 SvvtoStu vcn;dwkkMy| Sy;t( 17 ≤l©dxRn;∞ 18
£°tTv;ˇu .KTy; Sv;imTvmuCyte 19 fl;…qRTv;ˇu Sv;imTven;i.sMbN/"
20 flvˇ;' c dxRyit 21 √‰;/;n' c i√yDvt( 22 gu,Sy tu
…v/;nTv;TpTNy; i√tIyxBd" Sy;t( 23 tSy; y;vduˇ_m;xIbR˜[ cyR-
mtuLyTv;t( 24 c;tuv<R yRm…vxeW;t( 25 index ≥ ;√; ]y;,;' Sy;dGNy;-
/eyåe sMbN/" £tuWu b[;˜,≈ut·e rTy;]ey" 26 inimˇ;qenR b;d·rStSm;-
19
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tsv;R…/k;r' Sy;t( 27 aip v;Ny;qRdxRn;¥q;≈uit p[tIyet 28 index≥ ;ˇu


p=e Sy;t( 29 vwg<u y;•eit cet( 30 n k;MyTv;t( 31 s'Sk;re c
tTp[/;nTv;t( 32 aip v; vedindex ≥ ;dpxU{;,;' p[tIyet 33 gu,;…q-
TR v;•eit cet( 34 s'Sk;rSy tdqRTv;i√¥;y;' pu®W≈uit" 35 …v¥;in-
dex
≥ ;•eit cet( 36 avw¥Tv;d.;v" kmRi, Sy;t( 37 tq; c;Ny;qRdxRnm(
38 ]y;,;' {VysMp•" kmR,o {Vy…s…ıTv;t( 39 ainTyTv;ˇu nwv'
Sy;dq;R…ı {Vys'yog" 40 a©hIní tım;R 41 ¨Tpˇ* inTys'yog;t(
42 a}y;Wey≥ Sy h;n' Sy;t( 43 vcn;{qk;rSy;/;neåSy svRxWe Tv;t(
44 Ny;Yyo v; kmRsy' og;CzÀ{Sy p[itiWıTv;t( 45 akmRTv;ˇu nwv'
Sy;t( 46 a;nqRKy' c s'yog;t( 47 gu,;qen≥ ie t cet( 48 ¨ˇ_min-
imˇTvm( 49 s*/Nvn;Stu hInTv;NmN]v,;RTp[tIyern( 50 SqpitinRW;d"
Sy;CzBds;mQy;Rt( 51 ≤l©dxRn;∞ 52
îit p[qm" p;d"
i√tIy" p;d"
pu®W;qwk ≥ …s…ıTv;ˇSy tSy;…/k;r" Sy;t( 1 aip coTp…ˇs'yogo yq;
Sy;TsÊvdxRn' tq;.;vo …v.;ge Sy;t( 2 p[yoge pu®W≈utye qR ;k;mI p[yoge
Sy;t( 3 p[Tyq| ≈uit.;v îit cet( 4 t;dQye≥ n gu,;qRt;nuˇ_e -
åq;RNtrTv;Tktu"R p[/;n.UtTv;t( 5 aip v; k;ms'yoge sMbN/;Tp[-
yog;yopidXyet p[Tyq| ih …v…/≈uit…v≥W;,;vt( 6 aNySy Sy;idit cet(
7 aNy;qen≥ ;i.sMbN/" 8 flk;mo inimˇimit cet( 9 n inTyTv;t(
10 kmR tqeit cet( 11 n smv;y;t( 12 p[£m;ˇu inyMyet;rM.Sy
i£y;inimˇTv;t( 13 fl;…qRTv;√;inymo yq;nup£;Nte 14 inymo v;
t…•imˇTv;TktuSR tTk;r,' Sy;t( 15 lokÉ km;Ri, vedvˇtoå…/-
pu®WD;nm( 16 apr;/eåip c tw" x;S]m( 17 ax;S]; tUpsMp[;i¢" x;S]'
Sy;• p[kLpk˘ tSm;dqen≥ gMyet;p[;¢e x;S]mqRvt( 18 p[itWe/„e v-
kmRTv;≤T£y; Sy;Tp[itiWı;n;' …v.ˇ_Tv;dkmR,;m( 19 x;S];,;' TvqR-
vTven pu®W;qoR …v/Iyte tyorsmv;…yTv;ˇ;dQye≥ …v?yit£m" 20
tiSm'Stu …x„ym;,;in jnnen p[vter≥ n( 21 aip v; vedtuLyTv;dup;yen
p[vterR n( 22 a>y;soåkmRxWe Tv;Tpu®W;qo≥ …v/Iyte 23 tiSm•sM.v-
20
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

•q;Rt( 24 n k;le>y ¨pidXyNte 25 dxRn;Tk;l≤l©;n;' k;l…v/;nm(


26 teW;m*Tp…ˇkTv;d;gmen p[vtet≥ 27 tq; ih ≤l©dxRnm( 28
tq;Nt"£tupy[ ˇu _;in 29 a;c;r;ÌOÁm;,eWu tq; Sy;Tpu®W;qRTv;t( 30
b[;˜,Sy tu som…v¥;p[jmO,v;Kyen s'yog;t( 31
îit i√tIy" p;d"
tOtIy" p;d"
svRxˇ_* p[v…O ˇ" Sy;ˇq;.Utopdex;t( 1 aip v;Pyekdexe Sy;Tp[/;ne
ÁqRinvO…R ˇgu,R m;]imtrˇdqRTv;t( 2 tdkmRi, c doWStSm;ˇto …vxeW"
Sy;Tp[/;nen;i.sMbN/;t( 3 km;R.de ' tu jwimin" p[yogvcnwkTv;-
TsveW≥ ;mupdex" Sy;idit 4 aqRSy Vypv…gRTv;dekSy;ip p[yoge Sy;¥q;
£TvNtreWu 5 …v?ypr;/e c dxRn;Tsm;¢e" 6 p[;y…íˇ…v/;n;∞ 7
k;MyeWu cwvm…qRTv;t( 8 as'yog;ˇu nwv' Sy;i√/e" xBdp[m;,Tv;t( 9
akmRi, c;p[Tyv;y;t( 10 i£y;,;m;…≈tTv;d({Vy;Ntre …v.;g" Sy;t(
11 aip v;Vyitrek;{ÜpxBd;…v.;g;∞ goTvvdwkkMy| Sy;•;m/ey' c
sÊvvt( 12 ≈uitp[m;,Tv;æCz∑;.;veån;gmoåNySy;…x∑Tv;t( 13
Kv…ci√/;n;∞ 14 a;gmo v; codn;q;R…vxeW;t( 15 inym;qR" Kv…c-
i√…/" 16 t…•Ty' t…∞k°W;R ih 17 n devt;…¶xBdi£ymNy;qRsy' og;t(
18 devt;y;' c tdqRTv;t( 19 p[itiWı÷ c;…vxeW,e ih tCΩit" 20
tq; Sv;imn" flsmv;y;TflSy kmRyo…gTv;t( 21 bÙn;' tu
p[vˇO åe Nym;gmye√g¯ <u y;t( 22 s Sv;mI Sy;ˇTs'yog;t( 23 kmRkro
v; .OtTv;t( 24 tiSm'í fldxRn;t( 25 s tım;R Sy;TkmRsy' og;t(
26 s;m;Ny' t…∞k°W;R ih 27 index R ;ˇu …vkLpe yTp[vˇO m( 28
axBdimit cet( 29 n;n©Tv;t( 30 vcn;∞;Ny;Yym.;ve tTs;m;Nyen
p[itin…/r.;v;idtrSy 31 n p[itin/* smTv;t( 32 Sy;CΩitl=,e
inytTv;t( 33 n tdIPs; ih 34 mu:y;…/gme mu:ym;gmo ih td.;v;t(
35 p[vˇO åe pIit cet( 36 n;nqRkTv;t( 37 {Vys'Sk;r…vro/e {Vy'
tdqRTv;t( 38 aqR{Vy…vro/eåqo≥ {Vy;.;ve tduTpˇe{VR y;,;mqRxWe Tv;t(
39 …v…/rPyekdexe Sy;t( 40 aip v;qRSyxKyTv;dekdexne invR-
tet≥ ;q;Rn;m…v.ˇ_Tv;Ìu,m;]imtrˇdqRTv;t( 41
21
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

îit tOtIy" p;d"


ctuq"R p;d"
xeW;d(√‰vd;nn;xe Sy;ˇdqRTv;t( 1 index ≥ ;√;Nyd;gmyet( 2 aip v;
xeW.;j;' Sy;i√…x∑k;r,Tv;t( 3 index ≥ ;CzπW.=oåNyw" p[/;nvt( 4
svwv≥ ;R smv;y;TSy;t( 5 index
≥ Sy gu,;qRTvm( 6 p[/;ne ≈uitl=,m(
7 aqRvidit cet( 8 n codn;…vro/;t( 9 aqRsmv;y;Tp[;y…í-
ˇmekdexåe ip 10 n TvxeWe vwg<u y;ˇdq| ih 11 Sy;√; p[;¢inimˇ-
Tv;dtımoR inTys'yog;• ihtSy gu,;qen≥ ;inTyTv;t( 12 gu,;n;' c
pr;qRTv;√cn;√‰p;≈y" Sy;t( 13 .ed;qRimit cet( 14 n xeW.UtTv;t(
15 anqRkí svRn;xe Sy;t( 16 =;me tu svRd;he Sy;dekdex-
Sy;vjRnIyTv;t( 17 dxRn;√¯kdexe Sy;t( 18 aNyen vwtCz;S];…ı
k;r,p[;i¢" 19 tı…v" xBd;•eit cet( 20 Sy;dNy;yTv;idJy;g;mI
h…v" xBdStiLl©s'yog;t( 21 yq;≈utIit cet( 22 n tLl=,-
Tv;dupp;to ih k;r,m( 23 hom;i.Wv.=,' c t√t( 24 ¨.;>y;' v;
n ih tyo/RmxR ;S]m( 25 punr;/eymodnvt( 26 {VyoTpˇevo≥.yo" Sy;t(
27 pçxr;vStu {Vy≈ut"e p[itin…/" Sy;t( 28 codn; v; {Vydevt;-
…v/erv;Cye ih 29 s p[Ty;mneTSq;n;t( 30 a©…v…/v;R inimˇs'yog;t(
31 …vê…jÊvp[vˇO e .;v" kmRi, Sy;t( 32 in„£yv;d;∞ 33 vTss'yoge
v[tcodn; Sy;t( 34 k;lo voTp•s'yog;¥qoˇ_Sy 35 aq;Rp·rm;,;∞
36 vTsStu ≈uits'yog;ˇd©÷ Sy;t( 37 k;lStu Sy;dcodn; 38
anqRkí kmRsy' oge 39 avcn;∞ SvxBdSy 40 k;líeTs'nyTp=e
tiLl©s'yog;t( 41 k;l;qRTv;√o.yo" p[tIyet 42 p[Stre x;%;-
≈y,vt( 43 k;l…v…/vo≥.yo…v≥¥m;nTv;t( 44 atTs'Sk;r;qRTv;∞
45 tSm;∞ …vp[yoge Sy;t( 46 ¨pveWí p=e Sy;t( 47
îit ctuq"R p;d"
pçm" p;d"
a>yudye k;l;pr;/;idJy;codn; Sy;¥q; pçxr;ve 1 apnyo v;
…v¥m;nTv;t( 2 t{ÜpTv;∞ xBd;n;m( 3 a;tçn;>y;sSy dxRn;t( 4
apUvTR v;i√/;n' Sy;t( 5 pyodoW;Tpçxr;veådu∑' hItrt( 6 s'n;Yyeåip
22
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

tqeit cet( 7 n tSy;du∑Tv;d…v…x∑' ih k;r,m( 8 l=,;q;R Ít≈uit"


9 ¨p;'xyu ;jeåvcn;¥q;p[’it 10 apnyo v; p[vÊO y; yqetreW;m( 11
in®¢e Sy;ˇTs'yog;t( 12 p[vˇO e v; p[;p,;…•imˇSy 13 l=,m;]imtrt(
14 tq; c;Ny;qRdxRnm( 15 ain®¢eå>yuidte p[;’tI>yo invRp-e
idTy;XmrQySt<@ël.Ut„e vpny;t( 16 VyU?vR.;G>ySTv;le%nStTk;·r-
Tv;∂ºvt;pnySy 17 …vin®¢e n mu∑In;mpnyStÌu,u Tv;t( 18 ap[;’ten
ih s'yogStTSq;nIyTv;t( 19 a.;v;∞etrSy Sy;t( 20 s;'n;Yy-
s'yog;•;s'nyt" Sy;t( 21 a*W/s'yog;√o.yo" 22 vwg<u y;•eit cet(
23 n;tTs'Sk;rTv;t( 24 s;MyuTq;ne …vê…jT£°te …v.;gs'yog;t( 25
p[vˇO e v; p[;p,;…•imˇSy 26 a;dex;qet≥ r; ≈uit" 27 dI=;p·rm;,e
yq;k;My…vxeW;t( 28 √;dx;hStu ≤l©;TSy;t( 29 p*,Rm;Sy;m-
inymoå…vxeW;t( 30 a;nNty;Rˇu cw]I Sy;t( 31 m;`I vwk;∑k;≈ut"e
32 aNy; apIit cet( 33 n .…ˇ_Tv;deW; ih lokÉ 34 dI=;pr;/e
c;nugh[ ;t( 35 ¨Tq;ne c;nupr[ oh;t( 36 aSy;' c svR≤l©;in 37
dI=;k;lSy …x∑Tv;dit£me inyt;n;mnuTkWR" p[;¢k;lTv;t( 38
¨TkWo≥ v; dI≤=tTv;d…v…x∑' ih k;r,m( 39 t] p[ithomo n …v¥te
yq; pUvW≥e ;m( 40 k;lp[;/;Ny;∞ 41 p[itWe/;∞o?vRmv.Oq;id∑e" 42
p[ithomíeTs;ym…¶ho]p[.tO Iin Ùyern( 43 p[;tStu Wo@…xin 44
p[;y…íˇm…/k;re svR] doWs;m;Ny;t( 45 p[kr,e v; xBdhetTu v;t( 46
ati√k;rí 47 Vy;p•Sy;Psu gt* yd.oJym;y;R,;' tTp[tIyet 48
…v.;g≈ut"e p[;y…íˇ' y*gp¥e n …v¥te 49 Sy;√; p[;¢inimˇTv;Tk;l-
m;]mekm( 50 t] …vp[itWe/;i√kLp" Sy;t( 51 p[yog;Ntre vo.y;nugh[ "
Sy;t( 52 n cwks'yog;t( 53 p*v;Rpye≥ pUvdR *bRLy' p[’itvt( 54
y¥uÌ;t; j`Ny" Sy;TpunyRDe svRvde s' d¥;¥qetriSmn( 55 ahgR,e
yiSm•pCzπdStd;vtetR kmRpqO KTv;t( 56
îit pçm" p;d"
Wœm" p;d"
s'inp;te vwg<u y;Tp[’itvˇuLykLp; yjern( 1 vcn;√;…xrovTSy;t( 2
n v;n;r>yv;dTv;t( 3 Sy;√; yD;qRTv;d*duMbrIvt( 4 n tTp[/;nTv;t(
23
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

5 a*duMby;R" pr;qRTv;Tkp;lvt( 6 aNyen;pIit cet( 7 nwkTv;ˇSy


c;n…/k;r;CzBdSy c;…v.ˇ_Tv;t( 8 s'inp;t;ˇu inimˇ…v`;t"
Sy;äOh{qNtrvi√.ˇ_…x∑Tv;√…sœinvRTye≥ 9 aip v; ’Tòs'yog;d…v-
`;t" p[tIyet Sv;imTven;i.sMbN/;t( 10 s;ªo" kmRvdO ?( ywkdexne s'yo-
ge gu,Tven;i.sMbN/StSm;ˇ] …v`;t" Sy;t( 11 vcn;ˇu i√s'yog-
StSm;dekSy p;i,vt( 12 aq;R.;v;ˇu nwv' Sy;t( 13 aq;Rn;' c
…v.ˇ_Tv;• tCΩten sMbN/" 14 p;,e" p[Ty©.;v;dsMbN/" p[tIyet 15
s];i, svRv,;Rn;m…vxeW;t( 16 ≤l©dxRn;∞ 17 b[;˜,;n;' vetry-
or;≤TvRJy;.;v;t( 18 vcn;idit cet( 19 n Sv;imTv' ih …v/Iyte 20
g;hRpte v; Sy;t;m…vp[itWe/;t( 21 n v; kLp…vro/;t( 22 Sv;im-
Tv;idtreW;mhIne ≤l©dxRnm( 23 v;…sœ;n;' v; b[˜Tvinym;t( 24
sveW≥ ;' v; p[itp[sv;t( 25 …vê;im]Sy h*]inym;d(.gO x u nu kv-
…sœ;n;mn…/k;r" 26 …vh;rSy p[.Tu v;dn¶In;mip Sy;t( 27 s;rSvte
c dxRn;t( 28 p[;y…íˇ…v/;n;∞ 29 s;¶In;' vei∑pUvTR v;t( 30 Sv;qen≥
c p[yˇu _Tv;t( 31 s'inv;p' c dxRyit 32 ju◊;dIn;mp[yˇu _Tv;Ts'dhe e
yq;k;mI p[tIyet 33 aip v;Ny;in p;];i, s;/;r,;in k⁄vIRr‚Nvp[it-
We/;Cz;S]’tTv;t( 34 p[;y…íˇm;pid Sy;t( 35 pu®WkLpen v; …v’t*
ktOiR nym" Sy;¥DSy tÌu,Tv;d.;v;idtr;Np[-TyekiSm•…/k;r" Sy;t(
36 ≤l©;∞eJy;…vxeWvt( 37 n v; s'yogpOqKTv;Ìu,SyeJy;p[/;n-
Tv;ds'yˇu _; ih codn; 38 îJy;y;' tÌu,Tv;i√xeW,e inyMyet 39
îit Wœm" p;d"
s¢m" p;d"
Svd;ne svRm…vxeW;t( 1 ySy v; p[."u Sy;idtrSy;xKyTv;t( 2 n
.Uim" Sy;Tsv;RNp[Ty…v…x∑Tv;t( 3 ak;yRTv;∞ tt" pun…v≥xWe " Sy;t(
4 inTyTv;∞;inTywn;R‚St sMbN/" 5 xU{í /mRx;S]Tv;t( 6 d≤=,;-
k;le yTSv' tTp[tIyet t∂;ns'yog;t( 7 axeWTv;ˇdNt" Sy;TkmR,o
{Vy…s…ıTv;t( 8 aip v; xeWkmR Sy;T£to" p[Ty=…x∑Tv;t( 9 tq;
c;Ny;qRdxRnm( 10 axeW' tu smÔs;d;nen xeWkmR Sy;t( 11
n;d;nSy;inTyTv;t( 12 dI=;su tu …vindex
≥ ;d£Tvqen≥ s'yogStSm;-
24
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

d…vro/" Sy;t( 13 ahgR,e c tımR" Sy;TsveW≥ ;m…vxeW;t( 14 √;dxxt'


v; p[’itvt( 15 atÌu,Tv;•wv' Sy;t( 16 ≤l©dxRn;∞ 17 …vk;r"
s•u.ytoå…vxeW;t( 18 a…/k˘ v; p[itp[sv;t( 19 anugh[ ;∞ p;dvt(
20 ap·rimte …x∑Sy s':y;p[itWe/StCΩitTv;t( 21 kLp;Ntr' v;
tuLyvTp[s:' y;n;t( 22 ainymoå…vxeW;t( 23 a…/k˘ v; Sy;ä◊qR-
Tv;idtrw" s'in/;n;t( 24 aqRv;dí tdqRvt( 25 pr’itpur;kLp' c
mnu„y/mR" Sy;dq;Ry Ánuk°tRnm( 26 t¥uˇ_e c p[itWe/;t( 27 index
≥ ;√;
tımR" Sy;Tpç;vˇvt( 28 …v/* tu veds'yog;dupdex" Sy;t( 29 aqRv;do
v; …v…/xeWTv;ˇSm;…•Ty;nuv;d" Sy;t( 30 shßs'vTsr' td;yuW;ms-
M.v;Nmnu„yeWu 31 aip v; td…/k;r;Nmnu„y/mR" Sy;t( 32 n;s;mQy;Rt(
33 sMbN/;dxRn;t( 34 s k⁄lkLp" Sy;idit k;„,;R…jinrek-
iSm•sM.v;t( 35 aip v; ’Tòs'yog;dekSywv p[yog" Sy;t( 36
…vp[itWe/;ˇu gu<yNytr" Sy;idit l;buk;yn" 37 s'vTsro …vc;≤l-
Tv;t( 38 s; p[’it" Sy;d…/k;r;t( 39 ah;in v;i.s':yTv;t( 40
îit s¢m" p;d"
a∑m" p;d"
îi∑pUvTR v;d£tuxWe o hom" s'S’te„v…¶Wu Sy;dpUvoRåPy;/;nSy svRxWe -
Tv;t( 1 îi∑Tven tu s'Stvítuho≥tnø s'S’teWu dxRyit 2 ¨pdex-
STvpUvTR v;t( 3 s sveW≥ ;m…vxeW;t( 4 aip v; £Tv.;v;dn;ih-
t;¶erxeW.Utindex ≥ " 5 jpo v;n…¶s'yog;t( 6 î…∑Tven tu s'Stute hom"
Sy;dn;r>y;…¶s'yog;idtreW;mv;CyTv;t( 7 ¨.yo" iptOyDvt( 8
index
≥ o v;n;iht;¶ern;r>y;…¶s'yog;t( 9 iptOyDe s'yˇu _Sy punvRcnm(
10 ¨pny•;d/It homs'yog;t( 11 SqptIi∑vLl*ikkÉ v; …v¥;-
km;Rnpu vU TR v;t( 12 a;/;n' c .;y;Rsy' ˇu _m( 13 akmR co?vRm;/;-
n;ˇTsmv;yo ih kmRi." 14 ≈;ıvidit cet( 15 n ≈uit…vp[itWe/;t(
16 sv;RqTR v;∞ pu];qo≥ n p[yojyet( 17 somp;n;ˇu p[;p,' i√tIySy
tSm;dupyCzπt( 18 iptOyDe tu dxRn;Tp[;g;/;n;Tp[tIyet 19 SqptIi∑"
p[y;jvdGNy;/ey' p[yojyeˇ;dQy;R∞;pvOJyet 20 aip v; l*…kkÉå¶*
Sy;d;/;nSy;svRxWe Tv;t( 21 avk°i,Rpxuí t√d;/;nSy;p[;¢k;l-
25
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tv;t( 22 ¨dgynpUvpR =;h" pu<y;heWu dwv;in SmOitÂp;Ny;qRdxRn;t( 23


ahin c kmRs;kLym( 24 îtreWu tu ip}y;i, 25 y;Cñ;£y,m…v¥m;ne
lokvt( 26 inyt' v;qRvÊv;TSy;t( 27 tq; .=p[Ww ;Cz;dn-
s'D¢hom√ºWm( 28 anqRk˘ TvinTy' Sy;t( 29 pxucodn;y;minymo-
å…vxeW;t( 30 z;go v; mN]v,;Rt( 31 n codn;…vro/;t( 32 a;Wey≥ -
vidit cet( 33 n t] ÁcoidtTv;t( 34 inymo vwk;Qy| ÁqR.de ;∫ºd"
pOqKTven;i./;n;t( 35 ainymo v;q;RNtrTv;dNyTv' VyitrekxBd.ed;-
>y;m( 36 n v; p[yogsmv;…yTv;t( 37 Âp;iLl©;∞ 38 z;ge n
km;R:y; Âp≤l©;>y;m( 39 Âp;NyTv;• j;itxBd" Sy;t( 40 …vk;ro
n*Tp…ˇkTv;t( 41 s nwim…ˇk" pxogu,R Sy;coidtTv;t( 42 j;tev;R
tTp[;yvcn;qRvÊv;>y;m( 43
îTy∑m" p;d" îit Wœoå?y;y"
s¢moå?y;y" p[qm" p;d"
≈uitp[m;,Tv;CzπW;,;' mu:y.ede yq;…/k;r' .;v" Sy;t( 1 ¨TpÊy-
q;R…v.;g;√; sÊvvdwk/My| Sy;t( 2 codn;xeW.;v;√; t∫ºd;√‰-
vitœer•uTpˇeg,Ru .UtTv;t( 3 sÊve l=,s'yog;Ts;vRi]k˘ p[tIyet 4
a…v.;g;ˇu nwv' Sy;t( 5 √‰qRTv' c …vp[itiWım( 6 ¨Tpˇ* …v?y.;v;√;
codn;y;' p[v…O ˇ" Sy;ˇtí kmR.de " Sy;t( 7 yid
v;Pyi./;nvTs;m;Ny;TsvR/mR" Sy;t( 8 aqRSy Tv…v.ˇ_Tv;ˇq;
Sy;di./;neWu pUvvR Êv;Tp[yogSy kmR," x-Bd.;VyTv;i√.;g;Czπ-
W;,;mp[v…O ˇ" Sy;t( 9 SmOit·rit cet( 10 n pUvvR Êv;t( 11 aqRSy
xBd.;VyTv;Tp[kr,inbN/n;CzBd;dev;Ny] .;v" Sy;t( 12 s;m;ne
pUvvR Êv;duTp•;…/k;r" Sy;t( 13 XyenSyeit cet( 14 n;s'in/;n;t( 15
aip v; y¥pUvTR v;idtrd…/k;qeR Jy*it∑oimk;i√/eSt√;ck˘ sm;n' Sy;t(
16 pçs'cre„vqRv;d;itdex" s'in/;n;t( 17 svRSy vwkxB¥;t( 18
≤l©dxRn;∞ 19 …viht;ª;n;•eit cet( 20 netr;qRTv;t( 21 Ek-
kp;lwN{;¶* c t√t( 22 Ekkp;l;n;' vwêde…vk" p[’itr;g[y,e
svRhom;p·rvO…ˇdxRn;dv.Oqe c s’d(√‰vd;nSy vcn;t( 23
îit p[qm" p;d"
26
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

i√tIy" p;d"
s;ªoåi./;nxBden p[v…O ˇ" Sy;¥q;…x∑m( 1 xBdwSTvqR…v…/Tv;d-
q;RNtreåp[v…O ˇ" Sy;TpOqG.;v;≤T£y;y; Ái.sMbN/" 2 Sv;qe≥ v; Sy;-
Tp[yojn' i£y;y;Std©.;venopidXyern( 3 xBdm;]imit cet( 4
n*Tp…ˇkTv;t( 5 x;S]' cwvmnqRk˘ Sy;t( 6 SvrSyeit cet( 7
n;q;R.;v;CΩtersMbN/" 8 SvrStUTp…ˇWu Sy;Nm;];v,;R…v.ˇ_Tv;t( 9
≤l©dxRn;∞ 10 a≈utSe tu …vk;rSyoˇr;su yq;≈uit 11 xBd;n;'
c;s;mÔSym( 12 aip tu kmRxBd" Sy;∫;voåqR" p[…sıg[h,Tv;i√k;ro
Á…v…x∑oåNyw" 13 a{Vy' c;ip ÎXyte 14 tSy c …£y; g[h,;q;R
n;n;qeWR u …vÂipTv;dqoR Á;s;ml*…kko …v-/;n;t( 15 tiSm-
Ns'D;…vxeW;" Syu…v≥k;rpOqKTv;t( 16 yoinxSy;í tuLyvidtr;-
i.…v≥/IyNte 17 ayon* c;ip ÎXyteåtq;yoin 18 Ek;Qye≥ n;‚St
vwÂPyimit cet( 19 Sy;dq;RNtre„vin„pˇeyqR ; p;kÉ 20 xBd;n;' c
s;mÔSym( 21
îit i√tIy" p;d"
tOtIy" p;d"
¨ˇ'_ …£y;i./;n' tCΩt;vNy] …v…/p[dx e " Sy;t( 1 apUv≥e v;ip .;…gTv;t(
2 n;ªSTv*Tp…ˇkTv;t( 3 p[Ty=;Ìu,s'yog;≤T£y;i./;n' Sy;ˇd.;ve-
åp[…sı' Sy;t( 4 aip v; s]kmRi, gu,;qwW≥ ; ≈uit" Sy;t( 5 …vê…jit
svRpœO e tTpUvk
R Tv;JJy*it∑oimk;in pOœ;Ny‚St c pOœxBd" 6 W@;h;√;
t] ih codn;" 7 ≤l©;∞ 8 ¨Tp•;…/k;ro Jyoit∑om" 9 √yo…v≥…/·rit
cet( 10 n VyqRTv;TsvRxBdSy 11 tq;v.Oq" som;t( 12 p[’te·rit
cet( 13 n .…ˇ_Tv;t( 14 ≤l©dxRn;∞ 15 {Vy;dexe td({Vy" ≈uit-
s'yog;Tpuro@;xSTvn;dexe tTp[’itTv;t( 16 gu,…v…/Stu n gO«y;-
TsmTv;t( 17 inmRNQy;idWu cwvm( 18 p[,ynNtu s*imkmv;Cy' hItrt(
19 ¨ˇrveidp[itWe/í t√t( 20 p[;’t' v;n;mTv;t( 21 p·rs':y;q|
≈v,' gu,;qRmqRv;do v; 22 p[qmoˇmyo" p[,ynmuˇrveidp[itWe/;t( 23
m?ymyov;R gTyqRv;d;t( 24 a*ˇrveidkoån;r>yv;dp[itWe/" 25
27
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

Svrs;mwkkp;l;im=' c ≤l©dxRn;t( 26 codn;s;m;Ny;√; 27 kmRje


kmR yUpvt( Âp' v;xeW.UtTv;t( 28 …vxye l*ikk" Sy;Tsv;RqTR v;t(
29 n vwidkmqRindex ≥ ;t( 30 tqoTp…ˇ·rtreW;' smTv;t( 31 s'S’t'
Sy;ˇCzBdTv;t( 32 .KTy; v;yDxeWTv;Ìu,;n;mi./;nTv;t( 33 kmR,"
pOœxBd" Sy;ˇq;.Utopdex;t( 34 ai./;nopdex;√; …vp[-
itWe/;d({VyeWu pOœxBd" Sy;t( 35
îit tOtIy" p;d"
ctuq"R p;d"
îitktRVyt;…v/eyjR te" pUvvR Êvm( 1 s l*ikk" Sy;d(Î∑p[v…O ˇTv;t( 2
vcn;ˇu ttoåNyTvm( 3 ≤l©πn v; inyMyet ≤l©Sy tÌu,Tv;t( 4 aip
v;Ny;ypUvTR v;¥] inTy;nuv;dvcn;in Syu" 5 imqo …vp[itWe/;∞ gu,;n;'
yq;qRkLpn; Sy;t( 6 .;…gTv;ˇu inyMyet gu,;n;mi./;nTv;TsMb-
N/;di./;nv¥q; /en"u …kxore, 7 ¨TpˇIn;' smTv;√; yq;…/k;r'
.;v" Sy;t( 8 ¨Tp…ˇxeWvcn' c …vp[itiWımekiSmn( 9 …v?yNto v;
p[’itv∞odn;y;' p[vtet≥ tq; ih ≤l©dxRnm( 10 ≤l©hetTu v;d≤l©π
l*…kk˘ Sy;t( 11 ≤l©Sy pUvvR Êv;∞odn;xBds;m;Ny;deknÉ ;ip inÂ-
Pyet yq; Sq;lIpul;kÉn 12 √;dx;ihkmhgR,e tTp[’itTv;-dwk;ihk-
m…/k;gm;ˇd;:y' Sy;dek;hvt( 13 ≤l©;∞ 14 n v; £Tvi./;n;-
d…/k;n;mxBdTvm( 15 ≤l©÷ s'`;t/mR" Sy;ˇdq;Rpˇe{VR yvt( 16 n
v;qR/mRTv;Ts'`;tSy gu,Tv;t( 17 aq;Rpˇe{VR yeWu /mRl;." Sy;t( 18
p[vÊO y; inytSy ≤l©dxRnm( 19 …vh;rdxRn' …v…x∑Sy;n;r>yv;d;n;'
p[’TyqRTv;t( 20
îit ctuq"R p;d" îit s¢moå?y;y"
a∑moå?y;y" p[qm" p;d"
aq …vxeWl=,m( 1 ySy ≤l©mqRsy' og;di./;nvt( 2 p[v…O ˇTv;id∑e"
some p[v…O ˇ" Sy;t( 3 ≤l©dxRn;∞ 4 ’Tò…v/;n;√;pUvTR vm( 5
S]ugi./;r,;.;vSy c inTy;nuv;d;t( 6 …v…/·rit cet( 7 n
v;KyxeWTv;t( 8 x˚te c;nupoW,;t( 9 dxRnmwi∑k;n;' Sy;t( 10 îi∑Wu
28
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

dxRp,U mR ;syo" p[v…O ˇ" Sy;t( 11 px* c ≤l©dxRn;t( 12 dw=Sy cetreWu


13 Eek;d…xneWu s*TySy √¯rxNySy dxRn;t( 14 tTp[v…O ˇgR,We u
Sy;Tp[itpxuypU dxRn;t( 15 aVyˇ_;su tu somSy 16 gu,We u √;dx;hSy
17 gVySy c td;idWu 18 ink;…yn;' c pUvSR yoˇreWu p[v…O ˇ" Sy;t( 19
kmR,STvp[v…O ˇTv;TflinymktOsR mud;ySy;nNvyStäN/nTv;t( 20
p[vˇO * c;ip t;dQy;Rt( 21 a≈uitTv;∞ 22 gu,k;me„v;…≈tTv;Tp[v…O ˇ"
Sy;t( 23 invO…ˇv;R kmR.de ;t( 24 aip v;ti√k;rTv;T£TvqRTv;Tp[v…O ˇ"
Sy;t( 25 EkkmRi, …vkLpoå…v.;go ih codnwkTv;t( 26 ≤l©-
s;/;r<y;i√kLp" Sy;t( 27 Eek;Qy;R√; inyMyet pUvvR Êv;i√k;ro ih
28 a≈uitTv;•eit cet( 29 Sy;iLl©.;v;t( 30 tq; c;Ny;qRdxRnm(
31 …vp[itpˇ* h…vW; inyMyet kmR,Stdup;:yTv;t( 32 ten c kmR-
s'yog;t( 33 gu,Tven devt;≈uit" 34 ihr<ym;Jy/mRStejSTv;t( 35
/m;Rngu h[ ;∞ 36 a*W/' v; …vxdTv;t( 37 c®xBd;∞ 38 tiSm'í
≈p,≈ut"e 39 m/UdkÉ {Vys;m;Ny;Tpyo…vk;r" Sy;t( 40 a;Jy' v;
v,Rs;m;Ny;t( 41 /m;Rngu h[ ;∞ 42 pUvSR y c;…v…x∑Tv;t( 43
îit p[qm" p;d"
i√tIy" p;d"
v;…jne sompUvTR v' s*];m<y;ç g[hWe u t;CzB¥;t( 1 anuvW$≠k;r;∞ 2
smupÙy .=,;∞ 3 £y,≈p,puro®gupy;mg[h,;s;dnv;sopnhnç
t√t( 4 h…vW; v; inyMyet ti√k;rTv;t( 5 p[xs' ; somxBd" 6
vcn;nItr;i, 7 Vypdexí t√t( 8 pxupru o@;xSy c ≤l©dxRnm( 9
pxu" puro@;x…vk;r" Sy;∂evt;s;m;Ny;t( 10 p[o=,;∞ 11 pYy;R…¶-
kr,;∞ 12 s;'n;Yy' v; tTp[.vTv;t( 13 tSy c p;]dxRn;t( 14 d›"
Sy;NmU…ˇRs;m;Ny;t( 15 pyo v; k;ls;m;Ny;t( 16 pê;nNty;Rt( 17
{vTv' c;…v…x∑m( 18 a;im=o.y.;VyTv;du.y…vk;r" Sy;t( 19 Ek˘
v; codnwkTv;t( 20 d…/s'`;ts;m;Ny;t( 21 pyo v; tTp[/;n-
Tv;Llokv∂›StdqRTv;t( 22 /m;Rngu h[ ;∞ 23 s]mhIní √;dx;h-
StSyo.yq; p[v…O ˇrwkkMy;Rt( 24 aip v; yjit≈utre hIn.Utp[v…O ˇ"
Sy;Tp[’Ty; tuLy xBdTv;t( 25 i√r;];dIn;mek;dxr;];dhInTv' yjit-
29
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

codn;t( 26 ]yodxr;];idWu s].UtSte„v;snop;…ycodn;t( 27 ≤l©;∞


28 aNytrtoåitr;]Tv;Tpçdxr;]Sy;hInTv' k⁄<@p;…yn;mynSy c
t∫Ut„e vhInTvSy dxRn;t( 29 ahInvcn;∞ 30 s]e vop;…ycodn;t(
31 s]≤l©ç dxRyit 32
îit i√tIy" p;d"
tOtIy" p;d"
h…vgR,e prmuˇrSy dexs;m;Ny;t( 1 devty; v; inyMyet xBdvÊv;id-
trSy;≈uitTv;t( 2 g,codn;y;' ySy ≤l©÷ td;vO…ˇ" p[tIyet;¶eyvt( 3
n;n;h;in v; s'`;tTv;Tp[v…O ˇ≤l©πn codn;t( 4 tq; c;Ny;qRdxRnm( 5
k;l;>y;seåip b;d·r" kmR.de ;t( 6 td;vO…ˇ' tu jwiminrˆ;mp[Ty-
=s':yTv;t( 7 s'Sq;g,eWu td>y;s" p[tIyet ’tl=,g[h,;t( 8
a…/k;r;√; p[’itSti√…x∑; Sy;di./;nSy t…•imˇTv;t( 9
g,;dupcyStTp[’itTv;t( 10 Ek;h;√; teW;' smTv;TSy;t( 11 g;y]IWu
p[;’tIn;mvCzπd" p[’Ty…/k;r;Ts':y;Tv;d…¶∑omvdVyitre-k;ˇd;-
:yTvm( 12 t…•Tyv∞ p[qKstIWu t√cnm( 13 n …v'xt* dxeit cet(
14 Eeks':ymev Sy;t( 15 gu,;√; {VyxBd" Sy;dsvR…vWyTv;t( 16
goTvv∞ smNvy" 17 s':y;y;í xBdTv;t( 18 îtrSy;≈uitTv;∞
19 {Vy;Ntreåinvex;duKQylopw…v≥…x∑' Sy;t( 20 ax;S]l=,Tv;∞ 21
¨Tp…ˇn;m/eyTv;∫ˇy; pOqKstIWu Sy;t( 22 vcnimit cet( 23
y;vduˇ_m( 24 apUv≥e c …vkLp" Sy;¥id s':y;…v/;nm( 25 AGgu,-
Tv;•eit cet( 26 tq; pUvvR it Sy;t( 27 gu,;vexí svR] 28
in„p•g[h,;•eit cet( 29 tqeh;ip Sy;t( 30 yid v;…vxye inym"
p[’TyupbN/;Czre„vip p[…sı" Sy;t( 31 Î∑" p[yog îit cet( 32 tq;
xre„vip 33 .ˇyeit cet( 34 tqetriSmn( 35 aqRSy c;sm;¢Tv;•
t;s;mekdexe Sy;t( 36
îit tOtIy" p;d"
ctuq"R p;d"
d…v≥homo yD;i./;n' homs'yog;t( 1 s l*ikk;n;' Sy;TktuSR t-
30
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

d;:yTv;t( 2 sveW≥ ;' v; dxRn;√;Stuhome 3 juhoitcodn;n;' v;


tTs'yog;t( 4 {Vyopdex;√; gu,;i./;n' Sy;t( 5 n l*…kk;n;-
m;c;rg[h,Tv;CzBdvt;' c;Ny;qR…v/;n;t( 6 dxRn;∞;Nyp;]Sy 7
tq;…¶h…vWo" 8 ¨ˇ_í;qRsMbN/" 9 tiSmNsom" p[vtet≥ ;Vyˇ_Tv;t( 10
n v; Sv;h;k;re, s'yog;√W$≠k;rSy c index ≥ ;ˇN]e ten …vp[itWe/;t( 11
xBd;NtrTv;t( 12 ≤l©dxRn;∞ 13 ¨ˇr;qRStu Sv;h;k;ro yq; s;¢dXy'
t];…vp[itiWı; pun" p[v…O ˇ≤l©dxRn;Tpxuvt( 14 anuˇr;qoR v;qR-
vÊv;d;nqRKy;…ı p[;’tSyopro/" Sy;t( 15 n p[’t;vpIit cet( 16
¨ˇ'_ smv;ye p;rd*bRLym( 17 t∞odn; ve∑"e p[v…O ˇTv;i√…/" Sy;t( 18
xBds;mQy;R∞ 19 ≤l©dxRn;∞ 20 t];.;vSy hetTu v;Ìu,;qe≥ Sy;d-
dxRnm( 21 …v…/·rit cet( 22 n v;KyxeWTv;Ìu,;qe≥ c sm;/;n'
n;n;Tvenopp¥te 23 yeW;' v;pryoho≥mSteW;' Sy;d…vro/;t( 24 t]*W/;in
co¥Nte t;in Sq;nen gMyern( 25 ≤l©;√; xeWhomyo" 26 p[itpˇI tu
te .vtStSm;dti√k;rTvm( 27 s'inp;te …vro…/n;mp[v…O ˇ" p[tIyet
…v?yuTp…ˇVyvSq;n;dqRSy;p·r,eyTv;√cn;ditdex" Sy;t( 28
îit ctuq"R p;d" îTy∑moå?y;y"
nvmoå?y;y" p[qm" p;d"
yDkmR p[/;n' t…ı codn;.Ut' tSy {VyeWu s'Sk;rStTp[yˇu _StdqRTv;t( 1
s'Sk;re yuJym;n;n;' t;dQy;RˇTp[yˇu _' Sy;t( 2 ten Tvqen≥ yDSy s'yog;-
ımRsMbN/StSm;¥Dp[yˇu _' Sy;Ts'Sk;rSy tdqRTv;t( 3 fldevtyoí
4 n codn;to ih t;Ìu<ym( 5 devt; v; p[yojyedit…qv∫ojnSy
tdqRTv;t( 6 aq;RpTy; c 7 ttí ten sMbN/" 8 aip v;
xBdpUvTR v;¥DkmR p[/;n' Sy;Ìu,Tve devt;≈uit" 9 aitq* tTp[/;n-
Tvm.;v" kmRi, Sy;ˇSy p[Iitp[/;nTv;t( 10 {Vys':y;hetsu mud;y' v;
≈uits'yog;t( 11 aqRk;·rte c {Vye, n VyvSq; Sy;t( 12 aqoR v;
Sy;Tp[yojnimtreW;mcodn;ˇSy c gu,.UtTv;t( 13 apUvTR v;√‰vSq;
Sy;t( 14 tTp[yˇu _Tve c /mRSy svR…vWyTvm( 15 t¥uˇ_Syeit cet( 16
n;≈uitTv;t( 17 ai/k;r;idit cet( 18 tuLyeWu n;…/k;r" Sy;dcoidtí
sMbN/" pOqKst;' yD;qen≥ ;i.sMbN/StSm;¥Dp[yojnm( 19 dºxbı-
31
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

mup;'xTu v' teW;' Sy;CΩitindex≥ ;ˇSy c t] .;v;t( 20 yDSy v;


tTs'yog;t( 21 anuv;dí tdqRvt( 22 p[,It;id tqeit cet( 23 n
yDSy;≈uitTv;t( 24 t∂ºx;n;' v; s'`;tSy;coidtTv;t( 25 a…¶/mR"
p[tI∑k˘ s'`;t;Tp*,Rm;sIvt( 26 a¶ev;R Sy;d({VywkTv;idtr;s;' tdqR-
Tv;t( 27 codn;smud;y;ˇu p*,Rm;Sy;' tq; Sy;t( 28 pàIs'y;j;NtTv'
sveW≥ ;m…vxeW;t( 29 ≤l©;√; p[;guˇm;t( 30 anuv;do v; dI=; yq;
nˇ'_ s'Sq;pnSy 31 Sy;√;n;r>y …v/;n;dNte ≤l©…vro/;t( 32
a>y;s" s;im/enIn;' p[;qMy;TSq;n/mR" Sy;t( 33 î∑‰;vOt* p[y;j-
vd;vtet≥ ;rM.,Iy; 34 s’√;rM.s'yog;dek" punr;rM.o y;v∆Ivp[yog;t(
35 aq;Ri./;ns'yog;NmN]eWu xeW.;v" Sy;ˇ];coidtmp[;¢' coidt;-
i./;n;t( 36 ttí;vcn' teW;imtr;q| p[yJu yte 37 gu,xBdStqeit cet(
38 n smv;y;t( 39 coidte tu pr;qRTv;i√…/vd…vk;r" Sy;t( 40
…vk;rStTp[/;ne Sy;t( 41 as'yog;ˇdqeW≥ u ti√…x∑' p[tIyet 42
km;R.;v;devimit cet( 43 n pr;qRTv;t( 44 ≤l©…vxeWindex R ;-
Tsm;n…v/;ne„vp[;¢; s;rSvtI S]ITv;t( 45 pêi./;n;√; t…ı
codn;.Ut' pu…' vWy' pun" pxuTvm( 46 …vxeWo v; tdqRindex
R ;t( 47 pxuTv'
cwkxB¥;t( 48 yqoˇ'_ v; s'in/;n;t( 49 a;ª;t;dNyd…/k;re
vcn;i√k;r" Sy;t( 50 √¯/' v; tuLyhetTu v;Ts;m;Ny;i√kLp" Sy;t( 51
¨pdex;∞ s;ª" 52 inymo v; ≈uit…vxeW;idtrTs;¢dXyvt( 53
ap[g;,;CzBd;NyTve tq;.Utopdex" Sy;t( 54 yTSq;ne v; tÌIit"
Sy;Tpd;NyTvp[/;nTv;t( 55 g;ns'yog;∞ 56 vcnimit cet( 57 n
tTp[/;nTv;t( 58
îit p[qm" p;d"
i√tIy" p;d"
s;m;in mN]mekÉ SmOTyupdex;>y;m( 1 tduˇ_doWm( 2 kmR v; …v…/l=,m(
3 t;ÎG{Vy' vcn;Tp;kyDvt( 4 t];…vp[itiWıo {Vy;Ntre Vyitrek"
p[dx
e í 5 xBd;qRTv;ˇu nwv' Sy;t( 6 pr;qRTv;∞ xBd;n;m( 7 asMbN/í
kmR,; xBdyo" pOqgqRTv;t( 8 s'Sk;rí;p[kr,eå…¶vTSy;Tp[yˇu _Tv;t(
9 ak;yRTv;∞ xBd;n;mp[yog" p[tIyet 10 a;…≈tTv;∞ 11 p[yJu yt
32
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

îit cet( 12 g[h,;q| p[yJu yet 13 tOce Sy;CΩitindex R ;t( 14


xBd;qRTv;i√k;rSy 15 dxRyit c 16 v;Ky;n;' tu …v.ˇ_Tv;Tp[itxBd'
sm;i¢" Sy;Ts'Sk;rSy tdqRTv;t( 17 tq; c;Ny;qRdxRnm( 18
anv;nopdexí t√t( 19 a>y;sente r; ≈uit" 20 td>y;s" sm;su Sy;t(
21 ≤l©dxRn;∞ 22 nwim…ˇk˘ tUˇr;Tvm;nNty;RTp[tIyet 23 Eek;Qy;R∞
td>y;s" 24 p[;g;…qk˘ tu 25 Sve c 26 p[g;qe c 27 ≤l©-
dxRn;Vyitrek;∞ 28 aqwk ≥ Tv;i√kLp" Sy;t( 29 aqwk ≥ Tv;i√kLp"
Sy;ÎKs;myoStdqRTv;t( 30 vcn;i√inyog" Sy;t( 31 s;mp[dx e e
…vk;rStdpe=" Sy;Cz;S]’tTv;t( 32 v,e≥ tu b;d·ryRq;{Vy' {Vy-
Vyitrek;t( 33 Sto.SywkÉ {Vy;Ntre invO…ˇmOGvt( 34 sv;RitdexStu
s;m;Ny;Llokvi√k;r" Sy;t( 35 aNvyç;ip dxRyit 36 invO…ˇ-
v;Rql
R op;t( 37 aNvyo v;qRv;d" Sy;t( 38 a…/kç …vv,Rç jwimin"
Sto.xBdTv;t( 39 /mRSy;qR’tTv;d({Vygu,…vk;rVyit£mp[itWe/e
codn;nubN/" smv;y;t( 40 tduTpˇeStu invO…ˇStT’tTv;TSy;t( 41
a;veXyerNv;qRvÊv;Ts'Sk;rSy tdqRTv;t( 42 a;:y; cwv' td;-
vex;i√’t* Sy;dpUvTR v;t( 43 pr;qen≥ TvqRs;m;Ny' s'Sk;rSy tdqRTv;t(
44 …£yerNv;qRinvOˇR "e 45 Ek;qRTv;d…v.;g" Sy;t( 46 index R ;√;
Vyvitœern( 47 ap[;’te ti√k;r;i√ro/;√‰vitœern( 48 ¨.ys;…ª
cwvmek;q;Rpˇe" 49 Sv;qRTv;√; VyvSq; Sy;Tp[’itvt( 50 p;vR-
,homyoSTvp[v…O ˇ" smud;y;qRsy' og;ˇd.IJy; ih 51 k;lSyeit cet(
52 n;p[kr,Tv;t( 53 mN]v,;R∞ 54 td.;veå…¶vidit cet( 55
n;…/k;·rkTv;t( 56 ¨.yor…vxeW;t( 57 yd.IJy; v; ti√Wy* 58
p[y;jeåpIit cet( 59 n;coidtTv;t( 60
îit i√tIy" p;d"
tOtIy" p;d"
p[’t* yqoTp…ˇvcnmq;Rn;' tqoˇrSy;' tt* tTp[’itTv;dqeR c;k;yR-
Tv;t( 1 ≤l©dxRn;∞ 2 j;itnwim…ˇk˘ yq;Sq;nm( 3 a…vk;r-
mekåÉ n;WRTv;t( 4 ≤l©dxRn;∞ 5 …vk;ro v; tduˇ_het"u 6 ≤l©÷
mN]…ck°W;RqmR ( 7 inymo vo.y.;…gTv;t( 8 l*…kkÉ doWs'yog;-
33
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

dpvOˇ_e ih co¥te inimˇen p[’t* Sy;d.;…gTv;t( 9 aNy;ySTv…v-


k;re,;Î∑p[it`;itTv;d…vxeW;∞ ten;Sy 10 …vk;ro v; tdqRTv;t( 11
aip TvNy;ysMbN/;Tp[’itvTpre„vip yq;q| Sy;t( 12 yq;q| TvNy;-
ySy;coidtTv;t( 13 zNd…s tu yq;Î∑m( 14 …vp[itpˇ* …vkLp"
Sy;TsmTv;Ìu,e TvNy;ykLpnwkdexTv;t( 15 p[kr,…vxeW;∞ 16 aq;R-
.;v;ˇu nwv' Sy;Ìu,m;]imtrt( 17 ¥;voStqeit cet( 18 noTp…ˇxBdTv;t(
19 apUv≥e Tv…vk;roåp[dx e ;Tp[tIyet 20 …v’t* c;ip t√cn;t( 21
a…/[g"u svnIyeWu t√Tsm;n…v/;n;íet( 22 p[itin/* c;…vk;r;t( 23
an;ª;n;dxBdTvm.;v;∞etrSy Sy;t( 24 t;dQy;R√; td;:y' Sy;-
Ts'Sk;rwr…v…x∑Tv;t( 25 ¨ˇ_ç tÊvmSy 26 s's…gRWu c;qRSy;-
‚Sqtp·rm;,Tv;t( 27 ≤l©dxRn;∞ 28 Ek/eTyeks'yog;d>y;-
sen;i./;n' Sy;t( 29 a…vk;ro v; bÙn;mekkmRvt( 30 s’Êv' cwk?y'
Sy;dekTv;Êvcoåni.p[te ' tTp[’itTv;Tpre„v>y;sen …vvOı;vi./;n' Sy;t(
31 me/pitTv' Sv;imdevtSy smv;y;TsvR] c p[yˇu _Tv;ˇSy c;Ny;-
yingdTv;TsvR]vw ;…vk;r" Sy;t( 32 aip v; i√smv;yoåq;RNyTve
yq;s':y' p[yog" Sy;t( 33 Sv;imno vwkxB¥;duTkWo≥ devt;y;' Sy;-
TpTNy;' i√tIyxBd" Sy;t( 34 devt; tu td;xIÇ;TsMp[;¢Tv;TSv;-
imNyn…qRk; Sy;t( 35 ¨Tsg;R∞ .KTy; t‚SmNpitTv' Sy;t( 36 ¨T’-
„yetkw s'yˇu _o i√devte sM.v;t( 37 EkStu smv;y;ˇSy tLl=,Tv;t(
38 s's…gRTv;∞ tSm;ˇen …vkLp" Sy;t( 39 EkTveåip gu,;np;y;t(
40 inymo bÛdevte …vk;r" Sy;t( 41 …vkLpo v; p[’itvt( 42 aq;R-
Ntre …vk;r" Sy;∂evt;pOqKTv;dek;i.smv;y;TSy;t( 43
îit tOtIy" p;d"
ctuq"R p;d"
Wi@±vx
÷ itr>y;sen pxug,e tTp[’itTv;Ì,Sy p[…v.ˇ_Tv;d…vk;re ih
t;s;mk;TSNyenR ;i.sMbN/o …vk;r;• sm;s" Sy;ds'yog;∞ sv;Ri." 1
a>y;seåip tqeit cet( 2 n gu,;dqR’tTv;∞ 3 sm;seåip tqeit cet(
4 n;sM.v;t( 5 Sv;i.í vcn' p[’t* tqeh Sy;t( 6 võ±£°,;Ntu
p[/;nTv;Tsm;sen;i./;n' Sy;Tp[;/;Nym…/[goStdqRTv;t( 7 t;s;' c
34
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

’Tòvcn;t( 8 aip Tvs'inp;itTv;TpàIvd;ª;ten;i./;n' Sy;t( 9


…vk;rStu p[dxe Tv;¥jm;nvt( 10 apUvTR v;ˇq; pTNy;m( 11 an;ª;-
tSTv…vk;r;Ts':y;su svRg;imTv;t( 12 s':y; Tvev' p[/;n' Sy;√õ±£y"
pun" p[/;nm( 13 an;ª;tvcnmvcnen ih võ±£°,;' Sy;…•dex R " 14
a>y;so v;…vk;r;TSy;t( 15 pxuSTvev' p[/;n' Sy;d>y;sSy t…•imˇ-
Tv;ˇSm;Tsm;sxBd" Sy;t( 16 aêSy ctuiS]'xˇSy vcn;√¯xie Wkm(
17 tTp[itiWd(?y p[’itinRyJu yte s; ctuiS]'x√;CyTv;t( 18 AGv;
Sy;d;ª;tTv;d…vkLpí Ny;Yy" 19 tSy;' tu vcn;dwrvTpd…vk;r" Sy;t(
20 svRpi[ tWe/o v;s'yog;Tpden Sy;t( 21 vinœësi' n/;n;duÂkÉ,
vp;i./;nm( 22 p[xs;Sy;i./;nm( 23 b;Ûp[xs' ; v; 24 Xyenxl;-
kXypkvWßekp,e„≥ v;’itvcn' p[…sıs'in/;n;t( 25 k;TSNy| v;
Sy;ˇq;.;v;t( 26 a…/[goí tdqRTv;t( 27 p[;si©kÉ p[;y…íˇ' n …v¥te
pr;qRTv;ˇdqe≥ ih …v/Iyte 28 /;r,e c pr;qRTv;t( 29 …£y;qRTv;idtreWu
kmR Sy;t( 30 n tUTp•e ySy codn;p[;¢k;lTv;t( 31 p[d;ndxRn' ≈p,e
tımR.ojn;qRTv;Ts'sg;R∞ m/Udkvt( 32 s'Sk;rp[itWe/í t√t( 33
tTp[itWe/e c tq;.UtSy vjRn;t( 34 a/mRTvmp[d;n;Tp[,It;qe≥ …v/;n;-
dtuLyTv;ds'sgR" 35 pro inTy;nuv;d" Sy;t( 36 …vihtp[itWe/o v;
37 vjRne gu,.;…vTv;ˇduˇ_p[itWe/;TSy;Tk;r,;TkÉvl;xnm( 38 v[t-
/m;R∞ lepvt( 39 rsp[itWe/o v; pu®W/mRTv;t( 40 a>yudye doh;pny"
Sv/m;R Sy;Tp[vˇO Tv;t( 41 Ítopdex;∞ 42 apnyo v;q;RNtre …v/;n;-
∞®pyovt( 43 l=,;q;R Ít≈uit" 44 ≈y,;n;' TvpUvTR v;Tp[d;n;qe≥
…v/;n' Sy;t( 45 gu,o v; ≈y,;qRTv;t( 46 aindex R ;∞ 47 ≈utíe
tTp[/;nTv;t( 48 aqRv;dí tdqRvt( 49 s'Sk;r' p[it .;v;∞ tSm;d-
Pyp[/;n' Sy;t( 50 pyR…¶’t;n;muTsge≥ t;dQyRmpu /;nvt( 51 xeWp[it-
We/o v;q;R.;v;id@;Ntvt( 52 pUvTR v;∞ xBdSy s'Sq;pytIit c;p[-
vOˇne opp¥te 53 p[vˇO ye DR hetTu v;Tp[itWe/e s'Sk;r;,;mkmR Sy;ˇTk;·r-
tTv;¥q; p[y;jp[itWe/e g[h,m;JySy 54 …£y; v; Sy;dvCzπd;dkmR
svRh;n' Sy;t( 55 a;Jys'Sq;p[itin…/" Sy;d({VyoTsg;Rt( 56 sm;i¢-
vcn;t( 57 codn; v; kmo≥Tsg;RdNyw" Sy;d…v…x∑Tv;t( 58 ainJy;'
c vnSpte" p[…sı;' ten dxRyit 59 s'Sq; t∂ºvtTv;TSy;t( 59
35
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

îit ctuq"R p;d" îit nvmoå?y;y"


dxmoå?y;y" p[qm" p;d"
…v/e" p[kr,;Ntreåitdex;TsvRkmR Sy;t( 1 aip v;i./;ns'Sk;r{Vymqe≥
…£yet t;dQy;Rt( 2 teW;mp[Ty=…v…x∑Tv;t( 3 îi∑r;rM.s'yog;-
d©.Ut;…•vtet≥ ;rM.Sy p[/;ns'yog;t( 4 p[/;n;∞;Nys'yˇu _;Tsv;Rr-
M.;…•vtet≥ ;n©Tv;t( 5 tSy;' tu Sy;Tp[y;jvt( 6 n v;©.UtTv;t( 7
Ekv;KyTv;∞ 8 kmR c {Vys'yog;qRmq;R.;v;…•vtet≥ t;dQy| ≈uit-
s'yog;t( 9 Sq;,* tu dexm;]Tv;dinvO…ˇ" p[tIyet 10 aip v;
xeW.UtTv;Ts'Sk;r" p[tIyet 11 sm;:y;n' c t√t( 12 mN]v,Rí t√t(
13 p[y;je c tNNy;yTv;t( 14 ≤l©dxRn;∞ 15 tq;Jy.;g;…¶rpIit
cet( 16 Vypdex;∂ºvt;Ntrm( 17 smTv;∞ 18 px;vpIit cet( 19
n t∫Utvcn;t( 20 ≤l©dxRn;∞ 21 gu,o v; Sy;Tkp;lvÌu,.Ut-
…vk;r;∞ 22 aip v; xeW.UtTv;ˇTs'Sk;r" p[tIyet Sv;h;k;rvd©;n;-
mqRsy' og;t( 23 VyOıvcnç …vp[itpˇ* tdqRTv;t( 24 gu,åe pIit cet(
25 n;s'h;n;Tkp;lvt( 26 g[h;,;ç sMp[itpˇ* t√cn' tdqRTv;t( 27
g[h;.;ve c t√cnm( 28 devt;y;í hetTu v' p[…sı' ten dxRyit 29
a…v®ıopp…ˇrq;Rpˇe" Ítv∫Ut…vk;r" Sy;t( 30 s √‰qR" Sy;du.yo"
≈uit.UtTv;i√p[itpˇ* t;dQy;Ri√k;rTvmuˇ_' tSy;qRv;dTvm( 31 …vp[it-
pˇ* t;s;m;:y;…vk;r" Sy;t( 32 a>y;so v; p[y;jvdºkdexoåNy-
devTy" 33 c®hR…v…v≥k;r" Sy;idJy;s'yog;t( 34 p[…sıg[h,Tv;∞
35 aodno v;•s'yog;t( 36 n √‰qRTv;t( 37 kp;l…vk;ro v;
…vxyeåqo≥pp…ˇ>y;m( 38 gu,mu:y…vxeW;∞ 39 tCΩt* c;Nyh…vÇ;t(
40 ≤l©dxRn;∞ 41 aodno v; p[yˇu _Tv;t( 42 apUvVR ypdex;∞ 43
tq; c ≤l©dxRnm( 44 s kp;le p[’Ty; Sy;dNySy c;≈uitTv;t( 45
EkiSmNv;…vp[itWe/;t( 46 n v;q;RNtrs'yog;dpUpe p;ks'yˇu _' /;r,;q|
cr* .vit t];q;RTp;]l;." Sy;dinymoå…vxeW;t( 47 cr* v;
≤l©dxRn;t( 48 tiSmNpeW,mnqRlop;TSy;t( 49 a…£y; v;pUphetTu v;t(
50 ip<@;qRTv;∞ s'yvnm( 51 s'vpnç t;dQy;Rt( 52 s't;p-
nm/"≈p,;t( 53 ¨p/;n' c t;dQy;Rt( 54 pOqXu l+,e v;npUpTv;t(
55 a>yUhíop·rp;k;qRTv;t( 56 tq;vJvlnm( 57 Vyud/( TO y;s;dn'
36
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

c p[’t;v≈uitTv;t( 58
îit p[qm" p;d"
i√tIy" p;d"
’„,le„vqRlop;dp;k" Sy;t( 1 Sy;√; p[Ty=…x∑Tv;Tp[d;nvt( 2
¨pStr,;i.`;r,yormOt;qRTv;dkmR Sy;t( 3 i£yet v;qRv;dTv;ˇyo"
s'sgRhte Tu v;t( 4 akmR v; ctui.Rr;i¢vcn;Tsh pU,| puníturvˇm( 5
i£y; v; mu:y;vd;np·rm;,;Ts;m;Ny;ˇÌu,Tvm( 6 teW;' cwk;vd;nTv;t(
7 a;i¢" s':y; sm;nTv;t( 8 stoSTv;i¢vcn' VyqRm( 9 …vkLp-
STvek;vd;nTv;t( 10 svR…vk;re Tv>y;s;nqRKy' h…vWo hItrSy Sy;dip
v; ‚Sv∑’t" Sy;idtrSy;Ny;YyTv;t( 11 akmR v; s'sg;RqiR nvO…ˇTv;-
ˇSm;d;i¢smqRTvm( 12 .=;,;' tu p[ITyqRTv;dkmR Sy;t( 13 Sy;√;
in/;RndxRn;t( 14 vcn' v;Jy.=Sy p[’t* Sy;d.;…gTv;t( 15 vcn'
v; ihr<ySy p[d;nvd;JySy gu,.UtTv;t( 16 Ek/oph;re shTv'
b[˜.=;,;' p[’t* …v˙tTv;t( 17 svRTv' c teW;m…/k;r;TSy;t( 18
pu®W;pnyo v; teW;mv;CyTv;t( 19 pu®W;pny;TSvk;lTvm( 20
Ek;qRTv;d…v.;g" Sy;t( 21 A‚TvGd;n' /mRm;];q| Sy;∂d;its;mQy;Rt(
22 p·r£y;q| v; kmRsy' og;Llokvt( 23 d≤=,;yuˇ_vcn;∞ 24 n
c;Nyen;nMyet p·r£y;TkmR," pr;qRTv;t( 25 p·r£°tvcn;∞ 26
sinvNyev .Oitvcn;t( 27 nw„ktOk R ,É s'Stv;∞ 28 xeW.=;í t√t(
29 s'Sk;ro v; {VySy pr;qRTv;t( 30 xeWe c smTv;t( 31 Sv;imin
c dxRn;ˇTs;m;Ny;idtreW;' tq;Tvm( 32 tq; c;Ny;qRdxRnm( 33
vr,mO≤Tvj;m;nmn;qRTv;Ts]e n Sy;TSvkmRTv;t( 34 p·r£yí
t;dQy;Rt( 35 p[itWe/í kmRvt( 36 Sy;√; p[;sip≥kSy /mRm;]Tv;t(
37 n d≤=,;xBd;ˇSm;…•Ty;nuv;d" Sy;t( 38 ¨dvs;nIy" s]/m;R
Sy;ˇd©Tv;ˇ] d;n' /mRm;]' Sy;t( 39 n TvetTp[’itTv;i√.ˇ_coidt-
Tv;∞ 40 teW;' tu vcn;id(√yDvTshp[yog" Sy;t( 41 t];Ny;nO≤Tvjo
vO,Irn( 42 EkìkxSTv…vp[itWe/;Tp[’teík w s'yog;t( 43 k;me∑* c
d;nxBd;t( 44 vcn' v; s]Tv;t( 45 √º„ye c;codn;∂≤=,;pny"
Sy;t( 46 a‚SqyDoå…vp[itWe/;idtreW;' Sy;i√p[itWe/;dSQn;m( 47 y;-
37
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

vduˇ_mupyog" Sy;t( 48 yid tu vcn;ˇeW;' jps'Sk;rmqRl¢u ' sei∑


tdqRTv;t( 49 £Tvq| tu …£yet gu,.UtTv;t( 50 k;My;in tu n …v¥Nte
k;m;D;n;¥qetrSy;nuCym;n;in 51 îRh;q;Rí;.;v;TsUˇ_v;kvt( 52
Syuv;RqvR ;dTv;t( 53 neCz;i./;n;ˇd.;v;idtriSmn( 54 Syuv;R
hotOk;m;" 55 n td;xIÇ;t( 56 svRSv;rSy id∑gt* sm;pn' n …v¥te
kmR,o jIvs'yog;t( 57 Sy;√o.yo" p[Ty=…x∑Tv;t( 58 gte
km;R‚SqyDvt( 59 jIvTyvcnm;yur;…xWStdqRTv;t( 60 vcn' v;
.;…gTv;Tp[;Gyqoˇ_;t( 61 …£y; Sy;ımRm;];,;m( 62 gu,lope c
mu:ySy 63 mu…∑lop;ˇu s':y;lopStÌu,Tv;TSy;t( 64 n inv;R-
pxeWTv;t( 65 s':y; tu codn;' p[it s;m;Ny;ˇi√k;r" s'yog;∞ pr' mu∑"e
66 n codn;i.sMbN/;Tp[’t* s'Sk;ryog;t( 67 a*Tp…ˇkÉ tu {Vyto
…vk;r" Sy;dk;yRTv;t( 68 nwim…ˇkÉ tu k;yRTv;Tp[’te" Sy;ˇd;pˇe" 69
…vp[itWe/e t√cn;Tp[;’tgu,lop" Sy;ˇen c kmRsy' og;t( 70 preW;'
p[itWe/" Sy;t( 71 p[itWe/;∞ 72 aq;R.;ve s'Sk;rTv' Sy;t( 73 aqen≥
c …vpy;Rse t;dQy;RˇÊvmev Sy;t( 74
îit i√tIy" p;d"
tOtIy" p;d"
…v’t* xBdvÊv;Tp[/;nSy gu,;n;m…/koTp…ˇ" s'in/;n;t( 1
p[’itvˇSy c;nupro/" 2 codn;p[.Tu v;∞ 3 p[/;n' Tv©s'yˇu _'
tq;.UtmpUv| Sy;ˇSy …v?yupl=,;Tsvo≥ ih pUvvR ;-‚Nv…/r…vxeW;-
Tp[vitRt" 4 n c;©…v…/rn©π Sy;t( 5 kmR,íwkxB¥;Ts'in/;ne
…v/er;:y;s'yogo gu,ne ti√k;r" Sy;CzBdSy …v…/g;imTv;Ìu,Sy
copdeXyTv;t( 6 ak;yRTv;∞ n;ª" 7 tuLy; c p[.tu ; gu,e 8 svRmve '
p[/;nimit cet( 9 tq;.Utne s'yog;¥q;qR…v/y" Syu" 10 …v…/Tv'
c;…v…xœmev' p[;’t;n;' vw’tw" kmR,;yog;ˇSm;Tsv| p[/;n;qRm( 11
smTv;∞ tduTpˇe" s'Sk;rwr…/k;r" Sy;t( 12 ihr<yg.R" pUvSR y
mN]≤l©;t( 13 p[’Tynupro/;∞ 14 ¨ˇrSy v; mN];…qRTv;t( 15
…v?yitdex;ˇCΩt* …vk;r" Sy;Ìu,;n;mupdeXyTv;t( 16 pUviR Sm'í;-
mN]TvdxRn;t( 17 s'Sk;re tu …£y;Ntr' tSy …v/;ykTv;t( 18 p[’-
38
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

Tynupro/;∞ 19 …v/eStu t] .;v;Ts'dhe e ySy xBdStdqR" Sy;t( 20


s'Sk;rs;mQy;RÌ,u s'yog;∞ 21 …vp[itWe/;≤T£y;p[kr,e Sy;t( 22
W@±i.dIR=ytIit t;s;' mN]…vk;r" ≈uits'yog;t( 23 a>y;s;ˇu p[/;nSy
24 a;vOÊy; mN]kmR Sy;t( 25 aip v; p[itmN]Tv;Tp[;’t;n;mh;in"
Sy;dNy;yí ’teå>y;s" 26 p*v;RpyRç;>y;se nopp¥te nwim…ˇkTv;t(
27 tTpOqKTv' c dxRyit 28 n c;…vxeW;√‰pdex" Sy;t( 29
aGNy;/eySy nwim…ˇkÉ gu,…vk;re d≤=,;d;nm…/k˘ Sy;√;Kys'yog;t( 30
…x∑Tv;∞etr;s;' yq;Sq;nm( 31 …vk;rSTvp[kr,e ih k;My;in 32
x˚te c invOˇ®e .yTv' ih ≈Uyte 33 v;so vTsç s;m;Ny;t( 34
aq;RpˇeStım;R Sy;…•imˇ;:y;i.s'yog;t( 35 d;ne p;koåqRl=," 36
p;kSy c;•k;·rTv;t( 37 tq;i.`;r,Sy 38 {Vy…v…/s'in/* s':y;
teW;' gu,Tv;TSy;t( 39 smTv;ˇu gu,;n;mekSy ≈uits'yog;t( 40 ySy
v; s'in/;ne Sy;√;Kyto Ái.sMbN/" 41 as'yˇu _;Stu tuLyvidtr;-
i.…v≥/IyNte tSm;Tsv;R…/k;r" Sy;t( 42 as'yog;i√…/≈ut;vek-j;t;-
…/k;r" Sy;CΩTy;kop;T£to" 43 xBd;qRí;ip lokvt( 44 s; pxUn;-
muTp…ˇto …v.;g;t( 45 ainymoå…vxeW;t( 46 .;…gTv;√; gv;' Sy;t(
47 p[Tyy;t( 48 ≤l©dxRn;∞ 49 t] d;n' …v.;gen p[d;n;n;' pOqKTv;t(
50 p·r£y;∞ lokvt( 51 …v.;g' c;ip dxRyit 52 sm' Sy;d-
≈uitTv;t( 53 aip v; kmRvWw My;t( 54 atuLy;" Syu" p·r£ye …vWm;:y;
…v…/≈ut* p·r£y;• kmR<yupp¥te dxRn;i√xeWSy tq;>yudye 55 tSy
/en·u rit gv;' p[’t* …v.ˇ_coidtTv;Ts;m;Ny;ˇi√k;r" Sy;¥qe-
…∑gu,R xBden 56 svRSy v; £tusy' og;dekTv' d≤=,;qRSy gu,;n;'
k;ywk ≥ Tv;dqe≥ …v’t* ≈uit.Ut' Sy;ˇSm;Tsmv;y;…ı kmRi." 57
codn;n;mn;≈y;iLl©πn inym" Sy;t( 58 Ek; pçeit /envu t( 59
i]vTsí 60 tq; c ≤l©dxRnm( 61 EkÉ tu ≈uit.UtTv;Ts':yy; gv;'
≤l©…vxeW,e 62 p[;k;x* tqeit cet( 63 aip Tvvyv;qRTv;i√.ˇ_-
p[’itTv;Ìu,de Nt;…vk;r" Sy;t( 64 /envu ∞;êd≤=,; s b[˜, îit
pu®W;pnyo yq; ihr<ySy 65 EkÉ tu ktOsR y' og;TßGvˇSy ≤l©…vxeW,e
66 aip v; td…/k;r;…ır<yvi√k;r" Sy;t( 67 tq; c somcms"
68 svR…vk;ro v; £Tvqe≥ p[itWe/;TpxUn;' 69 b[˜d;neå…v…x∑imit
39
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

cet( 70 ¨TsgRSy £TvqRTv;Tp[itiWıSy kmR Sy;• c g*," p[yojnmqR"


s d-≤=,;n;' Sy;t( 71 yid tu b[˜,StdUn' ti√k;r" Sy;t( 72 sv|
v; pu®W;pny;ˇ;s;' £tup/[ ;nTv;t( 73 yjuyˇRu _e Tv?vyo≥d≤R =,; …vk;r"
Sy;t( 74 aip v; ≈uit.UtTv;Tsv;Rs;' tSy .;go inyMyte 75
îit tOtIy" p;d"
ctuq"R p;d"
p[’it≤l©;s'yog;TkmRsS' k;r' …v’t;v…/k˘ Sy;t( 1 codn;≤l©s'yo-
ge ti√k;r" p[tIyet p[’its'in/;n;t( 2 svR] tu g[h;ª;nm…/k˘
Sy;Tp[’itvt( 3 a…/kìík w v;KyTv;t( 4 ≤l©dxRn;∞ 5 p[;j;pTyeWu
c;ª;n;t( 6 a;mne ≤l©dxRn;t( 7 ¨pgeWu xrvTSy;Tp[’it≤l©s'yog;t(
8 a;nqRKy;Êv…/k˘ Sy;t( 9 s'Sk;re c;Nys'yog;t( 10 p[y;jvidit
cet( 11 n;q;RNyTv;t( 12 a;Cz;dne Tvwk;Qy;RTp[;ítSy …vk;r" Sy;t(
13 a…/k˘ v;Ny;qRTv;t( 14 smu∞y' c dxRyit 15 s;mSvq;R-
Ntr≈utre …vk;r" p[tIyet 16 aqe≥ Tv≈Uym;,e xeWTv;Tp[;ítSy …vk;r"
Sy;t( 17 sveW≥ ;m…vxeW;t( 18 EkSy v; ≈uits;mQy;RTp[’teí;…vk;r;t(
19 Stom…vvOı* Tv…/k˘ Sy;d…vvOı* {Vy…vk;r" Sy;idtrSy;≈uitTv;∞
20 pvm;ne Sy;t;' tiSm•;v;po√;pdxRn;t( 21 vcn;in TvpUvTR v;t(
22 …v…/xBdSy mN]Tve .;v" Sy;ˇen codn; 23 xeW;,;' codnwkTv;-
ˇSm;TsvR] ≈Uyte 24 tqoˇrSy;' tt* tTp[’itTv;t( 25 p[;’tSy
gu,≈ut* sgu,ne ;i./;n' Sy;t( 26 a…vk;ro v;qRxBd;np;y;-
TSy;d({Vyvt( 27 tq;rM.;smv;y;√; coidten;i./;n' Sy;dqRSy ≈uit-
smv;iyTv;dvcne c gu,x;S]mnqRk˘ Sy;t( 28 {Vye„v;rM.g;im-
Tv;dqe≥ …vk;r" s;mQy;Rt( 29 bu/Nv;Npvm;nvi√xeWindex R ;t( 30
mN]…vxeWindex R ;• devt;…vk;r" Sy;t( 31 …v…/ingm.ed;Tp[’t* tTp[-
’itTv;i√’t;vip .ed" Sy;t( 32 yqoˇ'_ v; …vp[itpˇenR codn; 33
‚Sv∑’∂ºvt;NyTve tCzBdTv;…•vtetR 34 s'yogo v;q;Rpˇeri./;nSy
kmRjTv;t( 35 sgu,Sy gu,lope ingmeWu y;vduˇ_' Sy;t( 36 svRSy
vwkkMy;Rt( 37 iSv∑’d;v;ipkoånuy;je Sy;Tp[yojnvd©;n;mqRs-'
yog;t( 38 aNv;heit c xS]vTkmR Sy;∞odn;Ntr;t( 39 s'Sk;ro v;
40
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

coidtSy xBdSy vcn;qRTv;t( 40 Sy;Ìu,;qRTv;t( 41 mnot;y;' tu


vcn;d…vk;r" Sy;t( 42 pOœ;qRåe Ny{qNtr;ˇ¥oinpUvTR v;Îc;' p[…v.-
ˇ_Tv;t( 43 Svyon* v; sv;R:yTv;t( 44 yUpvidit cet( 45 n
kmRsy' og;t( 46 k;yRTv;duˇryoyRq;p[’it 47 sm;ndevte v;
tOcSy;…v.;g;t( 48 g[h;,;' devt;NyTve StutxS]yo" kmRTv;d…vk;r"
Sy;t( 49 ¨.yp;n;TpOWd;Jye d›" Sy;dupl=,' ingmeWu p;tVySyo-
pl=,;t( 50 n v; pr;qRTv;¥Dpitvt( 51 Sy;√;v;hnSy t;dQy;Rt(
52 n v; s'Sk;rxBdTv;t( 53 Sy;√; {Vy;i./;n;t( 54 d›Stu
gu,.UtTv;d;Jyp;ingm;" Syug,Ru Tv' ≈utre ;Jyp[/;nTv;t( 55 d…/ v;
Sy;Tp[/;nm;Jye p[qm;NTys'yog;t( 56 aip v;Jyp[/;nTv;Ìu,;qeR
Vypdexe .KTy; s'Sk;rxBd" Sy;t( 57 aip v;:y;…vk;rTv;ˇen
Sy;dupl=,m( 58 n v; Sy;Ìu,x;S]Tv;t( 59
îit ctuq"R p;d"
pçm" p;d"
a;nupVU yRvt;mekdexg[h,e„v;gmvdNTylop" Sy;t( 1 ≤l©dxRn;∞ 2
…vkLpo v; smTv;t( 3 £m;dupjnoåNte Sy;t( 4 ≤l©m…v…x∑'
s':y;y; ih t√cnm( 5 a;idto v; p[v…O ˇ" Sy;d;rM.Sy td;id-
Tv;√cn;dNTy…v…/" Sy;t( 6 Eki]kÉ tOc;idWu m;?y≤Ndne z÷ds;' ≈uit-
.UtTv;t( 7 a;idto v; tNNy;yTv;idtrSy;num;inkTv;t( 8 yq;invexç
p[’itvTs':y;m;]…vk;rTv;t( 9 i]kStOce /uy≥e Sy;t( 10 EkSy;' v;
StomSy;vO…ˇ/mRTv;t( 11 codn;su TvpUvTR v;iLl©πn /mRinym" Sy;t(
12 p[;i¢Stu r;i]xBdsMbN/;t( 13 apUv;Rsu tu s':y;su …vkLp" Sy;Ts-
v;Rs;mqRvÊv;t( 14 Stom…vvOı* p[;’t;n;m>y;sen s':y;pUr,m…vk;-
r;Ts':y;y;' gu,xBdTv;dNySy c;≈uitTv;t( 15 a;gmen v;>y;-
sSy;≈uitTv;t( 16 s':y;y;í pOqKTvinvex;t( 17 pr;KxBdTv;t( 18
¨ˇ_;…vk;r;∞ 19 a≈uitTv;•eit cet( 20 Sy;dqRcoidt;n;' p·rm;,-
x;S]m( 21 a;v;pvcn' v;>y;se nopp¥te 22 s;ª;' coTp…ˇs;mQy;Rt(
23 /Uy„≥e vpIit cet( 24 n;vO…ˇ/mRTv;t( 25 bih„pvm;ne tu Ag;gm"
s;mwkTv;t( 26 a>y;sen tu s':y;pUr,' s;im/enI„v>y;sp[’itTv;t(
41
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

27 a…vxeW;•eit cet( 28 Sy;ˇımRTv;Tp[’itvd>ySyet;s':y;pUr,;t(


29 y;vduˇ_' v; ’tp·rm;,Tv;t( 30 a…/k;n;ç dxRn;t( 31 kmRSv-
pIit cet( 32 n coidtTv;t( 33 Wo@…xno vw’tTv' t] ’Tò…v/;n;t(
34 p[’t* c;.;vdxRn;t( 35 ayDvcn;∞ 36 p[’t* v; …x∑Tv;t(
37 p[’itdxRn;∞ 38 a;ª;t' p·rs':y;qRm( 39 ¨ˇ_m.;vdxRnm( 40
gu,;dyDTvm( 41 tSy;g[y,;d(gh[ ,m( 42 ¨KQy;∞ vcn;t( 43 tOtI-
ysvne vcn;TSy;t( 44 an>y;se pr;KxBdSy t;dQy;Rt( 45 ¨KQy…v-
CzπdvcnTv;∞ 46 a;g[y,;√; pr;KxBdSy dexv;…cTv;Tpunr;/eyvt(
47 …vCzπd" Stoms;m;Ny;t( 48 ¨KQy;…¶∑oms'yog;dStutxS]" Sy;-
Tsit ih s'Sq;NyTvm( 49 s'StutxS]o v; td©Tv;t( 50 ≤l©dxRn;∞
51 vcn;Ts'Sq;NyTvm( 52 a.;v;ditr;]eWu gOÁte 53 aNvyo v;n;r-
>y…v/;n;t( 54 ctuq≥e ctuqåRe hNyhInSy gOÁt îTy>y;sen p[tIyet .oj-
nvt( 55 aip v; s':y;vÊv;•;n;hIneWu gOÁte p=vdekiSmNs':y;-
qR.;v;t( 56 .ojne tTs':y' Sy;t( 57 jgTs;…ª s;m;.;v;Ρ_"
s;mtd;:y' Sy;t( 58 ¨.ys;iª nwim…ˇk˘ …vkLpen smTv;TSy;t( 59
mu:yen v; inyMyet 60 inimˇ…v`;t;√; £tuyˇu _Sy kmR Sy;t( 61
EeN{v;yvSy;g[vcn;d;idt" p[itkWR" Sy;t( 62 aip v; /m;R…vxeW;-
ˇım;R,;' SvSq;ne p[kr,;dg[TvmuCyte 63 /;r;s'yog;∞ 64 k;ms'yo-
ge tu vcn;d;idt" p[itkWR" Sy;t( 65 t∂ºx;n;' v;g[sy' og;ˇ¥uˇ_'
k;mx;S]' Sy;…•Tys'yog;t( 66 preWu c;g[xBd" pUvvR TSy;ˇd;idWu 67
p[itkWo≥ v; inTy;qen≥ ;g[Sy tds'yog;t( 68 p[itkWRç dxRyit 69
purSt;dwN{v;yvSy;g[Sy ’tdexTv;t( 70 tuLy/mRTv;∞ 71 tq; c
≤l©dxRnm( 72 s;dn' c;ip xeWTv;t( 73 ≤l©dxRn;∞ 74 p[d;n'
c;ip s;dnvt( 75 n v; p[/;nTv;CzπWTv;Ts;dn' tq; 76 }ynIk;y;'
Ny;yoˇe_„v;ª;n' gu,;q| Sy;t( 77 aip v;hgR,„e v…¶vTsm;n…v/;n'
Sy;t( 78 √;dx;hSy VyU!smU!Tv' pOœvTsm;n…v/;n' Sy;t( 79 VyU!o
v; ≤l©dxRn;TsmU!…vk;r" Sy;t( 80 k;ms'yog;t( 81 tSyo.yq;
p[v…O ˇrwkkMy;Rt( 82 Ek;d…xnIvT}ynIk; p·rvO…ˇ" Sy;t( 83
SvSq;n…vvO…ıv;Rˆ;mp[Ty=s':yTv;t( 84 pOœ‰;vOˇ* c;g[y,Sy dxR-
n;T]y‚S]'xe p·rvOˇ* punrwN{v;yv" Sy;t( 85 vcn;Tp·rvO…ˇrwk;d…xneWu
42
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

86 ≤l©dxRn;∞ 87 zNdoVyit£m;√‰U!e .=pvm;np·r…/kp;lSy


mN];,;' yqoTp…ˇvcnmUhvTSy;t( 88
îit pçm" p;d"
Wœm" p;d"
EkcRSq;in yDe Syu" Sv;?y;yvt( 1 tOce v; ≤l©dxRn;t( 2 SvÎRx'
p[itvI=,' k;lm;]' pr;qRTv;t( 3 pOœ‰Sy yugpi√/erke ;hvid(√s;mTv;t(
4 …v.ˇe_ v; smSt…v/;n;ˇi√.;ge …vp[itiWım( 5 sm;sSTvek;-
d…xneWu tTp[’itTv;t( 6 …vh;rp[itWe/;∞ 7 ≈uitto v; lokvi√.;g"
Sy;t( 8 …vh;rp[’itTv;∞ 9 …vxye c td;sˇe" 10 ]yStqeit cet(
11 n smTv;Tp[y;jvt( 12 svRpœO e pOœxBd;ˇeW;' Sy;dekdexTv' pOœSy
’tdexTv;t( 13 …v/eStu …vp[kWR" Sy;t( 14 vwÂps;m; £tusy' og;-
iT]vO√deks;m; Sy;t( 15 pOœ;qe≥ v; p[’it≤l©s'yog;t( 16 i]vO√idit
cet( 17 n p[’t;v’Tòs'yog;t( 18 …v…/Tv;•eit cet( 19 Sy;i√xye
tNNy;yTv;Tkm;R…v.;g;t( 20 p[’teí;…vk;r;t( 21 i]vOit s':y;Tven
svRs:' y;…vk;r" Sy;t( 22 StomSy v; tiLl©Tv;t( 23 ¨.ys;…ª
…vê…j√i√.;g" Sy;t( 24 pOœ;qe≥ v;tdqRTv;t( 25 ≤l©dxRn;∞ 26
pOœe rs.ojnm;vOˇe s'‚Sqte ]y‚S]'xåe hin Sy;ˇd;nNty;RTp[’itvt( 27
aNte v; ’tk;lTv;t( 28 a>y;se c td>y;s" kmR," pun" p[yog;t(
29 aNte v; ’tk;lTv;t( 30 a;vO…ˇStu Vyv;ye k;l.ed;TSy;t( 31
m/u n dI≤=t; b[˜c;·rTv;t( 32 p[;Xyet v; yD;qRTv;t( 33
m;nsmhrNtr' Sy;∫edVypdex;t( 34 ten c s'Stv;t( 35 ahrNt;∞
pre, codn; 36 p=e s':y; shßvt( 37 ahr©÷ v;'xvu ∞odn;.;v;t(
38 dxm…vsgRvcn;∞ 39 dxmeåhnIit c tÌu,x;S];t( 40
s':y;s;mÔSy;t( 41 pêitrekÉ cwkSy .;v;t( 42 StuitVypdexm©πn
…vp[itiWı' v[tvt( 43 vcn;dtdNtTvm( 44 s]mek" p[’itvt( 45
vcn;ˇu bÙn;' Sy;t( 46 apdex" Sy;idit cet( 47 nwkVypdex;t( 48
s'inv;p' c dxRyit 49 bÙn;imit cwkiSm‚NvxeWvcn' VyqRm( 50
aNye SyuAiR Tvj" p[’itvt( 51 aip v; yjm;n;" SyuA‚R Tvj;mi.-
/;ns'yog;ˇeW;' Sy;¥jm;nTvm( 52 ktOsR S' k;ro vcn;d;/;tOvidit
43
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

cet( 53 Sy;i√xye tNNy;yTv;Tp[’itvt( 54 Sv;My;:y;" SyughRO p-


itvidit cet( 55 n p[…sıg[h,Tv;ds'yˇu _Sy tıme,≥ 56 bÙn;imit
c tuLyeWu …vxeWvcn' nopp¥te 57 dI≤=t;dI≤=tVypdexí nopp¥-
teåqRyoin≥Ty.;…vTv;t( 58 ad≤=,Tv;∞ 59 √;dx;hSy s]Tvm;s-
nop;…ycodnen yjm;nbÛTven c s]xBd;i.s'yog;t( 60 yjitcodn;-
dhInTv' Sv;imn;' c;‚Sqtp·rm;,Tv;t( 61 ahIne d≤=,;x;S]'
gu,Tv;Tp[Tyh' kmR.de " Sy;t( 62 svRSy vwkkMy;Rt( 63 pOWd;Jyv√;ˆ;'
gu,x;S]' Sy;t( 64 Jy*it∑oMyStu d≤=,;" sv;Rs;mekkmRTv;Tp[’it-
vˇSm;•;s;' …vk;r" Sy;t( 65 √;dx;he tu vcn;Tp[Tyh' d≤=,;.ed-
StTp[’itTv;TpreWu t;s;' s':y;…vk;r" Sy;t( 66 p·r£y;…v.;g;√;
smStSy …vk;r" Sy;t( 67 .edStu gu,s'yog;t( 68 p[Tyh' svRsS' k;r"
p[’itvTsv;Rs;' svRxWe Tv;t( 69 Ek;qRTv;•eit cet( 70 Sy;duTpˇ*
k;l.ed;t( 71 …v.Jy tu s'Sk;rvcn;d(√;dx;hvt( 71 ≤l©πn
{VyindexR e svR] p[Tyy" Sy;iLl©Sy svRg;imTv;d;¶eyvt( 72 y;vdqe≥
v;qRxWe Tv;dLpen p·rm;,' Sy;ˇ‚Sm'í ≤l©s;mQyRm( 73 a;¶eye
’Tò…v…/" 74 AjIWSy p[/;nTv;dhgR,e svRSy p[itp…ˇ" Sy;t( 75
v;s…s m;nop;vhr,e p[’t* somSy vcn;t( 76 t];hgR,åe q;R√;s"
p[KlOi¢" Sy;t( 77 m;n' p[TyuTp;dyeTp[’t* ten dxRn;dup;vhr,Sy 78
hr,e v; ≈uTys'yog;dq;Ri√’t* ten 79
îit Wœm" p;d"
s¢m" p;d"
pxorekh…vÇ' smStcoidtTv;t( 1 p[Ty©÷ v; g[hvd©;n;'
pOqKp[kLpnTv;t( 2 h…v.ed≥ ;TkmR,oå>y;sStSm;ˇe>yoåvd;n' Sy;t( 3
a;Jy.;gv√; index R ;Tp·rs':y; Sy;t( 4 teW;' v; √‰vd;nTv'
…vv=•i.inid≥xTe pxo" pç;vd;nTv;t( 5 a's…xroånUksÆKqp[itWe/í
tdNyp·rs':y;neånqRk" Sy;Tp[d;nTv;ˇeW;' inrvd;np[itWe/" Sy;t( 6
aip v; p·rs':y; Sy;dnvd;nIyxBdTv;t( 7 ab[;˜,e c dxRn;t( 8
Ít;Ítopdex;∞ teW;muTsgRvdyDxeWTv' sveW≥ ;' ≈p,' Sy;t( 9
îJy;xeW;ÆTSv∑’idJyet p[’itvt( 10 }y©Ÿv;R xrvi√k;r" Sy;t( 11
44
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

a?yU›I tu hotuS}y©vid@;.=…vk;r" Sy;t( 12 xeWe v; smvwit


tSm;{qv…•ym" Sy;t( 13 ax;S]Tv;ˇu nwv' Sy;t( 14 aip v; d;nm;]'
Sy;∫=xBd;ni.sMbN/;t( 15 d;tuSTv…v¥m;nTv;id@;.=…vk;r"
Sy;CzπW' p[Ty…v…x∑Tv;t( 16 a¶I/í vinœër?yU›Ivt( 17 ap[;’t-
Tv;Nmw];v®,Sy;.=Tvm( 18 Sy;√; ho]?vyu…R vk;rTv;ˇyo" km;Ri.s-
MbN/;t( 19 i√.;g" Sy;id(√kmRTv;t( 20 EkTv;√¯k.;g" Sy;∫;gSy;-
≈uit.UtTv;t( 21 p[itp[Sq;tuí vp;≈p,;t( 22 a.=o v; kmR.de ;ˇSy;'
svRpd[ ;nTv;t( 23 …v’t* p[;’tSy …v/eghR[ ,;Tpun"≈uitrn…qRk; Sy;t(
24 aip v;¶eyvid(√xBdTv' Sy;t( 25 n v; xBdpOqKTv;t( 26 a…/k˘
v;qRvÊv;TSy;dqRv;dgu,;.;ve vcn;d…vk;re teWu ih t;dQy| Sy;d-
pUvTR v;t( 27 p[itWe/" Sy;idit cet( 28 n;≈utTv;t( 29 ag[h,;idit
cet( 30 n tuLyTv;t( 31 tq; td(gh[ ,e Sy;t( 32 apUvtR ;' tu dxRyde g( h[ ,-
Sy;qRvÊv;t( 33 ttoåip y;vduˇ_' Sy;t( 34 ‚Sv∑’∫=p[itWe/"
Sy;ˇuLyk;r,Tv;t( 35 ap[itWe/o v; dxRn;id@;y;' Sy;t( 36 p[itWe/o
v; …v…/pUvSR y dxRn;t( 37 x'iYv@;NtTve …vkLp" Sy;TpreWu pTNynu-
y;jp[itWe/oånqRko ih Sy;t( 38 inTy;nuv;do v; kmR," Sy;dxBdTv;t(
39 p[itWe/;qRvÊv;∞oˇrSy prSt;Tp[itWe/" Sy;t( 40 p[;¢ev;R pUvSR y
vcn;dit£m" Sy;t( 41 p[itWe/Sy Tvr;yuˇ_Tv;ˇSy c n;NydexTvm(
42 ¨psTsu y;vduˇ_mkmR Sy;t( 43 ß*ve, v;gu,Tv;CzπWp[itWe/"
Sy;t( 44 ap[itiWı' v; p[itiW?y p[itp[sv;t( 45 ainJy; v; xeWSy
mu:ydevt;n.IJyTv;t( 46 av.Oqe bih≥W" p[itWe/;CzπWkmR Sy;t( 47
a;Jy.;gyov;R gu,Tv;CzπWp[itWe/" Sy;t( 48 p[y;j;n;' Tvekdex-
p[itWe/;√;KyxeWTv' tSm;…•Ty;nuv;d" Sy;t( 49 a;Jy.;gyog[hR ,'
inTy;nuv;do gOhme/IyvTSy;t( 50 …vro…/n;mek≈ut* inym" Sy;d(gh[ ,-
Sy;qRvÊv;Czrv∞ ≈uitto …v…x∑Tv;t( 51 ¨.yp[dx e ;•eit cet( 52
xre„vpIit cet( 53 …vro?yg[h,;ˇq; xrei„vit cet( 54 tqetriSmn(
55 ≈uTy;nqRKyimit cet( 56 g[h,Sy;qRvÊv;du.yorp[itp…ˇ" Sy;t(
57 sv;Rs;' c gu,;n;mqRvÊv;d(gh[ ,mp[vˇO e Sy;t( 58 a…/k˘ Sy;idit
cet( 59 n;q;R.;v;t( 60 tqwk;qR…vk;re p[;’tSy;p[v…O ˇ" p[vˇO * ih
…vkLp" Sy;t( 61 y;vCΩtIit cet( 62 n p[’t;vxBdTv;t( 63
45
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

…v’t* Tvinym" Sy;TpOWd;Jyvd(gh[ ,Sy gu,;qRTv;du.yoí p[id∑Tv;-


Ìu,x;S]' ydeit Sy;t( 64 Eek;Qy;R√; inyMyet ≈uitto …v…x∑Tv;t( 65
…vro…/Tv;∞ lokvt( 66 £toí tÌu,Tv;t( 67 …vro…/n;' c
tCΩt;vxBdTv;i√kLp" Sy;t( 68 pOWd;Jye smu∞y;d(gh[ ,Sy gu,;qR-
Tvm( 69 y¥ip cturvˇIit tu inyme nopp¥te 70 £TvNtre v;
tNNy;yTv;TkmR.de ;t( 71 yq;≈utIit cet( 72 n codnwkTv;t( 73
îit s¢m" p;d"
a∑m" p;d"
p[itWe/" p[dx e åe n;r>y…v/;ne c p[;¢p[itiWıTv;i√kLp" Sy;t( 1
aqRp;[ ¢vidit cet( 2 n tuLyhetTu v;du.y' xBdl=,m( 3 aip tu
v;KyxeW" Sy;dNy;YyTv;i√kLpSy …v/In;mekdex" Sy;t( 4 apUv≥e
c;qRv;d" Sy;t( 5 …xÇ; tu p[itWe/" Sy;t( 6 n cedNy'
p[kLpyeTp[KlO¢;vqRv;d" Sy;d;nqRKy;Tprs;mQy;R∞ 7 pUví≥w tuLy-
k;lTv;t( 8 ¨pv;dí t√t( 9 p[itWe/;dkmeiR t cet( 10 n xBdpUvTR v;t(
11 dI≤=tSy d;nhomp;kp[itWe/oå…vxeW;TsvRd;nhomp;kp[itWe/"
Sy;t( 12 a£tuyˇu _;n;' v; /mR" Sy;T£to" p[Ty=…x∑Tv;t( 13 tSy
v;Py;num;inkm…vxeW;t( 14 aip tu v;KyxeWTv;idtrpyudR ;s"
Sy;Tp[itWe/e …vkLp" Sy;t( 15 a…vxeW,e yCz;S]mNy;YyTv;i√kLpSy
tTs'idG/m;r;i√xeW…x∑' Sy;t( 16 ap[kr,e tu yCz;S]' …vxeWe
≈Uym;,m…v’tm;Jy.;gvTp[;’tp[itWe-/;qRm( 17 …vk;re tu tdq| Sy;t(
18 v;KyxeWo v; £tun;g[h,;TSy;dn;r>y…v/;nSy 19 mN]e„vv;-
KyxeWTv' gu,opdex;TSy;t( 20 an;ª;te c dxRn;t( 21 p[itWe/;∞ 22
aGNyitg[;ÁSy …v’t;vupdex;dp[v…O ˇ" Sy;t( 23 m;…s g[h,' c t√t(
24 g[h,' v; tuLyTv;t( 25 ≤l©dxRn;∞ 26 g[h,' sm;n…v/;n' Sy;t(
27 m;…sg[h,m>y;sp[itWe/;qRm( 28 ¨Tp…ˇt;dQy;R∞turvˇ' p[/;nSy
homs'yog;d…/km;JymtuLyTv;LlokvduTpˇeg,Ru .UtTv;t( 29 tTs'-
Sk;r≈utíe 30 t;>y;' v; sh ‚Sv∑’t" s’Êve i√ri.`;r,en
td;i¢vcn;t( 31 tuLyv∞;i./;y sveW≥ u .KTynu£m,;t( 32 s;¢-
dXyvi•yMyet 33 h…vWo v; gu,.UtTv;ˇq;.Ut…vv=; Sy;t( 34
46
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

puro@;x;>y;imTy…/’t;n;' puro@;xyo®pdexStCΩitTv;√¯XyStomvt(
35 n TvinTy;…/k;roå‚St …v/* inTyen sMbN/StSm;dv;KyxeWTvm(
36 sit c nwkdexne ktu"R p[/;n.UtTv;t( 37 ’TòTv;ˇu tq; Stome
38 ktu"R Sy;idit cet( 39 n gu,;qRTv;Tp[;¢e n copdex;qR" 40 kmR,oStu
p[kr,e tNNy;yTv;Ìu,;n;' ≤l©πn k;lx;S]' Sy;t( 41 yid tu s;'n;Yy'
somy;…jno n t;>y;' smv;yoå‚St …v.ˇ_k;lTv;t( 42 aip v;
…vihtTv;Ìu,;q;Ry;' pun" ≈ut* s'dhe e ≈utie √Rdve t;q;R Sy;¥q;n-
i.p[te Stq;¶eyo dxRn;dekdevte 43 …v…/' tu b;dr;y," 44 p[itiWı-
…vD;n;√; 45 tq; c;Ny;qRdxRnm( 46 ¨p;'xyu ;jmNtr; yjtIit h…v-
≤lR©;≈uitTv;¥q;k;mI p[tIyet 47 /[*v;√; svRsy' og;t( 48 t√∞
devt;y;' Sy;t( 49 t;N]I,;' pur;kLpÂp" p[kr,;t( 50 /m;R√; Sy;-
Tp[j;pit" 51 devt;y;STvinvRcn' t] xBdSyeh mOdTu v' tSm;idh;-
…/k;re, 52 …v„,uv;R Sy;ı*];ª;n;dm;v;Sy;h…ví Sy;ı*]Sy t]
dxRn;t( 53 aip v; p*,Rm;Sy;' Sy;Tp[/;nxBds'yog;Ìu,Tv;NmN]o yq;
p[/;n' Sy;t( 54 a;nNty| c s;'n;YySy puro@;xen dxRyTym;v;-
Sy;…vk;re 55 a¶IWom…v/;n;ˇup*,Rm;Sy;mu.y] …v/Iyte 56
p[itiWd(?y …v/;n;√; …v„,u" sm;ndex" Sy;t( 57 tq; c;Ny;qRdxRnm(
58 n c;n©÷ s’CΩt;vu.y] …v/Iyet;sMbN/;t( 59 gu,;n;' c
pr;qRTv;Tp[vˇO * …v…/≤l©;in dxRyit 60 …vk;re c;≈uitTv;t( 61
i√puro@;x;y;' Sy;dNtr;qRTv;t( 62 aj;imkr,;qRTv;∞ 63 tdqR…mit
ce• tTp[/;nTv;t( 64 a…x∑en c sMbN/;t( 65 ¨TpˇeStu invex"
Sy;Ìu,Sy;nupro/en;qRSy …v¥m;nTv;i√/;n;dNtr;qRSy nwim…ˇkTv;-
ˇd.;veå≈ut* Sy;t( 66 ¨.yoStu …v/;n;t( 67 gu,;n;' c pr;qR-
Tv;dupveWv¥deit Sy;t( 68 anp;yí k;lSy l=,' ih puro@;x* 69
p[xs' ;qRmj;imTv' yq;mOt;qRTvm( 70
îTy∑m" p;d" îit dxmoå?y;y"
Ek;dxoå?y;y" p[qm" p;d"
p[yojn;i.sMbN/;TpOqKst;' tt" Sy;dwkkMyRmk
e xBd;i.s'yog;t( 1
xeWv√; p[yojn' p[itkmR …v.Jyet 2 a…v/;n;ˇu nwv' Sy;t( 3 xeWSy
47
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

ih pr;qRTv;i√/;n;Tp[itp[/;n.;v" Sy;t( 4 a©;n;' tu xBd.ed;T£tuv-


TSy;Tfl;NyTvm( 5 aqR.de Stu t];qRhe k
w ;Qy;Rdk
w kMyRm( 6 xBd.ed;•eit
cet( 7 km;RqTR v;Tp[yoge t;CzB¥' Sy;ˇdqRTv;t( 8 ktO…R v/en;Rn;-
qRTv;Ìu,p[/;neWu 9 a;rM.Sy xBdpUvTR v;t( 10 EkÉn;ip sm;Pyet
’t;qRTv;¥q; £TvNtreWu p[;¢eWu coˇr;vTSy;t( 11 fl;.;v;•eit cet(
12 n kmRsy' og;Tp[yojnmxBddoW' Sy;t( 13 EkxB¥;idit cet( 14
n;qRpqO KTv;TsmTv;dgu,Tvm( 15 …v/eSTvek≈uitTv;dpy;Ry…v/;n;…•-
TyvCΩt.Ut;i.s'yog;dqen≥ yugpTp[;¢eyqR ;p[;¢' SvxBdo invItv-
TsvRpy[ oge p[v…O ˇ" Sy;t( 16 tq; kmo≥pdex" Sy;t( 17 £TvNtreWu
punvRcnm( 18 ¨ˇr;Sv≈uitTv;i√xeW;,;' ’t;qRTv;TSvdohe yq;k;mI
p[tIyet 19 kmR<y;rM..;VyTv;T’iWvTp[Ty;rM.' fl;in Syu" 20 a…/-
k;rí sveW≥ ;' k;yRTv;dupp¥te …vxeW" 21 s’ˇu Sy;T’t;qRTv;d©vt(
22 xBd;qRí tq; lokÉ 23 aip v; sMp[yoge yq;k;mI p[tIyet;-
≈uitTv;i√…/Wu vcn;in Syu" 24 EkxB¥;ˇq;©πWu 25 lokÉ
km;Rql R =,m( 26 …£y;,;mqRxWe Tv;Tp[Ty=tSt…•vOÊR y;pvgR" Sy;t(
27 /mRm;]e TvdxRn;CzBd;qen≥ ;pvgR" Sy;t( 28 £tuv∞;num;nen;>y;se
fl.Um; Sy;t( 29 s’√; k;r,wkTv;t( 30 p·rm;,' c;inymen Sy;t(
31 flSy;rM.invOˇR "e £tuWu Sy;Tfl;NyTvm( 32 aqRv;'Stu
nwkTv;d>y;s" Sy;dnqRko yq; .ojnmekiSm•qRSy;p·rm;,Tv;Tp[/;ne
c …£y;qRTv;dinym" Sy;t( 33 pOqKTv;i√…/t" p·rm;,' Sy;t( 34
an>y;so v; p[yogvcnwkTv;TsvRSy yugpCz;S];dflTv;∞ kmR,"
Sy;≤T£y;qRTv;t( 35 a>y;so v; zπdnsMm;g;Rvd;neWu vcn;Ts’ÊvSy
36 an>y;sStu v;CyTv;t( 37 bÛvcnen svRp;[ ¢e…v≥kLp" Sy;t( 38
Î∑e" p[yog îit cet( 39 tqeh 40 .KTyeit cet( 41 tqetriSmn( 42
p[qm' v; inyMyet k;r,;dit£m" Sy;t( 43 ≈uTyq;R…vxeW;t( 44 tq;
c;NyqRdxRnm( 45 p[’Ty; c pUvvR ˇd;sˇe" 46 ¨ˇr;su y;v-
TSvmpUvTR v;t( 47 y;vTSv' v;Ny…v/;nen;nuv;d" Sy;t( 48 s;kLy-
…v/;n;t( 49 b◊qRTv;∞ 50 ai¶ho]e c;xeWv¥v;gUinym" p[itWe/"
k⁄m;r;,;m( 51 svRp;[ …y,;ip ≤l©πn s'yJu yte devt;i.s'yog;t( 52
p[/;nkm;RqTR v;d©;n;' t∫ºd;TkmR.de " p[yoge Sy;t( 53 £mkopí
48
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

y*gp¥;TSy;t( 54 tuLy;n;' tu y*gp¥mekxBdopdex;TSy;i√xeW;g[h,;t(


55 Ek;Qy;RdVyv;y" Sy;t( 56 tq; c;Ny;qRdxRn' k;muk;yn" 57
tNNy;yTv;dxˇe_r;nupVU y| Sy;Ts'Sk;rSy tdqRTv;t( 58 as's∑O oåip
t;dQy;Rt( 59 …v.v;√; p[dIpvt( 60 aq;Rˇu lokÉ …v…/t" p[itp[/;n'
Sy;t( 61 s’idJy;' k;muk;yn" p·rm;,…vro/;t( 62 …v/eÆSTvtr;-
qRTv;Ts’idJy; ≈uitVyit£m" Sy;t( 63 …v…/vTp[kr,;…v.;ge p[yog'
b;dr;y," 64 aip cwknÉ s'in/;nm…vxeWko het"u 65 …v…/vTp[-
kr,;…v.;ge p[yog' b;dr;y," 66 Kv…ci√/;n;•eit cet( 67 n
…v/eíoidtTv;t( 68 Vy;:y;t' tuLy;n;' y*gp¥mgOÁm;,…vxeW;,;m(
69 .edStu k;l.ed;∞odn;Vyv;y;TSy;i√…x∑;n;' …v…/" p[/;nk;lTv;t(
70 tq; c;Ny;qRdxRnm( 71 …v…/·rit ce• vtRm;n;pdex;t( 72
îit p[qm" p;d"
i√tIy" p;d"
Ekdexk;lktOTR v' mu:y;n;mekxBdopdex;t( 1 a…v…/íeTkmR,;m-
i.sMbN/" p[tIyet tLl=,;q;Ri.s'yog;i√…/Tv;∞etreW;' p[itp[/;n.;v"
Sy;t( 2 a©πWu c td.;v" p[/;n' p[itindex
R ;¥q; {Vydevtm( 3 yid
tu kmR,o …v…/sMbN/" Sy;dwkxB¥;Tp[/;n;q;Ri.s'yog;t( 4 tq;
c;Ny;qRdxRnm( 5 ≈uitíwW;' p[/;nvTkmR≈tu "e pr;qRTv;t( 6 kmR,o-
å≈uitTv;∞ 7 a©;in tu …v/;nTv;Tp[/;nenopidXyerS' tSm;TSy;dekde-
xTvm( 8 {Vydevt' tqeit cet( 9 n codn;…v…/xeWTv;…•ym;qoR …vxeW"
10 teWu smvet;n;' smv;y;ˇN]m©;in .edStu t∫ºd;TkmR.de " p[yoge
Sy;ˇeW;' p[/;nxBdTv;ˇq; c;Ny;qRdxRnm( 11 îi∑r;jsuyc;tum;RSye-
„vwkkMy;Rd©;n;' tN].;v" Sy;t( 12 k;l.ed;•eit cet( 13 nwkdex-
Tv;Tpxuvt( 14 aip v; kmRpqO KTv;ˇeW;' tN]…v/;n;Ts;©;n;mupdex"
Sy;t( 15 tq; c;Ny;qRdxRnm( 16 tq; tdvyveWu Sy;t( 17 px* tu
codnwkTv;ˇN]Sy …vp[kWR" Sy;t( 18 tq; Sy;d?vrkLpe∑* …vxeW-
Sywkk;lTv;t( 19 îi∑·rit cwkvCΩit" 20 aip v; kmRpqO KTv;ˇeW;'
c tN]…v/;n;Ts;©;n;mupdex" Sy;t( 21 p[qmSy v; k;lvcnm( 22
flwkTv;idi∑xBdo yq;Ny] 23 vs;homStN]mekdevteWu Sy;Tp[d;n-
49
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sywkk;lTv;t( 24 k;l.ed;Êv;vO…ˇdevR t;.ede 25 aNte yUp;ÛitSt√t(


26 îtrp[itWe/o v; 27 anuv;dm;]m≤NtkSy 28 ax;S]Tv;∞
dex;n;m( 29 av.Oqe p[/;neå…¶…vk;r" Sy;• ih tıºtru …¶s'yog" 30
{Vydevtvt( 31 s;©o v; p[yogvcnwkTv;t( 32 ≤l©dxRn;∞ 33
xBd…v.;g;∞ devt;npny" 34 d≤=,eå¶* v®,p[`;seWu dex.ed;Tsv|
…£yte 35 acodneit cet( 36 Sy;Tp*,Rm;sIvt( 37 p[yogcodneit
cet( 38 îh;ip m;®Ty;" p[yogío¥te 39 a;s;dnimit cet( 40
noˇre,k w v;KyTv;t( 41 av;CyTv;t( 42 a;ª;yvcn' t√t( 43
ktO.R de Stqeit cet( 44 n smv;y;t( 45 ≤l©dxRn;∞ 46 veid-
s'yog;idit cet( 47 n dexm;]Tv;t( 48 Ekv;KyTv;t( 49
Ek;…¶Tv;dpreWu tN]' Sy;t( 50 n;n; v; ktO.R de ;t( 51 pyR…¶’t;-
n;muTsge≥ p[;j;pTy;n;' kmo≥TsgR" ≈uits;m;Ny;d;r<yvˇSm;-d(b˜[ s;…ª
codn;pOqKTv' Sy;t( 52 s'Sk;rp[itWe/o v; v;KywkTve £tus;m;Ny;t(
53 v;KywkTve £tus;m;Ny;t( 54 vp;n;' c;ni.`;r,Sy dxRn;t( 55
pçx;rdIy;Stqeit cet( 56 n codnwkv;KyTv;t( 57 y;ty;mTv;∞
58 s'Sk;r,;' c t∂xRn;t( 59 dxpeye £yp[itkW;RTp[itkWRStt" p[;c;'
tTsm;n' tN]' Sy;t( 60 sm;nvcn' t√t( 61 ap[itkWo≥ v;qRhte -u
Tv;TshTv' …v/Iyte 61 pUviR Sm'í;v.OqSy dxRn;t( 62 dI=;,;' coˇrSy
63 sm;n" k;ls;m;Ny;t( 64 in„k;sSy;v.Oqe tdekdexTv;-
TpxuvTp[d;n…vp[kWR" Sy;t( 65 apnyo v; p[…sıºn;i.s'yog;t( 66
p[itp…ˇ·rit ce• kmRsy' og;t( 67 ¨dynIye c t√t( 68 p[itp…ˇ-
v;RkmRsy' og;t( 69 aqRkmR v; xeWTv;Cz^y,vˇdqen≥ …v/;n;t( 70
îit i√tIy" p;d"
tOtIy" p;d"
a©;n;' mu:yk;lTv;√cn;dNyk;lTvm( 1 {VySy c;kmRk;lin„pˇe"
p[yog" sv;Rq"R Sy;TSvk;lTv;t( 2 yUpí;kmRk;lTv;t( 3 EkyUp' c
dxRyit 4 s'Sk;r;STv;vter≥ •qRk;lTv;t( 5 tTk;lStu yUpkmRTv;ˇSy
/mR…v/;n;Tsv;Rq;Rn;' c vcn;dNyk;lTvm( 6 s’Nm;n' c dxRyit 7
Sv®StN];pvgR" Sy;dSvk;lTv;t( 8 s;/;r,e v;nuin„p…ˇStSy s;/;-
50
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

r,Tv;t( 9 som;Nte c p[itp…ˇdxRn;t( 10 tTk;lo v; p[Strvt( 11


n coTp…ˇv;KyTv;Tp[dx e ;Tp[Stre tq; 12 ahgR,e …vW;,;p[;[ sn'
/mR…vp[itWe/;dNte p[qme v;hin …vkLp" Sy;t( 13 p;,eSTv-
≈uit.UtTv;i√W;,;inym" Sy;Tp[;t" svnm?yTv;iCz∑e c;i.p[vˇO Tv;t(
14 …x∑e c;i.p[vˇO Tv;t( 15 v;iGvsgo≥ h…v„’t; bIj.ede tq; Sy;t(
16 yq;◊;nmpIit cet( 17 px* c s puro@;xe sm;ntN]' .vet( 18
a©p[/;n;qoR yog" sv;Rpvge≥ c …vmok" Sy;t( 19 a…¶yog" somk;le
tdqRTv;Ts'S’tkmR," preWu s;©Sy tSm;Tsv;Rpvge≥ …vmok" Sy;t( 20
p[/;n;pvge≥ v; tdqRTv;t( 21 av.Oqe c t√Tp[/;n;qRSy p[itWe-
/oåpvOˇ_;qRTv;t( 22 ahgR,e c p[Tyh' Sy;ˇdqRTv;t( 23 sub˜[ <y;
tu tN]' dI=;vdNyk;lTv;t( 24 tTk;lTv;d;vtet≥ p[yogto …vxeW-
sMbN/;t( 25 ap[yog;©imit cet( 26 Sy;Tp[yogindex R ;TktO.R de vt(
27 t∫UtSq;n;d…¶vidit ceˇdpvgRStdqRTv;t( 28 a…¶vidit cet(
29 n p[yogs;/;r<y;t( 30 ≤l©dxRn;∞ 31 t…ı tqeit cet( 32
n;…x∑Tv;idtrNy;yTv;∞ 33 …v?yekTv;idit cet( 34 n ’TòSy pun"
p[yog;Tp[/;nvt( 35 l*ikkÉ tu yq;k;mI s'Sk;r;nqRlop;t( 36
yD;yu/;in /;yer≥ Np[itp…ˇ…v/;n;ÎjIWvt( 37 yjm;ns'Sk;ro v;
tdqR" ≈Uyte t] yq;k;mI tdqRTv;t( 38 mu:y/;r,' v;
mr,Sy;inytTv;t( 39 yo v; yjnIyehin im[yte soå…/’t" Sy;dup-
veWvt( 40 n x;S]l=,Tv;t( 41 ¨Tp…ˇv;R p[yojkTv;d;…xrvt( 42
xBd;s;mÔSyimit cet( 43 tq;…xreåip 44 x;S];ˇu …vp[yog-
St]wk{Vy…ck°W;R p[’t;vqeh;pUv;RqvR ∫Utopdex" 45 p[’TyqRTv;Tp*-
,Rm;Sy;" …£yern( 46 aGNy;/eye v;…vp[itWe/;ˇ;in /;ryeNmr,Sy;-
inimˇTv;t( 47 p[itp…ˇv;R yq;NyeW;m( 48 ¨p·r∑;Tsom;n;' p[;-
j;pTywírNtIit sveW≥ ;m…vxeW;dv;Cyo ih p[’itk;l" 49 a©…vpy;Rso
…vn;vcn;idit cet( 50 ¨TkWR" s'yog;Tk;lm;]imtr] 51
p[’itk;l;sˇe" xS]vt;imit cet( 52 n ≈uitp[itWe/;t( 53
…vk;rSq;ne îit cet( 54 n codn;pOqKTv;t( 55 ¨TkWe≥ sUˇ_v;kSy
n somdevt;n;muTkWR" pên©Tv;¥q; in„kWen≥ ;Nvy" 56 v;Ky-
s'yog;√oTkWR" sm;ntN]Tv;dqRlop;dnNvy" 57
51
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

îit tOtIy" p;d"


ctuq"R p;d"
codnwkTv;{;jsUyåe nuˇ_dexk;l;n;' smv;y;ˇN]m©;in 1 p[itd≤=,'
v; ktOsR MbN/;idi∑vd©.UtTv;Tsmud;yo ih t…•vOÊR y; tdekTv;-
dekxBdopdex" Sy;t( 2 tq; c;Ny;qRdxRnm( 3 ainym" Sy;idit cet(
4 nopid∑Tv;t( 5 l;`v;p…ˇí 6 p[yojnwkTv;t( 7 a…vxeW;qo≥
pun" ≈uit" 8 ave∑* cwktN}y' Sy;iLl©dxRn;√cn;Tk;ms'yogen 9
£Tvq;Ry;imit ce• v,Rsy' og;t( 10 pvm;nh…v"„vwktN}y' p[yog-
vcnwkTv;t( 11 ≤l©dxRn;∞ 12 vtRm;n;pdex;√cn;ˇu tN].ed" Sy;t(
13 shTve inTy;nuv;d" Sy;t( 14 √;dx;he tu p[’itTv;dekkì mhrpvOJyet
kmRpqO KTv;t( 15 aˆ;' v; ≈uit.UtTv;ˇ] s;©÷ …£yet yq; m;?y≤Ndne
16 aip v; flktOsR MbN/;Tsh p[yog" Sy;d;¶ey;¶IWomIyvt( 17
s;©k;l≈uitTv;√; SvSq;n;n;' …vk;r" Sy;t( 18 dI=opsd;' c s':y;
pOqKpOqKp[Ty=s'yog;t( 19 vstIvrIpyRNt;in pUv;Ri, tN]mNyk;l-
Tv;dv.Oq;dINyuˇr;i, dI=;…vsg;RqTR v;t( 20 tq; c;Ny;qRdxRnm( 21
codn;pOqKTve TvwktN}y' smvet;n;' k;ls'yog;t( 22 .edStu t∫ed;-
TkmR.de " p[yoge Sy;ˇeW;' p[/;nxBdTv;t( 23 tq; c;Ny;qRdxRnm( 24
ê;suTy;vcn' t√t( 25 pêitrekí 26 suTy;…vvOı* sub˜[ <y;y;'
sveW≥ ;mupl=,' p[’TyNvy;d;v;hnvt( 27 aip veN{;i./;nTv;Ts-
’TSy;dupl=,' k;lSy l=,;qRTv;t( 28 a…v.;g;∞ 29 pxug,e
k⁄M.IxUlvp;≈p,In;' p[.Tu v;ˇN].;v" Sy;t( 30 .edStu s'dhe ;∂ºvt;Ntre
Sy;t( 31 aq;R√; ≤l©kmR Sy;t( 32 p[itp;¥Tv;√s;n;' .ed" Sy;TSv-
y;Jy;p[d;nTv;t( 33 aip v; p[itp…ˇTv;ˇN]' Sy;TSvTvSy;≈uit.UtTv;t(
34 s’idit cet( 35 n k;l.ed;t( 36 p…ˇ_.ed;Tk⁄M.IxUlvp;≈p,In;'
.ed" Sy;t( 37 j;TyNtreWu .ed" Sy;Tp…ˇ_vwWMy;t( 38 vO…ıdxRn;∞ 39
kp;l;in c k⁄M.IvˇuLys':y;n;m( 40 p[itp[/;n' v; p[’itvt( 41
sveW≥ ;' v;i.p[qm' Sy;t( 42 Ek{Vye s'Sk;r;,;' Vy;:y;tmekkmRTv'
tiSmNmN];qRn;n;Tv;d;vOˇ* mN]Sy;s’Tp[yog" Sy;t( 43 {Vy;Ntre
’t;qRTv;ˇSy pun" p[yog;NmN]Sy c tÌu,Tv;Tpun" p[yog" Sy;ˇdqen≥
…v/;n;t( 44 invRp,lvnStr,;Jyg[h,eWu cwk{VyvTp[yojnwkTv;t(
52
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

45 {Vy;Ntrv√; Sy;ˇTs'Sk;r;t( 46 veidp[o=,e mN];>y;s" kmR,"


pun" p[yog;t( 47 EkSy v; gu,…v…/{RVywkTv;ˇSm;Ts’Tp[yog" Sy;t(
48 k˘@yU ne p[Ty©÷ kmR.de ;TSy;t( 49 aip v; codnwkk;lmwkkMy|
Sy;t( 50 Sv“ndItr,;i.vWR,;me?yp[itmN],eWu cwvm( 51 p[y;,e
Tv;qRinvOˇR "e 52 ¨prvmN]StN]' Sy;LlokväÛvcn;t( 53 n s'in-
p;itTv;ds'inp;itkmR,;' …vxeWg[h,e k;lwkTv;Ts’√cnm( 54 h…v-
„’d…/[gpu ru oånuv;Ky;mnotSy;vO…ˇ" k;l.ed;TSy;t( 55 a…/[goí …v-
py;Rs;t( 56 k·r„y√cn;t( 57
îit ctuq"R p;d" îTyek;dxoå?y;y"
√;dxoå?y;y" p[qm" p;d"
tiN]smv;ye codn;t" sm;n;n;mektN}ymtuLyeWu tu .ed" Sy;i√-
…/p[£mt;dQy;RCΩitk;lindex R ;t( 1 gu,k;l…vk;r;∞ tN].ed" Sy;t(
2 tN]m?ye …v/;n;√; mu:ytN]e, …s…ı" Sy;ˇN];qRSy;…v…x∑Tv;t( 3
…vk;r;∞ n .ed" Sy;dqRSy;…v’tTv;t( 4 EkÉW;' v; xKyTv;t( 5
a;hopurIWk˘ Sy;t( 6 Ek;…¶v∞ dxRnm( 7 jwimne" prtN]Tv;pˇe"
SvtN]p[itWe/" Sy;t( 8 n;n;qRTv;Tsome dxRp,U mR ;sp[’tIn;' veidkmR
Sy;t( 9 akmR v; ’tdUW; Sy;t( 10 p;]eWu c p[s©" Sy;ıom;qRTv;t(
11 Ny;Yy;in v; p[yˇu _Tv;dp[yˇu _e p[s©" Sy;t( 12 x;im]e c pxupru o@;xo
n Sy;idtrSy p[yˇu _Tv;t( 13 ≈p,' v;…¶ho]Sy x;l;mu%Iye n
Sy;Tp[;jihtSy …v¥m;nTv;t( 14 h…v/;Rne invRp,;q| s;/yet;' p[yˇu _-
Tv;t( 15 a…s…ıv;RNydexTv;Tp[/;nvwg<u y;dvwg<u ye p[s©" Sy;t( 16
ans;' c dxRn;t( 17 t¥uˇ_Tv' c k;l.ed;t( 18 mN];í s'inp;itTv;t(
19 /;r,;qRTv;TsomeåGNyNv;/;n' n …v¥te 20 tq; v[tmupte Tv;t( 21
…vp[itWe/;∞ 22 sTyvidit cet( 23 n s'yogpOqKTv;t( 24 g[h;q|
c pUviR m∑eStdqRTv;t( 25 xeWvidit ce• vwêdevo ih Sy;√‰pdex;t(
26 n gu,;qRTv;t( 27 s'nhn' c vOˇTv;t( 28 aNy…v/;n;d;r<y.ojn'
n Sy;du.y' ih vOÊyqRm( 29 xeW.=;Stqeit ce•;Ny;qRTv;t( 30 .OtTv;∞
p·r£y" 31 xeW.=;Stqeit cet( 32 n kmRsy' og;t( 33 p[vˇO vr,;Tp[it
tN]vr,;Tp[ittN]vr,' hotu" …£yet 34 b[˜;pIit cet( 35 n
53
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[;…¶ym;ˇdq| ih 36 inid≥∑Syeit cet( 37 n;≈utTv;t( 38 hotuStqeit


cet( 39 n kmRsy' og;t( 40 yDoTpÊyupdexe iniœtkmRpy[ og.ed;Tp[ittN]'
…£yet 41 n v; ’tTv;ˇdupdexo ih 42 dexpOqKTv;NmN]o Vy;vtRte
43 s'nhnhr,e tqeit cet( 44 n;Ny;qRTv;t( 45
îit p[qm" p;d"
i√tIy" p;d"
…vh;ro l*…kk;n;mq| s;/yeTp[.Tu v;t( 1 m;'sp;kp[itWe/í t√t( 2
index
R ;√; vwidk;n;' Sy;t( 3 sit cop;snSy dxRn;t( 4 a.;vdxRn;∞
5 m;'sp;ko …vihtp[itWe/" Sy;d;Ûits'yog;t( 6 v;KyxeWo v;
d≤=,eåiSm•n;r>y…v/;nSy 7 svnIye …z{;ip/;n;qRTv;Tpxupru o@;xo
n Sy;dNyeW;mevmqRTv;t( 8 …£y; v; devt;qRTv;t( 9 ≤l©dxRn;∞ 10
h…v„’TsvnIyeWu n Sy;Tp[’t* yid sv;Rq;R pxu' p[Ty;Ùt; s; k⁄y;Ri√-
¥m;nTv;t( 11 px* tu s'S’te …v/;n;ˇ;tIRysvinkÉWu Sy;Ts*My;-
…ênyoí;pvOˇ_;qRTv;t( 12 yog;√; yD;y ti√mokÉ …vsgR" Sy;t( 13
in…x yDe p[;’tSy;p[v…O ˇ" Sy;Tp[Ty=…x∑Tv;t( 14 k;lv;Ky.ed;∞
tN].ed" Sy;t( 15 ve¥ı u nnv[t' …vp[itWe/;ˇdev Sy;t( 16 tN]m?ye
…v/;n;√; tˇN]; svnIyvt( 17 vwg<u y;id?mbihRnR s;/yedGNyNv;/;n'
c yid devt;qRm( 18 aGNyNv;/;n' c yid devt;qRm( 19 a;rM.,Iy;
…v’t* n Sy;Tp[’itk;lm?yTv;T’t; punStdqenR 20 s’d;rM.s'-
yog;t( 21 Sy;√; k;lSy;xeW.UtTv;t( 22 a;rM.…v.;g;∞ 23
…vp[itiWı/m;R,;' smv;ye .Uys;' Sy;Ts/mRkTvm( 24 mu:y' v; pUvcR o-
dn;Llokvt( 25 tq; c;Ny;qRdxRnm( 26 a©gu,…vro/e c t;dQy;Rt(
27 p·r/e√‰RqTR v;du.y/m;R Sy;t( 28 y*PyStu …vro/e Sy;Nmu:y;-
nNty;Rt( 29 îtro v; tSy t] …v/;n;du.yoí;©s'yog" 30 pxusvnIyeWu
…vkLp" Sy;√¯’tíed.u yor≈uit.UtTv;t( 31 p;xuk˘ v; vwxie Wk;-
ª;n;ˇdnqRk˘ …vkLpe Sy;t( 32 pxoí …vp[kWRStN]m?ye …v/;n;t( 33
apUv| c p[’t* sm;ntN]; cedinTyTv;dnqRk˘ ih Sy;t( 34 a…/kí
gu," s;/;r,eå…vro/;Tk;'Sy.o…jvdmu:yeåip 35 tTp[vÊO y; tu tN]Sy
inym" Sy;¥q; p;xuk˘ sUˇ_v;kÉn 36 n v;…vro/;t( 37 ax;S]-
54
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

l=,Tv;∞ 38
îit i√tIy" p;d"
tOtIy" p;d"
…vê…jit vTsTvõ±n;m/ey;idtrq; tN].UySTv;dht' Sy;t( 1 a…vro/o
v; ¨p·rv;so ih vTsTvk™ 2 anuinv;RPyeWu .UySTven tN]inym"
Sy;‚Cz±v∑’∂xRn;∞ 3 a;gNtukTv;√; Sv/m;R Sy;CΩit…vxeW;idtrSy
c mu:yTv;t( 4 SvSq;nTv;∞ 5 ‚Sv∑’Cz^p,;•eit cei√k;r"
pvm;nvt( 6 a…vk;ro v; p[’itv∞odn;' p[it .;v;∞ 7 EkkmRi,
…x∑Tv;Ìu,;n;' svRkmR Sy;t( 8 Ek;q;RStu …vkLperNsmu∞ye Á;vO…ˇ"
Sy;Tp[/;nSy 9 a>ySyet;qRvÊv;idit cet( 10 n;≈utTv;…ı 11 sit
c;>y;sx;S]Tv;t( 12 …vkLpv∞ dxRyit 13 k;l;NtreåqRvÊv'
Sy;t( 14 p[;y…íˇeWu cwk;Qy;R…•„p•en;i.s'yogStSm;TsvRSy in`;Rt"
15 smu∞yTSvdoW;qeW≥ u 16 mN];,;' kmRsy' og" Sv/me,≥ p[yog"
Sy;ımRSy t…•imˇTv;t( 17 …v¥;' p[it…v/;n;√; svRk;r,' p[yog"
Sy;Tkm;RqTR v;Tp[yogSy 18 .;W;Svropdexe EervTp[;yvcnp[itWe/"
Sy;t( 19 mN]opdexo v; n .;iWkSy p[;yoppˇe.;R‡iWk≈uit" 20 …vk;r"
k;r,;g[h,e tNNy;yTv;d(Î∑eåPyevm( 21 tduTpˇev;R p[vcnl=,Tv;t( 22
mN];,;' kr,;qRTv;NmN];Nten km;Rids'inp;t" Sy;TsvRSy vcn;qRTv;t(
23 s'ttvcn;ı;r;y;m;ids'yog" 24 kmRst' ;no v; n;n;kmRTv;idt-
rSy;xKyTv;t( 25 a;`;re c dI`R/;rTv;t( 26 mN];,;' s'inp;it-
Tv;dek;q;Rn;' …vkLp" Sy;t( 27 s':y;…vihteWu smu∞yoås'inp;itTv;t(
28 b[;˜,…vihteWu c s':y;vTsveW≥ ;mupid∑Tv;t( 29 y;Jy;vW$≠k;-
ryoí smu∞ydxRn' t√t( 30 …vkLpo v; smu∞ySy;≈uitTv;t( 31
gu,;qRTv;dupdexSy 32 vW$≠k;re n;n;qRTv;Tsmu∞yo h*];Stu …vkLper-
•ek;qRTv;t( 33 …£ym;,;nuv;idTv;Tsmu∞yo v; h*];,;m( 34 smu∞y'
c dxRyit 35
îit tOtIy" p;d"
ctuq"R p;d"
55
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

jp;í;kmRsy' ˇu _;" StuTy;xIri./;n;í y;jm;neWu smu∞y" Sy;d;xI"-


pOqKTv;t( 1 smu∞y' c dxRyit 2 y;Jy;nuv;Ky;su tu …vkLp"
Sy;∂ºvtopl=,;qRTv;t( 3 ≤l©dxRn;∞ 4 £yeWu tu …vkLp"
Sy;dek;qRTv;t( 5 smu∞yo v; p[yog{Vysmv;y;t( 6 smu∞y' c
dxRyit 7 s'Sk;re c tTp[/;nTv;t( 8 s':y;su tu …vkLp" Sy;CΩit-
p[itWe/;t( 9 {Vy…vk;r;ˇu pUvvR dqRkmR Sy;ˇy; …vkLpen inymp[/;n-
Tv;t( 10 {VyTveåip smu∞yo {VySy kmRin„pˇe" p[itpxukmR.de ;dev'
sit yq;p[’it 11 kp;leåip tqeit cet( 12 n kmR," pr;qRTv;t( 13
p[itp…ˇStu xeWTv;t( 14 Íteåip pUvvR TSy;t( 15 …vkLpoåNvqRkmR-
inymp[/;nTv;CzπWe c kmRk;yRsmv;y;ˇSm;ˇen;qRkmR Sy;t( 16
¨%;y;' k;MyinTysmu∞yo inyoge k;mdxRn;t( 17 asit c;s'S’teWu
kmR Sy;t( 18 tSy c devt;qRTv;t( 19 …vk;ro v; inTySy;¶e" k;Myen
tduˇ_het"u 20 vcn;ds'S’teWu kmR Sy;t( 21 s'sge≥ c;ip doW" Sy;t(
22 vcn;idit cedqetriSm•uTsg;Rp·rg[h" kmR," ’tTv;t( 23 s
a;hvnIy" Sy;d;Ûits'yog;t( 24 aNyo voıTy;hr,;ˇiSmNtu s'Sk;r-
kmR …x∑Tv;t( 25 Sq;n;ˇu p·rluPyern( 26 inTy/;r,e …vkLpo n
ÁkSm;Tp[itWe/" Sy;t( 27 inTy/;r,;√; p[itWe/o gt…≈y" 28 pr;q;R-
Nyek" p[ity≤NtvTs];hInyo yjm;ng,eåinymoå…vxeW;t( 29 mu:yo
v;…vp[itWe/;t( 30 s]e gOhpitrs'yog;ı*]vd;ª;yvcn;∞ 31 svw"R
v; tdqRTv;t( 32 gOhpit·rit c sm;:y; s;m;Ny;t( 33 …vp[itWe/e
prm( 34 h*]e pr;qRTv;t( 35 vcn' prm( 36 p[.Tu v;d;iTvRJy' svRv,;Rn;'
Sy;t( 37 SmOtve ;R Sy;d(b;[ ˜,;n;m( 38 flcms…v/;n;∞etreW;m( 39
s;'n;YyeåPyev' p[itWe/" s*mpIqhetTu v;t( 40 ctu/;Rkr,e c index
R ;t( 41
aNv;h;Yye≥ c dxRn;t( 42
îit ctuq"R p;d" îit √;dxoå?y;y"

56
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

aq ≈Ijw…minmuinp[,It" s˚WRk;<@"
p[qm;?y;ye p[qm" p;d"
anuyjtITynuvW$(k;río¥te 1 s {o,klx;t( îJyet sv;RqTR v;t(
yq;ååJy;q;R /[vu ;y;" 2 iv.ˇ_;in hvI'iW tq; km;R…, kmRsy' og;Tpun-
·rJy; 3 ≤l©dxRn;∞ 4 tN]' p[d;nmekdevtTv;¥q; dxRp,U mR ;syo"
5 Ekk;l' tu n .vTyevde ' k;lpOqKTv;t( 6 svn.ed;∞ 7 anu-
xBd;qRvÊv;∞ 8 a;vOiˇ' c dxRyit 9 Eten .=;í Vy;:y;t;" 10
x;…m]' tITvoRTsOjie dit k;„,;R…jin" tN]m…/[g"u pyR…¶’t;init co¥te
11 anNtr' v; pyR…¶kr,;t( ik˘ p[Ty=;' ≈uitmit£;me¥q; n p[y;j;
îJyNt îit nwkdexp[itWe/" 12 a…¶' …cTv; s*];m<y; yjetie t tTs'-
yogen codn;t( 13 cyn;©÷ v; tTs'yogen codn;t( 14 £Tv©÷ v;
…cTveTy©π nopp¥te yqwt; Ev invRpde Ij;n îit 15 s; tdpvgeR i£yet
yq; s'Sq;Py p*,Rm;sI' vwm/O mnuinvRptIit 16 a…¶' …cTv; itsO/Nv-
my;…ct' b[;˜,;y d¥;t( îTyetne Vy;:y;tm( 17 cyn;©÷ v;åiv-
p[itWe/;t( a©d≤=,; c rqNtre vr' dd;it îit 18 aqRv;ds;mQy;R∞
19 yoå…¶' …cnuy;t( t' d≤=,;.I r;/yeidTyetne Vy;:y;nm( 20 £Tv©÷
v; p[yog≈uits'yog;t( 21 gu,codn; v; p[ITy;…c:y;s; 22 ¨Lmukhr,e
r=ophnn' ≈Uyte tTp[;j;pTye„v;vtetR tTk;lpOqKTv;t( 23 ≈p,;q| tu
hr,' p[;tSsvne punSs;/;r,' kmR ’tm( 24 Etene vp;y; ag[t"p[Ty;hr,'
Vy;:y;t' aivp[itiWıo ih tiSmn( ≈p,;qR" 25 a….to vp;' juhotIit
dexv;do yq; a….to vO=' in/ehIit 26 kmRv;do v; p[kr,;t( 27
≤l©dxRn;∞ 28 a….t" puro@;xm;¸tI juhotITyetne Vy;:y;tm( 29
hiv„’dehITy?vyu®R Cyte p[kr,;t( 30 v;Gv; ≈uits'yog;t( 31 pàI v;
iv/;n;t( 32 y"k…í√; invRcn;t( 33 EteW;' v; v;Kys…•/;n;t( 34
svRkmR,;' dwvI hiv„’dehIit aivxeW,e ≈Uyte 35 avhnn;q| v; yq;
pàI tuLy; ≈Uyte 36 aqRv;dm;]' v; v;co hiv„’Êv' yq;å…ênob;R¸>y;'
invRp;mIit 37 mnu„y;" x…mt;ro v;Kys…•/;n;t( 38 AiTvjo v;
x…mt;r" s…•/;n' nyne ≈Uyte x;…m];:y;' l.ern( yqoÌ;t;r" 39 aNyo
v; x…mt; svRkmR,;mivxeW;t( 40 ≈uit.Ut„e v?vyuvR dRe sm;:y;yog;t(
57
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

41 ≤l©dxRn;∞ 42
îit s˚WRk;<@e p[qm;?y;ySy p[qm" p;d"
aq i√tIy" p;d"
pàI' s•Áºit yjm;nSy .;y;Ry;" pàIxBds;mQy;Rt( 1 mN]v,;R∞ 2
≤l©;∞ 3 Ev' v; ) sv;Rs;' ktOTR v;ivxeW;t( 4 mN]v,;R∞ 5 .Uy;'…s
km;R<yLpIy;'so mN];" t;in sv;R…, mN]v≤Nt te mNy;mhe smx"
p[itiv.Jy pUv"Rw pUv;R…, k⁄y;Rdˇu rw®ˇr;<yevi' vWye p[yˇu _;in yq;sm;ª;n'
.v≤Nt 6 .Uy;'so mN];" aLpIy;'…s km;R…, t]wkmN]' km;R…, k⁄y;Rt(
av≤x∑; ivkLp;q;R yq; yUp{Vy;…, 7 EeN{' puro@;x' pys; p[d;ne
k⁄y;Rt( ≈uits'yog;t( 8 n v;ån;ª;n;t( 9 sm;ntN]o vwm/O " p*,Rm;Sy;
pys; tuLyvt( ≈Uyte 10 îǺTypvOJy iv/;n;t( n;n;tN]' Sy;t( 11
d≤=,;.ed;∞ 12 s inTyo yq;Ny;Ny©;in 13 n v; ivp[itWe/;t( 14
y¥et;n;l.etTe yetne Vy;:y;tm( 15 ag[xBd" p*,Rm;sIm…/k⁄®te t]
Á;ª;t" 16 p[£mv;do v; vwm/O Sy;inTyTv;t( yq;g[e ’Tv; ned;nI'
krotIit 17 n √π yjetTe y>yuidte∑"e pvR,í;nNty;Rt( 18 i√·rJy;v;do
v; n ÁNyt( p[Ty=' vcn' iv¥te 19 y≤TptO>y" pUv¥Re "u kroit iptO>y
Ev t¥D' in„£°y dev>e y" p[tnute îit n tN];d* p[KlO¢Tv;t( 20
¨ˇriSmNpvR…, ÎXym;ne p[tIyet s…•kWoRå….p[te " 21 d≤=,;¶* ≈p,'
≈Uyte ) tSy;hvnIye p[d;n' yq;Ny;s;m;¸tIn;' yd;hvnIye ju◊it îit
22 d≤=,;¶erk e oLmuk˘ /Up;y /rtITyekWÉ ;' t] p[d;nmqRvt( /;r,' yq;
px;vitp[,ItSy 23 yiSmn( ≈pyit tiSmn( juhotIit d≤=,;¶* 24
aPyn;iht;…¶n; k;y| iptr…íNm;vedyNtIit 25 s l*ikkÉå¶* i£yet
yq;Ny;in km;R…, 26 t] g;hRpTySq;nIym;gmyet( yq; hom;qeR 27
n v; pOqgSy s'Sk;rin…mˇTv;t( 28 t] g;hRpTyxBdo luPyet
s'Sk;rs'yog;t( 29 yTp*,Rm;Sy;m¶IWomIy' ten;m;v;Sy;y;' yjet ’t-
l=,g[h,;t( 30 am;v;Sy; iv’t; t•;m/ey' ≈Uyte yq; i]vOd…¶∑om"
îit Sto];,;' s':y;ivk;r" 31 a¶IWomIye, yjet p*,Rm;sI…mit inTy-
k;mo yqwN{v;yve 32 p*,Rm;sI v; devt; i£yte îTyetne Vy;:y;tm(
33
58
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

îit s˚WRk;<@e p[qmSy;?y;ySy i√tIy" p;d" sm;¢"


aq tOtIy" p;d"
sv;R…/k;roåivxeW,e ≈Uyte 1 dohyov;R devt;s;m;Ny;t( 2 sh
k⁄M.I….r….£;m•;heit ßuk™ p[Ty;ª;y"≈Uyte yq; pl;xSy m?ymen p,Rne
juhoit îit 3 ≤l©;∞ 4 ktOiR vvOı* home p[d;n' p[it p;]ivvO≤ı" 5
dohk;le v; ivvO≤ırqRpqO KTv;t( yq; puro@;xivvOı* ctumiuR ∑t; 6
k⁄M.I….·rTyuTp•;…/k;r;" xeW;pny;q;R" yq; svR¸tmekkp;l' juhoit
îit 7 d;®p;];…, k⁄M.I….ivRkLper•ek;qRTv;t( 8 p[vˇO Sy p[d;nSy
p;];pnyo yq; p;àIvt' pyR…¶’tmuTsOjie dit 9 t] xeW;" i£yern(
p;];NyTv;t( 10 n;pnIteWu ≈utTv;t( t√‰;:y;tm( 11 EtenopStr,'
Vy;:y;tm( 12 sNttmuCyet xBds'yog;t( 13 yq;k;l' v;åqRpqO KTv;t(
14 i√·rJy; p*,Rm;Sy;Styo®.yorivxeW,e ;>y;s" ≈Uyte teW;metm/Rm;s'
p[stu Ss;•;Yy' îit 15 ¨ˇrSy v; ivxeW≈ut"e 16 sNtt' yjet;TyNt-
s'yog;t( 17 s’√; n;>y;s" ≈Uyte 18 tSy v[tm( yq; dxRp,U mR ;syo"
gu,ivk;ro ih 19 aNtr;l.Ut' yq; c;tum;RSyeWu 20 ≤l©;∞ 21
a;idivkLpo gu,ivk;r;,;m( 22 tN]ivkLpo v; codn;qoR y;v-
∆IivkTv;t( 23 yUpivroh,nw…miˇkmuˇrtTyq| ivp[itWe/;t( p[’t*
24 p[’t* k;livp[itkW;Rt( 25 tmprmNvvs;y yjetie t smIpv;do
yq; ndImNvvSytIit 26 {Vyopdexo v; km;RqTR v;t( {Vy;,;m( 27
≤l©;∞ 28 some p[itWe/" tSy {Vyopdex;t( 29 svRpi[ tWe/o v;
ivxeW;t( 30 {Vyopdex;q;R som≈uit" 31 s;…¶…cTy;n;' v;d" p[kr,;t(
32 an…¶…cTy;n;' v; yq; ivê…jit 33 ≤l©;∞ 34 some
dxRp,U mR ;sp[’tIn;' bihRnR iv¥te s*…mk˘ StI,| .vit p[s©St√‰;-
:y;tm( 35 ¨ˇ_' tu StI,RSyop·r t√cn;t( 36 Pl;=' svnIy;n;' yq;
xeWe yq; cturvˇe 37 avd;nStr,;q| ≈Uyte 38 pxupru o@;x;qRm;-
nNty;Rt( 39 puro@;x;q| v; yqoˇryorekxBden iv/Iyte 40 anupœO ‰'
bihRStO,Iih îit sNttSy v;do n ÁNyTp[Ty=' iv¥te 41 yq;.;g'
Vy;vteqR ;m( îit devt;v;d" tyo.;Rg* .vt" 42 ip<@v;do v; km;R-
qRTv;NmN];,;m( 43 Eten iv.;g≤l©; Vy;:y;t;" 44 iv.ˇ_yov;R
59
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

devtopdex" tÆLl©Tv;CzBdSy 45 a¶ye Tv;¶IWom;>y;…mTyetne Vy;-


:y;tm( 46 puro@;xg,e Vy;vteqR ;…mTyekk ì ˘ ip<@mpiCzN¥;t( 47
Vy;vtR?v…mit v;åqRpqO KTv;t( tdUhne Vy;:y;tm( 48 ¨ˇmyo" yq;-
sm;ª;n' aivp[itWe/;t( 49 svR] devt;gm" 50 ¨ˇmyov;R sNdeh;t(
VyvCzπdne te re ivD;yNte 51 c®puro@;xIy;" p[;g…/v;pn;t( iv.Jyern(
t] iv.;gmN]o invtRte aNyk;lTv;t( 52 iv¥te v; hivivR.;g;qR"
t;in iv.JyNte yq;Nyk;l;" ) p[y;j;" 53 Ek;Nte crvStq; puro-
@;x;Stım;Rivp[itWe/;t( 54 VyitWˇ_ÉWu pUvvR dvCzπd" £ms'yog;t( 55
yugp√;åivp[itWe/;t( 56 îdmmu„y c;mu„y c dehITyekk ì mupl=yet(
s;/;r,Tv;t( {VySy yqedmmu„mw c;mu„mw c dehIit 57 Eten VyitWˇ_ÉWu
devtopl=,' Vy;:y;tm( 58 svRpœO ;y;' n;n; hvI'iW p[d;ne iv.JyNte
t] iv.;gmN]" i£yte yq; c®puro@;xeWu 59 n hivivR.;g;qR" p[d;n'
punret≤T£yte 60
îit s'kWRk;<@º p[qmSy;?y;ySy tOtIy" p;d"
aq ctuq"R p;d"
kmRcodn; v;…jnSy yq;åå…m=;y;g" 1 ap[yojk˘ v;…jnm( yq;
flIkr,hom" 2 v;…jnen;v…sçet( îTyNyd;gmye√;…j>y" tdnupid∑m(
3 ¨Tp•;…/k;ro v; v;…jnSy p[’t' p[iv.Jyte yq; /[*vm( 4 a;…m=;y;'
iSv∑’• iv¥te v;…jnSy;ª;n;t( p[Ty;mnet( yq; }y©;,Iit 5
n;n;kmR,I .vtSt√‰;:y;tm( 6 tSy v;…jn' inrvd;n' yq;NyeW;m(
hivW;m( 7 anuvW$(kroit îit anuivp[kWeR nopp¥te 8 ≤l©;∞ 9
ivx;%Tv' /mRm;]' yq; Xl+,;g[t; 10 inyojn' v;qRvÊv;¥q;
v®,p[`;seWu 11 ≤l©;∞ 12 Eten yUpkmR Vy;:y;t' tTs'yog;ım;R,;m(
13 Ë?v| n;….dfl;i√x;%' yq; tN]' rxn; 14 a/St;√; p[’TyupbN/;t(
15 ag[m?yxBd* s•Myet;m( ag[m?ypOqKTv;t( 16 shopr' p[m;,m( 17
yjm;ns'…mt*duMbrI' .vtITyetne Vy;:y;tm( 18 Ë?v| v; in%;t;dqeR
≈Uyte yq; p*®W" p[;k;r îit 19 n;….dfle p·rVyyit îTyetne Vy;:y;tm(
20 yjm;nen yUp"s'…mt îit iv/;n;t( p·rm;,;n;' yjm;nen sMm;nm(
21 a?vyoR" p[m;,' p[kr,;t( yq; xUp,Re juhoit îit 22 yq;k;mI v;
60
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

p[yˇu _' xUpmR ( 23 cturo mu∑I…•vRptITyetne Vy;:y;tm( 24 a?vyoRv;R


kmRl=,Tv;Nmu∑"e yq; mui∑m;dTSveit 25 p·rvIy v;sytIit v;sm;]'
xBds'yog;t( 26 aqRkmR v; kmRxBden iv/Iyte yq; p·r/* pxë' in-
yuÔIt îit 27 t;s;mek;' n;….dfle p·rvIy yq;vk;x…mtro iv-
p[itWe/;t( 28 yugp√; ivp[itWe/;t( 29 Eten Eek;dixNy;' √wrxNy'
Vy;:y;tm( 30 ivxeW,e v;…¶œSy rxne tyo®p;d;n;qoR n iv¥te p[mo="
pun" yugp∫;ve Sy;t( 31 tN]' yUpmN]" yUp;…./;nm….p[te m( 32 v;sm;]'
cwtTSy;√;syTy…¶œº îTyqRkmR…, anqRk˘ Sy;t( t;s;' punr;deyTv;t( 33
≤l©;∞ 34 Eek;dixn;n( p[itiW?y iv/Iyte 35 teW;' vwksƒ‰;-
åp[itWe/" ≈Uyte yqwk;' s;…m/enImNv;heit 36 ≤l©;∞ 37 teW;' pUv¥Re "u
sMm;n' yq; p[’t* 38 s¥o v; p[’t;vqRl=,Tv;¥q;ååJySy px*
iv.;g" 39 teW;' pUv¥Re "u sMm;nmekÉ a/Iyte tdhgR,e tN]' Sy;t( 40
s¥"sMm;nm>y;vtRte ;qRl=,Tv;¥q;hvnIysMm;jRnm( 41 Eten sv-
nIyrxn; Vy;:y;t;" 42 tN]' v; s;/;r,Tv;CzπdnSy yq; p[’t* tSy
k;loTkWR" 43 ag[,e ;hvnIy' p[;ç" sMmIyern( idKs'yog;t( 44 ¨dço
v; a/RmNtve¥R /| bihvedR Iit ivD;yte 45 ≤l©;∞ 46 teW;mNtr;le
yq;k;mI n inym" ≈Uyte 47 î∑' vcnmetWe ;m( 48 tq; veids'…mt;'
…mnotIit 49 n ivkLpoåivp[itWe/;t( 50 yq;pUvmR …¶œdexmIPsey"u
mu:ys;/My;‹t( 51 ≤l©;∞ 52 ¨dgpvg;R yUp; .v≤Nt d≤=,;pg;‹"
pxv" îTyetWe ;' p*v;RpyRiv…/" ) ten mNy;mhe √;vuˇm* d≤=,oˇr;/*R
…mnuy;t( Ev' .U…yœ; yq;sm;ª;n' .v≤Nt 53 ¨prs‚Mmt;' …mnuy;t(
iptOlokk;mSy m?yen s‚Mmt;' rxns‚Mmt;' c mnu„ylokk;mSy
cW;ls‚Mmt;…m≤N{yk;mSyeTy;y;mt" ¨pr;…, s;m;Ny;in Syu" ityRˇ_o
m?y;in rxn;í p[…qªíW;l;NyevmqoRˇ_;in .v≤Nt 54 t;met;mit-
r;]crm a;l.etie t VyTyStpxov;Rd" s…•/;n;t( 55 yey…mtr; t;…mm;'
p[j; a;p¥ crNtIit p[stO pxov;Rdo Vypdex;t( 56
îit s'kWRk;<@º p[qm;?y;ySy ctuq"R p;d"
sm;¢í;y' yUpp;d"

61
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

mIm;'s;£me, ctudx R ;?y;ySy


i√tIy;?y;ySy p[qm" p;d"
î∑k;….r…¶' …ctut îit mONmYy" Sqi<@lkmR…, ≈UyNte yq; lokÉ 1
v;KyxeW;∞ 2 a…≈mTy" xBds'yog;t( 3 smctur≈;" xBdwksm-
…/gMyTv;t( 4 amONmyIn;…m∑k;km;RqsR y' og;t( 5 a;’itinym;√;-
åNtr;l;in 6 v,RpqO KTv' xBds'yog;t( 7 re%;…/k;ro v; p[kr,;t(
8 t;s;' p;kÉ yq;k;mI yq; lokÉ 9 pKv; v; ti√xeWiv/;n;t( 10
vcnp=e v;åp[itWe/" 11 a…¶ne∑k;" pctITyekWÉ ;' v;ååhTyiv…/" 12
s vwh;·rk" p[kr,;t( 13 l*ikkÉn v;åindex R ;t( 14 mONmyIn;-
…m∑k;xBd" t;s;met•;m/ey' yq; lokÉ 15 sveWR ;' v; svRg;…mTv;t(
16 ≤l©;∞ 17 …skt;su ty;devt' sƒ‰; c;i{yet 18 …skt;su n
sƒ‰;id ktRVy' ivp[itWe/;t( 18-2 …cTys'yog;∞ 19 c®sv*RW/-
min∑km( 20 nwAt≥ ∑e kÉ î∑k;xBdiv/;n;ˇy;devt' Sy;t( 21 n v;
Sy;…•/;nSy;ivv≤=tTv;t( 22 s;hß' …cNvIt p[qm' …cNv;n îit
£Tv…/k;roå…¶s'yog;t( yq; shße,je ;n îit 23 aGNy…/k;ro v;
cyns'yog;t( yq; j;nudfl' …cNvIt p[qm' …cNv;n îit 24 d≤=,;…."
s;hß" yq; £tv" 25 î∑k;….v;R {Vys…•/;n;t( yq; s;hß" p[;s;d
îit 26 s;hße xBds'yog;t( 27 sveWR u v; sm·rh;,;t( ≈Uyte yq;
xt;/R" pu®W îit 28 shße∑km…¶' …cNvIteit lok˘p,O ; mN]p·r-
m;,;•;n; mN];" ¨.ySy s;hß;" tdetSm;t( ivp[itiWım( 29 sveWR ;'
v;å…¶{Vy;,;' p·rm;,;ivxeW;t( t] vcn;CzπWo yq; ctudx R ….vRptIit
30 î∑k;ivvOı* t√‰;:y;tm( 31 smx" p[itiv.Jy pUv"Rw pUv;R…,
k⁄y;Rt( ¨ˇrw®ˇr;,Iit lok˘ pO,;y; ay;ty;m≈ut"e 32 …citxBd" p[St;re
yq; lokÉ 33 ≤l©;∞ 34 purIWVyv;y;√; …citpOqKTv' kmR…,
iv.;g;t( 35 g,eWu rIitv;do yq; lokÉ p[;c aodn;…•/ehIit 36
≤l©;∞ 37 pí;Tp[;cImuˇm;mupd/;it îit TvekTv;Nmu%v;d" 38
v;KyxeW;∞ 39 p[;ç…mit ktumR % uR v;d"xeWTv;t( 40 purSt;dNy;" p[tI-
cI®pd/;it pí;dNy;" p[;cI·rTypvgRv;do Vypdex;t( 41 …cTy;' …cTy;'
AW.mupd/;tIit pxuxBd" ≈Uyte 42 î∑k; v; mN]v,Rne {Vys…•/;n;t(
yq; sO∑I®pd/;tIit 43 Eten mN]≤l©; Vy;:y;tVy;" 44 t∂^Vy;…,
62
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

gu,s'yog;¥q; pu„krp,Rmpu d/;tIit 45 ivk,I| pçco@;' m<@le-


∑k;…mTy;’itinym" xBds'yog;t( 46 n v; cyn;qRTv;t( 47 m?y-
m;y;mups¥…¶íIyet p[’Tyups'bN/;t( p[;’te yq; sm;ª;n' tTp[;-
’tvw’twVy;R:y;tm( 48 anupsdm…¶íIyt îit EkÉW;m;hTyiv…/" 49
î∑k;kmR…, yq;k;My' p[tIyet 50 nv; dI≤=tSyo:y.Sms'sg;Rt( 51
tNm;sp[.iO tdI=;kLpei„vit b;dr;y,o ) mNyte Sm 52 p[itWe/;∞
53 i]"pr;?yoRå¶er;h;r" 54 yq;k;mI v;åNyeW;' kmR,;m( 55 ≤l©;∞
56 tSywt;Nyevo?vRpm[ ;,;Nyn;ª;n;t( 57 tSye∑k; mN]p·rm;,;St-
√‰;:y;tm( 58 yÎWI,;m;¶ey…mit y;DsenI" p[TyupbN/;t( 59 v;Ky-
xeW;∞ 60 d;xtyI>yo v; AiWs'yog;t( 61 y;DsenI" SvSq;n;"
p[v/erR n( yqopsd" 62 ’TòSy v; ivk;roå…¶s'yog;t( 63 d;xtyI>yo
y;vdqRm;gmyet( yq; g;y]IWu Stuvt îit 64 sveWR ;' t√‰;:y;tm( 65
yq;{Vys…•i/ mN]s'yog;t( yq; s;…m/enIivvOı* k;œ;in 66
p[itsUˇ_' vcn;t( 67 yÎWI,;m;¶ey' ten s'vTsrm…¶' …cNvIteit cyn-
s'yog;t( 68 g;y]…ct' …cNvIteTyevm;dy" kmRsy' og;St√‰;:y;tm(
69 xIWR-v;n…¶vRys;' p[itm;≈ut"e 70 mN]v,;R∞ 71 ≤l©;∞ 72
/…mR,;'te tu smhR,; yq; p[itÂPym( 73 i]vOt; ixr…s Stuvt îTyetne
Vy;:y;tm( 74 sup,oR inTyo mN]v,;Rt( 75 s;/;r,≤l©o v;åivxeW;t(
76 p[xs' ; mN]v,R" yq; ihr<yp=Xxk⁄no .ur<yu" îit 77 Xyen-
…citinRTyk;Myo yqwN{v;yve 78 ivxeWo v; amu' pu®W' ≤l%eit 79
lok˘ pO,;sUddoh;>y;' p[itmN]mup/;n' t√‰;:y;tm( 80 ivinyoge
n;n;qRTv;t( smu∞y" s…•p;itTv;t( 81 ≤l©;∞ 82
îit s˚WRk;<@º i√tIy;?y;ySy p[qm" p;d"
aq i√tIy" p;d"
˙dyxUl' tSy vhit t•;¶IWomIye kroit n svnIye anUbN?y;y;' kroit
soNvveTyiv…/" 1 sveWR ;' v; ≈p,;du√;sn;…/k;rp[itWe/" 2 mN]v,;R∞
3 s yUpo mN]v,;Rt( 4 ≤l©;∞ 5 bihR" s…m/ îit î?m;…¶" p*,Rm;sIit
c Eten Vy;:y;t;in p[kr,;t( 6 xBds;m;Ny' v; p[kr,e km;R…,
tTp[kr,e xeW;ío¥Nte 7 p;vR,ne k;loå.IJyet xBds'yog;t( 9 km;R-
63
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

….Jy; v; tuLyxBd;n;' p[kr,ivxeW;t( ¨ˇrSy;' tt* kmRpy[ ogo n iv¥te


ivp[itWe/;t( 10 some dxRp,U mR ;sp[.tO In;' y;jm;n' n iv¥te yDo b.Uv-e
Ty/oRˇ_É ≈Uyte s; p·rsƒ‰; ) yq; a;Jy.;g* yjit îit gOhme/Iye 11
StutxS]yoSTvnumN],;qRm;mn≤Nt tTs'yogpOqKTv' yq; pç;vˇe 12
cturvˇ' juhotIit sveJR y;n;mivxeW;t( 13 adivRhom;n;' v; ≤l©;t( 14
pç;vˇ' jmd¶In;…mit sveWR ;mivxeW;t( 15 Sy;∞turvˇe tSywv ≤l©-
dxRn;t( 16 pçm;vˇm;Jy;t( s':y;s'yog;t( 17 a*W/;√; tTs'pd[ ;-
nen;….p[te m( 18 ≤l©;∞ 19 aNtt" £ms'yog;t( pçmxBdí;ivp[-
itiWı" 20 purSt;√;å….`;r,;t( s'Sk;r;qRm….`;r,m( s':y;qR" pçm-
xBd" 21 pí;/;Rt( tOtIy' pç;viˇn" £ms'yog;t( 22 a;v;piSv∑’to
i√tIy' pç;viˇn" 23 s’duphten vnSpit' yjtIit s'Sk;rp[itWe/"
xBds'yog;t( 24 kmR v; s'sg;RqiR nvOˇTv;t( 25 ydprmvd;n'
tTpUv…R mit dext" k;lto vo.ySy .;…gTv;t( 26 kmRto v; kmR-
l=,Tv;dvd;nSy 27 pUvpR vU ;R<yv¥e∆‰eœSy JywiœneySy yo v; gt-
≈I" Sy;t( yo v; puro/;k;m" Sy;t( aprpUv;R<yv¥et( kinœSy
k;iniœneySy îTyenne Vy;:y;tm( 28 Wo@x;Ny;Jy;in .vNtITyekWÉ ;'
s ivkLpo ivp[itWe/;t( 29 smSyv;d* v; yq; ctudx R p*,Rm;Sy;-
m;¸tyo ÙyNte ]yodx;m;v;Sy;y;…mit 30 s¢dx;in pxuk;mSy
gOIy;idTyetne Vy;:y;tm( 31 dxRp,U mR ;syoVyRpdex;t( ti√/;n;t( 32
teW;' pOq‘ét;n;' inrvd;n' yq;åNyeW;' h…v" pOqKTv;t( 33 vcn;t( sveWR ;'
sh;vdIyet nih vcn' ik󇄉.WU it 34 teW;' shp[d;nmvd;nwkTv;t(
35 n;n; v; devt;pOqKTv;t( 36 aNy;qRdxRn;∞ 37 Ekkp;le vwê;-
ny;| vp;y;' v; avd;ns'p≤T£yet p[’TyupbN/;t( 38 p[itWe/;…•vtRte
39 }y©;,;m/RSy pOWd;JySy c p[Ty….`;r,' n iv¥te xeWk;yRty;åqeR
≈Uyte 40 iv¥te hivSs'Sk;rTv;ıetmu ;]…mtrt( yq; dI=;mocn' nˇ_'
s'Sq;pnSy 41 pxo" p[d;n' yq; p[’t* 42 Ekk;l;in v; ≤l©dxRn;t(
43
îit s˚WRk;<@º i√tIy;?y;ySy i√tIy" p;d"

64
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

aq tOtIy" p;d"
yjetIJy;sMp[Ww " xBds'yog;¥q; pceitvcn;in yeyj;mh îit p[it≈v,e
yq; ah' tu p+y;…m îit 1 ≤l©;∞ 2 p[j;pityRDmNvetITy] devt;n;-
m;dexo n iv¥te an;ª;n;t( 3 iv¥te v;åNy;qRdxRn>e y" a;≈;Vy;h
dev;n( yjeit aq îNd;y;nubiU[ h îN{' yjeit 4 a;ª;t" p[y;jeWu devt;dex"
tSy p[itWe/o vcnm( 5 vcn;nItr;…, Syu" aqRvÊv;t( îtrq; v;dm;]'
anqRk˘ Sy;t( îit 6 a;ª;to vwkWÉ ;' t∂xRyit amu„m; anubÁU[ mu' yjeit
7 dev;NyjeTynUy;jeWu s;/;r,o b¸xBd" ≈Uyte 8 p[qmSy v; Sq;n;t(
9 ¨ˇmyoí p[Ww ;ª;n;t( 10 xBdivp[itWe/;•eit cet( p;xvTSy;t( 11
p[qme ivp[itWe/;√; s;/;r," 12 £m;t( pOqk™ Sv≤l©;t( sveWR ;' £m;∞
≤l©÷ blvˇrm( 13 as…•p;itTv;t( ¨prve s…•p;itTvm( 14 s'Sk;r-
Tv;t( i√vRcneåp[itWe/" 15 ≤l©;∞ 16 Ek;dx p[y;j;n( yjit Ek;-
dx;nUy;j;n( yjtIit smx" SvSq;n; ivv/erR n( £m;nugh[ ;t( yqopsd"
17 dxm' bihRrnUy;jeWu tduˇmSy Sq;n;t( 18 p[qmSy v; devt;-
s;m;Ny;t( tdkmR≤l©…mtrt( 19 ctuqoRˇmyov;R Sq;n;t( 20 EkkmR,;
s;…m/enIs'yog' b;dr;y," t] ivxeWo nopl>yte tduˇ_' s;…m/eNy îit
21 pênUy;jeWu mw];v®," p[„e yit s vwxie WkSy Sq;n;t( 22 p[qmSy
v; xBds;m;Ny;du.y] devt;xBd" ≈Uyte 23 ¨pp[„e y hothRVy; dev>e y
îit p[Ww Sy p[Ww o y;vd;ª;t' xBdpUvTR v;t( 24 a…/[gpu Ww[ o v; ten;pidXyet
yq; amOtm…s p[;,;yTveit ihr<ym….Vyinit îit 25 p[Ww o v;
Vypdex;t( 26 hot;r' b[yU ;CzBds;mQy;Rt( 27 mw];v®,' v; Vypdex;t(
28 ≤l©;∞ 28 ¨Kqx; yj somSyeTyNyeW;' StutxS]vt;' som;n;m;h
anubiU[ h p[„e yeit hot;rm;heTyu.y≤l©;n;' xBds'yog;t( 29 xS]vt;' c
n;n;q;Rn;' sm;svcnm( yq; ¨Kq*y;kr,;n;nyeit xBd" Stuvt;'
a;ÔSy;t( 30 b¸xBdo g,eWu xBds'yog;t( xeW…mtre cturvˇm( 31 t;'
puroå?vyuiR vR.jit mw];v®," pí;idit dext" k;lto v; ¨.ySy
.;igTv;t( 32 dexto vwW v;d" Sy;t( vW$(k;re,;hvnIy' gCztIit
gmns'bN/;t( 33 Atugh[ ,eWu a?vyu"R sm;:y;n;t( 34 Atugh[ e mw];-
v®,o iv.jte 35 punr>yu•IteWu mw];v®, ¨Cyet p[kr,;t( tSm;ıotO-
xBdo yq; ydp[itrq' i√tIyo hot;Nv;heit 36 hot; v;å…¶∑omcmseWu
65
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

xBds'yog;t( xeWoån;r>yv;d" t√‰;:y;tm( 37 a;≈utp[Ty;≈ute s'-


p[Ww í;nuvW$(k;re n iv¥te anuvW$(krotIit tu ivp[kWeR nopp¥te 38
ivp[itiWı;STvekWÉ ;' n;≈;vytIit 39 n inTy;nuv;do v; Ny;ys…•/;n;t(
40
îit s˚WRk;<@º i√tIy;?y;ySy tOtIy" p;d"
ctuq"R p;d"
devt;yogen p[d;n;TmkÉ co¥m;ne a;¸ityRq; lokÉ 1 ≤l©;∞ 2
adevt;s'yogen c*¥m;neåqRghO It; devt; tTs'yoge juhoitxBdo yq;
.ojnxBdo mnu„ys'yoge 3 sUˇ_v;k Ev y;Jy; p[Strp[hr,m;¸it·r?m"
p[qmm;¸tIn;' Ùyt îTyetne Vy;:y;tm( 4 p[xs' ; v; s'Sk;r" p[StrSy
s…•/;n;t( 7 aJy;nIret; ¨pd/;tITy;g[y,' in®Pywt; a;¸tI·rit
tTs'yogpOqKTvm( 8 …c]y; yjet pxuk;m îTyuKTv; aqwt; a;¸tI-
juhR oTyete vw devt; pui∑pty" tywv;iSmn( pui∑' d/;it a¶e go….nR a;gih
îNdo pu∑‰; juWSv n" îN{o /t;R gOhWe u n" îTyetmw NR ]wj¸Ru y;t( a;nNty;Rt(
pui∑xBdío.y] ≈Uyte 9 divRhome s’Ì»hItmq;Rpˇe" 10 ≤l©;∞ 11
g,eWu ctughRO It' smv;y;¥q; /[vu ;y;" 12 p[Ty;¸it v; p[d;ns'yog;t(
13 t] sm;se vcn' i£yet kmRiv.;g;t( 14 s…md;/;n' n iv¥te-
ån;ª;n;t( 15 s…m/' p[Ty;¸it dxRyit 16 p;kyDxBdSsvRyD;n;m-
ivxeW;t( yq;åå¸itxBd" 17 kÉW;'…c√‰pdex;t( 18 svRdivRhom;n;'
Sy;ÆLl©s'yog;t( 19 sveWR ;mivxeW;t( 20 l*ikk;n;' v; teW;' Et-
•;m/eym( 21 ≤l©;∞ 22 /moRpdexo ivp[itWe/;t( yq;vdett( 23
p[;cInp[v,e yjetTe y…/kr,index R " Sy;t( 24 ≤l©;∞ 25 pde juhoit
vTmRin juhoit vLmIkvp;y;' juhotITyetne Vy;:y;tm( 26 a…¶ivk;r;
v; juhoits'yogen co¥m;ne a/RxBden iv/IyNte yq; ¨ˇr;/eåR ¶ye juhoit
d≤=,;/eR som;yeit dexxBden iv/IyNte 27 ctu„pqe juhotITynen
Vy;:y;tm( 28 p[xs' ; v; a…¶vTyev juhotIit yq; b[;˜,v;n( g[;m
îit 30 p[Tyçoåv.Oqne crNtIit p[;Ñü%;" km;R…, k⁄y"Ru t√‰;:y;tm(
31 t√‰;:y;tm( 32 pO…qVyw Sv;h;Nt·r=;y Sv;h; îit mN];Nt;ª;t"
Sv;h;k;r" p[d;n;qRTv;t( t* Áq*R ≈uTy; s'yJu yete 33 purSt;dip mN];"
66
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

≈Uym;,;" tdq;R" p[d;ns'yog;t( yq; deih b[;˜,;y b[;˜,;y dehIit 34


a;ª;y;∞ 35 Sv;h;’Ty b[˜,; te juho…m Sv;h;’t…mit p[yt' juho…m
Sv;h;’t…mN{;y te juho…m Sv;h;’t" punrPyeit dev;n( îTyetne
Vy;:y;tm( 36 ap[d;n;q;R v; StuTyqR" ≈Uyte 37 vW$(te iv„,v;s
a;’,omITyetne Vy;:y;tm( 38 iSv∑’i√k;re y;Jy;y;' devt;ingm;"
Syu" p[’TyupbN/;t( 39 ¨pl=,p[/;n;StUpl≤=t;" pun" p[Ww e 40 Sv;-
heTy;le%n" p[d;nkm;R ctuqIRiv.ˇ_É" 41 yq;sm;ª;n…mTy;XmrQy"
p[vcnl=,Tv;NmN];,;m( 42 …cˇ;y Sv;h; …cÊyw Sv;heTyekWÉ ;' iv-
kLpo ivp[itWe/;t( 43 .Ut;n;mvei∑….·r∑k; ¨pd?y;t( aqRv;d-
s;m;Ny;t( 44 a¶* v; yeåb[;˜,; mN];St√‰;:y;tm( 45 n;n;qRyo-
rqRv;ds;m;Ny' yq; £tuWu pOqKTvm( 46 Eten tuLyxBdTv' Vy;:y;tm(
47 mN];gme sSv;h;k;r" p[tIyet v;Kys'yog;t( 48 aSv;h;k;r; v;
p[d;n;qRSv;h;k;re>y" 49 iSqt' t;vdpyRv…stm( ) p[pWw[ ,e yjtITyetne
Vy;:y;tm( 50 iSqt;duˇrm( ) Sy;√; î∑k;su Sv;h;k;ro yq; mui∑-
kr,e 51 At;W;@ét/;meit yq;qRivin„kWoRåqRpqO KTv;t( yq; sUˇ_-
v;k;n;m( 52 yq;sm;ª;n' v; Vy;:y;tm( 53 W@±jhu otIit py;Ryv;do
yq; s;iv];…, juhotIit 54 .uvnSy pt îit s¢mIm;¸it' juhotIit
55 .uvnSy pt îit rqmu%e pç;¸tIjuhR otIit dxeTyekWÉ ;' dxRn;t(
pçSvvyuTyv;do yq; W≤@±.®pitœte îit 56 Sv;h;k;rvW$(k;r-
nmSk;r;" p[d;n;q;R yq;Ny] 57 ap[d;n;q;R v;Kys'yog;t( yq; mui∑-
kr,e Sv;h;k;r" Sv;h;k;r" 58
îit s˚WRk;<@º ctuq"R p;d" a?y;yí p·rsm;¢"
aq tOtIy;?y;ySy p[qm" p;d"
iv£ms…•p;t* dxRp,U mR ;syo" îJy;k;lStTs'yog;t( 1 √;ivJy;k;l*
vcn;t( 2 r;]* yDe xBds'yog;t( 3 ahin v; t√‰;:y;tm( 4
p[£m;…./;n;{;i]xBdo yq;åNy];hor;]s‚Mmt" pç;hen;gt" îit 5
≤l©;∞ ) ¨idte sUyRe tN]p[£m" p[/;ns'yog;t( 6 yjnIye v; t√‰;-
:y;tm( 7 Eten somk;lo Vy;:y;t" 8 iv£ms…•p;tyov;R Sy;t(
tTs'yog;t( n ÁNyt( p[Ty=' iv¥te 9 yid mNyet TvpU,;R…mit n;Nyıiv-
67
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

rNtr' invRpte ( p*,Rm;sImev yjet êo.Ut îit sve∑R In;mivxeW;t( 10


doWs'yˇu _;n;' v; kLpTv;t( 11 n yv;n;' a;g[y,' iv¥t îTy*@ëlo…m"
t;s;…mtre,Te yekvCz™Âyte 12 ¨.;>y;m;g[y,enie t p[Ty=≈ut"e 13
sveWR ;' p[;xNyo yq; .=;,;mivxeW;t( 14 mN]vt;' v; 15 ain∑;-
g[ynSy nv;xnp[itWe/" a;r<yf;l’∑;n;' v;Kys'bN/;t( g[;My;,;' n
Sy;t( 16 v;Kys'yog;∞ 17 g[;My;r<yVypdexo v; f;l’∑;….r;:y;t'
l.edNyq; svRg;[ My;,;' pOqGVypdex" Sy;t( p[Ty=Tv;d;r<y;…./;nSy
18 x;kpKv*W/In;' p[;xne yq;k;mI Sy;t( 19 ≤l©;∞ 20 ten
xmI/;Ny' Vy;:y;tm( 21 p[;ixteå¶In;d/;no n ’tp[svTv;t( 22
aiv¥m;noå.o+ym;,í;…/’t* sSys'yog;t( 23 a];g[y,;>y;s"
p[kr,;t( 24 dxRp,U mR ;syorNtr;ls'yog;• ÁNydNy £m' iv¥te 25
s ivkLp" Sy;t( v[IihyvyoyRq;…¶ho]e 26 s W<m;s;d?y…/.vet( 27
≤l©dxRn;∞ 28 sSypˇ_Év;Råivp[itWe/;t( 29 p;vR,m;s;in ivD;yNte
30 i]'x√w s;vnSy ivp[itWe/;t( p;vR,Sy yq; y¥et;•;l.et îit 31
m;so v; 32 √* pr;ivÇ; tOtIymuTsOjie dit anNtr' yq; purSt;t( 33
a;dev;R kmR,oåpvg;Rt( 34 ivDyte c s i]Wu i]Wu s'vTsreWu m;s-
muTsOjie dit ) ten mNy;mhe Et√cnm>y;so ivp[itWe/;t( yq; d;=;y,-
yDe 35 pçsu c;tum;RSyeWu vwê;nrp;jRNye pçhot; c n;p¥Nte Ekop£m-
Tv;t( yq; a;rM.,Iy; 36 yid vsNt; yjet i√®pStO,Iy;t( i√r….-
`;ryet( aoW/yo vw xBd aoW/I„vev pxUn( p[itœ;pyit yid p[;vOiW yjet
s’dupStO,Iy;t( i√r….`;ryet( i√„y; pxUn( a….…j`NtIit vwêdevSy
p[kr,;t( 37 v®,p[`;s;n;' ≤l©s'yog;t( yq; ivp[itp•eWu 38
vwêdevne pxuk;mo yjet yiSmn( At* p[.tU ' goWu py" Sy;idit
svRmivxeW;t( 39 vsNt;n;' v; tSy k;lTv;√wêdevSy yq; yiSmn(
At* b¸v[Iih" Sy;t( tiSmn( y∑Vy…mit vsNt Ev yjet 40 vwêdevSy
k;l;>y;s" p[itWe/e n iv/Iyte 41 vwêdevSy;>y;s" ivihtSy Sq;ne
k;loTkWR" 42 m;sm…¶ho]' ju◊it m;s' dxRp,U mR ;s;>y;…mit Svk;l"
Sy;t( p[’TyupbN/;t( 43 ahrhv;R coidtTv;t( yq; i]vOt; m;s' tt"
ahrh" s’d…¶ho]' Ùyet 44
îit s˚WRk;<@º tOtIySy a?y;ySy p[qm" p;d"
68
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

k;lp;d" sm;¢"
i√tIy" p;d"
tTsv;RqmR ivxeW;t( 1 g;hRpTy;q| b[;˜*dink˘ Sy;t( g;hRpTyen s'vTsr-
m;sIteit tTs'yog;t( 2 lokt ître yq;Ny;in {Vy;…, 3 g;hRpTy;√;
a;hvnIyo ≤l©;t( 4 a;hvnIy;t( s>y;vsQy* 5 pOqKp[kLPyet;' v;
xBdpOqKTv;t( yq; AiTvj" 6 a;ª;t' d≤=,;¶e" 7 inmRNQy;t(
d≤=,;…¶m;d/It îTyekWÉ ;' dxRnm( 8 Vy;:y;t' /;r,m( 9 anugCzπ-
√;ååhvnIyo ≤l©;t( 10 p[TyqRm;/;n…mit 11 tuLy≈uitTv;√; îtrwr;-
ihtSy /;r,yog;t( vcn;¥q; sm;roPy 12 d≤=,;¶erte ne Vy;:y;tm(
13 pUv| g;hRpTy;d;hvnIye ¨ı»te punrnugte tt vo≤ıyet tÌtTv;t( 14
≤l©;∞ 15 ahom;qe„R v;hvnIy" ≈Uym;,oånvet" xBdinTyTv;t( 16
apvOˇe kmR…, /;yRm;,o l*ikkoåqRsy' og;t( yq; sm;Â!º 17
≤l©dxRn;∞ 18 Eten somo Vy;:y;t" 19 dI=,Iy;…¶/;RytRe s'Sk;r-
yog;t( devt;p·rg[h,' ≈Uyte 20 ≤l©dxRn;∞ 21 tduˇrve¥;' ’Tò'
p[,yeıoms'yog;t( s a;hvnIy" 22 xeW' v; k⁄y;RÆLl©;t( 23 a;hv-
nIyiv.;gSs purSt;du≤d(/y[ te 24 g;hRpTyo v; xeWo ≤l©;t( 25
a;hvnIyiv.;g" s purSt;du≤d(/y[ te ) g;hRpTy Ev tCz™Âyte ) sveWR ;'
g;hRpTy;n;mivxeW;t( 27 ≈uit.Ut;n;' d;≤xRkp[’teí;…/k;r;t( 28
≤l©dxRn;∞ 29 a;hvnIy;t( ivhreıoms'yog;t( 30 x;l;mu%Iy;√;
dexs'yog;t( 31 a;hvnIy;t( …/i„,y;n( ivhreıoms'yog;t( 32 a;¶I-
/[Iy;√; a;ª;yt" 33 anusvn' svns'yog;t( 34 ctuq| v; a…¶-
∑oms;m≤l©;t( 35 anusvn' Vy;`;r,mivxeW;t( p[Tyõ™õ;sIno
…/i„,y;n( Vy;`;rytIit 36 tOtIysvne c;ivxeW≤l©;t( 37 ivp[it-
iWıo v; Ekv;Kyyog;t( k;lhivWo·rit b;dr;y," 38 tSm;ˇeWu
ju◊tITyqR" 39 teW;' v;yVy' p;]' cmso v; p[kr,;t( yq; xUp,Re juhotIit
40 some home„v;Jy' hivíodn;pOqKTv;t( 41 ≤l©;∞ 42 s vwv
Sy;idTy;hvnIySy;y' v;d" 43 p[;jihtSy v;åpdex;t( aqRv;d-
p[itWe/;∞ 44 px* x;l;mu%Iy" s tdqR" p[’t* n some g;hRpTykmR
iv¥te 45 p…ê∑‰;m;hvnIyo /;yetR s'Sk;rs'yog;t( s dI=,Iyy;
69
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

Vy;:y;t" 46 pUv¥Re "u k;le px;vuˇrveidkÉå…¶ho]' ju¸y;d;hvnIyTv;t(


47 a…¶ho]Sy x;l;mu%Iye ≈p,' p[s©;t( 48 p[;jihte iv¥m;nTv;t(
49 x;…m]e pxupru o@;xSy ≈p,' p[s©;t( 50 x;l;mu%Iye p[yˇu _Tv;-
∂^VySy p[yˇu _É p[s©;t( 51 √‰he }yhe ¨ˇrveid" i£yet p[’TyupbN/;t(
52 Svk;lTv;t( s¥Sk;l Ev pxë" v®,p[`;síoˇrve¥;m…¶ho]' sç∑e
53 pxuv®,p[`;seWu dxRp,U mR ;sivk;rTv;Cz;l;mu%Iyo n Sy;t( 54
iv¥te t√‰;:y;tm( 55 s'iSqte some x;l;mu%Iy;¶I/[Iyoˇrveidk;"
sm;roPy inTy' /;yRNte 56 anugteWu p[;y…íˇm;ª;tm( 57 p[;jiht' v;
sv;RqTR v;t( a;/;nSy soml=,' îtreW;' tTsom;pvgeåR pvOJyern( yq;-
å…¶ho];duır,m( 58 gt…≈yXx;l;mu%Iy' inTyTv;t( 59 dI≤=t;¶e"
sm;rop,' n iv¥te a…¶ho];nNty;Rt( tTpun" p[itiWı' tSy 60 iv¥te
c;p[y;,s'yog;t( 61 p[TyGNyr…, .edo {VypOqKTv;t( 62 ≤l©;∞ 63
ar…,>y;…mTyekWÉ ;' s ivkLpo ivp[itWe/;t( 64 îtrSy v; /mRiv…/Ts;
yq; rq;©πn trNtIit 65 ¨:y;¶enR sm;rop,' p;]s'yog;t( 66 apr-
yoStu iv¥te ivp[itWe/;t( 67 a;Tmsm;rop,e ar<yoí ivkLpo iv-
p[itWe/;t( 68 Ek;qRTv;t( smu∞y" ivp[itWe/;i√kLp îit 69 a;Tm-
sm;Â!º ivp[itWe/;t( 70 Ek;qRTv;√; inyMyet ≈utre ivix∑Tv;t( 71
îit s˚WRk;<@º tOtIy;?y;ySy i√tIy" p;d"
a…¶p;dSsm;¢"
aq tOtIy;?y;ySy
tOtIy" p;d"
aitg[;Á;Ssm;niv/;n;St√‰;:y;tm( 1 ivê…jit svRpœO º g[hItVy;
aPy…¶∑ome îTyip ivê…jto v;den ivê…jÊven VypidXyte 2 s
p[’itg"p[kr,;t( s'bN/eån;r>yiv…/" 3 ivkLpo v; pOœ‰xBden
iv/Iyte 4 √‰;≈yivkLp" Sy;t( 5 sm;ne v; k;leåivCy;-
vnxBdoåivp[itiWı" 6 vwr;jSy Sto];y;¶eyo gOÁt îit devt;-
ivk;rítuqIRsy' og;t( 7 a©iv…/v;R yq; Kv;Sy rqSy pu®W îit 8
k;lv;do yq; p[;tSsvneåitg[;Á; gOÁNt îit 9 p[;tSsvne gOÁNt îit
k;lv;d;Ntr' g[h,oˇ_; gOÁNt îTyekWÉ ;m( 10 devt;n;n;Tv;t( n
70
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

ÁNydevTy;n;' y;Jy;n;' devt;pOqKTv;t( 11 sm;ny;Jy; v;ånuÙyNt


îTyqRsmv;yenopp¥te 12 d…/g[ho inTySt√‰;:y;tm( 13 a;idto
gOÁtº £ms'yog;t( 14 JyeœxBd;∞ 15 n v; mN]£mblIySTv;t(
JyeœxBdo yq; Jyeœmev gCztIit 16 ≤l©;∞ 17 ¨py;mgOhItoå…s
p[j;ptye Tv; Jyoit„mte Jyoit„mNt' gO;mIit g[h,e ≤l©Tv' mN]e
g[h,≤l©;t( 18 apeN{i√Wto mnop…jJy;sto jih îTyymip tt( 19
p[;,;y Tv;åp;n;y Tv; Vy;n;y Tveit hom≤l©;t( 20 k;ms'yog-
St√‰;:y;tm( 21 inTye k;mo yq; EeN{v;yve 22 somg[ho d…/-
’tSsom/mwnR …Rw miˇkTv;t( 23 d…/g[hivk;rTv;∞ 24 t];qRgh[ ,o-
å….Wv" p;]s'yog;t( 25 itßo b◊Sy s…m/ îTyety; som' krotIit
p[Ty=Sy st" somSy i£y; nopp¥te 26 kmRsy' ;g;√; kr,Iy' yq;
ihr<yk;r" 27 a'êd;>yv;Ky' co?vRmvO.qO ;t( iv¥te i£yet co?vR-
mv.Oq;t( aqv*p;nuv;Kye tSyetrXxeWoå≤%liv/;n;t( pxuixrs;' i]'x-
√;Kye t√‰;:y;tm( 28 ≤l©;∞ 29 .[;tOVyvt;åd;>yo g[;Áo bu.WU -
t;'åxu·rit k;ms'yogSt√‰;:y;tm( 30 n;n;q;Rn;' sm;svcn' yq;
StutxS]vt;' som;n;m;heit 31 apdexo v; g[h;,;m;ª;tTv;t( 32
apdexo v; tuLyTv;∞msSy;pv;d" 33 n gu,Tv;t( 34 a;ª;yte %lu
svR];ivxeW;t( 35 ivkLpo v; Vypdex;t( Sto]mup;k⁄y;Ridit 36 n;n;-
q;Rn;' sm;svcn' yq; StutxS]vt;' som;n;heit 37 pOiXng[h;" p[;,-
g[h;St√‰;:y;tm( 38 p[;,.O≤∫gOÁR rº n( ≤l©s'yog;t( 39 sƒ‰;yog;∞
dx gOÁNt îit 40 pOiXnp[;,g[h;NVyitWjit îit g[hWe u nopp¥te 41
g[h; Ete m;nSq;ne v; g[hVyitW©;t( 42 Vypdex;t( 43 g[hxBd;∞
44 Sq;n;Nm;nk;le vcn;t( 45 p[;y,Iye codynIye c gOÁNt îit
tdhInen Vy;:y;tm( 46
îit s˚WRk;<@º tOtIy;?y;ySy tOtIy" p;d"
ay' g[hp;d îTyuCyte
tOtIy;?y;ySy
ctuq"R p;d"
a;WeyR ' vO,Ite îTyOiTvj;m….jn;…c:y;s; yq; .;gRvo hoteit 1
71
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

yjm;nSy v; bN?vnuk°tRn' v;KyxeW;t( 2 .Ogvu …R sœºit b[yU ;dev' so-


ånuk°itRto .vit 3 .;gRvv;…sœºit v; aSy ih ten ≤ll=…yWwW;m( 4
]INvO,Ite mN]’to vO,Ite îit mN]’t;' p·rm;,;…c:y;s; yq;
.;gRv;'S]In;nyeit 5 yqiWR vr,' sNt;n;nuk°tRn…mit sm…/gtm( 6
mnuvidTyev b[yU ;idit vwXyr;jNy;n;' yq; xeWe cturvˇm( 7 a;WeyR '
p[itiW?y iv/Iyte tSm;ˇen ivkLp;qR" 8 puroihtSy p[vre, vO,Ite
puroihtSy;WeyR ,e vedyeidit ivD;yte 9 inW;drqk;r;í ymOiWmnubvu[ te
ten teW;' vO,It 10 tq; b[;˜,;n;' r;jopet;n;' r;D;' c b[;˜,opet;n;m(
11 i√go]Sy ]I'S]Inekk ì Sm;Ìo];dupl=yet( sNtTy;…c:y;s; 12
vW$(ktø,R ;' v; D;yte 13 hotOm]w ;v®,* d;xRp,U mR ;…sKy; dxRp,U mR ;s-
p[’tIn;' ’te n somSy /mR" pxUn;miSt tOtIysvne ’„,ivW;,y;
k<@Üynen Vy;:y;tm( 14 l*ikKy; cwkv;KyTv;¥qetreW;m( 15 p[Ww ,e
yjNTynupWw[ ;id…." p[qt îTyekWÉ ;' soåNvveTy iv…/" 16 s¢ vO,It îit
vr,;n;' sƒ‰;yog;t( 17 pu®Wv;d" Sy;ˇeW;mip p[’tTv;t( 18
inÂ!pxubN/;q| tdhInen Vy;:y;tm( 19 êo.Ute …v[yre n( tdqRTv;t(
yq;Ny;in yD;©;in 20 yq; sm;ª;n;√‰;:y;tm( 21 ivp[itWe/o
yD;©π„vivp[itiWı' vr,m( 22
îit s˚WRk;<@º tOtIy;?y;ySy ctuq"R p;d"
a;WeyR p;d"
aq Wo@x;?y;ye
ctuq;R?y;ye p[qm" p;d"
ih'’Ty s;…m/enIrNv;h s;…m/enIrnuv+y•et; Vy;˙tI" purSt;t( 1
t;rmN{* apo¥ m?ymSvro iv/Iyte 2 aNtve¥R k e " p;do .vit bihve¥R Ny
îit s'Sq;nivxeWo v;Kywkv;KyTv;t( 3 pçdx s;…m/enIrNv;heit
ctß a;gmyet( Ek;dx p[kr,e ≈UyNte 4 ≤l©dxRn;∞ 5 a>y;sen
sƒ‰; pUytRe p[kr,;t( yq;ååJyeWu sƒ‰;pUr,m( a;ª;n;t( 6 sNtt-
muˇrm/RcmR ;lmetTe yuˇmen;nuvcnen a;nNty;Rt( sNt;nm( 7 svwvR ;R-
åivxeW;t( 8 y' k;myet svRm;yu·ry;idit a;juhot duvSyteit i]nv;n-
mnUCy shop£met( îTyetne Vy;:y;tm( 9 sNttmNv;heit s;…m/enI-
72
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

n;mivxeW;t( 10 v;Ky;√; p[qmoˇmyorev;y' /moR .vet( 11 av;Cy-


Tv;•eit ceTSy;t( s'yogpOqKTv;t( 12 pUv,Re ’tTv;√; sv;Rs;m( 13
s;…m/enIsNt;nStLl=,Tv;t( 14 aNteåpIit ceTSy;√cn;t( 15
p[kr,;Ts…m/enIn;' p[qmoˇmyov;Rdo ivD;yte 16 s;mto v; EW tOcSy
p[qmoˇmyov;Rdo ivD;yte 17 i]ivRgO ;tIit s;…m/enIn;mivxeW;t( 18
s;mNvto v;Sy m?ym;y;" v;do .vet( tSy;" Sq;ne Sq;pytIit 19
s…m√tI `OtvtI c;nUCyete îTyOc;v;gmyet( ) tÆLl©Tv;CzBdSy 20
pdv;do v; p[kr,;t( 22 A…c p[,v' d/;tITy…/k"Sy;¥q; ivp[itWe/;t(
22 ≤l©;∞ 23 s;…m/eNy=r' v; ivk⁄y;Rdte ˇSy;' inihto .vit 24
py;Ry' v; yq; √π vS]yuge /;rytIit 25 aNte v; Sy;d;ª;t;y;' ih ≈Uyte
26 ≤l©;∞ 27 ao˚;r" p[,v" Sy;t( 28
îit s˚WRk;<@º ctuq;R?y;ySy
p[qm" p;d"
h*]k;?y;ye s;…m/enIp;d"
aq ctuq;R?y;ye i√tIy" p;d"
]I'StOc;nnubyU[ ;{;jNySyeit SvCzNdo vjR…yTv; v,RCzNd;'SynubyU[ ;-
idTy;le%n" v,;Rn;mv®?y ¨Cyte zNdonuvcn;t( 1 p[’itt îTy;-
XmrQy" n;deye p[’itt" p[tIyte 2 sv;R…, CzNd;'SynubyU[ ;ä¸y;…jn"
îTyivxeWv;d" xBds'yog;t( 3 aip v; g;y]I i]∑ëp( jgtI c p[kr,;t(
4 a.I+,y;jI Sy;t( ten ih iSv∑' .vit b¸xo yo y;gmnuitœt îit
5 b¸d≤=,o v; ten;:y;' l.et yq; shßy;jI pu®W îit 6 somy;jI
v; ≤l©;t( 7 somy;jITyekWÉ ;' soåNvveTy iv…/" 8 inivd;' sNttvcn'
yq; s;…m/enIn;m( 9 an;ª;n;√; nopp¥te p[Ty=;ª;n;Ts;…m/enIn;m(
10 a;sInmU?vRD'u hot;r' vO,It îit ivD;yte 11 vr,;q| v;ååsn'
tTs'yog;t( 12 a?vyupR v[ rmekÉ sm;mn≤Nt 13 a?vy|pu v[ r" pUv"R Sy;t(
b[˜<vd;cv=t( îit a;v;hn' devt;su nopp¥te 14 yq;sm;ª;n' v;
t√‰;:y;tm( 15 a;vh dev;n( yjm;n;yeit svRdve t;n;mivxeW;t( 16
p[y;j;n;mev Sq;n;in 17 p[Ty=e, ≈;vyit a…¶m¶ a;vh som-
m;vheit t¥q; b[;˜,;nuKTv; muç muçie t 18 a;hvnIy a;vo!; s;…m-
73
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

/enI….·rÇ; iniv≤∫®pStuTy a…¶m¶ a;vheit ≈;vyit tSm;d;-


hvnIySy;nNty;Rt( 19 a…¶' ho];y;vheit tiSm•evtw d;¸tyo ÙyNte td;-
v;hyit td…¶' iSv∑’t…mTy;hvnIy" Sy;d;¸its'yog;t( 20 aNyo v;
Vypdex;t( 21 s g;hRpTy" tiSm•Py;¸tyo ÙyNte 22 ≤l©;∞ 23
s hom;yoÁºt;¸its'yog;t( 24 hotOkmR,e v; tÆLl©Tv;CzBdSy 25
hot;ro y∑;ro j;tved;í hotOy∑»j;tvedxBd ¨.ySy;…./;t; y∑ër¶e"
SvÂpSy SvSy c mihª" 26 atUtoR hot; a;c;¶e dev;n( vh suyj;
c yj j;tved îit a;hvnIySy v;Kys'yog;t( 27 Sv;h;…¶' ho];∆uW;,
îTyuˇmp[y;je t' g;hRpTySy Sq;n;idJy;s'yog;∞ 28 a…¶' ho]e,de '
hivrjuWteit sUˇ_v;kÉ tdetne Vy;:y;tm( 29 ay;@…¶r¶e" ip[y;/;-
m;nITy;hvnIySy y=d¶ehoRt"u ip[y; /;m;nITyetne VypidXyte 30
suyj; yj îit ’,otu so a?vr; j;tved;" juWt;' h…v" îit g;hRpTySy
hivSs'yog;t( 31 a…¶devR o dwVyo hot; dev;n( y=t( îTy;hvnIySy
≤l©;t( 32 a…¶hoRt; veÊv…¶" ho]' veˇu p[;iv]' îit ßug;d;pne 33
îit s˚WR,k;<@º ctuq;R?y;ySy i√tIy" p;d"
h*];?y;ye ingdp;d"
aq ctuq;R?y;ySy tOtIy" p;d"
îme vy' Smo vy…mTyekÉ sm;mn≤Nt 1 vW…@TyekÉ v*W…@TyekÉ v;=;-
…@TyekÉ v*=;…@TyekÉ vW…@it b[;˜,Sy vW$(ky⁄ ;Rt( v*W…@it r;jNySy
v*=;…@it vwXySy W…@it xU{Sy ivD;yte 2 sNttmOc; vW$(krotIit
ivD;yte 3 sm;nvÎc; vW$(krotIit ivD;yte 4 y;Jy;y; a…/
vW$(kroit îit ivD;yte 5 avgUyR vW$(krotITyu∞vw ;Rd" xBds'yog;t(
6 y' k;myet p[m;yuk" Sy;idit nIcwStr;' tSy y;Jyy; vW$(ky⁄ ;Rt( ¨∞w"
£*ç…mv vW$(ky⁄ ;Rt( SvgRk;mSyeit vW$(k;ro ivD;yte 7 y' k;myet
pxum;n( Sy;t( îit b¸p,;| tSmw x;l;' k⁄y;Rt( îit £*ç…mveTyu∞tr'
SvgRk;mSy îit c a©k;mSt√‰;:y;tm( 8 ySyw devt;yw vW$(ky⁄ ;Rt(
t;' ?y;yeidit pur; vW$(k;r;idit ivD;yte 9 vW$(’Ty;p;Ny;…•…mWe-
dp;nenvw p[;,' d/;it inmeW,e c=u·rit ivD;yte 10 n Vypvde¥;Jy;'
c;nUv;Ky;' c;Ntr; y√‰pvdet( yD' iviCzN¥;t( puronUCy' yDSy sNtTy;
74
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

îit ivD;yte 11 Sv;h; dev; a;Jyy; juW;,; îit tt( p[y;j;nUy;j;n;'


yq; a;v;hne dev;n;Jyp;init 12 anUy;j;n;' ivD;yte 13 shoˇ-
men p[y;jen soPyin∑o .vit tiSm…•tr;s;' s'Sq;vidit 14 juW;,-
y;Jy;vekÉ sm;mn≤Nt AGy;Jy;vekÉ shivW;vekÉ ahivW;vekÉ hiv-
„mTyuˇrm;heit 15 g;y]I puroånuv;Ky; .vit i]∑ëGy;Jy; i]pd; puro-
ånuv;Ky; .vit ctu„pd; y;Jy; purSt;Ll+m; puronuv;Ky; .vit
¨p·r∑;Ll+m; y;Jy; mU/NR vtI puronuv;Ky; .vit inyuTvtI y;Jy;
anuvtI puronuv;Ky; .vit y;Jy; s;hTvw puronuv;Ky; smOı; y;Jy;
a.I∑;hr∂ºvt; veTyg[e Vy;hrit s; h vw smOı; ySyw devt;yw a…/
vW$(kroit a;hoiSvTsur….mtIs'yog;t( y;Jy;nUv;Ky; d≤xRtie t ividt'
anuv;d;St√‰;:y;tm( 16 g;y}y* s'y;Jye b[˜vcRsk;mSy i]∑ë.*
vIyRk;mSy jgTy" pxuk;mSy anu∑.ë * p[itœ;k;mSy p¤‰o yDk;mSy
ivr;j;v•k;mSy 17 ay;@±dve ;n;m;Jyy;n;' ip[y; /;m;nIit tTp[y;-
j;Ny;j;n;' yq; purSt;t( 18 anv;n' yjtITyuˇm;nuy;je ivD;yte t√dev
s’dev;v;Ny;t( EvmPynv;n' îit ivD;yte 19 ¨p;'xu yjtI-
TyNy];≈utp[Ty;≈ut>e y" t∞ Vy;:y;tm( 20 ¨p;'xu pàI" s'y;jytITynen
Vy;:y;tm( 21 a;Jye@; sveJR y;n;m©mivxeW;t( 22 pàIs'y;j;©÷
hivSs'yog;t( 23 pr;cI' p[tIcI…mit ktumR % uR v;d" tÆLl©Tv;CzBdSy
24 ≤l©;∞ 25 a;ª;to v;å] pd;>y;s" tSy p[itWe/oåy' pr;cI-
Ss;…m/enIrNv;heit 26 ctu®p◊yt îit ingdoå>y;vtetR tÆLl©Tv;-
CzBdSy 27 pd' v; p[kr,;¥q; cwte s…m√tI `OtvtI c;nUCyete 28
yd(byU[ ;detdu ¥;v;pO…qvI .{m.UidTyetduvve ;sur' yDSy;ixW' gmyet( îd'
¥;v;pO…qvI .{m.UidTyev b[yU ;t( Etdevk w WÉ ;m( ivprItm( ) yd(byU[ ;t(
sUy;vs;n; c Sv?yvs;n; ceit p[m;yuko yjm;n" Sy;t( yd; ih p[mIyte
aqem;mup;vTSyit sUpcr,; c Sv…/cr,;ceTyev b[yU ;t( yjm;nmev
yDSy;ixW' gmyit îTyetdevk w WÉ ;' ivprIt' yd(byU[ ;i√/e·rit yD-
Sq;,umCO zπt( vO/;iTvTy;h yDSq;,umve p·rvO,·ˇ_ îTyetdev ivprI-
tmekWÉ ;m( ) yd(byU[ ;¥oå…¶' hot;rmvOq; îit a…¶no.yto yjm;n'
p·rgOIy;t( Etdevk w WÉ ;' ivprIt' yd(√π îv b[yU ;t( .[;tOVymSmw jnyet(
`OtvtIm?vyoR ßucm;SySveTy;h yjm;nmevtw ne v/Ryit îTyetdevk w WÉ ;'
75
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Karma M´mŒµsŒ] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

ivprItm( t Evmu.ye p[xSt;í;poidt;í 29 y• inidRxte ( p[itvex'


yDSy;xIgRCzπt( a;x;Stey' yjm;nos;ivTy;h inidRXywvnw ' Svg| lok˘
gmytIit ivD;yte 30 n;m gO;tIit ivD;yte n;m;in gO;tIit ivD;yte
31 √yobRÙn;' c n;ª;' iv/;n;t( n;m gO;tITyvyuTyv;d" St;vkTv;t(
32
îit s˚WRk;<@º ctuq;R?y;ySy tOtIy" p;d"
h*]k;?y;ye vW$(k;rp;d"
aq ctuq;R?y;ySy ctuq"R p;d"
Ete vw p[j;pte" k;mduh" W$(snU ;" pOqpu ;jvTy* /;Yyeånupd;v;Jy.;g*
a;nu∑.ë * s'y;Jye îit 1 k;mei∑St];nupd* Sy;t;' tdqRTv;t( 2 v;m-
deVySy pçdxcR" s;…m/eNy" Syu" y;Jy;nUv;Ky;íeit sv;RSs;…m/eNy"
Syu" tdqRTv;t( 3 yq;qR…mtr] ivro/;t( 4 agSTySy ky;xu.Iy-
s;…m/eNyo y;Jy;nUv;Ky;íeTynen Vy;:y;tm( 5 y îiN{yk;mo vIyRk;m"
Sy;t( tmety; svRpœO y; y;jyeidTyevmuKTv; VyTy;smNv;h îN{;y
r;qNtr;y;nubhU[ Iit rqNqrSy AcmnUCy bOht Ac; yjet( îN{;y
b;hRt;y;nubhU[ Iit bOht AcmnUCy rqNtrSy Ac; yjet( îN{;y
vwr;jy;nubhU[ Iit vwr;jSycRmnUCy vwÂpSyc;R yjet( îN{;y x;Kvr;-
y;nubhU[ Iit xKvrImnUCy rwvTy; yjet( îN{;y rwvt;y;nubhU[ Iit rwvtmnUCy
xKvy;R yjet( devt;….VyRitWjit VyTy;smNv;heit ) s;m;Nyen iv-
ihte puro@;xe îN{;y r;qNtr;y;nubhU[ Iit rqNtrSy AcmnUCy bOht Ac
yjeidTyuˇ_m( ) n bOhTy; vW$(ky⁄ ;Rt( ydnubhO Ty; vW$(ky⁄ ;Rt( zNd;'…s
--- gmyet( anUv;KyyoíTv;yR=r;…, y;Jy;mnUCy yjit a;nu∑.ë ' c
hv; EtTs'p;dyit 6 a…. Tv;xUr nonumoåduG/; îv /env" Èx;nmSy
jgt" SvÎ≥x' Èx;nmo…mTynUCy îN{ tSqupSTv;…m≤ı hv;mhe îit yjet(
) Tv…m≤ı hv;mhe s;t;v;jSy k;rv" Tv;' vO]ie „vN{ sTpit' nrSTv;'
k;œ;…mTynUCy SvvRtoå….Tv; xUr nonumo…mit yjet( ) Evmet¥q;-
sm;ª;tSy;=r£m;¥ivro/en;=r£m;,;m?yUhnm( 7 √π y;Jye Sy;t;'
tdqRTv;t( 8 ≤l©;∞ 9 ¨.e sp[,ve Sy;t;' p[’TyupbN/;t( 10 gOhme/Iye
devt;v;hn' n iv¥te s;…m/eNy;nNty;Rt( tTpun" p[itiW?yte 11 iv¥te
76
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kmR mIm;'s; dxRnm( [Karma M´mŒµsŒ]

v;ånNty;Rt( ak;rm;nNty| yq; v;Sto„ptIye 12 v;…jn;m;v;hn' iv¥te


yq;Ny;s;' devt;n;m( 13 hivrinytTv;√; n iv¥te yq; iv„,o®®£mSy
14 Et;Î…git mNy;mhe pur"p[vı O ;n;' prtN]Vypet;n;' p[itWe/" tÆLl©-
Tv;CzBdSy 15 Ekdevt;n;' n;n;devtVypet;t;' tN]m;v;hn' iv.v;t(
16 k;lpOqKTv;d>y;vtetR 17 px;vuˇme p[y;je ßug;d;pno n iv¥te
s'pie[ WtTv;t( 18 iv¥te v;åNyk;lTv;¥q; y;Jy;sMp[Ww o yq;
y;Jy;sMp[Ww " 19
îit s˚WRk;<@º ctuqSR y;?y;ySy ctuq"R p;d"
sm;¢' ced' s˚WRk;<@m(
îit kmRmIm;'s;dxRnm(

Reference for Chapters 12-16:


Sankarsakanda
Maharsi Jaiminimunina pranitam
Devaswamiviracitabhasyamanvalitam
Ed. by S. Subrahmanya Shastri
University of Madras, 1965.

77