You are on page 1of 9

vwxie WkdxRnm(

p[qmoå?y;y" p[qm a;iˆk"


aq;to /m| Vy;:y;Sy;m" 1 ytoå>yudyin"≈eysisiı" s /mR" 2
t√cn;d;ª;ySy p[;m;<ym( 3 /mRivxeWp[stU ;d({Vygu,kmRs;m;Nyiv-
xeWsmv;y;n;' pd;q;Rn;' s;/MyRv/w My;R>y;' tÊvD;n;i•"≈eysm( 4
pOiqVy;pStejo v;yur;k;x' k;lo idg;Tm; mn îit {Vy;i, 5 Âp-
rsgN/Spx;R" s':y;" pirm;,;in pOqKTv' s'yogiv.;g* prTv;prTve
buıy" su%du"%e îCz;√ºW* p[yà;í gu,;" 6 ¨T=ep,mv=ep,m;k⁄çn'
p[s;r,' gmnimit km;Ri, 7 sdinTy' {VyvTk;y| k;r,' s;m;Nyiv-
xeWvidit {Vygu,kmR,;mivxeW" 8 {Vygu,yo" sj;tIy;rM.kTv'
s;/MyRm( 9 {Vy;i, {Vy;Ntrm;r.Nte gu,;í gu,;Ntrm( 10 kmR kmRs;?y'
n iv¥te 11 n {Vy' k;y| k;r,' c b/it 12 ¨.yq; gu,;" 13
k;yRivroi/ kmR 14 i£y;gu,vTsmv;iyk;r,imit {Vyl=,m( 15
{Vy;≈Yygu,v;Ns'yogiv.;ge„vk;r,mnpe= îit gu,l=,m( 16 Ek-
{Vymgu,' s'yogiv.;ge„vnpe=k;r,imit kmR l=,m( 17 {Vygu,-
kmR,;' {Vy' k;r,' s;m;Nym( 18 tq; gu," 19 s'yogiv.;gveg;n;'
kmR sm;nm( 20 n {Vy;,;' kmR 21 Vyitrek;t( 22 {Vy;,;' {Vy'
k;y| s;m;Nym( 23 gu,vw/My;R• kmR,;' kmR 24 i√Tvp[.tO y" s':y;"
pOqKTvs'yogiv.;g;í 25 asmv;y;Ts;m;Nyk;y| kmR n iv¥te 26
s'yog;n;' {Vym( 27 Âp;,;' Âpm( 28 gu®Tvp[yàs'yog;n;muT=ep,m(
29 s'yogiv.;g;í kmR,;m( 30 k;r,s;m;Nye {VykmR,;' km;R-
k;r,muˇ_m( 31
îit p[qm a;iˆk"
p[qmoå?y;y" i√tIy a;iˆk"
k;r,;.;v;Tk;y;R.;v" 1 n tu k;y;R.;v;Tk;r,;.;v" 2 s;m;Ny
ivxeW îit bud?( ype=m( 3 .;voånuvˇO re ve hetTu v;Ts;m;Nymev 4 {VyTv'
gu,Tv' kmRTv' c s;m;Ny;in ivxeW;í 5 aNy];NTye>yo ivxeW>e y" 6
1
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vaisheshika] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

sidit yto {Vygu,kmRsu s; sˇ; 7 {Vygu,kmR>yoåq;RNtr' sˇ; 8


gu,kmRsu c .;v;• kmR n gu," 9 s;m;NyivxeW;.;ven c 10
anek{VyvÊven {VyTvmuˇ_m( 11 s;m;NyivxeW;.;ven c 12 tq;
gu,We u .;v;Ìu,Tvmuˇ_m( 13 s;m;NyivxeW;.;ven c 14 kmRsu .;v;-
TkmRTvmuˇ_m( 15 s;m;NyivxeW;.;ven c 16 sidit il©;ivxeW;-
i√xeWil©;.;v;∞wko .;v" 17
îit i√tIy a;iˆk" îit p[qmoå?y;y"
i√tIyoå?y;y" p[qm a;iˆk"
ÂprsgN/SpxRvtI pOiqvI 1 ÂprsSpxRvTy a;po {v;" iòG/;" 2
tejo ÂpSpxRvt( 3 SpxRv;Nv;yu" 4 t a;k;xe n iv¥Nte 5 sip≥-
jRtmu /UiCz∑;n;mi¶s'yog;d({vTvmi∫" s;m;Nym( 6 ]pusIslohr-
jtsuv,;Rn;mi¶s'yog;d({vTvmi∫" s;m;Nym( 7 ivW;,I kk⁄µ;Np[;-
Nteb;li/" s;ò;v;init goTve Î∑' il©m( 8 SpxRí v;yo" 9 n c
Î∑;n;' SpxR îTyÎ∑il©o v;yu" 10 a{VyvÊven {Vym( 11 i£y;vÊv;-
Ìu,vÊv;∞ 12 a{VyvÊven inTyTvmuˇ_m( 13 v;yov;Rysu MmUCzRn'
n;n;Tvil©m( 14 v;yusi' nkWe≥ p[Ty=;.;v;d(Î∑' il©÷ n iv¥te 15
s;m;Nyto Î∑;∞;ivxeW" 16 tSm;d;gimkm( 17 s'D;kmR TvSmi√ix-
∑;n;' il©m( 18 p[Ty=p[vˇO Tv;Ts'D;kmR," 19 in„£m,' p[vx e n-
imTy;k;xSy il©m( 20 tdil©mek{VyTv;TkmR," 21 k;r,;Ntr;-
nuKlOi¢vw/My;R∞ 22 s'yog;d.;v" kmR," 23 k;r,gu,pUvkR " k;yRg,u o
Î∑" 24 k;y;RNtr;p[;du.;Rv;∞ xBd" SpxRvt;mgu," 25 pr] smv;y;-
Tp[Ty=Tv;∞ n;Tmgu,o n mnogu," 26 pirxeW;iLl©m;k;xSy 27
{VyTvinTyTve v;yun; Vy;:y;te 28 tÊv' .;ven 29 xBdil©;-
ivxeW;i√xeWil©;.;v;∞ 30 tdnuiv/;n;dºkpOqKTv' ceit 31
îit p[qm a;iˆk"
i√tIyoå?y;y" i√tIy a;iˆk"
pu„pvS]yo" sit s'inkWeR gu,;Ntr;p[;du.;Rvo vS]e gN/;.;vil©m( 1
VyviSqt" pOiqVy;' gN/" 2 Eteno„,t; Vy;:y;t; 3 tejs ¨„,t; 4
2
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION mhiWR k,;d p[,It' vwxie WkdxRnm( [Vaisheshika]

aPsu xItt; 5 apriSm•pr' yugpi∞r' i=p[imit k;lil©;in 6


{VyTvinTyTve v;yun; Vy;:y;te 7 tÊv' .;ven 8 inTye„v.;v;dinTyeWu
.;v;Tk;r,e k;l;:yeit 9 ît îdimit ytSti∂Xy' il©m( 10
{VyTvinTyTve v;yun; Vy;:y;te 11 tÊv' .;ven 12 k;yRivxeW,e
n;n;Tvm( 13 a;idTys'yog;∫UtpUv;R∫iv„yto .Ut;∞ p[;cI 14 tq;
di=,; p[tIcI ¨dIcI c 15 Eten idgNtr;l;in Vy;:y;t;in 16
s;m;Nyp[Ty=;i√xeW;p[Ty=;i√xeWSmOtíe s'xy" 17 Î∑' c Î∑vt( 18
yq;Î∑myq;Î∑Tv;∞ 19 iv¥;iv¥;tí s'xy" 20 ≈o]g[h,o yoåqR"
s xBd" 21 tuLyj;tIye„vq;RNtr.UtWe u ivxeWSy ¨.yq; Î∑Tv;t( 22
Ek{VyTv;• {Vym( 23 n;ip km;Rc;=uWTv;t( 24 gu,Sy stoåpvgR"
kmRi." s;/MyRm( 25 sto il©;.;v;t( 26 inTyvw/My;Rt( 27
ainTyí;y' k;r,t" 28 n c;isı÷ ivk;r;t( 29 ai.Vyˇ_* doW;t(
30 s'yog;i√.;g;∞ xBd;∞ xBdin„piˇ" 31 il©;∞;inTy" xBd"
32 √yoStu p[vÊO yor.;v;t( 33 p[qm;xBd;t( 34 sMp[itpiˇ.;v;∞
35 s'idG/;" sit bÛTve 36 s':y;.;v" s;m;Nyt" 37
îit i√tIy a;iˆk" îit i√tIyoå?y;y"
tOtIyoå?y;y" p[qm a;iˆk"
p[isı; îiN{y;q;R" 1 îiN{y;q;Rpi[ siıiriN{y;qe>≥ yoåq;RNtrSy het"u 2
soånpdºx" 3 k;r,;D;n;t( 4 k;yeW≥ u D;n;t( 5 aD;n;∞ 6 aNydºv
hetiu rTynpdºx" 7 aq;RNtr' Áq;RNtrSy;npdex" 8 s'yoig smv;Yyek;-
qRsmv;iy ivroi/ c 9 k;y| k;y;RNtrSy 10 ivro?y.Ut' .UtSy 11
.Utm.UtSy 12 .Uto .UtSy 13 p[isiıpUvk R Tv;dpdºxSy 14 ap[is-
ıoånpdºxoåsNs'idG/í;npdºx" 15 ySm;i√W;,I tSm;dê" 16 ySm;-
i√W;,I tSm;Ì*irit c;nwk;iNtkSyod;hr,m( 17 a;TmeiN{y;qRsi' n-
kW;R¥i•„p¥te tdNyt( 18 p[viO ˇinvOiˇí p[Tyg;Tmin Î∑e pr] il©m(
19
îit p[qm a;iˆk"

3
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vaisheshika] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

tOtIyoå?y;y" i√tIy a;iˆk"


a;TmeiN{y;qRsi' nkWe≥ D;nSy .;voå.;ví mnso il©m( 1 tSy
{VyTvinTyTve v;yun; Vy;:y;te 2 p[yà;y*gp¥;JD;n;y*gp¥;∞wkm(
3 p[;,;p;ninmeWoNmeWjIvnmnogtIiN{y;Ntrivk;r;" su%du"%eCz;üW-
p[yà;í;Tmno il©;in 4 tSy {VyTvinTyTve v;yun; Vy;:y;te 5
yDdˇ îit s'inkWe≥ p[Ty=;.;v;d(Î∑' il©÷ n iv¥te 6 s;m;Nyto
Î∑;∞;ivxeW" 7 tSm;d;gimk" 8 ahimit xBdSy Vyitrek;•;-
gimkm( 9 yid Î∑mNv=mh' dºvdˇoåh' yDdˇ îit 10 Î∑ a;Tmin
il©π Ek Ev Î!Tv;Tp[Ty=vTp[Tyy" 11 dºvdˇo gCzit yDdˇo
gCztITyupc;r;CzrIre p[Tyy" 12 s'idG/StUpc;r" 13 ahimit p[Tyg;-
Tmin .;v;Tpr];.;v;dq;RNtrp[Ty=" 14 devdˇo gCztITyupc;r;di.-
m;n;ˇ;vCzrIrp[Ty=oåh˚;r" 15 s'idG/StUpc;r" 16 n tu xrIriv-
xeW;¥Ddˇiv„,uim]yoD;Rn' ivWy" 17 ahimit mu:yyoGy;>y;' xBd-
vd(Vyitrek;Vyi.c;r;i√xeWisıºn;Rgimk" 18 su%du"%D;nin„pÊy-
ivxeW;dwk;TMym( 19 VyvSq;to n;n; 20 x;S]s;mQy;R∞ 21
îit i√tIy a;iˆk" îit tOtIyoå?y;y"
ctuqoRå?y;y" p[qm a;iˆk"
sdk;r,vi•Tym( 1 tSy k;y| il©m( 2 k;r,.;v;Tk;yR.;v" 3
ainTy îit ivxeWt" p[itWe/.;v" 4 aiv¥; 5 mhTynek{VyvÊv;-
{Up;∞opliB/" 6 sTyip {VyTve mhÊve Âps'Sk;r;.;v;√;yornupliB/"
7 anek{Vysmv;y;{UpivxeW;∞ ÂpopliB/" 8 ten rsgN/SpxeW≥ u
D;n' Vy;:y;tm( 9 tSy;.;v;dVyi.c;r" 10 s':y;" pirm;,;in pOqKTv'
s'yogiv.;g* prTv;prTve kmR c Âip{Vysmv;y;∞;=uW;i, 11 aÂ-
ip„vc;=uW;i, 12 Eten gu,Tve .;ve c sveiR N{y' D;n' Vy;:y;tm( 13
îit p[qm a;iˆk"
ctuqoRå?y;y" i√tIy a;iˆk"
tTpun" pOiqVy;idk;yR{Vy' i]iv/' xrIreiN{yivWys'Dkm( 1 p[Ty=;-
p[Ty=;,;' s'yogSy;p[Ty=Tv;Tpç;Tmk˘ n iv¥te 2 gu,;Ntr;p[;du.;Rv;∞
4
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION mhiWR k,;d p[,It' vwxie WkdxRnm( [Vaisheshika]

n }y;Tmkm( 3 a,usy' ogSTvp[itiWı" 4 t] xrIr' i√iv/' yoin-


jmyoinj' c 5 ainytidGdºxpUvk R Tv;t( 6 /mRivxeW;∞ 7
sm;:y;.;v;∞ 8 s'D;y; an;idTv;t( 9 sNTyyoinj;" 10 vedil©;∞
11
îit i√tIy a;iˆk" îit ctuqoRå?y;y"
pçmoå?y;y" p[qm a;iˆk"
a;Tms'yogp[yà;>y;' hSte kmR 1 tq; hSts'yog;∞ musle kmR 2
ai.`;tje musl;d* kmRi, Vyitrek;dk;r,' hSts'yog" 3 tq;Tm-
s'yogo hStkmRi, 4 ai.`;t;Nmusls'yog;ıSte kmR 5 a;TmkmR
hSts'yog;∞ 6 s'yog;.;ve gu®Tv;Tptnm( 7 nodnivxeW;.;v;•o?v|
n ityRGgmnm( 8 p[yàivxeW;•odnivxeW" 9 nodnivxeW;dudsnivxeW"
10 hStkmR,; d;rkkmR Vy;:y;tm( 11 tq; dG/Sy ivSfo$ne 12
p[yà;.;ve p[s¢u Sy clnm( 13 tO,e kmR v;yusy' og;t( 14 mi,gmn'
sUCyi.spR,mÎ∑k;r,m( 15 îW;vyugpTs'yogivxeW;" km;RNyTve het"u
16 nodn;d;¥imWo" kmR tTkmRk;irt;∞ s'Sk;r;duˇr' tqoˇrmuˇr' c 17
s'Sk;r;.;ve gu®Tv;Tptnm( 18
îit p[qm a;iˆk"
pçmoå?y;y" i√tIy a;iˆk"
nodn;pI@n;Ts'yˇu _s'yog;∞ pOiqVy;' kmR 1 ti√xeW,e ;Î∑k;irtm( 2
ap;' s'yog;.;ve gu®Tv;Tptnm( 3 {vTv;TSyNdnm( 4 n;@‰o v;yu-
s'yog;d;roh,m( 5 nodn;pI@n;Ts'yˇu _s'yog;∞ 6 vO=;i.spR,imTy-
Î∑k;irtm( 7 ap;' s'`;to ivlyn' c tej"s'yog;t( 8 t] ivSfÀj-R
quilR©m( 9 vwidk˘ c 10 ap;' s'yog;i√.;g;∞ Stniyào" 11 pOiqvI-
kmR,; tej"kmR v;yukmR c Vy;:y;tm( 12 a¶eÂ?vRJvln' v;yoiSt-
yRKpvnm,Un;' mns'í;¥km;RÎ∑k;irtm( 13 hStkmR,; mns" kmR
Vy;:y;tm( 14 a;TmeiN{ymnoåqRsi' nkW;RTsu%du"%m( 15 tdn;rM.
a;TmSqe mnis xrIrSy du"%;.;v" s'yog" 16 apspR,mupspR,mixt-
pIts'yog;" k;y;RNtrs'yog;íeTyÎ∑k;irt;in 17 td.;ve s'yog;.;-
5
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vaisheshika] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

voåp[;du.;Rví mo=" 18 {Vygu,kmRin„piˇvw/My;Rd.;vStm" 19


tejso {Vy;Ntre,;vr,;∞ 20 idKk;l;v;k;x' c i£y;v√¯/My;Ri•-
i„£y;i, 21 Eten km;Ri, gu,;í Vy;:y;t;" 22 ini„£y;,;' smv;y"
kmR>yo iniWı" 23 k;r,' Tvsmv;iyno gu,;" 24 gu,iw d≥GVy;:y;t;
25 k;r,en k;l" 26
îit i√tIy a;iˆk" îit pçmoå?y;y"
Wœoå?y;y" p[qm a;iˆk"
buiıpUv;R v;Ky’itvedR e 1 b[;˜,e s'D;kmR isiıil©m( 2 buiıpUvo≥
dd;it" 3 tq; p[itg[h" 4 a;Tm;Ntrgu,;n;m;Tm;Ntreåk;r,Tv;t( 5
t∂ë∑.ojne n iv¥te 6 du∑' ih's;y;m( 7 tSy smi.Vy;h;rto doW" 8
tddu∑e n iv¥te 9 punivRix∑e p[viO ˇ" 10 sme hIne v; p[viO ˇ" 11 Eten
hInsmivix∑/;im≥k>É y" prSv;d;n' Vy;:y;tm( 12 tq; iv®ı;n;'
Ty;g" 13 hIne pre Ty;g" 14 sme a;TmTy;g" prTy;go v; 15 ivix∑e
a;TmTy;g îit 16
îit p[qm a;iˆk"
Wœoå?y;y" i√tIy a;iˆk"
Î∑;Î∑p[yojn;n;' Î∑;.;ve p[yojnm>yudy;y 1 ai.Wecnopv;sb[˜-
cyRgu®k⁄lv;sv;np[SqyDd;np[o=,idõ±n=]mN]k;linym;í;Î∑;y
2 c;tur;≈Mymup/; anup/;í 3 .;vdoW ¨p/;doWoånup/; 4 yid∑-
ÂprsgN/Spx| p[oi=tm>yui=t' c tCzüic 5 axucIit xuic p[itWe/"
6 aq;RNtr' c 7 aytSy xuic.ojn;d>yudyo n iv¥te inym;.;v;i√¥te
v;q;RNtrTv;¥mSy 8 asit c;.;v;t( 9 su%;{;g" 10 tNmyTv;∞
11 aÎ∑;∞ 12 j;itivxeW;∞ 13 îCz;√ºWpUiv≥k; /m;R/mRpv[ iO ˇ"
14 tTs'yogo iv.;g" 15 a;Tmgu,kmRsu mo=o Vy;:y;t" 16
îit i√tIy a;iˆk" îit Wœoå?y;y"
s¢moå?y;y" p[qm a;iˆk"
¨ˇ_; gu,;" 1 pOiqVy;idÂprsgN/Spx;R {Vy;inTyTv;dinTy;í 2 Eten
6
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION mhiWR k,;d p[,It' vwxie WkdxRnm( [Vaisheshika]

inTyeWu inTyTvmuˇ_m( 3 aPsu tejis v;y* c inTy; {VyinTyTv;t( 4


ainTye„vinTy; {Vy;inTyTv;t( 5 k;r,gu,pUvk R ;" pOiqVy;' p;kj;" 6
Ek{VyTv;t( 7 a,omRhtíoplB?ynuplB/I inTye Vy;:y;te 8 k;r,-
bÛTv;∞ 9 ato ivprItm,u 10 a,u mhidit tiSmiNvxeW.;v;i√-
xeW;.;v;∞ 11 Ekk;lTv;t( 12 Î∑;Nt;∞ 13 a,uTvmhÊvyo-
r,uTvmhÊv;.;v" kmRg,u Vw y;R:y;t" 14 kmRi." km;Ri, gu,íw gu,;
Vy;:y;t;" 15 a,uTvmhÊv;>y;' kmRg,u ;í Vy;:y;t;" 16 Eten
dI`RTvÓSvTve Vy;:y;te 17 ainTyeåinTym( 18 inTye inTym( 19
inTy' pirm<@lm( 20 aiv¥; c iv¥;il©m( 21 iv.v;Nmh;n;-
k;xStq; c;Tm; 22 td.;v;d,u mn" 23 gu,iw d≥GVy;:y;t; 24
k;r,e k;l" 25
îit p[qm a;iˆk"
s¢moå?y;y" i√tIy a;iˆk"
ÂprsgN/SpxRVyitrek;dq;RNtrmekTvm( 1 tq; pOqKTvm( 2 EkTvwk-
pOqKTvyorekTvwkpOqKTv;.;voå,uTvmhÊv;>y;' Vy;:y;t" 3 in"s':y-
Tv;TkmRg,u ;n;' svwk
≥ Tv' n iv¥te 4 .[;Nt' tt( 5 EkTv;.;v;∫iˇ_Stu
n iv¥te 6 k;yRk;r,yorekTvwkpOqKTv;.;v;dekTvwkpOqKTv' n iv¥te
7 EtdinTyyoVy;R:y;tm( 8 aNytrkmRj ¨.ykmRj" s'yogjí
s'yog" 9 Eten iv.;go Vy;:y;t" 10 s'yogiv.;gyo" s'yogiv.;g;-
.;voå,uTvmhÊv;>y;' Vy;:y;t" 11 kmRi." km;Ri, gu,gw ,Ru ; a,uTv-
mhÊv;>y;imit 12 yutisd(?y.;v;Tk;yRk;r,yo" s'yogiv.;g* n
iv¥ete 13 gu,Tv;t( 14 gu,oåip iv.;Vyte 15 ini„£yTv;t( 16
asit n;StIit c p[yog;t( 17 xBd;q;RvsMbN/* 18 s'yoigno
d<@;Tsmv;iyno ivxeW;∞ 19 s;miyk" xBd;dqRpT[ yy" 20
Ekid‘;>y;mekk;l;>y;' s'in’∑ivp[’∑;>y;' prmpr' c 21 k;r,-
prTv;Tk;r,;prTv;∞ 22 prTv;prTvyo" prTv;prTv;.;voå,uTvmh-
Êv;>y;' Vy;:y;t" 23 kmRi." km;Ri, 24 gu,gw ,Ru ;" 25 îhedimit
yt" k;yRk;r,yo" s smv;y" 26 {VyTvgu,Tvp[itWe/o .;ven Vy;-
:y;t" 27 tÊv' .;ven 28
7
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Vaisheshika] dxRnm( VEDIC LITERATURE COLLECTION

îit i√tIy a;iˆk" îit s¢moå?y;y"


a∑moå?y;y" p[qm a;iˆk"
{VyeWu D;n' Vy;:y;tm( 1 t];Tm; mní;p[Ty=e 2 D;nindºx ≥ e D;n-
in„piˇivi/®ˇ_" 3 gu,kmRsu s'in’∑eWu D;nin„pˇe{VR y' k;r,m( 4
s;m;NyivxeWWe u s;m;NyivxeW;.;v;ˇdev D;nm( 5 s;m;NyivxeW;pe='
{Vygu,kmRsu 6 {Vye {Vygu,km;Rp=e m( 7 gu,kmRsu gu,km;R.;v;-
Ìë,km;Rp=e ' n iv¥te 8 smv;iyn" êwTy;Cz±vTŸ ybuıíe êete buiıSte Ete
k;yRk;r,.Ute 9 {Vye„vintretrk;r,;" 10 k;r,;y*gp¥;Tk;r,£m;∞
`$p$;idbuıIn;' £mo n hetf u l.;v;t( 11
îit p[qm a;iˆk"
a∑moå?y;y" i√tIy a;iˆk"
aymeW Tvy; ’t' .ojywnimit bud?( ype=m( 1 Î∑eWu .;v;dÎ∑e„v.;v;t(
2 aqR îit {Vygu,kmRsu 3 {VyeWu pç;TmkTv' p[itiWım( 4
.UySTv;ÌN/vÊv;∞ pOiqvI gN/D;ne p[’it" 5 tq;pStejo v;yuí
rsÂpSpx;RivxeW;t( 6
îit i√tIy a;iˆk" îTy∑moå?y;y"
nvmoå?y;y" p[qm a;iˆk"
i£y;gu,Vypdºx;.;v;Tp[;gst( 1 sdst( 2 ast" i£y;gu,Vypdex;-
.;v;dq;RNtrm( 3 s∞;st( 4 y∞;NydsdtStdst( 5 asidit .Ut-
p[Ty=;.;v;∫UtSmOtie vRroi/p[Ty=vt( 6 tq;.;ve .;vp[Ty=Tv;∞ 7
Eten;`$oåg*r/mRí Vy;:y;t" 8 a.Ut' n;StITynq;RNtrm( 9 n;iSt
`$o gehe îit sto `$Sy gehs'sgRpi[ tWe/" 10 a;TmNy;Tmmnso" s'yog-
ivxeW;d;Tmp[Ty=m( 11 tq; {Vy;NtreWu p[Ty=m( 12 asm;iht;Nt"-
kr,; ¨ps'˙tsm;/ySteW;ç 13 tTsmv;y;TkmRg,u We u 14 a;Tmsm-
v;y;d;Tmgu,We u 15
îit p[qm a;iˆk"
8
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION mhiWR k,;d p[,It' vwxie WkdxRnm( [Vaisheshika]

nvmoå?y;y" i√tIy a;iˆk"


aSyed' k;y| k;r,' s'yoig ivroi/ smv;iy ceit lwi©km( 1 aSyed'
k;yRk;r,sMbN/í;vyv;∫vit 2 Eten x;Bd' Vy;:y;tm( 3 hetru -
pdexo il©÷ p[m;,' kr,imTynq;RNtrm( 4 aSyed' bud?( ypei=tTv;t( 5
a;Tmmnso" s'yogivxeW;Ts'Sk;r;∞ SmOit" 6 tq; Sv“" 7 Sv“;-
iNtkm( 8 /m;R∞ 9 îiN{ydoW;Ts'Sk;rdoW;∞;iv¥; 10 t∂ë∑D;nm(
11 adu∑' iv¥; 12 a;W| isıdxRn' c /me>≥ y" 13
îit i√tIy a;iˆk" îit nvmoå?y;y"
dxmoå?y;y" p[qm a;iˆk"
î∑;in∑k;r,ivxeW;i√ro/;∞ imq" su%du"%yorq;RNtr.;v" 1 s'xy-
in,Ry;Ntr;.;ví D;n;NtrTve het"u 2 tyoinR„piˇ" p[Ty=lwi©k;>y;m(
3 a.UidTyip 4 sit c k;y;RdxRn;t( 5 Ek;qRsmv;iyk;r,;NtreWu
Î∑Tv;t( 6 Ekdexe îTyekiSmiHxr" pOœmudr' mm;Ri, ti√xeWSti√xeW>e y"
7
îit p[qm a;iˆk"
dxmoå?y;y" i√tIy a;iˆk"
k;r,imit {Vye k;yRsmv;y;t( 1 s'yog;√; 2 k;r,e smv;y;Tkm;Ri,
3 tq; Âpe k;r,wk;qRsmv;y;∞ 4 k;r,smv;y;Ts'yog" p$Sy 5
k;r,k;r,smv;y;∞ 6 s'yˇu _smv;y;d¶evx ≥w ie Wkm( 7 Î∑;n;' Î∑-
p[yojn;n;' Î∑;.;ve p[yogoå>yudy;y 8 t√cn;d;ª;ySy p[;m;<yimit
9
îit i√tIy a;iˆk"
îit dxmoå?y;y"
îit vwxie WkdxRnm(