[BhŒva PrakŒsh

]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.;vp[k;x…n`<$u"
d=' p[j;pit' SvSqm…ên* v;KymUctu"
k⁄to hrItk° j;t; tSy;Stu kit j;ty" 1
rs;" kit sm;:y;t;" kit coprs;" SmOt;"
n;m;…n kit coˇ_;…n …k' v; t;s;' c l=,m( 2
kÉ c v,;R gu,;" kÉ c k; c k⁄] p[yJu yte
kÉn {Vye, s'yˇu _; k;'í rog;NVypohit 3
p[Xnmet¥q; pO∑' .gvNvˇ_⁄mhR…s
a…ênovRcn' ≈uTv; d=o vcnmb[vIt( 4
pp;t …bNdumiRe dNy;' x£Sy …pbtoåmOtm(
tto idVy;TsmuTp•; s¢j;ithRrItk° 5
hrItKy.y; pQy; k;ySq; pUtn;åmOt;
hwmvTyVyq; c;…p cetk° ≈eysI …xv; 6
vySq; …vjy; c;…p jIvNtI roih,Iit c 7
…vjy; roih,I cwv pUtn; c;mOt;å.y;
jIvNtI cetk° ceit pQy;y;" s¢j;ty" 8
al;buvˇO ; …vjy; vOˇ; s; roih,I SmOt;
pUtn;å‚SqmtI sU+m; k…qt; m;'sl;åmOt;" 9
pçre%;å.y; p[oˇ_; jIvNtI Sv,Rv…,RnI
i]re%; cetk° Dey; s¢;n;…mym;’it" 10
…vjy; svRrogeWu roih,I v[,roih,I
© 2003 Cosmic Software and Vedic Engineering. This text is made available exclusively for on-line use, and for printing individual copies for personal use. Distribution of hard copies, or distribution of electronic files via the internet is
expressly prohibited. For licensing, and for an editable text version on CD-ROM, please contact cssetzer@yahoo.com.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

p[lpe e pUtn; yoJy; xo/n;qeåR mOt; iht; 11
a…=rogeå.y;xSt; jIvNtI svRrogO˙t(
cU,;RqRe cetk° xSt; yq;yuˇ_˘ p[yojyet( 12
cetk° i√…v/; p[oˇ_; êet; ’„,; c v,Rt"
W@©ül;yt; xuKl; ’„,; Tvek;©ül; SmOt; 13
k;…cd;Sv;dm;]e, k;…cÌN/en .edyet(
k;…cTSpxenR Î∑‰;åNy; ctuı;R .edyeÆCzv; 14
cetk°p;dpCz;y;mupspR≤Nt ye nr;"
….¥Nte tT=,;dev pxup…=mOg;dy" 15
cetk° tu `Ot; hSte y;v…ˇœit deihn"
t;v≤∫¥et vegSw tu p[.;v;•;] s'xy" 16
nOp;,;' sukm⁄ ;r;,;' ’x;n;' .eWji√W;m(
cetk° prm; xSt; iht; su%…vrecnI 17
s¢;n;m…p j;tIn;' p[/;n; …vjy; SmOt;
su%p[yog; sul.; svRrogeWu xSyte 18
hrItk° pçrs;ålv,;tuvr; prm(
Â=o„,; dIpnI me?y; Sv;dup;k; rs;ynI 19
c=u„y; l`ur;yu„y; bOh' ,I c;nulo…mnI
ê;sk;sp[mhe ;xR" k⁄œxoqodr’mIn( 20
vwSvyRgh[ ,Irog…vbN/…vWmJvr;n(
guLm;?m;ntOW;zidRih‘;k<@U˙d;my;n( 21
115

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;ml;' xUlm;n;h' PlIh;nç y’ˇq;
aXmrI' mU]’Cz^ç mU];`;tç n;xyet( 22
Sv;duitˇ_kW;yTv;≤Tpˇ˙Tkf˙ˇu s;
k$uitˇ_kW;yTv;dMlTv;√;t˙ÆCzv; 23
…pˇ’Tk$uk;MlTv;√;t’• kq' …xv; 24
p[.;v;∂oWhNtOTv' …sı' yˇTp[k;Xyte
het…u ." …x„ybo/;q| n;pUv| …£yteå/un; 25
km;RNyTv' gu,"w s;My' Î∑m;≈y.edt"
ytStto neit …cNTy' /;]Ilk⁄cyoyRq; 26
pQy;y; m∆…n Sv;du" ò;Yv;mMlo Vyv‚Sqt"
vONte itˇ_STv…c k$ur‚SqSqStuvro rs" 27
nv; ≤òG/; `n; vOˇ; guvIR …=¢; c y;åM.…s
…nm∆eTs; p[xSt; c k…qt;åitgu,p[d; 28
nv;idgu,yuˇ_Tv' tqwv;] i√kWRt;
hrItKy;" fle y] √y' tCz^œπ muCyte 29
c…vRt; vıRyTy…¶' peiWt; mlxo…/nI
‚Sv•; s'g;[ ih,I pQy; .O∑; p[oˇ_; i]doWnut( 30
¨NmI…lnI bu≤ıble≤N{y;,;' …nmU…R lnI …pˇkf;…nl;n;m(
…vß'…snI mU]x’Nml;n;' hrItk° Sy;t( sh .ojnen 31
a•p;n’t;NdoW;Nv;t…pˇkfo∫v;n(
hrItk° hrTy;xu .uˇ_Syop·r yo…jt; 32
116

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

lv,en kf˘ h≤Nt …pˇ' h≤Nt sxkúr;
`Otne v;tj;n( rog;NsvRrog;Ngu@;‚Nvt; 33
…s'/TU qxkúr;xu<#Ik,;m/ug@u "Ÿ £m;t(
vW;Rid„v.y; p[;Xy; rs;yngu,iw W,; 34
a?v;it≤%•o blv…jRtí Â=" ’xo lÏnk…xRtí
…pˇ;…/ko g.RvtI c n;rI …vmuˇ_rˇ_STv.y;' n %;det( 35
…v.Itk‚S]…l©' Sy;d=" kWRflStu s"
k…l&mo .Utv;sStq; k…lyug;ly"
…v.Itk˘ Sv;dup;k˘ kW;y' kf…pˇnut(
¨„,vIy| ihmSpx| .edn' k;sn;xnm( 36
Â=' ne]iht' kÉXy' ’…mvwSvyRn;xnm(
…v.Itm∆;tO$z( idRkfv;thrI l`u"
kW;yo md’∞;q /;]Im∆;å…p td(g,u " 37
vySy;mlk° vO„y; j;tIflrs' …xvm(
/;]Ifl' ≈Ifl' c tq;mOtfl' SmOtm(
i]„v;mlkm;:y;t' /;]I it„yfl;åmOt; 38
hrItk°sm' /;]Ifl' …kNtu …vxeWt"
rˇ_…pˇp[mhe fl' pr' vO„y' rs;ynm( 39
h≤Nt v;t' tdMlTv;≤Tpˇ' m;/uyx
R Tw yt"
kf˘ Â=kW;yTv;Tfl' /;}y;‚S]doW…jt( 40
ySy ySy flSyeh vIy| .vit y;Îxm(
tSy tSywv vIYye,R m∆;nm…p …nidRxte ( 41
117

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

pQy;…v.It/;]I,;' flw" Sy;…T]fl; smw"
fli]kç i]fl; s; vr; c p[k°itRt; 42
i]fl; kf…pˇflI mehk⁄œhr; sr;
c=u„y; dIpnI ®Cy; …vWmJvrn;…xnI 43
xu<#I …vê; c …vêç n;gr' …vê.eWjm(
ËW,' k$u.{ç Í©ver' mh(W( /m( 44
xu<#I ®Cy;mv;tflI p;cnI k$uk; l`u"
≤òG/o„,; m/ur; p;kÉ kfv;t…vbN/nut( 45
vO„y; SvYy;Rv…mê;sxUlk;s˙d;my;n(
h≤Nt XlIpdxoq;xR a;n;hodrm;®t;n( 46
a;¶eygu,.U…yœ;t( toy;'xp·rxoiW yt(
s'g
O ;it ml' tˇu g[;ih xu<#‰;dyo yq; 47
…vbN/.eidnI y; tu s; kq' g[;ih,I .vet(
x…ˇ_…vRbN/.ede Sy;¥to n mlp;tno 48
a;{Rk˘ Í©ver' Sy;Tk$u.{'tq;åi{k;
a;i{Rk; .eidnI guvIRtI+,o„,; dIpnI mt; 49
k$uk; m/ur; p;kÉ Â=; v;tkf;ph;
ye gu,;" k…qt; xu<#‰;Steå…p sNTy;{RkåÉ ≤%l;" 50
.ojn;g[e sd; pQy' lv,;{Rk.=,m(
a…¶sNdIpn' ®Cy' …j◊;k<#…vxo/nm( 51
k⁄œp;<@±v;mye ’Cz^π rˇ_…pˇe v[,e Jvre
118

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

d;he …nd;`xrdonwvR pU…jtm;{Rkm( 52
…pPplI m;g/I ’„,; vwdhe I cpl; k,;
¨pk⁄LyoW,; x*<@I kol; Sy;ˇI+,t<@ül; 53
…pPplI dIpn; vO„y; Sv;dup;k; rs;ynI
anu„,; k$uk; ≤òG/; v;tXle„mhrI l`u" 54
…pPplI recnI h≤Nt ê;sk;sodrJvr;n(
k⁄œp[mhe guLm;xR" PlIhxUl;mm;®t;n( 55
a;{;R kfp[d; ≤òG/; xItl; m/ur; gu®"
…pˇp[xmnI s; tu xu„k; …pˇp[ko…p,I 56
…pPplI m/usy' ˇu _; med" kf…vn;…xnI
ê;sk;sJvrhrI vO„y; me?y;å…¶v…ıRnI 57
jI,RJvreå…¶m;Nd(ye c xSyte gu@…pPplI
k;s;jI,;R®…cê;s˙Tp;<@ü’…mrognut(
i√gu," …pPplIcU,;Rd( gu@oå] ….Wj;' mt" 58
m·rc' veLlj' ’„,mUW,' /mRpˇnm( 59
m·rc' k$uk˘ tI+,' dIpn' kfv;t…jt(
¨„,' …pˇkr' Â=' ê;sxUl’mINhret( 60
td;{| m/ur' p;kÉ n;Tyu„,' k$uk˘ gu®
…k…çˇI+,gu,' Xle„mp[s…e k Sy;d…pˇlm( 61
…vêopk⁄Ly; m·rc' ]y' i]k$u kQyte
k$ui]k˘ tu i]k$u }yUW,' VyoW ¨Cyte 62
119

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

}yUW,' dIpn' h≤Nt ê;sk;sTvg;my;n(
guLmmehkfSq*Lymed"XlIpdpIns;n( 63
g[‚Nqk˘ …pPplImUlmUW,' c$k;…xr"
dIpn' …pPplImUl' k$U„,' p;cn' l`u 64
Â=' …pˇkr' .eid kfv;todr;phm(
a;n;hPlIhguLmfl' ’…mê;s=y;phm( 65
}yUW,' sk,;mUl' k…qt' ctuÂW,m(
VyoWSyev gu,;" p[oˇ_; a…/k;ítuÂW,e 66
.ve∞Vy' tu c…vk; k…qt; s; tqoW,;
k,;mUlgu,' cVy' …vxeW;Ìudj;phm( 67
c…vk;y;" fl' p[;Dw" k…qt; gj…pPplI
k…pvLlI kolvLlI ≈eysIv…xrí s; 68
gj’„,; k$uv;RtXlePm˙√iˆv…/RnI
¨„,; …nhNTytIs;r' ê;sk<#;my’mIn( 69
…c]koånln;m;c p;#I Vy;lStqoW,"
…c]k" k$uk" p;kÉ viˆ’Tp;cno l`u" 70
Â=o„,o g[h,Ik⁄œxoq;xR" ’…mk;snut(
v;tXle„mhro g[;hI v;tfl" Xle„m…pˇ˙t( 71
…pPplI …pPplImUl' cVy…c]kn;grw"
pç…." kolm;]' yTpçkol' tduCyte 72
pçkol' rse p;kÉ k$uk˘ ®…c’Nmtm(
120

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

tI+,o„,' p;cn' ≈eœ' dIpn' kfv;tnut(
guLmPlIhodr;n;hxUlfl' …pˇkopnm( 73
pçkol' sm·rc' W@UW,mud;˙tm(
pçkolgu,' tˇu Â=mu„,' …vW;phm( 74
yv;…nkog[gN/; c b[˜d.;Råjmoidk; 75
swvoˇ_; dIPyk; dIPy; tq; Sy;¥vs;◊y;
yv;nI p;cnI ®Cy; tI+,o„,; k$uk; l`u" 76
dIpnI c tq; itˇ_; …pˇl; xu£xUl˙t(
v;tXle„modr;n;hguLmPlIh’…mp[,tu ( 77
ajmod; %r;ê; c m;yUro dIPykStq;
tq; b[˜k⁄x; p[oˇ_; k;rvI locmStk; 78
ajmod; k$uStI+,; dIpnI kfv;tnut(
¨„,; …vd;ihnI ˙¥; vO„y; blkrI l`u"
ne];my ’…mCzidRih‘;v‚St®jo hret( 79
p;rsIkyv;nI tu yv;nIsÎxI gu,"w
…vxeW;Tp;cnI ®Cy; g[;ih,I m;idnI gu®" 80
jIrko jr,oåj;jI k,; Sy;∂I`RjIrk" 81
’„,jIr" sugN/í tqwvoÌ;rxo/n"
k;l;j;jI tu suWvI k;…lk; copk;…lk; 82
pOQvIk; k;rvI pOQvI pOq’
u „,opk⁄…çk;
¨pk⁄çI c k⁄çI c bOh∆Irk îTy…p 83
121

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

jIrki]ty' Â=' k$U„,' dIpn' l`u
s'g;[ hI …pˇl' me?y' g.;Rxy…vxu≤ı’t( 84
Jvrfl' p;cn' vO„y' bLy' ®Cy' kf;phm(
c=u„y' pvn;~m;nguLmCz¥Rits;r ˙t( 85
/;Nyk˘ /;nk˘ /;Ny' /;n; /;neyk˘ tq;
k⁄n$I /enk
u ; z]; k⁄StuMbu® …vtu•km( 86
/;Nyk˘ tuvr' ≤òG/mvO„y' mU]l' l`u
itˇ_˘ k$U„,vIyRç dIpn' p;cn' SmOtm( 87
Jvrfl' rock˘ g[;ih Sv;dup;…k i]doWnut(
tO„,;d;hv…mê;sk;sk;XyR’…mp[,tu (
a;{RNtu td(g,u ' Sv;du …vxeW;≤Tpˇn;xnm( 88
xtpu„p; xt;◊; c m/ur; k;rvI …m…s"
aitlMbI …stCz]; s'ihtCzi]k;å…p c 89
z]; x;leyx;lIno …m≈ey; m/ur; …m…s"
xtpu„p; l`uStI+,; …pˇ’∂IpnI k$u" 90
¨„,; Jvr;…nlXle„mv[,xUl;…=rog˙t(
…m≈ey; tÌu,; p[oˇ_; …vxeW;¥o…nxUlnut( 91
a…¶'m;Nd(yhrI ˙¥; bı…v$(’…mxu£˙t(
Â=o„,; p;cnI k;sv…mXle„m;…nl;n(hret( 92
me…qk; me…qnI meqI dIpnI b¸pi]k;
bo…/nI b¸bIj; c JyoitgRN/fl; tq; 93
122

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

vLlrI c≤N{k; mNq; …m≈pu„p; c kìrvI
k⁄…çk; b¸p,IR c pItbIj; mu…nCzd; 94
me…qk;v;txmnIXle„mflIJvrn;…xnI
tt" SvLpgu,;vNy; v;…jn;' s; tu pU…jt; 95
c≤N{k; cmRhN]I c pxumhe nk;·rk;
n≤NdnI k;rvI .{; v;spu„p; suv;sr; 96
cN{xUr' iht' ih‘;v;tXle„m;its;·r,;m(
asOGv;tgd√ºiW blpui∑…vvıRnm( 97
me…qk; cN{xUrí k;l;åj;jI yv;…nk;
Et∞tu∑y' yuˇ_˘ ctubIRj…mit SmOtm( 98
t∞U,| .…=t' …nTy' …nh≤Nt pvn;mym(
ajI,| xUlm;?m;n' p;êRxl
U ' k…$Vyq;m( 99
shßve…/ jtuk˘ b;ÒIk˘ ih©ü r;m#m( 100
ih©U„,' p;cn' ®Cy' tI+,' v;tbl;snut(
xUlguLmodr;n;h’…mfl' …pˇvıRnm( 101
vcog[gN/; W@^g( Nq; golomI xtp…vRk;
=u{p]I c m©Ly; j…$log[; c lomx; 102
vcog[gN/; k$uk; itˇ_o„,; v;≤Ntviˆ’t(
…vbN/;?m;nxUlflI x’NmU]…vxo…/nI
apSm;rkfoNm;d.UtjNTv…nl;Nhret( 103
p;rsIk vc; xuKl; p[oˇ_; hwmvtIit s;
123

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

hwmvTyuidt; t√√;t' h≤Nt …vxeWt 104
sugN/;åPyugg[ N/; c …vxeW;Tkfk;snut(
suSvrTvkrI ®Cy; ˙Tk<#mu%xo…/nI 105
SqUlg[‚Nq" sugN/; Sy;ˇto hIngu,; SmOt; 106
√Ip;Ntrvc; …k…ç…ˇˇ_o„,; viˆdIi¢’t(
…vbN/;?m;nxUlflI x’NmU]…vxo…/nI 107
v;tVy;/InpSm;rmuNm;d' tnuvde n;m(
Vypohit …vxeW,e ifr©;myn;…xnI 108
hpuW; hbuW; …vß; pr;åêTqfl; mt;
mTSygN/;PlIhhN]I …vWflI ?v;'=n;…xnI 109
hpuW; dIpnI itˇ_; mOd„U ,; tuvr; gu®"
…pˇodrsmIr;xoRgh[ ,IguLmxUl˙t(
pr;åPyetÌu,; p[oˇ_; Âp.edo √yor…p 110
pu…' s KlIve …v@©" Sy;T’…mflo jNtun;xn"
t<@ülí tq; veLlmmo`; …c]t<@ül" 111
…v@©' k$u tI+,o„,' Â=' viˆkr' l`u
xUl;?m;nodrXle„m’…mv;t…vbN/nut( 112
n;@I ih©ü pl;x;:y; jNtuk; r;m#I c s;
v'xp]I c …p<@;◊; suvIYy;R ih©ün;…@k;
tuMbu®" s*r." s*ro vnj" s;nujoåN/k" 113
tuMbu® p[…qt' itˇ_˘ k$up;kÉå…p tTk$u
124

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

Â=o„,' dIpn' tI+,' ®Cy' l`u …vd;ih c 114
v;tXle„m;…=k,*Rœ…xro®Ggu®t;’mIn(
k⁄œxUl;®…cê;sPlIh’Cz^;…, n;xyet( 115
Sy;√÷xrocn; v;'xI tug;=IrI tug; xu.;
TvKKWIrI v'xj; xu.;[ v'x=IrI c vw,vI 116
v'xj; vOh' ,I vO„y; bLy; Sv;√I c xItl;
tO„,;k;sJvrê;s=y…pˇ;ßk;ml;"
hreTk⁄œ' v[,' p;<@ü' kW;y; v;t’Cz^…jt( 117
smu{fÉn" fÉní ih<@Iroå‚B/kfStq; 118
smu{fÉní=u„yo le%n" xItlí s"
kW;yo …vW…pˇfl" k,R®‘f˙Tsr" 119
jIvkWR.k* mede k;koLy* A≤ıvO≤ıkÉ 120
a∑vgoRå∑….{RVyw" k…qtírk;id…." 121
a∑vgoR ihm" Sv;dubh|O ," xu£lo gu®"
.¶sN/;n’Tk;mbl;sblvıRn"
v;t…pˇ;ßtO@d± ;hJvrmeh=yp[,tu ( 122
jIvkWR.k* Dey* ihm;i{…x%ro∫v*
rsonkNdvTkNd* …n"s;r* sU+mp]k* 123
jIvk" kÀck
R ;k;r AW.o vOW Í©vt(
jIvko m/ur" Í©o ÓSv;©" kÀcx
R IWRk" 124
jIvkWR.k* bLy* xIt* xu£kfp[d*
125

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

m/ur* …pˇd;h;ßk;XyRv;t=y;ph* 125
mh;med;å…./" kNdo mor©;d* p[j;yte 126
mh;med; vnImed; Sy;idTyuˇ_˘ munIêrw" 127
xuKl;{Rk…n." kNdo lt;j;t" sup;<@ür"
mh;med;…./o Deyo med;l=,muCyte 128
xuKlkNdo n%Czº¥o medo/;tu…mv ßvet(
y" s medie t …vDeyo …jD;s;tTprwjnR "w 129
xLyp,IR m…,ÆCz{; med; med;.v;?vr;
mh;med; vsuÆCz{; i]dNtI devt;m…," 130
med;yug' gu® Sv;du vO„y' StNykf;vhm(
vOh' ,' xItl' …pˇrˇ_v;tJvrp[,tu ( 131
j;yte =Irk;kolI mh;medo∫vSqle 132
y] Sy;T=Irk;kolI k;kolI t] j;yte
pIvrIsÎx" kNd" s=Ir" ip[ygN/v;n( 133
s; p[oˇ_;=Irk;kolI k;kolI…l©muCyte
yq;Sy;T=Irk;kolI k;koLy…p tq; .vet( 134
EW; …k…ç∫veT’„,; .edoåymu.yor…p
k;kolI v;ysolI c vIr; k;y‚Sqk; tq; 135
s; xuKl; =Irk;kolI vySq; =IrvÆLlk;
k…qt; =I·r,I /Ir; =IrxuKl; py‚SvnI 136
126

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

k;kolIyugl' xIt' xu£l' m/ur' gu®
vOh' ,' v;td;h;ß…pˇxoWJvr;phm( 137
A≤ıvO≤R ıí kNd* √* .vt" koxleåcle
êetlom;‚Nvt" kNdo lt;j;t" srN/[k" 138
s Ev A≤ıvO≤R ıí .edmPyetyob[vRu e
tUlg[‚Nqsm; A≤ıv;Rm;vˇRfl; c s; 139
vO≤ıStu d…=,;vˇRfl; p[oˇ_; mhiWR…."
A≤ıyoRGy' …s≤ıl+My* vOıre Py;◊y; îme 140
A≤ıbRLy; i]doWflI xu£l; m/ur; gu®"
p[;,wêyRkrI mUCz;Rrˇ_…pˇ…vn;…xnI 141
vO≤ıgR.pR d[ ; xIt; vOh' ,I m/ur; SmOt;
vO„y; …pˇ;ßxmnI =tk;s=y;ph; 142
r;D;mPy∑vgRStu ytoåymitdul.R "
tSm;dSy p[it…n…/' gO
Iy;ˇd(g,u ' ….Wk™ 143
med; jIvk k;kolI A≤ı √N√eå…p c;sit
vrI…vd;yRêgN/;v;r;hI'í £m;t( …=pet( 144
y∑Im/u tq; y∑Im/uk˘ KlItk˘ tq;
aNyTKlItnk˘ tˇu .veˇoye m/U…lk; 145
y∑I ihm; gu®" Sv;√I c=u„y; blv,R’t(
su≤òG/; xu£l; kÉXy; Svy;R …pˇ;…nl;ß…jt(
v[, xoq …vW CzidR tO„,;Gl;…n=y;ph; 146
127

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

k;‚MpLl" kkúxíN{o rˇ_;©o rocnoå…p c
k;‚MpLl" kf…pˇ;ß’…mguLmodrv[,;n(
h≤Nt recI k$U„,í meh;n;h…vW;Xmnut( 147
a;rGbv/o r;jvO=" xMp;kítur©ül"
a;revto Vy;…/`;t" ’tm;l" suv,Rk" 148
k…,Rk;ro dI`Rfl" Sv,;R©" Sv,R.WU ,"
a;rGv/ogu®"Sv;du" xItl" ß'snoˇm" 149
Jvr˙{og;…pˇ;ßv;tod;vˇRxl
U nut(
tTfl' ß'sn' ®Cy' k⁄œ…pˇkf;phm(
Jvre tu stt' pQy' koœxu≤ıkr' prm( 150
k$(vI tu k$uk; itˇ_; ’„,.ed; k$M.r;
axok; mTSyxkl; c£;©I xk⁄l;dnI
mTSy…pˇ; k;<@®h; roih,I k$uroih,I 151
k$(vI tu k$uk; p;kÉ itˇ_; Â=; ihm; l`u"
.eidnI dIpnI ˙¥; kf…pˇJvr;ph;
p[mhe ê;sk;s;ßd;hk⁄œ’…mp[,tu ( 152
…kr;titˇ_" kìr;t" k$uitˇ_" …kr;tk" 153
k;<@itˇ_oån;yRitˇ_o .U…nMbo r;msenk"
…kr;tkoåNyo nwp;l" soåıitˇ_o Jvr;Ntk" 154
…kr;t" s;rko Â=" xItl‚Stˇ_ko l`u"
s…•p;tJvrê;skf…pˇ;ßd;hnut(
k;sxoqtOW;k⁄œJvrv[,’…mp[,tu ( 155
128

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

¨ˇ_˘ k⁄$jbIj' tu yv…mN{yv' tq;
k…l©' c;…p k;…l©' tq; .{yv; a…p 156
Kv…cidN{Sy n;mwv .veˇd…./;ykm(
fl;nIN{yv;StSy tq; .{yv; a…p 157
îN{yv' i]doWfl' s'g;[ ih k$u xItlm( 158
Jvr;tIs;rrˇ_;xoRv…mvIspRkœ⁄ nut(
dIpn' gudk°l;ßv;t;ßXle„mxUl…jt( 159
mdnXzdRn" …p<@o n$" …p<@ItkStq;
krh;$o m®vk" xLyko …vWpu„pk" 160
mdno m/ur‚Stˇ_o vIyoR„,o le%no l`u"
v;≤Nt’i√{…/hr" p[itXy;yv[,;Ntk"
Â= k⁄œkf;n;hxoqguLmv[,;ph" 161
r;ò; yuˇ_rs; rSy; suvh; rsn; rs;
El;p,IR c surs; sugN/; ≈eysI tq; 162
r;ò;åmp;…cnI itˇ_; gu„,; kfv;t…jt( 163
xoqê;ssmIr;ßv;txUlodr;ph;
k;sJvr…vW;xIitv;itk;my…s?m˙t( 164
n;k⁄lI surs; n;gsugN/; gN/n;k⁄lI
nk⁄l∑e ; .uj©;=I sp;R©I …vWn;…xnI 165
n;k⁄lI tuvr; itˇ_; k$uko„,; …vn;xyet(
.o…glUt;vO…ík;%u…vWJvr’…mv[,;n( 166
129

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

m;…ck;p[‚Sqk;åMbœ; tq; c;Mb;…lk;'å…bk;
myUr…vdl; kÉxIshß; b;lmU…lk; 167
m;…ck;åMl; rse p;kÉ kW;y; xItl; l`u"
pKv;tIs;r…pˇ;ßkfk<#;my;ph; 168
tej‚SvnI tejvtI tejo◊; tejnI tq; 169
tej‚SvnI kfê;sk;s;Sy;myv;t˙t(
p;cNyu„,;k$u‚Stˇ_;®…cviˆp[dI…pnI 170
Jyoit„mtI Sy;Tk$.I Jyoit„k; k©ünIit c
p;r;vtpdI …p<y; lt; p[oˇ_; kk⁄NdnI 171
Jyoit„mtI k$u‚Stˇ_; sr; kfsmIr…jt(
aTyu„,; v;mnI tI+,; viˆbu≤ıSmOitp[d; 172
k⁄œ' rog;◊y' v;Py' p;·r.Vy' tqoTplm(
k⁄œmu„,' k$u Sv;du xu£l' itˇ_k˘ l`u
h≤Nt v;t;ßvIspRk;sk⁄œm®Tkf;n( 173
¨ˇ_˘ pu„krmUl' tu p*„kr' pu„krç tt(
pµp]ç k;XmIr' k⁄œ.ed…mm' jgu" 174
p*„kr' k$uk˘ itˇ_muˇ_˘ v;tkfJvr;n(
h≤Nt xoq;®…cê;s;‚NvxeW;Tp;êRxl
U nut( 175
k$up,IR hwmvtI hem=IrI ihm;vtI
hem;◊; pItduG/; c tNmUl' cokmuCyte 176
hem;◊; recnI itˇ_; .eidNyuTKlexk;·r,I
130

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

’…mk<@U…vW;n;hkf…pˇ;ßk⁄œnut( 177
Í©I kkú$Í©I c Sy;Tk⁄lIr…vW;…,k;
ajÍ©I c c£; c kkú$;:y; c k°…ˇRt; 178
Í©I kW;y; itˇ_o„,; kfv;t=yJvr;n(
ê;so?vRv;ttO$k
( ;sih‘;å®…cvmINhret( 179
k$(fl" somvLkí kì$YyR" k⁄‚M.k;å…p c
≈Ip…,Rk; k⁄miu dk; .{; .{vtIit c 180
k$(flStuvr‚Stˇ_" k$uv;RtkfJvr;n(
h≤Nt ê;sp[mhe ;xR" k;sk<#;my;®cI" 181
.;gIR .Og.u v; pµ; fÔI b[;˜,yi∑k;
b[;˜<y©;rvLlI c %rx;kí h…Ôk; 182
.;gIR Â=; k$u‚Stˇ_; ®Cyo„,; p;cnI l`u"
dIpnI tuvr; guLmrˇ_nu•;xyed( /[vu m(
xoqk;skfê;spInsJvrm;®t;n( 183
p;W;,.edkoåXmflo …g·r….≤∫•yo…jnI
aXm.edo ihm‚Stˇ_" kW;yo v‚Stxo/n" 184
.edno h≤Nt doW;xoRgLu m’Cz^;Xm˙d(&j"
yo…n rog;Np[mhe ;'í PlIh xUl v[,;…n c 185
/;tk° /;tup„u pI c t;m[p„u pI c k⁄Ôr;
su….=; b¸pu„pI c viˆJv;l; c s; SmOt; 186
/;tk° k$uk; xIt; mOd’
u ˇuvr; l`u"
131

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

tO„,;åtIs;r…pˇ;ß…vW’…m…vspR…jt( 187
m…Ôœ; …vks; …j©I sm©; k;lmeiWk; 188
m<@Ukp,IR .<@IrI .<@I yojnvLLy…p
rs;yNy®,; k;l; rˇ_;©I rˇ_yi∑k; 189
.<@Itk° c g<@IrI mÔUW; vS]r…ÔnI
m…Ôœ; m/ur; itˇ_; kW;y; Svrv,R’t( 190
gu®®„,; …vWXle„mxoqyoNy…=k,R®k™
rˇ_;tIs;r k⁄œ;ß vIspRv,[ mehnut( 191
Sy;Tk⁄sMu .' viˆ…x%' vS]rÔk…mTy…p
k⁄sMu .' v;tl' ’Cz^rˇ_…pˇkf;phm( 192
l;=; pl'kW;lˇ_o y;vo vO=;myo jtu"
l;=; v<y;R ihm; bLy; ≤òG/; c tuvr; l`u" 193
·b[;˜<y©;rvLlI c %rx;%; c h…Ôk;
anu„,; kf…pˇ;ßih‘;k;sJvrp[,tu ( 194
v[,or"=tvIspR’…mk⁄œgd;ph;
alˇ_ko gu,Sw t√i√xeW;√‰©n;xn" 195
h·r{; k;çnI pIt; …nx;å:y; vrv…,RnI
’…mflI hldI yoiW≤Tp[y; hØ…vl;…snI 196
h·r{; k$uk; itˇ_; Â=o„,; kf…pˇnut(
v<y;R TvGdoWmeh;ßxoqp;<@üv,[ ;ph; 197
d;vIR med;åm[gN/; c sur.Id;® d;® c
132

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

kpUrR ; pµp]; Sy;TsurImTsurt;rk; 198
a;m[g…' /hR·r{; y; s; xIt; v;tl; mt;
…pˇ˙Nm/ur; itˇ_; svRk<@U…vn;…xnI 199
ar<yhldIkNd" k⁄œv;t;ßn;xn" 200
d;vIR d;®h·r{; c pjRNy; pjRnIit c
k$˚$erI pIt; c .veTswv pcMpc;
swv k;lIyk" p[oˇ_Stq; k;leykoå…p c 201
pIt&í h·r&í pItd;® c pItkm(
d;vIR …nx;gu,; …kNtu ne] k,;RSyrognut( 202
d;vIRKv;qsm' =Ir' p;d' pKTv; yd; `nm(
td; rs;Ôn;:y' t•e]yo" prm' ihtm( 203
rs;Ôn' t;+yRxl
w ' rsg.Rí t;+yRjm(
rs;Ôn' k$u Xle„m…vWne]…vk;rnut( 204
¨„,' rs;yn' itˇ_˘ zπdn' v[,doW˙t( 205
avLgujo v;k⁄cI Sy;Tsomr;jI sup…,Rk;
x…xle%; ’„,fl; som; pUitflIit c 206
somvLlI k;lmeWI k⁄œflI c p[k°…ˇRt;
b;k⁄cI m/ur; itˇ_; k$up;k; rs;ynI 207
…v∑M.˙≤ım; ®Cy; sr; Xle„m;ß…pˇnut(
Â=; ˙¥; ê;sk⁄œmehJvr’…mp[,tu ( 208
tTfl' …pˇl' k⁄œkf;…nlhr' k$u
133

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

kÉXy' TvCy' ’…mê;sk;sxoq;mp;<@üntu ( 209
c£mdR" p[p•u ;$o d&flo meWlocn"
pµ;$" Sy;de@gjí£° pu•;$ îTy…p 110
c£mdoR l`u" Sv;dU Â=" …pˇ;…nl;ph"
˙¥o ihm" kfê;sk⁄œd&’mINhret( 211
hNTyu„,' tTfl' k⁄œk<@Ud&…vW;…nl;n(
guLmk;s’…mê;sn;xn' k$uk˘ SmOtm( 212
…vW; Tvit…vW; …vê; Í©I p[it…vW;å®,;
xuKlkNd; cop…vW; .©ür; `u,vLl.; 213
…vW; so„,; k$u‚Stˇ_; p;cnI dIpnI hret(
kf…pˇ;its;r;m…vWk;sv…m’mIn( 214
lo/[‚StLv‚StrI$í x;vro g;lvStq;
i√tIy" piØk;lo/[" £muk" SqUlvLkl"
jI,Rp]o bOhTp]" pØI l;=;p[s;dn" 215
lo/[o g[;hI l`u" xItí=u„y" kf…pˇnut(
kW;yo rˇ_…pˇ;sOGJvr;tIs;rxoq˙t( 216
lxunStu rson" Sy;dugg[ N/o mh*W/m(
a·r∑o MleCzkNdí yvne∑o rsonk" 217
yd;åmOt' vwnteyo jh;r sursˇm;t(
td; ttoåptd( …vNdu" s rsonoå.v∫ë…v 218
pç….í rswyˇRu _o rsen;Mlen v…jRt"
134

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

tSm;{son îTyuˇ_o {Vy;,;' gu,veid…." 219
k$ukí;…p mUlWe u itˇ_" p]eWu s'‚Sqt"
n;le kW;y ¨i∂∑o n;l;g[e lv," SmOt"
bIje tu m/ur" p[oˇ_o rsStÌu,veid…." 220
rsono vOh' ,o vO„y" ≤òG/o„," p;cn" sr"
rse p;kÉ c k$ukStI+,o m/urko mt" 221
.¶sN/;n’Tk<#‰o gu®" …pˇ;ßvO≤ıd"
blv,Rkro me/;ihto ne}yo rs;yn" 222
˙{ogjI,RJvrk⁄…=xUl…vbN/guLm;®…ck;sxof;n(
dun;Rmk⁄œ;nls;djNtusmIr,ê;skf;'í h≤Nt 223
m¥' m;'s' tq;åMlç iht' lxunse…vn;m(
Vy;y;mm;tp' roWmitnIr' pyo gu@m( 224
rsonmXnn( pu®WSTyjedte ;n( …nrNtrm( 225
pl;<@üyvR ne∑í dugNR /o mu%dUWk"
pl;<@üStu bu/Dw yRe o rsonsÎxo gu,"w 226
Sv;du" p;kÉ rseånu„," kf’•;it…pˇl"
hrte kÉvl' v;t' blvIyRkro gu®" 227
.Ll;tk˘ i]Wu p[oˇ_m®„ko®„kroå…¶k"
tqwv;…¶mu%I .LlI vIrvO=í xof’t( 228
.Ll;tkfl' pKv' Sv;dup;krs' l`u
kW;y' p;cn' ≤òG/' tI+,o„,' zπid .ednm( 229
135

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

me?y' viˆkr' h≤Nt kfv;tv[,odrm(
k⁄œ;xoRgh[ ,IguLmxof;n;hJvr’mIn( 230
tNm∆; m/ur; vO„y; bOh' ,I v;t…pˇh;
vONtm;®„kr' Sv;du …pˇfl' kÉXym…¶’t( 231
.Ll;tk" kW;yo„," xu£lo m/uro l`u"
v;tXle„modr;n;hk⁄œ;xoRgh[ ,Igd;n(
h≤Nt guLmJvr…ê]viˆm;Nd(y’…mv[,;n( 232
.©; gÔ; m;tul;nI m;idnI …vjy; jy; 233
.©; kf hrI itˇ_; g[;ih,I p;cnI l`u"
tI+,o„,; …pˇl; mohmdv;Gviˆv…ıRnI 234
itl.ed" %sitl" %;%sí;…p s SmOt"
Sy;t( %;%sflo∫Ut' vLkl' xItl' l`u 235
g[;ih itˇ_˘ kW;yç v;t’t( kfk;s˙t( 236
/;tUn;' xoWk˘ Â='md’√;‚Gvv/Rnm(
mu¸moRhkr' ®Cy' sevn;TpuS' Tvn;xnm( 237
¨ˇ_˘ %sfl=Irm;fÀkmihfÉnkm(
a;fÀk˘ xoW,' g[;ih Xle„mfl' v;t…pˇlm(
tq; %sflo∫UtvLklp[;y…mTy…p 238
¨CyNte %sbIj;…n te %;%sitl; a…p 239
%sbIj;…nbLy;…n vO„y;…, sugÂ
u …, c
jny≤Nt kf˘ t;…n xmy≤Nt smIr,m( 240
136

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

swN/voåS]I xIt…xv' m…,mNqç …sN/ujm(
swN/v' lv,' Sv;du dIpn' p;cn' l`u
≤òG/' ®Cy' ihm' vO„y' sU+m' ne}y' i]doW˙t( 241
x;kM.rIy' k…qt' g@;:y' romk˘ tq; 242
g@;:y' l`u v;tflmTyu„,' .eid…pˇlm(
tI+,o„,' c;…p sU+mç;….„y≤Ndk$up;…k c 243
s;mu{' yˇulv,m=Iv' v…xrç tt(
smu{j' s;grj' lv,od…/sM.vm( 244
s;mu{' m/ur' p;kÉ sitˇ_˘ m/ur' gu®
n;Tyu„,' dIpn' .eid s=;rm…vd;ih c
Xle„ml' v;tnuˇI+,mÂ=' n;itxItlm( 245
…b@' p;Kyç ’tk˘ tq; {;…v@m;surm(
…b@' s=;rmU?v;R/" kfv;t;nulomnm( 246
dIpn' l`u tI+,o„,' Â=' ®Cy' Vyv;…y c
…vbN/;n;h…v∑M.˙&Gg*rvxUlnut( 247
s*vcRl' Sy;&ck˘ mNqp;kç tNmtm(
®ck˘ rocn' .eid dIpn' p;cn' prm( 248
sòeh' v;tnu•;it…pˇl' …vxd' l`u
¨Ì;rxu≤ıd' sU+m' …vbN/;n;hxUl…jt( 249
a*≤∫d' p;'xl
u v,' y∆;t' .U…mt" Svym(
=;r' gu® k$u ≤òG/' xItl' v;tn;xnm( 250
137

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

c,k;MlkmTyu„,' dIpn' dNthWR,m(
lv,;nurs' ®Cy' xUl;jI,R…vbN/nut( 251
p;Ky' =;ro yv=;ro y;vxUko yv;g[j"
Sv…jRk;å…p SmOt" =;r" k;pot" su%vcRk" 252
k…qt" Sv…jRk;.edo …vxeWDw" suv…cRk;
yv=;ro l`u" ≤òG/" sus+U mo viˆdIpn" 253
…nh≤Nt xUlv;t;mXle„mê;sgl;my;n(
p;<@±vxoRgh[ ,IguLm;n;hPlIh˙d;my;n( 254
Sv…jRk;åLpgu,; tSm;i√Dey; guLmxUl˙t(
suv…cRk; Sv…jRk;vd( boıVy; gu,to jnw" 255
s*.;Gy' $˚,' =;r' /;tu{;vkmuCyte
$˚,' viˆ’{U=' kf˙√;t…pˇ’t( 256
Sv…jRk; y;vxUkí =;r√ymud;˙tm(
$˚,en yut' tˇu =;r]ymudI·rtm( 257
…m…lt' tUˇ_gu,’i√xeW;ÌuLm˙Tprm(
pl;x v…j[ …x%·r …cç;åkitln;lj;" 258
yvj" Sv…jRk; ceit =;r;∑kmud;˙tm(
=;r; Eteå…¶n; tuLy; guLmxUlhr; .Oxm( 259
cu£s˘ hßve…/ Sy;{s;Ml' xuˇ_…mTy…p
cu£mTyMlmu„,ç dIpn' p;cn' prm( 260
xUlguLm…vbN/;mv;tXle„mhr' srm(
138

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

v…mtO„,;åSyvwrSy˙TpI@;viˆm;Nd(y˙t( 261
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe …m≈p[kr,e
i√tIyo hrItKy;idvgR" sm;¢"
aq kpUrR ;idvgR"
pu…' s KlIbe c kpUrR " …st;.[o ihmv;luk"
`ns;ríN{s'Do ihmn;m;å…p s SmOt" 1
kpUrR " xItlo vO„yí=u„yo le%no l`u"
sur….mR/ru ‚Stˇ_" kf…pˇ…vW;ph" 2
d;htO„,;åSyvwrSymedod*gRN?yn;xn"
kpUrR o i√…v/" p[oˇ_" pKv;pKvp[.de t"
pKv;TkpUrR t" p[;¸rpKv' gu,vˇrm( 3
cIn;ks'D" kpUrR " kf=ykr" SmOt"
k⁄œk<@Uv…mhrStq; itˇ_rsí s" 4
mOgn;….mOgR md" k…qtStu shß….t(
kStU·rk; c kStUrI ve/mu:y; c s; SmOt; 5
k;mÂpo∫v; ’„,; nwp;lI nIlv,Ryk
u ™
k;XmIrI k…plCz;y; kStUrI i]…v/; SmOt; 6
k;mÂpo∫v; ≈eœ; nwp;lI m?ym; .vet(
k;XmIrdexsM.Ut; kStUrI Á/m; mt; 7
kStU·rk; k$u‚Stˇ_; =;ro„,; xu£l; gu®"
kfv;t…vWCzidRxItd*gRN?yxoW˙t( 8
lt; kStU·rk; itˇ_; Sv;√I vO„y; ihm; l`u"
139

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

c=u„y; zπidnI Xle„mtO„,;bSTy;Syrog˙t( 9
gN/m;j;RrvIyRNtu vIyR’Tkfv;t˙t(
k<@Ukœ⁄ hr' ne}y' sugN/' SvedgN/nut( 10
≈I%<@' cNdn' n S]I .{≈IStwlp…,Rk"
gN/s;ro mljyStq; cN{¥uití s" 11
Sv;de itˇ_˘ kWe pIt' zπde rˇ_˘ tn* …stm(
g[‚Nqko$rs'yˇu _˘ cNdn' ≈eœmuCyte 12
cNdn' xItl' Â=' itˇ_m;Ò;dn' l`u
≈mxoW…vWXle„mtO„,;…pˇ;ßd;hnut( 13
k;lIyk˘ tu k;lIy' pIt;.' h·rcNdnm( 14
h·rip[y' k;ls;r' tq; k;l;nus;yRkm(
k;lIyk˘ rˇ_gu,' …vxeW;d( Vy©n;xnm( 15
rˇ_cNdnm;:y;t' rˇ_;©' =u{cNdnm(
itlp,| rˇ_s;r' tTp[v;lfl' SmOtm( 16
rˇ_˘ xIt' gu® Sv;duCzidRt„O ,;åß…pˇ˙t(
itˇ_˘ ne]iht' vO„y' Jvrv[,…vW;phm( 17
pt©' rˇ_s;rç sur©' rÔn' tq;
pØrÔkm;:y;t' pˇUrç k⁄cNdnm( 18
pt©' m/ur' xIt' …pˇXle„mv[,;ßnut(
h·rcNdnv√º¥' …vxeW;d(d;hn;xnm( 19
cNdn;…n tu sv;R…, sÎx;…n rs;id…."
140

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

gN/en tu …vxeWoå‚St pUv"R ≈eœtmo gu,"w 20
agu® p[vr' loh' r;j;h| yogj' tq;
v'…xk˘ ’…mj' v;å…p ’…mjG/mn;yRkm( 21
agu„,' k$u TvCy' itˇ_˘ tI+,ç …pˇlm(
l`u k,;R…=rogfl' xItv;tkfp[,tu ( 22
’„,' gu,;…/k˘ tˇu lohv√;·r m∆it
agu®p[.v" òeh" ’„,;gu®sm" SmOt" 23
devd;® SmOt' d;®.{' d;…vRN{d;® c
mStd;® &…k…lm' …k…lm' sur.U®h" 24
devd;® l`u ≤òG/' itˇ_o„,' k$up;…k c
…vbN/;?m;nxoq;mtN{;ih‘;Jvr;ß…jt(
p[mhe pInsXle„mk;sk<@UsmIrnut( 25
srl" pItvO=" Sy;ˇq; sur….d;®k"
srlo m/ur‚Stˇ_o k$up;krso l`u" 26
≤òG/o„," k,Rk<#;…=rogr=ohr" SmOt"
kf;…nlSvedd;hk;smUz;Rv,[ ;ph" 27
k;l;nus;y| tgr' k⁄…$l' n¸W' ntm(
apr' …p<@tgr' d<@hStI c bihR,m( 28
tgr√ymu„,' Sy;TSv;du ≤òG/' l`u SmOtm(
…vW;pSm;rxUl;…=rogdoW]y;phm( 29
pµk˘ pµg‚N/ Sy;ˇq; pµ;◊y' SmOtm(
141

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

pµk˘ tuvr' itˇ_˘ xItl' v;tl' l`u 30
vIspRd;h…vSfo$k⁄œXle„m;ß…pˇnut(
g.RsS' q;pn' ®Cy' v…mv[,tOW;p[,tu ( 31
guGguldevR /Upí j$;yu" k*…xk" pur"
k⁄M.olU%lk˘ KlIbe mihW;=" pl˚W" 32
mihW;=o mh;nIl" k⁄mdu " pµ îTy…p
ihr<y" pçmo Deyo guGgulo" pç j;ty" 33
.O©;Ônsv,RStu mihW;= îit SmOt"
mh;nIlStu …vDey" Svn;msml=," 34
k⁄mdu " k⁄mdu ;." Sy;Tpµo m;…,Kys…•."
ihr<y;:yStu hem;." pç;n;' …l©mI·rtm( 35
mihW;=o mh;nIlo gjeN{;,;' iht;vu.*
hy;n;' k⁄mdu " pµ" SvSTy;roGykr* pr* 36
…vxeW,e mnu„y;,;' knk" p·rk°…ˇRt"
kd;…cNmihW;=í mt" kì…í•O,;m…p 37
guGgul…u vRxd‚Stˇ_o vIyoR„," …pˇl" sr"
kW;y" k$uk" p;kÉ k$U Â=o l`u" pr" 38
.¶sN/;n’d( vO„y" sU+m" SvyoR rs;yn"
dIpn" …pÆCzlo bLy" kfv;tv[,;pcI" 39
medomeh;Xmv;t;'í Kledk⁄œ;mm;®t;n(
…p@k;g[‚Nqxof;X(gR <@m;l;’mIÔyet( 40
142

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

m;/uy;RCzmye√;t' kW;yTv;∞ …pˇh;
itˇ_Tv;d( kf…jˇen guGgul"u svRdoWh; 41
s nvo bOh' ,o vO„y" pur;,STvitle%n" 42
≤òG/" k;çns˚;x" pKvjMbUflopm"
nUtno guGgul"u p[oˇ_" sug‚N/yRStu …pÆCzl" 43
xu„ko dugNR /kíwv Tyˇ_p[’itv,Rk"
pur;," s tu …vDeyo guGgulvu IRyvR …jRt" 44
aMl' tI+,mjI,Rç Vyv;y' ≈mm;tpm(
m¥' roW' TyjeTsMyg( gu,;qIR pursevk" 45
≈Iv;s" srlß;v" ≈Ive∑o vO=/Upk"
≈Iv;so m/ur‚Stˇ_" ≤òG/o„,Stuvr" sr" 46
…pˇlo v;tmUı;R…=Svrrogkf;ph"
r=ofl" Svedd*gRN?yyUk;k<@Uv,[ p[,tu ( 47
r;lStu x;l…ny;RsStq; s∆Rrs" SmOt"
dev/Upo y=/UpStq; svRrsí s" 48
r;lo ihmo gu®‚Stˇ_" kW;yo g[;hko hret(
doW;ßSvedvIspRJvrv[,…vp;idk;"
g[h.¶;…¶dG/;'í xUl;tIs;rn;xn" 49
k⁄Ndu®Stu mukN⁄ d" Sy;TsugN/" k⁄Nd îTy…p 50
k⁄Ndu®mR/ru ‚Stˇ_StI+,STvCy" k$uhrR te (
JvrSvedg[h;l+mImu%rogkf;…nl;n( 51
143

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

…sÒkStu tu®„k" Sy;¥to yvndexj"
k…ptwlí s':y;tStq; c k…pn;mk" 52
…sÒk"k$uk"Sv;du" ≤òG/o„,"xu£k;≤Nt’t(
vO„y" k<#‰" Svedk⁄œJvrd;hg[h;ph" 53
j;tIfl' j;itkox' m;ltIfl…mTy…p
j;tIfl' rse itˇ_˘ tI+,o„,' rocn' l`u
k$uk˘ dIpn' g[;ih Svy| Xle„m;…nl;phm( 54
…nh≤Nt mu%vwrSy' mld*gRN?y’„,t;"
’…mk;sv…mê;sxoWpIns˙&j" 55
j;tIflSy Tvk™ p[oˇ_; j;tIp]I ….WGvrw" 56
j;tIp]I l`u" Sv;du" k$U„,; ®…cv,R’t(
kfk;sv…mê;stO„,;’…m…vW;ph; 57
lv©' devk⁄smu ' ≈Is'D' ≈Ip[snU km(
lv©' k$uk˘ itˇ_˘ l`u ne]iht' ihmm( 58
dIpn' p;cn' ®Cy' kf…pˇ;ßn;x’t(
tO„,;' zid| tq;å?m;n' xUlm;xu …vn;xyet(
k;s' ê;sç ih‘;ç =y' =pyit /[vu m( 59
El; SqUl; c b¸l; pOQvIk; i]pu$;å…p c 60
.{wl; bOhdel; c cN{b;l; c …n„k⁄…$"
SqUll
w ; k$uk; p;kÉ rse c;nl’Ll`u" 61
Â=o„,; Xle„m…pˇ;ßk<@Uê;stOW;åph;
144

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

˙Ll;s…vWbSTy;Sy…xro®Gv…mk;snut( 62
sU+mopk⁄…çk; tuTq; kor©I {;…v@I ]u…$"
El; sU+m; kfê;sk;s;xoRm]U ’Cz^˙t(
rse tu k$uk; xIt; l~vI v;thrI mt; 63
TvKp]ç vr;©' Sy;d( .O©' coc' tqoTk$m(
Tvc' l`U„,' k$uk˘ Sv;du itˇ_ç Â=km( 64
…pˇl' kfv;tfl' k<@±v;m;®…cn;xnm(
˙ä‚Strogv;t;xR" ’…mpInsxu£˙t( 65
TvKSv;√I tu tnuTvKSy;ˇq; d;®…st; mt; 66
¨ˇ_; d;®…st; Sv;√I itˇ_;c;…nl…pˇ˙t(
sur…." xu£l;bLy; mu%xoWtOW;ph; 67
p]' tm;lp]ç tq; Sy;Tp]n;mkm(
p]k˘ m/ur' …k…çˇI+,o„,' …pÆCzl' l`u
…nh≤Nt kfv;t;xoR˙Ll;s;®…cpIns;n( 68
n;gpu„p SmOto n;g" kÉxro n;gkÉxr"
c;Mpeyo n;g…kÔLk" k…qt" k;çn;◊y" 69
n;gpu„p' kW;yo„,' Â=' l~v;mp;cnm( 70
Jvrk<@UtWO ;SvedCzidR˙Ll;sn;xnm(
d*gRN?yk⁄œvIspRkf…pˇ…vW;phm( 71
Tvgel;p]kìStuLyw‚S]sug‚N/ i]j;tkm(
n;gkÉxrs'yˇu _˘ c;tuj;RtkmuCyte 72
145

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

td( √y' rocn' Â=' tI+,o„,' mu%gN/˙t(
l`u…pˇ;…¶’√<y| kfv;t…vW;phm( 73
k⁄õk
± m⁄ ' `us,O ' rˇ_˘ k;XmIr' pItk˘ vrm(
s'koc' …pxun' /Ir' b;ÒIk˘ xo…,t;…./m( 74
k;XmIrdexje =e]e k⁄õk
± m⁄ ' y∫ve≤ı tt(
sU+mkÉxrm;rˇ_˘ pµg‚N/ tduˇmm( 75
b;ÒIkdexsÔ;t' k⁄õk
± m⁄ ' p;<@ür' SmOtm(
kÉtk°gN/yuˇ_˘ tNm?ym' sU+mkÉxrm( 76
k⁄õk
± m⁄ ' p;rsIk˘ yNm/ug‚N/ tdI·rtm(
ÈWTp;<@ürv,| td/m' SqUlkÉxrm( 77
k⁄õk
± m⁄ ' k$uk˘ ≤òG/' …xro®GVr,jNtu…jt(
itˇ_˘ v…mhr' v<y| Vy©doW]y;phm( 78
gorocn; tu m©Ly; vNd(y; g*rI c rocn;
gorocn; ihm; itˇ_; vXy; m©lk;≤Ntd;
…vW;l+mIg[hoNm;dg.Rß;v=t;ß˙t( 79
n%' Vy;`[n%' Vy;`[;yu/' t∞£k;rkm( 80
n%' SvLp' n%I p[oˇ_; hnuhØR …vl;…snI
n%√y' g[hXle„mv;t;ßJvrk⁄œ˙t( 81
l`U„,' xu£l' v<y| Sv;du v[,…vW;phm(
al+mImu%d*gRN?y˙Tp;krsyo" k$u" 82
b;l' ÓIberbihRœodICy' kÉx;Mbun;m c
146

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

b;lk˘ xItl' Â=' l`u dIpnp;cnm(
˙Ll;s;®…cvIspR˙{og;m;its;r…jt( 83
Sy;√Ir,' vIrt®vIRrç b¸mUlkm(
vIr,' p;cn' xIt' v;≤Nt˙Ll`u itˇ_km( 84
StM.n' Jvrnud( .[;≤Ntmd…jTkf…pˇ˙t(
tO„,;åß…vWvIspR’Cz^d;hv[,;phm( 85
vIr,Sy tu mUl' Sy;duxIr' nldç tt(
amO,;lç seVyç smg‚N/k…mTy…p 86
¨xIr' p;cn' xIt' StM.n' l`u itˇ_km( 87
m/ur' Jvr˙√;≤NtmdnuTkf…pˇ˙t(
tO„,;åß…vWvIspRd;h’Cz(r[ v,;phm( 88
j$;m;'sI .Utj$; j…$l; c tp‚SvnI
m;'sI itˇ_; kW;y; c me?y; k;≤Ntblp[d;
Sv;√I ihm; i]doW;ßd;hvIspRkœ⁄ nut( 89
xwlye Ntu …xl;pu„p' vOı' k;l;nus;YyRkm( 90
xwlye ' xItl' ˙¥' kf…pˇhr' l`u
k<@Ukœ⁄ ;XmrId;h…vW ˙d( gudrˇ_˙t( 91
muStk˘ n ‚S]y;' muSt' i]Wu v;·rdn;mkm(
k⁄®…vNdí s':y;toåpr" £o@kse®k" 92
.{muStç guN{; c tq; n;grmuStk"
muSt' k$u ihm' g[;ih itˇ_˘ dIpnp;cnm( 93
147

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

kW;y' kf…pˇ;ßtO@J± vr;®…cjNtu˙t(
anUpdexe y∆;t' muStk˘ tTp[xSyte
t];…p mu…n…." p[oˇ_˘ vr' n;grmuStkm( 94
kcUrR o ve/mu:yí {;…v@" kLpk" x$I
kcurR o dIpno ®Cy" k$uk‚Stˇ_ Ev c 95
sug‚N/" k$up;k" Sy;Tk⁄œ;xoRv,[ k;snut(
¨„,o l`uhrR ze v± ;s' guLmv;tkf’mIn( 96
mur; gN/k⁄$I dwTy; sur…." x;lp…,Rk; 97
mur; itˇ_; ihm; Sv;√I l~vI …pˇ;…nl;ph;
Jvr;sOG.Utr=oflI k⁄œk;s…vn;…xnI 98
x#I pl;xI W@±gN[ q; suvt[ ; gN/mU…lk;
gN/;·rk; gN/v/Uv/R "U pOqpu l;…xk; 99
.vedg( N/pl;xI tu kW;y; g[;ih,I l`u"
itˇ_; tI+,; c k$uk;ånu„,;åSymln;…xnI
xoqk;sv[,ê;sxUl…s?mg[h;ph; 100
ip[y©ü" f…lnI k;Nt; lt; c mihl;å◊y; 101
guN{; gN/fl; Xy;m; …v„vKsen;©n;ip[y;
ip[y©ü" xItl; itˇ_; tuvr;å…nl…pˇ˙t( 102
rˇ_;tIs;rd*gRN?ySvedd;hJvr;ph;
·v;≤Nt.[;NTyits;rflI vK]j;@‰…vn;…xnI
guLmtO@…± vWmohflI t√d( gN/ip[y©ük; 103
148

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

tTfl' m/ur' Â=' kW;y' xItl' gu®
…vbN/;?m;nbl’Ts'g;[ ih kf…pˇ…jt( 104
re,k
u ;r;jpu]I c n≤NdnI k…pl; i√j;
.SmgN/; p;<@üp]u I SmOt; k*NtI hre,k
u ; 105
re,k
u ; k$uk; p;kÉ itˇ_;ånu„,; k$ul`R "u
…pˇl; dIpnI me?y; p;cnI g.Rp;itnI
bl;sv;t’∞wv tO$k
( <@U…vWd;hnut( 106
g[‚Nqp,| g[‚Nqkç k;kpuCzç guCzkm(
nIlpu„p' sugN/ç k…qt' twlp,Rkm( 107
g[‚Nqp,| itˇ_tI+,' k$U„,' dIpn' l`u
kfv;t…vWê;sk<@Ud*gRN?yn;xnm( 108
Sq*,eyk˘ bihRbh| xu£bhRç k⁄‘r⁄ m(
xI,Rromxukç;…p xukpu„p' xukCzdm( 109
Sq*,eyk˘ k$u Sv;du itˇ_˘ ≤òG/' i]doWnut( 110
me/;xu£kr' ®Cy' r=ofl' JvrjNtu…jt(
h≤Nt k⁄œ;ßtO@d± ;hd*gRN?yitlk;lk;n( 111
…nx;cro /nhr" …ktvo g,h;sk"
cork" xi˚tí<@o du„p]" =emko ·rpu"
corko m/ur‚Stˇ_" k$u" p;kÉ k$ul`R "u 112
tI+,o ˙¥o ihmo h≤Nt k⁄œk<@Ukf;…nl;n(
r=oå≈ISvedmedoåßJvrgN/…vWv[,;n( 113
149

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

t;lIsmuˇ_˘ p];!‰' /;]Ip]ç tTSmOtm( 114
t;lIs' l`u tI+,o„,' ê;sk;skf;…nl;n(
…nhNTy®…cguLm;mviˆm;'¥=y;my;n( 115
k˚ol' kolk˘ p[oˇ_˘ tq; koWfl' SmOtm(
k˚ol' l`u tI+,o„,' itˇ_˘ ˙¥' ®…cp[dm(
a;Syd*gRN?y˙{ogkfv;t;my;N?y˙t( 116
≤òG/o„,; kf˙…ˇˇ_; sugN/; gN/ko…kl;
gN/ko…kly; tuLy; …vDey; gN/m;ltI 117
l;m∆k˘ sun;l' Sy;dmO,;l' lv' l`u
î∑k;pqk˘ seVy' nldç;vd;tkm( 118
l;m∆k˘ ihm' itˇ_˘ l`u doW]y;ß…jt(
Tvg;mySved’Cz^d;h…pˇ;ßrognut( 119
Elv;lukmwlye ' sug‚N/ h·rv;lukm(
Elv;lukmel;lu k…pTqTvcmI·rtm( 120
El;lu k$uk˘ p;kÉ kW;y' xItl' l`u
h≤Ntk<@Uv,[ CzidRt$O k
( ;s;®…c˙&j"
bl;s…vW…pˇ;ßk⁄œmU]gd’mIn( 121
k⁄$•$' d;spur' b;ley' p·rpelvm(
PlvgopurgondRkvì tIRmSu tk;…n c 122
muSt;vTpelvpur' xuk;.' Sy;iätu•k˘ 123
…vtu•k˘ ihm' itˇ_˘ kW;y' k$u k;≤Ntdm(
150

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

kf…pt;ßvIspRkœ⁄ k<@U…vWp[,tu ( 124
SpO‘;åsOg( b[;˜,I devI m®Nm;l; lt; l`u"
smu{;Nt; v/U" ko…$vW;R l˚o…pkÉTy…p 125
SpO‘; Sv;√I ihm; vO„y; itˇ_; …n≤%ldoWnut(
k⁄œk<@U…vWSvedd;h;≈I Jvrrˇ_˙t( 126
ppR$I rÔn; ’„,; jtuk; jnnI jnI
jtu’„,;å…¶s'Spx;R jtu’∞£v…ˇRnI 127
ppR$I tuvr; itˇ_; …x…xr; v,R’Ll`u"
…vWv[,hrI k<@Ukf…pˇ;ßk⁄œnut( 128
n…lk; …v&mlt; kpotcr,; n$I
/mNyÔnkÉxI c …nmR?y; suiWr; nlI 129
n…lk; xItl; l~vI c=u„y; kf…pˇ˙t(
’Cz^;Xmv;ttO„,;åßk⁄œk<@UJvr;ph; 130
p[p*<@rIk˘ p*<@y| c=u„y' p*<@rIykm(
p*<@y| m/ur' itˇ_˘ kW;y' xu£l' ihmm(
c=u„y' m/ur' p;kÉ v<y| …pˇkfp[,tu ( 131
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe vgRpk
[ r,e
tOtIy" kpUrR ;idvgR" sm;¢" 3
aq gu@CU y;idvgR"
aq l˚ºêro m;nI r;v,o r;=s;…/p"
r;mpàI' bl;TsIt;' jh;r mdn;tur" 1
151

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

ttSt' vlv;n( r;mo ·rpu' j;y;åph;·r,m(
vOto b;nrswNyen j`;n r,mU/…R n 2
hte t‚SmNsur;r;t* r;v,e blg…vRte
devr;j" shß;=" p·rtu∑ír;`ve 3
t] ye v;nr;" kì…c{;=sw…nRht; r,e
t;…nN{o jIvy;m;s s'…sCy;mOtvOi∑…." 4
tto yeWu p[dx
e We u k…pg;];Tp·rCyut;"
pIyUW…bNdv" petSu te>yo j;t; gu@…U ck; 5
gu@cU I m/up,IR Sy;dmOt;åmOtvLlrI
…z•; …z•®h; …z•o∫v; vTs;dnIit c 6
jIvNtI t≤N]k; som; somvLlI c k⁄<@lI
c£l=…,k; /Ir; …vxLy; c rs;ynI 7
cN{h;s; vySq; c m<@lI dev…n…mRt;
gu@cU I k$uk; itˇ_; Sv;dup;k; rs;ynI 8
s'g;[ ih,I kW;yo„,; l~vI bLy;å…¶dI…pnI
doW]y;mtO@d± ;hmehk;s;'í p;<@üt;m( 9
k;ml;k⁄œv;t;ßJvr’…mvmINhret(
·p[mhe ê;sk;s;xR" ’Cz^˙{ogv;tnut( 10
t;MbUlvLlI t;MbUlI n;…gnI n;gvLlrI
t;MbUl' …vxd' ®Cy' tI+,o„,' tuvr' srm( 11
vXy' itˇ_˘ k$u =;r' rˇ_…pˇkr' l`u
bLy' Xle„m;Syd*gRN?ymlv;t≈m;phm( 12
…bLv" x;Æ<@LyxwlWU * m;lUr≈Ifl;v…p
≈IflStuvr‚Stˇ_o g[;hI Â=oå…¶…pˇ’t(
v;tXle„mhro bLyo l`u®„,í p;cn" 13
152

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

gM.;rI .{p,IR c ≈Ip,IR m/up…,Rk;
k;XmIrI k;XmrI hIr; k;XmyR" pItroih,I 14
’„,vONt; m/urs; mh;k⁄s…u mk;å…p c
k;XmIrI tuvr; itˇ_; vIyoR„,; m/ur; gu®" 15
dIpnI p;cnI me?y; .eidnI .[mxoW…jt(
doWtO„,;åmxUl;xoR…vWd;hJvr;ph; 16
tTfl' bOh' ,' vO„y' gu® kÉXy' rs;ynm(
v;t…pˇtOW;rˇ_=ymU]…vbN/nut( 17
Sv;du p;kÉ ihm' ≤òG/' tuvr;Ml' …vxu≤ı’t(
hNy;∂;htOW;v;trˇ_…pˇ=t=y;n( 18
p;$…l p;$l;åmo`; m/udtU o fle®h;
’„,vONt; k⁄bre ;=I k;lSq;Ly…lvLl.; 19
t;m[p„u pI c k…qt;åpr; Sy;Tp;$l; …st;
mu„kko mo=ko `<$;p;$…lk;∑p;$l; 20
p;$l; tuvr; itˇ_;ånu„,; doW]y;ph;
a®…cê;sxoq;ßCzidRih‘;tOW;hrI 21
pu„p' kW;y' m/ur' ihm' ˙¥' kf;ßnut(
…pˇ;its;r˙Tk<#‰' fl' ih‘;åß…pˇ˙t( 22
a…¶mNqo jy" sSy;Cz^Ip,IR g…,k;·rk;
jy; jyNtI tk;RrI n;deyI vwjy≤Ntk; 23
a…¶mNq" êyqun√u IyoR„," kfv;t˙t(
p;<@ünTu k$uk‚Stˇ_Stuvro m/uroå…¶d" 24
Xyon;k" xoW,í Sy;•$k$(v©$u<$uk;"
m<@Ukp,Rp]o,Rxk
u n;sk⁄$•$;" 25
dI`RvNO toårluí;…p pOq…u xMb" k$M.r"
Xyon;ko dIpn" p;kÉ k$ukStuvro ihm"
g[;hI itˇ_oå…nlXle„m…pˇk;sp[,;xn" 26
$u<$ukSy fl' b;l' Â=' v;tkf;phm( 27
˙¥' kW;y' m/ur' rocn' l`u dIpnm(
guLm;xR"’…m˙t( p[*!' gu® v;tp[kop,m( 28
153

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

≈Ifl" svRto.{; p;$l; g…,k;·rk;
Xyon;k" pç….íwt"w pçmUl' mhNmtm( 29
pçmUl' mht( itˇ_˘ kW;y\ kfv;tnut(
m/ur' ê;sk;sflmu„,' l~v…¶dIpnm( 30
x;lp,IR ‚Sqr; s*My; i]p,IR pIvrI guh;
…vd;·rgN/; dI`;R©I dI`Rp];'åxumTy…p 31
x;lp,IR gu®XzidRJvrê;s;its;r…jt( 32
xoWdoW]yhrI bOh' <yuˇ_; rs;ynI
itˇ_; …vWhrI Sv;du" =tk;s’…mp[,tu ( 33
pO‚Xnp,IR pOqKp,IR …c]p<yRihp<yR…p
£o∑ü…v•; …s'hpuCzI klxI /;v…nguhR ; 34
pO‚Xnp,IR i]doWflI vO„yo„,; m/ur;åsr;
h≤Nt d;hJvrê;srˇ_;tIs;rtO@v± mI" 35
v;ˇ;Rk° =u{.<$;k° mhtI bOhtI k⁄lI
ih©ülI r;i∑^k; …s'hI mho∑^I du„p[/iWR,I
bOhtI g[;ih,I ˙¥; p;cnI kfv;t˙t( 36
k$uitˇ_;åSyvwrSyml;rockn;…xnI
¨„,; k⁄œJvrê;sxUlk;s;…¶m;Nd(y…jt( 37
k<$k;rI tu du"Spx;R =u{;Vy;`[I …nid…G/k;
k<$;…lk; k<$…knI /;vnI bOhtI tq; 38
êet; =u{; cN{h;s; l+m,; =e]dUitk;
g.Rd; cN{m; cN{I cN{pu„p; ip[y˚rI 39
k<$k;rI sr; itˇ_; k$uk; dIpnI l`u" 40
Â=o„,; p;cnI k;sê;sJvrkf;…nl;n(
…nh≤Nt pIns' p;êRpI@;’…m˙d;my;n( 41
tyo" fl' k$u rse p;kÉ c k$uk˘ .vet(
xu£Sy recn' .eid itˇ_˘ …pˇ;…¶’Ll`u
hNy;Tkfm®Tk<@Uk;smed" ’…mJvr;n( 42
t√Tp[oˇ_; …st; =u{; …vxeW;d( g.Rk;·r,I 43
go=ur" =urkoå…p Sy;…T]k<$" Sv;duk<$k"
154

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

gok<$ko go=urko vnÍ©;$ îTy…p 44
pl˚W; êd'∑;^ c tq; Sy;id=ug‚N/k;
go=ur" xItl"Sv;dubl
R ’ä‚Stxo/n" 45
m/uro dIpno vO„y" pui∑dí;XmrIhr"
p[mhe ê;sk;s;xR" ’Cz^˙{ogv;tnut( 46
x;lp,IR pO‚Xnp,IR v;ˇ;Rk° k<$k;·rk;
go=ur" pç….íwt"w k…nœ' pçmUlkm( 47
pçmUl' l`u Sv;du bLy' …pˇ;…nl;phm(
n;Tyu„,' bOh' ,' g[;ih Jvrê;s;XmrIp[,tu ( 48
¨.;>y;' pçmUl;>y;' dxmUlmud;˙tm(
dxmUl' i]doWfl' ê;sk;s…xro®j"
tN{;xoqJvr;n;hp;êRpI@;å®cIhRrte ( 49
jIvNtI jIvnI jIv; jIvnIy; m/ußv;
m;©Lyn;m/ey; c x;k≈eœ; py‚SvnI 50
jIvNtI xItl; Sv;du" ≤òG/; doW]y;ph;
rs;ynI blkrI c=u„y; g[;ih,I l`u" 51
muÌp,IR k;kp,IR sUypR <yR‚Lpk; sh; 52
k;kmuÌ; c s; p[oˇ_; tq; m;j;Rrg‚N/k;
muÌp,IR ihm; Â=; itˇ_; Sv;duí xu£l; 53
c=u„y; =txoqflI g[;ih,I Jvrd;hnut(
doW]yhrI l~vI g[h<yxoRåits;r…jt( 54
m;Wp,IR sUypR ,IR k;MbojI hypuÆCzk;
p;<@ülomxp,IR c ’„,vONt; mh;sh; 55
m;Wp,IR ihm; itˇ_; Â=; xu£bl;s’t(
m/ur; g[;ih,I xoqv;t…pˇJvr;ß…jt( 56
a∑vgR" sy∑Iko jIvNtI muÌp…,Rk;
m;Wp,IR g,oåy tu jIvnIy îit SmOt" 57
jIvno m/urí;…p n;ª; s p·rk°…ˇRt"
jIvnIyg," p[oˇ_" xu£’d( bOh' ,o ihm" 58
gu®gR.pR d[ " StNykf’≤Tpˇrˇ_˙t(
155

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tO„,;' xoW' Jvr' d;h' rˇ_…pˇ' Vypohit 59
xuKl Er<@ a;m<@…í]o gN/vRhStk"
pç;©ülo vıRm;no dI`Rd<@o Vy@Mbk" 60
v;t;·rSt®,í;…p ®bUkí …ng¥te
rˇ_oåpro ®bUk" Sy;du®bUko ®buStq; 61
Vy;`[pCu zí v;t;·ríçu®ˇ;np]k"
Er<@yuGm' m/urmu„,' gu® …vn;xyet( 62
xUlx*qk$Ib‚St…xr"pI@odrJvr;n(
v[flê;skf;n;hk;sk⁄œ;¢m;®t;n( 63
Er<@p]' v;tfl' kf…£…m…vn;xnm(
mU]’Cz^hr' c;…p …pˇrˇ_p[kop,m(
v;t;yRgd[ l' guLmb‚StxUlhr' prm( 64
kfv;t’mINh≤Nt vO≤ı' s¢…v/;m…p
Er<@flmTyu„,' guLmxUl;…nl;phm( 65
y’TPlIhodr;xoRfl' k$uk˘ dIpn' prm(
t√Nm∆; c …v@.edI v;tXle„modr;ph" 66
êet;koR g,Âp" Sy;NmNd;ro vsukoå…p c
êetpu„p" sd;pu„p" s c;lkú" p[t;ps" 67
rˇ_oåproåkn;m; Sy;dkúp,oR …vk°r,"
rˇ_pu„p" xuKlflStq;åSfo$" p[k°…ˇRt" 68
akú√y' sr' v;tk⁄œk<@U…vWv[,;n(
…nh≤Nt PlIhguLm;xR"Xle„modrx’T’mIn( 69
alkúks⁄ mu ' vO„y' l`u dIpnp;cnm(
arockp[sk
e ;xR" k;sê;s…nv;r,m( 70
rˇ_;kúp„u p' m/ur' sitˇ_˘ k⁄œ’…mfl' kfn;xnç
axoR …vW' h≤Nt c rˇ_…pˇ' s'g;[ ih guLme êyq* iht' tt( 71
=IrmkúSy itˇ_o„,' ≤òG/' slv,' l`u
k⁄œguLmodrhr' ≈eœmeti√recnm( 72
se¸<@" …s'htu<@" Sy;√j[I vj[&moå…p c
su/;smNtduG/; c òuk‚™ S]y;' Sy;TòuhI gu@; 73
156

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

se¸<@o recnStI+,o dIpn" k$uko gu®"
xUl;m;œI…lk;å?m;nkfguLmodr;…nl;n( 74
¨Nm;dmohk⁄œ;xR" xoqmedoåXmp;<@üt;"
v[,xoqJvrPlIh…vWdUWI…vW' hret( 75
¨„,vIy| òuhI=Ir' ≤òG/ç k$uk˘ l`u
guæLmn;' k⁄iœn;ç;…p tqwvodrro…g,;m( 76
ihtmeti√rek;q| ye c;Nye dI`Rro…g," 77
x;tl; s¢l; s;r; …vml; …vdul; c s;
tq; …ngidt; .U·rfÉn; cmRkWeTy…p 78
x;tl; k$uk; p;kÉ v;tl; xItl; l`u"
itˇ_; xoqkf;n;h…pˇod;vˇRrˇ_…jt( 79
k…lh;rI tu h…lnI l;©lI x£pu„Py…p
…vxLy;å…¶…x%;ånNt;viˆvK]; c g.Rntu (
k…lh;rI sr; k⁄œxof;xoRv,[ xUl…jt( 80
s=;r; Xle„m…j…ˇˇ_;k$uk; tuvr;å…p c
tI+,o„,; ’…m˙Ll~vI …pˇl;g.Rp;itnI 81
krvIr" êetpu„p" xtk⁄M.oåêm;rk"
i√tIyo rˇ_pu„pí c<@;to lgu@Stq; 82
krvIr√y' itˇ_˘ kW;y' k$ukç tt(
v[,l;`v’•e]kopk⁄œv[,;phm( 83
vIyoR„,' ’…mk<@Ufl' .…=t' …vWvNmtm( 84
/ˇUr/Uˇ/R ˇu rU ; ¨Nmˇ" knk;◊y"
devt; …ktvStUrI mh;mohI …xvip[y" 85
m;tulo mdní;Sy fle m;tulpu]k"
/ˇUro mdv,;R…¶v;t’JJvrk⁄œnut( 86
kW;yo m/ur‚Stˇ_o yUk;…l=;…vn;xk"
¨„,o gu®v[,R Xle„mk<@U’…m…vW;ph" 87
v;sko v;…sk; v;s; ….Wõ±m;t; c …s'ihk;
…s'h;Syo v;…jdNt; Sy;d;$ÂWoå$ÂWk" 88
a$ÂWo vOWSt;m[" …s'hp,Rí s SmOt"
157

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

v;sko v;t’TSvyR" kf…pˇ;ßn;xn" 89
itˇ_Stuvrko ˙¥o l`uxItStO@…ˇR˙t(
ê;sk;sJvrCzidRmhe k⁄œ=y;ph" 90
ppR$o vritˇ_í SmOt" ppR$kí s"
k…qt" p;'xpu y;RyStq; kvcn;mk" 91
ppR$o h≤Nt …pˇ;ß.[mtO„,;kfJvr;n(
s'g;[ hI xItl‚Stˇ_o d;hnu√;tlo l`u" 92
…nMb" Sy;≤TpcumdRí …pcumNdí itˇ_k"
a·r∑" p;·r.{í ih©ü…ny;Rs îTy…p 93
…nMb" xIto l`ug;[ hR I k$up;koå…¶v;tnut(
a˙¥" ≈mtO$k
( ;sJvr;®…c’…mp[,tu (
v[,…pˇkfCzidRkœ⁄ ˙Ll;smehnut( 94
…nMbp]' SmOt' ne}y' ’…m…pˇ…vWp[,tu (
v;tl' k$up;kç sv;Rrockk⁄œnut( 95
…nMbfl' rse itˇ_˘ p;kÉ tu k$u.de nm(
≤òG/' l`U„,' k⁄œfl' guLm;xR"’…mmehnut( 96
mh;…nMb" SmOto {ek; rMyko …vWmui∑k"
kÉxmui∑…nRMbkí k;muk
R o jIv îTy…p 97
mh;…nMbo ihmo Â=‚Stˇ_o g[;hI kW;yk" 98
kf…pˇ.[mCzidRkœ⁄ ˙Ll;srˇ_…jt(
p[mhe ê;sguLm;xoRmiU Wk;…vWn;xn" 99
p;·r.{o …nMbt®mRNd;r" p;·rj;tk"
p;·r.{oå…nlXle„mxoqmed" ’…mp[,tu (
tTp]' …pˇrogfl' k,RVy;…/…vn;xnm( 100
k;çn;r" k;çnko g<@;·r" xo,pu„pk" 101
ko…vd;rí m·rk" k⁄∂;lo yugp]k"
k⁄<@lI t;m[p„u pí;XmNtk" SvLpkÉxrI 102
k;çn;ro ihmo g[;hI tuvr" Xle„m…pˇnut(
’…mk⁄œgud.[x
' g<@m;l;v[,;ph" 103
ko…vd;roå…p t√TSy;ˇyo" pu„p' l`u SmOtm(
158

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

Â=' s'g;[ ih …pˇ;ßp[dr=yk;snut( 104
xo.;Ôn" …xg[tu I+,gN/k;=Ivmock;"
täIj' êetm·rc'm/u…xg["u sloiht"
…xg["u k$u" k$u" p;kÉ tI+,o„,o m/uro l`u" 105
dIpno rocno Â=" =;r‚Stˇ_o …vd;h’t(
s'g;[ hI xu£lo ˙¥" …pˇrˇ_p[kop," 106
c=u„y" kfv;tflo …v{…/êyqu…£mIn(
medoåpcI…vWPlIhguLmg<@v[,;Nhret( 107
êet" p[oˇ_gu,o Deyo …vxeW;∂;h’∫vet(
PlIh;n' …v{…/' h≤Nt v[,fl" …pˇrˇ_˙t(
m/u…xg["u p[oˇ_gu,o …vxeW;∂Ipn" sr" 108
…xg[vu Lklp];,;' Svrs" prm;…ˇR˙t( 109
c=u„y' …xg[ju ' bIj' tI+,o„,' …vWn;xnm(
avO„y' kfv;tfl' t•Syen …xroå…ˇnut( 110
a;Sfot; …g·rk,IRSy;i√„,u£;Nt;åpr;…jt;
apr;…jte k$U me?ye xIte k<#‰esÎu i∑de 111
k⁄œmU]i]doW;mxoqv[,…vW;phe
kW;ye k$ukÉ p;kÉ itˇ_É c SmOitbu≤ıde 112
…sNduv;r" êetpu„p" …sNduk" …sNduv;rk"
nIlpu„pI tu …ngu<R @I xef;lI suvh; c s; 113
…sNduk" SmOitd‚Stˇ_" kW;y" k$uko l`u"
kÉXyo ne]ihto h≤Nt xUlxoq;mm;®t;n(
’…mk⁄œ;®…cXle„mJvr;•Il;…p ti√/; 114
…sNduv;rdl' jNtuv;tXle„mhr' l`u 115
k⁄$j" kÀ$j" k*$o vTsko …g·rmÆLlk; 116
k;…l©" x£x;%I c mÆLlk;pu„p îTy…p
îN{o yvfl" p[oˇ_o vO=k" p;<@ür&m" 117
k⁄$j" k$uko Â=o dIpnStuvro ihm"
axoRåits;r…pˇ;òkftO„,;åmk⁄œnut( 118
krÔo nˇ_m;lí krj…ír…bLvk"
159

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

`OtpU,k
R rÔoåNy p[k°yR" pUitkoå…p c 119
s coˇ_" pUitkrÔ" somvLkí s SmOt"
krÔ" k$ukStI+,o vIyoR„,o yo…ndoW˙t(
k⁄œod;vˇRgLu m;xoRv,[ …£…mkf;ph" 120
tTp]' kfv;t;xR" ’…mxoqhr' prm(
.edn' k$uk˘ p;kÉ vIyoR„,' …pˇl' l`u" 121
tTfl' kfv;tfl' meh;xR"’…mk⁄œ…jt(
`OtpU,k
R rÔoå…p krÔsÎxo gu,"w 122
¨dk°yRStOtIyoåNy W@±gN[ q; h‚Stv;®,I
mkú$I v;ysI c;…p krÔI kr.…Ôk; 123
krÔI StM.nI itˇ_; tuvr; k$up;…knI
vIyoR„,; v…m…pˇ;xR" ’…mk⁄œp[mhe …jt( 124
êet; guÔo∞$; p[oˇ_; ’„,l; c;…p s; SmOt;
rˇ_; s; k;k…cçI Sy;Tk;k,NtI c r…ˇ_k; 125
k;k;dnI k;kpIlu" s; SmOt; k;kvLlrI
guÔ;√yNtu kÉXy' Sy;√;t…pˇJvr;phm( 126
mu%xoW.[mê;stO„,;md…vn;xnm(
ne];myhr' vO„y' bLy' k<@U' v[,' hret( 127
’mIN{lu¢k⁄œ;…n rˇ_; c /vl;å…p c 128
k…pCzUr;Tmgu¢; vO„y; p[oˇ_; c mkú$I
aj@; k<@ür; Vy©; du"Spx;R p[;vOW;y,I 129
l;©lI xUk…xMbI c swv p[oˇ_; mhiWR…."
k…pkCzU.x
RO ' vO„y; m/ur; bOh' ,I gu®"
itˇ_; v;thrI bLy; kf…pˇ;ßn;…xnI 130
täIj' v;txmn' SmOt' v;jIkr' prm( 131
m;'sroih<yit®h; vOˇ; cmRkW; vs;
p[h;rvLlI …vkx; vIrvTy…p kQyte
Sy;Nm;'sroih,I vO„y; sr; doW]y;ph; 132
…cÒkov;t…nh;Rr" Xle„mflo /;tupiu ∑’t(
a;¶eyo …vWv¥Sy fl' mTSy…nWUdnm( 133
160

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

$˚;rI v;t…j…ˇˇ_; Xle„mflI dIpnI l`u"
xoqodrVyq;hN]I iht; pI#…vsipR,;m( 134
vetso nm[k" p[oˇ_o v;nIro vÔulStq;
a.[p„u pí …vdulo rq" xItí k°…ˇRt" 135
vets" xItlo d;hxoq;xoRyo…n®Kp[,tu (
h≤Nt vIspR’Cz^;ß…pˇ;Xm·rkf;…nl;n( 136
…nk⁄Ôk" p·rVy;/o n;deyo jlvets"
jljo vets" xIt" k⁄œ˙√;tkopn" 137
î∆lo ih∆lí;…p …nculí;MbujStq;
jlvetsv√º¥o ih∆loåy …vW;ph" 138
a˚o$o dI`Rk°l" Sy;d˚olí …nkock"
a˚o$k" k$uStI+," ≤òG/o„,Stuvro l`u" 139
recn" ’…mxUl;mxofg[h…vW;ph"
…vspRkf…pˇ;ßmUWk;ih…vW;ph" 140
tTfl' xItl' Sv;du Xle„mfl' bOh' ,' gu®
bLy' …vrecn' v;t…pˇd;h=y;ß…jt( 141
bl;v;$‰;…lk; v;$‰; swv v;$‰;lk;å…p c
mh;bl; pItpu„p; shdevI c s; SmOt; 142
ttoåNy;åitbl; A„yp[oˇ_; k˚itk; c s;
g;©º®k° n;gbl; ZW; ÓSvgve/k
u ; 143
bl;ctu∑y' xIt' m/ur' blk;≤Nt’t(
≤òG/' g[;ih smIr;ß…pˇ;ß=tn;xnm( 144
bl;mUlTvcíU,| pIt' s=Irxkúrm(
mU];its;r' hrit Î∑met• s'xy" 145
hreNmh;bl; ’Cz^m( .ve√;t;nulo…mnI
hNy;ditvl; meh' pys; …sty; smm( 146
pu]k;k;rrˇ_;Lp…bNdu….l;RÆHztCzd; 147
l+m,; pu]jnnI vStgN/;’it.Rvte (
k…qt; pu]d;åvXy; l+m,; mu…npu©vw" 148
Sv,RvLlIrˇ_fl; k;k;yu" k;kvLlrI
161

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

Sv,RvLlI …xr" pI@;' i]doW;Nh≤Nt duG/d; 149
k;p;RsI tu<@kÉxI c smu{;Nt; ckQyte
kp;Rsk° l`u ko„,; m/ur; v;tn;…xnI 150
tTpl;x' smIrfl' rˇ_’NmU]vıRnm(
tTk,R…p@k;n;dpUy;ß;v…vn;xnm( 151
td(bIj' StNyd' vO„y' ≤òG/' kfkr' gu® 152
v'xSTvKs;rkm;RrTv…cs;rtO,?vj;"
xtpv;R yvflo ve,mu Skrtejn;" 153
v'x" sro ihm" Sv;du" kW;yo v‚Stxo/n"
zπdn" kf…pˇfl" k⁄œ;ßv[,xoq…jt( 154
tTkrIr" k$u" p;kÉ rse Â=o gu®" sr"
kW;y" kf’TSv;du…vRd;hI v;t…pˇl" 155
t¥v;Stu sr; Â=;" kW;y;" k$up;…kn"
v;t…pˇkr; ¨„,; bımU];" kf;ph;" 156
nl" po$gl" xUNym?yí /mnStq;
nlStum/ur‚Stˇ_" kW;y" kfrˇ_…jt(
¨„,o ˙√‚StyoNy…ˇRd;h…pˇ…vspR˙t( 157
.{muÔ" xro b;,Stejníe=vu ∑e n" 158
muÔo muÔ;tko b;," SqUld.R" sum%
e l"
muÔ√yNtu m/ur' tuvr' …x…xr' tq; 159
d;htO„,;…vsp;RßmU]’Cz^;…=rog…jt(
doW]yhr' vO„y' me%l;sUpyuJyte 160
k;s" k;se=®u i∂∑" s Sy;id=ursStq;
î+v;…lkÉ=gu N/; c tq; po$gl" SmOt" 161
k;s" Sy;Nm/ur‚Stˇ_" Sv;dup;ko ihm" %r"
mU]’Cz^;Xmd;h;ß=y…pˇjrog…jt( 162
guN{" p$erko guLm" Í©ver;.mUlk"
guN{" kW;yo m/ur" …x…xr" …pˇrˇ_…jt(
StNyxu£rjomU]xo/no mU]’Cz^˙t( 163
Erk; guN{mUl; c …x…vguNR {; xrIit c
162

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

Erk; …x…xr; vO„y; c=u„y; v;tko…pnI
mU]’Cz^;XmrId;h…pˇxo…,tn;…xnI 164
k⁄xo d.RStq; bihR" sUCyg[o yD.UW,"
ttoåNyo dI`Rp]" Sy;T=urp]Stqwv c 165
d.R√y' i]doWfl' m/ur' tuvr' ihmm(
mU]’Cz^;XmrItO„,;v‚St®Kp[dr;ß…jt( 166
kˇO,' r*ihW' devjG/' s*g‚N/k˘ tq;
.Uitk˘ ?y;mp*rç Xy;mk˘ /Upg‚N/km( 167
r*ihW' tuvr' itˇ_˘ k$up;k˘ Vypohit
˙Tk<#Vy;…/…pˇ;ßxUlk;skfJvr;n( 168
guÁbIj' tu .UtIk˘ sugN/' jMbukip[ym(
.Ut,O ' tu .veCz]; m;l;tO,k…mTy…p 169
.Ut,O ' k$uk˘ itˇ_˘ tI+,o„,' recn' l`u
…vd;ih dIpn' Â=mne}y' mu%xo/nm( 170
avO„y' b¸…v$(kç …pˇrˇ_p[dWU ,m( 171
nIldUb;R ®h;ånNt; .;gRvI xtp…vRk;
x„p' shßvIy;R c xtvLlI c k°…ˇRt; 172
nIldUv;R ihm; itˇ_; m/ur; tuvr; hret(
kf…pˇ;ßvIspRt„O ,;d;hTvg;my;n( 173
dUv;R xuKl; tu golomI xtvIy;R c kQyte
êet; dUv;R kW;y; Sy;TSv;√I v[<y; c jIvnI
itˇ_; ihm; …vsp;RßtO$…( pˇkfd;h˙t( 174
g<@dUv;R tu g<@;lI mTSy;=I xk⁄l;dnI
g<@dUv;R ihm; loh{;…v,I g[;ih,I l`u" 175
itˇ_; kW;y; m/ur; v;t’Tk$up;…knI
d;htO„,;bl;s;ßk⁄œ…pˇJvr;ph; 176
v;r;hIkNds'DStu p…íme gOi∑s'Dk"
v;r;hIkNd Ev;NywímRk;r;luko mt" 177
anUpsM.ve dexe vr;h îv lomv;n(
v;r;hvdn; gOi∑vRrdeTy…p kQyte 178
163

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

v;r;hI tu rse Sv;√I itˇ_; p;kÉ pun" k$u"
xu£;yu"Svrv,;R…¶bl…pˇ…vv…ıRnI
kfk⁄œm®Nmeh’…m˙∞ rs;ynI 179
…vd;rI Sv;dukNd; c s; tu £o∑^I…st; SmOt;
î=ugN/; =IrvLlI =IrxuKl; py‚SvnI 180
…vd;rI m/ur; ≤òG/; bOh' ,I StNyxu£d; 181
xIt; Svy;R mU]l; c jIvnI blv,Rd;
gu®" …pˇ;ßpvnd;h;n( h≤Nt rs;ynI 182
t;lmUlI tu …v√≤∫mux
R lI p·rk°…ˇRt;
muxlI m/ur; vO„y; vIyoR„,; bOh' ,I gu®"
itˇ_; rs;ynI h≤Nt gudj;Ny…nl' tq; 183
xt;vrI buhsut; .I®·rNdIvrI vrI
n;r;y,I xtpdI xtvIy;R c pIvrI 184
mh;xt;vrI c;Ny; xtmULyU?vRk‚<$k;
shßvIy;R hetíu A„yp[oˇ_; mhodrI 185
xt;vrI gu®" xIt; itˇ_; Sv;√I rs;ynI
me/;å…¶pui∑d; ≤òG/; ne}y; guLm;its;r…jt( 186
xu£StNykrI bLy; v;t…pˇ;ßxoq…jt(
mh;xt;vrI me?y; ˙¥; vO„y; rs;ynI 187
xItvIy;R …nhNTyxoRgh[ ,Inyn;my;n(
tdõ±kr⁄ ≤ßdoWflo l`urxR"=y;ph; 188
gN/;Nt; v;…jn;m;idrêgN/; hy;◊y;
vr;hk,IR vrd; bld; k⁄œg‚N/nI 189
aêgN/;å…nlXle„m…ê]xoq=y;ph;
bLy; rs;ynI itˇ_; kW;yo„,;åitxu£l; 190
p;#;åMbœ;åMbœk° c p[;cIn; p;pce…lk;
Ek;œIl; rs; p[oˇ_; p;i#k; vrit…ˇ_k; 191
p;#o„,; k$uk; tI+,; v;tXle„mhrI l`u"
h≤Nt xUlJvrCzidRkœ⁄ ;tIs;r˙&j"
d;hk<@U…vWê;s’…mguLmgrv[,;n( 193
164

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

êet; i]vOtR ( i].<@I Sy;t( i]vOt;i]pu$;å…p c
sv;Rn.u iU t" srl; …nxo]; recnIit c 193
êet; i]vO{ce nI Sy;TSv;du®„,; smIr˙t(
Â=; …pˇJvrXle„m…pˇxoqodr;ph; 194
i]vOCz(y;m;åıcN{; c p;…lNdI c suW…e ,k;
msUr…vdl; k;lI kìiWk; k;lmeiWk; 195
Xy;m; i]vOˇto hIngu,; tIv[…vre…cnI
mUCz;Rd;hmd.[;≤Ntk<#oTkWR,k;·r,I 196
l`udNtI …vxLy; c Sy;dudMu brp<yR…p
tqwr<@fl; xI`[; êet`<$; `u,ip[y; 197
v;r;h;©I c k…qt; …nk⁄M.í mkÀlk"
{vNtI xMbrI …c]; p[Tyk™p<y;R%pu <yR…p 198
¨p…c]; ≈ut≈o,I Nyg[o/I c tq; vOW;
dNtI√y' sr' p;k˘ rse c k$u dIpnm( 199
gud;õ±kr⁄ ;XmxUl;ßk<@Ukœ⁄ …vd;hnut(
tI+,o„,' h≤Nt …pˇ;ßkfxoqodr…£mIn( 200
=u{dNtIfl' tu Sy;Nm/ur' rsp;kyo"
xItl' sO∑…v<mU]' grxoqkf;phm( 201
jyp;lo d≤NtbIj' …v:y;t' it≤Nt@Iflm(
jyp;lo gu®" ≤òG/o recI …pˇkf;ph" 202
aqeN{v;®,I mheN{v;®,I c
EN{IN{v;®,I …c]; gv;=I c gv;dnI
v;®,I c pr;åPyuˇ_; s; …vx;l; mh;fl; 203
êetpu„p; mOg;=I c mOgvw ;R®mOgR ;dnI
gv;dnI√y' itˇ_˘ p;kÉ k$u sr' l`u 204
vIyoR„,' k;ml;…pˇkfPlIhodr;phm( 205
ê;sk;s;ph' k⁄œguLmg[‚Nqv[,p[,tu (
p[mhe mU!g.;Rmg<@;my…vW;phm( 206
nIlI tu nI…lnI tU,I k;l; dol; c nI…lk;
rÔnI ≈IflI tuCz; g[;mI,; m/up…,Rk; 207
165

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

KlItk; k;lkÉxI c nIlpu„p; c s; SmOt;
nI…lnI recnI itˇ_; kÉXy; moh.[m;ph; 208
¨„,; hNTyudrPlIhv;trˇ_kf;…nl;n(
a;mv;tmud;vˇ| md' c …vWmuıtm( 209
xrpuƒ" PlIhx]unIRlIvO=;’ití s"
xrpuƒo y’TPlIhguLmv[,…vW;ph"
itˇ_" kW;y" k;s;ßê;sJvrhro l`u" 210
·vOıd;®k a;vegI z;g;N]I vO„yg‚N/k;
vOı√;®" kW;yo„," k$u‚Stˇ_o rs;yn" 1
vO„yo v;t;mv;t;xR" xoqmehkfp[,tu (
xu£;yubl
R me/;å…¶Svrk;≤Ntkr"sr" 2
q;so yv;so du"SpxoR /Nvy;s" k⁄n;xk"
dur;l.; dur;lM.; smu{;Nt; c roidnI 211
g;N/;rI kCz⁄r;ånNt; k;W;y; h·r…vg[h;
y;s" Sv;du" sr‚Stˇ_Stuvr" xItlo l`u" 212
kfmedomd.[;≤Nt…pˇ;sO‘œ⁄ k;s…jt(
tO„,;…vspRv;t;ßv…mJvrhr" SmOt" 213
yv;sSy gu,SRw tuLy; bu/®w ˇ_; dur;l.; 214
mu<@I ….=ur…p p[oˇ_; ≈;v,I c tpo/n;
≈v,;◊; mu<@itk; tq; ≈v,xIWRk; 215
mh;≈;v…,k;åNy; tu s; SmOt; .Ukd‚Mbk;
kdMbpu≤„pk; c Sy;dVyq;åittp‚SvnI 216
mu<@itk; k$u" p;kÉ vIyoR„,; m/ur; l`u"
me?y; g<@;pcI’Cz^’…myoNy…ˇRp;<@üntu ( 217
XlIpd;®CypSm;rPlIhmedogud;itR˙t(
mh;mu<@I c tˇuLy; gu,®w ˇ_; mhiWR…." 218
ap;m;gRStu …x%rI Á/" xLyo myUrk"
mkú$I dughR[ ; c;…p …k…,hI %rmÔrI 219
ap;m;gR" srStI+,o dIpn‚Stˇ_k" k$u"
p;cno rocnXzidRkfmedoå…nl;ph"
166

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

…nh≤Nt ˙&j;?m;xR" k<@Uxl
U odr;pcI" 220
rˇ_oåNyo v…xro vOˇflo /;m;gRvoå…p c
p[Tyk™p,IR kÉxp,IR k…qt; k…p…pPplI 221
ap;m;goRå®,o v;t…v∑M.I kf˙≤ım"
Â=" pUvgR ,u Nw yUnR " k…qto gu,veid…." 222
ap;m;gRfl' Sv;du rse p;kÉ c dujrR m(
…v∑‚M. v;tl' Â=' rˇ_…pˇp[s;dnm( 223
ko…kl;=Stu k;kÉ=·u r=ur" =urk" =ur"
….=u" k;<@º=ru Pyuˇ_ î=ugN/e=bu ;…lk; 224
=urk" xItlo vOPy" Sv;√Ml" …pÆCzlStq;
itˇ_o v;t;mxoq;XmtO„,;Î∑‰…nl;ß…jt( 225
g[‚Nqm;n‚Sqs'h;rIvj[;©Iv;å‚Sq̓l;
a‚Sqs'h;rk" p[oˇ_o v;tXle„mhroå‚Sqyuk™ 226
¨„," sr" ’…mflídun;Rmfloå…=rog…jt(
Â=" Sv;dul`R vu „RO y" p;cn" …pˇl" SmOt" 227
k;<@' Tvg(…vrihtm‚Sq̓l;y;m;W;{Ri√dlmkçuk˘ tdıRm(
s'…p∑' sutnu tt‚StlSy twlse p' Kv' v$kmtIv v;th;·r 228
k⁄m;rI gOhkNy; c kNy; `Otk⁄m;·rk;
k⁄m;rI .ednI xIt; itˇ_; ne}y; rs;ynI 229
m/ur; bOh' ,I bLy; vO„y; v;t…vWp[,tu (
guLmPlIhy’d(v≤O ıkfJvrhrI hret(
g[NQy…¶dG/…vSfo$…pˇrˇ_Tvg;my;n( 230
punnRv; êetmUl; xoqflI dI`Rpi]k;
k$u kW;y;nurs; p;<@üflI dIpnI pr;
xof;…nlgrXle„mhrI b[flodrp[,tu ( 231
punnRv;åpr; rˇ_; rˇ_pu„p; …xl;…$k;
xoqflI =u{vW;R.vU WR k
R tÉ "u ki#Llk" 232
punnRv;å®,; itˇ_; k$up;k; ihm; l`u"
v;tl; g[;ih,I Xle„m…pˇrˇ_…vn;…xnI 233
p[s;r,I r;jbl; .{p,IR p[t;…nnI
167

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

sr,I s;r,I .{; bl; c;…p k$M.r; 234
p[s;r,I gu®vO„R y; vlsN/;n’Tsr;
vIyoR„,; v;t˙…ˇˇ_; v;trˇ_kf;ph; 235
’„,; tu x;·rv; Xy;m; gopI gopv/Uí s; 236
/vl; x;·rv; gop; gopkNy; ’xodrI
Sfo$; Xy;m; gopvLlI lt;åSfot; c cNdn; 237
s;·rv;yugl' Sv;du ≤òG/' xu£kr' gu®
a…¶m;Nd(y;®…cê;sk;s;m…vWn;xnm(
doW]y;ßp[drJvr;tIs;rn;xnm( 238
.O©r;jo .O©rjo m;kúvo .O© Ev c
a©;rk" kÉxr;jo .O©;r" kÉxrÔn" 239
.O©;r" k$ukStI+,o Â=o„," kfv;tnut( 240
kÉXySTvCy" ’…mê;sk;sxoq;mp;<@üntu (
dNTyo rs;yno bLy" k⁄œne]…xroå…ˇnut( 241
x,pu„pI SmOt; `<$; x,pu„psm;’it"
x,pu„pI k$u‚Stˇ_; v;…mnI kf…pˇ…jt( 242
bl.{; ];ym;,; ];yNtI …g·rj;ånuj;
];yNtI tuvr; itˇ_; sr; …pˇkf;ph;
Jvr˙{ogguLm;xoR.m[ xUl…vWp[,tu ( 243
mUv;R m/urs; devI mor$; tejnI ßuv;
m/u…lk; m/u≈,e I gok,IR pIlup<yR…p 244
mUv;R sr; gu®" Sv;du‚Stˇ_; …pˇ;ßmehnut(
i]doWtO„,;˙{ogk<@Ukœ⁄ Jvr;ph;" 245
k;km;cI ?v;Õm;cI k;k;◊; cwv v;ysI
k;km;cI i]doWflI ≤òG/o„,; Svrxu£d; 246
itˇ_; rs;ynI xoqk⁄∑;xoRJvrmeh…jt(
k$un]Re iht; ih‘;CzidR˙{ogn;…xnI 247
k;kn;s; tu k;k;©I k;ktu<@fl; c s; 248
k;kn;s; kW;yo„,; k$uk; rsp;kyo"
kfflI v;mnI itˇ_; xoq;xR…ê]k⁄œ˙t( 249
168

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

k;kjÏ; ndIk;Nt; k;kitˇ_; sulomx;
p;r;vtpdI d;sI k;k; c;…p p[k°…ˇRt; 250
k;kj'`; ihm; itˇ_; kW;y; kf…pˇ…jt(
…nh≤Nt Jvr…pˇ;ßv[,k<@U…vW…£mIn( 251
n;gpu„pI êet pu„p; n;…gnI r;mdUitk;
n;…gnI rocnI itˇ_; tI+,o„,; kf…pˇnut(
…v…nh≤Nt …vW' xUl' yo…ndoWv…m…£mIn( 252
meWÍ©I …vW;,I Sy;NmeWvLLyjÍ…©k;
meWÍ©I rse itˇ_; v;tl; ê;sk;s˙t( 253
Â=; p;kÉ k$u" …pˇv[,Xle„m;…=xUlnut( 254
meWÍ©Ifl' itˇ_˘ k⁄œmehkfp[,tu (
dIpn' ß'sn' k;s…£…mv[,…vW;phm( 255
h'sp;dI h'spdI k°$m;t; i]p;idk;
h'sp;dI gu®" xIt; h≤Nt rˇ_…vWv[,;n(
…vspRd;h;tIs;rlUt;.Ut;…¶roih,I" 256
somvLlI somlt; som=IrI i√jip[y;
somvLlI i]doWflI k$u‚Stˇ_; rs;ynI 257
a;k;xvLlI tu bu/"w k…qt;åmrvLlrI 258
%vLlI g[;ih,I itˇ_; …pÆCzl;å+y;my;ph;
tuvr;å…¶krI ˙¥; …pˇXle„m;mn;…xnI 259
…z…lih<$o mh;mUl"p;t;lg®@;◊y"
…z…lih<$" pr' vO„y" kffl" pvn;ph" 260
vNd; vO=;dnI vO=.+y; vO=®h;å…p c
vNd;k" Sy;≤ım‚Stˇ_" kW;yo m/uro rse
m©Ly" kfv;t;ßr=ov[,…vW;ph" 261
v$p]I tu k…qt; moihNywr;vtI bu/"w
v$p]I kW;yo„,; yo…nmU]gd;ph; 262
ih©üp]I tu kvrI pOQvIk; pOqk
u ; pOq"u 263
ih©üp]I .ve&Cy; tI+,o„,; p;cnI k$u"
˙ä‚St®‚GvbN/;xR"Xle„mguLm;…nl;ph; 264
169

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

v'xp]I ve,pu ]I …p<@; ih©ü…xv;…$k;
ih©üp]Igu,; …vDwvx
| p]I c k°…ˇRt; 265
mTSy;=I b;…Òk; mTSygN/; mTSy;dnIit c
mTSy;=I g[;ih,I xItk⁄œ…pˇkf;ß…jt(
l`u‚Stˇ_; kW;y; c Sv;√I k$u…vp;…knI 266
sp;R=I Sy;ˇu g<@;lI tq; n;@Ikl;pk" 267
sp;R=I k$uk; itˇ_; so„,; ’…m…n’NtnI
vO…íkoNdu®sp;R,;' …vWflI v[,ro…p,I 268
xõ(:npu„pI tu xƒ;◊; m©Lyk⁄smu ;å…p c
xƒpu„pI sr; me?y; vO„y; m;nsrog˙t( 269
rs;ynI kW;yo„,; SmOitk;≤Ntbl;…¶d;
doW;pSm;r.Ut;≈Ik⁄œ…£…m…vWp[,tu ( 270
akúp„u pI £Àrkm;R pySy; jlk;muk;
akúp„u pI ’…mXle„mmeh…pˇ…vk;r…jt( 271
l∆;lu" Sv;CzmIp]; sm©; jlk;·rk;
rˇ_p;dI nmSk;rI n;ª; %idrkÉTy…p 272
l∆;lu" xItl; itˇ_; kW;y; kf…pˇ…jt(
rˇ_…pˇmtIs;r' yo…nrog;n( …vn;xyet( 273
alMbuW; %rTvk™ c tq; medogl; SmOt;
alMbuW; l`u" Sv;du" …£…m…pˇkf;ph; 274
du…G/k; Sv;dup,IR Sy;T=Ir; …v=I·r,I tq;
du…G/ko„,; gu Â=; v;tl;g.Rk;·r,I 275
Sv;du=Ir; k$u‚Stˇ_; sO∑mU]; ml;ph;
Sv;du…v∑‚M.nI vO„y; kfk⁄œ…£…mp[,tu ( 276
.UMy;ml…kk; p[oˇ_; …xv; t;mlk°it c
b¸p]; b¸fl; b¸vIy;Råj$;å…p c 277
.U/;]I v;t’…ˇˇ_; kW;y; m/ur; ihm;
…pp;s;k;s…pt;ßkfk<@U=t;ph; 278
b[;˜I kpotv˚; c somvLlI srSvtI
m<@Ukp,IR m;<@Uk° Tv;∑^I idVy; mh*W/I 279
170

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

b[;˜I ihm; sr; itˇ_; l`um?R y; c xItl;
kW;y; m/ur; Sv;dup;k;åyu„y; rs;ynI 280
Svy;R SmOitp[{; k⁄œp;<@ümhe ;ßk;s…jt(
…vWxoqJvrhrI t√Nm<@Ukp…,RnI 281
{o,; c {o,pu„pI c flep„u p; c k°…ˇRt;
{o,pu„pI gu®" Sv;dU Â=o„,; v;t…pˇ’t( 282
stI+,lv,; Sv;dup;k; k$(vI c .eidnI
kf;mk;ml;xoqtmkê;sjNtu…jt( 283
suvcRl; sUy.R ˇ_; vrd; bdr;å…p c
sUy;Rvˇ;R r…vp[It;åpr; b[˜sudl
u .R ; 284
suvcRl; ihm; Â=; Sv;dup;k; sr; gu®"
a…pˇl; k$u" =;r; …v∑M.kfv;t…jt( 285
aNy; itˇ_; kW;yo„,; sr; ®=; l`u" k$u"
…nh≤Nt kf…pˇ;ßê;sk;s;®…cJvr;n(
…vSfo$k⁄œmeh;ßyo…n®‘é…mp;<@üt;" 286
vN?y;kkoR$k° devI kNy; yogIêrIit c
n;g·rnR£dmnI …vWk<$…knI tq; 287
bN?y;kkoR$k° l~vI kfnud( v[,xo…/nI
spRdpRhrI tI+,; …vspR…vWh;·r,I 288
m;kúÆ<@k; .U…mvLlI m;kú<@I mOdru ce nI 289
m;kúÆ<@k; k⁄œhrI Ë?v;R/"k;yxo…/nI
…vWdugN| /k;sflI guLmodr…vn;…xnI 290
devd;lI yu ve,I Sy;Tkkú$I c gr;grI
devt;@o vOˇkoxStq; jImUt îTy…p 291
pIt; pr; %rSpxR …vWflI grn;…xnI
devd;lI rse itˇ_; kf;xR"xofp;<@üt;"
n;xye√;mnI tI+,; =yih‘;’…mJvr;n( 292
devd;lIfl' itˇ_˘ ’…mXle„m…vn;xnm(
ß'sn' guLmxUlflmxoRfl' v;t…jTprm( 293
jl…pPpLy….iht; x;rdI xk⁄l;dnI
171

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSy;dnI mTSygN/; l;©lITy…p k°…ˇRt; 294
jl…pPp…lk; ˙¥; c=u„y; xu£l; l`u" 295
s'g;[ ih,I ihm; Â=; rˇ_d;hv[,;ph;
k$up;krs; ®Cy; kW;y; viˆv…ıRnI 296
go…j◊; go…jk; go.I d;…vRk; %rp…,RnI
go…j◊; v;tl; xIt; g[;ih,I kf…pˇnut( 297
˙¥; p[mhe k;s;ßv[,JvrhrI l`u"
koml; tuvr; itˇ_; Sv;dup;krs; SmOt; 298
…vDey; n;gdmnI blmod; …vW;ph;
n;gpu„pI n;gp]; mh;yogeêrIit c 299
bl;mo$; k$u‚Stˇ_; l`u" …pˇkf;ph;
mU]’Cz^v,[ ;n( r=o n;xye∆;lgdR.m( 300
svRgh[ p[xmnI …n"xeW…vWn;…xnI
jy' svR] k⁄®te /nd;sumitp[d; 301
veLlNtro jgit vIrt®" p[…sı" êet;…st;®,…vloihtnIlpu„p"
Sy;∆;ittuLyk⁄smu " x…msU+mp]" Sy;Tk<$k° …vjldexj Ev vO="
302
veLlNtro rse p;kÉ itˇ_StO„,;kf;ph"
mU];`;t;Xm…jd(g;[ hI yo…nmU];…nl;…ˇR…jt( 303
…zKKnI =v’ˇI+,; …z…‘k; `[;,du"%d;
…z‘nI k$uk; ®+y; tI+,o„,;viˆ…pˇ’t(
v;trˇ_hrI k⁄œ…£…mv;tkf;ph; 304
k⁄kN⁄ dr St;m[c@U " sU+mp]o mOdCu zd" 305
k⁄kN⁄ dr" k$u‚Stˇ_o Jvrrˇ_kf;ph"
tNmUlm;{| …n…=¢' vdne mu%xoW˙t( 306
sudxRn; somvLlI c£;◊; m/up…,Rk;
sudxRn; Sv;du®„,; kfxoq;ßv;t…jt( 307
a;%uk,IR Tv;%up,IR p…,Rk; .UdrI.v;
a;%uk,IR k$u‚Stˇ_; kW;y; xItl; l`u"
…vp;kÉ k$uk; mU]kf;my’…mp[,tu ( 308
172

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

myUr;◊…x%; p[oˇ_; shß;ihmR/Cu zd;
nIlk<#…x%; l~vI …pˇXle„m;its;r…jt( 309
îit ≈I…m≈l$kntny≈I…m≈.;v…vr…cte .;vp[k;xe pUv%
R <@º
…m≈p[kr,e
ctuqoR gu@CU y;idvgR" sm;¢"4
aq pu„pvgR"
v; pu…' s pµ' n…lnmr…vNd' mhoTplm(
shßp]' kml' xtp]' k⁄xx
e ym( 1
p˚º®h' t;mrs' s;rs' srsI®hm(
…bsp[snU r;jIvpu„kr;M.o®h;…, c 2
kml' xItl' v<y| m/ur' kf…pˇ…jt(
tO„,;d;h;ß…vSfo$…vWvIspRn;xnm( 3
…vxeWt" …st' pµ' pu<@rIk…mit SmOtm(
rˇ_˘ koknd' Dey' nIl…mNdIvr' SmOtm( 4
/vl' kml' xIt' m/ur' kf…pˇ…jt(
tSm;dLpgu,' …k…çdNy{ˇ_oTpl;idkm( 5
mUln;ldloTf⁄Llflw" smuidt; pun"
p…µnI p[oCyte p[;Dw…bR…sNy;id c s; SmOt; 6
p…µnI xItl; guvIR m/ur; lv,; c s;
…pˇ;sO‘fnu{=U ; v;t…v∑M.k;·r,I 7
s'v…ˇRk; nvdl' bIjkoxStu k…,Rk;
…kÔLk" kÉxr" p[oˇ_o mkrNdo rs" SmOt"
pµn;l' mO,;l' Sy;ˇq; …bs…mit SmOtm( 8
s'v…ˇRk; ihm; itˇ_; kW;y; d;htO$p( ,[ tu (
mU]’Cz^gdu Vy;…/rˇ_…pˇ…vn;…xnI 9
pµSy k…,Rk; itˇ_; kW;y; m/ur; ihm;
mu%vwx¥’Ll~vI tO„,;åßkf…pˇnut( 10
…kÔLk" xItlo vO„y" kW;yo g[;hkoå…ps"
kf…pˇtOW;d;hrˇ_;xoR…vWxoq…jt( 11
173

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

mO,;l' xItl' vO„y' …pˇd;h;ß…jd( gu® 12
dujrR ' Sv;dup;kç StNy;…nlkfp[dm(
s'g;[ ih m/ur' Â=' x;lUkm…p td(g,u m( 13
pµc;·r<yitcr;åVyq; pµ; c x;rd;
pµ;ånu„,; k$u‚Stˇ_; kW;y; kfv;t…jt(
mU]’Cz(X( mxUlflo ê;sk;s…vW;ph; 14
êet' k⁄vly' p[oˇ_˘ k⁄mdu ' kìrv' tq;
k⁄mdu ' …pÆCzl' ≤òG/' m/ur' Ò;id xItlm( 15
k⁄m√u tI kìr…vk; tq; k⁄miu dnIit c 16
s; tu mUl;idsv;R©®Ÿ ˇ_; smuidt; bu/"w
p…µNy; ye gu,;" p[oˇ_;" k⁄miu dNy;í te SmOt;" 17
s*g‚N/k˘ tu kLh;r' hLlk˘ rˇ_sN?ykm(
kLh;r' xItl' g[;ih …v∑‚M. gu® Â=,m( 18
v;·rp,IR k⁄‚M.k; Sy;√;·rmUlI %mU…lk;
xwv;l' jlnIlI Sy;Cz¯vl' jljç tt( 19
v;·rp,IR ihm; itˇ_; l~vI Sv;√I sr; k$u"
doW]yhrI Â=; xo…,tJvrxoW’t( 20
xwv;l' tuvr' itˇ_˘ m/ur' xItl' l`u
≤òG/' d;htOW;…pˇrˇ_Jvrhr' prm( 21
xtp]I t®<yuˇ_; k…,Rk; c;®kÉxr;
mh;k⁄m;rI gN/;!‰; l;=;pu„p; åitmÔul; 22
xtp]I ihm; ˙¥; g[;ih,I xu£l; l`u"
doW]y;ß…j√<y;R k$(vI itˇ_; c p;cnI 23
nep;lI k…qt; tJDw" s¢l; nvm;…lk;
v;sNtI xItl; l~vI itˇ_; doW]y;ß…jt( 24
≈IpdI W$(pd;nNd; v;iWRk° muˇ_bN/n; 25
v;iWRk° xItl; l~vI itˇ_; doW]y;ph;
k,;R…=mu%rogflI tˇwl' td(g,u ' SmOtm( 26
j;itj;RtI c sumn; m;ltI r;jpui]k;
ceitk; ˙¥gN/; c s; pIt; Sv,Rj;itk; 27
174

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

j;tIyug' itˇ_mu„,' tuvr' l`u doW…jt(
…xroå…=mu%dNt;…ˇR…vWk⁄œ;…nl;ß…jt( 28
yU…qk; g…,k;åMbœ; s; pIt; hempu≤„pk;
yUqIyug' ihm' itˇ_˘ k$up;krs' l`u 29
m/ur' tuvr' ˙¥' …pˇfl' kfv;tlm(
v[,;ßmu%dNt;…=…xrorog…vW;phm( 30
c;MpeyíMpk" p[oˇ_ohempu„pí s SmOt"
EtSy k…lk; gN/fleit k…qt; bu/"w 31
cMpk" k$uk‚Stˇ_" kW;yo m/uro ihm"
…vW…£…mhr" ’Cz^kfv;t;ò…pˇ…jt( 32
bk⁄lo m/ugN/í …s'hkÉsrkStq;
bk⁄lStuvroånu„," k$up;krso gu®"
kf…pˇ…vW…ê]’…mdNtgd;ph" 33
…xvmLlI p;xupt Ek;œIlo vko vsu" 34
vkoånu„," k$u‚Stˇ_" kf…pˇ…vW;ph"
yo…nxUltOW;d;hk⁄œxoq;ßn;xn" 35
kdMb" ip[yko nIpo vOˇpu„po h…lip[y"
kdMbo m/ur" xIt" kW;yo lv,o gu®"
sro …v∑M.’{U=" kfStNy;…nlp[d" 36
k⁄Bjko .{t®,I vOˇpu„poåitkÉsr"
mh;sh; k<$k;!‰; nIl;…lk⁄ls'kl
⁄ ; 37
k⁄Bjk" sur…." Sv;du" kW;y;nurs" sr"
i]doWxmno vO„y" xIthˇ;R c s SmOt" 38
mÆLlk; mdyNtI c xIt.I®í .UpdI 39
mÆLlko„,; l`uv„RO y; itˇ_; c k$uk; hret(
v;t…pˇ;SyÎg(Vy;…/k⁄œ;®…c…vWv[,;n( 40
m;/vI Sy;ˇu v;sNtI pu<@^ko m<@koå…p c
aitmuˇ_o …vmuˇ_í k;muko .[mroTsv"
m;/vI m/ur; xIt; l~vI doW]y;ph; 41
kÉtk" sU…ck;pu„po jMbuk" £kcCzd"
175

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

suv,RktÉ k° TvNy; l`up„u p; sug‚N/nI 42
kÉtk" k$uk" Sv;dul`R ‚u Stˇ_" kf;ph"
¨„,; itˇ_rs; Dey; c=u„y; hemkÉtk° 43
…ki˚r;to hemg*r" pItk" pIt.{k" 44
…ki˚r;to ihm‚Stˇ_" kW;yí hreds*
kf…pˇ…pp;s;åßd;hxoWv…m…£mIn( 45
k…,Rk;r" p·rVy;/" p;dpoTpl îTy…p
k…,Rk;r" k$u‚Stˇ_Stuvro xo/no l`u"
rÔn" su%d" xoqXle„m;ßv[,k⁄œ…jt( 46
axoko hempu„pí vÔulSt;m[pLlv"
k˚º…l …p<@pu„pí gN/pu„po n$Stq; 47
axok" xItl‚Stˇ_o g[;hI v<yR" kW;yk"
doW;pcItOW;d;h’…mxoW…vW;ß…jt( 48
aMl;toåMl;$n" p[oˇ_Stq;åMl;tk îTy…p 49
k⁄r<$ko v,Rp„u p" s Evoˇ_o mh;sh"
aMl;$n" kW;yo„," ≤òG/" Sv;duí itˇ_k" 50
swrye k" êetpu„p" swrye " k$s;·rk;
sh;cr" shcr" s c ….Nd(y…p kQyte 51
k⁄r<$koå]pIte Sy;{ˇ_ k⁄rbk" SmOt"
nIle b;,; √yo®ˇ_o d;sI c;ˇRglí s" 52
swyR( " k⁄œv;t;ßkfk<@U…vW;ph"
itˇ_o„,o m/uroånMl" su≤òG/" kÉxrÔn" 53
k⁄Nd' tu k…qt' m;?y' sd;pu„pç tTSmOtm(
k⁄Nd' xIt' l`u Xle„m…xro®‚GvW…pˇ˙t( 54
muck
u N⁄ d" =]vO=…í]k" p[it…v„,uk"
muck
u N⁄ d" …xr"pI@;…pˇ;ß…vWn;xn" 55
itlk" =urk" ≈Im;Npu®WæXz•pu„pk"
itlk" k$uk" p;kÉ rse co„,o rs;yn"
kfk⁄œ…£mINv‚Stmu%dNtgd;Nhret( 56
bN/Uko bN/ujIví rˇ_o m;?y;iˆkoå…p c
176

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

bN/Uk" kf’d( g[;hI v;t…pˇhro l`u" 57
ao@^p„u p' jp; c;q i]sN?y; s;å®,; …st;
jp; s'g;[ ih,I kÉXy; i]sN?y; kfv;t…jt( 58
…sNdUrI rˇ_bIj; c rˇ_pu„p; sukoml;
…sNdUrI …vW…pˇ;ßtO„,;v;≤NthrI ihm; 59
aq;gSTyo v©seno mu…npu„po mu…n&m" 60
ag‚St" …pˇkf…j∞;tu…qRkhro ihm"
Â=o v;tkr‚Stˇ_" p[itXy;y…nv;r," 61
tulsI surs; g[;My; sul.; b¸mÔrI
apetr;=sI g*rI .UtflI devduNd…." 62
tulsI k$uk; itˇ_; ˙¥o„,; d;h…pˇ’t(
dIpnI k⁄œ’Cz^;ßp;êR®‘fv;t…jt(
xuKl; ’„,; c tulsI gu,Sw tuLy; p[k°…ˇRt; 63
m;®toås* m®bko m®Nm®r…p SmOt"
f,I f…,∆kí;…p p[Sqpu„p" smIr," 64
m®d…¶p[do ˙¥StI+,o„," …pˇlo l`u"65
vO…ík;id…vWXle„mv;tk⁄œ…£…mp[,tu (
k$up;krso ®Cy‚Stˇ_o Â=" sug‚N/k" 66
¨ˇ_o dmnko d;Nto mu…npu]Stpo/n"
gN/oTk$o b[˜j$o …vnIt" klp]k" 67
dmnStuvr‚Stˇ_o ˙¥o vO„y" sug‚N/k"
g[h,;d( …vWk⁄œ;ßKledk<@Ui]doW…jt( 68
bbRrI tuvrI tu©I %rpu„p;åjg‚N/k;
p,;RxSt] ’„,e tu ki#Llkk⁄#rº k* 69
t] xuKleåjk" p[oˇ_o v$p]Sttoåpr"
bbRrIi]ty' Â=' xIt' k$u …vd;ih c 70
tI+,' ®…ckr' ˙¥' dIpn' l`up;…k c
…pˇl' kfv;t;ßk<@U’…m…vW;phm( 71
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe …m≈p[kr,e
pçm"
177

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

pu„pvgR" sm;¢"5
aq v$;idvgR"
v$o rˇ_fl" Í©INyg[o/" SkN/jo /[vu "
=IrI vw≈v,o v;so b¸p;do vnSpit" 1
v$" xIto gu®g[;hR I kf…pˇv[,;ph"
v<yoR …vspRd;hfl" kW;yo yo…ndoW˙t( 2
bo…/&" …pPploåêTqílp]o gj;xn"
…pPplo dujrR " xIt"…pˇXle„mv[,;ß…jt(
gu®Stuvrko Â=o v<yoR yo…n…vxo/n" 3
p;rIWoåNy pl;xí k…pcUt" km<@lu"
gdR.;<@" kNdr;l" kpItnsup;êRk* 4
p;rIWo dujrR " ≤òG/" ’…mxu£kfp[d"
fleåMlo m/uro mUle kW;ySv;dum∆k" 5
nNdIvO=oåêTq.ed" p[rohI gjp;dp"
Sq;lIvO=" =yt®" =IrI c Sy;√nSpit" 6
nNdIvO=o l`u" Sv;du‚Stˇ_Stuvr ¨„,k"
k$up;krso g[;hI …vW…pˇkf;ß…jt( 7
¨duMbro jNtuflo yD;©o hemduG/k" 8
¨duMbro ihmo Â=o gu®" …pˇkf;ß…jt(
m/urStuvro v<yoR v[,xo/nrop," 9
k;koduMb·rk; fLguml
R yUj`R nefl;
mlyu" StM.’…ˇˇ_; xItl; tuvr; jyet(
kf…pˇv[,…ê]k⁄œp;<@±vxRk;ml;" 10
Pl=o j$I pkúrI c pkú$I c ‚S]y;m…p 11
Pl=" kW;y" …x…xro v[,yo…ngd;ph"
d;h…pˇkf;ßfl" xoqh; rˇ_…pˇ˙t( 12
…xrIWo .Æ<@lo .<@I .<@Irí kpItn"
xukpu„p" xukt®mOdR pu „u p" xukip[y" 13
…xrIWo m/uroånu„,‚Stˇ_í tuvro l`u"
178

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

doWxoq…vspRfl" k;sv[,…vW;ph" 14
aq =I·rvO=pçk˘ TvKpçkç
Nyg[o/oduMbr;êTqp;rIWPl=p;dp;"
pçwte =I·r,o vO=;SteW;' Tvk™pçvLklm( 15
=I·rvO=; ihm; v<y;R yo…nrogv[,;ph;"
Â=;" kW;y; medofl; …vsp;Rmqn;xn;" 16
xoq…pˇkf;ßfl;" StNy; .¶;‚Sqyojk"
TvKpçk˘ ihm' g[;ih v[,xoq…vspR…jt( 17
teW;' p]' ihm' g[;ih kfv;t;ßnuLl`u
…v∑M.;~m;n…j…ˇˇ_˘ kW;y' l`u le%nm( 18
x;lStu sjRk;Xy;Rêk,Rk;" xSyxMbr"
aêk,R" kW;y" Sy;d( v[,Svedkf…£mIn(
b[›…v{…/b;…/yRyo…nk,Rgd;n( hret( 19
sjRkoåNyoåjk,R" Sy;Cz;lo m·rcp]k" 20
ajk,R" k$u‚Stˇ_" kW;yo„,o Vypohit
kfp;<@ü≈iu tgd;n( mehk⁄œ…vWv[,;n( 21
xLlk° gj.+y; c suvh; sur.I rs;
mhe®,; k⁄Ndu®k° vLlk° c b¸ßv; 22
xLlk° tuvr; xIt; …pˇXle„m;its;r…jt(
rˇ_…pˇv[,hrI pui∑’TsmudI·rt; 23
…x'xp; …pÆCzl; Xy;m; ’„,s;r; c s; gu®
k…pl; swv mu…n…..RSmg.eiR tk°…ˇRt; 24
…x'xp; k$uk; itˇ_; kW;y; xoWh;·r,I
¨„,vIy;R hreNmed" k⁄œ…ê]v…m…£mIn(
b‚St®GVr,d;h;ßbl;s;n( g.Rp;itnI 25
kk⁄.oåjunn;m;:yo ndIsjRí k°…ˇRt"
îN{&vIRrvO=í vIrí /vl" SmOt" 26
k⁄k.⁄ " xItlo ˙¥" =t=y…vW;ß…jt(
medomehv[,;n( h≤Nt tuvr" kf…pˇ˙t( 27
bIjk" pIts;rí pItx;lk îTy…p
179

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

bN/Ukpu„p" ip[yk" sjRkí;sn" SmOt" 28
bIjk" k⁄œvIspR…ê]mehgud …£mIn(
h≤Nt Xle„m;ß…pˇç TvCy" kÉXyo rs;yn" 29
%idro rˇ_s;rí g;y]I dNt/;vn"
k<$k° b;lp]í b¸xLyí y…Dy" 30
%idr" xItlo dNTy" k<@Uk;s;®…cp[,tu ( 31
itˇ_" kW;yo medofl" ’…mmehJvrv[,;n(
…ê]xoq;m…pˇ;ßp;<@ükœ⁄ kf;n( hret( 32
%idr" êets;roåNy kdr" somvLkl"
kdro …vxdo v<yoR mu%rogkf;ß…jt( 33
î·rmedo …v$(%idr" k;lSkN/oå·rmedk"
î·rmed" kW;yo„,o mu%dNtgd;ß…jt(
h≤Nt k<@U…vWXle„m’…mk⁄œ…vWv[,;n( 34
rohItko roihtko rohI d;…@mpu„pk"
rohItk" PlIh`;tI ®Cyo rˇ_p[s;dn" 35
bBbUl" …ki˚r;t" Sy;ÆTki˚r;$" spItk" 36
s Ev k…qtStJDwr;.;W$(pdmoidnI
bBbUl" kfnud( g[;hI k⁄œ…£…m…vW;ph" 37
a·r∑kStu m©Ly" ’„,v,oRåqs;/n"
rˇ_bIj" pItfÉn" fÉ…nlo g.Rp;tn"
a·r∑k‚S]doWflo g[h…jd( g.Rp;tn" 38
pu]jIvo g.Rkro y∑Ipu„poåqs;/k" 39
pu]jIvI gu®vO„R yo g.Rd" Xle„mv;t˙t(
sO∑mU]mlo Â=o ihm" Sv;du" p$u" k$u" 40
î©üdoå©;rvO=í itˇ_kSt;ps&m"
î©üd" k⁄œ.Ut;idg[hv[,…vW…£mIn(
hNTyu„," …ê]xUlfl‚Stˇ_k" k$up;kv;n( 41
…j…©nI …Z…©nI …Z©I su…ny;Rs; p[moidnI 42
…j…©nI m/ur; so„,; kW;y; yo…nxo…/nI
k$uk; v[,˙{ogv;t;tIs;r˙t( p$u" 43
180

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

tm;l ¨ˇ_St;…pCz" k;lSkN/oå…mt&m"
lokSkN/o nIl?vjo nIlt;lí s SmOt"
tm;l" x;lv√º¥o d;h…vSfo$˙t( pun" 44
tU,I tu•k a;pInStu…,k" kCzkStq;
k⁄#rº k" k;Ntlko nNdIvO=í nNdk" 45
tU,I rˇ_" k$u" p;kÉ kW;yo m/uro l`u"
itˇ_o g[;hI ihmo vO„yo v[,k⁄œ;ß…pˇ…jt( 46
.UjpR ]" SmOto .UjíR mIR b¸lvLkl"
.UjoR .Utg[hXle„mk,R®ÆKpˇrˇ_…jt( 47
kW;yo r;=sflí medo…vWhr" pr" 48
pl;x" …k'xk
u " p,oR y…Dyo rˇ_pu„pk"
=;r≈eœo v;tpoqo b[˜vO=" s…m√r" 49
pl;xo dIpno vO„y" sro„,o v[,guLm…jt(
.¶s'/;n’d( doWg[h<yxR" …£mIn( hret( 50
tTpu„p' Sv;du p;kÉ tu k$u itˇ_˘ kW;ykm( 51
v;tl' kf…pˇ;ß’Cz^…jd( g[;ih xItlm(
tO@d± ;hxmk˘ v;trˇ_k⁄œhr' prm( 52
fl' l`U„,' meh;xR"’…mv;tkf;phm(
…vp;kÉ k$uk˘ Â=' k⁄œ' guLmodrp[,tu ( 53
x;Lm…lStu .veNmoc; …pÆCzl; pUr,Iit c
rˇ_pu„p; ‚Sqr;yuí k<$k;!‰; c tU…lnI 54
x;LmlI xItl; Sv;√I rse p;kÉ rs;ynI
Xle„ml; …pˇv;t;ßh;·r,I rˇ_…pˇ…jt( 55
…ny;Rs" x;Lmle" …pCz; x;LmlIve∑koå…p c
moc;ß;vomocrso moc…ny;Rs îTy…p 56
moc;ß;vo ihmo g[;hI ≤òG/o vO„y" kW;yk"
p[v;ihk;åits;r;mkf…pˇ;ßd;hnut( 57
k⁄‚Tst" x;Lm…l p[oˇ_o rocn" kÀ$x;Lm…l
kÀ$x;Lm…lk‚Stˇ_" k$uk" kfv;tnut( 58
.e¥„u ," PlIhj#ry’d(gLu m…vW;ph"
181

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

.Ut;n;h…vbN/;ßmed" xUlkf;ph" 59
/vo /$o n≤Ndt®" ‚Sqro g*ro /urN/r"
/v" xIt" p[mhe ;xR" p;<@ü…pˇkf;ph"
m/urStuvrStSy flç m/ur' mn;k™ 60
/Nv©Stu /nuv=RO o go]vO=" sutje n" 61
/Nv©" kf…pˇ;ßk;s˙ˇuvro l`u"
bOh' ,o bl’{U=" s‚N/’d( v[,rop," 62
krIr" £krIp]o g[‚Nqlo m®.U®h"
krIr" k$uk‚Stˇ_ Sve¥„u ,o .edn" SmOt"
dun;Rmkfv;t;mgrxoqv[,p[,tu ( 63
x;%o$" pItflko .Ut;v;s" %rCzd"
x;%o$o rˇ_…pˇ;xoRv;tXle„m;its;r…jt( 64
v®,o vr," set‚u Stˇ_x;k" k⁄m;rk"
v®," …pˇlo .edIXle„m’Cz^;Xmm;®t;n( 65
…nh≤Nt guLmv;t;ß’mI'ío„,oå…¶dIpn"
kW;yo m/ur‚Stˇ_" k$ukoÂ=ko l`u" 66
k$.I Sv;dup„u pí m/ur,e "u k$M.r"
k$.I tu p[mhe ;xoRn;@Iv[,…vW…£mIn( 67
hNTyu„,; kfk⁄œflI k$U Â=; c k°itRt;
tTfl' tuvr' Dey' …vxeW;Tkfxu£˙t( 68
mo=Stu mo=koå…p Sy;d( golI!ogo…lhStq;
=;r≈eœ" =;rvO=o i√…v/" êet’„,k" 69
mo=k" k$uk‚Stˇ_o g[;Áu„," kfv;t˙t(
…vWmedoguLmk<@Ub‚St®‘é…mxu£nut( 70
…xrIiWk; …$‚<$…nk; dubl
R ;åMbu…xrIiWk;
i]doW…vWk⁄œ;xoRhrI v;·r…xrIiWk; 71
xmI xˇ_⁄fl; tu©; kÉxhN]I …xv;fl;
m'gLy; c tq; l+mI" xmIr" s;å‚Lpk; SmOt; 72
xmI itˇ_; k$u" xIt; kW;y; recnI l`u"
kfk;s.[mê;sk⁄œ;xR" ’…m…jt( SmOt; 73
182

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

s¢p,oR …vx;lTvk™ x;rdo …vWmCzd" 74
s¢p,oR v[,Xle„mv;tk⁄œ;ßjNtu…jt(
dIpn" ê;sguLmfl" ≤òG/o„,Stuvr" sr" 75
it…nx" SyNdno nemI rq&vRÔl
u Stq;
it…nx" Xle„m…pˇ;ßmed"k⁄œp[mhe …jt(
tuvr" …ê]d;hflo v[,p;<@ü’…mp[,tu ( 76
.UmIsho √;rd;®vRrd;®" %rCzd"
.UmIshStu …x…xro rˇ_…pˇp[s;dn" 77
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe …m≈p[kr,e
Wœo v$;idvgR" sm;¢" 6
aq a;m[;idflvgR"
a;m[ítU o rs;lí shk;roåits*r."
k;m;©o m/udtU í m;kNd" …pkvLl." 1
a;m[p„u pmtIs;rkkf…pˇp[mhe nut(
asOGdui∑hr' xIt' ®…c’d( g[;ih v;tlm( 2
a;m' b;l' kW;y;Ml' ®Cy' m;®t…pˇ’t(
t®,' tu tdTyMl' Â=' doW]y;ß’t( 3
a;m[m;m' Tvc;hInm;tpeåit…vxoiWtm(
aMl' Sv;du kW;y' Sy;∫edn' kfv;t…jt( 4
pKv' tu m/ur' vO„y' ≤òG/' blsu%p[dm(
gu® v;thr' ˙¥' v<y| xItm…pˇlm(
kW;y;nurs' viˆXleXmxu£…vvıRnm( 5
tdev vO=sMpKv' gu® v;thr' prm(
m/ur;Mlrs' …k…ç∫ve≤Tpˇp[kop,m( 6
a;m[' ’i]mpKvç t∫ve≤Tpˇn;xnm(
rsSy;MlSy hInStu m;/uy;R∞ …vxeWt" 7
cUiWt' tTpr' ®Cy' blvIyRkr' l`u
xItl' xI`[p;…k Sy;√;t…pˇhr' srm( 8
t{so g;…lto bLyo gu®v;Rthr" sr"
183

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

a˙¥StpR,oåtIv bOh' ," kfvıRn" 9
tSy %<@' gu® pr' rocn' …crp;…k c
m/ur' bOh' ,' bLy' xItl' v;tn;xnm( 10
v;t…pˇhr' ®Cy' bOh' ,' blvıRnm(
vO„y' v,Rkr' Sv;du duG/;m[ gu® xItlm( 11
mNd;nlTv' …vWmJvr' c rˇ_;my' bıgudodr' c
a;m[;ityogo nyn;my' v; kroit tSm;dit t;…n n;¥;t( 12
EtdMl;m[…vWy' m/ur;Mlpr' n tu
m/urSy pr' ne]ihtTv;¥; gu,; yt" 13
xu<#(yM.soånup;n' Sy;d;m[;,;mit.=,e
jIrk˘ v; p[yoˇ_Vy' sh s*vcRlne c 14
pKvSy shk;rSy p$e …vSt;·rto rs"
`mRx„u ko mu¸dRˇ a;m[;vˇR îit SmOt" 15
a;m[;vˇRStOW;CzidR v;t…pˇhr" sr"
®Cy" sUy;|x…u ." p;k;Ll`uí s ih k°…ˇRt" 16
a;m[bIj' kW;y' Sy;Cz¥RtIs;rn;xnm(
ÈWdMlç m/ur' tq; ˙dyd;hnut( 17
a;m[Sy pLlvo ®Cy" kf…pˇ…vn;xn" 18
a;m[;tk" pItní mkú$;m[" kpItn"
a;m[;tmMl' v;tfl' gu„,' ®…c’Tsrm( 19
pKvNtu tuvr' Sv;du rse p;kÉ ihm' SmOtm(
tpR,' Xle„ml' ≤òG/' vO„y' …v∑‚M. bOh' ,m(
gu® bLy' m®≤Tpˇ=td;h=y;ß…jt( 20
r;j;m[∑˚ a;m[;t" k;m;◊o r;jpu]k" 21
r;j;m[' tuvr' Sv;du …vxd' xItl' gu®
g[;ih Â=' …vbN/;?mv;t’Tkf…pˇnut( 22
kox;m[ ¨ˇ_" =u{;m[" ’…mvO=" sukoxk"
kox;m[" k⁄œxoq;ß…pˇv[,kf;ph" 23
tTfl' g[;ih v;tflmMlo„,' gu® …pˇlm(
pKvNtu dIpn' ®Cy' l`U„,' kfv;tnut( 24
184

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

pnx" k<$…kfl" plsoåitbOhTfl"
pns' xItl' pKv' ≤òG/' …pˇ;…nl;phm( 25
tpR,' bOh' ,' Sv;du m;'sl' Xle„ml'.x
O m(
bLy' xu£pd' h≤Nt rˇ_…pˇ=tv[,;n( 26
a;m' tdev …v∑‚M. v;tl' tuvr' gu®
d;h’Nm/ur' bLy' kfmedo…vvıRnm( 27
pnsod(.tU bIj;…n vO„y;…, m/ur;…, c
guÂ…, bı…v$(k;…n sO∑mU];…, s'vdet( 28
m∆; pnsjo vO„yo v;t…pˇkf;ph"
…vxeW;Tpnso vJyoR guæLm….mRNdviˆ…." 29
lk⁄c" z⁄{pnso …lk⁄co @¸…rRTy…p
a;m' lk⁄cmu„,ç gu® …v∑M.’ˇq; 30
m/urí tq;åMlç doWi]tyrˇ_’t(
xu£;…¶n;xn' v;å…p ne]yoriht' SmOtm( 31
supKv' tˇu m/urmMl' c;…nl…pˇ˙t(
kfviˆkr' ®Cy' vO„y' …v∑M.kç tt( 32
kdlI v;r,; moc;åMbus;r;'åxumtIfl;
moc;fl' Sv;du xIt' …v∑‚M. kf’d( gu® 33
≤òG/' …pˇ;ßtO@d± ;h=t=ysmIr…jt(
pKv' Sv;du ihm' p;kÉ Sv;du vO„yç bOh' ,m(
=uˇ„O ,;ne]gd˙Nmehfl' ®…cm;'s’t( 34
m;…,KymTy;RmtO cMpk;¥; .ed;" kdLy; bhvoå…p s≤Nt
¨ˇ_; gu,;Ste„v…/k; .v≤Nt …ndoRWt; Sy;Ll`ut; c teW;m( 35
…c….R$' /endu Gu /' c tq; gor=kkú$I 36
…c….R$' m/ur' Â=' gu® …pˇkf;phm(
anu„,' g[;ih …v∑‚M. pKv' tU„,ç …pˇlm( 37
n;·rkÉlo Î!flo l;©lI kÀcXR W( k
R "
tu©" SkN/flíwv tO,r;j" sd;fl" 38
n;·rkÉlfl' xIt' dujrR ' b‚Stxo/nm(
…v∑‚M. bOh' ,' bLy' v;t…pˇ;ßd;hnut( 39
185

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

…vxeWt" komln;·rkÉl' …nh≤Nt …pˇJvr…pˇdoW;n(
tdev jI,| gu® …pˇk;·r …vd;ih …v∑‚M. mt' ….W‚G." 40
tSy;M." xItl' ˙¥' dIpn' xu£l' l`u
…pp;s;…pˇ…jTSv;du b‚Stxu≤ıkr' prm( 41
n;·rkÉlSy t;lSy %jUrR Sy …xr;'…s tu
kW;y≤òG/m/urbOh' ,;…n guÂ…, c 42
k;…lNd' ’„,bIj' Sy;Tk;…l©ç suvˇul
R m(
k;…lNd' g[;ih ÎÆKpˇ xu£ ˙CzItl' gu®
pKvNtu so„,' s=;r' …pˇl' kfv;t…jt( 43
dx;©ül' tu %bUjR ' kQyNte td(g,u ; aq 44
%bUjR ' mU]l' bLy' koœxu≤ıkr' gu®
≤òG/' Sv;dutr' xIt' vO„y' …pˇ;…nl;phm( 45
teWu y∞;Mlm/ur' s=;rç rs;∫vet(
rˇ_…pˇkr' tˇu mU]’Cz^kr' prm( 46
]pus' k<$…kfl' su/;v;s" suxItlm(
]pus' l`u nIlç nv' tO$K( lmd;h…jt( 47
Sv;du …pˇ;ph' xIt' rˇ_…pˇhr' prm(
tTpKvmMlmu„,' Sy;≤Tpˇl' kfv;tnut(
td(bIj' mU]l' xIt' Â=' …pˇ;ß’Cz^…jt( 48
`or<$" pUgI pUgí guv;k" £mukoåSy tu
fl' pUgIfl' p[oˇ_mu√gº ' c tdI·rtm( 49
pUg' gu® ihm' Â=' kW;y' kf…pˇ…jt(
mohn' dIpn' ®Cym;SyvwrSyn;xnm( 50
a;{| td( guv…R .„y≤Nd viˆÎi∑hr' SmOtm(
‚Sv•' doW]yCzºid Î!m?y' tduˇmm( 51
t;lStu le:yp]" Sy;ˇO,r;jo mho•t" 52
pKv' t;lfl' …pˇrˇ_Xle„m…vvıRnm(
dujrR ' b¸mU]ç tN{;å….„yNdxu£dm( 53
t;lm∆; tu t®," …k…çNmdkro l`u"
Xle„mlo v;t…pˇfl" sòeho m/ur" sr" 54
186

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

t;lj' t®,' toymtIv md’Nmtm(
aMlI.Ut' td; tu Sy;≤Tpˇ’√;tdoW˙t( 55
…bLv" x;Æ<@LyxwlWU * m;lUr≈Ifl;v…p
b;l' …bLbfl' …bLvkkú$I …bLvpe…xk;
g[;ih,I kfv;t;mxUlflI …bLvpeiWk; 56
b;l' …bLvfl' g[;ih dIpn' p;cn' k$u
kW;yo„,' l`u ≤òG/' itˇ_˘ v;tkf;phm( 57
pKv' gu® i]doW' Sy;d( dujrR ' pUitm;®tm(
…vd;ih …v∑M.kr' m/ur' viˆm;Nd(y’t( 58
fleWu p·rpKv' yd( gu,vˇdud;˙tm( 59
…bLv;dNy] …vDeym;m' t≤ı gu,;…/km(
{;=;…bLv…xv;ådIn;' fl' xu„k˘ gu,;…/km( 60
k…pTqStu d…/Tq" Sy;ˇq; pu„pfl" SmOt"
k…pip[yo d…/flStq; dNtx#oå…p c 61
k…pTqm;m' s'g;[ ih kW;y' l`u le%nm(
pKv' gu® tOW;ih‘;xmn' v;t…pˇ…jt(
Sy;dMl' tuvr' k<#xo/n' g[;ih dujrR m( 62
n;r©o n;gr©" Sy;ÊvKsugN/o mu%ip[y" 63
n;r©o m/ur;Ml" Sy;{ocno v;tn;xn"
apr' TvMlmTyu„,' dujrR ' v;t˙t( srm( 64
itNduk" SfÀjk
R " k;lSkN/í;…stk;rk"
Sy;d;m' itNduk˘ g[;ih v;tl' xItl' l`u
pKv' …pˇp[mhe ;ßXle„mfl' m/ur' gu® 65
itNduko yStu k…qto jldo dI`Rp]k" 66
k⁄pIlu" k⁄lk" k;kitNduk" k;kpIluk"
k;kÉNdu…vRWitNduí tq; mkú$itNduk" 67
k⁄pIlu" xItl' itˇ_˘ v;tl' md’Ll`u
pr' Vyq;hr' g[;ih kf…pˇ;ßn;xnm( 68
fleN{; k…qt; nNdI r;jjMbUmhR ;fl;
tq; sur….p]; c mh;jMbUr…p SmOt;
187

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

r;jjMbUfl' Sv;du …v∑‚M. gu® rocnm( 69
=u{jMbu" sU+mp]; n;deyI jljMbuk;
jMbU" s'g;[ ih,I Â=; kf…pˇ;ßd;h…jt( 70
pu…' s ‚S]y;ç kkúN/UbdR rI kol…mTy…p 71
fÉ…nl' k⁄vl' `o<$; s*vIr' bdr' mht(
ajip[y; k⁄h; kolI …vWmo.yk<$k; 72
pCym;n' sum/ur' s*vIr' bdr' mht(
s*vIr' bdr' xIt' .edn' gu® xu£lm( 73
bOh' ,' …pˇd;h;ß=ytO„,;…nv;r,m(
s*vIr' l`u sMpKv' m/ur' kolmuCyte 74
kolNtu bdr' g[;ih ®Cymu„,ç v;t˙t(
kf…pˇkr' c;…p gu® s;rkmI·rtm( 75
kkúN/U" =u{vdr' k…qt' pUvsR ·U r…."
aMl' Sy;T=u{vdr' kW;y' m/ur' mn;k™ 76
≤òG/' gu® c itˇ_ç v;t…pˇ;ph' SmOtm(
xu„k˘ .e¥…¶’Tsv| l`u tO„,;Klm;ß…jt( 77
p[;cIn;mlk˘ lokÉ p;nIy;mlk˘ SmOtm(
p[;cIn;mlk˘ doW]y…jJJvr`;it c 78
sugN/mUl; lvlI p;<@ü" komlvLkl; 79
lvlIflmXm;xR"kf…pˇhr' gu®
…vxd' rocn' Â=' Sv;√Ml' tuvr' rse 80
krmdR" suW,e " Sy;T’„,p;kflStq;
tSm;Ll`ufl; y; tu s; Dey; krmidRk; 81
krmdR√y' Tv;mmMl' gu® tOW;hrm(
¨„,' ®…ckr' p[oˇ_˘ rˇ_…pˇkfp[dm(
tTpKv' m/ur' ®Cy' l`u …pˇsmIr…jt( 82
ip[y;lStu %rSkN/í;ro b¸lvLkl"
r;j;dnSt;pse∑" s•k&/Rn„u p$" 83
c;r" …pˇkf;ßflStTfl' m/ur' gu®
≤òG/' sr' m®≤Tpˇd;hJvrtOW;åphm( 84
188

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

ip[y;lm∆; m/uro vO„y" …pˇ;…nl;ph"
˙¥oåitdujrR " ≤òG/o …v∑M.I c;mvıRn" 85
r;j;dn" fl;?y=o r;jNy; =I·rk;å…p c 86
=I·rk;y;" fl' vO„y' bLy' ≤òG/' ihm' gu®
tO„,;mUCz;Rmd.[;≤Nt=ydoW]y;ß…jt( 87
…vk˚t" ßuv;vO=o g[‚Nql" Sv;duk<$k"
s Ev y=vO=í k<$k° Vy;`[p;d…p
…vk˚tfl' pKv' m/ur' svRdoW…jt( 88
pµbIj' tu pµ;=' g;lo@‰' pµkkú$I
pµbIj' ihm' Sv;du kW;y' itˇ_k˘ gu® 89
…v∑‚M. vO„y' Â=ç g.RsS' q;pk˘ prm(
kfv;tkr' bLy' g[;ih …pˇ;ßd;hnut( 90
m%;•' pµbIj;.' p;nIyfl…mTy…p
m%;•' pµbIjSy gu,Sw tuLy' …v…nidRxte ( 91
Í©;$k˘ jlfl' i]ko,fl…mTy…p 92
Í©;$k˘ ihm' Sv;du gu® vO„y' kW;ykm(
g[;hI xu£;…nlXle„mp[d' …pˇ;ßd;hnut( 93
¨ˇ_˘ k⁄mdu bIjNtu bu/"w kìr…v,Iflm(
.veTk⁄m√u tIbIj' Sv;du Â=' ihm' gu® 94
m/Uko gu@pu„p" Sy;Nm/up„u po m/ußv"
v;np[Sqo m/uœIlo jljeå] m/Ulk" 95
m/Ukpu„p' m/ur' xItl' gu® bOh' ,m(
blxu£kr' p[oˇ_˘ v;t…pˇ…vn;xnm( 96
fl' xIt' gu® Sv;du xu£l' v;t…pˇnut(
a˙¥' h≤Nt tO„,;åßd;hê;s=t=y;n( 97
pÂWk˘ tu p®WmLp;‚Sq c pr;prm(
pÂWk˘ kW;y;Mlm;m' …pˇkr' l`u 98
tTpKv' m/ur' p;kÉ xIt' …v∑‚M. bOh' ,m(
˙¥Ntu …pˇd;h;ßJvr=ysmIr˙t( 99
tUtStUlí pUgí £muko b[˜d;® c
189

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

tUt' pKv' gu® Sv;du ihm' …pˇ;…nl;phm(
tdev;m' gu® srmMlo„,' rˇ_…pˇ’t( 100
d;…@m" krko dNtbIjo loihtpu„pk"
tTfl' i]…v/' Sv;du Sv;√Ml' kÉvl;Mlkm( 101
tˇu Sv;du i]doWfl' tO@d± ;hJvrn;xnm(
˙Tk<#mu%gN/fl' tpR,' xu£l' l`u 102
kW;y;nurs' g[;ih ≤òG/' me/;bl;vhm( 103
Sv;√Ml' dIpn' ®Cy' …k…ç≤Tpˇkr' l`u
aMlNtu …pˇjnkm;m' v;tkf;phm( 104
aq b¸v;r" ·…lso@;'‚ tSy n;m;…n
b¸v;rStu xIt" Sy;du∂;lo b¸v;rk"
xel"u Xle„m;tkí;…p …pÆCzlo .UtvO=k" 105
b¸v;ro …vWSfo$v[,vIspRkœ⁄ nut(
m/urStuvr‚Stˇ_" kÉXyí kf…pˇ˙t( 106
flm;mNtu …v∑‚M. Â=' …pˇkf;ß…jt(
tTpKv' m/ur' ≤òG/' Xle„ml' xItl' gu® 107
py" p[s;dI ktk" ktk˘ tTfl' c tt(
ktkSy fl' ne}y' jl…nmRlt;krm(
v;tXle„mhr' xIt' m/ur' tuvr' gu® 108
{;=;Sv;dufl; p[oˇ_; tq; m/urs;å…p c
mO√Ik; h;r˛r; c goStnI c;…p k°…ˇRt; 109
{;=; pKv; sr; xIt; c=u„y; bOh' ,I gu®"
Sv;dup;krs; Svy;R tuvr; sO∑mU]…v$( 110
koœm;®t’d( vO„y; kfpui∑®…cp[d; 111
h≤Nt tO„,;Jcrê;sv;tv;t;ßk;ml;"
’Cz^;ß…pˇs'mohd;hxoWmd;Tyy;n( 112
a;m; SvLpgu,; guvIR swv;Ml; rˇ_…pˇ’t(
vO„y; Sy;d( goStnI {;=; guvIR c kf…pˇnut( 113
abIj;åNy; SvLptr; goStnIsÎxI gu,"w
{;=; pvRtj; l~vI s;åMl; Xle„m;Ml…pˇ’t(
190

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

{;=; pvRtj; y;Îk™ t;ÎxI krmidRk; 114
.U…m%jUrR Ik; Sv;√I dur;roh;" mOdCu zd;
tq; SkN/fl; k;kkkú$I Sv;dumStk; 115
…p<@%jU·R rk; TvNy; s; dexe p…íme .vet(
%jurR I goStn;k;r; pr√Ip;idh;gt; 116
j;yte p…íme dexe s; zoh;reit k°ˇyRte
%jUrR Ii]ty' xIt' m/ur' rsp;kyo" 117
≤òG/' ®…ckr' ˙¥' =t=yhr' gu®
tpR,' rˇ_…pˇfl' pui∑…v∑M.xu£dm( 118
koœm;®t˙d( bLy' v;≤Ntv;tkf;phm(
Jvr;its;r=uˇ„O ,;k;sê;s…nv;rkm( 119
mdmUCz;Rm®≤Tpˇm¥od(.tU gd;Nt’t(
mhtI>y;' gu,rw Lp;SvLp%jU·R rk; SmOt; 120
%jUrR It®toy' tu md…pˇkr' .vet(
v;tXle„mhr' ®Cy' dIpn' blxu£’t( 121
sulme ;nI tu mOdl
u ; dlhInfl; c s;
sulme ;nI ≈m.[;≤Ntd;hmUCz;Råß…pˇ˙t( 122
v;t;d* v;tvwrI Sy;•e]opmflStq;
v;t;d" ¨„," su≤òG/o v;tfl" xu£’d( gu®" 123
v;t;dm∆; m/uro vO„y" …pˇ;…nl;ph"
≤òG/o„," kf’•e∑o rˇ_…pˇ…vk;·r,;m( 124
mui∑p[m;,' bdr' sev' …s…vitk;flm( 125
sev' smIr…pˇfl' bOh' ,' kf’d( gu®
rse p;kÉ c m/ur' …x…xr' ®…cxu£’t( 126
amOtfl' l`u vO„y' suSv;du ]INhre∂oW;n(
dexWe u muÌl;n;'-b¸l' tLl>yte lokì" 127
pIlug@Ru fl" ß'sI tq; xItfloå…p c
pIlu Xle„msmIrfl' …pˇl' .eid guLmnut(
Sv;du itˇ_ç yTpIlu t•;Tyu„,' i]doW˙t( 128
pIlu" xwl.voå=o$" kpRr;lí k°itRt"
191

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

a=o$ko…p v;t;dsÎx" kf…pˇ’t( 129
bIjpUro m;tul©u o ®ck" flpUrk"
bIjpUrfl' Sv;du rseåMl dIpn' l`u 130
rˇ_…pˇhr' k<#…j◊;˙dyxo/nm(
ê;sk;s;®…chr' ˙¥' tO„,;hr' SmOtm( 131
bIjpUroåpr" p[oˇ_o m/uro m/ukkú$I 132
m/ukkú…$k; Sv;√I rocnI xItl; gu®"
rˇ_…pˇ=yê;sk;sih‘;.[m;ph; 133
Sy;∆MbIro dNtx#o jM.jM.IrjM.l;"
jMbIrmu„,' guvMR l' v;tXle„m…vbN/nut( 134
xUlk;skfoTKlexCzidRt„O ,;åmdoW…jt(
a;SyvwrSy˙TpI@;viˆm;Nd(y…£mIn( hret(
SvLpjMbI·rk; t√ˇO„,;CzidR…nv;·r,I 135
…nMbU" S]I …nMbuk˘ KlIbe …nMbUkm…p k°…ˇRtm(
…nMbUkmMl' v;tfl' dIpn' p;cn' l`u 136
…nMbuk˘ ’…msmUhn;xn' tI+,mMlmudrg[h;phm(
v;t…pˇkfxU…lne iht' k∑n∑®…crocn' prm( 137
i]doWviˆ=yv;trog…npI…@t;n;' …vW…v◊l;n;m(
mNd;nle bıgude p[dye ' …vWU…ck;y;' munyo vd≤Nt 138
…m∑…nMbUfl' Sv;du gu® m;®t…pˇnut( 139
glrog…vW?v'…skfoTKle…x c rˇ_˙t(
xoW;®…ctOW;CzidRhr' bLyç bOh' ,m( 140
kmRr©' …xr;l' c bOhdMl' ®j;krm(
kmRr©' ihm' g[;ih Sv;√Ml' kfv;t˙t( 141
aÆMlk; cu…£k;åMlI c cuk; dNtx#;å…p c
aMl; c …c…çk; …cç; it≤Nt@Ik; c it≤Nt@I 142
aÆMlk;åMl; gu®v;RthrI …pˇkf;ß’t(
pKv; tu dIpnI Â=; sro„,; kfv;tnut( 143
Sy;dMlvetsíu£˘ xtve…/ shßnut(
aMlvetsmTyMl' .edn' l`u dIpnm( 144
192

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

˙{ogxUlguLmfl' …pˇl' lomhWR,m(
Â=' …v<mU]doWfl' PlIhod;vˇRn;xnm( 145
ih‘;ån;h;®…cê;sk;s;jI,Rv…mp[,tu (
kfv;t;my?v'…sCz;gm;'s{vTv’t(
c,k;Mlgu,' Dey' lohsUcI{vTv’t( 146
vO=;Ml' it≤Nt@Ikçcu£˘ Sy;dMlvO=km(
vO=;Mlm;mmMlo„,' v;tfl' kf…pˇlm( 147
pKvNtu gu® s'g;[ ih k$uk˘ tuvr' l`u 148
aMlo„,' rocn' Â=' dIpn' kfv;t’t(
tO„,;åxog[h,IguLmxUl˙{ogjNtu…jt( 149
aMlvetsvO=;MlbOh∆MbIr…nMbuk"ì
cturMl' ih pç;Ml' bIjpUryut.w vR te ( 150
fleWu p·rpKv' yd( gu,vˇdud;˙tm(
…bLv;dNy] …vDeym;m' t≤ı gu,;…/km(
fleWu srs' yTSy;d( gu,vˇdud;˙tm( 151
{;=;…bLv…xv;ådIn;' fl' xu„k˘ gu,;…/km(
fltuLygu,' sv| m∆;nm…p …nidRxte ( 152
fl' ihm;…¶duv;RtVy;lk°$;iddUiWtm(
ak;lj' k⁄.mU Ij' p;k;tIt' n .=yet( 153
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe …m≈p[kr,e
s¢m a;m[;idflvgR" sm;¢" 7
aq;∑mo /;Tv;idvgoRprn;mko
/;tUp/;tursoprsràoprà…vWop…vWvgR"
Sv,| ÂPyç t;m[' c r©' yxdmev c
sIs' l*hç s¢wte /;tvo …g·rsM.v" 1
vlI p…lt %;…lTy k;Xy;RbLy jr;my;n(
…nv;yR deh' d/it nO,;' tı;tvo mt;" 2
pur; …nj;≈mSq;n;' s¢WIR,;' …jt;Tmn;m(
pàI…vRloKy l;v<yl+mIsMp•y*vn;" 3
193

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

kNdpRdpR…v?vStcetso j;tveds"
pitt' yır;pOœe retStıemt;mg;t(
’i]mç;…p .vit t{seN{Sy ve/t" 4
Sv,| suv,| knk˘ ihr<y' hem h;$km( 5
tpnIy' c g;©ºy' kl/*tç k;çnm(
c;mIkr' x;tk⁄M.' tq; k;ˇRSvr' c tt( 6
j;MbUnd' j;tÂp' mh;rjt…mTy…p 7
d;he rˇ_˘ …st' zπde …nkWe k⁄õk
± m⁄ p[.m(
t;rxuLvoÆJZt' ≤òG/' koml' gu® hem st( 8
tCz±vte ' ki#n' Â=' …vv,| sml' dlm(
d;he zπdåe …st' êet' kWe Ty;Jy' l`u Sf⁄$m( 9
suv,| xItl' vO„y' bLy' gu® rs;ynm(
Sv;du itˇ_˘ c tuvr' p;kÉ c Sv;du …pÆCzlm( 10
p…v]' bOh' ,' ne}y' me/;SmOitmitp[dm(
˙¥m;yu„kr' k;≤Ntv;‚Gvxu≤ı‚SqrTv’t(
…vW√y=yoNm;di]doWJvrxoW…jt( 11
bl' svIy| hrte nr;,;' rogv[j;n( poWytIh k;ye
as*:y’∞;…p sd; suv,RmxuımetNmr,ç k⁄y;Rt( 12
asMyõ±m;·rt' Sv,| bl' vIYyRç n;xyet(
kroit rog;n( mOTyu' c tıNy;¥àtStt" 13
i]purSy v/;q;Ry …n…nRmWe …w vRlocnw"
…nrI=y;m;s …xv" £o/en p·rpU·rt" 14
a…¶StTk;lmptˇSykSm;i√locn;t(
tto ®{" sm.vd( vwê;nr îv Jvln( 15
i√tIy;dpt•e];d≈u…bNduStu v;mk;t(
tSm;{jtmuTp•muˇ_kmRsu yojyet( 16
’i]m' c .veˇ≤ı v©;idrsyogt" 17
ÂPy' tu rjt' t;r' cN{k;≤Nt …stp[.m( 18
gu® ≤òG/' mOdu êet' d;he zπde `n=mm(
v,;R!‰' cN{vTSvCz' ÂPy' nvgu,' xu.m(
194

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

ki#n' ’i]m' Â=' rˇ_˘ pItdl' l`u
d;hCzºd`nwn∑R ' ÂPy' du∑' p[k°…ˇRtm( 19
ÂPy' xIt' kW;y;Ml' Sv;dup;krs' srm(
vys" Sq;pn' ≤òG/' le%n' v;t…pˇ…jt(
p[mhe ;idkrog;'í n;xyTy…cr;d( /[vu m( 20
t;r' xrIrSy kroit t;p' …v?v'sn' yCzit xu£n;xm(
vIy| bl' h≤Nt tnoí pui∑' mh;gd;NpoWyit Áxuım( 21
xu£˘ yt( k;…ˇRkyÉ Sy pitt' /r,Itle
tSm;ˇ;m[' smuTp•…mdm;¸" pur;…vd" 22
t;m[m*duMbr' xuLvmudMu brm…p SmOtm(
r…vip[y' MleCzmu%' sUypR y;Ryn;mkm( 23
jp;k⁄smu s˚;x' ≤òG/' mOdu `n=mm(
l*hn;goÆJZt' t;m[' m;r,;y p[xSyte 24
’„,' Â=mitStB/' êetç;…p `n;shm(
l*hn;gyutçeit xuLb' du∑' p[k°…ˇRtm( 25
t;m[' kW;y' m/ur' c itˇ_mMl' c p;kÉ k$u s;rk˘ c
…pˇ;ph' Xle„mhr' c xIt' t{op,' Sy;Ll`u le%nç 26
p;<@Udr;xoRJVrk⁄œk;sê;s=y;n( pInsmMl…pˇm(
xoq' ’…m' xUlmp;kroit p[;¸" pre bOh' ,mLpmett( 27
Eko doWo …vWe t;m[Te vsMyõ±m;·rteå∑te
d;h" Svedoå®…cmUCR z;RKledo reko v…m.[mR " 28
r©' v©' ]pu p[oˇ_˘ tq; …p∞$…mTy…p
=urk˘ …m≈k˘ c;…p i√…v/' v© muCyte 29
¨ˇm' =urk˘ t] …m≈k˘ Tvvr' mtm( 30
r©' l`u sr' Â=mu„,' mehkf…£mIn(
…nh≤Nt p;<@ü' sê;s' c=u„y' …pˇl' mn;k™ 31
…s'ho yq; h‚Stg,' …nh≤Nt tqwv v©oå≤%lmehvgRm(
dehSy s*:y' p[ble≤N{yTv' nrSy pui∑' …vd/;it nUnm( 32
yxd' r©sÎx' rIithetíu tNmtm(
yxd' tuvr' itˇ_˘ xItl' kf…pˇ˙t(
195

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

c=u„y' prm' meh;n( p;<@ü' ê;s' c n;xyet( 33
ÎÇ; .o…gsut;' rMy;' v;su…kStummu oc yt(
vIy| j;tStto n;g" svRrog;ph; nO,;m( 34
sIs' b[›' c vp[' c yoge∑' n;gn;mkm( 35
sIs' r©gu,' Dey' …vxeW;Nmehn;xnm( 36
n;gStu n;gxttuLybl' dd;it Vy;…/' …vn;xyit jIvnm;tnoit
biˆ' p[dIpyit k;mbl' kroit mOTyu' c n;xyit sNttse…vt" s"37
p;kÉn hIn* …kl v©n;g* k⁄œ;…n guLm;'í tq;åitk∑;n(
k<@Upm[ he ;…nls;dxoq.gNdr;dIn( k⁄®t" p[yˇu _* 38
pur; lo…mndwTy;n;' …nht;n;' suryw …Ru /
¨Tp•;…n xrIre>yo loh;…n …v…v/;…n c
lohoåS]I xS]k˘ tI+,' …p<@' k;l;ys;ysI 39
gu®t; Î!toTKled" kXml' d;hk;·rt;
aXmdoW" sudgu NR /o doW;" s¢;ysSy tu 40
loh' itˇ_˘ sr' xIt' m/ur' tuvr' gu®
Â=' vySy' c=u„y' le%n' v;tl' jyet( 41
kf˘ …pˇ' gr' xUl' xoq;xR" PlIhp;<@üt;"
medomeh’mIn( k⁄œ' tÆTkØ' t√dev ih 42
W<!Tvk⁄œ;mymOTyud' .ved( ˙{ogxUl* k⁄®teåXmrIç
n;n;®j;n;ç tq; p[kop' kroit ˙Ll;smxuılohm( 43
jIvh;·r mdk;·r c;ys' cedxu≤ımds'S’t' /[vu m(
p;$v' n tnute xrIrkÉ d;®,;' ˙id ®j;ç yCzit 44
kÀ„m;<@' itltwlç m;W;•' r;…jk;' tq;
m¥Mlrs' c;…p TyjeLlohSy sevk" 45
=m;.OÆCz%r;k;r;<y©;NyMlen le…pte
l*he Syuy]R sU+m;…, tTs;rm…./Iyte
l*h' s;r;◊y' hNy;d( g[h,Imits;rkm( 46
aı| sv;R©j' v;t' xUl' c p·r,;mjm(
zid| c pIns' …pˇ' ê;s' k;s' Vypohit 47
yTp;]e n p[srit jle twl…vNdu" p[t¢e
196

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

ih©ügNR /' Tyjit c …nj' itˇ_t;' …nMbvLk"
t¢' duG/' .vit …x%r;k;rk˘niw t .U…m'
’„,;©" Sy;t( sjlc,k" k;Ntloh'tduˇ_m( 48
guLmodr;xR"xUl;mm;mv;t' .gNdrm(
k;ml;xoqk⁄œ;…n =y' k;Ntmyo hret( 49
PlIh;nmMl…pˇç y’∞;…p …xro®jm( 50
sv;Rn( rog;n( …vjyte k;Ntloh' n s'xy"
bl' vIy| vpu"pui∑' k⁄®teå…¶ …vvıRyte ( 51
?m;ym;nSy lohSy ml' m<@Ur muCyte
loh…s'h;…nk; …kØI …s'h;nç …ng¥te
yLloh' yd(g,u p' o[ ˇ_˘ tÆTkØm…p td(g,u m( 52
s¢op/;tv" Sv,Rm;…=k˘ t;rm;…=k˘
tuTq' k;'Sy' c rIití …sNdUrç …xl;jtu 53
¨p/;tuWu sveWR u tˇı;tug,u ; a…p
s≤Nt …kNTveWu te g*,;Stˇd'x;Lp.;vt" 54
Sv,Rm;…=km;:y;t' t;pIj' m/um;…=km( 55
t;Py' m;…=k/;tuí m/u/;tuí s SmOt"
…k…çTsuv,| s;ihTy;TSv,Rm;…=kmI·rtm( 56
¨p/;tu" suv,RSy …k…çTSv,Rg,u ;‚Nvtm(
tq; c k;çn;.;ve dIyte Sv,Rm;…=km( 57
…kNtu tSy;nukLpTv;ÆTk…çdUngu,;Stt"
n kÉvl' Sv,Rg,u ; vˇRNte Sv,Rm;…=kÉ 58
{Vy;NtrSy s'sg;RTsNTyNyeå…p gu,; yt"
suv,Rm;…=k˘ Sv;du itˇ_˘ vO„y' rs;ynm( 59
c=u„y' b‚St®‘⁄œp;<@ümhe …vWodr;n(
axR" xoq' …vW' k<@U' i]doWm…p n;xyet( 60
mNd;nlTv' blh;…nmug;[ ' …v∑‚M.t;' ne]gd;Nsk⁄œ;n(
tqwv m;l;' v[,pU…vRk;' c kroit t;pIjmxuımett( 61
t;rm;…=kmNyˇu t∫ve{jtopmm(
…k…ç{jts;ihTy;ˇ;rm;…=kmI·rtm( 62
197

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

anukLpty; tSy tto hIngu,;" SmOt;"
n kÉvl' ÂPygu,; yt" Sy;ˇ;rm;…=km( 63
Sv;du p;kÉ rse …k…ç…ˇˇ_˘ vO„y' rs;ynm(
c=u„y' v‚St®‘⁄œp;<@ümhe …vWodr;n(
axR" xoq' =y˚<@U' i]doWm…p n;xyet( 64
mNd;nlTv' blh;…nmug;[ ' …v∑‚G.t;' ne]gd;Nsk⁄œ;n(
tqwv m;l;' v[,pU…vRk;ç kroit t;pIj…mdç t√t( 65
tuTq' …vtu•k˘ c;…p …x≤%g[Iv' myUrkm(
tuTq' t;m[op/;tuihR …k…çˇ;m[,e t∫vet( 66
…k…çˇ;m[g,u ' tSm;√+ym;,gu,' c tt(
tuTqk˘ k$uk˘ =;r' kW;y' v;mk˘ l`u 67
le%n' .edn' xIt' c=u„y' kf…pˇ˙t(
…vW;Xmk⁄œk<@Ufl' %pRr' c;…p tÌu,m( 68
t;m[]pujm;:y;t' k;'Sy' `oW' c k˘skm(
¨p/;tu.vR Te k;'Sy' √yoStr…,r©yo" 69
k;'SySy tu gu,; Dey;" Svyo…nsÎx;jnw"
s'yogjp[.;ve, tSy;Nyeå…p gu,;" SmOt;" 70
k;'Sy' kW;y' itˇ_o„,' le%n' …vxd' srm(
gu® ne]iht' Â=' kf…pˇhr' prm( 71
…pˇl' Tv;rkÀ$' Sy;d;ro rIití kQyte
r;jrIitb[˜R rIit" k…pl; …p©l;…p c 72
rIitrPyup/;tu" Sy;ˇ;m[Sy yxdSy c
…pˇlSy gu,; Dey;" Svyo…nsÎx; jnw" 73
s'yogjp[.;ve, tSy;PyNye gu,;" SmOt;" 74
rIitk;yugl' Â=' itˇ_ç lv,' rse
xo/n' p;<@ürogfl' ’…mfl' n;itle%nm( 75
…sNdUr' rˇ_re,íu n;gg.Rí sIsjm(
sIsop/;tu" …sNdUr' gu,Sw tTsIsvNmtm( 76
s'yogjp[.;ve, tSy;Nyeå…p gu,;" SmOt;"
…sNdUrmu„,' vIspRkœ⁄ k<@U…vW;phm(
198

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

.¶sN/;njnn' v[,xo/nrop,m( 77
…nd;`e `mRsNt¢; /;tus;r' /r;/r;"
…ny;RsvTp[mçu ≤Nt tÆCzl;jtu k°…ˇRtm( 78
s*v,| r;jt' t;m[m;ys' t∞tu…vR/m(
…xl;jTvi{jtu c xwl…ny;Rs îTy…p 79
gwrye mXmj' c;…p …g·rj' xwl/;tujm(
…xl;j' k$u itˇ_o„,' k$up;k˘ rs;ynm( 80
zπid yogvh' h≤Nt kfmeh;Xmxkúr;"
mU]’Cz^÷ =y' ê;s' v;t;x;|…s c p;<@üt;m( 81
apSm;r' tqoNm;d' xoqk⁄œodr’mIn( 82
s*v,| tu jp;pu„pv,| .vit t{s;t(
m/ur' k$u itˇ_˘ c xItl' k$up;…k c 83
r;jt' p;<@ür' xIt' k$uk˘ Sv;dup;…k c
t;m[' myUrk<#;.' tI+,mu„,' c j;yte 84
l*h' j$;yup=;.' s…ˇˇ_˘ lv,' .vet(
…vp;kÉ k$uk˘ xIt' sv| ≈eœmud;˙tm( 85
rs;yn;…qR….loRk"ì p;rdo rSyte yt"
tto rs îit p[oˇ_" s c /;tur…p SmOt" 86
…xv;©;Tp[Cyut' ret" pitt' /r,Itle
t∂ºhs;rj;tTv;Cz⁄KlmCzm.U∞ tt( 87
=e].edne …vDey' …xvvIy| ctu…vR/m(
êet' rˇ_˘ tq; pIt' ’„,' tˇu .veT£m;t(
b[;˜," =i]yo vwXy" xU{í %lu j;itt" 88
êet' xSt' ®j;' n;xe rˇ_˘ …kl rs;yne
/;tuv;de tu tTpIt' %e gt* ’„,mev c 89
p;rdo rs/;tuí rseN{í mh;rs" 90
cpl" …xvvIyRí rs" sUt" …xv;◊y"
p;rd" W@±rs" ≤òG/‚S]doWflo rs;yn" 91
yogv;hI mh;vO„y" sd; Îi∑blp[d"
sv;Rmyhr" p[oˇ_o …vxeW;TsvRkœ⁄ nut( 92
199

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

SvSqo rso .ved( b[˜; bıo Deyo jn;dRn"
r…Ôt" k;…mtí;…p s;=;∂ºvo mheêr" 93
mUÆCz≥to hrit ®j' bN/nmnu.yU %e git' k⁄®te
ajrIkroit ih mOt" koåNy k®,;åkr" sUt;t( 94
as;?yo yo .ve{ogo ySy n;‚St …c…k‚Tstm(
rseN{o h≤Nt t' rog' nrk⁄Ôrv;…jn;m( 95
ml' …vW' viˆ…g·rTvc;pl' nws…gRk˘ doWmux≤Nt p;rde
¨p;…/j* √* ]pun;gyogj* doW* rseN{e k…qt* munIêrw" 96
mlen mUCz;R mr,' …vWe, d;hoå…¶n; k∑tr" xrIre
dehSy j;@‰' …g·r,; sd; Syuí;çLyto vIyR˙ití pus' ;m(
v©ºn k⁄œ' .ujgen W<!o .vedtoås* p·rxo/nIy" 97
viˆ…vRW' ml' ceit mu:y; doW;S]yo rse
Ete k⁄v≤R Nt sNt;p' mOit' mUCz;| nO,;' £m;t( 98
aNyeå…p k…qt; doW; ….W‚G." p;rde yid
tq;åPyete ]yo doW;hr,Iy; …vxeWt" 99
s'Sk;rhIn' %lu sUtr;j' y" sevte tSy kroit b;/;m(
dehSy n;x' …vd/;it nUn' k∑;'í rog;Ônye•r;,;m( 100
gN/o ih©ülm.[t;lk…xl;" ßotoåÔn' $˚,'
r;j;vtRkcuMbk* Sf…$ky; xƒ" %$I gw·rkm(
k;sIs' rsk˘ kpdR…skt;bol;í k⁄˚œk˘
s*r;∑^I c mt; amI ¨prs;" sUtSy …k…çd(g,u "w 101
ih©ül' drd' MleCz…m©ül' cU,pR ;rdm(
drd‚S]…v/" p[oˇ_ím;Rr" xuktu<@k" 102
h'sp;dStOtIy" Sy;d( gu,v;nuˇroˇrm( 103
cm;Rr" xuKlv,R" Sy;Ts pIt" xuktu<@k"
jp;k⁄smu s˚;xo h'sp;do mhoˇm" 104
itˇ_˘ kW;y' k$u ih©ül' Sy;•e];myfl' kf…pˇh;·r
˙Ll;sk⁄œJvrk;ml;í PlIh;mv;t* c gr' …nh≤Nt 105
¨?vRp;tnyuKTy; tu @m®y']p;…ctm(
ih©ül' tSy sUt' tu xuımev n xo/yet( 106
200

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

êet√Ipe pur; deVy;" £°@NTy; rjs;åPlutm(
dukl
À ' ten vS]e, ò;t;y;" =IrnIr/* 107
p[stO ' y{jStSm;d(gN/k" sm.Uˇt"
gN/ko g;‚N/kí;…p gN/p;W;, îTy…p 108
s*g‚N/kí k…qto b…lbRlrsoå…p c
ctu/;R gN/k" p[oˇ_o rˇ_" pIt" …stoå…st" 109
rˇ_o hem…£y;sUˇ_" pItíwv rs;yne
v[,;idlepne êet" ’„," ≈eœ" sudl
u .R " 110
gN/k" k$uk‚Stˇ_o vIyoR„,Stuvr" sr"
…pˇl" k$uk" p;kÉ jNtuk<@U…vspR…jt(
h≤Nt k⁄œ=yPlIhkfv;t;n( rs;yn" 111
axo…/to gN/k Ev k⁄œ' kroit t;p' …vWm' xrIre
s*:y' c Âp' c vl' tq*j" xu£˘ …nhNTyev kroit c;ßm( 112
pur; v/;y vO]Sy v…j[,; vj[mdu /( tO m(
…vSf⁄…l©;SttStSy ggne p·rsipRt;" 113
te …npet`u nR ?v;n;ÆCz%reWu mhI.Ot;m(
te>y Ev smuTp•' tˇiÌ·rWu c;.[km( 114
t√j[' vj[j;tTv;d.[m.[rvo∫v;t(
ggn;TS%…lt' ySm;Ìgn' c tto mtm( 115
…vp[=i]y…v$(x{U .ed;ˇTSy;∞tu…vR/m(
£me,vw …st' rˇ_˘ pIt' ’„,' c v,Rt" 116
p[xSyte …st' t;re rˇ_˘ tˇu rs;yne
pIt' hem…n ’„,' tu gdeWu &tyeå…p c 117
…pn;k˘ ddurR ' n;g' vj[' ceit ctu…vR/m(
mu∞Ty¶* …v…n…=¢' …pn;k˘ dlsçym( 118
aD;n;∫=,' tSy mh;k⁄œp[d;ykm(
dudrR ' Tv…¶…n…=¢' k⁄®te dudrR ?v…nm( 119
golk;Nb¸x" ’Tv; s Sy;NmOTyupd[ ;yk"
n;g' tu n;gvä◊* fÀTk;r' p·rmuçit 120
t∫…=tmvXy' tu …vd/;it .gNdrm(
201

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

vj[' tu vj[v…ˇ∑eˇ•;¶* …v’it' v[jte ( 121
sv;R.We[ u vr' vj[' Vy;…/v;ıRKymOTyu˙t( 122
a.[mˇu rxwloTq' b¸sÊv' gu,;…/km(
d…=,;i{.v' SvLpsTvmLpgu,p[dm( 123
a.[' kW;y' m/ur' suxItm;yu„kr' /;tu…vvıRn' c
hNy;…T]doW' v[,mehk⁄∑PlIhodrg[‚Nq…vW’mI'í 124
rog;Nh≤Nt {!yit vpuvIRyvR ≤O ı' …v/ˇe
t;®<y;!‰' rmyit xt' yoiWt;' …nTymev
dI`;Ry„u k;Ônyit sut;‚Nv£mw" …s'htuLy;n(
mOTyo.IRit' hrit stt' seVym;n' mOt;.[m( 125
pI@;' …v/ˇe …v…v/;' nr;,;' k⁄œ' =y' p;<@ügd' c xoqm(
˙Tp;êRpI@;' c kroTyxuım.[' Tv…sı' gu® t;pd' Sy;t( 126
h·rt;l' tu t;l' Sy;d;l' t;lk…mTy…p
h·rt;l' i√/; p[oˇ_˘ p];:y' …p<@s'Dkm( 127
tyor;¥' gu,"w ≈eœ' tto hIngu,' prm(
Sv,Rv,| gu® ≤òG/' sp]' c;.[p]vt( 128
p];:y' t;lk˘ …v¥;d( gu,;!‰' t{s;ynm(
…n„p]' …p<@sÎx' SvLpsÊv' tq; gu® 129
S]Ipu„ph;rk˘ SvLpgu,' t≤Tp<@t;lkm(
h·rt;l' k$u ≤òG/' kW;yo„,' hrei√Wm(
k<@Ukœ⁄ ;Syrog;ßkf…pˇkcv[,;n( 130
hrit c h·rt;l' c;®t;' dehj;t;'
sOjit c b¸t;pç;©s˚ocpI@;m(
…vtrit kfv;t* k⁄œrog' …vd?y;t(
îdm…xtmxuı' m;·rt' c;PysMyk™ 131
mn"…xl; mnogu¢; mno◊; n;g…ji◊k;
nwp;lI k⁄n$I gol; …xl; idVy*W…/" SmOt; 132
mn"…xl; gu®vR<y;R sro„,; le%nI k$u"
itˇ_; ≤òG/; …vWê;sk;s.Utkf;ßnut( 133
mn" …xl; mNdbl' kroit jNtu' /[vu ' xo/nmNtre, ml;nubN/' …kl
202

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

mU]ro/' sxkúr' ’Cz^gd' c k⁄y;Rt( 134
aÔn' y;mun' c;…p k;pot;Ôn…mTy…p
tˇu ßotoåÔn' ’„,' s*vIr' êetmI·rtm( 135
vLmIk…x%r;k;re ….•mÔns…•.m(
`O∑' tu gw·rk;k;rmetTßotoåÔn' SmOtm( 136
ßotoåÔnsm' Dey' s*vIr' tˇu p;<@ürm(
ßotoåÔn' SmOt' Sv;du c=u„y' kf…pˇnut( 137
kW;y' le%n' ≤òG/' g[;ih CzidR…vW;phm(
…s?m=y;ß˙CzIt' sevnIy' sd; bu/"w 138
ßotoåÔngu,;" sveR s*vIreå…p mt; bu/"w
…kNtu √yorÔnyo" ≈eœ' ßotoåÔn' SmOtm( 139
$˚,oå…¶kro Â=" kfflo v;t…pˇ’t( 140
Sf$I c Sf…$k; p[oˇ_; êet; xu.;[ c r©d;
Î!r©; r©Î!; r©;©;…p c kQyte 141
Sf…$k; tu kW;yo„,; v;t…pˇkfv[,;n(
…nh≤Nt …ê]vIsp;Rn( yo…ns˚ock;·r,I 142
r;j;vˇoR nOp;vˇoR r;jNy;vˇRkStq;
a;vˇRm…,s'Dí Á;vˇoRå…p tqwv c 143
r;j;vˇ| k$u‚Stˇ_" …x…xr" …pˇn;xn"
r;j;vˇR" p[mhe flXzidRih‘;…nv;r," 144
cuMbk" k;Ntp;W;,oåySk;Nto l*hkWRk"
cuMbko le%n" xIto medo…vWgr;ph" 145
gw·rk˘ rˇ_/;tuí gwrye ' …g·rj' tq;
suv,Rg·w rk˘ TvNyˇto rˇ_tr' ih tt( 146
gw·rki√ty' ≤òG/' m/ur' tuvr' ihmm(
c=u„y' d;h…pˇ;ßkfih‘;…vW;phm( 147
%…$k; ki#nI c;…p le%nI c …ng¥te
%$I d;h;ß…jCzIt; m/ur; …vWxoq…jt( 148
lep;detÌu,; p[oˇ_; .…=t; mO…ˇk;sm;
%$I g*r%$I √º c gu,Sw tuLye p[k°…ˇRte 149
203

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

b;luk; …skt; p[oˇ_; xkúr; retj;å…p c
v;luk; le%nI xIt; v[,or"=tn;…xnI 150
%pRrI tuTqk˘ tuTq;dNyˇ{sk˘ SmOtm(
ye gu,;StuTqkÉ p[oˇ_;Ste gu,; rskÉ SmOt; 151
k;xIx' /;tuk;xIx' p;'xk
u ;xIx…mTy…p
tdev …k…çTpIt' tu pu„pk;xIxmuCyte 152
k;xIxmMlmu„,' c itˇ_ç tuvr' tq;
v;tXle„mhr' kÉXy' ne]k<@U…vWp[,tu (
mU]’Cz^;XmrI…ê]n;xn' p·rk°…ˇRtm( 153
s*r;∑^I tuvrI k;lI mOˇ;lksur;∑^je 154
a;!k° c;…p s; :y;t; mOTò; c surmO…ˇk;
Sf…$k;y;gu,;" sveR s*r;∑^‰; a…p k°…ˇRt;" 155
mONmOd; mO…ˇk; mOTò; =e]j; ’„,mO…ˇk;
’„,mOt( =td;h;ßp[drXle„m…pˇnut( 156
p˚Stu jlkLkí culk
u " kdRmo ml"
…c…kl" p…lto {;p" pllí …nW√r"
kdRmo d;h…pˇ;ßxoqfl" xItl" sr" 157
kpdRko vr;$í kpdIR c vr;…$k;
k,Rß;v;…¶m;Nd(yflI …pˇ;ßkfn;…xnI 158
xƒ" smu{j" kMbu" sun;d" p;vn?v…n"
xƒo ne}yo ihm" xIto l`u" …pˇkf;ß…jt( 159
bolgN/rsp[;,…p<@goprs;" sm;"
bol' rˇ_hr' xIt' me?y' dIpnp;cnm(
m/ur' k$u itˇ_˘ c d;hSvedi]doW…jt(
Jvr;pSm;rk⁄œfl' g.;Rxy…vxu≤ı’t( 160
ihmvTp;d…x%re kõ±kœ⁄ mupj;yte
t]wk˘ rˇ_k;l' Sy;ˇdNy∂<@k˘ SmOtm( 161
pItp[.' gu® ≤òG/' ≈eœ' kõ±kœ⁄ m;idmm(
Xy;m' pIt' l`u Tyˇ_sÊv' ne∑' tq;å<@km( 162
kõ±k∑⁄ ' k;kk⁄œ' c …vr©' kolk;k⁄lm( 163
204

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

kõ±kœ⁄ ' recn' itˇ_˘ k$U„,' v,Rk;rkm(
’…mxoqodr;?m;nguLm;n;hkf;phm( 164
/n;…qRno jn;"sveR rmNteå‚Sm•tIv yt(
tto rà…mit p[oˇ_˘ xBdx;S]…vx;rdw" 165
rà' KlIbe m…," pu…' s ‚S]y;m…p …ng¥te
tˇu p;W;,.edoå‚St muˇ_;id c tduCyte 166
rà' g;®Tmt' pu„pr;go m;…,Kymev c
îN{nIlí gomedStq; vwdyU …R mTy…p
m*…ˇ_k˘ …v&míeit rà;Nyuˇ_;…n vw nv 167
muˇ_;fl' hIrk˘ c vwdyU | pµr;gkm( 168
pu„pr;g' c gomed' nIl' g;®Tmt' tq;
p[v;lyuˇ_;Nyet;…n mh;rà;…n vw nv 169
hIrk" pu…' s vj[oåS]I cN{o m…,vrí s"
s tu êet" SmOto …vp[o loiht" =i]y" SmOt"
pIto vwXyoå…st" xU{ítuv,R ;RTmkí s" 170
rs;yne mto …vp[" svR…s≤ıp[d;yk"
=i]yo Vy;…/…v?v'sI jr;mOTyuhr" SmOt" 171
vwXyo /np[d" p[oˇ_Stq; dehSyd;!‰R’t(
xU{o n;xyit Vy;/In( vy"StM.' kroit c 172
aq puS' ]Inpus' k.ed;t( i]…v/Sy tSy
puS' ]Inpus' k;nIh l=,Iy;…n l=,w"
suvˇO ;" flsMpU,;RStejoyuˇ_; bOhˇr;" 173
pu®W;Ste sm;:y;t; re%;…vNdu …vv…jRt;"
re%;…vNdusm;yuˇ_;" W@ß;Ste ‚S]y" SmOt;" 174
i]ko,;í sudI`;RSte …vDey;í npus' k;"
teWu Syu" pu®W;" ≈eœ; rsbN/nk;·r," 175
‚S]y" k⁄v≤R Nt k;ySy k;≤Nt' S]I,;' su%p[d;"
npus' k;STvvIy;R" Syurk;m; sTvv…jRt;"176
‚S]y" S]I>y" p[d;tVy;" KlIb' KlIbe p[yojyet(
sve>R y" svRd;dey;" pu®W; vIyRv/Rn;" 177
205

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

axuı' k⁄®te vj[' k⁄œ' p;êRVyq;' tq;
p;<@üt;' p©ülTv' c tSm;Ts'xo?y m;ryet( 178
a;yu" pui∑' bl' vIy| v,| s*:y' kroit c
se…vt' svRrogfl' mOt' vj[' n s'xy" 179
g;®Tmt' mrktmXmg.oR h·rNm…," 180
m;…,Ky' pµr;g" Sy;Czo,ràç loihtm( 181
pu„pr;go mÔum…," Sy;√;cSpitvLl." 182
nIl' tqeN{nIlç gomed" pItràkm( 183
vwdyU | dUrj' rà' Sy;TkÉtgu h[ vLl.m( 184
m*…ˇ_k˘ x*itˇ_˘ muˇ_; tq; muˇ_;flç tt(
xu…ˇ_" xƒo gj" £o@" f,I mTSyí ddurR "
ve,ru te e sm;:y;t;StJDwm*R…ˇ_kyony"
m*…ˇ_t' xItl' vO„y' c=u„y' blpui∑dm( 185
pu…' s KlIbe p[v;l" Sy;Tpum;nev tu …v&m" 186
rà;…n .…=t;…n Syum/R ru ;…, sr;…, c
c=u„y;…, c xIt;…n …vWfl;…n /Ot;…n c
m©Ly;…n mnoD;…n g[hdoWhr;…, c 187
…k' rà' kSy g[hSy p[Iitk;·rTven doWhr' .vtIit p[Xne
tduˇrm;h¯ ràm;l;y;m(
m;…,Ky' tr,e" suj;tmml' muˇ_;fl' xItgo
m;Rhye Sy tu …v&mo …ngidt" s*MySy g;®Tmtm(
devJe ySy c pu„pr;gmsur;c;yRSy vj[' xne
nIRl' …nmRlmNyyo…nRgidte gomedvwdyU k
R É 188
¨prà;…n k;cí kpUrR ;Xm; tqwv c
muˇ_;xu…ˇ_Stq; xƒ îTy;dI…n b˛Ny…p 189
gu,; yqwv rà;n;mupràeWu te tq;
…kNtu …k…çˇto hIn; …vxeWoåymud;˙t" 190
…vW' tu grl" =ve@StSy .ed;nud;hre
vTsn;." sh;·r{" sˇ_⁄kí p[dIpn"
s*r;i∑^k" Í…©kí k;lkÀ$Stqwv c
206

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

h;l;hlo b[˜pu]o …vW.ed; amI nv 191
…sNduv;rsÎKp]o vTsn;>y;’itStq;
yTp;êeR n trovO≤R ıvRTsn;." s .;iWt" 192
h·r{;tuLymUlo yo h;·r{" s ¨d;˙t" 193
yd(g‚[ Nq" sˇ_⁄knÉ vw pU,mR ?y" s sˇ_⁄k" 194
v,Rto loihto y" Sy;∂Ii¢m;n( dhnp[."
mh;d;hkr" pUv"Rw k…qt' s p[dIpn" 195
sur;∑^…vWye y" Sy;Ts s*r;i∑^k ¨Cyte 196
y‚Smn( goÍ©kÉ bıe duG/' .vit loihtm(
s Í…©k îit p[oˇ_o {VytÊv…vx;rdw" 197
dev;surr,e devhw tR Sy pOqmu ;…ln"
dwTySy ®…/r;∆;tSt®rêTqs…•."
…ny;Rs" k;lkÀ$oåSy mu…n…." p·rk°…ˇRt"
soåih=e]e Í©vere ko˚,e mlye .vet( 198
goStn;.flo guCzSt;lp]CzdStq;
tejs; ySy dÁNte smIpSq; &m;dy"
as* h;l;hlo Dey" …k‚„kN/;y;' ihm;lye
d…=,;‚B/t$e dexe ko˚,eå…p c j;yte 199
v,Rt" k…plo y" Sy;ˇq; .vit s;rt"
b[˜pu]" s…vDeyo j;yte mly;cle 200
b[;˜," p;<@ürSteWu =i]yo loihtp[."
vwXy" pItoå…st" xU{o …vW ¨ˇ_ítu…vR/" 201
rs;yne …vW' …vp[' =i]y' dehpu∑ye
vwXy' k⁄œ…vn;x;y xU{' d¥;√/;y ih 202
…vW' p[;,hr' p[oˇ_˘ Vyv;…y c …vk;…x c
a;¶ey' v;tkf˙¥ogv;ih md;vhm( 203
tdev yu…ˇ_yuˇ_˘ tu p[;,d;…y rs;ynm(
yogv;ih i]doWfl' bOh' ,' vIyRvıRnm( 204
ye dug,Ru ; …vWeåxuıe te SyuhIRn; …vxo/n;t(
tSm;i√W' p[yogeWu xo/…yTv; p[yojyet( 205
207

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

akú=Ir' òuhI=Ir' l;©lI krvIrk"
guÔ;åihfÉno /ˇUr" s¢op…vWj;ty" 206
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe …m≈p[kr,e
a∑m" /;Tv;idvgR" sm;¢" 8
aq nvmo /;NyvgR"
x;…l/;Ny' v[Iih/;Ny' xUk/;Ny' tOtIykm(
…xMbI/;Ny' =u{/;Ny…mTyuˇ_˘ /;Nypçkm( 1
x;lyo rˇ_x;Ly;¥; v[Ihy" Wi∑k;dy"
yv;idk˘ xUk/;Ny' mudg( ;¥'…x‚Mb/;Nykm(
kõ±Gv;idk˘ =u{/;Ny' tO,/;Nyç tTSmOtm( 2
k<@nen …vn; xuKl; hwmNt;" x;ly" SmOt;"3
rˇ_x;…l sklm" p;<@ük" xk⁄n;˙t"
sugN/k" kdRmko mh;x;…lí dUWk" 4
pu„p;<@k" pu<@rIkStq; mihWmStk"
dI`Rxk
U " k;çnko h;yno lo/[p„u pk" 5
îTy;¥;" x;ly" s≤Nt bhvo b¸dexj;"
g[Nq…vStr.IteSte smSt; n;] .;iWt;" 6
x;lyo m/ur; ≤òG/; bLy; bı;LpvcRs"
kW;y; l`vo ®Cy;" Svy;R vO„y;í bOh' ,;"
aLp;…nlkf;" xIt;" …pˇfl; mU]l;Stq; 7
x;lyo dG/mO∆;t;" kW;y; l`up;…kn"
sO∑mU]purIW;í Â=;" Xle„m;pkWR,;" 8
kìd;r; v;t…pˇfl; gurv" kfxu£l;"
kW;y;í;LpvcRSk; me?y;íwv bl;vh;" 9
Sqlj;" Sv;dv" …pˇkffl; v;t…pˇd;"
…k…ç…ˇˇ_;" kW;y;í …vp;kÉ k$uk; a…p 10
v;…pt; m/ur; vO„y; bLy;" …pˇp[,;xn;"
Xle„ml;í;LpvcRSk;" kW;y; gurvo ihm;" 11
v;…pte>yo gu,"w …k…çıIn;" p[oˇ_; av;…pt;" 12
208

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

ro…pt;Stu nv; vO„y; pur;,; l`v" SmOt;"
te>ySturo…pt; .Uy" xI`[p;k; gu,;…/k;" 13
…z•Â!; ihm; Â=; bLy;" …pˇkf;ph;"
bı…v$(k;" kW;y;í l`ví;Lpitˇ_k;" 14
rˇ_x;…lvRrSteWu bLyo v<yR‚S]doW…jt(
c=u„yo mU]l" SvyR" xu£lStO@J± vr;ph" 15
…vWv[,ê;sk;sd;hnud( viˆpui∑d"
tSm;dLp;Ntrgu,;" x;lyo mhd;dy" 16
v;iWRk;" kÆ<@t;" xuKl; v[Ihy…írp;…kn"
’„,v[Iih" p;$lí k⁄‘$⁄ ;<@k îTy…p 17
x;l;mu%o jtum%
u îTy;¥; v[Ihy" SmOt;"
’„,b[Iih" s …vDeyo yT’„,tuWt<@ül" 18
p;$l" p;$l;pu„pv,Rko b[Iih®Cyte
k⁄‘$⁄ ;<@;’itv[Iih" k⁄‘$⁄ ;<@k ¨Cyte 19
x;l;mu%" ’„,xUk" ’„,t<@ül ¨Cyte
l;=;v,| mu%' ySy Deyo jtum%
u Stu s" 20
v[Ihy" k…qt;" p;kÉ m/ur; vIyRto ihm;"
aLp;….„yidno bıvcRSk;" Wi∑kì" sm;"
’„,v[IihvRrSteW;' tSm;dLpgu,;" pre 21
g.RSq; Ev ye p;k˘ y;≤Nt te Wi∑k; mt;" 22
Wi∑k" xtpu„pí p[modkmukN⁄ dk*
mh;Wi∑k îTy;¥;" Wi∑k;" smud;˙t;"
Eteå…p v[Ihy" p[oˇ_; v[Iihl=,dxRn;t( 23
Wi∑k; m/ur; xIt; l`vo bıvcRs"
v;t…pˇp[xmn;" x;…l…." sÎx; gu,"w 24
Wi∑k; p[vr; teW;' l~vI ≤òG/; i]doW…jt( 25
Sv;√I mO√I g[;ih,I c bld; Jvrh;·r,I
rˇ_x;…lgu,Sw tuLy; tt" SvLpgu,;" pre 26
yvStu …stxUk" Sy;…•"xUkoåityv" SmOt"
toKySt√Ts h·rtStt" SvLpí k°…ˇRt" 27
209

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

yv" kW;yo m/ur" xItlo le%no mOd"u
v[,We u itlvTpQyo Â=o me/;å…¶v/Rn" 28
k$up;koån….„yNdI SvyoR blkro gu®"
b¸v;tmlo v,RSqwyk
R ;rI c …pÆCzl" 29
k<#Tvg;myXle„m…pˇmed"p[,;xn"
pInsê;sk;so®StM.loihttO$p( ,[ tu (
aSm;dityvo NyUnStoKyo NyUntrStt" 30
go/Um" sumnoå…p Sy;…T]…v/" s c k°…ˇRt"
mh;go/Um îTy;:y" pí;∂ºx;Tsm;gt" 31
m/UlI tu tt" …k…çdLp; s; m?ydexj;
…n" xUko dI`Rgo/Um" Kv…c•NdImu%;….`" 32
go/Um" m/ur" xIto v;t…pˇhro gu®"
kfxu£p[do bLy" ≤òG/" sN/;n’Tsr" 33
jIvno bOh' ,o v<yoR v[<yo ®Cy" ‚SqrTv’t( 34
m/UlI xItl; ≤òG/; …pˇflI m/ur; l`u"
xu£l; vOh' ,I pQy; t√•NdImu%" SmOt" 35
xmIj;" …x‚Mbj;" …xMbI.v;" sUPy;í vwdl;" 36
vwdl; m/ur; Â=;" kW;y;" k$up;…kn"
v;tl;" kf…pˇfl; bımU]ml; ihm;"
Ate muÌmsUr;>y;mNye Tv;?m;nk;·r," 37
muÌo Â=o l`ug;[ hR I kf…pˇhro ihm"
Sv;durLp;…nlo ne}yo Jvrflo vnjStq; 38
muÌo b¸…v/" Xy;mo h·rt" pItkStq;
êeto rˇ_í teW;Ntu pUv"R pUvoR l`u" SmOt" 39
su≈tu ne pun" p[oˇ_o h·rt" p[vro gu,"w
crk;id….rPyuˇ_ EW Ev gu,;…/k" 40
m;Wo gu®" Sv;dup;k" ≤òG/o ®Cyoå…nl;ph"
ß'snStpR,o bLy" xu£lo vOh' ," pr" 41
….•mU]ml" StNyo med"…pˇkfp[d"
gudk°l;idRtê;sp…ˇ_xUl;…n n;xyet( 42
210

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

kf…pˇkr; m;W;" kf…pˇkr' d…/
kf…pˇkr; mTSy; vONt;k˘ kf…pˇ’t( 43
r;jm;Wo mh;m;Wíplí bl" SmOt"
r;jm;Wo gu®" Sv;duStuvrStpR," sr" 44
Â=o v;tkro ®Cy" StNyo .U·rblp[d"
êeto rˇ_Stq; ’„,‚S]…v/" s p[k°…ˇRt"
yo mh;'SteWu .vit s Evoˇ_o gu,;…/k" 45
…n„p;vo r;j…x‚Mb" Sy;√Llk" êet…x‚Mbk"
…n„p;vo m/uro Â=o …vp;kÉåMlo gu®" sr" 46
kW;y" StNy…pˇ;ßmU]v;t…vbN/’t(
…vd;Áu„,o …vWXle„mxoq˙Cz⁄£n;xn" 47
mk⁄œo vnmuÌ" Sy;Nmk⁄œkmukœ⁄ k* 48
mk⁄œo v;tlo g[;hI kf…pˇhro l`u"
viˆ…jNm/ur" p;kÉ ’…m’JJvrn;xn" 49
m©Lyko msUr" Sy;Nm©Ly; c msU·rk;
msUro m/ur" p;kÉ s'g;[ hI xItlo l`u"
kf…pˇ;ß…j{U=o v;tlo Jvrn;xn" 50
a;!k° tuvrI c;…p s; p[oˇ_; x,pu≤„pk; 51
a;!k° tuvr; Â=; m/ur; xItl; l`u"
g[;ih,I v;tjnnI v<y;R …pˇkf;ß…jt( 52
c,ko h·rmNq" Sy;Tsklip[y îTy…p
c,k" xItlo Â=" …pˇrˇ_kf;ph"
l`u" kW;yo …v∑M.I v;tlo Jvrn;xn" 53
s c;©;re, sM.O∑Stwl.O∑í td(g,u "
a;{R.∑O o blkro rocní p[k°…ˇRt" 54
xu„k.O∑oåitÂ=í v;tk⁄œp[kop,"
‚Sv•" …pˇkf* hNy;t( sUp" =o.kro mt" 55
a;{oRåitkomlo ®Cy" …pˇxu£hro ihm"
kW;yo v;tlo g[;hI kf…pˇhro l`u" 56
kl;yo vˇul
R " p[oˇ_" stIní hre,k
u "
211

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

kl;yo m/ur" Sv;du" p;kÉ Â=í xItl" 57
i]pu$" %Æ<@koå…p Sy;TkQyNte td(g,u ; aq
i]pu$o m/ur‚Stˇ_Stuvro Â=,o .Oxm( 58
kf…pˇhro ®Cyo g[;hk" xItlStq;
…kNtu %ÔTvp©üTvk;rI v;t;itkopn" 59
k⁄lÆTqk; k⁄lTqí kQyNte td(g,u ; aq 60
k⁄lTq" k$uk" p;kÉ kW;y" …pˇrˇ_’t(
l`u…vRd;hI vIyoR„," ê;sk;skf;…nl;n( 61
h≤Nt ih‘;åXmrIxu£d;h;n;h;n( spIns;n(
Sveds'g;[ hko medoJvr’…mhr" sr" 62
itl" ’„," …sto rˇ_" s vNyoåLpitl"SmOt"
itlo rse k$u‚Stˇ_o m/urStuvro gu®" 63
…vp;kÉ k$uk" Sv;du" ≤òG/o„," kf…pˇnut(
bLy" kÉXyo ihmSpxRSTvCy" StNyo v[,e iht" 64
dNTyoåLpmU]’d( g[;hI v;tfloå…¶mitp[d"
’„," ≈eœtmSteWu xu£lo m?ym" …st"
aNye hIntr;" p[oˇ_;StJDw rˇ_;dy‚Stl;" 65
atsI nIlpu„pI c p;vRtI Sy;dum; =um; 66
atsI m/ur; itˇ_; ≤òG/; p;kÉ k$ug®Ru "
¨„,; ÎKzu£v;tflI kf…pˇ…vn;…xnI 67
tuvrI g[;ih,I p[oˇ_; l~vI kf…vW;ß…jt(
tI+,o„,; viˆd; k<@Ukœ⁄ koœ’…mp[,tu ( 68
sWRp" k$uk" òehStuNtu.í kdMbk"
g*rStu sWRp" p[;Dw" …sı;qR îit kQyte 69
sWRpStu rse p;kÉ k$u" ≤òG/" sitˇ_k"
tI+,o„," kfv;tflo rˇ_…pˇ;…¶v/Rn" 70
r=ohro jyeTk<@U' k⁄œkoœ’…mg[h;n(
yq; rˇ_Stq; g*r" …kNtu g*ro vro mt" 71
r;jItu r;…jk; tI+,gN/; =u∆…nk;åsurI
=v" =ut;….jnk" ’„,Ik; ’„,sWRp" 72
212

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

r;…jk; kf…pˇflI tI+,o„,; rˇ_…pˇ’t(
…k…çt( Â=;å…¶d; k<@Ukœ⁄ koœ’mINhret(
aittI+,; …vxeW,e t√T’„,;å…p r;…jk; 73
=u{/;Ny' k⁄/;Ny' c tO,/;Ny…mit SmOtm(
=u{/;Nymnu„,' Sy;TkW;y' l`u le%nm( 74
m/ur' k$uk˘ p;kÉ Â=' c KledxoWkm(
v;t’d( bı…v$(k˘ c …pˇrˇ_kf;phm( 75
‚S]y;' k©üip[y©ü √º ’„,;rˇ_; …st; tq;
pIt; ctu…vR/; k©üSt;s;' pIt; vr; SmOt; 76
k©üStu .¶sN/;nv;t’d( bOh' ,I gu®"
Â=; Xle„mhr;åtIv v;…jn;' gu,’d( .Oxm( 77
cIn;k" k;kk©üí suXl+," Xl+,k" SmOt"
cIn;k" k©ü.de oå‚St s Dey" k©üvd( gu,"w 78
Xy;m;k" Xy;mk" Xy;m;‚S]bIj" Sy;d…vip[y"
sukm⁄ ;ro r;j/;Ny' tO,bIjoˇmí s"
Xy;m;k" xoW,o Â=o v;tl" kf…pˇ˙t( 79
ko{v" kordUW" Sy;du∂;lo vnko{v"
ko{vo v;tlo g[;hI ihm" …pˇkf;ph"
¨∂;lStu .ved„u ,o g[;hI v;tkro .Oxm( 80
c;®k" xrbIj" Sy;TkQyNte td(g,u ; aq
c;®ko m/uro Â=o rˇ_…pˇkf;ph"
xItlo l`uv„O yí kW;yo v;tkopn" 81
yv; v'x.v; Â=;" kW;y;" k$up;…kn"
bımU];" kffl;í v;t…pˇkr;" sr;" 82
k⁄sMu .bIj' vr$; swv p[oˇ_; vriØk; 83
vr$; m/ur; ≤òG/; rˇ_…pˇkf;ph;
kW;y; xItl; guvIR Sy;dvO„y;å…nl;ph; 84
gve/k
u ; tu …v√≤∫gRv/e "u k…qt; ‚S]y;m(
gve/"u k$uk; Sv;√I k;XyR’Tkfn;…xnI 85
p[s;…/k; tu nIv;rStO,;•…mit c SmOtm(
213

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

nIv;r" xItlo g[;hI …pˇfl" kfv;t’t( 86
y;vn;lo ihm" Sv;duloRiht" Xle„m…pˇ…jt(
avO„yStuvro Â=" Kled’Tk…qto l`u" 87
/;Ny' sv| nv' Sv;du gu® Xle„mkr' SmOtm(
tˇu vWoRiWt' pQy' yto l`utr' ih tt( 88
vWoRiWt' svR/;Ny' g*rv' p·rmuçit
n tu Tyjit vIy| Sv' £m;NmuçTyt" prm( 89
EteWu yvgo/Umitlm;W; nv; iht;"
pur;,; …vrs; Â=; n tq; gu,k;·r," 90
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe …m≈p[kr,e
nvmo /;NyvgR" sm;¢" 9
aq x;kvgR"
p]' pu„p' fl' n;l' kNd' s'Svedj' tq;
x;k˘ W@±…v/muÎ∑' gu®' …v¥;¥qoˇrm( 1
p[;y" x;k;…n sv;R…, …v∑M.I…n guÂ…, c
Â=;…, b¸vc;|…s sO∑…v<m;®t;…n c 2
x;k˘ ….n…ˇ vpur‚Sq …nh≤Nt ne]' v,| …vn;xyit rˇ_mq;…p xu£m(
p[D;=y' c k⁄®te p…lt' c nUn' h≤Nt SmOit' git…mit p[vd≤Nt tJD;"3
x;kÉWu sveWR u vs≤Nt rog;Ste hetvo deh…vn;xn;y
tSm;d( bu/" x;k…vvjRn' tu k⁄y;Rˇq;åMleWu s Ev doW" 4
v;StUk˘ v;Stuk˘ c Sy;T=;rp]' c x;kr;$(
tdev tu bOhTp]' rˇ_˘ Sy;d(g*@v;Stukm( 5
p[;yxo yvm?ye Sy;¥vx;kmt" SmOtm(
v;StUki√ty' Sv;du =;r' p;kÉ k$Uidtm( 6
dIpn' p;cn' ®Cy' l`u xu£blp[dm(
sr' PlIh;ß…pˇ;xR" ’…mdoW]y;phm( 7
potKyupoidk; s; tu m;lv;åmOtvLlrI
potk° xItl; ≤òG/; Xle„ml; v;t…pˇnut( 8
ak<#‰; …pÆCzl; …n{;xu£d; rˇ_ …pˇ…jt(
214

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

bld; ®…c’TpQy; bOh' ,I tOi¢k;·r,I 9
m;·rWo v;„pko m;WR êeto rˇ_í s'SmOt"
m;·rWo m/ur" xIto …v∑M.I …pˇnud( gu®" 10
v;tXle„mkro rˇ_…pˇnud( …vWm;…¶…jt(
rˇ_m;WoR gu®n;Rit s=;ro m/ur" sr"
Xle„ml" k$uk" p;kÉ SvLpdoW ¨dI·rt" 11
t<@ülIyo me`n;d" k;<@ºrSt<@ülre k"
.<@IrSt<@ülIbIjo …vWflí;Lpm;·rW" 12
t<@ülIyo l`u" xIto Â=" …pˇkf;ß…jt(
sO∑mU]mlo ®Cyo dIpno …vWh;rk" 13
p;nIyt<@ülIy' tu kç$' smud;˙tm(
kç$' itˇ_k˘ rˇ_…pˇ;…nlhr' l`u 14
plKy; v;Stuk;k;r; z⁄·rk; cI·rtCzd; 15
plKy; v;tl; xIt; Xme„ml; .eidnI gu®"
…v∑‚M.nI mdê;s…pˇrˇ_kf;ph; 16
n;…@k˘ k;lx;k˘ c ≈;ıx;k˘ c k;lkm(
k;lx;k˘ sr' ®Cy' v;t’Tkfxoq˙t(
bLy' ®…ckr' me?y' rˇ_…pˇhr' ihmm( 17
pØx;kStu n;@Iko n;@Ix;kí s SmOt"
n;@Iko rˇ_…pˇflo …v∑M.o v;tkopn" 18
klMbI xtpvIR c kQyNte td(g,u ; aq
klMbI StNyd; p[oˇ_; m/ur; xu£k;·r,I 19
lo,;lo,I c k…qt; vOhLlo,I tu `o…$k;
lo,I Â=; SmOt; guvIR v;tXle„mhrI p$u" 20
axoRflI dIpnI c;Ml; mNd;…¶…vWn;…xnI
`o…$k;åMl; sr;co„,; v;t’Tkf…pˇ˙t( 21
v;GdoWv[,guLmflI ê;sk;sp[mhe nut(
xoqe locnroge c iht; tJDw®d;˙t; 22
c;©ºrI cu…£k; dNtx#;Mbœ;åMllo…,k;
aXmNtkStu xfrI k⁄xlI c;Mlp]k" 23
215

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

c;©ºrI dIpnI ®Cy; ®=o„,; kfv;tnut(
…pˇl;åMl; g[h<yxR" k⁄œ;tIs;rn;…xnI 24
cu…£k; Sy;ˇu p];Ml; rocnI xtve…/nI 25
cu£; TvMltr; Sv;√I v;tflI kf…pˇ’t(
®Cy; l`utr; p;kÉ vONt;kÉn;itrocnI 26
…cç; cçuíçuk° c dI`Rp]; sitˇ_k;
cçu" xIt; sr; ®Cy; Sv;√I doW]y;ph;
/;tupiu ∑krI bLy; me?y; …pÆCzlk; SmOt; 27
b[;˜I xƒ/r;åc;rI mTSy;=I ihlmo…ck;
xoq' k⁄œ' kf˘ …pˇ' hrte ihlmo…ck; 28
…xitv;r" …xitvr" Sv‚Stk" su…nW<,k"
≈Iv;rk" sU…cp]" p,Rk" k⁄‘$⁄ " …x%I 29
c;©ºrIsÎx" p]wítudl
R îtI·rt"
x;ko jl;‚Nvte dexe ctu„p]Iit coCyte 30
su…nW<,o ihmo g[;hI medodoW]y;ph" 31
a…vd;hI l`u" Sv;du" kW;yo Â=dIpn"
vO„yo ®CyoJvrê;smehk⁄œ.[m p[,tu ( 32
p;cn' l`u ®Cyo„,' p]' mUlkj' nvm(
òeh…sı' i]doWflm…sı' kf…pˇ’t( 33
{o,pu„pIdl' Sv;du Â=' gu® c …pˇ’t(
.edn' k;ml;xoqmehJvrhr' k$u 34
yv;nIx;km;¶ey' ®Cy' v;tkfp[,tu (
¨„,' k$u c itˇ_˘ c …pˇl' l`u xUl˙t( 35
d&flp]' doWflmMl' v;tkf;phm(
k<@Uk;s…£…mê;sd&k⁄œp[,Lu l`u 36
se¸<@Sy dl' tI+,' dIpn' recn' hret(
a;?m;n;œI…lk;guLmxUlxoqodr;…, c 37
ppR$o h≤Nt …pˇ;ßJvrtO„,;kf.[m;n(
s'g;[ hI xItl‚Stˇ_o d;hnu√;tlo l`u" 38
go…j◊; k⁄œmeh;ß’Cz^JvrhrI l`u" 39
216

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

p$olp]' …pˇfl' dIpn' p;cn' l`u
≤òG/' vO„y' tqo„,' c Jvrk;s…£…mp[,tu ( 40
gu@cU Ip]m;¶ey' svRJvrhr' l`u
kW;y' k$uitˇ' c Sv;dup;k˘ rs;ynm( 41
bLymu„,' c s'g;[ ih hNy;∂oW]y' tOW;m(
d;hp[mhe v;t;sO‘;ml;k⁄œp;<@üt;" 42
k;smdoRå·rmdRí k;s;·r" kkúxStq;
k;smdRdl' ®Cy' vO„y' k;s…vW;ßnut( 43
m/ur' kfv;tfl' p;cn' k<#xo/nm(
…vxeWt" k;shr' …pˇfl' g[;hk˘ l`u 44
®Cy' c,kx;k˘ Sy;d( dujrR ' kfv;t’t(
aMl' …v∑M.jnk˘ …pˇnuÎNtxoq˙t( 45
kl;yx;k˘ .eid Sy;Ll`u itˇ_˘ i]doW…jt( 46
k$uk˘ s;WRp' x;k˘ b¸mU]ml' gu®
aMlp;k˘ …vd;ih Sy;du„,' Â=' i]doW’t(
s=;rlv,' tI+,' Sv;du x;kÉWu …n≤Ndtm( 47
ag‚Stk⁄smu ' xIt' c;tu…qRk…nv;r,m(
nˇ_;N?yn;xn' itˇ_˘ kW;y' k$up;…k c
pInsXle„m…pˇfl' v;tfl' mu…n….mRtm( 48
kdLy;" k⁄smu ' ≤òG/' m/ur' tuvr' gu®
v;t…pˇhr' xIt' rˇ_…pˇ=yp[,tu ( 49
…xg[o" pu„p' tu k$uk˘ tI+,o„,' ò;yuxoqnut(
’…m˙t(kfv;tfl' …v{…/PlIhguLm…jt(
m/u …xg[oSTv…=iht' rˇ_…pˇp[s;dnm( 50
x;LmlIpu„px;k˘ tu `OtswN/vs;…/tm(
p[dr' n;xyTyev du"s;?y' c n s'xy" 51
rse p;kÉ c m/ur' kW;y' xItl' gu®
kf…pˇ;ß…jd( g[;ih v;tl' c p[k°…ˇRtm( 52
îit pu„px;k;…n
aq flx;k;…n
217

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

kÀ„m;@' Sy;Tpu„pfl' pItpu„p' bOhTflm( 53
kÀ„m;<@' bOh' ,' vO„y' gu® …pˇ;ßv;tnut(
b;l' …pˇ;ph' xIt' m?ym' kfk;rkm( 54
bOın' ;itihm' Sv;du s=;r' dIpn' l`u
b‚Stxu≤ıkr' cetorog˙TsvRdoW…jt( 55
kÀ„m;<@I tu .Ox' l~vI kk;R®r…p k°…ˇRt;
kk;R®g[;ih,I xIt; rˇ_…pˇhr; gu®"
pKv; itˇ_;å…¶jnnI s=;r; kfv;tnut( 56
al;bU" k…qt; tuMbI i√/; dI`;R c vtul
R ; 57
…m∑tuMbIfl' ˙¥' …pˇXle„m;ph' gu®
vO„y' ®…ckr' p[oˇ_˘ /;tu pui∑…vv/Rnm( 58
î+v;k⁄" k$utMu bI Sy;Ts; tUMbI c mh;fl;
k$utMu bI ihm; ˙¥; …pˇk;s…vW;ph;
itˇ_; k$u…vRp;kÉ c v;t…pˇJvr;Nt’t( 59
Ev;R®" kkú$I p[oˇ_; kQyNte td(g,u ; aq 60
kkú$I xItl; Â=; g[;ih,I m/ur; gu®"
®Cy; …pˇhr; s;m; pKv; tO„,;å…¶…pˇ’t( 61
…c…c<@" êetr;…j" Sy;TsudI`oR gOhkÀlk"
…c…c<@o v;t…pˇflo bLy" pQyo ®…cp[d"
xoW,oåitiht" …k…çd( gu,Nw yUnR " p$olt" 62
k;rveLl' k…$Ll' Sy;Tk;rveLlI ttol`u"
k;rveLl' ihm' .eid l`uitˇ_mv;tlm( 63
Jvr…pˇkf;ßfl' p;<@ümhe ’mIn( hret(
td(g,u ; k;rveLlI Sy;i√xeW;∂IpnI l`u" 64
mh;kox;tk° p[oˇ_; h‚St`oW; mh;fl; 65
/;m;gRvo `oWkí h‚Stp,Rí s SmOt"
mh;kox;tk°≤òG/; rˇ_…pˇ;…nl;ph; 66
/;m;gRv" pItpu„po j;…lnI ’tve/n;
r;jkox;tk° ceit tqoˇ_; r;…jmTfl; 67
r;jkox;tk° xIt; m/ur; kfv;t’t(
218

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

…ptflI dIpnI ê;sJvrk;s’…mp[,tu ( 68
p$ol" k⁄lk‚Stˇ_" p;<@ük" kkúxCzd"
r;jIfl" p;<@üflo r;jeyí;mOtfl" 69
bIjg.R" p[tIkí k⁄œh; k;s.Ôn"
p$ol' p;cn' ˙¥' vO„y' l~v…¶dIpnm(
≤òG/o„,' h≤Nt k;s;ßJvrdoW]y…£mIn( 70
p$olSy .veNmUl' …vrecnkr' su%;t( 71
n;l' Xle„mhr' p]' …pˇh;rI fl' pun"
doW]yhr' p[oˇ_˘ t√itˇ_; p$o…lk; 72
…bMbI rˇ_fl; tu<@I tu<@IkÉrI c …b‚Mbk;
aoœopmfl; p[oˇ_; pIlup,IR c kQyte 73
…bMbIfl' Sv;du xIt' gu® …pˇ;ßv;t…jt(
St.n' le%n' ®Cy' …vbN/;?m;nk;rkm( 74
…x‚Mb" …xMbI puSt…xMbI tq; puStk…x‚Mbk;
…xMbI√y' c m/ur' rse p;kÉ ihm' gu®
bLy' d;hkr' p[oˇ_˘ Xle„ml' v;t…pˇ…jt( 75
kol…x‚Mb" ’„,fl; tq; pyR˚piØk; 76
kol…x‚Mb" smIrflI guVyu„R ,; kf…pˇ’t(
xu£;…¶s;d’t( vO„y; ®…c’d( bı…v@± gu®" 77
xo.;Ônfl' Sv;du kW;y' kf…pˇnut(
xUlk⁄œ=yê;sguLm˙d( dIpn' prm( 78
vONt;k˘ S]I tu v;ˇ;Rk.⁄ <R $;k° .;‚<$k;å…p c
vONt;k˘ Sv;du tI+,o„,' k$up;km…pˇlm(
Jvrv;tbl;sfl' dIpn' xu£l' l`u 79
td(b;l' kf…pˇfl' vOı' …pˇkr' gu® 80
vONt;k˘ …pˇl' …k…çd©;rp·rp;…ctm(
kfmedoå…nl;mflmTyq| l`u dIpnm( 81
tdev ih gu® ≤òG/' stwl' lv,;‚Nvtm(
apr' êetvONt;k˘ k⁄‘$⁄ ;<@sm' .vet(
tdxR"su …vxeW,e iht' hIn' c pUvtR " 82
219

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

…@Æ<@xo romxflo mu…n…n…mRt îTy…p 83
…@Æ<@xo ®…c’∫edI …pˇXle„m;ph" SmOt"
suxIto v;tlo Â=o mU]lí;XmrIhr" 84
…p<@;r' xItl' bLy' …pˇfl'®…ck;rkm(
p;kÉ l`u …vxeW,e …vWx;≤Ntkr' SmOtm( 85
kkoR$k° pItpu„p; mh;j;lIit coCyte
kkoR$I ml˙Tk⁄œ˙Ll;s;®…cn;…xnI
ê;sk;sJvr;Nh≤Nt k$up;k; c dIpnI 86
@o…@k; …vWmui∑í @o…@Ty…p sumiu ∑k; 87
@o…@k; pui∑d; vO„y; ®Cy; viˆp[d; l`u"
h≤Nt …pˇkf;x;|…s ’…mguLm…vW;my;n( 88
k<$k;rIfl' itˇ_˘ k$uk˘ dIpn' l`u
Â=o„,' ê;sk;sfl' Jvr;…nlkf;phm( 89
îit fl x;k;…n
tI+,o„,' s;WRp' n;l' v;tXle„mv[,;phm(
k<@U’…mhr' d&k⁄œfl' ®…ck;rkm( 90
îit n;lx;k;…n
aq kNdx;k;…n
sUr," kNd aolí kNdloåxofl îTy…p
sUr,o dIpno Â=" kW;y" k<@ü’t( k$u" 91
…v∑M.I …vxdo ®Cy" kf;xR" ’Ntno l`u"
…vxeW;dxRse pQy" PlIhguLm…vn;xn" 92
sveWR ;' kNdx;k;n;' sUr," ≈eœ ¨Cyte
d{U,;' k⁄iœn;' rˇ_…p…ˇn;' n ihto ih s"
sN/;nyog' sMp[;¢" sUr,o gu,vˇr" 93
a;Âk˘ vIrsenç vIr' vIr;®k˘ tq;
a;®kmPy;luk˘ tTk…qt' vIrsenkm( 94
k;œ;lukxƒ;lukhSTy;luk;…n kQyNte
…p<@;lukm~v;luk rˇ_;luk;…n coˇ_;…n 95
a;luk˘ xItl' sv| …v∑‚M. m/ur' gu® 96
220

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

sO∑mU]ml' Â=' dujrR ' rˇ_…pˇnut(
kf;…nlkr' bLy' vO„y' SvLp;…¶vıRnm( 97
rˇ_;lu.de o y; dI`;R tNvI c p[…qt;åluk°
a;luk° bl’ÆTòG/; guvIR ˙Tkfn;…xnI
…v∑M.k;·r,I twle t…lt;åit®…cp[d; 98
mUlk˘ i√…v/' p[oˇ_˘ t]wk˘ l`uml
U km(
x;l;mkú$k˘ …vß' x;ley' m®sM.vm( 99
c;,KymUlk˘ tI+,' tq; mUlkpoitk;
nep;lmUlk˘ c;Nyˇ∫veÌjdNtvt( 100
l`uml
U ' k$U„,' Sy;&Cy' l`u c p;cnm(
doW]yhr' Svy| Jvrê;s…vn;xnm( 101
n;…sk;k<#rogfl' nyn;myn;xnm( 102
mhˇdev Â=o„,' gu® doW]yp[ds(
òeh…sı' tdev Sy;d( doW]y…vn;xnm( 103
gOÔn' g;jr' p[oˇ_˘ tq; n;r©v,Rkm(
g;jr' m/ur' tI+,' itˇ_o„,' dIpn' l`u
s'g;[ ih rˇ_…pˇ;xoRgh[ ,Ikfv;t…jt( 104
xItl" kdlIkNdo bLy" kÉXyoåMl…pˇ…jt(
viˆ’d(d;hh;rI c m/uro ®…ck;rk" 105
m;nk" Sy;Nmh;p]" kQyNte td(g,u ; aq
m;nk" xoq˙CzIto rˇ_…pˇhro l`u" 106
v;r;hI …pˇl; bLy; k$(vI itˇ_; rs;ynI
a;yu"xu£;…¶’Nmehkfk⁄œ;…nl;ph; 107
gjk,;R tu itˇ_o„,; tq; v;tkf;Ôyet(
xItJvrhrI Sv;du" p;kÉ tSy;Stu kNdk" 108
p;<@üxoq’…mPlIhguLm;n;hodr;ph"
g[h<yxoR…vk;rflI vnsUr,kNdvt( 109
kÉmk
u ˘ k$uk˘ p;kÉ itˇ_˘ g[;ih ihm' l`u 110
dIpn' p;cn' ˙¥' kf…pˇJvr;phm(
k⁄œk;sp[mhe ;ßn;xn' v;tl' k$u 111
221

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

kse® i√…v/' tˇu mh{;jkse®km(
muSt;’it l`u Sy;¥ˇ…∞co!…mit SmOtm( 112
kse®k√y' xIt' m/ur' tuvr' gu®
…pˇxo…,td;hfl' nyn;myn;xnm(
g[;ih xu£;…nlXle„m;®…cStNykr' SmOtm( 113
pµ;idkNd" x;lUk˘ krh;$í kQyte 114
mO,;lmUl' ….Ss;<@' jl;lUkç kQyte
x;lUk˘ xItl' vO„y' …pˇd;h;ßnud( gu® 115
dujrR ' Sv;dup;kí StNy;…nlkfp[dm(
s'g;[ ih m/ur' Â=' ….Ss;<@m…p td(g,u m( 116
b;l' Án;ˇRv' jI,| Vy;…/t' ’…m.…=tm(
kNd' …vvjRyTe sv| y√;åGNy;id…vdUiWtm(
aitjI,Rmk;loTq' Â=…sımdexjm( 117
kkúx' koml' c;itxItVy;l;iddUiWtm(
s'x„u k˘ skl' x;k˘ n;XnIy;NmUlk˘ …vn; 118
îit kNd x;k;…n
¨ˇ_˘ s'Svedj' x;k˘ .U…mCz]' …xlIN/[km(
…=itgomyk;œeWu vO=;idWu tdu∫vet( 119
sveR s'Svedj;" xIt; doWl;" …pÆCzl;í te
gurvXz¥RtIs;rJvrXle„m;myp[d;" 120
êet;xu…cSqlIk;œv'xgomysM.v;"
n;itdoWkr;Ste Syu" xeW;Ste>yo …vgihRt;" 121
îit ≈Il$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe …mßp[kr,e
dxm" x;kvg| sm;¢" 10
aqwk;dxo m;'svgR"
m;s' tu …p…xt' £Vym;…mW' pll' plm(
m;'s' v;thr' sv| bOh' ,' blpui∑’t(
p[I,n' gu® ˙¥ç m/ur' rsp;kyo" 1
m;'svgoR i√/; Deyo j;©l;nUp.edt" 2
222

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

m;'svgeåR ] jÏ;l; …blSq;í guh;xy;"
tq; p,RmgO ; Dey; …v‚„kr;" p[tdu Stq; 3
p[sh; aq c g[;My; a∑* j;©lj;ty"
j;©l; m/ur; Â=;Stuvr; l`vStq; 4
bLy;Ste bOh' ,' vO„y; dIpn; doWh;·r,"
mUkt;' …m‚NmnTv' c gÌdTv;idRte tq; 5
b;…/YyRm®…cCzidRpm[ he mu%j;n( gd;n(
XlIpd' glg<@ç n;xyTy…nl;my;n( 6
kÀlce r;" Plv;í;…p koxSq;" p;idnStq;
mTSy; Ete sm;:y;t;" pç/;ånUpj;ty" 7
anUp; m/ur;" ≤òG/; gurvo viˆs;dn;"
Xle„ml;" …pÆCzl;í;…p m;'spui∑p[d; .Oxm(
tq;å….„y≤NdnSte ih p[;y" pQytm;" SmOt;" 8
h·r,w,k⁄r©„yRpWO tNyõ±kx
⁄ Mbr;" 9
r;jIvoå…p c mu<@I ceTy;¥; jÏ;ls'Dk;"
h·r,St;m[v,R" Sy;de," ’„," p[k°…ˇRt" 10
k⁄r©ÈWˇ;m[" Sy;de,tuLy;’itmRh;n(
A„yo nIl;©ko lokÉ s roZ îit k°…ˇRt" 11
pOWtíN{…bNdu" Sy;ı·r,;ÆTk…çdLpk"
Nyõ±kb⁄ ¸R …vW;,oåq xMbro gvyo mh;n( 12
r;jIvStu mOgo Deyo r;…j…." p·rtovOt"
yo mOg" Í©hIn" Sy;Ts mu<@Iit …ng¥te 13
jÏ;l;" p[;yx" sveR …pˇXle„mhr;" SmOt"
…k…ç√;tkr;í;…p l`vo blvıRn;" 14
go/;xx.uj©;%uxLlKy;¥; …blexy;"
…blexy; v;thr; m/ur; rsp;kyo"
bOh' ,; bı…v<mU]; vIyoR„,;í p[k°…ˇRt;" 15
…s'hVy;`[vk
O ; Å=tr=u√I…pnStq;
b.[ju MbUkm;j;Rr; îTy;¥;" SyughRu ;xy;" 16
guh;xy; v;thr; gu„,; m/ur;í te
223

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

≤òG/; bLy; iht; …nTy' ne] gud …vk;·r,;m( 17
aq p,RmgO ;" ·vO=o' pr c!ne v;le p[;,I‚ teW;' g,n;'
vn*k; vO=m;j;Rro vO=mkú…$k;ådy"
Ete p,RmgO ;" p[oˇ_;" su≈tu ;¥wmhR iWR…." 18
SmOt;" p,R mOg; vO„y;í=u„y; xoiW,e iht;"
ê;s;xR" k;s xmn;" sO∑ mU] purIWk;" 19
vˇRk; l;vvˇIRrk…pÔlkit…ˇr;"
k⁄…l©k⁄‘$⁄ ;¥;í …v‚„kr; smud;˙t;" 20
…vk°yR .=yNTyete ySm;ˇSm;≤ı …v‚„kr;"
k…pÔl îit p[;Dw" k…qto g*rit…ˇ·r" 21
…v‚„kr; m/ur;" xIt;" kW;y;" k$up;…kn"
bLy; vO„y;≤ßdoWfl;" pQy;Ste l`v" SmOt;" 22
k;lk<#kh;rItkpotxtp]k;"
p;r;vt" %ÔrI$" …pk;¥;" p[tdu ;" SmOt;"
p[t¥u .=yNTyete tu<@ºn p[tdu ;Stt" 23
p[tdu ; m/ur;" …pˇkffl;Stuvr; ihm;"
l`vo bıvcRSk;" …k…ç√;tkr;"SmOt;" 24
k;ko gO/[ ¨lUkí …cLlí xx`;tk"
c;Wo .;sí k⁄rr îTy;¥;" p[sh;" SmOt;" 25
p[sh;" k°…ˇRt; Ete p[sÁ;ÆCz¥ .=,;t( 26
p[sh;" %lu vIyoR„,;StNm;'s' .=y≤Nt ye
te xoW.SmkoNm;dxu£=I,; .v≤Nt ih 27
z;gmeWvOW;ê;¥; g[;My;" p[oˇ_; mhiWR…."
g[;My; v;thr;" sveR dIpn;" kf…pˇl;"
m/ur; rsp;k;>y;' bOh' ,; blvıRn;" 28
lul;yg<@v;r;hcmrIv;r,;dy"
Ete kÀlce r;" p[oˇ_; yt" kÀle crNTyp;m( 29
kÀlce r; m®≤Tpˇhr; vO„y; bl;vh;"
m/ur;" xItl;" ≤òG/;mU]l;" Xle„m v/Rn; 30
h'ss;rsk;r<@bk£*çxr;·rk;" 31
224

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

nNdImu%I sk;dMb; bl;k;¥;" Plv;" SmOt;"
Plv≤Nt s…lle ySm;dete tSm;TPlv;" SmOt;" 32
Plv;" …pˇhr;" ≤òG/; m/ur; gu%o ihm;"
v;t Xle„m p[d;í;…p bl xu£ kr;" sr;" 33
xƒ" xƒn%í;…pxu…ˇ_xMbUkkkú$;"
jIv; Ev'…v/;í;NyekoxSq;" p·rk°…ˇRt;" 34
koxSq; m/ur;"≤òG/; v;t…pˇhr; ihm;"
bOh' ,; b¸vcRSk; vO„y;í blvıRn;" 35
k⁄M.IrkÀmnR £;í go/;mkrx˚v
`‚<$k" …xxum;ríeTy;dy" p;idn" SmOt;" 36
p;dnoå…p c ye tetu koxSq;n;' gu,"w sm;" 37
mTSyo mIno …vs;rí ZWo vws;·r,oå<@j"
xk⁄lI pOqru om; c s sudxRn îTy…p 38
roiht;¥;Stu ye jIv;Ste mTSy;" p·rk°…ˇRt;"
mTSy;" ≤òG/o„,m/ur; gurv" kf…pˇl;" 39
v;tfl; bOh' ,; vO„y; rock; blvıRn;"
m¥Vyv;ysˇ_;n;' dI¢;¶In;ç pU…jt;" 40
h·r," xItlo bı…v<mU]o dIpno l`u"
rse p;kÉ c m/ur" sug‚N/" s…•p;th; 41
E," kW;yo m/ur" …pˇ;sO‘fv;t˙t(
s'g;[ hI rocno bLyo Jvrp[xmn" SmOt" 42
k⁄r©o bOh' ,o bLy" xItl" …pˇ˙d( gu®"
m/uro v;t˙d( g[;hI …k…çTkfkr" SmOt" 43
A„yo nIl;<@kí;…p gvyo roZ îTy…p
gvyo m/uro bLy" ≤òG/o„," kf…pˇl" 44
pOWtStu .veTSv;dug;[ hR k" xItlo l`u"
dIpno rocn" ê;sJvrdoW]y;ß…jt( 45
Nyõ±k"⁄ Sv;dul`R bu LR yo vO„yo doW]y;ph" 46
s;br' pll' ≤òG/' xItl' gu® c SmOtm(
rse p;kÉ c m/ur' kfd' rˇ_…pˇ˙t( 47
225

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

r;jIvStu gu,Dw yRe " pOWten smo jnw" 48
mu<@I tu Jvrk;s;ß=yê;s;pho ihm" 49
lMbk,R" xx" xUlI lomk,oR …blexy"
xx" xIto l`ug;[ hR I Â=" Sv;du" sd; iht"
viˆ’Tkf…pˇflo v;ts;/;r," SmOt"
Jvr;tIs;rxoW;ßê;s;myhrí s" 50
se/; tu xLyk" ê;…vTkQyNte td(g,u ; aq
xLyk" ê;sk;s;ßxoWdoW]y;ph" 51
p=I %go …vh©í …vhgí …vh©m"
xk⁄…n…vR" pt]I c …v‚„kro …v…kroå<@j"
/;Ny;õ±kr⁄ cr; yeå] teW;' m;'s' l`Uˇmm(
a;nUp' bl’Nm;'s' ≤òG/' gu®tr' SmOtm( 52
vtIRko vˇRk…í]SttoåNy; vˇRk; SmOt;
vˇRkoå…¶kr" xIto JvrdoW]y;ph"
su®Cy" xu£do bLyo vˇRk;åLpgu,; tt" 53
l;v; …v„krvgeWR u te ctu/;R mt; bu/"w 54
p;'xl
u og*rkoåNyStu p*<@^ko d.RrStq;
l;v; viˆkr;" ≤òG/; grfl; g[;hk; iht;" 55
p;'xl
u " Xle„mlSteWu vIyoRå„,o…nln;xn"
g*rol`utro Â=o viˆk;rI i]doW…jt( 56
p*<@^k" …pˇ’ÆTk…çLl`uv;Rtkf;ph"
d.Rro rˇ_…pˇflo ˙d;myhro ihm" 57
vˇIRko v…ˇRc$ko v;ˇIRkíwv s SmOt"
vˇIRko m/ur" xIto Â=í kf…pˇnut( 58
it…ˇ·r" ’„,v,R" Sy;Ts tu g*r" k…pÔl"
it…ˇ·rbRldo g[;hI ih‘;doW]y;ph"
ê;sk;sJvrhrStSm;Ì*roå…/ko gu,"w 59
c$k" kl…v˚" Sy;Tk⁄…l©" k;lk<#k" 60
k⁄…l©" xItl" ≤òG/" Sv;du" xu£kfp[d"
s…•p;thro veXmc$kí;itxu£l" 61
226

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

k⁄‘$⁄ " ’kv;k⁄" Sy;Tk;lDír,;yu/"
t;m[c@U Stq; d=o y;mn;dI …x%Æ<@k" 62
k⁄‘$⁄ o bOh' ," ≤òG/o vIyoR„,oå…nl˙d( gu®"
c=u„y" xu£kf’d( bLyo vO„y" kW;yk" 63
a;r<yk⁄‘$⁄ " ≤òG/o bOh' ," Xle„mlo gu®"
v;t…pˇ=yv…m…vWmJvrn;xn" 64
h;rIto rˇ_pIt" Sy;ı·rtoå…p s kQyte
h;rIto Â= ¨„,í rˇ_…pˇkf;ph"
SvedSvrkr" p[oˇ_" ÈW√;tkrí s" 65
p;<@üStu i√…v/o Dey…í]p=" kl?v…n" 66
i√tIyo /vl" p[oˇ_" s kpot" Sf⁄$?v…n"
…c]p=" kfhro v;tflo g[h,Ip[,tu ( 67
/vl" p;<@ü®d(id∑o rˇ_…pˇhro ihm"
rse p;kÉ c m/ur" s'g;[ hI v;tx;≤Nt’t( 68
myUríN{k° kÉk° me`r;vo .uj©.uk™
…x%I …x%;vlo bhIR …x%<@I nIlk<#k" 69
xuKl;p;©" kl;pI c me`n;d;nul;Sy…p
rse p;kÉ c m/ur" s'g;[ hI v;tx;≤Nt’t( 70
p;r;vt" klrv" kpoto rˇ_locn"
p;r;vto gu®" ≤òG/o rˇ_…pˇ;…nl;ph"
s'g;[ hI xItlStJDw" k…qto vIyRvıRn" 71
n;it≤òG/;…n vO„y;…, Sv;dup;krs;…n c
v;tfl;Nyitxu£;…, guÂ<y<@;…n p…=,;m( 72
z;glo bkúrXz;go bStoåjXzºlk" Stu." 73
aj; z;gI Stu.; c;…p zπ…lk; c glStnI
z;gm;'s' l`u ≤òG/' Sv;dup;k˘ i]doWnut( 74
n;itxItmd;ih Sy;TSv;du pInsn;xnm(
pr' blkr' ®Cy' bOh,' vIyRvıRnm( 75
aj;y;STvp[stU ;y; m;'s' pInsn;xnm(
xu„kk;seå®c* xoWe ihtm¶eí dIpnm( 76
227

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

aj;sutSy b;lSy m;'s' l`utr' SmOtm(
˙¥' Jvrhr' ≈eœ' su%d' bld' .Oxm( 77
m;s'…n„k;…st;<@Sy z;gSy kf’d( gu®
ßot"xu≤ıkr' bLy' m;'sd' v;t…pˇnut( 78
vOıSy v;tl' Â=' tq; Vy;…/mOtSy c
Ë?vRj]u…vk;rfl' z;gmu<@' ®…cp[dm( 79
aq meW" ·me!;‚ tSy n;m;Ny<@…vhInSy tSy c
me!o^ me!o ¸@o meW ¨r,oåPye@koå…p c
a…vvOæR „,Stqo,;Ry"u kQyNte td(g,u ; aq 80
meWSy m;'s' pu∑* Sy;≤TpˇXle„mkr' gu®
tSywv;<@…vhInSy m;'s' …k…çLl`u SmOtm( 81
aqw@k" ·duMb; me!;‚ tSy n;m;…n td(.de Sy c
E@k" pOqÍu ©" Sy;Nmed" puCzStu duMbk"
E@kSy pl' Dey' meW;…mWsm' gu,"w 82
med" puCzo∫v' m;'s' ˙¥' vO„y' ≈m;phm(
…pˇXle„mkr' …k…ç√;tVy;…/…vn;x;nm( 83
blIvdRStu vOW." AW.í tq; vOW"
an@±v;Ns*r.eyoå…p g*®=; .{ îTy…p 84
sur…." s*r.eyI c m;heyI g*®d;˙t;
gom;'s' sug®u ≤òG/' …pˇXle„m…vvıRnm(
bOh' ,' v;t˙t( bLympQy' pInsp[,tu ( 85
`o$kÉåPyêturg;Stur©m;í tur©;"
b;…jv;h;vRgN/vRhyswN/vs¢y" 86
aêm;'sNtu tuvr' viˆ’Tkf…pˇlm(
v;t˙d( bOh,' bLy' c=u„y' m/ur' l`u 87
mihWo `o$k;·r" Sy;Tk;srí rjSvl" 88
pInSkN/" ’„,k;yo lul;yo ymv;hn"
mihWSy;…mW' Sv;du ≤òG/o„,' v;tn;xnm( 89
…n{;xu£p[d' bLy' tnud;!≠yk
R r' gu®
vO„yç sO∑…v<mU]' v;t…pˇ;ßn;xnm( 90
228

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

m<@Uk" Plvgo .eko vW;R.dU dR rRu o h·r"
m<@Uk" Xle„mlo n;it…pˇlo blk;rk" 91
kCzpo gU!p;TkÀm"R km#o Î!pOœk"
kCzpo bldo v;t…pˇnuTpuS' Tvk;rk" 92
s¥ohtSy m;'s' Sq;√‰;…/`;it yq;åmOtm(
vySy' bOh' ,' s;TMymNyq; td( …vvjRyte ( 93
Svy' mOtSy c;bLymtIs;rkr' gu® 94
vOı;n;' doWl' m;'s' b;l;n;' bld' l`u 95
spRd∑Sy m;'sç xu„km;'s i]doW’t(
i]doW’d( Vy;ld∑' xu„k˘ xUlkr' prm( 96
…vW;Mbu®õ±mtO SywtNmOTyudoW®j;krm(
ÆKl•muTKlexjnk˘ ’x' v;tp[kop,m(
toypU,| …xr;r;j' mOtmPsu i]doW’t( 97
…vh©ºWu pum;Hz(rœe " S]I ctu„pdj;itWu
pr;ı| l`u pus' ;' Sy;TSTrI,;' pUv;RımR ;idxet(
dehm?y' gu®p[;y' sveWR ;' p[;…,n;' SmOtm( 98
p==ep;i√h©;n;' tdev l`u kQyte
guÂ<y<@;…n sveWR ;' guvIR g[Iv; c p…=,;m( 99
¨r" SkN/odr' k⁄=I p;d* p;,I k$I tq;
pOœTvGy’dN];…, guÂ,Ih yqoˇrm( 100
l`uv;tkr' m;'s' %g;n;' /;Nyc;·r,;m(
mTSy;…xn;' …pˇkr' v;tfl' gu® k°…ˇRtm( 101
fl;…xn;' Xle„mkr' l`u Â=mudI·rtm(
bOh' ,' gu® v;tfl' teW;mev pl;…xn;m( 102
tuLyj;it„vLpdeh; mh;dehWe u pU…jt;"
aLpdehWe u xSyNte tqwv SqUldeihn;" 103
rˇ_odro rˇ_mu%o rˇ_;=o rˇ_p=it"
’„,puCzo ZW" ≈eœo roiht" k…qto bu/"w 104
roiht" svRmTSy;n;' vro vO„yoåidt;…ˇR…jt(
kW;y;nurs" Sv;duv;Rtflo n;it…pˇ’t(
229

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

Ë?vRj]ugt;n( rog;n( hNy;{oihtmu<@km( 105
…xlIN/[" Xle„mlo bLyo …vp;kÉ m/uro gu®"
v;t…pˇhro ˙¥" a;mv;tkrí s" 106
.;k⁄ro m/ur" xIto vO„y" Xle„mkro gu®"
…v∑M.jnkí;…p rˇ_…pˇhr" SmOt" 107
mo…ck; v;t˙d( bLy; bOh' ,I m/ur; gu®"
…pˇ˙Tkf’&Cy; vO„y; dI¢;¶ye iht; 108
p;#In" Xle„mlo bLyo …n{;lu" …p…xt;xn"
dUWye&…/r' …pˇ' k⁄œrog' kroit c 109
Í©I tu v;txmnI ≤òG/; Xle„mp[kop,I
rse itˇ_; kW;y; c l~vI ®Cy; SmOt;bu/"w 110
îLlIso m/ur" ≤òG/o rocno viˆvıRn"
…pˇ˙Tkf’ÆTk…çLl`uv„RO yoå…nl;ph" 111
x„k⁄lI g[;ih,I ˙¥; m/ur; tuvr; SmOt; 112
ggRr" …pˇl" …k…ç√;t…jTkfkopn" 113
k…vk; m/ur; ≤òG/; kfflI ®…ck;·r,I
k…ç≤TpˇkrI v;tn;…xnI viˆv…ıRnI 114
v…mRmTSyo hre√;t' …pˇ' ®…ckro l`u" 115
d<@mTSyo rse itˇ_" …pˇrˇ_˘ kf˘ hret(
v;ts;/;r," p[oˇ_" xu£lo blvıRn" 116
Er©o m/ur" ≤òG/o …v∑M.I xItlo l`u" 117
mh;xfrs'DStu itˇ_" …pˇkf;ph"
…x…xro m/uro ®Cyo v;ts;/;r," SmOt" 118
grflI m/ur; itˇ_; tuvr; v;t…pˇ˙t(
kfflI ®…c’Ll~vI dIpnI blvIyR’t( 119
md(gru o v;t˙d( bLyo vO„y" kfkro l`u" 120
sp;dmTSyo me/;’Nmed" =ykrí s"
v;t…pˇkrí;…p ®…c’Tprmo mt" 121
p[oœI itˇ_; k$u" Sv;du" xu£d; kfv;t…jt(
≤òG/;åSyk<#rogflI rocnI c l`u" SmOt; 122
230

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

=u{mTSy;" Sv;durs; doW]y…vn;xn;"
l`up;k; ®…ckr; bld;Ste iht; mt;" 123
aitsU+m;" puS' Tvhr; ®Cy;" k;s;…nl;ph;" 124
mTSyg.oR .Ox' vO„y" ≤òG/" pui∑kro l`u"
kfmed"p[do bLyo Gl;…n’Nmehn;xn" 125
xu„kmTSy; nv; bLy; dujrR ; …v@±…vb‚N/n" 126
dG/mTSyo gu,"w ≈eœ" pui∑’d( blvıRn" 127
k*pmTSy;" xu£mU]k⁄œXle„m…vvıRn;"
sroj; m/ur;" ≤òG/; bLy; v;t…vn;xn;"
n;dey; bOh' ,; mTSy; gurvoå…nln;xn;"
rˇ_…pˇkr; vO„y;" ≤òG/o„,;" SvLpvcRs"
c*HJy;" …pˇkr;" ≤òG/; m/ur; l`vo ihm;"
t@;g; gurvo vO„y;" xItl; mlmU]d;"
t;@;gv…•Zúrj; bl;yumiR tΑr;" 128
hemNte kÀpj; mTSy;" …x…xre s;rs; iht;"
vsNte te tu n;dey; g[I„me c*HJysmu∫v;"
t@;gj;t; vW;Rsu t;SvpQy; ndI.v;"
nwZrú ; xrid ≈eœ; …vxeWoåymud;˙t" 129
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe
…m≈p[kr,e Ek;dxo m;'svgR" sm;¢" 11
aq √;dx" ’t;•vgR"
smv;…y…n het* ye mu…n….gR…,t; gu,;"
k;yeåR …p teå≤%l;Dey;" p·r.;Weit .;iWt;" 1
Kv…cTs'Sk;r.edne gu,.edo .ve¥t"
.ˇ_˘ l`u pur;,Syx;leSt…∞…p$o gu®" 2
Kv…c¥ogp[.;ve, gu,;Ntrmpe=te
kd•' gu® sipRí td(yˇu _˘ supc' .vet( 3
.ˇ_m•' tq;åN/í Kv…cTkÀr' c k°…ˇRtm(
aodnoåS]I ≤ßy;' ….Ss; dIid…v" pu…' s .;iWt" 4
231

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

su/*t;'St<@ül;n( Sf°t;'Stoye pçgu,e pcet(
tduˇ_˘ p[ßtu ' co„,' …vxd' gu,vNmtm( 5
.ˇ_˘ viˆkr' pQy' tpR,' rocn' l`u
a/*tmßut' xIt' guv®R Cy' kfp[dm( 6
d…ltNtu xmI/;Ny' d;…ld;RlI ‚S]y;mu.e
d;lI tu s…lle …sı; lv,;{Rkih©ü…." 7
s'yˇu _; sUpn;ªI Sy;TkQyNte td(g,u ; aq
sUpo …v∑M.ko Â=" xItStu s …vxeWt"
…nStuWo .O∑s'…sıo l;`v' sutr;' v[jte ( 8
t<@ül; d;…ls'…m≈; lv,;{Rkihõ±g…u ."
s'yˇu _;" s…lle …sı;" ’xr; k…qt; bu/"w 9
’xr; xu£l; bLy; gu®" …pˇkfp[d;
dujrR ; bu≤ı…v∑M.mlmU]krI SmOt; 10
vOte h·r{;s'yˇu _É m;Wj; .jRy√e $Im( 11
t<@ül;'í;…p …n/*Rt;Nshwv p·r.jRyte (
…sıyoGy' jl' t] p[…=Py k⁄xl" pcet( 12
lv,;{Rkihõ±g…U n m;]y; t] …n…=pet(
EW; …s≤ı sm;y;t; p[oˇ_; t;phrI bu/"w 13
.veˇ;phrI bLy; vO„y; Xle„m;,m;cret(
bOh' ,I tpR,I ®Cy; guvIR …pˇhrI SmOt; 14
p;ys' prm;•' Sy;T=I·rk;å…p tduCyte
xuıı
e åR pKve duG/e tu `Ot;ˇ_;'St<@ül;Npcet( 15
te …sı;" =I·rk; :y;t;" s…st;åJyyutoˇm;
=I·rk; dujrR ; p[oˇ_; bOh' ,I blv…ıRnI
…v∑‚M.nI hret( …pˇ' rˇ_…pˇ;…¶m;®t;n( 16
n;·rkÉr' tnU’Ty …z•' py…s go" …=pet(
…st;gVy;Jys'yˇu _É tTpceNmOdnu ;å…¶n; 17
n;·rkÉro∫v; =IrI ≤òG/; xIt;åitpui∑d;
guvIR sum/ur;vO„y; rˇ_…pˇ;…nl;ph; 18
s…mt;v…ˇRk;" ’Tv; sus+U m; yvs…•.;
232

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

xu„k;" =Ire,s's;?y; .oJy;vOˇ…st;å‚Nvt;" 19
se…vk; tpR,I bLy; guvIR …pˇ;…nl;ph;
g[;ih,I s‚N/’&Cy; t;' %;de•;itm;]y; 20
go/Um; /vl; /*t;" k⁄iØt;" xoiWt;Stt"
p[o…=t;yN]…n„p∑;í;…lt;" s…mt;" SmOt;" 21
v;·r,; koml;' ’Tv; s…mt;' s;/u mdRyte (
hStc;lny; tSy; loPTr¥' sMyKp[s;ryet( 22
a/omu%`$SywtiäStOt' p[…=ped( bih"
mOdnu ; viˆn; s;?y; …sıo m<@k ¨Cyte 23
duG/en s;Jy%<@ºn m<@k˘ .=ye•r"
aqv; …sım;'sne st£v$kÉn v; 24
m<@ko bOh' ,o vO„yo bLyo ®…ckro .Oxm(
p;kÉå…p m/uro g[;hI l`udoRW]y;ph"25
k⁄y;RTs…mty;åtIv tNvI ppR…$k; tt" 26
Svedyeˇ¢kÉ t;' tu po…lk;' jgdub/Ru ;"
t;' %;deLl‚Psk;yuˇ_;' tSy; m<@kvd( gu,;" 27
s…mt;' sipRW; .O∑;' xkúr;' py…s …=pet(
t‚SmN`nI’te NySyeLlv©' m·rc;idkm(
…sıW; l‚Psk; :y;t; gu,;nSy; vd;Myhm( 28
l‚Psk; bOh' ,I vO„y; bLy; …pˇ;…nl;ph;
≤òG/; Xle„mkrI guvIR rocnI tpR,I prm( 29
xu„kgo/UmcU,nRe …k…çTpu∑;ç po…lk;m( 30
t¢kÉ SvedyeT’Tv; .Uy©R ;reå…p t;' pcet(
…sıwW;ro…$k; p[oˇ_; gu,;nSy;" p[c+mhe 31
ro…$k; bl’&Cy; bOh' ,I /;tuvıRnI
v;tflI kf’d( guvIR dI¢;¶In;' p[p…U jt; 32
xu„kgo/UmcU,NR tu s;Mbu g;!' …vmdRyte (
…v/;y v$k;k;r' …n/UmR åe ¶* xnw" pcet( 33
a©;rkkú$I ÁeW; bOh' ,I xu£l; l`u"
dIpnI kf’äLy; pInsê;sk;s…jt( 34
233

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

yvj;ro…$k; ®Cy; m/ur; …vxd; l`u"
mlxu£;…nlkrI bLy; h≤Nt kf;my;n( 35
cU,R yCz⁄„km;W;,;' cmsI s;å…./Iyte
cmsIr…ct; ro$I kQyte bl.i{k;
Â=o„,; v;tl; bLy; dI¢;¶In;' sup…U jt; 36
m;W;,;' d;lyStoye Sy;…pt;STyˇ_kçuk;"
a;tpe xoiWt; yN]e …p∑;St; /UmsI SmOt; 37
/UmsIr…ct; cwv p[oˇ_; ZZú·rk; bu/"w
ZZúrI kf…pˇflI …k…ç√;tkrI SmOt; 38
c,Ky; ro…$k; Â=; Xle„m…pˇ;ßnudg( ®u "
…v∑‚M.nI n c=u„y; td(g,u ; c;…p x„k⁄lI 39
d;…l s'Sq;…pt; toye ttoåp˙tkçuk;
…xl;y;' s;/u s‚Mp∑; …pi∑k; k…qt; bu/"w 40
m;W…pi∑ky; pU,gR .;R go/UmcU,tR "
r…ct; ro…$k; swv p[oˇ_; be!…mk; bu/"w 41
.veä!e …mk; bLy; vO„y; ®Cy;å…nl;ph;
¨„,; sNtpR,I guvIR bOh' ,I xu£l; prm( 42
….•mU]ml; StNymed"…pˇkfp[d;
gudk°l;idRtê;sp…ˇ_xUl;…n n;xyet( 43
/UmsIr…ct; ih©üh·r{;lv,wytRu ;"
jIrkSv…jRk;>y;ç tnU’Ty c veÆLlt;" 44
ppR$;Ste sd;å©;r.O∑;" prmrock;"
dIpn;" p;cn;" Â=; gurv" …k…çdI·rt;" 45
m*Ì;í td(g,u ;" p[oˇ_; …vxeW;Ll`vo iht;" 46
c,kSy gu,yw ˇRu _;" ppR$;í,ko∫v;"
òeh.O∑;Stu te sveR .veymu ?R ym; gu,"w 47
m;W;,;' …pi∑k;' pUy;RLlv,;{Rkihõ±g…u ."
ty; …pi∑ky; pU,;R s…mt; ’t po…lk; 48
ttStwlne pKv; s; pU·rk; k…qt; bu/"w
®Cy; Sv;dI gu®" ≤òG/; bLy; …pt;ßdUiWk; 49
234

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

c=uStejohrI co„,; p;kÉ v;t…vn;…xnI
tqwv `OtpKv;å…p c=u„y; rˇ_…pˇ˙t( 50
aq v$k" xu„k" srsí sU%; v rsd;r br;
m;W;,;'…pi∑k;' yuˇ_;' lv,;{Rkihõ±g…u ."
’Tv; …vd?y;√$k;'St;'StwlWe u pceCznw" 51
…vxu„k; v$k; bLy; bOh' ,; vIYyRvıRn;"
v;t;myhr; ®Cy; …vxeW;didRt;ph;" 52
…vbN/.eidn" Xle„mk;·r,oåTy…¶pU…jt;"
s'c<U yR…n…=peˇ£É .O∑' jIrkihõ±gu c 53
lv,' t] v$k;Nskl;n…p m∆yet(
xu£lSt] v$ko bl’{ocno gu®" 54
…vbN/˙i√d;hI c Xle„ml" pvn;ph"
r;Jyˇ_y;åitrocNy; p;cNy; t;'Stu .=yet( 55
mNqnI nUtn; /;y;R k$utl
w ne le…pt;
…nmRlne ;Mbun;åpUyR tSy;' cU,| …v…n…=pet(
r;…jk;jIrklv,ihõ±gx
u <u #I…nx;’tm( 56
…n…=pe√$k;'St] .;<@Sy;Syç mu{yet(
tto idn]y;dU?vRmMl;" Syuv$R k; /[vu m( 57
k;…Ôk;v$ko ®Cyo v;tfl" Xle„mk;rk"
xUlfloåjI,Rd;hnud( ne]roge tu no iht" 58
aÆMlk;' Sved…yTv; tu jlen sh mdRyte (
t•Ire ’ts'Sk;re v$k;Nm∆ye∆n" 59
aÆMlk;v$k;Ste tu ®Cy; viˆp[dIpn;"
v$kSy gu,"w pUvRw retåe …p c sm‚Nvt;" 60
muÌ;n;' v$k;St£É m…∆t; l`vo ihm;"
s'Sk;rjp[.;ve, i]doWxmn; iht;" 61
m;W;,;' …pi∑k; ihõ±gl
u v,;{Rks'S’t;
ty; …vr…ct; vS]e v…$k;" s;/u xoiWt;" 62
.…jRt;St¢twlSw t; aqv;åMbupy[ ogt"
v$kSy gu,yw ˇRu _; D;tVy; rocn; .Oxm( 63
235

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

kÀ„m;<@kv$I Dey; pUvoRˇ_v…$k;gu,;
…vxeW;≤Tpˇrˇ_flI l~vI c k…qt; bu/"w 64
mUÌ;n;' v…$k; t√{…ct; s;…/t; tq;
pQy; ®Cy; tq; l~vI muÌsUpgu,; SmOt; 65
m;W…pi∑ky; …l¢' n;gvLlIdl' mht( 66
tˇu s'Svedye¥Ku Ty; Sq;Ly;m;St;rkop·r
tto …n„k;Sy t' %<@‰' ttStwlne .jRyte ( 67
alIkmTSy ¨ˇ_oåy p[k;r" p;k pÆ<@tw"
t' vONt;k .…$]e, v;StUknÉ c .=yet( 68
Sq;Ly;' `Ote v; twle v; h·r{;' ih©ü .jRyte (
avlehns'yˇu _˘ t£˘ t]wv …n…=pet(
EW; …sı; sm·rc; Kv…qt; k…qt; bu/"w 69
Kv…qt; p;cnI ®Cy; l~vI viˆp[dIpnI
kf;…nl;…vbN/flI …k…ç≤Tpˇp[kop,I 70
alIkmTSy;" xu„k; v; …k' v; Kv…qty; pun"
bOh' ,; rocn; vO„y; bLy; v;tgd;ph" 71
koœxu≤ıkr;" xu„k;" …k…ç≤Tpˇp[kop,;"
aidRte shnuStM.e …vxeW,e iht;" SmOt;" 72
muÌ…p∑I…vr…ct;n( v$k;'Stwlp;…ct;n(
hSten cU,yR Te sMyk™ t‚Sm'í,U | …v…n…=pet( 73
.O∑' ihõ±Gv;{Rk˘ sU+m' m·rc' jIrk˘ tq;
…nMbUrs' yv;nI' c yuKTy; sv| …v…m≈yet( 74
muÌ…pi∑ pceTsMyk™ Sq;Ly;.;St;rkop·r
tSy;Stu golk˘ k⁄y;RˇNm?ye pUr, …=pet( 75
twle t;Ngolk;NpKTv; Kv…qt;y;' …nm∆yet(
golk;"p;cK( p[oˇ_;Ste Tv;{Rkv$; a…p 76
muÌ;{Rkv$; ®Cy; l~vo blk;rk;"
dIpn;StpR,;" pQy;‚S]Wu doWeWu pU…jt;" 77
d;lyí,k;n;' tu …nStuW; yN]peiWt;"
t∞U,| vesn' p[oˇ_˘ p;kx;S]…vx;rdw" 78
236

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

v…$k;vesnSy;…p Kv…qt;y;' …nm…∆t;
®Cy; …v∑M.jnnI bLy; pui∑krI SmOt; 79
p;kp;]e `Ot' d¥;ˇwlç td.;vt"
t] ih©üh·r{;' c .jRyˇe dnNtrm( 80
z;g;der‚Sqriht' m;'s' tT%Æ<@t' /[vu m(
/*t' …ng;R…lt' t‚SmN`Ote t∫jRyCe znw" 81
…sıyoGy' jl' dTv; lv,Ntu pceˇt"
…sıe jlen s‚Mp„y vexv;r' p·r…=pet( 82
{Vy;…, vexv;rSy n;gvLlIdl;…n c
t<@ül;í lv©;…n m·rc;…n sm;st" 83
anen …v…/n; …sı' xuım;'s…mit SmOtm( 84
xuım;'s' pr' vO„y' bLy' ®Cyç bOh' ,m(
i]doWxmn' ≈eœ' dIpn' /;tuvıRnm( 85
z;g;dem;|smUv;Rd"e k⁄iØt' %Æ<@t' pun"
xuım;'s…v/;nen pcedte Tsh{km(
sh{k˘ gu,gw NR[ qe xuım;'sgu,' SmOtm( 86
p;kp;]e `Ot' dÊv; h·r{;' ih©ü .jRyte (
z;g;de" sklSy;…p %<@;Ny…p c .jRyte ( 87
…sıyoGy' jl' dÊv; pceNmOdtu r' tq;
jIrk;idyute t£É m;'s%<@;…n .;vyet( 88
t£m;'sNtu v;tfl' l`u ®Cy' blp[dm(
kffl' …pˇl' …k…çTsv;Rh;rSy p;cnm( 89
p;kp;]e tu bOhit m;'s%<@;…n …n…=pet(
p;nIy' p[cru ' sipR" p[.tU ' ih©ü jIrkm( 90
h·r{;m;{Rk˘ xu<#I' lv,' m·rc;…n c
t<@ül;'í;…p go/Um;ÔMbIr;,;' rs;n( b˛n( 91
yq; sv;R…, vStU…n supKv;…n .v≤Nt ih
tq; pceˇu …npu,o b¸m<@‚SqityRq; 92
EW; hrIs; bl’√;t…pˇ;ph; gu®"
xIto„,; xu£d; ≤òG/; sr; sN/;nk;·r,I 93
237

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

xuım;'s…v/;nen m;'s' sMyKp[s;…/tm(
punStd;Jye sM.O∑' t…lt' p[oCyte bu/"w 94
t…lt' blme/;å…¶m;'s*j"xu£vO≤ı’t(
tpR,' l`u su≤òG/' rocn' Î!t;krm( 95
k;l%<@;idm;'s;…n g[…qt;…n xl;ky;
`Ot' slv,' dÊv; …n/UmR e dhne pcet( 96
tˇu xULy…mit p[oˇ_˘ p;kkmR…vc=,w" 97
xULy' pl' su/;tuLy' ®Cy' biˆkr' l`u
kfv;thr' bLy' …k…ç≤Tpˇkr' ih tt( 98
xuım;'s' tnU’Ty k…ˇRt' Sveidt' jle
lv©ih©ülv,m·rc;{Rks'ytu m( 99
El;jIrk/;Ny;k…nMbUrssm‚Nvtm(
`Ote sugN/e td( .O∑' pUr,' p[oCyte bu/"w 100
Í©;$k˘ s…mty; ’t' pUr,pU·rtm(
pun" sipRiW s.O∑' m;'sÍ©;$k˘ vdet( 101
m;'sÍ©;$k˘ ®Cy' bOh' ,' bl’d( gu®
v;t…pˇhr' vO„y' kffl' vIyRv/Rnm( 102
…sım;'srso ®Cy" ≈mê;s=y;ph"
p[I,no v;t…pˇfl" =I,;n;mLprets;m(
…vÆXl∑.¶sN/In;' xuı;n;' xu≤ık;…Õ,;m( 103
SmOTyojoblhIn;n;' Jvr=I,=tors;m(
xSyte SvrhIn;n;' Î∑‰;yu"≈v,;…qRn;m( 104
p[k;r;" k…qt;" s≤Nt bhvo m;'ssM.v;"
g[Nq…vStr.IteSte my; n;] p[k°…ˇRt;" 105
ih©üjIryute twle …=peCz;k˘ su%Æ<@tm( 106
lv,' c;] cU,;Rid …sıe ihõ±gdU k˘ …=pet(
îTyev' svRx;k;n;' s;/neå….ihto …v…/" 107
s…mt;' mdRyde ;Jywjl
R ne ;…p c s•yet(
tSy;Stu v…$k;' ’Tv; pceTsipRiW nIrsm(
El;lv©kpUrR m·rc;¥wrlõ±’te 108
238

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

m∆…yTv; …st;p;kÉ ttStç smuıret(
ay' p[k;r" s'…sı* m<# îTy…./Iyte 109
m<#Stu bOh' ,o vO„yo bLy" sum/uro gu®"
…pˇ;…nlhro ®Cyo dI¢;¶In;' sup…U jt" 110
s…mt;xkúr;sipR…nR…mRt; apreå…p ye
p[k;r; amun; tuLy;Steå…p ceˇd(g,u ;" SmOt;" 111
ppR$‰" s;Jys…mt; …n…mRt; `Ot.…jRt;"
k⁄iØt;í;…lt;" xuıxkúr;….…vRmidRt;" 112
t] cU,| …=pedl
e ;lv©m·rc;…n c
n;·rkÉr' skpUrR ' c;rbIj;Nynek/; 113
`Ot;ˇ_s…mt; pu∑ro…$k; r…ct; tt"
tSy;Nt"pUr,' tSy k⁄y;RNmu{;' Î!;' su/I" 114
sipRiW p[cru e t;Ntu supce…•pu,o jn"
p[k;rDw" p[k;roåy sMp;v îit k°…ˇRt" 115
m<#kÉn smo Dey" sMp;voå…p gu,jw nR "w 116
`Ot;!‰y; s…mty; lMb' ’Tv; pu$' tt"
lv©oW,kpUrR yuty; …sty;å‚Nvtm( 117
pced;Jyen …sıwW; Dey; kpUrR n;…lk;
sMp;vsÎx; Dey; gu,"w kpUrR n;…lk; 118
s…mt;y; `Ot;!‰;y; vˇIRdIR`;R" sm;cret(
t;Stu s…•iht; dI`;R" pI#Syop·r /;ryet( 119
veLlye√Lº lnentw ; yqwk; ppR$I .vet(
ttXzu·rky; t;Ntu s'l¶;mev kˇRyte ( 120
ttStu veLlyed.( yU " sØkÉn c lepyet(
x;…lcU,| `Ot' toy' …m…≈t' sØk˘ vdet( 121
tt" s'vTO y tLloPTr¥' …vd/It pOqKpOqk™
punSt;' veLlyyeLloPTr¥' yq; Sy;Nm<@l;’it" 122
ttSt;' supced;Jye .veyíu Sf⁄$;" Sf⁄$;"
sugN/y; xkúry; td(/l
U nm;cret( 123
…sıwW; fÉ…nk;n;ªI m<#kÉn sm; gu,"w
239

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

tt" …k…çLl`u·ry' …vxeWoåymud;˙t" 124
s…mt;y; `Ot;ˇ_;y; loPTr¥' ’Tv; c veLlyet(
a;Jye t;' .jRy‚e Tsı; x„k⁄lI fÉ…nk;gu,; 125
vOt;!‰y; s…mty; ’Tv; sU];…, t;…n tu
…npu,o .jRyde ;Jye %<@p;kÉn yojyet(
yuˇ_Én modk;n( k⁄y;Rˇe gu,mw <R #k; yq; 126
mudg( ;n;' /UmsI' sMyG`olye…•mRl;åMbun; 127
k$;hSy `OtSyo?v| ZZúr' Sq;pyeˇt"
`UmsINtu {vI.Ut;' p[…=peJZZúrop·r 128
pt≤Nt …bNdvStSm;ˇ;NsupKv;Nsmuıret(
…st;p;kÉn s'yoJy k⁄y;RıSten modk;n( 129
l`ug;[ hR I i]doWfl" Sv;du" xIto ®…cp[d"
c=u„yo Jvr˙äLyStpR,o muÌmodk" 130
Evmev p[k;re, k;y;R vesnmodk;" 131
te bLy; l`v" xIt;" …k…ç√;tkr;Stq;
…v∑‚M.no Jvrfl;í …pˇrˇ_kf;ph;" 132
t<@ülcU,…R v…m…≈tn∑=Ire, s;N{…p∑en
Î!kÀ…pk;' …vd?y;ˇ;ç pceTsipRW; sMyk™ 133
aq t;' ko·rtm?y;' `npys; pU,gR .;Rç
sØkmui{tvdn;' t¢`Ote supKvvdn;ç
aq p;<@ü%<@p;kÉ òpyeTkpUrR v;…ste k⁄xl"
aq duG/kÀ…pk; s; bLy; …pˇ;…nl;ph;cwv 134
vO„y; xIt; guvIR xu£krI c tpR,I ®Cy;
…vd/;it k;ypui∑' Îi∑' dUrp[s;·r,I' su…crm( 135
nUtn' `$m;nIy tSy;Nt" k⁄xlo jn"
p[Sq;ıRp·rm;,en d›;åMlen p[lpe yet( 137
i√p[Sq;' s…mt;' t] d?yMl p[Sqs‚Mmtm(
`OtmıRxr;vç `ol…yTv; `$e …=pet( 138
a;tpe Sq;pyeˇ;vd( y;v¥;it tdMlt;m(
ttStTp[…=peTp;]e sÆCz{e .;jne tu tt( 139
240

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

p·r.[;My p·r.[;My susNt¢e `Ote …=pet(
pun" pun" Std;vOÊy; …vd?y;Nm<@l;’itm( 140
t;' supKv;' `Ot;•ITv; …st;p;kÉ tnu{ve
kpUrR ;idsugN/e c ò;p…yTvoıreˇt" 141
EW; k⁄<@…lnI n;ª; pui∑k;≤Ntblp[d;
/;tuv≤O ıkrI vO„y; ®Cy; ce≤N{ytpR,I 142
a;d* m;ihWmMlmMburiht' d?y;!k˘ xkúr;'
xu.;[ ' p[Sqyugo‚Nmt;' xu…cp$e …k…ç∞ …k…çÆT=pet(
duG/en;ıR`$en mO<mynv'Sq;Ly;' Î!' ß;vye
del;bIjlv©cN{m·rcwyoRGywí t¥ojyet( 143
.Imen ip[y.ojnen r…ct; n;ª; rs;l; Svy'
≈I’„,en pur; pun" pun·ry' p[ITy; sm;Sv;idt;
EW; yen vsNtv…jRtidne s'sVe yte …nTyx
StSy Sy;ditvIYyRv≤O ır…nx' sve≤R N{y;,;' blm( 144
g[I„me tq;xrid ye r…vxoiWt;©; ye c p[mˇv…nt;surt;it≤%•;"
ye c;…p m;gRp·rspR,xI,Rg;];SteW;…my' vpuiW poW,m;xu k⁄y;Rt( 145
rs;l; xu£l; vLy; rocnI v;t…pˇ…jt( 146
dIpnI bOh' ,I ≤òG/; m/ur; …x…xr; sr;
rˇ_…pˇ' tOW;' d;h' p[itXy;y' …vn;xyet( 147
jlen xItlenvw `o…lt; xu.x
[ kúr;
El;lv©kpUrR m·rcwí sm‚Nvt; 148
xkúrodkn;ª; tTp[…sı' …vduW;' mu%"w
xkúrodkm;:y;t' xu£l' …x…xr' srm( 149
bLy' ®Cy' l`u Sv;du v;t…pˇp[,;xnm(
mUCz;RzidRtWO ;d;hJvrx;≤Ntkr' prm( 150
a;m[m;m' jle ‚Sv•' midRt' Î!p;…,n;
…st;xIt;Mbusy' ˇu _˘ kpUrR m·rc;‚Nvtm( 151
p[p;,k…md' ≈eœ' .Imsenne …n…mRtm(
s¥o ®…ckr' bLy' xI`[…m≤N{vtpR,m( 152
aÆMlk;y;" fl' pKv' midRt' v;·r,; Î!m(
241

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

xkúr;m·rcw…mR≈' lv©ºNdusvu ;…stm( 153
aÆMlk;flsM.Ut' p;nk˘ v;tn;xnm(
…pˇXle„mkr' …k…çTsu®Cy' viˆbo/nm( 154
.;gwk˘ …nMbuj' toy' W@±.;g' xkúrodkm(
lv©m·rcw…mR≈' p;n' p;nkmuˇmm( 155
…nMbUkfl.v' p;nmTyMl' v;tn;xnm(
viˆdIi¢kr' ®Cy' smSt;h;rp;ckm( 156
…xl;y;' s;/u s‚Mp∑' /;Ny;k˘ vS]g;…ltm(
xkúrodks'yˇu _˘ kpUrR ;idsusS' ’tm(
nUtne mO<mye p;]e ‚Sqt' …pˇhr' prm( 157
k;…Ôk˘ rocn' ®Cy' p;cn' viˆdIpnm( 158
xUl;jI,R…vbN/fl' koœxu≤ıkr' prm(
n .veTk;…Ôk˘ y] t] j;…l p[dIyte 159
a;mm;m[fl' …p∑' r;…jk;lv,;‚Nvtm(
mO∑ih©üytu ' pUt' `o…lt' j;…l®Cyte 160
j;…lhRrit …j◊;y;" k⁄<#Tv' k<#xo…/nI
mNd' mNdNtu pIt; s; rocnI viˆbo…/nI 161
tuy;|xne jlen s'ytu mitSqUl' sdMl' d…/
p[;yom;ihWmMbuknÉ …vmle mO∫;jne g;lyet(
.O∑' ih'gcu jIrkçlv,' r;jIç …k…ç‚Nmt;'
…p∑;' t] …v…m≈ye∫vit tˇ£˘ n kSy ip[ym( 162
t£˘ ®…ckr' viˆdIpn' p;cn' prm(
¨dre ye gd;SteW;' n;xn' tOi¢k;rkm( 163
…vd;hINy•p;n;…n y;…n .uõˇ± _É ih m;nv"
ti√d;hp[x;NTyq| .ojn;Nte py" …pbet( 164
/;Ny;…n .[;∑^.∑O ;…n yN]…p∑;…n sˇ_v" 165
yvj;" sˇ_v" xIt; dIpn; l`v" sr;"
kf…pˇhr; Â=; le%n;í p[k°…ˇRt;" 166
te pIt; bld; vO„y; bOh' ,; .edn;Stq;
tpR,; m/ur; ®Cy;" p·r,;me bl;vh;" 167
242

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

kf…pˇ≈m=uˇ@O v± ,[ ne];my;ph;"
p[xSt; `mRd;h;?vVy;y;m;ˇRxrI·r,;m( 168
…nStuWíw ,kì.∑RO Sw tuy;|xíw yvw" ’t;"
sˇ_v" xkúr;sipRyˇRu _; g[I„meå…p pU…jt; 169
sˇ_v" x;…lsM.Ut; viˆd; l`vo ihm;"
m/ur; g[;ih,o ®Cy;" pQy;í blxu£d; 170
n .uKTv; n rdwæXzTv; n …nx;y;' n v; b˛n(
njl;Nt·rt;n≤∫" sˇ_Àn¥;• kÉvl;n( 171
pOqk™p;n' pund;Rn' s;…mW' pys; …n…x
dNtCzºdnmu„,ç s¢ sˇ_⁄Wu vjRyte ( 172
yv;Stu …nStuW; .O∑;" SmOt; /;n; îit ‚S]y;m(
/;n;" SyudjRu rR ; ®=;StO$p( d[ ; gurví t;"
tq; mehkfCzidRn;…xNy" sMp[k°…ˇRt;" 173
yeW;' SyuSt<@ül;St;…n /;Ny;…n stuW;…, c
.O∑;…n Sf⁄…$t;Ny;¸l;Rj; îit mnIiW," 174
l;j;" Syum/R ru ;" xIt; l`vo dIpn;í te
SvLpmU]ml; Â=; bLy;" …pˇkfÆCzd"
z¥RtIs;rd;h;ßmehmedStOW;åph;" 175
x;ly" stuW; a;{;R .O∑; aSf⁄…$t;Stt"
k⁄iØt;…í…p$;"p[oˇ_;Ste SmOt;" pOqk
u ; a…p 176
pOqk
u ; gurvo v;tn;xn;" Xle„ml; a…p
s=Ir; bOh' ,; vO„y; bLy; ….•ml;í te 177
aıRpKvw" xmI/;NywStO,.O∑íw holk"
holkoåLp;…nlo" med" kfdoW]y;ph"
.ved( yo holko ySy s c tˇd(g,u o .vet( 178
mÔrI TvıRpKv; v; yvgo/Umyo.Rvte (
tO,;nlen s'.∑O ; bu/Â
w cIit s; SmOt;
ËcI kfp[d; bLy; l~vI …pˇ;…nl;ph; 179
a/R‚Sv•;Stu go/Um; aNyeå…p c,k;dy" 180
k⁄Lm;W; îit kQyNte xBdx;S]eWu pÆ<@tw"
243

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

k⁄Lm;W;gurvo Â=; v;tl; ….•vcRs" 181
pllNtu sm;:y;t' sw=v' itl…p∑km(
pll' ml’d( vO„y' v;tfl' kf…pˇ’t(
bOh' ,' c gu® ≤òG/' mU];…/Ky…nvˇRkm( 182
itl…kØNtu …p<y;kStq; itl%…l SmOt;
…p<y;ko le%no Â=o …v∑M.I Îi∑dUW," 183
tu<@ülo mehjNtufl" s nvSTvitdujrR " 184
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe …m≈p[kr,e
√;dx" ’t;•vgR" sm;¢" 12
aq v;·rvgR"
p;nIy' s…ll' nIr' k°l;l' jlmMbu c
a;po v;v;R·r k˘ toy' py" p;qStqodkm(
jIvn' vnmM.oå,oåmOt' `nrsoå…p c 1
p;nIy' ≈mn;xn' Klmhr' mUCz;R…pp;s;ph'
tN{;CzidR…vbN/˙älkr' …n{;hr' tpR,m(
˙¥' gu¢rs' ÁjI,Rxmk˘ …nTy' iht' xItl'
l~vCz' rsk;r,' …ngidt' pIyUWv∆Ivnm( 2
p;nIy' mu…n…." p[oˇ_˘ idVy' .*m…mit i√/; 3
idVy' ctu…vR/' p[oˇ_˘ /;r;j' krk;.vm(
t*W;rç tq; hwm' teWu /;r' gu,;…/km( 4
/;r;…." pitt' toy' gOhIt' Sf°tv;ss;
…xl;y;' vsu/;y;' v; /*t;y;' pittç tt( 5
s*v,eR r;jte t;m[e Sf;…$kÉ k;c…n…mRte
.;jne mO<mye v;å…p Sq;…pt' /;rmuCyte 6
/;r' nIr' i]doWflm…ndeXR yrs' l`u
s*My' rs;yn' bLy' tpR,' Ò;id jIvnm( 7
p;cn' mit’NmUCz;RtN{;d;h≈mKlm;n(
tO„,;' hrit tt( pQy' …vxeW;Tp[;vOiW SmOtm( 8
/;r;jl' c i√…v/' g;©s;mu{.edt" 9
244

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

a;k;xg©;sMb‚N/jlm;d;y idGgj;"
me`rw Nt·rt; vOi∑' k⁄vNR tIit vc" st;m( 10
g;©m;êyuje m;…s p[;yo vWRit v;·rd"
svRq; t∆l' Dey' tqwv crkÉ vc" 11
Sq;…pte hemje p;]e r;jte mO<myeå…p v;
x;Ly•' yen s'…sˇ_˘ .vedKleid v,Rvt( 12
td(g;©' svRdoWfl' Dey' s;mu{mNyq;
tˇu s=;rlv,' xu£Îi∑bl;phm( 13
…vßç doWl' tI+,' svRkmRsu no ihtm(
s;mu{' Tv;…êne m;…s gu,gw ;R©vd;idxet( 14
ytoågSTySy idVyWe®R dy;Tskl' jlm(
…nmRl' …n…vRW' Sv;du xu£l' Sy;ddoWlm( 15
fÀTk;r…vWv;ten n;g;n;' Vyomc;·r,;m(
vW;Rsu s…vW' toy' idVymPy;…ên' …vn; 16
an;ˇRv' p[mçu ≤Nt v;·r v;·r/r;Stu yt(
t…T]doW;y sveWR ;' deihn;' p·rk°…ˇRtm( 17
idVyv;Yv…¶s'yog;t( s'ht;" %;t( pt≤Nt y;"
p;W;,%<@v∞;pSt;" k;rKyoåmOtopm;" 18
krk;j' jl' Â=' …vxd' gu® c ‚Sqrm(
d;®,' xItl' s;N{' …pˇ˙Tkfv;t’t( 19
a…p n¥;" smu{;Nte viˆr;pStdud.( v;"
/Um;vyv…nmuˇR _;StuW;r;:y;Stu t;" SmOt;" 20
apQy;" p[;…,n;' p[;yo .U®h;,;Ntu t; iht;"
tuW;r;Mbu ihm' Â=' Sy;√;tlm…pˇlm(
kfo®StM.k<#;…¶mehg<@;idrognut( 21
ihmvÆCz%r;id>yo {vI.Uy;….vWRit
yˇdev ihm' hwm' jlm;¸mRnIiW,"
ihm;Mbu xIt' …pˇfl' gu® v;t…vvıRnm( 22
a*v;Rnl/Um·e rtmMbu smu{Sy yd(`nI.Utm(
pvn;nItmudICy;' t≤ım…mit kQyte s≤∫" 23
245

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

ihmNtu xItl' Â=' d;®,' sU+m…mTy…p
n td( dUWyte v;t' n c …pˇ' n v; kfm( 24
.*mmM.o …ngidt' p[qm' i]…v/' bu/"w
j;©l' prm;nUp' tt" s;/;r,' £m;t( 25
aLpodkoåLpvO=í …pˇrˇ_;my;‚Nvt"
D;tVyo j;©lo dexSt]Ty' j;©l' jlm( 26
v◊Mbub¸R vO=í v;tXle„m;my;‚Nvt"
dexoånUp îit :y;t a;nUp' t∫v' jlm( 27
…m≈…cˆStu yo dex" s ih s;/;r," SmOt"
t‚SmNdexe ydudk˘ tˇu s;/;r,' SmOtm( 28
j;©l' s…ll' Â=' lv,' l`u …pˇnut(
viˆ’Tkf˙TpQy' …vk;r;Nhrte b˛n( 29
a;nUp' v;yR….„y≤Nd Sv;du ≤òG/' `n' gu®
viˆ˙Tkf’d(˙¥' …vk;r;Nk⁄®te b˛n( 30
s;/;r,' tu m/ur' dIpn' xItl' l`u
tpR,' rocn' tO„,;d;hdoW]yp[,tu ( 31
n¥; ndSy v; nIr' n;dey…mit k°…ˇRtm( 32
n;deymudk˘ Â=' v;tl' l`u dIpnm(
an….„y≤Nd …vxd' k$uk˘ kf…pˇnut( 33
n¥" xI`[vh; l~Vy" sv;R y;í;mlodk;"
guVyR" xwvls'z•; mNdg;" kluW;í y;" 34
ihmvTp[.v;" pQy; n¥oåXm;htp;qs"
g©;xt&sryUymun;å¥; gu,oˇm;" 35
sÁxwl.v; n¥o ve,;god;vrImu%;"
k⁄v≤R Nt p[;yx" k⁄œmIW√;tkf;vh;" 36
ndIsrSt@;gSqe kÀpp[ßv,;idje
¨dkÉ dex.edne gu,;NdoW;'í l=yet( 37
…vd;yR .U…m' …nª;' yNmhTy; /;ry; ßvet(
tˇoym*≤∫d' n;m vdNtIit mhWRy" 38
a*≤∫d' v;·r …pˇflm…vd;ÁitxItlm(
246

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

p[I,n' m/ur' bLymIW√;tkr' l`u 49
xwls;nußv√;·rp[v;ho …nZúro Zr"
s tu p[ßv,í;…p t]Ty' nwZrú ' jlm( 40
nwZrú ' ®…c’•Ir' kffl' dIpn' l`u
m/ur' k$up;k˘ c v;tl' Sy;d…pˇlm( 41
n¥;" xwl;id®ı;y;" y] s'ßTu y itœit
tTsro jljCz•' tdM." s;rs' SmOtm( 42
s;rs' s…ll' bLy' tO„,;fl' m/ur' l`u
rocn' tuvr' Â=' bımU]ml' SmOtm( 43
p[xSt.U…m.;gSqo b¸s'vTsroiWt"
jl;xySt@;g" Sy;ˇ;@;g' t∆l' SmOtm( 44
t;@;gmudk˘ Sv;du kW;y' k$up;…k c
v;tl' bı…v<mU]msOÆKpˇkf;phm( 45
p;W;,w·r∑k;….v;R bı" kÀpo bOhˇr"
ssop;no .ve√;pI t∆l' v;PymuCyte 46
v;Py' v;·r yid =;r' …pˇ’Tkfv;t˙t(
tdev …m∑' kf’√;t…pˇhr' .vet( 47
.Um* %;toåLp…vSt;ro gM.Iro m<@l;’it"
bıoåbı" s kÀp" Sy;ˇdM." k*pmuCyte 48
k*p' pyo yid Sv;du i]doWfl' iht' l`u
tT=;r' kfv;tfl' dIpn' …pˇ’Tprm( 49
…xl;k°,| Svy' ê.[' nIl;Ônsmodkm(
lt;…vt;ns'Cz•' c*HJy…mTy…./Iyte 50
aXm;id….rbı' yˇ∞*HJy…mit v; pre
t]Êymudk˘ c*HJy' mu…n….Stdud;˙tm( 51
c*HJy' viˆkr' nIr' Â=' kfhr' l`u
m/ur' …pˇnu&Cy' p;cn' …vxd' SmOtm( 52
aLp' sr" pLvl' Sy;¥] cN{=Rge rv* 53
n itœit jl' …k…çˇ]Ty' v;·r p;Lvlm(
p;Lvl' v;yR….„y≤Nd gu® Sv;du i]doW’t( 54
247

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

n¥;id…nk$e .U…my;R .ve√;luk;myI
¨∫;Vyte tto yˇu t∆l' …v…kr' …vdu" 55
…v…kr' xItl' SvCz' …ndoRW' l`u c SmOtm(
tuvr' Sv;du …pˇfl' =;r' t≤TpRˇl' mn;k™ 56
kÉd;r" =e]mui∂∑' kìd;r' t∆l' SmOtm(
kìd;r' v;yR….„y≤Nd m/ur' gu® doW’t( 57
v;iWRk˘ tdhvO∑R ' .U…mSqmiht' jlm(
i]r;]muiWt' tˇu p[s•mmOtopmm( 58
hemNte s;rs' toy' t;@;g' v; iht' SmOtm(
hemNte …viht' toy' …x…xreå…p p[xSyte 59
vsNtg[I„myo" k*p' v;Py' v; nwZrú ' jlm(
n;dey' v;·r n;dey' vsNtg[I„myobu/R "w 60
…vWv√nvO=;,;' p];¥wdiRU Wt' yt"
a*≤∫d' v;åNt·r=' v; k*p' v; p[;vOiW SmOtm(
xSt' xrid n;dey' nIrm'xdU k˘ prm( 61
idv; r…vkrwj∑Ru ' …n…x xItkr;'x…u ."
Deym'xdU k˘ n;m ≤òG/' doW]y;phm( 62
an….„y≤Nd …ndoRWm;Nt·r=jlopmm(
bLy' rs;yn' me?y' xIt' l`u su/;smm( 63
xrid SvCzmudy;dgSTy;d≤%l' ihtm( 64
p*We v;·r sroj;t' m;`e tˇu t@;gjm(
f;Lgune kÀpsM.Ut' cw]e c*HJy' ihtm( mtm( 65
vwx;%e nwZrú ' nIr' Jyeœe xSt' tq*≤∫dm(
a;W;!e xSyte k*p' ≈;v,e idVymev c 66
.;{e k*p' py" xStm;…êne c*HJymev c
k;…ˇRkÉ m;gRxIWeR c jlm;]' p[xSyte 67
.*m;n;mM.s;' p[;yo g[h,' p[;t·r„yte
xItTv' …nmRlTvç ytSteW;' mto gu," 68
aTyMbup;n;• …pCyteå• …nrMbup;n;∞ s Ev doW"
tSm;•ro viˆ…vvıRn;y mu¸mu¸R v;R·r …pbed.U·r 69
248

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

mUCz;R…pˇo„, d;heWu …vWe rˇ_É md;Tyye
≈me .[me …vdG/eå•etmkÉ vmq* tq;
Ë?vRge rˇ_ …pˇe c xItmM." p[xSyte 70
p;êRxl
U e p[itXy;ye v;troge glg[he
a;?m;ne ‚St…mte koœe s¥"xuı* nvJvre 71
a®…cg[h,IguLmê;sk;seWu …v{/*
ih‘;y;' òehp;ne c xIt;Mbu p·rvjRyte ( 72
arockÉ p[itXy;ye mNdeå¶* êyq* =ye
mu%p[sk
e É j#re k⁄œe ne];mye Jvre
v[,e c m/umhe e c …pbeTp;nIymLpkm( 73
jIvn' jI…vn;' jIvo jgt( svRNtu tNmym(
n;toåTyNt…nWe/ne kd;…c√;·r v;YyRte 74
tO„,; grIysI `or; s¥"p[;,…vn;…xnI
tSm;d( dey' tOW;åˇ;y p;nIy' p[;,/;r,m( 75
tOiWto mohm;y;it moh;Tp[;,;‚Nvmuçit
at" sv;RSvvSq;su n Kv…c√;·r v;ryet( 76
agN/mVyˇ_rs' suxIt' tWRn;xnm(
SvCz' l`u c ˙¥ç toy' gu,vduCyte 77
…pÆCzl' ’…ml' ÆKl•' v,Rxvw ;lkdRm"w
…vv,| …vrs' s;N{' dugNR /' n iht' jlm( 78
kluW' z•mM.ojp,RnIlItO,;id…."
du"SpxRnms'SpO∑' s*rc;N{mrI…c…." 79
an;ˇRv' v;iWRk˘ tu p[qm' t∞ .U…mgm(
Vy;p•' p·rhˇRVy' svRdoWp[kop,m( 80
tt( k⁄y;RTò;np;n;>y;' tO„,;å?m;n…crJvr;n(
k;s;…¶m;Nd(y;….„yNdk<@Ug<@;idk˘ tq; 81
…n≤Ndt' c;…p p;nIy' Kv…qt' sUytR ;…ptm(
suv,| rjt' l*h' p;W;,' …skt;m…p 82
.Ox' sNt;Py …nv;RPy s¢/; s;…/t' tq;
kpUrR j;itpu•;gp;$l;idsuv;…stm( 83
249

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xu…cs;N{p$ß;…v =u{jNtu…vv…jRtm(
SvCz' knkmuˇ_;å¥w xuı' Sy;∂oWv…jRtm( 84
p,Rml
U …vsg[‚Nqmuˇ_;knkxwvlw"
gomedne c vS]e, k⁄Yy;RdMbups[ ;dnm( 85
pIt' jl' jIYyRit y;myuGm;¥;mwkm;];CzOtxItlç
td/Rm;]e, Ít' kdu„,' py"p[p;kÉ ]y Ev k;l;" 86
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe
…m≈p[k,e ]yodxo v;·rvgR" sm;¢ 13
aq duG/vgR"
duG/' =Ir' py" StNy' b;ljIvn…mTy…p
duG/' sum/ur' ≤òG/' v;t…pˇhr' srm( 1
s¥" xu£kr' xIt' s;TMy' svRxrI·r,;m(
jIvn' bOh,' bLy' me?y' v;jIkr' prm(
vy"Sq;pnm;yu„y' s‚N/k;·r rs;ynm( 2
…vrekv;≤NtvStIn;' seVymojo…vvıRnm( 3
jI,RJvre mnoroge xoWmUCz;R.m[ We u c
g[h<y;' p;<@üroge c d;he tOiW ˙d;mye 4
xUlod;vˇRgLu meWu v‚Stroge gud;õ±kr⁄ e
rˇ_…pˇeåits;re c yo…nroge ≈me Klme 5
g.Rß;ve c stt' iht' mu…nvrw" SmOtm(
b;lvOı=t=I,;" =u√‰v;y’x;í ye
te>y" sd;åitx…yt' ihtmetdud;˙tm( 6
gVy' duG/' …vxeW,e m/ur' rsp;kyo"
doW/;tumlßot" …k…çTKledkr' gu® 7
xItl' StNy’ÆTòG/' v;t…pˇ;ßn;xnm(
jr;smStrog;,;' x;≤Nt’t( se…vn;' sd; 8
’„,;y; go.Rvde ( duG/' v;th;·r gu,;…/km( 9
pIt;y; hrte …pˇ' tq; v;thr' .vet(
Xle„ml' gu® xuKl;y; rˇ_; …c]; c v;t˙t( 10
250

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

b;lvTs…vvTs;n;' gv;' duG/' i]doW’t( 11
v„k…y<y;‚S]doWfl' tpR,' bl’Tpy" 12
j;©l;nUpxwlWe u crNtIn;' yqoˇrrm(
pyo gu®tr' òeho yq;åh;r' p[vˇRte 13
SvLp;•.=,;∆;t' =Ir' gu® kfp[dm(
tˇu bLy' pr' vO„y' SvSq;n;' gu,d;ykm(
pl;ltO,k;p;RsbIjj' ro…g,e ihtm( 14
m;ihW' m/ur' gVy;ÆTòG/' xu£kr' gu®
…n{;krm….„y≤Nd =u/;å…/Kyhr' ihmm( 15
z;g' kW;y' m/ur' xIt' g[;ih tq; l`u
rˇ_…pˇ;its;rfl' =yk;sJvr;phm( 16
aj;n;mLpk;yTv;Tk$uitˇ_…nWev,;t(
Stok;Mbup;n;√‰;y;m;TsvRrog;ph' py" 17
mOgI,;' j;©loTq;n;mj;=Irgu,' py" 18
a;…vk˘ lv,' Sv;du ≤òG/o„,' c;XmrIp[,tu (
a˙¥' tpR,' kÉXy' xu£…pˇkfp[dm(
gu® k;s;…nlod(.tU e kÉvle c;…nle vrm( 19
Â=o„,' v@v;=Ir' bLy' xoW;…nl;phm(
aMl' p$u l`u Sv;du svRmk
e xf˘ tq; 20
a*∑^' duG/' l`u Sv;du lv,' dIpn' tq;
’…mk⁄œkf;n;hxoqodrhr' srm( 21
bOh' ,' h‚StnIduG/' m/ur' tuvr' gu®
vO„y' bLy' ihm' ≤òG/' c=u„y' ‚Sqrt;krm( 22
.;y;R l`u py" xIt' dIpn' v;t…pˇ…jt(
c=u" xUl;….v;tfl' nSy;XCyotnyovRrm( 23
/;ro„,' gopyo bLy' l`u xIt' su/;smm(
dIpnç i]doWfl' tı;r;…x…xr' Tyjet( 24
/;ro„,' xSyte gVy' /;r;xItNtu m;ihWm(
Íto„,m;…vk˘ pQy' ÍtxItmj;py" 25
a;m' =Irm….„y≤Nd gu® Xle„m;mvıRnm(
251

[BhŒva PrakŒsh]

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

Dey' svRmpQy' tu gVym;ihWv…jRtm( 26
n;rI=Ir' Tv;mmev iht' n tu Ít' ihtm(
Íto„,' kfv;tfl' ÍtxItNtu …pˇnut( 27
aıoRdk˘ =Ir…x∑m;m;Ll`utr' py"
jlen riht' duG/mitpKv' yq; yq;
tq; tq; gu® ≤òG/' vO„y' bl…vv/Rnm( 28
=Ir' tTk;lsUt;y; `n' pIyUWmuCyte
n∑duG/Sy pKvSy …p<@" p[oˇ_" …kl;$k" 29
apKvmev y•∑' =Irx;k˘ ih tTpy" 30
dfl; t£É, v; n∑' duG/' bı' suv;ss;
{v.;ven siht' t£…p<@" s ¨Cyte 31
n∑duG/.v' nIr' mor$' je∆$oåb[vIt(
pIyUWç …kl;$ç =Irx;k˘ tqwv c 32
t£…p<@ îme vO„y; bOh' ,; blvıRn;"
gurv" Xle„ml; ˙¥; v;t…pˇ…vn;xn;" 33
dI¢;¶In;' …v…n{;,;' …v{/* c;….pU…jt;"
mu%xoW tOW; d;h rˇ_ …pˇ Jvrp[,tu (
l`ubl
R kro ®Cyo mor$" Sy;‚Tst;yut" 34
sNt;…nk; gu®" xIt; vO„y; …pˇ;ßv;tnut(
tpR,I vOh' ,I ≤òG/; bl;sblxu£l; 35
%<@ºn siht' duG/' kf’Tpvn;phm(
…st;…stopl;yuˇ_˘ xu£l' i]ml;phm(
sgu@' mU]’Cz^fl' …pˇXle„mkr' prm( 36
r;]* cN{gu,;…/Ky;√‰;y;m;kr,;ˇq;
p[;.;itk˘ py" p[;y" p[;doW;d( gu® xItlm( 37
idv;krkr;`;t;√‰;y;m;…nlsevn;t(
p[;.;itk;ˇu p[;doW' l`u v;tkf;phm( 38
vO„y' bOh' ,m…¶dIpnkr' pUv;Rˆk;le pyo
m?y;ˆe tu bl;vh' kfhr' …pˇ;ph' dIpnm(
b;le bO≤ıkr' =yeå=ykr' vOıWe u retovh'
252

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

r;]* pQymnekdoWxmn' c=uihRt' s'SmOtm( 39
vd≤Nt pey' …n…x kÉvl' pyo .oJy' n tenhe sh*dn;idkm(
.vTyjI,| n xyIt xvRrI' =IrSy pItSy n xeWmuTsOjte ( 40
…vd;hINy•p;n;…n idv; .uõˇ± _É ih y•r"
ti√d;hp[x;NTyq| r;]* =Ir' sd; …pbet( 41
dI¢;nle ’xe pu…' s b;le vOıe py"ip[ye
mt' ihttm' duG/' s¥"xu£kr' yt" 42
=Ir' gVymq;j' v; ko„,' d<@;ht' …pbet(
l`u vO„y' Jvrhr' v;t…pˇkf;phm( 43
goduG/p[.v' …k' v; z;gIduG/smu∫vm(
.vet( fÉn' i]doWfl' rocn' blvıRnm( 44
viˆbO≤ıkr' vO„y' s¥StOi¢kr' l`u
atIs;reå…¶m;Nd(ye c Jvre jI,eR p[xSyte 45
…vv,| …vrs' c;Ml' dugNR /' g[…qt' py"
vjRyde Mllv,yuˇ_˘ k⁄œ;id’d( yt" 46
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe
…m≈p[kr,e ctudx
R o duG/vgR" sm;¢" 14
aq d…/vgR"
d?yu„,' dIpn' ≤òG/' kW;y;nurs' gu®
p;kÉåMl g[;ih …pˇ;ßxoqmed" kfp[dm( 1
mU]’Cz^π p[itXy;ye xItge …vWmJvre
atIs;reå®c* k;XyeR xSyte blxu£’t( 2
a;d* mNd' tt" Sv;du Sv;√Mlç tt"prm(
aMl' ctuqmR TyMl' pçm' d…/ pç/; 3
mNd' duG/vdVyˇ_rs' …k…çd(`n' .vet(
mNd' Sy;TsO∑…v<mU]' doW]y…vd;h’t( 4
yTsMyG`nt;' y;t' Vyˇ_Sv;durs' .vet(
aVyˇ_;Mlrs' tˇu Sv;du …vDw®d;˙tm( 5
Sv;du Sy;dTy….„y≤Nd vO„y' med"kf;vhm(
253

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

v;tfl' m/ur' p;kÉ rˇ_…pˇp[s;dnm( 6
Sv;√Ml' s;N{m/ur' kW;y;nurs' .vet(
Sv;√MlSy gu,; Dey; s;m;Nyd…/v∆nw" 7
y…ˇroihtm;/uy| Vyˇ_;MlTv' tdMlkm(
aMl' tu dIpn' …pˇrˇ_Xle„m…vvıRnm( 8
tdTyMl' dNtromhWRk<#;idd;h’t(
aTyMl' dIpn' rˇ_v;t…pˇkr' prm( 9
gVy' d…/ …vxeW,e Sv;√Ml' c ®…cp[dm(
p…v]' dIpn' ˙¥' pui∑’Tpvn;phm(
¨ˇ_˘ d›;mxeW;,;' m?ye gVy' gu,;…/km( 10
m;ihW' d…/ su≤òG/' Xle„ml' v;t…pˇnut(
Sv;dup;km….„y≤Nd vO„y' guvß
R dUWkm( 11
a;j' d?yuˇm' g[;ih l`u doW]y;phm(
xSyte ê;sk;s;xR" =yk;XyeWR u dIpnm( 12
pKvduG/.v' ®Cy' d…/ ≤òG/' gu,oˇmm(
…pˇ;…nl;ph' svR/;Tv…¶blvıRnm( 13
as;r' d…/ sõ±g;[ ih xItl' v;tl' l`u
…v∑‚M. dIpn' ®Cy' g[h,Irogn;xnm( 14
g;…lt' d…/ su≤òG/' v;tfl' kf’d( gu®
blpui∑kr' ®Cy' m/ur' n;it…pˇ’t( 15
sxkúr' d…/ ≈eœ' tO„,;…pˇ;ßd;h…jt(
sgu@' v;tnud( vO„y' bOh' ,' tpR,' gu® 16
n nˇ_˘ d…/ .uÔIt n c;Py`Otxkúrm(
n;muÌsUp' n;=*{' no„,' n;mlkì…vRn; 17
hemNte …x…xre c;…p vW;Rsu d…/ xSyte
xrd(gI[ „mvsNteWu p[;yxSti√gihRtm( 18
Jvr;sOÆKpˇ vIspRkœ⁄ p;<@±v;my.[m;n(
p[;“uy;Tk;ml;' cog[;' …v…/' hTv; d…/ip[y" 19
d›StUp·r yo .;go `n" òehsm‚Nvt"
s lokÉ sr îTyuˇ_o d›o m<@Stu mÆSTvit 20
254

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

sr" Sv;dug®Ru vO„R yo v;tviˆp[,;xn"
soåMlo v‚Stp[xmn" …pˇXle„m…vvıRn" 21
mStu Klmhr' bLy' l`u .ˇ_;….l;W’t( 22
ßoto…vxo/n' Ò;id kftO„,;…nl;phm(
avO„y' p[I,n' xI`[' ….n…ˇ mlsçym( 23
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe
…m≈p[kr,e pçdxo d…/vgR" sm;¢" 15
aq t£vgR"
`ol' tu m…qt' t£mud…êCzÆCzk;å…p c
ssr' …njRl' `ol' m…qt' Tvsrodkm( 1
t£˘ p;djl' p[oˇ_mud…êÊvıRv;·rkm(
zÆCzk; s;rhIn; Sy;TSvCz; p[cru v;·rk;
`ol' tu xkúr;yuˇ_˘ gu,Dw yRe ' rs;lvt( 2
v;t…pˇhr' Ò;id m…qt' kf…pˇnut( 3
t£˘ g[;ih kW;y;Ml' Sv;dup;krs' l`u
vIyoR„,' dIpn' vO„y' p[I,n' v;tn;xnm( 4
g[h<y;idmt;' pQy' .veTs'g;[ ih l;`v;t(
…kç Sv;du…vp;…kTv;• c …pˇp[kop,m( 5
aMlo„,' dIpn' vO„y' p[I,n' v;tn;xnm(
kW;yo„,…vk;…xTv;{*+y;∞;…p kf;phm( 6
n t£sevI Vyqte kd;…c• t£dG/;" p[.v≤Nt rog;"
yq; sur;,;mmOt' su%;y tq; nr;,;' .u…v t£m;¸" 7
¨d…êt( kf’d( bLym;mfl' prm' mtm(
zÆCzk; xItl; l~vI …pˇ≈mtOW;hrI
v;tnut( kf’t( s; tu dIpnI lv,;‚Nvt; 8
smuıtO `Ot' t£˘ pQy' l`u …vxeWt" 9
StokoıOt`Ot' tSm;d( gu® vO„y' kf;phm(
anuıtO `Ot' s;N{' gu®pui∑kfp[dm( 10
v;teåMl xSyte t£˘ xu<#IswN/vs'ytu m(
255

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

…pˇe Sv;du …st;yuˇ_˘ VyoW=;ryut' kfÉ 11
ih©üjIryut' `ol' swN/ven c s'ytu m(
.vedtIv v;tflmxoRåtIs;r˙Tprm( 12
®…cd' pui∑d' bLy' v‚StxUl…vn;xnm(
mU]’Cz^π tu sgu@' p;<@üroge s…c]km( 13
t£m;m' kf˘ koœe h≤Nt k<#º kroit c
pInsê;sk;s;d* pKvmev p[yJu yte 14
xItk;leå…¶m;Nd(ye c tq; v;t;myeWu c
a®c* ßots;' ro/e t£˘ Sy;dmOtopmm(
tˇu h≤Nt grCzidRps[ k
e …vWmJvr;n(
p;<@ümde og[h<yxoRm]U g[h.gNdr;n( 15
meh' guLmmtIs;r' xUlPlIhodr;®cI"
…ê]koœgtVy;/In( k⁄œxoqtOW;’mIn( 16
nwv t£˘ =ye d¥;•o„,k;le n dubl
R e
n mUCz;R.m[ d;heWu n roge rˇ_…pˇje 17
y;Nyuˇ_;…n d/INy∑* td(g,u ' t£m;idxet( 18
îit ≈I…m≈l$k ntny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe …m≈p[kr,e
Wo@xSt£vgR" sm;¢" 16
aq nvnIt vgR"
m[=,' srj' hwy©vIn' nvnItkm(
nvnIt' iht' gVy' vO„y' v,Rbl;…¶’t( 1
s'g;[ ih v;t…pˇ;sOKKWy;xoRåidtk;s˙t(
t≤ıt' b;lkÉ vOıe …vxeW;dmOt' …xxo" 2
nvnIt' mih„y;Stu v;tXle„mkr' gu®
d;h…pˇ≈mhr' med" xu£…vvıRnm( 3
duG/oTq' nvnIt' tu c=u„y' rˇ_…pˇnut(
vO„y' bLymit≤òG/' m/ur' g[;ih xItlm( 4
nvnIt' tu s¥Sk˘ Sv;du g[;ih ihm' l`u
me?y' …k…çTkW;y;MlmIWˇ£;'x sõ±£m;t( 5
256

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

s=;rk$uk;MlTv;Cz¥Rx"R k⁄œk;rkm(
Xle„ml' gu® medSy' nvnIt' …crNtnm( 6
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe
…m≈p[kr,e s¢dxo nvnItvgR" sm;¢" 17
aq `OtvgR"
`Otm;Jy' h…v" sipR" kQyNte td(g,u ; aq
`Ot' rs;yn' Sv;du c=u„y' viˆdIpnm( 1
xItvIyR…vW;l+mIp;p…pˇ;…nl;phm(
aLp;….„y≤Nd k;NTyojStejol;v<yvO≤ı’t( 2
SvrSmOitkr' me?ym;yu„y' bl’d(g®u
¨d;vˇRJvroNm;dxUl;n;hv[,;n( hret(
≤òG/' kfkr' r="=yvIspRrˇ_nut( 3
gVy' `Ot' …vxeW,e c=u„y' vO„ym…¶’t(
Sv;du p;kkr' xIt' v;t…pˇkf;phm( 4
me/;l;v<yk;NTyojStejovO≤ıkr' prm(
al+mIp;pr=ofl' vys" Sq;pk˘ gu® 5
bLy' p…v]m;yu„y' sum©Ly' rs;ynm(
sugN/' rocn' c;® sv;RJyeWu gu,;…/km( 6
m;ihWNtu `Ot' Sv;du …pˇrˇ_;…nl;phm(
xItl' Xle„ml' vO„y' gu® Sv;du …vpCyte 7
a;jm;Jy' kroTy…¶' c=u„y' blvıRnm(
k;se ê;se =ye c;…p iht' p;kÉ .vet( k$u 8
a*∑^' k$u `Ot' p;kÉ xoW’…m…vW;phm(
dIpn' kfv;tfl' k⁄œguLmodr;phm( 9
p;kÉ l~v;…vk˘ sipR" svRrog…vn;xnm( 10
vO≤ı' kroit c;SQn;' v; aXmrIxkúr;åphm(
c=u„ym…¶s'/+u y' v;tdoW…nv;r,m( 11
kfÉå…nle yo…ndoWe …pˇe rˇ_É c t≤ıtm(
cDü„ym;Jy' S]I,;' v; sipR" Sy;dmOtopmm( 12
257

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

vO≤ı' kroit deh;¶el`R u p;kÉ …vW;phm(
tpR,' ne]rogfl' d;hnud( v@v;`Otm( 13
`Ot' duG/.v' g[;ih xItl' ne]rog˙t(
…nh≤Nt …pˇd;h;ßmdmUCz;R.m[ ;…nl;n( 14
h…vÁRStnduG/oTq' tTSy;ıwy©vInkm(
hwy©vIn' c=u„y' dIpn' ®…c’Tprm(
bl’d( bOh' ,' vO„y' …vxeW;JJvrn;xnm( 15
bW;Rd?U v| .ved;Jy' pur;,' tt( i]doWnut(
mUCz;Rkœ⁄ …vWoNm;d;pSm;rit…mr;phm( 16
yq; yq; å≤%l' sipR" pur;,m…/k˘ .vet(
tq; tq; gu,"w Svw" Svwr…/k˘ tdud;˙tm( 17
yojye•vmev;Jy' .ojne tpR,e ≈me
bl=ye p;<@üroge k;ml;ne]rogyo" 18
r;jy+m…, b;le c vOıe Xle„m’te gde 19
roge some …vWUCy;ç …vbN/e c md;Tyye
Jvre c dhne mNde n sipRb¸R mNyte 20
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe
…m≈p[kr,eå∑;dxo `OtvgR" sm;¢" 18
aq mU]vgR"
gomU]' k$u tI+,o„,' =;r' itˇ_kW;ykm(
l~v…¶dIpn' me?y' …pˇ’Tkfv;t˙t( 1
xUlguLmodr;n;hk<@±v…=mu%rog…jt(
…kl;sgdv;t;mv‚St®‘⁄œn;xnm(
k;sê;s;ph' xoqk;ml;p;<@ürog˙t( 2
k<@U…kl;sgdxUlmu%;…=rog;NguLm;its;rm®d;mymU]ro/;n(
k;s' sk⁄œj#r’…mp;<@ürog;NgomU]mekm…p pItmp;kroit 3
sve„R v…p c mU]We u gomU]' gu,toå…/km(
atoå…vxeW;Tkqne mU]' gomU]muCyte 4
PlIhodrê;sk;sxoqvcoRgh[ ;phm( 5
258

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

xUlguLm®j;ån;hk;ml;p;<@ürog˙t(
kW;y' itˇ_tI+,' c pUr,;Tk,Rxl
U ˙t( 6
nrmU]' gr' h≤Nt se…vt' t{s;ynm(
rˇ_p;m;hr' tI+,' s=;rlv,' SmOtm( 7
goåj;å…vmihWI,;' tu S]I,;' mU]' p[xSyte
%ro∑^.e nr;ê;n;' pus' ;' mU]' iht' SmOtm( 8
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe …m≈p[kr,e
Eko…n…v'xo mU]vgR" sm;¢" 19
aq twlvgR"
itl;id≤òG/vStUn;' òehStwlmud;˙tm(
tˇu v;thr' sv| …vxeW;…ˇlsM.vm( 1
itltwl' gu® SqwybR lv,Rkr' srm(
vO„y' …vk;…x …vxd' m/ur' rsp;kyo" 2
sU+m' kW;y;nurs' itˇ_˘ v;tkf;phm(
vIye,R o„,' ihm' SpxeR bOh' ,' rˇ_…pˇ’t( 3
le%n' bı…v<mU]' g.;Rxy…vxo/nm(
dIpn' bu≤ıd' me?y' Vyv;…y v[,mehnut( 4
≈o]yo…n…xr"xUln;xn' l`ut;krm(
TvCy' kÉXy' c c=u„ym>y©º .ojneåNyq; 5
…z•….•Cyuto≤Tp∑m…qt=t…p…∞te
.¶Sf⁄…$t…vı;…¶dG/…vÆXl∑d;·rte 6
tq;å….ht…n.u¶R mOgVy;`[;id…v=te
vSt* p;neå•s'Sk;re nSye k,;R…=pUr,e
sek;>y©;vg;heWu itltwl' p[xSyte 7
Â=;iddu∑" pvn" ßot" s'kocyed( yd;
rsoåsMyGvhn( k;Xy| k⁄y;R{ˇ_;NyvıRyn( 8
teWu p[v∑e 'ü srt;s*+My≤òG/Tvm;dRv"w
twl' =m' rs' net'u ’x;n;' ten bOh' ,m( 9
Vyv;…ysU+mtI+,o„,srTvwmdRe s" =ym(
259

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

xnw" p[k®⁄ te twl' ten le%nmI·rtm( 10
&t' purIW' b›;it S%…lt' tTp[vˇRyte (
g[;hk˘ s;rkç;…p ten twlmudI·rtm( 11
`OtmBd;Tpr' pKv' hInvIy| p[j;yte
twl' pKvmpKv' v; …crSq;…y gu,;…/km( 12
dIpn' s;WRp' twl' k$up;krs' l`u
le%n' SpxRvIYyoR„,' tI+,' …pˇ;ßdUWkm( 13
kfmedoå…nl;xoRfl' …xr"k,;Rmy;phm(
k<@Ukœ⁄ ’…m…ê]ko#du∑’…mp[,tu ( 14
t√{;…jkyoStwl' …vxeW;NmU]’Cz^’t( 15
tI+,o„,' tuvrI twl' l`u g[;ih kf;ß…jt(
biˆ’i√W˙Tk<@Ukœ⁄ ko#’…mp[,tu (
medodoW;ph' c;…p v[,xoqhr' prm( 16
atsItwlm;¶ey' ≤òG/o„,' kf…pˇ’t(
k$up;kmc=u„y' bLy' v;thr' gu® 17
ml’{st" Sv;du g[;ih TvGdoW˙d( `nm( 18
vSt* p;ne tq;å>y©º nSye k,RSy pUr,e
anup;n…v/* c;…p p[yoJy' v;tx;Ntye 19
k⁄sMu .twlmMl' Sy;du„,' gu®…vd;ih c
c=u>y;Rmiht' bLy' rˇ_…pˇkfp[dm( 20
twl' tu %sbIj;n;' bLy' vO„y' gu®SmOtm(
v;t˙Tkf˙CzIt' Sv;dup;krs' c tt( 21
Er<@twl' tI+,o„,' dIpn' …pÆCzl' gu®
vO„y' TvCy' vy"Sq;…p me/;k;≤Ntblp[dm( 22
kW;y;nurs' sU+m' yo…nxu£…vxo/nm(
…vß' Sv;du rse p;kÉ sitˇ_˘ k$uk˘ rsm( 23
…bWmJvr˙{ogpOœguÁ;idxUlnut(
h≤Nt v;todr;n;hguLm;œIl;k…$g[h;n( 24
v;txo…,t…v@±bN/v[flxoq;m…v{/In(
a;mv;tgjeN{Sy xrIrvnc;·r,"
260

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

Ek Ev …nhNt;åymwr<@òehkÉsrI 25
twl' sjRrso∫Ut' …vSfo$v[,n;xnm(
k⁄œp;m;’…mhr' v;tXle„m;my;phm( 26
twl' Svyo…ngu,’√;G.$en;≤%l' mtm(
at" xeWSy twlSy gu,; Dey;" Svyo…nvt( 27
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe
…m≈p[kr,e …v'xStwlvgR" sm;¢" 20
aq sN/;nvgR"
s‚N/t' /;Nym<@;id k;…Ôk˘ kQyte jnw"
k;…Ôk˘ .eid tI+,o„,' rocn' p;cn' l`u 1
d;hJvrhr' Spx;RTp;n;√;tkf;phm(
m;W;idv$kìyˇR u …£yte td( gu,;…/km( 2
l`u v;thr' tˇu rocn' p;cn' prm(
xUl;jI,R…vbN/;mn;xn' v‚Stxo/nm( 3
xoWmUCz;R.m[ ;ˇ;Rn;' mdk<@U…vxoiW,;m(
k⁄iœn;' rˇ_…pˇIn;' k;…Ôk˘ n p[xSyte 4
p;<@üroge y+m…, c tq; xoW;turWe u c
=t=I,e tq; ≈;Nte mNdJvr…npI…@te
EteW;' n iht' p[oˇ_˘ k;…Ôk˘ doWk;rkm( 5
tuWodk˘ yvwr;mw" stuW"w xklI’tw" 6
tuW;Mbu dIpn' ˙¥' p;<@ü’…mgd;phm(
tI+,o„,' p;cn' …pˇrˇ_’√‚StxUlnut( 7
s*vIr' tu yvwr;mw" pKvwv;R …nStuW"w ’tm(
go/Umrw …p s*vIrm;c;y;R" kÉ…cdU…cre 8
s*vIr' tu g[h<yxR"kffl' .eid dIpnm(
¨d;vˇ;R©md;R‚SqxUl;n;heWu xSyte 9
a;rn;l' tu go/Umrw ;mw" Sy;…•StuWI’tw"
pKvwv;R s‚N/twStˇu s*vIrsÎx' gu,"w 10
/;Ny;Ml' x;…lcU,| c ko{v;id’t' .vet(
261

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

/;Ny;Ml' /;Nyyo…nTv;Tp[I,n' l`u dIpnm(
a®c* v;trogeWu sve„R v;Sq;pne ihtm( 11
…x<@;k° r;…jk;yuˇ_ì" Sy;NmUlkdl{vw"
sWRpSvrswv;Rå…p x;…l…p∑ks'ytu "w 12
…x<@;k° rocnI guvIR …pˇXle„mkrI SmOt; 13
kNdmUlfl;dI…n sòehlv,;…n c
y] {veå….WUyNte tCz⁄ˇ_m…./Iyte 14
xuˇ_˘ kffl' tI+,o„,' rocn' p;cn' l`u
p;<@ü’…mhr' Â=' .edn' rˇ_…pˇ’t( 15
kNdmUlfl;!‰' yˇˇu …vDeym;sutm(
t&Cy' p;cn' v;thr' l`u …vxeWt" 16
m¥Ntu sI/umrw ye …mr; c midr; sur;
k;dMbrI v;®,I c h;l;å…p blvLl.; 17
pey' yNm;dk˘ lokìStNm¥m…./Iyte
yq;å·r∑' sur; sI/ur;sv;¥mnek/; 18
m¥' sv| .ved„u ,' …pˇ’√;tn;xnm(
.edn' xI`[p;k˘ c Â=' kfhr' prm( 19
aMl' c dIpn' ®Cy' p;cn' c;xuk;·r c
tI+,' sU+m' c …vxd' Vyv;…y c …vk;…x c 20
pKv*W/;Mbu…sı' yNm¥' tTSy;d·r∑km( 21
a·r∑' l`up;kÉn svRtí gu,;…/km(
a·r∑Sy gu,; Dey; bIj{Vygu,"w sm;" 22
x;…lWi∑k…p∑;id’t' m¥' sur; SmOt;
sur; guvIR blStNypui∑med"kfp[d;
g[;ih,I xoqguLm;xoRgh[ ,ImU]’Cz^ntu ( 23
punnRv;…xl;…p∑w…vRiht; v;®,I SmOt;
s'ihtwSt;l%jUrR rswy;R s;å…p v;®,I
sur;v√;®,I l~vI pIns;?m;nxUlnut( 24
î=o" pKvw rsw" …sı" sI/u" pKvrsí s"
a;mwStwrve y" sI/u" s c xItrs" SmOt" 25
262

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

sI/u" pKvrs" ≈eœ" Svr;…¶blv,R’t(
v;t…pˇkr" s¥" òehno rocno hret( 26
…vbN/med" xof;xR" xofodrkf;my;n(
tSm;dLpgu," xItrs" s'l%
e n" SmOt" 27
ydpKV(W/;Mbu>y;' …sı' m¥' s a;sv" 28
a;svSy gu,; Dey; bIj{Vygu,"w sm;" 29
m¥' nvm….„y≤Nd i]doWjnk˘ srm(
a˙¥' bOh' ,' d;ih dugNR /' …vxd' gu® 30
jI,| tdev ro…c„,u ’…mXle„m;…nl;phm(
˙¥' sug‚N/ gu,vLl`u ßoto…vxo/nm( 31
s;ÆÊvkÉgIth;Sy;id r;jse s;h;s;idkm(
t;mse …nNd(ykm;R…, …n{;ç midr;åcret( 32
…v…/n; m;]y; k;le ihtwr•wyqR ;blm(
p[˙∑o y" …pbeNm¥' tSy Sy;dmOt' yq; 33
…kNtu m¥' Sv.;ven yqwv;•' tq; SmOtm(
ayu…ˇ_yuˇ_˘ rog;y yu…ˇ_yuˇ_˘ yq;åmOtm( 34
muStwlv;lugdjIrk/;Nykìl; yívRyNsd…s v;cm….Vyn…ˇ_
Sv;.;…vk˘ mu%jmuHZit pUitgN/' gN/ç m¥lxun;id .vç nUnm( 35
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe
…m≈p[kr,e Ek…v'x" sN/;nvgR" sm;¢" 21
aq m/uvgR"
m/u m;…=k m;?vIk=*{s;r`mI·rtm(
m…=k;vr$I.O©v;Nt' pu„prso∫vm( 1
m/u xIt' l`u Sv;du Â=' g[;ih …vle%nm(
c=u„y' dIpn' Svy| v[,xo/nrop,m( 2
s*k⁄m;yRkr' sU+m' pr' ßoto…vxo/nm(
kW;y;nurs' Ò;id p[s;djnk˘ prm( 3
v<y| me/;kr' vO„y' …vxd' rocn' hret(
k⁄œ;xR"k;s …pˇ;ß kf meh Klm’mIn( 4
263

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

medStO„,; v…mê;s ih‘;åtIs;r…v@±gh[ ;n(
d;h=t=y;'Stˇu yogv;ÁLpv;tlm( 5
m;…=k˘ .[;mr' =*{' p*…ˇk˘z;]…mTy…p
a;~yRm*∂;lk˘ d;l…mTy∑* m/uj;ty" 6
m…=k;" …p©v,;RStu mhTyo m/um…=k;"
t;…." ’t' twlv,| m;…=k˘ p·rk°…ˇRtm( 7
m;…=k˘ m/uWu ≈eœ' ne];myhr' l`u
k;ml;åx=tê;sk;s=y…vn;xnm( 8
…k…çTsU+mw" p[…sıe>y" W$(pde>yoå…l….…ít'
…nmRl' Sf…$k;.' yˇNm/u .[;mr' SmOtm( 9
.[;mr' rˇ_…pˇfl' mU]j;@‰kr' gu®
Sv;dup;km….„y≤Nd …vxeW;≤TpÆCzl' ihmm( 10
m…=k;"k…pl;" sU+m;" =u{;å:y;StT’t' m/u
mu…n…." =*{…mTyuˇ_˘t√,;RTk…pl' .vet(
gu,mw ;R…=kvT=*{' …vxeW;Nmehn;xnm( 11
’„,; y; mxkopm; l`utr;" p[;yo mh;pI…@k;
vO=;,;' pOqk
u o$r;Ntrgt;" pu„p;sv' k⁄vtR e
t;StJDw·rh pu…ˇk; …ngidt;St;…." ’t' sipRW;
tuLy' yNm/u t√necrjnw" s'k°itRt' p*…ˇkm( 12
p*…ˇk˘ m/u Â=o„,' …pˇd;h;ßv;t’t(
…vd;ih meh’Cz^fl' g[NQy;id=txoiW c 13
vr$;" k…pl;" pIt;" p[;yo ihmvto vne 14
k⁄v≤R Nt Cz]k;k;r' t∆' z;]' m/u SmOtm(
z;]' k…plpIt' Sy;≤TpÆCzl' xItl' gu® 15
Sv;dup;k˘ ’…m…ê]rˇ_…pˇp[mhe …jt(
.[mtO<moh…vW˙ˇpR,çgu,;…/km( 16
m/UkvO=…ny;Rs' jrTk;v;R≈.o∫vm(
ßvTy;~y| td;:y;t' êetk˘ m;lve pun" 17
tI+,tu<@;Stu y;" pIt; m…=k;" W$(pdopm;"
a~y;RSt;StT’t' yˇd;~yR…mTypre jgu" 18
264

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

a;~y| m?vitc=u„y' kf…pˇhr' prm(
kW;y' k$uk˘ p;kÉ itˇ_ç blpui∑’t( 19
p[;yo vLmIkm?ySq;" k…pl;" SvLpk°$k;"
k⁄v≤R Nt k…pl' SvLp' tTSy;d*∂;lk˘ m/u 20
a*∂;lk˘ ®…ckr' Svy| k⁄œ…vW;phm(
kp;ymu„,mMlç k$up;kç …pˇ’t( 21
s'ßTu y pitt' pu„p;¥ˇu p]op·r ‚Sqtm(
m/ur;MlkW;yç t∂;l' m/u k°…ˇRtm( 22
d;l' m/u l`u p[oˇ_˘ dIpnIy' kf;phm(
kW;y;nurs' Â=' ®Cy' zidRpm[ he …jt( 23
a…/k˘ m/ur' ≤òG/' bOh' ,' gu® .;·rkm( 24
nv' m/u.veTpu∑yw n;itXle„mhr' srm(
pur;,' g[;hk˘ Â=' medoflmitle%nm( 25
m/un" xkúr;y;í gu@Sy;…p …vxeWt"
Eks'vTsre vOˇe pur;,Tv' SmOt' bu/"w 26
…vWpu„p;d…p rs' s…vW; .[mr;dy"
gOhITv; m/u k⁄v≤R Nt tCzIt' gu,vNm/u 27
…vW;Nvy;ˇdu„,Ntu {Vye,o„,en v; sh
¨„,;ˇRSyo„,k;le c SmOt' …vWsm' m/u 28
myn' tu m/UÆCz∑' m/uxWe ' c …sKqkm(
m?v;/;ro mdnk˘ m/UiWtmit SmOtm( 29
mdn' mOdu su≤òG/' .Utfl' v[,rop,m(
.¶sN/;N’√;tk⁄œvIspRrˇ_…jt( 30
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe …m≈p[kr,e
√;…v'xo m/uvgR" sm;¢" 22
aq î=uvgR"
î=udIR`CR zd" p[oˇ_Stq; .U·rrsoå…p c
gu@mUloå…sp]í tq; m/ut,O " SmOt" 1
î=vo rˇ_…pˇfl; bLy; vO„y;" kfp[d;"
265

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

Sv;dup;krs;" ≤òG/;" gurvo mU]l; ihm;" 2
p*<@^ko .I®kí;…p v'xk" xtpork"
k;Nt;rt;pse=íu k;<@º="u sU…cp]k" 3
nwp;lo dI`Rp]í nIlporoåq kox’t(
mnogu¢; c îTyet; j;tySt] k°…ˇRt;" 4
v;t…pˇp[xmno m/uro rsp;kyo"
suxIto vOh' ,o bLy" p*<@^ko .I®kStq; 5
koxk;ro gu®" xIto rˇ_…pˇ=y;ph" 6
k;Nt;re=gu ®Ru vO„R y" Xle„mlo vOh' ," sr" 7
dI`Rpor" suki#n" s=;ro v'xk" SmOt" 8
xtpv;R .veÆTk…çTkoxk;rgu,;‚Nvt"
…vxeW;ÆTk…çdu„,í s=;r" pvn;ph" 9
t;pse=.u vR Ne mO√I m/ur; Xle„mkopnI
tpR,I ®…c’∞;…p vO„y; c blk;·r,I 10
Ev' gu,Sw tu k;<@º="u s tu v;tp[kop," 11
sUcIp]o nIlporo nwp;lo dI`Rp]k"
v;tl;" kf…pˇfl;" skW;y; …vd;ihn" 12
mnogu¢; v;thrI tO„,;åmy…vn;…xnI
suxIt; m/ur;åtIv rˇ_…pˇp[,;…xnI 13
b;lî=u" kf˘ k⁄Yy;RNmedomehkrí s"
yuv; tu v;t˙t( Sv;durIWˇI+,í …pˇnut(
rˇ_…pˇhro vOı" =t˙älvIyR’t( 14
mUle tu m/uroåTyq| m?yeå…p m/ur" SmOt"
ag[e g[‚NqWu …vDey î=u" p$ursojnw" 15
dNt…n„pI…@tSye=o rs" …pˇ;ßn;xn"
xkúr;smvIyR" Sy;d…vd;hI kfp[d" 16
mUl;g[jNtugN[ Qy;idpI@n;Nmls˚r;d(
…k…çTk;l…v/OTy; c …v’it' y;it y;≤N]k"
tSm;i√d;hI …v∑M.I gu®" Sy;¥;≤N]ko rs" 17
rs" pyuiR Wto ne∑o ÁMlo v;t;pho gu®"
266

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUv%
R <@

[BhŒva PrakŒsh]

kf…pˇkr" xoWI .ední;itmU]l" 18
pKvo rso gu®" ≤òG/" sutI+," kfv;tnut(
guLm;n;hp[xmn" …k…ç≤Tpˇkr" SmOt" 19
î=o…vRk;r;StO@d± ;hmUz;R…pˇ;ßn;xn"
gurvo m/ur; bLy;" ≤òG/; v;thr;" sr;"
vO„y; mohhr;" xIt; vOh' ,; …vWh;·r," 20
î=o rsStu y" pKv" …k…çÌ;!o b¸{v"
s Eve=…u vk;reWu :y;t" f;…,ts'Dy;
f;…,t' guv…R .„y≤Nd vOh' ,' kfxu£’t(
v;t…pˇ≈m;Nh≤Nt mU]v‚St…vxo/nm( 21
î=o rso y" sMpKvo `n" …k…çd({v;‚Nvt" 22
mNd' yTSyNdte tSm;ˇNmTSy<@I …ng¥te
mTSy<@I .eidnI bLy; l~vI …pˇ;…nl;ph;
m/ur; bOh' ,I vO„y; rˇ_doW;ph; SmOt; 23
î=o rso y" sMp•o j;yte lo∑vd( Î!" 24
s gu@o g*@dexe tu mTSy<@‰ev gu@o mt"
gu@o vO„yo gu®" ≤òG/o v;tflo mU]xo/n"
n;it…pˇhro med"kf’…mblp[d" 25
gu@o jI,oR l`u" pQyoån….„yNd(y…¶pui∑’t(
…pˇflo m/uro vO„yo v;tfloåsOKp[s;dn" 26
gu@o nv" kfê;sk;s’…mkroå…¶’t( 27
Xle„m;,m;xu …v…nh≤Nt sh;{Rk,É …pˇ' …nh≤Nt c tdev hrItk°…."
xu<#‰; sm' hrit v;tmxeW…mTq' doW]y=ykr;y nmo gu@;y 28
%<@Ntu m/ur' vO„y' c=u„y' bOh' ,' ihmm(
v;t…pˇhr' ≤òG/' bLy' v;≤Nthr' prm( 29
%<@Ntu …skt;Âp' suête ' xkúr; …st;
…st; sum/ur; ®Cy; v;t…pˇ;ßd;h˙t(
mUCz;RCzidRJvr;Nh≤Nt suxIt; xu£k;·r,I 30
.veTpu„p…st; xIt; rˇ_…pˇhrI l`u"
…stopl; sr; l~vI v;t…pˇhrI ihm; 31
267

[BhŒva PrakŒsh]

.;vp[k;xs'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

m/uj; xkúr; Â=; kf…pˇhr; gu®"
z¥RtIs;rtO@d± ;hrˇ_˙ˇuvr; ihm; 32
yq; yqwW;' nwmLR y' m/urTv' yq; yq;
òehl;`vxwTy;id srTvç tq; tq; 33
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe …m≈p[kr,e
]yo…v'x î=uvgR" sm;¢" 23
a=xBd" SmOtoå∑;su s*vcRl…b.ItkÉ
kWRpµ;=®{;=xk$e≤N{yp;xkÉ 1
k;k;:y" k;km;cI c k;kolI k;k,≤Ntk;
k;kjõ±`; k;kn;s; k;koduMb·rk;å…p c
s¢SvqeWR u k…qt" k;kxBdo …vc=,w" 2
spRi√rdmeWWe u sIskÉ n;gkÉsre
n;gbLLy;' n;gdNTy;' n;gxBd" p[yJu yte 3
m;'s{e ve ce=ru se p;rde m/ur;idWu
bole r;ge …vWe nIre rso nvsu vˇRte 4
îit ≈I…m≈l$kn tny ≈I…m≈.;v …vr…cte .;vp[k;xe …m≈p[kr,e
ctu…v|xoånek;qRvgR"sm;¢" 24
îit .;vp[k;xe pUv%
R <@º p[qm.;ge {Vygu,p[kr,;prn;mk˘ Wœ'
…m≈p[kr,' sm;¢m( 6 sm;¢í;y' …n`<$u.;g"

Bhåva Prakåßha, by Bhav Mishra, edited by Brahmashankar Mishra, 1969 edition.
Typed by Pramod Sharma, M.A.
Proofread by Maya Nand Sastri, Ved Vyakaranacharya.
Font conversion by Claude Setzer and Ralph Bunker.
Formatted for Maharishi University of Management Vedic Literature Collection.
268