You are on page 1of 43

≈I"

≈Ik;Xyps'iht;
v;
vOıjIvk°y' tN]m(
k*m;r.OTym(
sU]Sq;nm(
ik˘v; leh…ytVy' c ik˘v; leihtl=,m(
aitleihtdoW;" kÉ kÉ c doW; aleihte
mNdIlI!Sy ik˘ Âp' gu@doW;í t] kÉ
kÉ lehno∫v; rog;" kí teW;mup£m"
EtNme .gvn( sv| vˇ_⁄mhR…s tÊvt"
su%' du"%' ih b;l;n;' dOXyte lehn;≈ym(
îit pO∑o mh;.;g" kXypo lokpU…jt"
p[Xn' p[ov;c in≤%l' p[j;n;' ihtk;Myy;
yd•p;n' p[;ye, g….R,I S]I inWevte
rso invRttR e t;dOk™ i]/; c;Sy;" p[vtRte
m;tOp∑u ‰qRmk e ;'xo i√tIyo g.Rp∑u ye
tOtIy" Stnpu∑‰q| n;y;R g.RStu pu„yit
t;dOKp[’tyStSm;Ì.;Rt( p[.iO t deihn"
v;tipˇkfSqU,;‚Stß" p[’tyí t;"
v;itk;" pw·ˇk;" kÉ…ct( kifníwv deihn"
1
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

√N√p[’tyí;Nye smSqU,;Stq;åpre
arog;Stu smSqU,; v;itk;¥;" sd;tur;"
Et;" p[’ty" p[oˇ_; deihn;' vOıjIvk
Et; a;…≈Ty tÊvDo .eWj;NyupkLpyet(
y Et; ved tÊven n s muÁit .eWje
ivl©flm;]' tu j;tm;]Sy deihn"
.eWj' m/usipR>y;| mitm;nupkLpyet(
v/Rm;nSy tu ≤xxom;Rse m;se ivv/Ryte (
aq;mlkm;]' tu pr' iv√;• v/Ryte (
a=Ir; jnnI yeW;mLp=Ir;åip v; .vet(
du∑=Ir; p[stU ; y; /;]I v; ySy t;dOxI
du„p[j;t;.OxVy;…/pI…@t;y;í ye sut;"
v;itk;" pw·ˇk; ye c ye c Syu" kfv…jRt;"
StNyen ye n tOPy≤Nt pITv; pITv; ®d≤Nt c
ain{; in≤x ye c SyuyRe c b;l; mh;xn;"
aLpmU]purIW;í b;l; dI¢;¶yí ye
inr;my;í tnvo mO√©; ye c k≤xRt;"
vcR"kmR n k⁄v≤R Nt b;l; ye c }yh;t( prm(
Ev'iv/;æHzxUn;h lehyeidit kXyp"
--- c mNd;…¶j#ro jn"
2
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

in{;lubÛR iv<mU]" SvLpo yo dO!g;]k"


kLy;,m;tOkoåjI,IR gu®StNyopseivt;
sut" svRrs;≤xNy; Ë?vRj]u®j;iNvt"
a;me Jvreåits;re c k;ml;xoqp;<@uWu
˙{ogê;sk;seWu gudbSTyudr;mye
a;n;he g<@vwspeR z¥Rrockyo
---- he svRgh[ We u c
n lehyedlskÉ n;hNyhin n;≤xtm(
n duidRnpurov;te n;s;TMy' n;itm;]y;
seivt;Ny•p;n;in g….R<y; y;Ny. ---
t;in s;TMy;in b;lSy tSm;ˇ;Nyupc;ryet(
dexk;l;…¶m;];,;' n c k⁄y;R√‰it£mm(
{Vy;,;' lehnIy;n;' iv…/íwvopde+yte
iv`O„y /*te dOWid p[;Ñu%I l`un;åMbun;
a;mQy m/usipR>y;| lehyet( knk˘ ≤xxum(
suv,Rp;[ xn' ÁºtNme/;…¶blv/Rnm(
a;yu„y' m©l' pu<y' vO„y' v<y| g[h;phm(
m;s;t( prmme/;vI Vy;…/….nR c /O„yte
W≤@±.m;Rs"w ≈ut/r" suv,Rp;[ xn;∫vet(
b[;˜I m<@Ükp,IR c i]fl; …c]ko vc;
3
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

xtpu„p;xt;vy*R dNtI n;gbl; i]vOt(


Ekìk˘ m/usipR>y;| me/;jnnm>yset(
kLy;,k˘ pçgVy' me?y' b[;˜I`Ot' tq;
sm©; i]fl; b[;˜I √π ble …c]kStq;
m/u sipR·rit p[;Xy' me/;yubl R vOıye
k⁄œ' v$;ïr; g*rI ipPpLy≤S]fl; vc;
sswN/vw`tRO ' pKv' me/;jnnmuˇmm(
b[;˜I …sı;qRk;" k⁄œ' swN/v' s;·rv; vc;
ipPpLyíeit tw" …sı' `Ot' n;ª;å.y' SmOtm(
n ipx;c; n r=;'…s n y=; n c m;tr"
p[b;/Nte k⁄m;r' t' y" p[;XnIy;idd' `Otm(
%idr" pO‚Xnp,IR c SytO swN/v' ble
kÉvk u iÉ t kW;y" Sy;t( p;d≤x∑o jl;!kÉ
a/RpS[ q' pced] tuLy=Ir' `OtSy tu
`Ot' s'v/Rn' n;m leÁ' m/uytu ' sd;
inVy;R…/vR/tR e xI`[' s'spRTy;xu gCzit
p©ëmk U ;≈u…tj@; yuJyNte c;xu kmR…."
SvrsSy;!kÉ b[;˜‰; `Otp[Sq' ivp;cyet(
svTs;åj;gopys;m;!k;!km;vpet(
i]fl;'åxumtI {;=; vc; k⁄œ' hre,v"
4
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

ipPplIipPplImUlcVy…c]kn;grm(
TvKp]b;lkoxIrcNdnoTplpµkm(
xt;vrI n;gbl; dNtI p;#; ip[y©ëk;
devd;® h·r{e √π jIvnIyí yo g,"
iv@©o guGgulju ;Rit"
Ekon…v'xoå?y;y"
--- xk⁄nI k$uitˇ_kÉ
SkNdWœIg[h* Dey* Vy;p•e s;…•p;itkÉ
pUtn; Sv;duk$ukÉ xeW;" s's∑O doWj;"
bÛiv<mU]t; Sv;d* kW;ye mU]iv@±gh[ "
twlv,Re blI tuLy; `Otv,Re mh;/n"
yxSvI /Umv,Re tu xuıe svRg,u oidt"
tSm;t( s'xo/npr; inTy' /;]I p[xSyte
kW;yp;nwvmR nw…vRrke "ì pQy.ojnw"
v;jIkr,…sıwí òeh"w =Ir' ivxu?yit
i]fl; si]k$uk; p;#; m/urs; vc;
kolcU,| Tvco jMBv; devd;® c peiWtm(
sWRpp[stO o‚Nm≈' p;tVy' =*{s'ytu m(
Ett( StNySy du∑Sy ≈eœ' xo/nmuCyte
Í©verp$ol;>y;' ipPplIcU,cR …U ,Rtm(
5
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

yUWpQy' ivd?y;∞ Á•p;n' c yLl`u


/;tk°pu„pmel; c sm©« m·rc;in c
jMbUTvc' sm/uk˘ =Irxo/nmuˇmm(
n;…@k; sgu@; …sı; ih©ëj;itsusS' ’t;
=Ir' m;'srso m¥' =Irv/Rnmuˇmm(
v;jIkr,…sı' v; =Ir' =Irivv/Rnm(
`Ottwlopsev; c bStyí pySkr;"
p;#; mh*W/' d;® mUv;RmSu tkvTsk;"
s;·rv;·r∑k$uk;" kìr;t' i]fl; vc;
gu@cÜ I m/uk˘ {;=; dxmUl' sdIpnm(
r=oflí p$olí g," =Irivxo/n"
l;.t" Kv…qtSteW;' kW;y" s tu seivt"
=Ir' xo/yit ≤=p[' …crVy;p•mPyut
s=*{" kfs's∑O e s`Ot" xeWyo.Rvte (
neTyekÉ Xle„m," Sq;n;t( =Ir' ih kfs'.vm(
msUr;" Wi∑k; muÌ;" k⁄lTq;" x;lyo `Otm(
gVym;j' py" k;le lv,' c;Pyn*≤∫dm(
a;h;riv…/®i∂∑" StNyxo/nk;≤lk"
guv•R òehm;'s;in idv;Sv“' c vjRyte (
xo/n;√; Sv.;v;√; ySy;" =Ir' ivxu„yit
6
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

tSy;" =Irp[jnne p[ytet ivc=,"


m/ur;<y•p;n;in {v;…, lv,;in c
m¥;in sI/uvJy;Rin x;k˘ …sı;qRk;dOte
vr;hmihW;dU?v| m;'s;n;' c rso iht"
lxun;n;' pl;<@Ün;' sevn' xyn' su%m(
£o/;?v.yxok;n;m;y;s;n;' c vjRnm(
a---y; .vit vTs îit =Irivv/Rnm(
v$;dIn;' c vO=;,;' =I·rk;y;í vLklm(
p;Ky" kW;y" Kv…qt" =Ir' ten pun" Ítm(
p;Ky' gu@iv@opet' s`Ot' x;≤lm;xyet(
aip xu„kStnIn;' tt( =Iropjnn' prm(
x;≤lWi∑kd.;R,;' k⁄xguN{eTk$Sy c
s;·rv;vIr,e=,U ;' mUl;in k⁄xk;xyo"
pey;in pUvkR Lpen ≈eœ' =Irivv/Rnm(
Sv.;vn∑e xu„kÉ v; du∑e s;?vI≤=te ihtm(
aVy;htbl;©;yurrogo v/Rte su%m(
≤xxu/;}yorn;p·ˇ" xuı=IrSy l=,m(
s'.v≤Nt mh;rog; axuı=Irsevn;t(
teW;mevopx;≤NtStu xuı=IrinWev,;t(
tO,' k°$' tuW' xUk˘ m≤=k;©ml;∑km(
7
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

kÉxo,;RSQy;idk˘ iv¥;√j[…mTyupc;rt"
sh;•p;nen yd; /;]I vj[' smXnute
pCym;nen p;kÉn Án•Tv;• pCyte
apCym;n' ivÆKl•' v;yun; smudI·rtm(
rsen sh s'pˇO _' y;it StNyvh;" …sr;"
svRßot;'…s ih S]I,;' ivvOt;in ivxeWt"
tt( pyo/rm;s;¥ ≤=p[' ivk⁄®te ≤S]y;"
Âp;…, pItvj[;y;" p[v+y;Myt ¨ˇrm(
ajI,RmritGl;Rinrin…mˇ' Vyq;å®…c"
pvR.de oå©mdRí ≤xro®g( =vqugh[ "
kfoTKledo JvrStO„,; iv@±.de o mU]s'gh[ "
StM." ß;ví k⁄cyo" …sr;j;len s'tt"
xoqxUl®j;d;hw" Stn" Sp[∑'u n xKyte
Stnk°lk…mTy;Û….RWjSt' ivc=,;"
k°lvt( ki#noå©πWu b;/m;no ih itœit
EW ipˇ;Tmn; xI`[' p;k˘ .ed' c gCzit
kf;≤∞r' Klexyit v;t;d;xu invtRte
x;%;≤xro….Stu yid ivm;g;R• p[p¥te
a’„ym;,' b;len ≤=p[' in/;Rvit Stn;t(
induÁR m;nmuTpI@;√j[' s=Irxo…,tm(
8
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

aqv;å>yeit shs; p[Ty=' copl>yte


`Otp;n' p[qmt" xSyte Stnk°lkÉ
ßot;'…s m;dRv' òeh;¥;≤Nt vj[' c Cy;Vyte
indoRho mdRn' yuKTy; p;yn' c glen c
xIt;" sek;" p[lpe ;í ivrek" pQy.ojnm(
ß;v,' c;ivdG/Sy doWdehVype=y;
Sy p;$n' k⁄y;RNmOj;' iv{…/v∞ tt(
prv≤ıt.oK]I c pr;l;≤lttpR,;
prveXmrt; /;]I muCyte Stnk°lk;t(
dxRnIy* Stn* pIn* suj;t* s'ht* sm*
sukr* pyRk°l* c dOÇ; TvI=≤Nt du˙d≥ "
tto ®j;mv;“oit k;y| tN];vc;r,m(
îit h Sm;h .gv;n( kXyp"
p·r˙Ty;mm;'s' tu in≤x ney' ctu„pqm(
EtCΩTv; vcStQymOiWpà‰" p[hiWRt;"
p[xx'smu hR ;Tm;n' kXyp' lokpU…jtm(
îit =IroTp·ˇn;Rm;?y;y Ën…v'xittm" 19
…v'xittmoå?y;y"
aq;to dNtj‚Nmkm?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
9
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

îit h Sm;h .gv;n( kXyp" 2


aq %lu .gvn( deihn;' j;t;n;m….v/Rm;n;n;' kitWu m;seWu dNt;'
iniWCyNte iniWˇ_;í ikyt; k;len mUtIR.v≤Nt mUtIR.tU ;í
kdo≤∫¥Nte k;in cwW;' pUvÂ
R p;…, kÉ cop{v;" kíwW;mup£m"
ikç dNtjNm p[xStmp[xSt' c ik˘ kSm;∞ Svm©m….v/Rm;n'
p[;,s'xy;y .vit ikyNtí dNt;" kitcwW;' i√j;" ikyt; c
k;len pt≤Nt pitt; v; j;yNte dNts'pds'p∞ k°dOxIit 3
aqov;c .gv;n( kXyp" -- îh %lu nO,;' √;i]'x∂Nt;" t];∑*
s’∆;t;" SvÂ!dNt; .v≤Nt at" xeW; i√j;" ) y;vTSvev c
m;seWu dNt; iniWCyNte t;vTSvh" sU≤∫¥Nte ) y;vTSvev c
m;seWu j;tSy st ¨≤∫¥Nte t;vTSvev c vWeWR u pitt;"
pun®≤∫¥Nte ) t] m?ye √;vuˇr* r;jdNts'D* .vt" t* piv]*
tSm;ˇ;>y;' %<@º n ≈;ımhRit apip]o ih s" ) tyo®.yt"
p;êRyorip vSt* tyorip d'∑e^ xeW;" SvÂ!; h;nVy; îit coCyNte
tq;å/St;t( 4
t] k⁄m;rI,;m;xutrmLp;b;/kr' c dNtjNm suiWrTv;∂÷x;n;'
mOdSu v.;v;∞ p[’∑k;lm;b;/;bÛl' tu k⁄m;r;,;m;c=te `n-
Tv;∂÷x;n;' iSqrSv.;v;∞ ) dNt;n;' inWekmUitRTvo∫ºdvO≤ıpt-
npun.;RvinvO·ˇiSqitp·r=yclnptndO!dubl R t; j;itivxeW;-
…•Wek;t( Sv.;v;Nm;t;ip]ornukr,;t( SvkmRivxeW;∞eTy;c=te
mhWRy" tq;åNyeåip xrIrvO≤ıÓ;sgu,doWp[;du.;Rv;" 5
nO,;' tu ctuq;RidWu m;seWu dNt; iniWCyNte ) t] sdNtjNm c
10
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

pUvmR ˇu rdNtjNm c ivrldNtjNm c hIndNtt; c a…/kdNtt;


c kr;ldNtt; c ivv,RdNtt; c Sf⁄i$tdNtt; c;m©Ly; .vit
) t] x;NTyq| m;®tI…mi∑' invRpte ( Sq;lIp;kmn;iht;¶e" p[;j;-
pTy…mTyekÉ tq;åNye„vip Sv;©on;…/k.;veWu tq; t´or'
p[x;Myit 6
ctuivR/' tu dNtjNm;c=te s;mu{' s'vtO ' ivvOt' dNts'pidit ) t]
s;muÌ' =…y inTys'p;t;t( s'vtO m/Ny' m≤lœ' ivvOt' vItm-
inTyl;lophtms'z•dNtTv;d;xudNtvwv<yRkrm;s•;b;/…mit
7
ctuqRe tu m;…s dNt; iniWˇ_; dubl
R ; .vNTy;xu=…y,í;mybÛl;í
pçme SyNdn;í p[hiWR,í;mybsul;í Wœº p[tIp;í mlg[;ih,í
ivv,;Rí `u,dNt;í .v≤Nt s¢me i√pu$;" Sfoi$ní r;…jmNtí
%<@;í Â=;í ivWm;ío•t;í .v≤Nt tq;å∑me m;…s svR-
gu,s'p•; .v≤Nt ) pU,tR ; smt; `nt; xuKlt; ≤òG/t;
Xl+,t; inmRlt; inr;myt; ik≤çduˇro•tt; dNtbN/n;n;' c
smt; rˇ_t; ≤òG/t; bOh√niSqrmUlt; ceit dNts'pduCyte )
hInoLb,…st;…st;åp[iv.ˇ_dNtbN/nTvmp[xStmOWyo vd≤Nt )
tt( Sv.;v;∂NtodU%lkÉWu yCzo…,t' g.eR iniWˇ_' tdev j;tSy
smtoå….v/Rm;nSy £me, ---
Ek…v'xittmoå?y;y"
roih,I Svy©ë¢;mUl' √π h·r{e bOhtIflrsw`tRO ;/Rvt( pcet(
pCym;neåp;m;g| c;vpet( ) …sıen k,Rp;lImhNyh≤Nt m[=yei√-
11
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

mOdn( Iy;∞ a;xu v/Rte pIn; sm; c p;lI .vit ) m/UæCz∑-


sjRrsyvvTskìr<@;NyNt/UmR ' dG?v; ten .Smn; m[≤=t;' k,Rp;-
lI' ivmOdn( Iy;t( a;xu vtRte pIn; sm; c p;lI .vtIit
t] Xlok;"
n;….Wg[;jpu];,;mNyeW;' v; mh;Tmn;m(
k,;Rn( iv?yet( su%p[Pe su·rh lokÉ pr] c
a;mCzπdåe Tyyo Á] k⁄v/e ;√opj;yte
a….Wk™ t] mNd;Tm; ik˘ k·r„yTyx;S]ivt(
kd; ve?y' kq' ve?y' k⁄] ve?y' kq' Vy/"
ihtoåihtoåTyy" kí t];D" ik˘ p[pTSyte
tSm;≤∫Wk™ sukx ⁄ l" k,| iv?yei√c=,"
≤xxohRWpR m[ ˇSy /mRk;m;qR…sıye
îit h Sm;h .gv;n( kXyp"
îit cU@;kr,Iyoå?y;y Ek…v'xittm" 21
√;…v'xittmoå?y;y"
aq;t" òeh;?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n( kXyp" 2
òeho i√yoin®ˇ_ítuivRkLpír;crsmuTq"
sipRm∆R vs;:y' %gmOgjljp[.vm;Û" 3
twl;in co≤∫de>y‚StlcUtsWRp…b.It…bLve>y"
Er<@;t…s≤xg[mu /UkmUlkkrÔe>y" 4
12
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

`Ottwlvs;m∆;' pUv"R pUvoR vroåNye>y"


mu:y' `OtWe u gVy' s'Sk;r;t( svRs;TMy;∞ 5
ivinh≤Nt ipˇminl' pIt' sipR" kf˘ n c …cnoit
jnyit bl;…¶me/;" xo/yit xu£˘ c yoin' c 6
¨„,' kf;inlfl' Svrv,Rkr' tnuiSqrIkr,m(
.¶CyutsN/;n' /;tuv,[ xo/n' twlm( 7
m∆;vse ivxeW;√;tfle vO„ys'mte cwv
b≤ln;' tTs;TMy;n;' p[j;bl;yu" iSqrIkr,e 8
inTy;inTy;Tmiv/* itltwl`Ote bu/" p[yÔu It
Er<@x…ƒnI>y;' ß'snmNy{s;yn' n;‚St 9
m∆;vse vsNte p[;vOiW twl' ipbeCzrid sipR"
sipRv;R sveWR ;' svR‚SmHzryte p;tum( 10
anup;nmu„,mudk˘ `OtSy twlSy yUW…mCz≤Nt
m∆/syoStu m<@÷ sveWR ;' kXyp" pUvmR ( 11
xUlkf;inltO„,;ih‘;rockivbN/guLmflm(
v[,/;tumdO kU r,' dIpnmu„,odkmux≤Nt 12
p;d;vxeW…sı' t∂oWflw" Ít' jl' mu:ym(
pey' kvlg[;Á' òeh' ih tq; ivl;yyit 13
py…s d/in m/umye tUˇ_É no„,odk˘ .vet( pQym(
ipˇe rˇ_ß;ve g.RCyvne c g.Rd;he c 14
aodnivleipk;>y;' rsm;'s=Ird…/yv;gU…."
k;Mb≤lksUpyUW"w pey;xn.+yiv’tI…." 15
òehp[yog î∑" so?v;R/" kmR…." %l;>y©¯"
c=uvdR n≈o]w/;Rr,yogí s;TMyDw" 16
ipˇ;inlp[’ty" òeh' r;]* ipbey®u „,e c
13
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

Xle„m;…/ko idvo„,e inmRlsUyRe l`uTve c 17


tO<mUCzoRNm;d;dIn( pUvoR l.te ivpyRy,e ipbn(
a;n;h;®…cpvR<yuCzÀl' c smOCzte xeW" 18
òeh;Czp;ne i]iv/; tu m;];
ÓSv;åq m?y; mhtI tOtIy; )
ÓSv; idn;/enR idnen m?y;
jIyRTyhor;]vx;t( p[/;n; 19
dI¢;¶yo b≤ln" òehinTy;
¨Nm;idno /Oitiv<mU]sˇ_;" )
guLm;idRt;í;ihd∑; ivÂ=;
vwsipR," p[vr;' te ipbey"u 20
p[mhe k⁄œ;inlxo…,t;®…c-
ivc…cRk;Sfo$ivWeWu k<@* )
mOd* tq;å¶* p[vd≤Nt m?y;'
ble c m?y; axne c ye Syu" 21
b;leWu vOıWe u su%o…cteWu
jI,Råe its;re Jvrk;syoí )
yeW;' ih koœo n gu,;y ·rˇ_o
mNd;…¶k;XyeR c knIysI Sy;t( 22
doW;nukiWR<ynus;·r,I c
yàopcy;R blv/RnI c )
Jyeœ;åq m?y; n bl' inh≤Nt
TvNyoNyqo" òehyte su%;∞ 23
ÓSv; prIh;rsu%;åivk;r;
vO„y;åq bLy;åPynuvtRnI c )
14
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

dex' vy"k;lbl;…¶s;TMy;-
Ny;l+ym;];' mitm;n( ivd?y;t( 24
ipˇ;inl;Tm;åinlipˇrogI
=;m" ≤xxuv,R bR l;yurˇ_" )
me/≤e N{y;qIR ivWxS]d;hw-
r;t;R" ipvey`u tRO mev k;le 25
p[vı
O med"kfm;'sv;t;
n;@«’…mVy;?yinl;tRdhe ;" )
£Àr;nukoœ;StnuvIyRk;m;-
Stwl' ipbeynu R tu tIv[kœ⁄ º 26
s'x„u kmed"kfrˇ_xu£;
v;t;tp;?v≈mr*+yinTy;" )
.Ox;¶yo v;tinpI…@t;©;
vs;' ipbey/u iRO t/;tuk;m;" 27
dI¢;¶yo `Smr;" òehinTy;"
Klex=m;" £Àrkoœ;inl;t;R" )
m∆;nmetWe u ….W‚Gvd?y;t(
òeho .veTs;TMyto ySy yo v; 28
Vy;y;mm¥…cNt;mwqnu inTy;" ≈m;?v’xdeh;"
òeÁ;Stq;iv/;" Syubl R k;lvyo…¶s;TMyDw" 29
n òehyeÌ….R,I' n p[stU ;'
n =Irp' nwv dG/;itvOı* )
n Xle„mipˇopht;Ntr;…¶'
mUCz;R®…cGl;in.Ox;mtO$s( u 30
bSt* n nStí iv…/i£y;y;'
15
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

z¥;| Jvre iv$(pk [ ope kfÉ c )


bOhÊvj;@‰eWu gl;myeWu
nòehyet( òehmd;TyyeWu 31
teW;' òeh;Czp;n;Nte v/RNte Vy;/yo .Oxm(
as;?yn;' v; gCz≤Nt òehp;n;….v…/Rt;" 32
v;yorp[g,u Tv' r*+y' %rt;å`OitJvRlnh;in"
xu„kp[…qtpurIW' l=,m≤òG/g;]Sy 33
/OitmOdR pu ru IWTv' me/;pu∑‰…¶tejs;' vO≤ı"
k;le xrIrvO·ˇ" ≤òG/Sy vd≤Nt ≤l©;in 34
g*rvj;@‰oTKlex;?m;n;in purIWmivpKvm(
a®…crip p;<@utN{e vdNTyit≤òG/≤l©;in 35
{v…mtl`U„,p•' k;le s;TMy' bl;…¶®Gyuˇ_m(
Sv" òehp;n…mCzn( .uÔIt xyIt gu¢í 36
¨„,odkopc;rI …jte≤N{y" Sy;…•v;txynSq"
Vy;y;mvegroWTy;gI òeh;CzpoåSv“" 37
s'≤òÁit mOdk u oœo nr≤S]r;]e, s¢r;]e,
òeh;Czp;nyog;∆Ivk y" £ÀrkoœStu 38
{;=;pIlui]fl;gorst¢;Mbut®,m¥;in
.uKTv;åq p;ys' yo mOdk u oœ"ß'Syte n;Ny" 39
ipˇbÛletr;Lp; g[h,I .vit mOdk u oiœn;' tSm;t(
suivreCy; mOdk u oœ;" p[;y" ipˇ' Á/o.;…g 40
tO<mUz;Rm% u xoWw" xBd√πW;©mdRjMO .;…."
tN{Iv;Gdehs;dw" òehD;jIyRtITy;h 41
jI,;RjI,Rivx˚« kÉvlmu„,odk˘ ipbet( t≤ı
¨Ì;rSy ivxu≤ı' jnyit .ˇ_;….l;W' c 42
16
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

twlåe …/ko ivd;h" sipRiW mUCz;R vs;su ˙Ll;s"


m∆in g*rvmeW;' doWwrLp; p[v·O ˇStu 43
òeh;jI,Re tO„,; xUl' p·rkitRk; c ySy Sy;t(
smtItjr,k;le tSy p[CzdRn' ≈ey" 44
¨Ì;rSy ivxu≤ı" k;'=; iSqrt; l`uTvmivW;d"
blv;…g≤N{ys'p∆I,Re òehe blsu%e c 45
k,;R≤=p[,bl' SmOitkÉx*js;' vO≤ı/Oitpui∑"
x;≤NtSt√‰;/In;' .uKTv;ånu òehpItSy 46
ipˇ;inl;myfl' bSTyU®k$IdO!Ikr' vO„ym(
ËjRSkr' ≈mfl' iv¥;t( òeh;vpI@÷ tu 47
v,RSvrme/*j"xu£;yu/iRO tbl;…¶s'v≤O ı"
iv<mU];inlvO·ˇ" su%ne s'.ojnòeh;t( 48
Jvrp;<@ukœ⁄ xoq;StO<mUz;RCz¥RrockoTKled;"
g[h,I≤N{yop`;tStw…mTy;n;hxUl;¥;" 49
òeh;pc;rj;Ste rog;" Svedopp;idt; yeWu
vmnivrecnyog; Â=;xnt£mU];¥;" 50
m;];k;livyuˇ_" òeh" s;TMyopc;rgu,hIn"
yuˇ_o Vy;pdmOCzit t‚Smn( s'xo/n' pQym( 51
òeh√πWI =;mo mOdk u oœ" òehm¥inTyí
a?vp[j;grS]I≈;Nt; n;Cz÷ ipbeySu te 52
teW;m•wivRiv/w" òehSy ivc;r,; s;TMym(
inidRÇ; m;s;¥w" k;l;…¶vy"p[kW;R∞ 53
gu®p;n.oJym;'sgw @Ru d…/itlx;kduG/inyUhR "w
n òehyet( p[mhe e n k⁄œkfxoWrog;t;Rn( 54
t∂oWflw{VR yw" òeh"w …sıwyqR ;Svmivk;rw"
17
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

òeÁ;Stq;i]/;" Syu≤S]fl;sVyoWlv,;¥w" 55
òeihtdehSy;d* SvedmnNtrmq p[yÔu It
sMyiKòG/æSv•wivRxo/nmnNtr' k;yRm( 56
îit òeh;?y;yo √;…v'xittm" 22
]yo…v'xittmoå?y;y"
aq;t" Sved;?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n( kXyp" 2
sMyiKòG/Sy .gvn( kq' Sved' p[yojyet(
anTyy' ….WGv;le {Vy' Svedopg' c ikm( 3
mNd;itsMyiKSv•;n;' b;l;n;' l=,' c ikm(
k" Sve¥o n c k" Sve¥ îTyuˇ_" p[;h kXyp" 4
Í,u Svediv…/' ’Tò' vOıjIvk tÊvt"
yq; b;le p[yoˇ_Vy" p[yˇu _í yq; iht" 5
Stw…mTyxUlk;i#NyivbN/;n;hv;Gg[h"w
˙Ll;s;®CylskxIt;shnvepnw" 6
v;tXle„mo∫v' dOÇ; pOqGv; Sved î„yte
v;te ≤òG/" kfÉ Â=o √yo" s;/;r,o mt" 7
b;l;n;' ’xm?y;n;' Sved a;viSqko iht"
xItVy;…/xrIr;,;' b;l;n;' c ivxeWt" 8
vOW,* ˙dy' c=umdRO u v; Svedye• v;
xepovÕ,sN/I'Stu m?ym' xeW…m∑t" 9
k⁄mdu oTplpµ;n;' p]wr;Cz;¥ locne
v;ss; v;åq Xl+,en b;le Sved' p[yojyet( 10
muˇ_;vlIcN{k;NtxIt;Mbukr.;jnw"
18
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

SpOxde .I+,' ˙dy' b;lSy SvedkmR…, 11


kpUrR cU,mR ;Syen /;ryet( æSv¥t" su%m(
fl;Mlyuˇ_' %<@÷ v; mO√«k;' v; sxkúr;m( 12
xItg*rviv∑M.xUl;dIn;' …nvtRne
ti√pyRy.;ve c Sved' p[;Do invtRyte ( 13
ivW;dmUCz;Rt@O d± ;hipˇkop;rit.[m;"
Svr;©h;invw◊R LymitæSv•Sy l=,m( 14
t≤∞ikTs;' p[yÔu It yq; vwsipR,;' tq;
r;gv[,ivs'D;…." ’Cz^s;?y' tm;idxet( 15
v;tSy;p[g,u Tv' c gu®Tv' StB/g;]t;
mNd‚Sv•e n c Gl;inStO„,;dIn;' c iv.[m" 16
t] Sved' p[yÔu It ….WG.Uyo ivc;ryn(
blk;lvyodoW;n( pQyce∑;xniSqtI" 17
Sved;….n≤Ndt; s*:y' mOdtu ; rogdehyo"
k;le ivsOi∑" =uˇ„O ,; sMyk™ æSv•Sy l=,m( 18
ipˇ;Tm; ipˇrogI c g….R,I m/umie hn"
=uˇ„O ,;xoWroW;t;R" k;mLyud·riv=t;" 19
k;XyRm¥ivW;t;Rí .Ox;…¶it…mrßut;"
.[∑.¶ivdG/;©; n Sve¥;Ste kq'cn 20
Svr.edp[itXy;yglg[h≤xro®…j
mNy;k,R≤xr"xUle g*rve ê;sk;syo" 21
k⁄≤=p;êRk$IpOœiv@±gh[ e mU]y+m…,
xu£;`;te p=v/e koœ;n;hivbN/yo" 22
ivn;m;idRtjOM.;su hnmNy;≤xrog[he
a©mdeR mhÊve c vepq* v;tk<$kÉ 23
19
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

xItxoq;m%LvIWu p;…,p;d;©m;®te
a;y;m;=epxUl;d* Sved" pQytmo nO,;m( 24
jNmp[.iO t b;l;n;' Svedm∑iv/' ….Wk™
p[yÔu It yq;k;l' rogdehVype=y; 25
hStSved" p[dhe í n;@«p[Strs'kr;"
¨pn;hoåvg;hí p·rWekStq;å∑m" 26
j;tSy cturo m;s;n( hStSved' p[yojyet(
ap[m;dI inv;tSqo iv/Um;¶‰U„m,; xnw" 27
invtRm;ne b;lSy s*k⁄m;yeR yq;£mm(
p[vtRm;ne k;i#Nye teW;' Sved' p[v/Ryte ( 28
s≤Nt c;Pypre b;l;" sukm⁄ ;r;" sd;su%;"
`Ot=Ir;≤xn" kLy; Èêr;,;' mh;Tmn;m( 29
m?ym; m?ym;n;' c d·r{;,;' c du"≤%n;m(
inWekdexs;TMye c t;n( iv¥;t( pi<@to ….Wk™ 30
aivxeW,e b;/Nte sveR sv;R•r;n( gd;"
ivxeWStu mh;n( dO∑o d≤=,;h;r.eWje 31
dexk;lvyom;];svR®Ggu®l;`vw"
Svedoåit·rˇ_o hIno v; hNy;ä;l' yq; ivWm( 32
tSm;dve+y dex;dIn( k;i#Ny' sukm⁄ ;rt;m(
≤xxo" Sved' p[yÔu It yxo/Ny;qR…sıye 33
glk,R≤xromNy;k,;R≤=…cbukor…s
a….„yNd;t( smuCzÀne p[dhe Sved î„yte 34
Er<@vOW≤xg[,U ;' TvKp]w" kLks;…/tw"
smU]bu‘lv,w" p[dhe " Sy;t( su%o„m…." 35
xItI.Ut' tu inmOJR y lepyedpr;prm(
20
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

anekxStu ivD;y æSv•' Sved' invtRyte ( 36


{Vywv;Rtkfflwí p[dhe " ≤xg[vu ≤ıt"
aNywrip krIWwí go%r;ê;ivbStjw" 37
v'xmuÔnl;¥wí yq;yog' yq;su%m(
n;@«Sved' p[yÔu It inv;te vS]s'vtO m( 38
¨„,;n( pul;k;n;StIyR p;ys' ’sr;id v;
v;ss;Nt·rte b;lm>yˇ_' x;yyet( su%m( 39
pç;©ëlo®vUk;kúp]wv;R òeihto‚„,tw"
p[StrSved…mTy;Ûr.I+,p·rvitRn" 40
p;ysw" ’xrwm;|srw odnw≤S]k#orkì"
¨„,w" slv,òehrw Mbr;St·rtw" su%"w 41
ik<v;tsId…/=Irs'yˇu _ì" ip<@kì" ’tw"
Sq;nSvedn…mCz≤Nt s˚rSved ¨Cyte 42
ik<v;tsId…/=Irlv,w" s;Ml…c‘,w"
k⁄œ;id….í sòeh®w pn;h" p[xSyte 43
%r;j;iv…b@;len√«ip…s'htr=uj"w )
--- 44
ctu…v|xittmoå?y;y"
--- p[oˇ_' …cik‚Tstm( )
at" pçjn;t( k≤çTs'MyKxuı' p[k;iÕtm(
l`u' ivxdsv;R©÷ p[s•e≤N{y…mCz⁄km(
su%;Mbu…sˇ_sv;R©mnu≤l¢' iv.UiWtm(
’tpUj;nmSk;r' mnoD;snveXmgm(
21
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

pur;,rˇ_x;lIn;' m<@pUv;| sus;…/t;m(


yv;gU' i]"ßut;mu„,;' dIpnIyops'S’t;m(
.ojye¥ˇu _lv,;' Â=;' yuˇ_;≤xto .vet(
.ojneWu su˙¥eWu su/*te„vpr;… kÉ
≤xroll;$˙d(gI[ v;vOW,e s;=xƒkÉ
Svedíet( pItm<@Sy sMyKxuı' tm;idxet(
¨Ì;rv;tkmR>y;' ivxuı;>y;' idne idne
in®p{vpui∑>y;' sMyKxuı' ivinidRxte (
su%oiWt' jI,R.ˇ_' i√tIyeåhin .ojyet(
yv;gU' tu tOtIyeåiˆ d¥;dSmw ivleipk;m(
dIpnodks'…sı;' Â=;mu„,;' sswN/v;m(
ctuqRe muÌm<@" Sy;dodní sus;…/t"
pur;,rˇ_x;lIn;' .O∑;n;' v; ’x;Tmn"
inStuW;,;' c muÌ;n;' m<@" Sy;duˇ_veW,"
ÈWTfl;Ml" ktRVyo muÌm<@oåiˆ pçme
ÈWTòeh" ’t" Wœº s¢me c iv/Iyte
j;©l;n;' rs' …sı' tnuk˘ m;'sv…jRtm(
idneå∑meåq nvme d¥;t( òeh;Lps'S’tm(
dxmwk;dxe c;iˆ lv,òehs'S’t"
fl;Ml…sıo yuˇ_o„," xSyte rsk*dn"
22
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

¨„,odk;nup;n* tu Sy;t;' v;tkf;Tmk*


tt ¨ˇrk;l' tu .oJys'sgR î„yte
EW;' m<@;ids'sgoR svRVy;…/i£yopg"
En' Vy….crNmoh;∂;®,;\Ll.te gd;n(
Jvr;mk;ml;p;<@uk,Rkœ⁄ gl;my;"
ih‘;its;rêyquk;s;¥; Vy….c;rj;"
xUl;itsr* xuıSy xItp;n;•sevn;t(
xoqodrJvr; aMl.Oxòehidv;xy;t(
k;'=; bu.=u ; vwx¥' l`ut; iSqrt; su%m(
SvSqvOˇ;nuv·O ˇí sMyGjI,;R•l=,m(
ivW;do g*rv' tN{I Xle„msek;rit.[m;"
SvSqvOˇopro/í tdjI,RSy l=,m(
a;m' ivdG/' sXle„m rsxeW' tqwv c
ctuivR/mjI,| tu tSy v+y;…m l=,m(
yq;.uˇ_' .ved;me /UmoÌ;r* ivd;ihin
sXle„m…, gu®Tv' tu rsxeWe tu ˙∂^v"
tN{IxUl;ritGl;intOÆ@±vd;h;®…c.[m;"
a©mdRJvr;n;h;" sve„R vPyLpxo gd;"
svwrR s;?ytoT’∑w" £mxo y;Pys;?yte
s;?y;n;' s;/n' yˇu tNme p[vdt" Í,u
23
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;mSyoır,' pQy' ivdG/e p[;vOt" Svpet(


sXle„m…, .vet( Sved" p·rxo„yo rs;…/kÉ
yduˇ_' pQymxn' tdevtw We u xSyte
dI`Rk;l*W/;n;' tu muÌm<@" sd;…@m"
sòehlv,VyoW" peyo m;'srsoåip v;
b;lmUlkyUWo v; iht" x;LyodnStq;
…cik‚Tst' pçjn;n( r;Do r;jopmSy v;
/inn;' in/Rn;n;' v; yq;qRmpu kLpyet(
blfl' doWxmn' blv,Rs% u ;vhm(
sMyk™ s'xo/n' ’Tv; dI`Rm;yurv;“ute
îit h Sm;h .gv;n( kXyp"
îTyupkLpnIyoå?y;yítu…v|xittm" 24
pç…v'xittmoå?y;y"
aq;to vedn;?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n( kXyp" 2
¨p;Sym;nmOiW…." kXyp' vOıjIvk"
coidto d;®v;hen vedn;qeåR >ycodyt( 3
b;lk;n;mvcs;' iviv/; dehvedn;"
p[;du.tRU ;" kq' vw¥o j;nIy;Ll=,;qRt" 4
îit pO∑o mh;.;g" kXypo lokvOıp"
p[ov;c vedn;StSmw k;r,wb;Rldehj;" 5
24
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

.Ox' ≤xr" SpNdyit inmIlyit c=uWI


avkÀjTyritm;nSv“í ≤xro®…j 6
k,*R SpOxit hSt;>y;' ≤xro .[myte .Oxm(
arTyrock;Sv“wj;RnIy;t( k,Rvde n;m( 7
l;l;ßv,mTyq| Stn√πW;ritVyq;"
pItmuiÌrit =Ir' n;s;ê;sI mu%;mye 8
pItmuiÌrit StNy' iv∑‚M.Xle„msevnm(
ÈWJJvroå®…cGl;Rin" k<#vedny;åidRte 9
l;l;ß;voå®…cGl;Rin" kpole êyquVyRq;
mu%Sy ivvOtTv' c j;nIy;d…/…j…◊k;m( 10
Jvr;®…cmu%ß;v; in∑ne∞ glg[he
k<@ÜkÉ êyqu" k<#π Jvr;®…c≤xro®j" 11
muÛnRmyteå©;in jOM.te k;ste muÛ"
/;]Im;lIyteåkSm;t( Stn' n;Ty….nNdit 12
p[ß;vo„,Tvvwv<yRe ll;$Sy;itt¢t;
a®…c" p;dyo" xwTy' Jvre Syu" pUvvR de n;" 13
dehvwv<yRmritmR%u Gl;inrin{t;
v;tkmRinvO·ˇíeTytIs;r;g[vde n;" 14
Stn' VyudSyte r*it coˇ;ní;v.Jyte
¨drStB/t; xwTy' mu%Svedí xU≤ln" 15
ain…mˇm.I+,' ySyoÌ;r" p[vtRte
in{;jOM.;prItSy zidStSyopj;yte 16
in∑nTyurs;åTyu„,' ê;sStSyopj;yte
akSm;Nm;®toÌ;r" ’xe ih‘; p[vtRte 17
Stn' ipbit c;Tyq| n c tO„yit roidit
25
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

xu„k*œt;luStoyePsudbRu lR StO„,y;åidRt" 18
ivx;lStB/nyn" pvR.de ;ritKlmI
s'®ımU];inliv$( ≤xxur;n;hvednI 19
akSm;dØhsnmpSm;r;y kLpte
p[l;p;ritvw…cÊyw®Nm;d' copl=yet( 20
romhWoRå©hWRí mU]k;le c vedn;
mU]’Cz^π dxTyoœ* b‚St' SpOxit p;…,n; 21
g*rv' bıt; j;@‰mkSm;NmU]ingRm"
p[mhe e m≤=k;k;Nt' mU]' êet' `n' tq; 22
bıpKvpurIWTv' srˇ_' v; ’x;Tmn"
gudin„pI@n' k<@Ü÷ tod' c;xR…s l=yet( 23
sxkúr;itmU]Tv' mU]k;le c vedn;
p[tt' roidit =;mSt' b[yU ;dXmrIgdm( 24
rˇ_m<@lkoTp·ˇStO„,; d;ho Jvroårit"
Sv;duxItopx;…yTv' ivspRSy;g[vde n;" 25
dÁNteå©;in sUCyNte .JyNte in∑nTyit
ivsU…ck;y;' b;l;n;' ˙id xUl' c v/Rte 26
≤xro n /;ryit yo ….¥te jOM.te muÛ"
Stn' ipbit n;Tyq| g[…qt' zdRyTyip 27
ivW;d;?m;n;®…c….ivR¥;dlsk˘ ≤xxo"
ivsU…ck;lskyoduDR ;Rne l=,*W/e 28
dOi∑Vy;k⁄lt; todxoqxUl;≈rˇ_t;"
su¢Sy cop≤lPyNte c=uWI c=ur;mye 29
`WRTy©;in xyne roidtICzit mdRnm(
xu„kk<@±våidRt' iv¥;ˇtí;{;R p[vtRte 30
26
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

su%;yte mO¥m;n' mO¥m;n' c xUyte


xUn' ßvit sSyo!; m;{;Ry;' xUld;hvt( 31
Stw…mTym®…cinR{; g;]p;<@ukt;årit"
rm,;xnxYy;dIn( /;]I' c √πi∑ inTyx" 32
aò;t" ò;tÂpí ò;tí;ò;tdxRn"
a;mSywt;in Âp;…, iv¥;√w¥o .iv„yt" 33
n;>y;' smNtt" xoq" êet;≤=n%v£t;
p;<@urogeå…¶s;dí êyquí;≤=kÀ$yo" 34
pItc=un% R mu%iv<mU]" k;ml;idRt"
¨.y] in®Ts;ho n∑;…¶®…/rSpOh" 35
mUCz;Rpj[ ;grCzidR/;]I√πW;rit.[m"w
iv];so√πgtO„,;….ivR¥;ä;le md;Tyym( 36
muÛmR%
u ne oCz™v…sit pITv; pITv; Stn' tu y"
ßvto n;…skÉ c;Sy ll;$' c;….tPyte 37
ßot;'Sy.I+,' SpOxit pInse =*it k;ste
¨ro`;te tqwv Sy;…•∑nTyurs;å…/km( 38
SvSqvOˇpro b;lo n xete tu yd; in≤x
rˇ_…bNdu…ct;©í iv¥;ˇ' jNtuk;idtm( 39
yd; tu l≤lt; /;]I su≤%nI svR.o…gnI
pXyTy.I+,' du"Sv“' Svy' =Ir' p[vtRte 40
b;lo ivSmrte c;Sy;" shs;˚;t( ptTyip
as∆nen s'sg| y;it s'.ojn' tq; 41
mOt;pTy;vk°,;R…." prvOı‰sih„,u…."
am©l;in `or;…, pXyTy;crteåip c 42
sevte ivprIt;in mOTyu' codyte ≤xxo"
27
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

su¢e ≤xx* inlIyNte p≤=,o d;®,ody;" 43


iv@;lo lÏyTyen' pr/Um' c …j`[it
pr;vt;r,b≤l' p[=e te lÏyTyip 44
dugNR /dehv£Tv' n;…sk;g[e mlo∫v"
a˙¥rˇ_m;Ly;n;' m;t;pu]inWev,m( 45
.Sm;©;rtuW;dIn;m…/roh,sevnm(
roidTykSm;T]sit z;y;xIlivpyRy" 46
aLp;≤xtoåitiv<mU]STviv<mU]o ivpyRye
.iv„yt;' in…mˇ;in g[h;,;' vedn;í t;" 47
n y" ≤xro /;ryit ≤=pNTy©;in dubl R "
ê;s;?m;nprIt;>y;mNtv∞opl+yte 48
ivno¥m;no bÛ/; ivnod' n;….nNdit
tO$p( m[ Ilkin{;tR" kÀjTyip kpotvt( 49
pI@‰m;nSy Âp;…, JvrCz¥Rits;·rWu
vw¥o dOÇvŸ j;nIy;t( ’Cz^' sv| n …s?yit 50
îTyet; iviv/;" p[oˇ_; vedn; b;ldehj;"
p[;yo∫v;n;' rog;,;' kXypen mhiWR,; 51
teW;' …cik‚Tst' Sv' Svmiv®ı' yq;£mm(
dOÇ; …cik‚TstSq;ne doWtí;>yup£met( 52
îit h Sm;h .gv;n( kXyp"
îit vedn;?y;y" pç…v'xittm" 25
WÆ@±vx
' ittmoå?y;y"
aq;t…íikTs;s'pdIym?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n( kXyp" 2
28
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

…cikTs;s'p¥qopp¥te tmup;ymnuVy;:y;Sy;m" ) cTv;r" %lu


p;d;…íik‚TstSyopp¥Nte ) te yd; gu,vNt ¨pp¥Nte td; s;?yo
Vy;…/n;RitvtRte ) t¥q;-….Wk™ .eWjm;tur" p·rc;rk îit 3
t] ….Wk™ sutIqoR Ny;yen;WRD;np[;¢o ivD;nv;nnekxo dO∑km;R
ividt…sıyogo d=o d≤=," xu…crnuıtveW" svR.tU We u bN/u.tU "
…s≤ım;n( /m;RqdR xIR sTydy;d;n;jRvinrto devi√jgu®…sı;n;'
pUj…yt; c;….gNt; coˇroˇrp[itp·ˇk⁄xlo gu®vOısevI Ny;y;-
….invexI Vypgt.ylo.moh£o/;nOtoåpwxNu yoåm¥l*Ly" sum-u
%í;VysnI ceit 4
t] .eWjs'pt( -- su.mU * j;t' k;le coıOt' k;le coTp•m( aiv-
k;·r a…¶toyjNtuiv<mU]jr;id….rnupht' tˇ{ogyoGy' £me,
iv…/vdupp;idt…mit 5
t];turs'pt( -- s;?yrogt; sÊvblbu≤ıxrIre≤N{y/Oittejs;'
d;!‰| ind;npUvÂR p;t˚op{vy;]opxy;nupxy;n;' yq;vd;-
:y;n' /;}y; v; ≈∂/;nt; devi√jgu®….WG.eWjsu˙d;m….-
nNdnm;‚StKy' ivnyp[/;nt; yqoˇ_k;·rTv' v≤xTv' ceit 6
t] p·rc;rks'pt( -- ivpKvkW;yt; a;roGy' x·ˇ_" .tO.R ·ˇ_"
¨pc;rDt; d;+y' x*cm( a;xuk;·rTv' svRkmRsu k*xlm(
a`O…,Tvm( a=u{pu]Tvm√wiv?y' dmo …jt£o/;idt; sih„,ut;
ceit 7
29
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

t] Xlok;"
aSy p;dctu„kSy mNyNte ≈eœm;turm(
tdq| gu,vNto ih ]y" p;d; îhe‚Pst;" 8
neit p[j;pit" p[;h ….WÑÜl' …cik‚Tstm(
….WGvxe i]vgoR ih …s≤ıí ….W…j iSqt; 9
s yun·ˇ_ p[y¤u π c x;‚St c D;nc=uW;
tSm;JD;ne sivD;ne yuˇ_" ≈eœtmo ….Wk™ 10
yd; ctu,;| p;d;n;' s'p∫vit jIvk
td; /m;RqyR xs;' vw¥o .vit .;jnm( 11
îit h Sm;h .gv;n( kXyp"
îit …cikTs;s'pdIyoå?y;y" WÆ@±vx
' ittm" 26
s¢…v'xittmoå?y;y"
aq;to rog;?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n( kXyp" 2
Eko rogo ®j;kr,s;m;Ny;idit .;gRv" p[mit" √* rog*
injí;gNtuíie t v;yoRivd" ]yo rog;" s;?yy;Py;s;?y; îit
k;˚;yn" cTv;ro rog; a;gNtuv;tipˇkfj; îit ’„,o .;r√;j"
pç rog; a;gNtuv;tipˇkfi]doWj; îit d;®v;ho r;jiWR"
W@^og;" W@^sTv;d•p;nSyeTyOiWWŒ" s¢ rog; v;t;¥ekk ì -
i√i]doWj; îit ihr<y;=" a∑* rog; v;t;¥ekk ì i√i]doW;-
gNtuin…mˇ; îit vwdhe o in…m" ap·rsƒ‰ey;" smhIn;…/k-
doW.ed;idit vOıjIvk" EvmnvSq;nmupl>y;h .gv;n( k-
30
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

Xypo √;vev %lu rog* injí;gNtuí t;vnekivStr;ivit 3


hetpu ’
[ Ty…/œ;nivkLp;ytn;qRt"
Dey; rog; asƒ‰ey;…íikTs;n;' c ivStr;t( 4
a…/œ;n√y' teW;' xrIr' mn Ev c
m;ns;n;' c rog;,;' k⁄y;RCz;rIrvt( i£y;m( 5
/;tuSqU,;TmvwWMy' t∂u"%' Vy;…/s'Dkm(
/;tuSqU,;Tms;My' tu tTsu%' p[’ití s; 6
aVy;htxrIr;yur….v/etR v; kqm(
îTyq| .eWj' p[oˇ_' ivk;r;,;' c x;Ntye 7
inj;gNtuin…mˇ; c i√iv/; p[’tI ®j;m(
n%dNt;…¶p;nIyv/bN/;…/devt;" 8
x;p;….c;r;d;gNtuinRj; v;t;idhetv"
v;tipˇkf;n;' tu dehe Sq;n;in me Í,u 9
svRg;n;mip st;' p[;y" Sq;n' c kmR c
a/on;>yiSqm∆;n* v;tSq;n' p[c=te 10
ipˇSy;m;xy" Svedo rˇ_' sh lsIky;
med" ≤xr ¨ro g[Iv; s‚N/b;RÛ" kf;≈y" 11
˙dy' tu ivxeW,e Xle„m," Sq;nmuCyte
a;mpKv;xy* Sq;n' ivxeW;t( ipˇv;tyo" 12
a;gNtub;R/te pUv| pí;∂oW;n( p[p¥te
injStu cIyte pUv| pí;√éı" p[b;/te 13
tSm;d;gNturog;,;…m„yte injvt( i£y;
inj;n;' pUvÂR p;…, dOÇ; s'xo/n' ihtm( 14
˙id Xle„m;nupÆXl∑m;Xy;v' rˇ_pItkm(
31
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

tdojo v/Rte jNtuSt√éı* =Iyte =ye 15


m/ur≤òG/xIt;in l`Uin c iht;in c
aojso v/Rn;Ny;ÛStSm;ä;l;'Stq;ååxyet( 16
vO≤ıvR,bR l*jo…¶me/;yu"su%k;r,m(
v;t;ids;My' vwWMy' ivk;r;yopkLpte 17
teW;mp·rmey;n;' ivk;r;,;' Svl=,w"
a;iv„’ttm;n( Vy;/In( yq;SqUl;n( p[c+mhe 18
axIitv;Ritk; rog;íTv;·r'xˇu pw·ˇk;"
…v'xit" kfj;" p[oˇ_; v;trog;…•bo/ me 19
p;d.[x ' " p;dxUl' n%.edo ivp;idk;
p;dsui¢v;Rt%u@o v;tguLfoåinlg[h" 20
gO/s[ Iipi<@ko√π∑* j;nuivXleW.edk*
Ë®StM.o®s;d* c p;©ëLy' v;tk<$k" 21
gud.[x' o gud;itRí vOW,;=epkStq;
xef"StM." ≈o…,.edo v'=,;n;hiv@±gd* 22
¨d;vtoRåq k⁄BjTv' v;mnTv' i]kg[h"
pOœg[h" p;êRxl U mudr;ve∑˙∂^v* 23
˙Nmoho v=sStodo v=o´WoRpro/k*
g[Iv;StM.o b;ÛxoW" k<#od(?v'so hnugh[ " 24
dNtc;l*∑.ed* c mUkTv' v;Gg[hStq;
kW;y;Sy;SyxoW* c `[;,n;xo rx;Dt; 25
b;…/yRm∞u "w ≈v,' k,Rxl U mxBdt;
vTmRsk ' ociv∑M.* it…mr' xUlm≤=Wu 26
Vyud;so .[Vu yud;sí xƒ.ed" ≤xro®j;
Sf⁄$n' kÉx.Umíe d<@k;=e pkoåidRtm( 27
32
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

Ek;©k" p=v/" ≈m.[mivjO‚M.k;"


p[l;po vepquGl;RnI r*+y' in{;p·r=y" 28
Xy;v;®,;v.;sTvmnvSq;nmev c
ih‘;ê;s* ivW;dí vN?y;Tv' W;<!‰mev c 29
p[itXy;y" xr<yí p[;/;Nyen;inl;Tmk;"
te„vnuˇ_ÉWu c;NyeWu v;yo" Sv' ÂpmuCyte 30
xwTy r*+y' l`uTv' c gitíeTyq kmR c
ivxd;®,p;®„ysui¢s'kocvwrsm( 31
xUltodkW;yTvx*iWyR%rkMpnm(
s;dhW*R k;XyRvtRVy;sß'sn.ednm( 32
¨√π∑d'x.©;í xoWí;inlkmR tt(
m/ur;Mlo„,lv,St]op£m î„yte 33
aoW" PloWo .[mo d;ho vmqu/mRU k;Mlk*
aNtd;Rho JvroåTy*„<ymitSvedoå©d;hk" 34
TvGd;h" xo…,tKledo m;'sKledoå©xIyR,m(
m;'sp;kímRdlo rˇ_ivSfo$m<@le 35
rˇ_ipˇ' c ko#;í k+y; h;·r{nIlkÉ
k;ml; itˇ_vK]Tv' rˇ_gN/;Syt; tq; 36
atOi¢" pUitvK]Tv' jIv;d;n' tmStOW;
me!p^ ;yugl;+y;Syp;ko h;·r{mU]iv$( 37
îit p[/;n;" ipˇ;TyR" Sv' Âp' tSy v+yte
l;`v' tw+<ym*„<y' c v,;R" xuKl;®,;dOte 38
vwgN?y' k$uk;MlTvmIWTòehí ipˇj;"
d;ho„,p;kp[Svedk<@Üko#ßv;id…." 39
iv¥;t( ipˇivk;r;t| kmwtR t( tdup£m"
33
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

kW;yitˇ_m/uròehß'snxoW,;" 40
Stw…mTy' gu®t;å©Sy in{;tN{;ittO¢y"
mu%m;/uysR ß ' ;vkfoÌ;rbl=y;" 41
˙Ll;soåq ml;…/Ky' /mnIk<#lepk* 42
a;m' c glg<@í viˆs;d ¨ddRk"
êet;v.;st;©;n;' tq; mU]purIWyo" 43
kfj;n;ms:y;n;' p[/n;" p·rk°itRt;"
òhxwTygu®êetm;/uy| kfl=,m( 44
Xl+,t; c;myoTpˇ* tSy km;R…, c=te
òeh;id …crk;·rTv' bN/opcysu¢y" 45
iv∑M.íeit t] D" kW;yk$uitˇ_kì"
Â=o„,wí;PyupcreNm;];k;l* ivc;ryn( 46
òehSvedopc;r* c teWu km;R…, pç c
v;tfl;n;' tu sveWR ;mnuv;snmuˇmm( 47
ipˇfl;n;' ivrekí vmn' Xle„m`;itn;m(
yeW;' …cik‚TstSq;nmqeR tu p·rk°itRtm( 48
t;'Stu rog;n( p[v+y;…m n Á]wtt( sm;Pyte
mh;gdoåq s'Ny;s Ë®StM.St Ekx" 49
Jvrv[,;mgO/S[ y" k;ml; v;txo…,tm(
ax;|Syip tq;ååy;mo i√iv/; Vy;/yStu te 50
v;t;sO…Kê]xoq;Stu i]iv/;" p·rk°itRt;"
g[h<y≤=ivk;r;í k,Rrog; mu%;my;" 51
apSm;r;" p[itXy;y" xoW;,;' hetvo md;"
ctuivR/;Ste inidR∑; mUCz;R KlwVy;in cwv ih 52
tO„,;CzidRê;sk;sguLmPlIh;®…cVyq;"
34
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

ih‘oNm;d≤xrorog; ˙{og;" p;<@usD' k;" 53


Ete pçiv/;" p[oˇ_;" WÆ@±v/;nip me Í,u
¨d;vt;R atIs;r;" svwsp;R aq;my;" 54
meihn;' ip@k;" k⁄œ' s¢ s¢opl=yet(
xu£doW;" pyodoW; mU];`;todr;…, c 55
a∑;v∑* vdNTyet;n( g[h;Stu dx k°itRt;"
yoinVy;pT’…mmeh;n( …v'xit …v'xit' ivdu" 56
Ete sm;st" p[oˇ_;…íikTs;Sq;nhetv"
pUvoR∫vin…mˇen yoåpro j;yte gd" 57
tmup{v…mTy;ÛrtIs;ro yq; Jvre
…cik‚Tst' tqoTp·ˇ' teW;mekÉ p[c=te 58
¨p{v;,;…mTyekÉ pUv| neTy;h kXyp"
¨.y]wv y¥uˇ_' p;n.ojn.eWjm( 59
x;Ntye tt( p[yÔu It n v/etR e tq; Áu.*
y' v; tIv[tr' pXye√‰;…/' iv√;n( Svl=,w" 60
tmevop£met;d* …s≤ıSk;mo ….WGvr"
yo het"u ipˇrog;,;' rˇ_j;n;' s Ev tu 61
xo…,t' k⁄ipt' jNtu' ÆKlXn;it bÛ….mR% u "w 62
vwv<yRst' ;p≤xro≤=rogd*bRLyd*gRN?ytm" p[vx e ;"
vwspRiv{?yup…j◊guLmrˇ_p[mhe p[dr;itin{;" 63
mNd;…¶t; ßots;' pUit.;v"
Svr=y" Svedmd;inl;sOk™ )
tO„,;å®…c" k⁄œivc…cRk;í
k<@±v" sko#;" ip@k;" sk<@v" 64
aNye c rog; iviv/; anuˇ_;-
35
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ste„v;idt" ß'snmev pQym( )


vwsvRp∞;] vdnit …sı'
rˇ_;vsek˘ c ivxoW,' c 65
n Tvev b;lSy ivxoW,' iht'
nwv;its'xo/nrˇ_mo=,e )
≤òG/w" suxItwm/R ru rw d;ih….St-
]opc;roåxnlepsecnw" 66
îit h Sm;h .gv;n( kXyp"
îit rog;?y;y" s¢…v'xittm" 27
a∑;…v'xittmoå?y;y"
aq;to l=,;?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n( kXyp" 2
.gv\Ll=,wb;Rl; a;yu„mNto .v≤Nt kì"
su≤%no du"≤%n" kì" kìv¥Rw o iv¥;dn;yuW" 3
kit sÊv;in mTy;Rn;' sÊv;n;' l=,' c ikm(
p[xSt' in≤Ndt' dehe y¥ˇˇ…/aoCyt;m( 4
pç;vd;nvcn' ≈uTv; p[ov;c kXyp"
’Tò' l=,ivD;n' sÊv' in≤NdtpU…jtm( 5
îh %lu k⁄m;r;,;' vOıjIvk ≤òG/tnuXl+,t;m[; n%;
a;…/pTy;y .v≤Nt SqUl; a;c;y;R,;' r;jImNtí dI`;Rí;yu„mt;'
inªxu·ˇ_tuW;’tyo d·r{;,;' Â=; du"%.;…gn;' pu≤„pt; lu<#;n;'
êet; m<@l; an;yuW;' Sf⁄i$t; aSvtN];,;' ivv,;R Vysinn;'
smu•t; inip<@;Nt; aLp;" su%.;…gn;' ivpulnw % R mw ?R yTvm;h
36
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

SqUl;" êet; ivWm;í p[v;[ jy≤Nt ) p;dw" pInw" supi[ tiœtwÂ?vR-


le%rw ;yu„mNto /nvNtoå…/pty" Sv‚Stkl;©lkmlxƒc£-
hygjrqp[hr,m©l;i˚tw r;j;n" t;m["w ≤òG/w" su.g;" ¨Tk⁄$-
kìm?R y/n;yuW" êetrw /n;" ale%"w prkmRkr;" bÛle%w ro…g,"
suvˇO Xl+,p;‚„,R…." svRg,u opp•; .v≤Nt hInp;‚„,R….rn;yuW"
p[j;hIn;" …cip$;" p;rd;·rk;" ) a©ëlIn%p;dwdIR`dwR IR`;RyWu o
ÓSvwÓSR v;yuW" ) a©ëlI….`Rn;…..;RGyvNto gU!pv;R…..oR…gn"
SqUlpv;R….r;c;y;‹" lomx;….r/n;" ) %rp®WtnuivWmSf⁄i$-
tm'≤ln; p;‚„,r p[xSt; ) ¨ˇrp;dmu•tm…srmlomk˘ p[xSyte
ivWm' ivprIt c tSkr;,;m( ) guLf* gU!;vLp;vlom…sr*
p[xSyete /nn;x;yoLv,* ivpul* p·rKlex;y ) p[jÏ; tNvI
p[xSyte SqUl; pitpu]{Vysu%=ykrI Sten;y c ) jÏπ c;nuäıe
a…sre alo…mkÉ p[xSyete xu„kSqUl…sr;lomxe ivprIte
vw/Vyky*R tu n;rI,;m( ) j;nunI c gU!º /Nye ) ËÂ m;'sop…ct*
gU!…sr* Xl+,* p[xSyete ) ‚Sfc* invOˇR ;vlMb* inv[,R ;blo-
mx;vivWm* p[xSyete xu„k;vnpTy;n;' lMb* p[/;nn;x;y
mh;Nt* p*'íLy;y aLpk* xIlvt;m( ) k⁄kN⁄ dr* gM.Ir;v-
lomx* p[iv.ˇ_* sm* p[xSyete lomx* p[vJ[ y;yw p[d≤=,;vt*R tu
/Ny* ivpul* dI`;RyWu ;' ÆXl∑;vn;yuW;m( ) j`nmurs; tuLy' p[x-
Syt îTyekÉ ) k⁄m;r;,;murStu ivx;ltr' j`n' tu k⁄m;rI,;' n tu
m?y;y kLpte ) vOW,* p[lMb* bOht* g*rSy ’„,* ’„,Sy g*r*
rˇ_Sy Xy;m* Xy;mSy rˇ_* lomx* m?y* SmOt* pIn* p[xSyete
ivprIt* d*.;RGypuSTvp[j;h;inkr* SvLp;vn;yuW;' du"%;y cwkÉ
go%rhy;j;ivk;’tI tu su.g;n;m;yu„mt;' c ivDey* ) p[jnn'
mOdu dI`Rmæu Cz^t' bOhˇ;m[invOˇR m…, mh;kox' mh;ßot" p[xSyte
37
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

tnu ÓSv' l‚Mb ivkox' êetXy;vivsOt' v;m;vOˇmp[xStm( )


mU]mn;ivımtnukmnLpmOjvu ge ' p[xSyte ti√prItmitg‚N/
svednmTyu„,' ivv,Rmin…mˇk;lmxBdmp[xSt' kNyk;n;' c
Sf;≤ltmU]Tvmu.yov;RånpTykrm( ) yoin" xk$;’itrpTy-
l;.;y pIn; s*.;Gy;y lMb;åpTyv/;y m<@l; Vy….cr,;y
¨æT=¢;ånpTyTv;y sUcImu%I d*.;RGy;y .OxivvOts'vtO xu„k;
lMb; ivWm; iv≤l©; Klexl;.;y m?yin…b@; kNy;p[jnn;y
¨•t; rm,Iy; m;'sl; pu]jNmne VyÔnvtI c /Ny; aitlomx;
vw/VykrI VyÔnhIn; Tvyxse ipPlum√s;vtI Vy….c;r-
p[vJ[ y;yw ) tqwv lomr;Jyu.yto m?ym;gt; n;it`n; p[xSyte
vw/Vy;y;itSqUl; aitSqUl`nlom; p*'íLy;y a/oj;t; d*.;R-
Gy;y n;….mitvOˇ; m?yTv;y ) k⁄=I smu•t* p[xSyete lomx*
p[vJ[ y;yw …sr;l* k⁄.ojn;y inª* d;·r{‰;y sm* m?yTv;y
d≤=,o•t* pu]jNmne v;mo•t* ivprIt* ) ÈWdu•tmudrm≤x…q-
lmki#nmivpul' p[xSyte d;·r{‰;y xu„km( ¨•t' .og;y
ivx;livWm' ivWmxIl.og;y kLpte .Oxxu„kmnpTy' ≤S]y;-
í;/St;dup…ctm…srmitivpulmv≤lkmn;yuWe m?y' n;.e®p·r-
∑;dn;yuWe Ekv≤lk˘ /Ny' i√v≤lk˘ bu≤ıl;.;y i]v≤lk˘
s*.;Gy;y ctuv≤R lk˘ p[j;yuWe bÛv≤lkm/Nymn;yuWe .v-
Tyudrm( ) n;…." gM.Ir; p[d≤=,; vOˇoTsi©nI lom…sr;-
vtRv…jRt; p[xSyte gt;R’itrnu•t; su%du"%krI ivWme•t;-
ån;yu„y; SvLp;’itrnpTy; ivdexSq; p[v;[ jyit bOhtI
gM.Iro•t;åå…/pTy;y ) n;>y; p;yuVy;R:y;t" ) p;êeR vOˇe
m;'sle ≤òG/e alom…sre p[xSyete lom…sre p[v;[ jyete ) pOœ'
smmup·rivx;lm…srmlomkmn;vtRk˘ p[xSyte m?ye inª-
38
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

m;yu„mt;' in.u¶R ' du"%.;…gn;' s'≤=¢mn;yuW;' lomxmmw];-


,;mLp;pTy;n;' c ) lomSkN/o v…,G.;rjIvI iktvo r©jIvI
v; xu„k;'so d·r{" t;vu.* dI`;RyWu * kd;…ct( p[vj[ te ;mip
≤òG/;'s" kWRk" pIn;'s" a;!‰" ki#n;'s" xUr" ≤x…q-
l;'soåsˇ_" ¨•t;'s" pum;n( p[xSyte .[∑;'s; kNy; ivprIte
tÌu,h;in" ) k=;vu•t* pOql u * pIn* suVyÔn* p[xSyete
ivprIt;v/Ny* .Oxlomx* c n;rI,;m( ) tq; b;Ù a;nupVU yoR-
p…ct* gU!;ràI dI`*R j;nuSpOx* p[xSyete …sr;tt;v;yu„mt;'
p+mvNt* p[j;vt;m( a…sr;vp[j;n;' ityRÆKsr* ’Cz^jIivn;'
itlvNt* ) p[v;[ jyt" mxkl=,vNt* klh;y ) m…,bN/ne
SqUle pus' " p[xSyete tnU ≤S]y" ) ¨.yorev itßo yv-
p¤yoåæCz•;" p[xSyNte p[qm; /Ny; i√tIy; mu:y; tOtIy;
p[j;yuWe sv;Ríde ivæCz•;" ≤òG/; Vyˇ_gM.Ir≤l≤%t; a;…/-
pTy;y ctßo r;jWe"R pç W$( xtpu]Sy s¢ devink;y;n;mek;åip
cedivæCz•; Vyˇ_; su%;yopp¥te ) ---
S]I,;' c;itdI`;Rí;itÓSv;í in≤Ndt;" ) kÉx.U…m" ≤òG/; lo-
iht; inmRl; inv[,R ; c p[xSyte – mˇgjvOW.…s'hx;-
dUl
R h'sgtyoå…/pty" ‚St…mtgtyo /Ny;" cplgtyípl-
su%du"%l;….n" ityRGgtySTv/Ny;" S%ln;í;©ivSfoi$-
ní;p[xSt;" ) tq; aitg*rmit’„,mitdI`RmitÓSvmit’x-
mitSqUlmitlomxmlomxmitmO√itki#n' c xrIre„vp[xSt-
muCyte ) tq; b;l;n;' ®iWt®idtSv“p[j;gr£o/hWRivsg;Rd;-
np…¤SqwygR ;M.Iy;R…, yuˇ_;in gu,;…/k;in p[xSyNt îit 6
a] Xlok;" --
39
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

yq; vK]' tq; vOˇ' yq; c=uStq; mn"


yq; SvrStq; s;ro yq; Âp' tq; gu,;"
i]iv/' sÊvmui∂∑ kLy;,£o/mohjm(
≈eœm?y;/mTv' c teW;' p[oˇ_' yq;£mm(
a∑ s¢ i]/; cwW;' £m;∫ºd" p[v+yte
sÊv;n;' sÊvivD;n' ihtm*W/kLpne
tp"sTydy;x*cd;nxIlrt' smm(
D;nivD;ns'p•' b[;˜' iv¥;≤∆te≤N{ym(
p[j;vNt' i£y;vNt' /mRxIl' jg≤Tp[ym(
anI„yRmx#÷ p[;D" p[;j;pTy' vdeCz⁄…cm(
x*cv[tJe y;?yynb[˜cyRdy;prm(
…jtm;nmd£o/' vˇ_;r' c;Wm;idxet(
i]vgRinTy' iv√;'s' xUrmÆKl∑k;·r,m(
p[;ÛrwN{' mh;.;gm…/œ;t;rmIêrm(
Tyˇ_dM..y£o/' p[;¢k;·r,mIêrm(
sm' …m]e c x]* c y;My' iv¥;t( suin…ítm(
axu…civxu…c" xUr" xI`[£o/p[s;dv;n(
pu<yxIlo mh;.;go v;®,o v®,ip[y"
Sq;nm;nprIc;r/mRk;m;qRlo….nm(
£o/p[s;dfld' k*ber' p[;ÛÂ…jtm(
40
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

Xlok;:y;neith;sD' gN/m;Ly;Mbrip[ym(
nOˇgItoph;sD g;N/v| su.g' ivdu"
ye c;Nyeåip xu.; .;v;" xuı;Ste c;ip s;æÊvk;"
Ett( kLy;,.U…yœ' xuı' sÊv…mh;∑/;
a;roGy' p[xmo Âp' D;nivD;nm;yRt;
dI`Rm;yu" su%;Tyˇ_' s;m;Ny' xuıl=,m(
ÈêroåsUykí<@ a;TmpUjop…/ip[y"
s;nu£ox.yo r*{o hNt; xUrStq;ååsur"
£ÀræCz{p[h;rI c roWe„y;RmWRsNtt"
vwrm;'s;xn;y;s" klh;qIR c r;=s"
xu…ci√@xu…c" £Àroå.I®.IRW…yt;ååivl"
m¥m;'sip[y" x˚« pwx;co bÛ.ojn"
tI+,m;y;sbÛl' in{;lu' bÛvw·r,m(
a£⁄ı.I®˘ S]w,' c s;p| inTy*œleihnm(
d;nxYy;Tyl˚;rp;n.ojnmwqnu "w
inTyopet' p[miu dt' y;=' iv¥;t( p[.=,m(
ah˚ét; mh;h;r; vw·r,o iv’t;nn;"
ivÂp; iv’t;Tm;no .UtsÊv; inx;ip[y;"
amiWk⁄‚Tst;h;rv;G¥Un' inTyxi˚tm(
cl' dum/Re s' .I®˘ x;k⁄n' ivı‰noksm(
41
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

îTyet{;js' sÊv' s¢/; £o/k;·rtm(


Vy;…m≈gu,doW' c rj Evopl=yet(
a;h;rmwqnu pr' Sv“xIlmme/sm(
aqwv' p;xv' iv¥;NmOj;ål˚;rv…jRtm(
.I®mp[Dm;¥Un' k;m£o/vx' gtm(
ih'ßm;Tmpr' iv¥;Nm;TSy' supj[ s' x#m(
v/bN/p·rKlexxItv;t;tp=mm(
buı‰©hInmls' v;nSpTy' vdedjO mu (
îTyet≤T]iv/' sÊv' t;ms' mohs'.vm(
y∞;me?ymkLy;,' sv| t∞;ip t;msm(
sÊv' p[k;xk˘ iv≤ı rjí;ip p[vtRkm(
tmo iny;mk˘ p[oˇ_mNyoNy…mqunip[ym(
yd; y∞;…/k˘ ySy s dehI ten .;ivt"
xu.;xu.;Ny;crit fl' .u¤π tq;iv/m(
sm;nsÊv; b;l;n;' tSm;ı;]I p[xSyte
¨√πgiv];skrI ivprIt; n xSyte
n jIvNTyq jIv≤Nt ’Cz^; /;]IivpyRye
sm;n Êv; b;l;n;' pui∑r;yublR ' su%m(
TvgsOÑ;'smedoåiSqm∆xu£;…, /;tv"
aoj" sÊv' c sv| c tTs;r' tu inbo/ me
42
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION sU]Sq;nm( 1 [KŒshyapa]

Tvg[ogrihto .ogI p[s•VyÔnCz…v"


s¥"=tp[rohí TvKs;r" sutnU®h"
rˇ_s;roå®,;.;s" ---
sU]Sq;nSywt;v;nev .;g ¨plB/"

43