You are on page 1of 78

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT

[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

kLpSq;nm(
/UpkLp;?y;y"
---k⁄œ' pUitkmMbr' vc;
sWRp; bStlom;in /Up" Sy;≤ı©ësy' tu "
`Ot' meWivW;,' c v;…jk⁄Ôryo" %ur*
kipxLykb.[,U ;' lom;…./UpR ¨ˇm"
`Ot' sjRrs" ’„,o .Ll;tk≤xleykÉ
√π h·r{e jtUxIrsWRp;" pu„pm;jRkm(
iv@©÷ tgr' p]' vc; ih©ë sb;lkm(
k*m;ro n;m /Upoåy' yuˇ_o v/Ryit p[j;"
`Ot' spRSy inmoRko gO/k[ *≤xkyoí iv$(
vc; ih©ë c /Up" Sy;dpSm;rg[h;ph"
`Ot' guGgulu …bLv' c devd;® nme® c
EW m;heêro /Upo yvyuˇ_o g[h;ph"
a;¶eyStu SmOto /Upo gob;l; `Ots'ytu ;"
b[;˜,;n;' ivxeW,e svRrogeWu xSyte
`Ot' hy%ro∑^;,;' b;l;" kÉx;í m;tOk;"
n%;ítu„pd;' l;.;ıÜpo .{˚r" SmOt"
ipx;cy=gN/vR.tU SkNdkf;idRte
/Upmet' p[yÔu It y…mCzπdgd' =,;t(
150
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

`Ot' …sı;qRko ih©ë devinm;RLym=t;"


spRTv‚G.=us`' ;$I /Upo r=ofl ¨Cyte
`Ot' …sı;qRk;" =*{' meWÍ©mj;py"
%rSy mU]' b;l;'í som' cwv;] yojyet(
EW /Upoˇmo n;ª; pr" p[te inv;r,"
pr" p[te ;…..UtWe u pUtn;y;' c xSyte
`Ot' …sı;qRk;" êet;" k⁄œ' .Ll;tk˘ vc;
bStlom;in tgr' .Uj;Rvt| sguGgulu
dx;©o n;m /Upoåy' p[yoJy" svRro…gWu
apSm;re ivxeW,e g[hWe pU g[hWe u c
`Ot' …sı;qRk;" êet;íork˘ spl˚Wm(
xUkrI ji$l; ceit /Upo moh îit SmOt"
SmOt' ≈Ive∑k; --- rl;=;pµkcNdnm(
sdevd;®surs' x;lj' ceit yojyet(
/Upoåy' v;®,o n;m g[I„mk;le p[xSyte
xk⁄Ny;' p*<@rIkÉ c revTy;' c kf;…/kÉ
`Ot' m∆; vs; l;=; /Upoåy' cturi©k"
aLpdoWe ’xe b;le p[yoJyo g[hvw’te
`Ot' vc; tr=oí ivœ; lom;in cmR c
p[sh;n;' purIW' c /Upo nNdk ¨Cyte
151
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

`Ot' k,; v[IihtuW;" kiplomTvc' vc;


sWRp;" k⁄œmel; c k,/Upo g[h;ph"
`Ot' spRTvc' …bLv' sr" …sı;qRk; jtu
≈I/Up îit inidR∑" ≈Ik;meWpu yojyet(
êiv<mU]' myUr;,;' lom;Nyq vc; `Otm(
sWRp;íeit /Upoåy' g[hfl îit iv≈ut"
`Ot' k⁄ÔrdNt' c tnuj;NyjmeWyo"
goÍ©…mit /Upoåy' pu<y" pu<yjn;vh"
`Ot' Sq*,eyk˘ m;'sI tgr' p·rpelvm(
Ó«ber' xtpu„p;' c h·rt;l' mn"≤xl;m(
muSt' hre,ku ;mel;' /Up;qRmpu kLpyet(
≤xxuko n;m /Upoåy' svRrogg[h;ph"
/Upne c;nu/pU e c p[it/Upe c .;gRv
`Ot' …sı;qRk; l;j;" k⁄x;" sh ---
svRtLu y; .ved( b[;˜I /Upoåy' b[;˜ ¨Cyte
b[;˜,=]vwXyeWu p[yoJyo ….Wj; .vet(
svRrogeWu stt' ≤=p[' rog;…•rSyit
`Ot' êd'∑;^ vsuk; h·r{e p·rpelvm(
vc; .;gIR c /Upoåy' p[it/Up" su%;vh"
`Ot' c pµkoxIr' v;lk˘ kÉsr' rsm(
152
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

p[it/Up îit :y;t" svRrogeWu xSyte


`Ot' v;nrlom;in k⁄‘$⁄ ;<@÷ vc; yv;"
…sı;qRk;í /Upoåy' p[it/Upmhody"
`Ot' inMbSy p];…, mUl' pu„p' fl' Tvcm(
a·r∑o n;m /Upoåym·r∑' k⁄®te =,;t(
`Ot' inMbSy p];…, %rmU]' vc; jtu
sWRp;í;] /Upoåy' p[it/Upí xSyte
`Ot' inMbSy p];…, jtusjRrs;=t;"
.;solUkx’∞eit /UpoåpSm;rn;xn"
`Ot' inMbSy p];…, surs;êflyoStq;
gomeWbStb;l;í .Upoåy svRrogh;
`Ot;=t' j;itpu„p' m/u …sı;qRk; vc;
g,/Up îit:y;t" svR.tU ®j;ph"
`Ot' xLlik/Upí pu„p' j;it≤xrIWyo"
nme®,; sm;yuˇ_o /Up" Sv‚Stk ¨Cyte
`Ot' guGgulsu y' ˇu _' devd;® `Ot;iNvtm(
k;l;gu® c sipRí sWRp;í;ip sipRW;
tO,mOlSy p];…, s;r' pu„pfl' Tvcm(
pç /Up;" sm;:y;t;" s`Ot; g[hn;xn;"
guGguLv;dIin cwt;in dx;©÷ c sm;pyet(
153
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

gOh/Up îit :y;to n Kv…ct( p[ithNyte


…sı;q;Ríie t /Up;Ste cTv;·r'xdud;˙t;"
….WÆKs≤ıkr; nø,;' pu]d; rogn;xn;"
Etwb;Rl;n( sm;p•;n·r∑;g;rmev c
bS]xYy;sn;¥' c b;l;n;' /Upye≤∫Wk™
pUvmR ve ….WG/Up' pu„yyogen s'hret(
¨poiWt" xu…c" ò;to mw];¶eyoˇr;su v;
v;c…yTv; b≤l' ’Tv; ≈uTv; xBd;Nmnoånug;n(
ctß" xucy" kNy;" k⁄Øyeyru t≤N{t;"
--- t' /Up' ind?y;∫;jne nve
gopye∞ suipiht' k;le cwn' p[yojyet(
tTk;lmip c;p•" s'.TO y;xu p[yojyet(
nnu t‚Smn( /[vu ; …s≤ıyRq;pUvoRpk‚Lpte
a;`[;tpr/UpStu yid n p[it/UPyte
a;xu t' rogm;“oit tdq| /UPyte pun"
/Upíwv;nu/pU í p[it/Upí jIvk
i]iv/o /Up ¨i∂∑" kmR.de ;≤∞ikTskì"
k*m;r.OTy;STvpre j©mSq;vr;≈y;t(
i√yoin' b[vu te /Up' kXypSy mte iSqt;"
k⁄to /Up;" smuTp•;" ik˘dvw Ty;" ikm;≈y;"
154
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

kìn;Rm….mRt;SteWu dÁm;neWu ik˘ jpet(


Ev' mh;jngtíoCyte ….Wj; ….Wk™
tSm;…•,RymetWe ;' p[Xn;n;' Í,u tÊvt"
j;t; j;t; AiWsut; iÓyNte r;=swydR ;
td; mhWRy" sveR viˆ' xr,miNvyu"
homj;ptpoyuˇ_;SttStu∑oå…¶rb[vIt(
îm;n( /Up;n( p[yCz?v' p[yõu ?™ v' c mdipRt;n(
r=o.Utipx;ce>yo n .y' vo .iv„yit
j;teWu v/Rm;ne c roge /;}y;' c yu¤ h
ttSte munyStu∑;" kXyp' lokv/Rnm(
AiWlokiht' D;Tv; yuyju Su t] kmR…,
a¶e" sk;x;ıp;n( s s'lB?v; c;…/koå.vt(
a/O„y;" sv.Ut;n;' k⁄m;r;Ste c r≤=t;"
Ev' /Up;" smuTp•;" p[j;n;' ihtk;Myy;
inidR∑;í;…¶dwvTy; j©mSq;vr;≈y;"
iv/UrSynuv;kÉn svRmve ;….mN}y c
p[yÔu It ≤xx* r=;' dÁm;ne jpeæÊvdm(
a…¶STv; /Upytu b[˜; Tv; /Upytu ≤xvSTv; /Upytu vsvSTv;
/UpyNtu ®{STv; /Upytu a;idTySTv; /Upytu m®tSTv; /UpyNtu
s;?ySTv; /Upytu dev; A.vSTv; /UpyNtu ivêe Tv; dev; /UpyNtu
155
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

sveR Tv; dev; /UpyNtu zNd;'…s Tv; /UpyNtu pO…qvI Tv; /Upytu
aNt·r=' Tv; /Upytu ¥*STv; /Upytu idxSTv; /UpyNtu idx;' Tv;
ptyo /UpyNtu devIr;pSTv; /UpyNtu ≤xvSTv; pvm;no /Upytu
…m]STv; sivt; sUyoR /Upytu cN{STv; somo /Upytu n=];…, Tv;
supj[ ;Tv;y /UpyNtu n=];,;' Tv; devt;" sumnse /UpyNtu
ahor;];…, Tv; x;Ntye /UpyNtu A.vSTv; pu<y;y kmR,e /UpyNtu
s'vTsr;STv;ååyuWe b[˜vcRse bl;y /UpyNtu p[j;pitSTv;
supj[ ;Tv;y /Upytu a…ên* Tv;ååroGy;y dI`;RyÇu ;y shse xevse
/Upyt;m( m;trSTv; ≤òh; /UpyNtu iptrSTv; tnorCzπd;y Sv/;yw
/UpyNtu k⁄m;rSTv; k*m;r;y vsve /Upytu x;%STv; y*vn;y
/Upytu ivx;%STv; m?y;y vyse /Upytu nwgmeWSTv; jrse /Upytu
sveR Tv; dev; idVy;y /;ªe /UpyNtu sveR Tv; AWyo b[˜vcRs;y
/UpyNtu sv;RSTv; n¥" supIt;y /UpyNtu sveR Tv; pvRt;" Sqwy;Ry
/UpyNtu sv;RSTv; aoW/oå•;¥;y /UpyNtu sveR Tv; vnSpty"
suvt[ ;n;' ≈wœ‰;y /UpyNtu sveR Tv; pxv" xKTyw x;NTyw /UpyNtu
sTyen Tv; /Upy;MyOtne Tv; /Upy;MyOtsTy;>y;' Tv; /Upy;…m nmo
dev>e y îit jpet( ) îit h Sm;h .gv;n( kXyp"
îit kLpSq;ne /UpnkLp"
lxunkLp;?y;y"
aq;to lxunkLp' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n( kXyp" 2
Ût;…¶ho]m;sIn' g©;√;re p[j;pitm(
pp[Cz Sqivr" k;le p[j;n;' ihtk;Myy; 3
.gv\LlxunoTp·ˇ' p[yog' copyojne
156
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

≈otu…mCz;…mk;l' c rog;n( yeWu n yeWu c 4


Vy;pdí;Sy k;" s≤Nt ik˘ c t;s;' …cik‚Tstm(
a•p;n' c ik˘ t] p·rh;r" fl' c ikm( 5
îit pO∑" s ≤x„ye, muinr;h p[j;ihtm(
Í,u s*My yqoTp•' lxun' spr;y,m( 6
n le.e g.R…mN{;,I yd; vWRxt;dip
tdwn;' %;dy;m;s x£oåmOt…mit ≈uit" 7
sVyen p·rr>ywn;' b;Ûn;' c;®,; ≤òh;
v[I@NtI' s;NTvyn( devI' pit.;Ry;Rmp;yyt( 8
tSy;Stu s*k⁄m;ye,R iÓy; c pits…•/*
amOtSy c s;rTv;duÌ;r ¨dy¥d; 9
ydOCzy; c g;m;g;dme?ye inpp;t c
ttoåb[vICzcI…mN{o bÛpu]; .iv„y…s 10
Et∞;PymOt' .Um* .iv„yit rs;ynm(
Sq;ndoW;ˇu dugNR /' .iv„yTyi√jopgm( 11
lxun' n;mtSt∞ .iv„yTymOt' .uiv
Evmett( smuTp•' Í,u tSy i£y;iv…/m( 12
rsoåSy bIje k$uko n;le lv,itˇ_k*
p];<ySy kW;y;…, ivp;kÉ m/ur' c tt( 13
Sv;du‚Stˇ_" k$uí;] yq;prproTk$;"
Sv;duTv;Ìu® sòeh' bOh' ,' lxun' prm( 14
rss;/;r,Tv;∞ s;/;r,®j;phm(
a;yu„y' dIpn' vO„y' /Nym;roGym…¶mm( 15
SmOitme/;blvyov,Rc=u"p[s;dnm(
mu%s*gN?yjnn' ßots;' c ivxo/nm( 16
157
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

xu£xo…,tg.;R,;' jnn' Ó«inWe/yo"


s*k⁄m;yRkr' kÉXy' vys" Sq;pn' prm( 17
amOto∫ÀtmmOt' lxun;n;' rs;ynm(
dNtm;'sn%Xm≈ukx É v,Rvyoblm( 18
n j;tu .[Xyte j;t' nO,;' lxun%;idn;m(
n pt≤Nt Stn;" S]I,;' inTy' lxunsevn;t( 19
n Âp' .[Xyte c;s;' n p[j; n bl;yuWI
s*.;Gy' v/Rte c;s;' dO!' .vit y*vnm( 20
p[md;åitiv/;y;ip lxun"w p[;“ute mOj;m(
ncwn;' s'pb[ ;/Nte g[;My/m;R∫v; gd;" 21
k$I≈o<y©mUl;n;' n j;tu vxg; .vet(
n j;tu bN?y; .vit n j;Tvip[ydxRn; 22
dO!me/;ivdI`;Rydu xR nR Iyp[j; .vet(
a≈;Nto g[;My/meWR u xu£/;í .ve•r" 23
y;vtI….í s…my;ˇ;vTyo g.Rm;“uy"u
nIloTplsug‚N/í pµv,Rí j;yte 24
g;]m;dRvm;“oit k<#m;/uymR ve c
g[h,IdoWxmn' pr' k;y;…¶dIpnm( 25
Cyut.¶;iSqrogeWu sve„R vinlro…gWu
pu„preto.[me k;se k⁄œrogeWu svRx" 26
i£…mguLmikl;seWu k<@±v;' ivSfo$kÉWu c
vwv<yRit…mrê;snˇ_m;N?y;Lp.ojne 27
jI,RJvre ivd;he c tOtIykctuqk R É
ßots;mup`;teWu g;]j;@‰opxoWyo" 28
aXmrImU]’Cz^Wπ u k⁄<@leåq .gNdre
158
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

p[dr PlIhxoWeWu p;©ëLye v;txo…,te 29


lxun;NyupyuÔIt me/;…¶blvOıye
muCyte Vy;…/…." ≤=p[' vpuí;…/km;“ute 30
n;NyˇCz(l‚w „mkÉ Vy;/* pw·ˇkÉ v; p[yojyet(
Ó…sœ" Sqivroån…¶" sUitk; g….R,I ≤xxu" 31
a;me Jvreåits;re c k;ml;y;' tq;åxR…s
Ë®StM.ivbN/eWu glvK]®j;su c 32
s¥ov;Nte iv·rˇ_É c ’tnSye ivxoiWte
tO„,;CzidRprIteWu ih‘;ê;s;itvO≤ıWu 33
a/Oit„vsh;yeWu d·r{eWu dur;Tmsu
dˇb‚StinÂheWu lxun' n p[yojyet( 34
a=I,;…¶bl;n;' tu svRrogeWu xSyte
p*We m;`eåqv; m;se lxun;Nyupyojyet( 35
vySq;in su˙¥;in inStuW;<yivxo…/tm(
k;y;…¶k;ls;TMyen m;]; Sy;…•ymoåip c 36
ctu„plI .veNm;]; lxun;n;' knIysI
W$(plI m?ym; ≈eœ; pl;∑* c dx;q v; 37
xt' Wi∑" xt;/| c m;];" Syug…R ,te„vip
xu„kÉWu bıbIjeWu plvı·rteWu tu 38
aqv; y;vduTs;h' .=yedip mUæCz≥t"
pu<yeåhin nro /Iro lxun;nnupc;ryet( 39
b◊…¶kÉ in®√πg' inv;txr," su%I
m;gRk*xeyk;p;Rskovy;…jnkMblw" 40
v;so….inmRlyw ˇRu _o .Ox' c;g®/Uiptw"
/Upíw ,U íRw yuˇ_" Sy;…•Ty' iv/Otp;duk" 41
159
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

lxun;Ny;nyedNySTvq;Ny ¨pkLpyet(
p];…, vjRyde We ;' bIj' n;l' c kLpyet( 42
sU+mæCz•;in ’Tv; c sipRW; Pl;vye∫x O m(
hwy©vIn' tu `Ot' twl' b;lo…ct' nvm( 43
Pl;vn' y;vduTs;h' itœºyíu ;Plut;Nyip
i√i]pçdx;∑;h' p[xStòeh.;ivtm( 44
a;Tm…cNt;mnuSv;p' dNtk;œ' ivvJyR c
jI,;Rh;r" su%oTq;yI b[;˜,;n( Sv‚Stv;Cy c 45
a;…sTv; .=yeˇ;in seVymu„,odk˘ sd;
¨pd'xåe ip d;tVym;{Rk˘ ivê.eWjm( 46
kÉsr' m;tul©u ;n;mq v; jIvd;…@mm(
mUlk˘ vjR…yTv; c d¥;ıirtk;Nyip 47
a©;n;mip .O∑;n;' cU,| Sy;dvcU,nR m(
TvKp]xu<#«m·rcsU+mwl;j;it…m…≈tm( 48
lv,;Nyip sv;R…, l;.tSt] cU,yR te (
suj;t' m¥mPySy yu·ˇ_t" smud;nyet( 49
lxun;NyNtr; %;det( ipbeNm¥' tq;åNtr;
su%m…¶mup;sIno .=yeˇ¢O ye xnw" 50
¨„,odk˘ v; m¥' v; Ít' v;ånuipbet( py"
heTv…¶rogs;TMyDo i√tIy' n c .=yet( 51
tt" kl;ycU,neR hStmu„,odkÉn c
p[=;Ly mu%moœ* c gu®p[;vr,oå…¶m;n( 52
t;MbUlp]' sSv;k˘ sj;tIk$uk;flm(
lv©pu„pkpUrR k‘olkfl;iNvtm( 53
inœIvn( /;ryed;Sye n c in{;' idv; .jet(
160
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

ten;Sy ivly' Xle„m; y;it mUCz;R c x;Myit 54


s*gN?y' j;yte c;Sy d*gRN?y' c ivnXyit
tOiWtStu ipbed„u ,' dIpnIyÍt' jlm( 55
aTyNtpw·ˇko v;åip kdu„,' p;tumhRit
Ít' muStkxu<#«>y;' sxu<#«b;lkÉn v; 56
xu<#‰; v; kÉvl' ko„,' in≤x pITv; su%' Svpet(
Eten iv…/n; %;det( p=' m;smOt'u tq; 57
i]m;s' hwmn' v;åip cturo v; …jte≤N{y"
{Vym;s;¥ rog' c yq;k;l' p[yojyet( 58
Â=;…, tu n .+y;…, t;in ipˇ.y;√/w"
a•mPyLpxo dey' Í,u y;dOxk˘ ihtm( 59
kp;l.O∑pKv;" SyuyvR go/Umm<@k;"
Â=;" sugN/yo ˙¥;" pUp$; lv,wytRu ;" 60
x;lIn;' po≤lk;ío„,; muÌk⁄Lm;Ws'S’it"
sˇ_⁄ip<@‰" sulv,;" k⁄òhe ;" pçpiØt;" 61
l;vw,it·ˇ·rxxkipÔlckork;"
m;'s;q| j;©l;í;Nye iv/ey; mOgp≤=," 62
a>yu„,;" s'S’t;nMllv,òehveW,w"
m;'s' xSt' fl;Ml' v; kol;mlkd;…@mw" 63
v;Stuko d;…@me …sıí;©πy;RmlkÉn v;
bubvRu WRO Sy v; pu„pmqv; b;lmUlkm( 64
y" òeh' bÛ .uÔIt Â=;•' tSy xSyte
aLpòeh;xno .oJy' su≤òG/' tu in/;pyet( 65
k⁄œI ê;sI tmI k;sI p[mhe I v;tk⁄<@lI
?y;yI PlIÁxRso guLmI .=yeyiu vRn;åM.s; 66
161
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

.≤=t;Nte tto yUW' ivd?y;t( p;n.ojne


lxun;n;' pl' ip∑' i√pl' d;…@mSy c 67
i√pl' i√pl' d¥;Nm;'sSy `Ottwlyo"
suvWe ,' sulv,' so„,' =u…/tm;xyet( 68
x;≤lWi∑kg*r;,;' .ˇ_' ten;Lpxo .jet(
}yh' sd…/t£˘ tu yUWmSyopp;dyet( 69
ttS}yhe sxuˇ_' tu muÌm<@;¥t" prm(
n pyuiR WtmXnIy;¥UW' inTy' tu s;/yet( 70
iv®ı;in ivd;hIin vjRyCe z;kgors;n(
a….„yNdIin c;•;in m;'s' .+yw=v;…, c 71
a?v;n' mwqnu ' …cNt;' xokVy;y;mxoW,m(
aiht' vjRyte ( sv| inv;txyn;sn" 72
TyjHz«topc;r;'í lxun;Nyupyojyet(
xItopc;r;t( òeh;∞ jlodrmv;“uy;t( 73
òeh;d<@opc;r;∞ p;<@uxof®j;.ym(
òeh;d( guv•R p;n;∞ g[h,IdoWk;mle 74
k⁄m¥mTSygVywStu Jvrk⁄œ=y;hit"
Â=e>yío„,k;le c svRipˇ®j;.ym( 75
xUl;its;rs;?m;n˙Ll;sCz¥Rrock;"
ih‘; ivsU…ck; ê;sin{eåNyeå];Pyup{v;" 76
¨p{vp[tIk;r" k;yR" Svw" Svw…íik‚Tstw"
z¥RjI,Rivd;heWu g*rve kfs'.ve 77
lÏ…yTv; yq;yog' pQy;xI punr;cret(
ivrek˘ vmn' nSy' k⁄y;R∞ kvlg[h;n( 78
dehVy;…/bl;pe=I tI+,;'STvSy ivvjRyte (
162
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

≈∂/;no .veıIm;• Tvretoi√jet v; 79


aq pQy;xne vOˇe s¢;h;t( svR.o…jnm(
in®p{vm;êSt' b≤ln' lxun;idnm( 80
p;yye≤T]fl;yuˇ_' sipR" slv,' }yhm(
n ivhNy;¥q;åh;r" pKvm•' c .ojyet( 81
k;ye doWoåSy yo lIn" s ten;xu p[x;Myit
n c òeh’to doW" pí;ˇ' s'pb[ ;/te 82
p;m; ivSfo$k;" k<@Üb;R…/y| j;@‰su¢te
Ete Áºt' p[b;/Nte y¥s* n iv·rCyte 83
tSm;NmOdiu vrek" Sy;≤T]vO≤T]fly; `Otm(
ivd?y;t( so„,lv,mnu co„,odk˘ ipbet( 84
gu®dev;…¶pUj;í .=yn( vjRyäe /ë "
ò;Tv; sug‚N/˙≥¥;Tm; pUjyed( gu®devt;" 85
at Ë?v| p[v+y;…m lxune xeWkmR yt(
bIj;!k˘ jl{o,e jjRrI’tm;vpet( 86
jl;inTyeå…¶ --- v; gopyet( Wi∑kÉWu v;
aVy;…/rmrp[:yo jIve√WRxt' nr" 87
y;v√WRiSqt' %;deˇ;v√WRxt;Nyip
jh;it c Tvc' jI,;| jI,;| Tvc…mvorg" 88
lxun;n;' pl' inTy' ple √π v; `OtSy tu
m/un" ik≤çdev Sy;ˇLlI!(v;ånu ipbet( py" 89
s'vTsrmjI,;RNte .uÔIt pys*dnm(
soåip svR®j;hIn" xtvW;R…, jIvit 90
a;m;in yo n xKnoit tSy .O∑;in sipRiW
p]pUp≤lk;v∞ s'S’t;Nyupyojyet( 91
163
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

…sı;in sh m;'svw ;R yv;Gv; d;…/kÉn v;


inmNdk;í xSyNte n;n;{Vyops'S’t;" 92
lxun;n;' plxt' jl{o,eWu pçsu
Kv;qye∂o^ ,xeW' t' pce∫yÀ o `Ot;!kÉ 93
a;!k˘ pyso d¥;Ì.| cem' sm;vpet(
lxun;n;' plxt' bIj;n;' Xl+,s'S’tm( 94
dIpn' jIvn' vO„y' y≤Tk≤çt( svRm;vpet(
a=v∂xmUl' c tt( …sımvt;ryet( 95
Ett( p;ne c .oJye c iht' sm/uxkúrm(
tenvw iv…/n; twl' b‚StkmR…, xSyte 96
KlIbbN?y;itvOı;n;mip vIyRpj[ ;p[dm(
ivrekvmn{Vyw" s'S’te k⁄œm[=,m( 97
…ê]n;@«i£mI,;' c p;n.ojnm[=,e
p[yˇu _m;roGykr gN/sipRrnuˇmm( 98
aq gN/mh•;m /inn;mupidXyte
y' dOÇ; .Jyte xI`[' s;=;dæKp sd;git" 99
rog;nIkÉn siht" sihtí m®Ì,w"
lxun' Ny;yt" %;deNmuk$⁄ ' rcyedip 100
k⁄y;RLlxunm;l;' c ≤xrs" k,Ryorip
bih" p[;vr,Sy;ip k⁄y;RLlxunkMblm( 101
hStyo" p;dyo" k<#π b›Iy;ÌuæCzt;Nyip
a/St;√;ssí;ip ivdı‰;Czyn;xne 102
d¥;LlxuncIr;…, gOh√;reWu svRx"
.;y;R,;' .[;tOp]u ;,;' d;sIn;mupc;·r,;m( 103
sveWR ;m;Tmvt( k⁄y;Rt( ’te gN/vre bu/"
164
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

a•p;n;in sv;R…, k⁄y;RLlxunv≤Nt c 104


v;dyNtu c v;id]' g;Ntu gIt;in ceCzy;
n$; .Ll;í mLl;í dxRyNTv;Tm≤x≤=tm( 105
gN/m;Ly;•p;n;in yq;hRmpu kLpyet(
dOÇ; gN/mh' v;to √;r;dev invtRte 106
devd;®vne .w=' crt; z•Âip,;
avD;ten ®{e, muin.;y;R inrI≤=t;" 107
ttSt;s;' p[j; n;sIˇtSt;" xr,' yyu"
.{k;lImum;' dev" s c tu∑oåb[vI√c" 108
ay' gN/mho n;m t' k⁄®?vmOiW≤S]y"
svRrogivn;x;y blÂpp[j;krm( 109
¨Nm;divWx;pfl' v;t;nIkivx;tnm(
aXmnIv /[vu ; le%; p[j;åvXy' .iv„yit 110
ttSt; b[˜v;idNyí£⁄gNR /mh' td;
le….re ce‚Pst;n( k;m;Hz;S]' ced' p[ci£re 111
a:y;t' gu®pu];y rhSy' Áºtduˇmm(
….Wj; n p[m;den vˇ_Vy' y]k⁄]…ct( 112
sMyk™ su.iU Wtí;h' Tvyed' p[;“uvNmune
y' pi#Tv; ….WGlokÉ n i£y;SvvsIdit 113
…g·rj' =e]j' cwv i√iv/' lxun' SmOtm(
amOtne sm' pUv| tdl;.e pr' ihtm( 114
devvw¥i√jprw®pyoJy' c …sıye
îit h Sm;h .gv;n( kXyp" 115
îit kLpeWu lxunkLp"

165
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

k$utlw kLp;?y;y"
aq;t" k$utl w kLp' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n( kXyp" 2
k$utl w opdex' tu v+y;…m PlIhn;xnm(
n Át" prm' ik≤çd*W/' PlIhx;Ntye 3
PlIhod·r,m;d* tu b≤ln' in®p{vm(
kLy;,kÉn v; ≤òG/' sipRW; W$(plen v; 4
m;]y; p;yyeˇl w ' pQyce∑;xniSqitm(
pçp[yog;STvSyoˇ_; m;];s;tty.ojnw" 5
pl;in √;dx Jyeœ; m?ym; W$(pl; SmOt;
m;]; ctu„plI ÓSv; y;v√;å…¶bl' .vet( 6
òehpItopc;r' c ivd?y;d≤%l' ….Wk™
p[j;grinv;t;…¶Sv;tN}y;Mbrseivn;m( 7
pItm;]e £m' iv¥;d( Vyq; tN{I c jIyRit
¨Ì;rxu≤ıvwx R ¥l;`v;in jr;' gte 8
’x' c;itiv·rˇ_' c m<@;id….®p£met(
blI mNdiv·rˇ_í .uÔIt mOdmu odnm( 9
ÈWTòeh;MlyUW,e s'S’ten yq;blm(
rohItmocyovRXy' k⁄y;Rt( k;Mb≤lk˘ sd; 10
fl;MldIpnopet' k$utl w ops'S’tm(
tennw ' .ojye…•Ty' y;vTp[;,o yq; .vet( 11
lB/p[;,' ttíwn' m;]y; p;yyet( sd;
k$utl w ' yq;x·ˇ_ s'S’t' nvmev v; 12
{;=;k;XmyRm/ukb;lkoxIrcNdnw"
k$utl w ' pcet( =Ire PlIiˆ d;hoˇre nO,;m( 13
166
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

jI,Råe pr; º co√TyR l`u®„,odk;Plut"


a.y;' k$utl w ne .O∑;' d/in s;…/t;m( 14
x;Lyodnen .uÔIt tq; k;Mb≤lkÉn c
t∞ei√d;h' jnyet( ipbet( kLy;,k˘ tt" 15
mTSy;" k$uktwl' c d…/ m;W;n( `Ot' py"
=;re, p;·rj;tSy tt( pKvmvc;ryet( 16
Etˇwl`Ot' p[oˇ_' PlIhguLminv;r,m(
dIpn' òehn' bLy' g[h,Ip;êRrognut( 17
k…,k;rTvctul;' ctu{oR,e pcedp;m(
p;dxeWe sm=Ire kW;ye t] p;cyet( 18
p[Sq' k$uktwlSy √* p[Sq* d…/m;Wyo"
dxmUlops'…sırohItrsm;vpet( 19
=;rjIvnvg| c swN/v' dIpn' c yt(
Ett( …sı' p[yoge, k…,Rk;rIymuˇmm( 20
¨√tRn' b[˜cy| k$utl w opsevnm(
su%;" xYy;snSv“;…íNte„y;R.yvjRnm( 21
v;mp;êoRpxyn' d…/mTSyopsevnm(
l~vLv≤òG/sev; c xmy≤Nt æPlhodrm( 22
k…,Rk;rSy v; kLkíU…,Rt" Svrsoåip v;
k$utl w ne t£ìv;R seivt" PlIhn;xn" 23
r;gsWRptwl' v; pUvvR t( PlIhn;xnm(
seivt' m;]y; inTy' d…/m;W*dk;≤xn;m( 24
r;gsWRpmui∑' tu ip∑' k;≤Ôkyo…jtm(
ipbet( slv,=;r' .oJy' k;Mb≤lkÉn c 25
s¢;h;ditvOıoåip PlIh; p[xmmOCzit
167
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

d;híeditb;/et rs=Ir' c .ojyet( 26


îTy;h .gv;n( vOıo jIvko lokpU…jt"
b;l;n;' mht;' cwv PlIhodrinvtRnm( 27
îit h Sm;h .gv;n( kXyp"
îit kLpSq;ne k$utlw kLp"
W$(kLp;?y;y"
aq;t" W$(kLp' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n( kXyp" 2
m;rIcmOiWm;sIn' sUyvR êw ;nr¥uitm(
ivnyenops©My p[;h SqivrjIvk" 3
.gv•≤=roge, p·rÆKl∑Sy c=uW"
kd; s'xmn' dey' ikç s'xmn' ihtm( 4
k" p[yogí t]oˇ_" ikç t] iht;ihtm(
îit pO∑" s kLy;,' .gv;n( p[Xnmb[vIt( 5
a≤=roge, b;leWu ÆKl∑' v;ååí‰otn;id…."
r;gêyquxl U ;ßinvOˇ* W@h;t( prm( 6
aLpxo v; invOˇWe u b;/m;neWu v;åLpx"
r;g;idWu p[yÔu It k;le s'xmn' ihtm( 7
dUiWk; coplepí dOi∑Vy;k⁄lt;årit"
vTmRxoq" ≤xrorog" ß;vxeWåe ≤=p+m…, 8
Et;in dOÇ; Âp;…, k⁄y;Rt( s'xmn' iv…/m(
Stnp' sh /;}y; c Sq;pyet( pQy.ojne 9
c=u„y; pu„pk˘ m;t; rocn;åq rs;Ônm(
ktkSy fl' Wœ' teW;' kLp;…•bo/ me 10
168
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

jNmtíturo m;s;n( pç W@± v;å≤=ro…g,;m(


iv`O„y n;rIStNyen c=uWI p[itpUryet( 11
k;'Sye ihr<yxkl' sStNy=*{n;….km(
`OÇ;å≤=,I pUrye√; sv;Rn≤=gd;Ôyet( 12
Etw" kLy;,kìy;Rg;vOiW…." s'pk [ °itRt*
n;>yÔn’t* mu:y* kXypen mhiWR,; 13
xrıemNtyo" pKv;' c=u„y;' g[;hye≤∫Wk™
nve km<@l* cwn;mnug¢u ;' in/;pyet( 14
tt" fl;Nyupi]x¥v;'í dx s;/yet(
xr;ve pUitk;' bı±v; gomy;lo…@t;' Plut;m( 15
yv…sı* .ve‚Tsı; ttSt;' inStuWI’t;m(
StNyip∑;' p[yÔu It ivxeWíopde+yte 16
sr;ge rocnopet; sß;ve c sswN/v;
dUiWk;mlxoqeWu p[yoJy; srsi£y; 17
spu„pk;' sgomU];' sswN/vrsi£y;m(
ipÆLlm;xoqj;@‰eWu c=u„y;' s'py[ ojyet( 18
aMle t;m[' c k;Sy' c iv`O„y m·rc' tq;
c=u„yy; sm;yuˇ_' xmyTy≤=.Uinm;n( 19
c=u„y;' rocn;' StNy' pu„pk˘ c sm;nyet(
sv;R≤=rogxmno yogoåy' s'pk [ °itRt" 20
Ek;åip StNys'yˇu _; c=u„y; s'px [ Syte
c=u„y;kLp îTyeW pu„pkLp' inbo/ me 21
inv;te pu„pk˘ pUtmpr; º p[yojyet(
in≤x v; xu„kcU,SR y pUr…yTv;å≤=,I Svpet( 22
rs;Ônen v; s;/| pu„pk˘ m/un;åip v;
169
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

StNyen v; sm;yuˇ_' sv;Rn≤=gd;Ôyet( 23


Et Ev ]yo yog;" StNy=*{rs;Ônw"
rocn;y;" p[xSyNte sv;R≤=gdx;Ntye 24
rs;ÔnSy c;Pyete ]yo yog;" sh;M.s;
ktkSy flSy;ip yog;íTv;r Ev te 25
a≤=rogp[xmn;í=uWí p[s;dn;"
¨ˇ_sU];nus;re, b;l;n;' ihtk;Myy; 26
Sv;duivRk;…snI xIt; i]doWxmnI ≤xv;
kW;y; St‚M.nI ≤òG/; c=u„y; c=uWe iht; 27
Â=o„,itˇ_lv,;ånlflI ipæCzl; `n;
m©Ly; p;pn;xnI rocn; p+mv/RnI 28
tI+,mu„,' mlhr' rˇ_ipˇkf;phm(
dOi∑p[s;dn' c;xu pu„pk˘ xItmNtt" 29
i]doWxmn' Â=' W@^s' c;nus;·r c
xo/n' p+mjnn' c=u„y' c rs;Ônm( 30
kW;ym/ur' xItm;xudiO ∑p[s;dnm(
ivk;…s Ò;dn' ≤òG/' c=u„y' ktk˘ ivdu" 31
îd' twl' tu v+y;…m n;ªoˇ_' p;ç.*itkm(
p[oˇ_' tIqRkrw" svw"R pçe≤N{yivv/Rnm( 32
jIvkWR.k* {;=; m/uk˘ ipPplI bl;
p[p*<@rIk˘ bOhtI m≤Ôœ; TvKpunnRv; 33
xkúr;'åxumtI med; iv@©÷ nIlmuTplm(
êd'∑;^ swN/v' r;ò; .vedip inid‚G/k; 34
sm.;gw" pcedte Sw twl' v; yid v; `Otm(
ctug,Ru ne pys; sMyÆKsı' in/;pyet( 35
170
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

nSymett( p[yÔu It yq; …sı* indxRnm(


a≤=rogw…íroTp•wnSR yen;nen muCyte 36
it…mr p$l' k;c' ipLlm;N?y;k⁄l;≤=t;m(
dUiWk;' ß;vr;g* c xoq' xUl' c n;xyet( 37
%;≤lTy' p≤lteN{;:y* ≤xrorogmq;idRtm(
dNtc;l' hnuVy;…/' pUitTv' ßots;mip 38
p[j;gr' p[l;p' c v;G?v's' mUkt;' j@m(
b;…/y| hnusd' x' ' SmOitlop' c n;xyet( 39
î≤N{y;…, p[sId≤Nt SmOitme/R ; vpubl
R m(
òehne ;nen v/RNte m©Ly' p;ç.*itkm( 40
îit h Sm;h .gv;n( kXyp"
îit kLpSq;ne W$(kLp"
xtpu„p;xt;vrIkLp;?y;y"
aq;t" xtpu„p;vrIkLp' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n( kXyp" 2
xtpu„p;xt;vy*R rsvIyRivp;kt"
p[yogtí .gvHz^otu…mCz;…m tÊvt" 3
îit pO∑" s ≤x„ye, Sqivre, p[j;pit"
xtpu„p;xt;vy*R p[ov;c gu,kmRt" 4
m/ur; bOh' ,I bLy; pui∑v,;R…¶v/RnI
Atupv[ tRnI /Ny; yoinxu£ivxo/nI 5
¨„,; v;tp[xmnI m©Ly; p;pn;xnI
pu]p[d; vIyRkrI xtpu„p; ind≤xRt; 6
xIt; kW;ym/ur; ≤òG/; vO„y; rs;ynI
171
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;tipˇivbN/flI v,*Rjoblv/RnI 7
SmOitme/;mitkrI pQy; pu„pp[j;krI
.UtkLmWx;pflI xtvIy;R xt;vrI 8
tyo" p[yog' b[vu te ’Tv; doWivxo/nm(
p[;vO$x
( r√sNteWu /OitpQy;•seivn;m( 9
a;tRv' y; n pXy≤Nt pXy≤Nt ivfl' c y;"
aitp[.tU mTyLpmit£;Ntmn;gtm( 10
akmR<ymivß'…s ikÔ;tmOtyí y;"
dublR ;ådO!pu];í ’x;í vpuW;åq y;" 11
p[SkNdn; ivv,;Rí y;í p[cru mUtyR "
Spx| c y; n ivNd≤Nt y;í Syu" xu„kyony" 12
xtpu„p;xt;vy*R Sy;t;' t];mOt' yq;
pum;nPyupyuÔ;no yqoˇ_;n;“ute gu,;n( 13
cU…,Rt;y;" plxt' nve .;<@º in/;pyet(
t∞U,| xtpu„p;y;" p[;t®Tq;y jI,Rv;n( 14
pl;/;R/| pl;/| v; pl' v; sipRW; ≤lhet(
xKTy; v; tSy jI,;RNte .uÔIt pys*dnm( 15
ivß'…stopc;r' c ivd?y;d] pi<@t"
¨pyuˇ_É plxte yqe∑;'Ll.te sut;n( 16
aip bN?y; c W<!; c sUyte e xtpu„py;
yuv; .vit vOıoåip blv,*R l.et c 17
tejs; c*js; buı‰; dI`;Ry„u kÉ, me/y;
yuJyte p[jy; /OTy; vlIp≤ltv…jRt" 18
ato …b@;lpdk˘ ≤lÁ;Nm/u`tO ;Plutm(
me/;vI xtpu„p;y; m;s;CΩt/ro .vet( 19
172
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

a…¶k;mStu m/un; Âp;qIR =IrsipRW;


blk;mStu twlne PlIhk° k$utl w yuk™ 20
k;ml;p;<@uxoqeWu mihWI=IrmU]vt(
guLmI cwr<@twlne k⁄œI %idrv;·r,; 21
xu„kiv<mTSyvsy; ipbeNm;'srsen v;
jI,Rm;'srsen;¥;NmuÌm<@ºn k⁄iœk" 22
xtpu„p;plxt' jl{o,eWu pçsu
p;d;vxeW' in„Kv;Qy pUt' .Uyo ivp;cyet( 23
/;]I…cik‚Tste vgR" s;m;Nyo y ¨d;˙t"
twl;!k˘ pceˇne xnw" =Ire ctug,Ru e 24
tt( pKv' nSyp;n;¥òehm[=,b‚StWu
p[xStmOiW,; inTy' yqoˇ_gu,lB/ye 25
y Ev' xtpu„p;y; iv…/Î≥∑oå] svRx"
s Evoˇ_" xt;vy;R `Ot' p;kÉ tu xSyte 26
îit h Sm;h .gv;n( kXyp"
îit kLpSq;ne xtpu„p;xt;vrIkLp"
revtIkLp;?y;y"
aq;to revtIkLp' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n( kXyp" 2
p[j;pitvwR %lu h Smwk Eved' svRm;sIt( ) s k;lmev;g[åe sOjt
) tto dev;\í;sur;\í iptøí\ mnu„y;\í s¢ c g[;My;n( pxUn;r-
<y;noW/I'í vnSptI'í ) aqo s p[j;pitrw=t tt" =udj;yt
s; =ut( p[j;pitmev;ivvex soåGl;sIt( tSm;t( =u…/to Gl;y-
173
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

tIit ) s aoW/I" =uTp[tI`;tmpXyt( ) s aoW/Ir;dt( ) s


aoW/I®iWTv; =u/o VyTymuCyt ) tSm;t( p[;…,in aoW/Ir≤xTv;
=u/o VyitmuCyNte ) kmRsu c yuJyNte 3
s p[j;pitrg[Iymev rsm;s;' ySm;dg[hIt( tSm;t( s tO¢ Ev Sy;t(
) AjIW' p[;…,n aoW/In;' rsmXn≤Nt ) tSm;dhrh" =u?y≤Nt
p[j;" 4
p[j;pitÁ;Rs;' s;rm`st( s p[j;pitStO¢St;' =u/' k;le Nyd/;t(
) tt" s k;l" =u…/to dev;\í;sur;\í p[;.=yt 5
te dev;í;sur;í k;len .+ym;,;" p[j;pitmev xr,mIyu" ) s
E>yoåmOtm;c:y* teåmOt' mmNquStd.vidit ) ko iNvdmg[e
.=…y„ytIit ) t' dev; Ev;.=yNt ) tto dev; ajr;í;mr;-
í;.vn( ) te dev; amOtne =u/' k;l' c;nudNt ) s k;l" p[itnu•
îm;in .Ut;in tSm;d;dˇe tto dev;nsur;a>yWjNt teåNyoåNy'
yuy…u /re ) aqo dI`R…j◊I n;m;åsurkNy; s; devsen;m≤=,ot( )
te dev;" SkNdmb[vu n(--dI`R…j◊I no bl' ≤=,oit t;' x;/Iit )
soåb[vIt(--vr' vO,tu ie t te dev; — …mTyUc"u ) soåb[vIt(--
vsu„veko ®{e„vek a;idTye„vekoåh' Sy;…mit ) te dev; — …mTyUc"u
s tq;å.vt( ) somo /roå…¶m;Rt·rê; p[.;s" p[TyUWíwte pur; s¢
vsv a;sn( teW;m∑mo /[vu o n;m;.vt( /[vu o .vTyeWu lokÉWu y
Ev' ved ) aj Ekp;dihb[›R o hro vwê;nro bÛÂpS}yMbko
ivêÂp" Sq;,u" ≤xvo ®{ îTyete pur; dx ®{; a;sn( teW;' guh
Ek;dxoå.vCz˚ro n;m sm EW lokÉ„vSy .vit y Ev' ved
174
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

) îN{o .g" pUW;åyRm; …m];v®,* /;t; ivvSv;n'xo .;SkrSTv∑;


iv„,u·rit √;dx pur; a;idTy; a;sn( ) teW;' ]yodxo guhoå.vd-
hSpitn;Rm tSywW ]yodxo m;soå…/kStSm;ˇ] tpit muCyte
sve>R yoåitR>yo y Ev' ved ) tSm;TsveWR u lokÉWu sveWR u zNd"su
sv;Rsu devt;su SkNdo r;j;å…/pit·rTyuCyte ) tSmw nmo nm
îTyuKTv; sv;Rnq;Rn;r.et …s?y≤Nt y Ev' ved 6
aqo s dI`R…j◊‰w revtImev p[;ih,ot( ) s; x;l;vOk°
.UTv;sursen;m>yvtRt ) aqo dI`R…j◊Imev;g[åe .=yt( ) t;'
hTv; xk⁄in.UTR v; soLk; siv¥uTs;åXmvW;R svRph[ r,viWR,I
bÛÂp;åsur;n>yjyˇeåsur; v?ym;n; bÛÂpy; g.;RnIyu-
m;RnWu I,;' c;m;nuWI,;' c ) aqo revtI t;nsur;n( g.e„R vpXyt(
m;nuWI,;' c;m;nuWI,;' c ) tt En;nv/I∆;th;·r,I .UTv; )
tSm;∆;th;·r,I pu„p' h≤Nt vpuí h≤Nt g.;|í h≤Nt j;t;'í h≤Nt
j;ym;n;'í jin„ym;,;'í h≤Nt y∫vTy;surm/;…mRk;,;mp-
Tym/moRpht' ivxeW,e ) swW; vOıjIvk revtI bÛÂp; j;t-
h;·r,I ip≤lipæCzkÉit coCyte r*{Iit coCyte v;®,Iit coCyte
) swW; SkNdvr;Dy; svRj;itWu .Ut; y;å/;…mRk;…, mU!yTyst;'
ivCzπd;y ) vOıjIvk tSy;Stu ind;n' c;gmn' c pUv R p' c
invtRn' c .eWj' copde+y;m" ) kSm;t( s'sjRne ÁºW;m;sur;-
,;mst;' sNtoåip v?yNte ) s'sgeR ih j;th;·r,I idVyen c=uW;
dOXyte ) tSy;Stu /mR-Ev invO·ˇk;r,muˇ_…mit 7
aq %lu y; S]I Tyˇ_/mRm©l;c;rx*cdevi£y; devgob[;-
˜,gu®vOısd(√iπ W,I dur;c;r;åh˚ét;ånviSqt; vwrk≤lm;'s-
175
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

ih's;in{;mwqnu ip[y; c<@;å®Ntud; dNdxUk; v;vdUk; ivgts;-


?vs;åqoåkSm;Tp[hsn;åqoåkSm;Tp[rodn;åqoåkSm;Czoc-
n;ånOtv;idnI `Smr;åqo a;Û" sv;R≤xnI Svmtk;·r,I pQy-
vcn.ojnTy;…gnI .Oxm≈∂/;n; privj;topih'…sk; Sv;qRpr;
pr;qRivl‚MbnI p[tIp; .tR·r pu]We u c in"òeh; twí inTyxpq;
SvêxurnnNd;devr;nO‚TvjmNy;n( v; tTSq;nIy;Nmhto v;åv-
mNyte tqwn;NmNyun; indRhNTy….xp≤Nt v; spàI' v; du"xIl;
p;pc=ur….?y;yit mN];sd*W/kmR….vwnR ;m….crit mU…› c;-
….h≤Nt b;l' c cwW;' su%du"%D; .vit …m]{oih,I
Ám©lv;idnI x;≤Nthomjpd;nb≤lkmRSvSTyyn;vœIvn-
p·rcuMbnp·r„vjnp·rv…jRt; Sq;ne„vip .vit tSy; E…."
kmR….rNywí;xu."w pUvk R íì he ’twritp;n.ojnSv“Vy;y;msevnwí
…z{e„vet„e v/mR√;reWu j;th;·r,I s∆te ) aqo pitrSy; Ev'xIlo
.vit ) tyors;?y;' j;th;·r,I' iv¥;t( ) aqo dMpTyo--
rektroå/;…mRko .vit ’Cz^; .vit ) ¨.yoStu /;…mRkyor;-
jRvyorn….m;inkyorrogyoí p[j; v/Rte ) yd; v; S]I
p[qmg….R,I …m[ym;,;pTy;….r;≤l….v;RåNy;….rc*=;….rxu.;-
….rstI….rm;nuWp·rgOhIt;….j;Rth;·r,Isˇ_;….v;R s'yogmupiw t
sh .u¤π sh ò;it vS];l˚;r' v; dd;it t;s;' ò;n-
mU]b≤l.UmIr;£;mit ivxeW;d;tRvopht;in cwt;in kÉxlomn-
%o√tRnkjI,RvS];vktRn;Ny;£;mit .ojnxeW' p;nxeWm*W-
/xeW' gN/xeW' pu„pxeW' jI,oRp;nh* v; d/;it td; j;th;·r,I
s∆te ) yd; vwn;' p[qmg….R,I' v; dxRnIy;' vpu„mtImrog;'
pIn≈o…,pyo/ro®b;Ûvdn;m….j;ym;ns*.;Gy;' sukx É I' ivx;-
lrˇ_;Ntlocn;m….v/Rm;nlomr;…j' ≤òG/krcr,%dOi∑Tvc-
176
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

mitsukm⁄ ;rImKlexsh;mn;y;sprm;' k;lyog;d….v/Rm;ng-


.;Rmpu cIym;nvpuWm;Py;ym;npys' ≤S]y' g….R,I' dOÇ; dur;Tm;no-
åNvI=Nte n c;Sy;" x;≤NtkmR i£yte td;åSy; j;th;·r,I s∆te
) EtSm;t( k;r,;t( pu]Iy; k;Myei∑rhNyhNyuˇ_; s; ÁSy;" p;p'
xymit tSm;∆nNy;åip sh .oˇ_⁄' n;hRit g….R,I 8
ivxeW;t( p[qme g.eR p[m;d' c;] vjRyte (
bÛy;JySy ivp[Sy s'ps[ ˇ_Sy y;jne 9
ivduWoåip SvdoWe, s∆te j;th;·r,I
a;=e¢; yí v;deWu d;‚M.koåh˚étí y" 10
sveR te j;th;·r<y; .+y.Ut;" sy;jk;"
r;]* yd; gto m;g;Rt( pit" p;'slu p;dk" 11
SpOxde tO * v; g.eR v; td;ååivxit revtI
gOhIt;' j;th;·r<y; seivTv; y" ≤S]y' pit" 12
.;y;Rmpu iw t tTk;l' s∆te j;th;·r,I
gOhIt' j;th;·r<y; gOh' inTy' c vjRyte ( 13
a;dd;n' tt" ik≤çÌ» Ite j;th;·r,I
v/.ed;©kr,wgvR ;' bN/ndohnw" 14
gop;lSy p[j; h≤Nt gom;t; j;th;·r,I
mih„yu∑‰^ jp;l;n;mevmev p[j;=ym( 15
kroTy/mRsj' ;t; p[sˇ_; j;th;·r,I
b[˜Svh;·r,;' lokÉ ivWm;,;' dur;Tmn;m( 16
tSkr;,;' x#;n;' c p[j; hNTyugr[ ve tI
rsn;" p;pk;y;R,;' du„k⁄l; ….•setv" 17
ye .vNTynyp[;y; indRy;" svRj;itWu
177
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

ar≤=,StI+,d<@; vOı;n;' x;sn;itg;" 18


anpe≤=tvOˇ;Nt; a/mRSy p[vtRk;"
r;Do ySy c d*bRLy;t( =y' y;NtIh c p[j;" 19
gob[;˜,' ivxeW,e h≤Nt t' j;th;·r,I
Evmev dur;Tm;no r;jm;]; nOp;Dy; 20
p[j; yd; p[b;/Nte h≤Nt t;Ô;th;·r,I
v…,k™ p<yop`;tI yo yí;PySy p[tI=k" 21
aitv;/uiR Wkíwv hNyNte bÛÂpy;
kNy;y; yí .Umíe ihr<ySy;êv;ss;m( 22
k⁄v≤R Nt yeånOt;NyeW;' `;itnI j;th;·r,I
sN?yyorPsu rj…s xUNydev;lyeWu c 23
mwqnu ' y;≤Nt ye moh;ı≤Nt t;Ô;th;·r,I
a/mR√;rm;s;¥ yd; ivxit revtI 24
n;rI' td; .vNTySy; Âp;,Im;in jIvk
p[Ml;ytStnoStSy; Âp;,Im;in hIyte 25
dOi∑Vy;Rkl ⁄ t;' y;it yq;k;l' n pu„yit
.[∑sÊv; in®Ts;h; k⁄≤=xUlinpI…@t; 26
.vTyip[yÂp; c twStw rogw®p&t;
ivprItsm;rM.; ivprItinWeiv,I 27
¨æCz∑; iv’t; /O∑; sv;RqWRe u p[vtRte
aqR…s≤ınR .vit s'p∞;Sy;" p[lPu yte 28
goj;ivmihWI„vSy; n jIv≤Nt c vTsk;"
ayx" g[;“ute `or' vw/Vy' v; ingCzit 29
k⁄l=y' v; k⁄®te p[sˇ_; j;th;·r,I
x;S]t≤S]iv/;m;ÛmRnu yo j;th;·r,Im( 30
178
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

s;?y;' y;Py;ms;?y;' c t;s;' l=,muCyte


a;Wo@xvWRp;[ ¢; y; S]I pu„p' n pXyit 31
p[Ml;nb;Ûrk⁄c; t;m;Û" xu„krevtIm(
ivn; pu„p' tu y; n;rI yq;k;l' p[,Xyit 32
’x; hInbl; £⁄ı; s;åip coˇ_; k$M.r;
vOq; pu„p' tu y; n;rI yq;k;l' p[pXyit 33
SqUllomxg<@; v; pu„pflI s;åip revtI
k;lv,Rpm[ ;,wy;R ivWm' pu„pmOCzit 34
ain…mˇblGl;inivRk$⁄ ; n;m s; SmOt;
a.I+,' ßvte ySy; n;y;R yoin" ’x;Tmn" 35
p·rßutie t s; Dey; n;rI,;' j;th;·r,I
ySy;STv;l+ym;l¶m<@÷ p[ptit ≤S]y;" 36
a<@flI…mit Á;ÛSt;' d;®,;' j;th;·r,Im(
n;itinvOˇR deh;©o ySy; g.oR ivnXyit 37
du/rR ; n;m s; Dey; su`or; j;th;·r,I
s'p,U ;R©÷ yd; g.| hrte j;th;·r,I 38
k;lr;]Iit s; p[oˇ_; du"%;t( S]I t] jIvit
yy; ivW∆te g.R" p[tIto v;åq muCyte 39
S]Iivn;x;y s; p[oˇ_; moihnI j;th;·r,I
ySy; n SpNdte g.R" StM.nI n;m s; SmOt; 40
¨drSqo yy; £oxet( £oxn; n;m s; SmOt;
dxwt; j;th;·r<yo jIvm;n;su m;tOWu 41
as;?y;" pu„p`;itNy" s;?y; g.oRp`;itk;"
j;yte tu mOt' inTy' ySy; n;y;‹" sve sve 42
n;iknI…mit t;' iv¥;∂;®,;' j;th;·r,Im(
179
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

j;t' j;tmpTy' tu ySy;" s¥o ivnXyit 43


ipx;cI n;m s; `or; m;'s;dI j;th;·r,I
i√tIye idvse y=I tOtIyeåhin c;surI 44
k≤ln;Rm ctuqåRe iˆ pçmeåiˆ c v;®,I
Wœºåhin SmOt; W∑I s¢meåhin .I®k; 45
a∑me idvse y;My; m;t©« nvmeåhin
dxme .{k;lIit r*{I Tvek;dxeåhin
√;dxe v…/Rk; p[oˇ_; ]yodxe c ci<@k; 46
kp;lm;≤lnI n;m ctudx R e c revtI
tt" p=;t( pre k;le ivDey; ip≤lipæCzk; 47
Et;" Wo@x inidR∑; n;m…." kmR…." pOqk™
d;®,; j;th;·r<yo y;Py; /mRi£y;vt;m( 48
ySy;Stu g.RÂp;…, pç W$( s¢ v; mune
…m[yNteånNtr' vXy; as;?y; j;th;·r,I 49
…m[yNte d;rk; ySy;" kNy; jIvNTyyàt"
k⁄l=ykrI n;m s;ås;?y; j;th;·r,I 50
j;t' j;tmpTy' tu ySy;í …m[yte ≤S]y;"
`or; pu<yjnI n;m s;ås;?y; j;th;·r,I 51
in„p•' …m[yteåpTy' ySy;" p[;k™ Wo@x;Bdt"
p*®W;idnI s; p[oˇ_; as;?y; j;th;·r,I 52
…b.TyRNy' yd; g.| td; pUv"R p[mIyte
s'dx ' Iit vdNTyen;ms;?y;' j;th;·r,Im( 53
g.e,R kw ˘ g[h,e k
w ˘ mOTyunk
w nÉ yuJyte
EW; kkoR$k°Tyuˇ_; d;®,; j;th;·r,I 54
ymj' …m[yte ySy; Ek˘ vo.ymev v;
180
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

t;m;Û·rN{v@v;ms;?y;' j;th;·r,Im( 55
Ekn;….p[.vyorekíe≤Nm[yte pur;
…m[yte t√dPyekSt;m;ÛbR@v;mu%Im( 56
aqwvv' ;idnmOiW' kXyp' lokpU…jtm(
punrev mh;p[XnmpOCzd( vOıjIvk" 57
Ekn;….kyo" kSm;ˇuLy' mr,jIivtm(
rog;roGy' su%' du"%' n tu tOi¢" sm;nj; 58
aq %lu .gv;n( kXyp ¨v;c--
Ekmev ih täIj' ….•' v;yubl;dq
sm;nkmRkTv;t( p[;õ™n;@‰wkTv' c jNm c 59
tuLy' inWek;d( vOıíe jNmn" Stnsevn;t(
tSm;tuLy' vy" p[oˇ_' su%' du"%' .v;.v* 60
l=,;’itv,;R©blp[’ittuLyt;
n tu tOi¢ivsg;R,;' pOqG.;v;t( sm;nt; 61 îit
aq %lu vOıjIvk i]iv/wv j;th;·r,I p[oCyte lok.edt" -
- dwvI m;nuWI itríIneit ) tSm;T]yo lok; .gvTy; revTy;
bÛÂpy; Vy;¢;" ) îTytí svRlok.y˚rI revtI p#‰te ) t;'
dev; aNyNt tt EW;' p[j;" p[;vO?yNt n EW;' p[j; ivCzπdmgmt(
) n;Sy p[j; ivæCz¥te y Ev' ved ) t;mq revtI' svRlok-
gu®m….Vy;ipk;' svRWIR,;' kXyp Ev;g[e tpsog[,e ;åivNdt )
tSmw p[j;' bÛl;m;xIr;yu„mtImivæCz•;' p[;d;t( ) tt" sve>R yo-
å>y…/koå.vt( ) revtImekxoå….Dí revtIkLp' ≤x„ye>y"
p[;d;∆g≤ıt;qRm( 62

181
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

ato vOıjIvk in®ˇ_; dwvI revtI m;nuWIm] Vy;:y;Sy;m"--


t] yqoˇ_ìr/mR√;rwy;| y;' ≤S]ym] p[ivxit t;' t;' ≤S]ym-
nuvtR…y„y;m" 63
k‚Smn( vy…s k;le v; k‚Smn( kmR…, v; mune
≤S]ym;ivxte £⁄ı; .gvÔ;th;·r,I 64
aqov;c .gv;n( kXyp"--
rjSvl;' g….R,I' v; p[stU ;' v; k⁄$Igt;m(
≤S]ym;ivxte £⁄ı; i]Wu k;leWu revtI 65
n c;/mRmtO e n;rI' ivxte j;th;·r,I
m;tu" iptu" sut;n;' c s;å/me,R p[vtRte 66
--- m;tø,;' c p[j;=ym(
a;yu" =y' c b;l;n;' kroTyeW; SvkmRjm( 67
aq %lu vOıjIvk îm;" ≤S]yítuivR/; j;th;·r<y;ivXy
≤S]ym] p[ivxit ) v,;| v,;RNtr;' ≤li©nI' k;®k°…mit ) t;"
%Lvto Vy;:y;Sy;m" ) aqo vOıjIvk b[;˜,I' sm;iv∑;'
gOh;n;gt;' S]I' p[Tyupitœteå….v;dyte s'Vyvhrte s'vdit
s'SpOxit s'.¤u åπ ….hNTy;£oxTyupxete pdmOtiu nm;RLyv;sol-
˚;rm;£;mit v; tSy; b[;˜,I j;th;·r,I .vit ) aqo a;Û"
-- swvnw ;' b[;˜,I AtumtImv…sçet( ) swv t] p[;y…í·ˇ" )
Svenvw nw ;' .;g/eyne p[j;vtI' kroit ) n;Sy; b[;˜,I j;th;·r,I
.vit y; Ev' ved ) aqo vOıjIvk =i]y;' j;th;·r,I' sm;-
iv∑;' gOh;n;gt;' ≤S]y' p[Tyupitœteå….v;dyte s'Vyvhrte s'vdit
s'SpOxit s'.¤u åπ ….hNTy;£oxTyupxete pdmOtiu nm;RLyv;sol˚;-
182
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

rm;£;mit v; tSy;" =i]y; j;th;·r,I .vit ) aqo a;Û"-


-swvnw ;' =i]y; AtumtImv…sçet( swv t] p[;y…í·ˇ" ) Svenvw nw ;'
.;g/eyne p[j;vtI' kroit ) n;Sy;" =i]y; j;th;·r,I .vit
y; Ev' ved ) aqo vOıjIvk vwXy;' j;th;·r<y;ååiv∑;mqo
mh;xU{I' S]I' p[Tyupitœteå….v;dyte s'Vyvhrte s'vdit s'SpOxit
s'.¤u åπ ….hNTy;£oxTyupxete pdmOtiu nm;RLyv;sol˚;rm;£;mit
v; tSy; vwXy; j;th;·r,I .vit aqo xU{; aqo mh;xU{I v;
) aqo a;Û"-- swvnw ;' vwXy;åqo xU{;åqo mh;xU{I ≤S]y-
mOtmu tImv…sçet( ) swv t] p[;y…í·ˇ" ) Svenvw nw ;' .;g/eyne
p[j;vtI' kroit ) n;Sy; vwXy; v; xU{; v; mh;xU{; v; j;t-
h;·r,I .vit y; Ev' ved ) aqo vOıjIvk sUtm;g/ven-
pu‘s;Mbœp[;Cykc<@;lmui∑kmet@*Mb@v;k&…m@…s'h -
lo@^%xxkyvnpÒvtu%;rkMboj;vNTynemk;.IrkÙ,p;rx
vk⁄≤lNdikr;txvrxMbrj; j;th;·r<yo .v≤Nt ) aqo a;Û"-
-t;mevnw ;' ‚StkinW;dp[.tO In;' v,Rsk ' r;,;' v; y; ≤S]yo
j;th;·r<y;ååiv∑; gOh;,IyuSt;" S]I" p[Tyupitœte a….v;dyte
a….nNdyte s'Vyvhrit s'vdit s'SpOxit s'.¤u åπ ….hNTy;£oxit
¨pxete pdmOtiu nm;RLyv;sol˚;rm;£;mit v; tSy;" Et;
v,Rsk ' rj; j;th;·r<yo .v≤Nt ) aqo a;Û"-- t;mevnw ;' ≤S]y-
mOtmu tImv…sçet( ) swv t] p[;y…í·ˇ" ) Svenvw nw ;' .;g/eyne
p[j;vtI' kroit ) n;Sy; v,Rs˚r; j;th;·r,I S]I j;th;·r,I
.vit y; Ev' ved ) aqo vOıjIvk ≤li©nI p·rv[;…jk; ≈m,-
k; k<@nI ing[NR qI cIrvLkl/;·r,I t;psI c·rk; ji$nI
m;tOm<@≤lk° devp·rv;·rk; ve=…,k; v; j;th;·r<yo v;
j;th;·r<y;ååiv∑; v; gOh;nupye ;t( t;' p[Tyupitœteå….v;dyte v;
183
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

s'Vyvhrte v; s'SpOxit s'.¤u åπ ….hNTy;£oxTyupxete pdmOtiu n-


m;RLyv;sol˚;rm;£;mit v; tSy; ≤li©nI j;th;·r,I .vit
) aqo a;Û"--swvnw ;' ≤li©nI ≤S]ymOtmu tImv…sçet( ) swv
t] p[;y…í·ˇ" ) Svenvw nw ;' .;g/eyne p[j;vtI' kroit ) n;Sy;
≤li©nI j;th;·r,I .vit y; Ev' ved ) aqo vOıjIvk
aySkrI j;th;·r<y;ååiv∑; k;„,;Rysen;hR,e n;>ywTyqo t+,I
d;rve,;qo k⁄l;lI m;itRknÉ ;qo pdkrI c;mR,ne ;qo m;l;k;rI
muˇ_k⁄smu ne ;qo k⁄ivNdI t;nuknÉ ;qo s*…ck° SyUtne ;qo rjk°
surˇ_Én;qo ne…jk; in…,Rˇ_Én;qo gopI t£É,;qo k;®k⁄,I-
Sven;hR,ne j;th;·r<y;iv∑; gOh;nupye ;t( t;' S]I p[Tyupitœ-
teå….v;dyte s'Vyvhrte s'vdit s'SpOxit s'.¤u åπ ….hNTy;£o-
xTyupxete pdmOtiu nm;RLyv;sol˚;rm;£;mit v; tSy;" k;®-
k⁄,Ij;th;·r,I .vit ) aqo a;Û"--swvnw ;' k;®k° ≤S]y-
mOtmu tImv…sçet( ) swv t] p[;y…í·ˇ" ) Svenvw nw ;' .;g/eyne
p[j;vtI' kroit ) n;Sy;" k;®k° j;th;·r,I .vit y; Ev' ved
68
at Ë?v| vOıjIvk itríI' j;th;·r,ImnuVy;:y;Sy;m"--
pçiv/; ÁºW; p[oCyte ) t¥q;--xk⁄nI ctu„pdI sp;R mTsI
vnSptI·rit ) t; Et; p[;ye, st;mev p[s∆Nte ) vOıjIvk
ye xk⁄nI' vıRNtI' fl≤Nt `;ty≤Nt v; teW;' xk⁄inÂp; j;th;·r,I
p[s∆te mh;g[h" ) s; k;k° .;sI k⁄‘$⁄ I myUrI c;WI s;·rk;
twlp;…yk; ¨lUk° .ol≤Ntk; gO/I[ XyenI .;r√;jI ttoåNytm;
v; .UTv; Sv“eåpUv;Rn( dxRyit g….R,I' sUitk;' ib.IWyit b;l'
coT];syit mh;veg; mh;p[;,; `orÂp; r*{;ån;ytp=; vj[t-u
184
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

<@n%dxnd'∑;^ vwdyU JR vlnsdOxlocn; bÛiv…c]mh;p]; k-


<#π knkm…,iv…c]gu,/;·r,I iviv/k⁄smu gN/vsnmuslo-
JJvl/;·r,I vrmuk$⁄ ; nUpru kivkMbUkd;©dk⁄<@lv;m`<$;-
pt;k;ååtp]oLk;iv¥uNme`m;l;ål˚ét; .gvt" k⁄m;rvrSy
g[;nI c Svs; c Sv“e /WR…yTv; rog;gmmnNtrmSy kroit )
tto m?y;ˆeå/Rr;]e v; s'?yyov;R su¢e v; b;lgOhe inlIyte
yqoˇ_;n;mektm; tto b;l ¨∞w" £oxit roidit ]ste vepte
…b.eit JvyRte iv◊lit inStnit muÁit ivS%lit sUCyte xUNyte
ivß'Syte rogwrNywíop{Uyte ) y; Tv.I+,' xk⁄nI' S]I Sv“e pXyit
tt" s;åSy;" xk⁄nI j;th;·r,I s∆te ) tSy; Ev xk⁄Ny;
in.ItSy; Ev purIWe, p=odkÉn vwn;' vOıS]I xk⁄inn; S]I'
t];v…sçet( ) swv t] p[;y…í·ˇ" ) Svenvw nw ;' .g/eyne p[j;vtI'
≤S]y' kroit ) n;Sy;" xk⁄nI j;th;·r,I .vit y; xk⁄nI' n
ihn‚St y; Ev' ved ) aqo vOıjIvk ye g;' fl≤Nt `;ty≤Nt v;
gom;'s' copyuÔNte teW;' gom;t; j;th;·r,I p[s∆te ) EW; En;'
Sv“eå….{vit gop;lo v; vTskp;lo v; as;?y; tSy; gom;t;
j;th;·r,I p[s∆it ) aqo a;ÛgoRm?y En;' gomU]purIW;>y;-
mupoiWt;' òpyet( swv t] p[;y…í·ˇ" ) Svenvw nw ;' .;g/eyne g*"
p[j;vtI' kroit ) n;Sy; gom;t; j;th;·r,I .vit y; g;' n
ihn‚St y; Ev' ved ) Evmev mihWI,;mj;n;mivk;n;' gdR.In;'
ê;êtrI,;mu∑I^ ,;' sUkrI,;' mUiWk;,;' xunIn;' glgo≤lk;n;'
gop;n;' iv„vM.r;,;' mOg;dIn;' cwvmeW iv…/®ˇ_" – aqo
vOıjIvk spI| gOhc;·r,ImgOhc;·r,I' v; S]I h≤Nt `;tyit v;
tSy;" spIR j;th;·r,I p[s∆teåqo ivWmOTyumSy;" p[j;y; a;Û"
) En;' vLmIkÉ n;gk⁄le v; …sçedqo a;ÛvRLmIkxtm?y îit
185
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

) swv t] p[;y…í·ˇ" ) Svenvw nw ;' .;g/eyne p[j;vtI' kroit n;-


Sy;" spIR j;th;·r,I .vit ) y; sp;Rn( n ihn‚St n;Sy;"
p[j;y; ivWmOTyu.vR it y; Ev' ved – aqo vOıjIvk y; mTSy-
mkrit…mi©ln£xƒxMbUksu%nk;dIin .Ut;Nydukcr;…,
h≤Nt tSy;Sten;/me,R revtI £⁄ı; p[j; ihn‚St mTsI v; mkrI
xu·ˇ_" xƒ« .UTv; Sv“e pUv| hWRyit tto ihn‚St .U…yœ' tSy; aPsu
p[j; ivnXyit jl];sen Ekìkrogwv;R ) aqo a;Û"--roih-
,Iò;nenvw nw ;' p[yiu dy;t( swv t] p[;y…í·ˇ" ) y; mTSy;n( n
ihn‚St n;Sy; mTsI j;th;·r,I .vit y; Ev' ved – aqo
vOıjIvk ye vnSptIn( ih's≤Nt p·rgOhIt;np·rgOhIt;n( v; teW;'
vnSpitdevt; a….£⁄ı‰≤Nt ) a…¶vwêR ;nro n;m som" iptOm;-
•;m Sv…/it ≤xvo n;m a;po v®,o n;m .U…minRAi≥ tn;Rm
g*ivRy•;m g*" Xloko n;m dev pvno n;m a;idTy" pUW; n;m
idx" k;œ; n;m îN{o v®,o n;m v;yu" p[;,o n;m t; vw √;dx
vnSptIn;' devt;" ) Et; Ev vnSptIn( flNt' fl≤Nt ) aqo
a;ÛvRnSpitm?ye ivvOˇWe u t; Ev devt;" Sq;lIp;kìyjR te )
a…¶m;Jyen som' Xy;m;kÉn ≤xv' p;ysen a;po d›; .U…m'
s¢;•kÉn g[;m/Up"w g;' v;å…¶' pvm;n' ip≤xten pUW;,m•;¥w" idxo
m¥w" îN{' hiv„y.ojnenie t ) aqo aSy; vnSpitdevt;" p[j;mev
p[yCz≤Nt y; vnSptIn( n ihn‚St ) n;Sy; vnSpitdevt;
j;th;·r<yo .v≤Nt y; Ev' vedie t 69
t] Xlok;"--
a/mRSy;its'vı
O ‰; revtI l.teåNtrm(
lB?v;åNtrmit£⁄ı; n;n;ÂpwyqR oidtw" 70
186
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

aNywí d;®,trwStto h≤Nt p[j; îm;"


y*gp¥en .;y;R v; …m[yNte v; pOqk™ pOqk™ 71
g[StSy j;th;·r<y; ≤xxo Âp;…, me Í,u
s¥o Âp' tu t]wk˘ ydu∞Sw ]Stv;≤xtm( 72
StNydUW,mev;g[e JvrStN{I p[mIlk"
≤xro….t;po vwv<y| .Ox' v; p;<@upItt; 73
tO„,;åits;ro vwSvy| t;luxoW" p[hWR,m(
mu%p;ko mu%Sfo$o vwspR" p;<@uk;mle 74
j;gitR roidit .Ox' pI@‰te c muÛmRÛu "
êste k;ste =*it xItI.vit c =,;t( 75
iníe∑o mOtkLpí muÛ" iSqTv; p[c∑e te
n pu„yit yq;k;l' Stn' n p[itnNdit 76
apUv| c jn' dOÇ; .Oxmui√jte ≤xxu"
…b@;lenk⁄l;%Un;' xBden;xu p[roidit 77
mOdnu ;åip c roge, pI@;m;“oit d;®,;m(
a.I+,' ]ste su¢o n xmR l.te su%;t( 78
Âp;<yet;in s'l+y .eWj' n pO,oit y"
soåpTyw" k⁄®te k;y| Sv“lB/w/nR ·w rv 79
at Ë?v| vr,bN/mup£…m„y;m" ) bN/o ih g….R<y;" =yit
p[;g∑m;Nm;s;t( at Ë?v| p[itWe/StSy;Ny] ) vOıjIvk ≈∂-
/;n;n;' /mRi£y;vt;' i]r;]opoiWt;n;' ….Wk™ z⁄…c®poiWt"
p[j;vr,' b›Iy;t( bıe cwn;' d≤=,;….·r∑; ….rcetR ( s; ÁSy;"
p[j;" p[yCzit ) t] s'.;r; roih,Iò;n ò;t; ) òpnmPyekÉ
r;]* cet( k⁄y;Rd( gOhWe u idv; cedr<yeånug¢u mu.y' idGbN/' ’Tv;-
187
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

ååTmr =;m] iv/;y;r.et( tTkmR ) aq xuc* dexe gocmRm;]'


gomyen;≤∫í Sqi<@lmup≤lPy ….Wghtv;s;" ò;toål˚ét"
p[;Ñu% ¨pSpOXyoıOthStStU„,ImupSpOxde xBdvtI….rfÉn;….rnu-
„,;….r≤∫b[;˜R ,e tIqenR i]" p[;XnIy;t( i√roœ* p·rmOjte ( t≤T]·r-
TyekÉ ) a≤=,I k,*R n;…skÉåPyp;n' copSpOxte ( ) duVymhit
sUyRe Sqi<@lm>yu+y ihr<yp;…,dR.iR pÔUlIn;' g.RvtI' gOhITv;
ty; l=,muÆLl:y d.RipÔulIm>yu+y bihinRrSyit t];…¶'
p[,yit ) yq;pUvoRˇ_' p·rsmUÁ p·rs'm+O y p[d≤=,' bihRW;
p·rStIy;R¶"e purSt;t( k;çnI' r;jtImuxIrmyI' d.RmyI' v; p[it’it'
p[itœ;Py k⁄m;r' WœI' ivx;%' c d≤=,to b[˜;,muˇrt ¨dp;]'
√;>y;' d.;R>y;mæCz•;g[;>y;' sm;>y;' iv∑rbı;>y;m;JymuTpUy
a;Jym…s dev.ojnm…s tejoå…s c=ur…s ≈o]msI≤N{y-
mSy;yur…s sTym…s hivrsIit ) aq juhoit d.R≈vu ,e a;`;r*
ÛTv; g….R,I' ≤S]y' ò;t;muiWt;' xuKlvsnops'vIt;ml˚ét;'
d≤=,t ¨dÑu%I' su%e pI#πåqopveXy √* d.*R hSte dÊv; s;
tU„,Im;sIt ) aq ….WgnuD;to inTy' hom' ÛTv;ååJy.;g* ÛTv;
m;t©‰; iv¥y; juÛy;t( ) m;t©« n;m iv¥; pu<y; du"Sv-
“k≤lr=oflI p;pkLmW;….x;pmh;p;tkn;xnI p;tk° b[˜-
iWRr;jiWR…sıc;r,pU…jt;å…cRt; mt©πn mhiWR,; kXyppu],e
knIys; mht; tpsog[,e ipt;mh;dev;s;idt; svR.yn;xnI
svRlokvxIkr,I Sv‚Stkr,I x;≤NtkrI p[j;krI bN/nI
ivml; amo`kLy;,I y îm;' iv¥;' xu…cr;vtRyit sN?yyo" pUto
.vit n;Sy svR.tU >e yo .y' .vit y En;' xu…crhNyhin jpit
bÛpu]o bÛ/n a;yu„m;nnmIv; …sı;qRí .vit y îm;' iv¥;'
≈;ıe a;v;hyTy=ymSy iptrí ≈;ı avt;yRNte ) y îm;' go-
188
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

m?ye jped( b◊‰oåSy .v≤Nt g;v" ) y îm;' ≤S]ymOtò u ;t;' ≈;-


vyte g….R,I .vit ) y îm;' g….R,I' ≈;vyit pu]vtI .vit )
y îm;' ’Cz^ps[ v;' ≈;vyTy;xu muCyte ) y îm;' …m[ym;,pu];'
≈;vyit jIvTpu]; .vit ) y] cwv veXmin sp;Rn( r=;'…s c
guÁk;n( v; iv¥;t( t] sWRp;n∑xt;….m≤N]t;nvikret( sveR
nXy≤Nt ) yo v; i√„y;t( tSy v; √;reåvikre¥" pUvmR ;£;mit
s a;itRm;“oit ) dugWRe u jptStSkrmOgVy;l.y' n .vit )
Âpe Âpeåême/flmv;“oit ) svRtIqeWR u ò;to .vit ) svoR-
pv;s;" ’t;.v≤Nt ) sv;R…, d;n;in dˇ;in .v≤Nt ) aqRiv¥;
ncwt;mUhte ( ) nmo m;t©Sy AiWvyRSy …sıkSy nm a;StI-
kSy te>yo nmS’Tv; îm;' iv¥;' p[yojy;…m s; me iv¥;
smOı‰t;' sTqv ih≤l …m≤l mh;…m≤l k⁄®Ø; aØπ mm$e tu‚Mvpse
kr$e gN/;·r kÉy·U r .uj©…m aojh;·r sWRpCzπdin al-
g…,lg…, p'smu …s kikk;ki<@ ih≤l ih≤l …b…@ …b…@ aØπ
mØπ a…jhØπ k⁄‘k ⁄ ‘⁄ m⁄ it Sv;h; ) îTyety; mt©iv¥y;
xmImyIn;' s…m/;nm∑xt' p;l;xIn;mêTqmyIn;m∑xt' êet;-
n;' pu„p;,;m∑xt' sWRp;,;m…¶v,;Rn;m∑xt' `Ot' twl' vs;…m-
TyupkLPy sm?v;Jymwk?ym;lo@‰ yugp·ˇß" s…m/o ÛTv;
mN];Nte c;Jy' juhoit Evm∑xt' ÛTv; p[itsr' l+m,;-
pu]ÔIvflsmu{fÉnp[itg[…qt;lMb;g[hflIv;suxu·ˇ_jIvo,;Rn;'
®{m;t©‰; iv¥y;å….mN}y k<#π ivsjRyte ( ) aqwW; iv¥;
®{m;t©« .vit ) nwn;mUhte ( ) nmo .gvto ®{Sy m;ti© kiple
ji$le ®{x;me r= r=em' ·rr=um;D;pyeit Sv;h; ) îTyety;
®{m;t©‰; p[itsr' b›Iy;t( ) bıe p[itsre p[j;vr,' bı' .vit
) n;Sy;" svR.tU >e yo .y' .vit a;x; smOı‰te jIvTpu]; su.g;
189
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

c;iv/v; c .vit ) tt" æSv∑’t' ÛTv; yq; pUvoRˇ_' x;≤Nt'


jipTv; mh;Vy;˙it….ÛRTv; devt;m>yCyR ivsJyR b≤l' ’Tv;-
å…¶m>yu+y tU„,I' b[;˜,;n( s;/Un( pu]vt a;yu„mtí;•v;sod≤=-
,;….r>yCyR tt ¨pvset( ) tTsvRm;hvnmups'gÁO ctu„pqe
vodkÉ v; =IrvO=e v; ind/;it ) Evmetne iv…/n; p[j;vr,'
bı' .vit n;Sy;" p[j; n .vtITy;h .gv;n( kXyp"
at Ë?v| s¢r;] p[;j;pTy' c®˘ py…s Ít' p[j;ptye juÛy;t( pUvoRˇ_'
go`Ot…mTyekÉ ) p[j;k;mpxuk;m;åyu„k;m;n;…mit v; 80
îit p[/;n;qRmdu ;˙t' pr'
nø,;' iht;q| ….Wj;' yxSkrm( )
alÏnIy' ih rhSymuˇm'
xu…c" p[yÔu It n tu p[k;xyet( 81
îit h Sm;h .gv;n( kXyp"
îit kLpSq;ne revtIkLpo n;m;?y;y"
.ojnkLp;?y;y"
aq;to .ojnkLp' v+y;m" 1
yqov;c .gv;n( kXyp" 2
m;rIcm;sInmOiW' pur;,'
Ût;…¶ho]' Jvln;kútLu ym( )
tpodm;c;rin…/' mh;Nt'
pp[Cz ≤x„y" Sqivroånukl À m( 3
ik˘ l=,' .o" =u…/tSy jNto"
190
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

ipp;…stSy;q tqo.ySy )
.Oxe c mNde c kq' nu iv¥;t(
tOW;=u/e t] c ik˘ iht' Sy;t( 4
.oJy;nupvU IR c kq' iht; Sy;d(
.ˇ_' Kv dexe p·rpCyte c
ik˘ l=,' .uˇ_vto mh;Tmn(
mNd;≤xt;Ty;≤xtyoí k;in 5
gu,;í doW;í ih t] kÉ Syu-
rTyu„,xIt;xnyoí kÉ c )
ivpyRye kÉ c .v≤Nt doW;"
=uˇ„O ,yo.oRjnp;nyog;t( 6
m<@í kÉW;' .vit p[xSt"
kÉW;' p[xSto .gv• m<@" )
m<@Sy sMyk™ c inWeivtSy
gu,;í doW;í ivpyRye kÉ 7
kÉW;' yv;gUriht; iht; v;
’t;’t* c;Pyq muÌm<@* )
yUWí kSmw ivrs" p[id∑"
smUlko v;åq sd;…@mo v; 8
sj;©lo v; rsk*dno v;
s'.ojnò;nmqo iht' Kv )
îTyevmuKTv; s b.Uv joW'
p[j;pitv;RKymqo b.;We 9
n;svRiv•o %lu m;'sc=u"
p[Xn;inm;n( vˇ_⁄….hoTshet )
191
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

¨Ts;hv,RSvrdOi∑h;in-
ivW;dk;XyR≈mv;‚Gvk;r;" 10
.Ox' c pI@; ˙dySy jNto-
Gl;RinmR% u Sy;itbu.≤u =tSy )
t;Lvoœ…j◊;glg<@xoW"
≈o];≤=d*bRLyivW;dmoh;" 11
SmOTy…¶me/;su%v;Kyh;in-
…jR◊;ivvO≤ıí ipp;…stSy )
Et;in Âp;<yu.y;in iv¥;t(
ipp;…ste cwv bu.≤u =te c 12
ivxoW,' t] ≤xro®j;itR-
mU]R g[ho .uˇ_vtí .ed" )
t];•p;n;in yqopjoW'
s;TMy;in .oJy;in vd≤Nt tJD;" 13
tO„,;bu.=u ;.OxpI…@te tu
s’t( ’t' pUr,mp[xStm( )
aojo ih dG/' Jvln;inl;>y;'
pun" pun" xoWyte c pItm( 14
loh' yq; t¢mpoiniWˇ_'
t];•p;nSy git" kq' Sy;t( )
s’Tp[pItSy vd≤Nt cwkÉ
tOi¢' p[xSt;' ….Wjoånu…cNTy 15
s’Tp[pItSy ih nXyte =ud(
yq; pO…qVy;" s’d;Plut;y;" )
a;d;y ipˇ' pvno ÁudI,R-
192
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

aojodh;' s'jnye≤ı tO„,;m( 16


≤xrogt" Sq;nin®ıvego-
˙TKlom s't;pyte ttStO$( )
xUl;rt;?m;ngudp[kop-
Jvr;©d;h≈mmohtO„,;" 17
xYy;snS]IivWye„v.·ˇ_-
.Rv≤Nt Âp;<yptipRtSy )
a;d;tu…mCzTyip yStu .Uyo
m?ySqt; ce∫vtI‚PsteWu 18
t∂ºxk;l* .jte c yuKTy;
mNd;≤xt' t' p[vd≤Nt tJD;" )
aTy;≤xt;n;' vmn' p[xSt'
mNd;≤xt;n;mxn' tu yuKTy; 19
k;l' c dex' c vyo bl' c
smI+y cop{v.eWj' c )
dOi∑p[s;do vcnp[…s≤ı"
SvrSy g;M.IyRmdwNymUj;‹" 20
î∑e≤N{y;qeWR u mn"p[hWR"
≤òG/' mu%' .uˇ_vtí iv¥;t( )
k;≤NtbRlSmOitme/;vy;'…s
p[modsÊviSqitr©vO≤ı" 21
dO!≤º N{yTv' iSqrt;ååyuWí
sMyGgu,; .uˇ_vto nrSy )
.oJySy k;l' munyo bu.=u ;'
vd≤Nt tO„,;mip p;nk;lm( 22
193
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

.oJy;nupvU IR tu yq; iht; Sy;t(


t;' tu p[v+y;…m inbo/ vTs )
tO„,;=u/* ce¥gu p∫vet;'
tyo….RWk™ t;' p[qm' …cikTset( 23
pUv| ipp;s;' xmyei√p…ít(
i].;gs;TMyo…ctp;nyogw" )
ttoåxnw" k⁄≤=tOtIy.;g'
s'prU ye∫;gmq;v≤x„y;t( 24
Ev' ih .uÔ;nmqo ipbNt'
…jte≤N{y' s;hsv…jRn' c )
a;roGym;yubl R m…¶dIi¢"
p[j; c mu:y; .jte su%' c 25
bu.≤u =to yStu ipbet( purSt;-
dXn;it c;•;it ipp;ist" sn( )
tSy;xu rog;" p[.v≤Nt `or;
ivpyRy;d;n.v; ap;y;" 26
Jvr;©d;h≈mk;XyRkœ⁄ -
CzidR.m[ ;n;hivsU…ck;StO$( )
y+m;its;r* glt;luxoWo
deh≤e N{y;qe≤R N{yv,Rh;in" 27
p[t;Nt.oˇ_⁄ivRWm;≤xní
toy;itpSy;itmh;xnSy )
ivro?yjI,;R…/iv.ojnSy
viˆ" p[x;MyTyip c;•k;le 28
tSm;∞ pUv| n jl' ipbey"u
194
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

òehop·r∑;• n c;it.uKTv; )
pIt' ih s¥" xmyTyudy|
tto Jvr;¥;" p[.v≤Nt rog;" 29
òeh' sm;£My iv…c].oJyw
jRl' ipbeNm?y îv;xnSy
.uKTv;åip ipˇp[’it" ipbe∞
m;];' c svR] iht' c s;TMym( 30
…j◊*œt;LvN]glodr*jo
ivdÁte .uˇ_fl' n ve·ˇ )
a;n;hdun;Rmjlodr;sOg-(
vwspRt„O ,;≤=≤xro®jí 31
aTyu„,p;n;•inWev,en
retoåsOg<@opcyí du„yet( )
a…¶" =y' y;it rs' n ve·ˇ
Xle„m; c ipˇ' c incIyteåSy 32
xIt;•p;n;itinWev,;ˇu
kf;inl;rockxUlv;t;" )
ih‘;≤xrone]glg[h;¥;
a;lSyiv<mU]gu®TvvO≤ı" 33
≤òG/' c pUv| m/ur' c .oJy'
m?ye {v' xItmqo iv…c]m( )
tI+,o„,Â=;…, l`Uin pí;d(
.oJy;nupvU IR %lu s;TMytí 34
y" pw·ˇk" =I,kfo inrogo
mUCz;R≈m;Ty?vinpI…@tí )
195
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

aTyu„,p;n;•inWev,;∞
dOi∑hRt; m¥inWev,;∞ 35
xu„k˘ kf˘ œIvit yí ’Cz^;t(
œIv'í y" ÆKlXyit inivRk;r" )
Klex;t( p[stU e tOiWt; c y; S]I
=I,e≤N{yo yí md;Tyy;tR" 36
mNd;≤xno yoiWit j;gÂk;"
s'xo/nwyRe mOidt;í mTy;‹" )
dG/;í vwspRivd;ihní
k;sen kopen mden c;t;R" 37
¨d(.;[ …mt" pUgflen yí
jG/en v; yo mdnen mU!" )
ik˘p;k.Ll;tivWopsO∑;"
=*{;≤xno ye grpI…@t;í 38
m¥' pySt£mqo d/Iin
yeåXn≤Nt v;r;hmq;ip mTSy;n( )
t;MbUlpUgoNm…qt;í ye Syu"
k;lo…ct; ySy .ve∞ tO„,; 39
Ete tq;åNyeåip c ti√/; ye
teW;' jl' xItmux≤Nt pQym( )
iv∑M.tO„,;…¶inpI…@t; ye
tq; l.Nte blsÊvpu∑I" 40
k*®=e];" k⁄rvo nw…mWey;"
p;ç;lm;,Icrk*sley;" )
h;rItp;d;írx*rsen;-
196
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

mTSy; dx;,;R" ≤x≤xr;i{j;í 41


s;rSvt;" …sN/us*vIrk;:y;
ye c;Ntre SyumnR ju ;" k⁄Â,;m( )
¨d‚Gvp;Æ$(sN/uvs;itj;í
k;XmIrcIn;prcIn%Xy;" 42
b;Ò«kd;xerkx;ts;r;"
sr;m,; ye c pre, teW;m( )
EW;mv=;yRxn;id®ˇ_;
s;TMye…ctTv;≤∫Wj; iv/ey; 43
s; ÁSy tO„,;' xmyTyudI,;|
bl' c pui∑' c ®…c' c /ˇe )
v;t;nuloMy' p[’itSqt;' c
iv<mU]deh≤e N{yj;' kroit 44
s'tpRyTy;xu c ten s*>yo
iht; mt; s;TMygu,ne cwv )
p;]eWu ˙¥eWu sup„u pvTsu
.uÔIt dexe c mnoånukl À e 45
t£˘ xuˇ_' d…/ mStug@Ru ÷ c
{;=; mu:y;" su’t;" xˇ_ví )
xIt' iht' d;…@mv;·r c;y|
Sy;TswN/v' .UStO,pLlv;í 46
t;in i]vO√;skk;rvONt;d(-
rs" k⁄#rπ ;idsm;tul©u ;t( )
Sy;d;{Rkyut;" xˇ_ví
sipRv·R rœ' l`v" W;@v;í 47
197
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

.+y;í mu:y; l`v" spKv;"


sUp; r;g;" p;nk˘ m¥yog;" )
ato g,;¥u·ˇ_mve+y k⁄y;Rt(
s;TMy;dv=;·rmqo iv…/D;" 48
k;xINspu<@^;©kv©k;c;n(
ss;gr;n;nUpkt*sley;n( )
pUv| smu{' c sm;…≈t; ye
ikr;tdeXy;nip pUvxR l
w ;n( 49
x;kì" smTSy;…mWx;≤ltwl-w
{RVywí tI+,w" smup£met )
kfo ih teW;' in…ct" Sv.;v;-
i√lIym;n" ’xt;' kroit 50
k≤l©k;n( pØnv;…sní
sd≤=,;n( v;åip c n;mRdye ;n( )
¨∞;vc{Vygu,;iNvt;…."
pey;….ret;n( smup£met 51
twl;in kõ™Gv;!k°y;vk;í
mUl;in kNd;í,k;" kl;y;" )
Et;in s;TMy;in .v≤Nt teW;'
pey;Stqo„,;" p·r…s≤ık;í 52
pey; ih …sı; sh d;…@men
t£É, cu£,É jlen co„,; )
sswN/v; c;xu ivh≤Nt tO„,;'
k;lopp•; m·rc;{Rk;>y;m( 53
ipˇ;Tmn" sipRiW s'S’t; v;
198
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

=IrodkÉ xkúry;åiNvt; v; )
Jvr;its;r≈mmohk;s;n(
ih‘;' c tO„,;' c ihn‚St pey; 54
y¥Sy s;TMy' c iht' c .oJy'
xrIrdexp[’t* iSqt' c )
tˇSy vw¥o ivd/It inTy'
k;le c ˙¥' l`u m;]y; c 55
StnSy v;mSy .vTy/St;-
d;m;xySt] ivpCyteå•m( )
/;tUrs" p[I,yte ivspRn(
ikØ;Nml;n;' p[.voå≤%l;n;m( 56
dI¢;¶yo v,Rbl; qní
Vy;y;minTy; bÛ.;iW,í )
S]IWu p[sˇ_;" =…yno ivin{;-
rogwivRmˇu _;" ’xdubl
R ;í 57
ivxu„kiv<mU]kf;?v≤%•;-
inpI@‰m;n; ivWmJvrwí )
Ete nr; m;'srs' ipbey"u
p[;G.ojn;√;tivk;·r,í 58
p[ÆKl•k;y; glvK]rogw-
r;t;R" =t;" ipˇkf;idt;í )
Jvr;its;rg[hxokin{;-
p[mhe p;<@±v;myk;ml;t;R" 59
ivW;iNvt;í;ip md;iNvt; v;
ye copsO∑; iviv/wgrR vw ;R )
199
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

z¥U®R iv„kM.ivk;·r,í
nwte nr; m;'srs' ipbey"u 60
t£˘ tu teW;' .vit p[xSt'
sswN/v' xkúry;åiNvt' v; )
s*vcRlne ;q iv@ºn yuˇ_'
m?yeåip c;Nteåip sn;vnItm( 61
t£˘ ih s¥o m…qt' sug‚N/
®…c' bl' pui∑mqo d/;it )
aMlo„,vwx¥l`u Svro v;
inWeVym;,' JvlyTyudyRm( 62
v;Nte iv·rˇ_É Jv·rte ivxu„kÉ
mhopv;s≈mpI…@te c )
tO„,;its;ro®gdopt¢e
vwspRipˇ;my`…mRte c 63
s's∑O rogeWu mh;xneWu
ivdÁm;neWu jlodreWu )
s¥"p[stU ;Svip c;©n;su
m<@÷ ivd?y;dip k;ml;su 64
a;m;its;rJvryoivRbN/e
kfo∫ve ê;sgl;myeWu )
ih‘op…j◊;glxui<@k;su
k;seå≤=roge ≤xrso gu®Tve 65
zidR≈moNm;divsU…ck;su
yoNy;mye PlIiˆ c pInse c )
guLmeWu ˙{oghlImkÉWu
200
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

v;tp[kope„vq kÉvleWu 66
/;}y;" p[vı O e py…s p[d∑u e
b;lSy in{;kfv;tvOı* )
mU];….vOı* ˙dy{ve c
inœIivk;lSyivW;dkÉWu 67
zdeWR u sveWR u tq; g[hWe u
pOœg[he y+m…, ˙Ìde c )
…cNt;≈moNm;dmdopt;pe
m<@' ….Wõ™nopidxei√p…ít( 68
m<@o ih pIt" kifn; gde v;
kf;TmkÉ v/Ryte kfSt;n( )
soåSy;…¶muTs;¥ gd;n( punSt;n(
p[kopyn( k∑tr;n( kroit 69
tSm;ˇu teW;' k;fn;' nr;,;'
n m<@m;Û….RWj" p[xStm( )
Sy;NmuÌm<@odk Ev teW;'
sswN/vVyoWyut" su%;y 70
kW;yitˇ_" k$up;ik.;v;t(
kf˘ inhNTy;xu ih muÌm<@" )
tSm;t( ’x' rogivmuˇ_deh'
dI¢;nl' v; sivl‚Mbrogm( 71
Vy;y;…mn' v; b≤ln' srog'
yío…cto gorsm;'smTSyw" )
s'yojyeˇ' ivrsen yU„,;
s;ße, v; gorss;…/ten 72
201
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

i]"p[ßtu o dIpntoy…sı"
Sy;ˇ<@ul"w s'p·r.O∑kìv;R )
muÌyw vR íw ;ip tqwv l;jw-
®„," sug‚N/ivRxden pIt" 73
m<@" =,en;Sy bl' d/;it
Vy;…/Stq; m;dRvm>yupiw t )
sve≤R N{y;…, p[’it' .jNte
.oJy;nupvU IR c tq; ’t; Sy;t( 74
m<@÷ yqoˇ_' ipbto gu,;Ste
ivpyRye c;ip ivpyRy" Sy;t( )
y Ev m<@Sy .v≤Nt yoGy; --- 75
l~vI yv;gUnR ivdÁte c
doW;nuloMy' ivd/;it co„,; )
ipˇ' c m;/uygR ,u ne h≤Nt
.oJy;nupvU I| £mxí yu¤π 76
sd;…@m; v;tkf;idRtSy
sxkúr; ipˇkf;iNvtSy )
rsen v; j;©lkÉn …sı;
sgors; v; sh d;…@mwv;R 77
iht;' nO,;' m;®tpI…@t;n;'
guLme tq; PlIiˆ c pInse c )
s.ojnò;nivh;ry;n-
Vy;y;ms'.;W,gItpQy;m( 78
tTSvSqvOˇ* c iht;' vd≤Nt
roge invOˇe Jvlne c mNde )
202
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

roge invOˇe Jvlne c dI¢e


rogwivRmˇu _;" ’xdubl
R ;í 79
=I,e≤N{y; v,Rbl;…¶hIn;-
y;t;idRt;" ipˇinpI…@t;í )
Jvrits;rodrp;yurog-
…cNte„yp;n;?vgrogt¢;" 80
k;sen xS]e, ivWe, cwv
inpI…@t;" xokht;í inTym( )
Vy;y;mgey;?yyn≈m;t;R-
.Um;…¶v;t;tpj;gr;t;R" 81
ivdÁm;n;≤=gl;Syn;s;-
ivWIdm;n;" SmOitbu≤ıhIn;" )
a;n;ihn" xu„kpurIWmU];
.gNdr;xoRgh[ k⁄<@l;t;R" 82
in≤„p∑.¶CyutpIt;©π
xuıv[,e m;'svev…jRte c
jI,RJvr;Nye¥tu tO IykÉWu
inTyJvre c;ip ctuqk R É c 83
r="ipx;corg.Uty=-
=u√j[t„O ,;…¶ihm;ht;í )
S]Ib;lpu];Lpivxu„kduG/;-
g.Rí ySy; n ivv/Rte c 84
n;Py;yte y" Stnpí b;lo
j;gitR inTy' .Oxrodní )
c=uhiR tyRSy c tI+,nSyw-
203
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

ivRxoW,wv;R p[itkmR,; v; 85
Ete Ít' =Irmq;>ysey-u
rl' Ít' yStu ivrecnIy" )
=Ir' ih s¥o blm;d/;it
dO!IkroTy;xu tqe≤N{y;…, 86
me/;yur;roGysu%;in /ˇe
rs;yn' c;ip vd≤Nt mu:ym( )
pui∑Î≥!Tv' l.te c g.oR
bN?y; c W<!í jr'í sUte 87
p;yu' py" xo/yteånulom'
kroit v;t' l`ut;' nr;,;m( )
tSm;∞ sveWR u rs;yneWu
rogSy c;Nte p[vd≤Nt duG/m( 88
=Ir' s;TMy' =Irm;Û" piv]'
=Ir' m©Ly' =Irm;yu„ymuˇ_m( )
=Ir' v<y| =Irm;Ûí kÉXy'
=Ir' sN/;n' =Irm;ÛvRySym( 89
=Ir' sveWR ;' deihn;' c;nuxte e
=Ir' ipbNt' c n rog Eit )
=Ir;t( pr' n;Nyidh;‚St vO„y'
=Ir;t( pr' n;‚St c jIvnIym( 90
xwTy;t( pyo v/Ryteåinl' p[;k™
ipˇ;TmnSten ….n·ˇ vcR" )
ÈW∞ xUl' k⁄®te gu®Tv;t(
òeh;i√p;kÉ xgyTyu.e √π 91
204
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

m;/uytR o v/Ryte xrIr'


p[s;dyTy;xu tqe≤N{y;…, )
Sqwy| py" s;N{ty; kroit
pwæCzLyt" xo/yteåNtr;…, 92
iv∑>yte c;ip kW;y.;v;d(-
v;t;TmnSten kroit xUlm( )
òeh;∞ m;/uygR ,u ;∞ xUl'
pyo inyCzTynujIyRm;,m( 93
òeh;Ìu®Tv;t( skW;yxwTy;d(-
ivß'Sy s¥o blm;d/;it )
sòehxwTy;Nm/ur;NvyTv;t(
kf;Tmn;' v/Ryte kf˘ c 94
Et≤ıt' s;TMykW;y.;v;t(
p;kSy tui∑' k⁄®te n doWm( )
g*r' c v,| k⁄®te …stTv;t(
òeh' c sòehty; kroit 95
xwTy;t( kW;y;´ns;N{.;v;t(
s'pkútí;….Wv;∞ .;<@º )
£me, co„mopcy;…•®ı'
pyo d…/Tv;y xnw®pwit 96
pyo ih v;t;tppI…@t' {;-
‘ÀcIR.vTyeW ih t] het"u )
a*„<y;´nTv;dq v/Rm;n"
s'Kledn;∞;….Wv;∞ d›" 97
invRtyR TyMlrs' pyoå…¶-
205
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

mRStu' tq; c;PyitvtRm;n" )


Ë?v| sríoTPlvte Sv.;v;t(
ikØ÷ ttoå/í inWIdteåSy 98
idVyen c D;nblen dO∑'
mu%"w pur; mNqnmSy yuKTy; )
tto `Otod…êdupopl>y
g;v" p[itœ;" scr;crSy 99
tSm;≤∞rVy;…/inpI…@t;n;'
mUCz;Rgt;n;' ptt;' nr;,;m( )
pr;y,' =Irmux≤Nt vw¥;
in{;su%;yubl R ’t( pyo ih 100
mU!Stu y" Sy;NmdnSy bIjw-
.RLl;tkì" pUgfl;id….í )
pyo ih tSyopidxei√p…íd(-
gu@odk˘ v; ≤x≤xr' ipbet( s" 101
=Ire, cwn' sgu@nº inTy'
s'.ojyet( sipRiW s'S’ten )
/;NvIrk;teåR ip tqwv k;y|
=Ir' ih tSy*W/muˇ_m¶‰m( 102
a;nUpjo j;©ljo v·rœ"
su.…U mj;to gu®bıc=u" )
s;mu{W<!º =ukv'xk;n;-
…m=u" p[xStStu pr" pro y" 103
Sv;du" xIt" pui∑’∂IpnIy"
≤òG/o vO„yo v,Rc=u"p[s;dI )
206
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

Xle„m;,muTKledyte c jG/o
rsStu pIt" k⁄®te ivd;hm( 104
.uKTv; ipbeid=urs' kf;Tm;
p[;G.ojn;t( pw·ˇkv;itk* tu )
s's∑O doWSy ihtoå•m?ye
tq;ih sveR su%m;“uv≤Nt 105
îit p[’Tye=ru sp[k;r;
rog;'Stu v+y;…m iht;qRmWe ;m( )
Jvr;its;r;mgl;myeWu
ivsU…ck;k⁄œivl;sk;se 106
p;<@±v;mye xUljlodreWu
z¥;| kfo{ekiv·rˇ_v;Nte )
nSt" i£y;v‚StinÂihteWu
Svrop`;t=ypInseWu 107
p[mhe xoqo®gdeWu n;¥;d(-
roge„v….„yNdsmu‚TqteWu )
g[hWe u sveWR u pyoåitvOı*
b;leåitin{e kfro…gte c 108
î=u" p[yogo n ihto ihtStu
yeW;…mm;'St;nip me inbo/ )
jI,RJvr;rockrˇ_ipˇ-
k;s=t=I,kf=yeWu 109
tO„,;…¶vwspRmd;TyyeWu
mU];mye k,R≤xro≤=v;te )
TvÑ;'sv,R¥iu tbu≤ıreto-
207
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

in{;bl*jo®…/r=yeWu 110
yeW;mqoˇ_' c py" p[xSt'
teW;' ihtíe=ru s" ≤xxUn;m( )
kfp[sk e ;®…ctOi¢moh-
xUlp[itXy;ygl;my;t;Rn( 111
p[mhe ˙Ll;sj@;…¶n;x;n(
rsoåitpIt" k⁄®te Jvr' c )
îTyeW /Ny' p[vrí kLpo
.oJy' p[it p[Xn ¨d;˙tSte 112
nO,;' iht;q| ….Wj;' c vOı
su%Sy mUl' p[vd≤Nt /MyRm( 113
îit h Sm;h .gv;n( kXyp"
îit kLpSq;ne .ojnkLp"
ivxeWkLp;?y;y"
aq;to ivxeWkLp' n;m;?y;y' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n( kXyp" 2
Ût;…¶ho]m;sIn' kXyp' lokpU…jtm(
vOıo ivxeWmiNvCzn( pp[Cz ivnye iSqt" 3
sU]Sq;ne .gvt; inidR∑o i√iv/o Jvr"
het≤u l©*W/D;nw" p[itp•oå‚Sm t' tq; 4
s'xySTv‚St .gvn( s…•p;tJvr' p[it
t] me s'xy' …z‚N/ ivxeWD ivxeW,w" 5
ikmek" s…•p;toåy' ik˘ v; ik˘ bhvo mune
Ekíet( ik˘ smwdoRWrw nekTv' kq' pun" 6
208
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

v;tipˇkf;n;' tu ]y;,;' s'pk [ P⁄ yt;m(


k EW;' p[qm' doW" p[kP⁄ yit mh;mune 7
yugp√; p[kP⁄ y≤Nt doW;" ik˘ v;ånupvU x
R "
p[kP⁄ yt;' v; ivWmmekk ì Xyen v; pun" 8
ivxeW;" kÉ mh;.;g doWVy;ssm;st"
s…•p;t;" ikyNto v; k;in n;m;in v; pOqk™ 9
¨p{v;í kÉ teW;' p·rh;riv…/í k"
¨p£mí kSteW;' s;?y;s;?yvr;í kÉ 10
îit pO∑" s ≤x„ye, Sqivre, p[j;pit"
s…•p;tivxeW;qRm∫⁄t' v;Kymb[vIt( 11
Í,u .;gRv tÊv;q| s…•p;tivxeW,m(
j;nte ….Wjo nwn' bhvoå’tbuıy" 12
xItopc;r;t( sUt;n;' mwqnu ;i√Wm;xn;t(
p[j;gr;i∂v;Sv“;≤∞Nte„y;Rl*LykxRn;t( 13
tq; du"%p[j;t;n;' Vy….c;r;t( pOq‚Gv/;t(
≤xxodu∑R py"p;n;ˇq; s'k°,R.ojn;t( 14
iv®ıkmRp;n;•seivn;' stt' nO,;m(
a.ojn;d?yxn;i√Wm;jI,R.ojn;t( 15
shs; c;•p;nSy p·rvt;RdtO oStq;
ivWophtv;YvMbusve n;ÌrdUW,;t( 16
pvRtopTyk;n;' c p[itkÀle ivxeWt"
avp[yog;t( òeh;n;' pç;n;' cwv kmR,;m( 17
yqoˇ_;n;' c hetnU ;' …m≈I.;v;¥qoæCz^t;"
]yo doW;" p[kP⁄ y≤Nt =I,e c;yuiW .;gRv 18
tto Jvr;dyo rog;" pI@y≤Nt .Ox' nrm(
209
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

svRdoWivro/;∞ du…íikTSyo mh;gd" 19


yq;å…¶vj[pvnwnR Sy;d….hto &m"
v;tipˇkfìSt√t( £⁄ıdw hRe I n jIvit 20
ivW;…¶xS]wygRu p• jIv≤Nt yq; ht;"
s…•p;t;idRt;St√• jIvNTytpæSvn" 21
√y' tdup·r∑;∞ yq; p[Jv≤lt' gOht(
n xKyte p·r];tu' s…•p;tStq; nOWu 22
idG/b;,;S]yo Vy;/;" p·rv;yR yq; mOgm(
flNTyn*W/ySt√T]yo doW;" xrI·r,m( 23
s'gt; inyt' ySm;t( p;ty≤Nt klevrm(
aNy∞;xu s'inptTyto v; s…•p;tt; 24
akSm;id≤N{yoTp·ˇrkSm;NmU]dxRnm(
akSm;Cz«liv’it" s…•p;t;g[l=,m( 25
inidR∑;StSy .ed;Stu ….WK≈e∑Sw ]yodx
hInm?y;…/ksm√‰uälwkoälo∫v;" 26
v;tipˇ;…/ko ySy s…•p;t" p[kP⁄ yit
tSy Jvroå©mdRStO$t( ;luxoWp[mI≤lk;" 27
a®…cSt≤N{iv@±.de ê;sk;s≈m.[m;"
ipˇXle„m;…/ko ySy s…•p;t" p[kP⁄ yit 28
aNtd;Rho bih" xIt' tSy tO„,; c v/Rte
tu¥te d≤=,' p;êRmru "xIWRglg[h" 29
inœIvit kf˘ s;sO‘Cé z^;t( k<#í dUyte
iv@±.edê;sih‘;í v/RNte sp[mIlk;" 30
iv/ufLgU c t* n;ª; s…•p;t;vud;˙t*
Xle„m;inl;…/ko ySy s…•p;t" p[kP⁄ yit 31
210
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

---s…•p;t" sud;®,"
v;tipˇ;…/k s…•p;t--iv.u )
ipˇXle„m;…/k s…•p;t -- fLgu )
kfv;t;…/k s…•p;t -- mkrI )
v;t;…/k s…•p;t -- ivSf;rk )
ipˇ;…/k s…•p;t -- xI`[k;rI )
Xle„m;…/k s…•p;t -- ¨Lv, )
hIn;….vOım?ywStu s…•p;to yd; .vet(
tSy rog;St Evoˇ_; yq;doWbl;≈y;t(
svRßoto.v' TvSy rˇ_ipˇ' p[kP⁄ yit
ivSfo$wr…¶dG/;.wíIyte c smNtt"
˙dyodrmN]' c y’TPlIh;åq f⁄Pf⁄sm(
pCyteåNt" xrIrSqmU?v;R/" pUymeit c
xI,RdNtí mOTyuí tSy;Pyeti√xeW,m(
m?y;….vOıhInwStu s…•p;to yd; .vet(
tSy rog;St Evoˇ_; yq;doWbl;≈y;t(
StB/;©" StB/dOi∑í s tu xete hto yq;
iv·rCyteåitm;]' c purIW' b◊nXnt"
sveWR ;' ßots;' p;k Etd] ivxeW,m(
vOı….hInm?ywStu s…•p;to yd; .vet(
tSy rog;St Evoˇ_; yq;doWbl;≈y;t(
211
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

jOM.;p[j;gr;y;mivp[l;p≤xro®j"
mNy;StM.en mOTyuí tSy;Pyeti√xeW,m(
EW;' ]y;,;' n;m;in y;My£kcp;kl;"
smwdoRW"w p[ki⁄ pt' s…•p;t' inbo/ me
]y;,;m] doW;,;' svRÂp;…, l=yet(
i]d<@vt( smbl;Nyqo a;Û≤S]p;dvt(
y;in Jvr…cikTs;y;' Âp;<yuˇ_;in t;in c
kÀ$p;kl îTyeW s…•p;t" sud;®,"
Vy;…/>yo d;®,e>yí vj[xS];…¶to yd;
s¥o hNt; mh;Vy;…/j;Ryte kÀ$p;kl"
kÀ$p;klivg[Sto n Í,oit n pXyit
n SpNdte n b[vIit n;….∑*it n inNdit
kÉvloCz™v;sprm" StB/;©" StB/locn"
i]r;]' prm' tSy jNto.Rvit jIivtm(
tdvSq' tu t' dOÇ; mU!o Vy;.;Wte jn"
/iWRto r=s; nUnmvel;y;' cr…•≤x
aNvy' b[vu te cwkÉ y≤=<y; b[˜r;=sw"
ipx;cwgÁRu kìívw tq;åNye ivWyo…jtm(
a;£⁄∑m….x¢' c tq;åNye mStk;htm(
k⁄ldev;c;Rivht' /iWRt' gOhdwvtw"
212
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

n=]pI@;mpre grkm;R…, c;pre


vd≤Nt s…•p;t' tu ….Wj" kÀ$p;klm(
s¥" SvSqSy yugp¥d; k⁄Py≤Nt te ]y"
td; invRttR e dehe ip@k; ivWs'…Dt;
iv®ı.ojn;t( k;l;t( p·r,;m;∞ kmR,;m(
p[kP⁄ yTyinl" xI`[' soåSy;…¶muphNTynu
tSyophtk;y;¶e" pUvvR t( ipbtoåXnt"
kf°.vit .U…yœ' yd;dÊ;e ctuivR/m(
t' kf˘ v;yur;d;y ßot;'SySy iv/;vit
tSy ßot;'…s sv;R…, sU+m;…, c mh;≤Nt c
pUr…yTv; ip/;y;Ste s'®ı" pvnStt"
ipÊ;' p[kopyTySy tt( ipÊ;' m;®te·rtm(
svRt" Xle„m,; ®ımNyoNy…mqun;≈y;t(
Jvr' ˙Ll;sm®…c' pvR.de ' ivsU…ck;m(
rog;n( n;n;iv/;'í;Ny;n( k⁄vNR mOdn( ;it deihnm(
p[’tev;R ivpy;Rs;t( p[’Ty; v; p[kP⁄ yit
yq; yqoälTv' v; p[;“uv≤Nt gd;…/p;"
tqwk√‰uäl;n;ÛhIRnm?y;…/k;nip
kÀ$Sqe tu smwdoRWjw ;Ryte kÀ$p;kl"
Evmete ivindeXR y;" s…•p;t;S]yodx
ivp•Stu rso yoåSy /;vn( y;Tyinle·rt"
213
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

ivW;d' g*rv' mUCz;| k⁄y;R∞;Sy;©vedn;m(


Svl=,eWu doW;,;' ….Wk™ p[;Do n iv.[mte (
¨dI·rt; ih s's∑O ; dubl R ; EkdoWj;"
s…•p;teWu d;h;t| y" …sçeCz«tv;·r,;
a;tur" s kq' jIve≤∫WGv; s kq' .vet(
s…•p;teWu kMpNt' ivlpNt' c yo `Otm(
p;yye∫ojye√;åip t* c Sy;t;mu.* kqm(
s…•p;teWu tO„yNt' p;êR®ˇ_;luxoiW,m(
y" p;yye∆l' xIt' s mOTyunrR ivg[h"
smu{tr,' Áºt√d≤Nt ….WjoåXmn;
mOTyun; sh yoıVy' s…•p;t' …cikTst;
s…•p;t;,Rve m¶' yoå>yuırit deihnm(
kSten n ’to /mR" k;' c pUj;' s n;hRit
s…•p;te smuTp•e ikm;d;v>yup£met(
Ett( p[Xnmtío?v| …cikTsop£m' Í,u
s'mohm] .U…yœ' ….Wjo y;NTyin…ít;"
ag[e mUle c .wWJy' k⁄vNR to fl≤Nt m;nv;n(
y' doWmuäl' pXyet( s…•p;te Svl=,w"
tSy;g[e ing[h' k⁄y;RidTyNy….Wjo ivdu"
vOıjIvk nwv' tu vy' k⁄m…R íik‚Tstm(
214
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

asMyGd≤xRnSte tu y Ev' ….Wjo ivdu"


Xle„ming[hmev;d* k⁄y;R√‰;/* i]doWje
inrSte Xle„m…, ÁSy ßot"sU´;i$teWu c
l;`v' j;yte s¥StO„,; cwvopx;Myit
≤xro˙dyk,RSy p;êR®k™ copx;Myit
…j◊;gu®j@Tv' c dOi∑íwv p[sIdit
tSm;t( pun" pun" k⁄y;RCz™l„e mkWR,m*W/w"
¨dI,RdoW' p[qme idvse v;mye•rm(
ivxoiWt' n vmyedme?y' ih vmeˇq;
sveWR u s…•p;teWu n =*{mvc;ryet(
xItopc;·r ih =*{' xIt' c;] iv®?yte
¨„,opc;rI stt' s…•p;tI p[xSyte
vjRy∞e idv;Sv“' /Oit sÊv' c s'≈yet(
lÏn' Svedn' nSy' mdRn' kvlg[h"
Et;Ny;d* p[yÔu It s…•p;teWu yu·ˇ_ivt(
i]r;]' pçr;]' v; dxr;]mq;ip v;
lÏn' s…•p;te tu k⁄y;R√;ååroGydxRn;t(
p[k;Õ; l;`v' Gl;in" SvCzt; s'ps[ •t;
¨p{vinvO·ˇí sMyGl…Ïtl=,m(
aGl;ing*rv;≈ı;iv’ití;ivxoiWte
215
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

s'moh=;mxw…qLyv;t®k™ c;itl…Ïte
Sved;?y;ye yq; p[oˇ_;" Sved;" sv;Ri©k;Stq;
t∞;Sy Svedyet( p[;yo y] y];Sy vedn;
kfo ih v;yun; ≤=¢o iv∑B/" p;êRyo˙≥id
%rI’tí ipˇen xLyvä;/te nrm(
tSy;xu„kSy lInSy ivl¶Sy ’x;Tmn"
du"%inhRr,' kt|u tI+,;dNy• .eWj;t(
tSy tI+,;in nSy;in tI+,;í kvlg[h;"
Sved' idv;j;gr,' ivdı‰;t( p;êRx≤U ln"
m;tul©u ;{Rkrs' ko„,' i]lv,;iNvtm(
aNy√; …s≤ıiviht' tI+,' nSy' iv/;pyet(
ten p[….¥te Xle„m; p[æSv•í p[…sCyte
≤xro˙dymNy;Sy' dOi∑í;Sy p[sIdit
p[mIlkSt;luxoW" ê;s" k;sí x;Myit
pun" puní in{;y;' k$u nSy;Ôn' ihtm(
tI+,w{VR yw" slv,wm;Rtlu ©u rs{vw"
{v;Mlyuˇ_ìrqv; ko„,;" Syu" kvlg[h;"
a;{RkSvrsopet' swN/v' sk$ui]km(
a;kW| /;ryed;Sye inœIve∞ pun" pun"
ten;Sy ˙dyXle„m; mNy;p;êR≤xrogl;t(
216
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

lIno Vy;’„yte xu„kÉ l;`v' c;Sy j;yte


pvR.de o Jvro in{;ê;sk;sgl;my;"
mu%;≤=g*rv' j;@‰muTKlexíopx;Myit
s’‚d(√i]ctu" k⁄y;Rd( dOÇ; doWbl;blm(
Et≤ı prm' p[;Û.eWR j' s…•p;itn"
Xle„m,; ’„ym;,Sy stt' s…•p;itn"
tO„,; .vit xu„k;Sy˙Tk<#glt;lun"
tSy tO„,;p[xmn' p;nIymupde+yte
dIpn' kfv;tfl' i]doWflmq;ip v;
ten;Sy pCyte Xle„m; pKv" Sq;n' ivmuçit
kfÉ ivmuˇ_É c tto y;it v;toånulomt;m(
kf;inl;nuloMyen ipˇmLpblI’tm(
su…cikTSy' .vTySy tSy Ánubl" kf"
aqwn' l…Ït' D;Tv; SvLp;b;/' p[k;iÕtm(
dIpnIyodkÉ …sı;' pey;mSyoph;ryet(
x;lIn;' Wi∑k;n;' v; pur;,;n;' tu t<@ul"w
.O∑‚w S]" p[ßtu ; Â=; su%o„,; lv,wytRu ;
xSyte n;itbhl; ncwn' bÛ .ojyet(
s ce∆IyRTyivflen t' iv¥;∆Iivt' nrm(
muÌm<@Stu t]wv toye Xle„m;…/kÉ iht"
217
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

sh;{Rk" sm·rc" ss*vcRlswN/v"


mO√«k;' .=…yTv;åg[e xkúr;=*{s'ytu ;m(
ipˇ;…/kÉ c s…st;' pey;mev;vc;ryet(
n tu òeh;•p;n' v; guÂ<yNy;in v; ….Wk™
.ojyet( s'inp;teWu tı‰Sy ivW.ojnm(
pey;mrock;t;Ry ….WGd¥;t( sd;…@m;m(
n;Tyu„,;' n;itlv,;' fl;Ml;' yUWmev v;
p[doWe .ojye∞nw ' .uˇ_m;]e yq; Svpet(
gu¢e inv;teå…¶mit su%p[;vr,;StOte
s¢;h' .ojye∞nw m•vOı‰;åLpmLpx"
tto ivr…sk;' d¥;ˇ£d;…@ms;…/t;m(
yq;doW' kW;y;'í s…•p;tJvr;ph;n(
sMyKp·r,te c;•e ivdı‰;∆;©l' rsm(
Â=o„,VyoWlv,' ten v; }yhm;xyet(
tto bdrm;]Stu s rsS}yh…mYyte
dxmUl;idinyUhR e l;v;¥;d;ns'S’t"
Vyˇ_;Mllv,òeho rs" Sy;dinloˇre
sipRW; muÌinyUhR " p[Ty;d;nen s'S’t"
mNdòeh;Mllv," k;yR" ipˇoˇre gde
tq; k⁄lTqinyUhR e xx;¥;d;ns'S’t"
218
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

sb;lmUlkVyoW" ik≤çTòeh" kfoˇre


j;tp[;,' tu dOÇnŸ mIW{og;vl‚Mbtm(
ivß'snen mOdnu ;åå.oJy ≤òG/' ivrecyet(
doWxeW' tu tı‰Sy iv·rˇ_Syopx;Myit
îit £m" smui∂∑" kW;y;nip me Í,u
ipPplIipPplImUlcVy…c]kn;grm(
dIpnIy" SmOto vgR" kf;inlgd;ph"
rocno dIpno ˙¥o l`u" s;'g;[ ihk" pr"
x$Ip*„kripPpLyo bOhtI k<$k;·rk;
xu<#« kkú$k° .;gIR dur;lM.; yv;ink;
xUl;n;hivbN/fl' x$‰;¥' kfv;tnut(
muStppR$koxIrdevd;®mh*W/m(
i]fl; sdur;lM.; nIlI k‚MpLlk≤S]vOt(
ikr;titˇ_k˘ p;#; vc; k$ukroih,I
m/uk˘ ipPplImUl' muSt;¥o g, ¨Cyte
s'xo/n" s'xmn≤S]doWfloå…¶dIpn"
a∑;dx;©mudkmet√; Sy;t( sp;vRtm(
ipˇoˇre s…•p;te p[xSt' tIqRktO…R ."
dIpn' pçmUl' v; x$‰;¥' v; p[k‚Lptm(
spçdxmUl' v; Ít' pey' l`Udkm(
219
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

su%o„,' v; .Oxo„,' v; dOÇ; doWbl;blm(


p;vRTy;" pçmULy; v; Ít' toy' sdIpnm(
smuStk˘ ppR$kmqv; sdur;l.m(
pey' ipˇoˇre Vy;/* ko„,' sv| c xSyte
ipPpLy;idvRc;d;®vySq;sriNvt"
pey" kfoˇre s;me sih©ë=;rswN/v"
doW;Sten;xu pCyNte ivbN/íopx;Myit
a.y; k$(fl' .;gIR .UtIk˘ devd;® c
vc; ppR$k˘ muSt' /;Nyk˘ ivê.eWjm(
sih©m;≤=k" peyo Vy;/* v;tkfoˇre
dur;l.; vc; d;® ipPplI .{roih,I
mh*W/' kkú$k° bOhtI k<$k;·rk;
Kv;q" slv," pey" s…•p;tJvr;ph"
i]fl; roih,I inMb' p$ol' k$uk]ym(
p;#; gu@cÜ I ve];g[' s¢p,| svTskm(
ikr;titˇ_k˘ muSt; vc; ceTyekt" Ítm(
kfoˇr' inhNTyett( p;n;d…¶' c dIpyet(
a;rGv/vc;inMbp$oloxIrvTskm(
x;©π∑R ;åitivW; mUv;R i]fl; sdur;l.;
.{muSt; bl; p;#; m/uk˘ .{roih,I
220
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

kW;y EW xmyeJJvrm;xu i]doWjm(


j;@‰' sxofm;?m;n' gu®Tv' c;pkWRit
mNy;StM.muro`;tmur"p;êR≤xro®j"
¨pn;hw" slv,wr>yu„,w®pn;hyet(
…crk;lopv;sSy nSyo„,kvlg[h"w
˙dy' =<yte jNto" p;êRk<#*œt;lu c
=torSko `n' Xle„m srˇ_' œIvte tt"
∑‰Ute c;yMyte mUCz|Sten jNtuivRgCzit
dÁte j#r' c;Sy ik≤ç∞ p·rkÀjit
in{;yte c pITv;ååxu jI,Re j;gitR codkÉ
lÏno„,opc;r;√; Vy;/* ipˇoˇre nO,;m(
tI+,*W/p[yog;∞ ipˇmSy p[kP⁄ yit
ipˇoˇr' s…•p;tme….D;RTv; tu k;r,w"
muSt;idKv…qt' toy' xIt' sm/uxkúrm(
p;yyed;tur' k;le ten xmR l.et s"
ivßSyteåLpmip ceˇne vw ;xu su%I .vet(
i]fl; ipPplI Xy;m; kÉsr' xkúr; i]vOt(
s=*{o modko ÁºW ipˇoˇrmpohit
yvkolk⁄lTq;n;' pçmUl√ySy c
i]fl;y;í in„Kv;qe sipR/IRro ivp;cyet(
221
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

s'˙Ty kLk;net;'í suip∑;n( .;gk‚Lpt;n(


muSt; p;#; vc; xu<#« roih,I cVy…c]k*
Í©« dur;l.; ≤xg["u kìr;to rjnI√ym(
tejovtI somvLk" s¢p,R" skÉvk u "
vySq; ipPplImUl' ipPplI gjipPplI
…z•®h; c;itivW; p]' inMbp$olyo"
k<@oppu„pI go…j◊; nˇ_m;lfl;in c
tuMbu®˘ p*„kr' mUl' mUl' c mdn;kúyo"
=;r;" spçlv,; ih©ëm;];smiNvtm(
…sımetyw qR ;Ny;y' sipR" k$uks'…Dtm(
p;yyeNm;]y; k;le s…•p;tJvr;idRtm(
lIndoW;vxeW' c ivWmJvrpI…@tm(
˙{og' g[h,IdoW' v;tguLm' æPlhodrm(
ê;s' k;s' c xmyeälm¶eí dIpyet(
s…•p;teWu .U…yœ' invOˇop{ve„vip
Xle„m; c p;êRxl U ' c invtetR smXnt"
tSy;…¶' …crk;·rTv;≤∫Wk™ s'dIpyet( pun"
n c;itivêse√¥w o …jto Vy;…/mRyie t h
’xe iv®ıseivTv;≤∞r;∂oW" p[kP⁄ yit
Vy;vOˇí punhR≤Nt s…•p;to yq; ivWm(
222
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

s…•p;t;t( smuˇI,oR yid jIvit m;nv"


=I,*joblm;'s;Tm; xI,RXm≈≤xro®h"
SvrSmOitp·r.[∑" =I,xu£o hte≤N{y"
aVyˇ_v;‚Gvv,Rí mNd;…¶í .vTys*
s…•p;ten muˇ_Stu …cr;d;Py;yte nr"
dOÇ; s'.ojnIyí punjRNm ih tSy tt(
tdvSqo Vy….cre¥id rog;nv;“ute
JvrxoW;®…cPlIhy+mp;<@Ü• jIvit
svRl=,s'p•" svoRp{vs'ytu "
i]r;]ope≤=tí;ip s…•p;to n …sı‰it
s…•p;te invOˇe tu yo Vy;…/rvlMbte
sop{v;\St;\…íikTse¥q;Svw" Svw…íik‚Tstw"
Ek;h;rb[˜cyRl`up;n;•sevnm(
akmR<ymn;y;s" su%xYy;sniSqit"
idv;j;gr,' s≤∫" su˙≤∫í sh;snm(
a>y©;Cz;dne …c]' kd;…ct( òehmev tu
j;©l;\í rs;nu„,;n( k⁄lTqrss;…/t;n(
v;Stuk˘ t<@ulIy' c s'S’t' b;lmUlkm(
sevte iv…/v∞wv √* m;s* jIivt;…qRk"
]INm;s;\íturo v;åip …j˜Tv;dSy y+m,"
223
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

sÍten smXnIy;t( pys;ååJyen pw·ˇk"


xkúr;=*{yuˇ_Én gv;' =Ire, v; pun"
kpUrR cU,| tO„,;y;' vdne /;ryet( sd;
twl;in gN/pu„p;…, inTy' mu:y;in /;ryet(
a*dk;nUpm;'s;in m;Wip∑itloT’tm(
mNdj;t;in m¥;in guÂ<y….nv;in v;
p;ys' ’sr' cu£˘ x„k⁄Lyo yvk˘ d…/
vjRyˇe ;in sv;R…, ≈ı;.ojnmev c
aêVy;y;ms'Klex' xIt;Mbu midr;svm(
avXy;y' purov;tm>yu„,' c ivvjRyte (
y;in tSy p[xSyNte ≈ı;.oJy;in jIvk
pQy;in c;•p;n;in yq;Sv' t;in me Í,u
gu@sipRiW ipPpLy" s'S’t; d…/s;…/t;"
tq; mu:y' gu@’t' .+y; muÌmy;í ye
yvgo/Ums'Sk;r; d;…/k˘ xu„kmUlkm(
muÌ;mlkyUWí itˇ_sUpí sipRW;
Ev' ≈ı;ivnyn' ….W‘⁄y;RdrockÉ
ap[m;den /m;RqIR …cikTseNmitm;n( ….Wk™
sUitkop£m;?y;ye y∞ v+ye ≤%le mune
tidh;ip p[yoˇ_Vy' s…•p;t…cik‚Tstm(
224
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

îit h Sm;h .gv;n( kXyp"


îit kLpSq;ne ivxeWkLp"
s'iht;kLp;?y;y"
aq;t" s'iht;kLp' Vy;:y;Sy;m" 1
îit h Sm;h .gv;n( kXyp" 2
s'iht;?yyne yuˇ_" xu…c" s;/u…jRt≤e N{y"
vw¥o vw¥k⁄le j;to g[Nqe c;qeR c iniœt" 3
s pO∑oåNyen vw¥ne p[byU[ ;t( s'iht;iv…/m(
kit Sq;n…md' tN]' kSm;ˇN]…mit SmOtm( 4
Sq;n;n;' k;in n;m;in km;R?y;y;in y;in c
Sq;nn;m;nupvU I| c ≈otu…mCz;…m tÊvt" 5
a∑* Sq;n;in v;Cy;in ttoåtStN]muCyte
a?y;y;n;' xt' …v'x' yoå/Ite s tu p;rg" 6
sU]Sq;nind;n;in ivm;n;Ny;Tminíy"
î≤N{y;…, …cikTs; c …s≤ı" kLp;í s'iht; 7
sU]Sq;n' …cikTs; c i]'xd?y;ykÉ ¨.e
ind;n;in ivm;n;í x;rIr;<y∑k;in tu 8
…sıyo √;dx;?y;y;" kLp;íwv≤e N{y;…, c
≤%l;NyxIitr?y;y;StN]' s≤%lmuCyte 9
/;r,' ÁSy tN]Sy ved;n;' /;r,' yq;
pu<y' m©Lym;yu„y' du"Sv“k≤ln;xnm( 10
/m;RqkR ;mmo=;,;' /MyRm;ytn' mht(
su%p[d' nO,;' xêınm;nyxSkrm( 11
n;/;…mRko n c;pu]o n;iv√;• c gihRt"
225
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[KŒshyapa] k;Xyp s'iht; VEDIC LITERATURE COLLECTION

n;pU…jto n;ividto lokÉ .vit p;rg" 12


stt' c;Py/Iy;n" sMyg?y;pyn( ….Wk™
îh lokÉ yx" p[;Py x£lokÉ mhIyte 13
d=yDe v/];s;∂ºvWIR,;' pl;yt;m(
rog;" sveR smuTp•;" s't;p;∂ºhcetso" 14
Jvro gu®Tv;d( guLmStu /;vt;' Plvn;t( æPlh;
.[mo ivW;d;i√@±.de o /;vt;' veg/;r,;t( 15
tO„,; c rˇ_ipˇ' c ≈m;du„,e c /;vt;m(
ih‘;ê;s* kf;…/Ky;ı;vt;' ipbt;' jlm( 16
p[;guTp·ˇStq;åNyeW;' rog;,;' p·rk°itRt;
’t]et;NtrTven p[;du.tRU ; yq; nO,;m( 17
/m;Rqk R ;mmo=eWu iv¥;blyxohr;"
tto iht;q| lok;n;' kXypen mhiWR,; 18
ipt;mhinyog;∞ dOÇ; c D;nc=uW;
tps; in…mRt' tN]mOWy" p[itpeidre 19
jIvko ingRttm; AcIktny" xu…c"
jgOhåe g[e mh;tN]' s'…c=ep pun" s tt( 20
n;>ynNdNt tt( sveR munyo b;l.;iWtm(
tt" sm=' sveWR ;mOWI,;' jIvk" xu…c" 21
g©;Óde kn%le inm¶" pçv;iWRk"
vlIp≤ltivg[St ¨Nmm∆ muÙtRk;t( 22
ttStd∫⁄t' dOÇ; munyo ivSmy' gt;"
vOıjIvk îTyev n;m c£⁄" ≤xxorip 23
p[TygO Nt tN]' c ….WKCz^œπ ' c ci£re
tt" k≤lyuge n∑' tN]met¥dOCzy; 24
226
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION kLpSq;nm( 8 [KŒshyapa]

an;y;sen y=e, /;·rt' lok.Utye


vOıjIvkv'Xyen tto v;TSyen /Imt; 25
an;y;s' p[s;¥;q lB/' tN]…md' mht(
AGyju"s;mved;\S]In/ITy;©;in svRx" 26
≤xvkXypy=;'í p[s;¥ tps; …/y;
s'S’t' tt( punStN]' vOıjIvkin…mRtm( 27
/mRk°itRs%
u ;q;Ry p[j;n;m….vOıye
Sq;ne„v∑su x;%;y;' y¥•oˇ_' p[yojnm( 28
tˇ∫Ày" p[v+y;…m ≤%leWu in≤%len te
îit h Sm;h .gv;n( kXyp"
îit vOıjIvk°ye tN]e k*m;r.OTye v;TSyp[its'S’te
kLpeWu s'iht;kLpo n;m √;dx"
sm;¢' c kLpSq;nm(
sm;¢; cey' siht;
at" pr' ≤%lSq;n' .vit

227