You are on page 1of 1

LA TÈRMICA DE SANT PERE

03. Les emissions

LA DEFINICIÓ,
tal com es recull a la sol·licitud de llicència ambiental
Lexpedient sotmès a avaluació ambiental determina també el nivell
L’
d’emissions atmosfèriques que, pel tipus d’instal·lació que s’està
plantejant, ha de generar la combustió de la biomassa forestal. En no
existir cap legislació específica que reguli quines emissions es poden
acceptar com a vàlides en aquesta activitat -és molt diferent cremar
fusta neta, gasoil o escombraries, per citar només tres exemples-, el
projecte aplica la legislació més restrictiva possible, que és la que
també s’aplica en la incineració de residus domèstics.
Les emissions que genera qualsevol activitat, des de la indústria fins
al trànsit, passant també per l’àmbit domèstic, s’analitzen a partir de
quatre grans paràmetres:
· El diòxid de nitrogen (NO2) · El diòxid de sofre (SO2)
· Els òxids de carboni (CO / CO2)
· Les partícules sòlides en suspensió (PST)
Per a cadascun d’aquests elements, la legislació fixa un màxim d’emissió.
En el cas del projecte de tèrmica sotmès a avaluació ambiental, tots i
cadascun dels paràmetres queden per sota dels que fixa la normativa
aplicada, que com ja s’ha dit és la més restrictiva. Queda reflectit en la
següient taula:

Element Projecte Límit legal Mesura


NO2 <300 300 ppm*
SO2 <280 4.300 mg/Nm3**
CO <500 500 ppm
Partícules <50 150 mg/Nm3
(*) Parts per milió / (**) Mil·ligrams per metre cúbic normal. És una
unitat de mesura de volums en què “normal” té a veure amb les condicions
de temperatura en el moment de la mesura.
En relació a les emissions de partícules, i com ja s’ha aclarit, les cendres
volants que es generen en el procés intern de la caldera es retenen en
més del 99,5% dins del sistema de filtres. Per tant, és absolutament fals,
com s’ha dit, que les 2.000 tones anuals de cendres volants que segons
el projecte generarà la tèrmica s’expulsin a l’atmosfera. En realitat les
emissions de partícules no arribaran a 4 tones/any, tot i d’acord amb el
decret [vegeu taula] podria ser fins a tres vegades més.
A tall d’exemple, i com a comparativa, reproduïm aquesta segona taula a
partir de les dades que figuren en la Diagnosi Ambiental del Pla Estratètic
de la Vall del Ges, Orís i Bisaura (2004), elaborat per La Vola.


 
 

 

 


 

 
  
 



Les emissions atmosfèriques que generi la central tèrmica de Sant Pere


tindran un seguiment en continu des de la mateix xemeneia,
tal com queda recollit en el projecte tramitat a avaluació ambiental.

http://termicaspt.blogspot.com