You are on page 1of 5

வணககம

ைைகேோ ஸாப ட ஆ ஃபி ஸ ஆ ோயச சி பலைக [Microsoft Office Research


Pane]

Microsoft Office 2003 & 2007 ல Microsoft Research Pane எனம வசதி இணககபெபறற
வரகிறத. இதன சிறபபமசம எனனெவனில இைணயம வழிேய உளள-கிைைககம
வசதிகைள[ஊைகஙகள] ேேேடயாக Microsoft Office
Package[Word/Excel/PowerPoint/FrontPage] பயனபடததிகெகாளளலாம. (உதாேணைாக
ெைாழி ைாறறம,அகோதிகள,ெசயதிகள,இைணயதேதைல இனனம பல..,)

இநத வசதியானத Internet Explorer (6& Above) ல இைணநத இைணயததில


(இைணய ேசைவகைள)பயனாளரகள பயனபடதத எளிைையாககி தரகினறத.

எனேவ Microsoft பயனாளரகள பயனெபற ஆஙகிலம - தைிழ ெைனெபாரள


(60,000 English Words & 1,54,000 Tamil Meanings)அகோதி தறேபாத Microsoft Office &
Microsoft Internet Explore ககள பணிபரயம வைகயில அளிககபபடகிறத.
இைத ேீஙகள பயனபடததிகெகாளள கீ ழகணை வழி மைறகைள ைகயாளவம.!

[ேதைவபபடம ெைனெபாரடகள]
1. Microsoft Office 2002[Xp] Or Microsoft Office 2003 Or Microsoft Office 2007
2. Windows 2000 (or) Windows Xp (or) Windows 2003 (or) Windows Vista
3. Internet Explorer 6.0 or Earlier

[ேிறவம மைற](Internet Explorer)


1. இணெைரெேட எகஸபேளாேைே திறககவம.
2. பைததில காடடயவாற பததகஙகள வடவில உளள Button ஐ Click
ெசயயவம.(Picture-1)
3. இைதபறம ஒர Research Panel ேதானறம.(Picture-2)
4. Research Option... எனற இைணபைப Click ெசயயவம(Picture-2)
5. Research Option எனற Dialog Box ேதானறம.(Picture-3)
6. Add Services எனற Button ஐ Click ெசயயவம.(Picture-4)
7. Add Services Dialog Box ல Address எனபதில Http://sarma.co.in/Dic/Dictionary.asmx
எனபைத உளளட
ீ ெசயயவம.(Picture-5)
8. Continue எனற Button ஐ அழததி பினனர Install எனற Button ஐ
அழததவம.(Picture-5 to Picture10)
9. ேிறவதல பணி ேிைறவைைநத பினனர ok Button ஐ Click ெசயத ெவளிேயறவம.

[ேிறவம மைற](Microsoft Word/PowerPoint/Excel/Publisher/FrontPage)


1. Microsoft Office Word ஐ திறககவம.
2. பைததில காடடயவாற பததகஙகள வடவில உளள Button ஐ Click
ெசயயவம.(Picture-13)
3. வலதபறம ஒர Research Panel ேதானறம.(Picture-14)
4. Research Option... எனற இைணபைப Click ெசயயவம(Picture-4)
5. Research Option எனற Dialog Box ேதானறம.
6. Add Services எனற Button ஐ Click ெசயயவம.(Picture-5)
7. Add Services Dialog Box ல Address எனபதில
Http://sarma.co.in/Dic/Dictionary.asmx எனபைத உளளட
ீ ெசயயவம. (Picture-5 to
Picture-10)
8. Continue எனற Button ஐ அழததி பினனர Install எனற Button ஐ அழததவம.
9. ேிறவதல பணி ேிைறவைைநத பினனர ok Button ஐ Click ெசயத ெவளிேயறவம.

[இயககம மைற](Internet Explorer)


1. இணெைரெேட எகஸபேளாேைே திறககவம.(Picture-1)
2. பைததில காடடயவாற பததகஙகள வடவில உளள Button ஐ Click
ெசயயவம.(Picture-2)
3. இைதபறம ஒர Research Panel ேதானறம.(Picture-2)
4. Search For எனனம இைததில ேீஙகள ேதைவிரமபம ெசாலைல உளளட

ெசயயவம.(Picture-11 & Picture-12)
5. கீ ேழ All Reference Books என உளள Combo Box ல ஆஙகிலம தைிழ அகோதி
எனபைத ேதரவ ெசயயவம.(Picture-11 & Picture-12)
6. பினனர பசைச ேிற Button ஐ அழததினால ஆஙகிலததில ேீஙகள ேதடய
ெசாலலிறகான தைிழ ெபாரள காணபபடம.
7. இைணயததில இரககம ேபாத இைணய பககததில ஏேதனம ஆஙகில
வாரதைதககான ெபாரள அறிநத ெகாளள ேவணடம எனில ஆஙகில
வாரதைதைய ேதரவ ெசயத ெகாணட அநத ேதரைவ(Selection) ALT Key ஐ
அழததிகெகாணட [Mouse]Left Click ெசயதால அநத ஆஙகில வாரதைதககான
தைிழ ெபாரள Research Panel ல ேதானறம.

[இயககம மைற](Microsoft Office -Word/Excel/PowerPoint/Publisher/FrontPage)


1. Word/Excel/PowerPoint/Publisher/FrontPage ஏேதனம ஒர ெைனெபாரைள
திறநதெகாணட அதில Research எனற Button ஐ Click ெசயயவம.
2. வலதபறம ஒர Research Panel ேதானறம.
3. Search For எனனம இைததில ேீஙகள ேதைவிரமபம ெசாலைல உளளட

ெசயயவம.
4. கீ ேழ All Reference Books என உளள Combo Box ல ஆஙகிலம தைிழ அகோதி
எனபைத ேதரவ ெசயயவம.
5. பினனர பசைச ேிற Button ஐ அழததினால ஆஙகிலததில ேீஙகள ேதடய
ெசாலலிறகான தைிழ ெபாரள காணபபடம.
6. அலலத திறநதளள ேகாபபில ஏேதனம ஆஙகில வாரதைத ஒனைற ேதரவ
ெசயத அைத ALT+Mouse Left Click ெசயதால தைிழ ெபாரள காணககிைைககம.

ேனறி
A.Ibrahim Shareef
Aimofisdn@Hotmail.com
[Picture-1]

[Picture-2]

[Picture-3] [Picture-4]

[Picture-4]

[Picture-5]

[Picture-6]

[Picture-5] [Picture-6]
[Picture-8]

[Picture-7] [Picture-8]

[Picture-9] [Picture-10]
[Picture-11] [Picture-12]

[Picture-12]

[Picture-13]

[Picture-14]

[Picture-13] [Picture-14]