You are on page 1of 74

ca s¸ng***Thêi kho¸ biÓu häc kú II- 2008 -2009 ¸p dông tõ 12 /o1 /2009 *** http://oxyz.

info/tkb_hbt

12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12 12A13 12A14 12A15 12A16 10A1
1 ThuûT Phóc ThuûGD HiÒnS Mai HiÒn§ HµT Hoan Träng Ch©uS Dung Thµnh H»ngTo¸n Thi YÕnNN HångV HiÒnT

2 Giao HïngL H­¬ngV HångV Mai Nhung HïngT LiªnH Dung Thi Phóc Ph­îng Th¸i HiÒn§ NghÜa H¹nhL Ch©uS
Thø 2

3 H­¬ngA L.Anh HiÒnT HiÒnS Th¹ch H­¬ngB LiªnH Nhung Träng Mai Phóc Th¸i Ph­îng Thµnh Giao ThuûT H­¬ngV

4 HïngL ChÊn HiÒnT YÕnNN Th¹ch HïngT HµT Hoan Ch©uS Dung Thi Thu H¹nhL V_Anh H»ngTo¸n L.Anh HµH

5 L.Anh Phóc HïngL Thu H­¬ngB Th¹ch HµT H­¬ngV Thi HµNN Ch©uS ChÊn Vinh HïngT H»ngTo¸n H­¬ngA HiÒnS

1 ThuûT HµT HiÒnT YÕnNN HiÒn§ V_Anh Mü HïngT Dung Mai Ph­îng Thµnh H»ngTo¸n H¹nhL NghÜa Dòng§ HuyÒnB

2 HiÒn§ HµT ChÊn ThuûGD Hiªn Ch©uS Dòng§ Mü HïngT Mai Dung Thµnh H»ngTo¸n HångV YÕnNN ThuûT HiÒnT
Thø 3

3 ThuûGD Hiªn Mü HµT T×nh Th¹ch TuyÕtL Hoan YÕnNN Ch©uS ChÊn Th¸i H¹nhL HµNN V_Anh ThuûT HiÒnT

4 L.Anh YÕnNN Dòng§ T×nh ThuûGD Th¹ch ChÊn TuyÕtL Mai Träng HµNN Th¸i LiªnH Thµnh HïngT HångV Hµ§

5 ChÊn L.Anh Thu Dòng§ Th¹ch T×nh HµT LiªnH Träng Ph­îng Hoan HïngT Ch©uS Thµnh Hiªn HångV Dung

1 HïngL HµT Vinh HïngT T×nh H­¬ngB H­¬ngA H­¬ngV Ph­îng V©nH Hoan Thi Th¸i V_Anh H»ngTo¸n HångV HiÒnS

2 Giao Phóc HïngL HångV H­¬ngB T×nh HµT H­¬ngV V©nH Träng Ph­îng H­¬ngA LiªnH Thi H»ngTo¸n HiÒnS Dung
Thø 4

3 Giao HïngL HiÒnS T×nh HïngT Phóc LiªnH Vinh Träng Dung V©nH Th¸i H»ngTo¸n HångV Thi H­¬ngA HµH

1 HiÒnS HiÒn§ HiÒnT YÕnNN Th¹ch V_Anh LiªnH ChÊn Mai V©nH Hoan H¹nhL H»ngTo¸n HµNN NghÜa Dòng§ H­¬ngA

2 ThuûT HµT HiÒnT Thu LiªnH Phóc Dòng§ Vinh Mai HµNN Dung H­¬ngA H»ngTo¸n HångV YÕnNN Thi H­¬ngV
Thø 5

3 ThuûT Phóc ThuûGD HµT Mai HiÒn§ H­¬ngA Hoan V©nH Ch©uS HµNN Thu Thi HångV ChÊn H¹nhL H­¬ngV

4 H­¬ngA Phóc H­¬ngV HµT HiÒn§ ThuûGD HiÒnS Hoan Dung Träng V©nH Thµnh ChÊn H¹nhL H»ngTo¸n ThuûT HiÒnT

5 ThuûT Phóc ThuûGD HiÒnS Mai HiÒn§ HµT Hoan Träng Ch©uS Dung Thµnh H»ngTo¸n Thi YÕnNN HångV HiÒnT

1 L.Anh HµT Dòng§ Hiªn Mai Phóc H­¬ngA LiªnH Träng Dung HµNN Thu Th¸i HiÒn§ Giao ThuûT HµH

2 HiÒn§ YÕnNN Thu ChÊn Mai Phóc HµT Dòng§ Träng HµNN Dung H­¬ngA Th¸i V_Anh Giao L.Anh ThuûGD
Thø 6

3 ThuûT L.Anh HïngL HµT LiªnH ChÊn Giao ThuûGD Ch©uS Nhung HïngT H¹nhL Vinh Mü YÕnNN Hiªn H­¬ngA

4 ThuûT HïngL Vinh YÕnNN H­¬ngB HiÒn§ Giao TuyÕtL Nhung Träng Phóc Ch©uS ThuËn ChÊn Dòng§ HïngT Nghiªm

5 HïngL HiÒn§ HïngT HµT Nhung H­¬ngB TuyÕtL Mü YÕnNN Träng Ch©uS ThuËn LiªnH HµNN V_Anh H­¬ngA Dung

1 Mü HïngT Vinh T×nh Th¹ch H­¬ngB TuyÕtL Dòng§ YÕnNN ChÊn Hoan Ph­îng H¹nhL Thµnh Giao HångV HiÒnT

2 Giao YÕnNN Thu Dòng§ ChÊn T×nh Mü Vinh Ph­îng V©nH Hoan H¹nhL HïngT Thµnh ThuËn H­¬ngA HiÒnT
Thø 7

3 H­¬ngA HiÒnS H­¬ngV HångV H­¬ngB Th¹ch ThuûGD TuyÕtL ChÊn HïngT V©nH Thµnh Ph­îng ThuËn YÕnNN H¹nhL HuyÒnB

4 HïngT ThuûGD H­¬ngV HångV T×nh Th¹ch Giao Hoan V©nH Ph­îng ThuËn Thµnh Vinh H¹nhL Dòng§ ChÊn H­¬ngA

5
b_hbt

10A2 10A3 10A4 10A5 10A6


V©nT Vinh HµNN H­¬ngV H¹nhL

HµL ThuûGD HiÒnS HiÕuS Thu

V©nT Vinh Thu Hoan HiÕuS

Vinh V©nT HµNN HµL H­¬ngA

HµH V©nT HµL YÕnNN H¹nhL

TrangV V©nT Th¸i Hoan Th¹ch

Ph­îng Thu Th¸i Hoan H¹nhL

HuyÒnB Nghiªm V©nT LiªnH TrangV

V©nT Dung Thu HuyÒnA TrangV

V©nT HuyÒnA HµNN Nghiªm Hµ§

V©nT Dung HµL LiªnH Nghiªm

HµH Th¸i V©nT HµL Th¹ch

HµL Ph­îng Nghiªm Hoan Th¹ch

TrangV Thu Ph­îng H­¬ngV HuyÒnA

TrangV HiÒnS HuyÒnA Khuª Th¹ch

HiÒnS V©nT Khuª Ph­îng TrangV

Ch©uS Vinh V©nT YÕnNN Thu

V©nT Vinh HµNN H­¬ngV H¹nhL

Vinh HuyÒnA V©nT ThuûGD HiÕuS

HµH Vinh V©nT LiªnH H¹nhL

V©nT Thu HµL HiÕuS HuyÒnA

HµL Dung HµNN HuyÒnA H­¬ngA

Nghiªm V©nT HuyÒnA HµL ThuûGD

ThuûGD HiÒnS Th¸i H­¬ngV H­¬ngA

HiÒnS Th¸i ThuûGD H­¬ngV Th¹ch

Vinh Th¸i Thu Hoan Khuª

HuyÒnB Khuª HiÒnS YÕnNN Thu


ca chiÒu***Thêi kho¸ biÓu häc kú II- 2008 -2009 ¸p dông tõ 12./ o1 /2009***- http://oxyz.info/tkb_hbt

11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11 11A12 11A13 11A14 10A7 10A8 10A9 10A10
1 HiÖp Lª Hoa HiÕuS ChiÕn D©n H¶oV Hîp V©nV ThuÇn T­êng Hoµ Th¾m HuÖ TuyÕtL H¹nhNN TÊn HuÖV

2 H¶oV Lª T­êng Hiªn D©n ChiÕn HuÖ Hîp V©nV Th¾m LiªnT Hµ§ Ch­¬ng Hoa ThuËn Tó TÊn HuÖV
Thø 2

3 Hoa T×nh Ch­¬ng YÕnH Nhung Yªn§ ThuÇn Quúnh HiÖp L.Anh HµH HiÕuS Hoµ LiªnT H»ngNN V©nH TuyÕtL ThuËn

4 Hiªn YªnH T×nh H¹nhNN Quúnh YÕnH HµH Nhung HuÖ Hoµ Hoa L.Anh NghÜa Mü Tó Long V©nH H­¬ngB

5 YªnH Hiªn T×nh YÕnH Quúnh ThuÇn H¶oV Nhung Lª L.Anh HµH Mü Ch­¬ng LiªnT TuyÕtL Tó V©nH HuÖ

1 HiÕuS H¶oV Ch­¬ng Phi D©n HuÖ ChiÕn HµH Lª Th¾m LiªnT T­êng Hoa Nhung YªnH H¹nhNN HuyÒnSö Hîp

2 YªnH Lª Ch­¬ng T­êng D©n ChiÕn HuÖ Phi Hµ§ Th¾m LiªnT HiÖp Nhung H»ngNN Long HuÖV H¹nhNN Hîp
Thø 3

3 Loan HiÖp H¹nhNN Lª Phi ChiÕn H¶oV Hîp Hoµ HµL HµH Hoa Lam LiªnT Long HuÖV Yªn§ Nghiªm

4 Hîp §Þnh HiÕuS Yªn§ Quúnh D©n Hµ§ HuÖ Hoa Hoµ HiÖp LiªnT Ch­¬ng Th¾m HuÖV HuyÒnSö H»ngTin YªnH

5 HiÖp HiÕuS YªnH Loan HuÖ §Þnh Hoa Hoµ H»ngTin Ch­¬ng HµL DuyªnL Quúnh Th¾m HuÖV Long TÊn Yªn§

1 §Þnh T×nh YªnH Lª Phi ThuÇn ChiÕn Quúnh HiÖp Th¾m LiªnT T­êng Lam HuyÒnA H»ngNN Tó TuyÕtL H­¬ngB

2 Phi Lª §Þnh H¹nhNN ChiÕn Hoa HuÖ Hîp Lam HuyÒnA HiÖp T­êng Quúnh Th¾m TuyÕtL Long Thi Loan
Thø 4

3 Hîp YªnH T×nh §Þnh YÕnH ChiÕn ThuÇn HuÖ Lª Hoa HuyÒnA LiªnT Th¾m Lam Long Loan Tó Thi

4
5

1 Phi Hoa Ch­¬ng YÕnH §Þnh HuÖ Nhung V©nV Lª HµL HµH HuyÒnA NghÜa Hµ§ Thi HuÖV V©nH Loan

2 §Þnh Lª Ch­¬ng Loan HuÖ Phi HµH V©nV Nhung L.Anh HµL LiªnT Hµ§ Lam Tó Thi HuÖV Nghiªm
Thø 5

3 YªnH T×nh Hiªn Lª Quúnh Nhung H¶oV HµH V©nV HiÕuS Hoµ LiªnT HuyÒnA HuÖ TuyÕtL Loan Tó HuÖV

4 Yªn§ Hiªn T×nh Hoa Mü ThuÇn H¶oV Quúnh HuÖ Ch­¬ng HuyÒnA L.Anh Hoµ LiªnT YªnH V©nH TuyÕtL H­¬ngB

5 YªnH Hiªn T×nh YÕnH Quúnh ThuÇn H¶oV Nhung Lª L.Anh HµH Mü Ch­¬ng LiªnT TuyÕtL Tó V©nH HuÖ

1 HiÖp H¶oV Yªn§ Lª Quúnh Khuª ChiÕn Phi Lam HuyÒnA T­êng L.Anh NghÜa LiªnT H»ngTin Tó H¹nhNN H­¬ngB

2 Loan H¶oV H¹nhNN Lª YÕnH D©n ChiÕn Quúnh HiÖp L.Anh T­êng HuyÒnA Lam LiªnT Yªn§ H»ngTin Tó Khuª
Thø 6

3 H¶oV Phi T­êng H¹nhNN ChiÕn D©n §Þnh V©nV Lª ThuÇn HiÕuS LiªnT Quúnh Hoµ Tó Yªn§ H»ngTin Hîp

4 H¶oV §Þnh T­êng YÕnH Hoa ThuÇn Phi V©nV Lª Khuª Hoµ HiÖp Ch­¬ng HuyÒnA Long Loan TÊn Hîp

5 Hîp HiÖp Phi §Þnh D©n YÕnH ThuÇn Hoa V©nV Ch­¬ng LiªnT DuyªnL HuyÒnA Lam Long H¹nhNN TÊn H»ngTin

1 Hîp HiÖp §Þnh Phi Yªn§ ThuÇn ChiÕn Khuª HuÖ Ch­¬ng Hµ§ T­êng Th¾m Hoµ H»ngNN H»ngTin HuÖV YªnH

2 Hîp YªnH Phi Loan HuÖ ChiÕn ThuÇn Hoµ Khuª Ch­¬ng T­êng DuyªnL Th¾m H»ngNN ThuËn HuyÒnSö HuÖV H»ngTin
Thø 7

3 Loan Yªn§ YªnH T­êng §Þnh HuÖ Phi Hµ§ Hoµ HµL HiÖp Mü Ch­¬ng Th¾m HuÖV Long H¹nhNN ThuËn

4 YªnH Phi H¹nhNN T­êng ChiÕn §Þnh Khuª Hîp HiÖp ThuÇn HµL Hoµ Ch­¬ng HuÖ H»ngTin Long HuyÒnSö HuÖV

5 ChiÕn Phi §Þnh HuÖ H»ngTin Hµ§ Mü HiÖp Khuª H»ngNN Hîp
bt

10A11 10A12 10A13 10A14


ThuËn Hµ§ H»ngNN DungV

Khuª DungV Long TuyÕtL

H¹nhNN H­¬ngB Long TÊn

Yªn§ HiÕuS DungV ThuÇn

Yªn§ H­¬ngB HiÕuS ThuËn

HuyÒnB DungV H»ngNN Hµ§

Loan DungV Lam TÊn

Ngäc HuyÒnB HiÕuS TÊn

Ngäc Nghiªm DuyªnL DungV

H¹nhNN Ngäc Nghiªm Lam

H¹nhNN Ngäc Hoa HuyÒnB

YÕnH Ngäc H»ngNN ThuÇn

Ngäc H­¬ngB HuyÒnB TuyÕtL

DungV Khuª Lam Nghiªm

DungV YÕnH Khuª ThuÇn

Nghiªm H­¬ngB DungV Hoa

YÕnH HiÕuS DungV ThuËn

Yªn§ H­¬ngB HiÕuS ThuËn

DungV YÕnH Nghiªm TÊn

DungV H­¬ngB Long TÊn

ThuûGD Loan Long Nghiªm

Nghiªm ThuûGD DungV Lam

Loan Nghiªm HiÕuS Khuª

ThuËn Ngäc DuyªnL DungV

HuyÒnB Ngäc Hµ§ DungV

Ngäc DungV HuyÒnB ThuÇn

Ngäc HuyÒnB H»ngNN ThuËn

H¹nhNN Loan Long HuyÒnB


Tr­êng Hai Bµ Tr­ng
Häc kú 1
N¨m häc 2008-2009

Líp 12A1
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Toan Hoc Vat Ly Lich Su Hoa Hoc
2 Van Hoc Dia Ly Van Hoc Toan Hoc Dia Ly
3 Anh Van GDCD Van Hoc Toan Hoc Toan Hoc
4 Vat Ly Hoa Hoc Anh Van Toan Hoc
5 Hoa Hoc Cong Nghe Sinh Hoat Vat Ly

Líp 12A2
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Toan Hoc Toan Hoc Dia Ly Toan Hoc
2 Vat Ly Toan Hoc Van Hoc Toan Hoc Anh Van
3 Hoa Hoc Sinh Vat Vat Ly Van Hoc Hoa Hoc
4 Cong Nghe Anh Van Van Hoc Vat Ly
5 Van Hoc Hoa Hoc Sinh Hoat Dia Ly

Líp 12A3
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Toan Hoc Anh Van Toan Hoc Dia Ly
2 Van Hoc Cong Nghe Vat Ly Toan Hoc Hoa Hoc
3 Toan Hoc Sinh Vat Lich Su GDCD Vat Ly
4 Toan Hoc Dia Ly Van Hoc Anh Van
5 Vat Ly Hoa Hoc Sinh Hoat Tin Hoc
Líp 12A4
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Anh Van Tin Hoc Anh Van Sinh Vat
2 Van Hoc GDCD Van Hoc Hoa Hoc Cong Nghe
3 Lich Su Toan Hoc Vat Ly Toan Hoc Toan Hoc
4 Anh Van Vat Ly Toan Hoc Anh Van
5 Hoa Hoc Dia Ly Sinh Hoat Toan Hoc

Líp 12A5
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Dia Ly Vat Ly Toan Hoc Van Hoc
2 Van Hoc Sinh Vat Anh Van Hoa Hoc Van Hoc
3 Toan Hoc Vat Ly Tin Hoc Van Hoc Hoa Hoc
4 Toan Hoc GDCD Dia Ly Anh Van
5 Anh Van Toan Hoc Sinh Hoat Lich Su

Líp 12A6
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Hoa Hoc Anh Van Hoa Hoc Van Hoc
2 Lich Su Sinh Vat Vat Ly Van Hoc Van Hoc
3 Anh Van Toan Hoc Van Hoc Dia Ly Cong Nghe
4 Tin Hoc Toan Hoc GDCD Dia Ly
5 Toan Hoc Vat Ly Sinh Hoat Anh Van

Líp 12A7
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Sinh Vat Anh Van Hoa Hoc Anh Van
2 Tin Hoc Dia Ly Toan Hoc Dia Ly Toan Hoc
3 Hoa Hoc Vat Ly Hoa Hoc Anh Van Van Hoc
4 Toan Hoc Cong Nghe Lich Su Van Hoc
5 Toan Hoc Toan Hoc Sinh Hoat Vat Ly

Líp 12A8
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Tin Hoc Van Hoc Cong Nghe Hoa Hoc
2 Hoa Hoc Sinh Vat Van Hoc Anh Van Dia Ly
3 Lich Su Toan Hoc Anh Van Toan Hoc GDCD
4 Toan Hoc Vat Ly Toan Hoc Vat Ly
5 Van Hoc Hoa Hoc Sinh Hoat Sinh Vat

Líp 12A9
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Vat Ly Dia Ly Van Hoc Toan Hoc
2 Vat Ly Tin Hoc Hoa Hoc Van Hoc Toan Hoc
3 Toan Hoc Anh Van Toan Hoc Hoa Hoc Sinh Vat
4 Sinh Vat Van Hoc Vat Ly Lich Su
5 GDCD Toan Hoc Sinh Hoat Anh Van

Líp 12A10
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Van Hoc Hoa Hoc Hoa Hoc Vat Ly
2 GDCD Van Hoc Toan Hoc Anh Van Anh Van
3 Van Hoc Sinh Vat Vat Ly Sinh Vat Lich Su
4 Vat Ly Toan Hoc Toan Hoc Toan Hoc
5 Anh Van Dia Ly Sinh Hoat Toan Hoc

Líp 12A11
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Dia Ly Toan Hoc Toan Hoc Anh Van
2 Van Hoc Vat Ly Dia Ly Vat Ly Vat Ly
3 Van Hoc Cong Nghe Hoa Hoc Anh Van Tin Hoc
4 GDCD Anh Van Hoa Hoc Van Hoc
5 Sinh Vat Toan Hoc Sinh Hoat Sinh Vat

Líp 12A12
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Toan Hoc GDCD Vat Ly Hoa Hoc
2 Dia Ly Toan Hoc Anh Van Anh Van Anh Van
3 Van Hoc Van Hoc Van Hoc Hoa Hoc Vat Ly
4 Hoa Hoc Van Hoc Toan Hoc Sinh Vat
5 Cong Nghe Tin Hoc Sinh Hoat Lich Su

Líp 12A13
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Toan Hoc Van Hoc Toan Hoc Van Hoc
2 Van Hoc Toan Hoc Hoa Hoc Toan Hoc Van Hoc
3 Dia Ly Vat Ly Toan Hoc GDCD Anh Van
4 Vat Ly Hoa Hoc Cong Nghe Lich Su
5 Anh Van Sinh Vat Sinh Hoat Hoa Hoc

Líp 12A14
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Vat Ly Hoa Hoc Anh Van Dia Ly
2 Dia Ly Van Hoc GDCD Van Hoc Hoa Hoc
3 Toan Hoc Anh Van Van Hoc Van Hoc Sinh Vat
4 Hoa Hoc Toan Hoc Vat Ly Cong Nghe
5 Tin Hoc Toan Hoc Sinh Hoat Anh Van

Líp 12A15
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Vat Ly Toan Hoc Vat Ly Van Hoc
2 Vat Ly Anh Van Toan Hoc Anh Van Van Hoc
3 Van Hoc Hoa Hoc GDCD Cong Nghe Anh Van
4 Toan Hoc Tin Hoc Toan Hoc Dia Ly
5 Toan Hoc Sinh Vat Sinh Hoat Hoa Hoc

Líp 12A16
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Dia Ly Van Hoc Dia Ly Toan Hoc
2 Vat Ly Toan Hoc Lich Su GDCD Hoa Hoc
3 Toan Hoc Toan Hoc Anh Van Vat Ly Sinh Vat
4 Hoa Hoc Van Hoc Toan Hoc Tin Hoc
5 Anh Van Van Hoc Sinh Hoat Anh Van

Líp 10A1
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Tin Hoc Lich Su Anh Van Hoa Hoc
2 Sinh Vat Toan Hoc Vat Ly Van Hoc GDCD
3 Van Hoc Toan Hoc Hoa Hoc Van Hoc Anh Van
4 Hoa Hoc Dia Ly Toan Hoc Cong Nghe
5 Lich Su Vat Ly Sinh Hoat Vat Ly

Líp 10A2
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Van Hoc Toan Hoc Van Hoc Anh Van
2 Vat Ly Dia Ly Hoa Hoc Van Hoc Hoa Hoc
3 Toan Hoc Tin Hoc Vat Ly Lich Su Toan Hoc
4 Anh Van Toan Hoc Sinh Vat Vat Ly
5 Hoa Hoc Toan Hoc Sinh Hoat Cong Nghe

Líp 10A3
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Toan Hoc Vat Ly Hoa Hoc Tin Hoc
2 GDCD Hoa Hoc Van Hoc Lich Su Anh Van
3 Anh Van Cong Nghe Dia Ly Toan Hoc Hoa Hoc
4 Toan Hoc Vat Ly Anh Van Vat Ly
5 Toan Hoc Tin Hoc Sinh Hoat Toan Hoc

Líp 10A4
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Van Hoc Vat Ly Dia Ly Toan Hoc
2 Lich Su Van Hoc Toan Hoc Tin Hoc Toan Hoc
3 Hoa Hoc Toan Hoc Cong Nghe Sinh Vat Vat Ly
4 Anh Van Hoa Hoc Toan Hoc Anh Van
5 Vat Ly Anh Van Sinh Hoat Tin Hoc
Líp 10A5
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Toan Hoc Hoa Hoc Van Hoc GDCD
2 Lich Su Toan Hoc Vat Ly Sinh Vat Hoa Hoc
3 Toan Hoc Hoa Hoc Toan Hoc Dia Ly Lich Su
4 Vat Ly Tin Hoc Anh Van Tin Hoc
5 Anh Van Cong Nghe Sinh Hoat Vat Ly

Líp 10A6
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Sinh Hoat Toan Hoc Cong Nghe Tin Hoc Lich Su
2 Hoa Hoc Vat Ly Toan Hoc Toan Hoc Vat Ly
3 Lich Su Van Hoc Toan Hoc Van Hoc Tin Hoc
4 Anh Van Van Hoc Hoa Hoc Anh Van
5 Vat Ly Dia Ly Sinh Hoat GDCD

Líp 11A1
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Anh Van Lich Su Cong Nghe Tin Hoc Anh Van
2 Van Hoc Hoa Hoc Tin Hoc Cong Nghe Vat Ly
3 GDCD Vat Ly Toan Hoc Hoa Hoc Van Hoc
4 Sinh Vat Toan Hoc Dia Ly Van Hoc
5 Sinh Hoat Anh Van Sinh Hoat Toan Hoc

Líp 11A2
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Toan Hoc Van Hoc Vat Ly GDCD Van Hoc
2 Toan Hoc Toan Hoc Toan Hoc Toan Hoc Van Hoc
3 Vat Ly Anh Van Hoa Hoc Vat Ly Tin Hoc
4 Hoa Hoc Cong Nghe Sinh Vat Cong Nghe
5 Sinh Hoat Lich Su Sinh Hoat Anh Van

Líp 11A3
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 GDCD Toan Hoc Hoa Hoc Toan Hoc Dia Ly
2 Van Hoc Toan Hoc Cong Nghe Toan Hoc Anh Van
3 Toan Hoc Anh Van Vat Ly Sinh Vat Van Hoc
4 Vat Ly Lich Su Vat Ly Van Hoc
5 Sinh Hoat Hoa Hoc Sinh Hoat Tin Hoc

Líp 11A4
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Lich Su Tin Hoc Toan Hoc Hoa Hoc Toan Hoc
2 Sinh Vat Van Hoc Anh Van Vat Ly Toan Hoc
3 Hoa Hoc Toan Hoc Cong Nghe Toan Hoc Anh Van
4 Anh Van Dia Ly GDCD Hoa Hoc
5 Sinh Hoat Vat Ly Sinh Hoat Cong Nghe

Líp 11A5
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Toan Hoc Van Hoc Tin Hoc Cong Nghe Anh Van
2 Van Hoc Van Hoc Toan Hoc Vat Ly Hoa Hoc
3 Lich Su Tin Hoc Hoa Hoc Anh Van Toan Hoc
4 Anh Van Anh Van Sinh Vat GDCD
5 Sinh Hoat Vat Ly Sinh Hoat Van Hoc

Líp 11A6
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Van Hoc Vat Ly Anh Van Vat Ly Sinh Vat
2 Toan Hoc Toan Hoc GDCD Tin Hoc Van Hoc
3 Dia Ly Toan Hoc Toan Hoc Lich Su Van Hoc
4 Hoa Hoc Van Hoc Anh Van Anh Van
5 Sinh Hoat Cong Nghe Sinh Hoat Hoa Hoc

Líp 11A7
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Van Hoc Toan Hoc Toan Hoc Lich Su Toan Hoc
2 Vat Ly Vat Ly Vat Ly Hoa Hoc Toan Hoc
3 Anh Van Van Hoc Anh Van Van Hoc Cong Nghe
4 Hoa Hoc Dia Ly Van Hoc Tin Hoc
5 Sinh Hoat GDCD Sinh Hoat Anh Van

Líp 11A8
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Toan Hoc Hoa Hoc Anh Van Van Hoc Tin Hoc
2 Toan Hoc Tin Hoc Toan Hoc Van Hoc Anh Van
3 Anh Van Toan Hoc Vat Ly Hoa Hoc Van Hoc
4 Lich Su Vat Ly Anh Van Van Hoc
5 Sinh Hoat Cong Nghe Sinh Hoat GDCD

Líp 11A9
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Van Hoc Toan Hoc Anh Van Toan Hoc Hoa Hoc
2 Van Hoc Dia Ly Hoa Hoc Lich Su Anh Van
3 Anh Van Cong Nghe Toan Hoc Van Hoc Toan Hoc
4 Vat Ly GDCD Vat Ly Toan Hoc
5 Sinh Hoat Tin Hoc Sinh Hoat Van Hoc

Líp 11A10
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Anh Van Van Hoc Van Hoc Vat Ly Tin Hoc
2 Van Hoc Van Hoc Tin Hoc Hoa Hoc Hoa Hoc
3 Hoa Hoc Vat Ly GDCD Lich Su Anh Van
4 Cong Nghe Cong Nghe Toan Hoc Sinh Vat
5 Sinh Hoat Toan Hoc Sinh Hoat Toan Hoc

Líp 11A11
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Van Hoc Toan Hoc Toan Hoc Hoa Hoc Van Hoc
2 Toan Hoc Toan Hoc Anh Van Vat Ly Van Hoc
3 Hoa Hoc Hoa Hoc Tin Hoc Cong Nghe Lich Su
4 GDCD Anh Van Tin Hoc Cong Nghe
5 Sinh Hoat Vat Ly Sinh Hoat Toan Hoc

Líp 11A12
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Cong Nghe Van Hoc Van Hoc Tin Hoc Hoa Hoc
2 Dia Ly Anh Van Van Hoc Toan Hoc Tin Hoc
3 Lich Su GDCD Toan Hoc Toan Hoc Toan Hoc
4 Hoa Hoc Toan Hoc Hoa Hoc Anh Van
5 Sinh Hoat Vat Ly Sinh Hoat Vat Ly

Líp 11A13
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Van Hoc GDCD Hoa Hoc Vat Ly Vat Ly
2 Toan Hoc Lich Su Anh Van Dia Ly Hoa Hoc
3 Cong Nghe Hoa Hoc Van Hoc Tin Hoc Anh Van
4 Vat Ly Toan Hoc Cong Nghe Toan Hoc
5 Sinh Hoat Anh Van Sinh Hoat Tin Hoc

Líp 11A14
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Vat Ly Lich Su Tin Hoc Dia Ly Toan Hoc
2 GDCD Anh Van Van Hoc Hoa Hoc Toan Hoc
3 Toan Hoc Toan Hoc Hoa Hoc Vat Ly Cong Nghe
4 Sinh Vat Van Hoc Toan Hoc Tin Hoc
5 Sinh Hoat Van Hoc Sinh Hoat Hoa Hoc

Líp 10A7
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Vat Ly Hoa Hoc Anh Van GDCD Tin Hoc
2 Lich Su Toan Hoc Vat Ly Cong Nghe Dia Ly
3 Anh Van Toan Hoc Toan Hoc Vat Ly Cong Nghe
4 Sinh Vat Van Hoc Hoa Hoc Toan Hoc
5 Sinh Hoat Van Hoc Sinh Hoat Toan Hoc
Líp 10A8
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Anh Van Anh Van Cong Nghe Van Hoc Cong Nghe
2 Sinh Vat Van Hoc Toan Hoc GDCD Tin Hoc
3 Hoa Hoc Van Hoc Vat Ly Vat Ly Dia Ly
4 Toan Hoc Lich Su Hoa Hoc Vat Ly
5 Sinh Hoat Toan Hoc Sinh Hoat Anh Van

Líp 10A9
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Toan Hoc Lich Su Vat Ly Hoa Hoc Anh Van
2 Toan Hoc Anh Van GDCD Van Hoc Cong Nghe
3 Vat Ly Dia Ly Cong Nghe Sinh Vat Tin Hoc
4 Hoa Hoc Tin Hoc Vat Ly Toan Hoc
5 Sinh Hoat Toan Hoc Sinh Hoat Toan Hoc

Líp 10A10
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Van Hoc Toan Hoc Anh Van Vat Ly Anh Van
2 Van Hoc Toan Hoc Vat Ly Cong Nghe Sinh Vat
3 Lich Su Cong Nghe GDCD Van Hoc Toan Hoc
4 Anh Van Hoa Hoc Anh Van Toan Hoc
5 Sinh Hoat Dia Ly Sinh Hoat Tin Hoc

Líp 10A11
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Lich Su Tin Hoc Anh Van Van Hoc Van Hoc
2 Sinh Vat Vat Ly Hoa Hoc Van Hoc Van Hoc
3 Anh Van Toan Hoc Toan Hoc Cong Nghe GDCD
4 Dia Ly Toan Hoc Hoa Hoc Cong Nghe
5 Sinh Hoat Anh Van Sinh Hoat Vat Ly

Líp 10A12
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Dia Ly Van Hoc Toan Hoc Sinh Vat Hoa Hoc
2 Van Hoc Van Hoc Toan Hoc Hoa Hoc Anh Van
3 Anh Van Tin Hoc Anh Van Anh Van Vat Ly
4 Lich Su Cong Nghe Lich Su GDCD
5 Sinh Hoat Toan Hoc Sinh Hoat Cong Nghe

Líp 10A13
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Anh Van Anh Van GDCD Hoa Hoc Cong Nghe
2 Toan Hoc Hoa Hoc Anh Van Sinh Vat Toan Hoc
3 Toan Hoc Lich Su Tin Hoc Van Hoc Toan Hoc
4 Van Hoc Vat Ly Van Hoc Van Hoc
5 Sinh Hoat Cong Nghe Sinh Hoat Lich Su

Líp 10A14
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6
1 Van Hoc Dia Ly Tin Hoc Cong Nghe Toan Hoc
2 Vat Ly Toan Hoc Anh Van Anh Van Toan Hoc
3 Toan Hoc Toan Hoc Vat Ly GDCD Cong Nghe
4 Anh Van Van Hoc Lich Su Hoa Hoc
5 Sinh Hoat Hoa Hoc Sinh Hoat Sinh Vat
Thø 7
Sinh Vat
Van Hoc
Anh Van
Tin Hoc

Thø 7
Tin Hoc
Anh Van
Lich Su
GDCD

Thø 7
Anh Van
Hoa Hoc
Van Hoc
Van Hoc
Thø 7
Vat Ly
Dia Ly
Van Hoc
Van Hoc

Thø 7
Toan Hoc
Cong Nghe
Anh Van
Vat Ly

Thø 7
Anh Van
Vat Ly
Toan Hoc
Toan Hoc

Thø 7
Vat Ly
Sinh Vat
GDCD
Van Hoc

Thø 7
Dia Ly
Anh Van
Vat Ly
Toan Hoc

Thø 7
Anh Van
Dia Ly
Cong Nghe
Hoa Hoc

Thø 7
Cong Nghe
Hoa Hoc
Tin Hoc
Dia Ly
Thø 7
Toan Hoc
Toan Hoc
Hoa Hoc
Lich Su

Thø 7
Dia Ly
Vat Ly
Toan Hoc
Toan Hoc

Thø 7
Vat Ly
Tin Hoc
Dia Ly
Anh Van
Thø 7
Toan Hoc
Toan Hoc
Lich Su
Vat Ly

Thø 7
Van Hoc
Lich Su
Anh Van
Dia Ly

Thø 7
Van Hoc
Anh Van
Vat Ly
Cong Nghe

Thø 7
Toan Hoc
Toan Hoc
Tin Hoc
Anh Van

Thø 7
GDCD
Lich Su
Anh Van
Tin Hoc

Thø 7
Lich Su
Van Hoc
Van Hoc
Sinh Vat

Thø 7
Van Hoc
GDCD
Hoa Hoc
Lich Su
Thø 7
Van Hoc
Van Hoc
Toan Hoc
Anh Van

Thø 7
Anh Van
Toan Hoc
Sinh Vat
Hoa Hoc

Thø 7
Toan Hoc
Toan Hoc
Vat Ly
Hoa Hoc

Thø 7
Anh Van
Hoa Hoc
Dia Ly
Tin Hoc

Thø 7
Cong Nghe
Tin Hoc
Hoa Hoc
Anh Van

Thø 7
Tin Hoc
Vat Ly
Van Hoc
Van Hoc

Thø 7
Dia Ly
Vat Ly
Cong Nghe
Toan Hoc
Toan Hoc

Thø 7
Anh Van
Toan Hoc
Vat Ly
Cong Nghe
Tin Hoc

Thø 7
Toan Hoc
Anh Van
Tin Hoc
Sinh Vat
Cong Nghe

Thø 7
Sinh Vat
Cong Nghe
Dia Ly
Toan Hoc
Vat Ly
Thø 7
Vat Ly
Sinh Vat
Cong Nghe
Anh Van
Tin Hoc

Thø 7
Toan Hoc
Toan Hoc
Vat Ly
Anh Van
Dia Ly

Thø 7
Dia Ly
Van Hoc
Anh Van
Vat Ly
Sinh Vat

Thø 7
Van Hoc
Vat Ly
Sinh Vat
Cong Nghe
Anh Van

Thø 7
Van Hoc
Van Hoc
Toan Hoc
Toan Hoc
Sinh Vat

Thø 7
Cong Nghe
Anh Van
Van Hoc
Vat Ly
Anh Van

Thø 7
Anh Van
Lich Su
Van Hoc
Tin Hoc
Thø 7
Tin Hoc
Lich Su
Toan Hoc
Toan Hoc

Thø 7
Van Hoc
Van Hoc
Anh Van
Lich Su

Thø 7
Hoa Hoc
Tin Hoc
Lich Su
Van Hoc
Toan Hoc

Thø 7
Lich Su
Tin Hoc
Toan Hoc
Toan Hoc
Anh Van

Thø 7
Toan Hoc
Toan Hoc
Van Hoc
Tin Hoc
Vat Ly

Thø 7
Vat Ly
Dia Ly
Tin Hoc
Anh Van
Toan Hoc

Thø 7
Van Hoc
Van Hoc
Anh Van
Lich Su
Tin Hoc
Tr­êng Hai Bµ Tr­ng
Häc kú 1
N¨m häc2008-2009

Gi¸o viªn NguyÔn Thu Thuû


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A1 12A1 12A16
2 HOP 12A16 12A1
3 12A16 12A16 12A1 12A1
4 12A16 12A1
5 12A1
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4 HOP
5

Gi¸o viªn PhÝ Ngäc Hµ


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A7 12A2 12A2 12A2
2 HOP 12A2 12A7 12A2 12A7
3 12A4 12A4 12A4
4 12A7 12A4
5 12A7 12A7 12A7 12A4
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4 HOP
5
Gi¸o viªn Ng« V¨n TÊn
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A9 10A14
2 10A9 10A14 10A14
3 10A14 10A14
4 HOP 10A9
5 10A9 10A9

Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ H»ng


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A13 12A13 12A15 12A13
2 HOP 12A13 12A15 12A13
3 12A13
4 12A15 12A15
5 12A15 12A13
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4 HOP
5

Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Thµnh


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A12 12A12 12A14
2 HOP 12A12 12A14
3 12A14 12A12
4 12A14 12A12 12A12
5 12A14 12A12
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4 HOP
5

Gi¸o viªn NguyÔn ®×nh Ngäc


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A12 10A12
2 10A12 10A12
3 10A11 10A11 10A11
4 HOP 10A11 10A11
5 10A12

Gi¸o viªn Phïng Ngäc Th¹ch


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A6 12A5 12A5
2 HOP 10A6 10A6 10A6
3 12A5 12A6 10A6 12A6
4 12A5 12A6 12A6
5 12A6 12A5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4 HOP
5

Gi¸o viªn NguyÔn H¶i V©n


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A2 10A3 10A2 10A4
2 HOP 10A4 10A4
3 10A2 10A4 10A3 10A2
4 10A3 10A2 10A4
5 10A3 10A2 10A2 10A3
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4 HOP
5

Gi¸o viªn §ç Phi Long


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 10A13 10A7 10A8 10A13
3 10A13 10A7 10A7 10A13 10A8
4 10A8 10A7 10A8
5 10A8 10A7 10A13

Gi¸o viªn NguyÔn Xu©n ChiÕn


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A5 11A7 11A7 11A7 11A7
2 11A6 11A6 11A5 11A7 11A6
3 11A6 11A6 11A5
4 HOP 11A5
5 11A5

Gi¸o viªn D­¬ng TrÝ Ch­¬ng


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A3 11A3 11A10
2 11A13 11A3 11A3 11A10
3 11A3 11A13
4 HOP 11A13 11A10 11A13 11A13
5 11A13 11A10 11A13 11A10

Gi¸o viªn NguyÔn V¨n Träng


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A9 12A9
2 HOP 12A10 12A9
3 12A9 12A9
4 12A10 12A10 12A10
5 12A9 12A9 12A10
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4 HOP
5

Gi¸o viªn §ç T¸ Hîp


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A8 10A10 11A1
2 11A8 10A10 11A8 11A1
3 11A8 11A1 10A10
4 HOP 11A1 10A10 11A8
5 11A1 10A10

Gi¸o viªn Vò ThÞ Anh Lª


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A2 11A9 11A4 11A9 11A4
2 11A2 11A2 11A2 11A2 11A4
3 11A4 11A9 11A4 11A9
4 HOP 11A9
5 11A9 11A9

Gi¸o viªn Lª ThÞ Ngäc Hoan


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A8 10A5 12A11 12A11 12A11
2 HOP 10A5 12A11
3 10A5 12A8 10A5 12A8 10A5
4 12A8 12A8 12A8
5 12A11 12A8
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4 HOP
5

Gi¸o viªn NguyÔn Lª Liªn


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A11 11A11 11A14
2 11A11 11A11 11A12 11A14
3 11A14 11A14 11A12 11A12 11A12
4 HOP 11A12 11A14
5 11A14 11A14 11A11

Gi¸o viªn Phan Thu HiÒn


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A1 12A3 12A3 10A1
2 HOP 10A1 12A3 10A1
3 12A3 10A1
4 12A3 10A1
5 10A1
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4 HOP
5

Gi¸o viªn NguyÔn Träng Hïng


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A1
2 12A2 12A3
3 HOP 12A2 12A3
4 12A1 12A2
5 12A3 12A1
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4
5

Gi¸o viªn §ç Thanh T×nh


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A5 12A4
2 12A6 12A6
3 HOP 12A5 12A4
4 12A4 12A5
5 12A6
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A2
2
3 11A2 11A3 11A2
4 11A3 11A3
5 11A3 11A3

Gi¸o viªn Phïng Thanh Hµ


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A4
2 10A2 10A5
3 HOP 10A2 10A4
4 10A5 10A2
5 10A4 10A5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A10
2 11A11
3 11A10 11A10
4 11A11
5 11A11

Gi¸o viªn TrÇn Träng NghÜa


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A15 12A15
2 12A15
3 HOP
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A13 11A13
2
3
4 11A13
5

Gi¸o viªn §Æng ¸nh TuyÕt


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A7
2
3 HOP 12A7 12A8
4 12A8 12A8
5 12A7
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A7 10A9
2 10A14 10A7
3 10A9 10A14 10A7
4 10A9
5 10A7 10A7
Gi¸o viªn §ç NghÜa Dung
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A11 12A9 10A3 12A10
2 12A9 12A11 10A1 12A11 12A11
3 HOP 12A10
4 12A10 10A3 12A9 10A3
5 10A1 12A11 10A1
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4
5

Gi¸o viªn L­u Minh HuÖ


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 HOP
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A14 11A6 11A6 11A9
2 11A7 11A7 11A7 11A5 11A5
3 11A8 11A14 11A6
4 11A9 11A8 11A9 11A14
5 10A10 11A5 10A10 11A8

Gi¸o viªn Vò ThÞ Loan


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 HOP
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A10
2 10A11 10A10 11A4 11A1 11A4
3 11A1 10A8 10A8 10A12 11A1
4 10A8
5 11A4 10A11 10A12

Gi¸o viªn NguyÔn Huy ChÊn


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A8 12A10
2 12A3 12A4 12A5
3 HOP 12A11 12A15 12A6 12A9
4 12A2 12A7 12A13 12A14 12A16
5 12A12 12A1
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4
5

Gi¸o viªn NguyÔn M¹nh Hoµ


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 HOP
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A12 11A14
2 11A8
3 11A13 11A9 11A11 11A14 11A9
4 11A10 11A10 11A13 11A11 11A12
5 11A8

Gi¸o viªn Phïng Gia §Þnh


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 HOP
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A1 11A5 11A3
2 11A3 11A1
3 11A4 11A7 11A5
4 11A2 11A2 11A6
5 11A6 11A4 11A7

Gi¸o viªn TrÇn §¨ng Hïng


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A8 12A4 12A2
2 12A7 12A9 12A13
3 HOP 12A5 12A11 12A10
4 12A6 12A15 12A16 12A1
5 12A14 12A12 12A3
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4
5

Gi¸o viªn TrÇn ThÞ HuyÒn


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A6 10A3
2 10A4
3 HOP 10A6
4 10A5 10A5
5 10A3 10A4
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A14 11A12 11A10
2 11A10 11A12
3 11A11 11A13
4 11A11 11A14
5 11A13

Gi¸o viªn Ph¹m Phi


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 HOP
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A4 11A5 11A1 11A8 11A4
2 11A8 11A1 11A6 11A3
3 11A5 11A2 11A7
4 11A7 11A2
5 11A3 11A6

Gi¸o viªn Lª Minh Thu


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 HOP 10A3 12A12
2 10A6 10A3 12A4 12A3 12A3
3 10A4 12A12 10A3 10A4
4 12A12 10A4 10A6 10A6
5 12A4 12A3
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3
4
5

Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Lan Anh


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 HOP 12A1
2 12A16
3 12A2 12A2
4 12A16 12A1
5 12A1 12A2
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A12
2 HOP 11A10 11A10
3 11A10
4 11A12 11A12
5 11A10 11A10

Gi¸o viªn Vò ThÞ Liªn


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 HOP 10A5 12A7 12A8
2 12A8 12A13 12A5 10A5
3 12A7 10A5 12A7 12A5
4 12A13
5 12A8 12A13
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3
4
5

Gi¸o viªn Hµ Hång V©n


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 HOP 12A10 12A10
2 12A9 12A10
3 12A11 12A9 12A11
4 12A11 12A9
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A9
2 HOP
3 10A8
4 10A9 10A8
5 10A9 10A9
Gi¸o viªn Lª Th¸i Yªn
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 HOP
2
3
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A7 11A3 10A10
2 HOP 11A1 11A2
3 11A2 11A1 11A3
4 11A2 10A10 10A7 11A1
5 11A1 11A3 11A1

Gi¸o viªn §Æng Thanh Lam


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A13 10A13 11A9
2 HOP 10A13 11A9 11A14 11A13
3 11A13 11A14
4 10A14
5 10A14 11A14

Gi¸o viªn NguyÔn Thu Hµ


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 HOP 10A1
2 10A2 10A2
3 10A1
4 10A1
5 10A2
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A8 11A11
2 HOP 11A7
3 11A11 11A11 11A8
4 11A7
5 11A11 11A11

Gi¸o viªn NguyÔn Hoµng YÕn


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 HOP
2
3
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A4 10A12
2 HOP 10A11 10A12 11A5
3 11A4 11A5
4 11A6 10A11 11A4
5 11A4 11A4 11A6

Gi¸o viªn §Æng ThÞ Mü


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A7 12A1
2 12A8 12A7
3 12A3 12A14
4 HOP
5 12A8
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 HOP 11A12
4 11A14 11A5
5 11A12 11A12 11A11

Gi¸o viªn Lª Minh Ch©u


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A10
2 10A1 12A6
3 12A10 12A10 12A9
4 12A9 HOP 10A2 12A12
5 12A11 12A13 12A10 12A11
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 HOP
4
5

Gi¸o viªn Ng« ThÞ Hiªn


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A4
2 12A5
3 12A2 12A16
4 HOP
5 12A15
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 11A4
3 HOP 11A3
4 11A1 11A2
5 11A2 11A2
Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ CÈm Khuª
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 10A5
3 10A4 10A6
4 HOP 10A3
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A12 11A6 11A8
2 10A11 10A13 10A10 11A9
3 HOP
4 11A10 11A7
5 10A14 11A13

Gi¸o viªn Ph¹m L­u Nghiªm


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A6
2
3 10A3 10A4
4 HOP 10A1
5 10A5 10A2
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A14 10A13
2 10A10
3 HOP 10A10 10A11 10A14
4 10A12 10A11
5 10A13 10A12

Gi¸o viªn Cao minh Tó


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4 HOP
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A8 10A8
2 10A8 10A7 10A9
3 HOP 10A9 10A9 10A7
4 10A7
5 10A8 10A8

Gi¸o viªn QuyÒn V©n Anh


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A6 12A14 12A6
2 12A14
3 12A15
4 12A14
5 12A15
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3 HOP
4
5

Gi¸o viªn Cao Hoµi Phóc


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A2 12A6
2 12A11 12A2 12A6 12A6
3 12A11 12A6 12A2
4 HOP 12A2 12A11
5 12A2 12A2
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 HOP
4
5

Gi¸o viªn TrÞnh Nam Th¸i


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A4 12A13 12A13 10A4
2 12A13 10A4 10A3 12A13 10A3
3 12A12 12A12 12A12 10A3
4 HOP 12A12
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 HOP
4
5

Gi¸o viªn Lª BÝch T­êng


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4 HOP
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A11 11A12 11A12 11A11 11A12
2 11A3 11A4 11A12 11A11 11A11
3 HOP 11A3 11A4
4 11A3 11A4
5

Gi¸o viªn NguyÔn Hoµ H¶o


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4 HOP
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A7 11A2 11A2
2 11A1 11A2
3 HOP 11A7 11A7 11A1
4 11A7 11A1
5 11A7 11A7

Gi¸o viªn NguyÔn T©n D©n


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4 HOP
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A6 11A5
2 11A5 11A5 11A6
3 HOP 11A6
4 11A6
5 11A5

Gi¸o viªn NguyÔn Thu Hång


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A16 12A16 12A16
2 12A4 12A14 12A4 12A14
3 12A14 12A14 12A4
4 HOP 12A16 12A4
5 12A16 12A16
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 HOP
4
5

Gi¸o viªn Ng« Lan H­¬ng


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A5 12A8 10A5 10A5
2 12A3 12A8 10A1 10A5
3 10A1 10A1 12A3
4 HOP 12A3 12A3
5 12A8 10A5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 HOP
4
5

Gi¸o viªn Phan Hång Giao


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A15 12A15
2 12A1 12A1 12A15 12A1
3 12A15 12A1 12A7
4 HOP 12A7 12A7
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 HOP
4
5

Gi¸o viªn Ph¹m Thanh Mai


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A5 12A10 12A9 12A5
2 12A5 12A10 12A9 12A5
3 12A10 12A5
4 HOP 12A9
5 12A5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 HOP
4
5
Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Dung
Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4 HOP
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A14 10A12 10A11 10A11 10A14
2 10A12 10A12 10A11 10A11 10A14
3 HOP 10A13 10A12
4 10A13 10A14 10A13 10A13
5

Gi¸o viªn Lª Minh HuÖ


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4 HOP
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A10 10A8 10A9
2 10A10 10A8 10A9 10A9
3 HOP 10A8 10A10 10A7
4 10A7 10A10
5 10A7

Gi¸o viªn Lª BÝch V©n


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4 HOP
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A9 11A8
2 11A9 11A8
3 HOP 11A9 11A8
4 11A8
5 11A9

Gi¸o viªn N«ng BÝch ThuËn


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 12A15
3 HOP 12A14
4 12A13 12A11
5 12A12
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A11 10A11
2 10A7 10A7
3 10A10 10A10
4 10A14 10A14
5 10A14 10A14

Gi¸o viªn Lª ThÞ HiÒn


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A4 10A1 12A1 10A3
2 10A4 12A16 10A3 10A2
3 12A4 HOP 12A3 10A2 12A2
4 12A7 10A4
5 10A1 12A4
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4
5

Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Nhung


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 12A6
3 12A8 HOP 12A10
4 12A9
5 12A5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A14 11A7
2 11A13 11A9
3 11A5 11A6
4 11A8
5 11A8 11A8

Gi¸o viªn NguyÔn ThÞ Hµ


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 HOP
4 10A1
5 10A6
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A12 10A14 11A14 11A11
2 11A12 11A9 11A13 10A13
3 11A8
4 11A7
5 11A10

Gi¸o viªn TrÇn Thuý Ph­îng


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A11 12A9 10A4 12A12
2 12A12 10A2 12A11 12A9
3 12A13 HOP 10A3 10A5 12A13
4 12A10
5 12A10
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4
5

Gi¸o viªn TrÇn ThÞ HiÒn


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A6 12A5 12A2 12A14
2 12A14 12A1 12A1
3 HOP 12A6
4 12A5 12A6
5 12A6 12A2
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4
5

Gi¸o viªn Lª Kim Thi


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A14 12A12
2 12A10 12A14 12A16
3 HOP 12A15 12A13
4 12A11
5 12A9 12A14
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A7
2 10A9 10A8
3 10A10
4
5

Gi¸o viªn NguyÔn §øc Thuû


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A3 10A5 10A2
2 10A3 12A4 10A1 10A4
3 HOP 12A1 12A3 12A8 12A7
4 12A5 12A6 12A2
5 12A3 10A6
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 10A11
4 10A12
5

Gi¸o viªn Hoang ThÞ Quúnh Hoa


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 HOP
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A3 11A13 10A13 11A2
2 11A14 11A6
3 11A1 11A12 11A10 10A14
4 11A11 11A9 11A4 11A5
5 11A7 11A8

Gi¸o viªn §µo ThÞ HiÕu


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A6
2 10A5
3 10A6 HOP 10A5
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A4 11A1
2
3 11A12 10A13 11A10 11A11
4 10A12 11A3 10A12
5 10A13 11A2 10A13 10A13

Gi¸o viªn Ph¹m T BÝch Yªn


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 HOP
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A3 11A5
2 10A7
3 11A6 10A9 10A8 11A2
4 10A11 11A4 11A1
5 10A11 10A10 10A11

Gi¸o viªn NguyÔn Minh ThuÇn


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A10 11A6 11A6
2 HOP 10A14 10A14 11A7
3 11A7 11A7 11A10 10A14
4 10A14 11A6 11A6 11A10
5 11A6 11A6 11A7

Gi¸o viªn Hoµng Thuý Vinh


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A3 12A3 10A2 12A3
2 HOP 12A8 10A3 12A8
3 10A3 12A8 12A13 10A2
4 10A2 10A3 12A3 12A13
5 12A13 10A3
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3
4
5

Gi¸o viªn NguyÔn Hång H¹nhNN


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A8 10A8 10A11 10A9
2 HOP 10A9 11A4 11A3
3 10A11 11A3 11A4 10A9
4 11A4 11A3
5 10A11 10A8 10A11

Gi¸o viªn Hoµng Thu Hµ


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A4 12A14 12A11
2 HOP 12A10 12A10
3 12A14 12A11
4 10A4 12A11 10A4
5 12A10 10A4 10A4 12A14
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3
4
5

Gi¸o viªn NguyÔn Thu H­¬ng


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A7 10A1 12A7 10A6
2 12A12 12A12 12A12 12A16
3 12A1 12A16 12A7 10A1 12A1
4 10A6 12A1 10A6 10A1
5 12A16 12A16
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3
4
5

Gi¸o viªn Ph¹m Thanh YÕn


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A15 12A4 12A4 12A9
2 HOP 12A15 12A15 12A2 12A2
3 12A9 12A15 12A15
4 12A4 12A2 10A5 12A4 10A5
5 10A5 12A15 12A9
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3
4
5

Gi¸o viªn Hoµng ThÞ nh­ Quúnh


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A8 11A5
2 HOP 11A13 11A8
3 11A8 11A5 11A13
4 11A5 11A5 11A8
5 11A5 11A13 11A5

Gi¸o viªn TrÇn Thanh.H­¬ng


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A6 12A6
2 HOP 12A5
3 12A6 12A5
4 12A5
5 12A5 12A6
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A10 10A10
2 HOP 10A12
3 10A12 10A12 10A12
4 10A10 10A10
5 10A12 10A12

Gi¸o viªn TrÇn §øc HiÖp


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A1 11A9 11A1 11A2
2 HOP 11A12 11A11 11A9
3 11A9 11A2 11A11
4 11A11 11A12 11A9
5 11A1 11A2 11A12

Gi¸o viªn NguyÔn H¹nh


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A6 12A14 12A12 12A13
2 12A16 10A6 10A6 12A12
3 HOP 12A13 12A16 12A12 12A16
4 12A13 12A14 12A14
5 10A6 10A6
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4
5

Gi¸o viªn TrÇn ThÞ HuyÒnB


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A1
2
3 HOP 10A2 10A1
4 10A2
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A11 10A14
2 10A11
3 10A12 10A13 10A13
4 10A12
5 10A14

Gi¸o viªn Lª Ngäc Dòng


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 12A16 12A16 12A3 12A8
2 12A7 12A7 12A8 12A4
3 HOP
4 12A3 12A15 12A15
5 12A4
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4
5

Gi¸o viªn NguyÔn Thu Trang


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A2 10A2
2 10A2
3 10A6 10A6
4 HOP 10A6
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3 HOP
4
5

Gi¸o viªn H»ngTin


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A7 10A8
2 10A8 10A10
3 10A9
4 10A9 10A7
5 11A9 10A10 11A9

Gi¸o viªn H»ngNN


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2 HOP
3
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A13 10A13 10A7 10A7
2 HOP 11A14 10A13 11A14
3 10A7
4 10A13
5 11A14

Gi¸o viªn Ph¹m Thanh HuyÒn


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A9
2 10A8
3
4 10A8 10A9
5

Gi¸o viªn Ph¹m ThÞ Th¾m


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi s¸ng
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1
2
3
4 HOP
5
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 11A13 11A10 11A10 11A13
2 11A10 11A10 11A14 11A13
3 HOP 11A13 11A14
4 11A14
5 11A14

Gi¸o viªn NguyÔn thÞ Duyªn


Cã t¸c dông tõ ngµy 12/1/2009
Buæi chiÒu
Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
1 10A13
2 11A12
3
4 10A13
5 11A12 11A12