You are on page 1of 1

Miguel Amer 4tD

1- Què vol dir que la música instrumental va adquirir plena autonomia


en relació amb la música vocal?

Que es va desenvolupar de fins a adquirir prou importància per poder ser


escoltada exclusivament.

2- Quina forma tenen els primers moviments de les noves composicions


clàssiques?

Forma sonata, minuet, o rondó.

3- Quina és la composició de l’orquestra clàssica?

Instruments de corda, de vent i de percussió.

4- Enumera tres formacions de música de cambra.

Trio de corda, trio de piano i quintet de corda.

5- En què es diferencia el Classicisme del Romanticisme?

En que un està molt més sobrecarregat que l’altre, té més ornamentació, i


fa més efecte.

6- Quines són les característiques principals de l’òpera romàntica?

Deriva cap a l’òpera lírica, amb temàtica de drama o fantasia romàntica.

7- Què és un poema simfònic?

És una estructura musical que consta de quatre parts. La seva durada és


llarga, i les línies melòdiques són àmplies, líriques i expressives.

8-Creus que es pot equiparar la pintura impressionista (per exemple, la


de Monet) amb la música de Debussy?

Sí, perquè totes dues creen sensacions en el receptor, totes dues impacten
en ell.

9- Quin ús fan del folklore els músics nacionalistes?

Van fer reculls de cançons i van editar llibres.